Σᾶο εὐρόκαζηε Καιό & Εὐινγεκέλν Πάζρα !!

Πνηόο ὁ ζθνπόο ηνῦ Μπζηεξίνπ ηῆο ἐμνκνινγήζεωο
Λόγῳ ηῶλ ἡκεξῶλ ηῆο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηῆο θαί ἐλ ὅςεη ηῆο ἐπηθείκελεο κεγάιεο
἖βδνκάδνο ἥηηο εἶλαη πεξίνδνο λεζηείαο θαί πξνζεπρῆο θαί ἐηνηκαζίαο ηῆο ςπρῆο καο γηά
ηό Μπζηήξην ηῆο Θείαο Δὐραξηζηίαο θαί ηῆο πλεπκαηηθῆο ἀλαγελλήζεσο καο δηά ηῆο ηνῦ

Χξηζηνῦ Ἀλαζηάζεσο, ζά ἀλαθεξζνῦκε ζπληόκσο εἰο αὐηήλ ηήλ ἔθδνζηλ δηά αὐηήλ
ηήλ πξνεηνηκαζία, ηόλ ζθνπό θαί ηά ὠθέιε ηνῦ Μπζηεξίνπ ηῆο ἖μνκνινγήζεσο.
Ὁ ἄλζξσπνο εὐθόισο πεξηπίπηεη θαί κεηά ηό ζεῖνλ Βάπηηζκα εἰο δηαθόξνπο
ἁκαξηίαο, δηόηη ἐλππάξρεη εἰο αὐηόλ ἡ ἔκθπηνο θιίζηο θαί ξνπή πξόο ηό θαθόλ ∙ ηνῦην
εἶλαη ζπλέπεηα ηνῦ πξνπαηνξηθνῦ ἁκαξηήκαηνο θαί ηῆο θιεξνλνκηθῆο δηαθζνξᾶο ἀπό
ηήλ ὁπνίαλ δέλ ἀπαιάζζεηαη, δηόηη κέλεη αὐηή ὡο πνηλή θαί κεηά ηό Βάπηηζκα, δηά λά
δνθηκάδεηαη ηό αὐηεμνύζηνλ θαί δηά λά ἀγσλίδεηαη ὁ ἄλζξσπνο θαί λά ιακβάλῃ ηό
ζηέθαλνλ ηῶλ βαπηηδνκέλσλ.
Γηά ηνῦην ινηπόλ ὁ Κύξηνο ἡκῶλ Ἰεζνῦο Χξηζηόο,
γλσξίδνληαο ηό εὐθνιόπηζηνλ ηῆο ἀλζξσπίλεο
θύζεσο θαί κή ζέισλ ηόλ ζάλαηνλ ηνῦ ἁκαξησινῦ,
εὐδόθεζε θαί ζπλέζηεζε εἰο ηήλ ἖θθιεζίαλ Σνπ ηό
ἀιεζῶο κέγα θαί ζσηήξηνλ Μπζηήξηνλ ηῆο Ἱεξᾶο
἖μνκνινγήζεσο θαί Μεηαλνίαο. Σό κπζηήξηνλ αὐηό
ηεινύκελνλ ἐλώπηνλ ηνῦ πλεπκαηηθνῦ Παηξόο
ἀπνπιύλεη θαζώο θαί ηό Βάπηηζκα, ὅιαο ηά
ἁκαξηίαο, ηάο ὁπνίαο ἔπξαμε θαί ἐμνκνινγήζε ὁ
ἄλζξσπνο
θαί
ἀλαζπλδέεη-ἐπαλαζπλδέεη
ηόλ
ἐμνινκνγνύκελνλ κέ ηόλ Θεόλ.
Ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο ὁ λένο ιέγεη δηά ηό Μπζηήξηνλ
ηῆο ἖μνκνινγήζεσο : «Ἀπό ηήλ ζηηγκήλ ὅπνπ
θάπνηνο ζά ἐμαγνξεύζῃ εἰο ηόλ θόζκνλ αὐηόλ ηάο
ἁκαξηίαο ηνπ θαί εἰο ἑμῆο ἐπηδνζῇ εἰο κεηάλνηαλ, ζά
ηνῦ ζπγρσξήζῃ ὁ Θεόο ὅζα κέρξη ηόηε ἐμεγόξεπζε ∙
θαί ηνῦ ινηπνῦ εἶλαη ἐιεύζεξνο ἀθνῦ δερζῇ ἀνξάησο ηήλ ἄθεζηλ ηῶλ ἁκαξηηῶλ ηνπ».
Αὐηό ηό γλσξίδνπλ θαιά νἱ δαίκνλεο, θαί δηά ηνῦην, ἐάλ ἀθόκε δῇ ὁ ἄλζξσπνο, ηνῦ
ὁπνίνπ βιέπνπλ ζηά ἔγγξαθά ηνπο ἐζβεζκέλα ηά ἁκαξηήκαηά ηνπ, πξνζπαζνῦλ κέ
κεγαιπηέξαλ ζθνδξόηεηα λά γξάςνπλ πνιιά ἄιια ἀληί ἐθείλσλ, ὥζηε λά γίλνπλ πάιη
θύξηνη αὐηνῦ. Καί εἰδηθά ἄλ θάπνηνο πιεζηάδεη πξόο ηό ηέινο ηῆο δσῆο ηνπ, ηόηε
βιέπεη ἐμαγξησκέλνπο ηνύο δαίκνλεο θαί κέ κεγαιπηέξαλ καλίαλ λά ηνῦ ἐπηηίζεληαη.

1

Γη’ αὐηό εἶλαη πξαγκαηηθῶο κεγάιν θαί ζσηήξηνλ θαί θαηά πνιύ ὠθέιηκνλ λά
γίλεηαη πξίλ ἀπό ηόλ ζάλαηνλ γεληθή ἐμνκνιόγεζηο, ἡ ὁπνία ἀπαιάζζεη εὐθόισο θαί
ζπληόκσο ηόλ ἄλζξσπνλ ἀπό ηνηνύηνπο δηαθόξνπο θαί πνηθίινπο πεηξαζκνύο.
Σόηε δηέξρεηαη ἡ ςπρή ηνῦ ἀλζξώπνπ κέ παξξεζίαλ θαί ἀλεκπόδηζηα εἰο ηόλ ἀέξα
ηά ηειώληα, ηά ὁπνῖα εἶλαη θνβεξώηαηα θαί γεκάηα θξίθε. Αὐηά εἶλαη 20 εἰο ηόλ
ἀξηζκόλ.
Δἶλαη ηῆο Καηαιαιηᾶο, ηῆο Λνηδσξίαο, ηνῦ Φζόλνπ, ηνῦ Ψεύδνπο, ηνῦ Θπκνῦ θαί
ηῆο Ὀξγῆο, ηῆο Αἰζρξνινγίαο θαί Δὐηξαπειίαο (Ἀζηεηνινγίαο), ηνῦ Γόινπ, ηῆο
Κελνδνμίαο, ηῆο Φηιαξγπξίαο, ηῆο Μέζεο, ηῆο Μλεζηθαθίαο, ηῆο Μαγείαο, ηῆο
Γαζηξηκαξγίαο, ηῆο Δἰδσινιαηξείαο, ηῆο Παηδνθζνξίαο, ηῆο Μνηρείαο, ηῆο Κινπῆο,
ηῆο Πνξλείαο, ηῆο Ὑπεξεθαλείαο.
἖άλ πάιη ἐπηδνζῇ κέλ θάπνηνο εἰο ηήλ κεηάλνηαλ θαί παύζῃ ηά πνλεξά ἔξγα, δέλ
ἐμαγνξεύζεη ὅκσο ηά παξαπηώκαηα θαί ἁκαξηήκαηα, ηά ὁπνῖα εἶρε δηαπξάμεη κέρξη
ηόηε, κόλν ἡ ἀπνρή ἀπό αὐηά εἰο ηίπνηε δέλ ζά ηόλ ὠθειήζῃ, δηόηη θαζώο ἀλεθέξζε,
ὅια ὅζα ἐμνκνινγήζεζαλ, ἐμαιείθνληαη θαί ζβήλνληαη κέ ηήλ δύλακηλ ηνῦ Ἁγίνπ
Πλεύκαηνο.
Ὁκνίσο δέ θαί ὅζνη ἔξρνληαη κέ κεγάιελ παλνπξγίαλ δηά λά
ἐμνκνινγεζνῦλ θαί δέλ ζηεξίδνπλ ηήλ ἐιπίδα θαί ηήλ πίζηηλ ηνπο εἰο ἕλα πλεπκαηηθόλ
Παηέξα, ἀιιά, ἄιια ἁκαξηήκαηα ιέγνπλ εἰο ηόλ ἕλα, ἄιια ζθάικαηα ἀπνθαιύπηνπλ
εἰο ηόλ ἄιινλ, ὡζάλ λά ἐληξέπνληαη ηόλ ἐμ’ ἀξρῆο ηνπο πλεπκαηηθόλ ∙ θαί κνινλόηη
αὐηόο εὐξίζθεηαη ἀθόκε εἰο ηήλ δσήλ ἔξρνληαη εἰο ἄιινλ Πλεπκαηηθόλ δηά λά
ἐμνκνινγεζνῦλ, δηά λά κήλ θαλνλίδνληαη πεξηζζόηεξνλ δηόηη ἐμαθνινπζνῦλ λά
θάλνπλ ηά ἴδηα θαθά. Καί θαηακεξίδνπλ ηά ἁκαξηήκαηά ηνπο πόηε ζηόλ πξῶην
Πλεπκαηηθό, πόηε ζηόλ δεύηεξν θαί πόηε θαί ζέ ηξίην !! Πξέπεη ὅκσο αὐηνί λά
γλσξίδνπλ θαιά, ὅηη κέ αὐηήλ ηήλ παλνπξγίαλ θαί ηήλ θαπειεπκέλε ἐμαγόξεπζε
θαζόινπ δέλ ζά ὠθειεζνῦλ θαί δέλ ζά ἀπνθύγνπλ ηάο θαλνληζκέλαο ηηκσξίαο.
Γη’ αὐηό ἐλ ὅςεη ηῶλ ἡκεξῶλ ἄο ἐπηιέμνπκε ηόλ Πλεπκαηηθό ηῆο δωῆο καο, ἄο
ἐμνκνινγεζνῦκε θαζαξῶο, θαί ἄο θξίλωκελ ηόλ ἑαπηό καο ἐλώπηνλ ηνῦ
Πλεπκαηηθνῦ θαί δη’ αὐηνῦ ἐλώπηνλ ηνῦ Θενῦ ὥζηε ζπγρσξεκέλνη δηά ηῆο εὐρῆο
ἐπί πεηξαρειίνπ ὅπνπ ζά κᾶο δηαβάδῃ ζά ζσζνῦκε θαί δέλ ζά θαηαθξηζνῦκε «ἐλ ηῇ
ἡκέξᾳ ἐθείλῃ ηῇ θνβεξᾷ». Ἀκήλ.
(ζπλερίδεηαη)

Μέ ἀγάπε Χξηζηνῦ
π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

Ἔζηκα ηνῦ Πάζρα
Σό ρξηζηηαληθό ζπκβνιηζκό ηνῦ Πάζρα θαζηέξσζε γηά πξώηε θνξά ὁ Ἀπόζηνινο
Παῦινο. Ἀπό ηήλ ἐπνρή πνύ νἱ ρξηζηηαλνί ἂξρηζαλ λά γηνξηάδνπλ ηό Πάζρα,
δηαηήξεζαλ ὀξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνῦ ἗βξατθνῦ, ἐλῶ ηαπηόρξνλα πξνζέζεζαλ
ἂιια. Αὐηό θαίλεηαη ἀπό ηό παζραιηλό ἀξλί (ὀβειίαο) θαί ηά θόθθηλα αὐγά. Πινύζηα
εἶλαη ἡ παξάδνζε γηά ηόλ ζπκβνιηζκό ηῶλ αὐγῶλ ηνῦ Πάζρα. Σό αὐγό, παλάξραην
ζύκβνιν ηῆο γέλεζεο ηνῦ θόζκνπ, ηῆο γέλλεζεο ηῆο δσῆο, ηό ζπλαληᾶκε ζέ πνιιέο
ιαηξείεο, ηόζν πξσηόγνλεο, ὅζν θαί πεξηζζόηεξν ἐμειηγκέλεο. Δἶλαη ζηή ιατθή θαί
κπζνινγηθή θαληαζία ηό ζύκβνιν ηῆο δσῆο. Ἐρεη κέζα ηνπ δύλακε δστθή θαί

2

πίζηεπαλ πώο κπνξνῦζε λά ηήλ κεηαδώζεη ζηνύο ἀλζξώπνπο, ηά δώα, ηά θπηά. Γηά
ηνύο πξώηνπο Χξηζηηαλνύο ηό αὐγό εἶλαη ηό ζύκβνιν ηῆο Ἀλάζηαζεο ηνῦ Χξηζηνῦ.
΢ηό Μεζαίσλα, βάθνληαλ αὐγά γηά λά δνζνύλ ζάλ δῶξα ηό Πάζρα.
΢ηά Βπδαληηλά ρξόληα ἒθηηαρλαλ θνπινύξα πνύ ζηήλ κέζε ηεο εἶρε ἓλα θόθθηλν
αὐγό. Σό αὐγό, ἀπό ηό ὁπνῖν βγαίλνπλ ηά πνπιηά, ζπκβνιίδεη ηήλ δσή, ἐλῶ ηό
θόθθηλν εἶλαη ηό ρξώκα ηῆο δσῆο. Σό βάςηκν ηῶλ αὐγῶλ, γηά ιαηξεπηηθνύο ζθνπνύο
ἀπαληᾶηαη ζέ δηάθνξνπο ηόπνπο ηνῦ θόζκνπ.
Γηαηί βάθνληαη ὃκωο θόθθηλα ηά αὐγά ηῆο Ἀλάζηαζεο ;
Ἡ παξάδνζε ιέεη πώο : «Ὃηαλ εἶπαλ πώο
ἀλαζηήζεθε ὁ Χξηζηόο, θαλείο δέλ ηό πίζηεπε.
Μηά γπλαίθα, πνύ θξαηνῦζε ζηό θαιάζη ηεο
αὐγά, θώλαμε : Μπνξεῖ ἀπό ἂζπξα λά γίλνπλ
θόθθηλα; Καί, ὠ ηνῦ ζαύκαηνο ἒγηλαλ !» ΢ηήλ
Κέξθπξα δηεγνῦληαη ηά ἑμῆο : Ὃηαλ ἀλαζηήζεθε
ὁ Χξηζηόο, πξῶηα-πξῶηα ηό ἂθνπζαλ θάηη αὐγά.
Ἀκέζσο ἂξρηζαλ ηήλ ηξεράια λά ηό δηαδώζνπλ
παληνῦ. Ἀπό ηό πνιύ ηό ηξέμηκν ἒγηλαλ
θαηαθόθθηλα ! Μεξηθνί πηζηεύνπλ ὃηη ηά αὐγά
βάθνληαη θόθθηλα ζέ ἀλάκλεζε ηνῦ αἵκαηνο ηνῦ
Χξηζηνῦ, πνύ ρύζεθε γηά ἐκᾶο ηνύο ἀλζξώπνπο.
Κόθθηλν εἶλαη θαί ηό ρξῶκα ηῆο ραξᾶο. Χαξᾶο
γηά ηήλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ. Δἶλαη παξάιιεια ὃκσο θαί ρξῶκα ἀπνηξεπηηθό.
Κόθθηλεο βειέληδεο θαί θόθθηλα καληίιηα θξεκνῦζαλ ηή Μεγάιε Πέκπηε ζηήλ
Καζηνξηά νἱ γπλαίθεο γηά ηό θαιό. Κόθθηλν παλί ἒβαθαλ καδί κέ ηά αὐγά ηνπο ζηή
Μεζεκβξία θαί ηό θξεκνῦζαλ ζηό παξάζπξν γηά ζαξάληα κέξεο, γηά λά κήλ ηνύο
πηάλεη ηό κάηη. Σό βάςηκν ηῶλ αὐγῶλ γηλόηαλ ηή Μεγάιε Πέκπηε γη’ αὐηό θαί ηήλ
ἔιεγαλ Κόθθηλε Πέθηε ἢ Κνθθηλνπέθηε. Παιηόηεξα ηό ζπλήζηδαλ θη ἀπνβξαδίο,
πάληνηε ηά κεζάλπρηα, κέ ηό μεθίλεκα ηῆο λέαο κέξαο. Καηλνύξηα πξέπεη λά ἦηαλ ἡ
θαηζαξόια πνύ ζά ἒβαθαλ ηά αύγά θαί ὁ ἀξηζκόο ηνπο όξηζκέλνο θαί ηή κπνγηά ηή
θύιαγαλ ζαξάληα κέξεο θαί δέλ ηήλ ἒρπλαλ, ἀθόκα θαί ηόηε, ἒμσ ἀπό ηό ζπίηη.
Τό ζνύβιηζκα ηνῦ ἀξληνῦ

Σό ζνύβιηζκα ηνῦ ἀξληνῦ ἒρεη δηπιό
ζπκβνιηζκό. Σό ἀξλί ζηήλ ἱνπδατθή ζξεζθεία
ζπκβνιίδεη ηό ἀληηθείκελν ηῆο ζπζίαο. ΢ηήλ
Ἀξραῖα ἗ιιάδα κεηά ηόλ ζάλαην ηνῦ ἀγαπεκέλνπ
ηνπο πξνζώπνπ νἱ ζπγγελείο ἒςελαλ ἀξληά ἐπί
ζαξάληα κέξεο θαί γιεληνῦζαλ δίπια ζηόλ ηάθν
ηνῦ λεθξνῦ. ΢ηήλ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ηό
ζνύβιηζκα ηνῦ ὀβειία ζπκβνιίδεη ηόλ Χξηζηό πνύ
ζπζηάζηεθε ζάλ ηόλ ἀκλό γηά ηή ζσηεξία ηῆο
ἀλζξσπόηεηαο. Ὃηαλ ὁ Ἰεζνῦο ὀλνκάδεηαη ὁ
Ἀκλόο ηνῦ Θενῦ ζηό θαηά Ἰσάλλε 1:29 θαί 1:36, ἀλαθέξεηαη ζ΄ Αὐηόλ ὡο ηήλ ηέιεηα

3

θαί ὑπέξηαηε ζπζία γηά ηήλ ἀκαξηία. Γηακέζνπ ηνῦ ζαλάηνπ Σνπ ζηόλ ζηαπξό ὡο ἡ
ηέιεηα ζπζία ηνῦ Θενῦ γηά ηήλ ἁκαξηία θαί κέ ηήλ ἀλάζηαζή Σνπ ηξεῖο κέξεο
ἀξγόηεξα, κπνξνῦκε ηῶξα λά ἒρνπκε αἱώληα δσή ἐάλ πηζηεύνπκε ζ΄ Αὐηόλ. Σό
γεγνλόο ὃηη ὁ ἲδηνο ὁ Θεόο ἒδσζε ηήλ πξνζθνξά πνύ κᾶο ιπηξώλεη ἀπό ηήλ ἁκαξηία
εἶλαη κέξνο ηῶλ ιακπξῶλ θαιῶλ λέσλ ηνῦ εὐαγγειίνπ πνύ μεθάζαξα θεξύηηεηαη ζηήλ
Α΄ Πέηξνπ 1:18-21 : «μέξνληαο ὃηη δέλ ιπηξσζήθαηε ἀπό ηή κάηαηε παηξνπαξάδνηε
δηαγσγή ζαο κέ θζαξηά, ἀζήκη ἢ ρξπζάθη, ἀιιά κέ ηό πνιύηηκν αἷκα ηνῦ Χξηζηνῦ,
ὡο ἀκλνῦ ρσξίο ςεγάδη θαί ρσξίο θειίδα∙ ὁ ὁπνῖνο ἦηαλ κέλ πξννξηζκέλνο πξίλ ἀπό
ηή δεκηνπξγία ηνῦ θόζκνπ, θαλεξώζεθε ὂκσο ζηνύο ἒζραηνπο θαηξνύο γηά ζᾶο, πνύ
πηζηεύεηε δηακέζνπ αὐηνῦ ζηόλ Θεό, ὁ ὁπνῖνο ηόλ ἀλάζηεζε ἀπό ηνύο λεθξνύο, θαί
ηνῦ ἒδσζε δόμα, ὣζηε ἡ πίζηε ζαο θαί ἡ ἐιπίδα λά εἶλαη ζηόλ Θεό.»
Βίθπ Ἀγγειή
Φηιόινγνο

«Ὁ Μπζηηθόο Δεῖπλνο» (απόζπαζκα)
Καί ιέεη ὁ Ναδσξαῖνο ζηνύο καζεηάδεο:

«Τό αἰώλην εἶκαη ηό θῶο θαί ζεῖο
ιακπάδεο

Φῶο ἀπό θῶο, ζηά ζθόηε, ἐζεῖο πηζηνί
ὁδεγνί θαί νἱ πξῶηνη
θαηαιπηέο ηῶλ γήηλσλ ζξήλσλ,
πνύ ζεῖν κήλπκα ζά θέξεηε παληνῦ,
θη ἀθόκα θη ὥο ηή ρῶξα ηῶλ ἗ιιήλσλ.
Σνῦ δείπλνπ καο ραξήηε ἀπόςε ηή ραξά.
Καί ηήλ θαξδηά ζηπιώζεηε γεξά κέ ηό
ςσκί θαί ηό θξαζί,

πνύ αἷκα θαί ζῶκα εἶλαη δηθό κνπ,

κήλ ἀπνζηάζεηε ρισκνί κέο ηήλ ἀλεθνξηά ηνῦ δξόκνπ».
Καί ιέεη ζηόλ Ἰζθαξηώηε: «Έζύ, ηνῦην ηό μέρσξν ὁινθόθθηλν θξαζί ζά πάξῃο,
ηά θινγηζκέλα ρείιε λά δξνζίζῃο, πξίλ ζηό Ραββί ἕλα θίιεκα ραξίζῃο.

Δηθόο κνπ ἐζύ θαί ζηέθεηο ηόζν ρώξηα !...»

΢ηέιηνο ΢πεξάληζαο , (΢κύξλε 1888 – Αζήλα 1962)

4

Related Interests