INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur

TUGASAN TAKSIRAN
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR KOD MATA PELAJARAN : PSV3104 PENSYARAH :
Encik Johan Bin Kadis Jabatan Kajian Sosial Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tengku Ampuan Afzan

Disediakan oleh :
Nur Amelia Syireen bt. Jaminkhiri 890906 – 13 – 5700

Unit PISMP Pendidikan Seni Visual Semester 2
Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104)

1

1 PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN Apa yang disebut sebagai strategi penggabungjalinan kemahiran ialah satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh. Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang berkaitan secara bersepadu serta menyeluruh dalam suatu proses pengajaran dan pembelajaran. pemulihan dan juga pengayaan. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.NAMA KURSUS SEMESTER INSTITUT SUBJEK : NUR AMELIA SYIREEN BINTI JAMINKHIRI : PISMP PENDIDIKAN SENI VISUAL : SEMESTER 2 : IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN : PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR (PSV 3104) : KONSEP 5P DALAM KBSR TAJUK KONSEP 5P DALAM KBSR Konsep 5P merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam KBSR. penerapan nilai murni. penyerapan pengetahuan. Tujuan strategi ini dilaksanakan ialah bagi membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran dalam sesuatu masa pengajaran dan pembelajaran secara Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 2 . Konsep ini merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam ransangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. 0.

Kemahiran fokus merupakan kemahiran utama yang hendak disampaikan sebagaimana yang terdapat dalam objektif pengajaran dan pembelajaran manakala kemahiran sampingan pula ialah kemahiran yang digabungkanjalinkan setelah dipilih berdasarkan kaitannya dengan kemahiran yang di fokus. mengira.serentak serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggabungjalinan ini memerlukan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang digabungkan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran-kemahiran ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu kemahiran fokus dan kemahiran sampingan. lain dan pelajaran penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum. Terdapat tiga jenis bentuk penggabungjalinan dalam mata satu kemahiran mata iaitu penggabungjalinan penggabungjalinan pelbagai kemahiran kemahiran daripada pelajaran. membaca. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pelaksanaan pengajaran yang melibatkan proses penggabungjalinan seperti membuat penelitian terhadap keperluan mata pelajaran untuk mengenal pasti kemahiran yang di fokus dan kemahiran sampingan yang akan terlibat ketika proses 3 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) . mewarna dan lainlain. melukis. Proses penggabungjalinan kemahiran juga dapat memberi ruang dan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan murid secara seimbang dan menyeluruh melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan di dalam kelas yang melibatkan murid secara aktif serta seluruh kelas. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran ialah apabila proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melibatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran lisan atau pertuturan. Selain itu strategi ini juga penting untuk menarik minat murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran disamping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna murid. menulis.

Proses ini memerlukan penggabungan kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam sesuatu mata pelajaran lain ke dalam mata pelajaran yang diajar. Sebagai contoh yang jelas dapat dilihat penggabungjalinan yang diaplikasikan ialah seperti penggabungan kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dengan mata pelajaran Kajian Tempatan iaitu melalui aktiviti seperti melukis Jalur Gemilang atau pelan kedudukan sekolah. Oleh itu kemahirankemahiran ini perlu dititikberatkan ole setiap guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Sebagai persediaan sebelum bermulanya proses pengajaran guru boleh menyediakan keperluan bahan-bahan yang diperlukan bagi tujuan pelaksanaan kemahiran-kemahiran tersebut selaras dengan objektif mata pelajaran. Penilitian ini sangat penting dalam menentukan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar agar objektif pengajaran dapat dicapai. Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum pula melibatkan kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam kurikulum seperti kemahiran belajar untuk proses pembelajaran murid. Setiap kemahiran ini mempunyai hubungan dan berkait rapat dengan kehidupan seharian murid. kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Bentuk penggabungjalinan yang seterusnya ialah penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 4 . Penggabungjalinan ini perlu diwujudkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain bagi meningkatkan kemahiran dalam kalangan murid. Selain itu guru juga perlu menetapkan susunan atau tertib kedudukan kemahiran-kemahiran tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu guru perlu memastikan keutamaan kemahiran agar kemahiran fokus dapat dikuasai oleh murid berbanding kemahiran sampingan.pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu guru yang juga perlu menitikberatkan soal kemahiran pelbagai kecerdasan serta kemahiran generik kerana kemahiran ini melibatkan kecerdasan murid dan penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan murid.

Kemahiran-kemahiran yang telah mereka perolehi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat diaplikasikan dalam aktiviti kehidupan seharian seperti membaca. Hal ini adalah kerana setiap perkara yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran adalah saling berkaitan dan amat berguna bagi mata pelajaran lain. Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan dapat membantu penguasaan kemahiran fokus sebagaimana yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada penyerapan ini Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 5 . Penggabungjalinan juga berkeupayaan untuk menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan dapat mengelakkan kebosanan murid disamping menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan murid-murid secara seimbang. Proses ini juga merupakan suatu pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperoleh oleh murid daripada mata pelajaran lain. Sebagai contohnya isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Matematik diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. melukis dan mengira.2 PENYERAPAN PENGETAHUAN Penyerapan pengetahuan melibatkan proses penyebatian dan penyepaduan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. menulis. harmonis dan bersepadu. Konsep ini sedikit berbeza dengan konsep penggabungjalinan kerana proses penyerapan pengetahuan melibatkan unsur pengetahuan dan bukannya kemahiran.Implikasi daripada proses penggabungjalinan kemahiran ini objektif bagi setiap mata pelajaran dapat dicapai disamping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selain itu murid-murid juga berpeluang untuk menyepadukan kemahirankemahiran yang perlu dalam kehidupan. Dalam proses ini murid akan dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. 0.

berpakaian kemas dan adil. aktif serta progresif. proses pengajaran dan pembelajaran. Guru haruslah bijak memilih isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain untuk meransang minat murid terhadap pengajaran dan menjadi lebih ceria.3 PENYERAPAN NILAI MURNI Penyerapan nilai murni merupakan proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Oleh itu secara tidak langsung aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih produktif serta efektif. penyerapan nilai murni ini telah dilakukan secara sedar dan terancang tetapi murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara semulajadi dan sendirinya. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini telah berlangsung melalui dua pendekatan iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. Penguasaan ilmu yang lebih luas juga turut berlaku kerana pelbagai maklumat dapat disampaikan disamping murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang telah dipelajarinya melalui penyerapan kerana semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung isi pengajaran telah dihubungkaitkan dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain.maka wujudlah beberapa kelebihan kepada proses pengajaran dan pembelajaran antaranya seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung telah menerapkan sesuatu nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar. Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum serta oleh semua 6 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) . Walaubagaimanapun. melibatkan semangat kewarganegaraan masyarakat Nilai-nilai murni ini Malaysia yang Melalui berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 0.

Kesopanan 2. Terdapat 17 nilai murni yang perlu diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu: NILAI Baik hati CONTOH 1. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. Saling memahami 5.guru kerana nasihat. Sedia memaafkan Berdikari 1. teguran. khemah ibadat. Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. arahan. Mengaku kesalahan sendiri Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 7 . Hari Guru. sambutan Hari Kemerdekaan. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan ssesuatu peraturan. Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain 3. Belas kasihan 2. bimbingan. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Jaya diri 4. Murah hati 4. Yakin kepada diri sendiri Berhemah tinggi 1. Bertanggungjawab 2. Bertimbang rasa 3. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana yang difikirkan sesuai. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang jelas.

Hormat kepada orang yang lebih tua 3. Cinta kepada Negara 4. Cinta kepada keamanan dan keharmonian Keadilan 1. Hormat kepadda hak asasi 5. Berani bertanggungjawab Kebersihan fizikal dan mental 1. Berani dengan tidak membuta tuli 2. Menghargai maruah diri Kasih sayang 1. Berani mempertahankan kebenaran 4. Ramah mesra Hormat-menghormati 1. Taat kepada raja dan Negara 4. Sentiasa saksama Kebebasan 1. Pertuturan dan kelakuan yang sopan Kejujuran 1. Kebersihan persekitaran 3. Hormat kepada ibu bapa 2. Hormat kepada undang-undang 6. Kebebasan di sisi undang-undang 2. Bertindak adil 2. Sayang kepada nyawa 2. Bersifat amanah 8 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) . Sayang kepada alam sekeliling 3. Kebersihan diri 2.3. Kebebasan dalam sistem demokrasi Keberanian 1. Berani kerana benar 3.

Boleh membuat pertimbangan 2. Cekal 2. Tekun Kerjasama 1. Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku Kesyukuran 1. Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat 9 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) . Dedikasi 4. Perpaduan Kesederhanaan 1. Boleh membuat penaakulan 3. Bermuafakat 2. Mengenang budi 3. Tanggungjawab bersama 3. Kebaikan bersama 6. Berfikiran logik dan terbuka Semangat bermasyarakat 1. Persaudaraan 2. Menghargai Rasional 1. Daya usaha 3. Bercakap benar 3. Sentiasa ikhlas Kerajinan 1. Gigih 5. Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain 2.2. Gotong-royong 4. Toleransi 5. Berterima kasih 2. Kejiranan 3.

Berusaha ddan produktif 0. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Objektif pendidikan pemulihan diadakan adalah untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktivitiaktiviti alternatif yang sesuai dengan murid. Konsep ini telah dibentuk dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi membantu murid yang mengalami masalah dalam kemahiran asas 3M. Bersemangat patriotik 3. minat dan juga kebolehan. Selain itu pendidikan pemulihan ini juga membolehkan murid-murid mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka di samping membolehkan murid mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru-guru dan juga pihak lain. Ia melibatkan murid-murid yang lambat.4 PEMULIHAN Konsep seterusnya ialah konsep pemulihan. Berbangga menjadi rakyat Malaysia 2. Rasionalnya pendidikan pemulihan adalah amat penting kerana melalui pendidikan pemulihan murid-murid yang lemah dapat diasuh dan diberikan tumpuan yang lebih berbanding murid lain. Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Oleh itu murid yang lemah atau menghadapi masalah tertentu perlulah diberi perhatian dan bimbingan.Semangat kewarganegaraan 1. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya (Koh Boh Boon. 1982). Hal ini berlaku kerana murid adalah berbeza dari segi pengalaman. Murid juga turut diberikan peluang untuk mencuba mengembangkan potensi diri mereka dalam pelajaran dan minat mereka untuk mencuba ke tahap yang lebih Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 10 .

pengajran bimbingan rakan sebaya dan juga pengajaran kolaboratif. Setelah selesai proses pemulihan sebagaimana yang telah dijadualkan satu penilaian harus dilakukan bagi menguji tahap penguasaan murid. pengajaran kumpulan kecil. Selain itu masalah pembelajaran juga berlaku akibat daripada sikap negatif yang ada dalam diri murid tersebut sendiri seperti tidak mahu mengikut kata. Faktor kecacatan sejak lahir dan selepas lahir juga turut menyumbang kepada masalah pembelajaran. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 11 . mengikuti kemajuan murid dengan menggunakan senarai semak dan juga membuat penentuan aktiviti penhukuhan yang sesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah. Antara faktor yang membawa kepada masalah pembelajaran ialah apabilawujudnya perasaan tidak yakin. Bagi pengajaran individu guru akan membimbing murid bagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantuan yang sesuai manakala bagi pengajaran kumpulan kecil pula guru akan membimbing murid yang berada dalam kelompok kumpulan yang sama dan mempunyai masalah yang sama tetapi mendapat perhatian secara individu dari guru. tingkah laku yang kurang baik serta disiplin diri yang rendah. Aktiviti pemulihan boleh dilakukan melalui lima kaedah iaitu pengajaran individu. pengajaran kumpulan besar.maju serta sama-sama melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Murid yang mengalami kecacatan ini akan ditempatkan disekolah khas yang bersesuaian dengan keadaan mereka. rendah diri dan takut dalam kalangan murid. Penilaian ini bertujuan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan terlah tercapai atau tidak dan tindakan susulan akan diambil ke atas murid. Berapa langkah khas harus diambil kira ketika menjalankan langkahlangkah pemulihan bagi memastikan objektif aktiviti pemulihan tercapai seperti membuat perancangan dan memilih teknik pengajaran yang sesuai. menentukan masalah yang sama tidak berulang.

kumpulan dan juga masyarakat. Di dalam KBSR Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 12 . sifat ingin tahu. Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada murid untuk mengembangkan minat. Konsep integrasi dalam kurikulum dan pengajaran yang diterapkan adalah ke arah pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. kerja atau aktiviti yang diberikan kepada mereka. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Aktiviti pengayaan melibatkan murid-murid yang berpencapaian melebihi sederhana atau muridmurid pintar cerdas.5 PENGAYAAN Cabang konsep yang terakhir ialah aktiviti pengayaan. Aktiviti ini mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari oleh murid. Selain itu aktiviti ini juga dapat membuatkan murid berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta meelahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. Secara keseluruhannya pelaksanaan konsep 5P ini dalam KBSR adalah penting dan wajar demi meningkatkan kredibiliti anak bangsa. Konsep ini dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah. Objektif bagi aktiviti pengayaan adalah untuk membolehkan murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereja disamping menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. emosi dan jasmani. daya kreativiti. Konsep ini mengambil kira bahawa murid-murid yang pintar cerdas adalah cepat dalam menyiapkan latihan.0. Pada kebiasaannya aktiviti pengayaan dijalankan ke atas kumpulan murid yang telah mencapai tahap yang memuaskan atau telah menguasai kemahiran asas.

com/doc/nota4pf2216AAP_8sept http://www. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni secara bersepadu dan menyeluruh.com Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (PSV 3104) 13 . kemahiran.scribd.scribd. SUMBER RUJUKAN http://www.com/doc/5572616/KONSEP-5P-DALAM-PP http://www.konsep ini membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan.blogspot.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSR http://www.scribd.gurubashid.