ISTRAŽIVANJE IMIDŽA I IDENTITETA GRAS-A

Aida Sarajlić

Ervin Mušinović

HISTORIJAT GRAS-A

Izlaže: Aida Sarajlić BA

Historijat KJKP gradski saobraćaj Sarajevo:
• 1885. godine, prva gradska tramvajska linija u Sarajevu sa pogonom na konjsku vuĉu (prvi tramvaj na Balkanu) 1895. godine uveden je prvi elektriĉni tramvaj i rasvjeta na ulicama Sarajeva 1948. godine bilježi se otvaranje prve autobuske linije 1958. godine GSP-u pripojena Jahorinska sportska žiĉara, a naredne godine i Trebeviĉa žiĉara 1960. godine uspostavljen tramvajski saobraćaj (pruga kolosijeka Ilidža – Sarajevo)

• •

Prvi tramvaj:

Historijat KJKP gradski saobraćaj Sarajevo:
• 1984. godine uvodi sa sa Zimskom Olimpijadom u Sarajevu, i trolejbuski saobraćaj Danas prevoz putnika na podruĉju Kantona obavlja Kantonalno javno komunalno preduzeće GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o Vidovi saobraćaja: Tramvajski Trolejbuski Autobuski Minibuski Kosi lift

• -

Historijat KJKP gradski saobraćaj Sarajevo:
• GRAS organizaciono radi i na:

-

održavanju i opravku vozila,
održavanju tehniĉko-eksploatacijske ispravnosti kontaktne mreže,

-

održavanje ureĊaja i postrojenja,
štampanje, prodaja karata i prostora za oglašavanje na/u vozilima,

-

ishrani radnika,
auto školi

Historijat KJKP gradski saobraćaj Sarajevo:
• Organizacija KJKP GRAS d.o.o Sarajevo: ( osnivač: Skupština) Nadzorni odbor Odbor za reviziju Uprava Sekretar društva Sektor upravljanja saobraćajem Sektori za pripremu i održavanje saobraćaja Sektori za razvoj, operativu i kontrolu

-

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA IMIDŽA I IDENTITETA GRAS-A

Okviri istraživanja:
• Zadatak - Istraživanje imidža i identiteta GRAS-a – kako vrh (menadžment) vidi GRAS – kako baza (zaposleni) vidi GRAS – kako korisnici (graĊani) vide GRAS – kako mediji vide GRAS

Metodologija:
Istraživanje se sastoji od dva dijela:

1. kvalitativni dio istraživanja (interna slika)
- dubinski intervjui s istaknutim pojedincima (menadžmentom) - Intervjui bazirani na fokus grupi (zaposleni) 2. kvantitativni dio istraživanja (slika javnosti)

-

anketno ispitivanje korisnika usluga (graĊani)
analiza medija (press clipping)

KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE
Izlaže: Ervin Mušinović BA

Ciljevi istraživanja- Kvalitativni dio
Kvalitativnim istraživanjem dobili smo odgovore na pitanja: - O IDENTITU GRAS-A: po čemu je GRAS trenutačno prepoznatljiv koje su njegove bitne značajke (i pozitivne i negativne) koje su njegove jake, a koje slabe strane

koji su simboli GRAS-a
- O VIZIJI GRAS-A: kakav GRAS zaposleni žele koje vrijednosti menadžment želi da se vežu za GRAS kakvu budućnost GRAS-a vide u kojim područjima vide mogućnost za poboljšanje

Menadžment: Identitet - Kvalitativni dio
• GRAS je trenutno prepoznatljiv po tome što jedini pruža usluge gradskog i prigradsko prijevoza. GRAS smatra da je njihov najveći simbol tramvaj. Pozitivno: GRAS se trudi da radi po meĊunarodnim standardima. Rade na tome da im usluge budu kvalitetnije, atratktivnije i brže, iako trenutno nisu. Pomažu sprovoĊenju socijalne politike. Zaposlenima pruža sigurnost (grad ne može bez GRAS-a). Usluge ekonomski isplative Trude se da se ugledaju na svjetsku praksu GRAS je društveno odgovoran (GRAS u službi zaštite okoliša)


• -

Menadžment: Identitet - Kvalitativni dio
• • „GRAS daje više nego što može“ – „GRAS je prava slika društva“

Negativno: GRAS nije samostalan od Kantona GraĊani nemaju svijest da plaćaju kartu Zakonska regulativa (3500 pokrenutih tužbi) Kanton pretjeruje sa sprovoĊenjem „socijalne politike“ (; 67% ima popust, 25% uopće ne plaća). Politika odreĊuje šta će mediji objaviti o GRAS-u Nekvalitetan kadar Ĉesti napadi na zaposlene (vozaĉe) i korisnike usluga (graĊane)

Menadžment: Vizija - Kvalitativni dio
• • Za poĉetak napraviti strategiju da bi se došlo do vizije. U budućnosti se nadaju da će se sklopiti ugovor izmeĊu GRAS-a i Kantona ili da će se GRAS odvojiti. Trudit će se da nude kvalitetan javni prijevoz. Smatraju da će u budućnosti poĉeti ulagati i u PR aktivnosti. Željeli bi educirati djecu (motivacija). Planiraju postaviti video kamere u sve vrste vozila. Željeli bi da budu primjer drugim firmama.

• • • • •

Zaposleni: Identitet i vizija – Kvalitativni dio
• • • • Zaposleni su zadovoljni GRAS-om, ali nisu Kantonom. U GRAS-u imaju osjećaj sigurnosti (državna firma). Jedan od kljuĉnih problema jesu neredovne plate. Prva stvar koju bi promjenili je odnos GRAS-a i Kantona (kljuĉni problem).


GRAS vide kao budućnost za egzistenciju sebe i svojih porodica („GRAS će stati na noge, samo je pitanje vremena“).
Ipak, da im se ponudi posao u drugoj državnoj firmi, sa istom platom, napustili bi GRAS. (zbog neozbiljnog shvatanja GRAS-a od strane Kantona)

KVANTITATIVNO ISTRAŽIVANJE

Ciljevi istraživanja- Kvantitativni dio
• Kvantitativna istraživanja treba da nam ponudi odgovore na pitanja: -PREDODŽBA O GRAS-u (asocijacije koje se vežu za GRAS) -VIZUELNI IDENTITET (koliko je logo GRAS-a prepoznatljiv) -POTENCIJALI GRAS-a (šta GRAS nudi korisnicima)

-PREZENTNOST GRAS-a (prepoznaju li korisnici važnost GRASovih usluga) -USPOREDBA (konkurentska prednost) -OČEKIVANI DOŽIVLJAJI (šta strance (posjetioce) očekuje) -MEDIJSKA SLIKA (kako mediji vide GRAS)

Analiza medija:

Analiza medija:

Analiza medija:

Analiza medija:

Analiza medija:

Analiza medija:

Analiza medija:

Da li su svemu ima i GRAS-ove krivice?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful