ONE

ICHI ITSU hito- hito(tsu)

STUDY, SCHOOL
GAKU mana(bu)

CHARACTER
JI aza

TWO
NI futa futa(tsu)

SCHOOL, CHECK
KOU

EVENING
SEKI yuu

THREE
SAN mi mi(tsu) mit(tsu)

AHEAD
SEN saki ma(zu)

GEM, ROUND OBJECT
GYOKU tama tama- -dama

FOUR
SHI yo yo(tsu) yot(tsu) yon

LIFE, BE BORN, STUDENT
SEI SHOU i(kiru) u(mareru) u(mu) o(u) ki

LETTER, WRITINGS
BUN MON fumi

FIVE
GO itsu itsu(tsu)

YEAR
NEN toshi

POWER
RYOKU RIKI chikara

SIX
ROKU mu mu(tsu) mut(tsu) mui

MOUNTAIN
SAN yama

CIRCLE, YEN
EN maru(i) maru

SEVEN
SHICHI nana nana(tsu) nano

RIVER
SEN kawa

HAND, JOB HOLDER
SHU ZU te te- -te ta-

EIGHT
HACHI ya ya(tsu) yat(tsu) you

FLOWER
KA hana

EAR
JI mimi

NINE
KYUU KU kokono kokono(tsu)

RAIN
U ame ama- -same

FOOT, SUFFICE
SOKU ashi ta(riru) ta(ru) ta(su)

TEN
JUU JIT- too to

RICE FIELD
DEN ta

WHITE
HAKU BYAKU shiro shirashiro(i)

HUNDRED
HYAKU

STONE
SEKI SHAKU KOKU ishi

RED
SEKI SHAKU aka aka(i) aka(ramu) aka(rameru)

THOUSAND
SEN chi

SHELLFISH
kai

BLUE, GREEN
SEI SHOU ao ao(i)

DAY, SUN, JAPAN
NICHI JITSU hi -bi -ka

FOREST
RIN hayashi

AIR, SKY, EMPTY
KUU sora a(ku) a(ki) a(keru) kara muna(shii)

MOON, MONTH
GETSU GATSU tsuki

FOREST (Larger than
hayashi)

THREAD
SHI ito

SHIN mori

FIRE KA hi -bi ho-

SEE
KEN mi(ru) mi(eru) mi(seru)

MOUTH
KOU KU kuchi

WATER
SUI mizu mizu-

STAND, ESTABLISH
RITSU RYUU ta(tsu) tate- da(te) -da(teru)

EYE, ITEM
MOKU BOKU me -me ma-

SPIRIT KI KE CHILD. GREAT DAI TAI oo. PUT OUT SHUTSU SUI de(ru) -de da(su) -da(su) EARLY. WHEEL SHA kuruma MIDDLE. UNDER. IN CHUU naka NAME MEI MYOU na -na SMALL SHOU chii(sai) ko.-gane HEAVEN TEN ame ama- BAMBOO CHIKU take SOIL DO TO tsuchi GAS.haya(i) haya(maru) haya(meru) sa- MAN DAN NAN otoko KING OU WOMAN JO NYO NYOU onna me VILLAGE SON mura . ESTABLISH RITSU RYUU ta(tsu) tate.da(te) -da(teru) EYE.WATER SUI mizu mizu- STAND. MONEY KIN KON kane kana. QUICK SOU SA.oo(kii) oo(ini) VEHICLE. PUT IN NYUU i(ru) -i(ru) -i(ri) i(reru) -i(re) hai(ru) SOUND ON -NON IN oto ne GO OUT. ITEM MOKU BOKU me -me ma- TREE. BASIS. BASE KA GE shita shimo sa(geru) kuda(ru) o(rosu) o(riru) DOG KEN inu inu- RIGHT U YUU migi BUG. INSECT CHUU mushi LEFT SA hidari GRASS SOU kusa kusa. SMALL THING SHI SU ko -ko -(k)ko UP JOU SHOU ue kami a(geru) a(garu) a(gari) nobo(ru) BOOK. ORIGIN HON moto TOWN CHOU machi DOWN. THIS. GOLD.o- RIGHT SEI SHOU tada(shii) tada(su) masa masa(ni) ENTER. WOOD BOKU MOKU ki ko- REST KYUU yasu(mu) HUMAN BEING JIN NIN hito -ri -to METAL.-gusa BIG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful