Contabilitate – Mates Dorel 1. În exercitiul N, societatea X a obtinut produse finite la costul de productie de 400.

000 lei si a vândut produse la pretul de vânzare de 380.000 lei, costul lor de productie fiind de 300.000 lei. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comert, plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10.000 lei. Care indicatori bazati pe contul de profit si pierdere sunt influentati si cu ce sumã? 2. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãtile de exploatare ale unei societãti în conditiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii si a elementelor extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din plasamente 300 lei, cresterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei, scãderea conturilor de creante clienti 1.300 lei, cresterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit plãtit 1.000 lei. 3. Situatia înainte de dubla crestere a capitalului se prezintã astfel: capital social 10.000 lei (10.000 actiuni x 1 leu valoare nominalã), reserve 5.000 lei. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.000 lei pentru care se emit 2.000 actiuni. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 actiuni la un pret de emisiune egal cu valoarea nominalã. Calculati valoarea DA si DS generate de cresterea de capital. 4. Situatia înainte de cresterea capitalului se prezintã astfel: capital social 1.800 lei, format din 1.800 actiuni, rezerve 360 lei. Se decide cresterea capitalului social prin încorporarea de rezerve în valoare de 120 lei pentru care se emit actiuni noi la valoarea nominalã. Care este valoarea matematicã contabilã nouã a unei actiuni si mãrimea DA-ului? 5. Situatia actiunilor si obligatiunilor unei societãti se prezintã dupã cum urmeazã: Actiuni A: Achizitie pe 16 decembrie: 4.000 actiuni x 1,2 u.m. Actiuni C: Achizitie pe 15 decembrie: 2.000 actiuni x 3 u.m. Achizitie pe 23 decembrie: 1.500 actiuni x 3,1 u.m. Obligatiuni B: Achizitie pe 5 decembrie: 1.000 obligatiuni x 10 u.m. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1,1 u.m.; B = 9,3 u.m.; C = 3,2 u.m. Precizati înregistrãrile contabile în situatiile în care ajustarea deja existentã este de 150 u.m., respectiv de 250 u.m. 6. Între societatea A (locator) si societatea B (locatar) se încheie un contract de locatie-finantare cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani; – data începerii contractului: 1 ianuarie N; – obiectul contractului: utilaj; – valoarea justã a utilajului: 29.805 lei; – sunt prevãzute un avans de 5.000 lei si 3 redevente anuale de 10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului; – optiunea de cumpãrare se exercitã la sfârsitul celui de-al treilea an, iar valoarea ei este de 3.000 u.m.; – valoarea rezidualã este estimatã la 5.000 lei; – durata de viatã economicã este estimatã la 5 ani; – rata dobânzii utilizatã în actualizarea investitiei nete si în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 15%;

12. Se cere sã se prezinte calculele si înregistrãrile contabile la locator aferente primului an de contract. Studiu de caz:societatea de prestari servicii. si reevaluat la 31. – un teren achizitionat la un cost de 10. conform IAS 21 „Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”? Audit intern – Furca Teodora 1.– s-au fãcut cheltuieli legate de contract de 2.N la un cost de 4. Studiu de caz. atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3. 5. precum si algoritmul de calcul al ratei de 10%. Organizarea contabilitatii de gestiune.000 $ (cursul zilei: 3. datã la care dolarul valora 3 lei. corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 01. Studiu de caz:societatea de productie.317 lei.8 lei.N. Studiu de caz:societate de comert. 4.08.000 $. 4. – suma de 1. inclusiv. Studiu de caz:societatea de prestari servicii. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Venituri-Cheltuieli inclusiv intocmirea matricei riscurilor si a raportului intermediar.2 lei/$. – un stoc de mãrfuri cumpãrat la 30. Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda functionalã. Elaborare politici si proceduri contabile. 7. Cursul dolarului la 31. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Salarii pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar . Realizati o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri pina la nivelul intocmirii matricei si a raportului intermediar . în N-4 (cursul dolarului la data achizitiei fiind de 2.12.000 $. Studiu de caz:societate de productie.N-1 la nivelul sumei de 20. activele societãtii ALFA cuprind: – un utilaj a cãrui valoare netã contabilã este de 30. Elaborare politici si proceduri contabile. 2. atunci când un dolar valora 2. Elaborare politici si proceduri contabile. Organizarea contabilitatii pe centre de profit.18 lei. . Organizarea auditului intern si control intern al intreprinderi : Furca Teodora 1.000 $. 5.N este de 3. 2.000 $. stiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. acest utilaj a fost achizitionat la 01. 3. – o creantã de 8.000 $ privind drepturile asupra unui client strãin.04. în casierie.11. 3.1 lei/$) si depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exercitiului N. inclusiv. Studiu de caz:societatea de comert. Organizarea contabilitatii de gestiune.5 lei). Elaborare politici si proceduri contabile. La închiderea exercitiului N.N-2. iar rata implicitã pentru recuperarea investitiei nete plus cheltuielile directe în numele locatiei este de 10%.

consultanţă.000 lei pe 2 ani. iar dobânda se plăteşte lunar). 2 capitaluri proprii la sfârşitul trimestrului I 21. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? Fiscalitate – Popa Ioan 1. Care sunt calculele si înregistrãrile pe care ar trebui sã le facã întreprinderea în ipoteza în care aplicã IAS 18 „Venituri”? .000 lei. Care este diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat. pe 3 ani. Rata de referinţă a BNR pentru luna martie este de 10%.000 lei. Tot pe 1 februarie a contract un împrumut de la un acţionar în sumă de 30. la o ratã de 10%.000 lei. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi deductibile cheltuielile cu serviciile de management. dar între contabilul autorizat si contabilul salariat? 3. 3 capital împrumutat cu scadenţa mai mare de 1 an la începutul anului 50. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind îndeplinirea atributiilor sale? 2. iar împrumutul rambursabil la scadenţă). La 1 ianuarie N.– Cernusca Lucian 1. – 20% peste doi ani. Pe 1 februarie a contractat un împrumut de la o bancă în valoare de 20. Conditiile de decontare stabilite în contract sunt urmãtoarele: – 50% la semnarea contractului. În ce ordine vor fi plătite creanţele în cazul falimentului? Contabilitate-Horga Petru 1. Administrarea si lichidarea intreprinderilor. următoarea situaţie: 1 capitaluri proprii la începutul anului 20. o întreprindere a vândut unui client mãrfuri pentru care încaseazã 20.Expertiza contabila – Furca Teodora 1. rata anuală a dobânzii fiind de 20% (împrumutul se restituie integral la scadenţă.000 lei. 2. Se estimeazã cã întreprinderea-client ar fi putut obtine un credit echivalent pe piata financiarã.000 lei. Să se analizeze deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile.000 lei. cu o rată anuală a dobânzii de 25% (dobânda fiind plătibilă lunar. Un agent economic prezintă în anul 2009. – 30% peste un an. 4 capital împrumutat cu scadenţa mai mare de 1 an la sfârşitul primului trimestru 100. De către cine se face numirea lichidatorilor în societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni? 2. conform datelor din bilanţ. asistenţă sau alte prestări de servicii.

conform IAS 18 „Venituri”.000 lei achitabili dupã 60 de zile sau imediat. în situatia în care clientul plãteste la scadentã vânzarea obisnuitã (fãrã a se beneficia de scont)? 4. cu un scont de decontare de 2%. conform OMFP nr. cu aplicarea unui scont de 2% dacã plata se face pe loc. în situatia în care clientul plãteste imediat (beneficiazã de scont)? 5. 1. 1. Se considerã o vânzare în valoare de 30.752/2005. Se considerã o vânzare în valoare de 30.000 lei. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat.000 lei. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat. Se considerã o vânzare în valoare de 30. Care este solutia contabilã. Care este solutia contabilã. Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA dacã se aplicã prevederile IAS 18? . Se considerã o vânzare în valoare de 30. Care este solutia contabilã conform OMFP nr. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat.000 lei. cu un scont de decontare de 2%. Care este solutia contabilã conform IAS 18 „Venituri”.752/2005. în situatia în care clientul plãteste la scadentã vânzarea obisnuitã (fãrã a se beneficia de scont)? 3.2.000 lei. Societatea ALFA vinde societãtii BETA un stoc de marfã în urmãtoarele conditii: pretul de vânzare 150. cu un scont de decontare de 2%. în situatia în care clientul plãteste imediat (beneficiazã de scont)? 6. cu un scont de decontare de 2%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times