Hubungkait antara Ciri-Ciri Kurikulum Bestari dgn Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Definisi kurikulum
• Suatu siri rancangan yg disusun bertujuan membolehkan pelajar menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan aplikasi ilmu tersebut. • Merupakan nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan masyarakat Malaysia.

Ciri-Ciri Kurikulum Sekolah Bestari
• Membantu pelajar mencapai perkembangan yg seimbang & menyeluruh. • Pelbagai disiplin ilmu, bertema & berkesinambungan merentasi bidang serta merangsang pemikiran. • Mengintegrasikan pengetahuan, nilai, kemahiran & bahasa merentasi kurikulum. • Menyediakan pelajar menghadapi masa depan-futuristik.

• Menyatakan dengan jelas hasil pembelajaran mengikut tahap kebolehan pelajar yang berbeza. • Pelbagai dimensi ilmu, kemahiran da bersifat global. • Bersifat fleksibel: mengikut tahap & kebolehan murid. • Berpandukan nilai iaitu pemupukan akhlak & nilai murni merentasi kurikulum. • Berorientasikan praktis & berasaskan proses .

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

• Melalui pelbagai disiplin ilmu , murid dpt dilatih & dibimbing berfikir dengan pemikiran kritis & kreatif. • Berpandukan nilai iaitu pemupukan akhlak & nilai murni dapat menerapkan nilai-nilai murni. • Meningkatkan kecekapan berkomunikasi melalui integrasi pengetahuan, nilai, kemahiran & bahasa merentasi kurikulum.

Hubungkait ciri2 kurikulum bestari dengan FPK

• Melalui pelbagai disiplin ilmu, kemahiran & bersifat global pelajar dpt memperoleh pembelajaran yang holistik. • Ilmu yang diperolehi dari sekolah bestari bersifat fleksibel mengikut thp kebolehan pelajar dan membolehkan mereka memajukan diri ikut minat, kemampuan dan kebolehan masingmasing. • Hasil pembelajaran di sekolah bestari dinyatakan dengan jelas mengikut thp kebolehan pelajar & dibimbing ikut keperluan, minat dan kebolehan yg

Tamat…Sekian.. Ahli kumpulan : Salwana Juliana Hamidah Rohaila

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful