PHÒNG CT CHÍNH TRỊ&CT SINH VIÊN _____________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH
Về việc Thu học phí học kỳ II năm học 2012 – 2013 Các khóa đào tạo đại học chính qui (K52 - K53 - K54 - K55 – K56 – K57) ____________________ Thực hiện kế hoạch công tác thu học phí đối với sinh viên (SV) hệ đại học chính qui của Trường ĐHBK Hà Nội, Phòng CT Chính trị&CT Sinh viên thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ II (HKII) năm học 2012 – 2013 như sau: Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí SV ĐH Chính qui theo hình thức quét qua hệ thống TK thẻ ATM mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank) – Chi nhánh Hai Bà Trưng. 1. Lịch quét thu học phí như sau: Tuần trong bảng dưới đây là tuần in trong Biểu đồ KHHT của năm học.

Khóa

Đợt thu Tuần

ĐỢT THU ĐỢT THU 2 ĐỢT THU 3 1 Tuần 35 12/04/2013 Tuần 38 03/05/2013 Tuần 41 24/05/2013

ĐỢT THU 4 (Xác định kỷ luật) Tuần 43 07/06/2013 Cảnh cáo Mức 1 : 07/06/2013 Tuần 47 05/07/2013 Cảnh cáo Mức 2 : 05/07/2013

K52-53-5455-56-57

Ngày quét Mức kỷ luật SV

- Số tiền học phí HKII phải nộp của Sinh viên sẽ được chia thành 3 lần quét thu
Lần 1: Dư nợ kỳ I/12-13 + 1/3 HP kỳ II + 30.000đ ( Phí sử dụng Thư viện) Lần 2: 1/3 HP kỳ II. Lần 3: 1/3 HP kỳ II. 2. Kỷ luật: SV vi phạm không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị kỷ luật theo các mức như sau: - SV chưa nộp học phí của đợt thu 1: sẽ bị nhắc nhở lần 1. - SV chưa nộp học phí của đợt thu 2: sẽ bị nhắc nhở lần 2. - SV chưa nộp học phí của đợt thu 3: sẽ bị nhắc nhở lần 3. - Sau 16h30 (tính thời gian báo có tiền trong tài khoản) Thứ 6 (ngày 07/06/2013 ) mà SV không nộp đủ học phí: sẽ bị nâng 1 mức cảnh cáo kỷ luật. - Sau 16h30 (tính thời gian báo có trong tài khoản) Thứ 6 (ngày 05/07/2013) mà SV không nộp đủ học phí HKII: sẽ bị nâng 2 mức cảnh cáo kỷ luật ; bị Đình chỉ học tập 01 HK chính (nếu là cảnh cáo Mức 2); bị buộc thôi học (nếu bị cảnh cáo mức 3). 3. Cách thức thu học phí: - Căn cứ vào số lượng tín chỉ đăng ký học của SV, nhà trường sẽ thông báo cụ thể số tiền học phí SV phải nộp. - SV phải có TK thẻ ATM của Vietin Bank. SV nào chưa có phải nộp 01 bản photo CMTND 2 mặt để nộp làm bổ sung thẻ ATM (nộp cho cô Kim Chi, P.104-C1) trước ngày 01/04/2013. - Trước ngày thu của từng Đợt theo Biểu đồ trên, SV phải nộp ®ñ tiền học phí vào tài khoản của mình. SV chú ý cần nộp dư ra số tiền khoảng 70.000 đ (để làm số dư tối thiểu, phí duy trì thẻ theo qui định của Ngân hàng - xem phụ lục mức phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng trên http://ctsv.hut.edu.vn/ Học phí). - Ngân hàng sẽ tự động quét để thu tiền học phí từ tài khoản ATM của SV theo lịch trên. - SV, phụ huynh khi nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của Vietin Bank trên toàn quốc sẽ được miễn 100% phí nộp tiền học phí. 4. Chó ý: Các SV còn nợ học phí của HK I/ 2012-2013 sẽ phải nộp truy thu cùng với học phí HKII năm học 2012-2013.

PHÒNG CT CHÍNH TRỊ&CT SINH VIÊN

000®) + §ît thu 2: QuÐt 2 th¸ng häc phÝ cña häc kú II (768.000 ®)+ D nî kú I + PhÝ sö dông TV (30. P.000 ®) 2.SV chưa nộp học phí của đợt thu 1: sẽ bị nhắc nhở lần 1.SV phải có TK thẻ ATM của Vietin Bank.57) theo hình thức quét qua hệ thống TK thẻ ATM mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank) – Chi nhánh Hai Bà Trưng.SV không nộp học phí của cả học kỳ 1+2: sẽ bị buộc tạm ngừng học tập 01 năm học. Đợt 1 Tuần 33 Ngµy quÐt C§ K55 §TVT K56 CNTT K56 CK K56 Đợt 2 Tuần 35 12/04/13 Tuần 37 26/04/13 Đợt 3 Tuần 38 03/05/13 QuÐt ®ît 3 CÊm thi lÇn 1 CÊm thi lÇn 1 CÊm thi lÇn 1 CÊm thi lÇn 1 CÊm thi lÇn 1 Tuần 40 17/05/13 Đợt 4 Tuần 42 31/05/13 Tuần 44 14/06/13 29/03/13 CÊm thi lÇn 2 CÊm thi lÇn 2 CÊm thi lÇn 2 CÊm thi lÇn 2 CÊm thi lÇn 2 QuÐt ®ît QuÐt ®ît 1 2 T§H K56 CĐ K57 . . . 3.SV chưa nộp học phí của đợt thu 2: sẽ bị nhắc nhở lần 2. Kỷ luật: SV vi phạm không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị kỷ luật theo các mức như sau: .SV chưa nộp học phí của đợt thu 4: b Þ kû luËt víi h×nh thøc CÊm thi häc kú lÇn 2 tÊt c¶ c¸c m«n häc thi l¹i. 1.PHÒNG CT CHÍNH TRỊ&CT SINH VIÊN _____________ KẾ HOẠCH Hà Nội. Cách thức thu học phí: . ngày 15 tháng 3 năm 2013 Về việc Thu học phí học kỳ II năm học 2012 – 2013 Các khóa đào tạo Cao đẳng chính qui (K55 – K56 – K57) ____________________ Thực hiện kế hoạch công tác thu học phí đối với sinh viên (SV) hệ Cao đẳng chính qui của Trường ĐHBK Hà Nội.000 ®) + §ît thu 3: QuÐt 1 th¸ng häc phÝ cña häc kú II (384.104-C1) trước ngày 25/03/2013. Phòng CT Chính trị&CT Sinh viên thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ II (HKII) năm học 2012 – 2013 như sau: Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí SV hệ Cao đẳng chính qui ( K55 . Lịch quét thu học phí như sau: Tuần trong bảng dưới đây là tuần in trong Biểu đồ KHHT của năm học .Số tiền học phí phải nộp của Sinh viên sẽ được chia thành 3 lần quét thu nh sau: + §ît thu 1: QuÐt 2 th¸ng häc phÝ cña häc kú II (768. . SV nào chưa có phải nộp 01 bản photo CMTND 2 mặt để nộp làm bổ sung thẻ ATM (nộp cho cô Kim Chi. .SV chưa nộp học phí của đợt thu 3: bÞ kû luËt víi h×nh thøc CÊm thi häc kú lÇn 1 tÊt c¶ c¸c m«n häc. .56 .

hut..Các SV còn nợ học phí HK I/ 2012-2013 sẽ phải nộp truy thu cùng với học phí HKII năm học 2012-2013. . SV phải nộp ®ñ tiền học phí vào tài khoản của mình.SV.Ngân hàng sẽ tự động quét để thu tiền học phí từ TK ATM của SV theo Biểu đồ trên. phí duy trì thẻ theo qui định của Ngân hàng . .000 đ (để làm số dư tối thiểu.edu. .xem phụ lục mức phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng trên http://ctsv. PHÒNG CT CHÍNH TRỊ&CT SINH VIÊN . phụ huynh khi nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của Vietin Bank trên toàn quốc sẽ được miễn 100% phí nộp tiền học phí tại quầy.Trước ngày thu của từng Đợt theo Biểu đồ trên. SV chú ý cần nộp dư ra số tiền khoảng 70.vn/ Học phí).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful