1 Tema 6. Contabilitatea creditelor bancare 6.1. Definirea şi clasificarea creditelor bancare 6.2. Evidenţa creditului şi a contractului de credit şi gaj 6.3.

Contabilitatea achitării comisioanelor pentru acordarea creditelor şi a reducerilor pentru pierderi la credite 6.4. Evidenţa sumelor dobînzilor la creditele acordate 6.5. Contabilitatea rambursării creditului 6.6. Evidenţa creditului fără dobânzi şi a trecerii la scăderi a creditului compromis 6.7. Contabilitaea operaţiunilor de leasing 6.8. Evidenţa contabilă a operaţiunilor de factoring -1În condiţiile economiei de piaţă, plasarea eficientă a capitalului de împrumut se reglementează prin acţiunea legii valorii. Capitalul bănesc pe principii de credit migrează din ramurile cu o rată scăzută a profitului în ramurile cu o rată înaltă a profitului, ceea ce asigură proporţionalitatea necesară în dezvoltarea producţiei sociale. Fără participarea creditului, procesul constituirii şi lărgirii unei producţii de înaltă rentabilitate din contul propriilor acumulări ar decurge extrem de lent. Creditul este unul din factorii de transformare a întreprinderilor individuale în societăţi pe acţiuni, de creare a unor firme mai mari, de formare a companiilor transnaţionale, precum şi a firmelor, a întreprinderilor în cadrul micului business, implimentarea altor tipuri ale activităţii de întreprinzător. Formele de credit corespund structurii relaţiilor de credit, reflectînd particularităţile creditorului şi debitorului, precum şi întrebuinţarea valorii împrumutate. Totodată, e necesar să se aibă în vedere faptul că oricum s-ar schimba relaţiile dintre creditor şi debitor şi caracterul folosirii valorii împrumutate, noţiunea de credit ca un tot unitar se păstrează. Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi de aceia nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sauutilizarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobînda aferentă. Există, totuşi, principii generale de creditare, care, dacă sînt aplicate consecvent, permit reducereagradului de incerditudine, şi prin urmare, a riscului aplicat în creditare. Activitatea de creditare a banca are la bază următoarele principii: •Minimizarea riscului de nerambursare a creditului – întregul sistem de administrare a creditelor,inclusiv etapa de examinare a cererilor credit, eliberarea şi monitorizarea creditelor, va contribui laatingerea scopului menţionat; •Utilizarea creditului conform destinaţiei - creditul e necesar să fie utilizat strict după destinaţie, încorespundere cu contractul de credit şi actele prezentate de împrumutător ce ţin de măsurile decreditare; •Asigurarea creditului – creditul va fi asigurat prin formele de asigurare corespunzătoare, prevăzute înlegislaţia RM; •Caracterul plătibil al creditului – în corespundere cu destinaţia creditului, asigurarea, termenul deutilizare, gradul, de risc, costul resurselor antrenate şi alţi factori, va fi determinat “preţul” creditului – rata dobînzii, care să asigure acoperirea cheltuielilor băncii aferente creditării şi obţinerea unui profitoptimal; •Solvabilitatea împrumutătorului - creditele se eliberează de regulă, numai împrumutătorilor cu indicide solvabilitate în limita stabilită de politica normelor în vigoare, care să asigure rambursarea latermen a creditelor şi dobînzilor aferente; •Termenul creditării – creditele se acordă în termeni prevăzuţi în contractul de credit. Acceptul băncii de a acorda un credit reflectă punctul ei de vedere privind capacitatea derambursare, prezentă şi viitoare, a clientului. Prin urmare, este esenţial ca banca să obţină cît mai multe informaţii în legătură cu situaţia financiară a potenţialului client şi să fie sigură că se poate baza pe toate informaţiile oferite de acesta. În această analiză, banca ia în consideraţie măsura în care îl cunoaşte peclient; analiza se face diferenţiat pentru un client nou şi pentru un client tradiţional. Dacă solicitantul este deja client al băncii, banca va lua în considerare evidenţele sale referitoare laacesta. De exemplu, referitor la creditările anterioare: dacă a fost respectat graficul de rambursare a ratelor şi dobînzilor. Orice solicitare de reînnoire a unui credit se bazează pe relaţiile anterioare cu clienţii. Solicitările noilor clienţi a băncii este tratată diferit. Dacă cel care solicită un credit nu este clientulbăncii, ca un prim pas, trebuie să se obţină referinţe satisfăcătoare despre integritatea şi situaţia financiarăa persoanelor care conduc afacerea. Trebuie să se obţină informaţiile financiare relevante, de care arenevoie banca, deci să estimeze solvabilitatea împrumutătorului. Solvabilitatea este capacitatea agentului economic de a rambursa creditul şi dobînda aferentă întermen şi volum deplin. Sursele principale de rambursare a împrumutului sînt: •Venituri din realizarea măsurii creditate; •Venituri din altă activitate; •Alte surse (realizarea proprietăţii). O bancă trebuie să aibă instrucţiuni detaliate la dispoziţia sa cu descrierea întregului proces de administrare pentru fiecare tip de credit: de la cererea iniţială a clientului, prin evaluarea credibilităţii şi aprobarea de eliberare, pînă la rambursarea finală a acestuia. Aceste instrucţiuni trebuie să ofere un îndrumar detaliat despre documentare pentru orice tipuri de credite şi să determine regulile referitor la: 1. Autoritatea de creditare: determinarea autorităţii de creditare în cadrul băncii pentru luarea deciziei la diferite niveluri, pentru fiecare tip şi mărime de credit; 2. Informaţia financiară: cerinţele faţă de comunicarea datelor cu privire la situaţia financiară, care trebuie executate de debitor pentru orice tipuri de credite, oferind posibilitatea unei analize profunde a credibilităţii clientului; 3. Evaluarea credibilităţii: instrucţiunile detaliate despre efectuarea evaluării credibilităţii clientului şi capacităţii de rambursare a creditului, inclusive metodele adecvate de analiză a bilanţurilor, raportului cu privire la profit şi pierderi; în mod similar aprecierea gajului şi altor forme de asigurare a creditelor şi stabilirea limitelor (coeficienţilor) de utilizare a acestora. Rapoartele financiare ale societăţii comerciale necesare pentru evaluarea credibilităţii acesteia, urmează a fi prezentate, la solicitarea băncii, cu amprenta ştampilei organului de stat respectiv. 4. Gajul şi alte forme de asigurare a creditelor: prevederea unui coefficient minim pentru gaj şi alte forme de asigurare a creditelor necesare pentru fiecare tip de credit şi evaluarea adecvată a acestora, în scopul asigurării acoperirii depline a sumei supuse riscului (suma creditului plus dobînda);

7. Stabilirea preţului creditului: rata dobînzii/ comisioane pentru toate tipurile de credite acoperind costurile de creare a fondurilor (plus o marjă de profit). În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. care sînt depunători ai băncii şi persoanele juridice care beneficiază de operaţii de încasări şi plăţi în filialele băncii. 9 şi 10 constituie codul valutei în care va fi acordat creditul.suma creditelor acordate. cu care angajatorul persoanei are un proiect salarial. . . La eliberarea creditelor se folosesc de înlesniri persoanele fizice.primele patru cifre constituie numărul contului bilanţier din grupele menţionate.5 este cifra cheie generată de calculator şi la formarea structurii contului nu se ia în consideraţie.stingerea creditelor la transmiterea gajului în posesiunea băncii. în anumite cazuri. Creditele în cont curent (overdraft) permit luarea împrumutului prin intermediul unei proceduri simplificate. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) . se ţine pe diferite conturi. deţinătorul poate cheltui o sumă de bani de mărimea unui sau mai multor salarii. comisioane etc. maşinilor şi inventarului.cifra nr. . 14 şi 15 constituie numărul de ordine al conturilor care se deschid de către filială. Soldul conturilor este debitor şi reprezintă suma datoriei la creditele acordate agriculturii. dacă pe card nu mai sunt bani. îmbutelierea apei potabile şi apei minerale. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la costul amortizat.cifrele 11. Creditele nu se eliberează dacă persoanele fizice sau juridice intenţionează să le folosească în scopuri ce contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.2 5. creditele acordate în scopul achiziţionării echipamentului de fermă. .). În aceasta grupă se reflectă creditele acordate pentru achiziţionarea şi organizarea teritoriului lucrat şi nelucrat. . inclusiv costurile suplimentare şi crearea rezervelor pentru pierderile posibile. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate industriei alimentare. 8. 13. ajustând-o la costul amortizat. Grupa 1230 Credite acordate agriculturii este destinată pentru evidenţa creditelor acordate în domeniul agriculturii. 1232. prelucrării şi/sau conservării produselor agroalimentare şi alimentare destinate consumului uman. Structura contului este următoarea: contul constă din cel mult 15 cifre. 1231 Credite pe termen scurt acordate agriculturii 1232 Credite pe termen mediu acordate agriculturii 1233 Credite pe termen lung acordate agriculturii 1236 Contra–cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate agriculturii 1237 Contra–cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate agriculturii şi plăţilor aferente lor Conturile 1231. . dar în unele cazuri poate fi şi debitor. În creditul conturilor se înregistrează: . pisciculturii şi silviculturii. 1260 Credite acordate în domeniul construcţiilor Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate în domeniul construcţiilor. Salariul va fi folosit ca garanţie.trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat. Colectarea: determinarea procedeelor legate de creditele cu termenul de rambursare expirat şi plăţilor aferente neachitate/ delincvente legale şi alte reclamaţii. Diverse: instrucţiuni specifice pentru cazurile excepţionale şi scutiri. . aşa ca autovehiculele private sau alte mărfuri de consum vîndute cu amănuntul. În aceasta grupă de conturi se reflectă creditele eliberate în scopul finanţării de lungă durată a construcţiilor blocurilor locative.rambursarea creditelor. 12. 1233 sînt destinate pentru evidenţa creditelor acordate pe termen în scopul dezvoltării şi menţinerii stării economice a agriculturii/pisciculturii /silviculturii. În creditul contului se înregistrează sumele ce diminuează valoarea creditului. În debitul contului se înregistrează sumele ce majorează valoarea creditului. 1240 Credite acordate industriei alimentare Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate în domeniul industriei alimentare. creşterea. comisioane etc.). Soldul contului este creditor şi reprezintă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului acordat agriculturii la costul amortizat. 9. . precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. Procesul de aprobare: reguli detaliate cu privire la autorizarea acordării creditului. Limitele: limitarea liniilor individuale/ creditelor ne rambursate şi în total pentru fiecare debitor. în bilanţul căreia se deschide contul respectiv. Aceasta este posibil atunci cînd salariul este plătit pe un cont de card deschis la una din bănci. Overdraftul poate fi oferit întreprinderilor pentru acoperirea necesităţilor curente de mijloace băneşti. inclusiv ameliorarea terenului. achiziţionările asociate cu întreţinerea sau funcţionarea fermei. precum şi persoanelor fizice.cifrele 6 şi 7 constituie numărul filialei. Contul 1236 este destinat pentru evidenţa sumelor care ajustează valoarea nominală a creditului acordat agriculturii care ajustează valoarea acestuia la costul amortizat. 6. Evidenţa creditelor la bancă. În debitul conturilor se înregistrează: . -2Creditarea persoanelor fizice şi juridice se efectuiază de către toate filialele băncii comerciale. prin intermediul cardului bancar. În această grupă se reflectă creditele acordate în domeniul semiprelucrării. În grupa aceasta se reflectă şi creditele acordate pentru creşterea şi păstrarea recoltei. etc.cifrele 8. În acest caz. care se generează de lucrătorul responsabil pentru acordarea creditului în următoarea ordine: . etc. fără a merge la bancă. care fac parte din clasa 1 „Active”. inclusiv băuturilor. Creditele acordate agenţilor economici şi persoanelor fizice se înregistrează în conturile bilanţiere din grupele 1230 – 1510.trecerea la scăderi a creditelor şi plăţilor aferente lor. în dependenţă de tipul creditului. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate agriculturii precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. ajustând-o la costul amortizat. vînzarea sau păstrarea producţiei agricole.trecerea creditelor în alt cont al creditelor pe termen determinat. îngrăşarea sau vînzarea şeptelului.

comisioane etc. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi.). reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate mediului financiar nebancar. 1490 Alte credite acordate clienţilor Grupa este destinată pentru evidenţa altor credite acordate persoanelor juridice sau persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător. În debitul contului se înregistrează sumele ce majorează valoarea creditului. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate industriei productive. Contul 1296 este destinat pentru evidenţa sumelor care ajustează valoarea nominală a creditului de consum acordat la costul amortizat.) 1410 Credite acordate industriei productive Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate industriei productive. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) altor credite acordate clienţilor. În grupa dată se reflectă de asemenea sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. deţinătorii de patentă. de restaurant. 1430 Credite acordate mediului financiar nebancar Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate mediului financiar nebancar. În creditul conturilor se înregistrează: . 1460 Credite acordate persoanelor fizice care practică activitate Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate (inclusiv întreprinzătorii individuali. 1310 Credite acordate în domeniul prestării serviciilor. 1293 sînt destinate pentru evidenţa creditelor acordate pe termen persoanelor fizice pentru diferite scopuri primordiale. . În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. 1290 Credite de consum Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. În creditul contului se înregistrează sumele ce diminuează valoarea creditului.suma creditelor acordate. . Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate în domeniul prestării serviciilor (hoteliere.rambursarea creditelor. medicale. etc. comisioane etc. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor de consum.). comisioane etc. În debitul conturilor se înregistrează: . comisioane etc. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi.). precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. 1292. notari. avocaţi. 1440 Credite acordate pentru procurarea/construc ţia imobilului Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor.). reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate pentru procurarea/construcţia imobilului.). 1491 Overdraft clienţilor. . consultaţii juridice şi de contabilitate etc. de spălătorie. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. executori judiciari. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. . Soldul conturilor este debitor şi reprezintă suma datoriilor la creditele acordate pentru consum.trecerea creditelor în alt cont al creditelor pe termen determinat. comisioane etc. ajustînd-o la costul amortizat. dar în unele cazuri poate fi şi debitor.).stingerea creditelor la transmiterea gajului în posesiunea băncii. 1291 Credite de consum pe termen scurt 1292 Credite de consum pe termen mediu 1293 Credite de consum pe termen lung 1296 Contra–cont Ajustarea valorii creditelor de consum la cost amortizat 1297 Contra–cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor de consum şi plăţilor aferente lor Conturile 1291. de familie şi alte cheltuieli personale. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate persoanelor fizice care practică activitate. 1420 Credite acordate comerţului Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate în domeniul comerţului.trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat. comisioane etc.). ajustând-o la costul amortizat. comisioane etc. gospodăriile ţărăneşti. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate comerţului. 1492 Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit) 1493 Cambii comerciale scontate 1494 Factoring 1495 Cambii 1496 Alte credite acordate clienţilor .). acordate persoanelor fizice pentru procurarea/construcţia imobilului. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat.trecerea la scăderi a creditelor şi plăţilor aferente lor.). eliberate persoanelor fizice pentru cheltuieli gospodăreşti. care nu sînt reflectate în alte grupe de conturi separate. Soldul contului este creditor şi reprezintă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului de consum acordat la costul amortizat. comisioane etc. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi.3 creditelor acordate în domeniul construcţiilor.

Soldul contului este debitor şi reprezintă suma datoriilor la alte credite acordate persoanelor fizice. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lor altele decît principalul (dobînzi. Contul 1513 este destinat pentru evidenţa creditelor acordate persoanelor fizice pentru necesităţi primordiale . banca poate întocmi şi un contract de gaj după necesitate. 7121 „Garanţii. cauţiuni şi cesiuni primite”. Soldul contului este debitor şi reprezintă suma datoriilor aferente overdraft-ului acordat persoanelor fizice. Contul 7103 este destinat pentru evidenţa proprietăţii primite sub forma de gaj şi care se păstrează la banca în schimbul creditului acordat La intrare în cont se înregistrează valoarea amanetului. În debitul contului se înregistrează sumele ce majorează valoarea creditului. În creditul contului se înregistrează rambursarea de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti. obligaţiunea debitorului faţă de bancă dispare şi obligaţiunile acordate care se reflectă la ieşire în suma totală din conturile memorandum respective .). În debitul contului se înregistrează suma overdraftului acordat persoanelor fizice. ajustând-o la costul amortizat. În creditul contului se înregistrează: . La intrare în cont se înregistrează obligaţiunile clientului faţă de bancă în suma indicată în acordul de gaj.fără specificarea scopului concret de utilizare. -2Pe lângă contractul de credit. Contul 7102 este destinat pentru evidenţa obligaţiunilor sub formă de acorduri de gaj. În debitul contului se înregistrează suma mijloacelor băneşti acordate sub formă de credite urmare efectuării operaţiunilor/plăţilor cu carduri de credit. La intrare în cont se înregistrează sumele garanţiilor şi cauţiunilor primite. În creditul contului se înregistrează rambursarea de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti. În creditul contului se înregistrează sumele ce diminuează valoarea creditului. cauţiunilor şi cesiunilor primite. obligaţiunile debitorului cu anexarea originalelor contractelor corespunzătoare se înregistrează în următoarele conturi memorandum. Contul 1516 este destinat pentru evidenţa sumelor care ajustează valoarea nominală a creditului acordat persoanelor fizice. primit în gaj de bancă. La ieşire din cont se înregistrează trecerea la scăderi a sumei obligaţiunilor. comisioane etc. Contul 1514 este destinat pentru evidenţa altor credite acordate persoanelor fizice.trecerea overdraftului în cadrul creditelor la termen determinat. Suma cesiunii se înregistrează la valoarea ce acoperă partea creditului acordat. reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate persoanelor fizice. ce a căpătat forma de credit (stipulat în contract). altele decît creditele reflectate în grupele 1290 sau 1440. care se păstrează în incinta băncii. de asemenea. După întocmirea contractului de credit şi de gaj.restituirea sumelor overdraft acordate persoanelor fizice. care ajustează valoarea acestora la costul amortizat. La rambursarea deplină a creditului.7101 „Obligaţiuni sub formă de acorduri la credite”. La intrare în cont se înregistrează obligaţiunile clientului faţă de bancă în suma indicată în acorduri la credite acordate. ajustând-o la costul amortizat. car nu pot fi reflectate la alte conturi. emise de secţia de credite şi semnate de persoaele din filială: . În creditul contului se înregistrează rambursarea de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti. În debitul contului se înregistrează suma mijloacelor băneşti acordate persoanei fizice.4 1497 Contra–cont Ajustarea valorii altor credite la cost amortizat acordate clienţilor 1499 Contra–cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea altor credite acordate clienţilor şi plăţilor aferente lor 1510 Alte credite acordate persoanelor fizice Grupa este destinată pentru evidenţa creditelor acordate persoanelor fizice (care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate). La ieşire din cont se înregistrează trecerea la scăderi a garanţiilor. În debitul contului se înregistrează suma mijloacelor băneşti acordate persoanei fizice. 1511 Overdrafturi acordate 1512 Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit) 1513 Credite acordate pentru necesităţi primordiale 1514 Alte credite acordate persoanelor fizice 1516 Contra–cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate persoanelor fizice 1517 Contra–cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate persoanelor fizice şi plăţilor aferente lor Contul 1511 este destinat pentru evidenţa overdraftului acordat persoanelor fizice.înregistrarea datoriei de credit are loc la suma indicată în contractul de credit respectiv şi se reflectă în contul extrabilanţier respectiv: . Soldul contului este debitor şi reprezintă suma datoriilor la creditele acordate persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de credit. La ieşire din cont se înregistrează trecerea la scăderi a valorii amanetului primit în gaj de bancă (la rambursarea creditului sau în bază acordului bilateral privind amanetul). 7103 „Amanetul primit”. . 7102 „Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj”. Contul 1512 este destinat pentru evidenţa mijloacelor băneşti acordate de bancă persoanei fizice prin intermediul cardul de credit. prevăzută în contractul de amanet. sumele care ajustează valoarea nominală a creditului la cost amortizat. cauţiuni şi cesiuni primite Contul 7101 este destinat pentru evidenţa obligaţiunilor sub formă de acorduri la creditele acordate. sumelor de bani depuşi pentru garantarea executării de către debitor a unei obligaţii. în baza dispoziţiei la adresa contabilităţii. În grupa dată se reflectă. şi cesiunilor primite de către bancă. Soldul contului este debitor şi reprezintă suma datoriilor la creditele acordate persoanelor fizice pentru necesităţi primordiale. La ieşire din cont se înregistrează trecerea la scăderi a sumei obligaţiunilor. Obligaţiunea clientului prevăzută în contractul de credit se reflectă la intrare în conturile memorandum respective: 7101 Obligaţiuni sub formă de acorduri la credite 7102 Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj 7103 Amanetul primit 7121 Garanţii. Soldul contului este creditor şi reprezintă sumele care ajustează valoarea nominală a creditului acordat persoanelor fizice la costul amortizat. dar în unele cazuri poate fi şi debitor. Contul 7121 este destinat pentru evidenţa garanţiilor primite.

cauţiuni şi cesiuni primite”.trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul rezultatului exerciţiului curent. Contul 4445 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru procurarea/construcţia imobilului este destinat pentru reflectarea veniturilor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă sub formă de comisioane neaferente dobînzilor pentru serviciile prestate de la acordarea creditelor pentru procurarea/construcţia imobilului. 4295 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele de consum este destinat pentru reflectarea veniturilor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă sub formă de comisioane neaferente dobînzilor pentru serviciile prestate în legătură cu acordarea creditelor de consum persoanelor fizice. Ct 6601 „Obligaţiunile de acordare a creditelor în viitor” la suma corespunzătoare prevăzută de contractul de credit. Soldul contului este creditor şi reprezintă suma comisioanelor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă în urma acordării creditelor în domeniul construcţiilor.veniturile obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă aferente comisioanelor obţinute în urma acordării creditelor pentru procurarea/construcţia imobilului. suma transferată debitorului se reflectă la debitul acestui cont: Dt 6601 „Obligaţiunile de acordare a creditelor în viitor” la suma creditului acordat efectiv. În debitul contului se înregistrează îndeplinirea obligaţiunilor de acordare a creditului sau rezilierea contractului de acordare în viitor a creditului.veniturile obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă aferente comisioanelor obţinute în urma acordării creditelor în domeniul construcţiilor. În debitul contului se înregistrează: . Pe măsura acordării creditului în viitor. În creditul contului se înregistrează: . Apoi filiala trece la acordarea propriu zisă a creditului. Soldul contului este creditor şi reprezintă suma comisioanelor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) în urma acordării creditelor agriculturii / pisciculturii /silviculturii.comisioanele obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă în urma acordării creditelor agriculturii /pisciculturii /silviculturii. În creditul contului se înregistrează comisioanele obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă în urma acordării creditelor industriei alimentare. Contul 4245 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei alimentare este destinat pentru reflectarea veniturilor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă sub formă de comisioane neaferente dobînzilor pentru serviciile prestate în legătură cu acordarea creditelor industriei alimentare.5 Intrare 7101 „Obligaţiuni sub formă de acorduri la credite” .înregistrarea asigurărilor se efectuează prin reflectarea sumelor indicate în contractele corespunzătoare la intrare în conturile: Intrare 7102 „Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj” Intrare 7103 „Amanetul primit” Intrare 7121 „Garanţii. În debitul contului se înregistrează: . 2251. grupele de conturi ce reflectă veniturile pe categorii de credite conţin şi un cont ce se referă anume la comisioanele de la prestarea serviciilor la creditele acordate.veniturile obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă aferente comisioanelor obţinute în urma acordării creditelor de consum. În creditul contului se înregistrează: . obligaţiunea băncii de a elibera creditul în viitor se reflectă la creditului contului condiţional 6601 „Obligaţiunile de acordare a creditelor în viitor” . este destinat pentru evidenţa obligaţiunilor băncii de a acorda credite în viitor.acordarea creditului prin transfer la contul curent: Debit conturile din grupele 1230 – 1510 Credit 2224. În debitul contului se înregistrează trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul rezultatului exerciţiului curent. Contul 4235 este destinat pentru reflectarea veniturilor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă sub formă de comisioane neaferente dobînzilor pentru serviciile prestate în legătură cu acordarea creditelor pentru agricultură/piscicultură/silvicultură. În debitul contului se înregistrează: . Spre exemplu pentru evidenţa comisioanelor obţinute pentru serviciile prestate în legătură cu utilizarea creditelor destinate agriculturii este destinat contul 4235 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate agriculturii. Dacă contractul de credit prevede acordarea creditului peste o perioadă de timp sau pe părţi. După examinarea şi acceptarea de către bancă a documentelor prezentate pentru eliberarea creditului se efectuează următoarele înregistrări contabile: . Soldul contului este creditor şi reprezintă suma veniturilor obţinute de bancă sub formă de comisioane pentru serviciile prestate la acordarea creditelor de consum.trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul rezultatului exerciţiului curent. În creditul contului se înregistrează suma obligaţiunii băncii de a acorda credite în viitor. În creditul contului se înregistrează: . În creditul contului se înregistrează: . În debitul contului se înregistrează: . . 4265 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate în domeniul construcţiilor este destinat pentru reflectarea veniturilor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă sub formă de comisioane neaferente dobînzilor pentru serviciile prestate în legătură cu acordarea creditelor în domeniul construcţiilor. Soldul contului este creditor şi reprezintă suma comisioanelor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) în urma acordării creditelor industriei alimentare.trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul rezultatului exerciţiului curent.eliberarea creditului în numerar: Debit conturile din grupele 1230 – 1510 Credit 1001 -3Evidenţa comisioanelor la conturile de credit este efectuată în baza conturilor din clasa IV „Venituri”.

comisioane etc. . comisioane etc. comisioane etc.). precum şi din deprecierea plăţilor aferente lor. comisioane etc. În creditul contului se înregistrează: . altele decît principalul (dobînzi. 1716 Dobînda calculată la creditele acordate agriculturii 1717 Dobînda calculată la creditele acordate industriei alimentare 1719 Dobînda calculată la creditele acordate în domeniul construcţiilor . altele decît principalul (dobînzi. altele decît principalul (dobînzi. altele decît principalul (dobînzi.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor. faţă de mărimea calculată anterior.diminuarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăţilor aferente creditelor.6 . faţă de mărimea calculată anterior.) urmare trecerii la scăderi a creditului şi plăţilor respective. altele decît principalul (dobînzi. Soldul contului este creditor şi reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderidin deprecierea (pierderea de valoare) creditelor de consum.) la data de raportare.diminuarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăţilor aferente creditelor.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea plăţilor aferente creditelor acordate.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea plăţilor aferente creditelor acordate.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea plăţilor aferente creditelor acordate. comisioane etc. Soldul contului este creditor şi reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate agriculturii. La intrare în cont se înregistrează sumele creditelor trecute la scăderi. altele decît principalul (dobînzi.trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul rezultatului exerciţiului curent. comisioane etc. altele decît principalul (dobînzi. care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor. Soldul contului este creditor şi reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate persoanelor fizice. comisioane etc.). Dobînda se calculează pentru toate tipurile de venituri din dobînzi. altele decît principalul (dobînzi. comisioane etc. care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor. .). La ieşire din cont se înregistrează sumele datoriilor rambursate de către debitor sau trecerea lor la pierderi potrivit hotărîrii conducerii băncii. Operaţiuni economice Notă: contul 7201 este destinat pentru evidenţa creditelor trecute la scăderi. În debitul contului se înregistrează: . deservirea contului etc). altele decît principalul (dobînzi.). comisioane etc. altele decît principalul (dobînzi. Soldul contului este debitor şi reprezintă suma comisioanelor calculate dar încă neprimite.diminuarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăţilor aferente creditelor. comisioane etc.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor. comisioane etc. .) urmare trecerii la scăderi a creditului şi plăţilor respective. altele decît principalul (dobînzi.). Soldul contului este creditor şi reprezintă suma veniturilor obţinute de bancă din comisioanele primite în urma acordării creditelor pentru procurarea/construcţia imobilului. În aceasta grupă pot fi calculate veniturile (neaferente dobînzilor) la operaţiunile bancare care se efectuează permanent în perioada de gestiune (acordarea serviciilor de încasare. faţă de mărimea calculată anterior. Operaţiuni economice: Notă: contul 1753 este destinat pentru evidenţa calculării şi încasării comisioanelor la operaţiunile bancare în cazul în care banca are o certitudine întemeiată în obţinerea comisionului şi există o posibilitate reală de a determina cu exactitate suma comisionului. comisioane etc. altele decît principalul (dobînzi. Contul 1297 este destinat pentru evidenţa reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor de consum. Contul 1237 este destinat pentru evidenţa reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate agriculturii. debitorul îndeplineşte obligaţiunile faţă de bancă se efectuează următoarele înregistrări contabile: -4Evidenţa sumei dobânzii calculate pentru toate categoriilor de credite oferite de bancă se face la grupa de conturi 1700 „” din clasa 1 „Active”. comisioane etc.anularea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăţilor aferente creditelor.). Contul 1517 este destinat pentru evidenţa reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) creditelor acordate persoanelor fizice. În creditul contului se înregistrează: . Grupa este destinată pentru evidenţa dobînzii calculate ce urmează să fie încasată de către bancă.) urmare trecerii la scăderi a creditului şi plăţilor respective. . În debitul contului se înregistrează: . În debitul contului se înregistrează calcularea comisioanelor ce urmează să fie primite de bancă.anularea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăţilor aferente creditelor.). precum şi din deprecierea plăţilor aferente lor. comisioane etc. precum şi din deprecierea plăţilor aferente lor. Fiecare din grupele de conturi ale creditelor conţine câte un cont în care se reflectă reducerile pentru pierderi la credite. comisioane etc. precum şi din deprecierea plăţilor aferente lor. precum şi din deprecierea plăţilor aferente lor. precum şi din deprecierea plăţilor aferente lor. În debitul contului se înregistrează: .) la data de raportare.). altele decît principalul (dobînzi.). care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor. altele decît principalul (dobînzi.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor. . În creditul contului se înregistrează: . Dacă pînă la comercializarea de către bancă a gajului. altele decît principalul (dobînzi.anularea reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor / plăţilor aferente creditelor. În creditul contului se înregistrează suma comisioanelor calculate încasate sau trecerea la scăderi. .) la data de raportare.

anulării dobînzilor calculate către primire la creditele acordate între sediul central al băncii şi filialele sale. 7(1) (g) în contractul de leasing se cere să fie indicat cuantumul chiriei pentru întreaga perioadă a leasing-ului. destinate predării în leasing. în conformitate cu modalităţile prevăzute în contracte sau în mod incontestabil se efectuează următoarele înregistrări: -5-6-7În condiţiile Republicii Moldova. Evidenţa leasing-ului financiar la locator prestarea serviciilor de leasing. Modul de efectuare a operaţiunilor de leasing de către băncile comerciale şi companiile de leasing specializate este reglementat de către Legea cu privire la leasing nr. care nu pot fi raportate la veniturile datei gestionare. se va examina modul de organizare a contabilităţii operaţiunilor de leasing atât la locator. c) termenul de leasing constituie cel puţin 75% din durata de serviciu economic al activului indiferent de faptul dacă dreptul de proprietate se transmite sau nu. cât şi la locatar. Grupa este destinată pentru evidenţa cerinţelor băncii faţă de alte bănci şi clienţi privind leasingul financiar acordat. dar urmează a fi raportate la venituri în perioadele următoare de gestiune. leasing-ul este un fenomen nou şi până în prezent nu este îndeajuns studiat. În debitul contului se înregistrează trecerea parţială sau totală la venituri a sumei încasate anticipat. în Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare se face o distincţie clară între aceste operaţiuni. Soldul contului este creditor şi reprezintă dobînzile încasate anticipat.1996 şi sStandardele Internaţionale. anulării dobînzilor calculate către primire la creditele acordate. Leasing-ul se consideră financiar. fapt care demonstrează că legea admite doar leasing-ul financiar. Art. există o serie de probleme de ordin legislativ. În debitul conturilor se înregistrează calcularea lunară a dobînzilor ce urmează să fie primite de bancă. dacă el corespunde uneia din următoarele cerinţe: a) la expirarea termenului de leasing dreptul de proprietate asupra activelor trece la arendaş. Contul 1744 este destinat pentru evidenţa calculării. b) la expirarea termenului de leasing arendaşul are dreptul să procure activul la un preţ preferenţial mai mic decât valoarea de piaţă scontată. 731 din 15. încasării. Operaţiuni economice: Notă: Contul 2761 este destinat pentru evidenţa dobînzilor încasate anticipat. Pentru evidenţa activelor materiale pe termen lung. În debitul contului se înregistrează calcularea lunară a dobînzilor ce urmează să fie primite de către sediul central al băncii de la filialele sale. În creditul conturilor se înregistrează încasarea sumei dobînzilor calculate sau trecerea la scăderi. Cerinţele locatorului faţă de locatari privind leasing-ul financiar se reflectă în conturile grupei de conturi 1530 „ Leasingul financiar”. în conformitate cu Legea R. La etapa actuală. 26 al Legii instituţiilor financiare prevede că băncile comerciale au dreptul să efectueze doar leasing-ul financiar. organizatoric şi contabil. telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei 1742 Dobîndă calculată la creditele acordate în domeniul prestării serviciilor” 1743 Dobînda calculată la alte credite acordate clienţilor 1744 Dobînda calculată la creditele acordate sediului central al băncii şi filialelor sale Contul 1716-1743 este destinat pentru evidenţa calculării. conform prevederilor stabilite de legislaţia în vigoare privind leasingul financiar. d) la începutul termenului de leasing suma scontată a plăţilor minime constituie cel puţin 90% din valoarea venală a activului. Soldul contului este debitor şi reprezintă suma dobînzilor calculate la creditele acordate sediului central al băncii şi filialelor sale. deşi se cunoaşte că în practica bancară internaţională există două varietăţi de leasing: financiar şi operaţional. Moldova art. Deşi specialiştii în domeniu prezintă o serie de deosebiri între leasing şi arendă. care include costul integral (sau aproximativ) al echipamentului la preţurile valabile la data încheierii tranzacţiei. juridic. În continuare. În creditul contului se înregistrează dobînzile primite anticipat. se utilizează contul 1608 „Imobilizări corporale. La achitarea de către împrumutaţi a datoriilor pentru dobînzile aflate la evidenţă în contul 7204 „Penalităţi calculate la creditele trecute la scăderi”. 26 (g) al Legii instituţiilor financiare. Băncile comerciale autohtone au dreptul la desfăşurarea operaţiunilorde leasing potrivit art. Soldul conturilor este debitor şi reprezintă suma dobînzilor calculate la creditele acordate dar încă neprimite. încasării. În creditul conturilor se înregistrează încasarea sumei dobînzilor calculate sau trecerea la scăderi. primite în leasingul financiar”. în acest context. Astfel. În grupa dată se reflectă sumele care ajustează valoarea .02. dar încă neprimite.7 1722 Dobînda calculată la creditele de consum 1723 Dobînda calculată la creditele acordate mediului financiar nebancar 1724 Dobînda calculată la creditele acordate organizaţiilor necomerciale 1725 Dobînda calculată la creditele acordate industriei energetice 1727 Dobînda calculată la creditele overnight acordate băncilor 1728 Dobînda calculată la creditele acordate băncilor 1731 Dobînda calculată la creditele acordate guvernului 1732 Dobînda calculată la creditele acordate unităţilor administrativ-teritoriale / instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale 1733 Dobînda calculată la creditele acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale / Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină 1734 Dobînda calculată la creditele acordate industriei productive 1735 Dobînda calculată la creditele acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat 1736 Dobînda calculată la creditele acordate comerţului 1737 Dobînda calculată la creditele acordate pentru procurarea/construcţia imobilului 1741 Dobînda calculată la creditele acordate în domeniul transport.

care se constituie periodic numai pe seama cheltuielilor.). .stingerea creditelor la transmiterea gajului în posesiunea băncii. comisioane etc.anularea reducerilor pentru pierderi din deprecierea leasingului financiar acordat / plăţilor aferente leasingului financiar acordat. altele decît principalul (dobînzi. Soldul contului este creditor şi reprezintă sumele care ajustează valoarea nominală a leasingului financiar la costul amortizat. Evidenţa leasing-ului financiar la locatar.). primite în leasingul financiar”. Pentru evidenţa datoriilor băncii (locatarului) faţă de locatori privind leasing-ul financiar primit se utilizează conturile grupei 2530 Datorii privind leasingul financiar. altele decît principalul (dobînzi. altele decît principalul (dobînzi. . care este destinată pentru evidenţa veniturilor din dobînzi la leasingul financiar acordat băncilor sau clienţilor.trecerea la scăderi a leasingului financiar şi plăţilor aferente lui. Soldul contului este creditor şi reprezintă suma veniturilor obţinute de bancă din ieşirea/scoaterea din uz a imobilizărilor corporale. În debitul contului se înregistrează transferul veniturilor la contul rezultatului exerciţiului curent la sfîrşitul perioadei de gestiune.). Soldul contului este debitor şi reprezintă suma dobînzilor calculate la creditele acordate la leasingul financiar dar încă neprimite.rambursarea (stingerea) de către alte bănci şi clienţi a datoriilor.valoarea leasingului financiar acordat altor bănci şi clienţilor.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea leasingului financiar acordat. faţă de mărimea calculată anterior. altele decît principalul (dobînzi. Pentru reflectarea dobânzii aferente leasing-ului. iar la creditul lui . În debitul conturilor se înregistrează: . Soldul conturilor este creditor şi reprezintă suma veniturilor din dobînzi obţinute de bancă din leasingul financiar băncilor şi clienţilor. În creditul contului se înregistrează: .Refelectarea veniturilor aferente operaţiunilor de leasing financiar se face la grupa de conturi 4530 Venituri din dobînzi privind leasingul financiar.procurarea sau ieşirea imobilizărilor corporale respective. La debitul contului se reflectă valoarea de intrare a imobilizărilor corporale primite în leasing-ul financiar.diminuarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea leasingului financiar acordat / plăţilor aferente leasingului financiar acordat.) la data de raportare.8 nominală a leasingului la costul amortizat.). încasării. În debitul contului se înregistrează trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul rezultatului exerciţiului curent. 4531 Venituri din dobînzi privind leasingul financiar băncilor 4532 Venituri din dobînzi privind leasingul financiar clienţilor 4535 Comisioane de la prestarea serviciilor privind leasingul financiar Conturile 4531-4532 sînt destinate pentru evidenţa veniturilor din dobînzi la leasingul financiar acordat băncilor şi clienţilor. În creditul conturilor se înregistrează: . reducerile pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) leasingului financiar. Soldul contului este creditor şi reprezintă suma veniturilor obţinute de bancă sub formă de comisioane de la acordarea activelor în leasing.) ca urmare a trecerii la scăderi a leasingului financiar acordat şi a plăţilor respective. anulării dobînzilor calculate către primire la creditele acordate la leasingul financiar. precum şi din deprecierea plăţilor aferente acestuia. dar în unele cazuri poate fi şi debitor. Grupa este destinată evidenţei datoriilor băncii faţă de alte bănci şi faţă de clienţi privind . În debitul conturilor se înregistrează trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobînzi la contul rezultatului exerciţiului curent. În debitul contului se înregistrează calcularea lunară a dobînzilor ce urmează să fie primite de bancă. precum şi din deprecierea plăţilor aferente acestuia. În creditul contului se înregistrează sumele care diminuează valoarea leasingului. 1531 Leasingul financiar acordat altor bănci 1532 Leasingul financiar acordat clienţilor 1535 Contra–cont Ajustarea valorii leasingului financiar acordat la costul amortizat 1536 Contra–cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea leasingului financiar acordat şi plăţilor aferente lui Conturile 1531-1532 sînt destinate pentru evidenţa leasingului financiar acordat băncilor şi clienţilor. Contul 4535 este destinat pentru reflectarea veniturilor obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă sub formă de comisioane neaferente dobînzilor pentru leasingul financiar băncilor şi clienţilor. În această grupă se ţine evidenţa comisioanelor de la prestarea serviciilor de leasing. ajustînd-o la costul amortizat. Înregistrări contabile: Notă: contul 4922 este destinat pentru evidenţa veniturilor băncii obţinute din ieşirea/scoaterea din uz a imobilizărilor corporale. ajustînd-o la costul amortizat. În debitul contului se înregistrează: . Soldul conturilor este debitor şi reprezintă valoarea leasingului financiar acordat băncilor şi clienţilor.) imobilizărilor corporale. comisioane etc. altele decît principalul (dobînzi. comisioane etc. Contul 1746 este destinat pentru evidenţa calculării.formarea/majorarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea plăţilor aferente leasingului financiar acordat. În creditul contului se înregistrează veniturile obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de bancă în urma ieşirii (vînzării etc. . Imobilizările corporale primite în leasingul financiar se ţin la evidenţă la contul 1608 „ Imobilizări corporale. În creditul contului se înregistrează comisioanele obţinute (primite şi/sau calculate către primire) de la prestarea serviciilor privind leasingul financiar. În creditul conturilor se înregistrează veniturile din dobînzi calculate către primire de bancă la leasingul financiar acordat băncilor şi clienţilor. Soldul contului este creditor şi reprezintă mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) leasingului financiar acordat. precum şi pentru acoperirea pierderii din deprecierea plăţilor aferente lui altele decît principalul (dobînzi. În debitul contului se înregistrează sumele care majorează valoarea leasingului. În creditul contului se înregistrează încasarea sumei dobînzilor calculate sau trecerea la scăderi. . comisioane etc. se utilizează contul activ 1746 „Dobînda calculată la leasingul financiar”. comisioane etc. Contul 1535 este destinat pentru evidenţa sumelor care ajustează valoarea nominală a leasingului financiar la costul amortizat. comisioane etc. Contul 1536 este destinat pentru evidenţa reducerilor pentru pierderi din deprecierea (pierderea de valoare) leasingului financiar acordat.

deoarece. În creditul contului se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exerciţiului curent. Soldul este debitor şi reprezintă sumele care ajustează valoarea datoriei faţă de clienţi privind leasingul financiar la costul amortizat. după cum s-a mai menţionat. în cazul când cumpărătorul este deservit de banca dată sau contul 1031 „Contul Nostro" în BNM" (1861 „Conturi „Nostro" ale filialelor locale). În debitul contului se înregistrează sumele care diminuează valoarea datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar. Diferenţa dintre suma totală a creanţei şi suma factoringului se înscrie la contul curent al furnizorului în felul următor: Dt contul cumpărătorului 2224 sau 2251 „Conturi curente ale persoanelor juridice” contul 1031„Contul „Nostro" în BNM”. precum şi suma amortizării necalculate a imobilizărilor corporale ieşite. Ct 1494 „Factoring". 5531 Cheltuieli cu dobînzi privind leasingul financiar. Soldul contului este debitor şi reprezintă cheltuielile privind comisioanele şi taxele plătite. contul furnizorului. aceste operaţiuni se efectuează rar de către băncile comerciale care nu au o experienţă în domeniul contabilităţii acestora. Contul 2534 este destinat pentru evidenţa sumelor care ajustează valoarea datoriei faţă de clienţi privind leasingul financiar la costul amortizat. În creditul conturilor se înregistrează datoriile băncii (locatarului) faţă de bănci şi faţă clienţi (locatori) pentru activele intrate la bancă în baza contractului de leasing.suma factoringului achitat în urma încasării creanţei clientului de la cumpărător. Contul 2533 este destinat pentru evidenţa sumelor care ajustează valoarea datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar la costul amortizat. primit de la clienţi Conturile 5531-5532 sînt destinate pentru evidenţa cheltuielilor cu dobînzi privind leasingul financiar primit de la bănci şi de la clienţi. iar în credit . Soldul conturilor este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi privind leasingul financiar primit de la bănci şi de la clienţi. În creditul conturilor se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exerciţiului curent. La ieşire din cont se înregistrează trecerea la scăderi a sumei documentelor de decontare pe operaţiuni de factoring (facturi) în cazul achitării creanţelor sau cesionării acestora. transmiterea cu titlu gratuit. În debitul conturilor se înregistrează: . În debitul contului se înregistrează cheltuielile suportate de bancă la ieşirea /scoaterea din uz a imobilizărilor corporale. Soldul contului este debitor şi reprezintă cheltuielile de la scoaterea din uz a imobilizărilor corporale. conform condiţiilor contractului de leasing. În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind plata comisioanelor şi taxelor. Soldul conturilor este creditor şi reprezintă datoriile băncii aferente leasingului financiar. ajustînd-o la costul amortizat. Notă: contul 5922 este destinat pentru evidenţa cheltuielilor privind ieşirea/scoaterea din uz (vînzarea. Suma factoringului se ia la evidenţă la contul grupei de conturi 1490 „Alte credite acordate clienţilor ” – 1494 „Factoring”. În creditul contului se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exerciţiului curent. Cheltuielile cu dobânda pentru leasingul financiar se reflectă în clasa a 5 „Cheltuieli” grupa 5530 Cheltuieli cu dobînzi privind leasingul financiar. 5532 Cheltuieli cu dobînzi privind leasingul financiar. Pentru evidenţa documentelor de plată prezentate de furnizor se utilizează contul memorandum 7303 „Documente de decontare pe operaţiuni de factoring.” La intrare în cont se înregistrează sumele a tuturor documentelor de decontare pe operaţiuni de factoring (facturi). În debitul contului se înregistrează sumele care diminuează valoarea datoriei faţă de clienţi privind leasingul financiar. Soldul este debitor şi reprezintă sumele care ajustează valoarea datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar la costul amortizat. 2531 Datorii faţă de bănci privind leasingul financiar 2532 Datoriile faţă de clienţi privind leasingul financiar 2533 Contra-cont Ajustarea valorii la cost amortizat a datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar 2534 Contra-cont Ajustarea valorii la costul amortizat a datoriei faţă de clienţi privind leasingul financiar Conturile 2531-2532 sunt destinate pentru evidenţa datoriilor băncii (locatarului) faţă de bănci şi faţă de clienţi privind leasingul financiar primit. când cumpărătorul este deservit de altă bancă. În această grupă se reflectă leasingul financiar.achitarea de către bancă a plăţilor locatorului sau restituirea activelor primite pînă la expirarea termenului. -8Organizarea corectă a contabilităţii operaţiunilor de factoring în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova are o importanţă majoră. ajustînd-o la costul amortizat. primit de la bănci.9 leasingul financiar primit. În creditul contului se înregistrează sumele care majorează valoarea datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar. ajustînd-o la costul amortizat. La acordarea factoringului se întocmeşte formula: Dt 1494 „Factoring" Ct 2224 sau 2251 „Conturi curente ale persoanelor juridice". conform prevederilor stabilite de legislaţia privind leasingul financiar. 1861„Conturi „Nostro” ale filialelor locale). deteriorarea) a imobilizărilor corporale. În creditul contului se înregistrează sumele care majorează valoarea datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar. ajustînd-o la costul amortizat. În debitul acestui cont se reflectă suma factoringului acordat. În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la activele luate în leasing de la bănci şi clienţi. . Grupa este destinată pentru evidenţa cheltuielilor cu dobînzi la datorii privind leasingul financiar. În cazul încasării creanţei de la cumpărător la suma factoringului: Dt 2224 sau 2251 „Conturi curente ale persoanelor juridice". precum şi sumele care ajustează valoarea acestuia la costul amortizat. Contabilizarea leasing-ului financiar la locatar are loc în următorul mod: Notă: contul 5915 este destinat pentru evidenţa cheltuielilor pentru comisioane şi taxe plătite.

Încasarea dobânzii are loc în baza dispoziţiei de plată. Ct 4494 „Venituri din dobânzi la factoring".10 Ct contul furnizorului 2224 sau 2251 „Conturi curente ale persoanelor juridice". La sporirea dobânzii în baza notei de contabilitate: Dt 1743 „Dobânda calculată la alte credite acordate clienţilor" Ct 4494 „Venituri din dobânzi la factoring". . Comisionul băncii perceput la operaţiunea de factoring se ţine la evidenţă la contul 4498 „Comisioane de la alte credite acordate clienţilor”. pe care o prezintă clientul şi în baza acesteia se întocmeşte următoarea înregistrare contabilă: Dt contul clientului 2224 sau 2251„Conturi curente ale persoanelor juridice". Dt contul clientului 2224 sau 2251„Conturi curente ale persoanelor juridice" Ct 4498 „Comisioane la alte credite acordate clienţilor". Dobânda pentru serviciul de fectoring se calculează în baza ratei dobânzii stabilite şi a sumei factoringului pentru fiecare zi de utilizare a acestuia şi se reflectă la debitul contul 1743 „Dobânda calculată la alte credite acordate clienţilor".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful