You are on page 1of 1

DAFEROVI DRUTVO SA OGRANIENOM ODGOVORNOU ZA REVIZIJU, RAUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING d.o.o.

Sarajevo Branilaca Sarajeva 5/III

DIONIARIMA SARAJEVO OSIGURANJA d.d. SARAJEVO Ovlateni revizori drutva za reviziju, raunovodstvo i finansijski konsalting Daferovi d.o.o. Sarajevo, izvrili su reviziju finansijskih izvjetaja drutva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, te daju skraeni godinji izvjetaj o poslovanju i miljenje ovlatenih revizora za 2012. godinu. Opi podaci: Revidirana firma: Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo Sjedite: Ul. obanija br. 14, Sarajevo, telefon: +38733203270, www.sarajevoosiguranje.ba Uprava: Midhat Terzi, predsjednik, lanovi: Sead Tikvina, Izet Jeli, Mr.sci Advija Alihodi Nadzorni odbor: Midhat Kulo, predsjednik, lanovi: Fuad abeta, Janez Bojc, mr. Josip Doli i mr. Ibrahim Mehinovi Odbor za reviziju: Amela Mulabdi, predsjednik, lanovi: Aziba Fehratovi, Hasan Deli Neovisni - Eksterni revizor: Daferovi d.o.o. Sarajevo
Uklupno stanje 31.12.2011. godine 1.119.886 37.727.966 19.261.439 Skraeni Raun dobiti i gubitka za period 01.01. 31.12.2012. godine Prihodi Rashodi Dobit redovnog poslovanja prije poreza 5.629.458 17.374.819 3.786.333 8.932.894 93.832.794 29.524.007 53.634.663 1.710.943 2.115.269 6.774.454 73.457 93.832.794 7.217.540 18.601.188 2.823.866 7.420.783 96.978.973 29.129.983 59.690.358 557.271 2.098.226 5.382.362 120.773 96.978.973 0 13.631 572.645 62.411 15.312.418 5.859.354 9.364.536 0 0 0 88.528 15.312.418 7.217.540 18.587.557 2.251.221 7.358.372 81.666.555 23.270.629 50.325.822 557.271 2.098.226 5.382.362 32.245 81.666.555 Ukupno za period 01.01.31.12.2011. 48.484.774 46.766.001

Skraeni bilans stanja drutva za osiguranje na dan 31.12.2012. godine Nematerijalna imovina Materijalna imovina Ulaganja Ulaganja za raun i rizik vlasnika polica ivotnog osiguranja Udio reosiguranja u tehnikim rezervama Potraivanja Ostala imovina Plaeni trokovi budueg razdoblja i nedospjela naplata prihoda Ukupna aktiva Kapital i rezerve Tehnike rezerve Ostale rezerve Finansijske obaveze Ostale obaveze Odgoeno plaanje trokova i prihodi budueg perioda Ukupna pasiva

Stanje 31.12.2012. godine Ukupno 1.330.177 37.018.024 22.567.395 ivot 9.536 3.535.579 11.118.616 Ostala osiguranja 1.320.641 33.482.445 11.448.779

Period 01.01. - 31.12.2012. godine Ukupno 57.887.721 56.368.437 ivot 3.817.120 3.486.447 Ostala osiguranja 54.070.601 52.881.990

1.718.773

1.519.284

330.673

1.188.611

Miljenje Po naem miljenju, finansijski izvjetaji drutva za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo predstavljaju objektivno i realno, u svim stavkama od materijalnog znaaja, finansijski poloaj na dan 31.12.2012. godine, rezultate poslovanja, promjene na kapitalu, kao i novani tok za period 01.01. - 31.12.2012. godine i u skladu su sa Meunarodnim standardima finansijskog izvjetavanja. Po naem miljenju, dodatni izvjetaji koje Drutvo dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja FBiH, sastavljeni su u skladu sa Zakonom o drutvima za osiguranje u privatnom osiguranju (Sl. novine FBiH, br. 24/05), propisima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 80/06) i finansijskim izvjetajima Drutva. Sarajevo, 20.02.2013. godine

________________ Damir Nurki


Ovlateni revizor

Daferovi d.o.o. Sarajevo

_______________ Enver Beganovi


Ovlateni revizor

Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Branilaca Sarajeva 5//III, Tel.: +387 33 250 850, Fax: +387 33 250 854 E-mail: dzaferov@bih.net.ba, Web: http:///www.revizija-dzaferovic.com.ba