KSS PORMA BLG.

33 (Narebisa, 1998)

Republic of the Philippines DEPARMENT OF EDUCATION Region III

DIVISION OF PAMPANGA
City of San Fernando, Pampanga

Ginoong/Gng./Bb.: KENNETH JOHN L. ALFONSO Mr./Mrs./Ms. Bebe Anac, Masantol, Pampanga Kayo ay nahirang na ____________ Secondary School Teacher I – SG 11 __ ____na You are appointed as Department of Education
Division of Pampanga

may katayuang
with a

Regular Permanent__
(Status)

sa_______Malauli High School________
at the (Agency)

sa pasahod na __Two Hundred Twenty Two Thousand Five Hundred Eighty Eight Pesos (222, 588.00)_ piso.
with a compensensation rate of pesos per annum.

Ito ay magkakabisa sa petsa ng pagganap ng tungkulin subali’ t di aaga sa petsa ng pagpirma ng
The affectivity date of this appointment shall be the date of actual assumption by the appointee but not earlier than the date of issuance of

May 15, 2013

puno ng tanggapan o appointing authority.
the appointment which is the date of the signing of the appointing authority.

Ang appointment na ito ay
This appointment is Who

_Original______
(Original, Promotion, etc.) (Transferred, Retired, etc.)

bilang kapalit ni
vice and in accordance with Plantilla

________New Item_________________ na _______________________________ at ayon sa Plantilya OSEC – DECS-B Aytem Blg. TCHI – 158040-_ Pahina _______________ .
Item no.

2012

Page

Sumainyo, Very truly yours,

MALCOLM S. GARMA, CESO V Puno ng Tanggapan
Head of Agency

______________________________ Awtorisadong Opisyal Komisyong ng Serbisyo Sibil
Authorized Official/Civil Service Commission ______________________________________

_

May 15, 2013_____ Petsa ng Pagpirma
Date of Signing

Petsa / Date

Ed. SERBISYO SIBIL AY MAGPAPAWALANG BISA SA PAGHIRANG NA ITO MALIBAN KUNG ANG PAGBABAGO AY NASULAT NA KINUMPIRMA NG KOMISYON Petsa ngPersonnel paglabas sa KSS / Komisyon Selection Board Mga pagbibigyan ng Kopya Orihinal Pangalawang Kopya Pangatlong Kopya Kopya ng nahirang para sa Komisyon ng Serbisyo Sibil para sa Ahensya ______________________ .SERTIPIKASYON Ito ay pagpapatunay na lahat ng dapat gawin at mga kailangan dokumoentong para sa appointment na ito ay ayon sa CSC MC No. ZAPANTA. reviewed and found to be in order. s. s. LEONARDO D. 40 . Chairman Personnel Selection Board Mga Notasyon SERTIPIKASYON ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Ito ay pagpapatunay na ang nahirang ay nagdaan sa pagsusulit ng Personnel Selection Board at ___________________________________________________________________________ kwalipikado. DAVID HRMO-I SERTIPIKASYON Ito ay pagpapatunay na ang nahirang ay nagdaan sa pagsusulit ng Personnel Selection Board at kwalipikado. This is to certify that the appointee has been screened and found qualified by the Promotion/Personnel Selection Board. 1998 have been complied with. 1998 ay nasunod na. CELIA C. Ang posisyon ay nalathala sa ________CSC________________________________ noong (The position was published at) on __________________________ This is to certify that all requirements and supporting papers pursuant to MC# 40. D. ___________________________________________________________________________ This is to certify that the appointee has been screened and found qualified by the Promotion/Personnel ANUMANG BURA O PAGBABAGO SA AKSYONG GINAWA NG KOMISYONG NG Selection Board. narebisa ko at napatunayang nasa ayos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful