Pendahuluan Pengajaran dan pembelajaran telah memainkan peranan penting dalam pendidikan di negara kita Malaysia.

Era ICT kini telah memajukan bidang pendidikan . Kalau dulu, guru-guru terikat dengan buku teks dan mengamalkan pengajaran dan pembelajaran ala 'chalk and talk' tetapi kini pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara atas talian atau menggunakan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer(PPBK). Dalam pembinaan PPBK, seseorang guru perlu memahami psikologi pelajar dan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Griffith W. Williams, psikologi bermaksud satu cabang penyiasatan saintifik tentang tingkah laku. James O. Whittaker menyatakan bahawa psikologi adalah aktiviti atau sains tingkah laku khususnya tingkah laku manusia. Atan Long(1976) menghuraikan psikologi pendidikan sebagai sains yang mengkaji tingkah laku pelajar dalam suasana pembelajaran dalam bilik darjah. Smith (1978) menjelaskan psikologi pendidikan sebagai kajian saintifik terhadap tingkah laku individu dalam pendidikan , termasuk prinsip-prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Ahli psikologi mungkin mengkaji tingkah laku secara saintifik, atau mereka mungkin menggunakan teori dan dapatan penyelidikan orang lain untuk masalah praktikal. Pengajaran adalah sesuatu proses berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya pelajar-pelajar dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. Melalui pengajaran, pelajar berubah dari tidak tahu kepada tahu. Terdapat beberapa model pengajaran yang dipraktikkan oleh guru-guru pada masa kini. Mengikut Thomas F. Green, tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakukan pelajar melalui perolehan ilmu pengetahuan atau kepercayaan baru. Pembelajaran merupakan satu proses berterusan. Menurut kamus dewan(1994), pembelajaran adalah usaha memperoleh ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan. Proses ini mengkehendaki pelajar melalui pengalaman seperti mendapat penerangan guru, membuat latihan bertulis atau amali sehingga berlaku perubahan dalam diri pelajar. Robert M. Gagne (1970) dalam bukunya 'The Condition of Learning' mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan. Menurut Mayer (1982), pembelajaran adalah perubahan kekal dalam pengetahuan seseorang melalui pengalaman. Driscoll (1994) menyebut bahawa pembelajaran adalah perubahan prestasi secara berterusan dalam diri manusia hasil dari interaksi pembelajaran dengan persekitaran. Oleh itu pembelajaran merupakan satu proses yang mengubah keadaan, sikap, pengetahuan manusia menerusi pengalaman. Ciri kekekalan terbentuk dari perubahan-perubahan ini.

Pada asasnya konsep pembelajaran berlandaskan teori-teori pembelajaran masa kini. Proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat. hidung. mata. telinga bagi meyesuaikan diri dengan persekitaran. Teori-teori pembelajaran terdiri daripada kognitif. behaviourisme dan 'Multiple Choices'. Konsep Pembelajaran diperoleh manusia sejak kecil lagi sama ada secara formal atau tidak formal. konstruktisme. . Manusia menggunakan derianya seperti mata. Tindakan mengamalkan pengalaman atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam proses pembelajaran merupakan satu perubahan tingkah laku manusia.

mengetahui dan memahami. Menurut Kohler. Mengikut teori Gestalt (bentuk. manusia mempunyai struktur kognitif di mana otak akan menyusun maklumat dalam ingatan dalam proses pembelajaran. persepsi yang diperoleh ialah sebuah pasu bunga manakala jika perhatian ditumpu kepada latar (bahagian hitam) maka kita akan melihat sebagai dua muka orang. Piaget.Teori Pembelajaran Kognitif Kognitif adalah berkaitan dengan proses mental yang melibatkan mengamati. Wertheimer Lewin. Cimpanzi tersebut telah menyusun kotak-kotak yang terdapat di sangkarnya dan akhirnya ia berjaya memperoleh pisang tersebut. pola atau konfigurasi yang dipersepsi. Inilah celik akal. dalam hal ini cimpanzi yang cuba mendapatkan pisang. pola atau tatarajah). Ahli-ahli psikologi kognitif terdiri daripada Koffka. Ausubel. Tujuan adalah untuk perkembangan kapisiti dan kemahiran untuk belajar lebih baik. Celik akal . Lokus pembelajaran menggunakan struktur dalaman kognitif. Dua orang psikologi Jerman iaitu Kohler & Koffka menggunakan pendekatan kognitif bagi mengkaji bagaimana sesekor cimpanzi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan sebiji pisang yang tergantung di bumbung sangkarnya. Cimpanzi telah cuba untuk mendapatkan pisang tersebut namun gagal. Proses dalaman ini termasuk celik akal. persepsi perkaitan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Perkataan gestalt berasal daripada bahasa Jerman yang bermaksud bentuk. Contoh : Ilustrasi di bawah mengandungi gestalt dan latar. Apabila kita memberi perhatian kepada gestalt (bahagian putih). pemprosesan maklumat memori dan persepsi.Teori gestalt menyatakan terdapat dua aspek penting iaitu gestalt dan latar dalam pengamatan manusia. Rekabentuk dalam perisian PPBK adalah struktur kandungan aktiviti pembelajaran. Reigeluth dan Gagne berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran di mana ianya tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Gestalt dan latar boleh bertukar kedudukannya bergantung kepada salah satu aspek yang utama. Bruner. Kohler.

Skema sebagai struktur perkembangan kognitif berubah menerusi proses asimilasi dan akomodasi. Konsep hubungan pula merujuk kepada atribut-atribut dalam konsep mempunyai hubungan khas di antara satu sama lain. proses asimilasi berlaku hasil daripada interaksi pengalaman dengan skema yang ada. Semasa pembelajaran. konsep disjuntif dan konsep hubungan. Skema berkembang dengan bertambahnya pengalaman baru tetapi struktur asasnya tidak berubah.adalah kebolehan mental yang mendorong manusia membuat persepsi perkaitan unsur-unsur dalam persekitaran secara tiba-tiba untuk membantu diri menyelesaikan masalah. Asimilasi Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seorang pelajar mengintegerasikan maklumat dan pengalaman baru dengan skema yang sedia ada. memproses dan menyimpan maklumat yang mengalir masuk malah boleh diertikan sebagai kategori-kategori di mana individu mengelas dan menyimpan maklumat spesifik serta pengalaman. dan c) asimilasikan atau tukarkan kepada bahan yang berguna kepada badan manusia. Konsep disjuntif merujuk kepada atribut-atribut yang tergabung dalam konsep itu boleh digunakan dalam situasi ataupun situasi lain. Proses ini melibatkan: a) sesuatu organisma makan makanan. Skema Skema merupakan struktur mental di mana individu menyusun maklumat dan pengalaman yang diperolehi hasil daripada interaksi dengan persekitarannya. b) hadam makanan itu. Bruner(1973) mengemukakan Teori Pembentukan Konsep melalui proses pengkategorisasi perkara-perkara atau benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama.Konsep yang dinyatakan dikategori kepada tiga iaitu konsep konjuntif. asimilasi dan akomodasi yang dapat menjelaskan cara perkembangan mental terjadi. proses asimilasi cuba menempatkan dan membina konsep-konsep baru dengan . Konsep konjuntif merujuk kepada konsep yang mempunyai dua atau beberapa atribut yang tergabung dan tidak dapat dipisahkan ataupun dikurangkan. Mengikut Piaget (1977) mengariskan tiga konsep iaitu skema. Struktur mental berubah dan boleh disesuaikan semasa berlakunya perkembangan mental dan pembelajaran. Skema digunakan untuk mengenal pasti. Oleh itu.

mengekod (encoding) dan penemuan(retrieval). Ingatan manusia terbahagi kepada dua ciri penting iaitu maklumat yang ada dalam ingatan akan tersusun dan aktif. membuat pencarian dan menyusunnya menjadi maklumat baru. Oleh itu seseorang individu akan mudah memanggil semula maklumat dari ingatan dan menggunakannya di situasi tertentu secara efektif. Menurut Bell Gradler (1986). Maklumat tadi disepadukan dengan pengetahuan serta disimpan dalam ingatan. . Manakala penemuan merujuk kepada proses mengenalpasti dan memanggil semula maklumat bagi tujuan tertentu. Jika proses asimilasi ini tidak secocok. dua kemungkinan boleh dilakukan. Skema berubah hasil daripada pengalaman dan kerana itu bidang skema pelajar dewasa lebih luas daripada kanak-kanak.bantuan skema yang ada. Mengekod merujuk kepada proses menterjemah maklumat ke bentuk yang bermakna yang mudah diingati. Ingatan tidak menerima sebarang maklumat dengan begitu mudah sebaliknya ingatan akan membuat sintesis terhadap maklumat. Akomodasi Akomodasi merupakan proses untuk meminda/menambah skema yang ada atau menghasilkan skema baru. 2) Skema yang ada boleh dipinda supaya rangsangan baru itu dapat disesuaikan. Seorang pelajar akan cuba mengasimilasikan dengan skema yang sedia ada apabila bertemu dengan konsep atau pengalaman baru. Kedua-dua proses ini merupakan bentuk akomodasi. 1) pelajar boleh bina satu skema baru berasaskan rangsangan itu. ingatan yang aktif membuat sintesis melibatkan tiga proses iaitu pemerhatian (attention). Kesimpulan Ahli-ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran adalah perubahan pengetahuan yang disimpan dalam ingatan. Pemerhatian merujuk kepada proses memilih maklumat yang diterima dari persekitaran.

Jean Piaget Seymour Jerome Lev Papert Bruner Vygotsky John Dewey Pelajar yang belajar dan berinteraksi dengan objek dan perkara-perkara dalam pembelajaran akan memahami apa yang dipelajari. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Contoh struktur kognitif adalah skema dan model mental yang menyediakan makna dan mengatur pengalaman serta membenar individu pergi disebalik maklumat yang . Guru harus mengambil berat akan struktur kognitif sedia ada pelajar. Tokoh-tokoh konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai pembinaan mental. Pelajar-pelajar akan membina sendiri konsep dan penyelesaian terhadap masalah yang diberi. Pelajr memilih dan mengubah maklumat. Teori pembelajaran konstruktivisme berasas kepada penglibatan aktif pelajar dalam menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal tentang aktiviti pembelajaran di mana ianya relevan dan menarik. Pelajar belajar mencantum maklumat baru dengan maklumat lepas yang diketahui. maka kerangka baru ilmu pengetahuan dapat dibina. Pelajar membina pengetahuan sendiri dengan menjana idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pengalaman. Jerome Bruner. Menurut Bruner pembelajaran adalah satu proses aktif di mana pelajar membina idea baru berdasarkan pengetahuan semasa atau lepas. Bruner merupakan salah seorang tokoh teori pembelajaran konstruktivisme. Tokoh-tokoh Konstruktivisme terdiri daripada Jean Piaget. membuat keputusan bergantung kepada struktur kognitif untuk berbuat demikian.Teori Pembelajaran Konstruktivsme Konstruktivisme adalah teori mengenai pembelajaran terbentuk hasil dari pembinaan pengetahuan berdasarkan pengalaman. J. mencantum dan menambah maklumat baru dengan pembinaan intelektual sedia ada. Mengaitkannya dengan situasi baru. Maklumat baru yang telah diolah akan disesuaikan dan menjadi sebahagian dari pelajar. Seymour Papert. Lev Vygotsky dan John Dewey. membina hipotesis. Pembelajaran terbina hasil pencantuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada.

generating new propositions. Keadaan mudah terpengaruh ke arah pengajaran (Predisposition towards learning) 2. Good methods for structuring knowledge should result in simplifying. generalisasi pernyataan baru dan meningkatkan manipulasi maklumat (The nature and pacing of rewards and punishments.diberi. Penstrukturan maklumat agar pelajar mudah mencapai maklumat tersebut. Kurikulum hendaklah diatur dalam bentuk spiral agar pelajar terus membina atas perkara-perkara yang telah dipelajari. (The ways in which a body of knowledge can be structured so that it can be most readily grasped by the learner) 3. Secara semulajadi memberi ganjaran atau dendaan kepada pelajar. Kaedah terbaik bagi menstruktur maklumat seharusnya menghasilkan keputusan yang ringkas. and increasing the manipulation of information) . Bruner(1966) telah mengariskan bahawa terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran iaitu : 1. (The most effective sequences in which to present material) 4. Susunan yang efektif untuk mempersembahkan bahan.

Skinner (1904 . Kejayaan dalam proses pembelajaran. F.Teori Pembelajaran Behaviorisme Tokoh-tokoh yang telah memperkenalkan teori behavorisme terdiri daripada Psikologi(1920's . menitik beratkan peneguhan dan dendaan behaviorism berdasarkan akibat burung merpati(kajian tahun 1953) dan kotak Skinner Pembelajaran berlaku melalui perlaziman. Teori Perlaziman Operan yang diperkenalkannya merumuskan pembelajaran manusia sebagai : sependapat dengan Watson.1990) B. Tanpa ganjaran. Perubahan tingkah laku semasa proses pembelajaran adalah kerana wujudnya perhubungan rangsangan (stimuli) dengan tindak balas(respon) organisma. Skinner merupakan antara tokoh behaviorisme yang terkenal. John Watson (1878 . insentif dan peneguhan sosial bagi memotivasi pelajar agar mengulangi tingkah laku yang diingini.semua tingkah laku boleh dijelaskan dengan psikologi rangsangan pendorong. perkaitan rangsangan dan tindak balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru. Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur motivasi diselitkan. insentif dan peneguhan sosial . Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini.1958) John Watson: Tingkah laku berfikir tanpa rujukan tikus dan psikologi SR (Stimulus-Response) keatas penelitian fikiran psikologi sebagai sains. Implikasi teori perlaziman operan ini adalah ianya mengutamakan ganjaran.1960's) Behaviorisme: sains psikologi bagi keupayaan perhatian tingkah laku(observable behavior ) Ahli-ahli psikologi Behavoris berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku. Rangsangan bagi menggalakkan respon pelajar dengan peneguhan positif.F. Kejayaan dicapai melalui konsep diskriminasi. Berasaskan perlaziman (conditioning). harus fokus ke atas keupayaan perhatian (observable behavior ) mental proses psikologi rangsangan pendorong ( Stimulus-Response psychology) B. Apabila tindak balas terhadap sesuatu rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan.

(tanpa rangsangan) -> tidak berkesan Hukum Latihan : Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan. hukum latihan dan hukum kesan. pengajaran bermaksud penyusunan sesuatu yang mungkin berlaku di mana pelajar belajar. Hukum Kesediaan : pelajar bersedia belajar. (rangsangan motivasi) berkesan. Menurut Skinner.maka tingkah laku tadi akan berhenti dan hilang dari diri pelajar. Teori Pembelajaran 'Multiple Intelligence' (pelbagai kecerdasan) . Kesimpulan Fokus utama dalam teori pembelajaran behaviourisme adalah perspektif tingkah laku terhadap tingkah laku dan pengaruhnya terhadap persekitaran luaran dalam membentuk tingkah laku individu. Parlov percaya bahawa tingkah laku manusia lebih komplek berbanding haiwan kerana manusia boleh berbahasa. Hukum Kesan : Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika dapat kesan pengalaman yang menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulang. tetapi pengajaran menyediakan sesuatu yang istimewa mungkin berlaku (merujuk kepada keadaan persekitaran yang membentuk tingkah laku individu di mana ianya mempercepatkan pembelajaran. jika kesan pengalaman itu menyakitkan. Manakala. gerak balas tersebut akan lenyap Merumuskan bahawa ganjaran dapat menggalakkan individu manakala denda menghalang individu daripada melakukannya. Ivan Petrovich Parlov(1902) mengkaji tindakbalas anjing. pelajar belajar tanpa pengajaran. Pelajar belum bersedia belajar . Thordike Membentuk tiga hukum iaitu hukum kesediaan. aplikasi serta aktiviti pengukuhan diberikan. air liur anjing dan makanan asasnya Parlov membuat eksperimen psikologi untuk mengetahui bagaimana otak berfungsi. dan ini dikenali sebagai 'second signal system'.

Ini membantu seseorang individu faham. Belajar melalui mendengar. Biasanya pelajar-pelajar ini akan duduk di hadapan kelas agar dapat melihat visual keseluruhan guru yang mengajar. kelajuan dan perbezaan suara. kepandaian. pic. 'Multiple Intelligence' merujuk kepada kepelbagaian kepandaian. tingkah laku dan sebagainya. mendengar (auditory learners) dan secara pergerakan. perbincangan. Pelajarpelajar adalah berbeza antara satu sama lain dari segi kemahiran. Teori pembelajaran 'Multiple Intelligence' telah diperkenalkan oleh Howard Gadner(1983) di dalam bukunya berjudul ' Frames of Mind' Teori ini telah membuka mata para akademik dan mulai memikirkan bahawa kecerdasan akal sebagai satu set dari kepelbagaian kebolehan dan kemahiran. bercakap dan mendengar apa yang dikata orang. memeriksa dan respon kepada bayak perkara yang berbeza dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Terdapat beberapa gaya pembelajaran di antaranya ialah secara visual (visual learners). dan 'Tactile/Kinesthetic learners' Pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran secara visual biasanya rasa perlu untuk mereka melihat 'body language' dan riak muka guru mereka. Pelajar akan menterjemah maksud perbualan melalui mendengar nada ton suara. kecerdasan. Terdapat 7 jenis kecerdasan yang mungkin ada pada individu-individu iaitu anggota badan/kinetik interpersonel intrapersonel logikal/matematikal musikal/rentak .Pendahuluan anggota badan/kinetik interpersonel intrapersonel logikal/matematikal musikal/rentak verbal/linguistik visual/spartial Pendahuluan Gaya pembelajaran seseorang individu berbeza-beza pendekatan antara satu dengan lain. pelajar yang belajar gaya ini biasanya berminat dengan kuliah secara lisan.

Kemahiran individu ini termasuk menari. Logical/Mathematical Berkebolehan memanipulasi nombor. kraf. mencipta sesuatu. Individu yang bersifat 'interpersonal' melihat sesuatu perkara dari sudut pandangan orang lain. mereka mampu untuk mengingat dan memproses maklumat. Menggalakkan kerjasama dan mengekalkan kesejahteraan. ingatan dan motivasi. Melalui interaksi dengan rauang persekitaran. sukan. perhubungan dengan orang lain. menggunakan bahasa tubuh. Tujuannya adalah untuk memahami perasaan dan fikiran orang lain. (misalnya bermain bola. hubungan mata (eye contact) danbahasa tubuh (body language) untuk memulakan saluran komunikasi dengan orang lain Intrapersonal Kebolehan untuk refleksi diri sendiri dan sedar akan sifat dalaman diri. imbang diri atas palang) Berkebolehan salah satu anggota badan untuk menyelesaikan masalah. Mempunyai daya imbangan yang baik dan koordinasi mata dan tangan yang baik. membina dan menunjukkan emosi melalui tubuh. kelemahan dan kekuatan yang ada. Menggunakan bahasa secara lisan dan tidak lisan iaitu bercakap. Individu ini mengambarkan diri mereka melalui pergerakan. menentukan . Kemahiran yang ada ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sendiri. menganalisis diri sendiri dan menilai cara berfikir. Individu ini bijak menjiwai perasaan.verbal/linguistik semulajadi visual/spartial Anggota badan /kinetik(Bodily/Kinesthetic) Berkebolehan mengawal pergerakan tubuh dan mempunyai kemahiran memegang objek. koordinasi fizikal. berlakon. Interpersonal Kebolehan untuk menghubungkait dan memahami orang lain. impian. menggunakan sebab akibat. Individu ini cuba untuk memahami perasaan dalaman. menggunakan tangan untuk mencipta.

mengingat maklumat. Kebolehan individu ini ternasuk membaca. Kemahiran individu ini ialah menyanyi. memahami carta dan graf. Sensitif dengan bunyi di persekitaran. video dan filem. Kemahirannya meliputi mendenganra. gambar. menulis. bercerita. memahami struktur dan rentak musik. menulis. bercakap. melukis dan menterjemah imej secara visual. Verbal/Linguistic Kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan dan bertulis. mengubah musik. membezakan antara bunyi dan cipta musik. bentuk dan paten(corak). Individu ini banyak menanyakan soalan dan berminat melakkan eksperimen. . Musikal/rentak(Musical/Rhythmic) Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk musikal. bersiul. Individu ini gemar melihat peta. melakar. mengkategori maklumat. konsep berfikir dalam bentuk logikal dan nombor. imej. Ada perasaan ingin tahu mengenai perkara yang berlaku disekeliling. bekerja dengan konsep abstrak untuk mengurai masalah. menerangkan. Kemahirannya meliputi penyelesaian masalah. mendengar dan mengecam paten. bekerja dengan bentuk geometri dan melakukan pengiraan matematik yang sukar. mengingati melodi. Individu ini mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir dalam bentuk perkataan. memahami perkataan Visual/Spatial Kebolehan untuk berfikir secara gambaran. carta.jawapan secara logikal. Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model itu kepada dunia fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful