Соња Маринковић

ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ ЧАС
1. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ОСМИ
Наставна тема: РОМАНТИЗАМ
Наставна јединица: ОДЛИКЕ РОМАНТИЗМА
Наставна средства, методе и облици рада: уџбеник, CD, монолошко-дијалошка
метода, демонстрација
КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ
Уводни део
Подсећање на главне одлике и представнике класицизма. Обнављање Бетовена,
pосебно стилско одређењe његовог другог и трећег периода. Подсећање на
хронологију: Бетовен као наследник Хајдна и Моцарта. Обнављање главних
жанрова класицизма: симфонијска, концертантна, камерна и солистичка музика
(место клавира у музици класичара, нарочито клавирске сонате и варијација).
Главни део часа
Обрада историјских прилика у 19. веку. Објашњење духа модерног доба: пораст
броја становника, развој градова, европска експанзија, колонизација, социјалне
промене, развој национализма. Романтизам у књижевности, ликовним
уметностима, филозофији, моди... Разматрање уводне хронолошке табеле.
Објашњење појма Бетовеново доба. Хронологија, Бетовен као савременик прве
генерације романтичара (Вебер, Шуберт). Поставка принципа да није неопходно
напамет учити године, већ разумевати хронолошке односе појава које се изучавају.
Повезивање стваралачких интересовања романтичара са делима претходника.
Неговање симфонијске, концертантне, камерне и солистичке музике, статус опере.
Звучни пример: Обнављање Бетовенових композиција, посебно Оде радости
Обрада изабране песме.
Задаци
Почетак рада на хронолошкој табели.
Почетак израде речника. Речник се ради на часу и основна функција му је појмовно
прецизирање градива. Може се радити у посебној свесци или користити неко
обележавање савладаних појмова на крају књиге.

виртуозитет. Звучни пример: слушање Минутног валцера и разговор о валцеру и Шопеновом стваралаштву. подсећање на чувене стихове песника романтичара.2. њихови називи. представника пољске националне школе. CD. монолошко-дијалошка метода. Обрада појма виртуозитет из угла извођача и из угла слушаоца. Поређење свитног и сонатног циклуса: број ставова. веку. CD. Главни део часа Обрада соло песме. Уочавање доминације цикличних облика у раздобљима која претходе романтизму. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање: подсећање на стилизације игара у бароку и настанак барокне свите. веку. Најзначајнији представници клавирске музике раног романтизма – Шопен и Лист. монолошко-дијалошка метода. марта 2010. Главни део часа Обрада: клавир у 19. методе и облици рада: уџбеник. 6 бр. мазурка. обележено 200 година од рођења Шопена. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: РОМАНТИЗАМ Наставна јединица: КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЧАРА Наставна средства. валцер. 1 Обрада Шубертове песме Дивља ружица Задаци Допуна речника одредницама минијатура. Појава виртуозитета. Уочити да припада типичном романтичарском жанру – 2 . карактери. Слушање Шопенове Мазурке оп. 3. методе и облици рада: уџбеник. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: РОМАНТИЧАРСКА МИНИЈАТУРА Наставна средства. Обнављање знања о клавиру и клавирској литератури у 18. Подсећање да је 1. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о романтичарској поезији.

4. Слушање Херојске полонезе. на пример. методе и облици рада: уџбеник. Указати да се у вокално-инструменталној музици увек прожимају поетски предложак са музичким значењима. Импровизација мелодија на задати ритам. Упознати најзначајније композиторе. други став На балу. Обрада одабраног нотног примера. Објашњење жанровске одреднице симфонијска поема. Обрада мазурке и полонезе. Звучни примери: Шубертова Дивља ружица. драмски и ликовни елементи. где се прожимају музички. Значај првог манифестно написаног аутобиографског програма за Фантастичну симфонију (Париз. CD. сценични моменат става. да би инструментални жанрови превладали у стваралаштву класичара. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРОГРАМСКА МУЗИКА РОМАНТИЗМА Наставна јединица: РОМАНТИЧАРСКА ПРОГРАМНОСТ Наставна средства. монолошко-дијалошка метода. Извођење ритмичких образаца мазурке. Звучни пример: Фантастична симфонија. У највећем делу историје музике доминирали су вокално-инструментални жанрови. Постоје и комплексни жанрови попут опере и балета. Указати да соло песма представља вид камерне музике. Објаснити нову социјалну функцију жанра и истаћи да припада уметничким формама. Слушање. Истаћи драмски.минијатури. Заслуге Берлиоза и Листа. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Подсетити се примера програмске музике коју ученици познају (Годишња доба Вивалдија. изведена 1830). Рађање самосталне инструменталне музике почело је у барокној епохи. Напомена 3 . посебно односа текста и музике. Обнављање примера мазурке. или других композиција – Пасторалне симфоније Бетовена). обнављање песме на српском језику. најчешће (али не искључиво) за глас и клавир и уочити да клавир и у овом жанру има значајну улогу. Главни део часа Обрада: романтичарска идеја програмности. Напомена Корелација: књижевност Задаци Завршетак хронолошке табеле и речника. Шуберта и Шумана.

ансамбли. типови опере у 18. Упознавање с програмом. CD. Закључивање о функцији програма. инструменталне нумере. Напомена Корелација: књижевност и историја 6. речитатив. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: РАНОРОМАНТИЧАРСКА ОПЕРА (РОСИНИ И ВЕБЕР) Наставна средства. белканто. Разговор о односу текста и музичке форме. валцер. Обрада нотног прилога певањем и/или свирањем. симфонијска поема. монолошко-дијалошка метода. Сметана као представник чешке националне школе. опера буфо. форма опере (типови нумера – арија. зингшпил.Корелација: књижевност 5. методе и облици рада: уџбеник. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРОГРАМСКА МУЗИКА РОМАНТИЗМА Наставна јединица: РОМАНТИЧАРСКА ПРОГРАМНОСТ: СМЕТАНА Наставна средства. дефиниције жанра. француска опера. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање опере. жанр сцене. методе и облици рада: уџбеник. 4 . CD. веку: опера серија. Звучни пример: слушање почетка Влтаве. посебно увертире и балетске нумере). Разумевање симбола. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање појмова програмска музика. Подсећање на најзначајније Моцартове опере. Главни део часа Обрада Сметанине композиције Влтава. монолошко-дијалошка метода.

Значај Вагнера за идеју реформе опере. посебно Толкиновим Господаром прстена. Звучни пример: Јахање Валкира. замењене драмским – сценама у којима се радња одвија континуирано. Значај борбе за национално ослобођење у 19. веку. нови. нумере. необичан регистар инструмената. Рађање нове форме опере – музичке драме у којој су музичке јединице. Водећа улога италијанске оперске традиције. Напомена Корелација: књижевност. Најзначајнији представник италијанске опере. издвајање четири виолине из оркестра. филм 5 . века – Прстена Нибелунга. Објашњење најкомплекснијег оперског дела 19. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Веберове опере. Звучни пример: почетак прелудијума за оперу Лоенгрин. Слушање Хора ловаца и Свадбеног хора. Уочавање коришћења лајтмотива у савременој филмској музици. Обрада Свадбеног хора из Чаробног стрелца. инспирација у германској и келтској митологији. Обрада појма лајтмотив. без некадашњих „застанака“. Ђоакино Росини. CD. Значај рађања националне опере у епохи романтизма. ведрина. Звучни пример: слушање Хора ловаца. Звучни пример: арија Фигара из првог чина Севбиљског берберина. аутор опера серија и опера буфо. нагли. Уочити како Вагнер ради са лајтмотивом градећи целу сцену од једног мотива. Новаторске идеје Рихарда Вагнера: промена односа музике и драме. Уочавање карактеристике буфо стила: често понављање текста. које доносе мотив Грала у најтишој динамици. Замена кастрата примадоном. ВАГНЕР Наставна средства. промене тема опера у епохи романтизма. непредвидиви скокови. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: МУЗИЧКА ДРАМА. Напомена Корелација: историја 7. затим слушање примера. брзо изговарање. Веберов Чаробни стрелац. Уочити специфичност звучне боје.Главни део часа Обрада романтичарске опере. Национална опера у служби борбе за национални идентитет. Главни део часа Обрада појма музичка драма. романтичарски садржаји. Повезивање са савременим жанровима епске фантастике. монолошко-дијалошка метода. методе и облици рада: уџбеник.

ансамбала. Напомена Задаци Допуна речника. CD. методе и облици рада: уџбеник. Значај руске музике у светској музичкој баштини. Поређење Вердија и Вагнера (уочити да су рођени исте године). Главни део часа Обрада: значај и карактеристике Вердијеве опере. 9. арија. Чајковски Звучни пример: Бородинове Половецке игре Обрада Рјабинушке Напомена Корелација: историја 6 . CD. монолошко-дијалошка метода. Превласт гласа и мелодијског начела. монолошко-дијалошка метода. Обрада нотног примера. Звучни пример: Хор Јевреја из опере Набуко. Главни део часа Обрада теме: прва национална опера. Звучни пример: Марш из Аиде. Вердијев однос према традицији: постојање жанр сцена. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: ВЕРДИ Наставна средства. Улога словенских народа у историји музике. Вердијево интересовање за херојско-историјске теме у раној опери.8. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: НАЦИОНАЛНА ОПЕРА Наставна средства. Подсећање на познате мелодије: Винску песму из Травијате или Војводину песму из Риголета. методе и облици рада: уџбеник. Петорица. којих се Вагнер одриче. Разговор о значају уметности у идеологији романтичарског национализма. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Росинија и италијанске опере. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање појма национална опера који је обрађен у вези са Вебером. Представници руске музике: Глинка. Значај словенске традиције.

Напомена 7 . Задаци Обнова појмова везаних за оперу и балет у романтизму. Звучни пример: Лабудово језеро Обрада примера за свирање. CD. Значајни представници. Улога балета у опери у 18. век) и његову огромну популарност у Француској у 17. Звучни пример: почетак Недовршене симфоније. веку (примери који су рађени – Верди. Обрада песме. Форма симфонијског циклуса: карактер и форма појединачних ставова. Звучни пример: Бизеова Кармен.10. Најпознатији и најпопуларнији балет свих времена – Лабудово језеро. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Подсећање на рађање балета у ренесансној традицији (Италија. Обрада примера друге теме из Недовршене симфоније (певање или свирање). Блискост његове музике духу игре (симфонијске. Бородин) Главни део часа Обрада француског и руског балета 19. 11. Симфонија као централни жанр музике класичара. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање симфоније. Значај балета у опусу Чајковског. Симфонија Хајдна. монолошко-дијалошка метода. Значај балета у опери романтичара. клавирске). посебно на двору Луја XIV. 16. и 19. Бетовенових савременика и наследника. века. Главни део часа Обрада теме: место симфоније у делима романтичара. веку. који је и сам учествовао у плесу. монолошко-дијалошка метода. Инспирација шпанским фолклором. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: БАЛЕТ РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: БАЛЕТИ ЧАЈКОВСКОГ Наставна средства. и 18. методе и облици рада: уџбеник. методе и облици рада: уџбеник. Лирски карактер тематизма симфоније романтичара. Обратити пажњу на инструменте који доносе теме и на динамику. CD. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СИМФОНИЈА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: ШУБЕРТ Наставна средства. Моцарта и Бетовена.

Обрада примера за свирање. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СИМФОНИЈА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: БРАМС Наставна средства. трећи став Малерове Друге симфоније. Главни део часа Симфонија у позном романтизму. МЕНДЕЛСОН) Наставна средства. Напомена 8 . Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: КОНЦЕРТ РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: РАНОРОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ (ШОПЕН. Монументалност дела.12. Интересовање за клавир. методе и облици рада: уџбеник. троставачност. Звучни примери: трећи став Брамсове Треће симфоније. нестајање двоструке експозиције. Обрада неке од уметничких песама домаћих аутора. његова популарност. Одредити шта је виртуозно у тим концертима. Значај дела Јоханеса Брамса. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање одлика рано романтичарске симфоније. каденца. 13. карактер појединачних ставова. Форма концерта. методе и облици рада: уџбеник. ведрину и оптимизам теме финала код Шопена. монолошко-дијалошка метода. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање барокног и класичног концерта. CD. ређе виолину или виолончело. Уочити лирски карактер тематизма код Менделсона. Представници. Звучни примери: трећи став Шопеновог концерта и почетак Менделсоновог виолинског концерта. CD. Главни део часа Романтичарски концерт у ери виртуозитета. монолошко-дијалошка метода. Напомена Одговори на задатке систематизације градива.

Указати на инспирацију фолклором (Чајковски користи у финалу једну украјинску мелодију).14. Обрада канона. Четири композиторске генерације. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање градива везаног за националну оперу. Утемељивач руске националне школе Михаил Глинка. Главни део часа Представници руске националне школе. CD. жанрови које је неговао. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ У РОМАНТИЗМУ Наставна јединица: РУСКА НАЦИОНАЛНА ШКОЛА Наставна средства. монолошко-дијалошка метода. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: КОНЦЕРТ РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: ПОЗНОРОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ (ЧАЈКОВСКИ) Наставна средства. Поредити карактер трећих ставова Шопена и Чајковског. Успаванка. Задаци Потражити одговоре на питања о концерту. методе и облици рада: уџбеник. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање стваралаштва Шопена. монолошко-дијалошка метода. Главни део часа Обрада позноромантичарског концерта. Напомена 15. методе и облици рада: уџбеник. Представници. Звучни пример: Глинка. CD. Уочити виртуозитет. Слушање и обрада примера. Напомена 9 . Звучни пример: Клавирски концерт у бе-молу Чајковског.

Што се боре мисли моје Обрада староградских песама. века. методе и облици рада: уџбеник. Напомена Корелација: историја. српски језик и књижевност 10 . CD. Представници шпанске националне школе. СКАДИНАВСКЕ И ШПАНСКА Наставна средства. ВЕКА Наставна јединица: КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ Наставна средства. Слушање и поређење оригинала и савремене обраде. Напомена 17. Делатност Корнелија Станковића Звучни пример: Станковић. Звучни примери: четврти став Пер Гинта. монолошко-дијалошка метода. Обрада песама разних европских народа. Главни део часа Обрада: представници чешке и скандинавских националних школа. методе и облици рада: уџбеник. CD. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Историјске прилике у Србији у 19.16. веку. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 19. симфонијске поеме и Влтаве. Главни део часа Предромантизам у српској музици прве половине 19. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ У РОМАНТИЗМУ Наставна јединица: НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ: ЧЕШКА. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Сметане. монолошко-дијалошка метода.

Главни део часа Значај и одлике стваралаштва Мокрањца. Карактеристике тема.18. методе и облици рада: уџбеник. Шеста руковет. Напомена Корелација: историја. Звучни пример: Мокрањац. Духовне и световне композиције. ВЕКА Наставна јединица: ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ Наставна средства. монолошко-дијалошка метода. методе и облици рада: уџбеник. указати на принцип контраста међу песмама као окосницу форме руковети. српски језик и књижевност 11 . хорских група). Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 19. српски језик и књижевност 19. Обрада песама из Мокрањчевих руковети. Звучни пример: Маринковић. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 19. CD. Анализирати садржај песама. Оче наш. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Подсећање на Мокрањчеве композиције које су обрађиване до сада. Обрада духовних композиција. Главни део часа Обрада раздобља означеног као Мокрањчево доба и упознавање дела Јосифа Маринковића. ВЕКА Наставна јединица: СТЕВАН МОКРАЊАЦ Наставна средства. Разноврсност хорског става (дијалог солисте и хора. Обрада руковети. Напомена Корелација: историја. монолошко-дијалошка метода. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Станковића и примера староградске песме. CD.

Напомена Корелација: историја. Главни део часа Обрада праваца на почетку 20. ВЕКА Наставна средства. ВЕКА Наставна јединица: ПРАВЦИ МУЗИКЕ 20. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Друштвене прилике у 20. методе и облици рада: уџбеник. модерне и постмодерне. монолошко-дијалошка метода. Главни део часа Обрада неокласицизма. монолошко-дијалошка метода. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: МУЗИКА 20. ВЕКА Наставна средства. Обрада песама по избору. веку. Историјске прилике. Посвећење пролећа. Гавота и Штокхаузен. CD.20. Хеликоптер квартет. српски језик и књижевност 12 . Звучни пример: Дебиси. српски језик и књижевност 21. ВЕКА Наставна јединица: ПРАВЦИ МУЗИКЕ 20. Представници. Напомена Корелација: историја. Обрада примера за свирање. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: МУЗИКА 20. Прелудијум за поподне једног Фауна и Стравински. Сродности и разлике. методе и облици рада: уџбеник. веку. Звучни пример: Прокофјев. CD. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Хронолошки преглед дешавања у 20. века: импресионизам и експресионизам. Књижевност у 20. веку.

Обрада изабраних песама. методе и облици рада: уџбеник. Главни део часа Обрада почетака џез музике. CD. Главни део часа Обрада џез музике после Другог светског рата. радио. Рађање нових уметничких жанрова: филм. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о популарним жанровима у уметности 20. телевизија. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање песама по избору. први стилови. Напомена 23. методе и облици рада: уџбеник. Улога масовних медија. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ЏЕЗ МУЗИКА Наставна јединица: ЏЕЗ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ЏЕЗ МУЗИКА Наставна јединица: РАЂАЊЕ ЏЕЗА Наставна средства. Обновити инструменте који улазе у џез саставе. монолошко-дијалошка метода. Напомена 13 . Одређење џеза. века. монолошко-дијалошка метода.22. Разговор о односу џеза и савремених популарних жанрова. Обрада одабраних песама. На интернету потражити снимке џез музике. ВЕКА Наставна средства. CD.

Звучни примери: Менделсон. Обрада одабраних примера популарних песама. монолошко-дијалошка метода. Разговор о улози музике у филму. Напомена Договор да се донесу примери филмске музике коју поседују ученици. Начини опремања позоришне представе музиком некад и данас. музика за представу Сан летње ноћи. методе и облици рада: уџбеник. Покушај успостављања историјата (епоха немог и звучног филма). демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о примењеној музици Главни део часа Појам и видови примењене музике. 25. Музика у позоришту. методе и облици рада: уџбеник. монолошко-дијалошка метода. Напомена 14 . Слушање и анализа примера. CD. Улога музике на радију и телевизији. Обрада одабраних примера песама. Главни део часа Обрада теме: улога музике на филму. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о филму.24. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА Наставна јединица: МУЗИКА И ПОЗОРИШТЕ Наставна средства. Мјузикл. филмски жанрови. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА Наставна јединица: МУЗИКА И ФИЛМ Наставна средства. CD.

века. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПОПУЛАРНА МУЗИКА Наставна јединица: ПОПУЛАРНА МУЗИКА Наставна средства. Обрада популарних песама. Бородина. CD. века. Балет у 20. панк музика. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ТРАДИЦИОНАЛНИ ЖАНРОВИ У МУЗИЦИ 20. века. Чајковског. Савремени правци. Главни део часа Представници опере на почетку 20. методе и облици рада: уџбеник. Росинија. Правци у опери 20. Вебера. Вагнера.26. Вердија. Обрада Пучинијеве арије. CD. веку. Најпознатије опере 20. монолошко-дијалошка метода. Напомена 15 . демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о савременој популарној музици. методе и облици рада: уџбеник. века. Напомена 27. Главни део часа Обрада појмова популарна и поп музика. однос џеза и рокенрола. монолошко-дијалошка метода. ВЕКА Наставна јединица: ОПЕРА И БАЛЕТ Наставна средства. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање најзначајнијих имена оперске уметности 19.

монолошко-дијалошка метода. ХРИСТИЋ Наставна средства. ВЕКА Наставна јединица: КОЊОВИЋ. Главни део часа Обрада: најзначајнији представници симофнијске музике у 20. ВЕКА Наставна јединица: СИМФОНИЈСКА И КОНЦЕРТАНТНА МУЗИКА Наставна средства. Слушање звучних примера. CD. монолошко-дијалошка метода. демонстрација 16 . века. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Друштвено-историјске прилике у Србији у 20. ВЕКА Наставна јединица: МОДЕРНА И ПОСТМОДЕРНА У СРПСКОЈ МУЗИЦИ Наставна средства. CD. методе и облици рада: уџбеник. монолошко-дијалошка метода. Коментари. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 20. Напомена 29. методе и облици рада: уџбеник. Главни део часа Обрада стваралаштва Коњовића. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 20. Најзначајнији извођачи на појединим инструментима у 20. CD. МИЛОЈЕВИЋ. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање: најзначајнији симфоничари 19. веку. веку. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ТРАДИЦИОНАЛНИ ЖАНРОВИ У МУЗИЦИ 20. веку и концертантна литература. Напомена Корелација: историја.28. српски језик и књижевност Час 30. Милојевића и Христића. методе и облици рада: уџбеник. Обрада изабраних песама.

Коментари. у складу са школским календаром.. до 34. Ови часови могу бити слободно распоређени током године. Обрада одабраних примера песама. Обрада песама Напомена Корелација: историја. српски језик и књижевност Од 31. Слушање звучних примера. 17 . века.КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Друштвено-историјске прилике у Србији у другој половини 20. века. Главни део часа Обрада развојних токова српске музике друге половине 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful