UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” BUCUREŞTI

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ADMITERII ÎN ANUL I AL CICLURILOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ŞI DE LICENłĂ ŞI MASTER INTEGRAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012 – 2013
Sesiunile iulie şi septembrie 2012 Concursul de admitere în anul I al ciclurilor de licenŃă şi licenŃă şi master integrat din cadrul FacultăŃilor UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti se organizează în sesiunile iulie şi septembrie 2012 pentru anul universitar 2012 – 2013, în baza deciziei Senatului UAUIM din 13.02.2012 şi în conformitate cu: - Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, - Ordinul MECTS nr. 3313 din 23 februarie 2012 emis în conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 si 277 din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăŃământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanŃate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, - Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenŃilor care au primit distincŃii la olimpiadele şcolare de desen organizate pentru învăŃământul preuniversitar, cu modificarile şi completările ulterioare, - Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituŃiilor de învăŃământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu, a locaŃiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învaŃământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenŃi care pot fi şcolarizaŃi, cu modificările ulterioare, - Nota Ministrului nr. 714 – CNRED / 16.03.2012/GL Prezenta Metodologie priveşte doar concursul de admitere în anul I de studii universitare al ciclurilor de licenŃă şi licenŃă şi master integrat al FacultăŃilor UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti. Admiterea la celelalte cicluri de studii (masterat, studii doctorale, studii post universitare) face obiectul unor metodologii distincte.

CAPITOLUL I Organizarea Admiterii
Art. 1. (1) Examenele de admitere se organizează pe baza prezentei Metodologii proprii de admitere, stabilită în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaŃiei în vigoare şi cu aprobarea Senatului U.A.U.I.M. (2) Pâna la 15 iulie 2012, Rectorul UniversităŃii va stabili prin decizie componenŃa nominală a comisiei centrale de admitere, dintre membrii căreia va desemna un secretar, funcŃie ce nu poate fi îndeplinită de aceeaşi persoană 2 ani consecutiv. (3) Din momentul constituirii sale, comisia centrală de admitere îşi va asuma răspunderea pentru respectarea legalităŃii, a secretului operaŃiunilor, a siguranŃei, precum şi a inviolabilităŃii

1

lucrărilor şi documentelor de concurs. (4) Cei care se abat de la prevederile prezentei Metodologii îşi asumă răspunderea şi consecinŃele faptelor, urmând să suporte, în raport cu prejudiciile aduse - implicit UniversităŃii de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” - rigorile măsurilor disciplinare, civile sau penale, după caz, iar Rectorul dispune încetarea imediată a atribuŃiilor pe care aceste persoane le au în concurs. (5) Nu pot face parte din nici o comisie (centrală, de întocmire de subiecte, de jurizare, de supraveghere) a concursului de admitere persoanele care au rude apropiate printre candidaŃi sau care au desfăşurat activităŃi de pregătire pentru candidaŃi înscrişi în concursul de admitere din sesiunile iulie şi septembrie 2012. (6) Prin decizia Rectorului se stabileşte componenŃa celorlalte organisme de lucru, după cum urmează: cu 24 de ore înaintea începerii fiecărei probe de concurs – lista nominală a persoanelor de supraveghere (cadre didactice şi personal TESA); cu 24 de ore înainte de începerea probei de concurs – comisiile de întocmire a subiectelor de concurs pentru fiecare facultate în parte; cu 24 de ore înainte de încheierea fiecărei probe de concurs – comisiile de jurizare a lucrărilor de desen sau a testelor de evaluare; în ziua comunicării rezultatelor la probele de concurs – comisia de rezolvare a contestaŃiilor (cu competenŃe pentru toate programele de licenŃă şi licenŃă şi master integrat); (7) ToŃi salariaŃii UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" au obligaŃia de a participa şi asigura buna desfăşurare a concursului de admitere pe facultăŃi, în sesiunile iulie şi septembrie 2012; neimplicarea fără o motivaŃie adusă la cunoştinŃa Rectorului va fi sancŃionată corespunzător. (8) Admiterea la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" se face pe baza mediilor generale obŃinute la concurs de către candidaŃi, în limita numărului maxim de locuri aprobate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru fiecare specializare în parte. Pentru fiecare dintre specializări, locurile de concurs rămase neocupate în urma concursului de admitere se vor redistribui corespunzător în cadrul facultăŃilor respective, prin hotărârea Senatului UniversităŃii. (9) Examenul de admitere în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” constă în urmatoarele probe, diferenŃiate pe FacultăŃi: (9a) La Facultatea de Arhitectură (pentru toate specializările - conform ANEXA 1) Concursul de admitere va consta dintr-o proba unică de DESEN (desen liber şi tehnic), specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte în principal testarea următoarelor calităŃi ale candidaŃilor: aptitudini specifice: percepere spaŃială, creativitate, imaginaŃie; cultură generală de specialitate; capacitatea de reprezentare geometrică în plan şi în spaŃiu. Proba de DESEN (desen liber si tehnic) va cuprinde un număr de exerciŃii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o singura coală (foaie) de desen cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau/şi creion colorat) precizată în subiectul de concurs. Prin desenul liber, de observaŃie şi / sau imaginaŃie, se urmăreşte testarea aptitudinii de a percepe, a înŃelege şi reprezenta un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaŃiului construit, iar prin desenul tehnic se urmăreşte testarea capacităŃii de a înŃelege şi reprezenta în mod corect şi explicit volume geometrice sau forme spaŃiale, folosind desenul ca pe o convenŃie tehnică de reprezentare. (9b) La Facultatea de Urbanism (pentru toate specializările - conform ANEXA 1) Concursul de admitere va cuprinde o proba unică, ce va consta într-o serie de TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen) specifică domeniului şi specializării, prin care se urmareşte testarea următoarelor calităŃi ale candidaŃilor: cunoştinŃe şi spirit interdisciplinar;

2

iar prin desenul tehnic se urmăreşte evidenŃierea capacităŃii de a inŃelege şi reprezenta în mod corect şi explicit volume geometrice sau forme spaŃiale. creioane colorate. compas cu creion mină neagră. cu pondere de apreciere egală sau diferită. într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau/şi creion colorat) precizată în subiectul de concurs. raportor. se urmăreşte evidenŃierea aptitudinii de a percepe şi reprezenta un subiect. de observaŃie şi/sau imaginaŃie. dar nu va depăşi 6 ore. 3 . elemente ale spaŃiului construit. folosind desenul ca pe o convenŃie tehnică de reprezentare. cutter. specifică domeniului şi specializării. echere la 45° şi la 60° . abilitatea de a folosi anumite strategii. capacitate de sinteză. creativitate. Pentru a oferi aceleaşi condiŃii candidaŃilor la proba de admitere. pastă de lipit. Pe timpul desfăşurării probelor de concurs. teu de 1. capacitatea de reprezentare geometrică şi spaŃială. pioneze. capacitatea de reprezentare geometrică. CandidaŃii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen. Universitatea pune la dispoziŃia fiecărui candidat hârtia / colile de desen şi suportul de lucru (planşeta de lemn cca. cultura generală de specialitate. În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul candidaŃilor în universitate cu telefoane mobile. un grup de obiecte. B2.conform ANEXA 1) Concursul de admitere va consta dintr-o proba unică de DESEN (desen liber şi tehnic). care se vor rezolva într-un caiet A4. 100 x 125 cm) la locurile repartizate din sălile de concurs. în creion grafit sau/şi creion colorat.- cultură generală de specialitate. Prin desenul liber. tuturor candidaŃilor li se vor asigura aceleaşi condiŃii de lucru.20 m. capacitatea de combinare şi transformare de date. i-poduri sau alte aparate electronice de comunicaŃii sau stocare de date. un obiect. (9c) La Facultatea de Arhitectură de Interior (pentru toate specializările . pix cu pastă (neagră sau albastră). Proba de DESEN (desen liber si tehnic) va cuprinde un număr de exerciŃii. într-o manieră precizată în subiectul de concurs. bandă de lipit. (10) Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaŃilor pentru proba de admitere: creion grafit cu mină moale (HB-B. capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaŃii. care se vor redacta pe o singură coală (foaie) de desen cu dimensiunile de cca. gumă plastică. riglă gradată (dublu decimetru). stilou cu cerneală albastră. gumă obişnuită. cu pondere de apreciere egală sau diferită. florare. asociere de idei. Durata fiecărei probe de concurs se va stabili de către comisie în funcŃie de dificultatea apreciată. Proba va cuprinde un număr de exerciŃii. prin care se urmăreşte testarea următoarelor trei calităŃi ale candidaŃilor: aptitudinile profesionale. B3. 50 x 70 cm. B4).

după cum urmează: Nr. FACULTATEA DE URBANISM URBANISM 3. 2 se va organiza într-o singură sesiune la Facultatea de Arhitectură şi în două sesiuni la Facultatea de Urbanism şi Facultatea de Arhitectură de Interior. pentru următoarele domenii şi specializări.U. la specializările/programele de studii autorizate să funcŃioneze provizoriu sau acreditate din cadrul U. (1) Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" organizează Concursul de admitere pentru anul universitar 2012 – 2013 în sesiunile iulie si septembrie 2012.I..A.*A MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE LicenŃă 180 credite . 3.Sibiu 1 180 credite -*SA ARHITECTURĂ DE INTERIOR În sistem integrat LicenŃă şi master 300 credite . Facultatea Domeniul de studii Specializarea Data probei Forma de invăŃământ 1.M.*A CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURĂ LicenŃă – Sibiu 180 credite . admiterea se organizează pe domenii.*A DESIGN DE PRODUS În sistem integrat Licenta si Master 300 credite . Concursul de admitere din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” se desfăşoară în sesiunile iulie şi septembrie 2012 (conform programului detaliat în ANEXA 1).*A AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI LicenŃă 240 credite . FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ARHITECTURĂ 2. (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenŃă şi de licenŃă şi master integrat.crt. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR ARHITECTURĂ ARHITECTURĂ LicenŃă şi master în sistem integrat 360 credite . competenŃe generale şi de specialitate. astfel: • sesiunea iulie 2012: – Facultatea de Urbanism 4 . 2. în conformitate cu legislaŃia în vigoare.*AP PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ LicenŃă 240 credite .*A 10 septembrie De zi *IF 24 septembrie De zi *IF 23 iulie De zi *IF 23 iulie De zi *IF 24 septembrie De zi 23 iulie De zi *IF 23 iulie De zi *IF 23 iulie De zi *IF *A = acreditat *SA = supus acreditării *AP = autorizare de funcŃionare provizorie *IF = învăŃământ cu frecvenŃă 1 Concursul de admitere la această specializare se va organiza numai în condiŃiile autorizării de către ARACIS şi MECTS Art. pentru domenii de licenŃă definite prin cunoştinŃe. cu specializările aferente. (2) Concursul pentru admiterea la toate specializările de la art.*A URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI LicenŃă .Art.

ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene. în vederea continuării acestora în România. Cercetării.– Facultatea de Arhitectură de Interior sesiunea septembrie 2012: – Facultatea de Arhitectură – Facultatea de Urbanism (sesiunea a II-a. se suportă de către studenŃi.C. Candidatul declarat admis la mai multe facultăŃi optează pentru programul de studii care va fi finanŃat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea care organizează programul de studii ales. prevăzute de lege.ro. începând cu data publicării in Monitorul Oficial a Ordinului privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclurile de studii de licenŃă. (2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget o singură dată pentru fiecare din cele trei cicluri de studii universitare (licenŃa. În acest sens. candidaŃii vor depune dosarele la registratura UAUIM cu 20 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere pentru fiecare facultate în parte (conform datelor cuprinse în ANEXA 4 şi informaŃiilor postate pe site-ul oficial al universităŃii www. însoŃite de o adresă de înaintare din partea universităŃii. Art. (4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română din cadrul U. / C. prin afişare la sediul instituŃiei de învăŃământ superior şi pe pagina web proprie. Costurile aferente depăşirii duratei învăŃământului gratuit.D. Capitolul II CandidaŃii la admitere Art. dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate.. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.E. master. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare prin granturi de studii pentru un singur program de licenŃă sau licenŃă şi master integrat. pentru locurile rămase libere) (3) Conform prevederilor legale. doctorat). pentru locurile rămase libere) – Facultatea de Arhitectură de Interior (sesiunea a II-a. Cercetării.714 CNRED/16. Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaŃilor la concursul de admitere. în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. • Art. (2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. cetăŃenii străini au obligaŃia să prezinte un certificat de competenŃă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituŃii abilitate de Ministerul EducaŃiei..R. (3) În conformitate cu Nota Ministrului nr.A.E. 5 . precum şi formele şi probele de concurs stabilite prin metodologie proprie. 6 (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent. de master şi doctorat. vor fi transmise prin curier/poştă la M.M. şi cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere. prezenta metodologie face publice perioadele sesiunilor de admitere.U. Acordarea grantului de studii se realizează anual în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind ocuparea locurilor finanŃate de la buget şi a locurilor cu taxă de studiu.uauim. indiferent de instituŃiile de învăŃământ care le oferă. 5 (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă şi de licenŃă şi master integrat pot candida absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.2012/GL emisă de Centrul NaŃional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. fiecare candidat având obligaŃia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.03.I. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale vor preciza în cererea de înscriere dacă solicită traducerea subiectelor în limba maternă. Examenul de admitere la studiile universitare de licenŃă şi licenŃă şi master integrat este susŃinut în limba română.N. respectând termenul de depunere stabilit. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului EducaŃiei.T.S. Tineretului şi Sportului. 4.

admiterea se va face pe criterii minimale. Cercetării. în locul diplomei de bacalaureat. Pentru locul rezervat candidaŃilor romi. h) acte doveditoare privind ocupaŃia părinŃilor (activi sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere. aduce la cunoştinŃa candidaŃilor condiŃiile şi documentele necesare pentru înscriere.S. eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie. 7 (1) U. în care candidaŃii vor completa sub responsabilitatea propriei semnături. din vina exclusivă a candidatului admis.1. (4) Pentru cetăŃenii Republicii Moldova sunt scoase la concurs un numar de locuri finanŃate prin granturi de studii. la secretariatul UniversităŃii la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2012 – 2013. nu mai mult de un loc pentru fiecare program de studii.00. în original. duce la pierderea locului finanŃat prin granturi de studii. pot fi admişi fără examen pe locuri subvenŃionate. acest loc se va transfera la celelalte specializari din UAUIM.C.A. în ordinea probelor de admitere. absolvenŃii de liceu care au susŃinut bacalaureatul în anul 2012 pot prezenta. Conform notificării MECTS. în conformitate cu legislaŃia în vigoare. e) adeverinŃă medicală tip M. Capitolul III Înscrierea candidaŃilor Art. La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte: a) diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată. Dosarul personal va cuprinde un document eliberat de o organizaŃie legal constituită a romilor. în cazul celor aflaŃi în această situaŃie. b) foaia matricolă în original sau în copie legalizată. adeverinŃe tip din care să rezulte media generală de la examenul de bacalaureat şi mediile obŃinute în anii de liceu.) În cazul în care locul rezervat etniei rome nu este solicitat sau ocupat prin concurs la specializarea uneia dintre facultăŃi. prin afişare la sediile instituŃiei (Bucureşti şi Sibiu) şi pe pagina web proprie. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou-martir al RevoluŃiei din decembrie 1989. 6 . candidaŃii romi vor depune o cerere de intenŃie la Secretarul şef al UniversităŃii. adeverinŃe de la casa de copii. secŃiunea ADMITERE. CandidaŃii vor veni la înscriere cu fişa de înscriere gata completată.M.I. cu respectarea condiŃiilor specifice de înscriere. d) copie după actul de identitate.U.1. ToŃi candidaŃii declaraŃi admişi au obligatia să depună diploma de bacalaureat în original. un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singura dată.în cazul celor orfani de ambii părinŃi. urmând ca la depunerea dosarului de înscriere să se anexeze şi o adresă emisă de Secretarul şef al universităŃii. organizate de M.-18. f) câte două fotografii tip buletin de identitate g) acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinŃilor . adeverinŃe de venituri ale părinŃilor sau susŃinătorilor legali ori după caz ale candidaŃilor). media minimă de admitere fiind 6. numai pentru acei candidaŃi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere şi numai când aceştia îndeplinesc condiŃiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă. din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (şi nu faptul că este membru al organizaŃiei în cauză. premiul II sau III Arhitectură sau premiul I Design pentru FacultăŃile de Arhitectură de Interior şi Urbanism (pentru una dintre specializari. în baza solicitărilor candidaŃilor romi. c) certificat de naştere în copie legalizată. (2) Înscrierea la concursul de admitere în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere descărcate de pe site-ul universităŃii.S. (5) CandidaŃii care au obŃinut premii la olimpiadele naŃionale de arte vizuale sau design. conform ANEXA 1). astfel: premiul I Arhitectură pentru Facultatea de Arhitectură. Tineretului şi Sportului.(3) Din totalul locurilor finanŃate prin granturi de studii. specificate de Ministerul EducaŃiei. toate datele solicitate. Neprezentarea diplomei de bacalaureat.T. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” are rezervat un loc pentru etnia romă. sau la concursurile internaŃionale. pentru fiecare ciclu de studii universitare. în termenul stabilit.E.

Conservare şi Restaurare de Arhitectură (licentă).U. ca sarcină şi responsabilitate. se va efectua astfel: – La Facultatea de Urbanism şi Facultatea de Arhitectură de Interior – în perioada 3031 iulie 2012 pentru sesiunea I-a. CandidaŃii declaraŃi admişi „la a doua facultate” în urma concursului de admitere se vor supune regulamentului UAUIM de acordare a subvenŃiilor. pentru fiecare facultate în parte. încasările se vor face la casieria U. U. în original sau adeverinŃă din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăŃi. (3) La înscriere.3313/2012 al MECTS.00.30 .I. Art. cât şi taxele de studii aferente anului universitar 2012 – 2013 (stabilite prin Hotărârea Senatului din 12. are obligaŃia să restituie.I. i) diploma de absolvire a unei facultăŃi. exclusiv UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu". studii de licenŃă – 2500 lei • Taxa pentru anul I de studii la Mobilier şi Amenajări Interioare. respectiv 1-2 octombrie pentru sesiunea a II-a de admitere.în cadrul unei instituŃii de învăŃământ superior.U. Capitolul IV Desfăşurarea concursului de admitere Art.8 (1) Pentru fiecare candidat înscris la admitere.M.Sucursala Lipscani este: de luni pâna joi între orele 8. (3) Potrivit legii. Art.A. Sibiu – în perioada 1-2 octombrie 2012. – La Facultatea de Arhitectură: .A.Arhitectură (licenŃă şi master integrat) – în perioada 19-20 septembrie 2012 . atât pentru locurile finanŃate prin granturi de studii cât şi pentru cele cu taxă. copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiŃi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăŃământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. (2) Înscrierea în anul I de studii. studii de licenŃă – 4000 lei • Taxa pentru anul I de studii la Conservare şi Restaurare de Arhitectură. Facultatea de Arhitectură de Interior.I.R. Art.03. cât si la secretariatul înscrierilor. 11 (1) Întocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine. .13. candidaŃii primesc o legitimaŃie de concurs pe care o vor păstra cu grijă şi o vor prezenta ori de câte ori este nevoie şi este solicitată la controalele comisiilor de admitere. Eventualele modificări se vor anunŃa în timp util şi se vor afişa atât la Avizierul Admiterii.30 16. U. colectează datele cuprinse în ANEXA 1 la Ordinul nr. 7 . studii de licenŃă – 2500 lei (2) Taxele de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în zilele lucrătoare ale perioadei de înscrieri la: BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ .30 şi vineri între orele 8. Sibiu. fără perceperea unor taxe. precum şi precizarea regimului în care au absolvit prima facultate (subvenŃionat sau cu taxă).9 După afişarea rezultatelor finale.A.2012 ) sunt următoarele: • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 200 lei • Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură.Sucursala Lipscani în contul: Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011 Cod fiscal 4283996 BCR Lipscani Programul de încasări al B. sistem de licenŃă şi master integrat – 4000 lei • Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Urbanism.U.M. dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la locul obŃinut prin admitere. Pentru zilele nelucrătoare ale perioadei de înscrieri.C. în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiŃionat.10 (1) Taxele aferente susŃinerii examenului de admitere.M.

(2) Rectorul numeşte prin decizie câte o comisie de întocmire a subiectelor pentru fiecare probă de concurs. anunŃă şi scriu pe tablă durata probei. inclusiv în cazul mediilor egale obŃinute la proba de admitere. 12 (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenŃă şi licenŃă şi master integrat din cadrul U. la parter. Subiectele probelor de examen vor fi afişate în loc public.U. fie va compune ad-hoc subiectele pentru concurs. dupa maximum 30 de minute de la deschiderea plicurilor sigilate. (8) Înainte de începerea probelor. pâna la ora încheierii probelor de admitere.A.00. candidaŃii vor preda personal lucrările responsabilului de sală. acestea revenind celor mai bine clasaŃi candidaŃi din fiecare domeniu. (7) În zilele probelor concursului de admitere se suspendă orice fel de activităŃi didactice în Universitate.A. în conformitate cu prezenta metodologie. sunt prezentate detaliat in ANEXA 3. CandidaŃii vor semna în cataloagele de sală. situaŃie în care va fi însoŃit de un membru al personalului de supraveghere. plicurile sigilate conŃinând subiectele. (2) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obŃinute la proba examenului de admitere. astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere. în conformitate cu prezenta metodologie de admitere. decât în caz de strictă necesitate.I. (5) În ziua anterioară concursului de admitere se afişează. (4) În orele ce preced desfăşurarea probelor de concurs.U. va semna de confirmare în faŃa acestuia şi va acoperi şi lipi colŃul lucrării / testelor de concurs. (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanŃate prin granturi de studii.U.M. (3) La elaborarea subiectelor. pâna la ora 18. în limita locurilor acordate de MECTS. (10) Pe toată durata probei. distribuie subiectele. prevede criterii de departajare a candidaŃilor.I. este 6 (şase). indiferent de motivul întârzierii. listele ce conŃin repartizarea candidaŃilor pe săli. (6) Prezenta metodologie de admitere a U. după ce va controla corectitudinea completării datelor concurentului. Comisia Centrală de Admitere fie va selecŃiona dintre propunerile de subiecte prezentate de către comisiile de întocmire şi aflate în custodia secretă a Rectorului. (6) CandidaŃii întârziaŃi nu au acces la susŃinerea probelor concursului de admitere.M. (4) Mediile generale obŃinute de candidaŃi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la specializarea la care aceştia au candidat. (3) La calculul mediei generale de admitere este luată în considerare media de la bacalaureat.M. în sălile de concurs. membrii comisiei vor avea în vedere precizările cuprinse în ANEXA 2 a prezentului Regulament.I. candidatul nu poate părăsi locul ce i s-a rezervat. (9) Responsabilii de sală verifică integritatea sigiliilor în faŃa candidaŃilor iar la ora stabilită deschid plicurile. care. (11) Pe măsură ce îşi termină lucrarea sau după expirarea timpului acordat. iar supraveghetorul în legitimaŃia de concurs. membrii comisiei centrale de admitere (în grupuri de cel puŃin două persoane) vor preda responsabililor de sală. (7) Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Arhitectură de Interior: 8 . (12) InstrucŃiunile pentru candidaŃi privind desfăşurarea concursului de admitere la facultăŃile din cadrul U. Temele propuse pentru subiectele de concurs trebuie însoŃite de: criteriile de evaluare. precum şi intervalul strict de timp în care este permis accesul candidaŃilor în sălile de concurs. folosind sau nu idei din temele propuse. estimarea timpului de lucru necesar.A. Capitolul V Rezultatele admiterii Art.

Nota finală rezultă ca medie aritmetică a valorilor obŃinute pentru fiecare subiect / test în parte. în baza criteriilor de evaluare.00 (unu) la 10 (zece). pentru ca un candidat să poată fi declarat admis. 2 la ordinul 3313/2012 a MECTS.00 (unu). se va nota cu nota 1. În cazul în care şi aceste note sunt egale. În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare.originalitatea – capacitatea de integrare a unor elemente diverse în acelaşi câmp perceptiv. 9 . Admiterea se va face în limita locurilor stabilite de MECTS. este membru al Comisiei Centrale de Admitere şi nu dă note. acordate de către cei şapte membri ai comisiei. în calitate de preşedinte. (9) Modul de clasificare a candidaŃilor Clasificarea candidaŃilor la concursul de admitere se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale. (8) Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Urbanism: Caietele de teste de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formată din 8 membri.deschiderea psihologică la nou. cu drept de notare. pentru ca un candidat să poată fi declarat admis. sugerarea caracteristicilor materialelor. În urma jurizării.00 (unu) la 10 (zece) cu posibilitatea utilizării fracŃiunilor zecimale de punct.La Facultatea de Urbanism: (2 x nota proba TESTE + media bacalaureat) : 3 Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6. dintre care unul. este membru al Comisiei Centrale de Admitere şi nu dă note. pe lângă criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs. simŃul de observaŃie şi al proporŃiilor.00 la nota 1. expresivitatea şi acurateŃea desenului. fiind declarat admis candidatul care are suma notelor cea mai mare. . (10) În caz de egalitate a mediei finale pentru candidaŃii clasaŃi pe ultimul loc. dintre care unul. . nota finală a candidatului va rezulta ca medie aritmetică a notelor.A. U. fiind declarat admis candidatul cu nota cea mai mare. departajarea se va face în baza notei obŃinute la proba de admitere (desen.M. de la nota 10. Membrii comisiei jurizează fiecare caiet de teste în parte. alcătuirea unor compoziŃii echilibrate. care pot fi de la 1. . nota lucrării va rezulta ca medie aritmetică a notelor care pot fi de la 1.00.00 (şase). Planşa de concurs care nu conŃine nici o reprezentare. în calitate de preşedinte. În urma jurizării. numărul de detalii care completează şi nuanŃează răspunsul oferit la problemă. cu generarea de alternative neuzuale.U.I.flexibilitatea şi complexitatea gândirii ca atribut al adaptabilităŃii. Calculul mediei finale se face astfel: . din care se elimină cele două note extreme. va colecta datele cuprinse în anexa nr. .uşurinŃa de asociere în planul gândirii. departajarea se va face în baza sumei notelor extreme (cea mai mare si cea mai mică) obŃinute în cadrul probelor de bacalaureat. corectitudinea reprezentărilor şi a construcŃiilor grafice utilizate. punerea în pagină. capacitatea de creativitate imaginativă şi inventivitatea.Lucrările de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formata din 8 membri. . capacitatea de apreciere corectă a importanŃei problemei şi puterea de a impune soluŃiile originale. se vor evalua următoarele: . aparŃinând fiecărui candidat. pe lângă criteriile de evaluare stabilite pentru fiecare subiect de concurs. (11) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat.00 (şase). după clasamentul rezultat în baza mediei finale.gradul de elaborare al reprezentării – capacitatea de transformare şi combinare de idei. acordate de către cei şapte membri ai comisiei.La Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Arhitectură de Interior: (4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5 Media finală astfel calculată trebuie sa fie minimum 6. În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare.capacitatea de abstractizare semantică şi gândirea independentă. cu posibilitatea utilizării fracŃiunilor zecimale de punct. caiet teste). din care se elimină cele două note extreme. cu drept de notare. se vor evalua următoarele: înŃelegerea şi redactarea datelor de temă. corectitudinea rezolvării subiectelor. . capacitatea de joc cu alternativele.

M.I. După aprobarea înmatriculării. studenŃii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi. cu menŃiunea admis/admis cu taxă/respins. se vor afişa distinct listele celor admişi şi listele celor respinşi. prin afişarea listei nominale a candidaŃilor.A. Lista va purta semnătura Rectorului şi va avea precizată data şi ora afişării.(12) Înmatricularea studenŃilor declaraŃi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului U. (7) Rezultatele concursului de admitere în învăŃământul universitar sunt verificate şi aprobate de către Comisia Centrală de Admitere şi se aduc la cunostinŃă publică prin afişare imediată întrun loc vizibil din sediul UniversităŃii. conform prezentei metodologii de admitere. şi pentru locurile rămase libere după concurs.I. locul rămas liber se ocupă în ordinea mediilor. considerând drept criterii de departajare cele specificate la Art. Dacă nici una din variantele a-b-c un este posibilă. se face cu toate consecinŃele ce decurg din aceasta. dupa cum urmează: a) de către unul din candidaŃii reuşiti cu media generală (punctajul) egală cu cea a ultimului declarat admis. (14) Redistribuirea locurilor rămase libere în cadrul aceleiaşi facultăŃi sau anularea lor. Notarea în sine (evaluarea lucrărilor) nu poate face obiectul contestaŃiilor.(10). în concordanŃă cu sistemul internaŃional de jurizare.U. inclusiv pe pagina web a UniversităŃii. (9) În cazul în care după definitivarea situaŃiei candidaŃilor admişi rezultă un număr semnificativ de locuri neocupate. dacă obŃine o medie finală mai mare (sau egală.12 alin. aceasta fiind rezultatul unei decizii colective.A. în dreptul fiecăruia fiind trecute media finală obŃinută la concurs şi toate valorile care conduc la aceasta. locul rămas liber se anulează.13 (1) Rezolvarea contestaŃiilor este în exclusivitate de competenŃa U. (3) Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este singura în masură să decidă asupra temeiniciei contestaŃiilor.M. 10 . cu respectarea criteriilor de departajare) cu a ultimului candidat admis iniŃial. se va organiza o a doua sesiune de admitere.U. (6) Validitatea modificării mediei finale pentru candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestaŃia. pe o perioada de 30 de zile. b) de către un candidat "respins" cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă. la propunerea comisiei centrale de admitere. (13) Dacă un candidat admis renunŃă la calitatea de student dobândită prin concurs (prin retragerea dosarului de înscriere sau prin neprezentarea până la data limită de înscriere conform calendarului anunŃat). Decizia comisiei de contestaŃii este definitivă.. Totodată.U. după ordinea mediilor. Art. c) prin redistribuire. pentru specializările care au avut prima sesiune în iulie 2012.M. (2) ContestaŃiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac în scris şi se depun la secretariatul UniversităŃii în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatelor finale. precum şi aducerea acestuia pe poziŃia corespunzătoare în lista generală de clasificare a candidaŃilor.A. (8) Lista candidaŃilor declaraŃi admişi în urma concursului rămâne definitivă odată cu afişarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestaŃiilor şi redistribuirea eventualelor locuri rămase disponibile (neocupate). referitoare la modul de consemnare şi de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrală. în cadrul aceleiaşi facultăŃi.I. (5) Candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestaŃia dobândeşte calitatea de student. considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisă comisia de contestaŃii pe Universitate. Rezultatul final al concursului se comunică. (4) ContestaŃiile pot avea ca obiect doar probleme de procedură. se poate aplica cu aprobarea Senatului U.

Prof.Capitolul VI DipoziŃii finale Art. Cercetării.U. Cercetării. a drepturilor şi îndatoririlor ce decurg din dobândirea acestui statut de funcŃionare. privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în anul I al ciclurilor de studii universitare de licenŃă şi de licenŃă şi master în sistem integrat din cadrul facultăŃilor U.A. Tineretului şi Sportului sau a unor situaŃii exprese de ordin intern. în prezenta Metodologie pot apărea modificări ce vor fi anunŃate public în timp util. arh. Tineretului şi Sportului urmăreşte respectarea prevederilor prezentei Metodologii.M. Zeno BOGDĂNESCU 11 . (3) Ca urmare a unor acte normative emise de Ministerul EducaŃiei. a fost aprobată în şedinŃa de Senat din 12. (4) Prezenta Metodologie se va afişa la "Avizierul admiterii 2012" şi se va publica pe pagina de internet a UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu".04. R E C T O R. dr.I. (2) Ministerul EducaŃiei. Prezenta Metodologie. 14 (1) În temeiul autonomiei universitare. pentru anul universitar 2012 – 2013. întreaga responsabilitate a concursului de admitere revine exclusiv conducerii UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu".2012.

240 credite – 4 ani) 17. între orele 9. cu respectarea prevederilor prezentului regulament.ARHITECTURĂ DE INTERIOR (licenŃă şi master integrat. 21 iulie 2012 între orele 09.DESIGN DE PRODUS (licenŃă şi master integrat. exprimate grafic (reprezentare figurală.00 – 16.30 Înscrierea candidaŃilor şi plata taxei de concurs la specializările: .ANEXA 1 DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDII SESIUNEA IULIE 2012 FACULTATEA DE URBANISM Programe de studii (specializări): . FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR Programe de studii (specializări): . 28 iulie 2012 Termenul limită de anunŃare a opŃiunilor candidaŃilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile. 300 credite – 5 ani) .00.Amenajarea şi Planificarea Peisajului Se va preciza repartizarea candidaŃilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ.PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ (licenŃă.00 – 13.Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenŃă.00 Afişarea listelor nominale ale candidaŃilor în ordine alfabetică. începând cu ora 10. 23 iulie 2012. 19. 30-31 iulie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE (licenŃă. desen) la specializările: . 18.Proiectare şi Planificare Urbană . 22 iulie 2012 – pâna la orele 18. 240 credite – 4 ani) . 180 credite – 3 ani) 12 . 240 credite – 4 ani).Proiectare şi Planificare Urbană . la specializările: .Amenajarea şi Planificarea Peisajului 26 iulie 2012 Afişarea rezultatelor (contestaŃiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).Proiectare şi Planificare Urbană (licenŃă. 240 credite – 4 ani). 20 iulie 2012. Fiecare candidat va primi o legitimaŃie care va atesta înscrierea în concurs.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS . 300 credite – 5 ani) .AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI (licenŃă. 29 iulie 2012 Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaŃii declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea iulie 2012. . 28 iulie 2012 Răspunsul la contestaŃii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012.

23 iulie 2012.Mobilier şi Amenajări Interioare Se va preciza repartizarea candidaŃilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere). ExpoziŃia cu lucrările candidaŃilor 28 iulie 2012 Răspunsul la contestaŃii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012.până la ora 18. între orele 9. 20 iulie 2012. 9 septembrie 2012 . 8 septembrie 2012 între orele 09.00 Afişarea listelor nominale ale candidaŃilor în ordine alfabetică.Arhitectură de Interior (licenŃă şi master integrat. cu respectarea prevederilor prezentului regulament.Arhitectură de Interior .7 septembrie 2012. 19. 22 iulie 2012 – până la orele 18. 21 iulie 2012 între orele 09.00 – 13.30 Înscrierea candidaŃilor şi plata taxei de concurs la specializarile: . între orele 9.Design de Produs . 360 credite – 6 ani).Mobilier şi Amenajări Interioare 26 iulie 2012 Afişarea rezultatelor (contestaŃiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). repartiŃia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni 13 . 300 credite – 5 ani) .6.00. începând cu ora 10. SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012 FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Programul de studii (specializarea): ARHITECTURĂ (licenŃă şi master integrat. 29 iulie 2012 Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaŃii declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea iulie 2012.00 – 16. Înscrierea candidaŃilor şi plata taxei de concurs la specializarea Arhitectură (licenŃă şi master integrat. Fiecare candidat va primi o legitimaŃie care va atesta înscrierea în concurs. 30-31 iulie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012. 180 credite – 3 ani). în ordine alfabetică. 300 credite – 5 ani).30 . 360 credite – 6 ani) 4.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS .Design de Produs .17.Mobilier si Amenajări Interioare (licenŃă. 18.00. la specializările: . Fiecare candidat va primi o legitimaŃie care va atesta înscrierea în concurs.00 Afişarea listelor nominale ale candidaŃilor la specializarea Arhitectură.00 – 16. .00 – 13.5.Arhitectură de Interior . 28 iulie 2012 Termenul limită de anunŃare a opŃiunilor candidaŃilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile.Design de Produs (licenŃă şi master integrat.DESEN (probă desen) specializările: .

27septembrie 2012 Afişarea rezultatelor (contestaŃiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). licenŃă şi master integrat. 18 septembrie 2012 Termenul limită de anunŃare a opŃiunilor candidaŃilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile. 180 credite – 3 ani) . 29 septembrie 2012 Răspunsul la contestaŃii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie 2012. 16 septembrie 2012 ExpoziŃia cu lucrările candidaŃilor 18 septembrie 2012 Până la ora 12. 22.Sibiu (proba de concurs de admitere la acest program de studii se va susŃine la Sibiu). se vor desfăŃura la sediul din Sibiu. 24 septembrie 2012. PiaŃa Mică nr.Sibiu (licenŃă.Sibiu Se va preciza repartizarea candidaŃilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).00 – 16.00 – 13.30 Înscrierea candidaŃilor şi plata taxei de concurs la specializarea: . Programul de studii (specializarea): CONSERVARE ŞI RESTAURARE DE ARHITECTURĂ (licenŃă.sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere). începând cu ora 10.răspunsul la contestaŃii pentru concursul de admitere la Specializarea Arhitectură. cât şi susŃinerea concursului de admitere la aceasta. din data de 10 septembrie 2012.00.DESEN (probă desen) specializarea: Conservare şi Restaurare de Arhitectură . 14 . începând cu ora 10.Afişarea listelor nominale ale candidaŃilor în ordine alfabetică. la specializarea: Conservare şi Restaurare de Arhitectură . 10 septembrie 2012.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS .00. Tel.Conservare şi Restaurare de Arhitectură . ExpoziŃia cu lucrările candidaŃilor la sediul UAUIM. cu respectarea prevederilor prezentului regulament.SIBIU Important! Atât înscrierea la concursul de admitere la specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură. Fiecare candidat va primi o legitimaŃie care va atesta înscrierea în concurs.00 . 22 septembrie 2012 între orele 09. 19-20 septembrie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 – specializarea Arhitectură. 180 credite – 3 ani). Secretariat: 0269222215 20 si 21 septembrie 2012. 23 septembrie 2012 – până la orele 18. 18 septembrie 2012 Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaŃii declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2012 – specializarea Arhitectură.DESEN (probă desen) specializarea Arhitectură 15 septembrie 2012 Afişarea rezultatelor (contestaŃiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). între orele 9.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS .

începând cu ora 10. 23 septembrie 2012 – pâna la orele 18. între orele 9. 22 septembrie 2012 între orele 09. .00 Afişarea listelor nominale ale candidaŃilor în ordine alfabetică. 240 credite – 4 ani). 180 credite. desen) la specializările: .Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenŃă.Proiectare şi Planificare Urbană (licenŃă. 180 credite. 3 ani) . 3 ani) 20 si 21 septembrie 2012. la specializările: . . 3 ani) Se va preciza repartizarea candidaŃilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).Proiectare şi Planificare Urbană .Amenajarea şi Planificarea Peisajului .2 octombrie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 . 240 credite – 4 ani) . Secretariat: 0269222215 20 septembrie 2012 – afişarea locurilor rămase disponibile ce sunt scoase la concurs în sesiunea a II-a – septembrie 2012 la specializările: . 240 credite – 4 ani). PiaŃa Mică nr.Sibiu.00. cu respectarea prevederilor prezentului regulament. . 1.Proiectare şi Planificare Urbană . specializarea: Conservare si Restaurare de Arhitectură . 24 septembrie 2012.Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenŃă.00 – 16.TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICA. Tel. 3 ani) Fiecare candidat va primi o legitimaŃie care va atesta înscrierea în concurs.URBANISM ŞI ADMINISTRAREA TERITORIULUI (licenŃă.AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI (licenŃă.sesiunea a II-a 1 . 22. exprimate grafic (reprezentare figurală. se vor desfăşura la sediul din Sibiu. 180 credite.Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenŃă.00 – 13. 240 credite – 4 ani) precum şi a locurilor disponibile pentru specializarea: 1 .Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenŃă.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS . 240 credite – 4 ani).sesiunea a II-a .Sibiu Important! Atât înscrierea la concursul de admitere specializarea Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu. 240 credite – 4 ani) .Proiectare şi Planificare Urbană (licenŃă.29 septembrie 2012 Termenul limită de anunŃare a opŃiunilor candidaŃilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile. cât şi susŃinerea concursului de admitere la aceasta. 30 septembrie 2012 Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaŃii declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea septembrie 2012.Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu (licenŃă.30 Înscrierea candidaŃilor şi plata taxei de concurs la specializările: .specializarea: Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu FACULTATEA DE URBANISM Programe de studii (specializări): .Amenajarea şi Planificarea Peisajului Concursul de admitere la această specializare se va organiza numai în condiŃiile autorizării de către ARACIS şi MECTS 1 15 . 180 credite.PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ (licenŃă.

180 credite.Proiectare şi Planificare Urbană (licenŃă. 29 septembrie 2012 Termenul limită de anunŃare a opŃiunilor candidaŃilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile. 240 credite – 4 ani).Design de Produs (licenŃă şi master integrat. 180 credite – 3 ani). specializările: .Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenŃă.sesiunea a II-a 20 septembrie 2012 – afişarea locurilor rămase disponibile ce sunt scoase la concurs în sesiunea a II-a – septembrie 2012 la specializările: .Arhitectură de Interior (licenŃă şi master integrat. 3 ani) FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR Programe de studii (specializări): . 180 credite – 3 ani) .Urbanism şi Administrarea Teritoriului (licenŃă. 3 ani) 1.30 Înscrierea candidaŃilor şi plata taxei de concurs la specializările: . cu respectarea prevederilor prezentului regulament. .Urbanism şi Administrarea Teritoriului (licenŃă.Mobilier şi Amenajări Interioare (licenŃă.Proiectare şi Planificare Urbană (licenŃă. 27septembrie 2012 Afişarea rezultatelor (contestaŃiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). 300 credite – 5 ani) ..septembrie 2012. . 300 credite – 5 ani). 300 credite – 5 ani).00. 240 credite – 4 ani). 300 credite – 5 ani) .MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE (licenŃă.DESIGN DE PRODUS (licenŃă şi master integrat.Design de Produs (licenŃă şi master integrat. 30 septembrie 2012 Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaŃii declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a . 20 si 21 septembrie 2012. 300 credite – 5 ani) . 180 credite – 3 ani). şi la specializarea . la specializările: .00 – 16. între orele 9. .Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenŃă.Urbanism şi Administrarea Teritoriului (proba de concurs de admitere la acest 1 program de studii se va susŃine la Sibiu). 240 credite – 4 ani). 180 credite.sesiunea a II-a . şi la specializarea . . 22 septembrie 2012 între orele 09. Fiecare candidat va primi o legitimaŃie care va atesta înscrierea în concurs.Arhitectură de Interior .00 – 13.Mobilier şi Amenajări Interioare Se va preciza repartizarea candidaŃilor în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli 16 .septembrie 2012.sesiunea a II-a . 240 credite – 4 ani).Design de Produs . specializările: .2 octombrie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a . 23 septembrie 2012 Afişarea listelor nominale ale candidaŃilor în ordine alfabetică.Mobilier şi Amenajări Interioare (licenŃă. 300 credite – 5 ani) .Arhitectură de Interior (licenŃă şi master integrat.ARHITECTURĂ DE INTERIOR (licenŃă şi master integrat. 29 septembrie 2012 Răspunsul la contestaŃii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie 2012.

Mobilier şi Amenajări Interioare (licenŃă. 300 credite – 5 ani). 30 septembrie 2012 Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaŃii declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a . începând cu ora 10.00 PROBA UNICĂ DE CONCURS .Design de Produs . .septembrie 2012.Design de Produs (licenŃă şi master integrat.septembrie 2012. 30-31 iulie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere din sesiunea iulie 2012.2 octombrie 2012 Înscrierea în anul I din anul universitar 2012 – 2013 a candidaŃilor declaraŃi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a .Arhitectură de Interior . 1. . 29 septembrie 2012 Termenul limită de anunŃare a opŃiunilor candidaŃilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile. 300 credite – 5 ani). specializările: .Mobilier şi Amenajări Interioare (licenŃă. 24 septembrie 2012.Arhitectură de Interior (licenŃă şi master integrat.Design de Produs (licenŃă şi master integrat. 17 . 29 septembrie 2012 Răspunsul la contestaŃii pentru concursul de admitere din data de 24 septembrie 2012.Mobilier şi Amenajări Interioare 27 septembrie 2012 Afişarea rezultatelor (contestaŃiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). 300 credite – 5 ani) . 300 credite – 5 ani) .Arhitectură de Interior (licenŃă şi master integrat. cu respectarea prevederilor prezentului regulament. specializările: . ExpoziŃia cu lucrările candidatilor.DESEN (probă desen) specializările: .(eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere). 180 credite – 3 ani). 180 credite – 3 ani).

2005. 2002. într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau / şi creion colorat).r. CURINSCHI-VORONA. Bucureşti. Istoria universală a arhitecturii ilustrată. IONESCU.A.I. BUSSOGLI. Editura Tehnică. prod. tipografia "Vizual". 2-rev. 1982. Gheorghe. Editura Academiei R.referitor la conŃinut. 4144/2001) Facultatea de Urbanism În conformitate cu precizările din Capitolul II. Editura Tehnică.R. Editura universitară „Ion Mincu”.R. Bucureşti. ISBN 973-7932-68-4. Editura Academiei R. exprimate grafic (reprezentare figurală. 4055/2000. ce va consta intr-o serie de TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ. 1986. 2009. ISBN 978-973-1884-31-8 24 Marco. vol. Adina. III Bucureşti. – capacitate de sinteză. – cultură generală de specialitate. Grigore. – abilitatea de a folosi anumite strategii. De asemenea. vol. I. Conform reglementărilor în vigoare. Bucureşti.. lit. – capacitatea de combinare şi transformare de date Proba va cuprinde un număr de exerciŃii.S. NANU. Bucureşti."Levintza" Modexim s. Gheorghe.P. I. IONESCU. desen) specifică domeniului şi specializării. prin care se urmareşte testarea urmatoarelor calitaŃi ale candidaŃilor: – pregatire şi spirit interdisciplinar. vol. Grigore.. Vezi? Comunicarea prin imagine.. Bucureşti. Grigore. care se vor redacta pe coli A4. 1963. CURINSCHI-VORONA. vol. Bucureşti. sunt recomandate şi următoarele lucrări în care se regăsesc informaŃii de natură iconografică. 1976. Editura Tehnică. conŃinutul temelor se va redacta şi pe baza programelor cuprinse în manualele pentru învăŃământul general şi liceal.M Admiterea în învăŃământul de arhitectură. Cum să înŃelegem arhitectura ?.. Istoria universală a arhitecturii ilustrată. CURINSCHI-VORONA.ANEXA 2 BIBLIOGRAFIE CU CARACTER ORIENTATIV RECOMANDATĂ PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Arhitectură de Interior U. Bucuresti. necesare pentru formarea culturii generale de specialitate a candidaŃilor: 18 . Gheorghe. Istoria Arhitecturii în România.l. Bucureşti.1982. Istoria Arhitecturii în România.S. cu caracter orientativ. ISBN 973-0. precum şi altele de acest gen. vol. Istoria universală a arhitecturii ilustrată. IONESCU. Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor. Editura Academiei R.. ed. Editura Enciclopedia RAO.R. – creativitate. precizată în subiectul de concurs. – capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaŃii. Concursul de admitere va curpinde o probă unică. 3193/2000. – asociere de idei şi asumarea unor decizii. cu pondere de apreciere egală sau diferită.02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei naŃionale nr. astfel încât să permită candidaŃilor evidenŃierea calităŃilor formulate mai sus. 1965. B ale prezentului Regulament .U. II. II.

l."Levintza" Modexim s. Adina. Vezi? Comunicarea prin imagine. Teste de inteligenŃă şi psihometrice. 2011. Teste de creativitate. Paideia. ed. ed. HAROUEL. ed. 4055/2000. 2001. ISBN 978-973-728-468-6 19 . 2001. 4144/2001) Margareta. 3193/2000. Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor. CARTER.Jean-Louis.R. tipografia "Vizual". ed. DINCA. 1999.1982. Oraşele de mâine – o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX. NANU. ISBN 973-8064-90-2 Philip. Ed. Editura Academiei R. IONESCU. prod. Meridiane. ISBN 973-33-0427-1 Peter. Bucureşti. ISBN 978-973728-515-7 Jim. 2002. Bucureşti. 2010.. All. Meteor Press. Meteor Press. Istoria Urbanismului. HALL. Teste supreme de aptitudini. ISBN: 973-684-059-X Grigore.r.. ISBN 973-0. BARRETT. Bucureşti.S.02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei naŃionale nr.

Candidatul se va aşeza pe locul de concurs rezervat. iar prezenŃa sa va fi consemnată de către supraveghetorii accesului în universitate. 24 SEPTEMBRIE 2012 1.10 SEPTEMBRIE . în eticheta din colŃul dreapta sus al planşei de concurs / foile din caietul de teste. coala de concurs / caietul de teste ştampilată(e) şi coala de ciornă ştampilată. următoarele date personale: . candidatul se legitimează cu actul de identitate şi cu legitimaŃia de concurs.pioneze. care au în colŃul din dreapta sus o etichetă pentru înregistrarea datelor personale. 15. CandidaŃii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen. În timpul desfăşurării probei de concurs candidaŃii vor lucra în linişte. 10. 3. . 5.numele schimbat (prin căsătorie. se sancŃionează cu eliminarea din concurs. Ciornele vor fi rupte de către supraveghetorul de sală în faŃa candidatului. responsabilul de sală îi va controla identitatea. conform legitimaŃiei lipită în colŃul din dreapta sus al planşetei. . candidaŃii nu vor primi nici o altă lămurire suplimentară cu privire la lucrare. orice control va trebui sa găsească pe masa de lucru a candidatului: actul de identitate. orice încercare de colaborare.ANEXA 3 INSTRUCłIUNI PENTRU CANDIDAłII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" SESIUNEA DE ADMITERE 2012 PROBA DE CONCURS –23 IULIE. 4. decât în caz de nevoie şi doar însoŃit de supraveghetorul de coridor. La intrarea în sala de concurs. iar responsabilul de sală în legitimaŃia de concurs. În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul în universitate cu telefoane mobile. După comunicarea subiectelor.coala de hârtie pentru ciornă. La expirarea timpului de lucru acordat.numele. de către supraveghetorul de sală. . La predarea lucrării. şi va lipi în faŃa candidatului hârtia neagră peste etichetă. lucrarea de concurs şi ciorna.numărul de concurs . candidatul se legitimează cu actul de identitate şi cu legitimaŃia de concurs. Candidatul se va îndrepta spre sala de concurs. o va confirma prin semnatură pe eticheta planşei / caietului de teste. înfiere sau hotarâre judecătorească). 12. Candidatul va semna în catalog de predare. 9. 6. . La intrarea în incinta universitătii. candidaŃii vor ramâne pe locurile rezervate pâna la predarea lucrărilor şi verificarea numărului lor. În timpul desfăşurarii probei de concurs. În timpul desfăşurării probei de concurs candidatul nu poate părăsi locul ce i s-a rezervat.prezenta instrucŃiune de concurs ştampilată. 2. cu majuscule. peste care se va aplica hârtia neagră prin care se asigură secretul identităŃii concurentului. Intervalul de timp pentru desfăşurarea probei de concurs se afişeaza pe tablă. după comunicarea subiectelor. prezenta instrucŃiune ştampilată. în lista nominală a candidaŃilor. 11. i-poduri sau alte aparate electronice de comunicaŃii sau stocare de date. 8. bandă adezivă pentru prinderea colii de desen pe planşeta. CandidaŃii vor preda responsabilului de sală. 7.coala de desen / caietul de teste de concurs ştampilate. Candidatul va completa citeŃ. 13. 14. 20 . legitimaŃia de concurs. ştampilată. stabilită conform listei de distribuire anterior afişată. iniŃiala tatălui si prenumele (din certificatul de naştere). iar prezenŃa sa va fi consemnată de către supraveghetorii de sală în lista nominală a candidaŃilor. orice fel de fraudă sau încălcare a prezentelor instrucŃiuni.cel scris pe fişa de calculator. Candidatul primeşte de la supraveghetorul de sală: . în ordine alfabetică. .

PhD). • The study fees are the same as for Romanian students. The time limit for the issue of Equivalence certificate is 15 days. 2. • Birth certificate. Research. • Passport or any other ID. Youth and Sports Fiscal Code: 13729380 Bank: DTCPMB = Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti Iban Code: RO27TREZ7005003XXX000069 A copy of the payment proof must be also sent to: mihaib@iaim. All documents mentioned above will be sent as legalized copies. • In order to register for the entrance examination at any of the faculties of the UAUIM Bucuresti. respecting the same conditions as Romanian students. Romania.CNRED / 16. at the same dates and the same subjects as Romanian students. in original and endorsed copies. 2006.ANEXA 4 ADMISSION CONDITIONS for students from the European Union. to be paid in Romanian currency (RON).2009 Cap. Documents required by CNRED for equivalence: 1. Certificate of high school graduation. in copy. 4. Diplomas from Italy.03. Personal Identification Document: • Passport: please copy pages 1. • Proof of payment for the examination taxes. endorsed copy. The tax for recognition of study documents is 50 RON and can be paid either by bank transfer or postal order.2012 / GL. 2. • Any other ID. European Economical Region and Swiss Confederation citizens are entitled to stand for the admission in all college study fields and levels. Portugal and Cyprus have to be stamped with the Seal of Hague Convention. Following Romania’s adhering from European Union and in accordance with Law 316 from July 12. the citizens from the European Union as well as the citizens from the Swiss Confederation and European Economical Region may study at Romanian Higher Education Institutions in the same conditions as Romanian students do that is: • They have to pass an entrance examination for all study levels (Bachelor. • Three photos size 3⁄4. • The exact examination data are available at every faculty of the university (they might differ from one faculty to another). The fees may be updated every year. • High school diploma + school records. 3. Spain. Therefore. 4. Research. • Health certificate.ro The results regarding equivalence of studies will be sent by CNRED in writing to the University. The following account should be mentioned: Beneficiary: The Ministry of Education. The followed in residence country will be accredited by the specialty direction – National Center of Diplomas Equivalence (CNRED) from the Ministry of Education. Master and PhD studies. for citizens we referred to above. Master. • The admission sessions usually are in September for Bachelor studies. 21 . 3. more precisely OM 3331/04.03. We mention that. Youth and Sports in Bucharest. EU. CNRED issues equivalence certificates which are necessary to be registered al state universities and approved private universities in Romania. The documents written in other languages than English or French will be translated in Romanian or in English. the Letter of Acceptance released by the International Relations General Direction is necessary in this case. II (4) and NM 714 . the file must contain the following documents: • Certificate of equivalence of study documents. Application form. European Economical Region and Swiss Confederation According to actual laws. Certificate of academic studies and records – if any. Greece.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful