PRIJEDLOG Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3.

Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2013. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE SANACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

I. Ovom Odlukom osniva se Koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova (u daljnjem tekstu: Koordinacijsko tijelo), a radi provedbe Zakona o sanaciji javnih ustanova (»Narodne novine«, broj 136/2012). II. Koordinacijsko tijelo: prati rad sanacijskih vijeća i sanacijskih upravitelja zdravstvenih ustanova, razmatra prijedloge programa sanacije, koje su izradila sanacijska vijeća, i daje preporuke za njihova poboljšanja, daje mišljenja i preporuke sanacijskim vijećima i sanacijskim upraviteljima prilikom provedbe programa sanacije zdravstvenih ustanova, predlaže nadležnim tijelima horizontalne mjere i nužne promjene u propisima radi postizanja održivosti financiranja zdravstvenog sustava u cjelini, prati poslovanje zdravstvenih ustanova nakon završetka provedbe programa sanacije, odnosno obavlja naknadni nadzor uspješnosti provedbe programa sanacije zdravstvenih ustanova, obavlja ostale poslove potrebne za provedbu sanacije zdravstvenih ustanova i postizanja financijske stabilnosti zdravstvenih ustanova, jačanja odgovornosti u njihovom upravljanju te time povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. III. Koordinacijsko tijelo ima devet članova. Mandat članova Koordinacijskog tijela traje do isteka mandata sanacijskih upravitelja i sanacijskih vijeća zdravstvenih ustanova.

-

IV. U Koordinacijsko tijelo imenuju se: prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., zamjenik ministra zdravlja, predsjednik Koordinacijskog tijela, Slavko Linić, ministar financija, mr. sc. Boris Lalovac, zamjenik ministra financija, Ljubica Đukanović, pomoćnica ministra zdravlja, mr. Luka Vončina, dr. med., pomoćnik ministra zdravlja, prim. Siniša Varga, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Davor Katavić, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ružica Čuljak, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo financija. V. Konstituirajuću sjednicu Koordinacijskog tijela saziva predsjednik Koordinacijskog tijela. VI. Koordinacijsko tijelo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Koordinacijskog tijela uz uvjet da natpolovičnu većinu čini najmanje jedan predstavnik Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. VII. Administrativne poslove za Koordinacijsko tijelo obavlja Ministarstvo zdravlja. VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: URBROJ: Zagreb, ________ 2013. Predsjednik Zoran Milanović, v. r.

O b r a z l o ž e nj e Zakonom o sanaciji javnih ustanova (»Narodne novine«, broj 136/2012) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine omogućit će se sanacija onih javnih ustanova kojima osnivač nije u mogućnosti pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima. Krajnji je cilj povećati kvalitetu i efikasnost u pružanju javnih usluga koje su u djelokrugu takvih ustanova te postizanje financijske stabilnosti javnih ustanova i jačanja odgovornosti u njihovom upravljanju te time povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju istih. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluke o sanaciji devet zdravstvenih ustanova u državnom vlasništvu (21. ožujka 2013.) i odluke o sanaciji 25 zdravstvenih ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave (18. travnja 2013.). Navedene zdravstvene ustanove poslovale su s gubicima i nisu ispunjavale novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima. Odlukama se uređuje postupak i način provođenja sanacije. Do sada predloženi i usvojeni akti vezani uz sanaciju zdravstvenih ustanova daju smjernice iz kojih je razvidno da će se u samom procesu sanacije analizirati poslovanje svake zdravstvene ustanove koja ulazi u sanacijski proces, izraditi program sanacije te nadzirati njegovo provođenje. Programima sanacije utvrđivati će se, temeljem ocjene održivosti sustava financiranja svake zdravstvene ustanove u sanaciji, mjere reorganizacije i racionalizacije njihova poslovanja. Zakonom o sanaciji javnih ustanova predviđeno je da program sanacije provode sanacijski upravitelj i sanacijsko vijeće, sukladno svojim nadležnostima. Međutim, kako se pokazalo da će sanaciju biti potrebno provesti u većem broju zdravstvenih ustanova nedvojbeno je kako će istodobno biti potrebno provesti određene sustavne promjene, koje su izvan nadležnosti sanacijskih tijela upravljanja. Upravo zbog navedenog predlaže se osnivanje Koordinacijskog tijela za praćenje provođenja sanacije zdravstvenih ustanova koje će, uz zadaće koje se tiču savjetodavne uloge, uslijed iskustava u provedbi sanacije, kontinuirano predlagati određene horizontalne mjere, kao što su primjerice moguće izmjene zakona i drugih propisa te druge mjere kojima je cilj postizanje održivosti financiranja zdravstvenog sustava u cjelini. Slijedom navedenog, predlaže se da Vlada Republike Hrvatske donese predmetnu Odluku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful