P. 1
Giay Xac Nhan Da Dang Ky Nghia Vu Quan Su

Giay Xac Nhan Da Dang Ky Nghia Vu Quan Su

|Views: 6|Likes:
Published by Lờ Tờ Đờ

More info:

Published by: Lờ Tờ Đờ on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
________________________
GI!" X#C NH$N ĐÃ Đ%&C C!' GI!" CH(NG NH$N
Đ)NG *+ NGHĨA V, -./N 01
Kính gửi: Ban Chỉ huy quân sự Quận/Huyện …………………..………………………………………
Kính đề nghị BCH QS xác nhận anh:........................................................... S h!ệu s!nh "!#n: …………..........
$ang h%c &'! (!ện:…………..…………………………………………...) *+,-ng $'! H%c Bách .h/a H0 12!.
S!nh ng0y:................&háng................n34..................*'! *h0nh 5h/*ỉnh ...........................................................
60 c7ng 8ân &+/ng đ2 &u9! nhậ5 ng: c; h2 .h<u &'! S nh0) 5h/*h7n………………………………………….
=h,-ng/x>……………………..Quận /Huyện…………………..*h0nh 5h/*ỉnh………………………………
$> đ3ng .? ngh@a "A quân sự : S g!By đ3ng .? 1(QS:…………1g0y đ3ng .?……………………………….
1C! đ3ng .? 1(QS:……………………………………………………………………………………………...
Xin chân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày ..........tháng .......... năm 20…......
BD1 CHE HFG QFH1 SI CJ= HFGK1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->