ஏைனய ச
ேவ

கட த சில வார

ைகக

கல

ெகா

டவ க

வதிலி

க ப

றி

பல
ைக பட


லி

தரேவ

கள

அவ கள

கி

பா

வ டய

ளட க

பகி த

ெவள ப
வைலைம
பகி

அத

கி

ப யப

அத

ைவ கேவா

கி

தம

அதி

பகி

தகவ

,

ேதைவய ற

கா

ெகா

ப தின

ேன பாடாக

ேதசிய,

ம த படேவா அதிக வா

கள ன

(Like

ஏைனயவ கள

தன நப

ேபா

அைனவ

ெதாட

தகவ

ைடய


ப க

அைனவ

.

கள
இல

ெதrவ

காெணாள கைள

வைல தள

கண

கி

ற ஒ
கா

ைகயாள

ச வேதச

ெகா

றன.

கள

யலி

வ ைளவ

பதாக

அவ ைற

ைமயான ப ர சிைனக
ச ட

தகவ

அதிக வழிக

அளவ லான
கி

ெசா த

வாக தரவ ற கி

உrயவைர க

வr

லாத ேபா

பா

அறியாத வைகய
ற தகவ

தகவ

அ கைறய

ப ைத

பதி

பகிர ப

தகவ

ெசா த

கள

அவ

இ தகவ

ெபற ப

றைமயா

கைள

மான

வர

வனவா

ெசா த

உrயவ

ைகக

ெசா த

க வைல தள

அைமயலா .

அதி

நடவ

அைவ

கா

கள

வழிெச

றவ கள

கள

ெசய பா

ைக பட

ேம

ைமய

கி

றி

ஏைனய

அவ கள

வத

இ தைகய ச
கா

,

ெகா

பா

த ப

ெதாட

றான

க ப

கா

பல ேசனா அைம ப னr

ேபரண ைய

ெதாட ப

(Sharing),

ஏைனயவ கள

கள னா

கவன

ேறா .

(Uploading),

கள

பவ க

அவ

யபா

Instagram and Twitter) இைண ப ைன ஏ ப
ப க

ெபா

கா

இைணய

ைரக

ென
பா

பண rபவ கள

றி ெதா

(Liking),

ஏ பா

ள அைனவ

உட

ெம

கா

வழிகள

தம

கவனெம
ப கள

ெசய ப

ட கிவ

அ கைற

,

பா

ெகா

ெகதிராக

ட ம

இைண

கள

ெகதிராக நட த கவனய

ெவள ய

ெகா

பைட

நடவ

கல

யஅ

ெவ
இைணய

க வைல தள

நைட

கி

றன.
சி க

ைறகளா

ெபா

பல ேசனா அைம ப னr

காெணாள கைள

பகி

ெகா

(Facebook

கி

ெச

இைணய

இைணய தி

,

இரகசியமாக

ப க

காண

ெகதிரான தகவ

, அ த எதி

றி பாக

க ப

,

கைள

அழி க ப

,

எ தன

ய சிக

(Hacking)

காரணமாகேவ அைனவrன

க வைல தள

மாத தி
ஆ வ

கள

கள

கா

பகிர ப

கி

றன.

கமாக

ஆைகய னா
இலேநர
ெதாட ப

ெகா

சா

ெகா

கள

நல

ளாகி

வெத

வத

இைணய

ெதா

தா

இைணய

,

றி பாக 2013 ஏ ர

ேபரண

தி

கீ ேழ

ெகா

இய

தி ப
கள

கா ப ைன ேம

கள

அறி

பாகேவ
த ப

அேத
மி

தாள

பைவ.

ள ப

தகவ

அைன ைத

வ வைம க ப

சிரமசா தியமான

ஏைனய

ெசய பா

களானைவ

ட வாசக க
பா

கா ைப இைணய

ஜனநாயக

பா

வைல தள

ைமெய

ெகா

rய பதிவாகேவ இ

அைம

ஏைனய

ேநா

வைதேய ேநா காக

மைற

மாதிrயான தள

கா

அதிகார

அதி
வாக

ெகா
பா

பகி

தகவ

ெகதிரான கவனய

கல

பவ கள

ெசா த

ேம ப

நைடெப ற ெவ

ென

அைத

இைணய

றன.

அவ றி

பகிர

ப ர சார

ெச

Pages)

ய சிக

ெவ

திெச

ல.

ேவைள

ைல.

றி த

ேநர
.

பதி

பா

கா த

வr

(Gear
கீ ேழ

கை
ைள

Iccon)

லி

ளவாறாக

தி

றி ப

வல
அதி

ட ந

ப கேளா

ப க ேம
Privacy

ேதா றம
மள

.

ைலய

S
Setting

பகி த

எதி கால

ள ச கர வ வ
ெதா

ைப

பதி

கை
ைள

ெபா தா
ாைன

.அ

ேக ‘Who

Can Se
ee My Stuff’ எ

பதி

என

‘Who can see your futture posts?’ (யா
(

‘Custom’

ள ‘E
Edit’ (தி

பதி
( ய

பதி

ெதr

ப தி

‘Friends
s’

(ந


ெச

பா ைவய டலா ) எ

பதி

அைத

ெதாட
தி ேசமி

மா ற
ெகா

of

ப க

பதி


பைத

ப யான)

வ டய

எதி கால

த ) எ

‘Friendss

இைண க ப டவr
r

(ய
யா என


யலி
thosse
நி
நிக

.

பா ைவ
வய ட

)

கை
ைள

பா ைவ
வய ட

)

பைத

ெதr

.அ
அதி

tagged

and


ெச

ளவ
வ கேளா

ent
eve


‘Tags’
பை
ைத

(பகி வ

guests’

ைனேயா க
ஏை

க ந கி வ ட
றாக

ேசமி பத காக ‘Save change
es’ எ


யலி

ேக

.அ

மா திர )

அைழ க ப ட

ள சr அை
ைடயாள ைத

கை
ைள

கை
ைள

பைத

.

அேத

ேபால
தேவ

தி உ

ெகா


ளலா
.ெச

ேக

ப க

பதி

பதிவ ட ப ட

ஏை
ைனய தகவ

ேதா

mit Old Postts’
‘Lim
ேபா

மா
ான

தக
கவ

கைள

பா

பைத


“Limit The Audience forr Old Posts on
o Your Timeeline”

ளவா

ேமேல

அேத ேப
பால உ

மாய

கள


தா

கைள ேம

பா

அ டவ
வைணய
க டைள
ளைய அ


பைத

க பானதா கி
கா

பதி

பைழய
தி அைத உ

கை
ைள

தி (Confirm)

.
ைடய பகி

த ேவ

ெமன

மா திர

(Friends) எ

your Time
eline by name
e? எ

பதி

கைள
ள அறியாத நப க

Who can look me up? எ
பைத அ
அேதவா

ெகா

வைத வ

ேமேல ெச

பதி

தி ேசம
மி தா
ெச

பா ைவய
ேப
பா

ளலா
ா .

மான


ேபால

. Who can lo
ook up

அதி

‘Do you want other search engines to link to your Timeline?’ எ

ெச

இைணய ேத

ததாக ேமேல
பைத அ

.

ேக கீ ேழ

ெதr

ெச

பா

கா

ெகா
ேபா

க டைளகள
கிறதா எ

பைத உ

தி ெச

ப க

ய ப

வைத யாெர

லா

ப ற பதிவ

வைத யாெர

லா

யலி

Account

ெதா

மா திர

(Friends) எ

.
ேவெறா

வரா

?

கள

ெசா த

பா ைவய ட

(ந

பா ைவய ட

Who can see what others post on your timeline? (உ

(Disable)

.

Who can see posts you've been tagged in on your timeline?
ெச

ட க

‘Timeline and Tagging Settings’ எ

.அதி

ய ப

ெதா

சி கா

ள ச கர ெபா தாைன அ

Setting எ

உலவ கள

பைத

ப க ேநர

யலி

?)

When you're tagged in a post, who do you want to add to the audience if they aren't already in it?

(ேவெறா

வரா

யாைர ந

அதி

ெதா

இைண க வ

மிக

உ ப ட ப

லி

ேபா

கிற க

கியமாக அ
ேப

க ப

தவ களா

ெதா

பகிர பட ேவ
ON எ

யாேர

கைள

ைக பட

கான பr

ைரய ைன யா

கிறதா எ

மா ற

ெத

.

பைத

கள

கவன

ெகா

ளலி

க ப

பதி

லாத ேவ

பrசீலைன

ைடய

,

ேபால இ

பா ைவய டலா

photos that look like you are uploaded?’ எ

‘Review tags people add to your own posts

தரேவ

?)

before the tags appear on Facebook?’ எ

ெதா

யா

மி

ப ச தி

அத

rய

‘Who sees tag suggestions when
ைல (No One) எ

பதாக

.

அைம

தியான

மா

தத
தாக ப

Follow’ எ


அதி

ெத
தாட பவ க
ட ப

தத
தாக அ

ேக
க இட

பகி

ெகா

(Followe
ers) எ

OFF எ

ப க தி

பா ைவய ட
தி

பற

(Edit) எ

பைத அ

ததா கி ெத
தr
லாத
Ap
ppsக

சிற த

பா

பைத உ

பை
ைத அ

மதிய
ெச

திைய
ய அ

ப க

தி ெச


ெகா

‘Turrn on

கீ

(Uncheck) ெச

(Friends) எ
நா
பr

ளவா

ெத

வட

. அ
.

.

.

க.அை
ைதவ ட
கா

தி அதி

கி

ற மிக

மா திர

(Onlyy Me)

ைர க த க

.அ
அதி

தி ‘Friends of those
e tagged and event guests’ எ

ந க

கா
ான ப க

ெதr


பேத

கிறதா எ

ள Apps
A

வத கான


லான
ன அைம ைப

ைற தளவ

வா

மா ற


பைத
ெச

அதி

‘Instant Personalisat
P
tion’ எ


லாம

(OFF
F) ெச

வத
தான

ேம

ப த க

தியாக

திைர
ரய

அதி

கீ
sure

Make

ெசய ப

இட

ப க தி

பா

கா

மா

secure

பை
ைத உ

browsing

is

தி ெச

enabled.

ெகா

(பா

கா பான

ெதா

ைப

.

இை
ைணய

உலவ

கிறதா?
?)

த ப

otifications arre enabled, co
onfigured as you see fit. . (உ
Make sure login no

ெசய ப

(Securityy)

.


அைன

பை
ைத இ

த ப

ைக
க அறி

கிறதா?
?)

• Checkk on ‘Active Sessions’
S
to see
s if anyone else has com
mpromised yo
our account and
a is accesssing it
surreptitio
ously (from lo
ocations you have not bee
en to, or on dates
d
and tim
mes you were
e doing some
ething
else) (த ேபா
பrேசாதி
தி

ேவ

ெகா

யா

)

கள

கண ைக

திற தி

கிறா களா

பை
ைத

Revie
ew the device
es you’ve logg
ged into the account
a
with (beware of any devices th
hat are logged into

your acco
ount which you
y
don’t own
n, or haven’tt used to gain access) (க
கண கிைன

உபேயாகி
அ த


பா

தி
திைர

கா

சிற த

.

வ கைள

மா

அரசிய

ெகா

ள உ

ெதாட

தி
பrேசாதி

ெகா

பய

)

கா
ா சியள


ெசய
பா டாளராக

தா

மத
திைய (Log
gin Approval) ெசய ப

கண கிை
ைன


மிக

வா

ெச

வதான

கண கிைன

கட

ெசா

தியெதா

திற க

லிைன அ

ேபா

ப அைத உ

மதி

. ‘Get Started’ ைன அ

தி அறி

ெப

மள

ைக பட

கண கி

பா

கா ப

இைணய தள

கள

ந ெபய

கள

தவ

தள

கள

பா ைவ

ைக பட

,

கள

அ த த

பா

பத

கள

ைக பட தி

பைத ெதr

ேசமி த ப ற

ந க

ெகா

பைத

கீ

(Uncheck) ெச
மா

கா சியள


.

ைக பட

.

லி

கா ெபன

ைற ெபா

ைமயான

அவ றி

ப க உைற
யாத

.எனேவ

அ ேதா

கைளேய ெபா

தாத
ப க
வான

பா ைவயாள கைள

பா வயாள

பா

ைன

.
ேப

ள ச கர
ெச

.

ைமய ைன
ெதr


திற

சிற த

ய ப ட

ெபா
அவ கள

ஏ ப

பவ க

வா

ெவள வ

. அ

கா

பா

ைக பட

ைவ தி

திற க

.

லி

வ டய

உக த

பதா

இயலாத வ டயமா

ைமயான

பா

இரகசிய த

ந கிவ

ெதாைல ேபசி

ைக பட

ெனா

ெச

கண

மானதா

படாத ெதr

உலாவ

ப ற

ஆனா

ய இ

பா

பrசீலி

(Friends) எ

இவ ைற

அைம ப லி
றாக

ைள ப

. இ தைகய வ டய

லிலி

ெகா

ைக பட


ெவா

க ேவ

ெதாட

ஏைனய

னேர கண கிைன

கள

ஏ ப

ேலா

ைவ

கள

ஏ ற ப

மானா

கைள

மன rதியான தா க திைன

அைனவரா

உறவ ன க

ேக கவன

வாக

மா திர

,


அவ கள

ைமைய ம

ைக பட

ைக பட

வ டய ,

யாத வ டயமாக

இரகசிய த

ெபா

க னமான

வ டயமாக

ெசா த

ெபா

திெச

மா

ெபா தாைன அ

வேதா

வத

டா
.

வத
தி அதி

ப க

‘Friends of those tagged and event guests’
ேபா

மான

.

ேம


பகி


ைற

ஆர


பrசீ

லி

ைர
ரயான
ெகா

ஆப

றி பாக

கள லி


ேபா

டா

கிற
3

ெக
கா

ெகா

வழிகா டைல
அதி

ேபா.

சால சிிற த

க வைல
லய

சr
rயானைவத
தானா எ
இ த

.
கள


ெதா

எ தைகய

ெதா
ாட பாெதா


பைத

வ டய

தறிவ ைன

.

திய

ெசா

த ப பத காக

Anonymous Without Getting
G
Kicked
d Off) எ
ேவ

த தக
கவ

ல ப

கி

“ந க ப

இன ெத
தrயாதவரா
ாகேவ

ற வ டய


மிக

வதிலி

கவ
வனமாக மன
னதிலி

(‘Stay
த பட

இைவ
ெசாமாேமலதிக

வாசி

கீ ேழ

இைணய

ெதா

கைள

.

How secure is your Twitter account?
How to use your mobile phone safely and securely for activism?
Set up two step verification for your Google Account (e.g. Gmail account)

ெகா

ெதா

ப றிய

ைகக

கைள அ

கான நிைலய

ப றிய ேமலதிக வ பர

கீ ேழ

.

ශී ලංකාව | අන්තර්ජාලෙය් පකාශණ නිදහස / Posters on Online Freedom of Expression in Sri Lanka (set of
Sinhala, Tamil and English posters on FoE and online security. You can also download them from here.)
FOE Online in Sri Lanka | Videos for activists (including videos on web based communications security.
Also available on Vimeo here.)
The Sri Lankan President’s Twitter archive and Propaganda 2.0: New challenges for online dissent

சன ஹ ெதா

Editor, Groundviews
25.4.2013
sanjanah [at] gmail [dot] com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful