ดี เค อิงลิช

www.dk-english.com

dorking school of english

business
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชิงธุรกิจ / ใชในงาน

1

Pre-Intermediate Level : 40 hours
1. Dealing with People
2. Projects
3. Meetings
4. Telephoning
5. Email
6. Travel
7. Grammar

2

Intermediate Level : 40 hours
1. Dealing with People
2. Projects
3. Meetings
4. Socializing
5. Telephoning
6. Email
7. Travel

“ทุกคอร์ส เปิ ดสอนทั งแบบส่วนตัว และ กลุ่ม, เรียนที ดี เค อิ งลิ ช
หรือ ในสถานที ของผู้เรียน / หน่ วยงาน / บริษัท”
ชั้นลาง เอกบดินทรคอนโดฯ ซอยลาดพราว 17 (สถานีรถไฟฟาใตดิน ลาดพราว ทางออก 3 ) เขาซอย 50 ม.

โทร. 084 - 121 0734 หรือ โทร / แฟกซ 02 - 938 2056-60 ตอ 103

Email: info@dk-english.com

www.dk-english.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.