P. 1
Tieu Luan Quan Li Hanh Chinh

Tieu Luan Quan Li Hanh Chinh

|Views: 8|Likes:
Published by Hoai Nguyen Quy
TL Hanh chinh
TL Hanh chinh

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Hoai Nguyen Quy on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

Đề bài: Dựa và mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể anh (chị) hãy đánh giá và nhận xét

việc thực hiện luật Giáo dục.

I. Mở đầu
Từ xưa đến nay, giáo dục bao giờ cũng được coi trọng trong tất cả mọi thể chế xã hội và là điều kiện tiên quyết nếu xã hội ấy muốn thịnh vượng, phát triển. Sách Lễ Ký viết: Ngọc không giũa không thành đồ, người không học không thành đạo . Kinh Lễ viết: Dựng nước, giữ dân lấy học làm đầu; Quản Tử nói: Kế hoạch một năm không gì bằng trồng lúa, kế hoạch 10 năm không gì bằng trồng cây, kế hoạch trọn đời không gì bằng trồng người. Hồ Chí Minh cũng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Tùy theo hoàn cảnh lịch sử, điều kiện phát triển thực lực của mình mà quốc gia nào cũng xây đựng cho mình một chiến lược giáo dục gốc rễ và lâu dài. Nước ta, một tháng sau ngày độc lập, tháng 10-1945, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục đã ra tuyên bố nêu rõ mục đích cao cả, phương pháp của nền giáo dục mới là: Tôn trọng nhân phẩm rèn luyện ý chí, phát triển tài năng của mọi người để phụng sự đoàn thể và góp phần vào cuộc tiến hóa chung của nhân loại . Phương pháp của nền giáo dục mới là xóa bỏ lối học nhồi sọ, hình thức, chú trọng phần thực học, phần học về chuyên môn nghề nghiệp chiếm một vị trí quan trọng, hết sức đề cao tinh thần khoa học nhằm giúp học sinh có lối nhận thức khoa học, phát triển óc phê bình, óc phân tích và "tổng hợp", tinh thần sáng tạo và óc thực tế . Từ đó trải qua rất nhiều những biến động lịch sử thăng trầm của đất nước, nền giáo dục của ta thực hiện nhiều chương trình cải cách lớn nhằm thay đổi nội dung, mức độ nặng nề của sách học, nhiều tài liệu tham khảo hơn, thay đổi trình tự phát âm, cắt xén nét chữ viết, rồi giá cả đi học đang leo thang... nhưng với mọi giải pháp ấy, thành tích giáo dục của ta vẫn xoay tròn rồi dừng ở mức đáng lo ngại và vẫn liên tục cải cách? Trước những thách thức của thời đại tin học, kinh tế tri thức toàn cầu hóa, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đòi hỏi giáo dục phải "chuyển biến cơ bản toàn diện" nhằm từng bước xây dựng xã hội học - hành, một xã hội mà "ai cũng có thể học suốt đời", "học thiết thực, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu của xã hội", để phát huy nội lực trí tuệ và nguồn nhân lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Muốn vậy chúng ta phải xây dựng một chiến lược phát triển giáo dục phù hợp, từng bước lâu dài để xây dựng nền giáo dục nước ta thành một nền giáo dục tiên tiến, chất lượng. Chiến lược giáo dục là một bản thiết kế về giáo dục, là một hệ thống đặt trong một môi trường rộng lớn là kinh tế xã hội trong thời gian 10 năm, 20 năm. Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là: "Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa". "Con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa của nước ta cần và có thể

tạo cơ hội bình đẳng để ai cũng được học hành.Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992). đưa ra những mục tiêu chung. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.. chuẩn hóa. Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân. lãnh đạo hay các nhà ra quyết định. b. hiện đại hóa. Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vì thế. xây dựng một nền giáo dục có tính thực tiễn và hiệu quả. Luật Giáo dục (1998). là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. quá trình xây dựng chiến lược tự nó đã là một cơ sở vững chắc đảm bảo cho sự thành công trong giai đoạn triển khai nhờ những nội dung sát với thực tế. Phát triển giáo dục là nền tảng. nâng cao dân trí. xã hội hóa. vừa có những bước tuần tự. hiện đại hóa. lấy chủ nghĩa Mác .2010.2010 đã chỉ rõ những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục nước ta. bối cảnh trong nước và quốc tế. khuyến khích những người học giỏi phát triển tài năng. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.xã hội 2001 . Như vậy.. các chuyên gia cần phải lôi cuốn những người có liên quan trực tiếp hay gián tiếp có ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ việc thực hiện chiến lược này. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng (2001) và Chiến lược phát triển kinh tế . nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. chính sách giúp đỡ người nghèo học tập. vừa có những bước nhẩy vọt. Vì vậy. phân tích các điểm mạnh. . Mục tiêu phát triển giáo dục giai đoạn 2001 – 2010 1. đồng thời đưa ra các giải pháp và chương trình cụ thể để thực hiện các mục tiêu đó. Nhà nước và xã hội có cơ chế. góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 . dân tộc. trong quá trình xây dựng chiến lược ngoài các nhà hoạch định chính sách. điểm yếu. quy trình xây dựng chiến lược giáo dục trong thời gian 2001 – 2010 được thực hiện trên cơ sở đánh giá thực trạng giáo dục. II. Xây dựng chiến lược giáo dục không chỉ là trách nhiệm của các nhà quản lý. các chuyên gia. Đó là: a. hiện đại. mà còn được coi là trách nhiệm của cả những người tham gia thực hiện nó.rút ngắn thời gian so với các nước đi trước. giải pháp và các bước đi theo phương châm đa dạng hóa.". mục tiêu cụ thể dựa trên các quan điểm phát triển và dự báo. tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các nước phát triển trong khu vực. khoa học. Chiến lược phát triển giáo dục năm 2001 2010 xác định mục tiêu.

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục.xã hội của đất nước. có ý chí vươn lên lập thân.2010 là: * Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới. lập nghiệp. có ý thức công dân. đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học . đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. cần tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện về giáo dục. phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. góp phần làm cho dân giầu nước mạnh. Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2010 a. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn 2001 2010 là khắc phục tình trạng bất cập trên nhiều lĩnh vực. phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa. phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế . xã hội công bằng. chóng sánh vai cùng các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.xã hội. củng cố quốc phòng.công nghệ trình độ cao. tri thức. cơ cấu vùng miền.công nghệ. sáng tạo. mọi trình độ được học thường xuyên. huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Mục tiêu chung: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 . đào tạo những người lao động có kỹ năng nghề nghiệp. phù hợp với thực tiễn Việt Nam. khuyến khích. hiện đại hóa. tạo cơ sở để nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả giáo dục. an ninh. cơ cấu ngành nghề. chấn hưng đất nước. kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. sức khỏe và thẩm mỹ. . phát triển được năng lực của cá nhân. dân chủ. Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . Xây dựng xã hội học tập. trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. d. * Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập trung học cơ sở. 2. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu trên một số lĩnh vực so với các nước phát triển trong khu vực. từng địa phương.2010 đã nêu rõ: để đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. văn minh. hướng tới một xã hội học tập. học suốt đời. hiện đại hóa. tiếp tục đổi mới một cách có hệ thống và đồng bộ. Nhà nước và của toàn dân.Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện. cán bộ quản lý. Giáo dục là sự nghiệp của Đảng. đảm bảo sự hợp lý về cơ cấu trình độ. năng động. của từng vùng. tiến bộ khoa học . Đẩy mạnh xã hội hóa. có đạo đức. mở rộng quy mô trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả. c. Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành. Vì vậy. ở mọi lứa tuổi. lý luận gắn liền với thực tiễn. tạo điều kiện cho mọi người. mục tiêu của Chiến lược phát triển giáo dục 2001 .

phương pháp. Cung cấp học vấn phổ thông cơ bản. b. đặc biệt là ở các vùng còn nhiều khó khăn. trí. Tiểu học: Phát triển những đặc tính tự nhiên tốt đẹp của trẻ em. hệ thống và có tính hướng nghiệp. Mục tiêu phát triển các cấp bậc học. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 20% vào năm 2005. trình độ và loại hình giáo dục: Đồng thời với việc tăng cường chất lượng và hiệu quả. lòng ham học. trong đó từ cao đẳng trở lên 6%. mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư. phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô. phù hợp với cơ cấu trình độ. Tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ từ 12% năm 2000 lên 15% năm 2005 và 18% năm 2010. phương pháp học tập chủ động.học. lớp mẫu giáo từ 50% năm 2000 lên 58% vào năm 2005 và 67% vào năm 2010. kỹ năng cơ bản đầu tiên để tạo hứng thú học tập và học tập tốt. vừa nâng cao chất lượng. mỹ. tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện về thể chất. trí tuệ. sáng tạo. Xây dựng thái độ học tập đúng đắn. tăng cường các hoạt động phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ cho các gia đình. chương trình giáo dục các cấp bậc học và trình độ đào tạo. cơ cấu ngành nghề. tích cực. cơ cấu vùng miền của nhân lực. dưới 15% vào năm 2010. công nhân kỹ thuật 26%. giáo dục bằng những hình thức thích hợp. trung học chuyên nghiệp 8%. ham hiểu biết. • Giáo dục phổ thông: Thực hiện giáo dục toàn diện về đức. hình thành ở học sinh lòng ham hiểu biết và những đức tính. riêng trẻ em 5 tuổi tăng tỷ lệ huy động đến mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1 từ 81% năm 2000 lên 85% vào năm 2005 và 95% vào năm 2010. Tăng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường từ 95% năm 2000 lên 97% năm 2005 và 99% năm 2010. Đối với trẻ 3-5 tuổi tăng tỷ lệ đến trường. đổi mới quản lý giáo dục tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực phát triển giáo dục. năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. thể. hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy .* Đổi mới mục tiêu. nội dung. đặc biệt ở nông thôn và những vùng khó khăn. tình cảm. • Giáo dục mầm non: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trước 6 tuổi. tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực. Nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở các trình độ vào năm 2010 đạt 40%. Củng cố và nâng cao thành quả phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước. Thực hiện phổ cập trung học cơ sở trong cả nước. . thẩm mỹ. tiếp tục mở rộng quy mô các cấp bậc học và trình độ đào tạo. Đến năm 2010 hầu hết trẻ em đều được chăm sóc. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và tạo cơ hội học tập ngày càng tốt hơn cho các tầng lớp nhân dân. năng lực tự học.

để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp. Trung học chuyên nghiệp: Thu hút học sinh trong độ tuổi vào các trường trung học chuyên nghiệp đạt 10% năm 2005. khu vực nông thôn. cơ cấu lao động. trong cả nước vào năm 2010. giúp học sinh có những hiểu biết về kỹ thuật. đồng thời tạo điều kiện cho sự phát huy năng lực của mỗi học sinh. nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp. Hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế . Đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở ở các thành phố. chú trọng hướng nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau trung học phổ thông. Tăng tỷ lệ học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi từ 74% năm 2000 lên 80% vào năm 2005 và 90% vào năm 2010. các ngành kinh tế mũi nhọn và xuất khẩu lao động. cơ cấu vùng miền của nhân lực và năng lực của các cơ sở đào tạo.xã hội của thời kỳ công nghiệp hoá. Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giáo dục sau trung học thông qua việc đa dạng hóa chương trình đào tạo trên cơ sở xây dựng một hệ thống liên thông phù hợp với cơ cấu trình độ. Trung học phổ thông: Thực hiện chương trình phân ban hợp lý nhằm đảm bảo cho học sinh có học vấn phổ thông. 10% năm 2010. trong đó chú trọng phát triển đào tạo nghề ngắn hạn và đào tạo công nhân kỹ thuật. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng. Dạy nghề bậc cao: Thu hút học sinh sau trung học phổ thông. nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp dựa trên nền học vấn trung học cơ sở. 15% năm 2010. với việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. khu chế xuất. . cơ cấu ngành nghề. Mở rộng đào tạo kỹ thuật viên. tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống lao động. Dạy nghề: Thu hút học sinh sau trung học cơ sở vào học các trường dạy nghề từ 6% năm 2000 lên 10% năm 2005. nhân viên nghiệp vụ có trình độ cao dựa trên nền học vấn trung học phổ thông hoặc trung học chuyên nghiệp. 15% năm 2010. kỹ thuật viên. • Giáo dục cao đẳng. đại học và sau đại học: Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao phù hợp với cơ cấu kinh tế . hiện đại hóa. cơ bản theo một chuẩn thống nhất. trung học chuyên nghiệp vào học các chương trình này đạt 5% năm 2005.Trung học cơ sở: Cung cấp cho học sinh học vốn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để thực hiện phân luồng sau trung học cơ sở.xã hội. đô thị vùng kinh tế phát triển vào năm 2005. hiện đại hóa. Tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào trung học phổ thông từ 38% năm 2000 lên 45% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. • Giáo dục nghề nghiệp: Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nâng cao ý thức kỷ luật lao động và tác phong lao động hiện đại.

cơ sở vật chất cho giáo dục. 2) Phát triển đội ngũ nhà giáo. đổi mới phương pháp giáo dục. Các giải pháp này được cụ thể hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 bao gồm 7 dự án với những mục tiêu cụ thể được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định Phê duyệt.727 học viên năm 2000 lên 38. đặc biệt ở vùng núi. • Giáo dục trẻ khuyết tật: Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được học tập ở một trong các loại hình lớp hòa nhập.2001 lên 200 vào năm 2010. quản lý. công chức nhà nước từ Trung ương đến địa phương. vùng sâu. mọi lứa tuổi. tạo cơ hội cho mọi người. mọi nơi có thể học tập suốt đời. Tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được tiếp tục học tập được đào tạo lại. tạo điều kiện để thực hiện phổ cập bậc trung học trong những năm tiếp theo. tăng thu nhập hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. . đạt tỷ lệ 50% vào năm 2005 và 70% vào năm 2010. 4) Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển mạng lưới trường lớp và các cơ sở giáo dục. • Giáo dục không chính quy: Phát triển giáo dục không chính quy như là một hình thức huy động tiềm năng của cộng đồng để xây dựng xã hội học tập. các chương trình kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu nâng cao năng suất lao động. cần tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp lớn: 1) Đổi mới mục tiêu. Trong đó. Chú trọng phát triển các chương trình chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình sau xóa mù chữ bổ túc trên tiểu học để góp phần thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010. cán bộ lãnh đạo. định kỳ và thường xuyên theo các chương trình giáo dục. góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. vùng xa. Nâng tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân từ 118 năm học 2000 . bán hòa nhập hoặc chuyên biệt.000. 3. đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá.Tăng cường năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội. 7) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục. chương trình giáo dục. Các giải pháp phát triển giáo dục Để đạt được các mục tiêu trên. đổi mới chương trình giáo dục. Tăng quy mô đào tạo thạc sĩ từ 11. được bồi dưỡng ngắn hạn. 6) Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. phát triển đội ngũ nhà giáo là các giải pháp trọng tâm.000 vào năm 2010. ở mọi trình độ. năng lực tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác. Củng cố và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho người lớn. phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân.870 năm 2000 lên 15. 3) Đổi mới quản lý giáo đục. 5) Tăng cường nguồn tài chính. nghiên cứu sinh từ 3. nội dung.

sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. đẩy mạnh giảng dạy. hoàn thiện bộ chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non. trường cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. bồi dưỡng giáo viên. xây dựng 1. 50% giáo viên THCS có trình độ đại học và 10% giáo viên THPT có trình độ thạc sĩ. Dự án 5: Hỗ trợ giáo dục miền núi. Dự án 4: Đào tạo. kỹ năng ở 3 cấp học làm căn cứ cho việc thực hiện đánh giá chất lượng. . trong đó có 40% giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng trở lên. vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn. Tổng kinh phí dự tính: 680 tỷ đồng. 100% giáo viên tiểu học. cao đẳng. Tổng kinh phí dự tính khoảng: 2. soạn thảo và xuất bản sách giáo khoa. bậc học. Hỗ trợ 32 tỉnh khó khăn trong việc thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Mục tiêu cụ thể: Thực hiện Chương trình đào tạo nhân lực công nghệ thông tin (CNTT).830 tỷ đồng. Tổng kinh phí dự tính khoảng: 700 tỷ đồng. ngành học. Mục tiêu cụ thể: Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất cho 48 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh theo hướng chuẩn hoá (có đủ nhà học. ứng dụng CNTT ở tất cả các cấp học. Tổng kinh phí dự tính khoảng: 960 tỷ đồng. phòng bộ môn. trung học cơ sở (THCS).000 tỷ đồng. Dự án 3: Đào tạo cán bộ tin học. xây dựng 100 chương trình khung ở trung cấp chuyên nghiệp và 250 chương trình khung đại học. đưa tin học vào nhà trường. Đào tạo. chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. ưu tiên đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp phần mềm. Mục tiêu cụ thể: Bồi dưỡng. tuyển chọn phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng CNTT vào dạy học các môn học trong các cơ sở giáo dục đào tạo. đến năm 2010 có 80% giáo viên mầm non. sách giáo viên cho một số tiếng dân tộc thiểu số. cao đẳng. Tổng kinh phí dự tính: 3. Tăng cường phòng máy tính. Dự án 2: Đổi mới chương trình giáo dục. 25% có trình độ tiến sĩ. Đầu tư cho một số khoa CNTT thuộc các trường đầu ngành để đạt chất lượng đào tạo tiên tiến trong khu vực. bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cho tất cả các trường (khoa) sư phạm. giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. đến năm 2010 đạt tỷ lệ 40% giảng viên có trình độ thạc sĩ. trung học phổ thông (THPT) đạt chuẩn trình độ đào tạo. thành phố đến năm 2010.Dự án 1: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.000 giáo trình điện tử đại học. nối mạng Internet. Mục tiêu cụ thể là nhằm hoàn thành việc đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa mới đại trà ở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở ở 64 tỉnh. hoàn thiện chuẩn kiến thức.

Cung cấp trang thiết bị. trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. thực hiện thí điểm dạy nghề theo cơ chế đặt hàng. hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề. 37. Tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 . phòng bộ môn và mua sắm thiết bị dạy học.000 phòng học để thực hiện mức chất lượng tối thiểu ở tiểu học.Kết quả khảo sát cho thấy sau 5 năm thực hiện chiến lược giáo dục 20012010. thu hút tối đa trẻ 5 tuổi tới trường mầm non.270 trường học từ mầm non đến phổ thông. Đó là: + Thứ nhất. Dự án 6: Tăng cường cơ sở vật chất các trường học. hỗ trợ xây dựng phòng làm việc cho giảng viên các trường đại học. Ngân sách địa phương và huy động cộng đồng là: 1.420 tỷ đồng.. Các trường phổ thông dân tộc nội trú mỗi năm một . Tổng kinh phí dự tính: 5. thực hiện giáo dục hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc. Nguồn kinh phí thực hiện các dự án: 20.770 tỷ đồng. đánh giá viên dạy nghề. Hỗ trợ xây dựng nhà ở. cao đẳng.080 tỷ đồng. xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho đối tượng là lao động nông thôn. những định hướng và nội dung của chiến lược phát triển giáo dục đạt ở mức độ khá và tốt. Trong đó ngân sách trung ương: 16. Tổng kinh phí dự tính: 6. Dự án 7: Tăng cường năng lực dạy nghề. đồ dùng dạy học cho các trường PTDTNT nhằm thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục. tài liệu. nhiều mục tiêu số lượng đã đạt được theo tiến độ đã đề ra.270 tỷ đồng. III. nhà bếp và các trang thiết bị thiết yếu cho việc tổ chức đời sống nội trú cho gần 900 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Mục tiêu cụ thể: Tăng cường cơ sở vật chất. Cả nước có 93 trường đại học. phổ thông đều tăng so với năm trước. nhằm tạo thêm các điều kiện để phổ cập vững chắc tiểu học và THCS. trong đó mầm non tăng 349 trường. THCS tăng 202 trường. thanh niên dân tộc thiểu số và người tàn tật.. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 2. ngân hàng đề thi. tăng cường cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng cho tất cả các cấp học. THPT tăng 84 trường. Mục tiêu cụ thể: Cải tạo. trang thiết bị dạy nghề cho các trường cao đẳng nghề.600 tỷ đồng. nhiều giải pháp chiến lược đã được triển khai và thực hiện rộng khắp. mạng lưới và quy mô giáo dục tiếp tục phát triển. 137 trường cao đẳng (công lập. phát triển chương trình dạy nghề. kiểm định viên dạy nghề. phòng hướng nghiệp . phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. Số trường học mầm non.). bảo đảm đến năm 2010 có đủ chỗ làm việc cho giáo sư và phó giáo sư tại trường. phương tiện nghe nhìn. trước hết là xây dựng thư viện. mẫu giáo trước khi vào lớp 1. ngoài công lập). nâng cấp và xây dựng mới 14. nhà ăn. phòng thí nghiệm. nhà đa năng.ký túc xá.500 tỷ đồng. tạo điều kiện mở rộng số trường tiểu học và THCS học 2 buổi/ngày. tiểu học tăng 174 trường.

THCS 95. tỷ lệ này là 1. và cũng có 26/ 64 tỉnh. giảng viên đều tăng theo. bồi dưỡng nâng trình độ. một sắc thái "xã hội học tập từ cơ sở".148 phòng được xây dựng. tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn 79. vùng khó khăn Tây Bắc. . đưa tổng số giáo viên. 50 trường tỉnh. bạc và đồng. tiểu học: 1. đại học. cả nước đã có 26/ 64 tỉnh. thành phố cho thấy. trung tâm tin học. Với việc xây dựng đội ngũ. vùng xa. THPT. và 519 trường bán trú xã. Ở mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân tài. THCS: 1. Tỷ lệ giáo viên/ lớp cũng tăng hơn. vùng núi cao theo hướng chuẩn hóa.78 GV/ lớp ( năm học trước. sinh viên các bậc học mầm non. cán bộ quản lý giáo dục lên gần một triệu người. đạt tỷ lệ 70. và THPT 96. trong đó. mở rộng khắp nước. các trung tâm kỹ thuật tổng hợp.77 GV/ lớp). nhất là ở vùng sâu. Mạng lưới các trường sư phạm. Tây Nam Bộ. và THPT: 1. 1.25 GV/ lớp. Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề: 340 tỷ đồng (tăng 70%). quy mô tiếp tục phát triển. THCS. các mục tiêu quốc gia về dân trí đều đang tiến dần đến độ "chín". cụm xã. ngoại ngữ. lớp học góp phần quan trọng bảo đảm cơ sở vật chất trường học nhất là các tỉnh vùng sâu. ngành GD và ÐT quan tâm cải thiện chất lượng đội ngũ này ở cả ba phương diện: chuẩn hóa. ngân sách đầu tư cho GD và ÐT là 41.630 tỷ đồng (chiếm 18%) trong tổng chi ngân sách Nhà nước. và tăng tỷ lệ giáo viên/ lớp. thành phố cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Quy mô học sinh. Khảo sát ở 37 tỉnh. góp phần khẳng định trí tuệ tuổi trẻ Việt Nam trên trường thi quốc tế. + Thứ hai. Ðó là Dự án đổi mới nội dung. Theo đó. được ngành xác định trên quan điểm .tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng. các trung tâm giáo dục thường xuyên.02. sinh viên đều tăng.khẳng định sự vững chắc của mạng lưới giáo dục dành cho con em nhân dân các dân tộc thiểu số với 13 trường trung ương. cơ sở vật chất.65%. vùng dân tộc khó khăn: 150 tỷ đồng (tăng 25%). Tây Nguyên.98%. Riêng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia tập trung cho các dự án để ngành GD và ÐT thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. đã có 42. giáo viên. Việc triển khai Chương trình kiên cố hóa trường.770 tỷ đồng (tăng 42%) so với năm 2004.8% so với kế hoạch.575 tỷ đồng (tăng 6. thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.73. Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi.hướng nghiệp. Dự án tăng cường năng lực trung học chuyên nghiệp: 35 tỷ đồng. Ðến nay.70 và 1. chi cho chương trình mục tiêu quốc gia 1. phường. học sinh. vùng xa.000 trung tâm học tập cộng đồng ở xã.055 phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng.21. 34. Trừ bậc tiểu học có xu hướng ổn định và giảm. Năm 2005. cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đều tăng.8%). tạo nên một không khí. ở tiểu học tỷ lệ này là 94. 266 trường huyện. học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực vẫn giữ được truyền thống mang về cho đất nước các huy chương vàng. tăng cường cơ sở vật chất cho các trường sư phạm: 120 tỷ đồng ( tăng 20%). chưa kể hơn 5. trên nền tảng mạng lưới. Dự án bồi dưỡng giáo viên. trong đó chi thường xuyên là 26. chương trình sách giáo khoa (SGK): 800 tỷ (tăng 54%).47. các điều kiện từ kinh phí. Ðến tháng 7-2005.

đặc biệt ở vùng chậm phát triển như Tây Bắc. số sinh viên cao đẳng. các vùng. Về cơ bản đã xóa được "xã trắng" về giáo dục mầm non.5% vào năm 2007. Nguyên nhân của những hạn chế là do các địa phương gặp nhiều khó khăn ở các mặt sau: 1/ Cơ chế. Đặc biệt. 2/ Phân cấp quản lý chưa hợp lý. Các tỉnh và nhiều huyện miền núi đã có trường nội trú và bán trú cho con em các dân tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo các trình độ khác nhau tăng từ 20% vào năm 2000 lên 31. trường trung học phổ thông có ở tất cả các huyện. 3/ Đầu tư kinh phí cho giáo dục còn thấp. mà còn làm cơ sở khẳng định "thương hiệu".41 lần. đã bắt đầu đi vào ổn định. .86% so với năm học 2000-2001. Các cơ sở đào tạo nghề. nâng tỷ lệ sinh viên cao đẳng. sinh viên. cả nước có gần 23 triệu học sinh. nhiều trường đại học triển khai các chương trình đào tạo từ xa. đồng bằng sông Cửu Long. số học viên cao học và nghiên cứu sinh tăng 2. trong đó số học sinh học nghề tăng 2. cao đẳng và đại học được thành lập ở hầu hết các địa bàn dân cư lớn. 5/ Cơ sở vật chất thiếu và lạc hậu. tăng 2. trường tiểu học đã có ở tất cả các xã. Hiện nay. khẳng định bước đầu cái "được" của một chủ trương. phê phán của xã hội. đại học trên một vạn dân tăng 1. 1. đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội Năm học 2007-2008. . có những nội dung của chiến lược được thực hiện còn ở mức yếu và mức độ thực hiện cũng khác nhau giữa các địa phương. mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục chưa được chuyển biến đáng kể. chủ trương "ba chung" trong tuyển sinh đại học. căng thẳng cả xã hội. đại học tăng 1. đồng thời ít nhiều hạ "nhiệt" các lò luyện thi vốn đầy sự bất ổn mà ít hiệu quả. Mạng lưới trường lớp được phát triển rộng khắp trong toàn quốc. cách học của các trường đại học khác. chung đợt. số học sinh trung cấp chuyên nghiệp tăng 2.Tuy nhiên. nghiệp vụ có yếu tố nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.14 lần. Tây Nguyên. gần 700 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và huyện.75 lần.000 trung tâm học tập cộng đồng.300 trung tâm tin học. Một xã hội học tập đã hình thành rõ nét ở Việt Nam. . có nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. chính sách chưa phù hợp. 4/ Năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý còn hạn chế.5 lần. lo ngại. cả nước có trên 9. góp phần điều chỉnh cách dạy. các địa phương.+ Thứ ba. Ngoài ra. không chỉ làm giảm sự tốn kém. tên tuổi các trường đại học. trường trung học cơ sở có ở xã hoặc cụm liên xã. cao đẳng sau những phản ứng.Trong nội dung “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020” đã nêu lên những thành tựu sau 8 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 đó là: + Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển. rõ nhất là ở nội dung chung đề.6 lần.

Chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên ở các cấp học và trình độ đào tạo đã và đang được xây dựng làm cơ sở cho việc đánh giá và bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ của cả nước là 94%. tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ sinh học. công nghệ vật liệu. đóng góp kinh phí cho giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau. toàn diện hơn. năng lực tiếp cận tri thức mới của một bộ phận học sinh. đầu tư mở trường. khoảng 25% tổng chi phí . Đồng thời với sự đổi mới chương trình. Trình độ hiểu biết. Đã tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động khoa học công nghệ với hoạt động đào tạo sau đại học. công nghệ thông tin. Chất lượng đào tạo của một số ngành đào tạo khoa học và công nghệ đã được nâng cao một bước. phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã được thành lập tại 55 trong số 63 Sở Giáo dục và Đào tạo (87%). Nội dung dạy học và kiến thức của học sinh phổ thông đã có tiến bộ. công tác quản lý chất lượng đã đặc biệt được chú trọng. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng liên tục từ 15. Nhiều trường đại học đã tổ chức dạy học theo các chương trình tiên tiến quốc tế. phổ cập giáo dục tiểu học và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế-xã hội. cao đẳng có hoài bão lập thân. Đến 7/2008 đã có 42/63 tỉnh. Các trường phổ thông chất lượng cao được hình thành ở nhiều địa phương. sinh viên được nâng cao. Các lực lượng xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc huy động trẻ đến trường. Đã hình thành các tổ chức chuyên trách về đánh giá và kiểm định chất lượng. nâng cao hiệu quả đào tạo. sách giáo khoa và tài liệu dạy học theo Nghị quyết 40/2000/QH của Quốc hội. Tới tháng 7/2008 có 24 chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế đang được thực hiện ở 17 trường đại học giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. trong 2 năm gần đây ngành giáo dục đào tạo đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. 42/63 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. phương pháp giáo dục ở các nhà trường đã bước đầu được đổi mới theo tinh thần phát huy tính năng động. khoa học nônglâm-ngư và khoa học giáo dục. xây dựng cơ sở vật chất trường học.+ Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đã có chuyển biến. 55 đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng được thành lập ở các trường đại học và cao đẳng. số năm học trung bình của dân số từ 15 tuổi trở lên là 9. giám sát. Sự khác biệt về trình độ học vấn giữa nam và nữ ngày càng được thu hẹp. đã có 114/163 (70%) trường đại học tự đánh giá. Trong những năm gần đây. trong đó có 40 trường được đánh giá ngoài. Về cơ bản nước ta đã đạt được sự bình đẳng nam nữ trong giáo dục cơ bản. lập nghiệp và có tinh thần tự lập và đại bộ phận đã có việc làm. + Tất cả các tỉnh. đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học. thành phố trong cả nước đã được công nhận chuẩn quốc gia về xoá mù chữ. Trong năm 2007. Ngoài Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cấp trung ương được thành lập vào tháng 8/2004. thành phố (67%) đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.6. đánh giá và hiến kế cho giáo dục. chủ động và tích cực của người học.5% năm 2001 lên 20% năm 2007. Tới tháng 7/2008. + Công tác xã hội hoá giáo dục và việc huy động nguồn lực cho giáo dục đã đạt được những kết quả bước đầu. Số đông sinh viên tốt nghiệp đại học.

000 trẻ khuyết tật đi học. lớp hoà nhập và chuyên biệt đã thu hút hơn 250. các tổ chức chính trị-xã hội và đầu tư nước ngoài. tỉnh. sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập ngày càng tăng. trong đó có đề án học phí. cả nước có gần 6. trong đó tỷ lệ học sinh phổ thông là 9%. diện chính sách được học tập. sinh viên cao đẳng. con em các gia đình nghèo và trẻ em khuyết tật. Năm 2008. + Công tác quản lý giáo dục đã có nhiều chuyển biến. sinh viên cao đẳng. đại học là 11.000 học sinh. Việc phân cấp quản lý giáo dục cho các địa phương và sở giáo dục được đẩy mạnh.000 cơ sở giáo dục mầm non. Công tác quản lý chất lượng đã được chú trọng với việc tăng cường hệ thống đánh giá và kiểm định chất lượng. thực hiện chương trình. Cơ chế “ một cửa” được triển khai thí điểm tại cơ quan Bộ và 63/63 văn phòng của các Sở giáo dục.6% (năm 2000 là 11. tỷ lệ học sinh. đặc biệt tăng quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục trong tuyển dụng giáo viên. vùng sâu. Nhờ những thành tựu của giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác mà chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta theo bảng xếp loại của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc trong những năm gần đây có những tiến bộ đáng kể: từ 0. Vào năm học 20072008. đặc biệt tăng cơ hội học tập cho trẻ em gái. Giáo dục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. 33 trường trung học cơ sở. đại học có hoàn cảnh khó khăn được vay để chi trả cho việc học hành (752. sử dụng ngân sách.733. 53% số học sinh sinh viên cả nước được miễn giảm học phí. giảm học phí. đại học là các cơ sở giáo dục ngoài công lập.8%.688.2%. 95 trường tiểu học. Việc miễn.000 người được vay với mức tối đa 800. huyện và cụm xã. Số học sinh. 651 trường trung học phổ thông. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. sinh viên ngoài công lập là 15. cấp học bổng và các chính sách hỗ trợ khác đã tạo điều kiện cho đại bộ phận con em các gia đình nghèo. xếp thứ 105 trong số 177 quốc gia vào năm 2005. học nghề là 31. học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 18. tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học. Năm học 2007-2008. với khoảng 86. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý ngành. Cải cách hành chính trong toàn ngành giáo dục được đẩy mạnh. + Công bằng xã hội trong giáo dục đã được cải thiện.của xã hội cho học tập là đóng góp của người dân. xếp thứ 109 trong số 174 quốc gia vào năm 2000 đã tăng lên 0. sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng vùng miền. Những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan .8%). học sinh học nghề. Đến năm học 2007-2008 có 278 trường dân tộc nội trú của trung ương. các trường. trẻ em người dân tộc. Từ năm học 2007-2008. Bên cạnh đó. 308 cơ sở dạy nghề. vùng xa có tiến bộ rõ rệt.000 đồng/tháng). đào tạo nhân lực. 72 trường trung cấp chuyên nghiệp và 64 trường cao đẳng.2%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc xây dựng đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục đào tạo . tổ chức quy trình giáo dục. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập ngày càng phát triển. Những thành tựu của giáo dục nước ta đã khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong việc nâng cao dân trí. trước hết ở các cấp học phổ cập. cũng đã huy động được sự đóng góp của các doanh nghiệp.

chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. cơ sở vật chất . nặng về lý thuyết. chưa tạo được động lực phấn đấu vươn lên trong bản thân mỗi người thầy. vừa không đồng bộ về cơ cấu. cơ cấu ngành nghề đào tạo chậm được khắc phục. chưa gắn với yêu cầu xã hội. Trong nhiều năm gần đây. Cách thức tổ chức phân luồng trong hệ thống giáo dục còn thể hiện nhiều lúng túng. đòi hỏi người học phải ghi nhớ máy móc. không phát huy được tư duy phê phán.trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội. ngành nghề và trình độ đào tạo trong những năm qua đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. nhẹ về thực hành. Công tác bồi dưỡng. chương trình giáo dục đại học chậm đổi mới. nhưng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và còn thấp so với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phương thức đào tạo trong các nhà trường sư phạm chậm đổi mới. + Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tình trạng mất cân đối giữa cơ cấu trình độ. thiếu tính liên thông giữa các cấp học và các trình độ đào tạo. giữ vững an ninh chính trị của đất nước trong hơn . Bên cạnh sự nỗ lực của tuyệt đại bộ phận. Còn có những nội dung trong chương trình giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo không thiết thực. Ở các trường cao đẳng. tư duy sáng tạo và tinh thần tự học ở người học. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo chưa thỏa đáng. một số nhà giáo còn có biểu hiện vi phạm đạo đức lối sống. chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực của xã hội. vừa thiếu. số lượng các trường cao đẳng. quy mô giáo dục đại học phát triển. Còn thiếu quy hoạch tổng thể đào tạo đội ngũ nhà giáo từ mầm non đến đại học dẫn đến tình trạng đội ngũ nhà giáo vừa thừa. đại học tăng mạnh trong khi các điều kiện về đội ngũ giảng viên. trong đó giáo dục nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. số giảng viên có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ còn quá ít. Sự phát triển quy mô giáo dục ở các cấp học.kỹ thuật nhà trường chưa phát triển đủ để đảm bảo được chất lượng đào tạo của các cơ sở này. Phương pháp dạy học về cơ bản vẫn theo lối truyền thụ một chiều. chất lượng đào tạo còn thấp dẫn đến tình trạng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của một bộ phận nhà giáo chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng. Mặc dù tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường trong những năm gần đây đã có nhiều cải . làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của người thầy trong xã hội. phương pháp giáo dục từ mầm non đến phổ thông đã được đổi mới nhưng còn bộc lộ nhiều hạn chế. chưa phù hợp với nhu cầu và khả năng học tập của mọi đối tượng học sinh. + Nội dung. Trong giáo dục chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa phát triển số lượng với nâng cao chất lượng . + Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới.Sau 8 năm thực hiện chiến lược giáo dục mặc dù đã đạt được một số thành tựu cơ bản nhưng giáo dục nước ta vẫn còn những bất cập và yếu kém: + Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ. đại học. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo còn thiếu hiệu quả. + Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường còn thiếu thốn và lạc hậu.

thiện rõ rệt nhưng tính đến năm 2007 vẫn còn 11% số lớp học ở tình trạng lớp học tạm. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới. đô thị vùng kinh tế phát triển vào năm 2005. tạo những bước chuyển căn bản của giáo dục trong thập niên tới. hợp quy luật. củng cố kết quả và hoàn thiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học. Cụ thể: 1. phòng thí nghiệm. xu thế và xứng tầm thời đại. bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa. ở những xã có điều kiện kinh tế . => Tóm lại. vùng xa. . nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở phải đạt được các chỉ tiêu sau: a. nhất là ở các trường đại học. giảm tỷ lệ lưu ban. đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.Huy động số học sinh tốt nghiệp tiểu học hàng năm vào học trung học cơ sở đạt tỷ lệ từ 95% trở lên. trong cả nước vào năm 2010. ở những xã có điều kiện kinh tế . phòng học cấp 4 cũ nát. Đối với xã. trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa. . thư viện. Mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010 là phải bảo đảm cho hầu hết thanh niên. đào tạo nhân lực.Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trung học cơ sở.xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 75% trở lên. Đánh giá về tình hình phổ cập giáo dục THCS ở nước ta .Bảo đảm duy trì. hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở.2010 xác định mục tiêu: Đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở ở các thành phố.xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 80% trở lên. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 20092020 tiếp tục thực hiện giai đoạn cuối của Chiến lược giáo dục 2001-2010 với những điều chỉnh cần thiết. IV. bảo đảm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm từ 90% trở lên. phòng học bộ môn và các phương tiện dạy học còn thiếu và lạc hậu. thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học tập để đạt trình độ trung học cơ sở trước khi hết tuổi 18.Chiến lược phát triển giáo dục năm 2001 . phường. . thị trấn: . nhất là ở vùng sâu. Chiến lược Giáo dục Việt Nam 2001-2010 đã tiến hành được 8 năm. quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Thực tiễn phát triển giáo dục đất nước đã khẳng định những định hướng đúng đắn của chiến lược nhưng đồng thời cũng cho thấy cần có sự điều chỉnh. đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí. bỏ học.

việc thực hiện PCGD trung học cơ sở (PCGDTHCS) trong giai đoạn 2001-2010 có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng nhằm góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. thành phố thuộc tỉnh đạt các mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở.. Vì vậy. .xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 70% trở lên. Bước vào thiên niên kỉ mới. kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000) 2.Đến tháng 7/2008.Đến cuối năm 2005 cả nước đã có 27/64 tỉnh thành hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. . thị xã. (NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X. ở những xã có điều kiện kinh tế . số lượng các tỉnh thành trên cả nước đạt chuẩn về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở là 42/64 tỉnh thành. thị trấn đạt các mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở. chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định trong việc phát huy nội lực.Sau hai năm thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tới đầu năm 2003. cả nước có 11/64 tỉnh thành đạt phổ cập trung học cơ sở và có 6 tỉnh thành khác dự khiến sẽ hoàn thành phổ cập giáo dục. Đánh giá về việc thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở a. . đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá. huyện. Đối với quận.Đến 8/ 2006. Báo cáo tổng kết công tác phổ cập giáo dục giai đoạn I (20012005) đã thống kê được 36/64 tỉnh thành trong cả nước đạt chuẩn về phổ cập Trung học cơ sơ. phường. hội nhập khu vực và quốc tế. phát triển đất nước. Đánh giá về việc thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở Tháng 6/2000.Bảo đảm tỷ lệ thanh. thiên niên kỉ của nền kinh tế tri thức. Đối với tỉnh. Tiến trình thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở . Nhà nước và nhân dân ta đã kiên trì. c. b. . hợp tác và cạnh tranh trong hội nhập khu vực và quốc tế. vượt qua thử thách để đạt được. nỗ lực phấn đấu. thành phố trực thuộc Trung ương: Bảo đảm 100% số quận. thị xã. b. huyện. cả nước đạt chuẩn quốc gia xoá mù chữ và phổ cập giáo dục TH (PCGDTH-CMC). Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao học vấn của những người lao động. Đây là thành tựu to lớn mà Đảng. thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đạt trình độ trung học cơ sở từ 80% trở lên. thành phố thuộc tỉnh: Bảo đảm 90% số xã. hiện đại hoá đất nước.

Trong khi đó. Song vấn đề này không nhất thiết phải đi liền với việc hạ thấp chất lượng giáo dục đại trà.* Thực trạng . tỉ lệ 70% và còn khoảng 30% các huyện vùng sâu vùng xa. . điều kiện học tập của con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. tình trạng bỏ học nửa chừng của học sinh miền núi vẫn thường xảy ra. Tỷ lệ phòng học tranh tre. Công tác phổ cập giáo dục được thực hiện nghiêm chỉnh khẩn trương trên khắp cả nước và bước đầu gặt hái được những kết quả khả quan. đi lại khó khăn. chứ chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng kế hoạch củng cố. nứa lá còn chiếm tỉ lệ khá cao. kinh tế khó khăn tỉ lệ đạt chuẩn không cao. Ví dụ: Đến cuối năm 2006. mạng . thành phố đã đạt chuẩn thì còn có một số nơi chưa thực sự bền vững. mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất trường lớp. . điều kiện thực hiện và bảo đảm chất lượng PCGD THCS còn nhiều hạn chế. một số địa phương cố gắng thực hiện kế hoạch trong điều kiện chưa thật đầy đủ. Gia Lai. trên toàn quốc còn 22/64 địa phương chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD THCS) là những tỉnh kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. chưa bền vững. tiến độ triển khai công tác phổ cập ở các huyện. * Nguyên nhân . ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập và gây khó khăn cho công tác phổ cập giáo dục.Thứ trưởng Bộ GD . Những tỉnh. Đắk Nông. chưa quan tâm đến chất lượng PCGD. giảm dần thực tế chất lượng GD đại trà ở các cấp học. duy trì và phát triển kết quả PCGD để đảm bảo tính bền vững.Còn những tỉnh chưa đạt chuẩn PCGD THCS đều là những tỉnh khó khăn. có thể dẫn đến nguy cơ mất chuẩn. Đồng thời. . Quảng Nam có 12 huyện với 184 xã đạt chuẩn PCGD THCS.xã hội. chỉ tiêu thi đua ở các cấp học là đòn bẩy để kích thích nâng cao chất lượng dạy và học nhưng nếu đặt nó quá tầm thì sẽ dẫn đến bệnh chạy theo thành tích. Mặt khác. Chuyện phổ cập giáo dục ở các cấp là vô cùng cần thiết cho nền kinh tế . Sóc Trăng. Nhưng hiện nay . củng cố và phát triển kết quả phổ cập nên có nguy cơ bị mất chuẩn. Các địa phương mới chỉ quan tâm đến mục tiêu trước mắt là phấn đấu đạt chuẩn. vấn đề phổ cập lại đi liền với việc GV đánh giá chất lượng HS một cách dễ dãi. Lai Châu.Mặt khác.ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhận thức về công tác PCGD của một số địa phương còn hạn chế. hầu hết các địa phương được công nhận hoàn thành PCGD THCS đều thuộc khu vực đồng bằng.Từ khi nghị quyết thực hiện phổ cập giáo dục được thông qua. tỷ lệ đạt chuẩn ở mức không cao nhưng do sức ép về tiến độ và số lượng. Đắk Lắk. hoặc chưa chú trọng đến việc duy trì.Cả nước còn khoảng 12% số huyện chưa đạt kết quả vững chắc. .Ở nhiều nơi. cho sự phát triển của đất nước. kết quả đạt chưa cao. xã miền núi rất chậm. vướng mắc. một số tỉnh khó đạt được chuẩn vào năm 2010 như đã đăng ký: Kon Tum. Do điều kiện ăn ở.

* Giải pháp . . cần tổ chức học tập kinh nghiệm của các địa phương đã đạt chuẩn. duy trì các lớp học PCGDTHCS. Đồng bằng sông Cửu Long… tình trạng lớp nhô. cần có biện pháp để củng cố kết quả. chưa đáp ứng được nhu cầu học tập và đảm bảo chất lượng. trong khi điều kiện đảm bảo chất lượng còn rất hạn chế đã làm phát sinh nhiều khó khăn. Trung ương cần có nguồn kinh phí hỗ trợ nhiều hơn cho các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì kết quả phổ cập và tiến dần đến đạt chuẩn. đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo.Đối với các địa phương chưa đạt chuẩn quốc gia về PCGDTHCS.Cần xét lại tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục vì vẫn còn một vài điểm bất hợp lý. . ở các tỉnh miền núi phía Bắc. phường đạt chuẩn.lưới trường. phấn đấu 100% xã. vận động nhân dân cho con em trong độ tuổi đến lớp học. cách làm thiên về tăng tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học bằng biện pháp vận động học sinh tái hòa nhập học bổ túc văn hoá. Tây Nguyên. có biện pháp để giảm tỉ lệ bỏ học. giảm lưu ban. bỏ học. vùng núi khó khăn được học tập. khó thực hiện ở những vùng sâu. bán trú. duyên hải miền Trung. củng cố và nâng cao chất lượng PCGD THCS phải dùng các giải pháp tổng hợp. cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy. Tuy nhiên trong thực tế. duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo. điểm trường nhỏ lẻ với rất ít HS vẫn còn khá nhiều. vùng xa. Tăng cường xây hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. => Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nỗ lực cao trong công tác chỉ đạo.Đối với địa phương đã đạt chuẩn PCGDTHCS. bỏ học bằng cách Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. . nhưng quan trọng nhất là phải huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến lớp. lớp ghép. Đặc biệt.Muốn duy trì. có kế hoạch phân công trách nhiệm cho các cấp. lớp chưa đến các điểm dân cư. cho từng thành viên. thực hiện những giải pháp mạnh và quyết liệt để phấn đấu đưa cả nước cơ bản phổ cập giáo dục THCS đúng thực chất vào năm 2010. học tập của một số địa phương còn khó khăn. tạo cơ hội cho con em đồng bào dân tộc ít người.Cần tăng cường hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh này để giải quyết tình trạng học sinh có học lực yếu kém. .

cụ thể bởi hiệu quả và chất lượng của giáo dục phụ thuộc vào việc có xây dựng được một chiến lược phù hợp và đúng hướng hay không? Đó là điều mà ngành giáo dục và toàn thể nhân dân ta đã đề ra. nâng cao dân trí. đang sửa chữa và sẽ hoàn thiện nhằm xây dựng một nền giáo dục có tính thực tiễn và hiệu quả. tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các nước phát triển trong khu vực. mới xứng đáng là người nối tiếp sự nghiệp trồng người của dân tộc. Như vậy. có chiến lược rõ ràng.V. dân chủ và văn minh". góp phần đắc lực thực hiện mục tiêu "Dân giàu. nghiệp vụ sư phạm mà còn cần nắm chắc Luật Giáo dục. phù hợp và chất lượng là một bài toán nan giải cho ngành giáo dục. Lời kết . nghĩa vụ và danh dự của một người giáo viên. Không những cần phải ra sức trau dồi kiến thức chuyên môn.Liên hệ bản thân: Là sinh viên ngành Sư phạm – những giáo viên tương lai là lực lượng sẽ trực tiếp tác động đến chất lượng giáo dục của đất nước trong tương lai. em tự thấy mình cần phải ý thức được rõ ràng hơn về trách nhiệm. Chiến lược giáo dục cũng như Mục tiêu Giáo dục của môn học. đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. . ngành học nói riêng và của toàn hệ thống giáo dục nói chung nhằm vận dụng một cách phù hợp vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông để công tác giảng dạy đem lại hiệu quả cao nhất. . Và để thực hiện điều đó cần có thời gian lâu dài.Giáo dục là quốc sách hàng đầu của mỗi một quốc gia vì vậy làm thế nào để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến. xã hội công bằng. nước mạnh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->