Dr Nebojša V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

BEOGRAD 2007

1

Ɣ Nebojša V. Kolariü Menadžment u saobraüaju Ɣ Izdavaþ: Visoka turistiþka škola, Bulevar AVNOJ-a 152a, Novi Beograd Ɣ Za izdavaþa: Dr Milan Skakun, direktor

Ɣ Recenzenti: Dr Slobodan UNKOVIû, redovni profesor Dr Dejan B. ŠOŠKIû, vanredni profesor Ɣ Lektura i korektura: Radmila Saviü Ɣ Idejno rešenje i tehniþka priprema: Nebojša V. Kolariü Ɣ Štampa: BeoSing, Beograd, Kumodraška 172 Ɣ Tiraž: 500 primeraka
Ɣ Beograd, 2007.
CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 005: 656 (075.8) Kolariü, Nebojša V. Menadžment u saobraüaju / Nebojša V. Kolariü. Novi Beograd: Visoka turistiþka škola, 2007 (Beograd: BeoSing). IX, III, 444 str. : graf. prikazi; 24 cm Na nasl. str. naziv mesta izdavanja: Beograd. Tiraž 500. Fusnote: str. 418-420

ISBN 978-86-82371-05-2 a) Saobraüaj - Menadžment COBISS.SR – ID 13916348

2

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
ƔPOSVETAƔ

ǺȜȚȓ ȒȞȎȑȜȚ ȜȤȡ ȡ ȟȝȜȚȓț

3

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
ƔPREDGOVORƔ

PREDGOVOR

ŷ Razvoj strukture saobraüajnog sistema drugom polovinom XX veka, pre svega u privredno razvijenim zemljama Zapadne Evrope (a neposredno zatim i u ostalim evropskim zemljama), nedvosmisleno je potvrdio da saobraüaj predstavlja prvi opšti uslov normalnog odvijanja društvenog života i ekonomskog razvoja. Kao posledica takve uloge saobraüaja pojavila se nužna potreba da državni organi osmišljenom saobraüajnom politikom u okviru opšte ekonomske i socijalne politike države i društva pristupe svesnom, savesnom i planskom usmeravanju saobraüaja. Argumenti koji potvrÿuju naznaþeno mesto saobraüaja u razvitku društvenih odnosa i privrednom razvoju nalaze se iznad svega u (negativnim) posledicama naþina razvoja saobraüajnog sistema u prethodnom periodu koje su, najpre u privredno i saobraüajno razvijenim zemljama, ukazale na neminovnost uvoÿenja i formiranja sistemskih koncepcija saobraüajne politike te novih orijentacija u usmeravanju razvoja strukture saobraüajnih grana. Pomenute negativne posledice proizašle su u prvom redu iz stihijskog i nekontrolisanog ekspanzivnog razvoja motorizacije oliþenog u intenzivnom razvoju drumskog saobraüaja, s jedne strane, i paralelno s tim, tehniþkog, tehnološkog i ekonomskog zaostajanja železniþkog saobraüaja, s druge strane. Struktura saobraüajnog sistema razvojem motorizacije (i zaostajanjem u razvoju železnice) uticala je (i utiþe) na energetski bilans zemlje, bezbednost saobraüaja, mobilnost stanovništva, životnu sredinu, zauzimanje prostora itd. Meÿutim, s razvojem kombinovanog integralnog transporta u kome sukcesivno (pa þak i paralelno) uþestvuju razliþite saobraüajne grane, izlaze na videlo komparativne prednosti železnice, naroþito u procesima multimodalnih kooperacija i integracija saobraüajnih grana u zadovoljavanju rastuüeg obima tražnje i zahteva za kvalitetom saobraüajnih usluga. Imajuüi u vidu prvenstveno zaštitu životne sredine, bezbednost saobraüaja, sniženje transportnih troškova privrede i društva kao i nivo potrošnje energije, možemo zakljuþiti da je formiranje optimalne strukture saobraüajnog sistema neophodno i neminovno, i to prema komparativnim prednostima pojedinih saobraüajnih grana, a u skladu sa sveukupnim potrebama privrede i društva. Prema ovakvim kriterijima

i

5

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
ƔPREDGOVORƔ

treba da budu formirane i osnove koncepcija i izbor ciljeva saobraüajne politike kao segmenta ukupne makroekonomske politike. ŷ U okviru svake od saobraüajnih grana posluju saobraüajna preduzeüa kao mezoekonomski sistemi i kao nosioci transportne funkcije u procesu fiziþke distribucije robe i kretanja stanovništva. Samim tim, ona predstavljaju i organizacione sisteme koji su nosioci funkcija poslovne logistike. Njihov osnovni cilj je da sa što manje angažovanih i utrošenih sredstava ostvare što povoljnije finansijske efekte – dobit (profit). Prema tome, cilj proizvodnje leži u ostvarivanju povoljnog ekonomskog efekta, a sredstvo da se taj cilj ostvari jeste organizacija koju treba uspostaviti i njome upravljati. To znaþi da se organizacija može definisati kao „težnja da se privredna aktivnost u praktiþnoj realizaciji ekonomskog cilja meri i objašnjava, kako bi rukovodstvo i upravni organi (preduzeüa) mogli da uoþavaju pojave i probleme i sve procese usmeravaju i njima ovladavaju“. Ekonomske procese u preduzeüu izuþava posebna nauka (ekonomika preduzeüa), a organizacija, kao instrument ostvarenja ciljeva ekonomije proizvodnje, izdvaja se u samostalnu nauþnu disciplinu. Ona se bavi teorijom organizacije preduzeüa i može se rašþlanjivati na razliþite funkcije koje se izuþavaju kao posebne oblasti: organizacija upravljanja, organizacija rukovoÿenja, planiranja, finansiranja, nabavke, prodaje, organizacija proizvodnje i razliþitih drugih funkcija poslovanja. U savremenom razvoju društvene podele rada teorija organizacije i upravljanja razvija se po granama privrede: organizacija i poslovanje industrijskih, poljoprivrednih, saobraüajnih, turistiþkih i ugostiteljskih preduzeüa, itd. Prema nesumnjivo ispravnom Marksovom tumaþenju, saobraüaj predstavlja þetvrtu oblast materijalne proizvodnje jer transport robe predstavlja „produžetak procesa proizvodnje koji se vrši u okviru prometnog procesa i za prometni proces“. Na taj naþin, transport se tretira kao samostalna delatnost, pa tako i organizacija i upravljanje

H. Nordsick-Scherer: „Organisationslehren“, Stuttgart, 1961, str. 4. Marks, K.: Kapital, II tom, Beograd, 1947, str. 117.

ii

6

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
ƔPREDGOVORƔ

saobraüajnim preduzeüima organizacije i upravljanja.

predstavlja

posebnu

oblast

teorije

Pošto transport predstavlja produžetak procesa proizvodnje u prometu to i transportni troškovi predstavljaju dodatne troškove troškovima proizvodnje. Ovi troškovi uveüavaju vrednost proizvoda i kao takvi predstavljaju znaþajan faktor formiranja cena robe na tržištu, þime utiþu i na opšti standard stanovništva. To upuüuje na þinjenicu da se uštede na transportnim troškovima odražavaju na sniženje ukupnih troškova fiziþke distribucije, a time i na sniženje ukupnog nivoa cena robe. Ove þinjenice jasno ukazuju na znaþaj racionalne organizacije saobraüaja kao funkcije u procesu fiziþke distribucije. Jer, saobraüaj predstavlja sponu meÿu svim fazama društvene reprodukcije, a posmatrano iz aspekta teorije logistike, transport je osnovni nosilac funkcije distribucije u logistiþkom lancu aktivnosti distribucionog sistema. Proizilazi da su kvalitet upravljanja saobraüajnim sistemom i kvalitet njegove organizacije na makroekonomskom nivou, koji se postižu pravilnim usmeravanjem razvoja strukture saobraüajnog sistema prema komparativnim prednostima svake saobraüajne grane pojedinaþno i obezbeÿivanjem podjednakih uslova konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa u njima na saobraüajnom tržištu, direktno povezani i snažno utiþu na uslove organizacije i upravljanje poslovanjem samih saobraüajnih preduzeüa kao osnovnih nosilaca transportnih funkcija u privredi i društvu. Upravo je stanovište autora o nemoguünosti separatnog posmatranja, tj. rešavanja problematike upravljanja saobraüajnim sistemom na makroekonomskom nivou, odvojeno od problematike organizacije i upravljanja saobraüajnim preduzeüima kao mezoekonomskim celinama, iniciralo naslov ove knjige u kome je, i formalno i suštinski, integrisana osnovna ideja razumevanja saobraüaja kao jedinstvenog velikog interaktivno spregnutog sistema i u ekonomsko-organizacionom i u tehniþko-tehnološkom smislu. Stoga, štivo koje sledi može svojim sadržajem podjednako zadovoljiti kriterije udžbenika namenjenog studentima fakulteta, visokih i viših škola, kao i interesovanja upravljaþkih struktura u saobraüajnim preduzeüima i nadležnih u institucijama koje uþestvuju u kreiranju i sprovoÿenju saobraüajne politike. Autor

iii

7

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
ƔSADRŽAJƔ

SADRŽAJ
PREDGOVOR ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› I
KARAKTERISTIKE SAOBRAýAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDI
i

›››››››››› 1

1. KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE SAOBRAûAJA KAO ýETVRTE OBLASTI PROIZVODNJE U PROCESU DRUŠTVENE REPRODUKCIJE ›››››››››››››››››››››››››››››››› 1
1.1. DEFINISANJE SAOBRAûAJA KAO ýETVRTE OBLASTI MATERIJALNE PROIZVODNJE ››››››››››››› 1 1.2. TEORIJE O FUNKCIJAMA SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› 6 1.3. FUNKCIONALNA ULOGA SAOBRAûAJA KAO IZVOR CILJEVA I SADRŽAJA FUNKCIJA UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 12 1.4. ULOGA SAOBRAûAJA KAO DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I FUNKCIJA DRŽAVE U UPRAVLJANJU SAOBRAûAJNIM SISTEMOM ›››››››››››››››››››››››› 14

2. ORGANIZACIJA ROBNOG SAOBRAûAJA U LOGISTIýKOM SISTEMU FIZIýKE DISTRIBUCIJE ››››››››››››› 18
2.1. TEORIJSKI KONCEPTI LOGISTIKE I FIZIýKE DISTRIBUCIJE ››››› 18 2.2. LOGISTIýKI SISTEM FIZIýKE DISTRIBUCIJE ››››››››››››››››››››››››››››› 25
2.2.1. TEHNOLOŠKI PODSISTEM FIZIýKE DISTRIBUCIJE ››››››››››››››››››› 26 2.2.2. KANALI FIZIýKE DISTRIBUCIJE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 28 2.2.3. NOSIOCI FIZIýKE DISTRIBUCIJE ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 31

2.3. LOGISTIýKI SISTEM TRANSPORTA KAO OSNOVNI NOSILAC FIZIýKE DISTRIBUCIJE ››››››››››››››››››››› 35
2.3.1. IZBOR TRANSPORTNOG KANALA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 36 2.3.2. IZBOR TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› 38 2.3.3. IZBOR NOSILACA TRANSPORTNE FUNKCIJE ›››››››››››››››››››››››››› 41

9

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
ƔSADRŽAJƔ

3. ORGANIZACIJA LOGISTIýKOG SISTEMA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 47
3.1. LOGISTIýKI SISTEM PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››› 47 3.2. ORGANIZACIJA AGLOMERACIJSKOG GRADSKO – PRIGRADSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››› 48
3.2.1. UTICAJ PUTNIýKOG SAOBRAûAJA NA NORMALNE TOKOVE PROCESA REPRODUKCIJE ›››››››››››››› 48 3.2.2. UTICAJ PUTNIýKOG SAOBRAûAJA NA UKUPNE TOKOVE DRUŠTVENOG ŽIVOTA ››››››››››››››››››››››››› 50

3.3. ORGANIZACIJA MEĈUAGLOMERACIJSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 55
3.3.1. DEFINISANJE LOGISTIýKOG SISTEMA MEĈUAGLOMERACIJSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››››› 55 3.3.2. SADRŽAJ FUNKCIJA ORGANIZACIJE ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 59

Fusnote I ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 64

II

ORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAýAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA ››››››››››

67

1. TEHNIýKO-TEHNOLOŠKE OSNOVE ORGANIZACIJE STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ›››››››››››››››››››››››› 67
1.1. KARAKTER USLUGE KAO PROIZVODA I PREDMETA RAZMENE NA TRŽIŠTU ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 69 1.2. KARAKTER TEHNOLOŠKOG PROCESA RADA ››››››››››››››››››››››››› 74
1.2.1. PROCES PROIZVODNJE SAOBRAûAJNIH USLUGA KAO PROSTORNI PROCES ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 74 1.2.2. PROIZVODNJA SAOBRAûAJNIH USLUGA KAO PROCES SIMULTANE MASOVNE PROIZVODNJE ›››››››››››››› 76 1.2.3. PROCES PROIZVODNJE SAOBRAûAJNE USLUGE KAO INTEGRALNOG PROIZVODA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 77

1.3. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA ›››››››››››› 79
1.3.1. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA PREMA ULOZI U PROCESU TRANSPORTA ›››››››››››››››››››››››››››››› 80 1.3.2. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA PREMA STEPENU INTEGRALNOSTI U PROCESU TRANSPORTA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 82

1.4. PRISUTNOST KORISNIKA U PROCESU RADA ››››››››››››››››››››››››››› 85

II

10

PREDUZEûA U GRANAMA SAOBRAûAJA FLEKSIBILNE STRUKTURE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 135 4. EKONOMSKE OSNOVE ORGANIZACIJE SAOBRAûAJA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ›››››››››››››››››››››››› 87 2. STRUKTURA I KARAKTERISTIKE DIFERENCIRANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 112 3.2.1.2.2.1. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ 2. MAKROORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEûA PO GRANAMA SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››› 140 Fusnote II ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 149 III 11 . MAKROLOGISTIýKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››› 102 3. MAKROLOGISTIýKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA PO GRANAMA SAOBRAûAJA ›› 112 3.2.3. PREDUZEûA U GRANAMA SAOBRAûAJA STRUKTURE ýVRSTIH SPREGA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 125 4.1.2.2.V. TENDENCIJE RAZVOJA SAOBRAûAJNOG SISTEMA ›››››››››››››››› 87 2.1.2. KONKURENTSKI ODNOSI PODELA RADA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 97 3.2.2.2. EKONOMSKE I ORGANIZACIONE PRETPOSTAVKE IZJEDNAýAVANJA USLOVA KONKURENJCIJE I HARMONIZACIJE SAOBRAûAJNOG SISTEMA ›››››››››››››››››››››››››› 93 2. OSNOVI ORGANIZACIJE ŽELEZNICE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› 129 4.1.N. ORGANIZACIJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA PO GRANAMA SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 125 4. SAOBRAûAJNO EKONOMSKE I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE EVROPSKOG SAOBRAûAJNOG SISTEMA ›››› 92 2.1. ZAJEDNIýKE OSNOVE DEFINISANJA I ORGANIZOVANJA PREDUZEûA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 135 4.2. MAKROLOGISTIýKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAûAJNOG SISTEMA I PREDUZEûA PO DELATNOSTIMA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 103 3.1.2.1. EKONOMSKI I ORGANIZACIONI KONCEPTI HARMONIZACIJE SAOBRAûAJNOG SISTEMA ›››››››››››››››››››››››››› 92 2.2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ›››››››››››››››››› 121 4.

2.1. FUNKCIJE DRŽAVE U UPRAVLJANJU SAOBRAûAJNOM SISTEMOM ››››››››››››››››››››› 155 1.1.3.1. FAKTORI TRAŽNJE ZA SAOBRAûAJNIM USLUGAMA I ZADACI POSLOVNE POLITIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 184 1. INVESTICIONE FUNKCIJE USKLAĈIVANJA RAZVOJA SAOBRAûAJA S POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA ››››››››››››› 156 1.1.2.2. TEORIJSKE OSNOVE ORGANIZACIJE UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM PRADUZEûIMA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 164 2. PRIVREDNI RAZVOJ I STRUKTURNE PROMENE U TRAŽNJI ZA SAOBRAûAJNIM USLUGAMA ››››››››››››››››››››››››› 186 1. TERITORIJALNI RAZMEŠTAJ PRIVREDE ››››››››››››››››››››››››››››››› 188 1.V.3.3. SAOBRAûAJNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ U MEĈUNARODNOM SAOBRAûAJU ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 189 IV 12 .1. UPRAVLJANJE SAOBRAûAJNIM SISTEMOM ›››››››››››››››››››››››››› 152 1. SISTEM UPRAVLJANJA DRŽAVNIM PREDUZEûEM ››››››››››››››››› 169 Fusnote III ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 181 IV KARAKTERISTIKE SAOBRAýAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 183 1.2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ TEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAýAJNIM SISTEMOM I PREDUZEýIMA III ›››››››››››››› 151 1.2.1. EKONOMSKE FUNKCIJE IZJEDNAýAVANJA USLOVA KONKURENCIJE ››››››››››››››››››››››››› 158 2.1. FAKTORI TRAŽNJE ZA USLUGAMA ROBNOG SAOBRAûAJA››››››››››››››››››››››››››››››››› 185 1. TEORIJSKI KONCEPTI UPRAVLJANJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 164 2.N.1.2. FUNKCIJE KOORDINACIJE ODNOSA IZMEĈU SAOBRAûAJNIH GRANA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU ›››››››› 156 1. RAZVOJNE FAZE UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM 152 1. SISTEM UPRAVLJANJA PRIVATNIM PREDUZEûEM ›››››››››››››››› 168 2.2.

KARAKTERISTIKE RAZVOJA STRUKTURE TRANSPORTNIH KAPACITETA KAO FAKTOR PONUDE SAOBRAûAJNIH USLUGA ››››››››››››››››› 202 2. FAKTORI DEMOGRAFSKOG RAZVOJA ››››››››››››››››››››››››››››››››› 195 2.1.1.1. TEHNIýKI USLOVI KONKURENCIJE››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 204 2.4. VREMENSKA ANALIZA ROBNOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››› 243 1.V. STRUKTURNA ANALIZA ROBNOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››› 230 1.3. FAKTORI PRIVREDNOG RAZVOJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 191 1. FAKTORI PONUDE KAPACITETA I SAOBRAûAJNIH USLUGA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 196 2.1.3.2.2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ 1. METODI ISTRAŽIVANJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 226 1.2.2. USLOVI KONKURENCIJE KAO FAKTOR PONUDE USLUGA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 203 2.1.2.2.2. ISTRAŽIVANJE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA ››››››››››››››››››››››››››››› 225 1.2. DEFINISANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 218 1. STRUKTURNA ANALIZA PO MOTIVIMA PUTOVANJA ››››››››››››››› 244 1.1.2.3.1. ISTRAŽIVANJE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA I FORMIRANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE ›››››››››››››››› 218 1. FAKTORI TRAŽNJE ZA USLUGAMA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››› 191 1.3.2. EKONOMSKI USLOVI KONKURENCIJE ›››››››››››››››››››››››››››››››››› 207 Fusnote IV ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 216 V ORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 217 1. METODI I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 244 1.2. REGIONALNA ANALIZA ROBNOG SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››› 241 1.4.2.1.3.2. METODI I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ROBNOG SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 229 1.4. POSLOVNA POLITIKA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 223 1.2.N. ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 225 1. RAZVOJNA POLITIKA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 222 1.1.1. VREMENSKA ANALIZA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ›››››››››››››››› 250 V 13 . REGIONALNA ANALIZA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››› 249 1.4.3.2.

2. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››› 282 3.3.3. PROGNOZA I KVANTITATINO UTVRĈIVANJE TRAŽNJE ZA SAOBRAûAJNIM USLUGMA ››››››››››››››››››››››››››››››› 255 2. KVANTITATIVNO UTVRĈIVANJE PARAMETARA OBIMA SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› 256 2.1.2.1.2.1. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE U OSTALIM GRANAMA SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››› 287 3.2.1. TARIFSKI POSLOVI UTVRĈIVANJA SISTEMA I POLITIKE CENA ››››››››››››››››››››››››››››› 303 4.3. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 293 3.2. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE ŽELEZNIýKOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 284 3.1. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA 292 3.1. POJAM I FUNKCIJA REDA VOŽNJE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 279 3. ORGANIZACIJA KOMERCIJALNOG POSLOVANJA PRODAJE USLUGA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 298 4.2. ORGANIZACIJA INTERMODALNOG KOMBINOVANOG SAOBRAûAJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 288 3.2. IZRADA REDA VOŽNJE ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 281 3.2.1.2.1. KONTROLA I KOORDINACIJA IZVRŠENJA PLANOVA ›››››››››››››› 276 3.1.2. ORGANIZACIJA FUNKCIJE NABAVNE LOGISTIKE ››››››››››››››››››› 299 4. POJAM I FUNKCIJA ODRŽAVANJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 292 3.N. ORGANIZACIJA PRIPREME ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 278 3. MODELI PROGNOZE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 257 2.2. ORGANIZACIJA SAOBRAûAJNO TEHNOLOŠKIH FUNKCIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA ››››››› 277 3.2.2.1.3. UTVRĈIVANJE POLAZNIH OSNOVA ZA PLANIRANJE I IZRADA PLANOVA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 266 2. PLANIRANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 254 2. ORGANIZACIJA TEHNIýKE KONTROLE I BEZBEDNOSTI SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 296 4. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ 2.2. PLANIRANJE RAZVOJA POSLOVANJA ››››››››››››››››››››››››››››››››››› 265 2. KOMERCIJALNI POSLOVI PRODAJE USLUGA ››››››››››››››››››››››››› 312 Fusnote V ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 316 VI 14 .3.2.2. UTVRĈIVANJE MERA ZA REALIZACIJU PLANOVA ››››››››››››››››››› 274 2.2. ORGANIZACIJA KOMERCIJALNIH FUNKCIJA PRODAJE USLUGA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 303 4.1.V.1.1.4.

KARAKTERISTIKE STRUKTURE I EKONOMIJE RADNE SNAGE ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 344 2. USLOVI ŽIVOTA RADNIKA VAN RADNOG MESTA ››››››››››››››››››› 350 3.N. TRANSPORTNI TROŠKOVI U FUNKCIJI EKONOMIJE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ››››››› 354 3. SREDSTVA SAOBRACAJNOG PREDUZECA I KARAKTERISTIKE NJIHOVE REPRODUKCIJE ›››››››››››››››››› 319 1. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ VI EKONOMIJA POSLOVANJA SAOBRACAJNIH PREDUZECA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 319 1.1. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI PODELE RADA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU ››››› 368 3. EKONOMIJA OBRTNIH SREDSTAVA SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 341 1.3.1.2. FUNKCIJA RADNIKA I KARAKTERISTIKE TROŠENJA RADNE SNAGE U SAOBRAûAJU ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 344 2. STRUKTURA TROŠKOVA PO MESTIMA NASTANKA I NOSIOCIMA TROŠKOVA ››››››››››››››› 361 3.3.3. TEORIJA MARGINALNIH TROŠKOVA U FUNKCIJI UTVRĈIVANJA PONUDE I CENA USLUGA ››››››››››››› 374 VII 15 .2. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA MARKETINGOM ››››››››››››››››››››››››››› 367 3. POJAM I FUNKCIJA TROŠKOVA U POSLOVANJU SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA ›››››››››››››››››››››› 354 3.2.1. EKONOMIJA OSNOVNIH SREDSTAVA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 320 1. STRUKTURA TROŠKOVA U FUNKCIJI ANALIZE EKONOMIJE POSLOVANJA I KONTROLE TROŠKOVA ››››››››››››› 357 3.3.2.1.2. KARAKTERISTIKE REPRODUKCIJE TRANSPORTNIH KAPACITETA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 337 1.2.3.1. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH KAPACITETA››››››››››› 321 1.1.V.2.2.3. USLOVI RADA I REPRODUKCIJE RADNE SNAGE ›››››››››››››››››››› 346 2. KAPACITET TRANSPORTNIH SREDSTAVA ››››››››››››››››››››››››››››› 326 1.1.1. SREDSTVA ZAJEDNIýKE POTROŠNJE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› 344 2.1. OSNOVNA STRUKTURA TROŠKOVA PO ýINIOCIMA PROCESA PROIZVODNJE ››››››››››››››››››››››››››››››› 358 3.

EKONOMSKI EFEKTI POVEûANJA STEPENA KORIŠûENJA KAPACITETA ›››››››››››››››› 389 3.3.3.4.5.5.N.3. FORMIRANJE STRUKTURE TROŠKOVA I KALKULACIJA CENA U MEĈUNARODNOM SAOBRAûAJU ››››› 397 3.1. KALKULACIJA TROŠKOVA KAO INSTRUMENT POSLOVNE POLITIKE PREDUZEûA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 396 3. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ 3.2.4. METODI MERENJA I ANALIZE EKONOMIýNOSTI PROIZVODNJE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 412 4.1. RACIONALIZACIJA POTROŠNJE ENERGIJE ›››››››››››››››››››››››››››› 1.6. EFIKASNOSTI KORIŠûENJA TRANSPORTNIH KAPACITETA U FUNKCIJI KALKULACIJE CENA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 402 4. USKLAĈIVANJE RAZVOJA SAOBRAûAJA S POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 1. SNIŽENJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA PRIVREDE I DRUŠTVA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 1.5.V.2.1.5. FORMIRANJE OPTIMALNE STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 1. BEZBEDNOST SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 421 1. ZAŠTITA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE ›››››››››››››››››››››››››››››››› 1. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI EKONOMIJE KORIŠûENJA I RAZVOJA KAPACITETA ›››››››››››››› 380 3. STRUKTURA I DIMAMIKA TROŠKOVA U ZAVISNOSTI OD STEPENA KORIŠûENJA KAPACITETA ›››››››› 380 3. DEFINISANJE I CILJEVI SAOBRAûAJNE POLITIKE ›››››››››››››››› 422 424 426 427 429 431 433 VIII 16 .2.4.2. METODI MERENJA I ANALIZE PRODUKTIVNOSTI RADA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 407 4.1.4. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI RAZVOJA KAPACITETA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 393 3. METODI MERENJA KVALITETA EKONOMIJE SAOBRAûAJNE USLUGE ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 406 4. METODI MERENJA I ANALIZE RENTABILNOSTI SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 415 Fusnote VI ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 418 VII ELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAýAJNE POLITIKE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 1.4.

N. STRUKTURA I PRAVCI MERA SAOBRAûAJNE POLITIKE ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 434 2.1.5. MERE ZA SNIŽENJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA ›››››››››››››››››› 438 2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔSADRŽAJƔ 2. INVESTICIONE MERE USKLAĈIVANJA RAZVOJA SAOBRAûAJA S POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› 435 2.3. MERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOST SAOBRAûAJA ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 442 Fusnote VII ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 444 LITERATURA ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› A/H źźźźźźź IX 17 .4. MERE U PRAVCU RACIONALIZACIJE POTROŠNJE ENERGIJE ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 441 2.2.V. MERE REGULISANJA ODNOSA IZMEĈU SAOBRAûAJNIH GRANA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 437 2.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ I KARAKTERISTIKE SAOBRAýAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDI 1. þetvrta oblast materijalne proizvodnje koja takoÿe prolazi kroz razliþite stupnjeve zanatskog. manufakturnog i mehaniþkog rada. DEFINISANJE SAOBRAûAJA KAO ýETVRTE OBLASTI MATERIJALNE PROIZVODNJE Analizirajuüi proces proizvodnje Marks je u Kapitalu diferencirao þetiri oblasti materijalne proizvodnje. 19 . Pored ekstraktivne industrije. Marks je ukazao na njegove specifiþnosti u poreÿenju sa ostalim oblastima proizvodnje i ulogu koju ostvaruje u odnosu na njih. kao i na društvo u celini.V. To je transportna industrija (locomotions industrie). koja obuhvata transport ljudi i robe. KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE SAOBRAûAJA KAO ýETVRTE OBLASTI PROIZVODNJE U PROCESU DRUŠTVENE REPRODUKCIJE 1.1. poljoprivrede i preraÿivaþke industrije postoji još jedna. 1 Definišuüi saobraüaj kao þetvrtu oblast materijalne proizvodnje.N.

suština tržišne robne proizvodnje jeste u tome da svaki robni proizvoÿaþ proizvodi robu za tržište. Krajnji rezultat tog procesa proizvodnje jeste usluga kao nematerijalni proizvod. a ne za svoju sopstvenu potrošnju. kao „þetvrtu“ oblast proizvodnje. proces transporta. tj. To u osnovi predstavlja rad i proizvodnju u kretanju transportnih sredstava i radnika u njima. u odnosu na prethodne tri oblasti reprodukcije. neophodno je da bude transportovana od mesta njene proizvodnje do mesta potrošnje. vrši povezivanje proizvodnje materijalnih dobara i njihove 2 20 . usluga kao proizvod predstavlja promenu mesta nahoÿenja transportovane robe ili putnika. Na taj naþin je Marks i definiše. U ovom sluþaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Osnovni predmet rada transportne industrije. samostalnu granu proizvodnje. kao þetvrte oblasti proizvodnje. Tu ulogu ima upravo „transportna industrija kao þetvrta oblast proizvodnje“. a to znaþi transportovanje ljudi i robe s jednog mesta na drugo. ona se odlikuje time što se pojavljuje kao produženje procesa proizvodnje koji se vrši u okviru prometnog procesa i za prometni proces. Transportna industrija saþinjava. Meÿutim. to znaþi: da bi se upotrebna vrednost robe sve tri prethodne oblasti proizvodnje ostvarila. jeste proizvodnja transportnih usluga. a bez te promene mesta ne postoji ni svrha proizvodnje u prve tri oblasti proizvodnje.V. Stoga.N. stvarni promet robe u prostoru svodi se na njen transport. a stoga i posebnu oblast za plasiranje kapitala.“ 2 Prema tome. Dalje. upotrebna vrednost robe ostvaruje se samo u daljoj proizvodnoj. U prethodne tri oblasti proizvodnje proizvodi se upotrebna vrednost namenjena daljoj proizvodnji ili potrošnji. predstavlja þetvrtu oblast u kojoj se upravo tim procesom transporta dovršava proces njihove proizvodnje. kao produžetak procesa proizvodnje i odreÿuje joj sledeüe mesto u procesu društvene reprodukcije i to kao samostalnoj oblasti proizvodnje: „Cirkulisanje robe. S druge strane. s jedne strane. u razvijenoj društvenoj podeli rada. tj. tj. tj. za druge. opštoj ili liþnoj potrošnji.

Saobraüajna i transportna sredstva jednog društva.V. þiji su pivol (stožer). kako bi to rekao Furije. Odavde proizilazi i meÿusobna uslovljenost razvoja saobraüaja i ostalih oblasti proizvodnje. predstavlja vezu izmeÿu svih faza društvene reprodukcije. tehnologije i strukture saobraüajnog sistema. tj. ako se to desi u poslednjoj fazi (R1–N1). Zastane li kapital u jednoj fazi (N–R). bez zastoja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ potrošnje. isto kao što je i razvoj saobraüaja povratno delovao na razvoj ovih oblasti proizvodnje. Proces transporta spaja fazu proizvodnje i fazu potrošnje u procesu društvene reprodukcije i to u fazi razmene. saobraüajnih i transportnih kapaciteta. zahtevao je odgovarajuüi sistem transporta i odgovarajuüu strukturu transportnih sredstava. onda se novþani kapital ukoþi u blago. Razvoj strukture industrije. Marks na ovo ukazuje još u prvoj fazi razvoja transportne industrije objašnjavajuüi pomenute meÿuzavisnosti i navodeüi da je „revolucija u naþinu proizvodnje industrije i poljoprivrede naroþito prisilila na revolucionisanje opštih uslova proizvodnje. ni ostale oblasti proizvodnje ne mogu biti efikasne ni svrsishodne. onda nagomilavanje nepotrebne robe stavlja branu protiv prometa. bili sitna zemljoradnja sa uzgrednom kuünom industrijom i varoško zanatstvo. Bez normalnog funkcionisanja transporta kao delatnosti. dok na drugoj strani radna snaga ostaje nezaposlena. ekstraktivne industrije i poljoprivrede. jer: „Kružno kretanje kapitala vrši se normalno samo dok njegove razliþite faze normalno prelaze jedna u drugu. od poþetne faze procesa industrijalizacije i pojave železnice kao prve masovne transportne organizacije. kao þetvrta oblast materijalne proizvodnje. U tome saobraüaj ima veoma znaþajnu ulogu. Ove meÿuzavisnosti su. s njegovom proširenom društvenom podelom rada. nisu više nikako mogla biti dovoljna za potrebe proizvodnje u manufakturnom periodu. onda na jednoj strani leže sredstva za proizvodnju bez funkcionisanja. neprestano delovale na razvoj tehnike. koncentrisanjem sredstava za rad i 3 21 . na svakom stepenu njihovog razvoja. ako se to dogodi u fazi proizvodnje.N.“ 3 To znaþi da transportna industrija.

a time uticali i na izmenu strukture saobraüajnog sistema. demografski i ekonomski razvoj. Pronalaskom motora s unutrašnjim sagorevanjem. kada je izvršeno revolucionisanje saobraüajnih i transportnih sredstava pronalaskom parne mašine i njenom primenom u železnici i brodarstvu. Marksova tumaþenja ovih meÿuzavisnosti u razvoju transportne i krupne industrije danas se transformišu u objašnjavanje meÿuzavisnosti savremene. Razvoj nauke. Tako je razvoj saobraüaja. s druge. saobraüaj i transport postepeno bili prilagoÿavani naþinu proizvodnje krupne industrije sistemom reþnih parobroda. menjali su strukturu tražnje za saobraüajnim uslugama. omoguüen je razvoj drumskog i avionskog saobraüaja. multinacionalnih kompanija. nasleÿena iz manufakturnog perioda. 4 Na ovaj naþin praktiþno su opisani odnosi meÿuzavisnosti razvoja industrije i saobraüaja u doba „prve revolucije u saobraüaju“. sa svoje strane. Ova meÿuzavisnost razvoja ispoljava se još više u kasnijem periodu formiranja i menjanja strukture saobraüajnog sistema. Tako su se saobraüajna i transportna sredstva. okeanskih parobroda i telegrafa“. s njenom grozniþavom brzinom u proizvodnji. povratno omoguüavao sve razvojne procese privrede i društva. ubrzo pretvorila u nesnošljive koþnice za krupnu industriju. tj. sa stalnim prebacivanjem velikih masa kapitala i radnika iz jedne proizvodnje u drugu i s njenim novim odnosima na pijaci. organizacije velikih proizvodnih sistema i disperzirane proizvodnje razliþitih tipova meÿunarodnih. razvijene i izmenjene strukture industrije. Železnica više nije bila u stanju da u potpunosti zadovolji izmenjenu strukturu proizvodnje i tražnju za saobraüajnim uslugama. procesi koncentracije proizvodnje i stanovništva. pored potpunog prevrata u gradnji jedrenjaka. s masom proizvoda. njenog teritorijalnog razmeštaja. tehnike i društvene podele rada. 4 22 . i saobraüajnog sistema s razvijenom strukturom i tehnikom transportnih sredstava te modernom tehnologijom. formiranje velikih industrijskih centara i gradova.N. Jer. s jedne strane. kojim je obeležena „druga revolucija u saobraüaju“. železnice. pa su zaista bila revolucionisana. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ radnika i s kolonijalnim tržištima.V. Stoga su.

sa svoje strane. njegovo mesto i ulogu u procesu društvene reprodukcije. Jer. 5 23 . i ̛ s druge. same funkcije saobraüaja u procesu društvene reprodukcije odreÿuju: ̛ s jedne strane.V. Funkcioniše. Profesor Kostiü još jasnije pokazuje kako se najjednostavnije mogu tumaþiti savremeni meÿusobni uticaji razvoja strukture saobraüajnog sistema i njegovog okruženja: „Promene koje se javljaju u strukturi preduzeüa uslovljene su dejstvom ekonomskih. Savremeni saobraüajni „sistem funkcioniše u okviru odreÿenog okruženja. tehniþkih i društvenih faktora koji deluju iz sredine u kojoj se preduzeüe nalazi. u okviru kauzalno povezanih komponenti koje svojim dejstvima izazivaju promene u strukturi sistema zahtevajuüi odreÿene adaptivne procese koji. dakle. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ revolucionisanje proizvodnje u savremenoj privredi zahtevalo je i novu tehniþku i tehnološku strukturu saobraüajnog sistema. a þime se zatvara krug reverzibilnih uticaja i uspostavlja povratna sprega izmeÿu društvene strukture i strukture preduzeüa kao nosioca odreÿene funkcije u procesu društvene reprodukcije.“ 6 Prema tome.N. uloga saobraüaja u privredi i društvu odreÿuje mu i mesto u ekonomskoj i razvojnoj politici društva u svim njegovim razvojnim fazama i društvenim sistemima. na svoje okruženje u kojem vrši svoje transportne funkcije. Ta se dejstva javljaju kao eksterni impulsi koji izazivaju odreÿene interne aktivnosti u pravcu prilagoÿavanja organizacione strukture preduzeüa. reverzibilno deluju na izvore uticaja“. strukturne promene u razvoju privrede i demografskom razvoju kao izvore tražnje za saobraüajnim uslugama i zahtevaju prilagoÿavanje strukture saobraüajnog sistema i realizaciju njegovih funkcija. 5 tj. pri þemu promene u toj strukturi imaju svoje povratno dejstvo na društvenu strukturu.

prema profesoru Foktu (Voigt). Zbog toga se saobraüaj. 7 (1) Prva funkcija predstavlja zadovoljenje potrošnje. Pojedini saobraüajno-ekonomski teoretiþari (V. u uslovima društvene i teritorijalne podele rada. karakteristikama i funkcijama saobraüaja u privredi i društvu.N. i (3) treüa funkcija sadržana je u interakciji države i društva. 6 24 .V. TEORIJE O FUNKCIJAMA SAOBRAûAJA Saobraüajno-ekonomska teorija razvijana je od Marksa i njegovog osnovnog definisanja saobraüaja kao þetvrte oblasti proizvodnje. kao i u ekonomiji i organizaciji saobraüajnog sistema. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 1. funkcionisanje tržišta i razmena uopšte. Gros i H. Saobraüaj se zbog svoje znaþajne funkcije mora posmatrati i kao neposredan i kao posredan sastavni deo privrede zasnovane na razvijenoj podeli rada i kooperaciji i to kao pretežno intenzivan reprodukcioni tip s bitno novim politekonomskim i transportno-ekonomskim 8 konsekvencama i saznanjima: (1) saobraüaj se mora pre svega posmatrati i njime upravljati i vrednovati ga kao sistem u celini. sa stanovišta narodne privrede u funkciji povezivanja kompletnog procesa društvene reprodukcije. kooperacija.2. kako proizvodne tako i opšte i liþne. razlikuje od svih ostalih privrednih procesa i oblasti proizvodnje svojom „trilogijom funkcija“. potreba (2) druga funkcija predstavlja saobraüaj kao imanentni sastavni deo podele rada i svakog tržišta. sve do savremenih i modernih teorija o ulozi. jer obezbeÿuje cirkulaciju svih tokova državnih i društvenih funkcija. U savremenim saobraüajno-ekonomskim teorijama razvijenih zemalja saobraüaj se svrstava u sektor proizvodnje usluga. Vagner) još opširnije istiþu ulogu i znaþaj saobraüaja. bez kog su neostvarivi specijalizacija proizvodnje. ali se istovremeno istiþe da on svojim kvalitetima daje odluþujuüe impulse ekonomskim razvojnim procesima.

pet funkcija saobraüaja. saobraüaj postaje sve znaþajniji faktor i. jer s porastom obima proizvodnje takoÿe raste i tražnja za saobraüajnim uslugama.V. kao i pojedinih proizvodnih organizacija. povezaniji s procesom proizvodnje. a njihovo smanjenje je faktor racionalizacije privrede u celini. (4) brojne mere za intenziviranje proizvodnje u drugim granama privrede moraju biti usmerene na smanjenje tražnje za saobraüajnim uslugama. ali na nešto drugaþiji naþin: 7 25 . 9 Profesor Novakoviü definiše (kao Gros i Vagner). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (2) transportni troškovi su sastavni deo troškova proizvodnje u drugim granama privrede. kao deo troškova privrede.N. Ɣ transportne troškove. kao i s proširenjem specijalizacije. Svi ovi razlozi govore u prilog tome da u savremenom razvoju saobraüaja nastaju tri posebno znaþajna i aktuelna kompleksna problema koji se odnose na: Ɣ meÿusobne veze reprodukcionih tipova i transporta (što se odnosi na problem funkcionisanja saobraüaja). Smanjenjem transportnih troškova smanjuju se troškovi privrede i poveüava se nacionalni dohodak. (5) saobraüaj može svojim kvalitetom svestrano da utiþe na troškove i obim proizvodnje u drugim granama privrede. kao takav. (3) razvojem kooperacije. i Ɣ kriterijume ravnoteže intenzivne proširene reprodukcije u odnosu na saobraüaj (što se odnosi na problem usklaÿivanja razvoja privrede i saobraüaja).

8 26 . To (po profesoru Novakoviüu) upravo predstavlja osnovnu funkciju saobraüaja. (5) Peta funkcija saobraüaja sadržana je u njegovoj ulozi bitnog inicijalnog faktora privrednog razvoja nedovoljno razvijenih podruþja i zemalja. (3) Treüa funkcija saobraüaja ogleda se u njegovom znaþajnom delovanju na ubrzavanje društvene podele rada.V. „saobraüaj javlja ne samo kao faktor privrednog razvoja veü i kao opšti uslov društvene proizvodnje“ (naglasio N. energetski izvori.V. Jer. jer se funkcija transporta u procesu društvene reprodukcije pojavljuje kao važna karika u lancu koji ima za cilj da poveže sferu proizvodnje i sferu potrošnje. Saobraüaj vrši funkciju materijalizacije robnih tokova kretanjem robe od proizvoÿaþa do potrošaþa. Ovu podelu rada saobraüaj omoguüava svojim povezujuüim svojstvom. Svojom transportnom funkcijom saobraüaj omoguüava razvoj svih grana privrede i ostalih delatnosti. (2) Druga funkcija saobraüaja sadrži se u njegovom uticaju na razvijanje teritorijalne podele rada s ciljem da se iskoriste svi raspoloživi izvori faktora proizvodnje (prirodni uslovi. tako da se proizvodnja racionalno odvija.N.). istovremeno predstavlja osnovni odluþujuüi þinilac prostornog povezivanja razliþitih faktora proizvodnje. utiþe na proširenje robne proizvodnje i tržišta u okviru jedne zemlje. koja omoguüava obavljanje procesa proizvodnje saobraüajnih usluga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (1) Prva funkcija saobraüaja kao privredne delatnosti jeste u tome da obezbedi obavljanje procesa reprodukcije za najveüi broj proizvoda. sirovine i radna snaga) na razliþitim teritorijama. saobraüajna infrastruktura. po profesoru Novakoviüu. kao i u meÿunarodnim razmerama.K. Zbog toga se. (4) ýetvrta funkcija oliþava saobraüaj kao opšti uslov privrednog razvitka svake zemlje i pojedinih regiona.

velika koncentracija proizvodnje. K. nivoom primenjene tehnike u saobraüaju i sniženjem transportnih troškova. (5) Razvijen saobraüajni sistem omoguüava socijalne kontakte izmeÿu ljudi na velikim razdaljinama. (3) Specijalizacija je samo jedna od prednosti koja je povezana s masovnom proizvodnjom. Tompson definiše sedam funkcija saobraüaja: 10 (1) Saobraüaj omoguüava korišüenje prirodnih bogatstava. na kojoj poþivaju razvijene zemlje i koja je moguüa prvenstveno zbog toga što saobraüaj omoguüava pristup tržištima. (2) Saobraüaj omoguüava podelu rada i specijalizaciju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Razvoj privrede. specijalna oprema..).N.V. industrijska istraživanja. kao i rešavanje niza socijalnih problema društva. široka tržišta. a posebno industrijalizacija. masovni promet robe. Zahvaljujuüi saobraüaju moguüe je u savremenom društvu razvijati visoku produktivnost i visok životni standard. postoje i politiþki razlozi za razvoj i formiranje odgovarajuüeg saobraüajnog sistema koji normalnim vezama omoguüava politiþku integraciju teritorije i ostvarivanje vojne sposobnosti i mobilnosti zemlje. V. a posebno rudarstva. moguüe je ostvariti samo razvijenim saobraüajem. razvoja privrede. kao što su: automatizacija. pored ekonomskih razloga. U industrijskim zemljama. 9 27 . (4) Politiþki i vojni ciljevi društva (naglasio N. u razliþitim geografskim uslovima. umnogome je bila uslovljena izgradnjom i razvojem saobraüajnica i transportnih sredstava. Korišüenje ostalih prednosti velike masovne proizvodnje. visokom specijalizacijom i sniženjem troškova u pojedinim specijalizovanim proizvodnim jedinicama.. u pojedinim nedovoljno razvijenim podruþjima i u odreÿenim etapama.

ima i funkcionalni aspekt. kulturnih centara i tržišta (u putniþkom saobraüaju). Pored ovih sedam funkcija saobraüaja. upravljanje saobraüajnim sistemom treba da omoguüi sektorskoj funkcionalnoj ekonomskoj politici 10 28 . (7) Saobraüaj omoguüava i funkcionisanje svakodnevnog života stanovništva. U njima se može sagledati i definisati znaþaj saobraüaja. Tompson istiþe još i funkciju saobraüaja u razmeštaju privrednih aktivnosti industrije. buduüi da su funkcije saobraüaja komplementarne funkcijama privrede i društva. kretanje ljudi od mesta stanovanja do radnog mesta. itd. sadržaj i bitne funkcije upravljanja saobraüajnim sistemom. ciljevi. kao i usklaÿivanja razvoja strukture saobraüajnog sistema s promenama u razvoju strukture privrede. Instrumenti i mere globalne sektorske ekonomske politike i podela nadležnosti izmeÿu nosilaca funkcija upravljanja saobraüajnim sistemom na nivou zemlje ili regionalnih vlasti daju sadržaj i saobraüajnoj politici. Prethodno navedene definicije predstavljaju tipiþne teorijske pristupe sistematizaciji funkcija saobraüaja. Ekonomska politika. poljoprivrede i tržnih centara. pored sektorskog aspekta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (6) Saobraüaj omoguüava razvoj kulture i umetnosti putem kulturnih veza stanovništva u okviru zemlje i u meÿunarodnim okvirima. Etl 11 (Ötle) istiþe da u formiranju i sadržaju saobraüajne politike treba imati u vidu: (1) da je saobraüajna politika sektor opšte ekonomske politike.V.N. U slobodnoj tržišnoj privredi upravljanje saobraüajnim sistemom treba da stvori uslove za efektivnu konkurenciju na tržištu. (2) sadržaj saobraüajne politike nije odreÿen samo teritorijalnim nivoom nego i društvenim ureÿenjem i privrednim sistemom. Svojim komplementarnim funkcijama.

poreska. agrarne politike i sl. i Ɣ saobraüaja kao sektora privrede.V. prisutni su u velikom broju radova u kojima se tretira ova tematika. ciljevi i sadržaj funkcija upravljanja nego i odnosi u celokupnom sistemu funkcija upravljanja u oblasti saobraüaja. privrednog rasta. Ako se saobraüaj posmatra kao þetvrta oblast društvene reprodukcije (po Marksu). ciljevi i sadržaj saobraüajne politike i kompletnog sistema upravljanja menjaju se s razvojem saobraüaja i strukturnim promenama u saobraüajnom sistemu. 11 29 . a posebno u kompleksu nadležnosti odnosa države prema saobraüaju kao sektoru privrede. kroz njegove funkcije u procesu društvene reprodukcije. kao i njihov razvoj. kroz njegovo dejstvo kao opšteg uslova razvoja i racionalnog funkcionisanja privrede. Jer. onda ciljevi i sadržaj usklaÿivanja razvoja strukture saobraüajnog sistema proizilaze iz dva aspekta saobraüaja. Stavovi koji se poklapaju s ovima. kreditna. Iz ovih komplementarnih odnosa saobraüajne i ekonomske politike 12 ne proizilaze samo napred konstatovani znaþaj. odnosno kao deo privrede. i to: Ɣ saobraüaja kao funkcionalnog dela privrede. (3) saobraüajna politika.. politika teritorijalnog razmeštaja i razvoja itd. uz eventualno razliþitu sistematizaciju. treba da omoguüi podelu rada izmeÿu saobraüajnih grana. pošto svaki stepen razvoja saobraüaja prouzrokuje i pojavu novih problema u oblasti upravljanja saobraüajnim sistemom. spoljnotrgovinskih odnosa. kao funkcija upravljanja saobraüajnim sistemom. a politika razvoja saobraüaja kao komplementarni deo ekonomske politike.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ realizaciju politike teritorijalnog razmeštaja. i to u direktnoj funkcionalnoj vezi komplementarnih oblasti ekonomske politike kao što su finansijska.

upotrebnu vrednost proizvod stiþe iskljuþivo u procesu njegove potrošnje. 14 Saobraüajna usluga predstavlja ostvarenu promenu mesta nahoÿenja transportovanog proizvoda ili putnika. proizvod mora biti transportovan. To. proces transportovanja predstavlja produžetak procesa proizvodnje upotrebne vrednosti svakog proizvoda.3. u prvom redu.N. jer proces transportovanja predstavlja produžetak procesa proizvodnje.V. kao funkcionalnog dela privrede. Za najveüi broj proizvoda proces potrošnje je vremenski i prostorno odvojen od procesa njihove proizvodnje. U procesu industrijske ili poljoprivredne proizvodnje proizvod poprima samo fiziþka ili hemijska svojstva (ili pak oboje) kao kvalitete kojima može da zadovolji potrebe proizvodne ili potrošaþke tražnje. jer se proizvodnja dovršava tek dostavljanjem proizvoda s mesta proizvodnje na mesto potrošnje. Prema tome. kao integralnog sektora privrede. Meÿutim. Mesto saobraüaja u procesu društvene reprodukcije definisano je (po Marksu) kao þetvrta oblast materijalne proizvodnje. kao opšti uslov funkcionisanja privrede. Odatle proizilazi da se funkcija saobraüaja. ispoljava: 12 30 . Zbog toga. tada se one mogu integrisati u sledeüih pet osnovnih funkcija saobraüaja: Ɣ Prva funkcija saobraüaja u privredi svake zemlje jeste povezivanje procesa društvene reprodukcije i obezbeÿivanje njenog nesmetanog toka. FUNKCIONALNA ULOGA SAOBRAûAJA KAO IZVOR CILJEVA I SADRŽAJA FUNKCIJA UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM Kada se prethodno izložene razliþite strukture funkcija saobraüaja sistematizuju iz aspekta ciljeva i sadržaja funkcija upravljanja saobraüajnim sistemom. 13 Specifiþnost funkcije saobraüaja. ispoljava se u specifiþnosti upotrebne vrednosti saobraüajne usluge kao proizvoda rada u saobraüaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 1. predstavlja zadovoljenje globalnih potreba za saobraüajnim uslugama. da bi stupio u potrošnju.

prevozom gotovih proizvoda od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. a naroþito u savremenom razvoju privrede. formiranje robnih tokova koji omoguüavaju obiman i brz transport u dovozu ruda. na bazi podele rada. izmeÿu kooperanata u proizvodnji. zasnovane na visokom stepenu specijalizacije proizvodnje i kooperacije u širokim teritorijalnim okvirima. U pojedinim granama proizvodnje saobraüaj omoguüava njeno intenziviranje i korišüenje prednosti koncentracije proizvodnje i masovne proizvodnje. Ɣ Treüa funkcija saobraüaja ispoljava se u omoguüavanju razvoja društvene podele rada. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ a) u povezivanju sirovinskih izvora i proizvodnih centara prevozom ruda. bilo proizvodne. Ova funkcija zahteva odgovarajuüu teritorijalnu politiku razvoja saobraüajnog sistema u skladu s politikom teritorijalnog razvoja privrede i nerazvijenih podruþja. Ɣ Druga funkcija saobraüaja ispoljava se u omoguüavanju teritorijalne podele rada. i b) u povezivanju proizvodnje i potrošnje. opšte ili liþne. funkcijom saobraüaja dopunjavaju se prednosti specijalizacije proizvodnje putem redovnog prevoza proizvoda. Korišüenje sirovinskih izvora na razliþitim geografskim podruþjima. Ovo je. a to 13 31 . Takve tendencije zahtevaju masovan prevoz velikih koliþina robe.N. sirovina i reprodukcionog materijala do mesta procesa proizvodnje novih upotrebnih vrednosti. opštoj racionalizaciji proizvodnje. s pozitivnim efektima za privredu i društvo i. formiraju se i tokovi saobraüaja. Isto tako. Razvoj pojedinih grana industrije uslovljen je odgovarajuüom strukturom saobraüajnog sistema i stepenom razvoja odreÿenih grana saobraüaja. takoÿe.V. delova i sklopova. meÿutim. moguüe realizovati samo u uslovima razvijenog saobraüaja i njegovog uspešnog funkcionisanja. sirovina i repromaterijala za proizvodnju i svakovrsno snabdevanje industrijskih regiona. Specijalizacija pojedinih proizvoÿaþa za odreÿene proizvode i poluproizvode vodi visokom stepenu podele rada i poveüanju produktivnosti rada.

mobilnost stanovništva.V. veoma bitan. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ pretpostavlja nužnost formiranja odgovarajuüe politike razvoja strukture saobraüajnih grana prema ekonomskoj politici razvoja strukture proizvodnih grana i delatnosti. Ɣ Peta funkcija saobraüaja ispoljava se u obezbeÿenju zadovoljenja društvenih potreba u prevozu. a samim tim ni potpuni sadržaj funkcija upravljanja. sportskog i politiþkog života.4. time se uloga saobraüaja u privredi i društvu ne iscrpljuje u celini. u prevozu velikih koliþina robe na razliþita udaljena domaüa i inostrana tržišta i proširivanju tržišta pojedinih proizvoda. obezbeÿuje i integralnost zemlje u politiþkom pogledu. iz kojih proizilazi osnovni sadržaj funkcija upravljanja saobraüajnim sistemom. Stoga je nivo razvoja saobraüaja. svetskog tržišta. sa stanovišta nacionalne i spoljnotrgovinske politike zemlje. proizvodnje i prometa. razvoj kulturnog. Ova funkcija se odnosi na socijalne potrebe. Razvijen saobraüajni sistem. 1. pored privredne integralnosti. Saobraüaj se javlja kao odluþujuüi faktor formiranja jedinstvenog nacionalnog i integralnog meÿunarodnog tj. Ɣ ýetvrta funkcija saobraüaja ispoljava se u integrisanju privrede. putem povezivanja regionalnih centara zemlje. Uloga saobraüaja kao 14 32 . Funkcija saobraüaja generalno je izražena u razvoju velikih gradova i industrijskih centara.N. Meÿutim. ULOGA SAOBRAûAJA KAO DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I FUNKCIJE DRŽAVE U UPRAVLJANJU SAOBRAûAJNIM SISTEMOM Izloženim funkcijama saobraüaja izražava se komplementarnost saobraüaja s privredom i opštom ekonomskom politikom društva. gde poseban znaþaj ima struktura saobraüajnog sistema zbog specifiþnog dejstva saobraüaja na kvalitet životne sredine stanovništva.

ima izrazite nesaobraüajne funkcije. ̛ Direktni efekti saobraüajne infrastrukture manifestuju se saobraüajnim funkcijama. saobraüajna infrastruktura ima ne samo svoje saobraüajne veü i nesaobraüajne funkcije. Saobraüajna infrastruktura je veoma znaþajan izvor ciljeva i sadržaja ekonomske politike društva. ona vrši funkciju komponente transportnog kapaciteta.V. Meÿutim. pa se funkcionisanjem železniþkog saobraüaja izražavaju uglavnom njeni direktni efekti. kao i brojne društvene. pa samim tim i direktne i indirektne efekte. Saobraüajni put u ovim granama dostupan je širokom krugu korisnika i u nesaobraüajne svrhe. naroþito rudarstva. zato što istovremeno predstavlja sredstvo za funkcionisanje saobraüaja i opšti uslov razvoja privrede i njene infrastrukture. Time. posebno u drumskom i reþnom. u drumskom saobraüaju. služe i raznim sportskim. društvenim. Putevi. To znaþi da ona ima direktne i indirektne korisnike.N. kulturnim i ostalim 15 33 . veü samo postojanje železniþke mreže stvara uslove za razvoj kljuþnih sektora privrede. indirektnim efektima i funkcijama. ne bi se mogle skladno razvijati bez železnice. zajedno s transportnim sredstvima. Tako se železniþka infrastruktura specifiþno ispoljava i kao opštenarodno bogatstvo sa svojim posrednim nesaobraüajnim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ komplementarnog sektora privrede posebno dolazi do izražaja kroz ulogu saobraüajne infrastrukture koja je opšti uslov razvoja i funkcionisanja privrede. Jer. ugljenokopa. Saobraüajna infrastruktura omoguüava funkcionisanje saobraüaja kao procesa transportovanja kretanjem transportnih sredstava. formiranje velikih industrijskih zona i koncentraciju proizvodnje. korišüenje sirovinskih izvora. Jedino u železniþkom saobraüaju infrastruktura služi iskljuþivo u saobraüajne funkcije. ̛ Indirektni efekti saobraüajne infrastrukture ispoljavaju se u nesaobraüajnim funkcijama i samo delimiþno u saobraüajnim. Mnoge od ovih privrednih delatnosti. pa se i na taj naþin saobraüaj ispoljava kao sistem ukupne društvene infrastrukture. Infrastruktura u ostalim granama saobraüaja.

a iz tih ostalih sektora apsorbuje velike koliþine proizvoda i stimuliše njihov razvoj. saobraüajni putevi omoguüavaju i kulturne i privredne veze izmeÿu razliþitih naroda i država.. služe u razne nesaobraüajne svrhe (za industrijsku potrošnju vode. celokupna društvena zajednica. tj. ribolov. Industrijalizacija je najbolje pokazala da saobraüaj ima odluþujuüi znaþaj za privredni rast i razvoj svih sektora privrede. pošto saobraüaj svojim uslugama i funkcijom omoguüava razvoj ostalih sektora (proizvodnjom usluga za druge sektore). kvantitativno merljivih efekata. olakšavaju pristup širokim prostranstvima u poljoprivredi. zbog toga što se u njenoj 16 34 . kao i indirektnih. za snabdevanje gradskih naselja. Reke. Ovim nesaobraüajnim funkcijama uloga saobraüajne mreže se u velikoj meri proširuje izvan okvira njenih saobraüajnih funkcija i funkcionisanja saobraüaja kao delatnosti. u vazdušnom saobraüaju. saobraüajna infrastruktura u svome razvoju nije ni mogla da ostane samo predmet razmatranja njenih direktnih korisnika (saobraüajnih organizacija) veü je za njenu izgradnju. šuma i pašnjaka. Ovo je posebno izraženo u razvoju saobraüajne infrastrukture kao opšteg osnovnog uslova ostvarivanja saobraüajnih funkcija. država. saobraüajna infrastruktura manifestuje se nizom direktnih. Prema tome. Teritorije preko kojih vode važni saobraüajni putevi raspolažu velikim potencijalnim moguünostima razvoja. Aerodromi. takoÿe omoguüavaju organizovanje razliþitih sportskih dogaÿanja i drugih manifestacija..).V. Saobraüajna infrastruktura ima poseban znaþaj za privredu jer se za njenu izgradnju troše velike koliþine razliþitih proizvoda ostalih sektora privrede. nemerljivih efekata koji se odražavaju u drugim sektorima privrednih i vanprivrednih delatnosti. izmeÿu ostalog. u prvom redu. Meÿusektorski odnosi saobraüaja i drugih privrednih grana su dvosmerni. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ manifestacijama. uživanje. Iz ovih razloga. kao i za društveni razvoj. Putevi. Jer. razvoj i održavanje u dobrom stanju radi ostvarivanja direktnih (saobraüajnih) i indirektnih (nesaobraüajnih) efekata zainteresovana. za razliþite vodene sportove. takoÿe.N. a time i racionalnije korišüenje poljoprivrednih površina.

Iz svih ovih funkcija saobraüaja i njegove uloge u privredi i društvu. razvijenoj privredi saobraüaj još više dolazi do izražaja kao osnovni uslov normalnog toka procesa društvene reprodukcije. U savremenoj. To pokazuje da saobraüaj ima vrlo znaþajan uticaj na tempo razvoja i strukturne odnose u razvoju velikog broja industrijskih grana. logiþno se odražavaju na sve sektore privrede. Demografski razvoj. široka mreža servisnih i drugih organizacija za remont i održavanje infrastrukture i transportnih sredstava. izmeÿu ostalog industrija šinskih vozila. kojom se meri efikasnost privrede. automobilska industrija sa širokim krugom kooperantskih delatnosti. Zbog toga. Impulsi društva u okviru ekonomske politike. logistike. rast društvenog standarda kao posledica ekonomskog rasta. u pogledu razvoja saobraüaja. elektronske industrije i ostalih grana. 17 35 . Efikasnost saobraüaja. kao i migracije stanovništva u meÿunarodnim razmerama. efikasnost privrede svake zemlje meri se upravo efikasnošüu saobraüajnog sistema.N. razvija se i niz prateüih industrijskih grana za proizvodnju transportnih sredstava. Znaþaj racionalizacije u organizaciji robnog i putniþkog saobraüaja u velikoj meri je porastao. kao posebnim segmentima saobraüajnog tržišta na kojima nastupaju saobraüajna preduzeüa. u osnovi predstavlja rezultat racionalizacije organizovanja saobraüaja. avio-industrija. zatim proizvodi industrije þelika. S druge strane. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ izgradnji koriste velike koliþine graÿevinskog materijala raznih vrsta. brodogradnja. Stoga. Razvoj novih teorija sistema. znatno su izmenili strukturu tražnje u putniþkom saobraüaju koji je vremenom postao opšti uslov svih tokova kretanja stanovništva. fiziþke distribucije i marketinga dao je nove osnove i pristupe teoriji i praksi organizacije saobraüaja. u savremenoj ekonomskoj teoriji. savremeni pristup organizaciji saobraüajnih preduzeüa mora se zasnivati na principima ovih teorijskih koncepata i u robnom i u putniþkom saobraüaju. jasno proizilazi koliki je znaþaj organizacije saobraüaja.V. koncentracija stanovništva u velikim gradovima i industrijskim centrima.

Celokupna delatnost transportne funkcije saobraüaja.V. 15 onda se saobraüaj javlja kao podsistem tog velikog ekonomskog sistema. kao i pod dejstvom subjekata viših faktora ekonomske politike. sa stanovišta sadržaja organizacije. TEORIJSKI KONCEPTI LOGISTIKE I FIZIýKE DISTRIBUCIJE U procesu društvene reprodukcije. Meÿutim. a ta se delatnost ostvaruje kroz odgovarajuüe organizacione procese i forme. a u njenom sastavu i saobraüajnu politiku. pojavljuje u ulozi organizacionog sistema u privredi.N. Po svojoj funkciji u privredi i društvu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 2. i Ɣ organizaciju putniþkog saobraüaja. saobraüaj predstavlja delatnost koja podrazumeva tehnološke procese u transportovanju ljudi i robe. Organizacijom saobraüaja obezbeÿuje se njegova transportna funkcija u privredi i društvu. On se dinamiþki ukljuþuje u sve tokove procesa društvene reprodukcije pod dejstvom promena objektivnih uslova njegovog razvoja i funkcionisanja. transportni saobraüajni sistem može se definisati kao veliki otvoreni dinamiþki sistem u odnosu na ostalu privredu u njegovom okruženju. državnih organa koji kreiraju ekonomsku politiku. 16 Odatle proizilazi da se u organizaciji privrede i svih njenih tokova saobraüaj pojavljuje kao poseban organizacioni sistem.1. kao þetvrta oblast materijalne proizvodnje. tj. može se svrstati u dva podsistema: Ɣ organizaciju robnog saobraüaja. To znaþi da se saobraüaj. ORGANIZACIJA ROBNOG SAOBRAûAJA U LOGISTIýKOM SISTEMU FIZIýKE DISTRIBUCIJE (SADRŽAJ I ZNAýAJ) 2. 18 36 . ako privredu posmatramo kao veliki ekonomski sistem zemlje.

Savremena teorija logistike i fiziþke distribucije. ýak ni sama uloga transporta nije bila shvatana kao noseüi element procesa fiziþke distribucije. Meÿutim. tj. rudnika. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Saobraüaj predstavlja samostalnu ''transportnu industriju'' koja deluje u okviru prometnog procesa i za prometni proces.N. odnosno potrošnje. bila kategorija pripisivana trgovini. kao pojam. Teorija fiziþke distribucije razvija se sedamdesetih godina XX veka u okviru tržišnog koncepta upravljanja saobraüajnim preduzeüem. Ova komunikacija oliþava funkciju saobraüaja u prometnom procesu i to u onom njegovom delu koji predstavlja „produžetak procesa proizvodnje“. u njihovom sadržaju postoje vidne razlike. dok je pre toga fiziþka distribucija. tretira transport kao jednu od najznaþajnijih faza logistiþkog sistema fiziþke distribucije robe. tj. da omoguüava fiziþko kretanje robe i ljudi u privrednoj aktivnosti. U isto vreme razvija se i teorija logistike koja se tretira kao nauka o upravljanju fiziþkom distribucijom 18 i pridaje joj se širi sadržaj i znaþaj istraživanja u odnosu na fiziþku distribuciju. kao sredstava za rad u funkciji dalje proizvodnje).do krajnjeg potrošaþa. i ̛ od proizvodnih centara do potrošaþkih regiona. u organizacionom kompleksu distribucije. a to kretanje se odnosi na komunikaciju: ̛ od primarnih sirovinskih centara. do proizvodnih centara (prevoz sirovina za proizvodnju). pa se u pojedinim radovima ovim pojmovima daju i jednaki sadržaji. Pojmovi logistike i fiziþke distribucije þesto se upotrebljavaju kao sinonimi. dok se njegova funkcija u samoj proizvodnji ispoljava u formi internog transporta kojim se povezuju faze proizvodnje u proizvodnim sistemima. Tek od tog vremena upravljanje distribucijom tretira se kao most izmeÿu proizvodnje i tržišta. Predmet istraživanja logistike predstavljaju svi materijalni 19 37 . 17 Njegova osnovna funkcija leži u tome da povezuje proizvodnju i potrošnju. ̛ izmeÿu proizvodnih centara (prevoz poluproizvoda i mašina.V.

23 Savremena teorija posebno definiše pojam fiziþke distribucije robe u kojoj upravo transport ima najznaþajniju ulogu. Meÿunarodna trgovinska komora je pojam distribucije definisala kao ''stadijum koji sledi proizvodnju dobara od trenutka kada je ona komercijalizovana do njihove isporuke potrošaþu.N. a gotovi proizvodi od proizvoÿaþa do potrošaþa. Ovo su razlozi koji uglavnom navode autore da kategoriju distribucije izjednaþavaju s pojmom prometa. Prema tome. Od sirovinskih baza do proizvodnih centara cirkulišu sirovine i reprodukcioni materijal. 20 Meÿutim. pod najpovoljnijim uslovima. s druge. pod distribucijom se podrazumevaju aktivnosti kojima se omoguüava da se sirovine dostave do proizvodnje.V. u teoriji distribucije jasno je da se ova dva pojma ne podudaraju. Ona obuhvata razne aktivnosti i operacije koje osiguravaju da se roba stavi na raspolaganje kupcima. fiziþka distribucija predstavlja tok robe kojim se zadovoljava tražnja za robom. 22 Cilj je da se prostornim i vremenskim usklaÿivanjem kretanja robe skrati put njene cirkulacije. putem razliþitih kanala kao tokova robe. a da istovremeno udovoljava njihovim interesima. da se omoguüi brzo cirkulisanje robe od proizvoÿaþa do potrošaþa. bilo da se radi o preraÿivaþima ili o potrošaþima.'' 21 Prema Hansonu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ tokovi od mesta u proizvodnji gde zapoþinju (izviru). cirkuliše roba za široku potrošnju. Pojam fiziþke distribucije „odnosi se na onaj njen deo koji obuhvata fiziþko kretanje i usklaÿivanje robe od þasa kada je proizvedena do isporuke potrošaþu. Od proizvodnih centara do potrošnje. do mesta u potrošnji gde se završavaju (gase). tj. kupovinu i upotrebu robe. da se usklaÿuju proizvodnja i potrošnja. u osnovi. podrazumeva se cirkulisanje robe u prometu kao fazi razmene u procesu društvene reprodukcije. jer pored samog prometa robe obuhvata još niz aktivnosti. da se deluje na proizvodnju tako da ona utiþe na promenu navika potrošaþa. na primer: 20 38 . distribucija je širi pojam. olakšavajuüi izbor. Fiziþka distribucija ukljuþuje. s jedne strane. Izmeÿu proizvodnih centara cirkulišu poluproizvodi i sredstva za dalju proizvodnju. 19 Pod distribucijom robe.

Proces fiziþke distribucije robe može se posmatrati sa stanovišta proizvoÿaþa robe i sa stanovišta saobraüajnih organizacija kao nosilaca funkcije transporta. bavi prouþavanjem organizacije robnih tokova. ti troškovi þine približno polovinu konaþne cene koju plaüa potrošaþ. 26 U tim troškovima distribucije. proizvodnje i prodaje neprestano distribuiraju na odreÿena transportna sredstva. odnosno najnižih ukupnih troškova. skladišta i kupce kako bi se pronašla optimalna varijanta procesa. U svakoj fazi distribucije zahteva se odgovarajuüa struktura kapaciteta pojedinih saobraüajnih grana. teritorijalno posmatrano. pakovanje i ostale meÿuzavisne procese. od nabavke sirovina do prerade. Prema istraživanjima u SAD. Jer.“ 27 Proizilazi da se logistika. kao nauka.“ 25 Analiza procesa distribucije naroþito dobija na znaþaju u savremenoj privredi zbog visokih troškova distribucije robe. 21 39 . To znaþi da se prema razliþitim logistiþkim sistemima distribucije formira i organizacija transporta i struktura transportnih kapaciteta. dok preostalu polovinu konaþne cene þine troškovi proizvodnje.N. Karakteristike robe u distribuciji sirovina razlikuju se od karakteristika robe u distribuciji za dalju proizvodnu potrošnju. manipulaciju. tokovi robe na odreÿenim relacijama i sama struktura robe formiraju strukturu tražnje za saobraüajnim kapacitetima. a sa stanovišta saobraüajnih organizacija kako zbog visine troškova tako i zbog racionalizacije funkcije transporta. Sa stanovišta proizvoÿaþa robe od interesa su troškovi distribucije zbog njihove visine. odnosno od proizvoÿaþa do potrošaþa. uskladištenje. opet. poluproizvoda. a ove se. zalihe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ transport. što pretpostavlja izdiferenciran sistem logistike kao „naþina upravljanja svim aktivnostima koje se odnose na premeštanje sirovina. strojeve. polovinu troškova þine upravo troškovi transporta. poluproizvodi i gotovi proizvodi u procesu nabavke.“ 24 Znaþaj fiziþke distribucije u savremenoj teoriji proširuje se „þinjenicom da se sirovine. materijal. razlikuju od distribucije robe za široku potrošnju. ostalog materijala i gotovih proizvoda izmeÿu proizvodnih organizacija.V.

voÿenje. Imajuüi u vidu navedena tri podsistema. manipulaciju materijalom u fazi njegove prerade. Zato. ƒ intersistemska logistika. 22 40 . Iz navedene tri kategorije aktivnosti proizilaze i tri podruþja. do konaþnog potrošaþa. regulisanje i finalizaciju kompletnog toka energije. unutrašnji transport i sve aktivnosti od ulaska sirovina do izlaska gotovog proizvoda. ukljuþujuüi i sve aktivnosti u funkciji obavljanja delatnosti kojom se logistika bavi. odnosno tri faze logistike: 28 ƒ nabavna logistika. informacija. i ƒ fiziþka distribucija.V. Ɣ na prijem. pakovanje i njihovu pripremu za otpremu. pojam logistike može se definisati kao sistem koji obuhvata: formiranje. robe i živog rada u proizvodnim sistemima i izmeÿu njih. kontrolu i klasifikaciju kvaliteta gotovih proizvoda.N. pod logistikom se podrazumeva upravljanje fiziþkom distribucijom ukupne mase materijala i proizvoda od proizvoÿaþa do potrošaþa. tok robe od proizvodnje do potrošnje. i Ɣ transportovanje gotovih proizvoda na tržište. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ kretanja materijala i finalnih proizvoda od nabavke sirovina do prerade i dalje. input materijala i njegova doprema do mesta proizvodnje. uskladištenje. Te delatnosti odnose se na sledeüe tri kategorije sukcesivnih aktivnosti: Ɣ na nabavku i dopremu materijala za proizvodnju do proizvodnih preduzeüa.

Profesor Fol 32 (Pfohl) logistiku tretira kao sve delatnosti pomoüu kojih se planira.V. Profesor Zelenika. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Sa stanovišta organizacije robnog saobraüaja interesantne su sledeüe definicije logistike koje daju znaþaj sadržaju organizacije saobraüaja u procesu fiziþke distribucije robe: Profesor Požar 29 definiše logistiku kao fiziþki tok materijala (sirovina. tj. a iz aspekta preduzeüa definiše mikrologistiku kao poslovnu logistiku. projektovanje. tokove ka odreÿenim regionalnim aglomeracijama. 30 Profesor Perišiü 31 logistiku definiše kao sistem aktivnosti koje omoguüavaju oblikovanje. i ŷ metalogistiþki sistem. do krajnjih potrošaþa gotovih proizvoda. skladištenja i transporta robe. 23 41 . energije i informacija) unutar sistema i izvan sistema. Iz regionalnog aspekta. Sa stanovišta teorije sistema. Dakle. 33 polazeüi od osnovnih obeležja logistike. ŷ mikrologistiþki sistem. on definiše makrologistiku. siguran i ekonomiþan naþin. usmerava. Zelenika logistiþki sistem deli na: ŷ makrologistiþki sistem. proizvoda. preko proizvoÿaþa i trgovaca. realizuje ili kontroliše prostorno-vremenska transformacija robe u pogledu koliþina i vrsta. usmeravanje i regulisanje protoka robe (materijala.N. logistiku definiše sa stanovišta kretanja robe i svih aktivnosti manipulisanja. poluproizvoda i gotovih proizvoda) od proizvoÿaþa do potrošaþa izvrši na brz. sa stanovišta špeditera definiše logistiku kao skup meÿusobno povezanih aktivnosti (funkcija i poslova) koje omoguüavaju da se transport robe (sirovina. s logistiþkog stanovišta osnovni cilj tih aktivnosti jeste da robni tokovi na optimalan naþin savladaju prostor i vreme. poluproizvoda i gotovih proizvoda) i tok informacija od dobavljaþa sirovina.

On obuhvata kooperaciju dopremne privrede.. oba navedena procesa odnose se na promenu mesta nahoÿenja proizvodnih resursa i kao takvi identifikuju se s distribucijom. intersistemsku i izlaznu (fiziþki distribucijski sistem). Pošto podsistem intersistemske logistike u osnovi predstavlja unutrašnji transport. logistiþkih preduzeüa i otpremne privrede. 24 42 . 34 Oslanjajuüi se na Kiršovu podelu logistike na ulaznu (nabavnu. tj. ŷ Mikrologistiþki sistem obuhvata logistiku otpreme (izvoza). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ŷ Makrologistiþki sistem obuhvata logistiþke organizacije koje u okviru svoje osnovne delatnosti proizvode logistiþke usluge: transportne.V. i Ŷ „fiziþkom distribucijskom sistemu“ (fiziþka distribucija). U suštini. ŷ Metalogistiþki sistem nalazi se izmeÿu mikro i makrologistike. Makrologistiþki sistem saþinjavaju dva ili više mikrologistiþka sistema. špediterske.N. sadržaj i znaþaj organizacije saobraüaja nalazi se u sledeüa dva podsistema logistiþkog sistema fiziþke distribucije: Ŷ „fiziþkom nabavnom sistemu“ (nabavna logistika). a mikrologistika. robno-transportne centre. fiziþki nabavni sistem). može se odrediti sadržaj organizacije saobraüaja u logistiþkom sistemu fiziþke distribucije. u dovozu sirovina i repromaterijala do proizvodnog preduzeüa. tj. odnosno njima odgovarajuüih sistema. kontejnerske terminale. kao i tokove informacija u vezi s ove tri logistike. skladišne. Sa stanovišta preduzeüa ovi procesi se tretiraju kao mikrologistika. logistiku dopreme (uvoza) i logistiku prevoza (tranzita). odgovara pojmu: poslovna logistika.. kao logistiþka delatnost organizovanja za potrebe preduzeüa.

skladištenju. sa osnovnim ciljem sniženja uþešüa (pre svega transportnih i njima pripadajuüih) troškova u ceni robe. gotovih proizvoda. sirovina. 25 43 . koncept poslovne logistike saobraüajnog preduzeüa treba u osnovi posmatrati kao naþin integrativnog organizovanja i upravljanja sistemima distribucije. materijala. LOGISTIýKI SISTEM FIZIýKE DISTRIBUCIJE Uzimajuüi u obzir prethodno izložene definicije. od proizvoÿaþa do potrošaþa. zalihama. jer integriše sve aktivnosti fiziþke distribucije u logistiþki sistem.. a to znaþi svim njenim konstitutivnim elementima (transportu. Prema tome. Ovaj integralni pristup nalazi se u funkciji sniženja troškova uz istovremeno nesmetano odvijanje tokova robe u procesu reprodukcije. informacija.“ 35 ..). U suštini.. koncepti fiziþke distribucije. poluproizvoda.. manipulaciji robom. 2.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Poslovna logistika saobraüajnog preduzeüa predstavlja integralni pristup mikrologistici kao sistemu. da prostorno i vremenski usklaÿuje proizvodnju i potrošnju. može se zakljuþiti da: Ɣ fiziþka distribucija predstavlja „stadij koji sledi proizvodnju dobara od trenutka kada su ona komercijalizirana do njihove isporuke potrošaþu“..N. a Ɣ poslovna logistika predstavlja naþin upravljanja i organizovanja svih aktivnosti koje se odnose na premeštanje proizvodnih resursa. Odavde sledi da teorijski koncept logistike proizilazi iz teorijskog koncepta fiziþke distribucije. s ciljem „da skrati put robi od proizvodnje do potrošnje.. jer ovakav koncept tretira sveukupne aktivnosti tokova robe u procesu reprodukcije. marketing istraživanja i logistika predstavljaju osnovu za logistiþki koncept organizacije saobraüaja u sistemu fiziþke distribucije robe kao logistiþkog sistema transporta. da poveüava sposobnost robe za promet i vrši neprekidnu cirkulaciju robe.2.

koji predstavlja faze i procese rada pojedinih aktivnosti. kao organizacioni teorijski koncept svih nabrojanih aktivnosti u makroekonomskom organizacionom sistemu privrede 36 . a polazeüi od proizvodnih organizacija kao nosilaca funkcije distribucije.1. pa odatle i proizilazi da u konceptu organizacije logistika predstavlja nauþni metod upravljanja fiziþkom distribucijom od proizvoÿaþa do potrošaþa. organizacioni subjekti koji se mogu tretirati kao upravljaþki podsistemi fiziþke distribucije.2. preko kruženja materijala i poluproizvoda u okviru proizvodnih sistema. Distribucija. može se definisati kao logistiþki sistem koji obuhvata fiziþko kretanje robe od proizvodnje do potrošnje. poþev od primarnih izvora sirovina i proizvodnje repromaterijala. ceo sistem fiziþke distribucije može se podeliti na tri faze fiziþkog kretanja materijalnih dobara: 26 44 . 2. i 3. do dostavljanja gotovih proizvoda krajnjem potrošaþu. nosioci fiziþke distribucije. tehnološki podsistem fiziþke distribucije.V.N. Iz aspekta organizacije funkcionisanja sistema logistiþki sistem distribucije može se rašþlaniti na tri kategorije podsistema: 1. do proizvodnje finalnih proizvoda. kanali fiziþke distribucije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Prema tome. 2. logistika (kao koncept organizacije) može se definisati kao nauþni metod upravljanja cirkulacijom robnih tokova. Iz prethodno izloženog vidi se da se u pomenutim aktivnostima zapravo nalazi sadržaj fiziþke distribucije. TEHNOLOŠKI PODSISTEM FIZIýKE DISTRIBUCIJE Sa stanovišta makroorganizacije saobraüaja kao makrologistike.

preko primarne proizvodnje reprodukcionih materijala za proizvodnju do proizvodnih organizacija za proizvodnju finalnih proizvoda (faza „N–R“ procesa društvene reprodukcije).N. Sa stanovišta saobraüaja. kontejneri. U teoriji logistike. proces fiziþke distribucije tretira se uglavnom u smislu spoljnih aktivnosti od momenta kada je roba „komercijalizovana“. tretiraju se kao intersistemska logistika. i c) treüa faza: dostavljanje gotovih proizvoda od proizvoÿaþa do potrošaþa (faza „R1–N1“ društvene reprodukcije) sa svim procesima rada i manipulacije robom. Zbog toga. kao i skladištenje gotovih proizvoda (faza „P“ društvene reprodukcije). 37 U teoriji logistike. Meÿutim. podsistem fiziþke distribucije sastoji se od veüeg broja aktivnosti.V.. roudtrejleri. u savremenom razvoju saobraüaja u procesu fiziþke distribucije. od pogona do magacina gotovih proizvoda i skladištenja. u kontejnerima i drugim sredstvima integralnog transporta. zatim poluproizvoda izmeÿu pogona i gotovih proizvoda do skladišta. sve operacije unutrašnjeg transporta gotovih proizvoda.. prevoz se može obavljati i na paletama. pune se robom u samom 27 45 . pored klasiþnog prevoza robe u obliku kolskih i denþanih pošiljki s pakovanjem i manipulacijama otpravljanja u magacinu proizvoÿaþa. odnosno faza u kojima se obavljaju razliþite operacije u vezi s distribucijom proizvoda.. U tom sluþaju. gde spoljni transport predstavlja osnovu podsistema jer omoguüava stvarno fiziþko kretanje proizvoda od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ a) prva faza: nabavka i doprema sirovina i materijala poþev od njihovih izvora. palete. navedene faze predstavljaju tri logistiþka podsistema: 38 nabavnu logistiku. b) druga faza: kretanje sirovina i materijala od magacina do pogona. intersistemsku logistiku (þiji je važan element unutrašnji transport) i fiziþku distribuciju.

2. Ako se stvar tako postavi. (2) transportni kanali fiziþkog kretanja robe. odnosno izbora kanala transporta i nosilaca fiziþke distribucije. zavisi od izbora naþina transporta (integralni ili klasiþni). odnosno tehnološke faze: ̛ unutrašnji transport. pa tek zatim otpravljanja. integriše s unutrašnjim transportom u jedinstveni proces integralnog transporta. kontinualno u spoljni transport ili putem unutrašnjeg transporta u magacin. Da li üe se proces fiziþkog kretanja robe odvijati direktno.V. bez lagerovanja u magacinu. logiþna je podela na sledeüe tri osnovne vrste kanala distribucije: (1) kanali prodaje.2. Da li üe sve ove aktivnosti biti ukljuþene u logistiþki sistem distribucije ili üe neke od njih izostati. jer u teoriji distribucije postoje razliþite kategorije kanala. Otprema kontejnera i roudtrejlera vrši se direktno iz pogona proizvoÿaþa do potrošaþa. Zbog toga se može reüi da proces fiziþke distribucije robe zapoþinje veü u samom pogonu posle završetka procesa proizvodnje robe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ pogonu bez posebnog pakovanja. kao procesa fiziþkog kretanja robe od proizvodnje do potrošnje. ̛ transport do trgovine na malo ili do krajnjih potrošaþa. KANALI FIZIýKE DISTRIBUCIJE Sa stanovišta organizacije distribucije. a zatim vršiti otpravljanje.N. 28 46 . i (3) informacioni kanali. to zavisi od izbora naþina transporta u fiziþkoj distribuciji. do trgovine na veliko. ̛ transport do skladišta veletrgovine ili distributivnog centra. ̛ lagerovanje u skladištu proizvoÿaþa. 2. tj. ̛ pakovanje i utovar u prevozna sredstva. onda se proces fiziþke distribucije robe može podeliti na sledeüe aktivnosti. Time se spoljni transport. ̛ skladištenje i utovar za distribuciju prema trgovinama na malo. pakovanja. kao faza fiziþke distribucije robe.

39 U tom smislu.V. razliþiti. ƒ proizvoÿaþi ĺ agenti posrednici ĺ industrijski korisnici. U sluþaju kada se radi o kanalima prodaje za tržište sredstava za proizvodnju uobiþajene su sledeüe tri kombinacije ovih kanala: ƒ proizvoÿaþi ĺ industrijski korisnici. ƒ proizvoÿaþi ĺ trgovina na malo ĺ potrošaþi. ƒ proizvoÿaþi ĺ trgovina na veliko ĺ ĺ trgovina na malo ĺ potrošaþi. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (1) Kanali prodaje su. Kada je u pitanju tržište robe široke potrošnje kanali prodaje mogu biti: ƒ proizvoÿaþi ĺ potrošaþi. 29 47 . i ƒ lomljene transportne kanale. To znaþi da se oni razvrstavaju prema tome da li je u pitanju tržište sredstava za proizvodnju ili tržište široke potrošnje. ƒ proizvoÿaþi ĺ trgovina na veliko ĺ industrijski korisnici. kanali fiziþkog kretanja robe. u zavisnosti od karaktera i širine tržišta kao i prodajne politike proizvodnih preduzeüa.N. ƒ proizvoÿaþi ĺ agenti posrednici ĺ trgovina na veliko ĺ ĺ trgovina na malo ĺ potrošaþi. (2) Transportni kanali kao kanali fiziþke distribucije u smislu fiziþkog kretanja robe (kao objekta organizacije saobraüaja) u logistiþkom sistemu distribucije. u savremenom razvoju saobraüaja mogu se razvrstati i drugaþije nego što je to uobiþajeno u radovima iz oblasti logistike i fiziþke distribucije. raspodeljuju se sa stanovišta organizacije saobraüaja po sledeüim merilima: a) po broju posrednika (od proizvoÿaþa do potrošaþa) na: ƒ direktne transportne kanale. kao transportni kanali.

kao kombinovani prevoz (klasiþni ili integralni). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U prvom sluþaju. naroþito u pogledu uticaja na troškove distribucionog sistema. i ƒ prevoz (transport) cevovodima. ƒ prevoz železnicom. kao i troškovi distribucije.N. proces distribucije se identifikuje s procesom transporta. b) po tehnologiji transportni kanali robe razvrstavaju se na: ƒ klasiþni multimodalni transport: ƒ direktni integralni transport. ƒ prevoz pomorskim saobraüajem. Organizacija saobraüaja u prvom i drugom sluþaju je razliþita. transportni kanali po granama saobraüaja dele se na: ƒ prevoz kamionima. c) po sredstvima. uglavnom kombinovani klasiþni ili integralni. ƒ prevoz reþnim saobraüajem. ƒ prevoz vazdušnim saobraüajem.V. 30 48 . klasiþni i integralni. vreme distribucije takoÿe. kao direktni integralni transport ili kao kombinovani multimodalni integralni transport. reþnim i pomorskim. a u drugom postoji više faza: transport – skladištenje u trgovini na veliko – transport – skladištenje u trgovini na malo – transport – istovar kod potrošaþa. kao direktni integralni prevoz (ako postoje industrijski koloseci) ili u kombinaciji s kamionskim. kao kombinovani. Iz prethodnih podela jasno proizilazi da izbor transportnih kanala predstavlja veoma kompleksan problem i da kvalitet rešavanja ovog problema ima izuzetan znaþaj za društvenu ekonomiju. i ƒ kombinovani multimodalni integralni transport.

̛ tržišne institucije (berze. Pre svega. gradske tržnice.. ƒ organizacije za trgovinske usluge: ̛ za unapreÿenje distribucije (agencije. ƒ komercijalna odeljenja proizvoÿaþa za nabavke i prodaju.. sajmovi uzoraka. kao uþesnici u fiziþkoj distribuciji nabrajaju se: ƒ trgovinske organizacije na veliko ili na malo (grosisti ili detaljisti) i. pada u oþi da su špediterske i transportne organizacije svrstane u organizacije za trgovinske usluge i to radi pospešenja distribucije.V.. ̛ za osiguranje prodajnog prostora (veletrgovine.. istraživaþki instituti. NOSIOCI FIZIýKE DISTRIBUCIJE Treüu kategoriju podsistema distribucije. 31 49 . a njihov odgovarajuüi izbor i funkcionisanje opredeljeni su kategorijama primenjenih hardverskih i softverskih rešenja i naþinima usaglašavanja obrade i prezentacije podataka koji obezbeÿuju baze za preduzimanje konkretnih organizacionih mera i aktivnosti.. sredstava i nosilaca distribucije robe.... osiguravajuüi zavodi. transportne organizacije. kao logistiþkog sistema. komisionari.3.). 40 Ovakva struktura uþesnika fiziþke distribucije pokazuje da postoji þitava zbrka pojmova i mešavina kanala. na veliko i malo (angrodetaljisti). 2. trgovinski centri. posredniþki biroi.). U teoriji logistike i distribucije.2.).). aukcije. predstavljaju organizacioni subjekti (preduzeüa) koji se javljaju kao nosioci fiziþke distribucije. ̛ pomoüne institucije za distribuciju (banke. špediterske organizacije.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (3) Informacioni kanali predstavljaju osnovni preduslov kvalitetne organizacije svake proizvodne delatnosti.

proizilazi da bez fiziþkog kretanja robe od mesta proizvodnje do mesta potrošnje ne može biti govora ni o kakvoj distribuciji robe. ŷ manipulacija robom na poþetnim taþkama distribucije: poþetne operacije pakovanja. Prema ovoj strukturi mogu se sistematizovati i nosioci. Ukoliko se poÿe od strukture aktivnosti u logistiþkom sistemu distribucije. kao stvarno fiziþko kretanje robe u cilju promene mesta od proizvodnog pogona do mesta potrošnje. osnovni nosioci fiziþke distribucije robe jesu transportne organizacije. kao þetvrte oblasti materijalne proizvodnje u procesu društvene reprodukcije. þuvanje i završne operacije: manipulacije istovara kod potrošaþa. ŷ organizacija fiziþke distribucije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Pored toga. skladištenje. izbora kanala prodaje i svih aktivnosti prodaje.V. 32 50 . trgovinske organizacije i druge institucije u citiranoj strukturi. predstavljaju samo punktove kanala prodaje robe. izdvajaju se tri osnovne vrste delatnosti: ŷ transportovanje. komercijalna odeljenja. manipulacije u samom toku transportovanja: u robnim terminalima. odnosno subjekti distribucije i to prema njihovoj ulozi u logistiþkom sistemu distribucije robe. Polazeüi od ranije navedenih definicija logistike i distribucije i definisane uloge transporta. Prema tome. ceo sistem distribucije sveden je na pojam prodaje robe. U logistiþkom sistemu distribucije. od utovara robe u proizvodnom pogonu u sredstvo unutrašnjeg transporta (magacin za otpremu) ili u kontejnere za spoljni transport do istovara kod potrošaþa. tj.N. pripreme i utovara robe u magacinu proizvoÿaþa. koja obuhvata aktivnosti informacija. što teorijski nije ispravno.

onda se fiziþko kretanje robe realizuje u tri faze procesa društvene reprodukcije: proizvodnja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Logistiþki sistem distribucije. To znaþi da su ciljni nosioci (subjekti) distribucije: ƒ proizvodne organizacije.N. Stoga se trgovina na malo može identifikovati kao ciljni nosilac distribucije u potrošnji. kao nosioci distribucije. odnosno mesta stvarne potrošnje. Ako ne usledi potrošnja. Trgovina na malo predstavlja krajnju taþku organizovanja distribucije (kao fiziþkog kretanja mase robe široke potrošnje gde se individualni potrošaþi snabdevaju i sami nose ili organizuju dopremu robe do svog stana). Cilj svake proizvodnje jeste potrošnja. ƒ direktni veliki potrošaþi. pored velikih potrošaþa koji se direktno snabdevaju kod proizvoÿaþa ili trgovine na veliko.V. onda ni proizvodnja materijalnih dobara nema svrhe. Osnovni nosioci tog kretanja robe. graniþni nosioci distribucije robe (s kojima poþinje i kod kojih se završava) jesu proizvodne organizacije i potrošaþi (preduzeüa i individualni potrošaþi). razmena i potrošnja. predstavlja organizacioni sistem tokova društvene reprodukcije. ƒ trgovine na malo. ƒ veliki trgovinski centri. Proizvodne organizacije su polazna taþka fiziþkog kretanja robe (fiziþke distribucije). jesu transportne organizacije kao organizacioni subjekti transportnog 33 51 . Ako se izostavi faza raspodele. kao reprezentanti individualnih potrošaþa. Izmeÿu njih se obavlja fiziþko kretanje robe transportnim kanalima. u osnovi. predstavljaju završne taþke fiziþke distribucije. Prema tome. kao fiziþke promene mesta od proizvodnje do potrošnje. dok krajnji vid potrošnje predstavljaju liþna i opšta potrošnja. U proizvodnoj potrošnji istovremeno se ostvaruje i proces proizvodnje i proces potrošnje. a svi ostali subjekti.

agencije. predstavništva. Na taj naþin formira se mreža transportnih kanala sistema „drveta koje se grana“. Prema tome. kao makrodistribucioni sistem. utovarne. špediterske organizacije. aerodrome. sajmovi. ili „transportne industrije“ koja povezuje proizvodnju i potrošnju. skladišta veleprodavca predstavljaju robne terminale makrologistiþkog sistema distribucije. Ovde spadaju komore. ali ne predstavljaju punktove fiziþke distribucije. od proizvoÿaþa do skladišta trgovina na veliko. Posebnu grupu nosilaca fiziþke distribucije þine subjekti državnih. þetvrte oblasti materijalne proizvodnje. Formiranje sistema transportnih kanala i organizacija transporta ukljuþuju široku mrežu subjekata kao nosilaca pojedinih aktivnosti i funkcija fiziþke distribucije robe (saobraüajne organizacije po granama saobraüaja. Fiziþka distribucija se može odvijati direktnim transportnim kanalima (od proizvoÿaþa do potrošaþa) ili lomljenim tokovima. pristaništa.N. tj. pa odatle veüim brojem transportnih kanala do trgovina na malo. i Ɣ podsistem nosilaca distribucije. instituti za tržišna istraživanja i sl. 34 52 . skladišta. odnosno transportnih kanala na putu robe od proizvodnje do potrošnje. Ɣ podsistem kanala distribucije. teorijski koncept logistiþkog sistema fiziþke distribucije þine tri osnovna podsistema: Ɣ podsistem tehnoloških faza i aktivnosti u procesu fiziþke distribucije. Velika grupa nosilaca fiziþke distribucije robe nalazi se u kategoriji trgovine na veliko kao subjekta makrologistiþke organizacije sistema distribucije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ sistema. istovarne i pretovarne organizacije). U ovakvom sistemu. luke.V. društvenih i tržišnih organizacija koji imaju funkciju organizatora ili posrednika u organizaciji distribucije i koji su ukljuþeni u tokove informacija i prodajnih kanala.

i 3. 2.V. Iz tog razloga organizacija saobraüaja predstavlja osnovni uslov efektivnosti procesa distribucije.N. 2. organizacioni sistem tokova društvene reprodukcije þiju osnovu þini fiziþko kretanje robe od proizvodnje do potrošnje. 35 53 . Zbog toga. a njegov osnovni nosilac je „transportna industrija“. kao þetvrta oblast materijalne proizvodnje. LOGISTIýKI SISTEM TRANSPORTA KAO OSNOVNI NOSILAC FIZIýKE DISTRIBUCIJE U konceptu logistiþkog sistema fiziþke distribucije funkcija transporta predstavlja osnovni uslov normalnog toka distribucije. u suštini. izbor transportne tehnologije. jer bez fiziþke promene mesta na kojem se nalazi proizvod (bez njegovog dostavljanja s mesta proizvodnje na mesto potrošnje) ne može teüi ni proces distribucije.3. a organizacija saobraüajnog sistema zauzima jedno od najznaþajnijih mesta u privrednoj politici svake zemlje. organizacija transporta predstavlja primarni uslov celokupnog procesa društvene reprodukcije. izbor transportnog kanala. izbor nosilaca transportne funkcije. Uvažavajuüi logistiþki sistem fiziþke distribucije robe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Logistiþki sistem fiziþke distribucije je. i ̛ što niže transportne troškove u ukupnim troškovima fiziþke distribucije. Za ispunjavanje ovih ciljeva organizacije transportne funkcije neophodno je utvrÿivanje tri bitne komponente transportnog logistiþkog sistema: 1. podsistem transporta u tom sistemu mora biti isto tako logistiþki organizovan da bi omoguüio: ̛ što kraüe vreme transportovanja proizvoda od mesta proizvodnje do mesta potrošnje.

IZBOR TRANSPORTNOG KANALA Kako je veü napred navedeno. U tom sluþaju javljaju se lomljeni transportni kanali.3. posrednici izmeÿu proizvoÿaþa i krajnjih individualnih potrošaþa mogu biti trgovina na veliko. i ƒ lomljene transportne kanale. prema kanalima prodaje. robne kuüe i trgovina na malo. To zahteva veüe kapacitete transportnih sredstava i nosilaca transportne funkcije. Oni se od direktnih kanala razlikuju po masi robe i po dinamici transportovanja.V. logistiþki transportni kanali mogu se. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 2. Kod direktnih transportnih kanala transportovanje robe od proizvoÿaþa do velikih potrošaþa i do robnih kuüa (kao i na prvom delu lomljenih transportnih kanala do skladišta trgovine na veliko) karakterišu velike koliþine robe u pojedinaþnim isporukama i veüi vremenski razmaci izmeÿu isporuka. ƔLOGISTIýKI SISTEM TRANSPORTNIH KANALAƔ IZVORI SIROVINA PROIZVODNJA INTERNI TRANSPORT TRANSPORT SIROVINA I SREDSTAVA UNUTRAŠNJA TRGOVINA NA MALO PROIZVODNJA REPROMATERIJALA SPOLJNA TRGOVINA VELIKI TRGOVINSKI CENTRI PRODAVNICE UVOZŷIZVOZ VELIKI POTROŠAýI INDIVIDUALNI POTROŠAýI U distribuciji finalnih proizvoda za potrošnju. svrstati u dve osnovne kategorije: ƒ direktne transportne kanale. 36 54 .1.N.

V.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ƔALTERNATIVNI MODEL TRANSPORTNIH KANALAƔ UVOZ S I R O V I N S K I I Z V O R I P R O I Z V O D NJ A S R E D S T A V A Z A P R O I Z V O D NJ U P R O I Z V O D NJ A SR E D S T A V A Z A Š I R O K U P O T R O Š NJ U SPOLJNOTRGOVINSKA PREDUZEûA TRGOVINA NA VE LIKO VELIKI TRGOVINSKI TRGOVINA NA MALO CENTRI KRAJNJI INDIVIDUALNI POTROŠAýI IZVOZ 37 55 .

prema prethodnoj klasifikaciji. a dostavu odreÿenog dela sredstava trajne potrošnje organizuju same trgovinske kuüe.3. a time. tj. Najveüi deo robe prevoze sami potrošaþi. Prema tome.N. Transportni kanali izvoza i uvoza mogu takoÿe biti lomljeni. transportnog sredstva od strane korisnika usluga i to za klasiþni prevoz kolskih ili denþanih pošiljki. Ta dva oblika pošiljki opredeljuju dve tehnologije. posmatrane kao klasiþne tehnologije transporta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Na drugom delu lomljenih transportnih kanala. Na ovim transportnim kanalima postoji najveüa moguünost izbora naþina transportovanja. od trgovine na veliko do prodavnica trgovine na malo te do velikih trgovinskih centara i veüih potrošaþa. naþina prevoza i transportnog sredstva. od trgovine na malo do stana potrošaþa.2. sopstvenim kamionskim parkom. od ukupno þetiri: 1) tehnologija prevoza robe kolskim pošiljkama u kojoj se za veüe mase robe naruþuju vagoni (za prevoz železnicom) ili kamioni (za prevoz drumskim saobraüajem). sledeüi logistiþki postupak jeste izbor transportne tehnologije. tj. þešüe transportovanje i elastiþnije prilagoÿavanje transporta kolebanjima potrošnje. U klasiþnoj teoriji organizacije saobraüaja problem se svodi na izbor saobraüajne grane. ali najveüi deo robe ide direktnim transportnim kanalima. prvo sledi 38 56 . Tu se logiþno nameüe izbor kamionskog prevoza i to vozilima sopstvenih transportnih parkova. transportni proces karakterišu manje koliþine robe. i tehnološkog transportnog kanala. s još manjim koliþinama robe i þešüim vremenskim varijacijama. 2. IZBOR TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE Pored izbora direktnih ili lomljenih transportnih kanala. Ipak. gde se spoljnotrgovinska organizacija javlja samo kao posrednik. logistiþki principi izbora: što brži proces transporta i što niži troškovi distribucije.V. diktiraju naþin transportovanja kao i izbor sredstava i nosilaca transportne funkcije. Isto ili þak još elastiþnije prilagoÿavanje postoji na poslednjem delu logistiþkog toka distribucije.

nešto je jednostavnija. ̛ istovar i lagerovanje u uputnoj stanici i isporuka kupcu u magacinu ili odvoz do korisnika kamionom. ̛ manevri vagona i njihovo ukljuþivanje u vozove. Kao što se vidi. zahteva duže vreme transportovanja i izaziva veüe transportne troškove. jer ne podrazumeva tako brojne aktivnosti organizacije logistike transporta kao što je sluþaj kod tehnologije prevoza železnicom koja sadrži: ̛ dovoz robe kamionom do železniþke stanice. Prilikom izbora presudne su komparativne prednosti za korisnika usluge. 39 57 . ̛ pretovar robe u kamione u uputnoj stanici i njen odvoz do korisnika. 2) tehnologija drugaþija: prevoza denþanih pošiljki nešto je ̛ pakovanje robe u magacinu korisnika.V. ̛ utovar u kamione. kada je u pitanju drumski saobraüaj. ̛ utovar u vagone za denþane pošiljke prema pravcima. ̛ transport do uputne stanice. ̛ prevoz do uputne stanice ukljuþujuüi i preradu robe u preradnim stanicama (usputne manipulacije robom) na dužim prevoznim putevima robe.N. tehnologija transporta denþanih pošiljki je složenija i sastoji se iz više tehnoloških faza. koji ukljuþuje ranžiranje u ranžirnim stanicama na dužim prevoznim putevima. Sama tehnologija prevoza. ̛ utovar u vagone na utovarnom koloseku. ̛ lagerovanje i sortiranje po uputnim stanicama u magacinu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ izbor saobraüajne grane. ̛ odvoz do železniþke stanice. ̛ manevar vagona i njihovo ukljuþivanje u vozove.

V. kamionskim. i 4) tehnologija kombinovanog integralnog transporta sistema transportnog lanca koji predstavlja logistiþki sistem za direktne transportne kanale na dugim relacijama u unutrašnjoj distribuciji. kao i u izvozu robe. savremeni logistiþki sistem distribucije robe raspolaže s još dve vrste transportnih kanala. na kraüim odstojanjima. korišüenje paleta. ubrzava prevoz i snižava transportne troškove preduzeüa kupca ili prodavca koji ih direktno snosi. gde se transport obavlja kamionima i železnicom sa izgraÿenim industrijskim kolosecima. kontejnera i drugih tehniþkih sredstava obuhvaüenih tehnologijom integralnog transporta. a to znaþi za direktne transportne kanale (od proizvodnje do velikih potrošaþa i to. Jer. Poslednje dve tehnologije predstavljaju savremene koncepte koji unose novu tehnologiju u fiziþku distribuciju robe (u odnosu na klasiþan transport). Direktni kamionski prevoz od proizvoÿaþa do potrošaþa smanjuje broj tehnoloških operacija u odnosu na železnicu. a železnicom na dužim). Na toj osnovi. kao i za lomljene kanale (od proizvodnje do skladišta veletrgovine železnicom. po svojim tehniþkim i ekonomskim karakteristikama tipiþan za direktne kanale sirovina i repromaterijala (faza „nabavne logistike“). u železniþkom saobraüaju roba provodi blizu 80 odsto vremena u tehniþkim i komercijalnim operacijama u stanicama. a odatle do trgovine na malo kamionom). tj. poštujuüi logistiku samog toka distribucije i zahteve za skraüenje vremena i sniženje troškova distribucije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Upravo ovi elementi klasiþnog prevoza železnicom stimulisali su razvoj direktnog kamionskog saobraüaja i snažan proces zamene prevoza robe železnicom sredstvima drumskog saobraüaja. Ovakvi razlozi stimulativno su delovali na razvoj savremenih koncepata transportnih kanala integralnog transporta. To im daje obeležja logistiþkog sistema transporta koji se odlikuje: 40 58 .N. a svega oko 20 odsto vremena u transportu kao fiziþkom kretanju. transportnih tehnologija: 3) tehnologija direktnog integralnog transporta.

intersistemske logistike i fiziþke distribucije) u jedinstven proces transporta. tada saobraüajne organizacije predstavljaju osnovne nosioce fiziþke distribucije kao fiziþkog kretanja robe od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. likvidiranjem magacinskih prostora u stanicama.3. vazdušni. poveüanjem 2.V. drumski. radi o transportu. u ukupnim okvirima logistiþkog sistema distribucije struktura nosilaca transportne funkcije nešto je šira i nju saþinjavaju: Ɣ saobraüajne organizacije: ̛ prevoznici po granama saobraüaja (železniþki. pakovanja i utovara. þime se poveüava komercijalna brzina. aerodromi. skraüenjem procesa i vremena zadržavanja robe u tehniþkim stanicama. pomorski. Iz ranijeg izlaganja prepoznatljivo je da su nosioci fiziþke distribucije brojni i raznovrsni po funkcijama i ulozi u sistemu fiziþke distribucije. utovarne i istovarne organizacije. IZBOR NOSILACA TRANSPORTNE FUNKCIJE Ovaj izbor sledi nakon izbora transportnih kanala i upotpunjuje koncept logistiþkog sistema organizacije transporta u fiziþkoj distribuciji. cevovodi). Meÿutim. reþni.3. Kada se u okviru logistiþkog sistema distribucije. tj. pristaništa. procenat uþešüa vremena koje roba provodi u fiziþkom kretanju u okviru ukupnog vremena koje provede u transportu. ̛ luke. 41 59 . ƒ integrisanjem svih usputnih manipulacija robom mehanizacijom pretovarnih operacija. ̛ špediterske organizacije. i ƒ smanjenjem transportnih troškova i produktivnosti rada u procesu transportovanja.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ƒ integrisanjem internog i eksternog transporta (tj. robnim terminalima i lukama. lagerovanja. od pogona proizvodne organizacije do magacina potrošaþa bez internog odvoza u magacin. ̛ skladišta.

To znaþi da je organizacija saobraüaja bitan faktor funkcionisanja saobraüajnog sistema i racionalizacije procesa fiziþke distribucije. ̛ utvrÿivanje strukture robe (gotovih proizvoda) po transportnim kanalima. može se (prema logistiþkom pristupu) sistematizovati na sledeüe funkcije: ̛ utvrÿivanje tokova robe i transportnih kanala od izvora sirovina i repromaterijala do proizvodnih sistema. Podela rada izmeÿu ovih nosilaca fiziþke distribucije robe i njihova uloga u procesu transporta podleže dejstvu brojnih faktora koji. u svakoj privredi i svakoj strukturi saobraüajnog sistema. i Ɣ sitniji sopstvenici transportnih kapaciteta. Iz ovog kompleksa transportnih kanala proizilazi da saobraüaj predstavlja bitan faktor u odnosu na: 42 60 . kao procesa fiziþkog kretanja robe.N.V. ̛ organizacija procesa transportovanja po transportnim kanalima. ̛ utvrÿivanje tokova robe i transportnih kanala fiziþke distribucije gotovih proizvoda od proizvodnih sistema do potrošaþkih centara. kao prevoznici u javnom saobraüaju. kako u dovozu sirovina i materijala tako i u odvozu finalnih proizvoda. kao nosioci fiziþke distribucije. determinišu logistiþki transportni sistem u okviru sistema fiziþke distribucije robe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Ɣ proizvodne i trgovinske organizacije. ̛ utvrÿivanje strukture robe (sirovina i repromaterijala) po transportnim kanalima. ̛ kooperacija s trgovinskim i ostalim organizacijama u ostvarivanju transportne funkcije. Sadržaj organizacije transporta. i to parkovima za sopstvene potrebe prevoza robe. ̛ utvrÿivanje transportnih kanala od trgovine na malo do individualnih potrošaþa.

utiþe na normalne tokove robe. tj. Samim tim. a time i njihovu ulogu u procesu distribucije odreÿuje. odnosno vrste preduzeüa. U dovozu robe. urednosti i taþnosti snabdevanja.). reka. što je od znaþaja za smanjivanje potreba formiranja zaliha. u podsistemu „nabavne logistike“. Dakle. Ovi transportni kanali slivaju se na odreÿene saobraüajne pravce prema njihovim kapacitetima. obezbeÿenja normalne regionalne snabdevenosti tržišta i povezivanja proizvodnje i potrošnje. utoliko i konkurencija na tržištu ponude saobraüajnih usluga postaje znaþajniji faktor efikasnosti saobraüajne funkcije u procesu fiziþke distribucije robe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ƒ prostorne funkcije logistiþkog sistema fiziþke distribucije.N. podelu rada izmeÿu saobraüajnih grana. ƒ ekonomske funkcije sniženja uþešüa transportnih troškova u fiziþkoj distribuciji. organizacija saobraüaja tih saobraüajnih grana. Svaka vrsta robe ima svoje karakteristike koje zahtevaju i odreÿenu strukturu transportnih kapaciteta i brzinu prevoženja. prevoz sirovina i 43 61 . Prostornu funkciju saobraüaj ostvaruje u logistiþkom sistemu fiziþke distribucije na odreÿenim saobraüajnim pravcima u okviru izgraÿene mreže infrastrukture. izgraÿenost. Pitanje skraüenja vremena i sniženja transportnih troškova u troškovima fiziþke distribucije u direktnoj je vezi sa stepenom optimalnosti podele rada izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa. drumova. predstavljaju tokove odreÿenih vrsta robe na tim relacijama. Ukoliko postoji više alternativnih saobraüajnih puteva.V. pre svega.. gotovih proizvoda do potrošaþa. ƒ temporalne funkcije skraüenja vremena fiziþke distribucije robe od proizvoÿaþa do krajnjeg potrošaþa. tj.. postojanje saobraüajne infrastrukture (vrste saobraüajnog puta: železnice. a time i uþešüa troškova distribucije u cenama robe koje plaüa krajnji potrošaþ. Transportni kanali tokova robe izmeÿu sirovinskih izvora i proizvodnih organizacija i potom.

Isto tako. ili moraju da obustave proizvodnju. da ne doÿe do pretvaranja novca u blago i da se izbegnu poremeüaji kompletnog toka društvene reprodukcije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ repromaterijala po pravilu ima duge transportne kanale i velike koliþine robe na odreÿenim saobraüajnim pravcima. opet. onda se novþani kapital pretvori u blago“. Nagomilavanje zaliha neprodate robe izaziva. pre svega. dok se na drugoj strani gomilaju zalihe u rudnicima i u primarnoj proizvodnji.V. zastoje u proizvodnji. kompleks transportnih kanala daleko je složeniji. Proizvodna preduzeüa moraju ili da gomilaju robu u svojim stovarištima (što izaziva troškove þuvanja robe. U logistiþkom podsistemu fiziþke distribucije – podudara se s fazom društvene reprodukcije „R1–N1“ – u kojem nefunkcionalni saobraüajni sistem može izazvati „nagomilavanje nepotrebne robe“ što „stavlja branu prometu“. To prouzrokuje porast troškova proizvodnje i neizvršenje ugovora o isporukama robe kupcima. štete za proizvodne operacije na jednoj strani. ostaju bez prihoda i ne mogu da izmiruju obaveze prema dobavljaþima što. nastaju dalekosežne posledice po proizvodnju. ne mogu vršiti ni isplate zarada radnicima. štete na kvalitetu i þesto i sâmo propadanje robe). tj.N. a ovo su þesto teže posledice od onih koje nastaju 44 62 . i samo na kraüim relacijama na drumski saobraüaj. Zbog toga nisu u stanju da omoguüe realizaciju. „N–R“. što može prouzrokovati razliþite probleme ekonomske i socijalne prirode. izaziva teškoüe u snabdevanju. Znaþaj racionalne organizacije saobraüaja i ponude odgovarajuüe strukture kapaciteta upravo je u tome da se ovakve situacije preduprede. Ovaj segment (nabavne logistike) korespondira sa fazom „N–R“ kružnog kretanja kapitala u procesu društvene reprodukcije. reþni saobraüaj. nastaje zastoj i prekid rada. Zbog toga se takvi tokovi robe slivaju uglavnom na železniþke magistralne pravce. tada se remete interni tokovi proizvodnje. Ako u ovoj fazi fiziþke distribucije doÿe do poremeüaja u organizaciji saobraüaja. Doÿe li do zastoja u dovozu sirovina i repromaterijala. a „zastane li kapital u prvoj fazi. nepotpuno korišüenje proizvodnih kapaciteta i nedovoljna zaposlenost radnika u proizvodnim organizacijama. Jedna od suštinskih uloga saobraüaja nalazi se upravo u obezbeÿivanju nesmetanog toka društvene reprodukcije. promet i potrošnju.

dok na drugoj strani ostaju neiskorišüeni kapaciteti železnice. Kao posledica ekspanzivnog razvoja. preko formiranja „transportnog lanca“ pomoüu organizacionih formi integralnog transporta. kao i poremeüaja u izvozu robe. sve do organizacije pojedinih saobraüajnih preduzeüa i njihovih organizacionih mera u funkcionisanju na tržištu. Ukoliko su uslovi konkurencije nejednaki dolazi do društveno nerentabilne podele rada. tj. distribuciji sredstava za dalju proizvodnju. Uz to se javljaju i negativne ekološke posledice saobraüaja koje dovode do pogoršanja kvaliteta životne sredine. zagušivanja glavnih magistralnih puteva i smanjenja brzina. za konkurenciju saobraüajnih grana na tržištu saobraüajnih usluga. Zatim. a to znaþi i dužeg putovanja robe od mesta proizvodnje do mesta potrošnje sa svim pomenutim posledicama po proizvodnju (poveüanja potrebe skladištenja robe u prometu i lagerovanja u proizvodnji i kod potrošaþa. u prometu dolazi do nedostatka robe na tržištu i poremeüaja u proizvodnji sredstava široke potrošnje. radi obezbeÿenja zaliha zbog moguüeg neurednog snabdevanja). pružaju osnove za višestruke supstitucione procese u saobraüaju. robnih kuüa ili preko spoljne trgovine u izvozu. Svaka saobraüajna grana ima svoje komparativne prednosti. ali se podela rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu þesto ne odvija prema tim prednostima. Odatle proizilaze i posledice po razvoj strukture saobraüajnog sistema: na jednoj strani dolazi do ekspanzivnog razvoja drumskog saobraüaja.N. Ova faza organizacije saobraüaja tretira se iz više uglova i u širem obimu sadržaja od prethodne. posebno kod trgovina na malo i velikih potrošaþa. u zavisnosti od strukture robe i dužine prevoznih puteva. Razliþiti kanali prodaje: direktno prema potrošaþima na domaüem tržištu. preko veletrgovine. kao i problemi energetskog bilansa na koje je posebno ukazala energetska kriza sedamdesetih godina XX veka. Svi pomenuti problemi daju organizaciji saobraüaja veoma širok znaþaj polazeüi od koordinacije izmeÿu saobraüajnih grana.V. posebno izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ „stavljanjem brane na promet“. 45 63 . dolazi do opadanja bezbednosti u drumskom saobraüaju što prouzrokuje obavezu dodatnog investiranja u putnu mrežu.

na pravo mesto i uz najniže transportne i ostale troškove fiziþke distribucije. a posebno saobraüajnih preduzeüa. Iz prethodno izloženog. Ŷ organizaciono povezivanje svih nosilaca fiziþke distribucije. kontejnerskih terminala. skladišta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U savremenom razvoju saobraüaja struktura organizacionih mera biva proširena stvaranjem robno-transportnih centara. degresije troškova) i kvaliteta usluge. na toj osnovi. u pravo vreme. jasan je zakljuþak da se u savremenom razvoju saobraüajnog sistema organizacija saobraüaja mora prilagoÿavati zahtevima i promenama onih izvora tražnje na tržištu koji u suštini predstavljaju prikazani kompleks transportnih kanala.V. planiranje i upravljanje robnim tokovima. a široka struktura transportnih kanala u svim podsistemima fiziþke distribucije zahteva usmeravanje te organizacije prema promenama u robnim tokovima. Ŷ omoguüavanje optimalnog zadovoljavanja zahteva korisnika usluga kvalitetnom dostavom robe. špediterskih preduzeüa i raznih formi integralnog transporta. 46 64 . daljine prevoza (tj. To znaþi da organizacija saobraüaja mora poštovati pravila marketing-logistike u fiziþkoj distribuciji robe.N. brzine putovanja robe od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. Osnovni zadaci preduzeüa obuhvataju: marketing-logistike saobraüajnih Ŷ preuzimanje (od strane svakog saobraüajnog preduzeüa na transportnim kanalima) one strukture tokova robe koje su najrentabilnije sa stanovišta optimalnog korišüenja kapitala. špediterskih preduzeüa i tokova informacija i.

prostorni kriterijum pruža osnovu za deljenje ovako postavljenog makrologistiþkog sistema na podsisteme koji su uobiþajeni u teoriji organizacije saobraüaja: 47 65 .1. LOGISTIýKI SISTEM PUTNIýKOG SAOBRAûAJA U okviru procesa društvene reprodukcije transportni sistem predstavlja „transportnu industriju“ kao samostalnu oblast proizvodnje usluga. svoj poseban sadržaj i znaþaj. u okviru jednog prostorno odreÿenog regiona. Dakle. odnosno organizacija putniþkog saobraüaja. na užem ili širem teritorijalnom podruþju. proizvodnja usluga putniþkog saobraüaja. tj. Može se posmatrati sa stanovišta makrologistike i mikrologistike i segmentirati prema razliþitim kriterijima u posebne logistiþke podsisteme organizacije. Sledeüu kategoriju predstavlja „transport ljudi“. To znaþi da su „makrologistiþki problemi“ 41 organizacije saobraüaja ujedno i osnovni problemi organizacije putniþkih tokova na pojedinim saobraüajnim pravcima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3.V. ORGANIZACIJA LOGISTIýKOG SISTEMA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA (SADRŽAJ I ZNAýAJ) 3. Makrologistiþki sistem organizacije može se definisati kao prostorni sistem organizacije saobraüaja. U ukupnom transportnom sistemu putniþki saobraüaj ima. u organizacionom smislu. Kada se upotrebljava pojam „transportna industrija“ onda se pod njim podrazumeva transportovanje robe i/ili ljudi i odnosi se na robni i/ili putniþki saobraüaj.N. Organizacija robnog saobraüaja u logistiþkom sistemu fiziþke distribucije samo je jedan odeljak organizacije saobraüaja. bilo na celokupnoj državnoj teritoriji bilo na jednom njenom delu.

karakteristiþni iz dva aspekta: 48 66 . 3. sa stanovišta organizacije putniþkog gradsko-prigradskog saobraüaja. formiraju se osnovni tokovi putnika. kako u sferi proizvodnje tako i u sferi prometa. uticaj putniþkog saobraüaja na ukupne tokove društvenog života u velikim aglomeracijama (gradovima i industrijskim centrima). i 2.2. u prvom redu. 3. gradsko-prigradskog saobraüaja ima višestruki znaþaj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Ŷ podsistem aglomeracijske organizacije gradsko-prigradskog saobraüaja. ORGANIZACIJA AGLOMERACIJSKOG GRADSKO-PRIGRADSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJA Sa stanovišta funkcionisanja privrede i društva organizacija aglomeracijskog. u svakom velikom industrijskom i gradskom naselju.2. Na taj naþin.N. Ovaj znaþaj može se pre svega može se svesti na: 1. UTICAJ PUTNIýKOG SAOBRAûAJA NA NORMALNE TOKOVE PROCESA REPRODUKCIJE U okviru fiziþke distribucije robe ovaj uticaj se ispoljava u organizaciji prevoza radnika na posao i s posla.1. i Ŷ podsistem meÿuaglomeracijske organizacije meÿugradskog i meÿunarodnog saobraüaja. postoji potreba prevoza radnika na posao i s posla.V. uticaj putniþkog saobraüaja na normalno odvijanje i funkcionisanje procesa reprodukcije u vezi s logistiþkim sistemom fiziþke distribucije robe. Po pravilu se ne podudaraju mesto stanovanja i radno mesto zaposlenih. Zato.

od presudnog znaþaja. što je pitanje investicione i urbanistiþke politike. u principu. Meÿutim. od radnog mesta do mesta stanovanja – skraüuje se vreme odmora i rekreacije radnika i sl. U razvijenim zemljama postoje brojna nauþna istraživanja koja prikazuju dejstvo organizovanog prevoza na efikasnost rada radnika. To. zakašnjavaju na posao. u koncepciji urbanistiþkog planiranja saobraüaja. Za razliku od prethodnog. ako dolaze iscrpljeni i zamoreni dugim putovanjem do radnog mesta. Ako radnici. Organizacija prevoza radnika na posao i s posla ima višestruko dejstvo na efikasnost rada radnika. Odatle izvire problem vremenskog usklaÿivanja kapaciteta i organizacije gradskog i prigradskog saobraüaja u „saobraüajnim špicevima“ u toku dana. trgovinskih centara i stambenih naselja. 49 67 . zbog loše organizacije gradsko-prigradskog saobraüaja. umanjuje se korišüenje kapaciteta u proizvodnji. (1) Formiranje glavnih magistralnih tokova putnika odreÿuje geografski razmeštaj industrijskih zona.N. i (2) saobraüajne neravnomernosti tokova saobraüaja u razliþitim vremenskim intervalima. Zbog toga je i izgradnja saobraüajne infrastrukture i planiranje glavnih saobraüajnica. predstavlja osnovni problem prostornog planiranja velikih aglomeracija u urbanistiþkoj politici. (2) Saobraüajne neravnomernosti proizilaze iz þinjenice da se prevoz radnika na posao obavlja u jutarnjim satima. umanjuje se njihova radna sposobnost i produktivnost. uticaj saobraüaja na normalno funkcionisanje svih tokova proizvodnje i prometa robe u fiziþkoj distribuciji takav je da saobraüajna politika obiþno prethodi usvajanju urbanistiþke politike. a s posla u popodnevnim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (1) formiranja glavnih magistralnih saobraüajnih arterija koje presecaju naselja u razliþitim pravcima. Isto je i u povratnoj vožnji. usklaÿivanje tokova putnika predstavlja problem organizacije korišüenja transportnih kapaciteta i organizacije funkcionisanja saobraüaja.V.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3. Problemi i sadržaj organizacije gradskog i prigradskog saobraüaja razvijali su se paralelno i u skladu s koncepcijama razvoja velikih aglomeracija. kao i u vremenskom pogledu. u gradovima s koncentracijom poslovnih i stambenih regija.2. Upravo ova struktura daje sadržaj organizaciji saobraüaja. Danas se mogu definisati dve faze i dva osnovna koncepta saobraüajne logistike aglomeracijskog putniþkog saobraüaja: 1) logistika centralizovanog saobraüajnog sistema s kružnim tranzitnim magistralama. kulturnim i sportskim manifestacijama i sl.N. 50 68 .) Navedene svrhe putovanja (osim poslednje) imaju svoje saobraüajne špiceve i zahtevaju odreÿene organizacione mere za rešavanje saobraüajnih problema. satelitskim naseljima. UTICAJ PUTNIýKOG SAOBRAûAJA NA UKUPNE TOKOVE DRUŠTVENOG ŽIVOTA Pod putniþkim saobraüajem koji utiþe na funkcionisanje velikih aglomeracija podrazumeva se: ̛ prevoz ÿaka i studenata u škole i na fakultete u jutarnjim satima i njihov povratak kuüama u popodnevnim.V. Struktura tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja raznovrsna je po pravcima i saobraüajnim tokovima. ̛ prevoz graÿana i turista tokom celog dana u razliþite svrhe (posete pozorištima. i 2) logistika decentralizovanog saobraüajnog sistema s decentralizovanim naseljima na obodima i u blizini gradova s tzv. bioskopima. u prepodnevnim i popodnevnim satima. ̛ prevoz putnika u trgovine i na pijace.2.

V. Problemi ovakvih gradskih naselja rastu s razvojem motorizacije usled þega dolazi do sve veüeg zagušenja u saobraüajnim špicevima. kao najmasovnije i najbrže prevozno sredstvo. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 1) Logistika centralizovanog saobraüajnog sistema karakteristiþna je za prvu fazu razvoja velikih industrijskih centara na podruþjima gradskih naselja.N. s magistralnim transverzalama i/ili kružnim pravcima. a kružni prstenovi tranzitnih gradskih autoputeva s odvojenim kracima povezuju periferijska naselja. U takvim gradovima formira se mreža gradskih magistralnih pravaca koji povezuju decentralizovane poslovno-trgovinske centre i industrijske zone. i ƒ putniþki automobili. Ilustracije radi. izazvao pravu krizu prostora. Gradska naselja se šire i rastu pa izgraÿeni industrijski objekti bivaju opkoljeni stambenim blokovima. s brzim tempom širenja gradova. tako da je u velikim gradskim aglomeracijama. Zbog toga se pri urbanizaciji novih naselja za automobilski saobraüaj rezerviše najmanje 40 odsto do 60 odsto prostora za ulice i parking prostore. ƒ tramvaji koji povezuju stanice metroa s delovima grada izmeÿu metro-linija. a samo novi industrijski regioni formiraju se izvan gradova. u centralnim delovima grada. No. treba napomenuti da je za izgradnju samo jednog kilometra gradskog autoputa s dve do tri kolovozne trake potrebno angažovati 51 69 . Pod dejstvom industrijalizacije dolazi do snažne migracije stanovništva na relaciji selo–grad. Izuzetno snažan i ekspanzivan tempo motorizacije zahteva sve više i više prostora. u savremenom razvoju. za veoma kratko vreme i ove novoizgraÿene industrijske regije postaju sastavni deo gradskih aglomeracija. dok u starijim gradskim naseljima ove površine zahvataju oko 20 odsto prostora. ƒ minibusi i autobusi. Osnovu logistiþkog sistema koncentrisanim gradskim podruþjima þine: saobraüaja u ƒ metro.

N. pa se vozi). Ovaj koncept decentralizacije u urbanistiþkoj politici doveo je do stvaranja novih koncepata logistiþkog sistema organizacije putniþkog saobraüaja u þijoj osnovi leže: ƒ brza gradska železnica. ƒ putniþki automobili. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ prostor površine najmanje 25. opasujuüi gradove kružno po periferiji. kojima se dolazi do stanica brze gradske železnice.000 m2. koji povezuju stanice brze gradske železnice s unutrašnjim delovima naselja (sa stanicama u naselju).V. odakle se dalje produžava do centra grada vozom (sistem „park and ride“ – parkiraj. s velikim parkinzima na stanicama. logistiþki sistem putniþkog gradskoprigradskog saobraüaja. brze 52 70 . Javila se nova orijentacija u urbanistiþkom razvoju gradova u vidu izgradnje stambenih naselja na obodima gradova i sasvim novih „satelit“ naselja u okolini gradova na udaljenosti od 10 km do 20 km. koja povezuje metro mrežu centralnih delova grada sa ''satelit'' naseljima i naseljima na obodima grada. ƒ autobusi. dok je za izgradnju jedne kompleksne raskrsnice potreban prostor od oko þetrdesetak hektara. ƒ parking sistemi na obodima gradova u blizini stanica metroa i autobusa gde se parkiraju automobili i dalje nastavlja jednom od ponuÿenih vrsta prevoza do centra grada. Prema izloženom. može se definisati kao skup saobraüajnica (infrastrukture) glavnih magistralnih pravaca i dopunskih linija. kao dopuna za udaljena naselja. u ovakvom konceptu. 2) Logistika decentralizovanog saobraüajnog sistema posledica je odnosa u zauzimanju prostora i poveüanja zagušenosti saobraüaja što je pokrenulo razvoj decentralizacije gradova. transportnih sredstava (metroa.

. a to znaþi da broj vozila. Ɣ optimizacija strukture saobraüajnog sistema sa stanovišta njegovog delovanja na životnu sredinu. tj..V. urednost. izbor odgovarajuüe kombinacije transportnog sistema (metro. kontrolu saobraüaja i omoguüavanje putovanja. stanicama (izdavanje karata. informacije. ̛ što brža usluga u komercijalnim jedinicama. taþnost i odgovarajuüa frekventnost saobraüajnih jedinica prema voznom redu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ gradske železnice. parking prostora. ̛ što kraüe vreme vožnje. stanica i svih saobraüajnih komercijalnih jedinica i aktivnosti za organizovanje. kao i sa stanovišta društvene ekonomije (što pretpostavlja racionalizaciju transportnog sistema i njegovog funkcionisanja).. što više približiti saobraüajne stanice stambenim naseljima.).). brza gradska železnica. tj. Ɣ ostvarenje što nižih troškova putovanja sa stanovišta putnika (što niže cene prevoza). tj. a to znaþi: ̛ što kraüa staza pešaþenja do najbliže stanice. usputne usluge. samog procesa kretanja i cirkulacije transportnih sredstava. tj. uþestalost i veliþinu transportnih jedinica treba usklaÿivati prema dinamici gustine saobraüaja.. Osnovni ciljevi organizacije logistiþkog sistema gradskoprigradskog putniþkog saobraüaja jesu: Ɣ ostvarenje najkraüeg vremena putovanja od mesta polaska do cilja putovanja.N. regulisanje. autobusa. 53 71 . autobus. ̛ što kraüe vreme þekanja na polaznim i spojnim stanicama promene transportnog sredstva. putniþkih automobila). tj. tramvaja. trolejbusa. Ɣ ostvarenje što višeg komfora putovanja.

tramvaj.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Prva tri cilja ostvaruju se uglavnom organizacionim merama koje predstavljaju sadržaj mikrologistike preduzeüa gradskog i prigradskog saobraüaja. pored ostalih negativnih dejstava na životnu sredinu. Kod organizacije gradsko-prigradskog saobraüaja postavlja se važno pitanje kriterijuma za izbor osnovnog nosioca saobraüajnog sistema. autobus) i formiranjem glavnih saobraüajnih magistralnih pravaca koji urbanistiþkim planovima moraju biti obezbeÿeni. izmeÿu pojedinih transportnih sredstava postoje znatne razlike u delovanju na životnu sredinu. poreklu energije (uvozna ili domaüa). Ali. mobilnosti stanovništva. zbog sve intenzivnijeg zagaÿivanja vazduha i prostora. oznaþen kao najveüi zagaÿivaþ životne sredine. Prema specifiþnoj potrošnji. a posebno u velikim gradovima. brza gradska železnica. ýetvrti cilj ostvaruje se saobraüajnom politikom grada i izborom sistema osnovnog nosioca gradskog saobraüaja (metro.V. Saobraüaj je. posebno iz aspekta potrošnje energije. bezbednosti saobraüaja i negativnom dejstvu na životnu sredinu: ̛ metro i brza gradska železnica nameüu se kao nosioci koji u najveüoj meri zadovoljavaju svaki od navedenih kriterijuma pojedinaþno! 54 72 . zagaÿivanja vazduha i prostora. Ove razlike daju specifiþan znaþaj organizaciji putniþkog gradskog i prigradskog saobraüaja. U poslednje vreme upravo je ovaj þetvrti cilj postao težište problema gradskog saobraüaja. buke i bezbednosti saobraüaja.

tj. sa stanovišta organizacije. ova dva segmenta predstavljaju jedinstven proces organizacije saobraüaja koji se deli na unutrašnji i meÿunarodni iskljuþivo po osnovu kriterija pravno-ekonomskih odnosa.V. celokupan sistem aktivnosti logistiþkog procesa organizacije saobraüaja poþinje i završava se kod potrošaþa.1. posebne cene i ostali komercijalni uslovi. naprotiv. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3. zatim se vrši fiziþko kretanje. Logistiþki sistem organizacije putniþkog saobraüaja ima bitno razliþite elemente u odnosu na logistiþki sistem organizacije robnog saobraüaja: í u robnom saobraüaju sistem svih aktivnosti u fiziþkoj distribuciji poþinje kod proizvoÿaþa. Odnosno. za ukljuþivanje u meÿunarodni saobraüaj znaþajne su konvencije meÿunarodnih organizacija. transport robe do mesta potrošnje.3. Posmatrano sa stanovišta transportne logistike. í u putniþkom saobraüaju.N. i Ɣ tržište meÿunarodnog saobraüaja. 55 73 . gde se proces distribucije završava. krajnjeg korisnika usluge. a završava se kod krajnjeg potrošaþa. propisi o radnom vremenu voznog osoblja. isto kao što je to i u meÿunarodnom robnom saobraüaju.3. tehniþki uslovi koje vozilo mora da ispunjava. proces poþinje na mestu proizvodnje. Tehnološki posmatrano. DEFINISANJE LOGISTIýKOG SISTEMA MEĈUAGLOMERACIJSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJA Sledeüi podsistem logistike u putniþkom saobraüaju predstavlja organizacija meÿuaglomeracijskog saobraüaja koja se obiþno dalje deli na: Ɣ tržište unutrašnjeg meÿugradskog saobraüaja. ORGANIZACIJA MEĈUAGLOMERACIJSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJA 3.

i Ɣ ukupnih troškova putovanja. Ɣ komfora putovanja. koje zaokružuju ovaj logistiþki sistem. saobraüajna preduzeüa (drumskog. vazdušnog i vodenog saobraüaja). taksi udruženja.. tj. sve vreme prisutan u procesu prevoza.N.. autobuske i železniþke stanice. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Sledeüa bitna razlika je u tome što je potrošaþ. optimizacija logistiþkog sistema putniþkog saobraüaja iz aspekata: Ɣ brzine putovanja. ugostiteljska preduzeüa. itd.V. a bez prisustva korisnika saobraüajne usluge u toku procesa njene proizvodnje ni sama proizvodnja saobraüajne usluge ne bi imala nikakvog smisla. u stvari. 56 74 . struktura aktivnosti koje su vezane za putovanje putnika razliþita je. formiraju transportni kanali sa skupom aktivnosti na celom prevoznom putu putnika. i Ŷ kombinovane transportne kanale.. Skup ovih aktivnosti po svim organizacionim jedinicama koje uþestvuju u lancu proizvodnje saobraüajne usluge þini logistiþki sistem putniþkog saobraüaja. Priloženi šematski prikaz zapravo definiše logistiþki sistem meÿuaglomeracijskog putniþkog saobraüaja kao skup svih aktivnosti i delatnosti koje se odnose na: putniþke agencije. Ovi transportni kanali putniþkog saobraüaja mogu se (sliþno kao i u sluþaju robnog saobraüaja) razvrstati na: Ŷ direktne transportne kanale. U zavisnosti od kategorije transportnog kanala. kao i u sluþaju robnog saobraüaja. Sve ove aktivnosti i sam proces transporta zahtevaju odgovarajuüi sadržaj funkcija organizovanja putovanja þiji je ukupan cilj. U logistiþkom sistemu aglomeracijskog putniþkog saobraüaja takoÿe se. odnosno u procesu proizvodnje usluge. korisnik saobraüajne usluge.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ƔTRANSPORTNI KANALI MEĈUAGLOMERACIJSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJAƔ DIREKTNO PUTOVANJE S T A N T P O S L O V N I C E A X I AUTOBUSKA STANICA TERMINAL LUKA ŽELEZNIýKA STANICA AERODROM PUTNIýKA AGENCIJA AERODROM ŽELEZNIýKA STANICA LUKA AUTOBUSKA STANICA TERMINAL T A X I C I LJ 57 75 .N.V.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ƔTRANSPORTNI KANALI MEĈUAGLOMERACIJSKOG PUTNIýKOG SAOBRAûAJAƔ KOMBINOVANO PUTOVANJE S T A N T P O S L O V N I C E A X I AUTOBUSKA STANICA TERMINAL LUKA ŽELEZNIýKA STANICA AERODROM PUTNIýKA AGENCIJA AERODROM ŽELEZNIýKA STANICA LUKA AUTOBUSKA STANICA TERMINAL T A X I C I LJ 58 76 .V.N.

odakle proizilaze i naþini realizacije navedenih varijanti: Ŷ direktno putovanje ̛ putniþkim automobilom.N. 3. vozom. ili ̛ autobusom. brodom ili avionom. 59 77 .3. s korišüenjem usluga taksi udruženja ili bez tih usluga. i (2) organizacione funkcije mikrologistike. SADRŽAJ FUNKCIJA ORGANIZACIJE Optimizacija logistiþkog sistema meÿuaglomeracijskog putniþkog saobraüaja u praksi ostvaruje se kroz dve osnovne grupe organizacionih funkcija: (1) organizacione funkcije makrologistike. i Ŷ kombinovano putovanje ̛ korišüenjem usluga više preduzeüa razliþitih saobraüajnih grana uz korišüenje usluga taksi službe za dolazak do polazne stanice i stizanje od dolazne stanice do cilja. moguüe je podeliti u više varijanti koje se meÿusobno mogu razlikovati. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Transportne kanale. a ostale su Ŷ kombinovano putovanje.2. u zavisnosti od udaljenosti polaznih i dolaznih stanica od stana ili konaþnog cilja putovanja. prema transportnim sredstvima. od mesta polaska (stana) do cilja putovanja (poslovnog ili turistiþkog centra). jedna varijanta je Ŷ direktno putovanje.V.

nosilaca funkcije organizacije putovanja. U tržišnoj privredi vlada princip slobodnog izbora saobraüajne grane i sredstva od strane putnika. Nekontrolisani tempo motorizacije je. ili putnik sam vrši taj izbor prema liþnim afinitetima i kriterijima (brzina putovanja. struktura tražnje za kapacitetima pojedinih saobraüajnih grana odreÿuje i tendencije u formiranju ponude tih kapaciteta i njihovog korišüenja u odnosnim granama saobraüaja. pogotovo izmeÿu železnice i ostalih grana saobraüaja. cena.V. dok je uþešüe železnice procentualno permanentno opadalo. Putniþka agencija predlaže aranžman i izbor transportnog kanala. naroþito drumskog. Tako. Zbog toga se ni izbor transportnih kanala od strane korisnika saobraüajnih usluga nije poklapao sa stvarnim komparativnim prednostima svake saobraüajne grane u smislu njihove društvene rentabilnosti. Pod delovanjem faktora tako formirane tražnje za uslugama na saobraüajnom tržištu. kao prva kojoj se korisnik obraüa pojavljuje se putniþka agencija. u osnovi odreÿuje podelu rada izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa na relacijama putovanja. pored negativnih posledica na 60 78 . Meÿutim. kao i slobodna konkurencija saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. To je za rezultat imalo rast uþešüa drumskog saobraüaja ( s kolebanjima tog rasta u periodima energetskih kriza i nestabilnosti). transportnog kanala. Izbor naþina putovanja. tj. u kompletnom dosadašnjem razvoju saobraüaja konkurencija se odvijala pod nejednakim tehniþkim i ekonomskim uslovima. U sistemu organizacionih jedinica. Ovo se dogaÿalo usled nekontrolisanog tempa razvoja motorizacije i stoga što država i društvo nisu preduzeli efikasne mere koordinacije saobraüaja.N. komfor). podela rada izmeÿu saobraüajnih grana nije vodila optimizaciji saobraüajnog sistema. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ (1) Organizacione funkcije makrologistike U procesu organizacije i ostvarivanja putovanja prvi akt putnika kao subjekta tražnje za saobraüajnim uslugama putniþkog saobraüaja jeste izbor transportnog kanala za realizaciju planiranog putovanja do odreÿenog cilja.

61 79 . a posebno u pogledu potrošnje energije. a reguliše se mikrologistiþkim aktivnostima saobraüajnih organizacionih jedinica na prevoznom putu. odvija se od polaska putnika iz stana do cilja putovanja. usmeravan u podeli rada makrologistiþkim funkcijama koordinacije.2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ životnu sredinu. i ƒ usklaÿivanje meÿusobnih odnosa izmeÿu samih saobraüajnih preduzeüa na saobraüajnom tržištu. (2) Organizacione funkcije mikrologistike Celokupan proces logistiþkog sistema putniþkog saobraüaja.N. Ovakve tendencije podstakle su formiranje i sprovoÿenje odgovarajuüih mera države u pravcu optimizacije saobraüajnog sistema i usmeravanja podele rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu funkcijama koordinacije saobraüaja. bezbednosti saobraüaja i brzine putovanja na glavnim magistralnim saobraüajnicama. Mere koje država preduzima u pomenutom smislu odnose se na: ƒ investicionu politiku u vezi sa saobraüajnom infrastrukturom.V. imao i posebno izražene negativne posledice iz aspekta analize saobraüajnih relacija u meÿugradskom saobraüaju. Logistiþkim redosledom (od stana putnika do cilja putovanja) ove aktivnosti i procesi prevoza mogu se sistematizovati u šest faza þiji je sadržaj organizacionih funkcija sledeüi: Videti opširnije u poglavlju III taþka 1. ƒ usklaÿivanje odnosa saobraüajnih preduzeüa u tekuüem poslovanju prema korisnicima usluga (naroþito u pogledu cena i bezbednosti saobraüaja). Funkcije koordinacije saobraüaja sadrže mere države kojima se usklaÿuju odnosi izmeÿu razvoja saobraüaja i potreba privrede i društva za saobraüajnim uslugama prema njihovom obimu i strukturi.

ƒ informacije i aranžmani putovanja. Pristup transportnom sredstvu ƒ taksi služba do polazne stanice (autobuske. 3. 6. ƒ otprema prtljaga u ciljnim stanicama. Priprema i organizacija putovanja ƒ poslovi putniþkih agencija i poslovnica. ƒ informacije o vezama. kušeti.N. ƒ prevoz automobila. ƒ presedanja u þvornim stanicama. Transfer do cilja putovanja ƒ taksi. internet. 2. 62 80 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 1.V. Poslovi otpravljanja putnika u polaznim stanicama ƒ šalterski i komercijalni poslovi prodaje karata.. ƒ pristup komunikacionim sredstvima (telefon. autobus. luke. ƒ kontrola bezbednosti saobraüaja. Organizacija usputnih usluga putnicima ƒ ugostiteljske usluge u transportnom sredstvu... ƒ kola za spavanje. Prevoz u transportnim jedinicama ƒ organizacija saobraüaja (izrada reda vožnje). ƒ informacije putnicima. aerodroma).. 4. ƒ þekaonice. ƒ peronski poslovi otpreme vozila. 5. minibus.). železniþke. ƒ prijem i otprema prtljaga.

V. tj. Sadržaj ovih funkcija razdvaja se zatim po vrstama i kategorijama putnika. Ove funkcije predstavljaju procese poslovnih aktivnosti saobraüajnih preduzeüa kao nosilaca organizacije putovanja. Sadržaj organizacionih funkcija mikrologistike može se identifikovati kao poslovna logistika. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U izloženom logistiþkom lancu faza aktivnosti.N. po motivima putovanja. tri faze predstavljaju proces prevoza. Ÿźźźźźź 63 81 . Na toj osnovi vrši se dalja organizacija transporta u zavisnosti od grane saobraüaja i organizacione strukture grane i preduzeüa u okviru pojedinih saobraüajnih grana. a tri su faze uslužnih delatnosti vezanih za proces putovanja putnika.

: „Grundlagen der Verkehrspolitik’’. V.: „Poslovni sistem i njegovo okruženje’’.. Berlin. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Fusnote I: 1 Marks. 1947. London–Boston. K. 23–26. 1947. II tom. P.: „Transport Economic’’. 1973. str. 1947.: Teorije o višku vrednosti. K. 1979. 55.V. Beograd. II tom. 1947. 277. Erster Band – Erste Hälfte. Ɣ Stubs. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marks. 102. Beograd. 11. I. 14 64 82 .: „Verkehr’’.: „Kapital’’.: „Ekonomika saobraüaja’’. Zeitschr. Die Theorie der Verkehrwirtschaft. II tom. Tyson. Stuttgart. str..: „Osnovi organizacije preduzeüa’’. 1967. Lexington–Toronto–London. II tom. Beograd.: „Kapital. F. K. str. 117. 387. Beograd. 308. 103–104. T. str. der Hochschule für Verkehrswessen „Fridrich List’’.: „Kapital’’. Wagner: op. Thompson. str.. Stefanoviü. 1978. Gross/H. Wiss. Ɣ Kolariü. S. Ɣ Novakoviü. K. K. Delwi. 28–29. 8. „Kapital’’. M. Beograd. cit. str. Voigt. 1978. Marks. Kostiü. Beograd. II tom. str. M.N. Beograd. knj. Ötle. 7–13 Werner Gross/Herman Wagner: „Transport in der intensiv erweiterten sozialistischen Reproduktion’’. str. J. K. M. str. W. Marks.: „Kapital’’. str. 7–10 Ɣ Kreafsey. Dresden. Ž. Marks.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja’’. Bern–Stuttgart. J. str. 1978. str.: „Transportation Economic Analyses’’. 1980. str. Ž. 1947. str. str. Beograd. Beograd. 117. 1973. 278. 1975. II izdanje. 2.: „Verkherspolitik’’. 30 (1983) H.

: „Teorija in praksa (transporta in) logistike’’. R. Ferišak. op. 9. Seniü. 145. str. Šnajder. Šnajder. 12. str. str. str. Kolariü. W. op. G. 132. Hag. 69. str.: „Veliki ekonomski sistemi’’.: „Savremene koncepcije u saobraüajnoj politici i upravljanju saobraüajnim sistemom’’. Marks. 1976. 1987. str. London. B. 8. 7 (autor B.: „Sistem i funkcionisanje kanala prodaje u tržišnoj privredi’’. 18.: „Savremene tehnologije transporta i integralni transportni sistemi’’. str. R. B. 1978.. Beograd. 7. 1983.: Isto. K. II tom. i grupa autora: ’’Poslovna logistika’’. i grupa autora: „Betriebswirtschaftlische Logistik’’. New York. Šnajder.: „Kapital’’. Maribor.: ’’Transport and Distribution’’. str. 1983. 1985. Van Boytenen.: „Poslovna logistika’’. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 15 Stojanoviü. 1985. Šnajder). N. 10. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 65 83 . 1972. D. Beograd. str. str. P. 8. str. Hanson. Zagreb. Perišiü. 111.: „Business Logistics’’. Požar.V. M. 213. Beograd. 1973. 5–6 Kirsch.N. cit. 1976. str. Požar. 1979. London. Zagreb.. Benson. J. R. Whitehead. Beograd. str. str.: Isto. cit. str.: „Poslovna logistika’’. str. Marketing logistics and Distribution planing. D. Wiesbaden. Isto. B. V.: „A Dictionary of Economics and Commerce’’. L. V. 1985. D. 11. 117.

19. D. W. str. Wiesbaden. B. 1985. cit.: Isto. 24. Berlin. B. str. Požar.: „Savremene tehnologije. Perišiü. Šnajder. 7.: „Osnovi teorije mezoekonomije’’. 12. R.. op. Ɣ Kukoleþa.V.: „Teorija in praksa (transporta in) logistike’’. Požar. 1985. cit. cit. str. 19.16–17 Šnajder. str.. R. Maribor. D.: „Logistiksysteme – Betriebswirtschaftlische Grundlagen’’.: „Poslovna logistika’’.: „Interakcijska sprega meÿunarodne špedicije. str. 33 34 35 36 37 Kirsch. str. 113.: Isto. str. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 32 Pfohl.: „Osnovi teorije organizacionih sistema’’. Zelenika. Beograd.. 12. Šnajder..N. 1976. str. op. 1973. Železnice br. op. Beograd. S. H. tehnologije transporta i logistike’’. 1973.: „Teorija in praksa (transporta in) logistike’’.. str. 10/1988. str. Ɣ Kostiü.’’. Ž. 1063–1071. B. 12. 38 39 40 41 66 84 . i drugi: „Betriebswirtschaftlische Logistik’’.

kao þetvrta oblast materijalne proizvodnje. postoje i posebne karakteristike koje saobraüaj þine izrazito specifiþnim tehniþko-tehnološkim sistemom s posebnim sadržajem organizacija njegovih funkcija. to je da se u procesu transportovanja pojavljuju isti þinioci procesa rada: sredstva za rad. Meÿutim.N. ima odreÿene elemente koji pružaju osnove za organizaciju poslovanja saobraüajnih preduzeüa ekvivalentno organizaciji u ostalim oblastima proizvodnje. TEHNIýKO-TEHNOLOŠKE OSNOVE ORGANIZACIJE STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA Iz uloge transporta u procesu fiziþke distribucije robe i putem organizacije putniþkog saobraüaja može se zakljuþiti da saobraüaj. Ono što je isto i u saobraüaju i u ostalim granama proizvodnje.V. predmet rada i rad 67 85 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ II ORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAýAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA 1.

N. i u saobraüajnim preduzeüima. 2. 68 86 . tehnološkog. u tehnološkom procesu proizvodnje usluga sva tri elementa drugaþije ponašaju. Pomenute specifiþnosti koje su prisutne u sva tri þinioca procesa proizvodnje ogledaju se u tome da se. Meÿutim.. „proces njene proizvodnje mora biti jedinstvo procesa rada i procesa stvaranja vrednosti. prisutnost korisnika u procesu rada. ekonomskog i organizacionog sistema 2 ) u teorijama organizacije saobraüaja razliþito sistematizovane. Samim tim. a poznato je da vrednost svake robe (pored ostalih þinilaca vrednosti) odreÿuje i koliþina rada materijalizovanog u njenoj upotrebnoj vrednosti. 3. za razliku od materijalne proizvodnje. Ove specifiþnosti su (kao elementi tehniþkog. karakter usluge kao proizvoda i predmeta razmene na tržištu. tehniþka struktura transportnih sredstava. specifiþnosti sva tri þinioca procesa rada u saobraüaju takve su da daju sasvim poseban sadržaj problematici organizacije i poslovanja saobraüajnih preduzeüa. teži se ostvarenju istog cilja.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (kao svrsishodna delatnost). i u proizvodnji usluge kao specifiþnog proizvoda rada u transportu. a prema Marksovoj analizi procesa proizvodnje. To ponašanje definišu þetiri osnovne karakteristike tehnološkog procesa rada koje suštinski formiraju sadržaj organizacije: 1. isto kao i u ostalim proizvodnim preduzeüima. karakter tehnološkog procesa rada. i 4.“ 1 Prema tome... a to je: da se racionalnom organizacijom þinilaca proizvodnje u tehnološkom procesu proizvodnje usluge (kao specifiþne upotrebne vrednosti) ostvare što povoljniji ekonomski efekti u procesu stvaranja vrednosti (usluge).

V. Proizvodi rada u ostalim oblastima materijalne proizvodnje jesu materijalna dobra koja. posle završetka procesa rada. Ona se višestruko razlikuje od ostalih proizvoda ljudskog rada u drugim oblastima proizvodnje. a posebno za organizaciju poslovanja: a) Prva þinjenica je da usluga kao proizvod. Njenu upotrebnu vrednost saþinjava promena mesta nahoÿenja objekta transportovanja (ljudi ili robe). nasuprot tome. ima specifiþnu upotrebnu vrednost. nije materijalni proizvod. predstavlja sam proces prevoza. Kvalitet saobraüajne usluge. Iz ove karakteristike saobraüajne usluge kao proizvoda rada u procesu transportovanja proizilaze dve osnovne þinjenice bitne za poslovanje saobraüajnih preduzeüa. posebno je složena 69 87 . u stvari. u poreÿenju s kvalitetom ostalih proizvoda na relacijama izmeÿu proizvoÿaþa i potrošaþa usluga. zbog tehnološkog procesa njene proizvodnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1.N. Kvalitet usluge. s produkcionim procesom transportne industrije. gašenjem samog procesa njene proizvodnje. KARAKTER USLUGE KAO PROIZVODA I PREDMETA RAZMENE NA TRŽIŠTU Saobraüajna usluga kao proizvod. kvalitet usluga dobija poseban znaþaj u konkurentskim odnosima izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. Postignuti korisni uþinak nerazdvojno je vezan s procesom transportovanja. u osnovi.“ 3 Proces rada u transportu predstavlja menjanje mesta putnika i robe.1. na tržištu egzistiraju samostalno. Ta þinjenica ujedno predstavlja i uslugu kao objekat razmene izmeÿu saobraüajnog preduzeüa (kao proizvoÿaþa) i korisnika (kao potrošaþa). „Ono što transportna industrija prodaje jeste samo promena mesta. U tome. Saobraüajna usluga. usluga se „gasi“. Onog momenta kada se proces prevoza (kao proces menjanja mesta) završi. oliþava kvalitet organizacije procesa prevoza. tj.

savremene železnice utvrÿuju mape kriterija kvaliteta i organizuju ponudu u meÿunarodnom i domaüem saobraüaju (InterCity. a sama ocena kvaliteta prevoza zavisi od rezultata usluge. komfor. cena i izbor reda vožnje.V.) može da vidi pre nego što se odluþi za kupovinu. EuroCity) u skladu s razliþitim ciljevima i normama usluga 70 88 . saobraüajna preduzeüa moraju preduzimati posebne organizacione mere procesa rada u saobraüaju. faktore predstavljaju: sigurnost. Na primer. putnik saznaje naknadno. pri raznim prezentacijama. ŷ U putniþkom saobraüaju. þistoüa. Sve navedene aspekte kvaliteta usluge kao proizvoda i objekta razmene. ugostiteljske usluge. koju unapred plaüa. za poslovanje saobraüajnih preduzeüa bitni su oni aspekti kvaliteta koji se odnose na oþekivanja putnika u toku samog putovanja i to u vezi s direktno i indirektno uzajamno povezanim faktorima kvaliteta: ƒ direktno s putovanjem povezani su faktori: brzina. okolina. Za razliku od ostalih proizvoda. Korisnik može samo da pretpostavlja (nasluüuje) kvalitet saobraüajne usluge. ali pravu ocenu njenog kvaliteta može dati samo nakon obavljenog procesa prevoza. Kvalitet saobraüajne usluge zapravo predstavlja rezultantu izmeÿu oþekivanja korisnika i ostvarenog kvaliteta procesa prevoza. rezervacije. taþnost. Zbog toga. uslovi putovanja. u cilju obezbeÿenja kvaliteta usluge unapred. kvalitet saobraüajne usluge ne može se unapred znati. u izlogu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ kategorija. u toku putovanja i po obavljenom putovanju i može ih oceniti tek pošto je uslugu potrošio i spoznao sve elemente dobrog ili lošeg kvaliteta. a direktni uticajni faktori odnose se na ponašanje voznog osoblja.N. kao i vrste i naþina procesa u kom je izvršena. þiji kvalitet kupac pri kupovini robe (u radnji. informacije. ƒ indirektno. na sajmovima i sl.

N. Da bi se svi ovi elementi kvaliteta usluge obezbedili mora se sprovesti posebno organizovanje celokupnog osoblja koje uþestvuje u procesu proizvodnje usluge. ƒ utvrÿivanje kriterija kvaliteta. Posebne organizacione mere za obezbeÿenje kvaliteta usluga kreüu se u sledeüim okvirima: ̛ usluge pre i posle putovanja. ƒ izrada programa školovanja osoblja na temu „kvalitet usluga“. ̛ usluge u stanicama. ƒ utvrÿivanje funkcija (zadataka i odgovornosti) svakog uþesnika u produkcionom procesu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ u dnevnom i noünom saobraüaju.V. ̛ pomoü putnicima u rešavanju eventualno nastalih problema u toku puta. primenom razliþitih metoda. ̛ ostale usluge u toku puta. ƒ istraživanje moguünosti poboljšanja kvaliteta. 71 89 . Ovde se naroþito mora obratiti pažnja na: ƒ definisanje politike kvaliteta za sve službe. ƒ sistematizaciju faktora kvaliteta jedinstvenim katalogom. ̛ kriteriji u vezi s putovanjem vozom. ƒ merenje i kontrolu kvaliteta. ̛ tarifna politika. ƒ realizaciju odgovarajuüe organizacije. ƒ permanentno anketiranje u smislu ispitivanja mišljenja putnika o kvalitetu. ̛ sigurnost putovanja.

Da bi se obezbedio ovako strukturiran kvalitet usluga. dostupno korisniku. protoþno. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ŷ U robnom saobraüaju se u savremenom razvoju privrede stalno postavljaju zahtevi za kvalitetnije usluge. 72 90 . Osnovni kriteriji kvaliteta usluge u robnom saobraüaju. prevoz sprovesti „od vrata do vrata“ u saradnji s razliþitim saobraüajnim granama. tj. kao i formiranje centralnog informacionog sistema za individualno korišüenje.V. To praktiþno podrazumeva organizaciju na osnovu koncepta marketing-logistike koja može da obezbedi: ƒ kvalitativnu i kvantitativnu izgradnju logistiþkog sistema. da bi se obezbedila kompletna usluga. što pretpostavlja dostavu robe u pravo vreme. na pravo mesto i u pravoj koliþini. u pravo vreme i u pravoj koliþini. dostave prave robe. Osnovni cilj organizacije proizvodnje usluga jeste: brzo. na pravo mesto. a to znaþi za viši stepen organizacije procesa prevoza u saobraüajnoj logistici. ƒ izgradnju jedinstvenog sistema za prenošenje i obradu informacionih tokova u vezi s robom (informacije o praüenju robe i raspolaganju robom). tehnološki proces mora biti tako organizovan da se omoguüi realizacija osnovnog kriterija. odnose se na: ̛ ukljuþivanje transporta u produkcioni proces „just-in-time“. ƒ poboljšanje ponude transportnih i vantransportnih usluga. i ̛ korišüenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnika i tehnologija u cilju optimiziranja logistiþkog procesa. u tom smislu.N. ekološki þisto. taþno.

u saobraüajnom preduzeüu planiranje prodaje usluga. u suštini. jer saobraüajno preduzeüe prodaje. po završetku procesa proizvodnje dostavlja se na mesto potrošnje. kamiona. jeste da su proces proizvodnje usluge i proces njene potrošnje identiþni vremenski i prostorno. To znaþi da su u njihovom sluþaju procesi proizvodnje i potrošnje razdvojeni vremenski i prostorno. Svaki drugi proizvod. 73 91 . uspostavljanje optimalnog vremena transportovanja (skraüenje ukupnog vremena transportovanja robe). tj. gasi se i sama usluga. a korisnik istovremeno završava potrošnju usluge. koja proizilazi iz specifiþnosti usluge kao proizvoda rada. To znaþi da nema lagerovanja usluga. u saobraüaju se usluga ne može izdvojiti iz procesa proizvodnje.N. zahtevi korisnika za kvalitet usluga. ƒ poboljšanje savetovanja korisnikâ i zadobijanje njihovog poverenja. sa stanovišta saobraüajnog preduzeüa. ƒ transportne manipulacije koje garantuju prevoz bez ošteüenja robe. Meÿutim. u suštini. ƒ garantovanje rokova isporuke. predstavlja planiranje organizacije procesa prevoza i korišüenja transportnih kapaciteta. poklapaju se s organizacionim procesima u samom tehnološkom procesu prevoza. kao proizvoda koji predstavlja predmet razmene na saobraüajnom tržištu.. a to se. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ƒ obezbeÿenje kvaliteta transportovanja robe u vezi s pripremom þistih. Gašenjem procesa rada u premeštanju robe ili putnika. Iz tog razloga. poklapa s planiranjem marketing-logistike.. samo promenu mesta. iz bilo koje oblasti proizvodnje. brodova. Saobraüajno preduzeüe završava svoj proces prevoza. za transport spremnih i sposobnih vagona. Prema tome.V.. b) Druga þinjenica u organizaciji poslovanja saobraüajnog preduzeüa.

2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. ispoljava se kao: 1.1. To ujedno 74 92 . vozu. 1. a kao predmeti rada cirkulišu sirovine. Specifiþnost procesa rada ogleda se u posebnom ponašanju svih þinilaca procesa rada. i 3. a putovanje. 4 Prema tome. u opticaju su svi þinioci procesa rada. u transportnom procesu. radnik u kamionu. Jer. proces proizvodnje saobraüajne usluge kao integralnog proizvoda u parcijalnim. Sam proces proizvodnje.. materijal. poluproizvodi i proizvodi. kao složenog tehniþkotehnološkog sistema.2. premeštanje ovog sredstva. na kompleksno povezanim saobraüajnim putevima. Iz ovoga proizilazi i sadržaj problematike organizacije proizvodnje usluga kao i mere za njenu realizaciju.N. upravo saþinjava proces proizvodnje koji je rezultat njenog dejstva''. da se on odvija u stalnom prostornom kretanju. ali organizaciono i tehnološki povezanim procesima rada. ''ljudi i roba putuju transportnim sredstvima. predstavlja izvor diferenciranja organizacionih mera i strukture saobraüajnih tokova. KARAKTER TEHNOLOŠKOG PROCESA RADA Osnovne specifiþnosti saobraüaja. PROCES PROIZVODNJE SAOBRAûAJNIH USLUGA KAO PROSTORNI PROCES Osnovna karakteristika procesa rada. Dok je u industrijskoj proizvodnji sredstvo za rad stabilno. za razliku od prethodnog. proizilaze iz karaktera usluge koja se identifikuje sa samim procesom rada. u ovom sluþaju.. s radnikom uz mašinu.V. prostorni proces (proces savlaÿivanja prostora). autobusu.2. pokreüe transportno sredstvo i u procesu kretanja vrši proces proizvodnje usluge. proces simultane masovne proizvodnje velikog broja i razgranate strukture saobraüajnih usluga istovremeno.

prema rasporedu proizvodnih i potrošaþkih regiona i stepenu njihove koncentracije. Ova podela izvršena je u cilju regulisanja konkurencije putem usmeravanja prevoza – za kraüa rastojanja na drumski saobraüaj. Meÿu prvim državama koje su definisale granicu izmeÿu kratkolinijskog i dugolinijskog saobraüaja jeste Nemaþka. na primer. u robnom saobraüaju podela se vrši na kratkolinijski i dugolinijski saobraüaj. Prema daljini prevoza. a u Evropi se formira mreža E-puteva obeleženih brojevima E-1. Iz ove podele izvire problematika organizacije saobraüaja i korišüenja prevoznih kapaciteta. Na toj osnovi preduzeüa drumskog saobraüaja se tamo registruju za kratkolinijski prevoz (do daljine od 50 km). U drumskom saobraüaju. razlikuju se: autoputevi. a za duža rastojanja na železniþki koji je za ovakve prevoze društveno rentabilniji. Ɣ meÿugradski unutrašnji saobraüaj. a poseban segment þine „brze pruge“. gde je ta granica postavljena na razdaljini od 50 km.N. III reda. U železniþkom saobraüaju diferenciraju se glavne magistralne i sporedne pruge (sa slabijim intenzitetom saobraüaja). kao i sa stanovišta saobraüajnih preduzeüa koja su proizvoÿaþi usluga. þiju strukturu saþinjavaju: Ɣ lokalni gradski i prigradski saobraüaj. II. tranzitne pruge u meÿunarodnom saobraüaju. ali s razliþitom gustinom saobraüaja na njima. putevi I. Pre svega. Prema gustini saobraüaja formiraju se glavni magistralni pravci i sporedni. Iz toga proizilazi segmentacija saobraüajnog tržišta na prostornoj osnovi. i Ɣ meÿunarodni saobraüaj. na odreÿenom prostoru formiraju se regionalni saobraüajni pravci sa svojim tokovima putnika i robe. lokalni (regionalni) pravci. ili dugolinijski (na daljine preko 50 km). obezbeÿivanja 75 93 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ predstavlja suštinski razlog primene marketing logistike sa stanovišta korisnika usluga (proizvodnih i prometnih preduzeüa). sposobne da podnesu brzine vozova i do 500 km/h i. naravno.V. E-2 itd.

u železniþkom saobraüaju tehnološki proces zahteva stvaranje organizacionih jedinica na kompletnoj mreži. pre svega. organizovanja poslovnica i sl. recimo.N. za druge predstavlja stanicu prispeüa. Teritorijalno delovanje procesa prevoza zahteva i teritorijalnu organizaciju saobraüajnih preduzeüa i to na razliþitoj osnovi. Izmeÿu svih organizacionih jedinica mora postojati usklaÿenost procesa rada.2. po svim službama. Jer. kontaktiranja s korisnicima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ povratnog tovara. prikupljanja i obrade informacija. zahteva izradu i objavljivanje reda vožnje i usklaÿivanje tog reda vožnje izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa. a koja je. a za treüe je tranzitna. gde se vrši „prerada“ robe. stanice imaju i komercijalnu funkciju (prijem i otprema putnika i robe. na primer. Poremeüaji u procesu rada u jednoj stanici narušavaju red vožnje i proces rada u drugoj stanici. posledica prostornog delovanja procesa rada. opet. PROIZVODNJA SAOBRAûAJNIH USLUGA KAO PROCES SIMULTANE MASOVNE PROIZVODNJE Simultana masovna proizvodnja saobraüajnih usluga je druga tehnološka karakteristika organizacije saobraüaja koja kompletira napred uslovljenu problematiku organizacije. kontaktiranje s korisnicima usluga). Na primer. tipa simultane proizvodnje 76 94 . ili manipulisanje vagona za kolske pošiljke. Sliþna je organizacija robnog saobraüaja. Za jedne pošiljke. gde se menjaju transportna sredstva. a time i u celokupnom „transportnom lancu“. U saobraüajnoj službi.V. stanica je otpremna.2. Organizacija prevoza u svakoj grani saobraüaja. U putniþkom saobraüaju prostorni proces proizvodnje usluga takoÿe se javlja kao izvor organizacionih mera i funkcija saobraüajnih preduzeüa. 1. redovima vožnje moraju biti obezbeÿene veze u saobraüajnim þvorovima i prikljuþnim stanicama. pretovar iz voza u voz. ranžiranje kompletnih vozova u ranžirnim stanicama i sl. a isto tako i tehnološku funkciju (regulisanje saobraüaja vozova).

železnicom uz dopunsku distribuciju sredstvima drumskog saobraüaja.2.). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ usluga. ̛ veüi broj saobraüajnih preduzeüa iste saobraüajne grane (na primer u železniþkom saobraüaju: u sluþajevima gde je mreža podeljena na veüi broj železniþkih preduzeüa. odnosno od magacina pošiljaoca do magacina primaoca robe. u sopstvenoj organizaciji prevoza „od stana do stana“ ili „od vrata do vrata“ (na primer: u redovnom saobraüaju autobusom. sa stanovišta korisnika usluga. ̛ jedno saobraüajno preduzeüe na celom prevoznom putu. gde luke. imaju multifunkcionalnu ulogu (obraÿuje se široka struktura pošiljki. tj. reþnom i pomorskom saobraüaju. predstavlja prevoz pošiljke „od vrata do vrata“. i u drumskom. U putniþkom saobraüaju kompletnu saobraüajnu uslugu sa stanovišta korisnika usluga predstavlja prevoz putnika „od stana do stana“. Na ovom prevoznom putu saobraüajnu uslugu može da izvrši: putnika. PROCES PROIZVODNJE SAOBRAûAJNE USLUGE KAO INTEGRALNOG PROIZVODA Integralnost saobraüajne usluge je treüa karakteristika tehnološkog procesa koja se nadovezuje na prethodnu karakteristiku simultane masovne proizvodnje.V. odnosno robe. ili u meÿunarodnom železniþkom saobraüaju u kom saraÿuje više razliþitih železniþkih uprava). U robnom saobraüaju kompletnu saobraüajnu uslugu. koja formira robne tokove na odreÿenim prugama. putevima i brodskim linijama). od više pošiljalaca veüem broju primalaca.3. 1. itd. kao i u sluþaju železniþkog saobraüaja.N. kamionom. ̛ veüi broj preduzeüa razliþitih saobraüajnih grana u kombinovanom prevozu. gde se u proces prevoza na prevoznom putu ukljuþuju preduzeüa razliþitih grana 77 95 . od mesta polaska do cilja putovanja.

opet. Savremeni razvoj integralnog transporta unosi nove organizacione forme kojima se na prevoznom putu formira „transportni lanac“. Celovitost usluge može se obezbediti samo jedinstvenošüu tehnološkog procesa i svih aktivnosti u logistiþkom sistemu distribucije. osnovni cilj je „da se prava roba dostavi u pravo vreme.V. integralna usluga prevoza na celom prevoznom putu. Zbog toga saobraüaj predstavlja specifiþan tehniþkotehnološki sistem koji deluje u prostoru. Sa stanovišta saobraüajnih preduzeüa. Savremeni razvoj putniþkog saobraüaja. svako izvršava uslugu prevoza na svom delu prevoznog puta (kamion u dovozu do robnotransportnih centara ili kontejnerskih terminala. brodovi izmeÿu luka i dalje. kao fiziþkog kretanja robe.N. reþnog. pomorskog i aviosaobraüaja. u logistiþki sistem distribucije robe ukljuþuje se još þitav niz aktivnosti kojima se obezbeÿuje integralnost usluge sa stanovišta korisnika. u pravoj koliþini i na pravo mesto“ uz najniže troškove distribucije. Pored procesa prevoza. isto tako. Na toj osnovi zasniva se savremeni razvoj prostornog aspekta fiziþke distribucije i novih koncepcija upravljanja fiziþkom distribucijom i marketingom. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüaja. Ovde jedna putniþka agencija (u putniþkom saobraüaju). železnica do luka. uz nužno prostorno i vremensko regulisanje u cilju obezbeÿenja kompletne integralne usluge prevoza. železnicom i drumskim saobraüajem). 5 U putniþkom saobraüaju. ili jedna špediterska organizacija (u robnom saobraüaju) može biti organizator prevoza i izbora kombinacije preduzeüa uþesnika u kombinovanom prevozu drumskog. kao što je veü reþeno. koji 78 96 . Sve te parcijalne usluge prevoza pojedinih saobraüajnih preduzeüa na prevoznom putu za korisnika imaju upotrebnu vrednost samo kao kompletna. železniþkog. celovitost saobraüajne usluge zahteva objedinjavanje procesa prevoza i obezbeÿenje veza. svako na svom delu prevoznog puta. U savremenoj teoriji logistike.

letenja. Zbog toga se u svim granama saobraüaja organizuje usklaÿivanje redova vožnje. Meÿunarodna unija drumskog saobraüaja. vazdušnog saobraüaja. vuþne i prevozne kapacitete. prema ulozi u procesu transporta.N. sa stanovišta njihove reprodukcije i upravljanja sredstvima predstavlja posebno poglavlje analize. prema stepenu integralnosti (þvrstine sprege u procesu transporta). tj. Formiraju se meÿunarodne organizacije po granama saobraüaja kao što su Meÿunarodna železniþka unija. i ̛ pokretna transportna sredstva. S obzirom na to da struktura transportnih sredstava. gde je reþ o podeli na: ̛ stabilne infrastrukturne objekte koji saþinjavaju saobraüajni put.V. itd. 79 97 . 1. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA Posebne karakteristike saobraüajnom sistemu daju karakter i struktura transportnih sredstava kao sredstava za rad. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ podrazumeva sve veüe udaljenosti cilja putovanja. Evropska konferencija ministara transporta.3. U tom smislu karakteristiþna su dva aspekta tehniþke strukture: 1. koji daje karakter i strukturu funkcija organizacije saobraüaja kao i osnovu za diferenciranje saobraüajnih grana prema primenjenoj tehnologiji proizvodnje. kao i usaglašavanje redova vožnje u glavnim þvornim stanicama. ovde valja utvrditi samo njihove specifiþnosti iz aspekta funkcionisanja saobraüajnog sistema i diferenciranja saobraüajnih preduzeüa. ne bi bio moguü bez funkcionisanja saobraüajnog sistema kao integralnog sistema. 2.

V. ƒ vazdušni saobraüaj. 80 98 . ƒ saobraüaj cevovodima. sam razvoj PTT saobraüaja po svojoj organizaciji i posebno po primenjenim tehnologijama. jer zahteva potpuno drugaþiji tretman od onoga koji je u ekonomsko-organizacionim istraživanjima do sada imala. saobraüajne grane mogu se svrstati u dve grupe: Iako se u do sada objavljivanoj literaturi PTT saobraüaj analizira i tretira kao posebna grana saobraüaja koja omoguüava saobraüaj vesti i misli. a samim tim i nosioce izgradnje i politike održavanja saobraüajne infrastrukture. Karakter saobraüajnog puta pruža osnovu za grupisanje saobraüajnih preduzeüa po granama saobraüaja na preduzeüa za: ƒ drumski saobraüaj. ƒ pomorski saobraüaj. Prema tom osnovu. ƒ železniþki saobraüaj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. u novije vreme þini otklon više prema sferi medija i informatike nego prema klasiþnom obliku saobraüaja vesti i misli koje prenosi. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA PREMA ULOZI U PROCESU TRANSPORTA Posmatrano iz aspekta makroorganizacije saobraüajnog sistema saobraüajni put i pokretna transportna sredstva predstavljaju (dve) komponente ukupnog transportnog kapaciteta u svakoj grani saobraüaja.3. ƒ reþni i jezerski saobraüaj.1.N. ƒ (PTT delatnost) Tehniþka struktura saobraüajnog puta odreÿuje organizaciju saobraüaja i moguünosti korišüenja saobraüajnog puta u svakoj saobraüajnoj grani. Iz tog razloga. a koji bi bio kompatibilan i uporediv s analizama organizaciono-ekonomskog karaktera klasiþnih grana saobraüaja. u ovoj knjizi je analiza PTT saobraüaja izostavljena (i terminološki odreÿena kao delatnost).

Ɣ U drugoj grupi saobraüajnih grana saobraüajni put ima više namena i više korisnika. kao i privatna lica sa svojim letelicama. kao što su železniþki saobraüaj i saobraüaj cevovodima (u literaturi takoÿe i PTT saobraüaj). U vazdušnom saobraüaju. a puteve mogu da koriste i individualni korisnici putniþkih automobila i svih vrsta vozila þije je kretanje dozvoljeno na odgovarajuüoj kategoriji puta. na primer.V. tj. Ɣ U prvoj grupi saobraüajnih grana saobraüajni put se nalazi u sastavu osnovnih sredstava saobraüajnog preduzeüa. saobraüajni put ima još širu namenu. železniþke pruge koriste samo železniþke uprave. odnosno železniþko-transportna preduzeüa. a identiþna situacija je i u sluþaju cevovoda. a Ɣ drugu grupu þine grane kod kojih saobraüajni put ima višestruku namenu i veüi broj korisnika. plovni put može da služi i za razne oblike sportova. U železniþkom saobraüaju. melioraciju zemljišta. na primer. pokretanje hidroelektrana i sl. 81 99 . kao i u pomorskom saobraüaju. U drumskom saobraüaju. saobraüaj na putevima može da organizuje svako saobraüajno preduzeüe sa svojim kamionskim.N. autobuskim kapacitetima. Pored toga što ga mogu koristiti sva saobraüajna preduzeüa kao transportni kapacitet. U reþnom. vazdušne koridore i aerodromske kapacitete mogu da koriste sve avio-kompanije. ribolov. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ prvu grupu þine grane kod kojih saobraüajni put može da koristi samo jedno saobraüajno preduzeüe kao komponentu svog transportnog kapaciteta.

infrastrukture. s druge. na meÿustaniþnom odstojanju.V. upravljaju otpravnici vozova u stanicama.2. odnosno korisnici saobraüajnog puta u ostalim granama saobraüaja plaüaju samo takse i naknade za korišüenje saobraüajnog puta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Zbog toga su u svim ovim granama razdvojene funkcije organizacije upravljanja i održavanja saobraüajnog puta. Odvojeno je takoÿe i vlasništvo nad infrastrukturom. Iz ovih razlika u organizaciji korišüenja i upravljanja infrastrukturom proizilaze i razlike u ekonomiji saobraüajnih preduzeüa po granama saobraüaja. 1. tj. ekonomskom položaju i ekonomskim uslovima konkurencije. Na železniþkoj pruzi. Nasuprot tome.3. na primer. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA PREMA STEPENU INTEGRALNOSTI U PROCESU TRANSPORTA Stepen integralnosti korišüenja kapaciteta predstavlja izuzetno važnu karakteristiku tehniþke strukture transportnih kapaciteta. s jedne strane. Kretanjem vozova na svakoj deonici pruge. preduzeüa. 82 100 . Vozovi se mogu preticati i ukrštati samo u stanicama i po komandi iz stanice.N. Najizrazitije razlike javljaju se u strukturi fiksnih i varijabilnih troškova. ili se njihovo kretanje reguliše centralnim automatskim blok sistemom. i organizacije saobraüajnih preduzeüa koja taj saobraüajni put koriste. vozovi moraju da se kreüu po strogo utvrÿenom voznom redu. U železniþkom saobraüaju i saobraüaju cevovodima tehniþka struktura saobraüajnog puta zahteva specifiþnu organizaciju tehnološkog procesa proizvodnje usluge. Železniþka preduzeüa i preduzeüa cevovoda snose sve troškove saobraüajnog puta kao sopstvenog transportnog kapaciteta.

kao transportni kapacitet.V. saobraüajnih preduzeüa u ove dve kategorije saobraüajnih grana. kao i brodovi po plovnim putevima. mora u svako doba biti u ispravnom stanju. ̛ U železniþkom saobraüaju pruga (po kojoj mogu da se kreüu samo vozovi i to po strogo utvrÿenom voznom redu). Iz pomenutih þinjenica proizilazi i razlika u stepenu integralnosti organizacije saobraüajne grane. jer postoji veliki uticaj jednih jedinica na efikasnost drugih i svih meÿusobno na odvijanje celokupnog tehnološkog procesa saobraüaja. kao tehniþkih podsistema. u svim službama (saobraüajnoj službi.N. njeno održavanje mora biti organizovano u skladu s okvirima organizacije saobraüaja železniþkog transportnog preduzeüa. neophodno je da i pruge i vozovi zadovoljavaju iste tehniþke uslove i da imaju iste tehniþke karakteristike. reþnom. sastoji se od lokomotive i odgovarajuüeg broja putniþkih ili teretnih vagona. ukljuþujuüi sva sletanja i poletanja s bilo kog aerodroma. postoje þvrste povratne sprege. tj. Zato se pri nabavci i puštanju u saobraüaj prevoznih kapaciteta 83 101 . Isto tako. U svim ostalim granama saobraüaja (drumskom. kao sastavni deo transportnog kapaciteta u železniþkom saobraüaju. Da bi se sva vuþna i vozna sredstva mogla koristiti na svim prugama. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U vazdušnom saobraüaju. zatim službama održavanja pruga i voznih sredstava) i izmeÿu organizacionih jedinica postoje þvrste sprege u funkcionisanju i obavljanju tehnoloških operacija. To je razlog što izmeÿu njih. službi vuþe. Njeno održavanje i popravke vrše se u okviru i za vreme procesa saobraüaja. pomorskom) sva preduzeüa mogu potpuno nezavisno organizovati saobraüaj. Voz. Vozila se mogu slobodno kretati po drumovima. Izmeÿu prevoznih kapaciteta (vagona) i propusne i prevozne moüi pruge mora postojati odreÿena usaglašenost. Zbog toga. letovi aviona nadzirani su preko službe kontrole leta. Obavezno je da meÿu njima vlada ista tehnološka disciplina.

i preduzeüa u njima. Organizaciono. zbog toga što u njihovom sluþaju vlada jak meÿusobni uticaj organizacionih podsistema jednih na druge. i Ɣ saobraüajne grane fleksibilne strukture (sve ostale saobraüajne grane). kao jedinstven tehniþko-tehnološki sistem koji se organizaciono dalje deli na podsisteme. kako po horizontalnoj tako i po vertikalnoj liniji upravljanja i rukovoÿenja. ( Jednak princip važi i za preduzeüa cevovoda. 84 102 . 7 ova podela mora da polazi od formiranja organizacione strukture grane odozgo nadole. dele na dve osnovne grupe: 6 Ɣ saobraüajne grane strukture þvrstih sprega (železnica. nezavisno jedno od drugog. i još dalje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ moraju zajedniþki donositi i primenjivati iste tehniþke norme na celokupnoj mreži. ove grane je neophodno posmatrati. svaku za sebe. Sa stanovišta teorije velikih sistema.V. Ɣ U grupi saobraüajnih grana strukture þvrstih sprega visok stepen integralnosti (meÿusobne povezanosti tehnoloških procesa) zahteva i odgovarajuüu organizacionu strukturu sistema. cevovodi).N.) ̛ U svim ostalim granama saobraüaja svako saobraüajno preduzeüe može samostalno da organizuje saobraüaj. Dalje. kao jedinstvenog tehniþko-tehnološkog sistema. Zbog toga se sve grane saobraüaja. koji opet predstavljaju sekcije po pojedinaþnim delatnostima. na principu podreÿenosti interesa podsistema i njegovih delova zajedniþkom interesu celine sistema. mora postojati þvrsta tehnološka veza izmeÿu organizacionih jedinica svih službi. na delove tih podsistema.

pored problema s energijom i zaštitom životne okoline. Stoga je putnik direktno zainteresovan za kvalitet organizacije tehnološkog procesa proizvodnje saobraüajne usluge. koji potrošaþ koristi posle procesa njegove proizvodnje i izvan njega. Putnik je.N. U tom sluþaju potrošaþa interesuje iskljuþivo kvalitet proizvoda i upotrebna vrednost. upotrebna vrednost usluge sadržana je u promeni mesta samog putnika. Iz tog razloga država propisuje odreÿene 85 103 .4. tako da u uslovima tržišnog poslovanja saobraüajnih preduzeüa postoje propisani uslovi za odvijanje delatnosti putniþkog saobraüaja koji garantuju bezbednost putnika u saobraüaju. U saobraüaju. tzv. a ne naþin i organizacija tehnološkog procesa njegove proizvodnje. Ta þinjenica stvara osnov da se putniþki saobraüaj tretira kao „javna služba“. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ U grupi saobraüajnih grana fleksibilne strukture organizacionu strukturu sistema predstavljaju samostalna preduzeüa koja se mogu udruživati prema ekonomskim interesima (a ne prema tehnološkoj strukturi i na osnovu nje) i tražiti zajedniþki ekonomski interes grane kao velikog ekonomskog i organizacionog sistema. U materijalnoj proizvodnji proizvodni sistemi pružaju potrošaþu.V. saobraüajni udesi predstavljaju poseban problem društva. kao korisnik te upotrebne vrednosti. Prema tome. kvalitet usluge ispoljava se kao kvalitet samog procesa rada. prisutan u procesu rada. 1. gotov proizvod kao upotrebnu vrednost. daje prisustvo korisnika usluga u samom procesu proizvodnje usluga. PRISUTNOST KORISNIKA U PROCESU RADA Posebne karakteristike saobraüaju. kao proizvodnoj delatnosti. kao autput. treüi svetski problem. naprotiv. Naime.

nepravilnim pakovanjem ili deklarisanjem robe. nedisciplinom. itd. na primer: ̛ radnik. Upravo radi pomenutih moguünosti dogaÿanja potencijalnih incidenata propisuju se posebne mere i propisi koji utiþu na tehnološki proces odvijanja prevoza.N. sopstvenom nepažnjom u procesu rada.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ tehniþke norme i uslove rada u saobraüaju. ̛ korisnici usluga u robnom saobraüaju. zamorom. a imaju ekonomske posledice za saobraüajno preduzeüe.. kao i o ponašanju tokom odvijanja tehnološkog procesa proizvodnje saobraüajne usluge. što nije sluþaj u regulisanju tehnologije u ostaloj proizvodnji. ̛ putnik. sopstvenom nepažnjom u samom voznom sredstvu.. Zato se donose posebni propisi o radnom vremenu vozaþa. zbog þega se donose i posebni propisi o uslovima prijema robe na prevoz. jer udese može da prouzrokuje bilo koji od uþesnika u saobraüaju. zbog þega se donose posebni propisi o bezbednosti saobraüaja. odnosno saobraüajnog osoblja. 86 104 . za volanom u putniþkom automobilu itd.. pešak na putu ili pri prelasku preko druma ili železniþke pruge. upotrebom alkohola. radi þega se donose pojedinaþni propisi o prelascima preko razliþitih vrsta saobraüajnica. ̛ treüe lice..

Funkcija procesa transporta u suštini je sadržana u svim tokovima fiziþke distribucije i povezivanju proizvodnje i potrošnje u sferi prometa. Stoga. organizacija saobraüajnog sistema i njegovih pojedinih grana predstavlja osnovni uslov normalnog funkcionisanja saobraüajnog sistema u procesu društvene reprodukcije. vrši funkciju integralnog dela privrede i integrativnog þinioca celokupnog društva. s jedne strane. TENDENCIJE RAZVOJA SAOBRAûAJNOG SISTEMA Tehniþko-tehnološka struktura saobraüajnog sistema predstavlja osnovu na kojoj se razvija i njegova ekonomskoorganizaciona struktura. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 2. ekonomska uloga saobraüaja u privredi i društvu manifestuje se kroz transportne troškove kao dodatne troškove procesima proizvodnje. To pretpostavlja obezbeÿenje razvoja svake saobraüajne grane prema njenim komparativnim prednostima na principu društvene rentabilnosti sa stanovišta celokupnog 87 105 . s druge.V. tj. sadržana u obezbeÿenju njegovog funkcionisanja. Optimizacija strukture saobraüajnog sistema.1. i omoguüavanju svih društvenih tokova u putniþkom saobraüaju. kao i uloga pojedinaþnih saobraüajnih grana u celokupnom funkcionisanju saobraüaja kao þetvrte oblasti proizvodnje u privredi i društvu. Samom þinjenicom da je proces transporta produžetak procesa proizvodnje u sferi prometa. U isto vreme saobraüaj. Uþešüe transportnih troškova u troškovima distribucije i cenama koje plaüa krajnji potrošaþ znatno je pa ekonomija transporta predstavlja važan odeljak ukupne društvene ekonomije.N. da predstavlja dodatni proces procesu proizvodnje. EKONOMSKE OSNOVE ORGANIZACIJE SAOBRAûAJA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA 2. predstavlja osnovni cilj društva. kao kategorija.

U razvoju ekonomsko-organizacione strukture saobraüajnog sistema po granama saobraüaja i njihovom uþešüu u okviru ukupnog saobraüajnog sistema. kontrolom bezbednosti saobraüaja). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüajnog sistema. poslovanje saobraüajnih preduzeüa u prethodnom periodu obeležavale su znatne razlike u uslovima pod kojima se to poslovanje u razliþitim saobraüajnim granama odvijalo. poreske politike. što je za posledicu imalo formiranje neracionalne strukture saobraüajnog sistema.N. kao i kroz druge oblike odnosa države prema saobraüaju (merama investicione politike. U savremenoj organizaciji saobraüaja taj cilj se ostvaruje. a ne sa stanovišta svake saobraüajne grane posebno i saobraüajnih preduzeüa u okvirima tih saobraüajnih grana. zakonodavstvom. Pomenute razlike u uslovima poslovanja svode se uglavnom na: 88 106 . Ɣ ostvarivanje uloge države u podeli rada na saobraüajnom tržištu definisanim merama koordinacije saobraüaja i harmonizacije saobraüajnog sistema. Prema tome. uz najniže društvene troškove.V. cilj je sadržan u tome da se svaka saobraüajna grana orijentiše na one prevoze koje može da izvrši najbrže i najefikasnije. ili bolje reüi tome treba težiti. Ɣ slobodno i samostalno nastupanje saobraüajnih preduzeüa (u ponudi usluga) na saobraüajnom tržištu. prema sledeüim osnovnim ekonomsko-organizacionim pretpostavkama koje karakterišu savremeni saobraüajni sistem: Ɣ slobodan izbor prevoznika od strane korisnika saobraüajnih usluga. regulisanjem karaktera javne službe.

koje ima jedino železnica. dok je železnica pod pritiskom ekspanzije motorizacije tehniþki zaostajala i gubila prevoze za koje je društveno rentabilnija. ̛ sporog i neadekvatnog prilagoÿavanja železnice promenama uslova konkurencije na saobraüajnom tržištu što je posledica njenog inertnog ponašanja primerenog vremenu u kom je imala monopolski položaj na tržištu saobraüajnih usluga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ nejednake ekonomske uslove konkurencije na saobraüajnom tržištu izmeÿu železnice i ostalih grana saobraüaja. ̛ obaveza javne službe. tarifne obaveze i obaveza prevoza. Ɣ nejednake tehniþke uslove konkurencije. u nešto izmenjenom obliku. koji su posledica sledeüih þinjenica: ̛ država je više ulagala u razvoj putne infrastrukture. još uvek postoji) što znaþi da je država železnicu koristila kao instrument ekonomske i socijalne politike.V. a ostale grane saobraüaja te troškove snose samo delimiþno kroz takse i naknade za korišüenje saobraüajnog puta i kroz poreze na goriva i maziva sadržane u ceni energenata. 89 107 . veü one mogu birati prevoze prema sopstvenom interesu.N. dok kod ostalih saobraüajnih grana nije tako. a to znaþi: obaveza održavanja saobraüaja. koji su posledica sledeüih þinjenica: ̛ snošenja troškova infrastrukture. gde jedino železnica snosi sve troškove infrastrukture u tekuüim cenama usluga. ̛ odreÿivanja i sprovoÿenja politike cena usluga u železniþkom saobraüaju (ta uloga države.

tako i zbog strukture troškova poslovanja u kojoj. uticali su i spoljni faktori. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Iz tih razloga su. u poslednjih nekoliko decenija. a time i strukture tražnje za uslugama. 9 90 108 . promena u strukturi tražnje za saobraüajnim uslugama. supstitucioni procesi menjali ulogu železnice i ostalih saobraüajnih grana u pravcu stalnog smanjenja njenog uþešüa u ukupnom obimu saobraüaja. pored rasta ukupnog obima tražnje.V. Takav trend pratilo je permanentno pogoršanje ekonomskog položaja železnice. pa zatim decentralizacije pomenutih aglomeracija. kako zbog politike cena koju je preko nje vodila država. a time i rast ukupnog obima tražnje za saobraüajnim uslugama. Na razvoj strukture saobraüajnog sistema i podelu rada na saobraüajnom tržištu. Ɣ migracije i promena strukture stanovništva (gradskog i seoskog). kako u putniþkom tako i u robnom saobraüaju. pored organizacionih i ekonomskih uslova konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana. fiksni troškovi imaju visoko uþešüe u odnosu na ukupne troškove.N. i u relativnim i u apsolutnim iznosima. Ɣ menjanje socijalne strukture stanovništva koje je takoÿe prouzrokovalo promenu strukture tražnje za saobraüajnim uslugama. 8 Ɣ stvaranje velikih gradova i industrijskih centara s inicijalnim procesima centralizacije. i kao posledica tih procesa. a samim tim i do promene strukture tražnje za saobraüajnim uslugama. Ɣ geografski faktori i urbanizacija. U elemente demografskog razvoja koji su od znaþaja za istraživanje i analizu razvoja saobraüaja spadaju: Ɣ globalni rast broja stanovnika. Dolazilo je do promene strukture privrede i demografske strukture.

Sve to zajedno znatno je uticalo na promenu strukture tražnje za saobraüajnim uslugama kojoj se železnica. sa svojom ustaljenom ponudom usluga bez novina. u saobraüajno razvijenim državama (Zapadne Evrope) osmišljeni su koncepti saobraüajne politike usmereni na reafirmaciju železnice i njenu brzu elektrifikaciju i modernizaciju. S obzirom na to da je železnica od strane države bila dvojno tretirana. Drumski saobraüaj. naprotiv. karakterisala je pravovremena i skladna reakcija na zahteve izmenjene efektivne tražnje. a istovremeno raste i uþešüe tercijarnih delatnosti. Ovi koncepti saobraüajne politike zasnivaju se na programima i koncepcijama formiranja i primene ekonomskih i organizacionih mera za obezbeÿivanje takvih uslova konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana u kojima železnica može biti ravnopravan konkurent na liberalizovanom saobraüajnom tržištu. sporo prilagoÿavala. Raslo je. uþešüe grana industrije višeg stepena obrade. i stalno raste. Meÿutim. i kao javna služba (gde je služila kao instrument ekonomske i socijalne politike) i kao privredna organizacija. njen nedefinisan i nerazrešen ekonomski položaj u konkurenciji sa ostalim granama saobraüaja nije joj mogao obezbediti adekvatno ukljuþivanje u konkurentske odnose koji su nastali liberalizacijom evropskog saobraüajnog tržišta poþetkom devedesetih godina dvadesetog veka. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Uporedo s promenama demografskog razvoja menjala se i struktura privrede u oblasti proizvodnje.N. finalnih proizvoda široke potrošnje.V. 91 109 .

Afrike i s Bliskog Istoka. a poluproizvodi i gotovi proizvodi iz SAD i Japana. ispred II sektora (prerade sirovina. ƒ veliki deo stanovništva živi u naseljima s visokim stepenom gustine radnih mesta i stambenih jedinica. EKONOMSKI I ORGANIZACIONI KONCEPTI HARMONIZACIJE SAOBRAûAJNOG SISTEMA 2.V. industrije i zanatstva). Evropske zemlje imaju visoko uþešüe u meÿunarodnom putniþkom i robnom saobraüaju. i Ɣ zapad–istok: s podruþja Francuske prema Istoþnoj Evropi. trgovine i usluga. Energija i sirovine uvoze se (i uvoziüe se) iz Azije. Proizvodi visoke tehnologije izvoze se (i izvoziüe se) u ceo svet. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 2. iz þega je proisteklo formiranje „glavnih osa evropskog saobraüaja“.1. Nastajanje novih industrijskih aglomeracija se ne oþekuje. postoje i koncentrisane turistiþke regije. ƒ rastojanja izmeÿu veüih aglomeracija iznose najmanje 100 kilometara. Velike Britanije i Skandinavije ka južnoj Francuskoj i Italiji. 92 110 .2. SAOBRAûAJNO-EKONOMSKE I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE EVROPSKOG SAOBRAûAJNOG SISTEMA Razvoj strukture saobraüajnog sistema u evropskim zemljama polazi od þinjenice da je neophodno formiranje jedinstvenog evropskog saobraüajnog tržišta.N. Pored velikih gradova i industrijskih regionia. s dijagonalnim pravcima prema Pirinejskom poluostrvu i na Balkan. Struktura tražnje evropske privrede zasnovana je na nekoliko karakteristika: ƒ u strukturi privrednih grana preteže uþešüe IV sektora (informatike) i III sektora (distribucije robe. ƒ glavni saobraüajni magistralni tokovi formirani su na sledeüim pravcima: Ɣ sever–jug: s prostora severozapadne Evrope. tercijarnih delatnosti). tj.2.

2. Procenat uþešüa reþnog saobraüaja i cevovoda u ukupnom obimu saobraüaja.N.V.2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Uspostavljena je glavna Evropska magistralna železniþka mreža. a drumski srednja i kraüa. na saobraüajno-ekonomskim principima raþunovodstva.000 km. s ulogom razvoženja (u robnom saobraüaju). treba da se zasniva na ekonomskim i energetskim faktorima. U podeli rada sa železnicom na toj mreži. EKONOMSKE I ORGANIZACIONE PRETPOSTAVKE IZJEDNAýAVANJA USLOVA KONKURENCIJE I HARMONIZACIJE SAOBRAûAJNOG SISTEMA Osnovnu pretpostavku za realizaciju harmonizacije saobraüajnog sistema predstavlja obezbeÿivanje jednakih uslova konkurencije izmeÿu svih saobraüajnih grana. a koji su socijalne prirode i karakteriše ih propisivanje razliþitih obaveza (kao što su: obaveza javne službe. na svim pravcima u dužini od oko 40. kao i uža mreža tranzitnih pruga u dužini od oko 24. Liberalizacija saobraüajnog tržišta podrazumeva odstranjivanje svih oblika kontingentiranja u saobraüaju kao i to da se država odrekne svih zahteva koje ima prema pojedinim saobraüajnim granama (kao na primer železnici). obaveza reda vožnje. Liberalizaciju saobraüajnog tržišta mora da sledi njegova harmonizacija koja podrazumeva izjednaþavanje uslova snošenja troškova infrastrukture.000 km. održavanja saobraüaja. u daljoj buduünosti. obaveza prevoza. kao i faktorima zaštite životne sredine. 93 111 . tarifne obaveze). vazdušni i drumski saobraüaj treba da budu orijentisani tako da vazdušni preuzima duža rastojanja (od 500 km do 800 km u putniþkom saobraüaju). kao i eksternih troškova svake grane saobraüaja prema principu uzroþnosti. 2.

u tom sluþaju. Formirano je jedno državno preduzeüe za održavanje infrastrukture („Banverkt“). 94 112 .V. dodaju se samo pripadajuüi troškovi infrastrukture u iznosu propisane takse za njeno korišüenje. Pomenuti koncept veü duže vreme funkcioniše u pojedinim zemljama: ̛ U Švedskoj je za ovu problematiku primenjeno dosta radikalno. Troškovima organizacije saobraüaja. ali veoma efikasno rešenje. odnosno svih stabilnih postrojenja saobraüajnog puta. Primenom jednakih kriterija u politici cena korišüenja infrastrukture država. pa se na toj osnovi formiraju troškovi poslovanja železnice koje je moguüe realno planirati i pokrivati prihodima ostvarenim na bazi tekuüih cena proizvedenih saobraüajnih usluga. sliþno kao u drumskom saobraüaju. u tom sluþaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Napred navedeno nameüe zakljuþak da je za železnicu optimalan sledeüi koncept ekonomskih odnosa: 10 Ɣ Preuzimanje finansijske odgovornosti države za saobraüajni put i odreÿivanje taksi železnici za korišüenje saobraüajnog puta. plaüa takse i naknade za korišüenje saobraüajnog puta. Za sprovoÿenje takvog principa neophodno je odvajanje evidencije i obraþuna troškova infrastrukture od evidencije i obraþuna troškova organizacije saobraüaja. i drugo za održavanje saobraüaja („Švedske železnice“). Železniþko preduzeüe plaüa preduzeüu za održavanje infrastrukture naknadu za njeno korišüenje i takse za vozni park. Ova mera podrazumeva da država može potpuno preuzeti finansiranje i brigu za izgradnju i održavanje infrastrukture. Železnica. Švedske železnice su još 1988. na ovaj naþin. godine jednostavno podeljene na dva preduzeüa.N. kao i sve ostale saobraüajne grane. dovodi sve saobraüajne grane u položaj ravnopravnih uslova konkurencije.

V. kalkulacijom ovih troškova u cenama usluga. Meÿutim. poveüava konkurentska sposobnost železnice. ovi troškovi uþestvuju u ceni tih naknada srazmerno njihovoj visini. Ova problematika predstavlja znaþajan element konkurentske sposobnosti pojedinih saobraüajnih grana u konceptu harmonizacije saobraüajnog sistema. i posledicama saobraüajnih udesa. predstavljaju kvalitetno trajno rešenje uslova konkurencije izmeÿu železnice i ostalih grana saobraüaja po osnovu snošenja troškova infrastrukture. infrastrukturu gradi i održava preduzeüe Švajcarske železnice u sopstvenoj organizaciji. Stoga se. a posebno onaj koji je primenjen u Švedskoj. Ɣ Optereüenje saobraüajnih preduzeüa spoljnim troškovima. U zemljama gde veü funkcioniše sistem naknada za korišüenje infrastrukture i u železniþkom saobraüaju. putem derogiranja prostora. 95 113 . a železnica plaüa državi naknadu za stvarno korišüenje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ U Švajcarskoj. Predstavljeni koncepti (pored ostalih rešenja primenjenih u razliþitim evropskim zemljama). Država je preuzela odgovornost za infrastrukturu. U ekonomskoj teoriji postoje metodološka rešenja za utvrÿivanje visine troškova nastalih iz ovih razloga. U odnosu na ostale saobraüajne grane. buke. ̛ U Austriji je takoÿe odvojeno raþunovodstvo troškova infrastrukture i organizacije saobraüaja kod železnice. Iz tog razloga ovi troškovi. jer svaka saobraüajna grana prouzrokuje razliþite spoljne efekte na životnu sredinu. prema svojoj platežnoj sposobnosti. država pokriva sve troškove i investicije.N. železnica ima najpovoljniji položaj u pogledu visine spoljnih troškova. Troškovi zagaÿivanja prostora u sluþaju elektrificirane železnice svode se praktiþno na nulu. a železnica plaüa naknade za njeno korišüenje. kao element cene saobraüajnih usluga. a troškovi buke i udesa na najmanju meru. predstavljaju efikasan instrument harmonizacije saobraüajnog sistema.

Ɣ Uspostavljanje jednakih konkurentskih uslova u poreskom sistemu i poreskoj politici. Ova mera podrazumeva „þišüenje“ raþuna železnice tako što bi država preuzela sve dugove železnice po osnovu otplate kredita i zajmova za infrastrukturu. kao i za obavezno (propisano) obavljanje saobraüaja na nerentabilnim relacijama. Princip je da svaki organ ili organizacija koja takve prevoze zahteva.N. Država i železnica treba ugovorima da regulišu sve prevoze koje železnica obavlja u socijalne svrhe. Ɣ Konsolidacija finansijskog stanja železnice. 96 114 . Na taj naþin železnica bi se rasteretila svih ranije steþenih obaveza za infrastrukturu.V. Takoÿe je neophodno da neko novoformirano (državno) preduzeüe za infrastrukturu srazmerno nadoknadi železnici realnu vrednost preuzete infrastrukture koju je železnica do tog momenta isfinansirala i otplatila u potpunosti. Poreska politika i sistem obraþuna poreza moraju biti podjednaki u odnosu na svaku saobraüajnu granu u pogledu propisanih obaveznih dažbina prema državi. a koji iz komercijalnog aspekta za železnicu predstavljaju nerentabilne prevoze. sanirala svoje finansijsko stanje i stekla moguünost uþestvovanja na saobraüajnom tržištu na zdravim finansijskim osnovama i pod ravnopravnim konkurentskim uslovima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ Ugovorno regulisanje odnosa „država–železnica“ za socijalne usluge i razdvajanje komercijalnog i nekomercijalnog poslovanja železnice. iste plati u potpunosti ili doplati razliku do realne ekonomske cene. Država mora da snosi kompletnu razliku u ceni izmeÿu ekonomske i povlašüene cene za socijalne prevoze.

Harmonizacija ovih uslova treba da obezbedi društveno rentabilnu podelu rada orijentacijom svake saobraüajne grane na tržište onih usluga za koje je društveno najrentabilnija. kao konkurenti železnici. KONKURENTSKI ODNOSI I PODELA RADA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU Liberalizacija saobraüajnog tržišta pretpostavlja dva osnovna uslova: ̛ slobodan izbor prevoznika od strane korisnika usluga. Privredno poslovanje železnice neophodno je regulisati zakonskim propisima kojima se reguliše i odvajanje raþunovodstva železnice od države.N. Pomenutim ekonomskim merama harmonizacije železnica se takoÿe može ukljuþiti kao ravnopravan konkurent na saobraüajnom tržištu. uz uvažavanje ekonomskih kriterija i kriterija zaštite životne sredine. veü posluju na saobraüajnom tržištu kao samostalni ekonomski subjekti konkurentno sposobni primereno svojoj ulozi na saobraüajnom tržištu. ̛ jednake ekonomske uslove konkurencije za sva saobraüajna preduzeüa kada je reþ o ponudi. Sva preduzeüa u ostalim granama saobraüaja.3. Ɣ Noveliranje zakonske regulative. 2. to se i podela rada na principima harmonizacije usmerava prema utvrÿenim 97 115 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Razlike u poreskim stopama mogu se javljati samo kao posledica delovanja države u pravcu realizacije uspostavljenih kriterija razvoja saobraüaja u saobraüajnoj politici. Pošto osnovni problem harmonizacije predstavlja železnica. kao okosnica saobraüajnog sistema. a u saglasnosti sa svim ostalim zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast.V.2.

V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ segmentima tržišta železnice i njene podele rada s drugim granama saobraüaja. 98 116 . kao i ponovno preuzimanje (procesom supstitucije izgubljenih prevoza) transporta za koje je železnica bila i ostala društveno najrentabilnija. Ɣ SEGMENTI TRŽIŠTA ŽELEZNICE Konkurentska sposobnost železnice i njeno uþešüe u podeli rada na saobraüajnom tržištu mogu se realno utvrÿivati samo na bazi modernizovanih voznih kapaciteta železnice s organizacijom automatizovanog regulisanja odvijanja saobraüaja odgovarajuüim signalno-sigurnosnim ureÿajima i infrastrukturom sposobnom da podnese velike brzine vozova.N. ŷ Putniþki saobraüaj U podeli rada na tržištu putniþkog saobraüaja postoji ozbiljan potencijal prevoza za železnicu u odnosu na njene konkurente. ̛ u noünom saobraüaju železnica treba da preuzme putniþki saobraüaj na distancama do 1200 km. Iz tog razloga postavljeni su sledeüi ciljevi harmonizacije: ̛ u dnevnom saobraüaju železnica treba da preuzme saobraüaj putnika izmeÿu gradova i turistiþkih centara s vremenom putovanja 2 do 4 þasa i putovanja na distancama do 500 km u domaüem saobraüaju i do 800 km u meÿunarodnom. a vazdušni saobraüaj na duža. tako i u meÿunarodnom saobraüaju. Ovo stoga što suštinski cilj harmonizacije u stvari predstavlja reafirmacija železnice i poveüanje stepena korišüenja njenih veü postojeüih kapaciteta. kako u unutrašnjem. U takvoj konkurenciji drumski saobraüaj treba da se orijentiše na srednja i kraüa odstojanja.

teþna goriva.V. ̛ industrijskim poluproizvodima. drvo. žito. Prevoze na kraüim i srednjim odstojanjima treba da preuzme drumski saobraüaj. gde uloga železnice treba da bude izrazita prvenstveno u sluþajevima prevoza na dužim odstojanjima i to kada je reþ o: ̛ sirovinama. ugalj.. rudama. investicionoj i potrošnoj robi (hemijski proizvodi. ŷ Putniþki saobraüaj U putniþkom saobraüaju železnice evropskih zemalja preduzele su i neprestano unapreÿuju organizacione mere 99 117 . ̛ ostalim masivnim robama (mineralije.. transportna sredstva i oprema. cement.).N.. Posebnu šansu za razvoj svaka saobraüajna grana ima ukljuþivanjem u podelu rada u okviru formiranja ''transportnog lanca'' integralnog transporta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ u velikim aglomeracijama železnica treba da preuzme kružni i tranzitni saobraüaj metroom i brzom gradskom železnicom i da ostvari integraciju aerodroma i centralnih stanica ostalih grana saobraüaja u aglomeraciji. Ɣ ORGANIZACIJA PONUDE USLUGA Realizacija podele rada prema konceptu segmentacije tržišta zahteva odgovarajuüe organizacione mere železnice.. mašine. þeliku. ŷ Robni saobraüaj Robni saobraüaj prepušta se punoj liberalizaciji. gotovi proizvodi).

a samo jedan partner prema korisniku. posebnih turistiþkih agencijskih vozova i sl. ̛ organizovanje vozova-hotela. Za meÿunarodni robni saobraüaj važi princip: više železnica (železniþkih uprava i preduzeüa). U tom pravcu preduzeto je: ̛ organizovanje savremene komercijalne službe i analiza strukture tržišta prodaje usluga.V. što znaþi da su železniþke uprave svih zemalja preko þijih teritorija ovi vozovi saobraüaju utvrdile jedinstvenu organizaciju upravljanja saobraüajem ovih vozova. Jedan þovek (tj. ŷ Robni saobraüaj U robnom saobraüaju ponuda usluga se takoÿe organizuje na principu meÿunarodnog menadžmenta. agencija) zakljuþuje ugovore o prevozu robe u meÿunarodnom saobraüaju u ime svih železnica koje uþestvuju u prevozu (i tranzitu) i odreÿuje cenu usluge. „EuroCity“ vozovi organizuju se na principu meÿunarodnog menadžmenta. s jednim ili više odeljaka i s ležajevima za poslovne putnike u noünom saobraüaju na relacijama 800 do 1200 km. redom vožnje „sat-takt“ i zaustavljanjem tih vozova u stanicama koje su meÿusobno udaljene najmanje stotinak kilometara. ̛ organizovanje posebnih auto-vozova. jedna firma.. Njima se povezuju svi gradovi i znaþajniji centri.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ usmerene na što viši stepen konkurentnosti železnice i njenog uþešüa u podeli rada na saobraüajnom tržištu. ukljuþivanje u mrežu turistiþkih agencija i sl. odvijanje kontejnerskog 100 118 . ̛ organizovanje kvalitetne mreže dnevnih vozova velikih brzina (koji razvijaju proseþne tehniþke brzine od 160 km/h do 250 km/h) na relacijama od 200 do 800 km i to „InterCity“ vozova s tzv. Organizacija saobraüaja garantuje rokove isporuke. kolske pošiljke „od vrata do vrata“. preduzeüe.

.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ transporta i svih oblika integralnog transporta na relacijama preko 500 km. kao i usluge pre i posle završenog procesa prevoza u okviru transportnog lanca. carinjenje. 101 119 . opasne materije..V.). ̛ garantovanje visokog stepena sigurnosti transporta. Nacionalni saobraüajni sistemi sve više postaju. špedicijama. kao i visok kvalitet usluga. itd. rent-a-car preduzeüima. podsistemi velikog evropskog saobraüajnog sistema. Ono što posebno karakteriše savremenu organizaciju ponude na saobraüajnom tržištu robnog saobraüaja jeste sve veüa kooperacija i integracija preduzeüa razliþitih saobraüajnih grana. naroþito za tzv. ̛ besprekoran nadzor nad pošiljkom s informisanjem korisnika i obezbeÿivanje moguünosti korisniku da raspolaže robom u toku celog prevoznog puta. kao što su: ̛ obezbeÿivanje bržeg prevoza železnicom nego što je isti prevoz moguüe obaviti drumskim saobraüajem.. s garantovanim rokovima isporuka. ̛ postupna logistika koja podrazumeva preuzimanje svih usputnih zadataka (informisanje korisnika o toku prevoza robe. Ta þinjenica daje specifiþan karakter savremenoj organizaciji saobraüaja kao složenom ekonomsko-organizacionom sistemu. a postiže se organizacionim merama.. U robnom saobraüaju uvodi se puna logistika i informatika koja obezbeÿuje kontrolu i praüenje pošiljki od utovara i otpreme. pa do isporuke primaocu. u smislu meÿunarodnog saobraüaja. špediterske usluge. tokom prevoznog puta. Cilj logistike u robnom saobraüaju jeste da železnici obezbedi odgovarajuüe mesto u podeli rada. Takoÿe se organizuje i saradnja sa specijalizovanim preduzeüima drumskog saobraüaja.

ali se ni u jednoj ne formira organizacioni sistem celokupne oblasti. daje mu posebnu ulogu u ekonomsko-organizacionoj teoriji.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. Zbog razliþite uloge pojedinih grana saobraüaja. optimalna struktura saobraüajnog sistema znaþajan je faktor njegove uloge u privredi kao jedinstvenog organizacionog sistema. javljaju se razliþiti problemi organizacione prirode u zavisnosti od specifiþnosti svake od tih delatnosti. Na toj osnovi se organizacija i poslovanje saobraüajnih preduzeüa. sama funkcija saobraüaja kao delatnosti. MAKROLOGISTIýKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAûAJA Makroorganizacija saobraüaja kao þetvrte oblasti materijalne proizvodnje predstavlja posebnu problematiku u ekonomskoj teoriji organizacije i organizacionoj praksi u preduzeüima.N. u odnosu na sve druge oblasti proizvodnje. Tako se saobraüaj u organizacionoj. Time se visina transportnih troškova javlja kao znaþajan faktor nivoa cena svih vrsta robe proizvedenih u ostalim oblastima proizvodnje. 102 120 . Navedene grupacije imaju razliþite tehniþko-tehnološke osnove organizacije i razliþite ekonomsko-organizacione forme. Meÿutim. kao i njihova poslovna logistika javljaju kao odeljak opšte teorije makrologistike saobraüaja. U svakoj oblasti proizvodnje: ekstraktivnoj industriji. kao i u oblasti prometa. poslovne funkcije u preduzeüima kao mikrologistiþkim sistemima. preraÿivaþkoj industriji i poljoprivredi. koji predstavljaju þlanove makroorganizacione strukture saobraüajnog sistema. kao i troškova života. tretira teorija mikrologistike. a i celokupnoj ekonomskoj teoriji tretira kao: veliki specifiþan i složen tehniþko-tehnološki i ekonomskoorganizacioni sistem. Saobraüaj predstavlja produžetak procesa proizvodnje svih prethodnih oblasti i glavni je indikator i osnovni uslov celokupnog logistiþkog procesa fiziþke distribucije robe i odvijanja svih društvenih tokova. Meÿutim.

1. a zatim oblike njihove kooperacije i integracije sa stanovišta organizacionog integrisanja funkcija saobraüaja kao velikog ekonomskog sistema. i Ɣ iz aspekta saobraüajnog puta (odakle proizilaze njegove organizacione. a to znaþi saobraüajnog preduzeüa i to posmatrano: Ɣ iz aspekta njegove funkcije po delatnostima (prevozu robe ili putnika). tj. saþinjavaju njegovi þlanovi kao organizacioni delovi sistema. mezo i mikroekonomije predstavljaju mezoekonomske sisteme. u stvari. tehniþkotehnološke karakteristike i uloga u organizaciji procesa fiziþke distribucije). kao i svakog drugog velikog ekonomskoorganizacionog. meta i mikrologistike svrstavaju se u mikrologistiþke sisteme (koji su pak þlanovi „logistiþkog sistema višeg reda“. 13 Polazeüi od teorijskih koncepata distribucije. logistike i marketinga u savremenoj privredi. postoji apsolutna osnova 103 121 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Cilj optimizacije saobraüajnog sistema nalazi se u razvoju i organizovanju svakog þlana mikrologistiþkog sistema. 12 odnosno makrologistiþkog sistema) i predstavljaju nosioce poslovne logistike. MAKROLOGISTIýKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAûAJNOG SISTEMA I PREDUZEûA PO DELATNOSTIMA Makrologistiþku organizacionu strukturu saobraüajnog sistema. kao osnovni nosioci funkcija organizacije i izvršenja odreÿene delatnosti. Iz tog razloga potrebno je organizacionu strukturu saobraüajnog sistema analizirati iz ova dva aspekta makrologistiþke strukture. 11 a prema teoriji makro.N. saobraüajna preduzeüa koja po organizacionoj teoriji makro. 3. To su.V.

mogu se razlikovati sledeüe vrste preduzeüa kao nosilaca funkcija saobraüaja u logistici transporta: 1. 5. preduzeüa za prevoz robe i putnika. treba razlikovati nosioce transportne funkcije od preduzeüa koja u okviru svoje delatnosti vrše i transportovanje robe. 1. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ postavljanja logistiþkog koncepta organizacije saobraüaja u fiziþkoj distribuciji sa saobraüajnim preduzeüem kao poslovnim sistemom.V. odnosno tehnološki procesi u organizaciji i funkcionisanju saobraüaja. koji saþinjavaju preduzeüa kao tehnološki podsistemi specijalizovani za odreÿene delatnosti. preduzeüa za prevoz robe. Prema ovakvom definisanju saobraüajnog preduzeüa kao mezoekonomskog sistema i nosioca poslovne logistike i prema strukturi makrologistiþkog sistema po delatnostima. robno-transportni centri i kontejnerski terminali. aerodromi i autobuske stanice. skladišta. 6. ̛ preduzeüa (proizvodna i trgovinska) za sopstvene potrebe. špedicije. preduzeüa za prevoz putnika. 7. luke. 2.N. Meÿutim. koje je nosilac organizacije logistiþkih funkcija poslovne logistike. 104 122 . Preduzeüa za prevoz robe U logistiþkom sistemu fiziþke distribucije osnovni nosioci fiziþkog kretanja robe od proizvoÿaþa do potrošaþa jesu transportna preduzeüa. 3. 4. jer prevoz robe od mesta proizvodnje do mesta potrošnje mogu da vrše: ̛ transportna preduzeüa registrovana za javni prevoz robe. putniþke agencije.

a strukturu funkcije prevoza putnika þine: u okviru prevoza putnika. a isto tako je bilo i sa železniþkim kompozicijama. Na istim brodovima je. ̛ preduzeüa za manipulaciju robom. pretovara i skladištenja robe. Preduzeüa za prevoz putnika U poþetnim fazama razvoja saobraüajnog sistema prevoz putnika su vršila preduzeüa þija je osnovna delatnost bila robni saobraüaj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (tzv.V. Radi obuhvatanja ukupne delatnosti saobraüaja (i u robnom i u putniþkom saobraüaju) obim i struktura prevoza statistiþki se uvek razlikuju i u javnom saobraüaju i u saobraüaju za sopstvene potrebe. Prema izloženoj strukturi specijalizacije pojedinih preduzeüa za odreÿene tehnološke faze (koje predstavljaju podsisteme u logistiþkom lancu aktivnosti procesa fiziþke distribucije) mogu se razlikovati nosioci funkcije transporta: ̛ u javnom saobraüaju. nosilaca 105 123 . þije jedinice transporta mogu biti registrovane þak i za javni transport).N. i ̛ u saobraüaju za sopstvene potrebe. 2. bio vršen prevoz robe i putnika. struktura nosilaca funkcije putnika je šira od pojma preduzeüa za prevoz Razvijena je specijalizacija preduzeüa. sa ekspanzijom motorizacije. kao delatnosti saobraüajnog sistema. došlo je do proširenja strukture saobraüajnog sistema razvojem drumskog i vazdušnog saobraüaja. usluge utovara. Tek u drugoj fazi. istovara. Kada se govori o preduzeüima za prevoz robe u okviru sistematizacije saobraüajnih preduzeüa uvek se misli na preduzeüa javnog saobraüaja. interprodukcioni transport. na primer. U putniþkom saobraüaju. a na isti naþin se razlikuju i prevozni kapaciteti.

U ekonomskoj teoriji. postoji i specijalizacija preduzeüa za prevoz putnika na: ƒ preduzeüa za prevoz putnika u meÿumesnom i/ili meÿunarodnom saobraüaju.N. ƒ preduzeüa i ustanove sa sopstvenim parkovima za prevoz putnika (za sopstvene potrebe). spada u proizvodnu sferu. isto kao i robni. ƒ privatni prevoznici (vlasnici autobusa) registrovani za javni prevoz. na osnovu Marksovog tumaþenja saobraüaja u celini. svuda gde se govori o saobraüaju navodi prevoz ljudi i 106 124 . U ranijoj graÿanskoj teoriji delatnost putniþkog saobraüaja smatrala se javnom službom. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ƒ transportna preduzeüa registrovana za prevoz putnika. deli se na: Ɣ javni putniþki saobraüaj. kao þetvrte oblasti materijalne proizvodnje. Ɣ saobraüaj za sopstvene potrebe. ƒ taksi preduzeüa i privatni taksi prevoznici. po obimu i strukturi. ƒ privatni prevoz sopstvenim autobusima. Marks. Putniþki saobraüaj kao delatnost. ƒ preduzeüa gradskog i prigradskog saobraüaja. u analizi procesa proizvodnje. Meÿutim. s tim što je termin „javna služba“ evoluirao u „javni saobraüaj“.V. jasno je da putniþki saobraüaj. Takva je tumaþenja još uvek moguüe pronaüi. i statistiþki i u planovima razvoja. delatnost putniþkog saobraüaja kao proizvodne delatnosti razliþito je tretirana. i Ɣ prevoz putniþkim automobilima. ƒ putniþke agencije i druge turistiþke organizacije. Osim toga.

. što tereti troškove života. 3.. a to je isto kao i kad se u prevozu robe transportuju sredstva za dalju proizvodnju i liþnu potrošnju.“ 15 I ostali ruski autori. njegov se efekat izražava u usluzi . ili usluga i kakva usluga). službena putovanja koja se finansiraju na teret proizvodnje.. takoÿe. U tom istom procesu prevoze se i putnici u privatne svrhe. „Rezultat – bilo da se transportuju ljudi ili roba – jeste njihov premeštaj. bez obzira na to da li se prevoze ljudi ili roba. upravo saþinjava proces proizvodnje koji je rezultat njegovog delovanja. 107 125 . itd. Ljudi i roba putuju transportnim sredstvima. polazeüi od istog stanovišta kaže: „Da li železnice prevoze robu ili ljude.. 16 Prema tome. tj. smatraju putniþki saobraüaj proizvodnom delatnošüu. Prevoz putnika se takoÿe obavlja u sferi proizvodnje: prevoz radnika na posao i s posla. pa þak i u istim mešovitim vozovima. mešoviti saobraüaj.N. to je svejedno.V. jer se saobraüaj i putniþkih i teretnih vozova obavlja u jedinstvenom saobraüajnom procesu. Plaüanje prevoza u te svrhe tereti troškove proizvodnje isto kao i prevoz robe. proizvodni proces ostaje isti. na saobraüajnom tržištu postoji veliki broj preduzeüa koja obavljaju mešoviti saobraüaj. jedinstvenom fazom procesa proizvodnje. na istim prugama. Preduzeüa za prevoz putnika i robe Najveüi broj saobraüajnih preduzeüa registrovan je i za prevoz putnika i za prevoz robe. i preduzeüa za prevoz putnika su preduzeüa u oblasti proizvodnje. nije važno šta se proizvodi (stvar i kakva stvar.“ 14 ýernomordik. nego kako se proizvodi s ekonomske i tehniþke strane. premeštanje ovog sredstva. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ robe. U železniþkom saobraüaju ovo je zapravo jedini oblik organizacije. a putovanje. Iako u drumskom saobraüaju prevladavaju preduzeüa specijalizovana za odreÿenu vrstu prevoza. za tzv.

ili sama vrši prevoz sopstvenim prevoznim kapacitetima. u funkciji preduzetnika u meÿunarodnom multimodalnom transportu. Prema tome. Špedicije Preduzeüa za špediterske usluge imaju osnovni zadatak da organizuju prevoz robe i preuzmu na sebe svu brigu o robi od momenta preuzimanja od pošiljaoca do predaje robe primaocu.V. najpovoljnije prevoznike kada se radi o kombinovanom prevozu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 4. „advokatima nalogodavaca“ i „carevima saobraüaja“. kao zastupnici koji obavljaju odreÿene poslove u tuÿe ime.N. tj. odnosno nalogodavca. ̛ kao agenti. Ona komunicira sa svim nosiocima fiziþke distribucije robe u logistiþkom sistemu unutrašnjeg i meÿunarodnog robnog prometa. njen prevoz i dopremu. tj. Špedicija preuzima robu od pošiljaoca i bira prevoznika koji je najpovoljniji. i ̛ kao samostalna preduzeüa koja obavljaju poslove u svoje ime i za svoj raþun. posrednici izmeÿu korisnika saobraüajnih usluga koji obavljaju odreÿene poslove u svoje ime a za raþun korisnika usluge. a po nalogu i za raþun nalogodavca. Špedicija ima posebnu ulogu u logistiþkom procesu fiziþke distribucije robe kao organizator fiziþke distribucije. Posebno meÿunarodni špediteri imaju svoje brojne funkcije i specijalne zadatke u kombinovanom meÿunarodnom multimodalnom transportu. tj. špeditersko preduzeüe organizuje otpremu robe. 108 126 . 17 Ovakvi nazivi špediciji se pripisuju zbog toga što ona. Špedicije se pojavljuju u tri osnovna statusa: ̛ kao komisionari. kako u klasiþnom organizovanju prevoza tako i u multimodalnom i integralnom transportu. Špediteri imaju veliki znaþaj naroþito u meÿunarodnom saobraüaju. Zato se oni s pravom nazivaju „arhitektima transporta“.

rezervacijom mesta u prevoznim kapacitetima razliþitih grana saobraüaja i prevozom putnika sopstvenim kapacitetima. aerodromi i autobuske stanice Posebnu kategoriju organizacija delatnosti vezanih za saobraüaj robe i putnika predstavljaju tehnološki podsistemi logistiþkog sistema transporta koji servisiraju aktivnosti u 109 127 . Radi svega navedenog.N. skladišta. Najteži problem. 5. Putniþke agencije mogu se tretirati i kao turistiþka i kao saobraüajna delatnost. najsnažnije inkorporira sve procese logistiþkih aktivnosti u vezi s prevozom robe. Osnovna funkcija putniþkih agencija jeste organizovanje putovanja svih vrsta i svim transportnim sredstvima. tako putniþke agencije imaju analognu funkciju u putniþkom saobraüaju.V. i koordinacija svih aktivnosti u smislu formiranja „paketa usluge“ od pošiljaoca do isporuke primaocu. mesto putniþkih agencija nalazi se u strukturi saobraüajnih organizacija kao nosilaca funkcije transportne logistike. Putniþke agencije Kao što špedicije u robnom saobraüaju mogu biti i organizatori prevoza robe i sami prevoznici. hotelskog smeštaja i sl. pa je i u teorijskim disciplinama ekonomije i organizacije turizma organizacija putniþkih agencija svrstana baš kako je i pomenuto. Pored toga. 6. naroþito u meÿunarodnom multimodalnom transportu. a naroþito radi njihovih potonjih funkcija. kao i formiranje kompletnog „paketa usluga“ (aranžmana. predstavlja izbor najpovoljnijeg prevoznog puta i najpovoljnijih prevoznika. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ u odnosu na sva saobraüajna preduzeüa i sve uþesnike u logistiþkom lancu fiziþke distribucije. putniþke agencije bave se još i prodajom voznih isprava.). Luke.

a u novije vreme i u reþnom saobraüaju poprimaju naziv – luke. Jedino u železniþkom saobraüaju železniþke stanice. kao mesta pripremne i završne faze procesa prevoza. ne mogu biti organizaciono izdvojene iz železniþko-transportnih preduzeüa. meÿunarodnom uvozu i izvozu i meÿunarodnom tranzitu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ pripremnom i završnom delu tehnološkog procesa transporta. ali predstavlja potpuno odvojenu i posebnu službu). Stoga se mogu podeliti na pomorske luke i reþna pristaništa. Sve ostale stanice. železnicom ili kamionima: skladištenje. a ne regulisanja njihovog kretanja (izuzev kontrole leta aviona koja se nalazi pri aerodromima. a time i funkcije luka u vezi s robom mogu biti u unutrašnjem saobraüaju izmeÿu luka. U funkcije preduzeüa luka spadaju svi poslovi u vezi s pripremom robe koju pošiljaoci dovoze direktno. pošto se nalaze u funkciji regulisanja saobraüaja vozova. sabiranje po usputnim lukama. imaju iskljuþivo funkciju prijema i otpreme transportnih jedinica. tj. Luke mogu biti organizovane za klasiþan prevoz robe svih vrsta pošiljki i specijalizovane za multimodalni kontejnerski prevoz i druge oblike integralnog transporta (za prevoz robe specijalnim kontejnerskim brodovima i specijalizovane po vrstama robe).V. Ove faze procesa transporta u svim granama saobraüaja organizaciono su odvojene od saobraüajno-transportnih preduzeüa i tretiraju se kao saobraüajna infrastruktura koju mogu da koriste sva saobraüajna preduzeüa. utovar u brodove (kamione ili vagone) i otprema robe. 110 128 . razvrstavanje pošiljki po primaocima. jer one predstavljaju i tehnološke i komercijalne jedinice. promene mesta koja oliþava saobraüajnu uslugu kao proizvod.N. ŷ Luke se formiraju kao posebna preduzeüa za prijem i otpremu robe u pomorskom i reþnom saobraüaju. Protok robe kroz luke. u drugim granama saobraüaja. kao faze stvarnog fiziþkog kretanja.

U tehnologiji transporta od pošiljaoca do primaoca robe. Njihova funkcija je prijem i otprema autobusa kao i komercijalne usluge rezervacija i prodaje voznih isprava za sva saobraüajna preduzeüa koja koriste stanicu. sa svim komercijalnim i ostalim poslovima u vezi s organizacijom putovanja. Prijem i otprema aviona. 111 129 . odnosno þiji autobusi polaze s te stanice. kao „javna skladišta“ sa funkcijama skladištenja. ŷ Aerodromi predstavljaju preduzeüa koja spadaju u posebnu kategoriju u okviru vazdušnog saobraüaja.V. Pojedina velika ili udružena saobraüajna preduzeüa mogu formirati i svoje sopstvene autobuske stanice. Njihova funkcija je prijem i otprema putnika i robe. autobuske stanice ipak preovlaÿuju kao samostalna preduzeüa. ali i u velikim privrednim centrima. Robno-transportni centri i kontejnerski terminali ̛ Robno-transportni centri vrše jednu od posredniþkih funkcija u logistiþkom sistemu transporta. Meÿutim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ŷ Skladišta se organizuju uglavnom u velikim lukama. Preduzeüa aerodroma formiraju se kao samostalna aerodromska preduzeüa koja naplaüuju svoje usluge od vazduhoplovnih kompanija (i ostalih korisnika) u obliku aerodromskih taksi za korišüenje aerodromske infrastrukture. u robnom saobraüaju u novije vreme javlja se sve više posrednika i odvija se sve izraženija specijalizacija nosilaca fiziþke distribucije. 7. ali su one zajedniþke za sve korisnike aerodroma.N. þuvanja i dalje otpreme robe trgovinskim organizacijama. robnim kuüama i velikim potrošaþima. kao i njihov tretman za vreme boravka na aerodromima jesu tehnološke funkcije aerodromskih preduzeüa. vazduhoplovne kompanije i vlasnike aviona. ŷ Autobuske stanice predstavljaju preduzeüa u drumskom saobraüaju.

STRUKTURA I KARAKTERISTIKE DIFERENCIRANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA Pored kriterijuma delatnosti. u osnovi predstavlja praksu kod železnice. ̛ kontejnerski terminali se.V. pretovar i istovar kontejnera. takoÿe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Sabiranje robe u veüim stanicama. pa zatim formiranje kolskih pošiljki i direktnih kompletnih maršrutnih vozova za druge stanice. razvijena je i neprestano se unapreÿuje koncepcija organizacije robnog saobraüaja s robnotransportnim centrima kao sabirnim centrima robe gde se koncentriše otpravljanje robe najpovoljnijim direktnim ili kombinovanim prevozom. 3.2. sva saobraüajna preduzeüa mogu se principijelno podeliti u dve grupe: 112 130 .2. Ovi kriteriji daju specifiþnosti odreÿivanja osnove za diferenciranje i formiranje organizacione strukture grana saobraüaja i saobraüajnih preduzeüa po granama.N. drugi kriterijum za razlikovanje saobraüajnih preduzeüa jeste saobraüajni put i njegove tehniþko-tehnološke karakteristike. MAKROLOGISTIýKA ORGANIZACIONA STRUKTURA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA PO GRANAMA SAOBRAûAJA 3. od svoje prve faze razvoja formiraju u velikim železniþkim stanicama opremljenim za utovar. U kasnijoj fazi formiraju se posebna preduzeüa za kontejnerski prevoz kao i specijalizovana preduzeüa za usluge transportne manipulacije utovara i istovara robe. Prema tehniþko-tehnološkoj strukturi i stepenu integralnosti procesa transporta. Meÿutim.1.

godine) u svojim radovima izdvojio kao posebnu delatnost. (preduzeüa PTT saobraüaja) 18 . 2. 3. preduzeüa vazdušnog saobraüaja. (4) bezbednost saobraüaja. (2) elastiþnost prilagoÿavanja tražnji za saobraüajnim uslugama tj. preduzeüa drumskog saobraüaja. U novije vreme ona menjaju tehniþko-tehnološku strukturu svog funkcionisanja kao i suštinu organizacionih formi i koja je Tesliü (još davne 1958.N. preduzeüa cevovoda. preduzeüa reþnog i jezerskog saobraüaja. potrebama korisnika. Osnovni elementi prema kojima se ove vrste preduzeüa razlikuju (po svojoj ulozi na saobraüajnom tržištu). (3) saobraüajno-tehniþki kvalitet usluge. (5) cena usluge. 3. pored saobraüaja kao transportne delatnosti. 2.V. a koji proizilaze iz karakteristika saobraüajnog puta jesu: (1) transportni kapacitet. u koja spadaju: 1. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ A) Preduzeüa grana saobraüaja þvrstih sprega. i B) Preduzeüa grana saobraüaja fleksibilne strukture. 113 131 . preduzeüa pomorskog saobraüaja. i 4. preduzeüa železniþkog saobraüaja. gde spadaju: 1.

i ̛ prevozna moü saobraüajnog puta. pod normalnim uslovima odvijanja saobraüaja. 114 132 . Ukupan transportni kapacitet saobraüajnog preduzeüa odreÿen je kompleksom tehniþke strukture transportnih komponenata. Komponente saobraüajnog puta (infrastrukture) jesu: ̛ propusna moü saobraüajnog puta. Transportni kapacitet jednog saobraüajnog preduzeüa predstavlja obim usluga koji može da se ostvari u odreÿenom periodu vremena (dnevno.N. a time i kompleks komponenti koje odreÿuju kapacitet saobraüajnog preduzeüa. meseþno.V. godišnje). a izražava se u broju prevezenih tona robe i ostvarenih neto tonskih kilometara (u robnom saobraüaju) i u broju prevezenih putnika i ostvarenih putniþkih kilometara (u putniþkom saobraüaju). Saobraüajni put svojim tehniþkim karakteristikama odreÿuje razliþitu tehniþku strukturu transportnih sredstava. Ove dve veliþine odreÿuju veliþinu kapaciteta transportnih jedinica i na taj naþin predstavljaju osnovne elemente ukupne veliþine transportnog kapaciteta saobraüajnog preduzeüa. ̛ Propusna moü predstavlja sposobnost saobraüajnog puta da u jedinici vremena propusti odgovarajuüi broj transportnih jedinica. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (1) Transportni kapacitet Karakteristike saobraüajnog puta na osnovu kojih se razlikuju saobraüajni kapaciteti (prema napred izloženoj strukturi) najpre odreÿuju veliþinu transportnog kapaciteta transportnih jedinica koje se mogu kretati po saobraüajnom putu. Time se odreÿuje stepen masovnosti saobraüaja u pojedinim saobraüajnim granama.

. a sve to ograniþava težinu tovara koji se može prevoziti u transportnim jedinicama (vozu. ̛ Nosivost. i predstavlja sposobnost transportne jedinice da se normalno kreüe saobraüajnim putem u uslovima svog maksimalno dozvoljenog optereüenja. kamionu.. kako u robnom tako i u putniþkom saobraüaju predstavlja vuþna snaga transportne jedinice izražena u kW (kilovatima) ili KS (konjskim snagama. Odavde proizilazi da prevozna moü predstavlja sposobnost saobraüajnog puta da podnese odgovarajuüu težinu transportnih jedinica izraženu u maksimalnom pojedinaþnom osovinskom pritisku (u kopnenom saobraüaju).N.). sledeüi je element koji utiþe na veliþinu ukupnog transportnog kapaciteta. a u putniþkom saobraüaju u broju sedišta odgovarajuüih transportnih jedinica. manipuliše njima i otpremi ih.. avioni.. ̛ Prevozna moü odreÿena je dopuštenim osovinskim optereüenjem puta.V. 1 kW = 1. Limitirajuüi faktor nosivosti. brodu. prihvati deplasman brodova (u vodenom) i ispuni zahteve za karakteristikama poletno-sletne staze – piste (u vazdušnom). brodovi. a da pri tom obezbedi normalne uslove odvijanja saobraüaja.36 KS). ̛ Propusna moü organizacionih jedinica predstavlja sposobnost organizacione jedinice da u odreÿenom vremenu prihvati odreÿeni broj transportnih jedinica. dubinom plovnog puta i sl. kao sposobnost transportnih jedinica da prihvate odreÿenu težinu tereta ili broj putnika.). odnosno pruge. Na taj naþin i ova veliþina utiþe na transportni 115 133 . a u drumskom saobraüaju brojem vozila koja mogu proüi jednim putem u odreÿenom vremenu. U teretnom saobraüaju ova se veliþina izražava u broju tona kojima se mogu opteretiti transportne jedinice (kamioni. vagoni. u uslovima normalnog odvijanja saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U železniþkom saobraüaju propusna moü se odreÿuje brojem vozova koji mogu biti propušteni na jednoj pruzi u odreÿenom vremenskom periodu..

pa je razliþita i struktura organizacionih mera koje se sprovode u smislu rešavanja nastalih problema u organizaciji poslovanja preduzeüa. u broju autobusa koji mogu biti otpremljeni i prihvaüeni u okviru autobuske stanice. i ̛ po veliþini kapaciteta transportnog sredstva. Na primer. zatim luka u broju brodova koji se u odreÿenom vremenu mogu utovariti i istovariti. uvek opredeljuje za saobraüajno preduzeüe koje mu može izvršiti uslugu u ono vreme kada on za uslugom ima potrebu i koje mu može staviti na raspolaganje 116 134 . a razliþite su i transportne jedinice i njihova nosivost. kao i u pogledu uþestalosti. u pogledu taþnog podudaranja pružanja usluga u odreÿeno vreme. prema veliþini pošiljke u robnom saobraüaju i prema broju putnika u putniþkom saobraüaju. U svakoj grani saobraüaja struktura faktora veliþine kapaciteta je razliþita. a u zavisnosti je od karakteristika tehniþke strukture saobraüajnog puta. U svakoj grani saobraüaja tehnološka organizacija saobraüaja na saobraüajnom putu je razliþita. Ova karakteristika saobraüajnog preduzeüa u podeli rada na saobraüajnom tržištu vrlo je znaþajna jer se korisnik. (2) Elastiþnost prilagoÿavanja tražnji Ova kategorija predstavlja sledeüi znaþajan element diferenciranja saobraüajnih preduzeüa po granama saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ kapacitet. broju aviona koji mogu uzleteti s aerodroma i sleteti na njega itd. organizaciju i ponudu usluga prilagoÿavaju prema potrebama korisnika. propusna moü železniþkih stanica izražena u broju vozova.N. Stoga su razliþite i moguünosti saobraüajnih preduzeüa da svoje kapacitete. u sluþaju slobodnog izbora prevoznika.V. a to prilagoÿavanje saobraüajna preduzeüa treba da vrše: ̛ vremenski.

koja proizilazi iz strukture privrede i ima razliþit intenzitet tražnje u taþno odreÿenim periodima u toku godine. itd. Ta promena usmerava saobraüajna preduzeüa na prilagoÿavanje strukture transportnih jedinica i organizacije ponude kapaciteta. kao i njihove pokretljivosti na saobraüajnoj mreži. menja se i struktura tražnje za saobraüajnim uslugama.V. uglja. Sposobnost saobraüajnog preduzeüa da se prilagoÿava svim zahtevima korisnika razliþita je i uglavnom se javlja kao posledica razlike u tehniþkoj strukturi saobraüajnog puta i transportnih jedinica. ona se u dužem periodu ne može menjati buduüi da je njen vek trajanja dug pa bi jedan takav poduhvat bio nerentabilan. prema tome. Dolazi. rude. sve više se razvija preraÿivaþka industrija i javljaju se sve intenzivniji zahtevi za þešüi prevoz manjih koliþina robe veüem broju kupaca i u razliþitim pravcima. do teritorijalne i vremenske Vremenska neravnomernost predstavlja poseban problem organizacije prilagoÿavanja potrebama korisnika. Umesto zahteva za masovni prevoz velike koliþine sirovina. Saobraüajna infrastruktura gradi se prema procenjenoj potencijalnoj tražnji u buduünosti. 117 135 .. U uslovima promene strukture privrede i promena u demografskom razvoju. koja nastaje usled raznih poremeüaja u tokovima saobraüaja i mnogih drugih razloga. Kada se jednom izgradi.. kao što su: poremeüaji u proizvodnji. neravnomernosti saobraüaja. poremeüaji u potrošnji. jer se javlja kao: ̛ konstantna neravnomernost.N. i ̛ povremena neravnomernost. odnosno broju putnika. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ transportno sredstvo koje odgovara veliþini pošiljke. na odreÿenoj relaciji.

kao: ̛ komercijalna brzina.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (3) Saobraüajno-tehniþki kvalitet usluge Pored kvaliteta saobraüajne usluge. Sastoji se od vremena provedenog na stanicama. manevara i formiranja transportnih jedinica. kada je reþ o putniþkom. posmatranog kao ekonomsko-organizaciona kategorija. a saþinjavaju ga sledeüi elementi: Ɣ brzina prevoza. vremena vožnje. i ̛ tehniþka brzina. Brzina prevoza posmatra se iz dva aspekta. Za korisnika je bitna ona brzina koja podrazumeva vreme putovanja od momenta polaska do momenta dolaska na cilj putovanja. Iz aspekta saobraüajnog preduzeüa komercijalna brzina je organizaciona kategorija i obuhvata ukupno vreme putovanja robe ili putnika. Ɣ Brzina prevoza je u savremenom razvoju saobraüaja jedan od osnovnih kriterija podele rada na saobraüajnom tržištu. 118 136 . koja je u dugom periodu imala najveüi uticaj na izbor prevoznika od strane korisnika. i ukupno vreme putovanja robe od izlaska iz magacina pošiljaoca do istovara u magacinu primaoca robe. kada je reþ o robnom saobraüaju. komercijalnim i transportno-manipulativnim operacijama utovara i istovara. Njega odreÿuju tehniþke karakteristike saobraüajnog puta. ̛ Komercijalna brzina predstavlja primarni aspekt sa stanovišta korisnika usluge.N. Ɣ urednost i taþnost saobraüaja. postoji i objektivno uslovljen saobraüajnotehniþki kvalitet saobraüajne usluge u svakoj grani saobraüaja. Ovaj kriterij je þak preuzeo primat od cene usluge kao kriterija. Ɣ redovnost saobraüaja. koji je rezultat ponašanja saobraüajnog preduzeüa u konkurenciji s drugim preduzeüima na saobraüajnom tržištu.

isto tako.V. dok su komercijalne brzine uglavnom rezultat kvaliteta organizacije saobraüaja. geografskim položajem. a istu prugu ne prate odgovarajuüi signalnosigurnosni ureÿaji. Ɣ Redovnost saobraüaja je kvalitet saobraüajne usluge koji. Na primer. svakodnevno u odreÿenim intervalima. Ako je donji stroj pruge izgraÿen za velike brzine (veüe od 200 km/h). tehniþke. tehniþkim karakteristikama vozila. Prema tim karakteristikama brzina aviona je najveüa. u zimskom periodu. tehniþka struktura pruge odreÿuje tehniþku brzinu vozova i tehnologiju saobraüaja. Brzina drumskih vozila odreÿena je tehniþkom strukturom. Prema tome. ali i gustinom saobraüaja na putevima. a time i ukupne brzine prevoza. ili u þekanju na veze pri promeni transportnog sredstva. na pretovarima robe pri promeni transportnih sredstava (u kombinovanom saobraüaju). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ vremena boravka putnika i robe u transportnim jedinicama ili pri tehniþkim operacijama. primarno su definisane. redovnost saobraüaja je. ̛ Tehniþka brzina predstavlja þistu tehniþku kategoriju i odreÿena je tehniþkim karakteristikama saobraüajnog puta i tehniþkim karakteristikama transportnog sredstva. Znaþi da komercijalna brzina jednim delom zavisi od tehniþkih brzina transportnih jedinica. Ovaj pojam pretpostavlja sigurnost korisnika u redovnost korišüenja usluga. usled zavejavanja puteva. autobuski i kamionski saobraüaj 119 137 . po granama saobraüaja. u prvom redu. dozvoljene tehniþke brzine üe biti manje od moguünosti pruge. uslovljena i tehniþkom strukturom saobraüajnog puta. U železniþkom saobraüaju. rezultira iz kvaliteta organizacije saobraüaja. a brzina brodova najmanja. tehniþkom strukturom saobraüajnog puta. a drugim delom od kvaliteta organizacije prevoza koji zavisi od saobraüajnih preduzeüa koja organizuju prevoz ili uþestvuju u kombinovanom multimodalnom saobraüaju.N. širinom i podlogom puta. Meÿutim.

garantuje tehniþka struktura šinskog železniþkog saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ biva otežan bez obzira na kvalitet organizacije saobraüajnog preduzeüa. Meÿutim. kao plovni putevi. inaþe. podrazumeva stalno odvijanje saobraüaja. u istom smislu kao i kod redovnosti. Tehnološki aspekti nedvosmisleno proizilaze iz tehniþke strukture saobraüajnih sredstava i saobraüajnog puta. dok su ekonomski aspekti podložni procenama razliþitih vrsta u zavisnosti od znaþaja i veliþine upotrebne vrednosti saobraüajne usluge za njenog korisnika. a reke i kanali. (4) Bezbednost saobraüaja Bezbednost saobraüaja predstavlja jedan od najznaþajnijih kriterija podele rada i diferenciranja saobraüajnih grana i preduzeüa u formiranju optimalne organizacije saobraüajnog sistema. Posmatrajuüi ulogu saobraüaja u fiziþkoj distribuciji robe i logistici putniþkog saobraüaja. mogu þesto biti zaleÿeni. jer tehniþka struktura saobraüajnog puta: 120 138 . pogotovu u takvim uslovima. Najizrazitiju redovnost. Uticaj karakteristika saobraüajnog puta na ekonomiju saobraüajnog preduzeüa dvostruk je. odnosno prema ugovorenim rokovima isporuke robe u pojedinim granama saobraüaja. Karakter saobraüajnog puta pruža tehniþku osnovu za objektivno grupisanje saobraüajnih grana i preduzeüa po uslovima za formiranje cena usluga. Sama urednost i taþnost.V. saobraüajni put objektivno uslovljava razlike i moguünost održavanja urednosti i taþnosti saobraüaja. Ɣ Urednost i taþnost su takoÿe saobraüajni kvaliteti koji prvenstveno proistiþu iz kvaliteta organizacije saobraüaja. u taþno vreme prema objavljenom redu vožnje. (5) Cena usluge Jedan od izrazito ekonomskih kriterija podele rada na saobraüajnom tržištu jeste cena saobraüajne usluge.N. proizilazi da bezbednost ima svoje tehnološke i ekonomske aspekte.

V.2. Preduzeüa železniþkog saobraüaja Železniþko-transportna preduzeüa po tehniþkoj strukturi karakteriše veliki kapacitet transportne jedinice (voza). Iz tog razloga nastaju objektivne razlike u uticaju saobraüajnih preduzeüa na sopstvenu ekonomiju poslovanja.2. Tehniþke karakteristike infrastrukture (pruga) omoguüavaju kretanje voza pod velikim optereüenjem i velikim brzinama. i ̛ utiþe na razlike u odnosu fiksnih i varijabilnih troškova saobraüajnih preduzeüa u razliþitim granama saobraüaja. 121 139 . OSNOVNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA Na osnovu prethodno iznetih elemenata koji deluju na grupisanje saobraüajnih preduzeüa kao ekonomskih subjekata u okviru razliþitih saobraüajnih grana. mogu se rezimirati karakteristike svake vrste preduzeüa prema izloženim elementima njihovog definisanja od znaþaja za ekonomiju i organizaciju preduzeüa. na primer. dok u ostalim granama saobraüaja nije (i ne može da bude) tako. opet. utiþe na visinu eksternih troškova koje pojedinaþne saobraüajne grane proizvode za društvo u celini. u železniþkom saobraüaju.N. A) PREDUZEûA U GRANAMA SAOBRAûAJA ýVRSTIH SPREGA 1. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ predstavlja osnov za razlikovanje saobraüajnih grana prema njihovom uticaju na životnu sredinu što. a time i na prilagoÿavanje troškova i prihoda s variranjem obima saobraüaja. 3. Jer. saobraüajni put se nalazi u sastavu železniþko-transportnog preduzeüa.

sama karakteristika tehnološkog procesa takva je da železnica ne može potpuno elastiþno da nudi svoje kapacitete prema potrebama korisnika. ali je zato redovnost saobraüaja kod železnice na mnogo višem stepenu nego u drumskom saobraüaju. automobili 120 do 130 km/h). ova prednost drumskog saobraüaja pretvorila se u svoju suprotnost. tako da. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U periodu ekspanzivnog razvoja drumskog saobraüaja saobraüajni inženjeri su uglavnom tvrdili da osnovna prednost te grane saobraüaja leži u veüoj brzini putovanja nego što je železnica može postiüi. Meÿutim. Tehnologija odvijanja železniþkog saobraüaja je gotovo nezavisna od vremenskih uslova. Ali. Meÿutim. þak i pod uslovima optimalne prohodnosti puteva. kao što to mogu preduzeüa drumskog saobraüaja.V. s porastom broja drumskih vozila došlo je do zgušnjavanja saobraüaja na glavnim magistralnim putevima i to u takvoj meri da je dovelo do smanjenja komercijalne brzine putovanja. ova vozila ne mogu (ne smeju) razvijati brzine koje bi po njihovim tehniþkim karakteristikama mogla da postignu. brzine. kako putniþkih tako i komercijalnih vozila. s razvojem motorizacije. 122 140 . pa je moguüe održavati urednost i taþnost saobraüaja po redu vožnje bez obzira na spoljne uslove. þak i preko 500 km/h (u eksperimentalnoj fazi). Brzina teških teretnih vozova kreüe se u proseku izmeÿu 120 i 160 km/h. kamiona i autobusa. S druge strane. što u ostalim granama saobraüaja nije uvek moguüe. taj isti tehniþki progres omoguüio je u železniþkom saobraüaju razvijanje velikih brzina vozova.N. a 220 km/h do 250 km/h u uobiþajenom komercijalnom putniþkom saobraüaju na rekonstruisanim i novim prugama. Železniþka transportna preduzeüa su pogodna za pružanje usluga masovnog prevoza na duga odstojanja. dodatno su ograniþene zakonskim propisima o bezbednosti saobraüaja (autobusi i kamioni maksimalno 80 do 100 km/h. Tehniþki progres imao je kao rezultat proizvodnju motora velike snage koji su omoguüavali postizanje sve veüih tehniþkih brzina saobraüajnih sredstava. Meÿutim.

Preduzeüa cevovoda Cevovodi su najmlaÿa saobraüajna grana u delatnosti robnog saobraüaja za prenos teþnih goriva. gasova i rasutih tereta. ̛ odnos bruto i neto rada ne postoji. a osnovne karakteristike cevovoda su: ̛ kontinualan transportni proces. Iz toga proizilazi velika moguünost prilagoÿavanja veliþine kapaciteta potrebama korisnika. prema potrebi korisnika i to „od vrata do vrata“. potrebama korisnika. kapaciteti su im pojedinaþno relativno mali u zavisnosti od transportne jedinice. tj. moguü je prevoz u svako doba. 2. Preduzeüa drumskog saobraüaja Osnovna karakteristika preduzeüa u grani drumskog saobraüaja jeste visok stepen elastiþnosti prilagoÿavanja ponude kapaciteta tražnji (i po vremenu i po veliþini). Pri tome. 123 141 . Za razliku od železniþkih i brodarskih preduzeüa pomorskog i reþnog saobraüaja. ̛ niski transportni troškovi. Grade ih obiþno rafinerije i velike petrolejske kompanije radi transportovanja sirovih goriva i gasa od naftnih polja do rafinerija.N. jer ne figuriše težina transportnog sredstva. od malih dvotonskih kamioneta. kako u robnom tako i u putniþkom saobraüaju. pa sve do „autovoza“ od 50 t nosivosti. B) PREDUZEûA U GRANAMA SAOBRAûAJA FLEKSIBILNE STRUKTURE 1. a masovnost prevoza obezbeÿuje visok stepen degresije troškova i ekonomije prevoza.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Bitno je naglasiti da železniþki saobraüaj u najvišem stepenu karakteriše bezbednost saobraüaja.

N. S obzirom na veliko uþešüe varijabilnih troškova u strukturi ukupnih troškova. kao i za vreme održavanja velikih (naroþito internacionalnih) sportskih manifestacija ili manifestacija druge vrste. na najnižem nivou.V. jer u linijskom saobraüaju postoji striktno utvrÿen red letenja. predstavlja na dugim Elastiþnost prilagoÿavanja potrebama putnika relativno je mala. U kombinovanom saobraüaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Meÿutim. državnih i novogodišnjih praznika. organizovana tražnja za þarter letovima preko putniþkih agencija. Elastiþnost prilagoÿavanja tražnji postoji samo kada je u pitanju: ̛ masovna. drumskom saobraüaju po pravilu pripada uloga razvoznika. 124 142 . Za preduzeüa vazdušnog saobraüaja karakteristiþna je relativno visoka cena usluga kada je u pitanju redovan saobraüaj s punim komforom putovanja i paketom usluga koji ga prate. kod ove grane saobraüaja urednost i taþnost nalaze se u velikoj zavisnosti od spoljnih uslova za odvijanje saobraüaja. a i bezbednost saobraüaja je. i ̛ predvidiv rast efektivne tražnje za uslugama u vreme razliþitih verskih. u poreÿenju sa ostalim granama. drumski saobraüaj je u prevozu robe rentabilniji od železnice i brodskog prevoza na kraüim i srednjim odstojanjima. Preduzeüa vazdušnog saobraüaja Osnovnu karakteristiku ovih preduzeüa ponuda kapaciteta u putniþkom saobraüaju odstojanjima i prevoz najveüim brzinama. 2.

pa im je zbog toga redovnost i taþnost saobraüaja u veüoj zavisnosti od spoljnih klimatskih faktora nego kod železnice. zbog þega su i cene prevoza najniže u poreÿenju sa ostalim granama saobraüaja. Preduzeüa pomorskog i reþnog saobraüaja Brodarska preduzeüa u pomorskom i reþnom saobraüaju imaju još izrazitiju karakteristiku veliþine kapaciteta transportnih jedinica nego što je to kod železnice. U odnosu na ostale grane imaju male brzine (i tehniþke i komercijalne).1. a izražen je još viši stepen degresije troškova. Preduzeüe se. PREDUZEûA U GRANAMA SAOBRAûAJA STRUKTURE ýVRSTIH SPREGA Razvoj teorije sistema uslovio je nova shvatanja i pristupe organizaciji preduzeüa kao osnovnog subjekta tržišnog privreÿivanja u savremenoj privredi.N. 4. Stoga su ova preduzeüa pogodna za usluge prevoza masovnih rasutih tereta. U pomorskom i reþnom saobraüaju karakteristiþna je veüa elastiþnost prilagoÿavanja ponude kapaciteta tražnji nego kod železnice. Nedostatak leži u tome što su preduzeüa reþnog saobraüaja jako podložna klimatskim uticajima.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. u sistemskom pristupu 125 143 . ORGANIZACIJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA PO GRANAMA SAOBRAûAJA 4. kao i za kontejnerske prevoze velikih kontejnera i transportnih jedinica drumskog saobraüaja.

U planiranju i strategiji upravljanja razvojem i funkcionisanjem preduzeüa kao poslovnog sistema mora se polaziti od interesa tog sistema kao celine usaglašavanjem interesa podsistema s jedinstvenim zajedniþkim interesom. složen poslovni sistem. iz aspekta efikasnosti korišüenja proizvodnih faktora i elastiþnosti reagovanja na promene u okruženju. Ovakav pristup organizaciji preduzeüa kao poslovnog sistema od posebne je važnosti za organizaciju velikih tehniþko-tehnoloških poslovnih sistema kao što je. na primer. i (3) ekonomsko jedinstvo. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ njegovoj organizaciji. neophodno je obezbediti jedinstvo poslovnog sistema i poštovanje hijerarhije pojedinaþnih interesa podsistema u odnosu na jedinstveni interes preduzeüa kao poslovnog sistema. iz aspekta njihove organizacije u literaturi su veü dovoljno obraÿene (a naroþito železnica) 19 . (2) teritorijalna integralnost i jedinstvo tehnoloških procesa. železnica.N. Osnovne specifiþnosti iz ovog aspekta su: (1) uloga u privredi i društvu. a nikako od pojedinaþnih interesa podsistema ka kompromisnom formiranju zajedniþkog usaglašenog interesa. Osnovne karakteristike velikih tehniþko-tehnoloških i ekonomsko-organizacionih sistema. u manjoj ili veüoj meri. Prema složenosti organizacione strukture i diverzifikaciji delatnosti preduzeüe može biti. posmatra kao poslovni sistem þiji organizacioni delovi funkcionišu kao njegovi podsistemi. Ali. 126 144 . pa se ovde valja zadržati samo na bitnim elementima za prepoznavanje znaþaja ovakvih sistema (u ovom sluþaju na primeru železnice) za celokupnu privredu i društvo.V. koje ih izdvajaju u grupu specifiþnih poslovnih sistema.

tj. a naroþito saobraüaju daje funkcija povezivanja svih procesa privrednog i društvenog života kao opšteg uslova procesa društvene reprodukcije. (2) Teritorijalna integralnost i jedinstvo tehnološkog procesa Ova karakteristika odnosi se na tehniþku strukturu sistema. transport gotovih proizvoda od proizvodnje do mesta konaþne potrošnje. jasno proizilazi da je saobraüaj. þinioca sistema. Saobraüaj þini osnovu logistiþkog sistema fiziþke distribucije. koje granaju svoju mrežu na celokupnoj državnoj teritoriji. Iz tehnološkog jedinstva proizilazi i nužnost obezbeÿenja tehniþkog jedinstva voznih sredstava.N. Da bi se obezbedilo jedinstvo svih tehnoloških procesa i njihova povezanost u tehnološko jedinstvo sistema kao celine. pre svega. zbog toga što postoji snažna meÿusobna zavisnost pojedinih delova.V. železnica u okviru saobraüajnog sistema ima takav stepen meÿusobne uslovljenosti teritorijalno disperziranih delova (podsistema) da oni mogu efikasno funkcionisati samo pod uslovom potpunog tehnološkog jedinstva celog sistema. Na taj naþin se ovakvi sistemi ispoljavaju kao osnovna infrastruktura društva. koji su koncentrisani i mogu funkcionisati samostalno. Njihova uloga u privredi i društvu takva je da su svojom funkcijom utkani u sve procese proizvodnje i prometa u privredi. i najzad. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (1) Uloga u privredi i društvu Posebnu ulogu ovakvim sistemima. tehniþka struktura saobraüajnog sistema saþinjena je od objekata i fiksnih instalacija. 127 145 . funkcionalno utkan u sve niti privrednih i društvenih procesa. mora se. na primer. Tehnološki procesi na ovoj mreži ispoljavaju visok stepen jedinstva na celoj teritoriji. nazavisno jedan od drugog. zatim. kao veliki tehniþko-tehnološki i ekonomsko-organizacioni sistem. Naime. Prema tome. kao što su. odvija se transport repromaterijala i mašina do proizvodnje predmeta široke potrošnje. pruge sa svim fiksnim prateüim postrojenjima u železniþkom saobraüaju. Funkcija transporta kreüe od izvora primarnih sirovina do proizvodnje repromaterijala i sredstava za rad. Nasuprot ostalim velikim sistemima u oblasti proizvodnje.

Samim tim što svojom funkcijom povezuju sve procese proizvodnje i prometa na sveukupnoj teritoriji zemlje. ovakvi sistemi predstavljaju i osnovni uslov jedinstva tržišta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ obezbediti tehniþko jedinstvo sistema na celoj teritoriji. Cene usluga saobraüaja znaþajni su elementi formiranja cena svih ostalih proizvoda i utiþu na visinu troškova života stanovništva. Bez ekonomskog jedinstva i jasno odreÿene politike razvoja saobraüajnog sistema nema ni tehniþko-tehnološkog jedinstva.V. Stoga. a samim tim ni normalnog funkcionisanja ovog sistema. Korišüenje kapaciteta na tim principima zahteva jedinstvo celokupnog sistema organizacije poslovnih funkcija. one takoÿe postaju i instrument socijalne politike. (3) Ekonomsko jedinstvo Vrednost osnovnih sredstava velikih saobraüajnih sistema (železnice) zahvata znaþajan deo vrednosti sredstava celokupne privrede. cene ovih usluga postaju znaþajni instrumenti ekonomske politike društva. a zbog posledica koje te cene ostavljaju na troškove života. da bi se mogla koristiti na celoj mreži. 128 146 . Proseþno uþešüe transportnih troškova u troškovima ukupne privrede iznosi oko 15 do 20 odsto. Izložena problematika þini saobraüajni sistem specifiþnim ekonomsko-organizacionim sistemom koji zahteva jedinstvenu politiku razvoja. a kod pojedinih proizvoda ovo uþešüe raste þak i do 70 odsto. Na primer.N. racionalno korišüenje voznih sredstava na celoj železniþkoj mreži zahteva iste tehniþke karakteristike svih pruga. Ova sredstva þine društvenu osnovu infrastrukture dostupnu celoj privredi i društvu kao njihovim korisnicima. jedinstvo politike finansiranja proširene reprodukcije infrastrukture i jedinstvo politike cena usluga. Isto tako. sva vozna sredstva moraju zadovoljavati neophodni minimum zajedniþkih tehniþkih karakteristika.

službe se meÿusobno toliko razlikuju da se izdvajaju u posebne delatnosti s karakteristiþnim sredstvima za rad. Tek u okviru ovih jedinica razvija se dalja. Ovako strukturirana. sve ove organizacione jedinice uþestvuju u pružanju jedne jedinstvene usluge i svaka vrši samo odreÿene 129 147 . OSNOVI ORGANIZACIJE ŽELEZNICE (IZ ASPEKTA TEORIJE MEZOEKONOMIJE) Železnica je složen organizacioni sistem s razvijenom vertikalnom i horizontalnom organizacionom strukturom. specifiþnom i razliþitom kvalifikacionom strukturom i procesima rada. Jer. 4. služba vuþe. Jer. kao granu u okviru saobraüajnog sistema neophodno organizovati kao preduzeüe (ili preduzeüa) od posebnog društvenog interesa primenjujuüi posebnu zakonsku regulativu u cilju obezbeÿenja njenog funkcionisanja na principu integralnosti funkcija upravljanja i rukovoÿenja po vertikalnoj liniji organizacije sistema. ova podela rada prevazilazi okvire unutrašnje tehniþke podele rada. Zbog toga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Imajuüi u vidu prethodno navedene specifiþnosti i ulogu železnice kao velikog tehniþko-tehnološkog i ekonomskoorganizacionog sistema. služba za elektrotehniþka postrojenja). U tom razvijenom organizacionom ustrojstvu karakteristiþna je unutrašnja tehniþka podela rada po službama (saobraüajna služba. osnovna pretpostavka za efikasno funkcionisanje ovog sistema i obezbeÿenje vršenja njegove funkcionalne uloge prema potrebama privrede i društva jeste obezbeÿenje upravljanja ovim sistemom sa stanovišta interesa celog društva. prava tehniþka podela rada koja se može porediti sa istom podelom u ostalim preduzeüima u privredi. služba za održavanje voznih sredstava. Meÿutim.V.N.1. a ne samo tehniþke kao što je to u drugim preduzeüima. ova podela rada dobija karakter društvene podele rada. Ove delatnosti se razlikuju i organizacionom strukturom relativno velikih organizacionih jedinica koje se po veliþini mogu uporeÿivati sa samostalnim preduzeüima u ostalim granama privrede. služba za održavanje pruga.1. nameüe se zakljuþak da je železnicu (bez obzira na njenu vlasniþku strukturu!).

„Mezoekonomija sa svojom organizacionom strukturom predstavlja konkretan pojavni oblik ostvarivanja ciljeva mikroekonomija koje se u nju integrišu. Pod mezoekonomijom podrazumeva se klasiþno preduzeüe kao organizacioni sistem u privredi. tj. 130 148 . U tome leži osnova definisanja mezoekonomije kao podsistema makroekonomije. sa socijalnim okruženjem i institucijama (kao izvorima radne snage. Ona je. prema tome. funkcioniše kao podsistem makroekonomije (odnosno privrede) kroz podsisteme ulaza i izlaza. kao makroekonomiju. Preduzeüe. ekonomski sistem u koji su integrisane mikroekonomije þlanova njene radne zajednice. u svoje okruženje. materijala i sredstava za rad).N. Kroz podsistem ulaza preduzeüe stupa u brojne kontakte sa svojim dobavljaþima (sirovina. i s druge strane. Koncept teorije mezoekonomije istu definiše kao viši sistem mikroekonomije. ciljeva makroekonomije u koju se ona integriše. dok kroz podsistem izlaza ostvaruje poslovne veze sa svojim kupcima proizvoda. kao njen podsistem“. tj. integrišuüi se u makroekonomiju. 20 Iz citirane definicije jasno se vidi da se mezoekonomijom smatra organizacioni sistem preduzeüa koji se kao otvoreni dinamiþki sistem 21 ukljuþuje u privredu. s jedne strane.). odnosno usluga. kao organizacioni sistem. Sve veze s poslovnim partnerima tretiraju se kao interakcije preduzeüa kao mezoekonomskog sistema s njegovim okruženjem. a kao podsistem makroekonomije.V. itd. privredom kao makroekonomskim sistemom. kao podsistemi i istovremeno predstavlja sistem. Specifiþnost železnice kao organizacionog sistema najbolje se može razumeti ako se taj sistem posmatra sa stanovišta teorije mezoekonomije kao koncepta teorije organizacije preduzeüa. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ delove procesa rada þiji skup integriše sve ove jedinice u kompaktan organizacioni sistem s nužnom povezanošüu po vertikalnoj liniji na razliþitim organizacionim nivoima (od izvršne jedinice do generalne direkcije).

mezoekonomija takoÿe predstavlja viši sistem mikroekonomije. u konceptu teorije mezoekonomije. 2. S obzirom na to da je u literaturi klasiþna organizacija železnice veü detaljno obraÿena. Pod mikroekonomijom. sa stanovišta teorije mezoekonomije. ̛ šta se može smatrati mikroekonomskom strukturom u okviru mezoekonomije kao sistema višeg reda.N. 22 Ako se ovako predstavljeni koncept teorije mezoekonomije projektuje na organizacionu strukturu železnice. ovde se valja zadržati iskljuþivo na analizi železnice kao složenog sistema iz aspekta teorije mezoekonomije i to u smislu utvrÿivanja elemenata koji odreÿuju unutrašnju organizacionu strukturu železnice kao mezoekonomskog sistema. karakter tehnološkog procesa. karakter saobraüajne usluge.V. i teorije mezoekonomije. 131 149 . podrazumevaju se „elementi i faktori ekonomski relevantni za podmirenje liþnih ekonomskih potreba“. i ̛ šta predstavlja mezoekonomski sistem kao podsistem makroekonomije (u sluþaju železnice). od kojih su bitni sledeüi: 1. Za utvrÿivanje prethodnih nepoznanica mora se izvršiti analiza organizacione strukture sa stanovišta determinanti železnice kao složenog tehniþko-tehnološkog i ekonomskoorganizacionog sistema. onda je neophodno utvrditi: ̛ koji organizacioni okvir u okviru organizacione strukture železnice može da se definiše kao mezoekonomski sistem. s jedne strane. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ S druge strane. s druge.

Meÿutim. podložne su analizi iz dva kljuþna aspekta. Karakter saobraüajne usluge Osnovne karakteristike saobraüajne usluge u železniþkom saobraüaju. Jedan je faktor karakteristika tržišta. pretovar i istovar robe i organizuju saobraüaj vozova. Taj proces razmene vrši samo jedna jedinica. kroz tehniþku podelu rada. Ta usluga se proizvodi u jedinstvenom procesu rada. kao i njene specifiþnosti. U tom procesu rada. a istovremeno deluje i na odnose izmeÿu mikroekonomija u samom okviru železnice kao složenog mezoekonomskog sistema višeg reda u odnosu na mikroekonomske sisteme koji je saþinjavaju. sektor vuþe vrši vuþu vozova. jedna stanica saobraüajnog sektora.V. 23 saobraüajna usluga se svojom specifiþnošüu javlja kao element odnosa izmeÿu železnice (kao mezoekonomije) i privrede (kao makroekonomije). od mesta polaska (stanice otpravljanja robe ili putnika) do mesta prispeüa (uputne stanice). prodaje uslugu.N. Saobraüajna usluga u osnovi predstavlja promenu mesta nahoÿenja ljudi ili robe. To znaþi da u saobraüajnoj delatnosti postoji samo jedan izlaz iz celog sistema u kojem se procesi odvijaju. a upravo ta usluga je predmet razmene izmeÿu železnice (kao celokupnog sistema) i korisnika usluge. u okviru celog preduzeüa. sektor za održavanje pruga kontroliše i održava koloseþnu konstrukciju. to znaþi da se izvršeni rad svih sektora sliva u jednu jedinstvenu uslugu kao zajedniþki proizvod rada. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. a drugi specifiþnost organizacije železnice. Stanice saobraüajnog sektora vrše utovar. 132 150 . u stvari. To pretpostavlja materijalni proces prevoza þiji je rezultat usluga. Ako posmatramo železnicu kao mezoekonomski sistem. kao nematerijalni proizvod. tj. raþunajuüi uþešüe svih drugih delatnosti. samo jedan sektor. kao linijske i ujedno paralelne sprege. uþestvuju organizacione jedinice svih delatnosti sa svojim zadacima kao pojedinaþnim delovima ukupnog procesa rada. predstavlja proces prevoza. Pošto usluga. sektor elektro i tehniþke delatnosti obezbeÿuje signalno-sigurnosne ureÿaje i normalan saobraüaj vozova na teritoriji cele mreže.

onda karakter saobraüajnih usluga železnice dokazuje da se železnica u celini može tretirati kao jedinstven mezoekonomski sistem. javljaju se u svim sektorima. Zato svi podsistemi (sektori i sekcije) u okviru sistema (železnice) moraju funkcionisati s jakim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Sledi zakljuþak da iz celokupnog organizacionog sistema železnice. ta teorija dosledno primeni na železnicu.V. tj. tj. bitno je naglasiti da podsistemi ulaza moraju biti sinhronizovani. posmatrane kao mezoekonomski sistem. na celom prevoznom putu. Ako se. þvrstim meÿusobnim spregama. Iz toga proizilazi da se podsistemi ulaza na prevoznom putu slivaju u samo jedan podsistem izlaza prema korisniku usluga. postoji samo jedan podsistem izlaza. Tada. njihove tipizacije i standardizacije. jer postoji nužnost jedinstva transportnih sredstava. kao i mezoekonomije i mikroekonomije. organizacionu strukturu tog mezoekonomskog sistema þine pojedinaþni sektori i sekcije.N. posmatrani prema procesu vršenja odreÿene usluge. kao širi i uži organizacioni sistemi mikroekonomije. kroz realizaciju usluga. Neophodna je takoÿe i usklaÿenost vremenske dinamike obezbeÿenja sredstava i procesa prevoza. kako bi se ona mogla koristiti na celoj mreži. þiji je mezoekonomija sistem višeg reda). Podsistemi ulaza u mezoekonomski sistem železnice. Ali. odnosno izvršne jedinice. postoji samo jedan organizacioni deo mikroekonomske strukture u okviru mezoekonomskog sistema (železnice) koji vrši taj þin interakcije izlaza iz mezoekonomskog sistema prema makroekonomiji. jer svaki od njih nabavlja i obezbeÿuje potrebne faktore za proces prevoza. 133 151 . polazeüi od suštine teorijskog koncepta mezoekonomije (i odnosa mezoekonomije i makroekonomije kao njenog sistema višeg reda. Zbog toga se železnica i definiše kao organizacioni sistem „þvrstih sprega“.

Izvršenje zajedniþkog zadatka. kao proces proizvodnje saobraüajnih usluga. Ako samo jedan od procesa rada ne bude na vreme i dobro izvršen.N. buduüi da se tehnološki proces prevoza. delatnostima vuþe. Prema tome. narušava se kvalitet usluge ili dolazi u pitanje njeno izvršenje. tj. Zbog toga postoji þvrsta meÿusobna horizontalna komplementarnost svih sektora i sekcija. Svaki sektor. u teorijskom konceptu. može graditi odvojene odnose s privredom kao 134 152 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 2. Karakter tehnološkog procesa Strukturu mezoekonomije. sektori i sekcije se kod železnice ispoljavaju kao organizacioni okviri mikroekonomije. izvršenje usluge zavisi i od sinhronizovanog rada i izvršenja zadataka i pojedinaþnih radova jedinica svih delatnosti po horizontalnoj liniji.V. zavisi od sinhronizovanog obaveznog izvršenja procesa rada svih jedinica i pojedinaca na tom prevoznom putu. þine organizacioni okviri mikroekonomije þiji je mezoekonomija sistem višeg reda. To govori da postoji þvrsta vertikalna komplementarnost svih podsistema jedinstvenog sistema železnice. To podrazumeva meÿusobnu povezanost mikroekonomskih sistema u izvršenju zajedniþkog procesa rada u proizvodnji. koji pruža jedinstvene zajedniþke usluge u zajedniþkom saobraüaju. proizvodnje usluge na celom prevoznom putu. Karakteristike tehnološkog procesa u železniþkom saobraüaju takoÿe ukazuju na posmatranje železnice kao mezoekonomskog sistema. Postoje þvrste povratne sprege izmeÿu uþesnika u izvršavanju procesa prevoza u sekcijama saobraüajne službe. ili sekcija. kao podsistemi preduzeüa koje þini mezoekonomski sistem i produkuje odnose s makroekonomskim okruženjem. sastoji iz velikog broja pojedinaþnih procesa rada brojnih mikroekonomija (proizvoÿaþa meÿusobno povezanih u izvršenju proizvodnih zadataka u okviru jedinica saobraüajne delatnosti). održavanja pruga i ’’SS i TT’’ ureÿaja. Isto tako.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ makroekonomijom. Osnovne karakteristike koje preduzeüa u ovim granama saobraüaja svrstavaju u istu grupu preduzeüa po stepenu integralnosti procesa saobraüaja jesu sledeüe: 135 153 . pomorski.V. funkcionisanja saobraüajne grane i ponašanja na saobraüajnom tržištu. ili tranzitna jedinica. kroz podsistem ulaza u železnicu (kao mezoekonomski sistem). a za druge otpravna. koje ostvaruju pojedinaþne procese rada. Prema tome.N. jer mogu vršiti nabavke materijala i energije neophodnih za proizvodnju. Svaka stanica ostvaruje izlaz iz sistema kroz neposrednu realizaciju usluge korisniku i ubira prihod od prevoza. ZAJEDNIýKE OSNOVE DEFINISANJA I ORGANIZOVANJA PREDUZEûA Za razliku od železnice. reþni. dele taj zajedniþki prihod prema svom uþešüu u jedinstvenom tehnološkom procesu. 4.2. interakcije izmeÿu sistema (koji þini železnica u celini) i okruženja (koji þini privreda) mogu se razvijati kroz podsistem ulaza u okviru svakog sektora i njegovih izvršnih jedinica. PREDUZEûA U GRANAMA SAOBRAûAJA FLEKSIBILNE STRUKTURE 4.2. sva ostala preduzeüa razvrstana po saobraüajnim granama (drumski. vazdušni saobraüaj) imaju zajedniþke karakteristike u pogledu: formiranja organizacione strukture. 24 To znaþi da je svaka stanica svake sekcije saobraüajne delatnosti za neke usluge uputna. i prema tome su te grane saobraüaja u teoriji organizacije saobraüaja i definisane kao grane fleksibilne strukture. a sekcije ostalih delatnosti.1. Ovako organizaciono strukturiranu železnicu karakteriše simultana masovna proizvodnja usluga.

V. jeste potpuna tehnološka samostalnost u organizaciji procesa proizvodnje saobraüajne usluge.N. tehniþka struktura saobraüajnog puta i moguünost samostalnog kretanja vozila (kamiona. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. i 3. iz koje takoÿe proizilaze konsekvence po konkurentsku sposobnost na tržištu. za razliku od preduzeüa u granama þvrstih sprega. organizaciona nezavisnost mikrologistiþke organizacije poslovnih funkcija. ekonomski položaj preduzeüa kao i položaj preduzeüa u saobraüajnoj grani. Iz prethodnog elaboriranja organizacije železniþkog saobraüaja jasno je da se preduzeüa u toj grani saobraüaja moraju strogo pridržavati propisanog reda vožnje. 1. brodova. 2. aviona). jer taj red vožnje 136 154 . ekonomska individualnost na saobraüajnom tržištu. odnosno poslovna logistika samostalnog preduzeüa koja ima svoje konsekvence na: unutrašnju organizaciju upravljaþkih i poslovnih funkcija rukovoÿenja i oblike integracije i kooperacije u okviru grane kao podsistema saobraüajne grane þiji je funkcionalni deo. tehniþka samostalnost u organizovanju proizvodnje saobraüajnih usluga iz koje proizilazi niz konsekvenci po organizaciju i poslovanje preduzeüa kao ekonomsko-pravnog subjekta u saobraüajnoj grani i saobraüajnom sistemu u celini. voÿenih u toku njihovog kretanja samo od strane vozaþa (ili kapetana brodova i aviona) koji samostalno upravljaju transportnom jedinicom. omoguüavaju karakter strukture transportnih sredstava. pre svega. Tehnološka samostalnost Osnovna zajedniþka karakteristika svih preduzeüa u granama saobraüaja fleksibilne strukture. Takvu samostalnost. autobusa.

vuþne snage. vožnje imaju polascima i predstavljaju i stajanja u U saobraüajnim granama fleksibilne strukture svako transportno sredstvo je istovremeno i samostalna transportna jedinica i njihova tehniþka struktura nije meÿusobno uslovljena i povezana. na primer autobusa. dakle i formiranje manjih preduzeüa. 137 155 . u železniþkom saobraüaju transportnu jedinicu predstavlja kompletan voz pa mora postojati odgovarajuüi odnos u strukturi izmeÿu lokomotiva. nosivosti. dok u granama saobraüaja fleksibilne strukture nije tako. na relacijama na kojima kola saobraüaju. Naime. iako postoji red vožnje zakašnjenje jednog autobusa ne utiþe na red vožnje ostalih autobusa. te remeüenje reda vožnje jednog voza remeti red vožnje drugih vozova i planove rada u stanicama. i to prema tehniþkim karakteristikama pruge na celom vuþnom sektoru lokomotiva.. Isto je i s redom letenja aviona. za razliku od železniþkog saobraüaja u kom tehniþka struktura sredstava i tehnološki proces odvijanja saobraüaja diktiraju formiranje velikog preduzeüa. Kada je reþ o granama saobraüaja fleksibilne strukture. nosivosti i osovinskog pritiska i kretati se na putevima bez posebnih ograniþenja. gde kašnjenje jednog leta ne uzrokuje promene u redu letenja ostalih aviona (osim u retkim sluþajevima povezanih letova). Stoga su u ovim granama moguüe razliþite veliþine i strukture kapaciteta saobraüajnih preduzeüa. vagona.. Tu dakle postoji „vezana tehniþka struktura“ transportnih sredstava koja zahteva zajedniþke elemente. dozvoljenih brzina i sl.) može biti razliþite veliþine. avion. organizaciju i tehniþke propise. svaki kamion (autobus. U ovim saobraüajnim granama redovi informativni karakter za korisnike usluga o dolascima. Nasuprot tome. dok u železniþkom saobraüaju tehniþki regulator kretanja vozova na pruzi usputnim stanicama. tj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ predstavlja ujedno i faktor tehniþkog regulisanja kretanja vozova na celoj mreži.V. s manjim brojem vozila.N. brod.

jer ona.V. saobraüajna preduzeüa u granama fleksibilne strukture. Infrastruktura je u ovim granama organizaciono odvojena. Specifiþna karakteristika svih ovih preduzeüa. na str. 147. samostalno vode svoju politiku cena i ostvaruju svoj ekonomski položaj prema kvalitetu sopstvene organizacije poslovanja. 138 156 . ogleda se i u ekonomskoj strukturi. U drumskom saobraüaju postoje posebna preduzeüa drumske privrede preko kojih država upravlja infrastrukturom. Ova preduzeüa su ekonomski nezavisna od finansiranja izgradnje. održavanja i brige o infrastrukturi. a ne pojedinaþno preduzeüe kao njegov podsistem. predstavljaju samo podsisteme jednog jedinstvenog transportnog sistema koji proizvodi jedinstvenu saobraüajnu uslugu kao autput celog sistema. 2. i 148. u konkurenciji na saobraüajnom tržištu pojavljuju se kao individualni pravno-ekonomski subjekti. ako ih ima više (kao što je to bio sluþaj prikazan u istorijskom razvoju JŽ). S druge strane. Ekonomska individualnost Specifiþna zajedniþka karakteristika svih preduzeüa saobraüajnih grana fleksibilne strukture jeste to što ta preduzeüa potpuno samostalno istupaju na saobraüajnom tržištu u punoj konkurenciji sa ostalim preduzeüima u svojoj grani i preduzeüima ostalih saobraüajnih grana.N. nezavisno od ostalih preduzeüa u grani. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Istorijski razvoj organizacije železnice nedvosmisleno je pokazao da formiranjem velikog broja malih železniþko-transportnih preduzeüa dolazi do apsolutne dezintegracije železnice kao sistema i to s negativnim posledicama na efikasnost funkcionisanja i ekonomiju sistema. Prikaz na kraju poglavlja. železniþka transportna preduzeüa mogu stupati u konkurentske odnose jedino u meÿunarodnom tranzitnom saobraüaju. u odnosu na železnicu kao sistem þvrstih sprega. S jedne strane.

višestruko niži. po teoriji sistema.V. nezavisno od ostalih preduzeüa u grani. Samim tim. ni troškovi infrastrukture ne pojavljuju se u obliku velike mase fiksnih troškova. a takoÿe treba istaüi da su u odnosu na uþešüe odgovarajuüih troškova kod železnice. Preduzeüa u granama saobraüaja fleksibilne strukture organizuju se kao samostalni organizacioni sistemi. Zbog toga je prilagoÿavanje troškova prihodima pri varijacijama tražnje i obima usluga elastiþnije. takse pri registraciji vozila i direktne putarine. nasuprot železnici kod koje je ova vrsta troškova rigidnog karaktera. Prema tome. 3. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ organizuje i finansira njenu gradnju i održavanje. Treba imati u vidu i þinjenicu da su ovi troškovi varijabilni i da imaju relativno nisko uþešüe u ceni koštanja saobraüajne usluge. U vazdušnom saobraüaju to su organizaciono odvojena aerodromska preduzeüa. a kompletna organizacija odreÿena je odgovarajuüim zakonskim propisima (recimo Zakonom o železnici). razlaganjem sistema na podsisteme. 25 Na ovoj osnovi. kao i preduzeüa za održavanje plovnog puta u vodenom saobraüaju. mostarine i tunelarine i sl. Preduzeüa u granama saobraüaja fleksibilne strukture plaüaju naknade za korišüenje infrastrukture kroz poreze u ceni goriva. Organizaciona nezavisnost U organizovanju preduzeüa u granama þvrstih sprega (na primer železnice). Organizuju se kao samostalni mezoekonomski sistemi koji se ukljuþuju u strukturu grane saobraüaja kao makroekonomiju. Stoga se takve grane i tretiraju kao grane „þvrstih sprega“. To znaþi da kod ovih grana saobraüaja infrastruktura nije u sastavu osnovnih sredstava preduzeüa. po slobodnoj volji i ekonomskom interesu. kao što je to kod železnice. mogu 139 157 . struktura saobraüajne grane posmatra se kao organizacioni sistem samostalnih preduzeüa koja se dalje.N. u proseku. proces formiranja strukture preduzeüa razvija se „odozgo nadole“. ako je takvih preduzeüa više. preduzeüe se formira sa þvrstim unutrašnjim spregama i istim takvim spregama u grani.

razliþita po granama saobraüaja. Unutrašnja organizacija (mikrologistiþka organizacija funkcije poslovnog sistema). MAKROORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEûA PO GRANAMA SAOBRAûAJA (1) Drumski saobraüaj Prevoz u drumskom saobraüaju obavljaju saobraüajna preduzeüa za prevoz robe i putnika. a zapravo i jeste. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ integrisati u razliþite oblike organizacije i vlasništva. Organizacija.2. i može biti. To znaþi da se u saobraüajnim granama fleksibilne strukture organizaciona struktura grane formira „odozdo nagore''. 4. Kada se govori o organizacionoj strukturi grane. praktiþno. a delimo ih na: a) autosaobraüajna preduzeüa kojima je saobraüaj osnovna delatnost.2. a) Autosaobraüajna preduzeüa kojima je saobraüaj osnovna delatnost Osnovni organizacioni oblik u ovoj grani predstavlja prevoz koji obavljaju autosaobraüajna preduzeüa registrovana za vršenje saobraüaja kao osnovne delatnosti.V. tj.N. razliþite privredne organizacije koje se delatnošüu saobraüaja bave za sopstvene potrebe. odnosno poslovna logistika u preduzeüima grana fleksibilne strukture iskljuþivo je pravo i nadležnost samih preduzeüa. b) preduzeüa kojima je saobraüaj sporedna delatnost. onda se pod tom strukturom podrazumeva struktura saobraüajnih 140 158 . može biti razliþita u svakom pojedinaþnom preduzeüu.

i ̛ ostala preduzeüa javnog saobraüaja koja vrše utovar.N. pretovar. kako u robnom tako i u putniþkom saobraüaju. Struktura autosaobraüajnih preduzeüa koju su saþinjavala preduzeüa koja se bave prevozom i putnika i robe bila je dominantna u periodu razvoja industrijalizacije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ preduzeüa kojima je obavljanje prevoza saobraüaju ujedno i osnovna delatnost. i ̛ velika preduzeüa. to su se i procesi specijalizacije prevoza pojaþavali. i Ɣ teritorijalnog delovanja preduzeüa. u drumskom Ova struktura saobraüajne grane može se posmatrati sa stanovišta: Ɣ vrste saobraüajne usluge.V. skladištenja. 141 159 . preduzeüa se dele na: ̛ mala preduzeüa. Što su privrede pojedinih zemalja postajale razvijenije. Ɣ Sa stanovišta vrste saobraüajne usluge preduzeüa u grani drumskog saobraüaja mogu se dalje razvrstati prema užoj specijalnosti na: ̛ autosaobraüajna preduzeüa koja vrše prevoz putnika i robe. remont itd. Ɣ veliþine preduzeüa po kapacitetima. Ɣ Sa stanovišta veliþine preduzeüa po kapacitetima. Paralelno s procesima koncentracije i specijalizacije proizvodnje i uspostavljanja izdiferenciranih tokova robe i putnika razvijala se i tendencija formiranja specijalizovanih preduzeüa u drumskom saobraüaju za pojedine vrste prevoza. ̛ srednja preduzeüa.

ima uticaj na njegovu organizacionu strukturu. i ̛ preduzeüa za dugolinijski saobraüaj. Preduzeüa za mesni (lokalni) saobraüaj bave se uglavnom prevozima u okviru naseljenih mesta i do satelitskih naselja u veüim aglomeracijama. jer je u sluþaju veüih preduzeüa koja imaju veüu koncentraciju voznog parka. þinjenice govore da je u SAD. pre svega. rezervnih delova i ukupnih režijskih troškova. a ujedno ostvariti veüu društvenu rentabilnost.N. mogu formirati i mala preduzeüa. koji je jedan od znaþajnih faktora pri odreÿivanju stepena koncentracije u transportu. prema vrsti linija na kojima obavljaju saobraüaj. 142 160 . prognoze za tražnjom usluga i ostale faktore poslovanja. još daleke 1953. kao i uticaj u sveukupnom ekonomskom domenu: na politiku cena koju preduzeüe vodi. i ̛ preduzeüa za meÿumesni saobraüaj.V. moguüe postiüi niže troškove poslovanja uz manje zalihe repromaterijala. dele se na dve grupe. Meÿutim. što u suštini i obeležava njihov lokalni karakter.: ̛ preduzeüa za kratkolinijski saobraüaj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U razliþitim zemljama razliþit je i stepen privrednog razvoja. od ukupnog broja autosaobraüajnih preduzeüa samo jedna petina njih ostvarila þetiri petine ukupnog prevoza robe. a samim tim ne figurišu ni odgovarajuüi troškovi pa se u ovoj grani. Ɣ Sa stanovišta teritorijalnog delovanja. Teritorija na kojoj neko saobraüajno preduzeüe obavlja saobraüaj. za razliku od železnice (kao što je ranije veü pomenuto). što ukazuje na rentabilnost formiranja veüih autosaobraüajnih preduzeüa. preduzeüa u drumskom saobraüaju mogu se podeliti u dve grupe: ̛ preduzeüa za mesni (lokalni) saobraüaj. godine. prodaju usluga. Kada je reþ o preduzeüima drumskog saobraüaja treba podsetiti da u njihovom sluþaju ne figuriše briga o održavanju i izgradnji infrastrukture. Preduzeüa za meÿumesni saobraüaj.

N. Ova vrsta transporta obavlja se i u prevozu sirovina za preradu. kao i koliþine i kapaciteta potrebnih za prevoz. a da su preduzeüa koja saobraüaj obavljaju na relacijama ispod 50 km. To znaþi da preduzeüa koja obavljaju saobraüaj na relacijama dužim od 50 kilometara spadaju u preduzeüa za dugolinijski saobraüaj. pored autosaobraüajnih preduzeüa.V. b) Preduzeüa kojima je saobraüaj sporedna delatnost Velike koliþine robe. najopštije je prihvaüena granica od 50 kilometara koja služi kao parametar za njihovu podelu. jer preduzeüa drumskog dugolinijskog saobraüaja predstavljaju direktnu konkurenciju ostalim kontinentalnim granama saobraüaja. i u prevozu finalnih proizvoda koje proizvoÿaþi ili trgovine distribuiraju svojim transportnim kapacitetima direktno do potrošaþa. jesu preduzeüa kratkolinijskog saobraüaja. Osim toga. 143 161 . Znaþaj ovakve podele je u tome što odreÿuje granice konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana. bitna je upravo zbog njihove pravne registracije i izdavanja dozvola za rad. Kod ovakvih prevoza proizvoÿaþko ili trgovinsko preduzeüe ne zavisi od preduzeüa autosaobraüaja u pogledu vremena i teritorije. prema daljini vršenja prevoza. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Postoje razliþiti kriteriji za razlikovanje ove dve vrste preduzeüa. Jedan razlog za postojanje ovakve vrste prevoza leži u problemu nedovoljne razvijenosti mreže autosaobraüajnih preduzeüa i nedovoljnog kontingenta odgovarajuüih kapaciteta. tj. Drugi razlog je težnja za elastiþnijim prilagoÿavanjem sopstvenim potrebama u prevozu i jeftiniji prevoz. meÿutim. prema dužini linija. Ovakva podela preduzeüa. prevoze i sama proizvodna ili trgovinska preduzeüa sopstvenim voznim parkovima. eventualno visoke cene autosaobraüajnih preduzeüa mogu se javiti kao stimulativni faktor razvoja ovakvog oblika transporta.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Govoreüi o ovakvom obliku prevoza u drumskom saobraüaju neminovno se sreüemo s pitanjem njegove društvene opravdanosti i rentabilnosti. U situacijama kada je reþ o posebnim transportima za koje su neophodna specijalna transportna sredstva namenjena iskljuþivo za tu vrstu prevoza. amortizacija i ostali troškovi. a u autosaobraüajnim preduzeüima su deficitarna ili su im kapaciteti zauzeti. ukoliko su takvi kapaciteti u velikoj masi raštrkani po preduzeüima. takvi da uveliko optereüuju troškove poslovanja preduzeüa pa je u tom sluþaju racionalnije pomenute prevoze izvršiti kapacitetima autosaobraüajnih preduzeüa. 144 162 . Meÿutim. kao i sami transportni troškovi. þime se otvara moguünost formiranja veüeg broja preduzeüa koja se tim specijalizovanim prevozima bave. Kada su u pitanju preduzeüa koja poseduju sopstvene vozne parkove kojima vrše prevoz za sopstvene potrebe. i za prevoz i putnika i robe. Postojanje preduzeüa specijalizovanih za prevoz samo putnika ili robe podrazumeva veoma razuÿenu reþnu i kanalsku mrežu i/ili veüi broj plovnih jezera.N.V. sama organizacija prevoza predstavlja tek jedan od elemenata ukupne unutrašnje organizacije preduzeüa. a nisu u potpunosti iskorišüeni. robe. onda se ovakvi prevozi mogu tretirati kao društveno opravdani. onda ovakvi oblici prevoza nisu društveno opravdani jer su troškovi održavanja voznog parka. U zavisnosti od rasprostranjenosti plovnih puteva razlikuju se i tendencije ka specijalizaciji preduzeüa reþnog saobraüaja za odreÿene prevoze. i ̛ preduzeüa za remont i održavanje plovnih puteva i pristaništa. (2) Reþni saobraüaj U okviru organizacione strukture reþnog saobraüaja kao grane takoÿe postoji podela preduzeüa prema delatnostima na: ̛ preduzeüa za prevoz putnika.

i ƒ preduzeüa koja se bave uslužnim delatnostima kao što su: preduzeüa za utovar. U pomorskom saobraüaju..N. veü se prevozi obavljaju prema zahtevima tražnje na tržištu ove vrste prevoznih usluga. na taþno odreÿenim relacijama. pa je stoga i organizaciona struktura u ovoj grani složenija nego u reþnom saobraüaju. preduzeüa u pomorskom saobraüaju dele se na: ̛ preduzeüa linijske plovidbe. itd. 145 163 . Slobodna plovidba ne pretpostavlja unapred utvrÿene rute.. Uzimajuüi u obzir isti osnov kao i u sluþaju prethodne podele. preduzeüa u ovoj grani saobraüaja mogu se dalje razvrstati još na sledeüe dve grupe: ̛ preduzeüa obalne plovidbe. i ̛ preduzeüa slobodne plovidbe. Linijska plovidba odvija se po unapred utvrÿenom redu plovidbe. Zbog toga je karakter organizacije ovih preduzeüa drugaþiji. preduzeüa luka.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (3) Pomorski saobraüaj Specijalizacija preduzeüa u pomorskom saobraüaju vrlo je razvijena. Na osnovu njihove delatnosti. samo robe i prevozom i putnika i robe. pretovar. i ̛ preduzeüa duge plovidbe. odnosno linijama. preduzeüa vrše specijalizaciju i prema delatnosti i vrsti prevoza na: ƒ preduzeüa koja se bave prevozom samo putnika.

jer je dinamika ukupnog broja preduzeüa takva da ne prati rast obima prevoza u istom smeru. i ƒ velika preduzeüa (preko 100.. Tako se.V.000 BRT). veü u obrnutom. ƒ srednja preduzeüa (od 10.000 BRT). pa se ona na osnovu toga dele na: ƒ mala preduzeüa (ispod 10. i u sluþaju vazdušnog saobraüaja razvila su se specijalizovana preduzeüa. preduzeüe može opredeliti za evromediteranski saobraüaj. i ̛ preduzeüa za interkontinentalni saobraüaj. (4) Vazdušni saobraüaj Vazdušni saobraüaj predstavlja najmlaÿu saobraüajnu granu. dok u manjim zemljama. i sl. sledeüi geografski princip pokrivenosti teritorije saobraüajnim uslugama. Pored ove osnovne podele. s manjim brojem preduzeüa. I ova grana saobraüaja raspolaže potencijalima za integrativne procese u okviru grane. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Veliþina preduzeüa u pomorskom saobraüaju odreÿuje se prema bruto registarskoj tonaži. pa je samim tim i razvoj ove grane najkasnije zapoþeo. pre svega na teritorijalnom principu. Ipak. To su: ̛ preduzeüa za kontinentalni saobraüaj..000 do 100. na primer. u ovoj grani 146 164 . Ovakva podela uoþljiva je u onim zemljama u kojima je formiran najveüi broj preduzeüa vazdušnog saobraüaja.000 BRT).N. a i globalno su izražene upravo takve tendencije. preduzeüa za vazdušni saobraüaj mogu se razvrstati i prema teritorijalnim podgrupama.

i drugo.N.V. je železnica bila organizovana po unificiranom modelu organizacione strukture s tri nivoa rukovoÿenja (nivo Generalne direkcije. godine i Zakona o udruženom radu 1976. 1988. ̛ srednja preduzeüa. kada zapravo i poþinje tendencija decentralizacije i kada je na mreži JŽ formirano 6 (šest) Železniþko-transportnih preduzeüa na teritorijalnom principu. do 1954. Ɣ period samoupravljanja. Ovakva organizaciona struktura bila je potpuno suprotna osnovnim zakonitostima tehnologije železnice kao velikog tehniþko-tehnološkog sistema i suštinski je odudarala od teorijskih naþela organizacije velikih ekonomskih sistema. prema kom je organizaciona struktura JŽ proširena na oko 350 OOUR-a na celoj mreži. godine kada. naroþito odredbama o formiranju posebnih. i ̛ velika preduzeüa. što je. godine došlo je do dalje decentralizacije upravljanja i rukovoÿenja i to po dva osnova: prvo. godine. mreža je podeljena na 29 ŽTP-a. 12. godine. ŸŸźźźźź RAZVOJ ORGANIZACIONE STRUKTURE ŽELEZNICE Istorijski razvoj organizacione strukture železnice u Jugoslaviji prošao je kroz tri faze: Ɣ period do samoupravljanja. javnih društvenih preduzeüa u velikim infrastrukturnim sistemima. godine kada je donet Zakon o preduzeüima prema kom su stvorene zakonske osnove za radikalnu promenu organizacione strukture. imalo snažne negativne posledice na efikasnost železnice kao transportnog sistema i na ekonomiju poslovanja železniþko-transportnih preduzeüa. kod kojih su sliþni. Organizacija saobraüaja u preduzeüima vazdušnog saobraüaja nalazi se u funkciji veliþine preduzeüa koja se u ovoj grani takoÿe mogu deliti na: ̛ mala preduzeüa. Javno preduzeüe Železnice Srbije organizovano je na sledeüi naþin: 147 165 . a ukinut je i status Generalne direkcije. Najveüe promene nastaju donošenjem Ustava 1974. ali je veü nakon nekoliko godina taj broj nešto smanjen i to razliþito po republikama. naravno. funkcije Zajednice JŽ (Jugoslovenskih železnica) znatno su decentralizovane i prenete na ŽTP-e. po republikama. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ preovlaÿuju univerzalna preduzeüa koja obavljaju sve vrste prethodno pomenutih prevoza. godine. Od 1961. nivo Oblasnih direkcija i nivo Sekcija i izvršnih jedinica). Istraživanja su pokazala da je u ovoj saobraüajnoj grani rentabilnije formiranje srednjih i velikih preduzeüa jer su troškovi po jednoj putniþkoj i/ili tonskoj milji znatno viši u malom preduzeüu nego u srednjem i velikom. i nove organizacione strukture od maja 2005. Ɣ period od 31. do 1974. od 1954. – Donošenjem Zakona o železnici 2004.

V.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Sektor za GP Sektor za ETP Sektor za SP Sektor za TKP Sektor za investicije Direktor direkcije za infrastrukturu Sektor za robni saobraüaj Sektor za putniþki saobraüaj Sektor za vuþu Sektor ZOVS Sektor za investicije prevoza Direktor direkcije za prevoz Zamenik generalnog direktora za infrastrukturu i prevoz KABINET Savetnici za Ɣkomercijalnu politiku Ɣsaobraüajnu politiku Medija centar Sektor kontrole prihoda GENERALNI DIREKTOR Sekretarijat UO Kontrola prihoda Koordinator Zamenik generalnog direktora za zajedniþke poslove Pomoünik gen. direktora za zavisna preduzeüa Pomoünik gen. direktora za strategiju i razvoj Pomoünik gen. direktora za pravne i opšte poslove Sektor za finansije i raþunovodstvo Sektor za nabavku i istovarne poslove Sektor za popis Meÿunarodni poslovi Sektor za Komercijalizaciju imovine Centar za unutrašnju bezbednost i zaštitu Zajedniþki muzejski kompleks Plan i restruktuiranje Strategija i razvoj Informacioni sistemi i informatiþke tehnologije Pravni poslovi Sektor za ljudske resurse i opšte poslove 148 166 . direktora za ekonomske poslove Pomoünik gen.

Table Ronde. str. str. 6 Kolariü. G. 1978. J. str. 80.: „Osnovi teorije mezoekonomije“. str. K. 26–101 3 Marks. Paris. R. London. Beograd. R. Paris.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. M. 1981.. I tom. Ž. I tom.V. 13 Ferišak i drugi: „Poslovna logistika’’. 1947. str. J. str. Železnice br. 2 Kolariü. 1985.: „Kapital“. II tom. V. 27. 145. 1068. str. Whitehead.: „Transport and Distribution“. 8 Batest. 1. Bericht die Vorteile der Eisenbahn für die Algemeinheit. 12 Zelenika. 1983. D. Beograd. 28. 1978. 28. (Narodni dohodak SSSR. str.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. 1978. 1947. 9 UIC: Eisenbahn und Raumordnung.: „Interakcije sprega špedicije. Predlog DB. 45. Isto.: „Veliki ekonomski sistemi“.: „Kapital“. 1976. Jahrhunderts“ i „Infrastruktuhrkosten“. Beograd. 1967. str. Roberts. 10/1988.N. str. K. 11 Kostiü. K.: „Perspectives de l’utilisations et de possessions d’automobile“. 1974.: „Kapital“.. Beograd. 4 5 Benson. odeljak o saobraüaju. maj 1989. Zagreb.: „Ekonomiþeskaja effektivnost kapitalnyh vloženij i osnovnyh fondov železnodorožnogo transporta“. Moskva. 10 UIC. str. 15 ýernomordik. Beograd. V. 135. 7 Stojanoviü. Dokumenti za izradu studije: „Eisenbahn des 21. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Fusnote II: 1 Marks. CEMT. D. Beograd. 14 Marks. Beograd. 15) 149 167 . 1947. tehnologije transporta i logistike“.

21 22 23 Kolariü. 1976. 18 Tesliü. tehnologije transporta i logistike“. A. : „Interakcije sprega špedicije. Ekonomika udruženog rada br. „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. 1978. T. Ž. 19 Kolariü. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA I POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 16 Ɣ Haþaturov. III knjiga. Beograd. 17 Zelenika. V. Moskva. N. str.44. prevod. Ɣ ýertkova.: „Osnovi ekonomike železniþkog transporta“. A. 20 Kostü. V. 1976. Isto. str.N.: „Osnovi teorije mezoekonomije“. Beograd. Beograd.: „Cene i industrijska politika u eksploataciji PTT veza“. 1950. 1958. 10/1988. 1063. S. str. Ž. T. 17–21 24 Kolariü.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. str. 45. 1978. Beograd 1968. 150 168 . Subotica. R. 1957.: „Ekonomika železniþkog saobraüaja“. Isto. V.: „Proizvoditelnost truda vo železnodorožnom transporte SSSR i puti ego razvitija“. str.: „Osnovi teorije mezoekonomij“.V. str . 25 Kostü. 33. Beograd. Železnice br. 1/1981. Beograd. 24.: „Teorija mezoekonomije u organizaciji železniþkog saobraüaja“.

Ukupna problematika upravljanja saobraüajnim sistemom uopšteno se može izdiferencirati na dva nivoa: Ɣ makroorganizacioni nivo. Uticaj države mora postojati. i Ɣ mezoekonomski nivo.V. Ɣ Makroorganizacioni nivo problematike upravljanja saobraüajnim sistemom podrazumeva snažnu ulogu države u upravljanju saobraüajnim sistemom zbog specifiþnosti uloge saobraüaja u privredi i društvu. država se ne sme odreüi svog uticaja na upravljanje saobraüajnim sistemom. Ni u jednom društveno-politiþkom i privrednom sistemu. kao što se ne sme odreüi svog uticaja ni u ostalim infrastrukturnim i strateškim segmentima privrede. ma o kakvom tipu privrede da se radi. 151 169 .N. a mogu se razlikovati samo oblici i stepen njene nadležnosti u zavisnosti od sektora na koji se odnosi. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ III TEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAýAJNIM SISTEMOM I PREDUZEýIMA Pored specifiþnosti saobraüaja iz aspekta tehniþkotehnološke strukture i ekonomsko-organizacionih karakteristika zasebno podruþje predstavlja organizacija upravljanja saobraüajnim sistemom.

V. RAZVOJNE FAZE UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM Razvoj strukture saobraüajnog sistema jasno je pokazao. UPRAVLJANJE SAOBRAûAJNIM SISTEMOM 1. Ova þinjenica nedvosmisleno je upozorila na nužnost planskog. ekonomskoj i razvojnoj politici. Ovo isto upozorenje odnosi se i na zemlje u razvoju koje bi trebalo da razvoj saobraüaja blagovremeno usmere kako bi na vreme otklonile one uzroke koji su u razvijenim zemljama veü proizveli brojne negativne posledice. privredno i saobraüajno veü razvijene države da menjaju svoj preÿašnji odnos prema saobraüaju kao i orijentaciju u razvoju strukture saobraüajnih grana. a time i 152 170 . Snažne argumente za odreÿivanje ovakvog položaja saobraüaju u društvenom razvoju.N. predstavljaju uzroci i posledice dosadašnjeg razvoja strukture saobraüajnog sistema kao sektora privrede koje je primoralo. 1. Razvoj saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ Ɣ Mezoekonomski nivo upravljanja saobraüajnim preduzeüima odnosi se na upravljanje i rukovoÿenje funkcionisanjem saobraüajnih preduzeüa (i razliþitim saobraüajnim organizacijama) prema njihovoj ulozi u privredi i prema složenosti njihove organizacione strukture. pogotovo u privredno razvijenim zemljama drugom polovinom XX veka. prošao je do sada kroz tri faze koje su izazvale tri „revolucije u saobraüaju“. te da obezbeÿenje normalnog funkcionisanja saobraüaja mora biti primarni deo ekonomske i socijalne politike države. da saobraüaj predstavlja prvi opšti uslov normalnog toka celokupnog života društva i njegovog ekonomskog razvoja.1. svesnog i savesnog usmeravanja razvoja saobraüaja. na prvom mestu. istorijski posmatrano.

železnica je postala veoma jak instrument ekonomske i socijalne politike države. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ tri etape u razvoju odnosa države i društva prema saobraüaju u domenu upravljanja saobraüajnim sistemom. upravljala država. na odnos države prema železnici. sledstveno tome. U tom periodu država upravlja železnicom u svim funkcijama kao državnim preduzeüem. Osnovni problem upravljanja železnicom svodio se na odnos izmeÿu države i železnice kao preduzeüa 1 i na regulisanje njenih obaveza kao javne službe: obaveze prevoza. dakle.N. Blum. odreÿivala cene prevoznih usluga i koristila železnicu kao instrument svoje ekonomske i socijalne politike. „Prva revolucija u saobraüaju“ izazvana je pronalaskom parne mašine i njenom primenom u železniþkom saobraüaju. 153 171 . itd.V. objavljivanja reda vožnje. Jakobi i drugi) koji obraÿuju tematiku ekonomske uloge i znaþaja pojedinih saobraüajnih sredstava u razvoju privrede. Ova etapa razvoja saobraüajnog sistema i njegove organizacije detaljno je obuhvaüena u radovima autora (Saks. Železnica je bila jedina masovna kontinentalna grana saobraüaja. Država je investirala u izgradnju pruga i nabavku transportnih kapaciteta. obaveze održavanja saobraüaja. Ipak. kao javna služba. Svojom ulogom i znaþajem za privredu i društvo. treba da zadovoljava potrebe privrede i društva bez obzira na svoje komercijalne interese. Uloga železnice u privredi davala je imperativ državne intervencije u regulisanju odnosa izmeÿu železnice i potreba privrede i društva. pa je na taj naþin omoguüen razvoj železnice kao masovne i snažne transportne organizacije. železnica se razvija uglavnom kao državno preduzeüe i njome upravlja država. u kojima je železnica te potrebe morala zadovoljiti bez obzira na svoje komercijalne interese. Osnovno naþelo poslovanja železnice bilo je da ona. bila je državno preduzeüe i njome je. razvoj organizacije saobraüaja svodio se. Prema tome. I u zemljama s privatnim železnicama država ima snažne ingerencije na politiku razvoja i reguliše odnose izmeÿu železnice i korisnika njenih usluga. Pirat. tarifa i tarifne politike. U prvoj etapi. u ovoj etapi razvoja saobraüajno tržište karakteriše monopolski položaj železnice.

u proširenoj strukturi saobraüajnog sistema moderna privreda sve više zavisi od modernog saobraüaja. ovu etapu karakteriše dvojni odnos države prema železnici. kao i njenog zaostajanja u tehniþkom razvoju i razvojnoj politici.N. Ona se konkurencijom potiskuje u drugi plan i nastupa period njene demonopolizacije na saobraüajnom tržištu. gde se ona tretira i kao privredna saobraüajna organizacija u konkurenciji sa ostalim mladim granama saobraüaja i kao instrument države u realizaciji ekonomske i socijalne politike. s jedne strane. a železnica se i nadalje tretira kao javna služba. Ukoliko je razvijenija struktura privrede. 2 pa stoga država mora aktivno da utiþe na odnose u oblasti saobraüaja. Železnica funkcioniše pod nejednakim ekonomskim i tehniþkim uslovima u odnosu na ostale grane. Ove mlade grane saobraüaja dobijaju primarno mesto u investicionoj politici kao i u razvoju saobraüajne infrastrukture. 154 172 . Naime. istovremeno. stimulišuüi razvoj ovih novih grana saobraüaja. Ovakvo ponašanje države u upravljanju razvojem strukture saobraüajnog sistema imalo je znaþajne negativne posledice po privredu i društvo. Prema tome. Sadržaj i težina tih posledica pokazali su da se razvoj strukture saobraüajnog sistema ne može prepuštati iskljuþivom delovanju ekonomskih zakona tržišta u podeli rada na saobraüajnom tržištu. i strukturnih promena u privrednom i demografskom razvoju koje su. s druge strane. U saobraüajnoekonomskoj teoriji formira se stav da država svoj odnos prema železnici mora proširiti i na regulisanje odnosa izmeÿu ostalih saobraüajnih grana na tržištu tokom njihovog razvoja. Razvoj motorizacije odvija se bez kontrole društva. To dovodi do naglog razvoja drumskog i vazdušnog saobraüaja. dok država. prema tim novim granama saobraüaja zauzima potpuno liberalan stav. paralelno uticale na menjanje uloge železnice i proširenje strukture saobraüajnog sistema. utoliko je intenzivniji i razvoj strukture saobraüajnog sistema.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ „Druga revolucija u saobraüaju“ otpoþinje pronalaskom motora s unutrašnjim sagorevanjem i njegovom primenom u saobraüaju.

FUNKCIJE DRŽAVE U UPRAVLJANJU SAOBRAûAJNIM SISTEMOM U saobraüajno-ekonomskoj literaturi funkcije države u upravljanju saobraüajnim sistemom. funkcije koordinacije odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. ekonomske funkcije izjednaþavanja uslova konkurencije. Razvoj integralnog transporta motiviše na ovu novu orijentaciju razvojem multimodalnih oblika kooperacije i integracije preduzeüa razliþitih saobraüajnih grana.2.N. kao mere koordinacije saobraüaja. 1. Usvajaju se orijentacije na reafirmaciju železnice ubrzanom modernizacijom i elektrifikacijom pruga. Razvoj saobraüaja teþe sve ubrzanijim tempom. sistematizovane su na sledeüi naþin: 3 1. brzinu putovanja i mobilnost stanovništva i upozorava na nužnost menjanja organizacije u razvoju strukture saobraüajnog sistema. Ekonomski razvijene zemlje sve intenzivnije menjaju odnos države prema saobraüaju i politici razvoja saobraüajnog sistema. a u saobraüajno-ekonomskoj teoriji javljaju se novi modeli koordinacije saobraüaja i mera države u regulisanju odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ „Treüa revolucija u saobraüaju“ zapoþinje razvojem integralnog transporta u tehnologiji transportnog procesa i oznaþava novu etapu u razvoju organizacije upravljanja saobraüajnim sistemom. 2. investicione funkcije usklaÿivanja razvoja saobraüaja s potrebama privrede i društva. bezbednost saobraüaja. a uticaj stihijskog razvoja strukture saobraüajnog sistema. nekontrolisanim razvojem motorizacije. 155 173 . izaziva negativne posledice na energetsku situaciju.V. i 3. kvalitet životne sredine.

postoje samo tržišta s konkurencijom koja je manje ili više ograniþena merama državnih organa. Finansiranjem razvoja integralnog transporta država. indirektno. reguliše odnose na saobraüajnom tržištu i stimuliše razvoj kombinovanog saobraüaja. plaüaju: ili direktne naknade za korišüenje te infrastrukture. INVESTICIONE FUNKCIJE USKLAĈIVANJA RAZVOJA SAOBRAûAJA S POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA Država zadržava nadležnost nad osnovnim funkcijama upravljanja razvojem saobraüaja investirajuüi svoja sredstva u saobraüajnu infrastrukturu i finansirajuüi njeno održavanje. odnosno saobraüajnog preduzeüa kojem. FUNKCIJE KOORDINACIJE ODNOSA IZMEĈU SAOBRAûAJNIH GRANA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU Razvoj strukture saobraüajnog sistema država usklaÿuje posebnim administrativnim merama. poverava izvršavanje usluge prevoza. Saobraüajna preduzeüa.N. U suštini.2.1. putem kreditne.2. Država takoÿe. na kojem ne postoji neki oblik intervencije države. ili to þine u vidu razliþitih oblika poreza i taksi. bankarske i devizne politike usmerava investicije u vuþne i prevozne kapacitete železnice ili transportne kapacitete u ostalim granama saobraüaja i na taj naþin utiþe na uslove za razvoj odreÿenih grana saobraüaja. usmeravajuüi i regulišuüi odnose u podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. država reguliše odnose u razvoju strukture saobraüajnog sistema u zavisnosti od finansiranja investicija u infrastrukturu namenjenu pojedinim saobraüajnim granama. 156 174 .2. isto tako. 1. više nigde ne egzistira. prema svojim interesima. Prema tome. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ 1. Saobraüajno tržište karakteriše sloboda korisnika u izboru prevoznika. istina je da potpuno slobodno tržište.V. Meÿutim. u zavisnosti od grane saobraüaja u kojoj se nalaze.

To su praktiþno pravni. imaju karakter ograniþavanja drumskog saobraüaja i predstavljaju direktan oblik intervencije države u podeli rada na saobraüajnom tržištu. Kratkolinijski saobraüaj se favorizuje oslobaÿanjem od pojedinih fiskalnih obaveza. te u cilju zaštite železnice koja posluje pod nejednakim uslovima konkurencije sa ostalim granama saobraüaja. Ukoliko železnica želi da ukine nerentabilnu prugu. Te mere. dok se dugolinijski 157 175 . U ostalim saobraüajnim granama nema ovakvih obaveza. zbog ekonomski neopravdane supstitucije prevoza.). obavezu održavanja saobraüaja. Na postojeüem saobraüajnom tržištu veü ima razlika u slobodi i uslovima nastupanja. Meÿutim. objavljivanja tarifa. ili se þak vrši zabrana nastupa na odreÿenom tržištu. obeležavajuüi vozila posebnim oznakama da bi se znalo kojoj nameni prevoza pripadaju. mora za to dobiti saglasnost od odgovarajuüeg državnog organa. kao što su: ƒ podela svih prevoza na „kratkolinijske“ i „dugolinijske“ (koju je prva meÿu evropskim zemljama uvela Nemaþka) pa po tom osnovu saobraüajna preduzeüa moraju da se opredele pri registraciji svojih vozila za jednu od ove dve vrste prevoza. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ Nejednaki uslovi konkurencije izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja doveli su do supstitucionih procesa u prevozu koji nemaju nikakvo društveno-ekonomsko opravdanje.V. kojima se ograniþava sloboda saobraüajnih preduzeüa i organizacija u nastupanju na saobraüajnom tržištu. zakonski akti ili odluke i uredbe nadležnih državnih organa. u svojoj suštini. pa je država bila primorana da interveniše posebnim merama koordinacije. železnici država propisuje obaveze javne službe (obavezu prevoza. Na primer. Saobraüajna preduzeüa u drugim granama saobraüaja mogu slobodno da ukidaju nerentabilne relacije i da biraju prevoze prema svojim sopstvenim interesima.N. Tako je železnica dovedena u nezavidan položaj. ili þak zabrane s pravnom snagom... država propisuje preduzeüima drumskog saobraüaja uslove i ograniþenja.

s jedne strane u cilju ograniþenja konkurencije železnici (jer se ovakvi „vozovi“ u drumskom saobraüaju upotrebljavaju za dugolinijske prevoze koji po „prirodnoj gravitaciji“ pripadaju železnici). odnosno izdavanje dozvola za prevoz u meÿunarodnom saobraüaju.N. ƒ ograniþenje brzine vozila na putevima. teretna vozila s prikolicom i bez nje i u zavisnosti od nosivosti. a s druge strane iz razloga bezbednosti. ƒ zabrana kretanja kamionima iznad odreÿene tonaže i veliþine na razliþitim kategorijama puteva ili na odreÿenim pravcima. Na taj naþin se drumski saobraüaj stavlja u isti položaj sa železnicom u konkurenciji za obavljanje prevoza za koje je železnica društveno rentabilnija. pre svega radi poveüanja bezbednosti saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ izjednaþava sa železnicom time što se za svaki prevoz mora naplatiti usluga po železniþkom daljinaru (tarifnim kilometrima) i železniþkoj tarifi. i to razliþito za putniþke automobile. u cilju ograniþavanja i spreþavanja konkurencije ovih parkova javnom saobraüaju. Granica udaljenosti koja razdvaja ove dve vrste prevoza odreÿena je na 50 kilometara.3. ƒ zabrana svim saobraüajnim parkovima namenjenim za sopstvene potrebe da vrše komercijalne prevoze za druge korisnike (treüa lica). autobuse. EKONOMSKE FUNKCIJE IZJEDNAýAVANJA USLOVA KONKURENCIJE Ovu grupu mera þine funkcije ekonomskog karaktera kojima se teži ka izjednaþavanju ekonomskih uslova konkurencije. U nju spadaju mere koje se primenjuju u svim zemljama s razvijenom 158 176 . kako drumskom tako i železniþkom. 1.V. ƒ kontingentiranje.2. ƒ ograniþenje dužine „voza“ (kamiona s prikolicom).

Teorijsko-metodološke razlike utvrÿivanja strukture cena ispoljavaju se u konceptima „troškova usluge“ ili „vrednosti robe“. a one su sledeüe: (1) sistem i politika cena usluga. paralelno se primenjuju sistemi: ƒ fiksiranih cena (na primer kod železnice). stavovi o tome su razliþiti. Svi pomenuti koncepti formiranja cena usluga realno se ne primenjuju u þistoj formi. i (4) sistemske mere. dok se u drumskom saobraüaju one formiraju slobodno. Kako u teoriji tako i u praksi. mogu doneti za društvo pozitivniji efekat nego 159 177 . tj. Razlike postoje. U ovakvim uslovima pokazalo se kao nužno regulisanje saobraüajnog tržišta u domenu cena. subvencije u uslovima niskih tarifa. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ tržišnom privredom u uslovima ograniþene konkurencije. u interesu društva.N. i ƒ slobodno formiranih cena. i cene saobraüajnih usluga u pojedinim saobraüajnim granama formiraju na razliþitim principima. pa sve do administrativno odreÿenih i objavljenih tarifa kao stalnih cena u dužem vremenskom periodu. (2) takse i naknade za korišüenje infrastrukture. i u odreÿivanju cena na osnovu daljine i težine. zatim u zavisnosti od elastiþnosti tražnje. (3) subvencije. subvencija železnici. Prema jednima. takoÿe.V. (1) Sistem i politika cena usluga U saobraüaju se primenjuju razliþiti sistemi cena saobraüajnih usluga pa se. ƒ kontrolisanih (ili odreÿenih) cena (u pojedinim granama saobraüaja). Iz tog razloga javlja se problem kompenzacije. Naime. veü država uglavnom reguliše cene železnice. shodno tome.

opet. postoje i stavovi.N. a u pojedinim državama i praksa. pre svega. pod ekonomski opravdanim i društveno rentabilnim uslovima zadovoljile sve potrebe za prevozom u privredi i društvu. Takvi stavovi zagovaraju odluþujuüi korak u pravcu veüe komercijalne slobode saobraüajnih preduzeüa na osnovu politike cena. normalnog funkcionisanja privrede i društva. 5 Pitanje koji od ova dva modela formiranja cena na saobraüajnom tržištu treba primeniti u funkciji izjednaþavanja uslova konkurencije izmeÿu preduzeüa u razliþitim saobraüajnim granama može biti samo retoriþke prirode. mišljenja da je bolje subvencije davati kroz investicije u odreÿenu granu (konkretno železnicu) nego preko cena usluga. Meÿutim. a konkurencija izmeÿu saobraüajnih grana (i preduzeüa u njima) ne odvija se s ciljem da neka od njih u toj tržišnoj utakmici pobedi. Kod njih se postavlja jedino pitanje oblika i osnove subvencije.V. veü da bi se. pre svega ekonomske i socijalne. ili obrnuto. þinjenica je da sve železnice u saobraüajno razvijenim zemljama Zapadne Evrope veü imaju relativno visoko uþešüe kompenzacija u ukupnim prihodima (od 30 odsto do þak 60 odsto). Drugi su. koji to minimum državne intervencije i u odnosu na koje saobraüajne grane može obezbediti kriterijum normalnog funkcionisanja saobraüaja sposobnog da zadovolji potrebe. liberalizacije cena u saobraüaju i prepuštanja regulisanja odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu na principima slobodne konkurencije. o potpunoj liberalizaciji tržišta u saobraüaju besmisleno je govoriti. Suprotno stavovima o regulisanju saobraüajnog tržišta od strane države merama subvencije na podruþju cena. Može se samo razmatrati pitanje nivoa na kom se može postaviti gornja granica ingerencija države u podruþju saobraüaja. Pošto se država ni na koji naþin ne može odreüi saobraüaja kao instrumenta politike. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ neregulisano slobodno tržište u oligopolskoj konkurenciji. 160 178 . isto tako. Razvoj i funkcionisanje saobraüaja nije samo sebi cilj. 4 Grupa teoretiþara koja zastupa ovakvo gledište smatra da država treba svojom intervencijom da reguliše tržište u domenu cena i da na taj naþin vodi politiku cena usluga.

ako pretpostavimo da se cene formiraju na principu pokrivanja troškova uz ostvarenje proseþne dobiti. (2) Takse i naknade za korišüenje infrastrukture Sledeüi instrument za regulisanje odnosa u podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana jesu takse i naknade za korišüenje infrastrukture. a onda i u þitavim granama (preostalim na tržištu) ne bi formirali monopoli. prvo na pojedinim relacijama. vodilo ka monopolu) u svakoj pojedinoj grani saobraüaja i to prvo u onim koje su finansijski nezavisne od izgradnje i održavanja infrastrukture. tekuüe i investiciono održavanje. U strukturi troškova železnice sadržani su svi troškovi infrastrukture (ukljuþujuüi amortizaciju.N. Tako bi. dok kod ostalih saobraüajnih preduzeüa infrastruktura nije sastavni deo njihovih osnovnih sredstava. Jer. a time i do opšteg porasta proseþnog nivoa cena i troškova života stanovništva. Drugim reþima.. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ Potpuno slobodna teritorijalna i cenovna konkurencija vremenom bi neminovno dovela do stvaranja oligopola (što bi. a time i do sužavanja izbora ponude. onda üe cene železnice za iste prevoze biti više od cena drumskog saobraüaja za onaj deo troškova infrastrukture koji uþestvuje u kalkulaciji cena železnice. dugoroþno posmatrano.V. dok 161 179 . þiji bi indeks rasta (u nedostatku državne regulative) bio iznad indeksa rasta tražnje. S obzirom na to da je realno oþekivati dalji rast tražnje za saobraüajnim uslugama (i u robnom i u putniþkom saobraüaju) monopolske cene. s posledicom globalne nestabilnosti ostalih grana privrede i opšte ekonomske neravnoteže.). Infrastrukturno bremenite grane (na primer železnica) u takvoj konkurenciji bile bi ekonomski uništene i kao takve nesposobne za konkurentan nastup na tržištu. vodio bi ka stalnom porastu uþešüa transportnih troškova u cenama robe.. dolazilo do postepenog sužavanja strukture saobraüajnog sistema. Ta razlika predstavlja osnovni uzrok nejednakosti ekonomskih uslova konkurencije. potpuna saobraüajna liberalizacija vodila bi neminovno do potpune saobraüajne globalizacije i upravljanja saobraüajem iz jednog uskog centra partikularnim politiþko-ekonomskim motivisanog iskljuþivo interesom. sve dok se. na dugi rok.

Zbog toga ovi instrumenti svoju funkciju regulatora procesa konkurencije na saobraüajnom tržištu imaju samo ako je stepen pokriüa troškova infrastrukture u razliþitim saobraüajnim granama razliþit. kao mera saobraüajne politike za izjednaþavanje uslova konkurencije nemaju istu suštinu kao porezi na teþna goriva i kao takse i naknade za korišüenje infrastrukture. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ tog dela troškova pri kalkulaciji cena u drumskom saobraüaju nema. primenjuje se u svim zemljama u cilju utvrÿivanja ekonomskih cena prevoza. koje država koristi kao instrumente politike cena. bez obzira na naþin formiranja cena.V. Meÿutim.N. porezi na vozila i kompenzacije (koje država daje železnici kao naknadu za socijalne usluge koje železnica naplaüuje þak ispod cene koštanja proizvodnje tih usluga i iz razloga što železnica snosi ukupne troškove infrastrukture) suštinski ne predstavljaju prave instrumente regulisanja tržišta i odnosa izmeÿu saobraüajnih grana. Oni samo delimiþno snose te troškove preko taksi pri registraciji vozila. (3) Subvencije Subvencije. Sistem taksi. poreza u ceni goriva i direktnom putarinom na odreÿenim kategorijama puteva. U ostalim granama saobraüaja direktni korisnici ne pokrivaju sve troškove infrastrukture. 162 180 . 6 Takse pri registraciji vozila i porezi na teþna goriva. kao mera koordinacije saobraüaja. takse. Ove mere transformišu se u instrument politike regulisanja tržišta samo u sluþaju kada je njihovo korišüenje selektivno ili diskriminatorsko i kada njihova struktura ima visok stepen orijentacije u odreÿenom pravcu regulisanja troškova. Iz ovih razloga se kod svih železnica utvrÿuju kompenzacije. za preduzeüa u saobraüajnim granama koja koriste zajedniþku infrastrukturu predstavljaju kalkulativne elemente troškova proizvodnje saobraüajne usluge.

a može imati razliþite forme..). Tim merama se u izvesnom smislu rešava ekonomski položaj preduzeüa u pojedinim saobraüajnim granama. odnosno kao odšteta za manje ostvarene prihode zbog državne politike cena ili kao naknada koja poravnava nepovoljne uslove strukturne prirode (strukture kapaciteta.N. One imaju ulogu regulatora konkurencije samo u sluþaju kada su unapred utvrÿene po osnovu naknade troškova infrastrukture i to u istom smislu kao takse i naknade. ̛ kreditna politika. subvencija nema ulogu regulatora konkurencije. kamate. a mogu biti sledeüe: ̛ instrumenti raspodele (doprinosi. U svojstvu regulatora konkurencije ili þak bez ikakvog uticaja na konkurenciju. kao naknada za pokriüe gubitaka. strukture prevoza).V. odnosa izmeÿu saobraüajnih grana u podeli rada na saobraüajnom tržištu. tj. (4) Sistemske mere Pored seta ekonomskih mera za regulisanje konkurencije i odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. meÿu merama koje država u tom smislu donosi nalaze se i sistemske mere.. subvencije postoje skoro u svim zemljama. one indirektno utiþu na konkurentsku sposobnost saobraüajnih preduzeüa. porezi. (kao mera sniženja fiksnih troškova). Meÿutim. 163 181 . ̛ propisane stope amortizacije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ Subvencija može da ima karakter fiskalnog elementa i elementa finansijske pomoüi. Iako ove mere nisu direktni instrumenti regulisanja saobraüajnog tržišta. i ̛ carinski sistem. ̛ devizni sistem.

Funkcionalna kombinacija ova tri faktora u tehnološkom procesu proizvodnje prouzrokuje pojavu tri razliþite vrste procesa: ̛ tehnološki procesi. buduüi da su neophodni þinioci za pokretanje transportnih sredstava). TEORIJSKE OSNOVE ORGANIZACIJE UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM PREDUZEûIMA 2.V. to je sama saobraüajna usluga. TEORIJSKI KONCEPTI UPRAVLJANJA Posebno podruþje organizacije upravljanja u saobraüaju predstavlja upravljanje saobraüajnim preduzeüima kao organizacionim i pravnim subjektima prisutnim na saobraüajnom tržištu u svojstvu nosilaca funkcije transporta i poslovne politike u saobraüaju. U proizvodnju saobraüajnih usluga. kao uslovni predmet rada mogu se tretirati potrošni materijal i pogonska energija.1. ulažu se tri osnovna faktora proizvodnje: ̛ sredstva za rad (transportna sredstva). a formalno. Pravo upravljanja saobraüajnim preduzeüima prirodno proizilazi iz prava vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. ̛ predmet rada (suštinski. kao uostalom i u svaku drugu proizvodnju.N. u kojima radnici sredstvima transporta proizvode transportne usluge trošeüi energiju i druge pomoüne 164 182 . i ̛ rad kao svrsishodna delatnost. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ 2.

Radnici. koji teku istovremeno s tehnološkim procesima (i u njihovom okviru) i posledica su zbivanja u proizvodnji koja se odnose na trošenje materijalnih þinilaca procesa rada. ̛ ekonomski procesi. Za organizaciju preduzeüa sadržaj i meÿusobni odnos ovih funkcija i njihovih nosilaca od izuzetne su važnosti. u teoriji organizacije. po vertikali. 2. Prema znaþaju i ulozi u procesu proizvodnje. funkcija rukovoÿenja. funkcija izvršenja. 165 183 . a od njihove motivacije za racionalnom upotrebom i trošenjem sredstava zavisi i stepen korišüenja transportnih kapaciteta u tehnološkom procesu proizvodnje. razlikuju se tri osnovne (primarne) funkcije: 1. Vrednost ovih þinilaca proizvodnje prenosi se na vrednost usluge dodajuüi joj pri tom još i vrednost živog rada. pored delovanja na materijalne þinioce proizvodnje. deluju meÿusobno jedni na druge u zavisnosti od funkcije koju obavljaju u procesu rada. izmeÿu radnika koji u njemu uþestvuju.N. Tim procesom istovremeno se vrši proizvodnja saobraüajne usluge kao upotrebne vrednosti. a on u suštini predstavlja osnovni motiv ulaganja u proces proizvodnje. i 3. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ materijale u procesu rada. To znaþi da se u okviru ovih procesa zapravo odvijaju procesi odnosa radnika prema sredstvima za rad. Jer. funkcija upravljanja.V. upravo radnici u proizvodnji predstavljaju osnovne nosioce svih procesa i funkcija. javljaju se kao posledica njihovog zajedniþkog uþešüa u proizvodnji na bazi tehniþke podele rada. Od motivacije radnika za ekonomiþnim i racionalnim korišüenjem materijalnih þinilaca u procesu transporta kao proizvodnog tehnološkog procesa zavisi kakav üe biti ekonomski rezultat rada. i ̛ proizvodni odnosi u procesu proizvodnje usluge.

ciljevima i merama poslovne politike. ̛ donošenje odluka o redu vožnje kao regulatoru transportnog procesa i drugih odluka iz oblasti tekuüe poslovne politike koje su od bitnog uticaja za funkcionisanje saobraüaja u odnosu na korisnike usluga.V. Od nje polaze sve ostale funkcije jer nosioci funkcije upravljanja donose najznaþajnije odluke. primarna funkcija od vitalnog znaþaja za funkcionisanje i razvoj svakog preduzeüa. Osnovni sadržaj ove funkcije jeste: ̛ donošenje dugoroþnih upravljaþkih odluka o strategiji razvoja. Organizacija funkcije upravljanja i utvrÿivanje nosilaca upravljaþkih odluka razliþiti su u pojedinim saobraüajnim granama u zavisnosti od organizacione strukture grane. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ 1. ̛ donošenje odluka iz domena upravljanja transportnim kapacitetima (tj. Funkcija upravljanja Ovo je osnovna. organizacionih oblika i stepena integracije u saobraüajnoj grani. jer se ovakve vrste odluka donose za duži period.N. modernizacije i zamene). ̛ donošenje odluka o kadrovskoj politici i regulisanju radnih odnosa. ̛ donošenje odluka o raspodeli i raspolaganju ekonomskim rezultatima poslovanja preduzeüa i o regulisanju ekonomskih odnosa izmeÿu organizacionih delova saobraüajnog preduzeüa. 2. Funkcija rukovoÿenja Funkcija rukovoÿenja predstavlja proces organizovanja realizacije prethodno izloženih funkcija upravljanja. Rukovoÿenje predstavlja 166 184 . Donošenje upravljaþkih odluka je proces s trajnim dejstvom. o politici njihove proširene reprodukcije.

Funkcija izvršenja Ova grupa funkcija sadrži operativne poslove izvršenja odluka organa upravljanja organizovane od strane organa rukovoÿenja. Ona se ne može tretirati samo kao proces organizovanja realizacije odluka organa upravljanja.V. ̛ koordiniranje rada svih izvršnih poslovnih jedinica saobraüajne delatnosti i ostalih pomoünih delatnosti. Ove se funkcije (poslovi) izvršenja razliþito dele i sistematizuju prema tehniþkoj podeli rada iz þega proizilazi horizontalna organizaciona struktura saobraüajnog preduzeüa. Te aktivnosti u suštini obuhvataju sledeüe zadatke: ̛ sprovoÿenje u život odluka organa upravljanja u toku poslovne godine za þiju realizaciju rukovodeüa struktura odgovara organima upravljanja u preduzeüu. Osnovna podela ovih funkcija od znaþaja za funkcionisanje saobraüajnog preduzeüa vrši se na: 167 185 . Nosioci funkcije organa rukovoÿenja u saobraüajnom preduzeüu imaju znaþajnu ulogu i u upravljaþkoj strukturi pa je zbog toga veoma važno uspostavljanje odgovarajuüih odnosa izmeÿu organa upravljanja i organa rukovoÿenja.N. ̛ direktno rukovoÿenje tehnološkim procesom prevoza i funkcionalnim službama koje garantuju bezbednost i redovnost saobraüaja. 3. S obzirom na karakter procesa transporta kao procesa proizvodnje usluga u kojem je prisutan i korisnik usluge. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ tekuüi proces stalnih aktivnosti rukovodeüe strukture. ̛ predstavljanje saobraüajnog preduzeüa pred korisnicima i drugim pravnim licima. funkcija rukovoÿenja u saobraüajnom preduzeüu ima poseban znaþaj. takoÿe i na bezbednosni aspekt procesa rada.

i ̛ funkcionalne sektore poslova. Razlike u sistematizaciji svih ovih funkcija po vertikalnoj i horizontalnoj liniji javljaju se u zavisnosti od društvenih odnosa prema kojima se veü diferenciraju razliþiti sistemi upravljanja saobraüajnim preduzeüima. saveti direktora ili generalni direktori. svrsishodno je naþiniti kraüi osvrt na sisteme upravljanja privatnokapitalistiþkim i državno-kapitalistiþkim preduzeüima. Kod svih saobraüajnih preduzeüa zajedniþka je saobraüajna delatnost. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ ̛ saobraüajnu delatnost (i ostale tehniþke delatnosti). 2.N. akcionarska društva ili velike udružene kompanije. koja u današnje vreme globalno karakteriše svojinske odnose u privredi. Meÿutim. Stoga. S obzirom na prevagu privatne (i mešovite) svojine. SISTEM UPRAVLJANJA PRIVATNIM PREDUZEûEM U kapitalistiþkom društvenom sistemu postoje privatna preduzeüa u svim saobraüajnim granama. upravni odbori. s daljom podelom funkcija na direktore preduzeüa i direktore sektora – veü prema unutrašnjoj organizacionoj strukturi svakog pojedinaþnog preduzeüa – na koje se dalje prenose funkcije upravljanja iz oblasti tekuüe poslovne politike. odnosno da vrši funkcije upravljanja i rukovoÿenja. 168 186 .V. a razliþita je sistematizacija ostalih tehniþkih delatnosti. Pravo svojine nad sredstvima za proizvodnju i nad kapitalom koji ulaže vlasnik daje mu pravo i da upravlja preduzeüem.2. ovim „društvima“ i velikim udruženim kompanijama upravljaju skupštine akcionara. najveüi broj saobraüajnih preduzeüa u savremenom saobraüaju þine društva s ograniþenom odgovornošüu.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ SKUPŠTINA AKCIONARA UPRAVNI ODBOR GENERALNI DIREKTOR DIREKTORI SEKTORA ŠEFOVI IZVRŠNIH JEDINICA GRUPE I POJEDINAýNI IZVRŠIOCI 2. Država upravlja železnicom i ostalim infrastrukturnim preduzeüima preko ministarstva saobraüaja i generalnih direktora saobraüajnih preduzeüa koja se nalaze u vlasništvu države.V. a najviše ih ima u Švajcarskoj. Modeli 169 187 . SISTEM UPRAVLJANJA DRŽAVNIM PREDUZEûEM U železniþkom saobraüaju (takoÿe u PTT delatnosti) i brodarstvu (naroþito reþnom) rasprostranjena su preduzeüa u potpunom ili veüinskom državnom vlasništvu. U relativno malom broju zemalja postoje još i privatne železnice.N.3.

170 188 . U ovoj fazi razvoja državna intervencija se sastojala u regulisanju odnosa izmeÿu železnice i njenih korisnika. a u isto vreme monopolskim položajem železnice na strani ponude transportnih kapaciteta u kontinentalnom saobraüaju (pošto je reþni saobraüaj imao ograniþenu ulogu). investicija. (1) U prvoj fazi razvoja saobraüaja funkcija države ogledala se u zaštiti privrede i društva od monopolskog položaja železnice. osnovni nosilac funkcije upravljanja saobraüajnim sistemom jeste država. Prema tome. ̛ propisivanju obaveze objavljivanja tarifa. politike cena i kontrole bezbednosti saobraüaja. U tom smislu intervencija države sastojala se u sledeüim funkcijama: ̛ propisivanju prevoznih cena i voÿenju tarifne politike. pored funkcija upravljanja celokupnim saobraüajnim sistemom.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ upravljanja mogu biti razliþiti u zavisnosti od sistema samostalnosti direkcije železnica i ostalih preduzeüa u odnosu na državne organe. Na generalne direktore takvih preduzeüa prenosi se znatan deo funkcija upravljanja s državnih organa. ali s razliþitim sadržajem u razliþitim fazama razvoja saobraüaja. 7 U tom periodu država je vršila regulisanje monopolskog položaja železnice propisivanjem obaveza koje železnica ima prema korisnicima njenih usluga i odreÿivanjem prevoznih cena. Država. U savremenom razvoju saobraüaja i upravljanja saobraüajnim sistemom u celini sve je jaþe izražena tendencija odvajanja železnice od državnih organa i tretmana železnice kao privrednog preduzeüa s odgovarajuüom organizacijom poslovanja na ekonomskim principima. U svim razvijenim evropskim zemljama uloga države u upravljanju saobraüajnim sistemom svodi se na upravljanje železnicom i usklaÿivanje odnosa izmeÿu železnice i ostalih saobraüajnih grana. uglavnom zadržava funkcije politike razvoja. Saobraüajno tržište odlikovalo se širom strukturom korisnika usluga na strani tražnje.N.

dok s druge strane odreÿeni prevozi prirodno gravitiraju drumskom i vazdušnom saobraüaju. Preko tarifa u putniþkom saobraüaju ove mere su se odnosile i na zaštitu životnog standarda. U savremenom razvoju privrede i saobraüaja uloga države se transformiše od odnosa država–železnica u odnose država– saobraüaj.N. posebno ruda. i korisnika saobraüajnih usluga. zadržava ulogu regulisanja odnosa izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa u njima. sirovine i proizvodi koji zahtevaju velike prevozne kapacitete i duge relacije po svojoj prirodi gravitiraju železnici. Takav položaj 171 189 . s jedne strane. u uslovima savremene razvijene strukture saobraüajnog sistema. i u uslovima razvijene strukture saobraüajnog sistema. Ovakva zaštita privrede kao korisnika usluga u periodu industrijalizacije bila je neophodna jer je železnica u tom periodu predstavljala znaþajan faktor rasta i razvoja industrije kao i celokupnog privrednog rasta. Navedene obaveze ostale su na snazi i kasnije kada je železnica demonopolizovana razvojem drumskog i vazdušnog saobraüaja. ̛ propisivanju obaveze održavanja (takoÿe i) nerentabilnih pruga. odreÿene vrste robe. svaka saobraüajna grana može imati monopolski položaj na svom segmentu saobraüajnog tržišta. svaka grana saobraüaja ima svoju specifiþnu ulogu u privredi i društvu. ali na drugaþijoj osnovi nego u doba monopolskog položaja železnice.V. kada železnica više nema monopolski položaj na saobraüajnom tržištu. Država i dalje. jer je njihov prevoz železnicom društveno rentabilniji. s druge. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ ̛ propisivanju obaveze prevoza (železnica ne sme odbijati prevoze i ne može birati samo rentabilne prevoze). U ovakvoj situaciji. U ukupnoj podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu postoje dve vrste kategorija tražnje za saobraüajnim uslugama: Ɣ tražnja koja direktno gravitira odreÿenim granama saobraüaja: s jedne strane. 8 Jer.

odnosno saobraüajnih usluga. koja je usledila supstitucijom železnice sredstvima drumskog i vazdušnog saobraüaja. Razvilo se oligopolistiþko saobraüajno tržište na kojem na strani ponude postoji veüi broj saobraüajnih preduzeüa svih saobraüajnih grana. U ovakvim konkurentskim odnosima dolazi do nove podele rada izmeÿu železnice i ostalih saobraüajnih grana.V. s pojavom drumskog i vazdušnog saobraüaja. Razvoj drumskog i vazdušnog saobraüaja imao je za posledicu i razvoj konkurencije na strani ponude transportnih kapaciteta. Velike mase robe prelivaju se na drumski saobraüaj. prema komparativnim prednostima mlaÿih saobraüajnih grana. a na strani tražnje znatno šira struktura korisnika usluga sa izrazito novim zahtevima prema saobraüaju. a to znaþi intervenciju države. Železnica je u doba svog 172 190 . uloga države u upravljanju saobraüajnim sistemom proširuje se na regulisanje odnosa izmeÿu saobraüajnih grana. a putnika na drumski i vazdušni saobraüaj. (2) U drugoj fazi razvoja saobraüaja. Društveno i ekonomski neopravdana supstitucija železnice u suštini predstavlja posledicu nejednakih tehniþkih i ekonomskih uslova konkurencije.N. i Ɣ tražnja koja podleže supstituciji izmeÿu saobraüajnih grana što zahteva nove odnose na saobraüajnom tržištu i novu ulogu države u regulisanju nastalih odnosa. i Ɣ društveno i ekonomski neopravdana supstitucija prevozâ koji bi prema komparativnim prednostima trebalo i dalje da pripadaju železnici. u svim razvijenim zemljama mogu se identifikovati dva osnovna procesa supstitucije: Ɣ društveno i ekonomski opravdana supstitucija prevozâ. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ pojedinaþnih saobraüajnih grana izaziva potrebu zaštite korisnika njihovih usluga. U ovoj podeli rada.

Saobraüajna infrastruktura je u isto vreme i osnovna infrastruktura privrede. pošto pored saobraüajnih funkcija ima i nesaobraüajne. Železnica je poþela tehniþki da zaostaje i za njenu modernizaciju bila su potrebna velika finansijska sredstva koja ona svojim cenama. Stoga ima i direktne i indirektne efekte na privredu i društvo. na njega su se poþeli prelivati i oni prevozi za koje nije bilo društveno-ekonomske opravdanosti. država je istovremeno morala da vrši regulisanje i usklaÿivanje odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu odgovarajuüim metodama i merama koordinacije saobraüaja. Razvijena je na klasiþnoj. U održavanju i izgradnji infrastrukture postoje dva bitna elementa intervencije države: 173 191 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ monopolskog položaja doživela ubrzan razvoj železniþke mreže. umanjenim obimom prevoza i stalnim pogoršavanjem svog ekonomskog položaja nije mogla ostvariti. i ŷ s druge strane.V.N. parnoj vuþi. u saobraüajno-ekonomskoj teoriji (naroþito u klasiþnoj) preovlaÿuje stav da se saobraüajno tržište ne može prepustiti iskljuþivom delovanju tržišnih zakona. Kada je drumski saobraüaj poþeo da preuzima prevoz robe. veüeg stepena elastiþnosti prilagoÿavanja potrebama korisnika te drugih kvaliteta usluge. Takva situacija uslovljavala je potrebu intervencije države u dva pravca: ŷ s jedne strane. zbog veüih brzina prevoza. 9 a u saobraüajno-politiþkoj praksi svih saobraüajno razvijenih zemalja ova teza je i potvrÿena. država je i dalje zadržavala obaveze železnice prema korisnicima usluga i zbog toga je morala da obezbeÿuje sredstva za njenu modernizaciju i regulisanje njenog ekonomskog položaja. s veüinom nerentabilnih prevoza (zbog niskih tarifa) koje je država subvencionisala pokrivanjem gubitaka nastalih kao posledica tih prevoza. Jer.

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

Ɣ prvo, zbog funkcije saobraüaja u procesu društvene reprodukcije saobraüajna infrastruktura predstavlja osnovni faktor privrednog razvoja zemlje. U saobraüajno-ekonomskoj teoriji prisutne su dileme: da li saobraüaj treba da se razvija prethodnom izgradnjom njegove infrastrukture koja treba da omoguüi razvoj privrede, ili treba prvo razvijati privredu pa onda njenim potrebama prilagoÿavati izgradnju saobraüajne infrastrukture, ili pak ovi procesi treba da budu istovremeni, tj. kombinovani. 10 U svakom sluþaju, kakvi god da se stavovi u pojedinim zemljama prihvataju, sigurno je da politiku izgradnje saobraüajne infrastrukture ne mogu voditi saobraüajna preduzeüa sa stanovišta svojih pojedinaþnih ekonomskih interesa. U svim granama saobraüaja, izuzev železnice, postoji veliki broj saobraüajnih preduzeüa koja se u razliþitim oblicima povezuju na nivou grane da bi zajedniþki mogla uticati na politiku razvoja infrastrukture. Jer, svaka pojedinaþna grana saobraüaja ne može voditi sopstvenu politiku izgradnje infrastrukture nezavisno od razvoja ostalih grana saobraüaja. Pošto su za izgradnju i održavanje infrastrukture neophodna izuzetno velika sredstva, koja nijedna saobraüajna grana ne može obezbediti svojim tekuüim cenama prevoznih usluga, logiþno je da ova ulaganja i politiku tih ulaganja mora da preuzme država; i Ɣ drugo, saobraüajna infrastruktura u svakoj grani saobraüaja, izmeÿu ostalog, predstavlja i komponentu transportnog kapaciteta. To znaþi da troškovi infrastrukture treba da budu sadržani u ceni koštanja saobraüajnih usluga kao što su u njoj sadržani i troškovi vuþnih i voznih kapaciteta, amortizacije, tekuüeg i investicionog održavanja, kamata, premija osiguranja itd. Meÿutim, samo u sluþaju železniþkog saobraüaja pruga i sva pružna postrojenja, kao saobraüajna infrastruktura, vode se i knjigovodstveno kao osnovna sredstva železniþko-transportnih preduzeüa, pa se onda i ovi troškovi logiþno moraju pokrivati iz cena prevoznih usluga (u praksi se ovi troškovi delimiþno nadoknaÿuju kompenzacijama od strane države). Nasuprot tome, u ostalim granama saobraüaja infrastruktura se ne tretira kao osnovno sredstvo saobraüajnih

174

192

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

preduzeüa veü predstavlja „javno dobro“. Troškove osnovnih sredstava ovih preduzeüa þine samo troškovi prevoznih sredstava (kamiona, autobusa, brodova, aviona), dok troškove infrastrukture u ceni koštanja saobraüajne usluge ova preduzeüa snose samo delimiþno plaüajuüi razne takse i naknade za korišüenje infrastrukture. Ovo predstavlja jedan od razloga neophodnosti pokrivanja gubitaka železnice od strane države, s jedne strane, i voÿenja osmišljene politike taksi i naknada za korišüenje infrastrukture u ostalim saobraüajnim granama, s druge strane. Prema izloženom može se zakljuþiti da i na savremenom saobraüajnom tržištu postoji nužnost intervencije države u regulisanju saobraüajnog tržišta i funkcionisanju saobraüajnog sistema, a to znaþi i u formiranju saobraüajne politike, polazeüi od funkcija saobraüaja kao izvora ciljeva i sadržaja saobraüajne politike. Znaþi, u ovim okolnostima funkcije države odnose se na: Ɣ regulisanje odnosa izmeÿu saobraüajnih preduzeüa i korisnika usluga u smislu zaštite korisnika usluga na osnovu ekonomske i socijalne politike društva; Ɣ regulisanje odnosa izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na tržištu saobraüajnih usluga radi usmeravanja podele rada izmeÿu saobraüajnih grana na bazi njihovih komparativnih prednosti i društvene rentabilnosti, koje svaka pojedinaþna saobraüajna grana omoguüava u pravcu formiranja optimalne strukture saobraüajnog sistema; Ɣ regulisanje politike razvoja saobraüajne infrastrukture kao osnovne infrastrukture privrede i društva i usklaÿivanje dugoroþnog razvoja strukture saobraüajnog sistema saglasno s politikom razvoja privrede; i Ɣ regulisanje politike cena saobraüajnih usluga i u okviru nje snošenja troškova infrastrukture.

175

193

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

Prema tome, svakako postoji nužnost formulisanja odreÿene saobraüajne politike i utvrÿivanja mera za regulisanje ovih odnosa od strane države preko njenih funkcija upravljanja saobraüajnim sistemom. U Evropi se veü u dužem periodu razvija polemika o tome da li postoji stvarna potreba za intervencijom države na saobraüajnom tržištu u smislu regulisanja odnosa u razvoju saobraüaja. Po nekim mišljenjima, ovakvo regulisanje se pokazalo kao neadekvatno i kao alternativa regulisanju saobraüaja od strane države iznosi se mišljenje da treba izvršiti potpunu liberalizaciju saobraüajnog tržišta. Tako su paralelno razvijena dva koncepta upravljanja saobraüajnim sistemom. ̛ Prvi koncept zasniva se na shvatanju da država treba da upravlja saobraüajnim sistemom i da svojim funkcijama obezbeÿuje regulisanje saobraüajnog tržišta, jer bi potpuna liberalizacija imala znaþajne negativne efekte na privredu i društvo. Argumenti za regulisanje saobraüajnog tržišta putem funkcija države i njenih organa jesu sledeüi: 11 ̛ efektivna konkurencija u dužem periodu, s velikim brojem konkurenata, bila bi opasna; ̛ tendencije koncentracije transformisale bi tržište u oligopol i favorizovale ponašanje tipa kartela; ̛ razvila bi se preterana konkurencija izmeÿu grana saobraüaja, a bez zaštite tržišta železnici bi pretila opasnost uništenja; ̛ stalno presiranje cena þinilo bi smetnju konkurenciji u pogledu nivoa kvaliteta usluga i ugrožavalo bi produktivne investicije;

176

194

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

̛ moguünost internog subvencionisanja išþezla bi, a opala bi i moguünost alimentiranja prevoza klijenata koji su u nepovoljnom položaju; ̛ usluge u nerazvijenim podruþjima, naroþito seoskim, ne bi bile osigurane; ̛ bez regulisanja, cene usluga bi varirale þesto i znatno, a putem cena bili bi dodatno podsticani inflatorni procesi; i ̛ bezbednost saobraüaja na putevima oslabila bi zbog oštrije konkurencije u domenu cena. Teze i stavovi o potrebi regulisanja saobraüajnog tržišta zasnivaju se na znaþajnim nedostacima i nesavršenosti saobraüajnog tržišta. Zbog toga je na saobraüajnom tržištu moguüa pojava uništavajuüe konkurencije. Ovakva forma konkurencije može doüi do izražaja u situaciji oligopola, gde veliki prevozioci pokušavaju da istisnu s tržišta ostale konkurente. Ovo naroþito može imati negativne posledice na nacionalnu ekonomiju kada se konkurencija razvija pod nejednakim ekonomskim i tehniþkim uslovima, pa se u takvim uslovima podela rada ne ostvaruje prema društvenoj rentabilnosti saobraüaja. ̛ Drugi koncept polazi od shvatanja da država ne treba da ima funkcionalnu ulogu u regulisanju saobraüajnog tržišta. To znaþi da ovaj koncept zastupa mišljenje o potrebi liberalizacije saobraüajnog tržišta. Ovi stavovi temelje se, s jedne strane, na kritici organizacije saobraüajnog tržišta s funkcionalnom ulogom države, a s druge, na pozitivnim rezultatima mera liberalizacije u veüini zemalja koje su poþele sprovoditi ovaj princip.

177

195

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

Argumenti koji se navode u prilog liberalizaciji i smanjenju uloge države u organizaciji saobraüajnog tržišta jesu sledeüi: 12 ̛ nije stvar države da garantuje ili usklaÿuje prihode i deo tržišta pojedinim saobraüajnim granama. Usluge treba, kao i u drugim granama privrede, da predstavljaju plod konkurencije. Ovo poveüava fleksibilnost saobraüajnih preduzeüa u odnosu na promene strukture u privredi i garantuje ekonomski i tehniþki progres; ̛ osnovni princip politike regulisanja trebalo je da bude ograniþen eventualno na efikasnost transporta i to ne samo na korišüenje faktora proizvodnje, veü i u smislu zadovoljenja korisnika (što po zastupnicima ovog principa nije sluþaj kod primene principa regulisanja); ̛ depolitizacija uslova konkurencije dala bi saobraüajnim preduzeüima moguünost orijentacije u mikroekonomskom prevozu. Ne bi bilo diskreditorske intervencije motivisane selektivnim posmatranjem i finansijskom politikom. Konaþnim fiksiranjem uslova delovanja saobraüajnih grana bili bi onemoguüeni novi sukobi u ekonomskoj politici; ̛ glavni problem u diskusiji o liberalizaciji predstavlja železnica. Kontroverzno je pitanje da li dalja racionalizacija treba da prethodi liberalizaciji ili bi sama liberalizacija omoguüila racionalizaciju. Ako se þeka na prethodnu racionalizaciju, mere liberalizacije bile bi odložene na neodreÿeno vreme. Štaviše, postoji opasnost da se na regulisanje gleda kao na instrument za konsolidaciju i da ono zbog toga ostane trajno. Liberalizacija koja bi prethodila konsolidaciji obavezala bi železnicu da preduzme ofanzivnu politiku na tržištu i strategiju intervencije i koordinacije u njenom glavnom sektoru usluga, te da se povuþe iz oblasti usluga za koje nije kompetentna;

178

196

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

̛ politika bi trebalo da napusti ideju prema kojoj se privredni i društveni interesi mogu ostvariti samo regulisanjem. Delimiþno regulisanje nije ostvarilo željene ciljeve. Solucija koja bi dala više šanse za delovanje bila bi intenzifikacija konkurencije. Ako pojedine grane saobraüaja treba da izvrše specijalne usluge, koje se ne mogu ostvariti u uslovima konkurencije, država može da ih plati po „politiþkim cenama“ u formi specifiþnih i odreÿenih naknada; ̛ tajna konkurencija („ispod zemlje“) s delimiþno ilegalnim postupcima postala bi javna. Došlo bi do poveüanja njene rasprostranjenosti i efikasnosti, a diskriminacija bi bila eliminisana. Na osnovu zakona konkurencije, svojim arsenalom instrumenata, nadležni za nadzor kartela mogli bi spreþiti loše orijentacije konkurencije. Tendencija koncentracije bi oslabila, a poveüale bi se moguünosti za formiranje optimalne veliþine preduzeüa; ̛ eksterni faktori (bezbednost saobraüaja, zaštita životne sredine) mogli bi se efikasno reducirati zabranama, sankcijama i drugim merama. Oþigledno je da tu regulisanje tržišta nije bilo adekvatna baza, ili je njegov uticaj bio slab; ̛ ostaje još odluka da li dinamika liberalizacije treba da bude brza ili postepena. Pokazalo se da politika postepene liberalizacije bez nužnog poboljšanja kvaliteta regulisanjem zahteva njen brži hod. Iz taktiþkih razloga preporuþljivo je da se mere liberalizacije postepeno sprovode, tj. da se realizuju sistematski u kraüim rokovima i da se rešavanje nagomilanih problema ne odlaže na duži rok. Kao što se vidi iz celokupne analize i istraživanja saobraüaja kao funkcionalne i sektorske komponente privrede, i iz izvora nastalih problema i koncepata njihovih rešavanja

179

197

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

(regulisanjem od strane države ili liberalizacijom saobraüajnog tržišta), evidentno je da postoje razlike u shvatanju saobraüajnog tržišta i potrebi uloge države u upravljanju saobraüajnim sistemom. Prethodno izloženo predstavlja osnovna pitanja i koncepte od izuzetnog uticaja na efikasnost upravljanja državnim preduzeüima u saobraüaju, jer sami modaliteti efektivne hijerarhijske šeme upravljanja državnim i privatnim preduzeüem gotovo su isti, ili zanemarljivo razliþiti, ali su politiþki i socijalni efekti koji se oþekuju kao paralelni produkti privreÿivanja saobraüajnih preduzeüa u državnom vlasništvu znatno razliþiti.
ŸŸŸźźźź

180

198

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

Fusnote III:
1

Witte, B.:
„Eisenbahn und Staat“, Jena, 1932.

2

Schroiff, F.:
„Staat und Verkehr und Wirtschaft’’, Festschrift für Otto Most, 1961, str. 178.

3

Ɣ Gviliam, K. and Mackie, P. J.:
„Economics and transport Policy“, London, 1975.

Ɣ Voigt, F.:
„Verkehr’’, Erster Band – Erste Hälfte: Die Theorie der Verkehrswirtschaft“, Berlin, 1973.

Ɣ Ötle, K.:
„Verkehrspolitik“, Stuttgart, 1967.

Ɣ Novakoviü, S.:
„Ekonomika saobraüaja“, Beograd, 1978.

Ɣ Kolariü, V.:
„Organizacija i ekonomija saobraüaja“, Beograd, 1978.
4

Gwilliam, K. N.:
„Objectivs et effets de l’intervention financiere des pouvoirs publics dans les transports des personnes“, Table Ronde 67, CEMT, Paris, 1984.

5

Baum, H.:
„Possibillites and Limites of Regulation in Transport Policy“, Table Ronde 62. CEMT, str. 116, Paris, 1983.

6 7

Isto, str. 21.

Witte, B.:
„Eisenbahn und Staat’’, Jena, 1932.

8

Schroiff, F. J.:
„Staat und Verkehr“, Verkehr und Wirtschaft, Festschrift für Otto Most, 1961.

9

Ɣ Most, O.: „Marktwirtschaft und Verkehr“, Bielefeld, 1954, str. 29. Ɣ Hutter, R. : „La theorie economique et la question commercial des chemins de fer“, Nr. II–VII i X, Paris, 1960, str. 28. Ɣ Voigt, F.: „Theorie der regionalen Verkhersplanung“, Berlin, 1964; i „Verkehr“, Berlin, 1973.

181

199

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔTEORIJE I MODELI UPRAVLJANJA SAOBRAûAJNIM SISTEMOM I PREDUZEûIMAƔ

Ɣ Novakoviü, S.: „Ekonomika saobraüaja“, Beograd, 1978. Ɣ Kolariü, V.: „Karakteristike tržišta saobraüajnih usluga“, Beograd, 1967.
10

Novakoviü, S.:
„Ekonomika saobraüaja“, Beograd, 1978.

11

Baum, H.:
„Possibillites and Limites of Regulation in Transport Policy“, op. cit. Isto, str. 114.

12

182

200

183 201 . Kao osnova formiranja poslovne politike saobraüajnih preduzeüa relevantni su odnosi izmeÿu globalne tražnje za saobraüajnim uslugama i efektivne ponude saobraüajnih usluga. kako na strani tražnje saobraüajnih usluga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ IV KARAKTERISTIKE SAOBRAýAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA Tržišna orijentacija u formiranju poslovne politike saobraüajnih preduzeüa znaþi da saobraüajna preduzeüa samostalno utvrÿuju pravac i sadržaj svoje poslovne politike na osnovu tržišta i odnosa koji na njemu vladaju.V. zatim odnosi izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa u strukturi ponude saobraüajnih kapaciteta i odnosi u ekonomskom položaju i uslovima konkurencije na saobraüajnom tržištu. Stoga.N. saobraüajno preduzeüe mora neprestano da prati nastale pojave i promene na tržištu i da svoje poslovanje usmerava prema uoþenim pojavama i promenama. Saobraüajno tržište je dinamiþka kategorija i na njemu se stalno dešavaju promene. tako i na strani njihove ponude.

Te potrebe sintetizovane su u obezbeÿenju fondova za odvijanje proste i proširene reprodukcije. a to je moguüe realizovati prvenstveno stalnim istraživanjem faktora koji odreÿuju obim i strukturu tražnje za uslugama. FAKTORI TRAŽNJE ZA SAOBRAûAJNIM USLUGAMA I ZADACI POSLOVNE POLITIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA Osnovni smisao poslovne politike saobraüajnih preduzeüa predstavlja zadovoljenje potreba za prevozom robe i putnika u okviru privrede i društva. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Prema tome. cilj zadovoljenja potreba privrede i društva za prevozom saobraüajno preduzeüe ostvaruje iz sopstvenih ekonomskih interesa. i Ɣ uslova i odnosa konkurencije na saobraüajnom tržištu. Ɣ ponude kapaciteta za zadovoljenje tražnje. a time i zadovoljenje svojih potreba. ostalih fondova za zadovoljenje zajedniþkih potreba i. Prema tome. fondova plata radnika. 1. posle pokriüa svih troškova i izdataka. da bi postavilo ciljeve i strukturu svog razvoja. te utvrdilo sadržaj i mere poslovne politike. preduzeüe može ostvariti svoj ekonomski interes sadržan u realizaciji što boljeg finansijskog rezultata koji se ogleda u dohotku i dobiti. naravno. Fokt 184 202 . u obezbeÿenju neto profita (dobiti). Samo ako se usmeri na taj cilj. Sistematizacija faktora tražnje za saobraüajnim uslugama u saobraüajno-ekonomskoj teoriji razliþita je.N.V. saobraüajno preduzeüe mora stalno da prati promene dejstva sledeüih faktora: Ɣ tražnje za saobraüajnim uslugama.

a V. ̛ teritorijalni razmeštaj privrede i stanovništva. Faktori tražnje za saobraüajnim uslugama uglavnom se posmatraju celovito. 1.1.N. FAKTORI TRAŽNJE ZA USLUGAMA ROBNOG SAOBRAûAJA Tržište robnog saobraüaja uglavnom je odreÿeno dejstvom faktora privrednog razvoja. 2. faktore tražnje na tržištu robnog saobraüaja. a osnovni uticaj na tražnju usluga robnog saobraüaja imaju sledeüi faktori: 1. Beder 2 (Bäder) daje najširu sistematizaciju. i ̛ razvojnu politiku u saobraüaju. polazeüi od razlike u organizaciji saobraüajnih procesa i strukture mera poslovne politike. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (Voigt) 1 ove faktore sistematizuje sa stanovišta planiranja razvoja saobraüaja. Kolariü 3 izdvaja sledeüih pet faktora: ̛ opšti nivo razvoja privrede i društvenih potreba za prevozom. teritorijalni razmeštaj privrede.V. Meÿutim. ̛ sposobnost podnošenja transportnih troškova. privredni razvoj i strukturne promene u tražnji za saobraüajnim uslugama. i 3. ̛ strukturu proizvodnje i standard stanovništva. kao i na tržištu putniþkog racionalno je analizirati odvojeno. Na taj naþin moguüe je efikasnije utvrÿivanje mera poslovne politike. saobraüajno-geografski položaj u meÿunarodnom saobraüaju. 185 203 .

sirovina i repromaterijala) zahteva transportne kapacitete za masovne prevoze.N. Ukoliko preduzeüa sporije prilagoÿavaju veliþinu kapaciteta tražnji za uslugama. jer bi u suprotnom dolazilo do njihove prenapregnutosti sa svim daljim negativnim posledicama. Pretežno uþešüe ekstraktivne industrije (proizvodnje uglja.1. Analizom razvoja strukture privrede lako je zakljuþiti da su se paralelno s procesom privrednog razvoja dešavale i odgovarajuüe promene u strukturi tražnje za saobraüajnim uslugama. To je bilo karakteristiþno za period industrijalizacije kada dolazi i do bržeg razvoja preraÿivaþke 186 204 . Sledeüa dimenzija dejstva na razvoj saobraüajnog tržišta i tražnje za saobraüajnim uslugama jeste razvoj strukture privrede. kao njenog sektora treba razmatrati pre svega iz aspekta uticaja opšteg privrednog rasta na rast tražnje za saobraüajnim uslugama. Struktura industrije (ekstraktivne i poljoprivrede) daje globalnu strukturu proizvodnje. a time i tražnje za saobraüajnim uslugama. Opšti rast privrede daje sadržaj poslovnoj i razvojnoj politici saobraüajnih preduzeüa u pogledu prilagoÿavanja ukupnih kapaciteta transportnih sredstava tražnji za saobraüajnim uslugama. a u putniþkom saobraüaju korelacija odnosa nacionalnog dohotka i obima putniþkog saobraüaja. moraju se u okviru svoje poslovne politike organizacionim merama usmeriti ka racionalnom korišüenju kapaciteta. U svim istraživanjima saobraüajnog tržišta utvrÿeno je da postoji korelacija izmeÿu razvoja privrede i saobraüaja izražena u korelaciji razvoja društvenog bruto proizvoda i obima robnog saobraüaja.1. što je izazvalo neminovno prilagoÿavanje strukture saobraüajnih kapaciteta potrebama tražnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. PRIVREDNI RAZVOJ I STRUKTURNE PROMENE U TRAŽNJI ZA SAOBRAûAJNIM USLUGAMA Odnose u razvoju privrede i saobraüaja. ruda.V. dok struktura pojedinih oblasti industrije prerade proširuje strukturu tražnje u pogledu strukture transportnih kapaciteta i kvaliteta saobraüajnih usluga.

N. za razliku od kapaciteta železnice. poveüava se tražnja za þešüim otpravljanjem veüeg broja manjih pošiljki prema veüem broju kupaca. Izmenjeni zahtevi u pogledu brzine i posebnih uslova prevoza stimulisali su razvoj integralnog transporta. tehnike i novih tehnologija uneo je promene u strukturu proizvodnje. Razvoj nauke. prilagodljivi po veliþini (pojedinaþno manji) i omoguüavaju prevoze direktno od magacina pošiljaoca do magacina primaoca bez pretovara i time prevoze þine sigurnijim u pogledu moguünosti ošteüenja robe pri pretovaru. 187 205 . za posebnim uslovima prevoza i za kompletnom saobraüajnom uslugom “od vrata do vrata”. a to znaþi da raste tražnja za brzim i kontinuiranim prevozom. a uþešüe drumskog saobraüaja poveüavalo se. Ovakve tendencije razvijale su se zahvaljujuüi sposobnosti preduzeüa drumskog saobraüaja da zadovolje potrebe korisnika elastiþnijim prilagoÿavanjem kapaciteta i po obimu i po vremenu. što se pre svega odnosi na razvoj preraÿivaþke industrije. prevoz robe kontejnerima i razvoj multimodalnog kombinovanog saobraüaja.V. promene u strukturi privrede utiþu na menjanje strukture saobraüajnog sistema menjanjem strukture tražnje za saobraüajnim uslugama. a to znaþi da se javlja tražnja za manjim transportnim jedinicama koje mogu elastiþnije da se koriste. Ogroman deo prevoza robe prelio se sa železnice na drumski saobraüaj. preduzeüa drumskog saobraüaja raspolažu kapacitetima koji su. tako da se uþešüe železnice u ukupnom obimu prevoza neprestano smanjivalo. Jer. Ekspanzija razvoja drumskog saobraüaja imala je za posledicu pojavu jake konkurencije na saobraüajnom tržištu. Prema tome. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ industrije. i to u dva pravca: ̛ prvo. Pod dejstvom ovih promena došlo je do snažnih supstitucionih procesa. menja se struktura tražnje u pogledu brzine prevoza i kvaliteta usluga. i ̛ drugo. Ovakvi procesi menjaju strukturu tražnje za saobraüajnim uslugama.

Prema Zajdenfusu (Seidenfus) 4 .N. svaka saobraüajna relacija tretira se kao posebno saobraüajno tržište. (2) pravci relacija na kojima se uspostavljaju veze izmeÿu razliþitih podruþja. odreÿuju se i odnosi u konkurenciji. Samim tim.1. Naime. Razmeštaj proizvoÿaþkih i potrošaþkih centara odreÿuje pravce prevoza. Prema tome. Razmeštaj proizvodnih i potrošaþkih regiona odreÿuje tri bitne komponente saobraüajnog tržišta koje daju sadržaj poslovnoj politici saobraüajnog preduzeüa: 5 (1) podruþje na kojem se formiraju izvori tražnje za saobraüajnim uslugama. moraju da ukljuþe odgovarajuüe mere usmerene na prilagoÿavanje strukture kapaciteta tražnji za uslugama. 1. Za razliku od specifiþnosti saobraüajnog tržišta iz aspekta robe. geografski posmatrano. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Iz tog razloga. a struktura robe na konkretnim prevoznim putevima zahteva odgovarajuüu strukturu kapaciteta potrebnih da se ta roba preveze. TERITORIJALNI RAZMEŠTAJ PRIVREDE Razmeštaj proizvoÿaþkih i potrošaþkih regiona jedan je od znaþajnih faktora tražnje za saobraüajnim uslugama koji saobraüajnom tržištu daje odgovarajuüe karakteristike. (1) Podruþje na kojem se formiraju izvori tražnje predstavlja mesto gde nastaju potrebe za transportovanjem. toliko ima i razliþitih saobraüajnih tržišta. i (3) obim i struktura tražnje. najizrazitiju specifiþnost saobraüajnom tržištu daje teritorijalni aspekt. koliko ima relacija.2. Na svakoj relaciji razvija se konkurencija izmeÿu saobraüajnih preduzeüa iste grane saobraüaja ili pak razliþitih grana. relacije i tokove robe na tim relacijama.V. 188 206 . saobraüajna preduzeüa u svoju poslovnu politiku. tržište saobraüajnih usluga definiše se kao geografski odreÿena relacija.

Znaþi da se na tom mestu nalaze izvori potrebnih informacija za kreiranje poslovne politike saobraüajnog preduzeüa. a prema strukturi tih tokova formira se struktura kapaciteta za zadovoljenje potreba prevoza. (3) Obim i struktura tražnje na pomenutim relacijama saobraüajnom preduzeüu postavljaju osnovni zadatak: stalno prilagoÿavanje transportnih kapaciteta dinamici strukture tražnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Na tom mestu formiraju se pošiljke i tokovi robe usmeravaju u razliþitim pravcima. savlaÿivanje prostora izmeÿu mesta proizvodnje i mesta potrošnje“. Obim tražnje za saobraüajnim uslugama odreÿen je ukupnim prometom robe za potrošnju.V.1. Na tim relacijama. SAOBRAûAJNO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ U MEĈUNARODNOM SAOBRAûAJU Bitan element za formiranje saobraüajnog tržišta svake zemlje jeste njen geografski položaj u okviru meÿunarodnog saobraüaja. a pojedine vrste robe izvozi. Stoga. tj. (2) Pravci. odnosno obimu putnika te obimu i vrsti robe koja se prevozi.3. predstavljaju saobraüajno tržište u smislu transportne funkcije.N. 1. jer saobraüajna usluga u osnovi predstavlja „promenu mesta nahoÿenja (ljudi ili) robe. izvoz robe takoÿe predstavlja izvor tražnje za 189 207 . U meÿunarodnoj podeli rada svaka privreda uvozi one sirovine i materijale ili pak proizvode kojima ne raspolaže. To znaþi da svako saobraüajno preduzeüe mora da nastupa u konkurenciji s drugim preduzeüima i da prostorno organizuje prevoz na pojedinim relacijama. Na tim podruþjima saobraüajno preduzeüe formira svoje kapacitete i usmerava ih po relacijama. odnosno relacije. Na tim relacijama organizuju se razliþiti robni tokovi. pored proizvodnje za domaüe tržište u proizvoÿaþkim regionima. saobraüajno preduzeüe mora da poznaje obim tražnje i njenu strukturu.

Saobraüajna preduzeüa svoju poslovnu politiku utvrÿuju tržišno orijentisanim istraživanjima svih ovih faktora. onda je i udeo tranzitnog robnog saobraüaja u ukupnoj tražnji za saobraüajnim uslugama znaþajniji. Takav položaj trebalo bi da bude garant znatnog udela tranzitnog saobraüaja u strukturi tražnje za saobraüajnim uslugama na saobraüajnom tržištu.V. ako zemlja ima povoljan saobraüajnogeografski položaj. daje izuzetne komparativne prednosti za razvoj ove saobraüajne grane. tj. Prema tome. Meÿutim. Naša zemlja ima upravo takav saobraüajno-geografski položaj. ukljuþujuüi tu i meÿunarodni saobraüaj. To znaþi da Srbija predstavlja najznaþajniju evropsku raskrsnicu svih saobraüajnih puteva od zapada ka istoku i od severa ka jugu. ako preko njene teritorije prelaze važni i jaki tranzitni pravci. koja zahvaljujuüi plovnom kanalu Rajna–Majna–Dunav povezuje Severno more s Crnim morem. zatim vazdušni koridori u avio-saobraüaju. a u reþnom saobraüaju reka Dunav. koji formiraju tokove robe. Tome još treba dodati i tranzit putnika i robe preko tranzitnih saobraüajnih magistralnih pravaca. kao i teritorijalni razmeštaj proizvodnih i potrošaþkih regiona. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüajnim uslugama. 190 208 . Preko njene teritorije prolaze glavni saobraüajni pravci drumskog i železniþkog saobraüaja u kopnenom saobraüaju. obim i struktura proizvodnje i potrošnje. s odgovarajuüom transportno-propusnom moüi þiji kapaciteti treba da zadovolje potrebe kako meÿunarodnog tako i unutrašnjeg saobraüaja.N. za efektivnu realizaciju i valorizaciju takvog saobraüajno-geografskog položaja neophodno je razviti odgovarajuüu saobraüajnu infrastrukturu. Proizilazi da tražnju za saobraüajnim uslugama odreÿuju uglavnom privredni faktori.

V. FAKTORI PRIVREDNOG RAZVOJA Navedeni faktori. Izmeÿu dinamike bruto proizvoda i nacionalnog dohotka takoÿe postoji korelativna veza. faktori demografskog razvoja. faktori privrednog razvoja.1. (4) teritorijalni razmeštaj privrede. Drugi važan pokazatelj privrednog rasta jeste nacionalni dohodak po glavi stanovnika. što pokazuje korelacija izmeÿu dinamike razvoja bruto proizvoda i robnog saobraüaja. Istraživanja razvoja tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja pokazuju da postoji neposredna veza izmeÿu dinamike rasta nacionalnog dohotka i obima putniþkog 191 209 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. posebno treba izdvojiti sledeüe: (1) stopa privrednog rasta. deluju posredno ili neposredno i na razvoj tržišta putniþkog saobraüaja. (3) strukturne promene u privredi.2. (2) razvoj kapaciteta putniþkog saobraüaja. (1) Stopa privrednog rasta utiþe na razvoj tražnje za prevozom robe. i (5) stopa razvoja turizma. U okviru faktora tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja. jer nacionalni dohodak rezultira iz društvenog bruto proizvoda.2. FAKTORI TRAŽNJE ZA USLUGAMA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA Razvoj tržišta putniþkog saobraüaja nalazi se pod dejstvom dve grupe faktora: 1. koji su odreÿeni faktorima privrednog razvoja.N. i 2. koji odreÿuju dinamiku razvoja robnog saobraüajnog tržišta. 1.

ono predstavlja potencijalni izvor stalnog rasta tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja. S obzirom na þinjenicu da gradsko i aktivno stanovništvo putuje više nego seosko. (3) Strukturne promene u privredi deluju na razvoj tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja pre svega putem migracija selo–grad. Poveüanje uþešüa industrijske proizvodnje povlaþilo je za sobom stalno poveüanje broja radnika u industriji i jaþala je migracija stanovništva iz sela u gradove.V. u suštini. isto tako.N. administrativnim i upravnim centrima. ali i ne mora. Kapaciteti transportnih sredstava u putniþkom saobraüaju nalaze se. tj. Dinamika indeksa obima putniþkog saobraüaja može. dosledno da prati dinamiku nacionalnog dohotka (ona može biti i jaþa i slabija. a sama realizacija saobraüajnih usluga zapravo zavisi od dejstva ostalih faktora koji utiþu na njihov obim. jer upravo razvoj tih kapaciteta omoguüava zadovoljenje rastuüih potreba za uslugama putniþkog saobraüaja. To znaþi da rast indeksa nacionalnog dohotka povlaþi za sobom rast indeksa obima putniþkog saobraüaja. Nacionalni dohodak se javlja kao pretpostavka rasta životnog standarda. odnosno iz unutrašnjosti prema ekonomskim. na strani ponude tog segmenta saobraüajnih usluga. preraspodelu odnosa broja zaposlenih u korist zaposlenih u industriji i administraciji u poreÿenju s poljoprivrednim stanovništvom. Broj stanovnika u gradovima je neprestano rastao što je za posledicu imalo poveüano uþešüe gradskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika i. 192 210 . ali se svakako odvija u istom smeru s dinamikom indeksa nacionalnog dohotka. indeks može biti brži ili sporiji ili þak proporcionalan). a time se pojaþava i tražnja za uslugama putniþkog saobraüaja. Njegovim poveüanjem stvaraju se moguünosti stanovništva za kupovinu putniþkih automobila i razvoj putniþkog saobraüaja izdvajanjem veüih sredstava za putovanja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüaja. (2) Razvoj kapaciteta putniþkog saobraüaja je faktor koji predstavlja jedan od osnovnih uslova rasta tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja.

izraženija je tražnja u okviru putovanja radnika u gradskom i prigradskom saobraüaju. organizacije sajmova. Razvojem kompletne strukture turistiþke privrede.N. turizam povratno delovao na razvoj saobraüaja. izložbi i drugih kulturnih i sportskih priredbi. i ̛ avion. koji se razlikuje od ostalih vidova transporta svojim kvalitetom. Razvoj robnog prometa povlaþi za sobom i putovanja u poslovne svrhe. (5) Razvoj turizma u strukturi faktora privrednog rasta zauzima posebno mesto. u kasnijoj fazi.V. Poznati švajcarski profesor Kaspar u tom smislu konstatuje: “Razvoj turizma i njegovih razliþitih oblika umnogome je bio uslovljen razvojem razliþitih vidova transporta. u suštini. a sve to predstavlja istovremeno i izvor tražnje za putovanjima u privatne svrhe. izgradnjom velikih hotelskih kapaciteta i kapaciteta letovališta na morskim obalama i 193 211 . opet. kao i u meÿugradskom. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (4) Teritorijalni razmeštaj privrede deluje kao faktor tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja u istom smislu kao i u sluþaju tražnje za uslugama robnog saobraüaja. ̛ motorna vozila (automobil) koja su zadovoljila individualnu tražnju u pogledu stalnog podsticanja na putovanje. osnovnu pretpostavku razvoja turizma. a takoÿe i kao element formiranja tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja. Pre svega. kao rezultat formiranja veüih industrijskih i trgovinskih centara.” 6 Istorijski razvoj saobraüaja podsticajno je delovao na pretvaranje turizma u masovnu pojavu da bi. Razvoj saobraüaja predstavljao je. tj. Podsetimo se sledeüa tri fenomena koji su do tada postojeüa individualna putovanja pretvorili u masovni turizam: ̛ železnica i njeno organizovanje dužih putovanja predstavljenih od strane Tomasa Kuka. brzinom i porastom kapaciteta.

N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ zimskih rekreativnih centara u okviru razvoja planinskog zimskog turizma. kao posebne privredne delatnosti u turistiþki razvijenim zemljama. a u isto vreme smanjenja uþešüa železnice. Putniþke agencije organizuju posebne turistiþke vožnje autobusima i þarter letove avionima. Razvoj turizma uticao je takoÿe na menjanje strukture saobraüajnog sistema i na formiranje poslovne politike saobraüajnih preduzeüa. u unutrašnjem i meÿunarodnom železniþkom saobraüaju. 7 Može se zakljuþiti da je razvoj turizma. Razvoj turizma naroþito je uticao na brži razvoj avionskog turistiþkog prometa putnika na veüe udaljenosti. Razlozi ovome mogu se tražiti pretežno u þiniocima demografskog razvoja. Posebni efekti u tom smislu povratno deluju na stalno poveüanje tražnje za transportnim sredstvima i uslugama drumskog i avio-saobraüaja. jer socijalna struktura turista uglavnom ne doživljava promene. s kolima za spavanje i kušet-kolima. auto-vozove za prevoz praüenih automobila. uticao na menjanje strukture saobraüajnog sistema i rast tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja. preduzima konkurentske mere. a uticao je i na segmentaciju tržišta putniþkog saobraüaja na železnici. itd. Menjanje strukture tražnje po granama saobraüaja ilustruje tendencija stalnog poveüanja uþešüa vazdušnog i automobilskog saobraüaja.V. direktne agencijske vozove. Uvodi noüne sezonske vozove s visokim komforom. 194 212 . Upravo pod dejstvom tražnje turistiþkih putovanja železnica. dok se tražnja za uslugama železniþkog saobraüaja smanjuje. podsticani su razvoj saobraüajne infrastrukture i organizacija masovnog putniþkog saobraüaja. U strukturi tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja po motivima putovanja najmasovnija tražnja razvija se u okviru turistiþkih putovanja.

FAKTORI DEMOGRAFSKOG RAZVOJA Strukturne promene u razvoju privrede koje direktno utiþu na razvoj menjanja strukture tražnje za uslugama robnog saobraüaja imaju zakonite posledice i na demografski razvoj zemlje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. u odeljku o faktorima privrednog razvoja. ̛ geografski faktori i urbanizacija. po strukturi porodice.). S porastom broja stanovnika. 195 213 . a s njom i rast obima saobraüaja u celini.N. geografske faktore i urbanizaciju. Kako su prethodno.2. po visini prihoda. veü pomenuti faktori koji se odnose na migracije selo– grad. kao i osnovni razlozi rasta tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja u gradovima. itd. rasla je i tražnja za saobraüajnim uslugama. kao što su: ̛ globalni rast broja stanovnika. Strukturne promene u demografskom razvoju utiþu na menjanje strukture tražnje i razvoj ukupnog obima tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja kroz nekoliko vrlo uticajnih faktora. ovde se valja još samo kraüe zadržati na faktorima globalnog rasta broja stanovnika i promeni socijalne strukture (po kriterijima þisto socijalnog karaktera). 8 ̛ decentralizacija velikih gradova u drugoj fazi razvoja i problemi svakodnevnih putovanja na rad i u škole.2.V. ̛ migracije selo–grad i menjanje strukture seoskog i gradskog stanovništva. ̛ menjanje socijalne strukture stanovništva po razliþitim kriterijumima (aktivno–neaktivno. Ove se promene dalje reflektuju na tražnju za uslugama putniþkog saobraüaja. u smislu promene sastava stanovništva. prema posedovanju automobila. ̛ Globalni rast broja stanovnika predstavlja osnovni faktor rasta ukupne tražnje za saobraüajnim uslugama putniþkog saobraüaja.

u svakom sluþaju.V. To znaþi da poveüanje ovog dela izdataka. pa ona ne samo da ne prati demografski razvoj veü se razvija u potpuno obrnutom smeru. Kada se saobraüajno tržište posmatra sa stanovišta formiranja poslovne politike. Struktura potrošnje govori o uþešüu pojedinaþnih izdataka u okviru ukupne potrošnje. ukazuje na globalni rast tražnje za saobraüajnim uslugama. No. ̛ Menjanje socijalne strukture stanovništva odvijalo se s promenom strukture potrošnje. globalni rast broja stanovnika i razvoj tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja teku u istom smeru. onda treba razlikovati dva pojma: 196 214 . pa se na osnovu uvida u razliþite statistiþke analize može lako zakljuþiti da je rast uþešüa izdataka vezano za saobraüaj imao najizraženiju dinamiku. Ovakvi fenomeni obiþno su posledica primenjene tarifne i cenovne politike koja. rast broja stanovnika za posledicu ima odgovarajuüi rast obima saobraüajnih usluga putniþkog saobraüaja. moguüe je da u pojedinim periodima doÿe do poremeüaja. 2.N. u okviru ukupne potrošnje. u pojedinim granama saobraüaja (koje obavljaju masovne prevoze u javnom putniþkom saobraüaju) može u odreÿenom periodu drastiþno uticati na pad tražnje za uslugama. koji se odražavaju na ponašanje tražnje. FAKTORI PONUDE KAPACITETA I SAOBRAûAJNIH USLUGA Tržište saobraüajnih usluga karakteriše odnos izmeÿu tražnje za saobraüajnim uslugama i ponude saobraüajnih usluga. na duži rok posmatrano. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Iako. izazvanih razliþitim merama. sposobnost saobraüajnih kapaciteta da zadovolje efektivnu tražnju za uslugama. po pravilu. tj.

Saobraüajna preduzeüa u svojim razvojnim planovima planiraju razvoj. U svim ostalim saobraüajnim granama infrastruktura je odvojena od transportnih kapaciteta saobraüajnih preduzeüa. nabavku. jer saobraüajnu infrastrukturu ne mogu da grade saobraüajna preduzeüa. s jedne strane. Sa stanovišta nosilaca razvojne politike kapaciteta transportni kapaciteti se mogu svrstati u dve osnovne grupe: Ɣ saobraüajni put (infrastrukturni objekti). održavanje i modernizaciju prevoznih kapaciteta. finansiranje izgradnje i održavanja infrastrukture vrši se iz izvora koje obezbeÿuje država. Izmeÿu razliþitih saobraüajnih grana u tom pogledu postoje razlike. i Ɣ prevozni kapaciteti (pokretna transportna sredstva kao transportne jedinice). Jedino u železniþkom saobraüaju pruga i sva pružna postrojenja pripadaju strukturi osnovnih sredstava železnice. Prema tome. s druge. formiranje ponude transportnih kapaciteta nalazi se pod dejstvom dve grupe faktora: 197 215 . i politikom izgradnje saobraüajne infrastrukture.N. planira i infrastruktura. Zato se u razvojnim planovima prilikom formiranja ponude kapaciteta železnice.V. Razvoj saobraüajne infrastrukture. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. kao komponente transportnog kapaciteta privrede i društva. Meÿutim. ponuda transportnih kapaciteta. Ponuda transportnih kapaciteta ostvaruje se razvojnom politikom saobraüajnih preduzeüa. ponuda saobraüajnih usluga. Izgradnja infrastrukture za potrebe tih grana saobraüaja obuhvaüena je u planovima i programima države koja takoÿe obezbeÿuje i sva potrebna sredstva za njenu izgradnju. i 2. 1. nalazi se u nadležnosti investicione politike države.

Ponudu saobraüajnih usluga preduzeüa ostvaruju racionalnim korišüenjem postojeüih kapaciteta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ društvenih potreba i moguünosti države da investira u saobraüajnu infrastrukturu. sa stanovišta formiranja poslovne politike saobraüajnih preduzeüa. Ponuda saobraüajnih usluga ispoljava se u okviru saobraüajnih kapaciteta u broju mesta/kilometara. i ̛ faktora ekonomskog položaja.. politike ukljuþivanja u meÿunarodni saobraüaj. Ponuda kapaciteta se izražava u broju transportnih jedinica. pre svega. 2. tj.V.. Realizaciju osnovnog cilja sadržanog u ostvarenju dobiti (profita) saobraüajno preduzeüe ostvaruje zadovoljenjem potreba privrede i društva za prevozom.. S jednom istom masom transportnih kapaciteta može se ostvariti manji ili veüi obim saobraüajnih usluga. u putniþkom saobraüaju i broju tona/kilometara nosivosti teretnih kola. u robnom saobraüaju.N. zatim u vuþnoj snazi lokomotiva. sposobnosti i moguünosti saobraüajnih preduzeüa da finansiraju nabavku. Ponuda transportnih kapaciteta planira se prema potrebama privrede. u zavisnosti od stepena korišüenja kapaciteta. kreditne politike. propusnoj i prevoznoj moüi pruga. Optimalno korišüenje transportnih kapaciteta predstavlja jedan od 198 216 .. saobraüajne politike države. itd. itd.. a ponuda saobraüajnih usluga prema platežno sposobnoj tražnji za uslugama. kamiona i sl. nosivosti kapaciteta (u robnom saobraüaju) i broju mesta (u putniþkom). Razlikovanje ovih pojmova znaþajno je. modernizaciju i održavanje pokretnih transportnih kapaciteta. Radi ostvarivanja tog procesa saobraüajna preduzeüa zapošljavaju svoje transportne kapacitete koje planiraju i formiraju prema potrebama za prevozom. Ponuda saobraüajnih usluga se pojmovno razlikuje od ponude transportnih kapaciteta.

a vrši se prema sledeüa tri kriterijuma: ̛ vremenskom. uzimajuüi u obzir teritorijalnu neravnomernost saobraüaja. i ̛ kvantitativno-kvalitativnom. Uloga poslovne politike saobraüajnog preduzeüa na saobraüajnom tržištu sastoji se u reagovanju na pojave u promenama tražnje za saobraüajnim uslugama. proistiþu iz karakteristika tehniþke strukture transportnih kapaciteta. Proširenje (poveüanje) kapaciteta je mera prilagoÿavanja kapaciteta rastuüoj tražnji kada se ona procenjuje kao trajna tendencija. Ukoliko tražnja za saobraüajnim uslugama raste. u suštini. saobraüajno preduzeüe se odluþuje za njihovo proširenje. 199 217 . Te razlike. To pretpostavlja ostvarenje obima saobraüajnih usluga s postojeüim kapacitetima uz najniže troškove poslovanja. ̛ teritorijalnom. na ostvarivanje veüe mase usluga veü postojeüim kapacitetima. Prema tome. po veliþini i strukturi kapaciteta saglasno strukturi tražnje. faktori ponude saobraüajnih usluga predstavljaju mere saobraüajnih preduzeüa u poslovnoj politici i organizaciji poslovanja preduzeüa. Razlike u stepenu elastiþnosti prilagoÿavanja ponude tražnji predstavljaju jedan od bitnih faktora konkurencije izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na saobraüajnom tržištu. tj. uzimajuüi u obzir vremensku neravnomernost saobraüaja. saobraüajno preduzeüe prvenstveno treba da se orijentiše na poveüanje stepena korišüenja postojeüih kapaciteta.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ osnovnih ciljeva unutrašnje organizacije saobraüajnog preduzeüa.V. Tek kada kapaciteti budu trajno potpuno iskorišüeni.

Redom vožnje može se regulisati broj vozova na odreÿenim relacijama u putniþkom saobraüaju. u dugom veku trajanja kapaciteta. pre svega. proces prilagoÿavanja ponude kapaciteta tražnji. a njihovi fiksni troškovi ostaju i terete ukupne troškove poslovanja preduzeüa. vino. specifiþnost saobraüajne usluge. 200 218 .N. otvorena kola za rasute terete u železniþkom saobraüaju. a naroþito u sluþaju putniþkog saobraüaja.. njihovoj velikoj vrednosti i problemima obezbeÿenja novih. jer se prethodno navedene karakteristike kapaciteta najsnažnije ispoljavaju kod železnice. praktiþno predstavlja problem organizacije samog procesa proizvodnje usluga. u uslovima vremenskih varijacija tražnje. kao proizvoda. zatim u nemoguünosti njihovog obnavljanja i zamene u kratkim vremenskim periodima kao i nemoguünosti menjanja njihove tehniþke strukture i namene. i uvode se vozovi po potrebi u robnom saobraüaju.. U ovoj saobraüajnoj grani specifiþnost tehnološkog procesa proizvodnje saobraüajnih usluga ne omoguüava tako elastiþno menjanje veliþine kapaciteta prema razliþitim vremenskim varijacijama tražnje. zatim hladnjaþe. specijalna vozila za pojedine namene (naftu. kapaciteti (vozovi) moraju funkcionisati prema redu vožnje i u sluþaju kada efektivna tražnja za uslugama putniþkog saobraüaja izostaje. ŷ Prilagoÿavanje ponude vremenski neravnomernoj tražnji za saobraüajnim uslugama poseban je problem poslovne politike u železniþkom saobraüaju. Jer. pri vanrednim vremenskim varijacijama vozovi i autobusi saobraüaju bez obzira na popunjenost mesta u njima. Na primer. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ove karakteristike ispoljavaju se. Isto tako.) ne mogu se koristiti za druge oblike prevoza ili drugu vrstu robe. kao što je to moguüe kod ostalih vrsta robe. pa kapaciteti ostaju neiskorišüeni. takva je da ne omoguüava lagerovanje prethodno proizvedene usluge i njenu prodaju korisniku izvan samog procesa njene proizvodnje.V. Stoga. itd. Meÿutim.

Prednost drumskog saobraüaja u rešavanju ovog problema bila je osnovni faktor supstitucije železnice sredstvima drumskog saobraüaja i promene odnosa uþešüa pojedinih saobraüajnih grana u ukupnoj ponudi kapaciteta. s druge strane. U sluþaju promene robnih ili putniþkih tokova. i Ɣ nejednaki ekonomski uslovi konkurencije. pod dejstvom sledeüih okolnosti: Ɣ struktura transportnih kapaciteta nije se adekvatno razvijala zbog nekontrolisane ekstenzije drumskog saobraüaja i korišüenja njegovih komparativnih prednosti daleko izvan granica njegove društvene rentabilnosti gde je izostala intervencija države. Prilagoÿavanje prevoznih kapaciteta teritorijalnim varijacijama tražnje najelastiþnije je u drumskom saobraüaju. Struktura ponude transportnih kapaciteta i saobraüajnih usluga razvijala se i u Evropi (gde se mnogo ranije prišlo rešavanju nastalih problema). a naroþito kod nas. s jedne strane. ili njihove gustine. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ŷ Sliþno je i kada je reþ o prilagoÿavanju ponude teritorijalno neravnomernoj tražnji za saobraüajnim uslugama. kao glavnih konkurenata na tržištu saobraüajnih usluga. jer kapaciteti drumskog saobraüaja nisu striktno ”vezani” za saobraüajni put. a takoÿe i nedefinisani odnosi države prema saobraüaju. i zbog tehniþkog zaostajanja železnice i stalnog slabljenja kvaliteta njenih usluga u odnosu na zahteve savremene izmenjene strukture privrede.V. a posebno su izražene izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja.N. ŷ Najveüe razlike izmeÿu saobraüajnih grana vladaju u pogledu prilagoÿavanja veliþine i strukture kapaciteta tražnji za saobraüajnim uslugama. 201 219 . otvarali su prostor za nekontrolisani i nasumiþni razvoj saobraüajnog sistema u celini. izgraÿena infrastruktura ostaje trajno neiskorišüena.

1. 202 220 . starosnom strukturom kapaciteta koja nije bila u Putniþka kola bila su još u to vreme stara u proseku 41 godinu. Nasuprot tome. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 2. nije mogla da obezbedi sopstvenu reprodukciju kapaciteta i izvrši njihovu modernizaciju. S obzirom na to da je država vodila železnicu kao državno preduzeüe s budžetskim poslovanjem i obavezama javne službe (da izvršava prevoze bez obzira na svoje komercijalne interese). Do tog perioda železnica je bila osnovni nosilac transportne funkcije i u putniþkom i u robnom saobraüaju i to s veü tada. a bilo ih je veüi broj i s preko 40 godina starosti. Proseþna starost lokomotiva iznosila je skoro 30 godina. železnica. država je gradila putnu infrastrukturu i omoguüavala brz razvoj drumskog saobraüaja. pod pritiskom razvoja automobilskog saobraüaja i auto industrije. Stoga nije bila u moguünosti da prati tehniþki progres. u robnom). od 17 do 22 godine 12%. To znaþi da treba da omoguüi proces usaglašavanja ponude transportnih kapaciteta prema stvarnim potrebama društva i strukture privrede.N. depresiranim cenama usluga i velikim obimom socijalnih povlastica (u putniþkom saobraüaju) i stimulativnim cenama (kao instrumentom ekonomske politike. 9 Ostvarivanje ovog cilja zahteva postavljanje jasnih koncepcija saobraüajne politike i saglasno njoj planiranje. teretnih kola od 17 godina starosti bilo je samo 18%.2% i preko 40 godina 25.8%. donošenje i doslednu realizaciju dugoroþne investicione politike u okviru strateške ekonomske politike.V. od 27 do 40 godina 44. dok je železnica u isto vreme bila i dalje osnovni nosilac transportne funkcije sve do šezdesetih godina XX veka kada zapoþinje snažan razvoj drumskog saobraüaja. a ni država joj za to nije obezbeÿivala finansijska sredstva. KARAKTERISTIKE RAZVOJA STRUKTURE TRANSPORTNIH KAPACITETA KAO FAKTOR PONUDE SAOBRAûAJNIH USLUGA Osnovni cilj saobraüajne politike države jeste da obezbedi optimalnu strukturu saobraüajnog sistema.

USLOVI KONKURENCIJE KAO FAKTOR PONUDE USLUGA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU Ponuda transportnih usluga može se posmatrati kao kategorija planiranja ekonomske i saobraüajne politike i kao kategorija poslovne politike saobraüajnog preduzeüa. u ukupnom obimu prevoza putnika (u kopnenom saobraüaju). U prvom sluþaju planiraju se i usklaÿuju društvene potrebe za prevozom robe u procesu društvene reprodukcije.V. šezdesetih godina XX veka nastupa snažan ekstenzivni razvoj motorizacije. s jedne strane.2. U drugom sluþaju reþ je o konkretnom usklaÿivanju ponude i tražnje za saobraüajnim uslugama. o kojem je veü bilo reþi. veü pred kraj ovog perioda. kapaciteti železnice bili su u tom periodu. Drumski saobraüaj preuzima dominaciju i u putniþkom i u robnom saobraüaju. U razvijenijim evropskim zemljama. s druge. javnim drumskim saobraüajem 11% i železniþkim nešto ispod 9%. prevoz individualnim putniþkim automobilom bio je zastupljen s preko 80%. kao i ukupne potrebe za putovanjem u odnosu na ponudu kapaciteta celokupnog saobraüajnog sistema. što zbog tehniþkog zaostajanja kapaciteta železnice i nejednakih uslova konkurencije. 10 Promene u strukturi ponude transportnih kapaciteta imale su za posledicu i veliku promenu u strukturi ponude saobraüajnih usluga.N. koji je u narednih 20 godina (1960–1980) potpuno izmenio odnose u ponudi kapaciteta. potpuno iskorišüeni. 2. što zbog elastiþnijeg prilagoÿavanja tražnji za uslugama. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ stanju da odgovori izazovima konkurencije mlaÿih saobraüajnih grana. Iako veü izraubovani i u znaþajnom broju veü knjigovodstveno otpisani. zahvaljujuüi organizacionim merama. kako u putniþkom saobraüaju tako i u robnom. Meÿutim. 203 221 .

omoguüava se saobraüajnim preduzeüima usklaÿivanje razvoja kapaciteta i njihove ponude prema nastalim potrebama za prevozom. Ali. itd. kako po veliþini transportnih kapaciteta tako i po naþinu prevoza. roba koja zahteva masovni prevoz po svojoj „prirodnoj gravitaciji“ uobiþajeni je reprezentant tražnje za uslugama železniþkog saobraüaja. ili prevoz na duga odstojanja (zbog izražene degresije troškova prema daljini prevoza 11 ). prirodno 204 222 .2.1. Meÿutim. u stvarnosti se ne odvija prema njihovim odgovarajuüim komparativnim prednostima sa stanovišta društvene rentabilnosti. tražnja za saobraüajnim uslugama u celini može se zadovoljavati iskljuþivo dinamiþnim menjanjem odnosa uþešüa pojedinih saobraüajnih grana u ponudi saobraüajnih usluga. tj.V. TEHNIýKI USLOVI KONKURENCIJE S razvojem drumskog saobraüaja i jaþanjem njegove konkurentske sposobnosti na saobraüajnom tržištu otpoþeli su procesi prelivanja jednog dela tražnje za saobraüajnim uslugama sa železnice na drumski saobraüaj. podela rada na saobraüajnom tržištu. uglja. Ovaj se proces dobrim delom odvijao upravo iz tehniþkih razloga. Osnovni uzroci takve podele rada su: Ɣ nejednaki tehniþki uslovi konkurencije. U robnom saobraüaju. zbog odgovarajuüih tehniþkih karakteristika transportnih sredstava. masovni prevoz sirovina. u pojedinim saobraüajnim 2.N. i Ɣ nejednaki ekonomski uslovi konkurencije izmeÿu saobraüajnih preduzeüa granama na saobraüajnom tržištu. ruda. Na primer. veü pojedine saobraüajne grane i preduzeüa preuzimaju velike mase prevoza koji im prirodno ne gravitira. izmeÿu saobraüajnih grana i saobraüajnih preduzeüa u njima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Politikom države u oblasti investicija u izgradnju saobraüajne infrastrukture. kao i formiranja ekonomskog položaja saobraüajnih preduzeüa kroz primarnu i sekundarnu raspodelu.

Prema tome. upravo na takav naþin vršiti podelu rada izmeÿu saobraüajnih grana i odgovarajuüih preduzeüa. drumski saobraüaj je preuzimao od železnice i one prevoze za koje je ona apsolutno društveno rentabilnija. Za takav oblik tražnje drumski saobraüaj ima daleko izraženije komparativne prednosti. Da bi odgovorila nastalim strukturnim promenama u tražnji za uslugama železnica je prinuÿena da pokrene promene u organizaciji prevoza u smislu preuzimanja denþanih prevoza i organizacije prevoza robe po sistemu „od vrata do vrata“. kao i razvoj i organizaciju kontejnerskog saobraüaja. izraženi u prelivanju prevoza sa železnice na drumski saobraüaj. Meÿutim. zavisno od tržišta – veüeg broja denþanih pošiljki koje zahtevaju manje transportne jedinice. Prevoz robe iz jedne stanice može se obaviti tek kada se formira kompletna kolska pošiljka. ukljuþujuüi tu þak i proizvode crne i obojene metalurgije te graÿevinskog materijala i to na dužim odstojanjima. jer može fleksibilno da prilagoÿava kapacitete zahtevima korisnika usluga i po vremenu i po obimu (od dvotonskih do 50-tonskih kamiona koji mogu svaku pošiljku da prevezu u svako vreme u željenom pravcu). ponudom kapaciteta na saobraüajnom tržištu. posledica su kako zakonitosti razvoja tražnje. Zakonitosti razvoja tražnje ispoljene su u strukturnim promenama zahteva privrede u odnosu na saobraüajne kapacitete. Nasuprot tome.V. roba koja zahteva manje transportne jedinice. prirodno gravitira drumskom saobraüaju. sa stanovišta društvene rentabilnosti bilo bi normalno. Sve to zahteva nove investicije u kapacitete. Supstitucioni procesi izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja.N. tako i tehniþkog zaostajanja železnice. ili kada se nakupi dovoljno robe za formiranje voza. kao tehnološki sistem. koje ne trpe pretovar i koje se prevoze na manje udaljenosti. nema takvu elastiþnost. Razvoj preraÿivaþke industrije imao je za posledicu zahteve za sve þešüim prevozom – u razliþitim pravcima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ pripadaju železnici. Železnica. rekonstrukciju pruga i njihovo 205 223 .

U razvijenim evropskim zemljama je. Prema tome. Ovakve investicione i organizacione mere poveüale su konkurentsku sposobnost železnice i poþeo je da se ostvaruje koncept u podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu koji predviÿa povratak na železnicu svih putnika na razdaljinama do 500 km. 206 224 . a prevozni kapaciteti nisu više odgovarali rastuüim potrebama za komforom. što oznaþava polaske vozova izmeÿu veüih gradova na svaki sat u istom minutu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ osposobljavanje za velike brzine i u putniþkom i u robnom saobraüaju. kao i nove metode poslovanja kompletne železnice. veü posle prvog udara energetske krize (spoþetka sedamdesetih godina XX veka). pa i do 500 km/h) i rekonstrukciju postojeüih pruga za brzine od najmanje 160 km/h. a sama železnica. Iz tog razloga slabio je kvalitet usluge.V. nije mogla da obezbedi akumulaciju za svoju reprodukciju i modernizaciju. ukljuþujuüi one koji su koristili vazdušni saobraüaj. ostvarena znaþajna preorijentacija u saobraüajnoj politici u pravcu reafirmacije železnice. s velikim brzinama i visokim komforom po sistemu „sat-takt“. železnica je sporo reagovala. usled depresiranih cena usluga i s obavezama javne službe. rekonstrukcijom i modernizacijom kapaciteta može se vratiti izgubljena konkurentska sposobnost nastala usled tehniþkog zaostajanja i obezbediti ponovno korišüenje stvarnih komparativnih prednosti železnice u odnosu na ostale grane saobraüaja. Tehniþki je zaostajala. jer nije bilo investicija namenjenih za rekonstrukciju i modernizaciju kapaciteta. Dugo je bila kao saobraüajna grana zapostavljena u programima razvoja. Na pomenute nove zahteve i promenu strukture u tražnji za uslugama. a u meÿunarodnom saobraüaju EURO-CITY. Uvedeni su moderni. brzine su ili opadale ili se sporo poveüavale. INTER-CITY vozovi. Uložene su velike investicije u izgradnju novih pruga za velike brzine (200 km/h do 300 km/h.N.

Liberalizacijom saobraüajnog tržišta spoþetka devedesetih godina XX veka naþinjene su odgovarajuüe pretpostavke dovoÿenja železnice u jednak ekonomski položaj u odnosu na uslove konkurencije sa ostalim saobraüajnim granama i u tom smislu.2. jedino železnica i dalje podleže obavezama javne službe: održavanja saobraüaja na nerentabilnim prugama. ƒ drugo. Železnica na saobraüajnom tržištu ne nastupa pod jednakim uslovima konkurencije sa ostalim saobraüajnim granama i to iz nekoliko razloga: ƒ prvo. naprotiv. kao i poreza u ceni goriva. ƒ treüe. a kredite za te namene isplaüuje sama iz fondova amortizacije. EKONOMSKI USLOVI KONKURENCIJE Sledeüu znaþajnu grupu faktora konkurencije na saobraüajnom tržištu. obavezi prevoza i tarifnim obavezama. jedino železnica u ceni koštanja svojih usluga snosi sve troškove infrastrukture. dok sve ostale saobraüajne grane snose samo jedan deo tih troškova plaüanjem razliþitih taksi i naknada za korišüenje saobraüajne infrastrukture. þine njeni ekonomski uslovi. pošto svojim redovnim poslovanjem ne ostvaruje dobit veü. u smislu socijalnih povlastica u putniþkom saobraüaju. i ƒ železnica jedina ima veliku zaduženost za finansiranje modernizacije i rekonstrukciju pruga i objekata infrastrukture. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 2. a posebno izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja.2.N.V. železnica posluje s depresiranim cenama usluga koje predstavljaju instrument socijalne politike države. posluje s gubicima i delimiþnim kompenzacijama. prethodno je usvojena opšta koncepcija rešavanja ekonomskih uslova konkurencije 207 225 . u okviru Meÿunarodne železniþke unije uz uþešüe vlada pojedinih evropskih zemalja.

koji se izmeÿu saobraüajnih grana razlikuju samo po osnovu karakteristika transportnih kapaciteta i tehnologije transporta. Ɣ naknade za korišüenje infrastrukture prema usvojenoj politici cena na jednakim kriterijima za sve saobraüajne grane. i Ɣ definisanje svih socijalnih prevoza i obaveza održavanja nerentabilnih pruga. a železnica. Ɣ oslobaÿanje železnice od obaveza vraüanja kredita i preuzimanje istih od strane države.N. Na takvim osnovama železnica može da formira konkurentne cene svojih usluga jer u poslovanju pokriva iste kategorije troškova kao i ostale saobraüajne grane. Ta problematiku: rešenja svode se uglavnom na sledeüu Ɣ odvajanje troškova infrastrukture i preuzimanje njenog finansiranja od strane države. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ železnice. dok železnica formira cene za komercijalne usluge kao u ostalim saobraüajnim granama. jer ona izaziva najniže eksterne troškove. dok su oni kod drumskog saobraüaja najviši). i to: Ɣ troškove poslovanja preduzeüa za organizaciju saobraüaja koja se odnosi na komercijalne (konkurentske) usluge (bez troškova infrastrukture i socijalnih prevoza). plaüa naknade za korišüenje infrastrukture. s tim da te usluge plaüa država. Ɣ ukljuþivanje i eksternih troškova saobraüaja u naknade za korišüenje infrastrukture kod svih saobraüajnih grana (što za železnicu predstavlja povoljnu okolnost.V. kao i ostale saobraüajne grane. i 208 226 .

na kojoj se zasniva prodajna cena te usluge. TROŠKOVI INFRASTRUKTURE 1. Troškovi zagušenja saobraüaja 3. Troškovi udesa 2.N. dok drugi i treüi deo (B i C) predstavljaju specifiþnost saobraüaja.V. još u fazi prethodnih rasprava o liberalizaciji saobraüajnog tržišta. Amortizacija osnovnih transportnih kapaciteta 2. EKSTERNI TROŠKOVI 1. Troškovi buke. formirana prema istovetnim kriterijima za sve saobraüajne grane treba da ima sledeüu strukturu: A. TROŠKOVI POSLOVANJA PREDUZEûA 1. Troškovi radne snage B. konkurentska cena koštanja saobraüajne usluge. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ naknade za eksterne troškove prouzrokovane uticajem na životnu sredinu i to za svaku saobraüajnu granu prema principu uzroþnosti. Takse i naknade za korišüenje infrastrukture 2. vezano za energiju) C. Prvi segment (A) je isti kao za sva ostala preduzeüa. Materijalni troškovi i usluge 3. formirana su odgovarajuüa teorijska rešenja 12 i predlozi te sprovedena 209 227 . Teorijsko-metodološka rešenja za svaki pojedinaþni deo strukture cene razliþita su. U saobraüajno-ekonomskoj literaturi. Porez u ceni goriva (i sl. Cene usluga formirane na ovakvim osnovama mogu se smatrati konkurentskim i mogu biti u funkciji ujednaþavanja uslova konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa u njima. Prema izloženom. Troškovi zagaÿivanja vazduha i prostora 4.

a koji deo üe snositi država. prema veü razraÿenim metodologijama u saobraüajno-ekonomskoj literaturi. Na taj naþin ona može usmeravati podelu rada na saobraüajnom tržištu propisivanjem visine pokriüa troškova infrastrukture koji se u saobraüajnim preduzeüima pojavljuju kao obavezan element kalkulacije cena saobraüajnih usluga.N. utvrÿuje se koji üe deo troškova infrastrukture snositi korisnici infrastrukture. uspeva da preuzme ulogu ekonomskog faktora izjednaþavanja uslova konkurencije izmeÿu preduzeüa razliþitih grana saobraüaja na saobraüajnom tržištu. bilo koja saobraüajna grana da je u pitanju. veü prema izabranoj metodologiji njihovog obraþuna. 210 228 . Politika ovih naknada je u razliþitim evropskim zemljama razliþita.V. ali ni u jednoj od njih ne postoji metodologija koja je razraÿena tako da može obezbediti apsolutno pokriüe troškova infrastrukture od strane njenih korisnika. Ɣ SISTEM NAKNADA ZA KORIŠûENJE INFRASTRUKTURE Na osnovu usvojene politike cena. Odavde proizilazi da je ipak država ta koja vodi politiku akumulativnosti pojedinih saobraüajnih grana putem odreÿivanja procenta pokriüa ukupnih troškova infrastrukture od strane njenih korisnika. s metodološkim postupcima njihovog utvrÿivanja. a time i visine naknada. Reþ je iskljuþivo o tome u kolikoj meri sistem naknada za pokriüe troškova infrastrukture. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ konkretna istraživanja 13 koja se odnose na sistem naknada za korišüenje infrastrukture i sistem naknada eksternih troškova. Ɣ SISTEM NAKNADA ZA EKSTERNE TROŠKOVE Problematika eksternih troškova koje saobraüaj prouzrokuje svojim funkcionisanjem predstavlja jedan od osnovnih problema države i društva. Na toj bazi utvrÿuju se konkretne visine naknada.

prvu pomoü. ŷ Eksterni obuhvataju: troškovi udesa prema specifikaciji ̛ postojeüi i buduüi manjak u proizvodnji nastao zbog smrti ili nesposobnosti za rad direktno zaposlenih lica. kada se radi o odnosima drumskog 211 229 . ŷ zagušenja saobraüaja. Od ukupnih troškova odbijaju se isplaüene premije osiguranja i druge odštete i na kraju se utvrÿuje naknada za svaku kategoriju korisnika infrastrukture. ŷ zagaÿivanja vazduha i ŷ buke.V. starosna struktura. i na tim podacima se temelji matematiþki model kalkulacije. proseþni životni vek i sl. Ovako utvrÿeni troškovi množe se s brojem žrtava po granama saobraüaja. ̛ leþenje i bolniþke troškove. sudske troškove i opšte troškove osiguravajuüih organizacija. izmeÿu ostalog. ̛ materijalne i nematerijalne štete. proseþna zarada. Rezultati istraživanja i utvrÿivanja visine ove vrste eksternih troškova pokazali su da su oni. i ̛ policijski nadzor.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ozbiljnija istraživanja u oblasti eksternih troškova i razvoj metodologije utvrÿivanja visine ovih troškova poþinju tek u novije vreme (sredinom osamdesetih godina XX veka) i to uglavnom u okviru meÿunarodnih saobraüajnih organizacija 14 u þijim su studijama izložene i specifikacija i metodologije za utvrÿivanje visine eksternih troškova: ŷ udesa. Kao osnova za kalkulaciju visine ovih troškova služe.

. gde zagušenja nastaju na glavnim magistralnim putevima i. struje. i ̛ dozvoljene maksimalne brzine vozova.). prema istom principu. u grani drumskog saobraüaja.N. i ̛ troškovi održavanja vozila.). vozno osoblje. Jedini faktor koji u ovoj grani (železnici) može prouzrokovati pojavu troškova nastalih zbog zastoja jeste zakašnjenje vozova i to kao posledica nepredviÿenog stajanja. ̛ troškovi dodatne potrošnje energije (goriva. u zonama velikih gradskih aglomeracija.V. daleko niži u oblasti železniþkog saobraüaja. Za utvrÿivanje ove vrste troškova saobraüaju uzimaju se u obzir dva faktora: ̛ utvrÿeni red vožnje vozova. Prema veü navedenom izvoru 15 . itd. a osnovni elementi kalkulacije su: ̛ vreme koje vozila i putnici u njima. ̛ potrošnja energije. kao i roba koja se transportuje provode koristeüi infrastrukturu u odnosu na potrebno vreme bez zastoja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüaja i železnice. u železniþkom 212 230 . ̛ troškovi zastoja u robnom prometu. koþenja i þekanja na veze u usputnim stanicama. prihvaüena metodologija obraþuna i specifikacija ove kategorije eksternih troškova je sledeüa: ̛ troškovi gubitka vremena za plaüeni personal (vozaþi. ŷ Eksterni troškovi zagušenja saobraüaja karakteristiþni su. zatim manjeg broja putnika i manjeg uþinka obrta vozila zbog zastoja.. pre svega i uglavnom. naravno.

. utvrÿuju se troškovi koji nastaju kao posledica pojedinaþnih izvora potrošnje energije (benzina. koji se javljaju kao nusprodukti sagorevanja teþnih goriva u saobraüaju. d) potom se štete prouzrokovane ovim emisijama utvrÿuju posebno: za ljude.N. c) sledi razvrstavanje razliþitih štetnih materija prema stepenu toksiþnosti. dizel goriva. porez na utrošeni kilogram goriva.. tako što se za baznu vrednost uzima mera toksiþnosti ugljen-monoksida (CO=1). i f) na kraju se definiše korelacija izmeÿu troškova nastalih usled zagaÿenosti vazduha i celokupne koliþine utrošenog goriva. polazeüi od potrošnje svake pojedinaþne vrste goriva. olova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Preraspodelom prevoza izmeÿu drumskog i železniþkog saobraüaja.. tj. na osnovu koje se dalje odreÿuje naknada. utvrÿuje koliþina štetnih materija osloboÿena po svakoj pojedinaþnoj saobraüajnoj grani.). specifiþno uþešüe svake od štetnih materija u osloboÿenim supstancama. biljke i objekte. merama saobraüajne politike države.. Troškovi zagaÿivanja okoline utvrÿuju se metodologijom koja je primenljiva za sve saobraüajne grane podjednako i to na sledeüi naþin: a) prvo se utvrÿuju faktori emitovanja.V. sumpor-dioksida. ugljovodonika. može se pozitivno delovati na smanjenje ukupnih eksternih troškova redukovanjem troškova nastalih zbog zastoja i zagušenja saobraüaja. ŷ Eksterni troškovi zagaÿivanja vazduha nastaju kao posledica emisije štetnih gasova i materija (ugljen-monoksida. u korelaciji s potrošnjom goriva u tonama u odnosu na pojedine saobraüajne grane. 213 231 . oksida azota. i struje). b) zatim se. e) kada se odredi globalni iznos štete.

u okviru kog se to zagaÿivanje u najveüoj meri odnosi na drumski saobraüaj. stihijskog i nekontrolisanog razvoja motorizacije. što apsolutno govori u prilog obaveznom uvoÿenju ove vrste troškova u sistem obraþuna naknada za korišüenje infrastrukture. Na taj naþin može se dodatno uticati na uravnotežavanje podele rada izmeÿu preduzeüa pojedinih saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu i ublažavanje nepravilnosti u konkurentskim odnosima izmeÿu njih. da se pretrpljene štete nadoknaÿuju iz ovih sredstava. a prihod od njih trebalo bi da bude na raspolaganju onima koji od ovakve vrste zagaÿivanja trpe štetu.N. c) klasifikaciju pojedinih deonica mreže prema ekvivalentnoj jaþini zvuka. Utvrÿivanje ove vrste eksternih troškova takoÿe se može vršiti prema univerzalnoj metodologiji za svaku pojedinaþnu granu saobraüaja i to postupkom koji sadrži sledeüe iteracije: a) merenje jaþine zvuka na svim deonicama saobraüajne mreže. tj. Najsnažnijim izvorom buke smatra se drumski saobraüaj. ŷ Eksterni troškovi buke posledica su. 214 232 . Veü prema prvim istraživanjima sprovedenim u vezi s ovim problemom (polovinom osamdesetih godina XX veka) ustanovljeno je da je gotovo þetiri petine fizioloških i psiholoških ošteüenja zdravlja stanovnika Zapadne Evrope bilo prouzrokovano preteranom bukom koju je izazivao drumski saobraüaj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Naknade utvrÿene na ovakav naþin treba da predstavljaju stimulativni faktor za manju potrošnju goriva koje prouzrokuje štete na životnu okolinu. Istraživanjima je utvrÿeno da najmanje jednu treüinu ukupno emitovanih štetnih materija prouzrokuje saobraüaj. b) snimanje zgrada i zemljišta. pre svega.V.

f) utvrÿivanje troškova za celokupnu mrežu. Ovim se takoÿe može uticati i u domenu izjednaþavanja ekonomskih uslova konkurencije izmeÿu železnice i ostalih saobraüajnih grana. e) utvrÿivanje troškova prema izboru reprezentativnih deonica. U efektima buke oþigledno postoje znatne razlike izmeÿu pojedinih saobraüajnih grana tako da. g) izraþunavanje marginalnih (dodatnih) troškova buke.V. ŸŸŸŸźźź 215 233 .N. proizilazi da uvoÿenje naknada za eksterne troškove izazvane bukom u sistem naknada za korišüenje infrastrukture može predstavljati efikasan instrument saobraüajne politike u smeru regulisanja podele rada na saobraüajnom tržištu u smislu njene društvene opravdanosti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ d) izraþunavanje troškova prema izboru reprezentativnih deonica. Dodatni (marginalni) troškovi buke mogu se definisati kao proseþan koeficijent troškova koje je potrebno podneti u periodu od godinu dana da bi se ekvivalentna jaþina buke smanjila na željenu vrednost. na osnovu empirijskih istraživanja i rezultata visine ovih troškova po razliþitim saobraüajnim granama. a sve to u odnosu na ukupan obim saobraüajnih usluga u istom periodu.

Isto. S. 10 UIC – Groupe de travail. 5 Kolariü. i grupa autora: Studija o troškovima infrastrukture u drumskom saobraüaju i naknade korisnika puteva.: „Verkehrsmärkte“. Saobraüajni institut.N. 1978. str. str. F. I. str. 1958. 12 Novakoviü. S. S. V. 4 Seidenfuss. 9 Kolariü. 1939. 1980.: „Karakteristike tržišta saobraüajnih usluga“. 216 234 . M. Ekonomski fakultet. V. 65–86. 27. 65–69. 367.: „The Interdependence of Tourism and its Repercussions“. 9–12. 1964. str. 13 UIC – Groupe des DOUZE: Tarification de l’usage des infrastructures aux exploatants des transports teretres – Arguments pour fair reposer sette tarification sur les cout marginal social. CEMT. 3 Kolariü. 6 Kaspar. W. str.: „Savremene koncepcije i mere saobraüajne politike razvijenih zemalja i moguünosti njihove primene u Jugoslaviji“. doktorska disertacija. V. 1988. Paris. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVA POSLOVANJA SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Fusnote IV: 1 Voigt. Beograd. str. Beograd 1975.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. Beograd 1967. studija. 1981. Düsseldorf–Freiburg.V. 7 Unkoviü. 62–63 8 Batest. N. Paris. Basel–Tübingen. Paris 1979.: „Perspectives de l’utilisations et de la possessions de l’automobile“. V.: „Produktionswolumen“.. 2 Bäder. Table Ronde. Beograd. 18–26. 1/C/1: Etude de l’evolution dmographique. str. jun 1985.: „Ekonomika turizma“.: „Theorie der regionalen Verkehrsplanung“. 1987. 151–152. Beograd. 141–144. str. str. S. Saobraüajni institut. The Tourist Review.: „Teorije dinamike troškova“. 14 15 Isto. Berlin. Beograd. H. Roberts. 1967. 11 Kolariü.

kao i iz finansijskog. 217 235 . Ŷ funkcija rukovoÿenja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ V ORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA Polazeüi od veü definisanog pojma poslovne politike. a koordinirani i organizovani funkcijama rukovoÿenja.N.V. kao osnovna funkcija upravljanja ciljevima. zadataka i sadržaja. vertikalne funkcije): Ŷ funkcija upravljanja. kao grupa poslova kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrÿeni upravljaþkim odlukama. sredstvima preduzeüa i njegovom poslovnom politikom. i Ŷ izvršna funkcija. komercijalnog i tehniþko-tehnološkog aspekta. strategijom razvoja i poslovanja. 1 U opštoj teoriji organizacije preduzeüa usvojena je jedinstvena podela funkcija na tri osnovne funkcije organizacije po vertikali (tzv. njenih ciljeva. kao osnovna funkcija organizovanja realizacije upravljaþkih odluka i funkcionisanja preduzeüa kao poslovnog sistema. možemo zakljuþiti da se i elementi poslovne logistike takoÿe posmatraju iz aspekta tržišta.

organizacija komercijalnog poslovanja prodaje usluga. prouþavanju. organizacija saobraüajno tehnoloških funkcija.1. sadržaj ovih funkcija može se sistematizovati prema kriterijumu faza formiranja i realizacije poslovne politike. i to na sledeüe osnovne grupe poslova karakteristiþne za saobraüajna preduzeüa: 1.N.V. kao i samom tehnološkom procesu proizvodnje. planiranje razvojne i poslovne politike. DEFINISANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA Sam karakter formiranja ponude i tražnje pokazuje da organizacija saobraüajnog preduzeüa ne može zavisiti iskljuþivo od delovanja efekata zakona ponude i tražnje na 218 236 . istraživanje saobraüajnog tržišta. te primenu odgovarajuüih metoda i mera za iznalaženje odluka þijom üe se realizacijom postiüi najniži troškovi. 2. i 4. ISTRAŽIVANJE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA I FORMIRANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE 1. prognoze i utvrÿivanje poslovne politike. 1. a imajuüi u vidu funkcije poslovne logistike koje se ogledaju u praüenju. Ovo u suštini predstavlja osnovnu strukturu poslovne politike kao osnove organizacije poslovne logistike saobraüajnih preduzeüa. kao faza procesa rada. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Respektujuüi tržišnu orijentaciju u formiranju poslovne politike saobraüajnih preduzeüa. 3. analiziranju i ispitivanju svih pojava na tržištu.

Time se menja i struktura tražnje za saobraüajnim uslugama. Tržište se prostorno širi i nije limitirano nacionalnim granicama. to znaþi da svoju poslovnu politiku treba da formira na principima marketinga. Pronalaze se nove sirovine. Saobraüajna preduzeüa u svim granama saobraüaja nastupaju na unutrašnjem (nacionalnom) i meÿunarodnom saobraüajnom tržištu. i to na duži rok. Razvoj nauke i tehniþki progres neprestano otvaraju nove moguünosti za proizvodnju sve šire game proizvoda. Meÿutim. na: Ɣ istraživanju tržišta. To znaþi da ono obezbeÿuje ponudu kapaciteta upravo u onim segmentima tržišta u kojima ima komercijalne prednosti u odnosu na ostala saobraüajna preduzeüa. zatim po samoj strukturi proizvoda. svako saobraüajno preduzeüe mora neprestano da se prilagoÿava nastalim promenama i da svoju poslovnu orijentaciju usmerava prema promenama tražnje te da je zasniva na filozofiji tržišnog ponašanja. i to u teritorijalnom pogledu. a takoÿe i po zahtevima za veliþinu saobraüajnih kapaciteta. 219 237 . U poslednjih nekoliko decenija sve su izraženiji procesi supstitucije proizvoda. S novim tehnologijama i sve izraženijom meÿunarodnom podelom rada. Svako saobraüajno preduzeüe na tržištu nastupa kao samostalni pravno-ekonomski subjekt s ponudom kapaciteta za zadovoljenje tražnje u onom segmentu saobraüajnih usluga u kom nalazi svoj komercijalni interes. Ɣ prognoziranju razvoja tražnje za saobraüajnim uslugama. i po obimu i po strukturi. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ tržištu.N. Zbog toga. novi sirovinski izvori i proizvode se reprodukcioni materijali za nove finalne proizvode koji zamenjuju stare. meÿunarodna robna razmena je sve intenzivnija. prikupljanjem i sistematizacijom tržišnih informacija. kako po obimu tako i po strukturi. struktura tražnje za saobraüajnim uslugama na tržištima putniþkog i robnog saobraüaja podložna je promenama pod dejstvom razliþitih faktora. tj.V. Drugim reþima. To znaþi da tražnja za saobraüajnim uslugama nije statiþka veü dinamiþka kategorija.

2 Nužnost primene marketing orijentacije u poslovanju saobraüajnih preduzeüa najtransparentnije se može pokazati na primeru železnice. Milisavljeviüu). planiranju svoje poslovne politike. pa su zbog toga i gubile transporte. Orijentacija im je bila usmerena ka proizvodnji svoje usluge. kao i planiranju svog tehnološkog procesa proizvodnje usluga. a ne kao transporter. U saobraüajno-ekonomskoj literaturi. Ɣ planiranju razvojne politike. oznaþava treüu fazu u razvoju poslovne orijentacije preduzeüa. Ponašale su se (baš) kao državna železnica. U savremenom razvoju saobraüaja. predstavlja marketing orijentaciju u formiranju poslovne politike koja. 3 znaþaj marketing koncepcije formiranja poslovne politike objašnjava upravo na primeru železnice. a ne prema kupcima (korisnicima usluga) i njihovim potrebama. Železnice su i u razvijenim uslovima konkurencije nastavile da se ponašaju kao i ranije. na tržištu robnog saobraüaja i razvoju tražnje u putniþkom saobraüaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ planiranju razvoja kapaciteta i kvaliteta usluga prema razvoju tehnike i tehnologije. kao i u nizu istaknutih studija iz oblasti saobraüaja.V. u suštini. a na isti problem su 220 238 . On tvrdi da železnica nije izgubila prevoze zato što su potrebe za prevozom zadovoljile druge saobraüajne grane. Tako i Levit (po prof. nego upravo zato što to nisu uþinile same železnice. politike prodaje usluga i svih aktivnosti mikrologistike u fiziþkoj distribuciji. ukazuje se da je železnica dospela u težak ekonomski položaj usled ekspanzije razvoja drumskog saobraüaja. u saobraüajno razvijenim zemljama. dakle. Ovakav pristup. posle proizvodne i prodajne faze. dok su imale monopolski položaj.N. na opisano stanje ukazale su i same države. jake supstitucije prevoza i konkurencije pod nejednakim uslovima u odnosu na ostale grane saobraüaja. pa su zapoþele sa sprovoÿenjem harmonizacije saobraüajnog sistema merama ekonomske i saobraüajne politike.

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

ukazale i železniþke uprave. S takvim inicijativama, u pojedinim zemljama železnice zapoþinju sa orijentacijom na marketing filozofiju formiranja poslovne politike. Meÿutim, u Evropi su ozbiljniji koraci preduzeti tek posle Memoranduma železnica 4 (donet na Evropskoj konferenciji ministara transporta u Briselu, 1988. godine) u kom su železnice, þlanice Meÿunarodne železniþke unije, iznele svoje zvaniþne stavove koji potvrÿuju njihovu orijentaciju na marketing filozofiju formiranja poslovne politike, a u kojima se kaže: „Železnice su uvidele da moraju dalje izgraÿivati meÿunarodnu saradnju i prema korisnicima nastupati kao jedan jedinstveni prevoznik...“ i „Železnice su zakljuþile da instrumentima temeljne analize izvrše utvrÿivanje potreba meÿunarodnog tržišta i razviju na tržištu odgovarajuüi kvalitet ponude“. Kao što se može primetiti, i železnica, koja je tokom svog celokupnog istorijskog razvoja bila organizovana kao državno preduzeüe (sa zanemarljivim izuzecima) i koja je svoju poslovnu politiku zasnivala na proizvodnoj orijentaciji, zapoþinje s marketing koncepcijom formiranja poslovne politike. Saobraüajna preduzeüa, kako u meÿusobnoj konkurenciji u okviru saobraüajne grane, tako i u meÿugranskoj konkurenciji, svoju poslovnu politiku treba da usmeravaju prvenstveno prema tržištu saobraüajnih usluga. To je neophodno þiniti i dugoroþno, putem razvojne politike, i kratkoroþno, putem tekuüe poslovne politike. Zbog toga se u planiranju razlikuju dva osnovna podruþja u formiranju politika preduzeüa: 1. razvojna politika, oliþena u takozvanim sekundarnim funkcijama 5 (funkcija istraživanja i razvoja, zatim planiranja, proizvodnje, komercijalna funkcija, kadrovska i finansijska funkcija i funkcija kontrole i opštih poslova); 2. poslovna politika, kao funkcija mikrologistike, koja po teoriji logistike predstavlja poslovnu logistiku saobraüajnog preduzeüa.

221

239

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

1.1.1. RAZVOJNA POLITIKA
Razvojna politika saobraüajnih preduzeüa utvrÿuje se na osnovu istraživanja razvoja i donosi se odlukama organa upravljanja, kojima se odreÿuju ciljevi i strategija razvoja na dugi rok. Istraživanje razvoja može se sistematizovati u tri osnovna pravca koji, u suštini, daju sadržaj razvojnoj politici saobraüajnih preduzeüa. Ɣ Razvoj proizvoda predstavlja prvo podruþje istraživanja, odnosno obima, strukture i kvaliteta usluga. U svakoj proizvodnji karakter proizvoda uslovljava tehniku i tehnologiju za njegovu proizvodnju. Stoga se u saobraüaju, prilikom istraživanja njegovog razvoja, mora polaziti od razvoja obima i strukture usluga i njihovog kvaliteta. Istraživanjem tržišta utvrÿuju se faktori i tendencije potencijalne buduüe tražnje za globalnim obimom usluga. Nakon toga, utvrÿuje se struktura tražnje za uslugama putniþkog i robnog saobraüaja kao i elementi kvaliteta, imajuüi pri tom u vidu zahteve korisnika usluga prema saobraüajnim preduzeüima. Ɣ Razvoj tehnologije transporta predstavlja drugo znaþajno podruþje istraživanja razvoja. S rastom tehniþkog progresa otvaraju se sve šire moguünosti uvoÿenja novih tehnologija u proizvodnju saobraüajnih usluga. U železniþkom saobraüaju, na primer, uvoÿenje tehnologije velikih brzina i integralnog transporta zahteva odgovarajuüu tehnologiju mehanizovanog pretovara i sasvim menja tehnologiju procesa prevoza. Zbog toga se razvoj integralnog transporta i naziva „treüom revolucijom u saobraüaju“. Ɣ Razvoj transportnih sredstava je treüe podruþje istraživanja razvoja. Razvoj tehnologije velikih brzina zahteva odgovarajuüe tehniþke karakteristike transportnih sredstava, tj. vozila sposobnih da podnesu velike brzine, kao i pruga i puteva s

222

240

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

podlogom koja omoguüava razvijanje velikih brzina voznih sredstava. Viši standard putnika zahteva, na primer, i primereni, odnosno viši komfor transportnih sredstava. Tehnologija velikih brzina zahteva takoÿe i odgovarajuüi sistem signalizacije i telekomunikacija, dok se razvojem informacionih sredstava omoguüava savremeni sistem upravljanja i rukovoÿenja saobraüajnim preduzeüima. Sve prethodno navodi na zakljuþak da razvojna politika saobraüajnih preduzeüa mora da utvrdi ciljeve i strategiju razvoja u svim pomenutim podruþjima.

1.1.2. POSLOVNA POLITIKA
Poslovna politika, u osnovi, predstavlja dinamiziranu razvojnu politiku. Razvojnom politikom utvrÿuju se dugoroþni ciljevi, pravci i strategija razvoja, a poslovnom politikom utvrÿuju se mere i akcije kratkoroþnog karaktera kojima se realizuju dugoroþni ciljevi razvojne politike. Ciljevi poslovne politike saobraüajnih preduzeüa jesu da se racionalnim kombinovanjem svih angažovanih þinilaca procesa proizvodnje saobraüajnih usluga optimalno zadovolje potrebe tražnje za saobraüajnim uslugama, tj. da se ostvari što veüi obim proizvodnje uz što niže troškove, a to podrazumeva i maksimalno racionalno korišüenje kapaciteta. To znaþi da merama poslovne politike treba obezbediti: Ɣ da se istraživanjem tržišta što bolje upoznaju potrebe za prevozom, dakle, da se ispravno predvide buduüi potencijalni obim i struktura saobraüajnih usluga; Ɣ da se, na toj osnovi, utvrde zadaci u prilagoÿavanju strukture i veliþine transportnih kapaciteta tako da se ostvari što veüi obim saobraüajnih usluga. U tom smislu

223

241

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

treba sagledati sve faktore, eksterne i interne, na koje preduzeüe treba da reaguje prilagoÿavajuüi se njihovom dejstvu te da ostvari odgovarajuüi obim usluga; Ɣ da se istovremeno utvrde mere i instrumenti u oblasti komercijalne politike preduzeüa, a to znaþi politika cena usluga, izbor kanala prodaje, ugovaranje prevoza i reklama i propaganda, u cilju akvizicije prevoza u konkurenciji sa ostalim saobraüajnim preduzeüima; Ɣ da se utvrde mere za organizaciju korišüenja kapaciteta i prilagoÿavanje njihove strukture tražnji za uslugama. U ovom sluþaju, posebno podruþje u poslovnoj politici saobraüajnih preduzeüa predstavlja organizacija izrade reda vožnje i organizacija održavanja transportnih sredstava; Ɣ da se utvrde mere za obezbeÿenje odgovarajuüe kadrovske strukture i obezbede svi radni i socijalni uslovi rada radnika, s obzirom na specifiþnost uslova rada u saobraüaju. Posebne zadatke poslovne politike saobraüajnih preduzeüa u ovom podruþju predstavljaju upravo sledeüi uslovi rada: radno vreme, mikroklima radnog mesta i bezbednost saobraüaja. Izuzetno je znaþajno podruþje mera poslovne politike u pogledu obezbeÿenja struþnog osposobljavanja radnika za odreÿena radna mesta za koja je potrebno posebno struþno obrazovanje (pilota, mašinovoÿa, otpravnika vozova, itd.), gde je potrebno imati u vidu osobene psihološke uslove rada i „prvi zdravstveni kriterijum“ radnika. Prema tome, poslovna politika saobraüajnih preduzeüa sadrži širok kompleks mera i instrumenata koji su u mnogim elementima zajedniþki za sva saobraüajna preduzeüa, jer proizilaze iz karaktera delatnosti saobraüaja. Ipak, po razliþitim saobraüajnim granama postoje i razlike koje su rezultat njihove pojedinaþne specifiþnosti organizacione i tehnološke prirode.

224

242

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

1.2. ISTRAŽIVANJE SAOBRAûAJNOG TRŽIŠTA
1.2.1. ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA
Marketing koncept formiranja poslovne politike saobraüajnih (kao i svih ostalih) preduzeüa polazi od utvrÿivanja obima i strukture tražnje za proizvodima, odnosno usluga na tržištu. Stoga, prvi korak u formiranju poslovne politike predstavlja istraživanje tržišta. U organizaciji marketinga u saobraüajnim preduzeüima istraživanje tržišta može biti organizovano u okviru same marketing službe kao njena stalna funkcija. Meÿutim, istraživanje tržišta i organizovanje razvoja može se poveriti i posebnim institucijama specijalizovanim za ovu delatnost, što je stvar odluke organa upravljanja samih saobraüajnih preduzeüa. Preduzeüa oseüaju veüu sigurnost i imaju više poverenja u sopstvenu organizaciju koja ima stalnu funkciju istraživanja saobraüajnog tržišta, jer je ovo tržište vrlo specifiþno i dinamiþno. Na njemu se neprestano dešavaju promene koje zahtevaju tzv. kuplovanje, tj. stalno kontaktiranje i korekcije izmeÿu službe istraživanja, prognoziranja i planiranja mera i kontrole izvršenja planova. Stoga je u koncepciji organizacije preduzeüa znaþajno utvrditi organizaciono mesto istraživanja tržišta u pojedinaþnim organizacionim sistemima svake saobraüajne grane. U železniþkom saobraüaju, na primer, imajuüi u vidu da se tržište saobraüajnih usluga deli na unutrašnje i meÿunarodno, organizacija marketing službe na nivou celog preduzeüa treba da bude postavljena vertikalno i povezana od železniþke stanice, kao osnovne jedinice koja kontaktira s korisnicima usluga, do centralne marketing službe preduzeüa koja daje finalne rezultate analize tržišta. U ostalim granama saobraüaja organizacija istraživanja tržišta može da se zasniva na razliþitim organizacionim formama. U jedinstvenim preduzeüima ova služba se

225

243

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

organizuje na nivou preduzeüa, dok se u sluþaju velikih koncerna i holding kompanija (isto kao i kod železnice) ona organizuje vertikalno, sa centralnom marketing službom koja usklaÿuje akcije i funkcije marketing službi þlanica poslovnog sistema. Prema tome, organizacija istraživanja tržišta mora biti postavljena vertikalno, od osnovne organizacione jedinice do vrha poslovnog sistema. U osnovnim jedinicama (stanicama u železniþkom saobraüaju, u poslovnicama, putniþkim agencijama i sl.) postoji tzv. armija istraživaþa, tj. radnika koji kontaktiraju s korisnicima usluga, ugovaraju prevoze, anketiraju korisnike, vrše akviziciju prevoza itd. Oni predstavljaju izvore osnovnih informacija o tražnji bitnih za službu istraživanja tržišta. Ove informacije, po utvrÿenim kanalima i prema metodama istraživanja, prikupljaju se u službi preduzeüa za istraživanje tržišta, a zatim se koriste za potrebe planiranja preduzeüa i dostavljaju se centralnoj službi marketinga celokupnog poslovnog sistema.

1.2.2. METODI ISTRAŽIVANJA
S obzirom na specifiþnost saobraüajnog tržišta, proces njegovog istraživanja sadrži sledeüe faze, odnosno postupke: Ɣ izbor metoda istraživanja; Ɣ definisanje tržišta i kriterija za istraživanje; Ɣ utvrÿivanje sadržaja istraživanja; i Ɣ dimenzionisanje tržišta. Za istraživanje tržišta robnog i putniþkog saobraüaja mogu se primeniti zajedniþki metodi. Metodološki postupak dimenzionisanja tržišta podjednak je, a razlikuju se samo kriteriji i sadržaj istraživanja.

226

244

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

Teorija marketinga poznaje razliþite metode istraživanja tržišta, ali je za istraživanje saobraüajnog tržišta najracionalnije primenjivati sledeüe metode: 1. Metod statistiþke analize Istraživanje saobraüajnog tržišta najjednostavnije se može vršiti analizom statistiþkih podataka. U redovnim statistiþkim biltenima periodiþno se objavljuju podaci relevantni za utvrÿivanje potencijalne tražnje za saobraüajnim uslugama. Potrebni podaci, po izboru istraživaþa tržišta, prikupljaju se, sreÿuju i obraÿuju. Na osnovu ovih podataka utvrÿuju se obim i struktura proizvodnje i prometa u odreÿenom regionu, kao i putovanja stanovništva, a zatim se pristupa proceni buduüe tražnje za saobraüajnim uslugama. 2. Metod uzoraka Umesto prikupljanja statistiþkih podataka o obimu i strukturi proizvodnje i prometa na celom regionu, istraživanje tržišta saobraüajnih usluga može se vršiti i na bazi uzoraka. Prema ovom metodu, istraživanje se vrši na taj naþin što se izaberu tipiþna preduzeüa iz svake grane ili grupacije proizvodnje i prometa (koja koriste prevozne usluge razliþitih saobraüajnih grana za prevoz sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda), pa se zatim na osnovu analize uzoraka zasnovane na njihovoj buduüoj proizvodnji i prometu vrši procena tražnje za saobraüajnim uslugama za region koji se posmatra. Primena ovog metoda zahteva veliku pažnju pri izboru uzoraka, jer od tog izbora zavisi realnost procene tražnje za saobraüajnim uslugama. 3. Metod anketiranja Ukoliko ne postoje potrebni podaci u statistiþkim biltenima i ukoliko je do njih nemoguüe doüi na drugi naþin, pristupa se metodu anketiranja za prikupljanje podataka. Ovaj metod pretpostavlja formiranje anketnih upitnika o podacima do kojih se želi doüi i prikupljanje odgovora na

227

245

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

osnovu ovih upitnika. Samo anketiranje može se vršiti na više naþina: ̛ slanjem anketnih listova izabranim preduzeüima ili ustanovama, na koje oni treba da odgovore popunjavanjem rubrika za odgovore na svako pitanje i da te anketne listove vrate popunjene; ili ̛ liþnim anketiranjem od strane istraživaþa koji odlazi u izabrano preduzeüe za anketiranje i sam, na licu mesta, postavlja pitanja nadležnom licu u preduzeüu, a odgovore upisuje u anketni list. Ovaj drugi metod je sigurniji, jer se na poslate upitnike poštom, elektronskom poštom ili na druge naþine nekad ne dobije odgovor, a i oni koji se eventualno dobiju þesto budu nepotpuni. Kod primene metoda anketiranja posebnu pažnju valja obratiti na sledeüe radnje: ƒ izbor potrebnih podataka i strukturiranje anketnih pitanja na koja se želi dobiti odgovor, kao i na jasnoüu i razumljivost pitanja; ƒ izbor preduzeüa, tj. korisnika usluga koje treba anketirati (u sluþaju da se anketiranje vrši po metodu uzorka); ƒ organizaciju anketiranja, koja podrazumeva izbor i pripremu anketiranja, kao i izbor pogodnog termina za anketiranje; i ƒ sistematizaciju i analizu odgovora koju treba vršiti prema postavljenom cilju istraživanja. 4. Analitiþki metod Pored prethodno navedenih metoda, organizovana služba za istraživanje tržišta u saobraüajnom preduzeüu istraživanje potencijalne tražnje za uslugama može vršiti i metodom prikupljanja, ažuriranja i analize razliþite dokumentacije.

228

246

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

Kao podloga za istraživanje ovde mogu da posluže planovi i programi velikih preduzeüa korisnika usluga, poslovni izveštaji preduzeüa, privrednih komora, razni bilteni, materijali razliþitih institucija za planiranje, itd. 5. Eksperimentalni metod Pre uvoÿenja u proizvodne programe novih proizvoda preduzeüa obiþno prvo istražuju potencijalnu tražnju za tim novim proizvodima. U saobraüaju se kao „novi proizvod“ može tretirati, na primer, uvoÿenje prevoza robe „od vrata do vrata“, zatim prevoz robe kontejnerima, taksi služba ili „auto na stanici“ (kad putnik kupuje kartu za putovanje, naruþuje da ga u stanici njegovog prispeüa þeka automobil, s vozaþem ili bez njega...), uvoÿenje specijalnih vozova s velikim brzinama u putniþkom saobraüaju, specijalni letovi organizovani kao „avio-taxi“, i sl. U ovakvim sluþajevima prethodno se vrši istraživanje potencijalne tražnje i procenjuje se buduüi obim usluga u utvrÿenom narednom periodu, pa se tek onda pristupa organizovanju ponude usluga.

1.3. METODI I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ROBNOG SAOBRAûAJA
Istraživanje tržišta robnog saobraüaja razlikuje se od istraživanja tržišta putniþkog saobraüaja po sadržaju elemenata koji se analiziraju. Svako od ovih tržišta razvija se i menja pod dejstvom razliþitih faktora. Pre pristupanja istraživanju tržišta prvo treba sistematizovati kriterije 6 strukture tržišta, zatim izvršiti dimenzionisanje tržišta, pa tek potom vršiti sledeüe analize: 7 1. strukturnu analizu; 2. regionalnu analizu; 3. vremensku analizu.

229

247

kao i konkurentski uslovi saobraüajnog preduzeüa na saobraüajnom tržištu. STRUKTURNA ANALIZA ROBNOG SAOBRAûAJA Strukturna analiza robnog saobraüaja predstavlja prvu fazu u metodološkom postupku analize saobraüajnog tržišta. Prema ovim elementima utvrÿuje se orijentacija u politici akvizicije prevoza. Odavde proizilazi da se strukturna analiza robnog saobraüaja odvija u sledeüe þetiri faze: (1) analiza kriterija strukture tržišta. za koje se kasnije vrši kvantitativno utvrÿivanje strukture transportnih kapaciteta i konkurencije na tržištu ponude saobraüajnih usluga. zapravo. ovde ih je dovoljno samo nabrojati. Metodološki. (1) Analiza kriterija strukture tržišta U literaturi definisani kriteriji strukture tržišta.N.V. ona zapoþinje analizom kriterija strukture tržišta rada i sistematizacijom tih kriterija prema njihovom delovanju na formiranje tražnje za prevoznim uslugama. i (4) kvantitativna analiza transportnog tržišta. Pomoüu ovih podataka ocenjuju se 230 248 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1.1. predstavljaju elemente analize koji se kvantitativno utvrÿuju i kvalitativno analiziraju.3. S obzirom na to da su ovi kriteriji u navedenoj literaturi dostupni i veü podrobno analizirani. Zatim sledi analiza formiranja globalne tražnje za uslugama i analiza tržišta pojedinih vrsta robe. (3) parcijalna analiza pojedinih vrsta robe. (2) globalna analiza strukture tržišta. objasniti i sistematizovati prema njihovom delovanju na formiranje globalne tražnje za uslugama prevoza: ̛ broj preduzeüa korisnika usluga na strani tražnje i saobraüajnih preduzeüa na strani ponude saobraüajnih usluga. ̛ apsolutna i relativna veliþina preduzeüa korisnika saobraüajnih usluga i saobraüajnih preduzeüa kao konkurenata na saobraüajnom tržištu.

̛ vrste korisnika po delatnostima predstavljaju posebno interesantno podruþje za analizu tržišta robnog saobraüaja. Ovo je naroþito važno za ocenu moguünosti kontejneriziranja robe. Ovakvi podaci su od znaþaja za ugovaranje prevoza i ocenu trajnosti tražnje. pružaju osnovu za utvrÿivanje izvora tražnje po strukturi robe. Prometna preduzeüa je potrebno posebno razvrstati na trgovinska preduzeüa na veliko i na malo. na jednoj strani. ̛ proizvodne karakteristike preduzeüa korisnika saobraüajnih usluga na strani tražnje. Za ocenu karaktera tražnje bitno je izvršiti sistematizaciju korisnika na proizvodna preduzeüa po granama proizvodnje i na prometna preduzeüa. bitno je poznavati radi dobijanja podataka važnih za utvrÿivanje robnih tokova po pravcima prevoza.N. važni su za utvrÿivanje podataka na kojima se temelji ocena o trajnosti tražnje. 231 249 . a takoÿe i konkurentskih saobraüajnih preduzeüa. organizaciona struktura preduzeüa korisnika saobraüajnih usluga pretpostavlja utvrÿivanje organizacionog statusa neposrednih korisnika – da li je reþ o matiþnim preduzeüima ili njihovim dislociranim jedinicama i da li se na teritoriji regiona nalaze korisnici složenih organizacionih formi tipa holdinga i sl. Isto tako. odnosno saobraüajnih preduzeüa. ̛ geografski položaj korisnika saobraüajnih usluga. kao i tehniþka struktura konkurentskih saobraüajnih preduzeüa. i ocena konkurentske sposobnosti konkurentskih saobraüajnih preduzeüa. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ globalne koliþine robe i veliþine pošiljki koje su relevantne za formiranje ponude kapaciteta. što je znaþajno za utvrÿivanje potrebne strukture kapaciteta. Podaci o veliþini kapaciteta konkurentskih saobraüajnih preduzeüa služe kao osnova za ocenu sopstvenog udela na tržištu i preduzimanje mera u akviziciji robe. sistematizovana po granama proizvodnje. ̛ stepen koncentracije. radi ocene koliþine prevoza i veliþine pošiljki robe.V. na drugoj. tj. važno je poznavati stepen koncentracije konkurentskih transportnih kapaciteta. Proizvodna preduzeüa.

Meÿu tim pokazateljima mogu se nalaziti: struktura troškova i ekonomski položaj preduzeüa pojedinih grana saobraüaja. važno je poznavati iz razloga formiranja strukture voznog parka saobraüajnog preduzeüa. Na strani ponude razmatra se elastiþnost cena saobraüajnih usluga konkurentskih preduzeüa. i ̛ tehniþki progres. Prema tom elementu ocenjuju se i robni tokovi i relacije.V. ̛ naþin snabdevanja korisnika usluga sirovinama i repromaterijalom od znaþaja je za ocenu obima tražnje za saobraüajnim uslugama. ̛ rast proizvodnje i prometa na podruþju koje se istražuje treba da ukaže na tendencije tražnje. posebno u uslovima razvijenih kamionskih parkova za sopstvene potrebe kojima raspolažu proizvodna preduzeüa. a na osnovu tih podataka ocenjuje se sopstvena konkurentska sposobnost na saobraüajnom tržištu. kao i proizvodni programi proizvodnih preduzeüa korisnika saobraüajnih usluga predstavljaju elemente na osnovu kojih saobraüajno preduzeüe ocenjuje perspektivu tražnje za uslugama kao i strukturu dinamike proizvodnje.N. poslovne veze i konkurentski odnosi u proizvodnji pojedinih vrsta proizvoda i sl. Pored ovih kriterija mogu se analizirati i drugi relevantni pokazatelji koji daju sliku o preduzeüima korisnicima usluga. Prema ovim tendencijama ocenjuje se perspektiva razvoja tražnje za saobraüajnim uslugama. ̛ elastiþnost cena proizvoda korisnika usluga predstavlja kriterijum prema kom se ocenjuju konkurentska sposobnost preduzeüa i širina tržišta na kojem se roba tog preduzeüa može plasirati. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ fleksibilnost konkurentskih saobraüajnih preduzeüa i njihovu sposobnost prilagoÿavanja potrebama korisnika. vremenski i po obimu kapaciteta. 232 250 . a prema proizvodnim programima korisnika. a na taj naþin i tražnja za uslugama.

Meÿutim. odnosno po vrstama prevoza.. Meÿutim. prema svom transportnom koeficijentu. utiþe na ukupnu tražnju za saobraüajnim uslugama. a prema ukupnoj masi proizvodnje u regionu. Na osnovu transportnog koeficijenta pojedinaþnih vrsta robe utvrÿuje se ukupni transportni koeficijent celokupne koliþine robe iz jednog regiona. transportni koeficijent. U cilju planiranja transportnih kapaciteta konkretnog saobraüajnog preduzeüa istraživanje dinamike saobraüajnog tržišta treba tretirati s tri aspekta tih 233 251 . brodovi. Robna razmena obavlja se na nacionalnom tržištu. Svaka vrsta robe. izmeÿu država. Na ovakvoj osnovi treba utvrÿivati ukupne kapacitete koje je potrebno angažovati u cilju zadovoljenja buduüe tražnje za uslugama prevoza. izmeÿu regiona i na meÿunarodnom tržištu. Globalna analiza vrši se takoÿe i prema strukturi. i globalna tražnja je dinamiþka kategorija jer je i ona. za prevoz mesa. mora se dopuniti analizom tražnje potencijalnih tržišta za pojedinaþne vrste robe. Ovo je potrebno þiniti zbog toga što postoje pojedine vrste robe koje se mogu prevoziti univerzalnim transportnim kapacitetima. To znaþi da se roba prevozi na velikom broju relacija. dok pojedine vrste robe zahtevaju specijalna transportna sredstva ili uslove pakovanja i prevoza. kamioni.N. podložna promenama. itd. a za prevoz teþnih goriva i gasa specijalne cisterne koje se mogu koristiti samo za jednu vrstu teþnosti. bez obzira na to da li se troši u okviru samog regiona gde se proizvodi ili na udaljenijim tržištima. kao što su zatvoreni železniþki vagoni. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (2) Globalna analiza strukture tržišta Globalna analiza tržišta saobraüajnih usluga prema strukturi tražnje vrši se radi utvrÿivanja ukupne potencijalne tražnje. usled procesa supstitucije prevoza na tržištu saobraüajnih usluga. Na primer. Odatle proizilazi da svaka roba ima svoj tzv. da bi ova analiza bila kompletna. svežeg voüa i povrüa potrebne su hladnjaþe.V. Samo na tako strukturiranoj osnovi mogu se utvrÿivati potrebe u strukturi kapaciteta za prevoz robe.

smanjuje se prevoz sirovina koje se prevoze železnicom. prema svojim fiziþkim ili ekonomskim karakteristikama. i c) supstitucija transportnog sredstva (za jednu istu robu). Zamene jednih proizvoda drugim. Zamenom tih sirovina drugim sirovinama i uglja elektroenergijom.V. zamene uglja. Na primer. Svaka vrsta sirovine i gotovog proizvoda. kao ogrevnog materijala lož-uljem. itd. Prestaje proizvodna potrošnja (ili se u mnogome smanjuje) odreÿenih sirovina i zamenjuje se drugim sirovinama. dolazi do supstitucije robe koja se prevozi železnicom. pošto na saobraüajnom tržištu postoje tri moguünosti supstitucije: a) supstitucija jedne robe drugom robom (u prevozu). a poveüava se prevoz proizvoda koji se mogu transportovati i drumskim saobraüajem i železnicom. masovne sirovine kao što su rude i ugalj prirodno gravitiraju železnici. pa zatim elektroenergijom i gasom. omoguüili su stvaranje novih proizvoda koji u strukturi potrošnje zamenjuju ranije proizvode. Tako je došlo do zamene mnogih porcelanskih i metalnih proizvoda plastiþnim ili izraÿenim od drugih razliþitih sintetiþkih materijala. b) supstitucija tržišta robe (drugim tržištem). Smanjenjem uþešüa masovnih vrsta robe.. ima „prirodnu gravitaciju“ prema pojedinim granama saobraüaja. ali se menja tražnja za pojedinim vrstama prevoznih kapaciteta. u potrošnji nastaju kao posledice strukturnih promena u proizvodnji. Na taj naþin se lanþano menja i tražnja za strukturom saobraüajnih kapaciteta. jer dolazi do prekida proizvodnje jednih.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ supstitucionih procesa. a zapoþinje organizacija proizvodnje drugih proizvoda kao njihovih supstituta. Na primer. To za železnicu znaþi da 234 252 . a) Supstitucija jedne robe drugom u poslednjih nekoliko decenija postala je masovna pojava. a poveüanjem uþešüa gotovih proizvoda na tržištu saobraüajnih usluga može ostati isti obim globalne tražnje za uslugama. itd. Tehniþko-tehnološka revolucija i tehniþki progres uopšte.

jer ako se smanjuje prevoz ruda i uglja železnicom. 235 253 . Gašenjem proizvodnje tog proizvoÿaþa i promenom lokacije nove proizvodnje. na primer. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ mora pristupiti prilagoÿavanju svog kolskog parka.V. To dalje prouzrokuje promene robnih tokova po relacijama. Prema tome. a to znaþi da se menjaju podruþja otpravljanja robe. Odavde proizilazi da saobraüajno preduzeüe mora obezbeÿivati odgovarajuüu strukturu prevoznih kapaciteta prema procesima supstitucije razliþite robe koji generišu tražnju za saobraüajnim uslugama. Proizvoÿaþ nekog proizvoda mogao je. supstitucioni procesi utiþu na formiranje poslovne politike i na njen sadržaj i mere za prilagoÿavanje saobraüajnog preduzeüa tim procesima. može doüi i do promene lokacije proizvodnje novog proizvoda koji zamenjuje (supstituiše) prethodni. a naroþito izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja. jer novi proizvoÿaþ može sam da bira partnera za transport. kod novog proizvoÿaþa železnica gubi i prevoze sirovina i prevoze gotovih proizvoda. da bude partner železnice i da ima dugoroþni ugovor o transportu.N. To dalje znaþi da supstitucioni procesi aktivno utiþu na razvoj konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana. onda železnici ostaju neiskorišüeni kapaciteti otvorenih kola dok se kapaciteti zatvorenih vagona moraju poveüavati. To je razlog generalnog opadanja uþešüa železniþkog saobraüaja. a poveüava tražnja za prevozima gotovih proizvoda ili sintetiþkih sirovina. Ovakav oblik supstitucije robe na tržištu izaziva i supstituciju sirovina za proizvodnju robe. b) Supstitucija tržišta robe odnosi se na zamenu jedne robe drugom robom na istom tržištu. a rasta uþešüa drumskog u ukupnom obimu saobraüaja koji i inaþe pokazuje trend stalnog rasta. Osnovna karakteristika supstitucionih procesa na saobraüajnom tržištu ogleda se u zameni prevoza železnicom drumskim saobraüajem. Osim toga. relacije prevoza sirovina i gotovih proizvoda.

s jedne strane. ceni i elastiþnosti prilagoÿavanja potrebama korisnika predstavljaju elemente konkurentske sposobnosti saobraüajnog preduzeüa u zadovoljavanju zahteva korisnika. s menjanjem tržišta robe menja se i poslovna politika saobraüajnog preduzeüa (u prethodnom primeru – železnice). Kao i u prethodnom primeru. smanjenje tražnje za prevozom ruda železnicom iz udaljenih izvora sirovina. postoji i roba koja se može prevoziti razliþitim transportnim sredstvima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Dakle. 236 254 .N. U okvirima tih promena odvija se proces supstitucije transportnih sredstava u konkurenciji izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na saobraüajnom tržištu. Odnosi u kvalitetu usluga. što je posledica promena u strukturi proizvodnje i pojave novih sirovina i gotovih proizvoda. i zbog objektivno uslovljenih promena relacija prevoza. jer dolazi do promena intenziteta tražnje u odnosu na strukturu transportnih kapaciteta. jer se moraju preduzimati mere za prilagoÿavanje organizacije prevoza i kapaciteta nastalim promenama.V. Pored robe koja po svojim prirodnim (fiziþkim) karakteristikama gravitira odreÿenoj saobraüajnoj grani. Iz toga proizilaze dva oblika supstitucije transportnih sredstava: ̛ supstitucija transportnih sredstava izmeÿu saobraüajnih grana. usled promene lokacija sirovinskih izvora i proizvodnje. promena relacije prevoza. 8 Prema tim odnosima vrši se i supstitucija transportnih sredstava usled neadekvatnog prilagoÿavanja zahtevima korisnika. c) Supstitucija transportnog sredstva nastaje zbog þinjenice da svaka roba zahteva odgovarajuüe uslove prevoza. s druge. a poveüanje tražnje za kamionskim prevozom alternativnih sirovina iz bližih izvora. Na primer. ̛ supstitucija transportnih sredstava izmeÿu saobraüajnih preduzeüa nastaje pre svega usled razlika u kvalitetu usluge koje se javljaju izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na strani ponude saobraüajnih usluga. koja kao normalan oblik supstitucije nastaje zbog promene strukture robe u prevozu. otvara nove dimenzije konkurentske utakmice izmeÿu saobraüajnih preduzeüa.

lomljivost i sl. strukturna analiza mora se vršiti pojedinaþno. b) analizu proizvodnje i prometa robe.V. Analiziraju se osnovne vrste sirovina i utvrÿuju izvori. globalna strukturna analiza tržišta saobraüajnih usluga pruža osnovu iskljuþivo za sagledavanje tendencija tražnje za saobraüajnim uslugama. podložnost vlazi i temperaturi. U svakoj od navedenih faza analize utvrÿuju se odgovarajuüi elementi bitni za poslovnu politiku saobraüajnog preduzeüa.. brzine prevoza i posebnih uslova za vreme prevoza. i d) analizu razvoja transporta robe. specifiþna težina. c) analizu razvoja tržišta robe. što je od znaþaja za izbor transportnog sredstva i odreÿivanje uslova prevoza. Sledeüi postupak je analiza strukture sirovine od koje je roba proizvedena. sirovinske baze – kako kvantitativno po njihovim ukupnim zalihama. a) Analiza strukture robe obuhvata utvrÿivanje osnovnih fiziþkih svojstava robe koja utiþu na postavljanje zahteva za uslove prevoza u pogledu vrste transportnih sredstava. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Prema tome.N. (3) Parcijalna analiza tržišta pojedinih vrsta robe Metodološki postupak izvoÿenja pojedinaþnih vrsta robe obuhvata þetiri faze: a) analizu strukture robe. za svaku vrstu robe. Da bi se utvrdili obim i struktura saobraüajnih usluga. Sve to zajedno pruža podatke za utvrÿivanje obima tražnje parcijalne analize 237 255 . U metodološkom postupku analize najpre se analizira i definiše vrsta robe i utvrÿuju sve njene fiziþke karakteristike: oblik. tako i prema procentu njihovog uþešüa u pojedinim vrstama robe koje su predmet analize – kao i geografsko poreklo sirovina (što se odnosi na tokove tih sirovina u uvozu i izvozu).

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ za dovozom sirovina i opredeljuje strukturu transportnih kapaciteta. Osim ovih podataka. Uz ove kvantitativne odnose. organizacionog statusa preduzeüa u uslovima integracije i formama velikih proizvodnih sistema. To podrazumeva prikupljanje podataka o proizvoÿaþima robe i strukturi potrošaþa te robe kao i o uslovima tržišta odnosne robe. zatim prema znaþaju (procentu uþešüa) u ukupnoj proizvodnji te robe i prema obimu proizvodnje. i ̛ analiza obima proizvodnje i prometa robe. Zatim se vrši analiza asortimana gotovih proizvoda. Ovu analizu saþinjavaju dva segmenta: ̛ analiza preduzeüa proizvoÿaþa robe. broju zaposlenih. meÿusobnim uporeÿivanjem obima domaüe proizvodnje. Ova se analiza dalje proteže na utvrÿivanje regionalnog razmeštaja preduzeüa koja proizvode robu i to radi utvrÿivanja robnih tokova odnosne robe u prevozu sirovina. uslova ugovaranja prevoza itd. za poslovnu politiku saobraüajnog preduzeüa znaþajno je utvrÿivanje kapaciteta pojedinih proizvoÿaþa i konkurencije na tržištu odnosne robe. Sve ovo zajedno bitno je za marketing službu radi utvrÿivanja mera akvizicije. kao i 238 256 . ̛ Analiza proizvoÿaþa robe obuhvata kvantitativnu analizu broja preduzeüa koja odnosnu robu proizvode. sistematizaciju svih tih preduzeüa prema veliþini njihovih kapaciteta. b) Analiza proizvodnje i prometa robe obuhvata utvrÿivanje kvantitativnih i kvalitativnih odnosa i uslova prometa robe. poluproizvoda i distribucije gotovih proizvoda. analiza se dopunjava i analizom organizacionih uslova. njihovog uvoza i izvoza.N. kako domaüeg tako i inostranog.V. odnosno vrsta robe i to kvantitativno.

Kada su u pitanju sirovine i poluproizvodi. ̛ za dalju preradu na domaüem tržištu. selekcionisani i sistematizovani podaci pružaju zdravu osnovu za kvantitativno utvrÿivanje transportnih kapaciteta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ odnosa domaüe proizvodnje i uvoza i izvoza robe koja se analizira.V. Ovako prikupljeni. i ŷ iz uvoza sa izdvojenim procentom koji se odnosi na gotove proizvode i to prema nameni: ̛ za dalju preradu u samoj proizvodnji. obiþno za sledeüih pet godina. kao i prognozu uvoza i izvoza robe u istom periodu. Za sve prikupljene podatke prikazuje se dinamika za poslednjih nekoliko godina da bi se sa što veüom sigurnošüu mogle ocenjivati tendencije tražnje za uslugama prevoza. prema koliþinama i nameni. 239 257 . po zemljama izvoza. posmatraju s dva stanovišta: ŷ iz domaüih izvora. onda se oni. ̛ Analiza obima proizvodnje i prometa robe jeste faza strukturne analize pojedinaþnih vrsta robe u kojoj se utvrÿuju koliþine i asortiman sirovina. c) Analiza razvoja tržišta robe obuhvata kvantitativnu analizu potrošnje odnosne vrste robe i predviÿanje razvoja kapaciteta proizvodnje u narednom periodu.N. d) Analiza razvoja transporta robe obuhvata kvantitativno utvrÿivanje obima i sadržaja prevoza robe po granama saobraüaja. i ̛ za izvoz na inostrano tržište. od kojih zavisi potencijalna tražnja za transportom. poluproizvoda i finalnih proizvoda odnosne robe.

ƒ javni saobraüaj. kako je veü pomenuto. (4) Kvantitativna analiza transportnog tržišta Završna faza strukturne analize saobraüajnog tržišta jeste kvantitativno utvrÿivanje tražnje za saobraüajnim uslugama. Ona sadrži kvantitativnu analizu po strukturi ponude saobraüajnih usluga. Razmatra se dinamika za poslednjih nekoliko godina i. ƒ parkovi za sopstvene potrebe. 240 258 . koliþine otpravljanja robe za pojedine primaoce.N. postojanje industrijskih koloseka železnice. ƒ drumski saobraüaj. takoÿe posebno. broj primalaca i njihov teritorijalni razmeštaj. po prevoznim kapacitetima preduzeüa koja vrše prevoz za sopstvene potrebe. obiþno se sistematizuju podaci za poslednjih pet godina. odnosno koliþine pošiljki. Zatim se utvrÿuju odnosi u dužini prevoznih puteva sirovina i finalnih proizvoda: vrsta transportnih sredstava za prevoz sirovina i vrsta transportnih sredstava za prevoz finalnih proizvoda. broj otpravljanja. Obim prevoza izražava se kvantitativno. ƒ privatni prevoznici. Svaki od navedenih odnosa i podataka utiþe na kreiranje. ƒ reþni saobraüaj. posebno za svaku granu saobraüaja i. rokovi isporuka i sl. formiranje i donošenje poslovne politike saobraüajnog preduzeüa. i to posebno za sledeüe kategorije uþesnika u prevozu: ƒ železniþki saobraüaj.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Za svaku robu kvantitativno se utvrÿuju tokovi izmeÿu pojedinih regiona.

odnosno promenu mesta na odreÿenom prostoru. 241 259 .N. u regionalnom smislu. uglavnom se ne poklapaju. konkretno saobraüajno tržište definisano je mestom otpravljanja robe.2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Podaci za sve grane saobraüaja kvantitativno se izražavaju u sledeüim pokazateljima: ̛ u tonama robe. REGIONALNA ANALIZA ROBNOG SAOBRAûAJA Saobraüajno tržište i tržišta robe. brzim prugama železnice. i ̛ u procentima uþešüa pojedinih grana u ukupnom obimu prevoza. ni po relacijama. Stoga se tržište žita tretira samo kao izvor tražnje za saobraüajnim uslugama prevoza žita. To znaþi da se tržište Vazdušni saobraüaj se analizira posebno i odvojeno zbog njegovog specifiþnog uþešüa u ukupnom obimu prevoza robe. Jedino podruþje konkurencije izmeÿu vazdušnog i železniþkog saobraüaja postoji u putniþkom saobraüaju na relacijama do 500 km i to kada je reþ o tzv. Valjano sprovedena kvantitativna analiza transportnog tržišta u kombinaciji s kvalitativnom analizom mera organizacije upravljanja i rukovoÿenja izvršnim funkcijama omoguüava saobraüajnom preduzeüu sposobnost snažnije konkurentnosti na tržištu saobraüajnih usluga. 1. a pre svega zbog þinjenice da se u okvirima robnog saobraüaja vazdušni saobraüaj ne javlja kao konkurent drumskom. ̛ u indeksima dinamike (baznim i lanþanim). ni po obimu saobraüaja.3. Imajuüi u vidu da saobraüajno tržište predstavlja relaciju. relacijom prevoza (njegovom daljinom) i uputnim mestom pošiljke robe.V. Na primer. ni po uslovima prevoza. Jer. onda taj prostor može biti daleko širi od prostora tržišta žita (sve u zavisnosti od toga na koju se daljinu žito prevozi). železniþkom ili reþnom saobraüaju. tržište žita jednog geografski odreÿenog regiona ne poklapa se (u regionalnom smislu) s transportnim tržištem prevoza žita. ̛ u neto tonskim kilometrima.

od proizvodnih regiona do mesta njihove potrošnje. Prema tome. b) Klasifikacija tokova robe na: ̛ unutrašnji saobraüaj. i ̛ po pravcima i relacijama. regionalna analiza tržišta predstavlja uporeÿivanje obima i strukture prevoza robe u okviru odreÿenog regiona po pravcima prevoza robe. Cilj poslovne politike u ovom sluþaju jeste preduzimanje odgovarajuüih mera i prilagoÿavanje kapaciteta saobraüajnog preduzeüa nastalim promenama u obimu i strukturi tražnje.N. 242 260 . Regionalnu analizu tržišta robnog saobraüaja þine: a) Utvrÿivanje regionalnih potreba za prevozom u tonama robe. ̛ meÿunarodni. ̛ tranzit odvojenim kombinovanim saobraüajem.V. U organizaciji korišüenja transportnih kapaciteta to znaþi da na osnovu regionalne analize treba utvrÿivati veliþinu i strukturu kapaciteta prema pojedinim pravcima. ̛ po (veüim) mestima otpravljanja i prispeüa. u železniþkom saobraüaju. a dinamika saobraüajnog tržišta ispoljava se upravo u promenama tog obima i strukture. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüajnih usluga formira na tokovima robe. Na primer. ̛ uvoz po državama i graniþnim prelazima. po odreÿenim grupacijama vrsta robe i ukupnih potreba za prevozom. i to posebno: ̛ po podruþjima otpravljanja i prispeüa. sa slabim saobraüajem. na osnovu regionalne analize razlikuju se dve vrste pruga: glavne magistralne pruge. ̛ lokalni u okviru odreÿenih regiona. s gustim saobraüajem i sporedne pruge. ̛ meÿuregionalni.

N. ali i dugoroþne.3. shodno tome. kao i utvrÿivanje robnih tokova za potrebe organa koji vode saobraüajnu politiku i politiku izgradnje infrastrukture.3. Ove neravnomernosti mogu biti kratkotrajne prirode. tržište robnog saobraüaja mora se analizirati i iz aspekta njegove vremenske dinamike. U pojedinim saobraüajnim preduzeüima elastiþnost prilagoÿavanja kapaciteta je razliþita pa su.V. koje proistiþu iz poremeüaja u proizvodnji i prometu pojedinih vrsta robe. ̛ robno-distributivnih centara. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ovakva analiza omoguüava donošenje odluka o organizaciji robnog saobraüaja i o formiranju i geografskom razmeštaju: ̛ robno-transportnih centara. i ƒ vanredne neravnomernosti tražnje. 1. ̛ robnih i kontejnerskih terminala. razliþite i mere poslovne politike preduzeüa u korišüenju kapaciteta. Iz analize karakteristika saobraüajnog tržišta proizilaze: ƒ redovne sezonske neravnomernosti tražnje za saobraüajnim uslugama. VREMENSKA ANALIZA ROBNOG SAOBRAûAJA Pored strukturne i regionalne analize. Utvrÿivanje pomenutih neravnomernosti znaþajno je za poslovnu politiku saobraüajnog preduzeüa zato što se prema njihovoj dinamici mora organizovati korišüenje transportnih kapaciteta. 243 261 .

N. Razliþiti motivi putovanja uslovljavaju razlike u potrebnim kapacitetima transportnih sredstava i. METODI I SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA Iako postoji dosta zajedniþkih elemenata. i b) kriteriji izbora saobraüajnog sredstva. isto tako. 1. regionalna analiza putniþkog saobraüaja. 2. Da bi zadovoljilo tražnju za saobraüajnim uslugama i osnažilo svoju konkurentsku sposobnost na tržištu putniþkog saobraüaja. strukturna analiza po motivima putovanja. i 3. To su: a) motivi putovanja.V.4. a) Motivi putovanja Diferenciranje motiva putovanja vrši se karakteristikama koje ih meÿusobno razlikuju. vremenska analiza putniþkog saobraüaja. STRUKTURNA ANALIZA PO MOTIVIMA PUTOVANJA Kao što se strukturna analiza u robnom saobraüaju vrši prema vrstama robe. Ovu analizu karakteriše metodološka sistematizacija koju saþinjavaju: 1. a to su: prema 244 262 . istraživanje tržišta putniþkog saobraüaja razlikuje se od istraživanja tržišta robnog saobraüaja i po sadržaju istraživanja i po metodološkim postupcima. mora izvršiti analizu dva bitna kriterija. tako se u putniþkom saobraüaju prevozi putnika razlikuju prema motivima putovanja.4. razliþite organizacione mere saobraüajnih preduzeüa.1. u okviru strukturne analize po motivima putovanja saobraüajno preduzeüe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 1. na toj osnovi.

Ɣ relacija putovanja. ali ne i relacija i vreme putovanja. a nepoznati pravci i relacije putovanja. Na primer. ̛ u drugom. i ̛ u þetvrtom sluþaju mogu biti nepoznati i pravci i relacije i vreme putovanja. Ɣ pravac putovanja. 9 kod svrhe kao karakteristike definisanja motiva putovanja. ̛ u treüem. gde su osnovne karakteristike za istraživanje: ̛ nepoznati pravci. Za analizu tržišta putniþkog saobraüaja u saobraüajnoekonomskoj literaturi postoji razraÿena sistematizacija strukture motiva putovanja: 10 ̛ Putovanja u privredne svrhe. Osnovni cilj istraživanja tržišta putniþkog saobraüaja predstavlja upravo odreÿivanje ovih nepoznatih parametara koji su neophodni za utvrÿivanje tražnje za saobraüajnim uslugama. može biti poznato vreme. relacije i vreme putovanja.V. viši komfor i spremnost da se prihvati viša cena usluge. ̛ širok izbor transportnih sredstava. mogu biti poznati pravci. i Ɣ vreme putovanja. Svaku od navedenih kategorija za analizu karakterišu razliþite kombinacije parametara kao i poznavanje njihovih osobina.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ svrha putovanja. ̛ zahtev za veüu brzinu putovanja. 245 263 . kombinacija elemenata može biti takva da: ̛ u jednom sluþaju mogu biti poznati i pravac i relacije i vreme putovanja.

̛ u izboru sredstava za prevoz preovlaÿuju gradski saobraüaj i putniþki automobili. gde su osnovne karakteristike za istraživanje: ̛ poznati pravci.N. relacije i vreme putovanja. ̛ u izboru transportnog sredstva preovlaÿuju kapaciteti gradskog saobraüaja. a u komercijalnom pogledu ova putovanja imaju socijalni karakter (povlašüena cena). gde su osnovne karakteristike za istraživanje: ̛ poznati pravci. ̛ za individualna putovanja: ̛ širok izbor sredstava i organizacije putovanja. ̛ Putovanja na pijace. ̛ širok izbor transportnih sredstava za putovanje (javni saobraüaj i putniþki automobili). a uglavnom nepoznati pravci i relacije. ̛ Putovanja u turistiþke svrhe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ Putovanja radnika na posao.V. kod kojih su osnovne karakteristike za istraživanje sledeüe: ̛ poznato vreme. u kom sluþaju su osnovne karakteristike za istraživanje sledeüe: ̛ za grupna putovanja. 246 264 . ̛ karakteristiþna sezonska i vremenska neravnomernost (ali razliþita u odnosu na putovanja radnika). relacije i vreme putovanja. ̛ Putovanja ÿaka i studenata. ̛ karakteristiþna neravnomernost tražnje (a cene uglavnom plaüaju preduzeüa). a pravce i relacije treba utvrditi. ̛ poznato vreme u trajanju punih turistiþkih sezona (leto i zima).

i ̛ putovanja inostranih turista (potencijal deviznog priliva). pa se iz tog razloga ne istražuju. ̛ ostala putovanja. uz koja su vezane sledeüe osnovne karakteristike za istraživanje: ̛ nepoznati pravci. relacije i vreme.V. istraživanja tržišta putniþkog saobraüaja koje saobraüajno preduzeüe jeste utvrÿivanje osnove za sopstvenog udela u zadovoljavanju tražnje za Drugim reþima. u vezi s kojima su osnovne karakteristike za istraživanje: ̛ nepoznati pravci. to pretpostavlja utvrÿivanje obima 247 265 . S obzirom na to da su u motivima putovanja sadržane potrebe za putovanjima. veü samo procenjuju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U sluþaju navedenih modaliteta putovanja u turistiþke svrhe neophodno je izvršiti dalju podelu karakteristika i to na: ̛ putovanja domaüih turista. istraživanjem tražnje za saobraüajnim uslugama po pojedinim motivima putovanja utvrÿuje se globalna tražnja za saobraüajnim uslugama. b) Kriteriji izbora transportnog sredstva Za potrebe strukturne analize po motivima putovanja u putniþkom saobraüaju vrši se i istraživanje kriterija za izbor saobraüajnog sredstva kojim üe se putovanja obavljati. relacije i vreme putovanja. i ̛ motivi putovanja veoma razliþiti.N. što u suštini predstavlja jedan od bitnih faktora podele rada izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa u njima na tržištu putniþkog saobraüaja. ̛ privatna putovanja. ̛ širok izbor transportnih sredstava (javni saobraüaj i sopstveni prevoz). Cilj preduzima planiranje uslugama.

glavni predmet istraživanja putniþkog saobraüaja i jeste ispitivanje uticaja ovih faktora na opredeljenje korisnika usluga za izbor transportnog sredstva kojim üe ostvariti putovanje i. 11 Suštinski posmatrano. ŷ brzina prevoza. Podela tražnje za uslugama putniþkog saobraüaja na saobraüajnom tržištu vrši se na osnovu objektivnih kriterija. na osnovu komparativnih prednosti pojedinih sredstava. 248 266 .V. kao i na osnovu subjektivnih faktora opredeljenja korisnika usluga (putnika). ŷ udobnost putovanja. Odavde proizilazi potreba procene podele tražnje za saobraüajnim uslugama putniþkog saobraüaja na pojedine saobraüajne grane. dakle. Objektivni kriteriji se u literaturi još nazivaju i kriteriji izbora. i ƒ vazdušni saobraüaj. ̛ autobuski prevoz za sopstvene potrebe. utvrÿivanje orijentisanja podele rada. ƒ reþni i pomorski saobraüaj.N. ŷ elastiþnost prilagoÿavanja potrebama putovanja. ƒ drumski saobraüaj (u þijem se okviru posebno izražava): ̛ javni autobuski i taksi prevoz. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüajnih usluga koje preduzeüe mora da obezbedi kao uþesnik u ponudi usluga. Ti kriteriji su sledeüi: 12 ŷ cena prevoza. odnosno kvaliteta putovanja u pojedinim transportnim sredstvima. odnosno pojedina transportna sredstva i to tako što se analiza strukture prevoznih kapaciteta vrši posebno za: ƒ železniþki saobraüaj. i ̛ prevoz putniþkim automobilima. na toj osnovi.

4. jer svaki putnik koji otputuje iz mesta stanovanja u njega se i vraüa (izuzev sluþajeva iseljenja. Zato se tržište putniþkog saobraüaja ne analizira po mestima otpravljanja i prispeüa. REGIONALNA ANALIZA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA Sliþno kao i kod robnog saobraüaja. odnosno „platežna sposobnost“ u momentu odluþivanja o putovanju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ŷ moguünost uživanja u prirodnim lepotama za vreme putovanja. ŷ bezbednost putovanja. Osnovno pravilo u putniþkom saobraüaju. Kompletiranjem ove analize utvrÿuje se globalna tražnja za saobraüajnim uslugama putniþkog saobraüaja kao i struktura po granama saobraüaja i motivima putovanja.2.V. 1. jeste u tome da se otpravljanje i prispeüe putnika poklapaju. pravcima i relacijama. a koje u momentu izbora može na njega uticati sugestijama i predlozima. veü se analizira iskljuþivo po mestima otpravljanja putnika i to: 249 267 . za razliku od robnog. koji su u masi zanemarljivi). a to su: ̛ okruženje u kojem se korisnik nalazi. ŷ struktura i kvalitet usputnih usluga.N. Analizu ovih kriterija i njihovog dejstva na izbor transportnog sredstva dopunjava još i analiza subjektivnih faktora opredeljenja korisnika pri izboru. Na toj osnovi procenjuju se moguünosti uþešüa svakog pojedinaþnog saobraüajnog preduzeüa u strukturi ponude usluga i odreÿuju mere poslovne politike za ostvarivanje tog uþešüa. ̛ liþni standard i finansijske moguünosti snošenja troškova putovanja. regionalna analiza putniþkog saobraüaja sadrži utvrÿivanje tokova putnika po regionalnim podruþjima sa izvorima tražnje.

VREMENSKA ANALIZA PUTNIýKOG SAOBRAûAJA Kao i kod analize robnog saobraüajnog tržišta i u putniþkom saobraüaju postoje tipiþne neravnomernosti saobraüaja. kada u periodu od 1. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ƒ po podruþjima (regionima otpravljanja). Nasuprot tome. ƒ po mestima otpravljanja.3. i ƒ vanredne neravnomernosti tražnje u toku cele godine. ƒ po pravcima i relacijama putovanja. Regionalna klasifikacija tržišta za analizu izvora tražnje vrši se uglavnom na sledeüe regionalne segmente tržišta: ̛ gradsko i prigradsko saobraüajno tržište. Proizvodnja se uglavnom smanjuje leti i u doba masovnih korišüenja godišnjih odmora (na primer „feragosto“ u Italiji. što pretpostavlja gradske i prigradske relacije.4. pod dejstvom razliþitih faktora. pa tražnja za uslugama robnog saobraüaja tada opada.N. avgusta najmanje polovina proizvodnje u toj zemlji uopšte ne radi.V. s tim što se one ne podudaraju s neravnomernostima u robnom saobraüaju. ̛ meÿuregionalne meÿugradske relacije putniþkog saobraüaja (dugolinijske i kratkolinijske). 250 268 . a ostatak funkcioniše znatno smanjenim kapacitetima). Stoga i u putniþkom saobraüaju postoje: ƒ redovna sezonska neravnomernost tražnje za uslugama. i ̛ meÿunarodne relacije po pravcima. u putniþkom saobraüaju u tom periodu nastupa puna sezona s polascima na godišnje odmore i realizacijom turistiþkih putovanja. do 15. 1. graniþnim prelazima i zemljama.

odnosno varijante putovanja (imajuüi u vidu prisutnost putnika u procesu prevoza. Upravo ovakvi oblici putovanja zapravo daju najširu lepezu mera poslovne politike saobraüajnih preduzeüa. kao i u domenu subjektivnih faktora koji deluju na formiranje ’’platežno sposobne’’ tražnje i njenog opredeljenja za izbor transportnog sredstva.N. odnosno gde se utvrÿuju obim i struktura otpravljanja putnika i pravci i relacije putovanja. koja su na saobraüajnom tržištu najpodložnija konkurenciji izmeÿu saobraüajnih preduzeüa. tj. pretpostavlja istraživanje strukture stanovništva po sledeüim elementima koji imaju uticaja na formiranje potencijalne tražnje: 251 269 . njegovu prisutnost u procesu proizvodnje saobraüajne usluge u putniþkom saobraüaju). Ove specifiþnosti se naroþito ispoljavaju kod analize tržišta po motivima turistiþkih putovanja i putovanja na godišnje odmore kao najmasovnijih putovanja. uobiþajenog sadržaja metoda analize. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ź METODOLOŠKI POSTUPAK ANALIZE Pored unificirane metodološke procedure analize saobraüajnog tržišta. za analizu istraživanja putniþkog saobraüaja postupak statistiþke analize nužno mora biti dopunjen i analizom sledeüih faktora tražnje za saobraüajnim uslugama: a) Analiza strukture stanovništva u regionu za koji se analizira formiranje tražnje. postupak i sadržaj analize putniþkog saobraüaja imaju i neke svoje specifiþnosti koje u analizi tržišta valja posebno sagledati.V. Specifiþnosti tržišta putniþkog saobraüaja ispoljavaju se u domenu široke podeljenosti tržišta iz aspekta ponude saobraüajnih usluga i konkurencije izmeÿu saobraüajnih preduzeüa. ŷ Metodološki postupak statistiþke analize Pored opšteg.

Statistiþki podaci o navedenim strukturnim odnosima pružaju osnove za utvrÿivanje globalne tražnje za uslugama i za ocenu potencijalne podele rada na saobraüajnom tržištu. odnos aktivnog i neaktivnog stanovništva i odnos stanovništva po godinama starosti (do 18. zanatstvu. Ovo takoÿe predstavlja podatke koji pružaju solidnu osnovu za podelu tražnje po motivima putovanja.N. gde posebna pažnja treba da bude usmerena na: ƒ raspored i obim kapaciteta ugostiteljskih. po prometu. ƒ struktura stanovništva po broju þlanova porodice i po primanjima. ƒ stepen centralizacije i decentralizacije gradova i udaljenost prigradskih naselja. 252 270 .V. tercijarnim delatnostima itd. izmeÿu 18 i 60 i preko 60 godina starosti). ƒ struktura stanovništva prema vlasništvu privatnih automobila (sa automobilom i bez njega). ƒ struktura privrede u regionu po granama privrede. gde se utvrÿuje odnos gradskog i seoskog stanovništva. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ƒ struktura stanovništva po socijalnom statusu. ƒ ostvareni obim prevoza putnika po mestima putovanja u regionu. ƒ broj noüenja turista (domaüih i stranih). c) analiza turistiþkog prometa u regionu. hotelskih i ostalih turistiþkih objekata. po pravcima i po granama saobraüaja. b) Analiza demografske i privredne strukture regiona koji se istražuje mora biti posebno studiozna sa stanovišta: ƒ velikih urbanizovanih gradskih naselja po veliþini gradova i broju stanovnika.

u restoranima. kao naþin prikupljanja podataka neizostavno treba da uvažava sledeüe elemente tržišta putniþkog saobraüaja: a) Kod izbora naþina anketiranja nije dovoljno odluþiti se za anketiranje putem slanja anketnih listova ili liþno anketiranje. itd. Pri tom. na ulici. ̛ putnika za vreme putovanja. anketiranje stanovništva može se vršiti tretmanom anketiranih kao: ̛ potencijalnih putnika. Kod direktnog anketiranja stanovništva od velike je važnosti odabrati pogodan trenutak.. u vozu. anketiranjem pojedinaca i porodica u stanovima... na benzinskim pumpama. Od toga zavise i obim i kvalitet odgovora. itd. ŷ Metodološki postupak anketiranja Osim uobiþajene tehnike sprovoÿenja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ovo su takoÿe podaci koji omoguüavaju saobraüajnom preduzeüu da oceni perspektive razvoja sopstvenog uþešüa na tržištu putniþkog saobraüaja. u kafanama. brodu. veü odrediti i naþin na koji se direktno anketiranje vrši. u preduzeüima na radnim mestima. jer treba pogoditi raspoloženje i trenutak slobodnog vremena anketiranog od koga se oþekuju odgovori. jer se moraju obuhvatiti: 253 271 . b) Kod izbora subjekta anketiranja kvalitet i obim odgovora umnogome zavise od toga koja se lica anketiraju. avionu.N. jer je takav naþin anketiranja najsigurniji. Kod anketiranja porodica od posebne je važnosti izvršiti izbor uzoraka porodica. U istraživanju putniþkog saobraüaja osnovni sistem predstavlja direktno anketiranje.V. postupak anketiranja.

2. prognoza i kvantitativno utvrÿivanje tražnje. PLANIRANJE RAZVOJNE I POSLOVNE POLITIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA Planiranje razvojne i poslovne politike saobraüajnih preduzeüa predstavlja dinamiþki proces koji se odvija u þetiri faze: 1. 3. 2. kontrola i koordinacija izvršenja planova. 254 272 . ̛ porodice s putniþkim automobilima i bez njih. ̛ porodice s razliþitom visinom primanja. utvrÿivanje mera za realizaciju planova. ̛ porodice s razliþitim brojem þlanova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ porodice razliþite socijalne strukture (gradsko i seosko stanovništvo). Zbog toga se sadržaj i odabir pitanja u anketnom listu moraju pažljivo pripremati. planiranje razvoja poslovanja.V.N. Prilikom ovakvih anketiranja treba da se prikupe podaci koji üe omoguüiti što realniju ocenu potencijalne tražnje. a za svaki od naþina anketiranja treba prethodno izvršiti pripremu ankete. i 4.

PROGNOZA I KVANTITATIVNO UTVRĈIVANJE TRAŽNJE ZA SAOBRAûAJNIM USLUGAMA Na osnovu rezultata istraživanja tržišta utvrÿuju se ostvarena tražnja. a odmah potom i DB (Nemaþke železnice) i SNCF (Francuske železnice). da bi se mogle sagledati tendencije razvoja. Ɣ srednjoroþne. 1977. Prve prognoze iz oblasti saobraüaja u Evropi vršio je Institut IFO u Minhenu 1960.V. Nakon ovih prvih istraživanja sledila su specijalistiþka istraživanja takve vrste koja su preduzele institucije kao što je Meÿunarodna železniþka unija 13 . Gotovo uporedo sa istraživanjima Meÿunarodne železniþke unije.N. Prognoze razvoja tražnje mogu biti: Ɣ kratkoroþne. u serijama statistiþkih podataka. godine izradio je studiju o prognozi razvoja putniþkog saobraüaja. za jednu godinu. vrši prilagoÿavanje razvoja kapaciteta i definiše poslovna politika. Periodi se uglavnom odnose na poslednjih pet godina. za narednih 10 do 15 godina. a odmah zatim i robnog 255 273 . Holandski univerzitet (u organizaciji CEMT-a i OECD-a). Na osnovu tih prognoza prave se planovi razvoja preduzeüa. ostvareni obim saobraüajnih usluga i periodi za koje je istraživanje vršeno. godine kada je prvi put data globalna prognoza razvoja saobraüaja u Nemaþkoj. Za prognoziranje se mogu koristiti razliþite metode koje su obuhvaüene opštom teorijom marketinga.1. za narednih pet godina. Elementi na osnovu kojih se može prognozirati buduüi razvoj tražnje utvrÿuju se kvalitativnom analizom faktora tražnje. i Ɣ dugoroþne. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 2.

u to vreme daleke. ̛ po regionima (unutar regiona). kvantitativno utvrÿivanje parametara obima saobraüaja.N. i ̛ dugolinijski saobraüaj.V. ispostavilo se da se do realno ostvarljivih prognoza razvoja saobraüaja nije moglo doüi iskljuþivo primenom ovih korelacija. U prognozama koje su radili Institut IFO i Meÿunarodna železniþka unija za istraživanje je primenjivan metod korelacije: za robni saobraüaj korelacija kretanja robnog saobraüaja i bruto proizvoda. primenu odgovarajuüih modela prognoze za utvrÿivanje buduüeg obima saobraüaja.1. 2000. godine. 256 274 . i to: ̛ kratkolinijski saobraüaj. prognoziranje kao proces aktivnosti obuhvata dva aspekta: 1. 2. KVANTITATIVNO UTVRĈIVANJE PARAMETARA OBIMA SAOBRAûAJA Nakon izvršenih analiza tržišta sistematizuju se sledeüi parametri obima prevoza koji se koriste u procesu prognoziranja: ŷ Za robni saobraüaj: Ɣ Obim prevoza robe izražen u tonama i neto tonskim kilometrima po sledeüoj strukturi: ̛ osnovne grupe robe (prema statistiþkim biltenima). Inaþe. Meÿutim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüaja. Cilj ovih prognoza bio je utvrÿivanje buduüih robnih tokova i razvoja putniþkog saobraüaja na evropskim magistralnim pravcima do. a za putniþki saobraüaj korelacija kretanja obima putniþkog saobraüaja i nacionalnog dohotka. pa je u istraživanja bilo potrebno uvesti i kvalitativnu analizu faktora predviÿanja. 2.1. ̛ pošiljke (kolske i denþane).

1. i ̛ meÿunarodni saobraüaj. MODELI PROGNOZE U cilju prognoziranja tražnje za saobraüajnim uslugama na saobraüajnom tržištu mogu se primenjivati uglavnom svi metodi obraÿeni u opštoj teoriji marketinga. prognoza razvoja buduüe tražnje za saobraüajnim uslugama ima poseban znaþaj. Navedena struktura parametara može se. ̛ po razredima (prvi. sužavati ili proširivati. 257 275 . s obzirom na specifiþnosti saobraüajne usluge kao proizvoda koji se ne može odvojiti i prodavati izvan procesa proizvodnje na nekim drugim tržištima i u neko drugo vreme. ̛ po regionima. ̛ gradski i prigradski saobraüaj. ̛ po motivima putovanja. Meÿutim. drugi). brzi.N. putniþki). ̛ meÿugradski saobraüaj. ̛ tranzitni saobraüaj preko regiona.2. u zavisnosti od cilja istraživanja. ŷ Za putniþki saobraüaj: Ɣ obim prevoza putnika izražen u putniþkim kilometrima i broju putnika po sledeüoj strukturi: ̛ po vrstama usluga i to: ̛ linijski saobraüaj. ̛ meÿunarodni saobraüaj (uvoz. IC. ̛ þarter (grupna putovanja). izvoz i tranzit robe). Prema prognoziranom obimu i strukturi usluga razvojnom politikom treba obezbediti odgovarajuüe kapacitete. ̛ po segmentima tržišta (u železniþkom saobraüaju): ̛ po kategoriji vozova (expres. 2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ meÿuregionalni saobraüaj.V.

Iz ovih razloga. u njima neüe biti dovoljno putnika da bi se ostvario dovoljan broj putniþkih kilometara koji treba da pokriju troškove i ostvare prihod. a samim tim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ako se prognoza ne ostvari.V. 258 276 . transportni kapaciteti üe saobraüati i ostvarivati bruto rad. važno je odabrati pouzdan model prognoze. neüe biti ni prihoda. uglavnom se primenjuju sledeüi modeli prognoze: (1) Matematiþko-statistiþki modeli. po jednaþini: y = a + bx ili eksponencijalno. (3) Model eksperata. a trend se izražava linearno. (1) Matematiþko-statistiþki modeli Osnovni modeli prognoze koriste statistiþke podatke iz statistiþkih evidencija prikupljene anketiranjem ili nekim drugim metodama analize saobraüajnog tržišta. Kao osnova ekstrapolacije mogu se uzeti apsolutne veliþine ili procenti rasta. po jednaþini: y = a x b x. i (4) Empirijsko-analitiþki model. Zajedniþka karakteristika svih ovih modela ogleda se u prognoziranju buduüeg razvoja na osnovu tendencija razvoja iz prošlosti. U praksi institucija koje se bave globalnim prognoziranjem kao i preduzeüa koja to þine za sopstveni razvoj. i to primenom tri razliþita modela: a) Model proste ekstrapolacije trenda je najjednostavniji model projektovanja buduüeg razvoja tražnje na osnovu tendencija iz prošlosti. (2) Voluntaristiþki model. pravilno prognoziranje buduüe tražnje ima pomenuti znaþaj.N. Upravo zbog nemoguünosti lagerovanja i naknadne prodaje transportnih usluga.

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

Ovaj model prognoze ne pruža sigurnost realnog predviÿanja jer pretpostavlja podjednako dejstvo istih faktora iz prošlosti projektovanih u buduünost. Model takoÿe pretpostavlja iste odnose u podeli rada i jednake tendencije rasta faktora iz analize. U saobraüaju je, meÿutim, veoma mala verovatnoüa zadržavanja jednakih tendencija. b) Model analize vremenskih serija praktiþno predstavlja varijantu modela ekstrapolacije trenda u kojem se analiziraju vremenske serije podataka ukljuþujuüi i uslove vremenske neravnomernosti saobraüaja. S obzirom na to da se tendencije analiziraju kroz sezonska kolebanja, ovaj model se primenjuje samo za kratkoroþne prognoze i utvrÿivanje koeficijenata sezonskih varijacija tražnje. c) Model korelacije se primenjuje najþešüe od svih matematiþko-statistiþkih modela jer je najpraktiþniji. Model se sastoji iz utvrÿivanja korelacije izmeÿu razvoja dinamike dveju veliþina koje se nalaze u funkcionalnoj zavisnosti. Za putniþki saobraüaj posmatraju se odnosi i utvrÿuje koeficijent korelacije izmeÿu rasta nacionalnog dohotka i ostvarenih putniþkih kilometara u prethodnom periodu. Za robni saobraüaj posmatra se dinamiþka korelacija izmeÿu rasta bruto proizvoda i ostvarenog broja neto tonskih kilometara. Odavde proizilazi da se zapravo utvrÿuje dinamika rasta obima saobraüajnih usluga kao funkcija rasta nacionalnog dohotka, odnosno društvenog proizvoda. Na bazi planiranog rasta ovih veliþina prognozira se rast obima saobraüaja u buduünosti. Koeficijenti korelacije u suštini predstavljaju koeficijente elastiþnosti saobraüaja. Ovi koeficijenti se mogu utvrÿivati globalno i parcijalno, za pojedine grane proizvodnje ili grupe proizvoda.

259

277

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

I ovaj model nosi jednake elemente nesigurnosti kao i prethodna dva, jer se zasniva na projektovanju prošlosti u buduünost. Zbog toga se pri korišüenju ovog modela moraju vršiti dopunske analize faktora razvoja. (2) Voluntaristiþki model Ovo je posebna varijanta modela korelacije u koju se ukljuþuje više elemenata koji nisu meÿusobno funkcionalno zavisni. U modelu se razvoj jedne veliþine objašnjava razvojem drugih veliþina kojih može biti više. Na primer, u prognozi putniþkog saobraüaja na železnici kao faktori koji utiþu na kretanje obima železniþkog saobraüaja mogu se uzeti: cene usluga, kvalitet usluga, dužina mreže, stepen motorizacije i standard stanovništva. U ovom sluþaju, obim prevoza železnicom predstavlja varijablu koja se objašnjava, a nabrojani faktori su objašnjavajuüe varijable. Pri tome, ove se varijable (faktori) mogu grupisati na kontrolisane i nekontrolisane. Odnosi i zakonitosti sinergije delovanja ovih varijabli mogu se grafiþki izraziti u vidu „triangle“: 14 Ɣ stepen motorizacije (+) standard stanovništva Ɣ (+) Ɣ obim železniþkog putniþkog saobraüaja Zakonitost se ispoljava u pozitivnom dejstvu životnog standarda na porast motorizacije koja pak utiþe na obim prevoza putnika železnicom. Rast motorizacije deluje negativno na rast obima (putniþkog) saobraüaja železnicom i to u onoj meri u kojoj raste obim prevoza u drumskom saobraüaju. (̛ )

260

278

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

Suština ovog modela leži u tome da se izvrši izbor faktora þije se dejstvo na razvoj obima saobraüajnih usluga želi ispitivati, kao objašnjavajuüih varijabli, i da se izvrši analiza zakonitosti koje iz njih proizilaze. Prema tome, ovaj model se može tretirati kao dopunski i njegovom primenom vrši se korekcija rezultata dobijenih matematiþko-statistiþkim modelom. (3) Model eksperata ŷ Delfi i Delfi–Pert Kod veü navoÿenih studija (posebno u studijama Meÿunarodne železniþke unije), kao najpogodniji za prognoze u saobraüaju korišüen je model Delfi (Delphi). Ovaj model korišüen je takoÿe i u Studiji o razvoju saobraüaja do 2000. godine, a u kasnijim istraživanjima primenjivan je kao kombinovan i modifikovan, pod nazivom Delfi–Pert. U svojoj suštini, to je model eksperata, 15 a sastoji se u metodološkom postupku koji se može podeliti u þetiri faze; prva se tretira kao „predrunda“, a ostale tri kao „runde“. Ɣ Prva faza podrazumeva formiranje studijskog tima, izradu upitnika, odabiranje daljih saradnika, izbor specijalista, tj. eksperata kojima üe upitnici biti poslati, pribavljanje njihove saglasnosti i slanje upitnika. Ɣ Druga faza se sastoji u zauzimanju stavova i davanju opširnih odgovora po strukturi postavljenih pitanja od strane eksperata i eventualne sugestije za dodatna pitanja. Studijski tim prikuplja, analizira i sistematizuje odgovore, precizira i proširuje pitanja i prilaže prikupljeni statistiþki materijal. Ɣ Treüa faza pretpostavlja da se sistematizovani odgovori dobijeni od eksperata, uz precizirana dopunska pitanja, ponovo šalju ekspertima. Eksperti tada meÿusobno suþeljavaju mišljenja i date stavove, zauzimaju stavove o preciziranim odgovorima koje je rezimirao studijski tim i daju opširne odgovore na dopunska, proširena pitanja priložena u drugoj fazi. Ovako

261

279

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

kompletirane odgovore eksperata studijski tim prikuplja, sreÿuje, sistematizuje, rezimira, detaljno formuliše odgovore i izraÿuje konaþan izveštaj, odnosno studijski projekat prognoze i još jednom postavlja proširena pitanja koja se uglavnom odnose na prethodne nejasnoüe u dobijenim odgovorima pa sve zajedno ponovo šalje ekspertima. Ɣ ýetvrta faza tretira ponovno zauzimanje stavova eksperata na dopunska pitanja uz prethodne odgovore koje je studijski tim sistematizovao ukljuþujuüi i stavove o celokupnom studijskom projektu i toku rada. Na toj osnovi studijski tim izraÿuje konaþan tekst studije s rezultatima prognoze i kontaktira sa svim ekspertima uþesnicima u studiji. Nakon održane diskusije studijski tim razmatra rezultate održane diskusije i konaþnu studiju šalje svim uþesnicima. Metod eksperata u prognoziranju saobraüaja neophodno je primenjivati u sluþajevima kada se ranije opisanim modelima ne može dobiti realan rezultat, a u saobraüaju je to þest sluþaj, posebno kada: ̛ problem prognoze ne može biti rešen analitiþkim metodom te je rešenje neophodno tražiti u ’’kolektivnoj formi’’ korišüenjem znanja i iskustva veüeg broja eksperata; ̛ rešenje problema zahteva konsultovanje eksperata više razliþitih struka i meÿusobne diskusije, sve dok se ne postigne zajedniþka saglasnost; ̛ ne postoje potpuni i upotrebljivi podaci za prognoze ili su potrebne brojne subjektivne i kvalitativne ocene da bi se došlo do rešenja; ̛ postoje teškoüe da se istraživani problem potpuno sagleda formalizovanim modelom.

262

280

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

ƔHRONOLOŠKI TOK PROGNOZE METODOM EKSPERATAƔ IZBOR, IZRADA I OPIS SCENARIJA

IZBOR ýLANOVA PANELA

PROJEKAT METODE ANALIZE

SEKTORI ISTRAŽIVANJA

UPITNIK
KONAýNI IZVEŠTAJ SLANJE UPITNIKA ýLANOVIMA PANELA IZRADA STUDIJE Ɣ STUDIJSKI TIM Ɣ PRIMEDBE PREDLOZI IZRADA SIMULTANIH MODELA ANALIZA ODGOVORA I IZVEŠTAJ

KONTROLA USAGLAŠAVANJE KOMPATIBILNOST

DOPUNSKI UPITNIK

263

281

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

Buduüi da je saobraüajno tržište veoma dinamiþna kategorija, na njemu se dejstvo faktora tražnje menja tako da se iz te dinamike ne mogu izvuüi potpune zakonitosti. Zato su matematiþko-statistiþki modeli uglavnom nedovoljni za postavljanje zadovoljavajuüe prognoze, te je zbog toga model eksperata najadekvatniji. Kod ovog modela veoma je važan izbor eksperata i njihov sastav, kao i preciznost rezimiranja i izvlaþenja konaþnih zakljuþaka iz njihovih razliþitih odgovora. Zato se opisani postupak, od slanja prvog upitnika do konaþnog izveštaja, ponavlja dva do tri puta uz postavljanje dopunskih pitanja. Na taj naþin omoguüava se svim ekspertima da sagledaju i alternativne odgovore ostalih uþesnika i da preispitaju odgovore koje su sami dali. Kako je veü reþeno, pri svakom ponavljanju postupka saþinjavaju se izveštaji, a konaþna verzija izveštaja, odnosno formulisanje prognoze sledi tek nakon nekoliko ponavljanja. (4) Empirijsko-analitiþki model Najjednostavniji u pogledu organizacije prognoziranja jeste empirijsko-analitiþki model koji se nadovezuje na analitiþki metod istraživanja tržišta saobraüajnih usluga. Postupak se sastoji iz procene buduüeg razvoja obima i strukture tražnje na osnovu istraženih elemenata prethodnog razvoja, a sve na temelju podataka objavljenih u redovnim statistikama i procene njihovog daljeg kretanja. Pri tome se potvrde ovih ocena ili njihove korekcije mogu vršiti prema analizi razvojnih planova privrede regiona za koji se vrši prognoza saobraüaja. Isto tako mogu se koristiti razvojni planovi velikih preduzeüa kao i programi razvoja ostalih saobraüajnih grana i organizacija.

264

282

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

U tom sluþaju, služba za prognoziranje kvalitativne analitiþke prognoze oslanja se uglavnom na statistiþke podatke preuzete od službe za istraživanje tržišta u prethodnom periodu. Kako je reþ o podacima za prethodni period treba imati u vidu da se na tržištu, u vremenu proteklom do finalizacije prognoze, mogu dogoditi promene u faktorima tražnje za saobraüajnim uslugama. Zbog toga služba za prognoziranje, pre pristupanja konaþnoj izradi prognoze, treba da izvrši proveru stanja eventualnih promena. Ovi podaci službe marketinga zatim se upuüuju saobraüajnotransportnoj službi na procenu i proveru. Saobraüajna služba vrši proveru moguünosti realizacije prognoze sa stanovišta raspoloživih kapaciteta i moguünosti preduzimanja odgovarajuüih mera za njihovo obezbeÿenje. Isto tako i komercijalno-transportna služba daje svoju ocenu realnosti ostvarivanja prognoze sa stanovišta moguünosti komercijalnih mera. Tako izvršena prognoza saobraüaja prosleÿuje se službi za planiranje razvojne i poslovne politike kojoj služi kao osnova za izradu planova razvoja i planova tekuüeg poslovanja.

2.2. PLANIRANJE RAZVOJA POSLOVANJA
Nakon prognoze razvoja tražnje za saobraüajnim uslugama, služba za planiranje pristupa planiranju razvojne (i poslovne) politike. Proces planiranja sastoji se iz sledeüe tri osnovne faze: 1. utvrÿivanje polaznih osnova za planiranje i izrada planova; 2. utvrÿivanje mera za realizaciju planova; i 3. kontrola i koordinacija izvršenja planova.

265

283

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

2.2.1. UTVRĈIVANJE POLAZNIH OSNOVA ZA PLANIRANJE I IZRADA PLANOVA
Planiranje poslovanja u preduzeüima vrši se za razliþite periode, a osnovni metodološki prilaz planiranju prema roþnosti planova odnosi se na: ̛ dugoroþne planove (za narednih 10 do 15 godina); ̛ srednjoroþne planove (za narednih pet godina); i ̛ kratkoroþne planove (za jednu narednu poslovnu godinu). Dugoroþni i srednjoroþni planovi predstavljaju razvojne planove, dok kratkoroþni ili godišnji planovi predstavljaju planove poslovne politike za narednu godinu. ̛ Dugoroþni plan razvoja može se tretirati kao program razvoja kojim se utvrÿuju dugoroþni ciljevi preduzeüa i strategija razvoja osnovnih transportnih kapaciteta. ̛ Srednjoroþni plan predstavlja dimenzionisani program koji sadrži više elemenata od dugoroþnog plana razvoja kapaciteta i u njemu su sadržani i izvori finansiranja kao i mere za njegovu realizaciju. Srednjoroþnim planom vrše se korekcije dugoroþnog plana na bazi realizacije u prethodnom petogodišnjem periodu i na bazi tehniþkog i tehnološkog progresa, kao i promena u okruženju koje mogu uticati na izmene osnova na kojima je saþinjen dugoroþni plan. ̛ Kratkoroþni, godišnji plan odnosi se na planiranje poslovne politike preduzeüa i dinamizaciju planova razvoja. Godišnji plan sadrži najviše elemenata, izmeÿu ostalih i kontrolne mere i zadatke pojedinih službi.

266

284

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ

1. Dugoroþni i srednjoroþni plan (planovi razvoja) Metodološki postupak izrade planova razvoja (dugoroþnih i srednjoroþnih) koji ujedno odreÿuje i njihov sadržaj jeste sledeüi: (A) Prvi deo planiranja predstavlja analiza kao i utvrÿivanje polaznih osnova za planiranje sadržanih u analizi prethodnog razvoja i aktuelnoj situaciji saobraüajnog tržišta i preduzeüa, i to: Ɣ Analiza stanja u okruženju, tj. razvoj tržišta i utvrÿivanje osnovnih podataka o kretanju tražnje na bazi istraživanja tržišta u: ̛ putniþkom saobraüaju; ̛ robnom saobraüaju; ̛ domenu saobraüajne politike. Ɣ Analiza internog razvoja kapaciteta kao i problematike razvoja poslovanja preduzeüa, gde se analizira: ̛ razvoj i stanje kapaciteta; ̛ ekonomski položaj, sistemske mere i odnosi prema državi; ̛ izvršenje planova iz prethodnog perioda, kao i neizvršeni zadaci iz tih planova. Ɣ Sistematizacija podataka proizašlih iz analize i rezultata izvršenja planova. (B) Drugi deo planiranja predstavlja predviÿanje dejstava svih relevantnih faktora i tendencija razvoja u narednom periodu na buduüi razvoj saobraüaja s reperkusijama na preduzeüe, i to:

267

285

̛ politika zaštite životne sredine. ̛ politika meÿunarodne razmene. ̛ transportne tehnologije. ̛ razvoj energetskog potencijala. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ Razvoj saobraüajne politike. ̛ trend ukupnog razvoja tražnje u putniþkom saobraüaju i tražnje po segmentima tržišta. ̛ zahtevi korisnika u pogledu kvaliteta usluga. ̛ tehnologije koje mogu da koriste konkurentska saobraüajna preduzeüa. Ɣ Razvoj tehnologije. 268 286 . u vezi s kojom su od znaþaja sledeüe kategorije: ̛ razvoj opšte ekonomske politike.V.N. ̛ razvoj privrede. imajuüi u vidu neprestani napredak nauke i tehnike i njihove primenjene rezultate u saobraüaju: ̛ tehnologije koje saobraüajno preduzeüe može koristiti. ̛ zahtevi za ispunjenje socijalnih potreba društva. Ɣ Razvoj ekonomskih uslova koji direktno utiþu na razvoj i poslovanje saobraüajnih preduzeüa: ̛ demografski razvoj. ̛ politika infrastrukture. ̛ tehnologije komunikacija i informacionih sistema. Ɣ Razvoj saobraüajnog tržišta na kojem saobraüajna preduzeüa posluju u meÿusobnoj konkurenciji i to: ̛ trend razvoja tražnje u robnom saobraüaju.

̛ poveüanje udela u meÿunarodnom tranzitnom saobraüaju (kod železnice). ̛ poveüanje transportnog kapaciteta. tj.V. ̛ elektrifikacija svih magistralnih pruga (kod železnice). ̛ skraüenje vremena vožnje. b) Strategija razvoja: ̛ ubrzanje uvoÿenja tehnologije velikih brzina (kod železnice). ̛ poveüanje produktivnosti rada. ̛ usavršavanje pretovarnog sistema i intermodalnog kombinovanog saobraüaja. formiraju se dugoroþni i srednjoroþni planovi razvoja saobraüajnog preduzeüa. odnosno metodološkog postupka. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ Razvoj konkurencije na saobraüajnom tržištu kao okruženju u kojem saobraüajno preduzeüe posluje.N. i to: ̛ u okviru grane saobraüaja kojoj pripada. ̛ uvoÿenje novih tehnika i tehnologija. Struktura na osnovu koje se razvojni planovi postavljaju jeste sledeüa: a) Dugoroþni ciljevi: ̛ poveüanje udela u meÿunarodnom saobraüaju. ̛ uvoÿenje integralnog „takt-sistema“ reda vožnje. Na osnovu navedene metodologije planiranja. 269 287 . ̛ u ostalim granama saobraüaja. informacionom sistemu. ̛ pristupanje evropskom logistiþkom intermodalnom operateru.

d) Utvrÿivanje prioriteta i globalne dinamike: ̛ po predmetima plana. 2. ̛ produženje elektrifikacije glavnih pruga (kod železnice). veü prema uslovima u svojoj grani saobraüaja i utvrÿenim elementima prognoze sopstvenog razvoja.V.N. Kratkoroþni plan (godišnji plan poslovanja) Kratkoroþni ili godišnji plan poslovanja saobraüajnog preduzeüa predstavlja konkretizaciju dugoroþnog i srednjoroþnog plana razvoja i njime se dinamizira strategija razvoja preduzeüa. odnosno srednjoroþnog plana razvoja. ƒ zadataka iz dugoroþnog. ̛ vremenski. ̛ uvoÿenje novih tehnologija integralnog transporta. uzima u obzir prethodno navedena þetiri dela pri postavljanju dugoroþnog. ̛ unapreÿenje i zamena „SS“ i „TT“ ureÿaja (kod železnice). 270 288 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ c) Najvažniji projekti za realizaciju strategije razvoja: ̛ izgradnja važnijih pruga za velike brzine (kod železnice). Ciljevi i sadržaj kratkoroþnog (godišnjeg) plana utvrÿuju se na osnovama: ƒ analize ostvarenja plana u tekuüoj godini za prvih devet meseci i predviÿanju izvršenja tekuüeg plana do kraja godine. Svako saobraüajno preduzeüe. Godišnji plan sastavlja se u þetvrtom kvartalu tekuüe godine. za narednu godinu. odnosno srednjoroþnog plana razvoja.

̛ broj planiranih neto tonskih kilometara.N. Ź Sadržaj kratkoroþnog (godišnjeg) plana (A) Saobraüajno-proizvodni plan Ɣ Plan obima i strukture usluga po segmentima saobraüajnog tržišta: ̛ putniþki saobraüaj s pokazateljima rada: ̛ broj planiranih. ̛ robni saobraüaj s pokazateljima rada: ̛ broj planiranih prevezenih tona robe. ̛ obim i struktura turistiþkih i ugostiteljskih usluga i ostalih sporednih delatnosti s odgovarajuüim pokazateljima prema strukturi usluga. otpremljenih i prevezenih putnika.V. ƒ raspoloživih kapaciteta. ƒ analize sistemskih mera i planom predviÿenih mera opšte ekonomske politike. ̛ sistem pokazatelja bruto rada (bruto tonski. Godišnji plan saobraüajnog preduzeüa može se formirati po unificiranom modelu. avio i kamionski kilometri i brodske milje). 16 sa odstupanjima u sadržaju. u zavisnosti od specifiþnosti uslova saobraüajne grane kojoj preduzeüe pripada i s obzirom na veliþinu i ulogu koju preduzeüe ima u saobraüajnoj grani i saobraüajnom sistemu kao celini. njihovih predviÿenih planova modernizacije i razvoja. vozni. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ƒ prognoze realizacije utvrÿenog obima i strukture saobraüajnih usluga. te na fazu razvoja u kojoj se nalazi. ̛ planirani proseþni prevozni put putnika. ̛ broj planiranih putniþkih kilometara. 271 289 .

̛ utovarno-istovarne i pretovarne kapacitete i postrojenja. ̛ turistiþkih i ugostiteljskih delatnosti. ̛ plan potrošnje ostalog materijala. ̛ robnog saobraüaja. Ɣ Plan održavanja transportnih kapaciteta: ̛ održavanje vuþnih i prevoznih kapaciteta. troškova i finansijskog rezultata Ɣ Plan prihoda: ̛ putniþkog saobraüaja. ̛ održavanje ostalih sredstava.N.V. ̛ održavanje infrastrukture (kod železnice). ̛ plan potrošnje materijala za održavanje kapaciteta. Ɣ Plan pogonske energije i materijala: ̛ plan potrošnje energije. 272 290 . ̛ plan obrazovanja i struþnog usavršavanja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ Plan kapaciteta razvrstan na: ̛ potrebne transportne kapacitete po strukturi (ukljuþujuüi i infrastrukturu kod železnice). ̛ ostale prateüe kapacitete i opremu. (B) Plan prihoda. Ɣ Plan kadrova: ̛ plan potreba za kadrovima. ̛ ostali prihodi.

Meÿutim. Plan predstavlja putokaz razvoja i poslovanja preduzeüa. ̛ za obrtna sredstva. ̛ plan kredita ̛ za osnovna sredstva. Ɣ Plan finansiranja obrazovne i nauþnoistraživaþke delatnosti. ̛ ostali troškovi. ̛ robnog saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ Plan troškova: ̛ putniþkog saobraüaja. u pojedinim granama saobraüaja planiranje vrši na 273 291 .V. treba imati na umu da se u sluþajevima složenih integrisanih poslovnih sistema. ̛ plan fondova. Ɣ Plan investicija u razvoj kapaciteta: ̛ plan nabavke novih kapaciteta. formiranih od veüeg broja preduzeüa. ̛ plan zamene dotrajalih kapaciteta. ̛ plan izgradnje (kod železnice) i modernizacije kapaciteta. Ɣ Plan izvora finansiranja: ̛ plan formiranja sredstava iz sopstvenih fondova ̛ poslovni fond za investicije iz dobiti. Ɣ Plan finansijskog rezultata i raspodele: ̛ plan primanja zaposlenih (plan plata). ̛ turistiþkih i ugostiteljskih delatnosti. ̛ fond amortizacije.N.

i dalje do konaþnog završetka procesa planiranja.2. Ovaj plan još više dobija na znaþaju. (2) plan mera prodaje usluga. Utvrÿivanje mera za realizaciju plana podrazumeva planiranje sledeüa þetiri segmenta: (1) plan mera akvizicije saobraüaja. 2. do samog vrha poslovnog sistema. Takoÿe je važno naglasiti da u smislu realizacije zajedniþkog cilja celokupnog poslovnog sistema mora postojati subordinacija pojedinaþnih ciljeva i planova svakog preduzeüa u sistemu saglasno hijerarhiji poslovnog sistema. Pri utvrÿivanju mera za realizaciju planova najvažnije je preciziranje nosilaca izvršenja mera i odgovornosti za njihovu primenu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ vrhu poslovnog sistema.V. polazeüi od zahteva tržišta jer je i samo preduzeüe sa svojim ciljevima poslovne politike okrenuto upravo tržištu. Sistematizacija mera vrši se po njihovom sadržaju.N. (3) plan mera organizacije saobraüaja. (1) Plan mera akvizicije saobraüaja predstavlja primarni zadatak komercijalne službe saobraüajnog preduzeüa jer je pri odreÿivanju poslovne politike jedan od osnovnih ciljeva preduzeüa upravo ostvarenje što veüeg obima prevoza i poveüanje uþešüa preduzeüa u podeli rada na saobraüajnom tržištu. i (4) plan mera funkcionalnih službi. po organizacionim nivoima i po službama koje treba da realizuju planove.2. kada doÿe do 274 292 . UTVRĈIVANJE MERA ZA REALIZACIJU PLANOVA Izrada planova saobraüajnog preduzeüa konaþno se završava utvrÿivanjem i sistematizacijom mera za realizaciju planova. Stoga je mere potrebno sistematizovati i po znaþaju i po prioritetu. To pretpostavlja sinhronizaciju u procesu i ciljevima planiranja od preduzeüa kao dela poslovnog sistema.

Ɣ mere organizacione prirode za obezbeÿenje efikasnosti i bržeg manipulisanja robom: razvoj integralnog transporta s pošiljkama „od vrata do vrata“. pružanje paketa usluga putnicima u toku putovanja i sl. Ɣ mere neposrednog kontaktiranja s korisnicima: ugovaranje prevoza i obezbeÿenje trajne tražnje za prevozom kod velikih korisnika. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ poveüanja uþešüa fiksnih troškova u ukupnim troškovima preduzeüa jer se pri rastu obima prevoza fiksni troškovi smanjuju po jedinici usluge i to prema zakonitosti kretanja troškova u zavisnosti od stepena zaposlenosti. otvaranje sopstvenih putniþkih agencija i špedicija. itd. 275 293 .. Dijapazon ovih mera je dosta širok i one se mogu svrstati u þetiri sledeüe grupe: Ɣ mere u domenu organizacije reklame i propagande: izbor reklame. Ova zakonitost motiviše na razvoj inicijative za poveüanje obima prevoza i produktivnosti rada. itd. mere u sistemu komercijalnih povlastica. iako je tesno povezan s planom mera akvizicije. se Ɣ mere prilagoÿavanja reda vožnje potrebama korisnika. zahteva poseban domen aktivnosti komercijalne službe saobraüajnog preduzeüa. (3) Plan mera organizacije saobraüaja kojima obezbeÿuju trajnost. informisanje korisnika itd. urednost i redovnost saobraüaja: Ɣ mere za efikasnije tehniþke transportne manipulacije u prevozu robe. (2) Plan mera prodaje usluga. Ɣ mere za što komfornije i udobnije putovanje putnika na dugim relacijama.N. termina emitovanja.V. Ɣ mere za skraüenje þekanja na veze u prelaznim stanicama i sl.. ciljne grupe. obezbeÿenje ugovorenih rokova isporuke robe.. medija za njeno promovisanje. Ɣ mere tarifne politike i komercijalne manipulacije robom.

Ɣ mere nabavne i finansijske službe za blagovremeno obezbeÿenje potrebnih dinamiþkih planova za ostvarenje programa ukljuþivanja novih kapaciteta u proces saobraüaja. 276 294 . kuplovanjem koje vrši služba istraživanja tržišta.N. Tako finalizirani plan i dalje ostaje dinamiþka kategorija. (4) Plan mera funkcionalnih službi predstavlja poseban sistem mera za realizaciju planova delovanjem pojedinih službi: Ɣ mere kadrovske službe na planu struþnog obrazovanja i inovacije znanja zaposlenih u vezi s tehniþkim progresom i novim tehnologijama u saobraüaju. jer dinamiþnost saobraüajnog tržišta zahteva da služba za plan.V. Obaveštenje o nastalim promenama ova služba dostavlja službi za prognoze i službi za izradu planova. odnosno vrši rebalans plana. naknadnim informacijama korigovati prognoza i utvrditi konaþan plan. pre nego što organi upravljanja preduzeüa donesu konaþne planove mora. KONTROLA I KOORDINACIJA IZVRŠENJA PLANOVA Planiranje poslovne politike na prethodno prikazan naþin obiþno se privodi kraju oko pola godine nakon prognoze i definisanja kvantitativnih veliþina koje se planiraju za buduünost. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ova grupa mera pretežno je usmerena na poboljšanje kvaliteta usluge i bezbednosti saobraüaja. kontrolu i koordinaciju akcije svih nosilaca mera za njegovo izvršenje neprekidno prati izvršenje plana. Ɣ mere razvojne službe za blagovremenu i dinamiþki utvrÿenu realizaciju programa razvoja i modernizacije.3.2. Stoga se. tzv. Služba za istraživanje tržišta mora da zabeleži svaku promenu na saobraüajnom tržištu. 2. Služba za planiranje na osnovu tih podataka vrši korekcije planova koji su bazirani na prethodnim elementima. a time i jaþanje tehniþko-tehnološke konkurentske sposobnosti na tržištu saobraüajnih usluga.

Prema tome. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Na ovaj naþin marketing služba. kao regulator njegovog funkcionisanja. tj.’’ 17 Analogno tome. deluje kao dinamiþki mehanizam preduzeüa. ORGANIZACIJA SAOBRAûAJNO-TEHNOLOŠKIH FUNKCIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA Osnovni ’’cilj poslovne logistike jeste racionalizovati tokove (kretanje) robe na njenom putu od proizvoÿaþa do konaþnog potrošaþa. od ponašanja na saobraüajnom tržištu do unutrašnjih mera kojima se ovo ponašanje usmerava. s druge strane. pored stalnog praüenja odvijanja procesa na saobraüajnom tržištu i usmeravanja ponašanja saobraüajnog preduzeüa. 277 295 . Služba marketinga. 3. s jedne strane. dostavlja ih nadzornim organima i predlaže konkretne mere za usklaÿivanje delovanja svih službi. komfor i bezbednost u putniþkom saobraüaju.V. istovremeno obavlja i kontrolu izvršenja planova i planom postavljenih zadataka i mera. racionalno organizuje transport u logistiþkom procesu fiziþke distribucije robe u robnom saobraüaju. služba marketinga ukazuje organima upravljanja i rukovoÿenja na sva odstupanja u izvršenju plana. organizacija saobraüajno-tehnološke funkcije ima osnovni cilj da. i. Na osnovu ove kontrole izvršenja mera od strane pojedinih službi. tj. do cilja putovanja. To ujedno predstavlja i osnovni zadatak organizacije saobraüajno-tehnološke funkcije saobraüajnog preduzeüa. sa ovako kuplovanim službama istraživanja.N. da vrši utvrÿivanje odgovarajuüeg reda vožnje i organizaciju procesa prevoza tako da se obezbede kontinuitet putovanja. Ona istovremeno vrši i analizu uzoraka odstupanja. prognoze i planiranja. može se zakljuþiti da je u putniþkom saobraüaju osnovni cilj poslovne logistike racionalizacija tokova putovanja putnika od polazne stanice do ciljne.

1.N. organizacija tehniþke kontrole i bezbednosti saobraüaja. u teoriji organizacije saobraüaja sve tri faze smatraju se integralnim procesom proizvodnje saobraüajnih usluga. 19 a pod pripremom se podrazumeva samo izrada reda vožnje i tehniþkog plana prevoza. i priprema u toku samog tehnološkog procesa koja je sastavni deo tehnološkog procesa prevoza. 278 296 . organizacija održavanja transportnih sredstava. pa je logiþno pretpostaviti da za svaku od ovih faza proizvodnje valja obaviti pripremu. proces koji prethodi tehnološkom procesu prevoza. 2. pre zapoþinjanja procesa prevoza. takoÿe. organizacija tehnologije saobraüaja po segmentima tržišta (putniþkog i robnog). 4. 3. vremenski posmatrano. 3. Meÿutim. organizacija pripreme tehnološkog procesa prevoza (izrada reda vožnje i tehniþkog plana prevoza). proces koji prethodi poþetku procesa proizvodnje. buduüi da je i sâm proces prevoza saþinjen od tri faze: poþetne operacije (priprema robe i transportnih sredstava za prevoz). ORGANIZACIJA PRIPREME Ɣ RED VOŽNJE I TEHNIýKI PLAN PREVOZAƔ U svakom proizvodnom preduzeüu „priprema proizvodnje je. bez obzira na to da li se vrši nezavisno od toka proizvodnje ili u toku samog proizvodnog procesa. koja se sastoji u izradi reda vožnje i tehniþkog plana prevoza.“ 18 U saobraüaju. samog procesa prevoza i završne operacije u uputnoj stanici. priprema proizvodnje saobraüajnih usluga je.V. U saobraüaju postoje dve vrste priprema: prethodna priprema. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Organizacija saobraüajno tehnološke funkcije sastoji se iz þetiri osnovne aktivnosti poslovne logistike saobraüajnog preduzeüa: 1.

N. dok kolske pošiljke u razliþitim stanicama menjaju samo vozove. vremena vožnje na relaciji prevoza i vremena dolaska. U drumskom saobraüaju tipiþna je proizvodnja za jednog konkretnog korisnika.V. U istom vozu prevozi se veüi broj denþanih ili kolskih pošiljki od razliþitih pošiljalaca. ƒ saobraüajno preduzeüe. transportna jedinica je voz. Ove pošiljke na svakom prevoznom putu menjaju vozove: denþane u preradnim stanicama. pomorskom i vazdušnom karakter usluge može biti mešovit. U pojedinim granama saobraüaja red vožnje ima razliþite funkcije. jer sama saobraüajna usluga podrazumeva savlaÿivanje prostora. Stoga.1. utvrÿivanje vremena polaska transportne jedinice. dok u reþnom. Prema tome. a to znaþi. POJAM I FUNKCIJA REDA VOŽNJE Proizvodnja saobraüajnih usluga predstavlja tehnološki proces koji se odvija u prostoru. odnosno promenu mesta. u železniþkom robnom saobraüaju proces proizvodnje saobraüajnih usluga ima karakter simultane masovne proizvodnje. osnovna funkcija reda vožnje predstavlja odreÿivanje vremenskog toka „promene mesta“. za razliþite primaoce i u razliþita mesta. red vožnje u železniþkom saobraüaju reguliše kretanje vozova po prugama i tehnološke procese u stanicama 279 297 . Na primer. za koje red vožnje služi kao regulator tehnološkog procesa prevoza i svih aktivnosti u vezi sa ostvarenjem reda vožnje i izvršenjem tehnološkog procesa prevoza. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. u zavisnosti od karaktera proizvodnje usluga. za koje red vožnje služi kao informacija za njihovu orijentaciju u tražnji za uslugama prevoza radi zadovoljenja svojih potreba. Samo u izuzetnim sluþajevima formira se maršrutni voz za jednog korisnika. Ovakvo planiranje vremenâ toka tehnološkog procesa proizvodnje usluge od znaþaja je za: ƒ korisnike usluga. U železniþkom saobraüaju. gde menjaju i kola i vozove.1.

što znaþi da brodovi na linijskoj plovidbi mogu nositi robu za više korisnika ili samo za jednog. kako je veü pomenuto. kamioni i brodovi kreüu se slobodno bez ikakvog regulisanja iz luka ili autobuskih stanica. može biti pojedinaþna i masovna. a ne samo polazak iz polazne stanice i dolazak u uputnu stanicu. Karakter tehnološkog procesa transporta zahteva regulisanje kretanja vozova na svim prugama izmeÿu stanica. zbog njegovog karaktera masovne proizvodnje. Red vožnje u drumskom robnom saobraüaju ne postoji. što važi i za vazdušni saobraüaj. kreüe se samostalno na svim putevima bez ikakvog regulisanja organizaciono-tehnološke prirode i istovar vrši u magacinu primaoca. U železniþkom saobraüaju tehnološki proces se reguliše u stanicama prema redosledu kretanja vozova. U ostalim granama saobraüaja proizvodnja saobraüajnih usluga.N. veü se izraÿuje iskljuþivo za linijski putniþki saobraüaj. Funkcije koje red vožnje ima u železniþkom saobraüaju dvojake su: ̛ komercijalne funkcije u odnosu na korisnike usluga. Iskljuþivo u putniþkom saobraüaju. što nije potrebno u ostalim granama saobraüaja (osim kontrole leta aviona). Zato se posebnim tehniþkim planom usklaÿuju svi ovi tehnološki procesi. 280 298 . Autobusi.V. i ̛ tehnološke funkcije regulatora tehnoloških procesa u saobraüajnom preduzeüu. U drumskom saobraüaju prevoz robe se vrši po ugovoru za konkretnog korisnika. Kamion se tovari u magacinu pošiljaoca. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (preradnim i ranžirnim). uspostavlja se red vožnje u svim saobraüajnim granama. korisnika usluge. To predstavlja tipiþnu pojedinaþnu proizvodnju usluga po narudžbini.

gde se prethodno moraju dobiti slobodni termini (tzv. 281 299 . s ograniþenjima u slobodi termina kada su u pitanju velike meÿunarodne vazdušne luke s gustim saobraüajem. boravak aviona na aerodromu i poletanje. IZRADA REDA VOŽNJE U svakoj grani saobraüaja red vožnje se sastavlja po razliþitim postupcima. i Ɣ tek na kraju formira se red vožnje lokalnih vozova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. U železniþkom saobraüaju postupak izrade reda vožnje je najkompleksniji. Postupak donošenja reda vožnje je sledeüi: Ɣ prvo se utvrÿuju trase meÿunarodnih vozova što se zvaniþno obavlja na „Evropskoj konferenciji reda vožnje“. slotovi) za sletanje.2. Ɣ zatim se na osnovu tih trasa utvrÿuje red vožnje u unutrašnjem saobraüaju. Za svaku relaciju (prugu) radi se globalni red vožnje s polascima iz stanica i dolascima u njih za putniþki saobraüaj. a Ɣ u vazdušnom saobraüaju avio kompanije same kreiraju red letenja. U ostalim granama saobraüaja red vožnje se donosi na sledeüe naþine: Ɣ u drumskom saobraüaju svako saobraüajno preduzeüe red vožnje za putniþki saobraüaj utvrÿuje samostalno. a time i vreme vožnje izmeÿu stanica. a u saobraüaj se uvode prema potrebi.V. ali po zajedniþkom metodu grafikona reda vožnje na kom je za svaku stanicu oznaþeno vreme polaska i dolaska. a za teretne vozove ucrtavaju se trase po kojima ovi vozovi saobraüaju.1. Ɣ u reþnom i pomorskom saobraüaju utvrÿuje se red vožnje iskljuþivo za putniþki saobraüaj.N.

aerodromima i u lukama. Ɣ I faza – Poþetne operacije U svakoj grani saobraüaja procesu þistog prevoza. a obavezno na stanicama. prijem putnika. odnosno poþetne operacije koje prethode samom procesu prevoza. tako u saobraüaju prethodnu pripremu predstavlja izrada tehniþkog plana prevoza i reda vožnje. a to su: ŷ preuzimanje robe od korisnika. a tehnološku pripremu predstavljaju tehnološke operacije pripreme. tj. organizacija izdavanja voznih karata. i Ɣ III faza: završne operacije procesa transporta. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE SAOBRAûAJA U svim saobraüajnim granama organizacija tehnologije saobraüaja ima odreÿen broj zajedniþkih karakteristika.2. Ɣ II faza: þist prevoz. prijem i smeštaj u magacin saobraüajnog preduzeüa (ili špeditera). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Inaþe. 3. itd. redovi vožnje u svakoj grani saobraüaja usklaÿuju se i objavljuju preko raznih javnih glasila i medija. Kao što i u ostalim granama proizvodnje postoje prethodne tehnološke pripreme procesa proizvodnje. prethodi faza pripreme procesa prevoza.. 282 300 . dok po saobraüajnim granama pojedinaþno postoje posebne specifiþnosti u zavisnosti od tehniþke strukture saobraüajnog puta. informacije.N. þekaonice.. saobraüanja transportnih sredstava u proizvodnji saobraüajne usluge. Zajedniþka karakteristika organizacije tehnologije saobraüaja u svim saobraüajnim granama jeste da se tehnološki proces proizvodnje kompletne saobraüajne usluge može podeliti u tri faze 20 : Ɣ I faza: poþetne operacije procesa transporta.V..

̛ u drumskom saobraüaju sve ove vrste operacija svode se na dopremu kamiona na utovar ili pretovar robe. odnosno postavljanje autobusa na staniþni peron.V.. u ciljnoj.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ŷ pripreme transportnih jedinica: ̛ u železniþkom saobraüaju: dostava vagona na utovar.. tehniþka priprema i kontrola vazduhoplova. Nakon iskrcavanja putnika.. kada je reþ o putniþkom saobraüaju. ̛ u reþnom i pomorskom saobraüaju: priprema i dovlaþenje brodova na dokove. korisnika usluge. tj. luke ili aerodroma. utovar robe. itd. sledi 283 301 . vozova i vrše usputne operacije prerade robe u preradnim stanicama i prerade kola u ranžirnim stanicama. ŷ tehnološke operacije otpreme transportnih jedinica u svim granama saobraüaja. formiranje vozova. Ɣ II faza – ýist prevoz Ova faza jednaka je u svim granama saobraüaja jer se sastoji iz kretanja transportnih jedinica do ciljne stanice. i u putniþkom i u robnom saobraüaju. Ɣ III faza – Završne operacije Kada je u pitanju robni saobraüaj. uputnoj stanici (luci ili aerodromu) vrši se istovar robe i njena dostava korisniku ili preuzimanje robe od strane korisnika. tj. Razlika postoji samo kod železniþkog saobraüaja gde se i u usputnim stanicama reguliše kretanje transportnih jedinica.. otprema putnika. ̛ u vazdušnom saobraüaju: aerodromske operacije. osim u drumskom robnom saobraüaju gde kamion polazi direktno iz magacina pošiljaoca robe. manevri u stanicama i ranžirnim stanicama. istovar ili pretovar.

Podela tehnološkog procesa na poþetne operacije. Teretni vozovi mogu se formirati prema sledeüim kriterijumima: ƒ prema vrsti pošiljki vozovi mogu biti: ̛ ekspresni. i u robnom i u putniþkom saobraüaju. ̛ brzi i ̛ sporovozni vozovi. Organizacija prevoza i formiranje teretnih vozova obavljaju se prema zahtevima korisnika i vrstama pošiljki. i svoj ekonomski znaþaj. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE ŽELEZNIýKOG SAOBRAûAJA ŷ U robnom saobraüaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ proces tehnoloških operacija s transportnim sredstvima. ƒ kontejnerske pošiljke. koje mogu biti: ƒ denþane pošiljke. ƒ kolske pošiljke. pored znaþaja sa stanovišta organizacije tehnologije. ƒ grupne pošiljke. Ekonomski znaþaj odnosi se na analizu dinamike troškova u zavisnosti od daljine prevoza i na komparativne analize rentabilnosti saobraüaja po pojedinim saobraüajnim granama. i ƒ pošiljke za maršrutne vozove. 3.N. robnih terminala i kontejnerskih terminala. þist prevoz i završne operacije ima.2. 284 302 .1. te na formiranju mreže robno-transportnih centara. savremena organizacija prevoza železnicom zasniva se na logistiþkom sistemu fiziþke distribucije robe i formiranju robnih tokova po pravcima i relacijama.V.

̛ vozovi kolskih pošiljki koji se organizuju od jednog do drugog industrijskog koloseka preko ranžirnih stanica (isti vozovi kolskih pošiljki mogu se formirati i u teretnim stanicama). ̛ vozovi za kolsko-grupni saobraüaj. ̛ vozovi za prevoz kontejnera i denþanih pošiljki. U savremenoj organizaciji robnog saobraüaja uvodi se potpuna logistika s preciziranjem svih usputnih manipulacija u ime korisnika (carinske. ̛ mešoviti vozovi s putniþkim i teretnim kolima. kada više pošiljalaca formira voz sa svojim grupama kola na istoj relaciji. ̛ ’’hukepak’’ vozovi koji transportuju drumska (teretna) vozila od terminala do terminala. praüena i nepraüena (s vozaþem i bez njega). i ̛ maršrutni voz (jednog pošiljaoca za jednog primaoca) i vozovi za denþani saobraüaj ili manipulativni vozovi. 285 303 . špediterske usluge pre i posle transporta u smislu transportnog lanca i puna informatika). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ƒ prema sastavu vozova u zavisnosti od koliþine robe: ̛ vozovi za kolski saobraüaj. ̛ kontejnerski vozovi. ̛ posebni vozovi. 21 ̛ maršrutni vozovi koji se formiraju u industrijskim stanicama i putuju bez ranžiranja u usputnim stanicama.V.N.

V. ̛ posebni vozovi u nacionalnom i meÿunarodnom putniþkom saobraüaju. s polascima svakoga sata u istom minutu. s proseþnim brzinama od minimum 160 km/h i isti noüni vozovi u unutrašnjem saobraüaju na veüim odstojanjima. rezervaciji mesta automatizacijom procesa na putniþkim blagajnama. 286 304 . na odstojanjima 200 km do 800 km i s brzinama od minimum 160 km/h na rekonstruisanim prugama i preko 300 km/h na novim prugama. ̛ putniþki auto-vozovi s praüenim automobilima na odstojanjima od 500 km do 1200 km. ̛ hotel-vozovi s više velikih salona za poslovne svrhe i kolima za spavanje u evropskom noünom saobraüaju. meÿunarodni brzi vozovi s velikim brzinama. povezuju evropske metropole na razdaljini do 1600 km. elektronskom kupovinom karata i sl. IC – intersiti vozovi sa ’’sat-takt’’ sistemom saobraüanja.N. ̛ agencijski vozovi. Tehnologija savremene organizacije putniþkog saobraüaja proširuje se uvoÿenjem informacionih sistema u odvijanju saobraüaja. Putniþki vozovi se razvrstavaju prema brzinama i organizaciji saobraüaja vozova: ̛ TGV. sa stanicama na svakih 100 km udaljenosti ili više. koji povezuju sve veüe gradove. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ŷ U putniþkom saobraüaju organizacija saobraüaja i tehnološkog procesa prevoza zasniva se na segmentaciji tržišta putniþkog saobraüaja i na novim tehnologijama. TEE (Trans Europe Express). ̛ Euro-City.

i ̛ meÿunarodni saobraüaj. bez ikakvih ograniþenja. Transportne jedinice se mogu ukrštati i preticati bez ikakvog posebnog regulisanja. Ɣ Organizacija drumskog saobraüaja diferencira se na: ̛ kratkolinijski saobraüaj. kako bi korisnici usluga bili stimulisani da takve prevoze obavljaju železnicom. Pre svega. odnosno luke. rentabilnije je vršiti železnicom i zato ovakvi prevozi u drumskom saobraüaju podležu drugaþijim poreskim skalama. ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE U OSTALIM GRANAMA SAOBRAûAJA Sve ostale grane saobraüaja ’’fleksibilne strukture’’ imaju i odgovarajuüu fleksibilnu organizaciju tehnologije saobraüaja. nasuprot tome. ̛ dugolinijski saobraüaj. Stanice. a ne iz tehnološkog. a auto-saobraüajno preduzeüe registruje svoje kapacitete u zavisnosti od daljine. Prevoz robe na kratkim relacijama rentabilnije je vršiti kamionima nego železnicom. Kratkolinijski transport odvija se uglavnom u radijusu do 50 km. U putniþkom drumskom saobraüaju zastajanje autobusa na stanicama vrši se jedino radi ulaska i izlaska putnika.2. osim u smislu poštovanja uputstava kontrole leta u vazdušnom saobraüaju.N. 287 305 . To znaþi da u robnom saobraüaju postoji puna sloboda kretanja vozila na celom prevoznom putu (od utovara do istovara u drumskom saobraüaju.2.V. tehniþke karakteristike saobraüajnog puta omoguüavaju slobodno kretanje transportnih jedinica u toku odvijanja transportovanja. Zato se ovakvi prevozi ne optereüuju visokim taksama i porezima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. Dugolinijske prevoze. od luke do luke u reþnom i pomorskom i od aerodroma do aerodroma u vazdušnom). Ovakva podela se vrši iz ekonomskog i pravnog aspekta. nemaju funkciju tehnološkog regulisanja saobraüaja transportnih jedinica. jer u samoj tehnologiji odvijanja procesa transporta zapravo ne postoji razlika. a tako je i u linijskoj plovidbi.

što u železniþkom saobraüaju nije moguüe. 3. navodi se samo izvesna sliþnost tehnologije procesa saobraüaja izmeÿu železnice i vazdušnog saobraüaja. Postoje dve vrste taksi: takse za korišüenje aerodromske infrastrukture i usluge kontrole leta i komercijalne takse u smislu naknada za aerodromske usluge u vezi s prijemom i otpremom putnika.2. iz bilo kojih razloga. dok se za slobodnu plovidbu to ne þini. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Ɣ Organizacija reþnog saobraüaja (takoÿe jezerskog) i pomorskog razdvaja se na: ̛ linijsku plovidbu. Dok stanice u železniþkom saobraüaju imaju i saobraüajne i ekonomske funkcije železniþkog preduzeüa. Vazduhoplovne kompanije aerodromima plaüaju takse i aerodromske usluge. pa þak i sama destinacija leta mogu u toku samog leta. Sledeüa bitna razlika je u funkciji aerodroma. i ̛ slobodnu plovidbu. Meÿutim. Ɣ Organizacija vazdušnog saobraüaja je po tehnološkom procesu na izvestan naþin sliþna železniþkom saobraüaju. ORGANIZACIJA INTERMODALNOG KOMBINOVANOG SAOBRAûAJA Najprikladniji oblik logistiþkog sistema fiziþke distribucije predstavlja tehnologija integralnog transporta po sistemu „transportnog lanca“.3. Ovakav sistem organizacije robnog saobraüaja omoguüio je razvoj intermodalnog transporta 288 306 . biti promenjeni (þak više puta).V. Upravo zato što su razlike koje ih dele suštinskog karaktera. dotle u vazdušnom saobraüaju aerodromi predstavljaju samostalna preduzeüa i nemaju organizacione veze s vazduhoplovnim preduzeüima. Avioni se prate radarom i kontrolisano je sletanje i poletanje aviona.N. jer se sam proces kretanja vazduhoplova nalazi pod nadzorom kontrole leta. Za linijski saobraüaj objavljuje se red plovidbe. svi parametri leta aviona.

a da se sama roba pri tom direktno ne pretovaruje. Takav proces integrisanja ovih delova prevoza „u suštini predstavlja formiranje transportnog lanca koji se može uporediti s beskrajnim platnom“ 22 jer se proces prevoza odvija neprekidno od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. vrši se pretovar paleta i kontejnera. Svako saobraüajno preduzeüe na svom delu prevoznog puta vrši parcijalnu uslugu prevoza. izazvao je prave revolucionarne promene u organizaciji prevoza robe. od mesta proizvodnje robe do mesta njene potrošnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ koji je u saobraüajno-ekonomskoj revolucijom u saobraüaju“. Kontejner se dostavlja korisniku (pošiljaocu 289 307 . a integrisanjem tih parcijalnih usluga prevoza nastaje. zatim u uputnoj luci ponovo na železniþke vagone. teoriji nazvan „treüom Prvi oblik integralnog transporta. a potom na kamione radi odvoza krajnjem potrošaþu. Integralni transport kontejnerima omoguüava kombinovanje saobraüajnih sredstava na prevoznom putu robe pretovarom kontejnera s kamiona na železniþke vagone. integrišu u jedinstven lanac transportnih procesa i istovremeno se odvijaju. Organizacija prevoza robe paletama i kontejnerima predstavlja integralni proces tehnologije prevoza u kojem se sve aktivnosti. Kontejnerski intermodalni saobraüaj u prvom redu menja tehnologiju transporta i tehnologiju utovara u okviru poþetnih operacija transporta. sa stanovišta korisnika usluge. Pakovanjem robe na palete i u kontejnere omoguüava se direktan prevoz robe od proizvoÿaþa do potrošaþa i višestruka promena transportnih sredstava. Umesto pojedinaþnog pretovara robe. sa ovih na brodove. Takav proces tretira se kao intermodalni kombinovani saobraüaj. prevoz robe na paletama i u kontejnerima. kompletna saobraüajna usluga. pa se time broj ovih operacija u železniþkim stanicama smanjuje.N. Upotrebom kontejnera sprovodi se integracija unutrašnjeg i spoljnog (javnog) transporta u jedan jedinstveni transportni proces. U opisanoj kombinaciji prevoza može da uþestvuje više saobraüajnih grana i preduzeüa.V. vremenski i prostorno.

N. a ukupni troškovi za jednu treüinu. Na taj naþin smanjuju se troškovi utovara i poveüava se produktivnost rada. u prevozu 15 tona robe na daljinu od 250 kilometara vreme utovara i istovara u kamionskom saobraüaju. zatim ponovni utovar. kao i njihovu zajedniþku koordinaciju s korisnicima usluga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ robe) u proizvodni pogon. otpada istovar robe u železniþkim stanicama. tj. sa železniþkih vagona ili kamiona direktno se tovare na brod ili se lageruju na obali. dostava vagona i manevar u stanici. Jer. Kontejneri. robe. plombira. roba se u pogonu pakuje direktno u kontejner. To znaþi da se u otpremnoj stanici. posebno kad je reþ o velikim kontejnerima. Usledio je razvoj organizacije robno-transportnih centara. kada je u pitanju transport kontejnerima. 23 Takvi tokovi integralnog transporta kontejnerima zahtevaju meÿusobno organizaciono povezivanje i koordinaciju izmeÿu saobraüajnih preduzeüa. Razvoj kontejnerskog saobraüaja inicirao je dalje promene u tehnologiji transporta. Time nestaje unutrašnji transport robe u proizvodnim pogonima pošiljaoca robe (pakovanje. utovar i otprema kamionom). posebno veliki. na primer. skraüuje za polovinu. 290 308 . što za posledicu ima brže putovanje kontejnera. a posebno s velikim preduzeüima koja imaju znatne koliþine robe za kontejnerski prevoz. mehanizacijom pretovara kontejnera. zahteva sinhronizovano otpremanje utovarnom mehanizacijom za kontejnere kod svih poslovnih partnera u transportnom lancu. isti se utovaruje. veü na samom poþetku primene tehnologije kontejnerskog transporta ustanovljeno je da se. kao i robnih i kontejnerskih terminala.V. Kontejnerski saobraüaj. Time se smanjuje ili potpuno prestaje potreba za korišüenjem magacinskog prostora luke i daljim pretovarom iz magacina u brodove. tovari na kamion i odnosi na železniþku stanicu gde se vrši pretovar na železniþki vagon (nosaþ kontejnera) ili se vozi direktno kupcu robe. Iz tog razloga su za razvoj kontejnerskog saobraüaja zainteresovani i korisnici usluga i saobraüajno preduzeüe. tehnologija proizvodnje saobraüajne usluge menja.

Osim u vidu kontejnerskog transporta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Time je zapoþeo proces koncentracije robe þija je logiþna posledica formiranje robnih tokova na odreÿenim relacijama i pravcima i odgovarajuüa koncentracija saobraüaja. Razvoj kontejnerskog saobraüaja uticao je i na koncentraciju luþkog saobraüaja i specijalizaciju luka za kontejnerski prevoz. U novije vreme u saobraüaj se ukljuþuju i vagoni s duplim toþkovima. Te aktivnosti špedicija. One takoÿe vrše sabiranje pošiljki od više pošiljalaca. S druge strane. a od kolskih kompletne maršrutne vozove. a zatim se. natovareni. koji se jednostavnije (na sopstvenim toþkovima) mogu otpremiti do magacina korisnika usluge koristeüi infrastrukturu drumskog saobraüaja. 291 309 . U razvoju integralnog transporta posebno znaþajnu ulogu dobijaju špedicije kao organizatori kontejnerskog prevoza. Utovarno-istovarni centri na obalama luka pretvaraju se u tranzitne kontejnerske luke. i železniþkim i kamionskim. U okviru integralnog transporta špedicije se javljaju kao integratori izmeÿu korisnika usluga i saobraüajnih preduzeüa. integralni transport se razvija i drugim organizacionim sredstvima i tehnologijama transporta. Špedicije utiþu na formiranje transportnog lanca izborom prevoznog puta i prevoznika koji je najpovoljniji za korisnike.N. Posebno se razvija „hukepak“ tehnologija. a s druge strane saobraüajnim preduzeüima omoguüavaju racionalnije korišüenje kapaciteta. od denþanih pošiljki formiraju kolske. železniþki vagoni se na specijalnim drumskim vozilima zvanim „roleri“ ili „trejleri“ mogu prebacivati u magacin korisnika i tamo gde ne postoje industrijski koloseci gde se vrši njihov utovar. s jedne strane korisniku donose niže cene.V. One preuzimaju organizaciju tehnoloških funkcija saobraüaja robe u transportnom lancu. prevoz kamiona natovarenih robom na železniþkim plato vagonima. istim vozilima vraüaju na šine.

i ̛ vanredno održavanje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. ƒ Tekuüe održavanje podrazumeva redovnu negu i sitne tekuüe popravke. ̛ plansko održavanje. Održavanje.V. preglede i reviziju koþnica i signalnosigurnosnih ureÿaja i pruga (u železniþkom saobraüaju). U saobraüajnim preduzeüima ove funkcije imaju ulogu održavanja transportnih sredstava u stalno sposobnom stanju za bezbedno odvijanje saobraüaja. kao tehnološki proces. i ƒ investiciono održavanje. i Ɣ po sredstvima. Ɣ Po sadržaju održavanja. kao pogoni za održavanje.1.3. u tehnologiju transporta spadaju i funkcije održavanja transportnih sredstava.3. POJAM I FUNKCIJA ODRŽAVANJA Pored organizacije tehnoloških procesa prevoza.N. 292 310 . imajuüi u vidu þinjenicu da je u procesu proizvodnje saobraüajne usluge u putniþkom saobraüaju putnik neprestano prisutan u samom procesu proizvodnje. U poslovnoj logistici industrijskih preduzeüa funkcije održavanja klasifikuju se u pomoüne delatnosti. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA 3. celokupne funkcije dele se na: ƒ tekuüe održavanje. Prema vrsti opravki održavanje može biti: ̛ redovno održavanje. može se definisati: Ɣ po sadržaju.

i ̛ velike generalne opravke u dužim vremenskim razmacima. 3. pitanje organizacije održavanja zadobija poseban znaþaj i to u preduzeüima svih grana saobraüaja. ili posle veüeg broja ostvarenih kilometara. održavanje se deli na: ƒ održavanje voznih i vuþnih sredstava. Problematika održavanja specifiþna je i posebna u železniþkom saobraüaju zbog karakteristika procesa prevoza na šinskom saobraüajnom putu.N.V. Ɣ Po sredstvima. bez iskljuþivanja vozila iz tehnološkog procesa rada. 293 311 . i tada su tehnološke funkcije održavanja sastavni deo tehnologije transporta. i deli se na: ̛ redovne revizije koje se vrše u predviÿenim rokovima. ƒ održavanje infrastrukture (u železniþkom saobraüaju). ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA Upravo stoga što se održavanje transportnih sredstava velikim delom mora vršiti za vreme odvijanja samog procesa prevoza.3. ̛ srednje investicione opravke koje se vrše u odreÿenim ciklusima.2. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Proces održavanja može se vršiti u toku samog odvijanja prevoza. ili se može vršiti sa iskljuþivanjem vozila iz saobraüaja. i ƒ održavanje transportne opreme i ostalih sredstava. ƒ Investiciono održavanje predstavlja redovno plansko održavanje transportnih sredstava s ciljem da ona budu u stalno sposobnom stanju za saobraüaj u predviÿenom veku njihovog trajanja. Naþin vršenja održavanja znaþajan je sa stanovišta organizacije funkcionisanja sredstava.

U drumskom saobraüaju to su preduzeüa putne privrede. Preduzeüe železnice jedini je korisnik infrastrukture u smislu organizovanja prevoza na toj infrastrukturi. a takoÿe i pojedinci. pored saobraüajnih. Jedino u železniþkom saobraüaju saobraüajni put predstavlja osnovno sredstvo preduzeüa železnice koje pruge s njihovim postrojenjima koristi za organizaciju saobraüaja. upravo zbog velikog broja korisnika. ne može vršiti bilo koji od njih pojedinaþno. a razliþiti su i korisnici infrastrukture u železniþkom saobraüaju i u ostalim granama saobraüaja. odnosno s redom vožnje vozova. pružnih postrojenja i lokomotiva preduzeüe železnice vrši u okviru svojih sekcija za održavanje infrastrukture.N. Zato tu brigu preuzimaju posebna preduzeüa. Zbog toga troškove njegovog održavanja snose svi korisnici. Organizaciju održavanja saobraüajnog puta. Održavanje pruga vrši se za vreme tehnološkog procesa saobraüaja vozova pa je neophodno sinhronizovati proces održavanja pruga i njenih postrojenja s procesom saobraüaja. iako tu infrastrukturu koriste za saobraüaj i lokomotive i vagoni drugih železniþkih uprava u tranzitu. a na osnovu plana održavanja. plan zatvaranja koloseka i plan laganih (sporih) vožnji. ima i nesaobraüajne funkcije. U ostalim granama saobraüaja saobraüajni put koriste sva saobraüajna preduzeüa u grani. Sve se ovo ugraÿuje u red vožnje još pri njegovoj izradi. Održavanje pruga. Saobraüajni put. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U organizaciji održavanja sredstava postoje veüe razlike. u vazdušnom aerodromska preduzeüa itd. infrastrukture i voznih Ɣ Organizacija održavanja infrastrukture razlikuje se od održavanja vozila u smislu naþina korišüenja. Ɣ Organizacija održavanja voznih sredstava u svim granama saobraüaja može da se obavlja: 294 312 .V. Redom vožnje unapred se mora predvideti plan održavanja.

a lagane vožnje duže traju. periodiþne i velike opravke. Dinamika takvih opravki takoÿe se vrši prema redu vožnje i usmerava tehniþkim planovima. zbog neefikasnosti održavanja.V. na ugovornoj osnovi. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ ̛ u sopstvenoj organizaciji. rastu i troškovi prevoza. ona üe se duže nalaziti van radnog parka i stepen korišüenja kapaciteta üe biti niži. Na primer. Održavanje vrše i preduzeüa van železnice. vozila duže þekaju na opravku.N. Organizacija održavanja predstavlja kako tehnološki problem usklaÿivanja procesa održavanja s procesom saobraüaja. Ako. odnosno sekcijama za održavanje voznih sredstava. Ukoliko se zatvori pruga. koja obavljaju srednje. 295 313 . ŷ U ostalim saobraüajnim granama održavanje se organizuje na podjednakim osnovama. po pravilu. kao pomoüna delatnost. Organizacija tekuüeg održavanja je kod železnice. tako i ekonomski problem. a veüe opravke u servisno-remontnim preduzeüima. tekuüe opravke i servisiranje autobusa i kamiona vrši se u auto-garažama i servisnim radionicama. Iz navedenih razloga proizilazi da organizacija održavanja u transportnim preduzeüima þini sastavni deo organizacije tehnologije saobraüaja. pogonima. i ̛ u posebno specijalizovanim preduzeüima za održavanje. locirana u sopstvenim organizacionim jedinicama za održavanje. s obzirom na troškove održavanja i efikasnost održavanja koji utiþu na troškove organizacije saobraüaja. ŷ U železniþkom saobraüaju organizacija održavanja je razliþita u zavisnosti od usvojenog globalnog koncepta organizacije preduzeüa.

proces proizvodnje saobraüajne usluge vrši se na otvorenom prostoru (na putu. pa u tako otvorenom procesu bezbednost saobraüaja može biti ugrožena iz razliþitih razloga. tehnoloških procesa i 296 314 . pilota. U svim ovim sluþajevima ugrožavaju se životi samih radnika u proizvodnji saobraüajne usluge kao i životi putnika. jer lica koja rukovode procesom rada nisu preduzela mere bezbednosti. u vazduhu). Tehnološki procesi u svakoj drugoj proizvodnji obavljaju se u zatvorenom fabriþkom krugu.. ƒ loš rad i nepažnja radnika koji neposredno izvršava proces rada u prevozu. gde se lošim kvalitetom organizacije ili tehnološkom nedisciplinom može umanjiti produktivnost i ekonomiþnost proizvodnje i može doüi do povreda radnika koji uþestvuju u procesu proizvodnje. moru. neophodna je posebna organizacija kontrole tehniþkih propisa. ƒ prirodne nepogode. odroni kamenja ili zemljišta.N. korisnika usluge i sl. U saobraüaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 3. poplave itd. reci.V. mašinovoÿe.. daje tehnologiji saobraüaja specifiþan karakter.4. korisnika usluge. ƒ nepažnja putnika. odnosno u samom procesu proizvodnje saobraüajne usluge. ili nepropisno pakovanje robe od strane pošiljaoca.. korisnika saobraüajne usluge. ili se pak ugrožava bezbednost i kvalitet robe koja se prevozi u transportnoj jedinici usled þega mogu nastati znatne materijalne štete. ili psihofiziþko stanje vozaþa.. pruzi. ORGANIZACIJA TEHNIýKE KONTROLE I BEZBEDNOSTI SAOBRAûAJA Prisustvo putnika u procesu prevoza. Zbog svega toga. kao što su: ƒ loš kvalitet organizacije tehnološkog procesa proizvodnje.

297 315 . Naime. Tu vrstu kontrole vrše inspektori ministarstva saobraüaja. a pre svega da bi se mogla osigurati bezbednost saobraüaja. Državna kontrola predstavlja integralni element ukupne organizacije funkcionisanja saobraüaja i organizacije tehnoloških funkcija proizvodnje saobraüajne usluge svakog saobraüajnog preduzeüa. u poslovnoj logistici saobraüajnog preduzeüa. što u ostalim procesima proizvodnje nije sluþaj. ili bar ne u tom smislu i u toj meri.V. Tehniþka kontrola tretira se kao tehnološka funkcija u organizaciji proizvodnje saobraüajne usluge. koja nema prava da izriþe kazne veü samo podnosi izveštaj nadležnom organu preduzeüa. ukljuþujuüi i kriviþnu odgovornost.N. Da bi se svi ovi procesi mogli skladno odvijati. što suštinski daje sadržaj državnoj kontroli. proces proizvodnje saobraüajnih usluga jednog saobraüajnog preduzeüa odvija se u prostoru uporedo i istovremeno s procesima ostalih saobraüajnih preduzeüa sa ukupnim privrednim i društvenim aktivnostima. Iz prethodno izloženog proizilazi da tehniþka kontrola i kontrola bezbednosti saobraüaja imaju zajedniþko mesto u organizaciji tehnologije saobraüaja. u organizaciji odvijanja saobraüaja neophodna je i državna kontrola bezbednosti saobraüaja. tj. a u drumskom saobraüaju i saobraüajna policija u okviru ministarstva unutrašnjih poslova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ bezbednosti saobraüaja. Pored tehniþke kontrole u okviru saobraüajnog preduzeüa. kontrola bezbednosti saobraüaja na putevima od strane saobraüajne policije podrazumeva mandatne kazne na licu mesta ili prijavu sudiji za prekršaje. neophodno je uspostaviti njihovu koordinaciju i pravila ponašanja svih subjekata koji uþestvuju u njima. Za razliku od unutrašnje tehniþke kontrole u industrijskim preduzeüima.

N. sadrži tri podsistema logistiþkih funkcija. ORGANIZACIJA KOMERCIJALNOG POSLOVANJA PRODAJE USLUGA Ukoliko se poslovna logistika posmatra kao sistem funkcija preduzeüa. i Ɣ poslove prodaje proizvoda i usluga (fiziþka distribucija). sadrži tri osnovne podfunkcije. u samom preduzeüu funkcioniše „intersistemska logistika“. Proces proizvodnje saobraüajne usluge takoÿe zahteva navedeni redosled funkcija poslovne logistike. u komercijalnom poslovanju 298 316 . U podsistemu ulaza je „nabavna logistika“. Ɣ poslove smeštaja. onda organizacija komercijalnog poslovanja u preduzeüu. u podsistemu izlaza nalazi se distributivni podsistem. vertikalno posmatrano sa stanovišta toka procesa proizvodnje. Stoga su od navedenih. odnosno organizaciju neophodnih procesa poslovanja. þuvanja i izdavanja energije i materijala u preduzeüima organizaciono su uglavnom povezani u sektor nabavke ili su (reÿe) locirani u okviru proizvodnog sektora. Komercijalna funkcija. Poslovi smeštaja. 24 Poslovna logistika saobraüajnog preduzeüa može se posmatrati na istoj osnovi. þuvanja i izdavanja energije i materijala za proizvodnju (intersistemska logistika).V. odnosno grupe poslova: Ɣ poslove nabavke i materijalnog obezbeÿenja proizvodnje usluga (nabavna logistika). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 4. odnosno „fiziþka distribucija“. kao grupa poslovnih aktivnosti preduzeüa.

proces proizvodnje usluga u saobraüaju ispoljava se kao jedinstvo procesa rada i procesa stvaranja vrednosti. 299 317 . ili nabavne službe.1. potreban reprodukcioni materijal i energiju. Sadržaj funkcija i organizacija podsistema nabavne logistike razliþit je u preduzeüima razliþitih grana saobraüaja. i ƒ organizacione strukture i veliþine preduzeüa. u zavisnosti od: ƒ vrste i strukture energije. to se u okviru sektora za nabavku. koji obuhvata samo podsistem prodaje usluga.N. aktivni Zbog toga je u saobraüajnim preduzeüima uobiþajena. i radnu snagu (kao þinilac živog rada). Ɣ za podsistem izlaza naziv „komercijalni sektor“. ORGANIZACIJA FUNKCIJE NABAVNE LOGISTIKE Za svaki proces proizvodnje neophodno je kroz podsistem ulaza obezbediti sva tri þinioca proizvodnje: potrebna sredstva za rad.V. 4. a u saobraüajno-ekonomskoj teoriji usvojena podela i prihvaüeni sledeüi nazivi: Ɣ za podsistem nabavne logistike naziv „nabavna služba“. u suštini funkcionalno logistiþki sistemi nabavke i prodaje usluga. 25 Pošto se obezbeÿenje radne snage organizaciono realizuje u okviru posebne funkcije poslovne logistike preduzeüa. Spajanjem i trošenjem þinilaca proizvodnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüajnih preduzeüa. organizaciono javljaju samo poslovi nabavke te smeštaja energije i repromaterijala. u sektoru opštih kadrovskih poslova. ƒ strukture i naþina održavanja transportnih kapaciteta.

železnica takoÿe mora da obezbeÿuje zalihe teþnih goriva na veüim stanicama. Jedino u uslovima elektrificirane železnice snabdevanje energijom znatno smanjuje ulogu nabavne funkcije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U železniþkom saobraüaju funkcija nabavke. Praktiþno. putniþkih i teretnih kola razliþitih 300 318 . U uslovima dizel vuþe. a naroþito sa elektrifikacijom pruga. Na zalihama je bilo neophodno obezbediti dovoljne koliþine uglja za period od najmanje 45 dana. ƒ Struktura i naþin održavanja transportnih kapaciteta u železniþkom saobraüaju takoÿe imaju veliki uticaj na strukturu funkcija i znaþaj organizacije nabavne službe.V. ƒ Vrsta i struktura energije koju železnica troši istorijski je menjala znaþaj njene nabavne službe. U periodu razvoja železnice. Železnica raspolaže velikim brojem lokomotiva. kada su u strukturi vuþnih kapaciteta dominirale parne lokomotive na pogon ugljem. imaju posebno veliki znaþaj po sva tri prethodno navedena osnova. kao vozila drumskog saobraüaja. a time i organizacija nabavne službe. kapaciteta rudnika. da bi se saobraüaj sa sigurnošüu mogao nesmetano odvijati. normalan ugalj koji se sastoji iz mešavine uglja razliþite kalorijske snage. U tom sluþaju poslovi nabavke energije svode se samo na regulisanje odnosa sa elektrodistributivnim preduzeüima. zatim rudnike na domaüem tržištu i visokokvalitetne vrste uglja (koks i kameni ugalj) koji se uglavnom uvoze. nabavna služba je (naroþito u zimskim periodima kada je snabdevanje bilo otežano) imala presudan uticaj na redovnost saobraüaja. ugovaranje cena za kupovinu uglja i uslova nabavke. poslovi nabavke podrazumevali su istraživanje tržišta.N. Lokomotive ne mogu. da se snabdevaju na benzinskim stanicama. pravovremena nabavka ovih materijala podrazumevala se sama po sebi. Stoga je nabavna služba najpre morala dobro poznavati sve te mešavine. Naravno. Nabavka uglja razliþitih vrsta i kalorijske snage odreÿivala je pogonsku spremnost železnice. odnosno u lokomotivskim depoima. ugalj (kao gorivo) zahteva poseban smeštaj i þuvanje od samozapaljivanja. Parne lokomotive troše tzv. Inaþe.

ƒ Organizaciona struktura i veliþina preduzeüa imaju znaþajnu ulogu za organizaciju nabavne službe i skladišta materijala i delova. uglavnom vrši i održavanje lokomotiva i vagona u svojim radionicama. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ vrsta. od koliþine i strukture materijala koji se nabavlja zavise i cena i uslovi njegove nabavke. železnica. To znaþi da nabavna služba mora na vreme da izvrši nabavku velikih koliþina rezervnih delova za veliki broj tipova i serija vagona i lokomotiva. serija i tipova.V. gde u toku montaže i sklapanja vrše nadzor kvaliteta ugraÿenih sklopova. 301 319 . Mora takoÿe da poznaje sve proizvoÿaþe voznih i vuþnih sredstava. U tom smislu najracionalnija je centralizovana nabavka. ŷ U železniþkom saobraüaju veoma je bitan stepen decentralizacije nabavki po razliþitim sekcijama u preduzeüu. Ovako organizovana. Pored toga. Ne sme se dozvoliti da zbog nedostatka bilo kog rezervnog dela lokomotiva ili kola budu duže vreme van saobraüaja. U okviru nabavne službe organizuju se svi poslovi od narudžbine do isporuke i prijema. Nabavna služba mora poznavati sve njihove tehniþke i saobraüajne karakteristike i stoga u svojoj organizaciji mora da ima odgovarajuüe struþnjake inženjere. Nije svejedno da li üe svaka organizaciona jedinica posebno vršiti nabavke za svoje potrebe. osim što vrši održavanje pruga. To pre svega pretpostavlja poznavanje tehniþke strukture voznih i vuþnih sredstava i poveüava znaþaj blagovremenosti nabavke. ili üe se nabavke vršiti objedinjeno za veüi broj sekcija. nabavka upravlja jednim centralnim skladištem. kao i graÿevinskog materijala i delova za pruge i pružna postrojenja. uz manje angažovanje obrtnih sredstava i niže troškove poslovanja službe. jer se ova sredstva nabavljaju direktno od proizvoÿaþa. pa þlanovi prijemnih organa provode odreÿeno vreme u fabrikama proizvoÿaþa. a ne samo komercijaliste nabavljaþe. odnosno objedinjena zajedniþka nabavna služba organizovana na nivou celog preduzeüa. Jer.N. kao i sami troškovi koje proces nabavke izaziva.

u ovakvim uslovima. vrši samo nekoliko velikih centara u svetu ili sami proizvoÿaþi aviona. na suvim dokovima (kada su u pitanju znaþajni i veliki investicioni remonti). manji je broj vozila i tipova. posle odreÿenog broja preÿenih milja i sati naleta. Veliki remonti vozila vrše se u remontnim preduzeüima (velikim specijalizovanim servisima). ŷ U drumskom saobraüaju autosaobraüajna preduzeüa nemaju svoja velika skladišta goriva. tj. ŷ U reþnom i pomorskom saobraüaju brodovi se gorivom snabdevaju u lukama i pristaništima dok se remonti i održavanje vrše u toku same eksploatacije (ako su takvog obima da se mogu izvesti dok je brod na vodi) ili u brodogradilištima.V. Preduzeüa mogu da izgrade benzinsku pumpu i u krugu svoje garaže u cilju snabdevanja vozila gorivom pri polasku na vožnju. a samo lako servisiranje vozila i manje opravke obavljaju sopstvene tehniþke službe u servisnim radionicama i to samo kada su u pitanju veüa preduzeüa. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ U ostalim granama saobraüaja (fleksibilne strukture) infrastruktura je odvojena od saobraüajnog preduzeüa. Pogonsku energiju predstavljaju teþna goriva koja se skladište na razliþite naþine. Stoga se funkcija nabavke znatno uprošüava. služba nabavke svedena samo na komercijalne poslove. Zbog toga je. dok se redovna kontrola i manje intervencije na vazduhoplovima. Velike remonte aviona. pa stoga ta preduzeüa nemaju nikakve funkcije materijalnog obezbeÿenja održavanja saobraüajnog puta. Zbog toga je snabdevanje materijalom i rezervnim delovima relativno manjeg obima. Kamioni i autobusi snabdevaju se gorivom na benzinskim stanicama. kao i njihovo redovno održavanje. Tehniþka struktura transportnih jedinica je uža.N. 302 320 . ŷ U vazdušnom saobraüaju snabdevanje aviona vrši se na aerodromima i o tome brinu aerodromska preduzeüa na osnovu ugovora s vazduhoplovnim kompanijama. obavljaju u sekcijama tehnike same vazduhoplovne kompanije ili kompanije sklapaju ugovore s licenciranim servisnim centrima za održavanje aviona.

kao i od internih 303 321 . u koje spadaju i: ̛ transportno-manipulativni komercijalni poslovi. reklame i propagande.2. Ukupni prihod predstavlja upravo proizvod ove dve veliþine. mogu se sistematizovati u sledeüe grupe poslova: Ɣ poslovi utvrÿivanja sistema i politike cena usluga (tarifni poslovi).V. preko podsistema ulaza – nabavne logistike.2. Ovakva sistematizacija poslova ujedno predstavlja osnovu za organizaciju komercijalnog sektora saobraüajnih preduzeüa i formiranje njegove organizacione strukture u kojoj je uobiþajeno da se svaka grupa poslova organizuje kao odeljenje ili služba. 4. Ekonomski uspeh saobraüajnog preduzeüa i njegov ekonomski položaj zavise uglavnom od obima i cena saobraüajnih usluga. TARIFNI POSLOVI UTVRĈIVANJA SISTEMA I POLITIKE CENA Sistem i politika cena saobraüajnih usluga predstavljaju izuzetno bitne elemente u okviru poslovne politike saobraüajnog preduzeüa na saobraüajnom tržištu. obezbeÿuje normalan tok saobraüaja. funkcija nabavke. 4. prema sadržaju poslova i aktivnostima.N.1. Iako obim usluga zavisi od dejstva niza eksternih faktora. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Prema tome. funkciju proizvodnje usluga koja se identifikuje s podsistemom izlaza – fiziþke distribucije. ORGANIZACIJA KOMERCIJALNIH FUNKCIJA PRODAJE USLUGA Komercijalne funkcije prodaje saobraüajnih usluga. i Ɣ komercijalni poslovi prodaje usluga. i ̛ poslovi akvizicije. tj. a to znaþi prodaje usluga.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ mera poslovne politike preduzeüa. stoga. osim železniþkog saobraüaja. tarifnih instrumenata i kriterija koji odreÿuju naþin formiranja prevoznih cena. U saobraüajno-ekonomskoj teoriji se. U svim saobraüajnim granama. ali se razlikuju prema osnovama na kojima se formiraju i primenjuju.V. cenama usluga se na tržištu može znatno uticati na akviziciju obima usluga i na njihovu strukturu. kao i u praksi. konkurentne cene usluga slobodno formiraju organi upravljanja saobraüajnog preduzeüa. a koju bi korisnik usluge imao da plati za realizaciju te iste usluge na železnici. Meÿutim. odnosno na njih daju saglasnost odgovarajuüi državni organi. pod tarifom se u stvari podrazumeva cena usluge koju formira neko saobraüajno preduzeüe. za sistem prevoznih cena upotrebljava se termin „tarifni sistem“. samo u železniþkom saobraüaju javlja se poseban sistem prevoznih cena razvrstanih po uslugama. U odnosu na ostala transportna preduzeüa. dok se same cene poistoveüuju s terminom „tarife“.N. Sistem i politika cena saobraüajnih usluga imaju podjednak znaþaj za poslovnu politiku svih saobraüajnih preduzeüa. Prema tome. Kao instrumenti poslovne politike železniþkih preduzeüa pojavljuju se uglavnom þetiri razliþita tarifna sistema: 304 322 . U robnom saobraüaju cene se mogu formirati potpuno samostalno ukljuþujuüi i slobodnu pogodbu s korisnicima usluga. U putniþkom saobraüaju cene odobravaju. 26 U teoriji. a prema razliþitim kriterijima. celokupna teorija tarifnog sistema zasniva na cenama usluga železniþkog saobraüaja. tarifni sistem železnice predstavlja sistem prevoznih cena.

na razliþitim prugama postoji razliþit obim bruto i neto rada jer se ostvaruje razliþit obim prevoza. Na svakoj pruzi postoji razliþit nivo tražnje za saobraüajnim uslugama pa se prema tom nivou formira i odgovarajuüa ponuda. Razliþiti su takoÿe i geografski uslovi prevoza pa se zato razlikuju i troškovi po jedinici usluge na razliþitim prugama. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (1) Tarifni sistem jedinstvenih proseþnih cena za celu mrežu. (2) Tarifni sistem marginalnih tarifa.N.V. rezultiraju proseþni troškovi po jedinici usluge bruto i neto rada. (3) Tarifni sistem po relacijama. 305 323 . Utvrÿivanje nivoa prevoznih cena vrši se na osnovu ukupnih troškova kompletne železniþke mreže i ukupnog obima prevoza. posebno za putniþki i posebno za robni saobraüaj. (1) Tarifni sistem jedinstvenih prevoznih cena za celu mrežu Tarifni sistem jedinstvenih proseþnih prevoznih cena za celokupnu železniþku mrežu predstavlja klasiþni tarifni sistem iz vremena kada je železnica imala monopolski položaj na saobraüajnom tržištu. Na osnovu ovih troškova vrši se dalje formiranje proseþnih prevoznih cena u putniþkom i robnom saobraüaju za celu mrežu podjednako. Osnovne karakteristike ovog sistema su sledeüe: a) Cene saobraüajnih usluga utvrÿuju se kao jedinstvene proseþne cene za celu mrežu. i (4) Tarifni sistem slobodnog formiranja cena na principima marketinga (liberalizacija saobraüajnog tržišta). Usled toga. Iz odnosa ukupno realizovanog obima prevoza i ukupno ostvarenih troškova.

Ako se uþešüe visokotarifirajuüih vrsta robe poveüa železnica üe ostvariti veüe prihode.) i prema kolskim razredima (prvi razred. tzv. i obrnuto. U cilju odreÿivanja cena prema naþelu vrednosti robe.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ b) Diferenciranje cena po vrstama robe vrši se prema osnovnom tarifnom naþelu vrednosti robe (ad valorem) po kome se cene prevoza za pojedine vrste robe odreÿuju prema vrednosti robe koja se prevozi. Takve cene predstavljaju instrument države u voÿenju politike teritorijalnog razmeštaja privrede i regionalnog razvoja. prema težini i kubikaži robe (prostoru koji roba zauzima). drugi razred). 306 324 . U putniþkom saobraüaju cene se odreÿuju prema vrsti voza (putniþki. utvrÿene sa stanovišta interesa privrede i društva. c) Cene se diferenciraju i prema veliþini pošiljke. Utvrÿuju se posebne. Broj tarifnih razreda u primeni zavisi od primenjene politike cena. sva roba se klasifikuje u tarifne grupe. brzi. ako se poveüa uþešüe niskotarifirajuüih vrsta robe prihodi üe se smanjiti dok üe troškovi u masi ostati isti. ekspresni. kao i zaštite korisnika od monopolskog položaja železnice. za kolske pošiljke. a za robu manje vrednosti niže cene prevoza. tako da proseþna cena pokriva ukupne troškove prevoza. Kod kolskih pošiljki vrši se dalje diferenciranje cena prevoza. više cene za denþane pošiljke i niže. što üe za posledicu imati poveüanje njihovog uþešüa po jedinici usluge. tarifne razrede. a uz zanemarivanje interesa železnice. Jedinstvene proseþne prevozne cene su tipiþne monopolske prevozne cene (u smislu državnog monopola na odreÿivanje cena železnici). kao dominirajuüem pravilu. To znaþi da se za robu veüe vrednosti utvrÿuju više... odnosno koliþini robe koja se prevozi.N.

N. omoguüava utvrÿivanje realnih efekata po prugama kao osnove i opravdanja za investiciona ulaganja u pravcu modernizacije. izvršio je demonopolizaciju železnice. pozitivnije se može delovati na lokacije proizvodnih preduzeüa jer üe se u tom sluþaju transportni troškovi realnije tretirati. ̛ samo slobodnim formiranjem prevoznih cena mogu se razvijati društveno rentabilni odnosi u podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa na saobraüajnom tržištu. dok je drumski saobraüaj ostvario najveüe uþešüe. Stoga je. usledio i razvoj ostalih tarifnih sistema. Na savremenom saobraüajnom tržištu železnica je prestala da bude osnovni nosilac transportne funkcije. S druge strane. u uslovima razvijene konkurencije. meÿutim. razvoj ostalih grana saobraüaja. u okviru kojih saobraüajna preduzeüa slobodno formiraju cene svojih usluga.V. jedinstvene proseþne prevozne cene su neelastiþne i ne podstiþu na poslovno ponašanje na saobraüajnom tržištu. njihovim diferenciranjem na bazi troškova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Meÿutim. tj. a posebno drumskog. S ovakvim tarifnim sistemom železnica ne može biti ravnopravan partner ostalim saobraüajnim granama. 307 325 . Njeno uþešüe u ukupnom obimu prevoza znatno je smanjeno. za šta se navode sledeüi argumenti: 27 ̛ slobodnim formiranjem cena železnice. Preovladalo je shvatanje da i u železniþkom saobraüaju treba iüi na slobodnije formiranje prevoznih cena. ̛ jedinstvenim proseþnim prevoznim cenama zamagljuje se rentabilnost pojedinih pruga pa dolazi do neracionalnosti pri investiranju u razvoj pruga. Slobodno formiranje cena. ̛ slobodnim formiranjem cena usluga elastiþnije se uspostavlja ravnoteža izmeÿu ponude i tražnje za uslugama jer se na taj naþin na tražnju može uticati. U uslovima jedinstvenih proseþnih prevoznih cena nivelišu se troškovi rentabilnih i nerentabilnih pruga sa slabim saobraüajem.

Ako tražnja za saobraüajnim uslugama opada. treba ekonomskim merama obezbediti slobodnu konkurenciju na 308 326 . preuzimati ono saobraüajno preduzeüe koje pruža najviši kvalitet usluge. a železnica i ostala preduzeüa samostalno utvrÿuju konkurentne prevozne cene prema uslovima i odnosima ponude i tražnje kapaciteta. Kada se sva preduzeüa izjednaþe s cenom na donjoj granici tarifa s tržišta üe otpasti preduzeüa s visokim nivoom troškova proizvodnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (2) Tarifni sistem marginalnih tarifa U traženju rešenja za slobodno formiranje cena i njihovo diferenciranje razvijena je teorija marginalnih tarifa. Odreÿivanje gornje granice tarifa u ovom sluþaju štiti privredu od preteranog rasta cena saobraüajnih usluga. u uslovima jednakih cena. Kada se svi konkurenti izjednaþe s cenama na gornjoj granici tarifa. a to poveüavanje cena može iüi sve do gornje granice tarifa. Ovakav tarifni sistem može se primenjivati samo pod odreÿenim uslovima: 29 ̛ prvi uslov je da se država. Cene se ne smeju snižavati ispod donje granice. tada poþinje da deluje konkurencija kvalitetom. 28 Suština teorije marginalnih tarifa leži u sledeüem: ŷ država odreÿuje gornju i donju granicu prevoznih cena za odreÿene grupe robe koja je svrstana u tarifne razrede. Umesto toga. ne upliüe u poslovanje železnice i ne ispostavlja joj nikakve zahteve iz domena karaktera javne službe. administrativnim merama.N. saobraüajna preduzeüa üe smanjivati prevozne cene sve do donje granice tarifa.V. ili üe morati da vrše racionalizaciju prevoza i svog poslovanja. Prevoze üe. jer bi to vodilo nelojalnom tržišnom ponašanju i uništavajuüoj konkurenciji. Ako tražnja za saobraüajnim uslugama raste cene se mogu poveüavati.

a ne samo za železnicu. Ako se svi navedeni uslovi ispune. a da železnica plaüa takse i naknade za korišüenje infrastrukture. a to znaþi na bazi troškova komercijalno rentabilnog poslovanja. te da samo taj deo troškova pokriva iz cena koje se slobodno formiraju u okviru gornje i donje granice tarifa. stiþe se moguünost formiranja cena prevoza u svim granama saobraüaja na podjednakim osnovama. zatim dela troškova koji se odnose na takse i naknade za finansiranje infrastrukture i prema društvenim marginalnim eksternim troškovima saglasno uþešüu svake saobraüajne grane u njihovom nastajanju. zauzimanja prostora i bezbednosti saobraüaja. buke. ̛ þetvrti uslov je da se reši pitanje troškova infrastrukture železnice po istom principu kao i u ostalim saobraüajnim granama. To znaþi da država (ili posebno preduzeüe) treba da preuzme finansiranje troškova infrastrukture u celini.N.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ saobraüajnom tržištu i slobodno formiranje cena saobraüajnih grana prema odnosima ponude i tražnje. 309 327 . svih ̛ drugi uslov je da se principi poslovanja s gornjom i donjom granicom tarifa primene u svim saobraüajnim granama. da se one iskljuþe iz mreže na kojoj se cene slobodno formiraju i da država subvencioniše održavanje saobraüaja na ovakvim prugama. i ̛ peti uslov je da se kod utvrÿivanja takse i naknade za korišüenje infrastrukture za sve saobraüajne grane ukljuþe i eksterni troškovi saobraüaja. ̛ treüi uslov je da država reši pitanje nerentabilnih pruga. buduüi da svaka saobraüajna grana ima razliþito dejstvo na životnu sredinu posmatrano sa stanovišta zagaÿivanja vazduha i terena.

. za utvrÿivanje cena prevoza na pojedinim relacijama primenjuju se tzv.. ’0. onda je koeficijent iznad ’1’ (’1. Tarifni sistem po relacijama uglavnom se koristi kao dopunski element u politici formiranja cena saobraüajnih usluga.N. ili su pak troškovi iznad proseþnih.). zasnovan na principima primene marketing koncepta u poslovanju saobraüajnih preduzeüa. Naþelo vrednosti robe služi za diferenciranje visoko i niskotarifirajuüih vrsta robe. podižu i spuštaju u zavisnosti od opštih uslova konkurencije. što znaþi da se cena usluga ne izraþunava prema stvarnoj dužini relacije. Na primer.) Može se zakljuþiti da tarifni sistem po relacijama predstavlja uvoÿenje konkurentskih cena kao reakciju na sve izraženiju konkurenciju drumskog saobraüaja. veü se njena stvarna dužina množi s koeficijentom virtuelnosti..30’. Ovaj tarifni sistem podrazumeva grupisanje relacija (na primer pruga u železniþkom saobraüaju) prema obimu saobraüaja i uslovima konkurencije. Ako je konkurencija na relaciji jaþa. onda je koeficijent ispod ’1’ (’0.’0. na temelju tokova putnika i robe. proizašao je kao posledica inicijative 310 328 . po grupama relacija. a u sluþaju da na datoj relaciji konkurencije nema ili je slaba.’1. virtuelni kilometri (u sluþaju švajcarskih železnica).15’.90’. ovaj tarifni sistem podrazumeva i ukljuþivanje ostalih uticajnih faktora konkurencije pri definitivnom utvrÿivanju cena saobraüajnih usluga. ’1.70’. a nivo cene saobraüajne usluge se u osnovi odreÿuje na osnovu troškova po relacijama prevoza. To omoguüava da se cene odvojeno...10’. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ (3) Tarifni sistem po relacijama Tarifni sistem po relacijama oslanja se na naþelo vrednosti prevozne usluge... Pored razlike u troškovima prevoza i gustine saobraüaja na datim relacijama.. (4) Tarifni sistem slobodnog formiranja cena na principima marketinga Tarifni sistem slobodnog formiranja cena.95’.V.

za primenu ovog tarifnog sistema neophodno je prethodno stvoriti uslove koji svim saobraüajnim granama obezbeÿuju uþešüe u tržišnoj utakmici pod jednakim ekonomskim uslovima. i ƒ princip jednostavnosti i lake primenljivosti.V.N. ƒ princip uspešnog integrisanja s tarifnim sistemima ostalih železniþkih uprava (inostranih železnica). Utvrÿivanje i diferenciranje cena primenom tarifnog sistema na principima marketinga zasniva se na istraživanju tržišta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ za liberalizaciju saobraüajnog tržišta u poslednjoj deceniji XX veka. ƒ princip diferenciranosti cena prema kvalitetu usluga. ƒ princip stimulativnosti za obimnije prevoze i ravnomerniju tražnju. ƒ princip diferenciranja cena u zavisnosti od platežne sposobnosti korisnika usluga. Imajuüi u vidu da pomenuti koncept liberalizacije podrazumeva punu konkurenciju izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. formiranje prevoznih cena podrazumeva primenu sledeüih principa: 30 ƒ princip rentabilnosti poslovanja. na principima i na naþin koji su izneseni u prethodnim izlaganjima. gde konkurencija predstavlja dominantan faktor formiranja cena prevoznih usluga. Da bi se takvi uslovi formirali mora se najpre razrešiti problematika organizacije i poslovanja železnice kao preduzeüa. ƒ princip diferenciranja cena u zavisnosti od konkurencije. Kada je reþ o tarifnom sistemu zasnovanom na principima marketinga. 311 329 .

On ne postoji kao neka stvar za upotrebu. Ovo pokazuje da se tarifni poslovi ne sastoje iskljuþivo od izrade tarifa i utvrÿivanja cena. zatim praüenje ponašanja tržišta i preduzimanje tarifnih mera. instrumenata i tarifnih tablica. izradu tarifnih odredbi. Ljudi i roba putuju transportnim sredstvima. prodajuüi uslugu. Korisni uþinak može se utrošiti samo za vreme procesa proizvodnje. tj. u saobraüaju usluga nije materijalni proizvod. „Ono što transportna industrija prodaje jeste samo promena mesta.2. Prodaja industrijskih proizvoda. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 4. fakturisanje i naplatu proizvoda. uvoÿenje povlastica. To znaþi da saobraüajno preduzeüe. Meÿutim. vremenski sledi nakon funkcije proizvodnje.V. Poslovi prodaje su tu vezani uz lagerovanje proizvoda u magacinu proizvoÿaþa. U sklopu funkcija poslovne logistike saobraüajnih preduzeüa prodaja saobraüajnih usluga predstavlja specifiþnu funkciju koja se razlikuje od funkcije prodaje materijalnih proizvoda kao rezultata procesa proizvodnje industrijskih preduzeüa. otpremu.N. cirkuliše kao roba. veü predstavljaju dinamiþki proces veüeg broja aktivnosti. upravo saþinjava proces proizvodnje koji je rezultat njegovog dejstva. s produkcionim procesom transportne industrije. kalkulaciju cena. kako je veü reþeno. KOMERCIJALNI POSLOVI PRODAJE USLUGA Iz prethodno izloženih tarifnih sistema proizilaze i tarifni poslovi komercijalne službe u vezi s utvrÿivanjem osnova i elemenata za formiranje cena. a putovanje. Korisni uþinak nerazdvojno je vezan s procesom transportovanja.“ 31 312 330 . pakovanje. Proces proizvodnje i potrošnje saobraüajne usluge se vremenski i prostorno podudara jer sama usluga predstavlja promenu mesta ljudi ili robe. kao funkcija poslovne logistike industrijskih preduzeüa. koja tek pošto bude proizvedena funkcioniše kao trgovinski artikal. i permanentno praüenje aktivnosti konkurencije uz prilagoÿavanje cena uslovima tržišta.2. premeštanje ovog sredstva. prodaje zapravo sam proces njene proizvodnje. razliþita od tog procesa.

mogu se svrstati u dve osnovne kategorije: ƒ direktna prodaja. ƒ Direktna prodaja preko sopstvenih blagajni najviše je zastupljena na železniþkim i autobuskim stanicama. i ƒ indirektna prodaja. otpremu robe za prevoz i naplatu usluga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Samim tim. uz obavljanje magacinskih i komercijalnih poslova ispostavljanja i obraþuna tovarnih listova. sa stanovišta naþina prodaje saobraüajnih usluga. Osnovni poslovi špeditera predstavljaju organizovanje prevoza. a komercijalni poslovi prodaje svode se na zakljuþivanje ugovora o prevozu. te izbor kanala prodaje. koordinira i kontroliše njihov rad sve do potpune 313 331 . kao što arhitekt mora da „analizira razne moguünosti i rešenja za realizaciju svog projekta. Jer. ƒ Indirektna prodaja saobraüajnih usluga vrši se preko putniþkih agencija.N. Organizacija prodaje voznih karata putnicima razlikuje se od komercijalnih tehnika u robnim magacinima gde se preuzima roba od korisnika i otprema transportnim jedinicama. Prema naslovu brošure koju je izdao Meÿunarodni savez špeditera u Bernu (Švajcarska). kao i otpremanje i dopremanje robe u unutrašnjem i meÿunarodnom saobraüaju. sledi da ne postoji lagerovanje. arhitekt angažuje i razne izvoÿaþe. akvizitera i predstavnika. u robnom saobraüaju. pakovanje i otprema usluge kao proizvoda. obaveštavanja o prispeüu pošiljki. preko sopstvenih blagajni. za putniþki saobraüaj i preko špedicija i predstavnika. „Špediter – arhitekt transporta“. špediterski poslovi se mogu uporediti s arhitekturom.V. Kanali prodaje. ili gde se vrši organizovanje prevoza do magacina korisnika. komercijalnu tehniku pri prijemu robe na prevoz. preko špeditera putniþkih agencija i njihovih poslovnica.

U njih spadaju tehniþki poslovi prijema i otpreme putnika i robe. 32 tako i špediter realizuje svoje zadatke. istovara. utovara. ukljuþujuüi sve dostupne medije (televiziju. sortiranja. štampane medije. reklame i propagande. oglasne panoe itd). pošiljalac robe. jeste da reklamu i propagandu obavljaju za vreme samog procesa proizvodnje saobraüajnih 314 332 .N. reklame i propagande postali su neophodni u strukturi funkcija poslovne logistike saobraüajnih preduzeüa na razvijenom saobraüajnom tržištu. On. za razliku od preduzeüa u industrijskoj proizvodnji. organizuje prevoz. Saobraüajna preduzeüa koriste razliþite oblike reklame. pripreme robe za transport i utovar u kamione. u drumskom saobraüaju u te poslove mogu se svrstati poslovi pakovanja. Ono što saobraüajna preduzeüa još mogu da þine. ̛ Transportno-manipulativni poslovi su razliþiti u zavisnosti od saobraüajne grane u kojoj se obavljaju. plakate. to su poslovi manipulacije s robom u magacinima oko njenog prijema. a obavlja ih korisnik. Osnovna svrha ovih poslova jeste unapreÿenje prodaje usluga s ciljem da se korisnicima pruže sve informacije o tehniþkim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ realizacije“. U robnom saobraüaju. U železniþkom saobraüaju struktura transportno-manipulativnih poslova je najšira. U komercijalne poslove prodaje usluga spadaju još dve grupe poslova: ̛ transportno-manipulativni poslovi. takoÿe. tehnološkim. lagerovanja i isporuke primaocu. gde se ovi poslovi obavljaju u pristaništima i lukama. Na primer. organizacionim i komercijalnim uslovima prevoza. ̛ Poslovi akvizicije. radio.V. i ̛ poslovi akvizicije. Takva struktura poslova odnosi se i na reþni i pomorski saobraüaj. koordinira proces transporta i brine o robi sve do njene isporuke korisniku. bira najpovoljniji prevozni put i najpovoljnije transportere.

Tako se. na primer. u uslovima savremenog razvijenog saobraüajnog tržišta mora predstavljati stalan zadatak komercijalnih službi svakog saobraüajnog preduzeüa. letova po specijalnim cenama i terminima i sl. uputstva i predlozi u vezi s buduüim putovanjima.V. ŸŸŸŸŸźź 315 333 .N. putnicima u toku putovanja mogu deliti propagandni materijal. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ usluga. Ekonomska propaganda. redovi vožnje razliþitih poslovnih vozova.

Nemarnik. Beograd. Beograd.. Ž. Table Ronde 34. Nemarnik. 150. D. 1988. Nemarnik. str. 1977. J. 316 334 . CEMT: „Memorandum der Bahnen für die Anhorung bei der CEMT“. 313. 49–50 6 7 Kolariü. F. V. 14 Ɣ Kolariü. 151–157 Brög. 3 4 Isto.: „Marketing u saobraüaju“. 10 11 Isto. V...N. J. 1978. CEMT. Studie.. Beograd. Berlin. 18–22. str. Stefanoviü. Paris. Paris. Studie. Ɣ UIC-Wirtschaftskomission: „Les previsions dans les chemins de fer“.: „Motifs psyhologiques guident les usagers“. Beograd. i drugi: „Poslovna logistika“. 1978. str. str. Brussels. str. F. V. Kostiü. Beograd. 1977. 1964. 157–158 13 UIC-Wirtschaftskomission: „Les previsions dans les chemins de fer“. Göttingen. 12 Kolariü. 1975. J. W. str. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ Fusnote V: 1 Ferišak. V.V. Zagreb. Petkoviü. 196. 20. str.. 1978. 1986.: „Markttest im Verkehr als Instrument der Ermitlung und Messung Marktstrategischer Verhaltnesweisen’’.: „Marketing u saobraüaju“. Ž. V. M. str. J. 1983. Henwinkel. 275. 1977.: „Marketing u saobraüaju“. 5 Kolariü. str. Stackelberg.: „Theorie der regionalen Verkehrsplanung“. str. Beograd.: „Osnovi organizacije“..: „Marketing u saobraüaju“. 36–37.. M. Nemarnik. V.: „Marketing“. 1974. 65–66 9 Kolariü. 1978. Paris. str.. 112–115 8 Voigt. 2 Milisavljeviü.

1947. 23 Livjaht i drugi: „Koordinacija avtomobilnogo i železnogo transporta“. Ekonomski fakultet. str. str. Beograd. doktorska disertacija. Ɣ Vasiljeviü.: „Prognoziranje i planiranje razvoja transporta metodama eksperata“. str. 21 ýiþak.: „Ekonomika saobraüaja“. W. str. str. V. V. 24 Požar. 7/1986 i 12/1986 16 Kolariü. 1978.: „Osnovi organizacije“. Beograd.. 12. 1969.V. Ž. 205–209 17 Ferišak. V. 1964. Eror. 19 Kolariü. Ɣ Kolariü. sistema i politike cena detaljnije u: Ɣ Novakoviü. S. S. 1985. str. II tom. 1978. 1978. M. 1986. J.: „Ekonomika i organizacija saobraüajnih preduzeüa“. Beograd. 5/1986. S.. Beograd.: „Organizacija železniþkog saobraüaja“. Moskva. str. 25 Marks. 132–133 26 O razvoju teorija tarifa.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. str.: „Teorija in praksa (transporta in) logistike“. Stefanoviü. 1989. 317 335 .. Zagreb. Beograd. 1978. str.N. K. N. V. Beograd. Kolariü. 216. 247–248 20 Kolariü. 1978. 18 Kolariü. 275.: „Marketing u saobraüaju“.. Kostiü. D. V. 45. Nemarnik. str. M.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. V. i drugi: „Poslovna logistika“. Beograd. Ž. Železnice br. Petkoviü. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 15 Starovitz. 164. 173–174 22 Kolariü. 387.: „Marketing orijentacija železnice kao osnova tarifskog sistema“.: „Kapital“. 1978. Maribor. Beograd. 1983.. V.. Beograd. Beograd. V.

S. 1989. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔORGANIZACIJA POSLOVNE LOGISTIKE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûAƔ 27 Kolariü.N. V. str.: „ Kapita“.: „Theorie economique et la question commercial des chemins de fer“. S. J. str.: „Marketing orijentacija železnice kao osnova tarifskog sistema“. 79–80 318 336 . 1983. Ɣ Hütter. 1961. str. doktorska disertacija. 397. Beograd. str. 32 Bogoviü. Ekonomski fakultet. Zagreb. X–1960. K.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“..: „Marketing kao instrument integracijskih veza u promet“. op. Revue generale de chemins de fer. 31 Marks.V. B. Beograd. 1947. cit. 1978. R. 28 Ɣ Oort. 394–395. 29 Kolariü. Beograd.: „Der Marginalissimus als Basis der Preisbildung in der Verkehrswirtschaft“. 30 Vasiljeviü. V. 28. II tom.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ VI EKONOMIJA POSLOVANJA SAOBRAýAJNIH PREDUZEýA 1. Ovakva podela þinilaca procesa proizvodnje postavljena je. kao osnova za objašnjenje procesa reprodukcije u kom sredstva za rad i predmet rada samo prenose 319 337 .V. Pošto transport. onda i u saobraüajnim preduzeüima osnovne þinioce procesa transporta predstavljaju upravo ova tri navedena elementa. SREDSTVA SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA I KARAKTERISTIKE NJIHOVE REPRODUKCIJE Osnovne þinioce koji uþestvuju u procesu svake reprodukcije predstavljaju: ŷ sredstva za rad. predstavlja produžetak procesa proizvodnje svake robe koja izlazi na tržište.N. i ŷ rad. kao svrsishodna delatnost. sa stanovišta politiþke ekonomije. kao proces proizvodnje usluga. ŷ predmet rada.

EKONOMIJA OSNOVNIH SREDSTAVA (TRANSPORTNIH KAPACITETA) Podela sredstava za proizvodnju na osnovna i obrtna sredstva vrši se na osnovu njihove funkcije u procesu proizvodnje i na osnovu njihovog trajanja ili vrednosti u funkciji njihovog ekonomskog reprodukovanja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ svoju opredmeüenu vrednost na novi proizvod – uslugu. duže od godinu dana. U osnovna sredstva spadaju sva sredstva koja fiziþki traju duže od ciklusa proizvodnje datog proizvoda (usluge). analizu rezultata poslovanja i preduzimanje mera poslovne politike za poboljšanje rezultata važna je podela na elemente procesa proizvodnje prema njihovoj ulozi u samom procesu proizvodnje. Ɣ obrtna sredstva. Zbog toga se ovi elementi dele na sredstva za proizvodnju i radnu snagu.N. 320 338 .V. U obrtna sredstva spadaju sva sredstva koja se fiziþki ili vrednosno potroše u celini u toku jednog zaokruženog ciklusa proizvodnje. Sredstva zajedniþke potrošnje ne spadaju u poslovna sredstva koja su u funkciji proizvodnje veü služe samo za poboljšanje uslova proizvodnje u funkciji reprodukcije radne snage. ili þija vrednost prevazilazi odreÿene (zakonom utvrÿene) okvire. za poslovanje preduzeüa. Meÿutim. pa ih radi toga treba odvojeno analizirati. Svaka od ovih grupa sredstava ima svoju specifiþnu strukturu prema funkciji i naþinu svog reprodukovanja u procesu proizvodnje. dok strukturu poslovnih sredstava þine: Ɣ osnovna sredstva. dok iskljuþivo živi rad stvara novu vrednost.1. i Ɣ sredstva zajedniþke potrošnje. njihovoj funkciji i naþinu reprodukovanja. 1.

tj. grupa osnovnih sredstava u koju spadaju oruÿa za rad. mašine. znaþajni su sledeüi aspekti izuþavanja strukture i funkcija osnovnih sredstava: 1. i 3. ekonomija reprodukcije kapaciteta. izraþunavanje i merenje korišüenja kapaciteta u procesu saobraüaja). tehniþka struktura transportnih kapaciteta. proizvodnju saobraüajnih usluga. osnovna sredstva u saobraüaju saþinjavaju transportni kapaciteti.N. i ƒ ostala osnovna sredstva u funkciji poslovanja saobraüajnih preduzeüa. ƒ pokretna transportna sredstva kao transportne jedinice (vuþno-prevozna sredstva). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Posmatrano sa stanovišta izloženih principa. Meÿutim. U poslovnoj politici saobraüajnih preduzeüa i za ekonomiju saobraüaja. instalacije i dr. TEHNIýKA STRUKTURA TRANSPORTNIH KAPACITETA Tehniþka struktura osnovnih sredstava u saobraüajnim preduzeüima može se izražavati onako kako je u zakonskim propisima izvršena sistematizacija osnovnih sredstava. u saobraüaju. ima svoje specifiþnosti u odnosu na ostale oblike proizvodnje.1.1. 321 339 .. 1.V. 2. ƒ transportna oprema i sredstva integralnog transporta. Prema svojoj funkciji i naþinu reprodukovanja u proizvodnji saobraüajnih usluga sva osnovna sredstva mogu se podeliti u sledeüe þetiri grupe: ƒ saobraüajni put sa svim fiksnim postrojenjima. kapacitet transportnih sredstava (veliþina.

(1) Saobraüajni put U prvu grupu osnovnih transportnih kapaciteta spada saobraüajni put kao opšti uslov tehnološkog procesa proizvodnje u saobraüaju koji ujedno odreÿuje i karakter tehnologije saobraüaja.N. Ovde. po svojoj funkciji u procesu proizvodnje saobraüajnih usluga. tj. od þetiri prethodno nabrojane: (1) saobraüajni put sa svim fiksnim postrojenjima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Osnovni transportni kapaciteti. od samog poþetka razvoja železnice saobraüajni put (infrastruktura) ulazio je u sastav. meÿutim. može se ukloniti ova suštinska razlika i otvoriti moguünost zdravijih konkurentskih odnosa izmeÿu železnice i ostalih saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. Ni u jednoj od ostalih grana saobraüaja saobraüajni put nikada nije bio sastavni element saobraüajnog preduzeüa.V. (2) vuþna i prevozna sredstva. Sledeüa razlika je u tome što saobraüajni put železniþkog saobraüaja kao organizator saobraüaja može da koristi samo jedno železniþko-transportno preduzeüe. postoji suštinska razlika izmeÿu železnice i ostalih grana saobraüaja. Svaka od ovih grupa ima razliþitu tehniþku strukturu u pojedinim granama saobraüaja. nalaze se u prve tri grupe osnovnih sredstava. transportna oprema itd. kao pokretni kapaciteti. dok na svim ostalim 322 340 . Iskljuþivo izdvajanjem infrastrukture (saobraüajnog puta) iz sastava železniþko-transportnih preduzeüa i formiranjem posebnog ili posebnih preduzeüa infrastrukture kao vlasnika saobraüajnog puta u železniþkom saobraüaju. Naime. u strukturu osnovnih sredstava železniþkih transportnih preduzeüa. i (3) sredstva integralnog transporta.

Saobraüajni put u železniþkom saobraüaju ima posebnu tehniþku strukturu koju saþinjavaju: ̛ pruga.V. mostovi. 323 341 . stanice. vijadukti. magacini. ̛ zgrade. Jedino su u vazdušnom saobraüaju organizacione regulative nešto þvršüe u smislu tehnološke organizacije korišüenja vazdušnih koridora i aerodroma. ̛ tuneli. ̛ telekomandni ureÿaji i stanice za daljinsko upravljanje vozovima. mogu da se po saobraüajnom putu kreüu slobodno. dok u ostalim saobraüajnim granama. utovarne rampe i ostale pružne instalacije.N. odnosno plovila. uz poštovanje uobiþajenih saobraüajnih propisa. ̛ elektrotehniþka postrojenja. galerije. ̛ sredstva veze i telekomunikacije. kod koje u tehnološkom smislu odvijanja saobraüaja nije dozvoljena nikakva improvizacija. nadvožnjaci i sl. ali su i u ovoj saobraüajnoj grani sloboda i naþin korišüenja saobraüajnog puta neuporedivo liberalniji nego što je to kod železnice. ̛ industrijski koloseci u preradnim – ranžirnim stanicama. što znaþi: ukrštaju. vodovi elektrificiranih pruga i sve elektrotehniþke instalacije. Razlika izmeÿu železnice i ostalih saobraüajnih grana ogleda se u tome što u železniþkom saobraüaju saobraüajni put strogo odreÿuje regulisanje kretanja vozova u tehnološkom procesu odvijanja saobraüaja. koja može biti jednokoloseþna i višekoloseþna (kao saobraüajni put za javni saobraüaj). ̛ signalno-sigurnosna postrojenja. pravna i fiziþka lica. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ saobraüajnim putevima saobraüaj mogu da organizuju i da te puteve koriste sva preduzeüa. mimoilaze i pretiþu.. ali bez ikakvog posebnog organizacionog regulisanja. vozila.

koje se dalje grupišu prema vuþnoj snazi i brzinama koje mogu razvijati. Kapacitet voza kao transportne jedinice formira se na osnovu tehniþke strukture lokomotive i vagona. uvek su se nalazili izvan osnovnih sredstava saobraüajnih preduzeüa tih grana saobraüaja. Tehniþka struktura putniþkih vagona razvrstana je prema više kriterija: ̛ prema nameni: putniþka kola. koji prugu þine kompletnim funkcionalno sposobnim saobraüajnim putem. ŷ U železniþkom saobraüaju osnovna transportna jedinica je voz koji saþinjavaju: lokomotiva. aerodromi. kao osnovnih transportnih kapaciteta..). ̛ prema broju osovina: dvoosovinska i þetvoroosovinska kola. i 324 342 . razlika u pogledu formiranja transportnih jedinica. kao vuþni kapacitet i vagoni (putniþki ili teretni). kola s ležajevima. po razliþitim saobraüajnim granama. (2) Vuþni i prevozni kapaciteti Drugu grupu osnovnih sredstava.. U ostalim saobraüajnim granama infrastrukturni objekti saobraüajnog puta (putevi.V. vagon-restorani. salonska kola. kola drugog razreda i A/B kola prvog i drugog razreda. kao prevozni kapaciteti. službena kola. kola za spavanje. predstavljaju železniþku saobraüajnu infrastrukturu i osnovnu komponentu transportnog kapaciteta..N. razliþita postrojenja i prateüi objekti. Tehniþku strukturu lokomotiva þine: elektriþne. Kod ove grupe osnovnih sredstava postoji. ̛ prema kategoriji: kola prvog razreda. zatim vuþne i manevarske lokomotive. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Svi navedeni objekti. dizel i parne (u današnje vreme u upotrebi još samo na posebnim deonicama kao turistiþka atrakcija). . þine pokretna transportna sredstva.. luke.

V. mini-busevi. cisterne.. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ̛ prema dozvoljenim brzinama: kola za normalne brzine i kola za velike brzine. bruto registarskoj tonaži i veliþini. ŷ U drumskom saobraüaju tehniþka struktura prevoznih sredstava posmatra se: ̛ prema nameni: ̛ za prevoz putnika: autobusi. Tehniþka struktura teretnih vagona odreÿuje se prema relativno sliþnim kriterijima: ̛ prema nameni: otvorena.. ̛ za prevoz tereta: kamioni s prikolicom i kamioni bez prikolice. 325 343 . 10 t. ŷ U pomorskom i reþnom saobraüaju transportna sredstva se uglavnom razvrstavaju prema pogonu. kao i prema nameni u zavisnosti od toga da li se radi o putniþkom ili teretnom saobraüaju. ̛ prema broju osovina: dvo / tro / þetvoroosovinska kola.N. ̛ prema kapacitetima: ̛ u putniþkom saobraüaju: prema broju sedišta.. plato-nosaþi kontejnera. ̛ prema nosivosti: 5 t. ̛ u teretnom saobraüaju: prema nosivosti i obliku tovarnog prostora... specijalna kola. putniþki automobili. traktori. zatvorena. 20 t itd.. kombi dostavna vozila..

Ɣ KAPACITET KAO KATEGORIJA ORGANIZACIJE Pod kategorijom kapaciteta se.. srednji..) i prema pogonu (mlazni. kao i kada je reþ o ekonomiji i organizaciji industrijskih preduzeüa.. a prema opštoj teoriji organizacije.1.). telegraf. avioni se dele uglavnom prema tipovima (boing 727. pošta.. elisni). puteva.. 326 344 . vuþnih i voznih sredstava. i Ɣ kao kategorija dinamike troškova i analize uticaja korišüenja kapaciteta na ekonomiju saobraüajnog preduzeüa. u utvrÿivanje kapaciteta pojedinih deonica saobraüajne mreže (pruga. 737..V. a u saobraüaju se može iüi i dalje. MD 11. transportna mehanizacija i ostala transportna oprema. palete. DC 10. sredstva „hucke-pack“ prevoza. veliki). 1.N. KAPACITET TRANSPORTNIH SREDSTAVA Kapacitet transportnih sredstava se u poslovnoj ekonomiji može posmatrati iz dva aspekta: Ɣ kao kategorija organizacije saobraüajnog procesa i usklaÿivanja ponude usluga u odnosu na tražnju. Strukturu sredstava integralnog transporta þine kontejneri (mali.. turbo-elisni. dizalice) i ostala transportna oprema.) (3) Sredstva integralnog transporta Treüu grupu transportnih kapaciteta þine sredstva integralnog transporta. podrazumeva kapacitet preduzeüa 1 u þijem se okviru može meriti kapacitet radnog mesta ili pogona 2 . mehanizacija za pretovar (viljuškari. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ŷ U vazdušnom saobraüaju.. transportnih jedinica itd.2. itd.. (U PTT delatnosti tehniþka struktura osnovnih kapaciteta deli se na tehniþku opremu i instalaciju po osnovnim sektorima: telefonija.

izraženu u neto tonskim i/ili putniþkim kilometrima. Potpuno korišüenje transportnog kapaciteta. zahteva dalje preciziranje pojma kapaciteta.V. 327 345 . Mellerowicz je dao najkompletniju i najadekvatniju definiciju kapaciteta do sada. u tonama i broju putnika i ponuÿenim neto tonskim i/ili putniþkim kilometrima.N. minimalni i optimalni kapacitet. 3 Ovakva definicija se može prihvatiti i kada je u pitanju saobraüajno preduzeüe koje proizvodi odreÿenu koliþinu saobraüajnih usluga. i (3) ekonomskog. i ̛ maksimalni. 4 (1) Kvantitativno. ̛ radni kapacitet. (2) kvalitativnog. kao kategorije poslovne ekonomije. kapacitet je sposobnost preduzeüa da proizvede odreÿenu koliþinu proizvoda u odreÿenom vremenu uz potpuno korišüenje sredstava za rad i potpunu zaposlenost radne snage. Ovo su osnovne kategorije kapaciteta znaþajne za poslovnu ekonomiju saobraüajnog preduzeüa. u odreÿenom vremenu. posebno zbog prisustva korisnika usluga u samom procesu proizvodnje. U tom smislu kapacitet valja posmatrati iz sledeüa tri aspekta: (1) kvantitativnog. uz potpuno korišüenje transportnih sredstava i potpunu zaposlenost radne snage. kao i za analizu ekonomije i racionalnosti korišüenja transportnog kapaciteta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Pojam kapaciteta se u teoriji troškova razliþito definiše. kapacitet se može definisati po više kriterija: ̛ ukupni ponuÿeni kapacitet prevoza. ili kapacitet radnog parka i kapacitet inventarskog parka transportnih sredstava. Prema njemu.

kao što su: kapacitet pruge u pogledu dozvoljenih osovinskih pritisaka. a taj se kapacitet u razliþitim saobraüajnim granama razliþito izražava i meri i to za svaku transportnu jedinicu posebno. Ovako izražena. Najbitniji faktori koji utiþu na propusnu moü pruge jesu: stanje pruge u pogledu dozvoljenih brzina. Prevozna moü pruge zavisi od šire strukture tehniþkih i tehnološko-organizacionih faktora koji su predmet razvojne i tekuüe poslovne politike železnice. u tonama robe i broju putnika koji se tom prugom u pomenutom periodu mogu prevesti.N. osim u stanicama. a takoÿe i tehnologije transporta u železniþkom saobraüaju. kao i preticanja na dvokoloseþnoj pruzi. kapacitet železniþke pruge izražava se u obliku dve veliþine: ̛ propusna moü pruge. U železniþkom saobraüaju struktura kapaciteta je najkompleksnija. To je posledica specifiþnog karaktera pruge kao saobraüajnog puta.V. itd. ̛ Prevozna moü pruge izražava se i meri u koliþini robnih i putniþkih tokova koji mogu da se ostvare na jednoj pruzi u periodu od godinu dana. dopuštene tonaže vozova. Zbog nužnosti strogog regulisanja kretanja vozova i nemoguünosti njihovog ukrštanja na otvorenoj jednokoloseþnoj pruzi. organizacija saobraüaja na pruzi. tj. dužina staniþnih prolaznih koloseka (propusna moü stanice). i ̛ prevozna moü pruge. dužina meÿustaniþnih odstojanja. 328 346 . ̛ Propusna moü pruge izražava se i meri prema broju pari vozova koji se mogu propustiti prugom u periodu od 24 h. tj. propusna moü zavisi od više þinilaca koji se javljaju kao kategorije investicione i organizacione prirode u poslovnoj i razvojnoj politici železnice. Prevoznu moü pruge pre svega odreÿuju njena propusna moü i okolnosti koje na tu propusnu moü utiþu. a zatim još i drugi. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Transportni kapacitet saobraüajnog preduzeüa proizilazi iz strukture ponuÿenog kapaciteta pojedinih transportnih sredstava kojima saobraüajno preduzeüe raspolaže.

Iskljuþivo voz. ̛ Kapacitet lokomotiva izražava se u vuþnoj snazi lokomotiva: elektro. tj. nosivost vagona. tj. odnos izmeÿu tara težine voza i neto težine robe koja se u njemu prevozi.V. itd. kao parcijalnim prevoznim kapacitetima. ̛ Kapacitet teretnih kola (vagona) izražava se u ponuÿenoj nosivosti u tonama robe koje se mogu prevesti raspoloživim kolskim parkom i ponuÿenim neto tonskim kilometrima koji se angažovanjem voznog parka mogu ostvariti.N. ̛ Kapacitet putniþkih kola (vagona) izražava se u broju ponuÿenih sedišta i broju ponuÿenih sedišta/kilometara koji se mogu ostvariti normalnim korišüenjem i organizacijom kola. 329 347 . Za poslovnu ekonomiju i utvrÿivanje racionalnosti organizacije saobraüaja od znaþaja je odnos izmeÿu bruto i neto rada vozova. Kapacitet teretnih kola se odreÿuje i njihov se rad meri na bazi statiþkog i dinamiþkog optereüenja kola. vuþna snaga lokomotiva. Rad lokomotiva izražava se lokomotivskim i bruto tonskim kilometrima koji se proseþno mogu ostvariti normalnim korišüenjem lokomotivskog parka. predstavlja transportni kapacitet železnice koji se izražava u bruto težini voza (u tonama) i u bruto tonskim kilometrima. Dinamiþko optereüenje obeležava broj tona robe koja se u kolima proseþno može prevoziti. dizel (i parnih) pojedinaþno i ukupno u kilovatima (kW) ili konjskim snagama (KS) i jedinicama bruto rada koji su sposobne da ostvare. s lokomotivom kao parcijalnim vuþnim kapacitetom i odgovarajuüim brojem kola. koliko se tona robe po jednoj osovini može utovariti u kola. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ dopuštene brzine kojima se vozovi mogu kretati. Statiþko optereüenje u tonama obeležava tehniþku strukturu kola. a to znaþi odnos izmeÿu bruto tonskih i neto tonskih kilometara. što potpada pod organizaciju korišüenja kolskog parka. ̛ Kapacitet voza kao osnovne transportne jedinice formira se na osnovu kriterija kapaciteta pruge. lokomotiva i kola.

Time nije izražen pravi kapacitet preduzeüa. tj.V... Ovakav naþin definisanja kvaliteta veoma je bitan. Kvantitativno. za plaüenu kartu koja podrazumeva mesto za sedenje u vozu. da je kapacitet voza u putniþkom saobraüaju 500 putnika prema ponuÿenom broju sedišta. U analizi kapaciteta se u ovom sluþaju ne može konstatovati da je kapacitet poveüan za sto putnika. Stepen korišüenja kapaciteta može se poveüati racionalnijom organizacijom saobraüaja vozova i korišüenjem 330 348 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U ostalim granama saobraüaja kapacitet se kvantitativno izražava samo u broju ponuÿenih tona i tona/kilometara i broja putnika i putnika/kilometara i to ukupno i po pojedinim transportnim jedinicama. na primer. da stoji. preduzeüe može da ostvari veüi obim proizvodnje lošijeg kvaliteta od standardnog. jer je korisnik usluge prisutan u samom procesu prevoza. U ovim granama saobraüaja saobraüajni put nije sastavni element kapaciteta saobraüajnog preduzeüa. avioni. posebno u putniþkom saobraüaju.N. Ako se u vozu nalazi 600 putnika. nema mesto za sedenje veü mora. U tom sluþaju nisu svi putnici dobili odgovarajuüi kvalitet usluge. To znaþi da se kapacitet izražava iskljuþivo za pokretne transportne kapacitete kao što su brodovi. Tehniþka struktura saobraüajnog puta u ovim saobraüajnim granama može da predstavlja samo limitirajuüi faktor korišüenja postojeüih transportnih kapaciteta saobraüajnih preduzeüa. Zbog toga se kapacitet definiše iskljuþivo kao moguüi obim proizvodnje standardnog kvaliteta. jer ako uslede reklamacije (vraüanje proizvoda) pojaviüe se razlika izmeÿu moguüeg obima proizvodnje i realizovane proizvodnje. sve vreme vožnje ili na jednom delu puta. autobusi. kamioni. posmatrano sa stanovišta poslovne politike preduzeüa. znaþi da sto putnika. Uzmimo. (2) Kvalitativno izražavanje kapaciteta predstavlja veoma znaþajnu komponentu procesa proizvodnje saobraüajnih usluga. da je poveüan stepen korišüenja kapaciteta.

(3) Ekonomsko posmatranje kapaciteta od znaþaja je za poslovnu politiku saobraüajnog preduzeüa. koje u železniþkom saobraüaju nema. U ova saobraüajna sredstva ne može (ne sme) se ukrcati više putnika jer postoji kontrola ulaska putnika. definisanje kapaciteta kao kategorije dinamike troškova ima za cilj da ukaže na ekonomske posledice racionalnog ili neracionalnog korišüenja kapaciteta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ kola. Odreÿena. Ɣ KAPACITET KAO KATEGORIJA DINAMIKE TROŠKOVA Definisanje kapaciteta saobraüajnog preduzeüa kao kategorije organizacije saobraüaja važno je radi preduzimanja i sprovoÿenja organizacionih mera za racionalno korišüenje kapaciteta.V. Pri utvrÿivanju veliþine kapaciteta u odreÿenom obimu proizvodnje usluga. Meÿutim. onda to nije realan kapacitet. Zbog toga je za ekonomiju saobraüajnog preduzeüa od posebne važnosti da se utvrdi: 331 349 . ako se taj obim proizvodnje usluga ostvari uz više troškove. Stoga.N. ali s višim ili nižim troškovima. Takva odstupanja od standardnog kvaliteta usluge uglavnom nisu moguüa u autobuskom i avionskom saobraüaju. utvrÿuju se i normirani (standardni) troškovi koje ta proizvodnja treba da prouzrokuje. u onoj meri u kojoj troškovi prevazilaze predviÿeni nivo. jer veliþina i stepen korišüenja kapaciteta u saobraüaju predstavljaju izrazitije þinioce ekonomije proizvodnje nego u drugim granama proizvodnje. ekonomsko posmatranje kapaciteta zapravo predstavlja suštinsko posmatranje kapaciteta kao kategorije dinamike troškova. kvantitativno izražena veliþina kapaciteta u obimu saobraüajnih usluga može biti ostvarena sa istim standardnim kvalitetom. Meÿutim. a ne prenapregnutim optereüenjem kola i veüim brojem putnika od broja ponuÿenih sedišta.

Jedan broj transportnih sredstava je uvek izvan saobraüaja usled potreba za tekuüim održavanjem. i ̛ zona zaposlenosti kapaciteta. kod kojih razlikujemo maksimalni.N. minimalni i optimalni kapacitet. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ̛ koji kapacitet predstavlja njegovu ekonomsku kategoriju. Meÿutim. Kada se u analizi ekonomskih rezultata poslovanja saobraüajnih preduzeüa utvrÿuje korišüenje kapaciteta i odnos dinamike stepena korišüenja kapaciteta i dinamike troškova. zbog vanrednih kvarova i sl. bitno je najpre definisati koji se kapacitet uzima kao osnova: kapacitet inventarskog parka ili kapacitet radnog parka.V. zatim zbog planskog investicionog održavanja. Kapacitet inventarskog parka predstavlja ponuÿeni kapacitet izražen u vuþnoj snazi lokomotiva. 332 350 . ponuÿeni kapacitet za proizvodnju saobraüajnih usluga u osnovi svodi na kapacitet sredstava u radnom parku. ̛ stepen zaposlenosti kapaciteta. kao kategorija organizacije saobraüaja. može kvantitativno izražavati po kategorijama radnog ili inventarskog parka. Stoga se. aviona u vazdušnom i plovila u vodenom saobraüaju. broju mesta/kilometara i tona/kilometara nosivosti voznog parka u železniþkom saobraüaju. celokupan inventarski park se nikada ne nalazi u saobraüaju. zatim autobusa i kamiona u drumskom. U razlici ove dve veliþine ispoljava se kvalitet organizacije korišüenja transportnih kapaciteta. Iz analize kvantitativnog izražavanja kapaciteta proizilazi da se kapacitet. Cilj organizacije poslovanja saobraüajnog preduzeüa jeste da veliþina ponude usluga (radnog parka) bude što je moguüe bliža veliþini ponude kapaciteta (inventarskog parka).

Melerovic 5 posebno ukazuje na suštinske razlike izmeÿu ova dva pojma. U železniþkom robnom saobraüaju utvrÿuju se trase teretnih vozova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Prema tome. redom vožnje u putniþkom saobraüaju utvrÿuje se redosled i raspored kretanja vozova. a optimalni kapacitet je onaj pri kom se ostvaruju najniži troškovi po jedinici usluge. To znaþi da saobraüajno preduzeüe u radnom parku uvek mora imati rezervu kapaciteta u fazi minimalne tražnje. ta razlika je veoma znaþajna. Kada je reþ o kapacitetu kao kategoriji dinamike troškova bitno je razlikovati sledeüa tri pojma: 1. Ta rezerva mora biti utvrÿena na bazi ekonomske optimalnosti kapaciteta. saobraüajno preduzeüe mora da obezbedi radni park koji üe biti ponuÿen tražnji u njenoj najnižoj fazi. a vozovi se uvode u saobraüaj onda kada ima dovoljno bruta (volumena i težine robe) za formiranje voza. i pri minimalnoj tražnji za saobraüajnim uslugama. U literaturi se prva dva pojma (stepen korišüenja kapaciteta i stepen zaposlenosti) najþešüe upotrebljavaju kao sinonimi. Stepen korišüenja (kapaciteta). To znaþi da 333 351 . To je kapacitet koji može da zadovolji potrebe za tražnjom u špicevima tražnje za saobraüajnim uslugama i kod redovnih sezonskih neravnomernosti saobraüaja.N. i 3. kamiona. prilikom organizacije korišüenja kapaciteta. kod redovnih sezonskih neravnomernosti saobraüaja. Ali. 2. Na primer. ali tako da se racionalnim korišüenjem može zadovoljiti i maksimalna tražnja. kapacitet inventarskog parka predstavlja maksimalni kapacitet koji se obezbeÿuje kao kategorija ponude kapaciteta primerena potrebama privrede i društva. brodovlja. Stepen uþinka. Meÿutim. odnosno kamioni se pokreüu onda kada ima dovoljno robe za prevoz itd. autobusa.V. Pogotovu u saobraüaju. i to rezervu koja bi mogla zadovoljiti i uslove maksimalne tražnje. Stepen zaposlenosti (kapaciteta).

kao i aktivnog uþestvovanja transportnih jedinica u procesu saobraüaja i stepena korišüenja ponuÿenih mesta. Zatim. Stepen korišüenja kapaciteta Stepen korišüenja kapaciteta. Na primer. predstavlja odnos izmeÿu ostvarenog i moguüeg obima usluga izraženog u broju proizvoda. odnosno neto rada. njihove ukupne nosivosti. moguüeg) obima saobraüajnih usluga u pkm i ntkm kao jedinicama proizvoda (usluga). Iz razlike u dinamici bruto i neto rada sledi i razlika u dinamici troškova s odgovarajuüim ekonomskim efektima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ vozovi saobraüaju po redu vožnje. avioni. proseþnog obrta kola i proseþnog prevoznog puta robe. Može takoÿe doüi do razlike izmeÿu predviÿenog i ostvarenog vremena vožnje. u železniþkom robnom saobraüaju (kao najzahtevnijem za analizu). vozovi. autobusi itd. Iz svih ovih razloga može se pojaviti znaþajna razlika u rezultatu izmeÿu stepena korišüenja kapaciteta i stepena zaposlenosti. a ukidaju se onda kada njihov saobraüaj nije dalje ekonomski opravdan. 334 352 . Saobraüaj transportnih jedinica prouzrokuje troškove za ostvareni bruto rad izražen u bruto tonskim ili putniþkim kilometrima. kilometri × 100 O o = × 100 ponudjeno mesta/km Om Ovaj pokazatelj se utvrÿuje na bazi ostvarenog i ponuÿenog (tj.N. Tim bruto radom ostvaruje se manji neto rad izražen u pomenutim jedinicama mere. U putniþkom saobraüaju. Analizom korišüenja kapaciteta mere se efekti prethodno navedena tri parametra: 1. ponuÿeni obim saobraüajnih usluga utvrÿuje se na osnovu broja raspoloživih kola (vagona). S kk = ostvareni putn. kao osnovna kategorija korišüenja kapaciteta. pri þemu se podrazumeva i kapacitet lokomotivskog parka za vuþu teretnih vozova. mogu da saobraüaju po redu vožnje i po vremenu utvrÿenom u tom redu vožnje i da u njima budu popunjena sva mesta ili pak manji broj mesta.V.

treba da polazi od utvrÿivanja radnog parka na osnovu realnih procesa zadržavanja kola izvan saobraüaja. 3. proseþnog prevoznog puta putnika i obrta kola. Ponuÿeni obim saobraüajnih usluga. a naroþito u železniþkom saobraüaju. 2.N. u cilju obezbeÿenja realnosti rezultata analize. Stepen zaposlenosti kapaciteta Stepen zaposlenosti kapaciteta izražava odnos izmeÿu ukupno ostvarenog vremena korišüenja kapaciteta i predviÿenog vremena rada kapaciteta.V. do njegove realne vrednosti može se doüi stavljanjem u odnos proseþno ostvarenog radnog parka s planiranim radnim parkom na godišnjem nivou. Sz = Vo ostvareno vreme rada kapaciteta × 100 = × 100 moguce vreme rada po redu vožnje Vm Ovaj pokazatelj se utvrÿuje s dosta poteškoüa u saobraüajnim preduzeüima svih grana saobraüaja. broja sedišta. Stepen uþinka Stepen uþinka utvrÿuje se množenjem odgovarajuüih veliþina za utvrÿivanje stepena korišüenja kapaciteta s reciproþnom vrednošüu veliþina za utvrÿivanje stepena zaposlenosti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ponuÿeni obim usluga utvrÿuje se na osnovu broja putniþkih kola. To znaþi da veliþina razlike izmeÿu inventarskog i radnog parka predstavlja objektivan limitirajuüi faktor ponude obima saobraüajnih usluga. Ipak. Na ovaj faktor saobraüajno preduzeüe treba da utiþe organizacionim merama u smislu njegovog minimiziranja. koji se utvrÿuje redom vožnje. a izražava se u procentima: O o Vm × × 100 Om Vo Su = 335 353 .

N. a ostvaren broj putniþkih kilometara je 7000 pkm za vreme od 800 sati.000 70 o m ×100= × ×100= ×100= 87 . Odnosi u rezultatima stepena zaposlenosti i stepena korišüenja kapaciteta za navedene vrednosti iznosiüe: Skk = Oo × 100 = Om 7. Na osnovu broja mesta u autobusima utvrÿen je broj ponuÿenih mesta/kilometara koji iznosi Om=10.000 × 100 = 70% 10.V. tražnja je opadala brže nego što je preduzeüe moglo ukidati autobuse. Kao ilustracija navedenih odnosa može poslužiti sledeüi primer: Za odreÿeni vremenski period utvrÿen je red vožnje autobusa na relacijama koje saobraüajno preduzeüe pokriva. Odatle sledi da je stepen uþinka sledeüi: O V 7.000 1. Meÿutim. U tom vremenu bilo je uvoÿenja i ukidanja linija.5% × S = u O V 10 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ i pokazuje pozitivan ili negativan uþinak u produktivnosti zavisno od odnosa u dinamici stepena zaposlenosti i stepena korišüenja kapaciteta. Tako je stepen korišüenja sedišta u autobusima bio manji (70%) nego što je bilo vremensko korišüenje autobusa (80%).000 pkm. planiran je broj vožnji kao i vreme vožnji koje iznosi Vm=1000 sati.000 80% Prethodni odnosi pokazuju da je tražnja za uslugama prevoza opadala i da je preduzeüe prilagoÿavalo kapacitete tražnji ukidanjem linija autobusa. jer se autobusi nisu mogli ukidati sve dok je u njima bilo popunjeno više od polovine mesta.000 800 80 m o 336 354 .000 Sz Vo u 100 Vm 800 u 100 1.

tj. Samo obimnije popravke i revizije vrše se uz iskljuþivanje transportnih kapaciteta iz saobraüaja na odreÿeno vreme.N. stepen uþinka je manji od 100% jer je smanjena i produktivnost rada. modernizacije i zamene dotrajalih sredstava novim. Tekuüe održavanje ima funkciju da sredstva uvek održava sposobnim za saobraüaj. Za svako transportno sredstvo postoji 337 355 . usluge. a finansiranje reprodukcije vrši se sredstvima iz odgovarajuüih fondova. direktno optereüuju konto troškova poslovanja. Inaþe. troškovi tekuüeg održavanja. finansijski posmatrano. To znaþi da u procesu reprodukcije dolazi do fiziþkog trošenja osnovnih sredstava i ekonomskog prenošenja njihove vrednosti na nove proizvode. 1. Investiciono održavanje predstavlja periodiþne popravke i revizije transportnih sredstava u sluþajevima kada se vrši zamena odreÿenih delova prema tehniþkoj strukturi transportnih sredstava radi bezbednosti saobraüaja. rekonstrukcije. pregled i kontrola sredstava vrše bez iskljuþivanja iz saobraüaja i u vreme izmeÿu planiranih vožnji. Tekuüe održavanje osnovnih transportnih kapaciteta može se vršiti i bez iskljuþivanja sredstava iz saobraüaja. broj putnika je smanjen u veüoj meri nego što je smanjena zaposlenost kapaciteta.V. KARAKTERISTIKE REPRODUKCIJE TRANSPORTNIH KAPACITETA Reprodukcija osnovnih sredstava u saobraüaju odvija se prema opštim teorijskim konceptima (i zakonskim propisima) sliþno kao i u ostalim preduzeüima. održavanje. što je problematika organizacione prirode. tj. ŷ Prosta reprodukcija osnovnih sredstava se. za razliku od proširene reprodukcije. po pravilu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Kao što se vidi.3.1. Jedan od bitnih ciljeva poslovne politike saobraüajnog preduzeüa jeste da ostvari što je moguüe manji obim iskljuþivanja voznih sredstava iz saobraüaja i na što je moguüe kraüi period. vrši putem tekuüeg održavanja. Teži se da se nega.

To se ostvaruje izgradnjom novih pruga. zatim proširenjem postojeüih kapaciteta izgradnjom duplog koloseka na postojeüim jednokoloseþnim prugama. iz fonda amortizacije vrši se nabavka novih sredstava kojima se zamenjuju dotrajala (amortizovana) sredstva. U toku veka trajanja transportnih sredstava vrši se njihov redovni otpis prema opštim propisima. koji predstavlja posebnu poziciju troškova u strukturi cene (saobraüajne usluge). na bazi fonda buduüe akumulacije. Finansijsko-ekonomski ova vrsta opravki takoÿe optereüuje troškove poslovanja. Finansiranje proširene reprodukcije vrši se iz fonda ostvarene akumulacije koji se formira raspodelom dobiti (profita). þime se na njima obezbeÿuje veüi obim saobraüaja. svake godine se odgovarajuüi deo troškova. približno procenjene na osnovu oþekivanih profita. Ti problemi posledica su posebnih specifiþnosti reprodukovanja transportnih kapaciteta na koje je svojevremeno i veoma ispravno ukazivao Marks uzimajuüi za primer železniþka transportna sredstva. ŷ Proširena reprodukcija transportnih kapaciteta predstavlja proširenje obima kapaciteta kojim se omoguüava ostvarenje veüeg obima proizvodnje usluga. tehniþki list u kom je naznaþeno u koje vreme i na kojoj kilometraži je neophodno vršiti zamenu odreÿenih delova na vozilu.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ tzv. U poslovnoj politici saobraüajnog preduzeüa ovde nastaju odreÿeni problemi. Zamena transportnih kapaciteta obavlja se po isteku njihovog trajanja. koji se u preduzeüima u materijalnoj proizvodnji ne pojavljuju. kao i nabavkom novih voznih i vuþnih sredstava. i/ili kreditima za proširenu reprodukciju. Kada istekne vek trajanja transportnog sredstva. puteva. luka. Pošto se utvrdi stopa amortizacije.N. aerodroma. pokriva iz ukupnog prihoda i izdvaja u fond amortizacije. Proizilazi da u saobraüajnim preduzeüima postoje specifiþnosti reprodukcije osnovnih transportnih kapaciteta po tri sledeüa osnova: 338 356 . elektrifikacijom pruga.

železniþkih voznih sredstava i brodova. U Kapitalu Marks kaže: „Rabaüenje je (osim moralnog) onaj deo vrednosti koji stalni kapital ustupa proizvodu svojim trošenjem po proseþnoj meri u kojoj gubi svoju upotrebnu vrednost... 339 357 .. Tako. osim postolja i noseüih elemenata šasije. 6 Prema tome. koji imaju veoma dug vek trajanja. Ɣ velike vrednosti kapaciteta.konkurentska borba. posebno dolazi do izražaja problem razgraniþavanja proste reprodukcije i proširenja kapaciteta zamenom. tj.. naroþito pruga. kod saobraüajnih kapaciteta.“ a pored toga „. Stoga se ona ne nadoknaÿuju u njihovom prvobitnom veü u njihovom revolucionisanom obliku. Ɣ tehniþke strukture kapaciteta. sukcesivnom zamenom pojedinih delova i sklopova na kraju njihovog veka trajanja. napominje: „. naroþito kod odluþnih (tehnoloških) revolucija prisiljava na to da se stara sredstva za rad zamene novim pre nego što doþekaju prirodni kraj života“... pri ovako obimnim rekonstrukcijama dolazi i do proširenja kapaciteta. ne ostane ništa od onoga što je prvobitno bilo u njih ugraÿeno. u problemu razgraniþenja proste i proširene reprodukcije.V.“ Meÿutim.N. sastoji se u problemu razgraniþavanja redovne zamene transportnih sredstava i proširenja njihovih kapaciteta..sredstva za rad veüim delom stalno revolucionišu s napretkom industrije. na vagonima i lokomotivama. Ɣ Prva specifiþnost.. Zbog toga. koja je posledica dugog veka trajanja transportnih sredstava. Iz ovoga proizilazi problem razgraniþavanja i definisanja izvora finansiranja nabavke novih sredstava. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Ɣ dugog veka trajanja osnovnih transportnih kapaciteta u pojedinim granama saobraüaja. na primer. Vek trajanja ovih kapaciteta još se dodatno produžava i kroz investicione opravke.

Ali. kupuju se novi autobusi i putniþki vagoni na mesto dotrajalih. zbog napretka nauke i tehnike i poveüanih zahteva tražnje. održavanje i modernizaciju infrastrukture i sve to u uslovima depresiranih cena usluga i snažnog uticaja države na uslove poslovanja kroz nametanje 340 358 . a time se vrši i proširenje kapaciteta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Remontom pruga i zamenom šina može se obezbediti da pruga podnese veüe osovinsko optereüenje i veüe brzine vozova. Prilikom nabavke novih voznih sredstava. pa þak i prostu reprodukciju. s veüim brojem sedišta i veüim moguünostima da zadovolje nove zahteve tražnje. Od samog nastanka železnica je bila jedina saobraüajna grana koja je infrastrukturu imala u svom vlasništvu.V. naroþito kod železnice. onda se javlja problem da usled inflacije i poveüanja vrednosti (i cena) novih. ƔTreüa specifiþnost odnosi se upravo na pomenuti problem finansiranja proste i proširene reprodukcije u železniþkom saobraüaju jer se tekuüim cenama usluga nije mogla obezbediti realna akumulativnost fondova za finansiranje reprodukcije.N. Kada je u pitanju obezbeÿenje finansiranja zamene kapaciteta. To ujedno omoguüava i poveüanje propusne moüi pruge. To je za posledicu imalo obavezu železnice da pored finansiranja razvoja voznih kapaciteta finansira i izgradnju. odnosno pitanje opredeljenja finansiranja izmeÿu fondova amortizacije i akumulacije. Otuda je. oni su moderniji. Ɣ Druga specifiþnost proizilazi iz veliþine vrednosti transportnih sredstava i pitanja moguünosti formiranja dovoljno snažnih fondova za proširenu. usledio proces tehniþkog zastarevanja jer fond amortizacije nije imao dovoljno sredstava da finansira redovnu zamenu dotrajalih kapaciteta. Tako nastaje problem razgraniþenja izmeÿu zamene i proširene reprodukcije kapaciteta. Istovetni procesi odvijaju se i u oblasti teretnog saobraüaja. modernijih sredstava istog kapaciteta amortizovana vrednost u fondu amortizacije ne može da obezbedi reprodukcionu vrednost koja je veüa.

N. pojavljuju u dva osnovna oblika. Dok osnovna sredstva traju kroz više ciklusa proizvodnje (ili više godina).2.V. Tek u novije vreme (potkraj XX veka) zapoþinju ozbiljniji procesi organizacionog i vlasniþkog restrukturiranja železnice koji svojom realizacijom treba da omoguüe železnici ravnopravnu utakmicu u konkurenciji sa ostalim saobraüajnim granama na saobraüajnom tržištu. EKONOMIJA OBRTNIH SREDSTAVA SAOBRAûAJNOG PREDUZEûA (SPECIFIýNOSTI STRUKTURE REPRODUKCIJE) Sledeüu grupu sredstava preduzeüa þine obrtna sredstva. 1. saobraüajna usluga nije materijalni proizvod. obrtna sredstva se. utroše u jednom procesu proizvodnje. i ̛ materijalna obrtna sredstva. U saobraüaju. Osim toga. i to kao: ̛ novþana obrtna sredstva. kao i u ostaloj proizvodnji. energija i materijal koji se troše u procesu proizvodnje saobraüajne usluge (kao obrtna sredstva) ne ulaze fiziþki u uslugu kao proizvod rada. meÿutim. veü samo njihova vrednost ulazi u vrednost saobraüajne usluge. dok se predmeti rada kao obrtna sredstva i fiziþki utroše (promene oblik ili sastav) ulazeüi u supstancu novog proizvoda. Obrtna sredstva se u saobraüajnim preduzeüima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ razliþitih obaveza železnici i korišüenja železnice kao instrumenta voÿenja socijalne politike. kao predmeti rada. osnovna sredstva se fiziþki uopšte ne troše veü se iskljuþivo njihova vrednost prenosi na vrednost novog proizvoda. Sa stanovišta organizacije poslovanja saobraüajnih preduzeüa. angažovanje obrtnih sredstava u materijalnom obliku ima svoje osobenosti i daje razliþit sadržaj poslovnoj politici 341 359 . Samim tim. Osnovna razlika izmeÿu obrtnih i osnovnih sredstava leži u tome što je ciklus obrtanja obrtnih sredstava neuporedivo brži.

za parnu i dizel vuþu neophodno je angažovati obrtna sredstva za zalihe uglja. U saobraüajnim preduzeüima glavnu poziciju ove kategorije obrtnih sredstava þini energija. U svim proizvodnim preduzeüima moraju se obezbediti novþana sredstva pre poþetka proizvodnje da bi se obezbedio kružni tok proizvodnje: N – R – P – R 1 – N1 342 360 . Da bi se obezbedio kontinuitet saobraüaja. pa je potrebno obezbediti iskljuþivo novþana obrtna sredstva. U drumskom saobraüaju takoÿe nije potrebno formirati zalihe goriva u preduzeüu jer se vozila gorivom snabdevaju na usputnim benzinskim stanicama. moraju se obezbediti zalihe za odreÿeni. Ovaj normativ se utvrÿuje prema uslovima snabdevanja energijom. U železniþkom saobraüaju.V. Elektroenergija se plaüa po utrošku. Najobimnija pozicija u strukturi obrtnih sredstava u proizvodnim preduzeüima jesu zalihe sirovina i materijala za proizvodnju. odnosno dizel goriva. Kako je struktura energije u razliþitim saobraüajnim preduzeüima (i u razliþitim saobraüajnim granama) razliþita. Za te zalihe se angažuju novþana sredstva pre poþetka procesa proizvodnje. razliþiti su i nivo i naþin angažovanja obrtnih sredstava. U sluþaju elektrovuþe nije potrebno angažovanje obrtnih sredstava namenjenih zalihama energije. Zato se u magacinima ovih saobraüajnih preduzeüa obezbeÿuje samo pomoüni materijal u funkciji obrtnih sredstava.N. uobiþajen broj dana. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ preduzeüa i to u razliþitim saobraüajnim preduzeüima na razliþit naþin. Te razlike proizilaze iz razlika u strukturi tehnoloških procesa i strukturi potrošnje energije kao osnovne stavke u strukturi obrtnih sredstava. Sledeüa specifiþnost obrtnih sredstava u saobraüajnim preduzeüima prisutna je u strukturi novþanih obrtnih sredstava.

a korisni transportni uþinak nerazdvojno je vezan s procesom transportovanja“. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Preduzeüe obiþno koristi kredite radi obezbeÿivanja obrtnih sredstava i nabavke materijala u fazi N–R. To znaþi da se ona (usluga) ne može lagerovati. zatim u fazi nedovršene proizvodnje i na kraju u obliku gotovog proizvoda. Po završenoj proizvodnji. Odavde proizilazi da je kružni tok kapitala u saobraüajnim preduzeüima nešto drugaþiji nego u sluþaju preduzeüa u materijalnoj proizvodnji. Zatim zapoþinje proces proizvodnje gde su obrtna materijalna sredstva angažovana u fazi P kao materijal. Pri tome.V. Ono što saobraüajno preduzeüe prodaje „jeste samo promena mesta. U saobraüajnim preduzeüima specifiþnost transformacije je u tome što nema robnog oblika usluge kao gotovog proizvoda. pre poþetka procesa njene proizvodnje. saobraüajno preduzeüe prodajom usluga pre poþetka njihove proizvodnje finansira proces proizvodnje s veü realizovanim prihodom od prodaje usluga. prodajom proizvoda preduzeüe vrši transformaciju obrtnih sredstava iz robnog u novþani oblik. U robnom saobraüaju usluge se takoÿe plaüaju ili unapred ili uz obezbeÿenje plaüanja. iznositi na tržište i prodavati izvan procesa njene proizvodnje. saobraüajno preduzeüe prodaje sam proces proizvodnje usluge kao jedinstvo njenog procesa proizvodnje i njene potrošnje. Putnik mora prvo da kupi kartu (ponekad nekoliko dana ili þak nedelja unapred) pa tek zatim da putuje. To znaþi. saobraüajno preduzeüe prodaje uslugu avansno. Prema tome. 343 361 . pošto unapred dobija novþana sredstva.N. a nema lagerovanja materijala i gotovih proizvoda. pa sledi: N1 ŷ P/R1 Samim tim. u fazi prometa R1–N1. može da posluje s relativno manjim angažovanjem obrtnih sredstava (finansijske prirode) nego industrijskog preduzeüa.

Iz ovog fonda finansiraju se potrebe zajedniþke potrošnje: topli obroci radnika. formira se. rekreacija. osnovna i obrtna. pored osnovnih i obrtnih sredstava. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 1. kao i u svim ostalim. fond zajedniþke potrošnje. pre svega. Ɣ u uslovima rada radnika. raspodelom dohotka. Prema tome. ova sredstva uglavnom su namenjena za obezbeÿivanje boljih uslova života i rada radnika i nemaju posebnih specifiþnosti kao što ih imaju poslovna sredstva. U saobraüajnim preduzeüima specifiþnosti formiranja strukture radne snage ispoljavaju se u sledeüim elementima: Ɣ u funkcionalnoj ulozi i procesu potrošnje radne snage. prevoz radnika na posao i s posla. SREDSTVA ZAJEDNIýKE POTROŠNJE U saobraüajnim preduzeüima. 2. dopunska zdravstvena osiguranja itd. radna snaga predstavlja treüi þinilac procesa proizvodnje.N. Fond zajedniþke potrošnje raþunovodstveno tereti konto troškova poslovanja saobraüajnog preduzeüa. FUNKCIJA RADNIKA I KARAKTERISTIKE TROŠENJA RADNE SNAGE U SAOBRAûAJU Specifiþnost reprodukcije radne snage u saobraüaju ispoljava se. 2. U svakoj materijalnoj proizvodnji radnik deluje sredstvima za rad na 344 362 .V. u funkciji radnika u procesu proizvodnje i naþinu potrošnje radne snage. KARAKTERISTIKE STRUKTURE I EKONOMIJE RADNE SNAGE Pored sredstava za rad i predmeta rada. Ɣ u uslovima života van radnog mesta.1.3.

usluga. nasuprot tome. Posebnu specifiþnost predstavlja nepostojanje neposredne zavisnosti ostvarenog neto rada od zalaganja radnika u saobraüaju. na velikom broju radnih mesta u neposrednoj proizvodnji saobraüajnih usluga postoji kategorija „obavezne prisutnosti na radu“. radnik ne deluje na predmet transportovanja u pomenutom smislu. jer se neposredno može meriti samo bruto rad. izraženog u bruto tonskim kilometrima i neto rada tj. Pri tome.V. To znaþi da radnik u saobraüaju ne proizvodi materijalni proizvod veü samo kretanje transportnih sredstava. a cilj preduzeüa je zapravo ostvarenje što je moguüe veüeg neto rada. blagajnika na šalterima. bez ikakve promene. menja njihov oblik i stvara nov proizvod.N. U granama materijalne proizvodnje radnik u toku celokupnog radnog vremena radnu snagu troši proizvodno. konduktera u svim granama saobraüaja itd. Vreme njihovog ukupnog angažovanja oliþeno je u radnom vremenu. odnosno koliþina proizvodnje je neposredna funkcija trošenja radne snage i zavisi od produktivnosti radnika. Osnovni proizvod rada radnika u ovom procesu rada predstavlja ostvareni bruto rad transportnih sredstava. Osnovni problem je kako inicirati motivaciju radnika za ostvarenje što veüeg neto rada. Na primer. na radnim mestima: otpravnika vozova u železniþkom saobraüaju. U saobraüaju. vozaþi u autobusima itd. Vuþna sredstva pretvaraju odgovarajuüu energiju u mehaniþku i pokreüu transportne jedinice. Karakter procesa proizvodnje saobraüajnih usluga ispoljava se u razlici izmeÿu bruto rada transportnih jedinica.). tj. odnosno saobraüajnih usluga. Radnik deluje na sredstva za rad i direktno ili indirektno reguliše njihovo kretanje (motorovoÿe u lokomotivama. Na taj naþin broj proizvoda. U saobraüaju. sastava i kvaliteta. izraženog u putniþkim ili neto tonskim kilometrima. a u njima putnike i/ili robu. vremenu trošenja radne snage i vremenu proizvodnog trošenja radne 345 363 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ predmete rada. osnovni zahtev jeste da se objekat transporta (ljudi ili roba) preveze neizmenjenog oblika. Ostvarenim bruto radom može se realizovati manje ili više neto rada.

U ostalim granama industrije radnik u osnovnom procesu proizvodnje obavlja svoj posao koji je vezan uz relativno ili apsolutno stabilne mašine. tj. poluproizvodi i gotovi proizvodi. šest sati je stvarno vreme rada u vozu.V.N. 2. To znaþi da je na ovakvim radnim mestima. preko radnih mesta u pogone za proizvodnju. i to od magacina gde je uskladišten materijal. Prema tome. što nije sluþaj u ostalim delatnostima. a zatim se gotovi proizvodi linijama internog transporta odvoze u magacine za otpremu. a preostala tri sata je obavezno prisutan u vozu. gde postoji obavezno prisustvo na radu. Na primer: kondukteri u vozu provedu vreme angažovanja (Ta) od polaska voza do povratka u stanicu turnusa. a koja se (vremena) meÿusobno ne poklapaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ snage u procesu rada.2. U takvim procesima proizvodnje kreüu se sirovine. efektivnog radnog vremena. Saobraüajna delatnost funkcioniše neprestano. tj. 346 364 . vreme trošenja radne snage (Tt). USLOVI RADA I REPRODUKCIJE RADNE SNAGE Sledeüa specifiþnost reprodukcije radne snage u saobraüaju proizilazi iz karakteristika pokretnog radnog mesta i radnog vremena u turnusima. kao i za vreme praznika. Od tih šest sati radnik zaista provede tri sata u aktivnom pregledu i prodaji voznih karata (Tpt). i danju i noüu. Za to vreme radnik provede u vozu vreme od šest sati (tri u odlasku i tri u povratku) i dva sata provede u þekanju na povratak u obrtnoj stanici. stvarno proizvodno trošenje radne snage manje od dužine vremena provedenog na radu. Zakonitost tih odnosa je sledeüa: Ta > gde je: Tt > Tpt Ta Ź vreme angažovanja radnika (radno vreme) Tt Ź vreme trošenja radne snage u procesu rada Tpt Ź vreme proizvodnog trošenja radne snage.

jer upravo oni iz razliþitih razloga mogu prouzrokovati saobraüajni udes i ugroziti živote putnika i ostalih uþesnika u saobraüaju. meÿutim. što znaþi da je radnik 12 sati u službi. kao nosilaca procesa proizvodnje. radnik u voznim sredstvima ima sasvim drugaþije uslove života i promenljivi bioritam života. Samim tim. Zbog toga su oni neprestano izloženi posebnim psiho-fiziþkim naporima u smislu koncentracije pri procesu rada. U avio-saobraüaju. Od njihove sposobnosti i koncentracije prvenstveno zavisi bezbednost saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U osnovnom procesu rada u saobraüaju radnici putuju u transportnim sredstvima. Proces proizvodnje u ostalim granama proizvodnje obavlja se u smenama i najveüi broj radnika radi redovno u prvoj smeni. služba u turnusima (12/24 i 12/48 sati) organizuje se i u stanicama. prvu zdravstvenu grupu koju radnici u saobraüaju moraju da zadovolje. a sva radna mesta u procesu proizvodnje saobraüajne usluge (leta) pokrivena su s najmanje dva struþno osposobljena radnika za svaki pojedinaþni segment posla koji obavljaju za vreme kretanja transportnog sredstva (aviona). ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu. ili u drugoj smeni. Recimo. 347 365 . Pri tome. Takvi uslovi rada zahtevaju tzv.N. radnik na radnom mestu vozaþa autobusa u drumskom saobraüaju ima posebne uslove psihofiziþkog trošenja radne snage. a zatim ponovo 12 sati radi pa je 48 sati slobodan. jer se vreme turnusa þesto menja. kriteriji zdravstvenih grupa i struþne osposobljenosti su naroþito strogi. radnici putuju u transportnim sredstvima. postiže se moguünost usklaÿivanja odreÿenog bioritma života. U toku procesa rada postoji stalna opasnost po život radnika koji upravlja vozilom i voznog osoblja. a 24 sata slobodan. pokreüu ih i obavljaju osnovne proizvodne operacije. U saobraüaju. U železniþkom saobraüaju. Jednaki kriteriji važe i u železniþkom saobraüaju gde jedna greška u procesu proizvodnje može da izazove katastrofalne kumulativne posledice. na primer.V. ali se ove grupe radnika redovno smenjuju. s radnim vremenom od osam sati. Uslovi života i rada radnika na pokretnom radnom mestu veoma su specifiþni. Od njih zavisi kvalitet saobraüajne usluge.

U kabinama autobusa i kamiona ova su isparenja još izraženija. Istina. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Uslovi mikroklime u kojoj radnici u pokretnim transportnim sredstvima borave za vreme procesa proizvodnje saobraüajne usluge takoÿe su specifiþni u odnosu na radna mesta u ostalim granama proizvodnje. Brojna istraživanja su pokazala da je zagaÿenost vazduha u kabinama motornih vozila znatno iznad nivoa koji bi se mogao tolerisati. predahnu i odmore se. Pored toga. a time i na opšte zdravlje radnika. što znaþi da se proces rada obavlja u pet puta manjem prostoru od onoga koji bi obezbeÿivao približno normalne uslove za rad. Na primer. vozaþi kamiona i autobusa. piloti u avionima i mašinovoÿe u lokomotivama rade (i žive) na skuþenom radnom mestu i ne napuštaju ga ni za momenat. u rudnicima itd. na tim radnim mestima radnici se kreüu samo pored i/ili u blizini njihovog radnog mesta i imaju moguünost da. radnici u saobraüaju su stalno izloženi delovanju toksiþnih materija kao produkata sagorevanja iz motora. a pojedinaþnih otrovnih gasova i mnogostruko veüa od dozvoljenih. kao što su poslovi u železarama kod visokih peüi. a da se pri tome proces proizvodnje ne prekida.75 m³. i u tim ostalim granama proizvodnje postoje. Pored toga. U kabinama dizel lokomotiva koncentracija isparenja nafte dvostruko su veüa. 348 366 . radnici na ovakvim radnim mestima izloženi su neprestanim promenama mikroklime u okviru veü pomenutog skuþenog radnog prostora.N. Vozaþ je sve vreme usredsreÿen na upravljanje transportnim sredstvom i stalno se nalazi pod teškim fiziþkim i psihiþkim naporom. ova radna mesta ne raspolažu sanitarnim ureÿajima što ima negativne posledice na metabolizam ljudskog organizma. s vremena na vreme. u odreÿenim sluþajevima. Meÿutim. a koliþina kiseonika potrebna za normalno disanje je smanjena.V. Uz to. S druge strane. teški uslovi rada. dok bi po higijensko-tehniþkim normama trebalo da iznosi 16 m³. slobodan prostor kabine u dizel i elektrolokomotivi iznosi 2. Vozaþ kamiona je þak i više vezan za svoje radno mesto u kabini kamiona koja je još manja. a naroþito u autobusima gradskog saobraüaja. u saobraüaju.

temperatura). Treba napomenuti da se. vozaþi kamiona i autobusa promene nadmorsku visinu i do 1000 metara. disajnog sistema i sluha. Naroþito nepovoljan uticaj u interkontinentalnom saobraüaju imaju promene þasovnih zona kojima se organizam ne može prilagoditi za vreme relativno kratkog boravka u toj zoni. pored ometanja vidljivosti signala. meteorološki uslovi (kiša. izazivajuüi poremeüaje psihiþke prirode i otežavajuüi uspešno obavljanje fiziþkih i psihiþkih aktivnosti. zatim razliþitim atmosferskim zraþenjima i klimatskim promenama. Uz sve to. vlažnosti vazduha. na koncentraciju radnika u toku vožnje.V. vetar. jer se organizam veü poþeo privikavati na drugaþije uslove. vožnja po brdovitim terenima zahteva dodatno psiho-fiziþko angažovanje vozaþa. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Pored toksiþnih materija. temperature. Piloti i kabinsko osoblje izloženi su višestrukim i naglim svakodnevnim promenama vazdušnog pritiska. U vazdušnom saobraüaju. Pored buke sopstvenog vozila. Sve to umanjuje sposobnost za upravljanje vozilom usled þega se javljaju i hroniþna specifiþna profesionalna oboljenja radnika u saobraüaju.N. usled hladnoüe. radnici su izloženi i impulsivnoj buci drugih vozila. Pri tome. u zavisnosti od frekvencije 349 367 . Tokom samo nekoliko sati vožnje. smanjuju fiziþku pokretljivost tela i otežavaju uslove za rad. Zatim. Kada se radi o drumskom i železniþkom saobraüaju. Nakon povratka u matiþnu þasovnu zonu posadi aviona je potrebno nekoliko dana da ponovo uskladi metabolizam organizma. uslovi rada radnika na radnom mestu neuporedivo su teži nego što je to u suvozemnom i vodenom saobraüaju. a osim toga. a poznato je da buka ošteüuje centralni vegetativni nervni sistem i izaziva promene u funkcijama srca i krvnih sudova. motorovoÿe i vozno osoblje izloženi su. ostavlja i negativne posledice na sluh i mentalno zdravlje radnika. a u zavisnosti od geomorfološke strukture terena kojim saobraüajnica prolazi. u kratkom vremenskom intervalu. sneg. pre svega. vozaþi. Buka utiþe. višestrukoj uzastopnoj promeni barometarskog pritiska u toku rada na jednoj liniji u meÿumesnom i meÿunarodnom saobraüaju. radnici na pokretnim radnim mestima u saobraüaju izloženi su i þestim klimatskim promenama. uticaj buke i vibracija koje organizam trpi takoÿe su znaþajni faktori otežavanja normalnih uslova rada radnika u saobraüaju.

pa je moguüe da ista posada u toku jednog leta vremenski ne promeni datum onda kada bi trebalo. 2. 350 368 . i 4. ova vrsta letova za istu posadu ponavlja obiþno pre nego što se organizam ponovo uskladi sa þasovnom zonom. a þesto se svaki sledeüi interkontinentalni let obavlja u smeru suprotnom od prethodne þasovne zone. što ostavlja izrazito štetne posledice po zdravlje. da se vrati u juþerašnji ili požuri u sutrašnji datum. mora posedovati odreÿene karakteristike. Iz ovih razloga radnici na pokretnim radnim mestima u saobraüaju imaju tzv. beneficirani radni staž buduüi da se njihova radna sposobnost gubi brže nego na radnim mestima u ostalim delatnostima.N.V. Pored toga. radnici u turnusima izloženi su neredovnoj ishrani. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ saobraüaja. naroþito u kamionskom. reþnom i interkontinentalnom vazdušnom saobraüaju. odgovornost i radna disciplina. Obezbeÿivanje strukture radne snage koja ispunjava kriterijume koje ove karakteristike zahtevaju predstavlja ujedno i osnovne probleme reprodukcije radne snage u saobraüajnim preduzeüima. pre svega. i obrnuto. U autobuskom i železniþkom saobraüaju. radna sposobnost. Za radno mesto u saobraüajnoj službi radnik. 7 Od pomenutih kriterijuma. najvažniji su sledeüi: 1. Upravo ti uslovi zahtevaju i posebne mere saobraüajnih preduzeüa u vezi s normalnom reprodukcijom radne snage. nespavanju i nehigijenskim uslovima. struþna kvalifikacija. radnici na pokretnim radnim mestima danima su odvojeni od kuüe i porodice.3. zdravstvena grupa. 3. 2. pomorskom. USLOVI ŽIVOTA RADNIKA VAN RADNOG MESTA Najveüi broj radnih mesta u saobraüaju na koja deluju izloženi uslovi rada i posebni uticaji brojnih faktora nalaze se u izvršnoj službi.

V. kako u okviru preduzeüa. ili nedovoljno odmoran radnik. Zato. motorovoÿa i vozovoÿa u železniþkom saobraüaju. Izmeÿu ostalog. moraju biti obezbeÿeni uslovi odmora i ishrane. Za rad na tim radnim mestima potrebni su visok stepen koncentracije i odgovarajuüa fiziþka kondicija. radnik mora biti dobro ispavan i odmoran i ne sme uzimati alkohol niti druge opijate kao ni lekove sa psihogenim dejstvima. vozaþi autobusa takoÿe. Pošto teški uslovi rada deluju na radnu sposobnost radnika. tako i u društvenom i porodiþnom životu. od posebne važnosti su uslovi i kvalitet života radnika van radnog mesta. Mere saobraüajnih preduzeüa za obezbeÿivanje uslova i kvaliteta života radnika u saobraüaju treba preduzimati upravo u saglasnosti sa zahtevima navedenih kriterija za posedovanje radnog mesta u saobraüaju. Vozno osoblje provodi vreme u stanicama gde se smenjuje i þeka naredni voz. za ova radna mesta mora se obezbediti posebna kontrola radne sposobnosti radnika. 1. isto tako. Od ispunjavanja ovih uslova na tim radnim mestima zavisi bezbednost saobraüaja. odmora i ishrane u cilju obezbeÿenja radne sposobnosti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Da bi ovi kriterijumi mogli biti ispunjeni. jeste psiho-fiziþko stanje. kapetana brodova u reþnom i pomorskom i pilota u avio-saobraüaju). þeka više sati ili dana na povratni let. Radna sposobnost Prvi uslov za posedovanje radnog mesta u saobraüajnoj službi (otpravnika vozova. a posebno za vozno osoblje. vozaþa autobusa i kamiona u drumskom.N. Za to vreme ovi radnici moraju imati obezbeÿene odgovarajuüe uslove života. a letaþko osoblje. U okviru preduzeüa. za reprodukciju radne snage. na 351 369 . u poslovnoj politici saobraüajnog preduzeüa. specifiþan znaþaj ima sadržaj mera koje treba preduzimati da bi se ti uslovi mogli obezbediti. za sve radnike koji rade u turnusima. Svaki umanjeni stepen radne koncentracije.

u društvenom i porodiþnom okruženju. Stoga saobraüajna preduzeüa moraju u okviru svoje poslovne politike obezbediti finansiranje odgovarajuüih škola. Struþna kvalifikacija Drugi bitan uslov za posedovanje radnog mesta u izvršnoj saobraüajnoj službi jeste odgovarajuüa struþna kvalifikacija.N. Oni su vezani za radno mesto veü prethodnom pripremom i školovanjem. poznavanja propisa i sticanja novih znanja. Kadrovi ovih profila ne mogu se dobiti iz škola opšteobrazovnih profila. takoÿe su znaþajan faktor radne sposobnosti i psiho-fiziþkog stanja.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ovakvim radnim mestima predstavlja ugrožavanja bezbednosti saobraüaja. Zato se redovno moraju organizovati kursevi za inovacije znanja i školovanja u školskim centrima za odreÿene kadrove u cilju provere znanja. železniþke saobraüajne škole za školovanje otpravnika vozova. Na primer. za pojedina kljuþna mesta u saobraüaju potrebne su posebne struþne škole za obrazovanje kvalifikacione strukture. 2. Osnovna karakteristika radnih mesta za koja su potrebna posebna školovanja jeste da radnici na njima nisu podložni fluktuaciji. Osim toga. Prvi uslov za normalan rad i život radnika jeste komforan stan. faktor eventualnog Uslovi života radnika koji obavljaju ove poslove izvan radnog mesta. Za pojedina radna mesta ova se kvalifikacija može steüi u opštim struþnim školama i na fakultetima. brodarske škole. Meÿutim. zatim ostale saobraüajne više i visoke škole. 352 370 . što znaþi da stambeni uslovi predstavljaju znaþajan faktor za reprodukciju radne snage. vazduhoplovne škole i akademije za školovanje pilota. saobraüajni propisi se stalno menjaju kao posledica razvoja tehnike i tehnologije odvijanja saobraüaja koja se neprekidno usavršava.

U tom smislu od posebne je važnosti obezbediti redovna zadovoljavajuüa primanja radnika. Zbog toga je propisima taþno utvrÿena struktura radnih mesta za koja se zahteva prva zdravstvena grupa. što zahteva sam karakter tehnološkog procesa saobraüaja. To stvara posebne organizacione i socijalne probleme u saobraüajnim preduzeüima. planirane godišnje odmore. kao i ekonomije saobraüaja. dodatne stimulacije razliþitih oblika i sadržaja i sl. pa i na þitavim grupama radnih mesta. Zdravstvena grupa Treüi bitan uslov normalnog funkcionisanja saobraüaja jeste zdravstveno stanje radnika na kljuþnim radnim mestima u tehnologiji odvijanja saobraüaja. sliþno lanþanoj industrijskoj proizvodnji. veü samo one koje indirektno deluju na zaposlene radnike.N. jer su odgovornost i radna disciplina kategorije psihološke prirode i mentalnog stanja radnika. urednosti i taþnosti u odvijanju saobraüaja. Subjektivni faktori u saobraüaju predstavljaju znaþajne þinioce bezbednosti saobraüaja. Svaki poremeüaj izazvan tehnološkom nedisciplinom radnika na jednom radnom mestu izaziva posledice na drugim radnim mestima. Na svim radnim mestima u saobraüajnoj tehnologiji postoji jaka tehnološka sprega i meÿuzavisnost funkcija. ýim radnik prestane da ispunjava uslove za prvu zdravstvenu grupu. 4. Na svakom radnom mestu operacije se moraju izvoditi po tehniþkom planu i redu vožnje. imajuüi u vidu niža primanja koja radnik po gubitku zdravstvenog kriterija ostvaruje na novom radnom mestu. prema ovom kriteriju. kvalitetnu organizaciju vremena þekanja na povratne vožnje. 353 371 .V. Proizilazi da. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3. mora biti premešten na neko drugo radno mesto. saobraüajno preduzeüe ne može sprovoditi direktne mere. Odgovornost i radna disciplina ýetvrti bitan uslov bezbednosti i normalnog funkcionisanja tehnološkog procesa saobraüaja jeste visok stepen odgovornosti i radne i tehnološke discipline radnika na kljuþnim radnim mestima u saobraüaju.

Sve operacije u prometu Marks ispravno deli u dve grupe. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Iz prethodno navedenog.N. Ɣ Iz makroekonomskog aspekta. mora pružiti doprinos njihovom obezbeÿivanju. a time i troškove: ŷ prvu grupu þine operacije vezane za kupovinu i prodaju robe.. veü se nadoknaÿuju iz same vrednosti robe. 8 . 3. i Ɣ iz mikroekonomskog aspekta.V. tj. Zbog toga se troškovi ovih operacija nazivaju þisti prometni troškovi i ne ulaze u vrednost transportovane robe. TRANSPORTNI TROŠKOVI U FUNKCIJI EKONOMIJE SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA 3. transportni troškovi posmatraju se kao dodajni troškovi troškovima proizvodnje koji ulaze u vrednost transportovane robe i poveüavaju je. jasno se vidi da je pitanje uslova reprodukcije radne snage jedno od kljuþnih pitanja i sadržaja poslovne politike saobraüajnih preduzeüa.1. ŷ drugu grupu þine operacije kojima se obezbeÿuje realizacija upotrebne vrednosti robe u njenoj fiziþkoj distribuciji 354 372 . POJAM I FUNKCIJA TROŠKOVA U POSLOVANJU SAOBRAûAJNIH PREDUZEûA Pojam transportnih troškova može se definisati dvojako: Ɣ iz makroekonomskog aspekta. odgovarajuüim merama. za promet robe.. Stoga saobraüajno preduzeüe.

meÿutim. Treba.N. jednako kao i þisti prometni troškovi. troškovi radne snage. Troškovi takvih suvišnih transportovanja ne mogu se dodavati vrednosti robe i poveüavati je. 355 373 . Marks je izveo iz teorijskog koncepta da proces transportovanja robe od mesta proizvodnje do mesta potrošnje upravo predstavlja produžetak procesa proizvodnje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ i oþuvanje njene upotrebne vrednosti i kvaliteta steþenih u proizvodnji. Ovakvo diferenciranje troškova. guma i ostalog pomoünog materijala. troškovi energije. Na primer: ukrštanje prevoza istih vrsta robe s tržišta na tržište. 9 Polazeüi od opšte definicije troškova. napomenuti da se i oni transportni troškovi koji po svojoj suštini zaista jesu transportni mogu pretvoriti u þiste prometne troškove. ovi poslednji se ni pod kakvim okolnostima ne mogu preobraziti u transportne troškove koji se dodaju vrednosti proizvedene robe i poveüavaju je. kao obrtnih sredstava (odnosno uslovnog predmeta rada). Ove operacije (po Marksu) nazivaju se heterogenim. i troškovi ostalih proizvodnih usluga. maziva. Ɣ Iz mikroekonomskog aspekta transportni troškovi predstavljaju troškove proizvodnje koji nastaju trošenjem þinilaca procesa proizvodnje saobraüajne usluge. Za razliku od suštinski transportnih troškova koji u sticaju okolnosti mogu postati þisti prometni troškovi. veü se moraju nadoknaÿivati iz same njene vrednosti. kao sredstava za rad. To se dešava kada se u prometu vrši suvišno prevoženje robe. Sadržaj i struktura svih navedenih grupa troškova po razliþitim saobraüajnim granama razliþiti su. a troškovi ovih operacija: dodajni troškovi koji ulaze u vrednost robe i poveüavaju je. pod troškovima saobraüajnog preduzeüa podrazumevaju se: troškovi transportnih sredstava.V. Samim tim. šetanje robe s jednog na drugo tržište itd. i troškovi transporta predstavljaju dodajne troškove troškovima proizvodnje. i tretiranje transportnih troškova kao dodajnih troškovima proizvodnje. Iz ovog aspekta teorija troškova daje razliþite definicije troškova.

Melerovic 10 navodi da troškovi predstavljaju kljuþ ekonomije svakog preduzeüa. ili pak sa sopstvenim troškovima u prethodnom periodu. ako postoje ograniþavajuüi faktori poveüanja prihoda. funkcije troškova u svim saobraüajnim preduzeüima iste su što i daje sadržaj poslovnoj politici saobraüajnih preduzeüa. Bez obzira što cene usluga u pojedinim granama odreÿuje. troškovi saþinjavaju neophodan element strukture stvarne cene. Na osnovu ponašanja troškova u zavisnosti od daljine prevoza utvrÿuje se društvena rentabilnost pojedinih saobraüajnih grana za pojedine prevoze. Posebna funkcija troškova prisutna je u podeli rada izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na saobraüajnom tržištu. pre svega kvalitetnijom organizacijom poslovanja. gde intervencija države nije prisutna. Prema tome. 356 374 . u najveüoj meri može uticati na poveüanje dobiti. kontroliše ili odobrava država. onda snižavanje troškova. zatim uporeÿivanjem s troškovima drugih preduzeüa. Troškovi daju osnovni sadržaj poslovnoj politici preduzeüa. Na osnovu stvarnih troškova i utvrÿenih odnosa odobrenih cena utvrÿuju se kompenzacije i reguliše se ekonomski položaj saobraüajnih preduzeüa kojima cene usluga odreÿuje ili odobrava država. U ostalim saobraüajnim preduzeüima. Prema takvom kriteriju moguüe je poslovnom politikom preduzeüa utvrÿivati politiku akvizicije prevoza i ponudu saobraüajnih usluga. a osnovni cilj preduzeüa je da ostvari maksimalnu dobit kao materijalnu osnovu egzistencije preduzeüa. kvalitet ekonomije saobraüaja moguüe je sagledavati komparativnom analizom strukture cene koštanja prema stvarnim i normiranim troškovima.N. To znaþi da se osnovna funkcija troškova odnosi na ekonomiju poslovanja preduzeüa i da su troškovi direktno u funkciji dohotka. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Meÿutim. odnosno dobiti. Dobit preduzeüa je finalni ekonomski rezultat koji u kalkulaciji cene predstavlja razliku izmeÿu ukupnog prihoda i ostvarenih troškova. Troškovi takoÿe predstavljaju i funkciju cene usluga.V.

3. i Ɣ kalkulacija troškova i cena. gde poseban znaþaj imaju: Ɣ struktura i dinamika troškova u funkciji podele rada izmeÿu saobraüajnih grana i preduzeüa na saobraüajnom tržištu. jeste kontrola ekonomije poslovanja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Sledeüa funkcija troškova koja je od znaþaja za poslovnu ekonomiju saobraüajnih preduzeüa nalazi se u politici korišüenja transportnih kapaciteta. kao i u preduzeüima ostalih grana privrede. STRUKTURA TROŠKOVA U FUNKCIJI ANALIZE EKONOMIJE POSLOVANJA I KONTROLE TROŠKOVA Osnovna funkcija troškova u poslovnoj politici i logistici saobraüajnih preduzeüa.N. i Ɣ po mestima nastanka i nosiocima troškova. 357 375 .2. Kako je teorija transportnih troškova u domaüoj literaturi veü dovoljno obraÿena.V. Dinamika troškova u zavisnosti od stepena korišüenja kapaciteta pruža osnovu za formiranje politike organizacije saobraüaja. posebnu pažnju u analizi troškova i njihovog ponašanja treba usmeriti na problematiku troškova u funkciji poslovne politike saobraüajnih preduzeüa sa stanovišta ekonomije i organizacije poslovanja preduzeüa. Ɣ struktura i dinamika troškova u funkciji korišüenja transportnih kapaciteta. Ova kontrola se ostvaruje analizom strukture troškova i njihovog nastajanja: Ɣ po þiniocima procesa proizvodnje.

3. OSNOVNA STRUKTURA TROŠKOVA PO ýINIOCIMA PROCESA PROIZVODNJE Osnovna struktura troškova od koje se polazi u analizi ekonomije trošenja þinilaca procesa proizvodnje jeste upravo struktura troškova po þiniocima procesa proizvodnje. ̛ kamate. troškove rada. ̛ investiciono održavanje. premije osiguranja i sl.N. Troškovi radne snage. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3. Na osnovu razliþitih definicija. troškove uslovljene osnovnim sredstvima. troškove materijala i troškove za tuÿe usluge. osnovna struktura troškova koja se može uzeti kao zajedniþka za sva saobraüajna preduzeüa jeste sledeüa: 1. Ovakva struktura troškova predstavlja polaznu osnovu za analizu ekonomije saobraüajnog preduzeüa. a u praktiþnu svrhu analize ekonomije poslovanja i kalkulacije troškova.2. 358 376 . Ona omoguüava kontrolu troškova po þiniocima procesa proizvodnje i utvrÿivanje racionalnosti trošenja sredstava za rad i radne snage. 2. Ovu grupu troškova Melerovic naziva „prirodnim vrstama troškova“. ̛ ostali materijali i usluge. Troškovi materijala i usluga: ̛ gorivo i elektriþna energija. ̛ tekuüe održavanje. Peroviü takoÿe polazi od iste podele i deli sve troškove na „prirodne vrste“ 11 .1.V. Troškovi sredstava za rad: ̛ amortizacija: ̛ infrastrukture. ̛ voznih i vuþnih sredstava.

Transportna sredstva se ukljuþuju u rad po redu vožnje. avioni. obim saobraüajnih usluga nije proporcionalan bruto radu vuþnih prevoznih kapaciteta. brodovi. odnosno s poveüanjem stepena korišüenja radnog parka ukljuþivanjem sredstava u saobraüaj. meÿutim. voznim kilometrima. u saobraüaju. brodovi i vozovi saobraüaju i njihov rad se meri jedinicama bruto rada (bruto tonskim kilometrima. Autobusi. primenjuje metod funkcionalne amortizacije. i ƒ kvaliteta organizacije i ekonomije (trošenja tih þinilaca) u procesu rada. dakle s manjim brojem 359 377 . kao i u sluþaju industrijske materijalne proizvodnje. kao što to biva u industrijskoj materijalnoj proizvodnji. No. Troškovi amortizacije mogu se utvrÿivati po vremenskom i po funkcionalnom metodu. onda üe troškovi amortizacije biti proporcionalni obimu proizvodnje. tj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Formiranje troškova po þiniocima procesa rada nalazi se pod dejstvom: ƒ karakteristika (odnosno specifiþnosti) strukture þinilaca procesa rada.N. 1.V. oni üe s rastom obima usluga izraženih u neto tonskim i putniþkim kilometrima degresivno opadati i obrnuto. Ali. lokomotivskim kilometrima itd. Troškovi investicionog i tekuüeg održavanja takoÿe su uslovljeni stepenom korišüenja sredstava. Ako se utvrÿuju po vremenskom metodu. troškovi sredstava za rad ne predstavljaju funkcije njihovog trošenja u procesu proizvodnje saobraüajne usluge. Ovaj bruto rad izaziva trošenje sredstava. Troškovi sredstava za rad Kategorija troškova sredstava za rad ima dve osnovne specifiþnosti. vozovi) mogu saobraüati s potpuno iskorišüenim sedištima ili s manjim stepenom popunjenosti. transportne jedinice (avioni. transportnih jedinica. tj. autobusi.). rašüe s opadanjem obima usluga. þinilaca proizvodnje. Prvo. Ako se. Troškovi rastu s rastom obima bruto rada.

Zbog toga. a samo se za vozna sredstva javljaju troškovi osnovnih sredstva u punoj strukturi. tj. Pojaviüe se razlika koja odgovara razlici izmeÿu ostvarenog bruto i neto rada. poreza na teþna goriva itd. kao i kod preduzeüa u drugim granama saobraüaja.V. U upravo izloženom leži osnovni izvor problema adekvatnog poreÿenja ekonomije osnovnih sredstava pri komparativnim analizama strukture troškova kod preduzeüa razliþitih saobraüajnih grana i železnice. obim neto rada. i u sluþaju primene metoda funkcionalne amortizacije troškovi amortizacije neüe biti proporcionalni stvarnom radu sredstava. putniþkih kilometara neüe biti odgovarajuüi obimu bruto rada koji izaziva troškove. problem formiranja troškova sredstava za rad ogleda se i u tretiranju troškova infrastrukture kod razliþitih saobraüajnih grana. U ovom drugom sluþaju. Tako su se troškovi amortizacije. zamenjuju troškovi u obliku taksi i naknada za korišüenje infrastrukture. u železniþkom saobraüaju prestaje da postoji uþešüe ovih troškova u strukturi troškova železniþko-transportnih preduzeüa. Saobraüajna infrastruktura koju saþinjava saobraüajni put sa svim fiksnim postrojenjima samo je u železniþkom saobraüaju uvek bila sastavni deo osnovnih sredstava železniþko-transportnih preduzeüa. Tek s formiranjem posebnih preduzeüa s infrastrukturom van okvira železniþko-transportnih preduzeüa. Troškovi predmeta rada Ova kategorija troškova takoÿe ima svoje specifiþnosti po razliþitim saobraüajnim granama u odnosu na ostalu proizvodnju.N. Njih. investicionog i tekuüeg održavanja infrastrukture javljali samo kod železnice. u tom sluþaju. i to samo ukoliko su ta preduzeüa istovremeno i vlasnici infrastrukture. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ putnika. 2. 360 378 . Drugo..

361 379 . goriva i maziva kao obrtna sredstva (tj. a ne neto radu. samo kao uslovni predmet rada) fiziþki se utroše u procesu proizvodnje saobraüajne usluge (uslovno reþeno „nestanu“).V. U ovom sluþaju se predmet rada može koliþinski normirati i kontrolisati. To praktiþno znaþi da je potrebno obezbediti organizacione uslove za efikasno upravljanje troškovima. kao i kod troškova sredstava za rad.N. energija.2. U industrijskoj proizvodnji predmet rada (materijal) menja svoj oblik i fiziþki ulazi u novi proizvod. 3. troškovi energije rastu srazmerno ostvarenom bruto radu.2. Stoga oni nisu proporcionalni ostvarenim putniþkim i neto tonskim kilometrima niti se prema njima mogu normirati. U saobraüaju. To znaþi: na saobraüajnu uslugu kao proizvod prenosi se iskljuþivo njihova vrednost. Druga razlika je u tome što. jer ni ona sama nije materijalni proizvod. 3. Oni se normiraju i njihova veliþina kontroliše samo u odnosu na bruto rad. fiziþki izmeriti u novom proizvodu. Troškovi radne snage Ova kategorija troškova ima istovetne specifiþnosti kao i troškovi energije. odnosno dobit. tj. STRUKTURA TROŠKOVA PO MESTIMA NASTANKA I NOSIOCIMA TROŠKOVA (KAO OSNOVA KONTROLE I UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA) Osnovni cilj racionalne organizacije preduzeüa predstavlja formiranje organizacionih uslova za ostvarenje ekonomskog principa koji obezbeÿuje da se sa što manje angažovanih i utrošenih sredstava rada ostvari što veüi finansijski efekat. ali fiziþki ne ulaze u sastav saobraüajne usluge kao proizvoda. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Prva razlika je u naþinu trošenja predmeta rada. veü se iskljuþivo njihova utrošena vrednost prenosi na uslugu kao proizvod.

Ɣ obezbeÿenje stimulacije za štednju energije i vremena. kako evidentiranje tako i utvrÿivanje i praüenje troškova po mestima njihovog nastajanja i njihovo rasporeÿivanje na pojedine vrste usluga koje ih zaista prouzrokuju (tzv.V. princip uzroþnosti). što predstavlja utvrÿivanje rentabilnosti proizvodnje svake vrste usluga (i putniþkog i robnog saobraüaja). a u kojoj od tržišne orijentacije i konkurentske sposobnosti preduzeüa zavisi i njegov ekonomski položaj. u prvom redu. Ɣ utvrÿivanje odgovornosti za nastajanje troškova na svakom pojedinom mestu gde troškovi nastaju. a to znaþi u najužim radnim jedinicama prema tehnološkoj organizaciji. a potom njihovo bilansiranje sa ostvarenim cenama na tržištu. U takvim uslovima preduzeüe. iz koje proistiþe ušteda na troškovima na svakom radnom mestu u svakoj organizacionoj celini. pa samim tim može i da utiþe na troškove. pre svega. U tom smislu upravljanje troškovima pretpostavlja: Ɣ izradu prethodne planske kalkulacije i kalkulacije ostvarenih troškova za svaku vrstu usluge kao proizvoda. mora insistirati na unutrašnjoj ekonomiji proizvodnje da bi. a time i dohodak. bilo u moguünosti da kalkulacijom konkurentskih cena ostvari što veüi promet. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Efikasno upravljanje troškovima ima izuzetan znaþaj u otvorenoj privredi u kojoj su preduzeüa upuüena na slobodnu tržišnu utakmicu. što omoguüava povezivanje mase troškova s rukovodiocima i radnom grupom koja na tim radnim mestima u radnoj jedinici radi.N. primenom odgovarajuüeg sistema raspodele zarada radnicima u kom se visina plata u svakoj radnoj jedinici povezuje sa ostvarenim efektom u produktivnosti i ekonomiþnosti. i Ɣ uspostavljanje jasnih i þistih ekonomskih odnosa u makroorganizacionoj strukturi preduzeüa i utvrÿivanje 362 380 . odnosno dobit. Iz ovako postavljenog cilja proizilazi nužnost evidencije i sistema obraþuna troškova kojima se obezbeÿuju.

omoguüava se unutrašnja kontrola troškova svakog radnog mesta u svakom sektoru odgovornosti. potrebno je primeniti sistem obraþuna troškova i raspodele plata u kom je zarada svakog radnika vezana za: 363 381 . organizacijom tokova osnovne dokumentacije za evidenciju i obraþun troškova. fakture za rad i usluge i sl. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ odgovornosti rukovodilaca svih organizacionih jedinica za efikasnost upravljanja troškovima. izraÿuju kalkulacije po vrstama usluga. bilansiraju troškovi po mestima nastajanja troškova i vrstama usluga (putniþkog i robnog saobraüaja). Organizacija evidencije i sistema obraþuna troškova može se obezbediti: Ɣ sistemom šifriranja troškova kroz posebnu šemu kontiranja po mestima i vrstama troškova u kojoj bazne sume u šemi predstavljaju delatnosti organizacione jedinice i mesto troškova na koje se svrstavaju ukupno ostvareni pripadajuüi troškovi. pored finansijskog i materijalnog knjigovodstva. na upravljaþkom nivou poslovodne strukture.V. Da bi se obezbedili svi neophodni instrumenti efikasnog upravljanja troškovima. Iskljuþivo striktnom podelom odgovornosti za troškove i efikasnost upravljanja ekonomijom preduzeüa. odgovornost za troškove i stimulaciju radnika na svakom radnom mestu. u koju se.N. Pri tom se pretpostavljaju izgraÿeni makroorganizacioni nivoi odgovornosti u upravljanju preduzeüem i njegovim funkcionisanjem. i Ɣ organizacijom pogonskog knjigovodstva kao posebne organizacione jedinice. slivaju sva dokumenta kao izvori podataka za obraþun. Tu se vrši obraþun troškova. a ostale sume odnose se na pojedinaþne iznose grupa i vrsta troškova koji saþinjavaju baznu sumu troškova. izdatnice i povratnice materijala. Sistem obraþuna zasniva se na utvrÿivanju osnovne dokumentacije: radni nalog.

zahteva definisanje mesta troškova. Meÿutim. kao na nosioca troškova. Dalje je neophodno izvršiti formiranje šeme kontiranja troškova koja omoguüava evidenciju i obraþun troškova po mestima troškova. odnosno za obim realizacije i ostvareni dohodak preduzeüa. svode 364 382 . u saobraüaju saobraüajna usluga nije neposredni uzroþnik troškova. osnovni problem stimulacije predstavlja obezbeÿenje odgovarajuüeg sistema obraþuna troškova. za dobit. Kontrolu troškova je moguüe obezbediti iskljuþivo na takav naþin. krajnji nosilac troškova. Krajnji cilj obraþuna troškova po mestima troškova jeste kontrola njihovog nastajanja. i ̛ ukupan obim usluga i ostvareni prihod. Svako mesto troškova treba da predstavlja zaokruženi proces rada za koji se mogu utvrditi odgovarajuüe jedinice mere rada. a mesta troškova moraju se formirati na tehnološkoj osnovi. tj. kao proizvod procesa rada jeste saobraüajna usluga. ̛ efekte (njegove) uže radne jedinice izražene u: ̛ produktivnosti (obimu usluga) i ̛ ekonomiþnosti (troškovima). pre svega. U saobraüaju.V. Ovakav sistem kontrole troškova omoguüava preciziranje odgovornosti za njihovo nastajanje i stimulaciju za njihovo sniženje. To. putniþki kilometri u putniþkom saobraüaju i neto tonski kilometri u robnom. kako za svako mesto tako i po vrstama direktnih troškova (materijala i radne snage). Nosioci troškova u industrijskoj proizvodnji su proizvodi. iako se na nju. Meÿutim.N. tj. a zatim transformacija ovih troškova na njihove nosioce. U organizacionoj strukturi svakog saobraüajnog preduzeüa tehnologija i organizacija saobraüaja je razliþita. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ̛ liþni efekat rada radnika.

moguüe je organizaciono formirati potpuno odvojena mesta troškova putniþkog i robnog saobraüaja. bruto tonski kilometar je sinteza bruto rada svih radnih mesta. itd. predstavljaju pogonske nosioce troškova. kao nosilaca troškova.V. Isto tako. Prema tome. troškovi se formiraju na velikom broju istih radnih mesta. ''Skup ovih pogonskih uþinaka saþinjava celinu procesa prevoza. Svi ovi pogonski uþinci. na primer. Ona je proizvod rada veüeg broja radnih mesta u zavisnosti od razuÿenosti tehniþke podele rada u saobraüajnom preduzeüu. i obraþuni troškova putniþkog i robnog saobraüaja po nosiocima troškova mogu se sprovoditi odvojeno. vrši se u jedinstvenom tehnološkom procesu. U železniþkom saobraüaju postoji zajedniþka organizacija putniþkog i robnog saobraüaja. Tako se i promena mesta. vozni kilometar je rad voza (kilometri koje voz pri kretanju ostvari) u kom može biti više ili manje putnika. Na svakom radnom mestu rad se meri posebnim jedinicama bruto rada: ̛ rad otpravnika vozova brojem propuštenih vozova (putniþkih i teretnih). kao direktnim izazivaþima troškova. ako se obavlja i putniþki i robni saobraüaj. u okviru istih organizacionih jedinica (stanica) i na istim radnim mestima. U drumskom saobraüaju. ̛ rad mašinovoÿa brojem lokomotivskih kilometara.N. Samim tim. pa se tako sa istim brojem voznih kilometara. Na primer. kao direktni izazivaþi troškova. proizvodnja usluga. kao rezultat procesa proizvodnje (saobraüajna usluga) ispoljava kao sinteza 365 383 . 12 U svakom procesu rada visina troškova zavisi od obima operacija bruto rada. u istim organizacionim jedinicama i to za operacije koje su zajedniþke za robni i putniþki saobraüaj. može ostvariti manje ili više putniþkih kilometara. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ svi troškovi. ̛ rad pregledaþa kola brojem kolsko-osovinskih kilometara. Svaka od ovih pogonskih jedinica mere predstavlja pogonske uþinke kao direktne izazivaþe troškova. i putniþkog i robnog saobraüaja.

Ovi troškovi se rasporeÿuju na nosioce troškova. Metodološki posmatrano. i sl. pa je razliþita i struktura troškova putniþkog i neto tonskog kilometra. Upravljanje troškovima se.N. prema jedinicama mere bruto rada. Usled toga se javljaju i metodološki problemi podele zajedniþkih troškova i zajedniþkih radnih mesta (mesta troškova na putniþke i neto tonske kilometre. 366 384 .V. pomoüu tzv. zatim ostali troškovi stanica koje vrše otpravljanje i putnika i robe. na mestima otpravnika vozova u stanicama. Na primer. Proizilazi: struktura troškova po mestima troškova konaþno se transformiše u strukturu troškova po ekonomskim nosiocima troškova. tj. ili þisto teretnih ranžirno-utovarnih stanica. kao i propuštanje i putniþkih i teretnih vozova. realizuje putem kontrole odgovornosti za nastajanje troškova po mestima troškova i kroz kontrolu rentabilnosti pojedinih vrsta usluga. Na primer. kao nosioce troškova). veü prema tome gde pripadaju. podela troškova na putniþki i robni saobraüaj vrši se na sledeüi naþin: Najpre se svi troškovi razvrstaju na neposredne i posredne: ŷ neposredni su svi troškovi koji nastaju na radnim mestima iskljuþivo robnih ili iskljuþivo putniþkih operacija. to su troškovi þisto putniþkih. kljuþeva za raspodelu. koji jedino egzistira. i kao ekonomski nosilac svih troškova saobraüaja. na taj naþin.'' 13 U putniþkom i robnom saobraüaju odnos bruto i neto rada je razliþit. ŷ posredni troškovi su oni koji nastaju na radnim mestima zajedniþkih operacija. na putniþke i neto tonske kilometre. Ovi troškovi se direktno svrstavaju u troškove robnog ili troškove putniþkog saobraüaja. kao finalni pogonski uþinak. i to suþeljavanjem troškova po nosiocima troškova putniþkog i robnog saobraüaja i prihoda po tim istim nosiocima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ovih pogonskih uþinaka.

a u okviru podele rada s drugim saobraüajnim preduzeüima. Ekonomski rezultat proizilazi iz obima usluga. Ɣ Težina robe.N. kako u svojoj grani saobraüaja tako i u drugim granama. Sledi da se upravljanje troškovima u podeli rada na saobraüajnom tržištu zasniva na: 367 385 . a dinamika ukupnih troškova (proizvodnje saobraüajne usluge).V. dinamika tih troškova proporcionalna je obimu putnika/robe. izaziva troškove u zavisnosti od veliþine. i Ɣ daljina prevoza. U podeli rada na saobraüajnom tržištu preduzeüe mora da oceni za koji obim saobraüajnih usluga treba da se bori. tj. prema svojim zakonitostima. Prema tome. odreÿuje ekonomiju podele rada na saobraüajnom tržištu. bez obzira na daljinu na koju se prevoz vrši. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3. ponuÿenih cena i ostvarenih troškova kojima se taj obim može realizovati. To praktiþno predstavlja inicijativu preduzeüa da se na tržištu bori za one tržišne segmente za koje raspolaže najjaþim komparativnim prednostima. da se bori za realizaciju svoje ponude onih saobraüajnih usluga koje može da proizvede s najpovoljnijim ekonomskim rezultatom. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA MARKETINGOM Marketing orijentacija saobraüajnih preduzeüa ima za cilj da obezbedi preduzeüu odgovarajuüi položaj na saobraüajnom tržištu prema njegovoj konkurentskoj sposobnosti. U ekonomiji korišüenja prevoznih kapaciteta bitne su dve komponente saobraüajne usluge: Ɣ težina robe / broj putnika.3. odnosno broj putnika. Ɣ Daljina prevoza izaziva troškove koji rastu s daljinom prevoza.

i Ŷ primeni teorije marginalnih troškova.3. a posebno dinamika tih troškova u železniþkom saobraüaju 14 veü široko obraÿena. ovde valja dodatno razmotriti strukturu i dinamiku troškova sa stanovišta saobraüajnog preduzeüa u funkciji podele rada na saobraüajnom tržištu.V.N. troškovi imaju ulogu ekonomskog faktora konkurencije u dva bitna podruþja: Ɣ u podeli prevoza prema dužini prevoznog puta na osnovu strukture i dinamike troškova u zavisnosti od daljine prevoza. vazdušni i reþni saobraüaj prevoze relativno male koliþine robe i na manjem broju relacija koje se javljaju kao konkurentske relacije drumskom i železniþkom saobraüaju.1. 15 i Ɣ u politici cena saobraüajnih usluga u cilju utvrÿivanja konkurentskih sposobnosti u akviziciji prevoza i u supstitucionim konkurentskim odnosima u tekuüoj komercijalnoj politici. Kada je reþ o odnosima u podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. Jer. u odnosu na ove dve grane saobraüaja. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI PODELE RADA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU S obzirom na þinjenicu da je u saobraüajno-ekonomskoj teoriji dinamika transportnih troškova. 3. U kopnenom saobraüaju. 16 naroþito kada se radi o tranzitnim prevozima izmeÿu konkurentskih luka u meÿunarodnom saobraüaju i o konkurentskim grupnim putovanjima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Ŷ oceni rentabilnosti prevoza analizom dinamike troškova u zavisnosti od daljine prevoza. izmeÿu ove dve saobraüajne grane odvija se glavna konkurentska borba za podelu tržišta. 368 386 . i to komparativnom analizom odnosa dinamike troškova u železniþkom i drumskom saobraüaju.

N. pak. itd. 369 387 . Ponekad. u putniþkom saobraüaju. Struktura troškova prevoza sastoji se iz dve grupe troškova: ̛ prvu grupu þine troškovi koji nastaju u stanicama otpravljanja i prispeüa robe i putnika. ̛ drugu grupu þine troškovi prevoza na prevoznom putu robe i putnika. Potom se posebno može ocenjivati rentabilnost prevoza na svakoj pojedinoj relaciji. s jedne strane. komfor kada je reþ o putniþkom saobraüaju i elastiþnost prilagoÿavanja potrebama korisnika. Konkurencija izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na tržištu saobraüajnih usluga razvija se prvenstveno u prevozu robe koja je podložna supstituciji.V. i drumskog saobraüaja. i to komparativnom analizom njihove strukture i dinamike u zavisnosti od daljine prevoza. tj. kao glavnog njihovog konkurenta. Visina troškova prevoza u saobraüaju formira se na osnovu težine robe (i/ili kubature) i daljine prevoza. To samo po sebi pretpostavlja da korisnik saobraüajne usluge vrši slobodan izbor prevoznika odluþujuüi se prema kvalitetima ponude. Cene usluga baziraju se na troškovima prevoza. s druge. Na istoj osnovi može se odrediti i gde se nalazi granica rentabilnosti izmeÿu železnice (i reþnog saobraüaja). odnosno samo na osnovu daljine prevoza (uz korekcije te cene u zavisnosti od izbora komfora i paketa usluge). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Pošto se prethodno sagleda funkcija troškova u podeli rada na saobraüajnom tržištu. može se na toj osnovi izvršiti ocena koja je grana saobraüaja za koje segmente prevoza društveno rentabilnija. za korisnika usluge najbitniji element odluke predstavlja cena usluge. Saobraüajno preduzeüe ocenjuje rentabilnost usluge uporeÿivanjem cene koju je korisnik usluge spreman da plati i troškova koje izaziva konkretna usluga. a ponekad brzina prevoza ili. u robnom saobraüaju. na mestima gde prevoz poþinje i gde se završava. u robnom saobraüaju.

Novakoviü 21 ovu strukturu troškova definiše kao poþetno-završne i troškove þistog prevoza. Kolariü 22 ih deli na poþetno-završne troškove. koji nastaju na prevoznom putu. U tom smislu.V. U domaüoj literaturi. u koje pored troškova þistog prevoza ubraja i sve troškove koji nastaju u usputnim stanicama na prevoznom putu. Saks 17 i Pirat 18 su prvi teoretiþari koji su ove troškove definisali kao staniþne i pružne. a ne samo sa stanovišta preduzeüa u okviru iste saobraüajne grane. i Ɣ troškovi prevoza na prevoznom putu. Iz prethodno izloženog proizilazi da strukturu troškova u funkciji podele rada na saobraüajnom tržištu suštinski þine: Ɣ pripremno-završni troškovi koji nastaju pre zapoþinjanja procesa prevoza i nakon završetka procesa prevoza. struktura troškova je znaþajna zbog dinamike. 370 388 .N. dve grupe troškova u zavisnosti od daljine prevoza. nezavisne od daljine prevoza. 19 Sledeüi Saksa i Pirata. koji nastaju u pripremnoj i završnoj fazi. i troškove prevoznog puta. Svi navedeni autori posmatraju poþetno-završne troškove kao fiksne. u koje ubraja i dovoz robe od korisnika do stanice i odvoz od uputne stanice do korisnika. U ruskoj literaturi ovi se troškovi dele na poþetno-završne i troškove prevoza. onda je neophodno analizirati ih u svim saobraüajnim granama. a V. Efmert 20 deli troškove na troškove otpravljanja (kojima pored staniþnih dodaje i troškove pripreme lokomotiva). tj. Ako se ove podele troškova posmatraju s pozicije utvrÿivanja rentabilnosti prevoza u podeli rada izmeÿu saobraüajnih preduzeüa na saobraüajnom tržištu. a troškove na prevoznom putu kao varijabilne. prethodno pomenute. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U teoriji transportnih troškova ove dve grupe troškova se razliþito tretiraju i nazivaju. a u smislu troškova otpravljanja i prispeüa u stanicama poþetka i završetka prevoza i troškova prevoza na prevoznom putu. kao troškove koji ne zavise od daljine prevoza i troškove zavisne od daljine prevoza. u koje ubraja sve manipulacije u usputnim stanicama.

dolazi u magacin korisnika (pošiljaoca). Struktura pripremno-završnih troškova u putniþkom saobraüaju sliþna je u svim granama saobraüaja. Pored toga potrebne su i manipulacije robom u uputnim stanicama – lukama.. Proces prevoza traje do magacina primaoca robe. Stoga su neizbežni i završni troškovi. 371 389 . Dinamika ovih troškova je po razliþitim saobraüajnim granama razliþita. U svim ostalim granama saobraüaja. U drumskom saobraüaju uþešüe pripremno-završnih troškova je najmanje. oni zavise od strukture operacija otpravljanja i prihvata robe. U svojoj masi. u robnom saobraüaju. Pripremno-završni troškovi u odnosu na daljinu prevoza ponašaju se kao fiksni. tako da se glavna masa troškova javlja u okviru troškova þistog prevoza. u mestu prispeüa robe. što je posledica nejednake strukture pripremno-završnih troškova i troškova prevoznog puta. Jer.N. za sve prevoznike roba se mora dovesti od magacina korisnika (pošiljaoca) do železniþke stanice otpravljanja. pripremni troškovi se sastoje samo od troškova utovara robe u kamion.. U železniþkom saobraüaju pripremni staniþni troškovi otpravljanja su najveüi. pristaništima i aerodromima. lukama. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U svakoj grani saobraüaja struktura ove dve grupe troškova je razliþita. a završni troškovi se sastoje od istovara robe. uþešüe pripremno-završnih troškova je veüe. Pošto kamion. u prevozu robe. U svim navedenim terminalima otpravljanja (železniþkim stanicama. luke. te od koliþine robe (u robnom) i broja putnika (u putniþkom saobraüaju).) roba zahteva i odgovarajuüe manipulacije. Troškovi prevoznog puta u drumskom saobraüaju su troškovi þistog prevoza. jer putnici sami dolaze i odlaze. aerodromima.V. pristaništa ili aerodroma. U ovom sluþaju pojavljuju se samo pripremni troškovi u stanicama polaska. a zatim troškovi odvoza robe do magacina korisnika (primaoca) robe. jer nema nikakvih pretovara i manipulacije robom na prevoznom putu.

troškovi po jednom neto tonskom kilometru. daljini prevoza.V. tj. Oni s poveüanjem prevoznog puta proporcionalno rastu. Ova degresija troškova prati sledeüu zakonitost: ̛ ukoliko je veüe uþešüe pripremno-završnih troškova u ukupnim troškovima prevoza. ̛ ukoliko je manje uþešüe pripremno-završnih troškova u ukupnim troškovima prevoza.N. Iz navedene zakonitosti degresije troškova proizilazi moguünost utvrÿivanja pojedinaþnih troškova na svakoj udaljenosti i to na bazi jednostavnih linearnih jednaþina: Tt = tpz + (tpp x d) Tntk = (tpz : d) + tpp gde su: Tt Tntk tpz tpp Ź Ź Ź Ź troškovi po jednoj toni. a po jedinici usluge (putniþkom ili neto tonskom kilometru) ovi su troškovi obrnuto proporcionalni dužini prevoznog puta. Oni se po jedinici usluge s poveüanjem prevoznog puta smanjuju. 372 390 . ukupni troškovi s poveüanjem daljine prevoza. a zatim prelazi u proporcionalnost. a troškovi po jedinici usluge degresivno opadaju. utoliko je degresija ravnomernija i oseüa se na dužim rastojanjima. troškovi prevoznog puta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U odnosu na daljinu prevoza. utoliko je degresija oštrija na kraüim rastojanjima. a po jedinici usluge ostaju u proseku isti. Usled ovakve dinamike pripremno-završnih troškova. degresivno rastu. jer se njihova ukupna fiksna masa deli na veüi broj kilometara. Troškovi prevoznog puta su varijabilno-proporcionalni daljini prevoznog puta. pripremno-završni troškovi.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Na osnovu razlika u strukturi i dinamici pripremnozavršnih troškova u robnom saobraüaju (izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja.V. degresija usputnih troškova izražena je na dužem rastojanju. kao i ostalih grana saobraüaja) može se utvrditi granica rentabilnosti u podeli rada izmeÿu saobraüajnih preduzeüa u razliþitim granama saobraüaja na saobraüajnom tržištu. U železniþkom (i reþnom) saobraüaju. T 0 (50) km Na osnovu ove zakonitosti odreÿuje se i degresija cena usluga u železniþkom saobraüaju i utvrÿuje se granica rentabilnosti prevoza. zbog veüeg procenta uþešüa pripremnozavršnih troškova. Ovakvi odnosi u degresiji troškova pokazuju veüu društvenu rentabilnost železnice za prevoze koji 373 391 . Do te daljine rentabilniji je prevoz kamionima. Na onom mestu gde se na grafikonu hiperbole degresije presecaju nalazi se granica rentabilnosti. a na dužim relacijama rentabilniji je prevoz železnicom. Pošto je uþešüe pripremno-završnih operacija u kamionskom saobraüaju veoma nisko to se degresija troškova gubi na kraüim rastojanjima. a troškovi po neto tonskom kilometru prelaze u zonu proporcionalnosti.N.

još svojevremeno. 3.3.N. a drumskog saobraüaja za prevoze koji tu taþku na grafikonu ne dosežu. Upravo prema analizama ponašanja i odnosa troškova u železniþkom i drumskom saobraüaju. Tako. Kamioni registrovani za dugolinijski prevoz mogu se tretirati kao konkurencija železnici (ali su oni optereüeni veüim taksama. dolaze u poziciju da nude usluge po nižim cenama od redovnih. drumski saobraüaj razvrstava na kratkolinijski (Nachverkehr) i dugolinijski (Vernverkehr). Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ su duži od taþke preseka na grafikonu. preduzeüe mora da postavi donju granicu akvizicije cena. primorano je da vrši akviziciju prevoza. Granica daljine prevoza utvrÿena je na 50 km.V. Železnica je posebno izložena konkurenciji kada je u pitanju tranzitni saobraüaj. porezima i premijama osiguranja pri registraciji). Tada preduzeüe mora da se bori za pridobijanje novih. Meÿutim. tj. u cilju akvizicije prevoza. dok su kamioni registrovani za kratkolinijski prevoz osloboÿeni visokih dažbina. a u železniþkom na usluge na dužim. a naroþito u sluþajevima kada tražnja za saobraüajnim uslugama opada. Zbog toga je potrebno ovu vrstu troškova prethodno 374 392 .2. izvršenim na ovakav naþin. u tekuüoj poslovnoj politici preduzeüe je izloženo stalnoj konkurenciji. radi potpunijeg korišüenja kapaciteta. u Nemaþkoj je. dodatnih usluga koje üe vršiti. TEORIJA MARGINALNIH TROŠKOVA U FUNKCIJI UTVRĈIVANJA PONUDE I CENA USLUGA Prethodno izložena struktura dinamike troškova u zavisnosti od daljine prevoza predstavlja instrument opšte orijentacije saobraüajnog preduzeüa na odreÿeni segment tržišta: u drumskom saobraüaju na usluge na kraüim rastojanjima. Upravo tada se nameüe primena teorije marginalnih troškova. Ipak. Preduzeüa drumskog (i reþnog) saobraüaja þesto se nalaze u situaciji da nemaju obezbeÿene terete za povratne vožnje. pa se na taj naþin stimuliše prevoz drumskim saobraüajem na kraüim odstojanjima. pa se tako vrši i registracija kamiona za jedan ili drugi vid prevoza.

biüe razliþita. u železniþkom saobraüaju akvizicija prevoza jedne grupe putnika (grupe turista) može zahtevati: samo rezervaciju jednog vagona u redovnom vozu. Na primer. kao i u okviru svake pojedine grane saobraüaja. koji se pojavljuju kao posledica dodatnog angažovanja kapaciteta i radne snage. U drumskom saobraüaju može uslediti uvoÿenje u saobraüaj vanrednog autobusa (vanredna vožnja). dakle. može se utvrditi cena prevoza te posebne grupe putnika. Ti diferencijalni troškovi predstavljaju troškove po jedinici proizvoda i oni su 375 393 . razliþite teorije o pojmu i strukturi marginalnih (ili graniþnih) troškova. U saobraüajno-ekonomskoj teoriji pojam marginalnih troškova se razliþito shvata. 24 On kaže da svaki sledeüi dodatni obim proizvodnje predstavlja novi sloj obima koji izaziva novi sloj troškova. Melerovic dodatne troškove dodatnog obima proizvodnje tretira kao troškove sloja i postavlja teoriju slojevnih troškova koju prihvataju i naši teoretiþari. U sva tri sluþaja struktura dodatnih troškova. odnosno. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ definisati i utvrditi šta se pod pojmom marginalnih troškova podrazumeva.N. razliþiti su u pojedinim saobraüajnim granama. Ove troškove naziva troškovima diferencije. 23 No. kao marginalnih. odobriti popust od redovne cene za grupna putovanja. struktura i sadržaj marginalnih troškova. na razliþitim stepenima zaposlenosti. Tako definisan pojam marginalnih troškova može se najprimerenije primeniti u akvizicionoj politici na saobraüajnom tržištu.V. ili þak uvoÿenje posebnog vanrednog voza. a kada ih podeli s obimom dodatnog sloja proizvodnje dobija diferencijalne troškove. ili uvoÿenje jednog dodatnog vagona u redovni voz. Postoje. kao dodatnih troškova za dodatni (novi) obim usluga. svakako valja poüi od najšire shvaüenog pojma marginalnih troškova po kojem su marginalni troškovi: dodatni troškovi za dodatni obim proizvodnje (usluga). ili uvoÿenje posebnog (þarter) leta u vazdušnom saobraüaju. Na bazi dodatnih troškova. Meÿutim.

N.000 5. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ donja granica cene proizvoda (usluge). bez obzira na to da li dodatni sloj proizvodnje postoji ili ne.00 € 28. dodatni autobus (van redovnog saobraüaja koji obavlja po redu vožnje).98 0. po 1 pkm troškovi 1. Samo troškovi poslednjeg sloja uzimaju se kao graniþni. dodatni sloj obima usluga.000 € proseþni diferen. jer cena.500:5. Tabelarni prikaz Meleroviceve teorije u vezi s parametrima iz primera pokazuje sledeüe rezultate: obim usluga u pkm prethodni obim novi obim dodatni obim 100. marginalni troškovi po jedinici usluge.70 € kao diferencijalni troškovi.V. Potrebno je da se preveze grupa od 50 putnika 25 na udaljenost od 100 km. kao i novi. u tu svrhu. u tom sluþaju. dok se rezidualni troškovi tretiraju kao „elastiþni deo kalkulacije cene“.70 € 0.000 € 103. dodatni sloj troškova (diferencije) u visini od 3.000) 0.000 pkm (putniþkih kilometara) i time ostvariti novi. Uz ove troškove napominje takoÿe i rezidualne troškove pod kojima podrazumeva fiksne troškove koje preduzeüe mora da snosi. angažovati novi.28 € 28. koji üe prevozeüi ovu grupu putnika ostvariti dodatnih 5.500 €. tj. Saobraüajno preduzeüe üe.000 € 105.000 ukupni troškovi 100. Na praktiþnom primeru prevoza turistiþke grupe u drumskom (autobuskom) saobraüaju mogu se sagledati efekti prethodno izložene teorije. Dodatni troškovi po jednom putniþkom kilometru iznosiüe (3.rezidualni ukupni troškovi cijalni troškovi rezidualni trošk.000 € 376 394 .500 € € 0.500 3. pokriva troškove izazvane tim slojem proizvodnje.

donosilo i ekstra profit u iznosu od 0. bez obzira na obim proizvodnje mora da snosi.00 € x 20%) = 1. To znaþi da marginalni troškovi sadrže samo varijabilne troškove.20 € = 1.70 € po putniþkom kilometru.28 € Upravo ova razlika predstavlja fiksne troškove po jedinici usluge prethodnog obima koje preduzeüe.00 € (koliko su iznosili pre uvoÿenja dodatnog autobusa) na 0.00 € + (1. sniženi sa 1.20 € onda bi svako novo uvoÿenje dodatne vožnje autobusa po ovoj ceni (ceni prethodnog obima). a to znaþi: 1. Razlika izmeÿu proseþnih troškova novog obima i diferencijalnih (marginalnih) troškova po jedinici usluge za dodatni obim iznosi: 0. Ako je cena prethodnog. zajedno s marginalnim obimom). koji ukljuþuje i dodatni sloj obima (tj. Prikazana razlika u troškovima omoguüava preduzeüu da nove grupe putnika prevozi po novoj. redovnog obima bila kalkulisana na osnovu odgovarajuüih prethodnih proseþnih troškova uz još 20 odsto uraþunate dobiti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Iz primera uvoÿenja dodatnog autobusa vidi se da su proseþni troškovi po jedinici usluge novog obima proizvodnje. Iz tog razloga ovaj iznos fiksnih troškova ne ulazi u cenu za dodatni obim usluga. pored ukalkulisane dobiti od 20 odsto po 1 pkm.98 €. grupnoj ceni. dok fiksne troškove preduzeüe ionako mora da snosi i da ih pokriva iz redovnog obima saobraüaja. u cilju akvizicije putnika i potpunijeg korišüenja kapaciteta.V.N.00 € + 0.70 € = 0. S ovakvom cenom pokrivaju se svi troškovi ali se ne ostvaruje dobit. Ovo sniženje proseþnih troškova kod novog obima usledilo je zbog toga što su dodatni (marginalni) troškovi uvoÿenja još jednog dodatnog autobusa u saobraüaj niži od proseþnih troškova prethodnog obima.30 € po 1 pkm u odnosu na prethodni obim. Ta niža cena ne sme iüi ispod 0. jer troškovi angažovanja 377 395 .98 € – 0.

70 €).84 €/1 pkm. onda se njena numeriþka vrednost mora nalaziti u intervalu: 0. ̛ proseþna cena prethodnog (redovnog) obima po 1 pkm (1. odnosno prevoza putnika i posebno turista u turistiþkoj sezoni.00 €.14 = 0. tj.70 + 20%) = 0.70 + (0. u uslovima jake konkurencije na saobraüajnom tržištu.20 €).84 € > CENA > 0. redovnom obimu).70 + 0. iskljuþivo na bazi poznavanja marginalnih troškova. redovnog obima dobija se akviziciona cena po 1 pkm koja iznosi: 0. umesto ranijih 1. u cilju akvizicije ova cena snižava ispod 0.70 € u kom preduzeüe i dalje ostvaruje relativnu dobit uz pokriüe marginalnih troškova.84 € Ova cena predstavlja donju akvizicionu cenu koja donosi proseþnu dobit (prag rentabilnosti akvizicije). Ukoliko se.70 €. kalkulacijom cena na osnovu marginalnih troškova.00 €). 378 396 . Za voÿenje akvizicije neophodno je da postoje utvrÿeni podaci koji.N. Tim podacima obuhvaüeni su: ̛ proseþni troškovi prethodnog (redovnog) obima po 1 pkm (1.V. ̛ proseþni marginalni troškovi po 1 pkm za dodatni autobus (0. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ svakog novog autobusa za dodatne vožnje ostaju na nivou marginalnih (0. komercijalna služba prodaje usluga može biti u stanju da vodi politiku akvizicije usluga. koliko su iznosili u prethodnom. Kada se na marginalne troškove doda proseþna dobit od 20 odsto ukalkulisana u cenu prethodnog. Prema tome. vezano uz prethodni primer. omoguüavaju ispravnu kalkulaciju cena.

može se oþekivati da üe se u takvim sluþajevima akviziciona cena kretati u rasponu izmeÿu: 1. a ona se nalazi na nivou: 0.V.N. ̛ granica apsolutne rentabilnosti novog obima usluga koja pokriva ukupne nove troškove i donosi 20 odsto proseþne dobiti. pošto su tržišta.70 + (0.98 + 0. 379 397 . Meÿutim. ̛ donja granica cene (prag rentabilnosti akvizicije) 0. veoma izložena delovanju konkurencije.84 € uz ostvarenje apsolutne rentabilnosti ili izmeÿu: 0. ali na nju se može raþunati samo u sluþaju kada nema konkurencije na tržištu.98 x 20%) = 0.84 € > AKVIZICIONA CENA > 0. pogotovu otvorena.84 € s kojom se za dodatni obim ostvaruje proseþna dobit.70 € uz ostvarenje relativne rentabilnosti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Na osnovu ovih podataka i u odnosu na ostvaren prethodni i planiran dodatni obim proizvodnje potrebno je da precizno budu utvrÿeni: ̛ novi proseþni troškovi po 1 pkm (0.196 = € 1.176 Ovakva kalkulacija potpuno opravdava akviziciju.98 €).70 x 20%) = 0.20 € > AKVIZICIONA CENA > 0.98 + (0.

70 € 0.98 100.000 pkm Op DINAMIKA ODNOSA CENA I UKUPNIH TROŠKOVA DODATNOG OBIMA PROIZVODNJE PO JEDINICI USLUGE C € 1.70 € 0.00 Tu 380 398 .176 Zona apsolutne rentabilnosti Zona relativne rentabilnosti Zona relativnog gubitka uz potpuno pokriüe fiksnih i relativno pokriüe varijabilnih troškova Zona apsolutnog gubitka uz relativno pokrivanje samo fiksnih troškova € 0.28 € 0.176 € 1.000 pkm 105.00 € 0.N.00 € 1.98 € 1.20 € 1.84 € 0.84 € 0.20 Zona ekstra profita € 0.28 € 0.V. Kolariü ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ MENADŽMENT U SAOBRAûAJU DINAMIKA PROSEýNIH TROŠKOVA PO JEDINICI USLUGE PRI UVOĈENJU DODATNOG OBIMA PREVOZA Pt € 1.

Na bazi takvih analiza troškovi su u klasiþnoj teoriji troškova podeljeni u dve osnovne grupe: Ŷ fiksni troškovi i Ŷ varijabilni troškovi.V. posebno u preduzeüima s visokim organskim sastavom kapitala. odnosno dobiti. koji se izražava odnosom: 381 399 . Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 3. ispituje se elastiþnost svake vrste troškova u odnosu na promene u obimu proizvodnje. ako doÿe do promena u stepenu zaposlenosti. Prema tome. suština analize dinamike troškova jeste u posmatranju promena koje nastaju u troškovima.1. Analizom ponašanja fiksnih troškova dolazi se do zakljuþka da je jedan deo mase troškova apsolutno otporan na promene obima proizvodnje. U tom smislu.4. o þemu svedoþi koeficijent elastiþnosti te mase troškova.4. Stepen korišüenja kapaciteta predstavlja osnovnu kategoriju meÿu instrumentima analize dinamike troškova.N. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U ZAVISNOSTI OD STEPENA KORIŠûENJA KAPACITETA Ekonomija korišüenja kapaciteta jedan je od osnovnih izvora poveüanja dohotka. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI EKONOMIJE KORIŠûENJA I RAZVOJA KAPACITETA 3. Klasiþna teorija troškova u ovom domenu u celini se bazira na kapacitetu kao parametru neposredne funkcionalne zavisnosti promena troškova prema promenama stepena zaposlenosti.

To znaþi da ti troškovi rastu za isti procenat (na primer: 10%) za koji se poveüava i obim proizvodnje.00 10% u kojem : Tpp predstavlja procenat poveüanja troškova. Analizom ponašanja varijabilnih troškova može se utvrditi da jedan deo njihove mase raste proporcionalno porastu obima proizvodnje. a Opp oznaþava procenat poveüanja obima usluga.V. dok se relativno fiksni troškovi skokovito poveüavaju. na primer (u železniþkom saobraüaju).N. pa üe njihovo poveüanje u procentima biti oznaþeno nulom (Tpp = 0). Iz toga sledi da je njihov koeficijent elastiþnosti: 382 400 . Ukoliko preduzeüe izvrši proširenje infrastrukturnih kapaciteta (njihovom izgradnjom ili dogradnjom) pojaviüe se skokovito poveüanje fiksnih troškova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ke = Tpp o pp = 0% = 0. koji üe se i pri daljem rastu obima usluga ponašati kao fiksni. iz þega proizilazi da je i njihov koeficijent elastiþnosti jednak nuli (ke = 0). znaþi da pri poveüanju obima usluga za 10% (Tpp = 10) f k i sni troškovi infrastrukture ostaju isti. Njih je moguüe prepoznati i njihovu dinamiku analizirati iskljuþivo razmatranjem dužeg (višegodišnjeg) prethodnog perioda kroz koji se mogu sagledati razliþite investicione mere proširenja kapaciteta. To. Stoga se ukupni fiksni troškovi dele na: ŷ apsolutno fiksne i ŷ relativno fiksne. Apsolutno fiksni troškovi ostaju trajno nepromenjeni kao potpuno neelastiþni u odnosu na promenu obima usluga.

ova masa troškova raste za (na primer) 3%. 2. izvršena je na: 26 1. s tim što se relativno fiksni troškovi skokovito poveüavaju pri promenama zone zaposlenosti. jednaka je nuli.N. što znaþi da je u odnosu na taj obim i njihov ke=0. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ke = Tpp o pp = 10 =1 10 Drugi deo ove mase troškova ne raste proporcionalno. i ̛ potproporcionalne. posmatrano u zavisnosti od stepena zaposlenosti. Iz tog razloga se u analizi troškova težište postavlja upravo na analizu ukupnih 383 401 . FIKSNE TROŠKOVE ̛ apsolutno fiksne. kako je veü utvrÿeno. pa sledi da üe njihova elastiþnost biti: Tpp o pp 3 = 0. Elastiþnost fiksnih troškova. veü (potproporcionalno) sporije od rasta obima proizvodnje. i ̛ relativno fiksne. VARIJABILNE TROŠKOVE ̛ proporcionalne. Ponašanje relativno fiksnih troškova u odnosu na obim proizvodnje (usluga) neelastiþno je. To znaþi da s porastom obima proizvodnje od 10%.V.3 10 ke = = Ɣ STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA Podela ukupnih troškova.

pri rastu stepena zaposlenosti može dolaziti do degresije ili progresije varijabilnih troškova i tako se može pojaþavati ili slabiti degresija ukupnih troškova.V. U svaku proizvodnju ulažu se elementarni faktori proizvodnje: sredstva za rad. Njihovu potrošnju. utoliko je uticaj stepena zaposlenosti na dinamiku ukupnih troškova jaþi. Suština proizvodne teorije na kojoj se zasnivaju noviji modeli analize dinamike troškova jeste u tome da se zavisnost dinamike troškova od promene obima proizvodnje posmatra kroz karakteristike tehniþkih kapaciteta i tehnoloških procesa. Meÿutim. s jedne strane. predstavlja upravo organizacione sisteme u kojima se analiza dinamike troškova mora sve intenzivnije razvijati i vršiti iz više aspekata. ukljuþuje i druge faktore dinamike troškova. predmet rada i rad. kao i ostalih faktora koji deluju u tim procesima. stepen jedinici jedinici jedinici Ukoliko je uþešüe fiksnih troškova u strukturi cene koštanja veüe. Ovo je bitno naglasiti stoga što tehniþka i tehnološka struktura u svim saobraüajnim granama. što daje poseban znaþaj analizi dinamike troškova u zavisnosti od stepena zaposlenosti. 384 402 . i proizvodna sposobnost sredstava i kvalitet organizacije njihovog korišüenja u procesu rada. tj. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ fiksnih troškova. zato što se fiksni troškovi po proizvoda ponašaju tako da pri rastu obima usluga po usluge opadaju i obrnuto.N. po koliþini i strukturi. najveüi znaþaj daje se organizacionim faktorima. zaposlenosti presudno utiþe na njihovu visinu po proizvoda (usluge). Izmeÿu ostalih. Analiza dinamike troškova u zavisnosti od stepena zaposlenosti detaljno je razraÿena i u Gutenbergovoj proizvodnoj teoriji 27 koja u model analize dinamike troškova. a posebno kod železnice i njenih troškova. jer stepen korišüenja kapaciteta. odreÿuju tehniþke karakteristike sredstava za rad i tehnoloških procesa. pored stepena zaposlenosti.

odnosno stepena zaposlenosti.elektriþne lokomotive. teþna goriva i struja).V. Potrošnja svih elementarnih faktora po jednom pkm i ntkm razliþita je. parne lokomotive). odnosno propusne i prevozne moüi.N. obe vrste ovih usluga rezultat su zajedniþkog rada. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ s druge. Kao rezultat transportnog procesa ovog složenog organizacionog sistema javlja se obim saobraüajnih usluga izražen u putniþkim i neto tonskim kilometrima. doüi üe i do razliþitih odnosa izmeÿu dinamike ukupnog obima usluga i ukupnih troškova. Samim tim. Kao elementarni faktori proizvodnje koji se ulažu u tehnološkom procesu transporta ovde se javljaju: ̛ transportna sredstva þiju strukturu saþinjavaju: ̛ pruge razliþitih tehniþkih karakteristika u pogledu brzina i osovinskih pritisaka. U najveüem delu procesa rada. ako doÿe do promene u strukturi tražnje (a time i do promene obima usluga putniþkog i robnog saobraüaja). od þega u osnovi polazi klasiþna teorija. ̛ pogonska sredstva: lokomotive razliþite tehniþke strukture (dizel. Pošto se prihodi 385 403 . na istim prugama. ̛ vozna sredstva: putniþka i teretna kola razliþitih karakteristika. ̛ radna snaga razliþitih proizvodnih sposobnosti i kvalifikacione strukture. Odatle proizilazi da ne postoji apsolutna ni funkcionalna zakonitost izmeÿu potrošnje faktora proizvodnje i obima proizvodnje. ̛ pogonska energija razliþitih kalorijskih vrednosti (ugalj. To naroþito dolazi do izražaja u železniþkom saobraüaju.

Ako. a vozovi imaju isti broj putnika. kao i pruga u procesu transporta. No. Ɣ interval fiksni troškovi. Gutenberg kao tvorac novije teorije troškova (za razliku od ranije izložene podele klasiþne teorije). Na primer: vuþna snaga i brzina parnih. troškovi po jednom pkm za svaki voz biüe opet razliþiti. vozova. kušet-kola. u zavisnosti od lokomotiva. na jednoj istoj pruzi tri jednaka voza vuku tri razliþite lokomotive. Iz ovakve analize dalje proizilazi koliki je znaþaj kvaliteta organizacije korišüenja vuþnih i voznih sredstava. jer od toga zavisi formiranje nivoa troškova za odreÿeni obim usluga. nasuprot tome.N. Isto tako. onda može doüi do razliþitih odnosa izmeÿu dinamike ukupnih troškova i dinamike stepena zaposlenosti usled delovanja drugih faktora. dizel i elektrolokomotiva razliþita je.V. Ako one vuku putniþke vozove na razliþitim prugama. þije su cene razliþite. tj. ostvariüe se razliþiti troškovi po jednom pkm. To govori da üe odnos izmeÿu dinamike ukupnih troškova i obima ostvarenih tehniþke strukture usluga biti razliþit. nivo razlike üe zavisiti i od toga da li je u sastavu vozova bilo manje ili više vagona prvih razreda. spavaüih kola. 386 404 . ako se zanemare uticaji promena ove strukture na dinamiku troškova prema stepenu zaposlenosti i poÿe od toga da promene u ukupnom obimu usluga rezultiraju iz srazmernih promena strukture putniþkog i robnog saobraüaja. a takoÿe i potrošnja energije svake od njih. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ formiraju prema strukturi obima pkm i ntkm. i Ɣ proporcionalni troškovi. vagon-restorana itd. doüi üe i do razlike u dinamici ukupnih troškova i prihoda. a posebno organizacije saobraüaja. deli troškove prema njihovoj elastiþnosti na tri grupe: Ɣ fiksni troškovi.

USLOVNO ZAVISNI TROŠKOVI. Kao nezavisni tretiraju se troškovi onog dela pogonske spremnosti saobraüajnog preduzeüa koje preduzeüe mora da snosi bez obzira na obim saobraüajnih usluga. Kolariü 28 analizom prethodnih procesa i elastiþnosti troškova upravo u železniþkom saobraüaju. pokazuje da je podela na ove tri kategorije. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Prethodna analiza strukture elementarnih faktora koji se ulažu u proizvodnju transportnih usluga. a pri opadajuüem obimu usluga se ne smanjuju. 3. Kategorija Gutenbergovih interval-fiksnih troškova. iz aspekta analize dinamike troškova. þime se poveüava ukupna masa fiksnih troškova. Ova kategorija troškova izdvaja se iz mase (Gutenberg) interval-fiksnih troškova zbog svoje karakteristiþne dinamike. 1. 2. koja se od interval-fiksnih troškova razlikuje po tome što pri porastu stepena zaposlenosti skokovito rastu. a naroþito strukture sredstava za rad.N. nedovoljna. veü se dalje ponašaju kao apsolutno fiksni troškovi. pa þak i u sluþaju ako bi saobraüaj bio potpuno obustavljen. Profesor V. RELATIVNO ZAVISNI TROŠKOVI ̛ relativno zavisni fiksni troškovi ̛ relativno zavisni varijabilni troškovi ̛ degresivno varijabilni ̛ progresivno varijabilni. dolazi do sledeüe podele troškova prema njihovoj zavisnosti od stepena zaposlenosti: 1. Jedna masa troškova (relativno zavisni fiksni troškovi) skokovito raste u razliþitim intervalima kroz investiciona ulaganja u proširenje postojeüih kapaciteta. obeležavajuüi prelazak u višu zonu zaposlenosti kapaciteta pri svakom njihovom skoku poveüanja. diferencirana je na dve grupe troškova koji se skokovito poveüavaju.V. 2. 387 405 . NEZAVISNI TROŠKOVI.

.).. uvoÿenjem dodatnih aviona u redovan saobraüaj. bez obzira na stepen korišüenja transportnih jedinica (na primer: plate voznog osoblja. Prema tome. koji zavise od broja transportnih jedinica u saobraüaju. ovi bi troškovi mogli biti zavisni od broja ntkm samo u sluþaju da se uopšte ne menja proseþni prevozni put robe u prevozu. Imaju karakter varijabilnih troškova koji nisu proporcionalni stepenu korišüenja kapaciteta. Analiza elastiþnosti troškova u saobraüaju pokazuje da u strukturi transportnih troškova uopšte ne postoje direktno proporcionalni troškovi izraženi prema pkm i ntkm. tj. autobusa. Zbog toga u saobraüaju nema proporcionalnih troškova – postoje samo uslovno zavisni troškovi. Oni mogu postati proporcionalni iskljuþivo pod uslovom da se pri promenama stepena zaposlenosti ne menja odnos bruto i neto rada. veü skokovito rastu ili opadaju u zavisnosti od broja transportnih jedinica u saobraüaju.. Skokovito se poveüavaju s uvoÿenjem svakog para transportnih jedinica u saobraüaj i ostaju na istom nivou sve dok ti parovi transportnih jedinica saobraüaju.N.).. što bi dalje znaþilo da bi troškovi utovara bili zavisni od stepena zaposlenosti (izraženog u ntkm) samo ukoliko bi broj utovarenih tona i broj ostvarenih ntkm rasli u istom procentu. Oni obeležavaju zone zaposlenosti prevoznih kapaciteta. ako broj ntkm raste brže od broja 388 406 . 3. Uslovno zavisni troškovi se pri promenama obima saobraüajnih usluga javljaju kao linearno progresivni ili degresivni troškovi. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Sledeüu razliku u okviru interval-fiksnih troškova obeležavaju relativno zavisni varijabilni troškovi. Oni se skokovito poveüavaju uvoÿenjem novih transportnih kapaciteta u saobraüaj (novih parova vozova. Na primer: troškovi utovara robe zavise od broja utovarenih tona bez obzira na daljinu prevoza.V. Na primer: troškovi utovara üe se pojaviti kao linearno degresivni ako raste proseþan prevozni put. meÿutim. analizom troškova u saobraüajnim preduzeüima može se utvrditi da u praksi takvi sluþajevi ne postoje. Osnovna karakteristika transportnih troškova je u tome što se njihova proporcionalnost može posmatrati samo u odnosu na jedinice bruto rada.

za razliku od troškova transportnih jedinica koji üe se pri poveüanju stepena zaposlenosti poveüavati skokovito. pri svakoj promeni odnosa bruto i neto rada ovi troškovi üe odstupati od proporcionalnosti i ponašaüe se degresivno ili progresivno. jer se analiziranje efekata vrši na relativno kratak rok. i obrnuto. za razliku od utvrÿivanja dugoroþne politike razvoja kapaciteta. na poveüanje stepena zaposlenosti poveüanjem radnog parka u saobraüaju.N. oni üe postati progresivni. aktiviranjem transportnih sredstava iz rezerve pri rastu tražnje. Mere poslovne politike saobraüajnog preduzeüa u politici korišüenja kapaciteta mogu biti usmerene u dva pravca: 1.4. tj. ubrzanjem obrta sredstava. EKONOMSKI EFEKTI POVEûANJA STEPENA KORIŠûENJA KAPACITETA Poveüanje stepena korišüenja postojeüih kapaciteta daje ekonomske efekte izražene degresijom troškova koja je utoliko izraženija ukoliko je uþešüe fiksnih troškova u ukupnim troškovima veüe. Ove mere daju razliþite efekte u pojedinim saobraüajnim granama što je posledica razliþite strukture transportnih kapaciteta u razliþitim saobraüajnim granama. itd. 2. poveüanjem dinamiþkog optereüenja kola. tj. U tom sluþaju potrebna je podela troškova na fiksne i varijabilne.V. 389 407 . Znaþi. ako proseþan prevozni put opada. ali linearno.2. Sveukupna analiza pokazuje da je uticaj stepena zaposlenosti na rentabilnost saobraüajnih preduzeüa višestruk. dakle poboljšanjem koeficijenta neto rada u odnosu na bruto rad. tako da je potrebno analizirati i utvrÿivati stepen elastiþnosti svih vrsta troškova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ utovarenih tona. 3. na poveüanje stepena zaposlenosti korišüenjem postojeüih kapaciteta u radnom parku.

veü nabrojanim merama organizacije. tako što üe se brže poveüavati neto rad u putniþkim i neto tonskim kilometrima sa istim ostvarenim bruto radom. Ti efekti se najbolje mogu sagledati na primeru železniþkog saobraüaja u kojem je struktura kapaciteta najsloženija. Preduzeüa moraju imati odreÿen broj vozila u rezervi. Boljom organizacijom održavanja i korišüenja sredstava može se poveüati radni park. poveüaüe se i varijabilni troškovi. poveüanjem radnog parka u saobraüaju poveüaüe se sledeüi varijabilni troškovi: 390 408 . jer üe se poveüavati samo varijabilni troškovi. On se može poveüati.N. a bruto rad u odnosu na neto rad najveüi (zbog odnosa tara težine voza i neto težine robe i putnika) i prisutno je najveüe uþešüe fiksnih troškova (a time i najizraženija degresija u ponašanju troškova pri njihovom poveüanju). realna þinjenica je da se jedan broj transportnih jedinica uvek nalazi na opravci ili þeka na remont. Grupa mera koja se odnosi na poveüanje stepena korišüenja kapaciteta koji se veü nalaze u radnom parku preduzeüa pruža razliþite efekte. Na taj naþin üe prihodi rasti brže od troškova. Meÿutim. koja se pri rastu tražnje mogu ukljuþivati u radni park. dok üe fiksni ostati nepromenjeni. 1. Pod pretpostavkom da üe se i bruto i neto rad poveüati u istom odnosu (što je malo verovatno. a time i stepen zaposlenosti kapaciteta što dovodi do poveüanja obima prevoza koji se javlja kao efekat poveüanog stepena korišüenja kapaciteta. ali kao primer dovoljno ilustrativno). Efekti poveüanja stepena zaposlenosti kapaciteta poveüanjem radnog parka u saobraüaju Ako se poveüa stepen zaposlenosti kapaciteta ukljuþivanjem transportnih kapaciteta iz rezerve u radni park. Analizom elastiþnosti svake vrste troškova utvrÿuje se visina marginalnih (varijabilnih) troškova koji üe se poveüati takvim poveüanjem bruto rada. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U svim granama saobraüaja postoji problem održavanja povoljnog odnosa inventarskog i radnog parka. Stepen korišüenja kapaciteta u velikoj meri zavisi od spoljnih faktora tražnje.V.

kao posledica degresije troškova.863.836 15.816 20.929 12.774 444.720 20% 30% 1 Ostvareni rtkm Ostvareni troškovi ƒ varijabilni ƒ fiksni ƒ ukupni prihod finansijski finansijski rezultat rezultat 36.156. ̛ troškovi pogonske energije: i ̛ direktni troškovi organizacije saobraüaja.742. Fiksni troškovi (þije je uþešüe 70%) ostaju nepromenjeni.597. u odnosu na obim proizvodnje.843 20.919. Usled toga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ̛ troškovi tekuüeg održavanja transportnih kapaciteta.774 + Razmatranjem podataka iz tabele vidi se da poveüanjem stepena zaposlenosti u istoj zoni zaposlenosti.907 12.973 +444.V.929 18.605. da bi se pri poveüanju obima usluga za 30% ostvarila dobit. rasli degresivno.055.929 19. dolazi do smanjenja gubitka.N.863.469. Poveüavaju se samo varijabilni troškovi (ovde je prikazan teorijski primer njihovog proporcionalnog rasta).606 ̛ 602. Detaljna analiza bi pokazala da bi oni u stvarnosti.000 39.000 6.020.504.326 17.551.476 Efekti poveüanja obima prevoza za: 10% 33.465. s poveüanjem radnog parka raste obim neto i bruto rada u istom odnosu s rastom prihoda. Primer se može izvesti na bazi ostvarenog obima saobraüajnih usluga i strukture troškova i prihoda u jednoj godini. 391 c Markoni Beosing m k 409 y . 29 bazna Bazna godina godina 30.863.368.459.000 6.887 7. 20% i 30% u toku godine uzastopno.316.000 5.929 18.377 12.306 18.863. a zatim se može pretpostaviti da üe se poveüanjem tražnje za uslugama obimi proizvodnje usluga saobraüajnog preduzeüa poveüavati za 10%.890. dok troškovi rastu degresivno.626.397 12.080 ̛ 578.505.360 ̛ 2.

082 17.843 20.853.168. Jer. To se javlja kao rezultat manjeg poveüanja bruto rada. primeüuje se da su ovi znatno povoljniji.597.774 +1.863.504.368. a time i varijabilnih troškova.316.N.V.747.459.863.863.929 12.621.626. efekti üe biti povoljniji. Zbog toga se veü pri poveüanju obima proizvodnje usluga za 20% izlazi iz zone gubitka i ostvaruje dobit.929 18.669 Ako se prikazani efekti uporeÿuju sa efektima iz prethodne varijante. teþna i þvrsta goriva) i dodatno angažovanje radne snage.623 +289.907 12.863.623 + 444. 392 410 .080 ̛ 2.422 +289. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 2.836 15.000 5.360 Efekti poveüanja obima prevoza za: 10% 33. kao i drugim organizacionim merama). U ovom sluþaju.099 12.000 39.929 18.505.606 20% 30% 36.220 18. Odatle üe uslediti promene u strukturi troškova i efektima promene te strukture: 2 Ostvareni rtkm Ostvareni troškovi ƒ varijabilni ƒ fiksni ƒ ukupni prihod finansijski finansijski rezultat rezultat bazna Bazna godina godina 30.737. poveüavaüe se samo varijabilni troškovi i to u onom njihovom segmentu koji se odnosi na potrošnju energije (struja.291 5.742. veüim optereüenjem u robnom i boljom popunjenošüu mesta u putniþkom saobraüaju. Efekti poveüanja stepena zaposlenosti kapaciteta poveüanjem korišüenja postojeüeg radnog parka Ako se merama organizacije poveüava stepen korišüenja postojeüih kapaciteta u radnom parku tako što se poveüava obim usluga sa istim brojem vozila (skraüenjem obrta kola.717.476 ̛ 1.601.551.483 12.890.000 5.000 5.412 18. kao što je veü reþeno. poveüavaju se samo troškovi energije i radne snage.485.465.929 18.

18 0.3.38 0. STRUKTURA I DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI RAZVOJA KAPACITETA Sprovoÿenjem razvojne politike saobraüajnog preduzeüa struktura i dinamika troškova pri prelasku u višu zonu zaposlenosti kapaciteta bitnije se menjaju.62 0.56 0. Poveüanjem stepena zaposlenosti kapaciteta samo u okviru postojeüeg (aktuelno aktivnog) radnog parka dolazi do degresije i fiksnih i varijabilnih troškova.62 0. nepromenjenih) postojeüih kapaciteta.32 0.51 0.38 0.18 0.50 DRUGA V A R I J A N T A ƒ VARIJABILNI ƒ FIKSNI ƒ PROSEýNI 0.47 Iz ovakvog tabelarnog uporeÿenja jasno se uoþava da poveüanje stepena zaposlenosti kapaciteta poveüanjem radnog parka izaziva degresiju iskljuþivo fiksnih troškova.18 0. 393 411 .42 0.4. U teoriji troškova. 3. degresija proseþnih troškova po jedinici usluge.18 0.V.17 0.53 0.35 0.18 0. Tako. pod zonom zaposlenosti podrazumeva se stepen korišüenja kapaciteta u okviru (istih.42 0.16 0.55 0.N. prema prikazanim varijantama.32 0. pokazuje sledeüe rezultate: BAZNI OBIM + 10% + 20% + 30% PRVA V A R I J A N T A ƒ VARIJABILNI ƒ FIKSNI ƒ PROSEýNI 0.15 0.35 0. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Izloženi elementi degresije ukupnih troškova još su oþigledniji kada se njihovi efekti uporeÿuju s proseþnim troškovima.

Troškovi po jedinici usluge pri prelasku u sledeüu zonu skaþu. ovaj se proces može prikazati na sledeüi naþin: 394 412 . Pri svakom proširenju kapaciteta ponovo se poveüavaju skokovito i u svojoj masi. tj. a u narednoj (višoj) zoni zaposlenosti ponašaju se kao fiksni. neüe uslediti degresija troškova koja opravdava proširenje kapaciteta. to oznaþava prelazak u višu zonu zaposlenosti kapaciteta. Grafiþki prikaz njihove dinamike je sledeüi: T T Op Op U razvojnoj politici preduzeüe mora voditi raþuna o obimu proširenja kapaciteta. a zatim s rastom obima usluga degresivno opadaju. Grafiþki. U prethodno prikazanoj strukturi troškova poveüavaju se relativno zavisni troškovi.N.V. Ovi se troškovi poveüavaju skokovito. U tom sluþaju menja se i struktura troškova. da prelazak u višu zonu bude takav da kapaciteti ne ostaju nezaposleni. u sluþaju da kapaciteti ostanu nezaposleni. i ostaju kao fiksni do ponovnog proširenja kapaciteta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Kada se obavlja izgradnja i nabavka novih kapaciteta i na taj naþin izvršava proširenje postojeüih kapaciteta. Jer.

na grafikonu I (levo). Stoga krive troškova 395 413 . U prvoj varijanti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ T I T II T Op T Op Op Op Ovi grafikoni pokazuju da postoji oþigledna razlika u dinamici troškova po jedinici usluge u zavisnosti od izbora naþina upošljavanja kapaciteta. kapaciteti su proširivani više nego što je tražnja rasla.N.V.

Proširenje kapaciteta u ovom sluþaju ima pozitivne efekte i opravdava investicije. pa time i troškova. dok se treüa dimenzija ove problematike ogleda u odnosima prethodne dve dimenzije u razliþitim saobraüajnim granama zbog razlika koje se javljaju u organskom sastavu sredstava rada.V. jer izaziva sniženje troškova u sledeüoj zoni ispod nivoa na kom su bili u prethodnoj zoni. To je posledica þinjenice da postoji velika razlika u formiranju troškova kao osnova za kalkulaciju. Ova problematika je mnogo komplikovanija u saobraüajnim preduzeüima nego u preduzeüima u okviru industrijske proizvodnje. u zavisnosti od obima proizvodnje. koje daju jednu dimenziju strukturi i dinamici troškova u ovoj oblasti. Kalkulacija troškova uvek se sprovodi s odreÿenim ciljem i u odreÿene svrhe. kako po njihovoj strukturi tako i po dinamici. Ovu kompleksnost u saobraüaju prouzrokuju specifiþnosti strukture organskog sastava sredstava rada.5. Kalkulacija cena služi za utvrÿivanje opšteg nivoa cena.N. U saobraüajnim preduzeüima kalkulacija ima veoma široku lepezu svrsishodnosti. 3. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ po jedinici usluge imaju sporiju degresiju i ne padaju ispod troškova prethodne zone. Specifiþnosti tehnoloških procesa proizvodnje saobraüajnih usluga daju formiranju troškova u ovoj oblasti drugu dimenziju. KALKULACIJA TROŠKOVA KAO INSTRUMENT POSLOVNE POLITIKE PREDUZEûA Kalkulacija transportnih troškova predstavlja veoma interesantno podruþje njihove teorijsko-metodološke problematike i primene u saobraüajnim preduzeüima. 396 414 . Cilj je da se troškovi ponašaju kao u drugoj varijanti na grafikonu II (desno). a kao posledica toga i u strukturi þinilaca procesa proizvodnje saobraüajnih usluga. koja se odnosi na njihovu zavisnost od daljine prevoza (takva zavisnost u industrijskoj proizvodnji uopšte ne postoji). a bazirana je na kalkulaciji ukupnih troškova koja joj prethodi.

jer postoji razlika u strukturi troškova kao elemenata kalkulacije. saobraüajnog preduzeüa. ili prelaz preko najmanje dve granice u tranzitnom saobraüaju. zatim. FORMIRANJE STRUKTURE TROŠKOVA I KALKULACIJA CENA U MEĈUNARODNOM SAOBRAûAJU Kalkulacija troškova i cena u meÿunarodnom saobraüaju podrazumeva troškove prevoza robe koja u prevozu prelazi najmanje jednu državnu granicu.. kalkulacije rentabilnosti pruga i saobraüajnih relacija. U tom sluþaju postoji razlika u metodu kalkulacije i sadržaju strukture troškova izmeÿu železnice i svih ostalih saobraüajnih grana. Stoga ova tematika zaslužuje dodatnu pažnju i objašnjenje kroz primere (u drumskom i železniþkom saobraüaju). kalkulacija cena prevoza u meÿunarodnom saobraüaju. kalkulacija u svrhu ocene rentabilnosti investicija i modernizacije kapaciteta. tj. Kada je reþ o kalkulaciji troškova za meÿunarodni prevoz robe. Meÿutim. itd.. 3. sem železnice. prevoz robe preko jedne granice u izvozu ili uvozu robe. Saobraüajno preduzeüe u svakoj grani saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Zatim. troškova i kalkulacija.V. U svim ovim sluþajevima primenjuju se opštepoznate metode kalkulacije. kalkulacija marginalnih troškova (koja služi za akviziciju prevoza). kalkulacija cena prevoza u meÿunarodnom saobraüaju je jedina specifiþnost koja nije temeljno obraÿena u opštoj teoriji raþunovodstva. kalkulacija rentabilnosti supstitucije saobraüaja.N.5. onda se diferenciranje meÿunarodnog saobraüaja može vršiti samo sa stanovišta prevoznika. gde se vrši kalkulacija dodatnih troškova dodatnog obima usluga saobraüajnog preduzeüa koje preuzima usluge i otpadajuüih troškova za isti (otpadajuüi) obim usluga saobraüajnog preduzeüa (ili grane) od kojega (ili od koje) se supstitucijom preliva prevoz. vrši kalkulaciju cena prevoza na osnovu kumuliranih 397 415 . tj.1.

bez obzira na to da li vrši prevoz u unutrašnjem ili meÿunarodnom saobraüaju. i 398 416 . U takvom sluþaju. U železniþkom meÿunarodnom saobraüaju osnovnu specifiþnost kalkulacije troškova þini struktura kapaciteta. Odavde proizilaze dve specifiþnosti kalkulacije troškova: ̛ podela troškova po strukturi pripremno-završnih operacija i troškova prevoznog puta. Vozna sredstva. a troškove organizacije prevoza (vuþe. kod koje dolazi u obzir kalkulacija cene prema marginalnim troškovima. Iz aspekta kalkulacije. ulazi u strukturu osnovnih sredstava železniþkih uprava u svakoj zemlji i njeni troškovi þine osnovni element kalkulacije troškova za sve prevoze na odnosnoj mreži i to kao fiksne. Pruga. prevoznik kalkulaciju troškova zasniva na elementima prazne povratne vožnje. svaka od železniþkih uprava zemalja preko kojih se vrši prevoz u meÿunarodnom saobraüaju. u zavisnosti od toga da li su transportni kapaciteti u povratku puni ili prazni. Pri tome (u robnom saobraüaju) troškove poþetnih operacija pri otpravljanju robe (dovoz do stanice. lagerovanje. kao saobraüajni put. a troškove završnih operacija železniþka uprava zemlje uvoznika. Troškovi kola (amortizacija. manipulacije. manevar) snosi u kalkulaciji troškova železniþka uprava zemlje izvoznika. što je þešüi sluþaj u drumskom saobraüaju. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ troškova koje treba da pokrije. vagoni.N. Ako postoji moguünost popunjavanja transportnih kapaciteta u povratku. onda se formira drugaþija (uža) struktura troškova. razlika u strukturi troškova prevoza robe može se pojaviti kada se radi o povratnoj vožnji. investiciono i tekuüe održavanje) predstavljaju element kalkulacije troškova železniþke uprave koja je vlasnik kola. kreüu se na svim prugama zemalja preko kojih se vrši prevoz u meÿunarodnom saobraüaju. nezavisne od obima saobraüaja. Tu vrstu troškova nemaju samo železniþke uprave preko kojih roba tranzitira. utovar. manevara) snosi. u kalkulaciji svojih troškova.V.

kao i prevoze u tranzitu. ̛ tekuüe održavanje. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ ̛ razlika u strukturi kalkulacije troškova za meÿunarodne prevoze u izvozu i uvozu. Kalkulacija troškova za formiranje cena u meÿunarodnom saobraüaju sadrži sledeüu osnovnu strukturu elemenata troškova koji se razlikuju u železniþkom i drumskom saobraüaju (kao tipiþnim konkurentskim granama saobraüaja koje se najþešüe uporeÿuju). One proizilaze. luþke i pristanišne takse. ̛ investiciono održavanje.V. U železniþkom saobraüaju strukturu kalkulacije þine tri osnovne grupe elemenata. ̛ usluge i ostali materijalni troškovi. Prvu grupu elemenata þine: Ɣ Troškovi sredstava za rad: ̛ amortizacija pruga i voznih sredstava. cene prevoza feribotima i druge inostrane usluge. pre svega. iz razlike u strukturi troškova usled razliþite strukture kapaciteta i tehnologije procesa rada. ̛ doprinosi.).N. ima i nekih zajedniþkih. kao i razliþitih uslova formiranja troškova na prevoznom putu robe na kojem. 399 417 . pored razliþitih elemenata strukture troškova. ̛ premije osiguranja. U strukturi troškova. pri kalkulaciji cena usluga. Ti zajedniþki elementi kod železnice i ostalih grana saobraüaja su: ̛ naknade za carinske i druge pograniþne manipulacije. zajedniþki opšti (upravni) troškovi. ̛ naknade za korišüenje infrastrukture (putarine i sl. aerodromske. u meÿunarodnom saobraüaju postoje razlike izmeÿu prevoza železnicom i drumskim saobraüajem. þlanarine. Ɣ Materijalni troškovi: ̛ gorivo i elektriþna energija.

a þetvrti predstavlja prihod železniþke uprave koja prodaje uslugu). U drumskom saobraüaju. svojim prevoznim sredstvom. Drugu grupu elemenata þine: Ɣ Vozarine drugih železniþkih uprava za prevoz na njihovim prugama. ̛ investiciono održavanje. jer prevozilac snosi sve troškove prevoza na prevoznom putu. 400 418 . ̛ osiguranje vozila. ̛ usluge prevoza feribotom. koja formira cenu i naplaüuje saobraüajnu uslugu u celini. ̛ tekuüe održavanje. ̛ osiguranje specijalnih prevoza. Treüu grupu elemenata þine: Ɣ Usluge na prevoznom putu u inostranstvu: ̛ naknade za carinske preglede i manipulacije. Na osnovu ovih elemenata (u okviru kojih prva tri predstavljaju ukupne troškove. buduüi da prevoz vrši nedeljivo.N. od prijema do isporuke robe. Zbog toga postoji i razlika u strukturi elemenata kalkulacije na osnovu kojih se formira prodajna cena usluge.V. strukturu kalkulacije þini jedinstven skup elemenata troškova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Ɣ Plate radnika Ɣ Ukalkulisani dohodak (dobit). ̛ najamnina i održavanje garaže. tj. ̛ kamate na osnovna sredstva. i sl. Ti elementi su: Ɣ Troškovi sredstava za rad ̛ amortizacija. obraþunava se prodajna cena za deo prevoznog puta na mreži železniþke uprave sa þije teritorije zapoþinje prevoz.

Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Ɣ Materijalni troškovi ̛ gorivo. U drumskom saobraüaju.N. ̛ ostali opšti (upravni) troškovi. Treba naglasiti da taksama i naknadama. 401 419 . kao i ostalih grana saobraüaja. ŷ Iz prethodne razlike proizilazi i razlika u strukturi zavisnih i nezavisnih troškova. jasno je vidljivo da postoje razlike kod kalkulacija u meÿunarodnom saobraüaju izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja. osnovne razlike su: ŷ Razlika u strukturi troškova sredstava za rad. Odavde proizilaze i posledice formiranja razliþitih metoda kalkulacije u meÿunarodnom saobraüaju izmeÿu železnice i ostalih grana saobraüaja. Takse i naknade za korišüenje infrastrukture u putniþkom saobraüaju jesu varijabilni troškovi. kao i u ostalim granama saobraüaja. Po sadržini. Ɣ Plate radnika Ɣ Takse i naknade za korišüenje infrastrukture (puteva) Ɣ Ukalkulisani dohodak. troškovi sredstava za rad obuhvataju samo prevozne. Iz prethodnog. odnosno vuþne kapacitete. U železniþkom saobraüaju troškovi sredstava za rad.). kako u sadržaju elemenata troškova tako i u formi izrade kalkulacije. a njihovo uþešüe u ceni koštanja saobraüajne usluge daleko je manje i iznosi oko šest odsto. Troškovi infrastrukture su sadržani kao pozicija taksi i naknada za njeno korišüenje. mazivo i gume.. obuhvataju i troškove infrastrukture (saobraüajnog puta) i troškove vuþnih i prevoznih kapaciteta. razna osiguranja. a to su troškovi koji ne zavise od obima prevoza. u svim njihovim elementima.V. jer troškovi infrastrukture u železniþkom saobraüaju uþestvuju u ceni koštanja saobraüajne usluge s približno 30 odsto. korisnici pokrivaju samo jedan deo ukupnih troškova infrastrukture. a saobraüajna preduzeüa ih plaüaju u zavisnosti od poslovne aktivnosti.. ̛ ostali materijalni troškovi (kamate na obrtna sredstva. u drumskom saobraüaju.

5. integralnom meÿunarodnom prevozu u kojem uþestvuje više saobraüajnih grana (najþešüe drumski. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ U železniþkom saobraüaju cene se utvrÿuju prema tarifnim razredima. Ovo je posebno izraženo u železniþkom saobraüaju kod koga i saobraüajni put (pruga sa svim fiksnim postrojenjima) spada u osnovna sredstva železniþko-transportnih preduzeüa. ako je reþ o kombinovanom. prevoznik naplaüenu vozarinu ne deli ni sa kim. pomorski ili reþni). Meÿutim. a cena za kompletnu saobraüajnu uslugu u meÿunarodnom saobraüaju formira se tako što se za svaku zemlju.N. Saobraüaj se karakteriše visokim organskim sastavom sredstava za rad. na þijoj se teritoriji u meÿunarodnom saobraüaju odvija saobraüajna usluga. proizilazi da stepen korišüenja ovih kapaciteta utiþe na visinu uþešüa njihovih troškova po jedinici usluge. a vozarina naplaüena od korisnika usluge deli se alikvotno prema uþešüu razliþitih železniþkih uprava koje uþestvuju u organizaciji saobraüaja kojom se saobraüajna usluga proizvodi. cene raþunaju prema njihovim važeüim tarifama i strukturi usluga. 3. železniþki. U drumskom saobraüaju. a to znaþi da od njih zavisi i stepen 402 420 . EFIKASNOST KORIŠûENJA TRANSPORTNIH KAPACITETA U FUNKCIJI KALKULACIJE CENA Stepen korišüenja transportnih kapaciteta predstavlja osnovni oblik ispoljavanja efikasnosti njihovim upravljanjem u saobraüaju. onda se u kalkulaciji posebno (odvojeno) iskazuju troškovi za svakog uþesnika u prevozu. kao i u ostalim granama saobraüaja. veü iz nje samo pokriva kumulativne troškove proizvodnje saobraüajne usluge na celom prevoznom putu robe.2. a to znaþi visokim uþešüem troškova sredstava za rad u strukturi ukupnih troškova.V. S obzirom na to da troškovi infrastrukturnih kapaciteta spadaju u grupu fiksnih troškova koji su nezavisni od obima saobraüaja.

ovakva dinamika stepena korišüenja kapaciteta definiše se kao „degresija kapaciteta“ (Kapazitätsausnutzungsdegression). a na taj naþin se i korisnik usluga stimuliše na korišüenje ponude saobraüajnih usluga iz asortimana preduzeüa. 33 U uslovima razvijene konkurencije na saobraüajnom tržištu. Na osnovu tih saznanja i planiranog obima usluga 403 421 . 32 Kalkulacija troškova u vezi sa stepenom korišüenja kapaciteta može usmeravati þiste ekonomske tarifne sisteme u dva pravca: ƒ prema sistemu dobiti. javlja se i sve izraženija degresija troškova. u celokupnom nizu usluga na tom stepenu zaposlenosti kapaciteta. saobraüajnog preduzeüa na Uloga kalkulacije troškova u politici korišüenja kapaciteta veoma je znaþajna. u oba prethodno navedena tarifna sistema sve znaþajniju ulogu poprimaju teorija marginalnih troškova i primena cena saobraüajnih usluga baziranih na principu pokriüa marginalnih troškova. 31 Prethodna analiza dinamike troškova pokazuje da ukoliko raste stepen korišüenja kapaciteta. 34 Za tarifnu politiku i odluþivanje o korišüenju kapaciteta od presudnog je znaþaja utvrÿivanje cene koštanja saobraüajnih usluga nakon uvoÿenja novih kapaciteta u saobraüaj u odnosu na prethodni obim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ konkurentske sposobnosti saobraüajnom tržištu. U saobraüajno-ekonomskoj literaturi. a kolika poslednje. jer se na bazi utvrÿivanja dinamike troškova u zavisnosti od stepena korišüenja kapaciteta 30 stiþe osnova za diferenciranje cena usluga na razliþitim stepenima zaposlenosti.N. posebno to kolika üe biti cena koštanja prve usluge u nizu. koja tretira teorije dinamike troškova. i ƒ prema sistemu pokriüa punih troškova. koji insistira na maksimalnom korišüenju kapaciteta u svrhu maksimiranja dobiti (jer se na taj naþin snižavaju troškovi po jedinici usluge).V.

Izuzetno je važan kada su u pitanju robni i putniþki tokovi na glavnim magistralnim pravcima na kojima su prisutni svi oblici 404 422 . elektro). uþešüe fiksnih troškova pratilo je razvoj modernizacije kapaciteta upravo kao u izloženim teorijskim konceptima. dizel. na toj osnovi. što predstavlja bitan instrument efikasnosti upravljanja transportnim kapacitetima. s druge strane. Sa uþešüem fiksnih troškova koji u strukturi ukupnih troškova prevazilaze polovinu njihove ukupne mase. U politici korišüenja kapaciteta postoje veoma široke moguünosti primene kalkulacije troškova i. nalaze u podjednakoj poziciji kao i železnice ostalih zemalja. No. Železnice Srbije se. s jedne strane. pa je zbog toga naþin organizacije prevoza od posebnog znaþaja. Meÿunarodni saobraüaj karakteriše se dugaþkim prevoznim putem. modernizacijom vuþe. utvrÿivanja i diferenciranja prevoznih cena u uslovima jake konkurencije izmeÿu drumskog i železniþkog saobraüaja. Prema podacima koji se odnose na Železnice Srbije. Kalkulacijom troškova na razliþitim stepenima korišüenja kapaciteta utvrÿuje se optimalni stepen korišüenja kapaciteta sa stanovišta proseþnih troškova. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ mogu se približno proceniti buduüi proseþni troškovi.V. a na osnovu njih i proseþna prodajna cena saobraüajnih usluga. Uloga kalkulacije u efikasnosti upravljanja transportnim kapacitetima železnice jeste da ukaže na posledice nedovoljnog korišüenja kapaciteta. i uticaja efekata tehniþkog progresa oliþenog u modernizaciji kapaciteta i specifiþnosti kalkulacije njihovog korišüenja. Modernizacijom kapaciteta menjaju se odnosi fiksnih i varijabilnih troškova u þijoj je strukturi uþešüe fiksnih troškova vrlo visoko. Na tu þinjenicu ukazuju i sva dostupna razmatranja u analizi teorija troškova koja kažu da se njihovo uþešüe u ukupnim troškovima kod železnice kreüe þak na nivou raspona od 61 odsto (po Piratu) do 75 odsto (po Melerovicu). u svakom sluþaju važi pravilo: ukoliko je uþešüe fiksnih troškova u ukupnim troškovima veüe utoliko je nužniji viši stepen korišüenja kapaciteta.N. kada je o ovoj problematici reþ. što znaþi da je u zavisnosti od promena strukture vuþe (parne. raslo uþešüe fiksnih troškova vuþnih kapaciteta u ukupnim troškovima.

. 83 Iz prethodne tabele oþigledno je da se s poveüanjem daljine prevoza troškovi po jedinici usluge (neto tonskom kilometru) smanjuju. 38 5. 21 3. 405 423 .). Prema tome. 37 5. 51 5. 23 5. kolske pošiljke. 38 280 km 2. 39 4. 35 Proseþno optereüenje u tonama voza 1200 t 300 t 1200 t 300 t 1200 t 300 t 1200 t 300 t vagona 20 t 20 t 15 t 15 t 10 t 10 t 5t 5t Troškovi po jedinici usluge u (bivšim) francuskim francima) 100 km 2. vanredni i specijalni putniþki vozovi. 12 3. 48 3. 82 6. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ organizacije transporta (prevoz denþanih pošiljki u zbirnom transportu. 30 4. 05 3. 78 500 km 2. 71 12. 77 7.N.. a naroþito kakav je i koliki uticaj stepena korišüenja kapaciteta na degresiju troškova u zavisnosti od daljine prevoza.V. kalkulacija cena usluga u razliþitim uslovima prevoza robe u železniþkom saobraüaju ukazuje na prednost direktnih maršrutnih vozova kao najrentabilnijeg oblika organizacije prevoza. Sledeüi tabelarni pregled jasno pokazuje kakav i koliki znaþaj kalkulacija troškova ima za razliþite oblike organizacije prevoza. 28 3. to su troškovi po jedinici usluge niži. vagoni) optereüeniji. 44 3. 05 8. sastava i težine vozova. 11 9. 54 5. 31 3. 08 5. Vidi se takoÿe da se troškovi smanjuju i u odnosu na optereüenje transportnih kapaciteta i to obrnuto proporcionalno. 72 2. 37 8. 85 4. tj. što je (u sluþaju iz tabele) voz (tj. 13 800 km 2. itd. 49 4. 46 9. 86 2. 66 4. 65 2. maršrutni teretni vozovi s razliþitim optereüenjem.

koji podrazumeva ostvarivanje što veüeg obima proizvodnje uz što manje angažovanje radne snage. koji pretpostavlja realizaciju što veüeg dohotka uz sto manje angažovanje sredstava za proizvodnju. a to su: Ɣ princip produktivnosti rada.V. ekonomiþnosti i rentabilnosti koje su karakteristiþne za saobraüajna preduzeüa. 4. a ovakav oblik kalkulacije pruža najrafiniranije instrumente za utvrÿivanje i formiranje konkurentskih cena.N. jer je u tim segmentima konkurencija izmeÿu drumskog i železniþkog saobraüaja najveüa. 406 424 . i Ɣ princip rentabilnosti poslovanja. Meÿutim. METODI MERENJA KVALITETA EKONOMIJE SAOBRAûAJNE USLUGE U savremenoj teoriji ekonomije preduzeüa kvalitet ekonomije proizvodnje svodi se na istraživanje prema tri osnovna principa ekonomije. Prema tome. Stoga se valja ograniþiti iskljuþivo na izlaganje onih specifiþnosti u metodama merenja i analizi produktivnosti. što znaþi ostvarivanje što veüeg obima proizvodnje uz što niže troškove. Ɣ princip ekonomiþnosti proizvodnje. saobraüaj kao delatnost karakteriše se posebnim specifiþnostima reprodukcije svih þinilaca procesa rada. analiza kvaliteta ekonomije može se vršiti odgovarajuüim metodama merenja i analize efekata ova tri principa i u saobraüajnim preduzeüima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Primena kalkulacije cena prema marginalnim troškovima ima poseban znaþaj naroþito u segmentu meÿunarodnog i tranzitnog saobraüaja.

produktivnost energije. O pojmu produktivnosti postoje razliþite teorije. 36 Osnovni cilj savremene organizacije proizvodnje leži u tome da se poveüa produktivnost rada jer se u njoj nalazi izvor nove vrednosti kao materijalne baze razvoja i proširenja proizvodnje. produktivnost voznih sredstava. pored produktivnosti živog rada meri se i produktivnost ostalih faktora proizvodnje: produktivnost investicija.1.V.N.. kada je u pitanju utvrÿivanje produktivnosti rada u saobraüajnim preduzeüima treba poüi od živog rada kao osnove utvrÿivanja pojma produktivnosti. ili samo živog rada. Ne ulazeüi u razmatranja brojnih tumaþenja metodologije analiza produktivnosti koje proizilaze iz razliþitih shvatanja teorija. predstavljaju samo pokazatelje kvaliteta korišüenja faktora proizvodnje u okviru elemenata koji su pretpostavka da se produktivnost uopšte može ostvariti. ili radnik/satu. jedini pravi pokazatelj produktivnosti rada jeste obim proizvodnje po radniku. itd. pa se stoga pomenute teorije generalno dele na dve grupe: marksistiþke i nemarksistiþke. ukljuþujuüi i domaüu literaturu s tom problematikom. Prema tome. U osnovi razliþitosti tih teorija nalazi se dilema: da li produktivnost treba posmatrati iz aspekta produktivnosti ukupnog rada.. Svi ostali pokazatelji koji se koriste kao mera produktivnosti sredstava. U saobraüajnoekonomskoj teoriji. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 4. produktivnost rada generalno se može utvrditi korišüenjem opšteg obrasca: P= Q R 407 425 . 37 U suštini. METODI MERENJA I ANALIZE PRODUKTIVNOSTI RADA Produktivnost rada obraÿena je u dostupnoj ekonomskoj literaturi veoma kompleksno. kao i u praksi Meÿunarodne železniþke unije. energije i sl.

U preduzeüima koja obavljaju usluge mešovitog saobraüaja (i putniþkog i robnog) može se posebno meriti produktivnost obe vrste proizvodnje. ako su one organizaciono odvojene. a R predstavlja koliþinu živog rada (broj radnika/sati). i to zasebno za svaku. merenje globalne produktivnosti (celog preduzeüa) i parcijalne produktivnosti (pojedinaþnog radnog mesta. i 2. a zaposleni radnici rade iskljuþivo samo u jednoj od organizacionih celina. ili samo u robnom saobraüaju. Svoÿenje strukture usluga na ekvivalentnu jedinicu mere Merenje produktivnosti rada. kada su u pitanju saobraüajna preduzeüa koja se specijalizovano bave samo proizvodnjom usluga u putniþkom. ukupnih pogona i sl). Problemi merenja i analize produktivnosti rada u saobraüaju postavljaju se u dva pravca: 1. svoÿenje strukture usluga na ekvivalentnu proseþnu jedinicu mere produktivnosti. a R prikazuje broj radnika/sati. radnih jedinica.V. 408 426 . 1. utvrÿuje se relativno jednostavno obrascima: P= Q pkm R i P= Q ntkm R gde: Qpkm oznaþava obim putniþkih kilometara. Qntkm predstavlja obim neto tonskih kilometara. grupe radnih mesta. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ u kojem: Q predstavlja obim usluga.N.

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

U železniþkom saobraüaju, kao i u ostalim granama saobraüaja u kojima se na veüem broju radnih mesta obavljaju zajedniþke operacije (i za putniþki i za robni saobraüaj), pomenuti naþin merenja produktivnosti nije ostvariv. Na primer, u železniþkom saobraüaju se na istoj pruzi i u istim stanicama obavljaju i putniþki i robni saobraüaj, a radnici rade naizmeniþno u oba procesa proizvodnje. Može se pretpostaviti da bi se za takva preduzeüa produktivnost mogla meriti samo kao globalna produktivnost, prema obrascu:

P=

Q pkm + Q ntkm R

Meÿutim, ovakav obrazac globalne produktivnosti ne izražava realnu produktivnost, naroþito ne pri promeni strukture putniþkih i robnih kilometara u dinamici produktivnosti. Zbog toga, umesto prostog zbira, u obrazac se moraju uvesti ekvivalentni þinioci koji üe zameniti pkm i ntkm. Na bazi normiranih elemenata proizvodnje putniþkog i neto tonskog kilometra treba utvrditi koeficijent (ȕ) kao odnos uloženog živog rada u proizvodnju po jednom pkm i jednom ntkm. Tim ekvivalentom (koeficijentom) treba ostvarene pkm svesti na ekvivalentni broj ntkm. Na taj naþin dobijaju se tzv. redukovani tonski kilometri (rtkm), pa sledi:

P=

Q ntkm + Q pkm R

×ȕ =

Q rtkm R

Za robni saobraüaj karakteristiþna je izuzetno široka struktura usluga. Postoji velika razlika izmeÿu uloženog rada za proizvodnju neto tonskih kilometara kod denþanih pošiljki i kolskih pošiljki. U železniþkom saobraüaju, na primer, nije svejedno da li je prevoz organizovan:

409

427

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

̛ s utovarom i istovarom na teritoriji istog železniþko-transportnog preduzeüa; ̛ s prevozom i utovarom u odvozu; ̛ s prevozom i istovarom u dovozu; i ̛ u tranzitu.

Sve ove strukturne razlike moraju se na isti naþin (prema utvrÿenom koeficijentu) svoditi na odgovarajuüi broj rtkm da bi se realna produktivnost rada mogla izmeriti. 2. Merenje i analiza parcijalne produktivnosti Problematika merenja i analize produktivnosti rada, a posebno parcijalne produktivnosti naroþito je složena u železniþkom saobraüaju, a proizilazi iz karaktera procesa bruto i neto rada. Usled razvijene tehniþke podele rada i uþešüa velikog broja organizacionih jedinica (radnih mesta i radnika) u proizvodnji usluga, produktivnost se ne može meriti samo jednim pokazateljem neto rada. Produktivnost na pojedinim radnim mestima i u pojedinim organizacionim jedinicama može se meriti iskljuþivo jedinicama mere bruto rada. Na primer: ̛ na radnom mestu otpravnika vozova, brojem otpravljenih vozova; ̛ rad voznog osoblja, brojem voznih kilometara; ̛ rad motorovoÿa, brojem lokomotivskih kilometara; ̛ ukupni rad vuþe vozova, brojem bruto tonskih kilometara,

410

428

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

pa sledi da je u tom sluþaju mera produktivnosti sledeüa:

P=

Q brtkm R

gde Qbrtkm predstavlja broj bruto tonskih kilometara. U ovom sluþaju postavlja se osnovno metodološko pitanje: kako povezati ostvarenu produktivnost bruto rada sa ostvarenim neto radom sadržanim u redukovanim tonskim kilometrima, tj. kako stimulisati radnika da ostvari veüi neto rad (broj usluga u pkm i ntkm) u okviru bruto rada.

To se može postiüi merama na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja, drugim reþima, pokazateljima kvaliteta rada i koeficijentom bruto/neto rada.
Znaþi, produktivnost se može meriti i metodom vrednosnih pokazatelja. U tom sluþaju, u brojiocu se uzima vrednost ukupnog prihoda (V) [dohotka (D) ili dobiti, veü prema tome koji se rezultat želi], a u imenilac se stavlja vrednost radne snage (Z) koja predstavlja zarade radnika:

P=
ili P=

V Z

D Z

No, ovi pokazatelji podložni su dejstvu brojnih eksternih i internih faktora produktivnosti tako da se njima, mada s nedovoljnom dozom poverenja u ispravan rezultat, može iskazati produktivnost kao izraz ekonomije radne snage. Zbog nepouzdanosti ove metode ne bi je trebalo primenjivati kod izrade važnih i preciznih analiza.

411

429

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

4.2. METODI MERENJA I ANALIZE EKONOMIýNOSTI PROIZVODNJE
Princip koji izražava kvalitet ekonomije preduzeüa jeste princip ekonomiþnosti proizvodnje. Dok produktivnost iskazuje samo ekonomiju trošenja radne snage, ekonomiþnost kao princip reprodukcije izražava ekonomiju trošenja svih þinilaca procesa rada. Pojam ekonomiþnosti pretpostavlja ostvarivanje što veüeg obima proizvodnje uz što niže troškove svih faktora procesa rada.
Uzimajuüi u obzir dejstvo složenih faktora na sveukupne þinioce procesa rada, ekonomiþnost u najširoj meri izražava kvalitet ekonomije proizvodnje. Ona se može poveüavati po dva osnova:

̛ organizacionim merama, štednjom pri fiziþkom trošenju radne snage, materijala i energije, racionalnim korišüenjem þinilaca proizvodnje; i ̛ merama za postizanje što povoljnijih cena na tržištu, kako u nabavci elemenata potrebnih za proizvodnju, tako i cena usluga preduzeüa na tržištu. Merenje i analiza kvaliteta ekonomije proizvodnje saobraüajnih usluga mogu se vršiti na svim organizacionim nivoima i za sve þinioce procesa proizvodnje, pa se tako ekonomiþnost može izražavati kao: ̛ globalna ekonomiþnost, na nivou celog saobraüajnog preduzeüa; i ̛ parcijalna ekonomiþnost, na nivou razliþitih organizacionih jedinica: ̛ parcijalna ekonomiþnost, u odnosu na pojedine saobraüajne relacije (linije), ̛ parcijalna ekonomiþnost pojedinih procesa rada.

412

430

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

Metodološki posmatrano, ekonomiþnost se može meriti i kvantitativnim i kvalitativnim metodama, a u oba sluþaja može se izražavati u jedinicama bruto i neto rada. 38

Kvantitativnom metodom, ekonomiþnost se izražava prema obrascu:

E=

Q pkm + Q ntkm T

=

Q rtkm T

Prema tome, globalna ekonomiþnost predstavlja ukupnost ostvarenog neto rada u putniþkom saobraüaju izraženog u putniþkim kilometrima i neto rada u robnom saobraüaju izraženog u neto tonskim kilometrima, u odnosu na ostvarene troškove preduzeüa, tj. odnos ukupnih redukovanih tonskih kilometara i ukupnih troškova. Kvalitativnom metodom vrednosnih pokazatelja obrazac globalne ekonomiþnosti izražava se kao odnos ukupnih prihoda i troškova i saþinjavaju ga sledeüi elementi:

E=

Vpkm + Vntkm T

=

Vrtkm T

Parcijalna ekonomiþnost pojedinih þinilaca procesa proizvodnje meri se za svaki od pojedinih þinilaca proizvodnje zasebno i to: ƒ ekonomija Radne snage kao:

Er =

Q rtkm R Q rtkm M Q rtkm S

ƒ ekonomija Materijala i energije kao:

Em =

ƒ ekonomija Sredstava za rad kao:

Es =

413

431

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

Proizilazi da se merenje parcijalne ekonomiþnosti u suštini svodi na analitiþko razlaganje globalne ekonomiþnosti koja se može izraziti i u obliku:

E=

Q rtkm R +M+S

Parcijalna ekonomiþnost užih organizacionih nivoa (pogona, jedinica, grupa radnih mesta i pojedinih procesa rada) može se meriti iskljuþivo pokazateljima bruto rada, kao analitiþko razlaganje globalne ekonomiþnosti i to u svrhu preduzimanja mera za snižavanje pojedinih troškova. U tom sluþaju se kao brojilac uzimaju pokazatelji bruto rada kojima se želi izmeriti bruto rad užih organizacionih delova preduzeüa, tj. posebno izdvojenih procesa rada. S obzirom na to da se odreÿeni broj pokazatelja bruto rada po pojedinim procesima rada organizacionih jedinica ne može svesti na zajedniþku jedinicu mere, ekonomiþnost se može meriti na bazi normiranih i ostvarenih troškova (na primer u železniþkom saobraüaju, za jednu stanicu ili pogon):

EP =

Q pv × Cpv + Q ut × Cut + Q op × C op R +M+S

gde je: Qpv

Ź Ź Ź

obim (broj) propuštenih vozova; broj utovarenih tona robe; obim (broj) otpremljenih putnika; i cena koštanja odnosnih procesa rada.

Qut Qop Cpv / ut / op

Ź normirana

414

432

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

Ekonomiþnost pojedinih saobraüajnih relacija, odnosno pruga, može se meriti i kvantitativnom metodom, i to na sledeüi naþin: Q brtkm T

E rel =

ili

E rel. =

Q ntkm × Cntkm + Q pkm × Cpkm R +M+S

=

V T

Treba, meÿutim, imati na umu da u sluþaju merenja ekonomiþnosti pojedinih relacija veliki uticaj može imati priliv saobraüaja s drugih deonica þija se ekonomiþnost, opet, utvrÿuje zasebno, pa postoji moguünost preklapanja rezultata ukoliko metodologija analize nije detaljno razložena. 39

4.3. METODI MERENJA I ANALIZE RENTABILNOSTI SAOBRAûAJA
Rentabilnost predstavlja princip ekonomije proizvodnje koji izražava cilj preduzeüa da se ostvari što veüi dohodak, tj. što veüa dobit, sa što manje uloženih (angažovanih) sredstava za proizvodnju. Ovaj princip je po sadržaju sveobuhvatniji od oba prethodna principa, jer sadrži sve njihove efekte. Veüa rentabilnost može se ostvariti ako se dohodak, odnosno dobit poveüa brže nego vrednost sredstava angažovanih za proizvodnju. To se može ostvarivati veüom produktivnošüu i ekonomiþnošüu proizvodnje. Poveüanjem produktivnosti poveüava se obim proizvodnje, a poveüanjem ekonomiþnosti snižavaju se

415

433

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

troškovi. Iz toga rezultira poveüanje dohotka, odnosno dobiti. U tome su sadržani i osnovni faktori rentabilnosti: ƒ obim proizvodnje, kao nosilac prihoda; ƒ cene na tržištu, stabilne i postignute na povoljnom nivou; ƒ tehniþki nivo i racionalno angažovanje sredstava za rad i obrtnih sredstava. Rentabilnost saobraüaja može se posmatrati u okviru makroekonomije (celokupne privrede) i iz aspekta mikroekonomije (saobraüajnog preduzeüa).
Prethodno reþeno odnosi se na rentabilnost sa stanovišta saobraüajnog preduzeüa (mikroekonomije), jer su u njemu sadržani elementi dohotka (dobiti) i angažovanih (osnovnih i obrtnih) sredstava preduzeüa.

Sa stanovišta makroekonomije, rentabilnost, pored prethodnih, þisto ekonomskih efekata, obuhvata i kategoriju eksternih efekata saobraüaja na privredu i društvo, tzv. socijalne efekte koji se takoÿe mogu meriti ekonomskim pokazateljima. Ti eksterni efekti ispoljavaju se dejstvom saobraüaja na okolinu putem zagaÿivanja vazduha, buke, zauzimanja prostora i u oblasti bezbednosti saobraüaja. 40 Ako se ovi uticaji obuhvate u društvenoj ceni koštanja saobraüaja kao eksterni marginalni troškovi, onda bi se u razlikama izmeÿu saobraüajnih grana pojavili odnosi drugaþiji od onih koji se mogu sagledati uvidom u uobiþajenu statistiku.
Na primer, odreÿeni prevoz može biti rentabilan sa stanovišta preduzeüa drumskog saobraüaja, polazeüi iskljuþivo od parametara internih troškova poslovanja i ekonomiþnosti. Meÿutim, kada se utvrdi društvena cena koštanja koja ukljuþuje

416

434

N.V. Kolariü

MENADŽMENT U SAOBRAûAJU

ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ

i naknade za eksterne efekte, onda može biti (društveno) rentabilnije da se taj prevoz obavi železnicom koja prouzrokuje najniže eksterne troškove.
Inaþe, merenje rentabilnosti proizilazi iz same njene definicije koja razmatra odnos dohotka (dobiti) i angažovanih sredstava, pa sledi:

R=

D S

gde je: D Ź ostvarena dobit, a S Ź angažovana sredstva.

Dublja analiza rentabilnosti vrši se analizom faktora rentabilnosti i analizom uticaja dinamike produktivnosti i ekonomiþnosti na dinamiku rentabilnosti. To, zapravo, detaljnu analizu rentabilnosti ponovo vraüa na teren istraživanja veliþina od kojih rentabilnost upravo i zavisi, tj. na detaljne analize produktivnosti i ekonomiþnosti. ŸŸŸŸŸŸź

417

435

str. II knjiga: „Ekonomija reprodukcije u železniþkom saobraüaju“. Petkoviü: „Osnovi organizacije“.: „Teorija dinamike troškova“. Beograd. 2 Kukoleþa. str. 418 436 . cit. K. 1986.. 13 Kolariü. V. op. 3 Mellerowicz..: „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. op. 1971. K.. 1947. 15 Kolariü. 4 Gutenberg. cit. 243. Kostiü: „Organizacija proizvodnje“. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ Fusnote VI: 1 Kolariü. 1973. Stefanoviü. 1978. str. 116. 3–5. : „Kapital“. str.: „Teorije dinamike troškova“. E. str. Kostiü.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja’’. Kolariü.N. Beograd. II tom. cit.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. 224. “. K. II tom. 237–243. V. 5 Melerowicz. Band I. str. cit.. K.: „Marketing u saobraüaju“. Beograd.V. 1956. Berlin. op. 134. 22. Beograd. Beograd.: „Teorije troškova“.: „Kosten und kostenrechnung“.: „Kosten und kostenrechnung“. cit. op. str.. 1978. 170–188.: „Ekonomika železniþkog saobraüaja“. Beograd. 1975. 1969. 16 Kolariü.: „Ekonomika saobraüaja“. D. str. V. str. 1978. 11 12 Novakoviü. Nemarnik. 6 Marks. 1964. V. V. 14 Kolariü. Beograd. str. K. 231–245. Sarajevo.. 205–209 7 8 Marks. Peroviü.: „Kosten und kostenrechnung“. J.: „Kapital“. 10 Mellerowicz. Berlin. V. 9 Videti opširnije: Kolariü. Beograd.. S. op.

V. 154. V.N.: „Kosten und kostenrechnung“. „Die Produktion“. 1959. 286–282. Berlin. Archiv für eisenbahnen. 1978. D. Sarajevo. V. str. „Organizacija i ekonomija saobraüaja“.: „Metodika rasþetov i ekonomiþeskie pokazateli dlja raspadalenija perevozok meždu vidami transporta“. 22 Kolariü. 30 419 437 . 27 Gutenberg. Erster Band.: „Teorija troškova“. N. op.: „Teorija dinamike troškova“. Moskva.: „Grundlagen der Verkehrwirtschaft“. str. 20 Effmert. 221–223. 23 24 Peroviü. überarbeitete Auflage. V. cit. 1966. op.. Beograd. Železnice. E. 28 Kolariü... 25 Kolariü. cit. Nemarnik. str. 1975. str. 19 Dimitriev i dr. S.: „Uticaj stepena zaposlenosti kroz dinamiku troškova na rentabilnost železnice“. W. 29 Kolariü. 3/1979. Beograd. J. V. str.: „Kosten und kostenrechnung“. 40. 249.: „Die Verkehrsmittel in Volks. 18 Pirath.: „Teorije dinamike troškova“. 51–58.: „Marketing u saobraüaju“. 1971. 1964. Berlin – Heidelberg – New York. str. cit. 21 Novakoviü. 238–241. 1975. K. cit. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 17 Sax. str. Beograd. str.: Vidi opširnije u: Kolariü. (5˚ Auflage). 11. 26 Mellerowicz. op. Helft 2. cit. E.. op.: „Ekonomika saobraüaja“. Berlin. K. str. 117. 1918. Mellerowicz. K.und Staatswirtschaft“. 108–109.: „Grundlage der Betriebswirtschaftslehre“. 18. 1949. V. op.: „Betribwirtschaftlische Eigenarten der Eisenbahn und ihrer kostenrechnung“.

V. D. 1964. 70–77.: „Teorija troškova“.: „Metodi merenja i analize ekonomiþnosti i rentabilnosti železniþkih pruga“. str. W. 36 Radunoviü.: „Die Eisenbahntarife im Guterverkehr“. N. str. 1960. 1987. 40 Kolariü. Verkehrsanalen – 1/1974. 38 Detaljnije u: Kolariü.: „Die Koordinierung des Eisenbahns. 92. Beograd.: „Merenje produktivnosti. str. 1959.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. H. 39 Kolariü. 152. 34 Winkler. Basel–Tübingen.: „Savremene koncepcije u saobraüajnoj politici i upravljanju saobraüajnim sistemom“. V. Frankfurt/Main. ekonomiþnosti i rentabilnosti“. G.: „Kosten – Investition – Wirschaftlichkeitrechnungen im Verkehr“. 1960. str. str. Beograd.: „Überlegungen zur Grenzkosten Tarifirung bei öffentlichen verkehrsbetrieben“. 340–349. V. 1964. 1969. Paris. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔKARAKTERISTIKE SAOBRAûAJA KAO ORGANIZACIONOG SISTEMA U PRIVREDIƔ 31 Effmert.N. 37 UIC: „Produktivität bei der Eisenbahn“.und Straȕenverkehrs in Frankreich“. 33 Költen. Beograd. 62–70. Beograd.V. Paris. 89. str. 1978. 1955. 32 Peroviü. D. 420 438 . 35 Wattermann. Sarajevo. N.

V.N. komentare i objašnjenja metodologije i naþina funkcionisanja saobraüajnog sistema i preduzeüa i to upravo kao posledice direktnog uticaja strukture mera saobraüajne politike. saobraüajna politika. to se u ovom poglavlju. a s druge upravo proizilaze iz te strategije. teorijska razmatranja i stavove formiranja koncepcija saobraüajne politike. Zbog toga. isto tako. s jedne strane zavise od strategije privrednog razvoja. Tempo razvoja i strukturu saobraüajnog sistema diktiraju tempo privrednog razvoja i struktura privrede iz kojih zapravo i proizilaze potrebe za saobraüajnim uslugama. kao i strategija razvoja saobraüaja i strukture saobraüajnog sistema. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ VII ELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAýAJNE POLITIKE Imajuüi u vidu þinjenicu da kompletna izložena materija u prethodnim poglavljima integralno veü sadrži. tematika elementarnog uobliþavanja saobraüajne politike može (za ovu priliku) u neophodnoj meri zaokružiti. saobraüaj predstavlja objektivni uslov razvoja privrede i on se sledstveno tome može javiti kao stimulativni ili limitirajuüi faktor njenog razvoja. sažetim izlaganjem iskljuþivo najbitnijih ciljeva saobraüajne politike te definisanjem strukture i pravaca mera za njihovu realizaciju. Meÿutim. s jedne strane. a s druge. 421 439 .

demografskog razvoja i trenutnog stepena razvoja strukture saobraüajnog sistema. pre svega. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 1. ciljevi i sadržaj mera za realizaciju saobraüajne politike predstavljaju dinamiþke kategorije. u razliþitoj meri. sadrže njene formulacije relativno stabilnog karaktera. nalazi se u saglasnosti s okvirom ekonomske politike þiji deo predstavlja. ŷ Fokt 1 saobraüajnu politiku definiše kao ‘’celokupnost mera države i drugih javnih. Meÿutim.V. odnosno kriteriji saobraüajne politike. ŷ Etl 2 još znaþajnije izražava komplementarnost saobraüajne i ekonomske politike definišuüi saobraüajnu politiku na sledeüi naþin: „Saobraüajna politika predstavlja sektorsko podruþje ekonomske politike. ciljevi. U saobraüajno-ekonomskoj teoriji mogu se pronaüi razliþite definicije saobraüajne politike koje. DEFINISANJE I CILJEVI SAOBRAûAJNE POLITIKE Funkcije i uloga saobraüaja u privredi generišu izvore za formiranje saobraüajne politike kao sastavnog dela ekonomske politike svake zemlje. nemaju statiþki karakter. stepena razvoja privrede.N." Sistem ciljeva saobraüajne politike. Odatle proizilaze suština. polujavnih i privatnih institucija i privrednih subjekata koji na osnovu zajedniþkog sistema ciljeva deluju na proizvodnu realizaciju saobraüajnih usluga. Kriteriji formiranja saobraüajne politike mogu se razliþito postavljati. To upuüuje na zakljuþak da suština. ciljevi i mere saobraüajne politike. a zavise. što prema Foktu proizilazi iz veü prethodno formulisane „trilogije funkcija“ saobraüaja. od privrednog sistema. Ona se karakteriše time što je direktno usmerena na jednu 422 440 . kao i mere za realizaciju utvrÿene saobraüajne politike.

na nivoima razliþitih regiona. Ɣ zaštita kvaliteta životne sredine. Ɣ formiranje optimalne strukture saobraüajnog sistema. posledice dosadašnjeg razvoja i nastali problemi u strukturi saobraüajnog sistema uzrokovali su izbor sledeüih bitnih kriterija za formiranje koncepcija saobraüajne politike. Ciljevi saobraüajne politike proizilaze iz otvorenih problema nastalih u prethodnom razvoju i planova za buduüi razvoj. i Ɣ poveüanje bezbednosti saobraüaja. a metodi i mere za njeno sprovoÿenje utvrÿuju se u zavisnosti od naþina i principa funkcionisanja privrednog sistema. Uopšte uzevši.“ Kao takva. a koje imaju za cilj optimizaciju razvoja saobraüajnog sistema jedne zemlje u skladu s društvenim potrebama u prevozu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ veliku privrednu granu (saobraüaj). a to su: Ɣ usklaÿivanje razvoja saobraüaja i privrede. a posredno se višestruko odražava na sve ostale privredne grane. ŷ Profesor Novakoviü 3 saobraüajnu politiku definiše kao „skup mera koje preduzimaju subjekti privredne aktivnosti u oblasti saobraüaja. Ɣ racionalizacija potrošnje energije. na nivou cele države (ili þak više država) i lokalno.V.N. Ɣ sniženje transportnih troškova privrede. saobraüajna politika se može realizovati globalno. 423 441 .“ Na osnovu izloženih definicija nameüe se zakljuþak da saobraüajna politika predstavlja neodvojivi sastavni deo ekonomske politike.

strukturne promene u privredi i demografskom razvoju utiþu na razvoj strukture saobraüajnog sistema svojim povratnim dejstvom. Kako je veü u ranijim izlaganjima analizirano. saobraüajnom politikom moraju usklaÿivati i odnosi u razvoju 424 442 . kada se meÿusobni odnosi rasta saobraüaja i privrede blagovremeno usklaÿuju. zatim. od mesta proizvodnje do mesta njihove potrošnje. jer saobraüaj svoju funkciju vrši u svakoj fazi kretanja kapitala. saobraüaj se svojim pozitivnim dejstvima pojavljuje kao akcelerator privrede. osnovni cilj saobraüajne politike mora biti obezbeÿivanje skladnog razvoja kapaciteta saobraüaja s potrebama privrede i društva.V. iz tog razloga.N. S jedne strane. Odavde proizilazi da se. prekida se i proces reprodukcije. jer tada ubrzava njen rast. negativnim dejstvom. Pošto saobraüaj predstavlja jedan od osnovnih faktora razvoja privrede onda. privredni rast ima svoj uticaj i na demografski razvoj i menjanje socijalne strukture stanovništva što predstavlja jedan od razloga rasta potreba za saobraüajnim uslugama. U sluþaju prekida tog lanca u bilo kojoj fazi. S druge strane. i neutralnim dejstvom. Ovaj cilj saobraüajne politike proizilazi iz osnovne funkcije saobraüaja koja se ogleda u povezivanju procesa proizvodnje pojedinih proizvoda i procesa ukupne društvene reprodukcije. koþi dalji privredni rast. pa se zbog toga saobraüajna politika i posmatra kao deo ekonomske politike društva. kada zbog zaostajanja u razvoju u odnosu na ostalu privredu. To znaþi da i izmeÿu razvoja privrede i društva postoji snažna meÿuzavisnost. USKLAĈIVANJE RAZVOJA SAOBRAûAJA S POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA Analiza razvoja saobraüaja i njegove uloge kao sektora privrede ukazuje na veoma visok stepen meÿuzavisnosti razvoja privrede i saobraüaja sa snažno izraženim povratnim spregama. U definicijama saobraüajne politike takoÿe se polazi od te meÿuzavisnosti. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 1. poluproizvoda i gotovih proizvoda. Saobraüaj svojom transportnom funkcijom vrši prevoz sirovina.1. na bazi demografskog razvoja.

izražen u neravnomernosti razvoja pojedinih podruþja zemlje. a saobraüajnom politikom na formiranje ponude kapaciteta i saobraüajnih usluga. ̛ Treüi potcilj u vezi sa usklaÿivanjem saobraüaja s potrebama privrede i društva odnosi se na teritorijalni aspekt. Na svakom stepenu razvoja privrede i potreba za transportom transportni kapaciteti moraju se usklaÿivati s promenama u razvoju privrede. odnosno potciljeva: ̛ U prvom redu radi se o usklaÿivanju odnosa globalne ponude i tražnje za saobraüajnim uslugama. onda proizilaze zadaci poslovnih politika razliþitih saobraüajnih preduzeüa da tu ponudu saobraüajnih usluga usklaÿuju s platežno sposobnom tražnjom za uslugama. pomenuto usklaÿivanje razvoja saobraüaja i privrede ima još jedan potcilj. jer se usklaÿivanjem razvoja saobraüaja s potrebama privrede može delovati i na brži razvoj privredno nerazvijenih regiona. usklaÿivanje ponude i tražnje transportnih kapaciteta sa izraženim potrebama za prevozom. Prema tome. a paralelno s dinamikom razvoja transportnih kapaciteta. s jedne strane. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ ponude saobraüajnih kapaciteta i tražnje za saobraüajnim uslugama u putniþkom saobraüaju. Usklaÿivanje razvoja saobraüaja s potrebama privrede i društva ima više aspekata. 4 425 443 . kada je u pitanju saobraüajna politika. država svojom aktivnom ekonomskom politikom treba da deluje na formiranje tražnje za saobraüajnim uslugama. a to je obezbeÿenje racionalnog ukljuþivanja privrede zemlje u meÿunarodnu podelu rada integrisanjem saobraüajne infrastrukture u meÿunarodni sistem saobraüaja. što treba da obezbedi zadovoljenje potreba za prevozom putnika i robe. s druge strane.N. na nivou celokupne privrede i društva. Pošto je osnovni cilj društva.V. ̛ Na drugom mestu. pošto se saobraüajni sistem svake zemlje ukljuþuje u meÿunarodni saobraüaj.

U odreÿenim periodima razvoja privrede obiþno se javljaju razliþite neravnomernosti u razvoju pojedinih saobraüajnih grana. drumskog saobraüaja. a pre svega iz aspekta društvene rentabilnosti saobraüaja.2. FORMIRANJE OPTIMALNE STRUKTURE SAOBRAûAJNOG SISTEMA Formiranje optimalne strukture saobraüajnog sistema predstavlja cilj saobraüajne politike koji se ogleda u dinamiþkom usklaÿivanju odnosa u razvoju pojedinih saobraüajnih grana. Izbor prevozioca od strane korisnika usluga ne mora da se podudara s društvenom 426 444 . subjektivnih faktora ponašanja saobraüajnih preduzeüa i razlika u njihovom ekonomskom položaju. kao i regulisanju odnosa u podeli rada izmeÿu razliþitih saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. finansijskih uslova investiranja. dok u nekom drugom razvojnom periodu može biti izrazitija potreba za saobraüajnim uslugama. saobraüajna preduzeüa u pojedinim granama saobraüaja mogu takoÿe da biraju prevoze sa stanovišta njihovih interesa. a s druge. Od opšteg rasta proizvodnje i prometa svaka saobraüajna grana preuzima svoj deo tražnje za saobraüajnim uslugama koji joj prirodno gravitira po tehniþkim i ekonomskim karakteristikama. Pri tome. Iz takvih razloga može doüi do neracionalne podele rada izmeÿu saobraüajnih preduzeüa razliþitih saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 1. U uslovima relativno slobodne konkurencije na saobraüajnom tržištu korisnik saobraüajnih usluga. Na taj naþin javljaju se razliþite potrebe za saobraüajnim uslugama u pojedinim granama saobraüaja. sam i slobodno bira prevoznika polazeüi od svojih sopstvenih kriterija i interesa. U jednom razvojnom periodu mogu brže rasti potrebe za uslugama prevoza koje železnica može najbolje zadovoljiti.V. s jedne strane. a i opšti trend rasta privrede sadrži promene u dinamici proizvodnje po sektorima privrede i njihovim pojedinaþnim delovima. na primer.N. u razvoju saobraüaja mogu postojati disproporcije izmeÿu pojedinih saobraüajnih grana i to: kao posledica niza faktora tržišta.

N. bez obzira na njihovu društvenu rentabilnost. utoliko üe se na tržištu formirati viši nivo cena robe. važno je napomenuti da razvoj svake pojedine saobraüajne grane treba stimulisati prema kriterijima društvene rentabilnosti saobraüaja. 1.V. Odavde proizilazi nužnost da se merama ekonomske politike obezbedi pravilno regulisanje odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. ukoliko je u okviru jedne privrede relativno uþešüe transportnih troškova veüe. Na visinu transportnih troškova privrede utiþe veüi broj faktora. Drugim reþima. Sa stanovišta ciljeva i mera saobraüajne politike. u najznaþajnije faktore spadaju: 427 445 . Upravo ovakva situacija vodi formiranju neracionalne strukture saobraüajnog sistema jer se prekomerno stimuliše razvoj pojedinih saobraüajnih grana. Ove cene robe neposredno utiþu na strukturu troškova života stanovništva.3. Ekspanzivni razvoj motorizacije i paralelno s time zaostajanje razvoja železnice u tehniþkom i tehnološkom. Zbog toga. kao i u pogledu brzine prilagoÿavanja sve novijim i obuhvatnijim zahtevima saobraüajnog tržišta. Pored toga. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ rentabilnošüu saobraüaja. SNIŽENJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA PRIVREDE I DRUŠTVA Transportni troškovi predstavljaju dodajne troškove troškovima proizvodnje i uveüavaju vrednost robe. to pretpostavlja takvo regulisanje uslova konkurencije izmeÿu saobraüajnih grana koje üe obezbediti društveno rentabilniju podelu rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. a time i na nivo životnog standarda. nastale su velike disproporcije u stepenu razvoja ove dve saobraüajne grane sa svim negativnim posledicama koje ta disproporcija nosi. Ova þinjenica se zapravo pretvara u cilj saobraüajne politike sadržan u menjanju takvih odnosa u strukturi saobraüajnog sistema s konaþnim ciljem formiranja optimalne strukture saobraüajnog sistema.

dok na drugoj strani kapaciteti ostalih saobraüajnih grana na istim relacijama ostaju neiskorišüeni. Ako se u okviru saobraüajne politike ne ostvaruju ciljevi usklaÿivanja razvoja saobraüaja s potrebama privrede. þesto se dešava da su proseþni prevozni putevi istih vrsta robe duži u drumskom saobraüaju nego u železniþkom. veüa masa robe prevozi kamionima i na duža odstojanja. Železnica je rentabilnija za prevoze robe na dužim. umesto da se to þini železnicom. u tim sluþajevima. 428 446 . Oþigledno je da su prethodno navedeni faktori koji utiþu na visinu transportnih troškova privrede tesno povezani i meÿusobno uslovljeni. odnosno s potrebama za prevozom i ako se neregulisanim odnosima u podeli rada izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu vrši društveno neopravdana supstitucija prevoza.N. odnosno razmeštaj sirovinskih izvora. ̛ neracionalna podela rada izmeÿu saobraüajnih grana usled neregularnih uslova konkurencije na saobraüajnom tržištu (kao na primer. odnosno od udaljenosti tržišta. ̛ ravnomernost stepena razvoja pojedinih saobraüajnih grana i njihova usklaÿenost sa strukturom privrede u prethodnoj fazi razvoja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ ̛ ravnomernost razmeštaja privrede. a drumski saobraüaj na kraüim relacijama. objekata industrije i veüih industrijskih centara. Od toga zavise dužine prevoznih puteva sirovina u prvoj fazi prometa (N-R).V. onda je sigurno da üe uþešüe transportnih troškova u cenama robe da raste. To znaþi da se. jer nije redak sluþaj dupliranja ukupnih transportnih kapaciteta izgradnjom paralelnih puteva i pruga i stimulisanje razvoja jedne saobraüajne grane. zavise dužine prevoznih puteva gotovih proizvoda. izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja). Meÿutim. rudnih basena. a od razmeštaja industrijskih centara i potrošaþkih regiona.

a naroþito u razvijenim zemljama. Savremenu strukturu potrošnje energije. u smislu racionisanja potrošnje energije. Rast životnog standarda je. na primer. raspolažu s manje od tri odsto svetskih izvora nafte. Saobraüaj predstavlja sektor privrede u kojem postoje posebno znaþajne rezerve smanjenja potrošnje energije i promene strukture njene potrošnje. S obzirom na rast ukupne potrošnje energije i veliku zavisnost funkcionisanja privrede i zadovoljenja potreba društva od uvoza teþnih goriva i ostalih oblika energije. Kao što je pominjano u prethodnim izlaganjima. koja se takoÿe neprekidno poveüava.4. u takvim okolnostima. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 1.V. RACIONALIZACIJA POTROŠNJE ENERGIJE Veoma brz i nekontrolisan tempo razvoja motorizacije. prve pristupile promeni koncepcija saobraüajne politike rukovodeüi se kriterijumom potrošnje energije. Time. proizilazi neophodnost uštede energije. posebno razvijenih. Zbog toga je prva serija mera u pravcu smanjenja potrošnje teþnih goriva bila primenjena upravo u saobraüaju. faktor stalnog poveüanja potrošnje i menjanja strukture potrošnje energije i to baš poveüanjem potrošnje teþnih goriva kao posledice razvoja motorizacije. a mere su se pre svega odnosile na ograniþenje korišüenja putniþkih automobila. Imajuüi u vidu zavisnost strukture potrošnje energije od same strukture saobraüajnog sistema. a u strukturi ukupne potrošnje energije uvezena energija uþestvuje u potrošnji s više od 50 odsto. racionalizacija potrošnje energije postaje jedan od najznaþajnijih ciljeva celokupne ekonomske. isto tako. Zemlje Zapadne Evrope. bilo je logiþno što su baš privredno razvijene zemlje. jer je energetska kriza poþinjala da proizvodi mnogo negativnih manifestacija na privrede tih zemalja. a posebno saobraüajne politike. Upravo je pomenuta energetska kriza sedamdesetih godina dvadesetog veka imala velikog uticaja na pokretanje aktivnosti vlada mnogih zemalja. ograniþenja dužine relacija u prevozu robe kamionima itd.N. karakteriše visoko uþešüe teþnih goriva u ukupnoj potrošnji energije. vrlo ozbiljni problemi u snabdevanju energijom pojavili su se s prvom energetskom krizom sedamdesetih godina dvadesetog veka. pored mase negativnih posledica. izazvao je i probleme koji se odnose na energiju. 429 447 .

Cilj saobraüajne politike. i ̛ smanjuje se negativni utucaj saobraüaja na kvalitet životne sredine.N. Sve navedeno predstavlja dovoljne razloge za radikalnu preorijentaciju saobraüajne politike u daljem razvoju saobraüajnog sistema na one saobraüajne grane koje troše energiju iz domaüih izvora. domaüe izvore energije. ako bi tempo razvoja motorizacije baziran na teþnim fosilnim gorivima i u buduüe nastavio da raste u postojeüim. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Ostvarenjem cilja racionalizacije potrošnje energije u saobraüaju rešavaju se þetiri bitna problema savremenog društva: ̛ smanjuje se zavisnost od uvoza teþnih goriva preorijentacijom na druge. onda bi s rastom standarda došlo do još veüe i kritiþnije zavisnosti od uvoza energije. Ovakvi efekti mogu se realizovati promenom strukture saobraüajnog sistema u pravcu reafirmacije železnice i razvojem elektrificiranog šinskog saobraüaja. ̛ smanjuje se ukupna potrošnja energije. 430 448 . onda država politiku potrošnje i snabdevanja energijom mora postaviti u prvi plan. Jer. odnosu ekvivalentne potrošnje energije po jedinici usluge) koja jasno predoþava ulogu elektrificirane železnice u postizanju postavljenog cilja.V. Sasvim je izvesno da se stepen razvoja privrede i nivo standarda stanovništva može meriti i potrošnjom energije po glavi stanovnika. koji se odnosi na racionalizaciju potrošnje energije apsolutno je komplementaran ciljevima ekonomske politike države. U tom smislu. Tome se može dodati još i prednost ovih grana u specifiþnoj potrošnji energije (tj. ako se u buduünosti oþekuje stalno poveüanje potrošnje energije i to u svim sektorima privrede ukljuþujuüi i domaüinstva. ̛ smanjuju se ukupni transportni troškovi. nepromenjenim razmerama.

a pogotovu hemijske industrije i saobraüaja. iako direktno ne uþestvuje u saobraüaju. prouzrokovale su višestruke negativne posledice na kvalitet životne sredine stanovništva.V. narastanjem gradova u milionske aglomeracije. Ovakve tendencije razvoja. nije se mogla iseliti veü je ostajala okružena novoizgraÿenim gradskim naseljima. 431 449 . Pre svega. došlo je do takvog stepena zagaÿivanja vazduha i terena koje prevazilazi sve granice dozvoljenog i koje ugrožava život i zdravlje stanovništva. pogotovu u državama s razvijenom industrijom i visokim stepenom motorizacije. Meÿutim. Industrijalizaciju neminovno prati motorizacija þija je koncentracija najjaþa upravo u velikim industrijskim zonama i gradovima. jer on predstavlja osnovni uslov funkcionisanja industrije i velikih gradova. 5 Tendencije koncentracije proizvodnje u zonama dugim na stotine kilometara i u velikim gradovima imale su za posledicu znaþajno narušavanje kvaliteta životne sredine stanovništva. Veü prethodno locirana industrija. pa þak i iseljavanjem postojeüih iz rezidencijalnih zona. koje prate ove procese. Buka i vibracije. Ali. Bez razvijenog saobraüaja bilo bi nemoguüe obezbediti dovoženje i odvoženje radnika na posao i s posla.5.N. kao i snabdevanje gradova svim potrebnim sredstvima i artiklima proizvodne i liþne potrošnje. takoÿe utiþu na centralni vegetativni nervni sistem þoveka jer stanovništvo trpi posledice odvijanja saobraüaja u svojim stambenim naseljima. a pogotovu ne iz velikih industrijskih zona. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 1. saobraüaj se ne može dislocirati iz gradova. država može i mora preduzimati mere protiv negativnog dejstva industrije na kvalitet životne sredine lociranjem novih industrijskih objekata van naselja. a isto tako trpi i posledice reprodukcije u industriji. ZAŠTITA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE Problem kvaliteta životne sredine predstavlja jedan od najveüih goruüih problema.

problem mobilnosti treba rešavati njihovim ukljuþivanjem i organizovanjem u tom pravcu. u ovom sluþaju jedini naþin da se obezbedi zaštita životne sredine od negativnih uticaja saobraüaja leži u menjanju strukture samog saobraüajnog sistema. Savremeno industrijsko društvo. rekreaciju i boravak u prirodi. a to se može uþiniti menjanjem strukture saobraüajnog sistema merama razvojne i saobraüajne politike. Nasuprot tome. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Prema tome. Osim negativnih uticaja na životnu sredinu koji se manifestuju kroz zagaÿivanje vazduha. terena. kao i na magistralnim putevima u drumskom saobraüaju u vreme sezone turistiþkih migracija i za vreme verskih i državnih praznika. Ta mobilnost je naroþito problematiþna u saobraüajnim špicevima. To predstavlja suštinsku protivreþnost savremenog motorizovanog industrijskog društva koju je neophodno rešavati. buku i bezbednost saobraüaja. s visokim stepenom koncentracije u velikim gradovima i industrijskim centrima. zatim izgradnje velikih parking prostora u prirodi i turistiþkim rekreativnim centrima. u velikim gradskim aglomeracijama.N. saobraüaj ostavlja sve manje slobodnog životnog prostora. sportove. Poznavajuüi þinjenicu sposobnosti pojedinih saobraüajnih grana za obavljanje masovnih transporta.V. a asfaltnih sve više. Poveüanjem životnog standarda stanovništva. što ostavlja više vremena za putovanja. a time i tempo motorizacije. raste broj dana godišnjeg odmora. U isto vreme skraüuje se radno vreme i radna nedelja. tako da zelenih površina biva sve manje. u fazi decentralizacije gradova u tzv. raste kupovna moü. razvojem motorizacije dolazi do presecanja zelenih površina novim autoputevima. u jutarnjim þasovima odlaska zaposlenih na posao i u popodnevnim þasovima povratka s posla. satelitska naselja oko gradova. 6 To pretpostavlja usmeravanje prevoza na one saobraüajne grane koje u najmanjoj meri izazivaju negativne posledice po okolinu. stvorilo je još jedan problem koji se ogleda u mobilnosti stanovništva. 432 450 .

V. od strane države i društva. veü i þitavog društva. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Ipak. u koncepcijama saobraüajne politike postavlja se kao poseban cilj menjanje strukture saobraüajnog sistema u pravcu poveüanja bezbednosti saobraüaja usmeravanjem njene strukture na brži razvoj grana s višim stepenom bezbednosti saobraüaja. To upuüuje da se njegovo trajno i efikasno rešenje mora tražiti iskljuþivo u sistemskim merama saobraüajne politike. nedovoljno kontrolisani tempo razvoja motorizacije rezultat je zakonitosti privrednog rasta i strukturnih promena u razvoju privrede. ne samo saobraüajne politike. Ɣ brz i.6. ali se trajno rešenje može naüi samo u pravilnijoj koncepciji strukture saobraüajnog sistema. 1. Iz tog razloga. a naroþito na magistralnim putevima. Na samu bezbednost saobraüaja može se uticati razliþitim merama.N. uz odsustvo primene odgovarajuüe saobraüajne politike. BEZBEDNOST SAOBRAûAJA Bezbednost saobraüaja se pojavljuje kao jedan od najvažnijih ciljeva. Iz prethodno sažetog pregleda kriterija i ciljeva saobraüajne politike mogu se izvuüi sledeüi osnovni zakljuþci: Ɣ neophodno je obezbediti uslove za formiranje takve strukture saobraüajnog sistema u kojoj üe saobraüajne grane biti zastupljene prema svojim komparativnim prednostima. 433 451 . Jer. jer paralelno s rastom razvoja motorizacije dolazi do neprekidnog opadanja bezbednosti saobraüaja. problem mobilnosti raste i kao posledica snažnog tempa motorizacije. pojedine saobraüajne grane se bitno razlikuju po stepenu bezbednosti saobraüaja. Valja imati na umu izrazito veliki broj udesa i teških saobraüajnih nesreüa u drumskom saobraüaju.

Metode i mere koordinacije saobraüaja detaljno su sistematizovane u saobraüajno-ekonomskoj teoriji 7 i obuhvataju teorijska i praktiþna rešenja funkcionisanja saobraüajnog sistema. a na osnovu njih i strategija razvoja. 2. utvrÿuju se ciljevi saobraüajne politike. Rukovodeüi se principima i stavovima iz pomenutih teorija.V.N. s posledicama koje to funkcionisanje sa sobom nosi kao i disproporcija u njegovom razvoju u odnosu na privredu i društvo. U okviru saobraüajne politike uglavnom se vrši sistematizacija mera ekonomske politike kojima se reaguje na nastale probleme funkcionisanja saobraüaja i formiraju se koncepcije saobraüajne politike. Iako su pojedini radovi koji se bave ovom tematikom naizgled starijeg datuma. STRUKTURA I PRAVCI MERA SAOBRAûAJNE POLITIKE Na osnovu razvoja saobraüajnog sistema i utvrÿenih problema funkcionisanja saobraüaja. ukljuþujuüi i mere za implementaciju utvrÿene saobraüajne politike. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Ɣ prethodnim razvojem strukture saobraüajnog sistema došlo se u sukob sa osnovnim zahtevima savremenog društva zbog negativnih posledica koje je takva struktura sa sobom nosila. njihova aktuelnost ispoljila se upravo s poþetkom intenzivnih diskusija i razmatranja o koncepcijama saobraüajne politike izazvanih prvom energetskom krizom sedamdesetih godina dvadesetog veka i negativnim posledicama stihijskog razvoja saobraüaja. proizilazi da se mere saobraüajne politike najsvrsishodnije i najdelotvornije mogu 434 452 . i Ɣ država mora pristupiti efikasnom i trajnom iznalaženju rešenja za nastale probleme u oblasti saobraüaja i to jasno formulisanom i definisanom saobraüajnom politikom i odgovarajuüim merama za postizanje postavljenih ciljeva.

Odavde proizilazi sledeüi osnovni skup mera: Ɣ investicione mere usklaÿivanja razvoja saobraüaja s potrebama privrede i društva.1.V. ƒ potrebe za prevozom putnika koje su saglasne demografskoj i socijalnoj strukturi stanovništva kao i stepenu privrednog razvoja.N. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ sistematizovati upravo prema sistemu ciljeva saobraüajne politike. izražene u tonama robe. direktno ili transmisijom tržišta i. Ɣ mere u pravcu racionalizacije potrošnje energije. i Ɣ mere u cilju poveüanja stepena bezbednosti saobraüaja i zaštite životne sredine. Prema veü definisanim potrebama treba usklaÿivati razvoj saobraüaja i ponudu odgovarajuüih transportnih kapaciteta. 2. koju treba prevesti s mesta njihove proizvodnje do mesta potrošnje. INVESTICIONE MERE USKLAĈIVANJA RAZVOJA SAOBRAûAJA S POTREBAMA PRIVREDE I DRUŠTVA Jedan od osnovnih ciljeva ekonomske politike države sastoji se u tome da se u robnom i putniþkom saobraüaju instrumentima saobraüajne politike obezbedi usklaÿivanje razvoja saobraüaja s potrebama privrede i društva. Ɣ mere za sniženje transportnih troškova. Ɣ mere regulisanja odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. 435 453 . Ovo usklaÿivanje može se realizovati na dva nivoa i u dva vida: ƒ iz dinamike razvoja privrede i njene strukture proizilaze potrebe društva za prevozom robe.

koje opet može da pokriva jedino država. a vuþni i prevozni kapaciteti. i ̛ indirektnim investiranjem putem kredita. a saobraüajna preduzeüa vrše investicije u vuþne i prevozne kapacitete. Infrastruktura. i ̛ prevozni i vuþni kapaciteti. razvoj saobraüaja odvijao se relativno nekontrolisano i kao posledica takvog razvoja formirana je neracionalna struktura saobraüajnog sistema. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Osnovnu strukturu transportnih kapaciteta na nivou saobraüaja kao sektora privrede saþinjavaju dve komponente: ̛ saobraüajna infrastruktura. Država investira u saobraüajnu infrastrukturu. kao saobraüajni put. komercijalizacijom železnica. pored finansiranja voznih kapaciteta. Ipak. na nju se prenosi i sav teret finansiranja izgradnje i održavanja pruga kao infrastrukture. monetarne. pa u tom sluþaju država vodi investicionu politiku. usled þega železnica zapada u gubitke. devizne i fiskalne politike. Bez obzira na ove razlike u tretiranju infrastrukture. To govori da su postojali nejednaki uslovi razvoja pojedinih saobraüajnih grana. Meÿutim. Razlika postoji jedino u železniþkom saobraüaju koji je u najveüem broju zemalja organizovan kao državno preduzeüe. Iz toga proizilazi potreba dalje selektivne investicione politike. država svojom investicionom politikom vodi politiku usklaÿivanja razvoja saobraüajnih kapaciteta prema potrebama privrede i društva i to: ̛ direktnim investiranjem svojih sredstava u saobraüajnu infrastrukturu.N. S ponudom odreÿenih saobraüajnih kapaciteta na odreÿenoj infrastrukturi može se ostvariti manji ili veüi obim saobraüajnih usluga u zavisnosti od stepena korišüenja kapaciteta. kako je veü ranije pominjano. predstavlja objektivni uslov za obavljanje transportne funkcije. predstavljaju osnovna sredstva saobraüajnih preduzeüa. 436 454 .V. þije korišüenje zavisi od subjektivnih organizacionih uslova.

Francuskoj. u segmentu ponude saobraüajnih usluga. zatim Nemaþkoj. i ̛ u izgradnju novih pruga za velike brzine. U tom smislu investiciona ulaganja treba vršiti u dva pravca i to: ̛ u elektrifikaciju i modernizaciju postojeüih pruga i njihovo osposobljavanje za veüe brzine. MERE REGULISANJA ODNOSA IZMEĈU SAOBRAûAJNIH GRANA NA SAOBRAûAJNOM TRŽIŠTU Tržište saobraüajnih usluga zasniva se na slobodnom izboru prevoznika od strane korisnika saobraüajnih usluga. uticala je na menjanje investicione politike.2. Danskoj. u Engleskoj. stoji þinjenica da tržište saobraüajnih usluga.V. tj. Španiji. nastupanja saobraüajnih preduzeüa na 437 455 . Holandiji i Belgiji. U svim ovim zemljama karakteristiþne su identiþne mere koje se koordinisano sprovode u povezivanju železniþkih mreža i njihovoj meÿusobnoj tehniþko-tehnološkoj kompatibilnosti u smislu eksploatacionih karakteristika koje omoguüavaju podjednake uslove korišüenja prevoznih kapaciteta. Mere ovakvog karaktera poþele su se sprovoditi u Zapadnoj Evropi još osamdesetih godina dvadesetog veka i to izgradnjom novih pruga i novih „high speed train“ (vozova velikih brzina). Energetska kriza sedamdesetih godina dvadesetog veka. Italiji. Meÿutim. Jedan od osnovnih elemenata saobraüajne politike trebalo bi da predstavlja korpus investicionih mera usmerenih na razvoj i modernizaciju železnice.N. Time bi se automatski smanjili zavisnost od uvoza teþnih goriva i emisija štetnih gasova koje saobraüaj produkuje. 2. sa svim svojim posledicama. odnosno elektrificiranog šinskog saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ jer se odnosi u razvoju pojedinih saobraüajnih grana mogu menjati samo diferenciranom i strogo selektivnom investicionom politikom države u kapacitete razliþitih saobraüajnih grana.

nigde više nije apsolutno slobodno i da na unutrašnjim tržištima svake države ili unije postoji državna regulativa. dovela je odreÿene saobraüajne grane u nejednak tehniþki i ekonomski položaj što je. odnosno intervencija u tom segmentu. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ saobraüajnom tržištu. primenom razliþitih mera u razliþitim periodima razvoja saobraüaja. 2. i III. Tako je železnica dovedena u podreÿeni položaj u odnosu na ostale saobraüajne grane.V.2. taþka 2.2. ̛ Pun sadržaj ovih mera nalazi se veü prethodno izložen i integralno obraÿen u poglavljima: II.3. dovelo do pojave neopravdanih supstitucionih procesa u prevozu. 438 456 .N. a posebno u odnosu na drumski saobraüaj. Ɣ ekonomske mere izjednaþavanja uslova konkurencije. Ista ta država. pa je država bila prinuÿena da ponovo pribegne intervenciji i to posebnim merama koje se mogu svrstati u sledeüe tri grupe: Ɣ administrativne mere ograniþavanja drumskog saobraüaja.2. i Ɣ sistemske mere regulisanja odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu. s društveno ekonomskog stanovišta. taþka 1. MERE ZA SNIŽENJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA Sve mere saobraüajne politike kojima se usmerava razvoj strukture saobraüajnog sistema u pravcu njegove racionalizacije imaju konaþan efekat u sniženju transportnih troškova privrede i njihovog uþešüa u cenama robe i troškovima života stanovništva. Sadržaj ovih mera u potpunosti koincidira s funkcijama i s nadležnostima države u koordinaciji odnosa izmeÿu saobraüajnih grana na saobraüajnom tržištu.

N. stimulisanjem kapaciteta „Hucke pack“ transporta. Najsvrsishodnija sistematizacija prema nosiocima tih mera. mehanizacije utovarno-istovarnih manipulacija robom. a prema daljini prevoza.V. i Ɣ organizaciono-poslovne mere u pojedinim granama saobraüaja i to: ŷ U železniþkom saobraüaju: ̛ mere u pravcu poveüanja obima i poboljšanja kvaliteta usluga uvoÿenjem tzv. noünog skoka u robnom 439 457 . polazeüi od njihove društvene rentabilnosti. izgradnjom specijalnih „Lift on“. „Lift off“ i „Roll on“ i „Roll off“ brodova. u smislu investicija u izgradnju robnih kontejnerskih terminala. Ove mere se mogu podeliti prema faktorima visine troškova transporta i prema samim nosiocima mera. ̛ mere koordinacije za usmeravanje podele rada izmeÿu železnice i drumskog saobraüaja. odnosi se na sledeüe najbitnije mere: Ɣ ekonomsko-razvojne mere i mere saobraüajne politike: ̛ mere direktno usmerene na skraüenje proseþnih prevoznih puteva u smislu politike razmeštaja izgradnje novih objekata privrede i obaveza analize saobraüajnih uslova i transportnih troškova u elaboratima za izgradnju industrijskih objekata. ̛ mere u domenu investicione politike u izgradnju saobraüajne infrastrukture kojom se usmerava razvoj pojedinih saobraüajnih grana na pojedinim podruþjima. ̛ mere za unapreÿenje kombinovanog i integralnog transporta. ipak je posebna grupa mera direktno usmerena na sniženje transportnih troškova. sa stanovišta ciljeva i pravaca orijentacije saobraüajne politike. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Meÿutim.

ŷ U drumskom saobraüaju: pored sliþnih organizacionih mera razvijaju se mere u pravcu proizvodnje motora s manjom potrošnjom goriva uz njihovu jednaku ili veüu radnu efikasnost. s nižom specifiþnom potrošnjom goriva i znatno tišim motorima i sl. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ saobraüaju i marketing-poslovne koncepcije ponašanja u putniþkom. ŷ U vazdušnom saobraüaju: primena savremenih tehnika i tehnologija. ̛ puna kompjuterizacija dispeþerskih sistema i uvoÿenje robot tehnologije u proces rada.N.V. modernizacija i bolje korišüenje postojeüeg voznog parka i sl. 440 458 . pre svega u gradnji novih vazduhoplova sposobnih da izvode interkontinentalne letove s veüim brojem putnika (500 do 800). primena elektronskih tahografa za snimanje i kontrolu naþina korišüenja vozila i sl. ̛ mere u pravcu poveüanja produktivnosti rada promenom odnosa uþešüa radne snage i obima proizvodnje saobraüajnih usluga racionalizacijom procesa proizvodnje. itd. skraüenje boravka brodova u lukama tako da se obezbedi njihov brži obrt. daljinsko upravljanje vozovima. ŷ U reþnom i pomorskom saobraüaju: naroþitu pažnju treba posvetiti uvoÿenju mera automatizacije i racionalizacije mehanizacije pretovarnih operacija angažovanjem sredstava integralnog transporta i moderne mehanizacije uz smanjenje uþešüa živog rada. ̛ automatizacija rezervacija sedišta i izdavanja karata.

Ɣ orijentacijom na kombinovani saobraüaj. koji imaju najmanju specifiþnu potrošnju energije. Ɣ automatizacijom kontrole saobraüaja i orijentacijom na supstituciju drumskog saobraüaja železniþkim saobraüajem. naroþito kada se radi o drumskom saobraüaju. Ɣ alternativnim metodama transporta na vrlo kratkim odstojanjima uz izgradnju parking zona na obodima gradova i kombinacijom sistema „parkiraj pa se vozi’’.4. dajuüi prednost elektrificiranoj železnici i (prema prirodnim potencijalima) reþnom saobraüaju. Ɣ predviÿanjem fiskalnih mera za motorni saobraüaj.V. 441 459 . Ɣ primenom novih nauþnih otkriüa u proizvodnji transportnih sredstava s ciljem postizanja manje specifiþne potrošnje energije. Ɣ koncentracijom saobraüaja i tehnologije orijentacijom na specijalizaciju. znaþajni potencijali za uštedu energije nalaze baš u sektoru saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 2. to su mere saobraüajne politike u pravcu štednje energije jedno od najznaþajnijih podruþja opšte energetske politike. MERE U PRAVCU RACIONALIZACIJE POTROŠNJE ENERGIJE S obzirom na to da se. u odnosu na ostale sektore privrede.N. Zbog toga se u svim zemljama donose posebne mere za štednju energije u saobraüaju i to: Ɣ politikom razvoja saobraüaja.

pa sve do razraÿenih kampanja koje se implementiraju medijski (TV. radio. i to prvenstveno putem zagaÿivanja vazduha i terena te bukom i vibracijama. Ɣ obrazovno vaspitne mere. kao i u tehnologiji odvijanja saobraüaja u svim saobraüajnim granama uz široku komercijalizaciju i pristupaþnost najnovijih tehnika uþesnicima u saobraüaju. kao prethodno obaveštenje i priprema za.V. MERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOST SAOBRAûAJA Uzimajuüi u obzir da je razvoj strukture saobraüajnog sistema prouzrokovao višestruke negativne posledice na kvalitet života stanovništva. 442 460 . plakati. logiþno je da se u strukturi mera saobraüajne politike poseban znaþaj daje upravo merama za zaštitu životne sredine. koje sadrže programe za obrazovanje i vaspitanje. a koje se sprovode poþev od dece osnovnoškolskog uzrasta. U suštini. što opet u prvi plan stavlja stimulaciju razvoja elektrificiranog i tehniþkotehnološki usavršenog železniþkog saobraüaja.N. U tom smislu izdvajaju se tri osnovne grupe mera i to: Ɣ tehniþko-tehnološke mere.) i namenjene su odraslima. proizilazi da su mere u pravcu štednje energije istovremeno i mere koje se odnose na zaštitu životne sredine.5.. posebnu pažnju zaslužuju mere u cilju poveüanja bezbednosti saobraüaja. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ 2. struktura potrošnje energije pojedinih saobraüajnih grana odreÿuje i stepen uticaja tih saobraüajnih grana na životnu sredinu. štampani mediji. Odatle. oglasni panoi. koje podrazumevaju iznalaženje novih nauþnih dostignuüa na polju tehnike i tehnologije i njihovu primenu u proizvodnji transportnih sredstava i infrastrukture. Prema uticaju pojedinih saobraüajnih grana na životnu sredinu proizilaze i mere saobraüajne politike za njenu zaštitu i oþuvanje.. Pored ovih mera. zapravo.

V. Poslednje dve grupe mera primenjuju se sinhronizovano i daju efekte iskljuþivo ako se dosledno sprovode i na dugi rok. tako i onih koja omoguüavaju lakše i propulzivnije odvijanje saobraüaja. ŸŸŸŸŸŸŸ 443 461 . pre svega u drumskom. Obrazovno-vaspitne mere kampanjskog tipa sprovode se s rokovima od po nekoliko meseci i usmerene su na edukaciju uþesnika u saobraüaju u pravcu stvaranja navike prihvatanja pravila ponašanja u saobraüaju. bez presedana i izuzetaka. sadržane u kaznenim odredbama Zakona o bezbednosti saobraüaja.N. kako onih propisanih zakonom. naroþito u saobraüajnim špicevima. kada je o drumskom saobraüaju reþ. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Ɣ represivne mere. a onda i odgovarajuüih propisa u ostalim granama saobraüaja respektivno.

Ɣ Živjaht. 1978. Berlin. Erlih: „Koordinacija raboti avtomobilnogo i železno-dorožnogo transporta“.: „Verkehrspolitik“. 7. Berlin. Ɣ Kolariü. str. S.: „Ekonomika saobraüaja“. Beograd.: „Ekonomika saobraüaja“. str. 2 Ötle. K.: „Verkehrspolitik“.: „Karakteristike tržišta saobraüajnih usluga“.: „Verkehrspolitik und Umweltschutz.: „Verkehr“. 1961. Moskva. Wiesbaden. 1978. : „Verkehr“. Berlin. str. Beograd.: „Ökologie und Verkehr“. 6 Neumann. 25. J. str. Erster Band-Erste Hälfte: Die Theorie der Verkherswirtschaft. str. Beograd. Beograd.: „Grundlagen der Verkehrspolitik“. S.: „Verkehrspolitik“. 444 462 . 1978. 3 Novakoviü. F.W. 1958. 5 Neufeind. A. R. Ɣ Linden. 36 i „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. str. 1980. 348–349 4 Kolariü. Konzeption einer Umwelt orientiren Verkehrspolitik“. Ɣ Petrof i Dimitriev: „Raspodelenie perevozoi meždurazliþnimi vidami transporta“. Göttingen. Železno-dorožni transport 11/1962. Tihanþuk.: „Economics and Transport Policy“.. 368. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔELEMENTARNE OSNOVE KONCEPCIJA I MERA SAOBRAûAJNE POLITIKEƔ Fusnote VII: 1 Voigt. 7 Ɣ Gviliam.N. K. 1967. N. 1975. 1978. London. 1961. 1967. 1973.V.: „Organizacija i ekonomija saoobraüaja“. Ɣ Novakoviü. R. Beograd 1967. Ɣ Ötle. V. Stuttgart. Stuttgart. 1978. Ɣ Voigt. P. F. Ɣ Predöhl. Mackie. Köln. K. V. 1973.35.

02. 09. Brög. G. Batest. Beograd. S.: „Organizacija železniþkog saobraüaja“. 1958. Table Ronde 34. 1985. M. D. 04. CEMT. Henwinkel.: „Perspectives de l’utilisations et de possessions d’automobile“. Eror. W. Benson. CEMT. Whitehead.: „Marketing kao instrument integracijskih veza u prometu“. J. Bogoviü..: „Transport and Distribution“. ýertkova. D. 1978...V. Bäder. CEMT. D. 10. W. Roberts.: „Proizvoditelnost truda vo železnodorožnom transporte SSSR i puti ego razvitija“. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ LITERATURA: 01. 1967. H.. B. 1977. 11. Brussels. Table Ronde 62.. 08. 1983. Zagreb.: „Produktionswolumen“. Paris. M. 07. CEMT: „Memorandum der Bahnen für die Anhorung bei der CEMT“. Moskva. S. 06. J.: „Organizacija železniþkog saobraüaja“. A.N. London. Paris 1981.: „Motifs psyhologiques guident les usagers“. Eror. Baum. 1978. A.: „Possibillities and Limites of Regulation in Transport Policy“. 1983. M. Düsseldorf–Freiburg. ýernomordik. Beograd. 05. Table Ronde. A 463 .: „Ekonomiþeskaja effektivnost kapitalnyh vloženij i osnovnyh fondov železnodorožnogo transporta“ Moskva. Paris. ýiþak. ýiþak. 03. 1988. 1957.

14.: „Grundlage der Betriebswirtschaftslehre“.: „Osnovi ekonomike železniþkog transporta“. Paris. London. Kaspar.: „Economics and transport Policy“. L. Subotica. Effmert. Mackie. Zagreb. 22. B 464 . N. Erster Band: „Die Produktion“. Gwilliam.: „The Interdependence of Tourism and its Repercussions“. Berlin – Heildelberg – New York. 1984. W. überarbeitete Auflage. W. 1950.N.V. 19. 1959. P. 18.: „Objectives et effets de l’intervention financiere des pouvoirs publics dans les transports des personnes“. T. 21. Ferišak i drugi: „Poslovna logistika“. Effmert. 13.: „A Dictionary of Economics and Commerce“. Gutenberg. J. 1971.. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 12. N.: „La theorie economique et la question commercial des chemins de fer“. 1975. R. J. 1967. CEMT. 18. 1983. 1969. Archiv für eisenbahnen. K. K. 17. Haþaturov. Dimitriev i drugi: „Metodika rasþetov i ekonomiþeskie pokazateli dlja raspadalenija perevozok meždu vidami transporta“. Moskva. II-VII i X. S. 1960.: „Betriebwirtschaftlische Eigenarten der Eisenbahn und ihrer kostenrechnung“. (prevod) 20. 15. Hanson. S. Nr. Paris. 1966. Helft 2. Frankfurt/Main. 16. Hütter. E.: „Kosten – Investition – Wirschaftlichkeitrechnungen im Verkehr“. Table Ronde 67. Gvilliam. 1979. London. The Tourist Review.

Beograd. Nemarnik. V. 29. V. 1966. Ekonomski fakultet. 3/1979. V. 1978. 28. 32. Kolariü. 1967. V. Kolariü. Beograd..: „Savremene koncepcije i mere saobraüajne politike razvijenih zemalja i moguünosti njihove primene u Jugoslaviji“. Ž. Petkoviü.: „Marketing u saobraüaju“. Kolariü. Beograd. Kostiü. Beograd. Beograd. 1978.: ’’Teorije dinamike troškova“. 33. Kolariü.. Beograd. V. br. 1964. V.: „Ekonomika i organizacija saobraüajnih preduzeüa“. V. J. 1/1981. (III knjiga). Ekonomika udruženog rada. 1964. jun 1985. 27. Kolariü. N.: „Teorija mezoekonomije u organizaciji železniþkog saobraüaja“. N.: „Ekonomika železniþkog saobraüaja’’. Kolariü. Beograd. Stefanoviü.: „Osnovi organizacije“. Beograd. Kolariü. 1968. 24. Saobraüajni istitut. 1986. Ž. Doktorska disertacija.V. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 23. (II knjiga). N. V. Kolariü. C 465 . Kolariü. 31. 34.: „Metodi merenja i analize ekonomiþnosti i rentabilnosti železniþkih pruga“. M. Kolariü. Beograd. 26. Železnice br. V. V. Beograd..: „Uticaj stepena zaposlenosti kroz dinamiku troškova na rentabilnost železnice“. 30.: „Ekonomika železniþkog saobraüaja“. studija. 1975.: „Karakteristike tržišta saobraüajnih usluga“. V.: „Organizacija i ekonomija saobraüaja“. Kolariü. V.. 25.N. Kolariü.

1947. Marks. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 35. 1961. 1969. 1975. 37. N. Beograd. Linden.: „Osnovi teorije mezoekonomije“. Költen. Ž. Kostiü. Kostiü. 1987. V. N. Beograd̛Kotor. (II izdanje) 39. N. Beograd. Kostiü. 1976. W.: „Marketing“. Marks. K. Livjaht i drugi: „Koordinacija avtomobilnogo i železnogo transporta“. 1973. Melerowicz..: „Savremene koncepcije u saobraüajnoj politici i upravljanju saobraüajnim sistemom“. 40. 1959. Basel–Tübingen. 42. Beograd.V. Berlin. Kolariü.: „Kapital“. K. Wiesbaden. Kreafsey. Lexington–Toronto–London. M. 1947.: „Osnovi organizacije preduzeüa“. Milisavljaviü. 1956.: „Kapital“. T. 41. Kolariü.: „Organizacija proizvodnje“.: „Kosten und kostenrechnung“.: „Transportation Economic Analyses“. K. 1975. 38. ( I tom) 45. Ž. (II tom) 46. J.: „Die Eisenbahntarife im Guterverkehr“.N. 1991. Beograd. 44. S. Beograd.: „Organizacija i poslovanje saobraüajnih preduzeüa“. Beograd. 1973. 36. Ž. Moskva.: „Grundlagen der Verkehrspolitik“. Beograd. Kukoleþa. 43. 47. V. D 466 .

Konzeption einer Umwelt orientiren Verkehrspolitik“.: „Grundlagen der Verkehrwirtschaft“. 1958. J.: „Ökologie und Verkehr“. Novakoviü. Neumann. K. S. 54. Pirath. Ötle. 1980. 53. 1954. Bielefeld. 11/1962. Göttingen. Požar. Oort. 1985. Predöhl. O. Sarajevo.: „Verkehrspolitik“. 1980. Maribor. Berlin. S.: „Marktwirtschaft und Verkehr“. 51.: „Verkehrspolitik und Umweltschutz“. 59.N. S. R.V. C.: „Teorija in praksa (transporta in) logistike“. 1978.: ‘’Verkherspolitik“. 49. 57. Petrof i Dimitriev: „Raspodelenie perevozok meždu razliþnimi vidami transporta“. 1949. Peroviü. i grupa autora: Studija o troškovima infrastrukture u drumskom saobraüaju i naknade korisnika puteva. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 48.: „Ekonomika saobraüaja“. A. 52. Beograd.: „Teorije troškova“. Novakoviü. E 467 . Stuttgart. Beograd. Železno-dorožni transport br. 56. Saobraüajni institut. 58. 1964. Most. 50. Köln. 1978. Neufeind. Berlin. 1967. D. D.: „Der Marginalissimus als Basis der Preisbildung in der Verkehrswirtschaft“ (1961) 55. R.

: „Prognoziranje i planiranje razvoja transporta metodama eksperata“. Bern–Stuttgart.: „Poslovni sistem i njegovo okruženje“.N. Thompson.und Staatswirtschaft“.: „Staat und Verkehr. 67. Beograd. 1978. Starovitz. UIC: „Produktivität bei der Eisenbahn“. Delwi. 65. 70. J. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 60. V. 1980.: „Grundlagen der Verkehrspolitik“. Stojanoviü. 1960. Stackelberg. 1961. 12/1986. Sax. Beograd.: „Markttest im Verkehr als Instrument der Ermitlung und Messung Marktstrategischer Verhaltnesweisen“. Basel–Tübingen. F.. 7/1986. D. 68. N. Paris. M.: „Verkehrsmärkte“. Schroiff.: „Merenje produktivnosti. M. 71.: „Die Verkehrsmittel in Volks. 1939. Tyson. London–Boston. F. Tesliü. ekonomiþnosti i rentabilnosti“. Festschrift für Otto Most.: „Cene i industrijska politika u eksploataciji PTT veza“. M. 62. Stefanoviü. Beograd. 69. Ž.: „Veliki ekonomski sistemi“. H. 61. 1958.und Wirtschaft“.V.. S. 1974. E. 1960. P. Stubs. Seidenfuss. 5/1986. J. 1978. 1979. V. Berlin. 64. Göttingen. 63. 66. T. Železnice br. Beograd. Radunoviü. F 468 . Kolariü. R. 1918.: „Transport Economic“..

1964.: „Marketing orijentacija železnice kao osnova tarifskog sistema“. Unkoviü. 1974. Doktorska disertacija. Vasiljeviü. 82.V. F. UIC – Groupe des DOUZE: Tarification de l’usage des infrastructures aux exploatants des transports terrestre-Arguments pour fair reposer sette tarification sur les cout marginal social. 81. 78. Erster Band – Erste Hälfte. Voigt. Zeitschr. Berlin. Paris. 1979. Predlog DB. 73. Paris. 79. S. Mai 1989. UIC – Wirtschaftskomission: „Les previsions dans les chemins de fer“. Ekonomski fakultet. Wiss. der Hochschule für Verkehrswessen „Fridrich List“. S. 1977. Paris. 76. 1989. 1955. G 469 . 1988. Dresden.: „Verkehr“. 75. Die Theorie der Verkehrwirtschaft. UIC – Dokumenti za izradu studije: „Eisenbahn des 21. 1987.: „Theorie der regionalen Verkehrsplanung“. F. Paris. UIC – Groupe de travail.N. 1/C/1: Etude de l’evolution dmographique. 1973. 74. Paris. Voigt. UIC: Eisenbahn und Raumordnung: Bericht die Vorteile der Eisenbahn für die Algemeinheit.: „Die Koordinierung des Eisenbahns – und Straȕenverkehrs in Frankreich“. Beograd. 1983. Beograd.: „Ekonomika turizma“. Studie. Jahrhunderts“ i „Infrastruktuhrkosten“. Werner Gross / Herman Wagner: „Transport in der intensiv erweiterten sozialistischen Reproduktion“. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 72. 80. Berlin. Wattermann. 77. H.

R. tehnologije transporta i logistike“. Železnice br. B.N. Winkler. 1961. Živjaht.: „Interakcije sprega špedicije.: „Eisenbahn und Staat“. 86. Erlih: „Koordinacija raboti avtomobilnogo i železno-dorožnogo transporta“.V. Jena. Witte. Tihanþuk. H 470 . 84.: „Überlegungen zur Grenzkosten Tarifirung bei öffentlichen verkehrsbetrieben“. Zelenika. 85. G. Verkehrsanalen – 1/1974. 10/1988. Kolariü MENADŽMENT U SAOBRAûAJU ƔLITERATURAƔ 83. 1932. Moskva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful