TEMA 3

PRINCIPIILE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI . PROCESUL DE MANAGEMENT ŞI RELAłIILE MANAGERIALE

Obiective ÎnŃelegerea semnificaŃiei principiilor generale ale managementului Identificarea trăsăturilor caracteristice ale activităŃii de management Definirea conceptului de proces de management Scoaterea în evidenŃă a importanŃei factorului uman asupra calităŃilor procesului de management Definirea relaŃiilor manageriale şi identificarea factorilor de determinare a acestora .

1.1.1.3.4 Principiul creşterii continue a eficacităŃii şi eficienŃei economice a firmei 3.3.6 Bibliografie .1 Procesul de management 3. 3.1.3 Procesul de management şi relaŃiile manageriale 3.2 Principiul motivaŃiei materiale şi morale 3.1.3.3. repartizării şi promovării personalului pe baza competenŃelor profesionale.1 Principiul asigurării concordanŃei dintre parametrii sistemului de management al firmei şi caracteristicile sale esenŃiale şi ale mediului ambiant 3.3 Principiul managementului participativ 3.ConŃinut 3.6 Optimizarea raportului dintre conducerea curentă şi cea de perspectivă 3.2 Trăsăturile caracteristice ale activităŃii de management 3.2 InfluenŃa factorului uman asupra calităŃii procesului de management 3.4 Concepte cheie 3.1.5 Teste de verificare 3. RelaŃiile manageriale 3.1 Principiile generale ale managementului 3.5 Principiul selecŃiei.

1 Principiile generale ale managementului Principiul asigurării concordanŃei dintre parametrii sistemului de management al firmei şi caracteristicile sale esenŃiale şi ale mediului ambiant Principiul motivaŃiei materiale şi morale Principiul managementului participativ Principiul creşterii continue a eficacităŃii şi eficienŃei economice Principiul selecŃiei.3. repartizării şi promovării personalului pe baza competenŃelor profesionale Optimizarea raportului dintre conducerea curentă şi cea de perspectivă .

1.1 Principiul asigurării concordanŃei dintre parametrii sistemului de management al firmei şi caracteristicile sale esenŃiale şi ale mediului ambiant FuncŃionalitatea şi competitivitatea unei firme presupune o permanentă corelare. precum şi al mediului ambiant în care îşi desfăşoară activitatea Dinamismul imprimat sistemului de management ca urmare a aplicării acestui principiu se referă la capacitatea ridicată de acŃiune. de intervenŃie în scopul adoptării activităŃii la cerinŃele pieŃei.3. ştiinŃifice şi culturale. la anticiparea şi chiar provocarea unui anumit curs al fenomenelor pieŃei . tehnologice. adoptare şi perfecŃionare a sistemului de management la situaŃia efectiv existentă în cadrul său. la cultura organizaŃională şi la contextul socio-economic în care îşi desfăşoară activităŃile Sursa acestui principiu rezultă din dinamismul dezvoltării economice.

comisioanelor. care să determine maximum de contribuŃie a stake-holderilor la atingerea obiectivelor stabilite . premiilor. de stabilire a mărimii şi repartizării dividendelor.2 Principiul motivaŃiei materiale şi morale Motivarea exprimă necesitatea stabilirii şi utilizării unor stimulente materiale şi morale de către factorii decizionali încât să asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părŃilor implicate în realizarea obiectivelor planificate ale organizaŃiei Aplicarea acestui principiu necesită adoptarea acelor modalităŃi de realizare.3. evaluare şi promovare a personalului.1.

a specialiştilor şi reprezentanŃilor proprietarilor.1.3 Principiul managementului participativ Acest principiu constă în atragerea sub diverse forme a personalului de specialitate la exercitarea procesului de conducere a firmei Exercitarea celor mai importante şi complexe procese şi relaŃii de management în cadrul firmei este necesar să se bazeze pe implicarea managerilor. pe baza schimbului de idei şi opinii. în cadrul organismului colectiv de conducere (consiliul de administraŃie).3. . apelând la leadership şi realizând un nou tip de cultură organizaŃională. Metode de atragere şi participare a specialiştilor la actul de conducere: managerul general se consultă bilateral şi succesiv cu fiecare manager din subordine managerul general conlucrează în cadrul unor reuniuni colective cu colaboratorii săi în luarea deciziilor deciziile importante se iau în comun.

1. cât şi eficienŃa activităŃii desfăşurate . structurarea şi combinarea tuturor proceselor şi relaŃiilor manageriale este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor economico-sociale cuantificabile şi necuantificabile ale firmei în vederea asigurării unei competitivităŃi ridicate Este important de avut în vedere realizarea concomitentă atât a eficacităŃii.3.4 Principiul creşterii continue a eficacităŃii şi eficienŃei economice a firmei La dimensionarea.

3.5 Principiul selecŃiei.1. cu spirit întreprinzător. a dinamismului şi complexităŃii economice naŃionale şi mondiale poate fi îndeplinită doar cu ajutorul unui personal cu un grad ridicat de competenŃă şi profesionalism. repartizării şi promovării personalului pe baza competenŃelor profesionale Realizarea problemelor complexe ale activităŃii firmelor în condiŃiile unei concurenŃe crescânde. cu o mare capacitate de organizare şi responsabilitate deplină Este necesar ca firmele să se preocupe continuu de perfecŃionarea şi ridicarea continuă a calificării personalului prin diferite forme pentru a asigura o competenŃă permanentă a personalului .

3. corespunzătoare evoluŃiei pieŃei. a mediului ambiant în ansamblul său .6 Optimizarea raportului dintre conducerea curentă şi cea de perspectivă Acest principiu impune pentru manageri grija constantă pentru problemele care vizează perspectiva activităŃii si anume elaborarea de strategii şi tactici prospective.1.

3.2 Trăsăturile caracteristice ale activităŃii de management Activitatea de management are caracter sistemic Activitatea de management are caracter ştiinŃific Activitatea de management are caracter interdisciplinar Activitatea de management presupune modelarea Activitatea de management necesită utilizarea întregului echipament electronic de calcul Activitatea de management are caracter profesionist .

3 Procesul de management şi relaŃiile manageriale EsenŃa managementului poate fi exprimată prin cele două componente de bază ale sale: Procesul de management RelaŃiile manageriale .3.

oameni şi relaŃii Procesul de management se deruleaza in 3 faze: Faza previzională Faza de operaŃionalizare Faza finală .1 Procesul de management SISTEMUL CONDUCĂTOR (MANAGERIAL) PRINCIPII INSTRUMENTE PROCEDEE TEHNICI SISTEMUL CONDUS METODE Managementul este procesul în care managerul operează cu trei elemente fundamentale : idei.3.3.

pentru că ponderea în modul de realizare a activităŃilor specifice uneia sau alteia din funcŃii sunt diferite în raport cu poziŃia pe care aceştia o acceptă în cadrul organizaŃiei Structura sistemului conducător al unei organizaŃii: Managementul de vârf (strategic) Managementul funcŃional Managementul operaŃional .3. pentru că managerii îndeplinesc aceleaşi funcŃii NU.2 InfluenŃa factorului uman asupra calităŃii procesului de management Este managementul la fel în toate organizaŃiile ? DA.3.

organizării. coordonării. antrenării şi control-evaluării activităŃii firmei RelaŃiile manageriale au o triplă determinare: social-economică tehnico-materială umană În funcŃie de poziŃia ocupată în cadrul structurii organizatorice relaŃiile manageriale pot fi : de autoritate de colaborare de subordonare de reprezentare . RelaŃiile manageriale RelaŃiile manageriale sau de management pot fi definite ca raporturile ce se stabilesc între componenŃii unei organizaŃii şi între aceştia şi componenŃii altor sisteme în procesele previzionării.3.3.3.

4 Concepte cheie principii de management proces de management relaŃii manageriale .3.

Ce se înŃelege prin proces de management şi în ce constă acesta? Care sunt elementele fundamentale cu care operează managerii în procesul de management? În ce constă ciclicitatea procesului de management? Ce se înŃelege prin relaŃii manageriale şi de câte feluri sunt acestea? . în general.5 Teste de verificare Ce se înŃelege. prin principiu? Care sunt principiile teoretice care stau la baza activităŃii de management? EnumeraŃi principalele trăsături ale activităŃii de management.3.