Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh.

Mặc dù câu trả lời cho câu hỏi đuôi cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt. Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Tuy nhiên, thường thì người hỏi không chắc chắn lắm về thông tin này. Nếu người hỏi chắc chắn, tự tin rằng mình đã có thông tin về câu trả lời nhưng vẫn hỏi thì khi chấm dứt câu hỏi đuôi, người hỏi sẽ lên giọng. Sau đây là cách thành lập câu hỏi đuôi cho các tất cả các thì ta đã học: * Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi: - Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định. - Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định * Cấu tạo của câu hỏi đuôi: - Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phầy, có NOT hoặc không có NOT và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy. * Thí dụ: - YOU ARE AFRAID, AREN'T YOU? (Anh đang sợ, đúng không?) - YOU DIDN'T DO YOUR HOMEWORK, DID YOU? (Bạn đã không làm bài tập nhà, đúng không?) * Cách thành lập câu hỏi đuôi cho các tất cả các thì ta đã học: 1. Hiện tại đơn với TO BE: - HE IS HANDSOME, ISN'T HE? = Anh ấy đẹp trai, đúng không? - YOU ARE WORRIED, AREN'T YOU? = Bạn đang lo lắng, phải không? - Đặc biệt với I AM..., câu hỏi đuôi phải là AREN'T I: + I AM RIGHT, AREN'T I? - Với I AM NOT, câu hỏi đuôi sẽ là AM I như quy tắc. + I AM NOT GUILTY, AM I? 2. Hiện tại đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ (xem lại bài Thì hiện tại đơn với động từ thường nếu cần) - THEY LIKE ME, DON'T THEY? - SHE LOVES YOU, DOESN'T SHE? 3. Thì quá khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứđơn với TO BE: WAS hoặc WERE: - YOU LIED TO ME, DIDN'T YOU? - HE DIDN'T COME HERE, DID HE? - HE WAS FRIENDLY, WASN'T HE?

.Thí dụ: + YOU'D RATHER GO.Thí dụ: + HE'D BETTER STAY. WON'T IT? . Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS .HE HADN'T MET YOU BEFORE. Thì tương lai đơn: . ta cứ việc xem USED TO là một động từ chia ở thì quá khứ.Trường hợp này. DIDN'T SHE? ** HAD BETTER: . HAVEN'T THEY? . chỉ cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi. WON'T SHE? * Những trường hợp đặc biệt cần lưu ý: ** USED TO: từng (diễn tả thói quen.THE RAIN HAS STOPPED. Thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAD: . Do đó. WOULDN'T YOU? . hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ) . HASN'T IT? 5. Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.HAD BETTER thường được viết ngắn gọn thành 'D BETTER.WOULD RATHER thường được viết gọn là 'D RATHER nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ DID .IT WILL RAIN.Thí dụ: + SHE USED TO LIVE HERE.THEY HAVE LEFT. HAD HE? 6. nên dễ khiến ta lúng túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng.YOUR GIRLFRIEND WILL COME TO THE PARTY. HADN'T HE? ** WOULD RATHER: . Khi thấy 'D BETTER.4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.