சக இலகிய

தி ஒலிழலைம
---மைறமைல இலவனா
கைரயி ேநாக!:
க#ணி%!
விளகிய

ெசவியி%!
சக

தி#ணிதி

தமிழ, த!ைம

உண(!

,-றி.!

உணைட

ஒலி!

மா*தராக

ஒலிகைளயறி*/

அ1ெவாலிகளி வழி
த! இயக
ைத அைம
/ெகா#டன.
வளியி

ேபாைகயறி*/

8ைறைமையயறி*த
மா:பாகைள

நீ6

தமிழ,நில
தி

வைக;ப
தியறி*/

கலகைள

த!ைம
ஊ:

ெச7
/! 

9*தைம.!

ஒலிகளி

வா=;>?ள

வழிகைள

ேநர

தவி
/ ெகா?@! விழி;>ணைவ; ெப-றி(*தன. இனிய ஓைசகைள
ெசவியார

/=
/!

இனா

ஓைசகைள

இனக#

பிறைர
/!

ஒலிகைள ஒ;>ேநாகி Bறி.! த!ைம 9*தி(*த ஒலிழலைமைவ
அவக?

ஆ=*/ைர

திற!

அைம*த/.ஒலிகைள.!
பாட களி

இ

கைர

ேபெராலிகைள.!

பதிெச=த

சக

பாகிைன.!

D#ேகாலாக
சாேறா

அவக?

தம/

விளகிய

ஒலிவைகைமகைள.! ெதா
/ைர
தேல இ கைரயி ேநாகமா!..

ஒலிழலைம-ேதைவ.! ேநாக8!:
மனித, தைன 9*/விள! உயி6னகைள.! பயி6னகைள.!
ஆ=*தறி*/ெகா?வைத;
B*/ேநாகேவ#!
இலகிய
தி
ஒலி

ேபாேற,
என

நிக9சிகைள.! 

ழலைமைவ.!

சமகால

சHக

அறிைவ.!

க(திய

வாFமிட
தி
சகசாேறா,

க(
/கைள.!

விளகி.ைர
தன.

விழி;>ணைவ.!

>ல;ப
/!

வைகயி

ஒலிழைல.!
தா!

வழகிய/

சக;>லவகளி

பைட

ேபாேற
ெதளி*த

,வி6*/பர*த

இய-ைகயிய

ஒலிழலைம

சகI களி

சிற;>ற நவில;ப?ள/.

மைலபகடா!-ஒலிகளJசிய!:
மைலயி

ஒலி!

ப ேவ:

ஒலிகைள.!,ெதா
/

B:!

ஒலிகளJசியமாக மைலபகடா! விளகிற/.
அ(வியா!

ெத=வமகளி அதைன

திைன;>ன
தி

>*த

யாைனைய; 

ைடதலா
பிKக

எF!

ஓைச,

8-பைகயி

யாைன

எF;>! ஒலி, எ= எ%! பறியி B6ய 8? ப வலி ெபாறா/ கானவ
அF! அFைகெயாலி, கணவ மாபி >லி பா=*ததா ஏ-பட >#ைண
ஆ-:த-காக ெகாKசிய பா! பாெடாலி,ேவைக; Mைவ த-
மகளி

‘>லி

>லி’

எ:

எF;>!

ஆரவார!,களி-றி/ைணெயா

வ*/ெகா#K(*தேபா/, வலிைம மிக >லி பா=*தைம க#
கிைளேயா

ேச*/

இK

ேபா:

எF;பிய

பிK த

ேபெராலி,,தா=ரகி

1

பிKயிலி(*/

நFவி 

ரK

மைல;பிளவி

விF*தைம

க# 

ரக? Mசலி! ஒலி, ெநKய மைல.சியி அைம*த ேதBைட
ைக;ப-றி

ேதைன

எ

மகி9சியா

கானவ

எF;>!

ஆரவார!,

நன% ைக.ைறயாக ெகா;பத-; >திதாக; ெபா(?க? ஈ!
ேநாட
கானவ
ஏ-ப!

அ6ய 

:!>கைள

எF;>!

ஆரவார!,றவ

ஆரவார!,சி:க-க?

ேக!

ஒலி

ெச 7!

ப ேவ: 

:ேக

கிளிகைள

ஓ!

மகளி

ஏ-:ட

ேமாதி;

ேபா6!

வழியி

ேத

ெச 7!ேபா/

மைல;பிளகளி

யாைனைய;

ெச=த
Mச

மகி9சியி 

ரைவயாதலா

பயி-:வி!

விரவியெமாழியா

எF;>!

பயி-:வி!

தைடைய;

>ைட
தவா:

ஒலி,வைரயா

ேபாெராலி,,ேகாவல(!

ஒலி,,எ(ைமேய:க?

ஒேறாெடா:

ெப#K(ட

இரெகாலி,
பிள*/

ேபா6!

ஏ-பட

ஆ-:ெவ?ள!

ஒலிக@!

ஓைச,,Hகிைல

ஆ!

த!

அதனா

நிைற*த

ேபா:

ஒலிெயF;பியவா:
பாகக?

ெவ: 

ளவி.!

கடா 

றவ(! 

றிJசி.!

ஓைச,,பலா,ைளகளிலி(*/

ந ல
ேச*/

வா!பK

ெகாைடகைள;

பி6
ெத;பத-காக க:கைள; பிைண
/கK ெச7
/! சி:வக?
மண! கமF! கா*த? மடலா அவ-ைற அK
/ ஓ!ேபா/ எF;>!
ஓைச,க(!பாைலகளி

க(!ைப

ஓைச,,திைன 

-:!

மகளி

ேதா#K

ேச!ைப.!

ஒK
/

பா!

சா:

வ?ைள;

மJசைள.!

பிழிவதா

ஏ-ப!

பாெடாலி.!,நில
ைத

பாழாகிவி!

பறிகைள

விரவத-காக அKக;ப! பறி;பைறேயாைச,1,இ
/ைண ஒலிகைள.!
வாகிெகா# எதிெராலி எF;>! மைலயி எதிெராலி ஆகிய ஒலிக?
அைன
/!

ஒேறாெடாறிைண*/!

ேம-பதியிலி(*/!

கீ 9;பதியிலி(*/!

தனி
/!

மைலயி

ேகெகா#K(*தன2

என

மைலபகடா! இய!>கிற/.

/ைண ஒலிகைள.!, அைவ எF! ழ கேளா,அவ-ைற எF;பிய
நிலமா*த,,உயி6னக? ஆகியவ-ைற.! விளகி
ெதா
/வழகிய
ெப(ெகௗசிகனா6 திற! தனி
தைம வா=*த ஒ: எபதி
ஐயமி ைல.

ம/ைரகாJசி
ம/ைரகாJசியி 

றிJசிநில

ஒலிழலைம!

ஒலிழலைமட

நக(ேக.6ய

விளக;பK(;பதைன

ம-ெறா(

ம(தநில

ஒலிழலைம!

வளசிநிைல

எனலா!.தம/

ெதாடநிைல ெச=.ளி நிகழிட
தி-ேக-ப மாK ம(தனா ப ேவ:
ஒலிழலைமகைள.!
மைல;பதி6ய
வி6வான
சிைதயாம

ஒலிழலைமவாக;

ெச=திகைள

மைலபகடா!

Iலி

மக?

ெதா
/
ேவெற*த

தனிசிற;>

Iலி7!

வழகி.?ளா..எனி%!
ெப(ெகௗசிகனா
காண

இயலா/

ஆ!.இய-ைகெயழி

ேவைடயாK.!

இய-ைக;

பாKய
எப/

நல

பயகைள

ச-:!

/=
/!

2

உண;ெபா(? ெதா;பாளகளாக வா9*த சHகநிைலைய மைலபகடா!
காகிற/.காெகா:

நாடாகி,நகமயமான 

ழ7!

உண;

ெபா(?

ஆக8!,அகாK வி-பைன.! ெப(கி இைறய கால! ேபா ஏ-:மதிஇறமதி

வாணிக

8ைற

காகிற/.எனேவ 
ழ7ேக-பேவ

ெசழி
தி(*த

காலழைல

ஒலிழலைம!
அைம*/?ளைமைய

ம/ைரகாJசி

அ1வகால

இ1வி(

சHக

I க@!

ெத-ெறன

ெசா ேலாவிய;ப
தி.?ளன எனலா!.
ம/ைரகாJசியி
விைளநில
தி 

றிJசி

நில
தி-6ய

கிளிைய

ஓ!

ஒலிழலைமவாக

ஆரவார8!

அவைர

திைன

தளிைர

தினவ(! கா;ப,ைவ விர! கானவ ஆரவார8! றவ ழியி
விF*த

ஆ#பறிைய

மர
தி

M;பறிக

ஆரவார8!

ெகாறதனா

வ(!

மகளி ‘>லி

பறிைய

உ#டன
>லி’எ:

ெகா 7கிற

ஆரவார8!

ேவைக

Bவியதனா

>லியி

Mசலா

ஏ-பட
ஏ-பட

ேபெராலி.! அ(வி 8ழ! இ
தைகய ஒலிகளா மைலயி ஏ-பட
எதிெராலி.! ெதா
/ைரக;ப?ளன.3
ம(தநில
தி ,மீ  பிK;பவக? ம(தநில
/ மீ ைன ெகா:வி
தலா
ஏ-பட

ஓைச.!,

க(!ைப;

ஓைச.!,8/ைமயினா
களம

Dகி

கைர

ேச-றி

பிழி.!
விF*த

ேச!ேபா/

கழனிகளி 

Kயி(;பி

த!

க?ைள.#S

ஆரவார8!, ெந

நீரா!

ஆடலா7!

எF*த

8-றிய
8ழ!

தி(விழா

கணவேரா

பாடலா7!

.இய!

அ:;பா

பைறேயாைச.!,தி(;பரற
தி
ஆரவார8!,மகளி

எ(திைன

நிகF!

ெந ைல

எ*திர!

ெகா#டா!

ஆரவார8!

பாண

ஓைச.!

கல*த

ஒலிழலைமைவ கா#கிேறா!.4இேக இ%! ஒ(பK ேமேல ெச:,
இ1ேவாைச”அைன
/!

அக

இ(

வான
/

இமி9*/

இனி/

இைச;ப”

எகிறா,மாK ம(தனா.5
நாளகாKயி
ப ேவ:

எF!

ஓைசகளாக

ெமாழிகைள.!

ெபா(?கைள

ேப,!

மா*த

வாகிெச ல
த!

வ*த

Bட
தி

ஆரவார
ைத.!,கட ேபால 8ழகிற 8ரசகைள 8ழகி மக@
அறிவி!

ேபராரவார
ைத.!

விைளயாடாக 


ைத

ைகயா 

ைட*தா ஏ-ப! ஒலிகைள; ேபால ஒலிெயF;>! இைசக(விகைள
8ழகி.!,இவ-ைற

ேக

களி
/

ஆவா(ைடய

ஆரவார
ைத.! 

றி;பிகிறா.6
ம/ைர

நக6

உவைமயாக

நா ேவ:

ெத(வி7!

ேசரனி

கைலகைள.8ண*ேதா

நா?
BK

உ#டா!

ஆரவார
தி-

ஓலக
தி

அைன
/

த(கJ

ெச=.கா

ஏ-ப!

ஏ-படதாக

B:!

ஆரவார
ைத றி;பிகிறா.7
அ லகாKயி

மிக;

ேபராரவார!

ம(தனா,பறைவக? மாைலேநர! வ*த/! இ(;பிட
தி-
தி(!>!ேபா/

3

த!

இன
ைத

ேச*த

ம-ற

பறைவக?

ஒ:திர?வத-காக

ஒலி

எF;>வ/ ேபால அ*த ஆரவார! இ(*த/ என றி;பிகிறா.8
காவி6;M!பKன
தி கா-றா ெச7
த;ப! பா=மரக;ப களிலி(*/
ப ேவ:

ப#டகைள

இறமதி

ெச=.!ேபா/

எF;ப;ப!

மகி9சி

உவைமயி

Hல!

ஆரவார! ேபால ம/ைர நகர அ லகாKயி
ேபராரவார!

காண;பட/

விளகிறா.9வ?ள
நனா?’ என
எ:!

எ:

நன

ஒ1ேவா

அ6யைணேயறிய

ஆ#!

ஆ#ேதா:!

அ*த

ஆரவார!,நா?ேதா:! ம/ைர

இெனா(
அவ

நாளி
நக6

மக?

நன
8த

நாைள;

‘ெப(!ெபய

சிற;>றெகா#டாவ
மகளிட!

யாம
தி

காண;ப!
6 மணி

(மாைல

8த இர 8மணி வைர) காணலா! என ம(தனா B:கிறா.10
ெப(மகி9சி.! ேபராரவார8! தமிழக
தி எ*த;பதியி எ*த ழலி
நில!

எபதைன

மாK

ம(தனா

பதி*/ைவ
/?ளைம அவர/ வி6*/

அறி*/

த!

பாடலி

பர*த அறிைவ.!, சக;>லவக?


த! நா எ ைல? 8டகிவிடாம தமி9B:ந 7லக! தFவிய
பாைவைய; ெப-றி(*தன எபைத.! ெதளிவாகிறன.

ேபாராரவார!:
ேபராரவார!

மிக

சக 

ழ கைள.!

சாேறாக?

நிக9சிகைள.!

ெதா
/

வழகிய

ேபாராரவகைள.!

ெச=/?ளன.>ற;பாட கைள

விட

மிதியாக

பதி

அக;பாட களி

இைவ

Uவல;ப?ளைம றி;பிட
தக/.ஊரா அல D-றலி ெகாைமயா
/>:!

தைலவி.!

ேபாராரவார
ைத

ேதாழி.!,அல6னா

காK7!

ெப6தாக

எF*த

விளகியதாக

ஆரவார!
எ
/B:!

வைகயி இ; பாட க? அைம*/?ளன.

“அனி

எபவ 

:ைக;

ேபாகள
தி

திதிய

எபவன/

ெதாைமயான >ைன மர
தி ெப6ய அKைய ெவK
/#K
தெபாF/
B
த

அவைன; ேபா-றி

ெச=த

இனிைச

8ழக
ைத

விட; ெப6ய

ஆரவார! மிகதாக அல விளகிய/.”11எகிறா ெவ?ளிவதியா.

த*ைதயாகிய

“அஃைத

ேசர,பா#Kயராகிய
பைகயரசகளி
விட;

ெப6ய

அேபாேசாழ,ப(W;

இ(ெப(!

களி:கைள
ஆரவாரமாக

ேவ*த(!

அழி.!பK;

கவ(!ெபாF/

அல

ேபாகள
தி
ேபா6ட

ஏ-பட

எF*த/”12 எகிறா

பின

ேபராரவார
ைத
ம(த!

பாKய

இளகேகா.
“பா#Kய
கைமயாக;

ெநJெசழிய,தைலயானகான!
ேபா

இ(ேகாேவ#மா,

எ%மிட
தி

>6*/ேசர, ேசாழ, திதிய, எழினி, எ(ைமXர,
இய ேத;ெபா(ந

ஆகிய

ஏF

ேபைர.!

ஒ(பக-ெபாFதி ெவ: அவத! ெவ#ெகா-றைடகைள ைக;ப-றி

4

உலேகாரா
ெகா:

>கழ;படா.அ;

களேவ?வி

ேபா6

ெச=த

பைக;>ல
தரச

ஞா:

அவ%ைடய

த!

பைடகைள

வரக?

ஆ

ஆ;பி%! ெப6தாக அல ஆரவார! இ(*த/”13 எகிறா நகீ ர.
மற;

ேபா6

வ ல

ெசழிய

Bட

எ%!

ேபாகள
தி

ேசர(!

ேசாழ(! மா:ப; ேபா >6யவ*தெபாF/ அவத! கட ேபாற ெப6ய
பைடைய அவ கலமா: தாகி ேசர(! ேசாழ(! தம/ 8ரசகைள
வி
/

ேதா-ேறாமா:

ெச=தெபாF/

ெவ-றி

சிற;>மிக

அ;

ேபாகள
தி எF*த ஆரவர
ைத காK7! மிக; ெப(! ஆரவார
/ட
அல எF*/?ள/’14எகிறா பரண.
பா#Kய

ெநJெசழிய

பைகமனகைள.!
ேபாகள
தி

பைக
/;

வ9
தி

ேபா(

வ*த

ெவ-றிெகா#டேவைளயி

ஏF

ஆலகான;

எF*த ேபராரவார
ைதவிட; ெப6ய ஆரவார
/ட அல

எF*த/’15எகிறா க லாடனா.
“வாைக

எ%!

இட
திலைம*த

ேபாகள
தி

ெகாக

மீ /

ப,!>#பா#Kய ெதா
த ேபா6 பா#Kய சாபாக; ேபாைர நட
தி
ெசற அதிக உயி6ழ*/ களிெறா வ9*தகாைல

ெகாக6ைடேய எF*த
ஆரவார
ைத

விட

அல

மிக;

ேபராரவார!

ெகா#டதாக

விளகிய/”16

எகிறா. பரண.
இஙன! அலரா
பாட க?

எF*த ஆரவார
/ட ேபா ஆரவார
ைத ஒ;பபி!

அைன
ைத.!

வி6
/ைர
தேலா

இ;

ேபாகைள 

றி

ஆரா=சிேயா இ கைரயி ேநாக
தி-; ெபா(*தாதன.
மக? திரளாக BK எF;>! ஆரவார! எ%! வைகயி ,அ கால
தி
ேபாகள
தி

எF!

ஆரவார
ைத

மேம

Bற8K.!

எ%!

நிைலயி(*தைம இ; பாட க? சாறளிகிறன.
தைமநவி-சிையேய

அணிகலனாக

ெகா#K(*த

சக

இலகிய
தி

>லவகளி க-பைன
திற ெவளி;ப! உயநவி-சியாகேவ இ
தைகய
ஒ;பீக?(அல6னா

ஏ-பட

ஆரவார!=ேபாகள
தி

நிகF!

ஆரவார!)அைம*/?ளன எனலா!.
ஆரவார!
ேபாேற,

மிக

அல, தைலவி!

ேபா6னா

ேபா-:ேவா
B!.அ
தைகய

ஏ-ப!

/ப!
த!

ேதாழி!
ஆரவார!

விைளவி;ப/ 

றி;ைப

/ப!

விைள
தைல;

மபைத-மனிதேநய!

என;

இ1ெவா;பீக?

>லவ
வழி

க(தியி(க
ச8தாய
தி-

உண
த வி(!பியி(க B! என க(த இட8?ள/.

8ர# ஒலி அ ல/ மா:பட ஒலிக?
8ர#பட ஒலிகைள
ெதா
/ வழகி, அ! 8ர# Hல! கைல
திறைன
ெவளி;ப
/! உ
திைய ெச1ேவ? றி
/ ந லழிசியா இய-றிய ஒ(
ப6பாட

ெச=.?

Hல!

அறிகிேறா!.தி(;பரற
தி

ஒறி%ெகா: மா:பட, நயமி ஒலிக? பல நிைற*தி(! எ:
ந லழிசியா தம/ பாடலி றி;பிகிறா..”.பாண(ைடய இனிய யாழிைச

5

ஒ(

>ற8!,வ#க?

இமி(!

இைச

ம-ெறா(

>ற8!,ேவ=ழலி

உ?ளகைர! இைச ஒ( >ற8!, /!பிகளி ப#ணா இைச ம-ெறா(
>ற8!, 8ழவி 8ழக! ஒ( >ற8!, அ(வியி ஆ;ப6;> ம-ெறா(
>ற8!, பாட
கா-றி

வ ல

விறலிய

அைசவினா

ஒ(>ற!

MெகாK

பா#மக?

பாைல;ப#ைண

மயிலி

அ6*த

அைச*தாத

அழற; 

ஆKட!, ம-ெறா(

பாவ/

ம-ெறா(

ம-ெறா(

>ற8!,

ஒ(>ற8!,

>ற8!

என

>ற!

ஆகிற

ேவ:ேவறான

இைசமா:பாக? ஒ( தி(;பரற
தி ஒலி
/ெகா#K(*தன”17
என அவ பாடலி கைலநய*ேதாற றி;பிகிறா.
யாழிைச-வ#Kைச,
அைச*தாட ,
8ர#கைள 

ழலிைச-/!பியிைச,

பாKனியி
நிர ப
தி,

தி(;பரற
தி
ஏ-:ெகா?@!

பாைல;
’மா:


தைகய

மகளி

விறலிஆட -MெகாK

ப#-மயிலி

அடா

அ6*த 

:’17அ

என;

மா:பாகைள

கைலயாவ
ைத; 

என

>கழ;ப!

கைலக#Sட

>ல;ப
/கிறா

என

ெகா?ளலா!.

பாடல் ெபற்ற பல்ேவறு ஒலிகள்
அருவி ஒலி
இய-ைகெயாலிகளி அ(வி ஒலிைய மிக; ெப6/! சக சாேறா
ேபா-றி.?ளைம சக;பாட க? சா: பககிறன.
‘ெப(வைர அக
/ அ(வி ஆ;ப’18 என!‘அ(வி விடரக
/ இய!>!
நாட’19 என!
நாட”20

அத

என!

ஒலிசிற;ைப.!
க மிைச

ஆரவார
ைத.!“ஒலிெவ?
‘ஒ ெலன

விழித(

பதிெச=/?ளன.

அ(வி’22எ:

‘இ

ள(வி

ேயாமைல

ம(வி’21என!
இைச

இய
தி

அ(வியி

அத
கற!

ஓைசைய

ஓ

இைசக(விேயாைசயாகேவ அவத! ெசவிக? Uக*/?ளன.’வயெவ?
அ(வி

இஇைச

‘/ன(!

இமி9இய!

ெநவைர

த/!பி

கா!’24எ:! ‘ெப(வைர

க;ப’23ஒலி
ததாக
அ(வி

மிைசய/

த#ெண
ெந

ெவ?

அவக?

க(தின.

8ழவி

இமிழிைச

அ(வி

8/வா=

ேகாKய 8ழவி த/!பி’25எ:! அ(வி ஒலிைய 8ழ ஒலியாகேவ
அவக?

,ைவ
தன.8ழ

ஒலியாக

மமிறி

8ர,

ஒலியாக!26:

பைற இைசயாக!27 அவக? க(தி; ேபா-றிவ*/?ளைமைய அறிகிேறா!.
,8ழ,8ர,,பைற

ஆகிய

இைசக(விக?

பழ*தமிழரா

ெப6/!

ேபா-ற;படன எபத-! இ
த ஒ;>ைமக? சாறாக விளகிறன.
இடிமுழக்கம்:
,இK8ழக!- ந?ளிரவி ஏ-ப!ேபா/- அJச
தக ெப(8ழகமாக
க(த;பட/.28.இK8ழக! 8ர,8ழக
தி- ஒ;>ைமயாக
Bற;பட/.29 >லியி உ:ம இK8ழக! ேபாறி(*ததாக; >லவக?
பாK.?ளன.30.இKயி கைம பா!>க@ ஊ: விைள! எ%!
ந!பிைக.! சககால
தி இ(*த/.31இK8ழக
ைத கர என;

6

>லவக? பாKய/ உ#ைமேயெயனி%!32 இ கரைல.! ‘இ
இைச’எ:! ேபா-றி.?ளைம33 றி;பிட
தக/.
சக சாேறா த!ைம ழ ஒலி
த அைன
/ ஒலிவைககைள.! தம/
பாட களி பதிெச=/ ைவ
/?ளன.சக; பாகைள; பயி7! மாணவ
ஒ(வ எ
தைகய ஆ9*த ஆ=மிறிேய, ேத 8ழக!34,,கட 8ழக!35,
>லி

உர:!

ஓைச36,ெப#யாைனயி

8ழக!38,பறைவ

ஆரவார!39,ஊ

இனிைச41,யிலி
ப ேவ:

ஒலிவைககைள;
களJசிய;

ஆ=

ஒ(

பணியாக

மமிறி, (இகால
ெநறி.!

மனிதேநய8!

ெப6/!

.ஒ(கிைண*த

கைர;
இ

ஒலிழைல

பணி

வி6வான

கைரயி

அைம
/ெகா?வ/

ேபா-ற;ப!)

ெநறியி

என; 

றி;>கைள


தைகய

விளவேத

இலகியகளி 

ர 43

,ைவமி

வி6வைட.!.எனி%!

பாட7ேக-ப

/!பியி

த(!

Bற8-படா

D#ேகாலாக

ேநாகமா!.தம/

அச!

ப-றிய

ெதா
/ 

ர 37களி-றி

ஆரவார!40,

Bவ 42,Bைகயி

காண8K.!.இவ-ைற

கைல

/யர

தம/

நட;பிய

பாெநறிைய

சக சாேறா அைம
/ ெகா#?ளைம இ( சா:கைள இனி
காணலா!.

ஒலி நிைற*த வா9ைக8ைற
8-றி7!

நகமயமாக!

இகாலவா9ைக8ைறயி

ெபாறிமயமாக!

ைவகைற

அைம*/விட

/யிெலF*த/

8த

இர

க#ணயர ெச 7! வைர ப ேவ: ஒலிகைள-நா! வி(!பாவிK%!ெசவிம
ேத
நிைலதா

ஆகேவ#!.Hவாயிர!
இ(*ததாக

அ லகாKழ7!

ஆ#க@

ம/ைரகாJசி

இர

பக

8ன(!

இேத

உைரகிற/.நாளகாKழ7!

ேவ:பாKறி;

பரபர;பாக

வா9*த

வா9ைக8ைறைய ஏ-ப
தி.?ளன.
பரண6

அகநா^-:;

ைவகைற

வைர

பாடெலாறி

உறகமி லாத

தைலவி

ஒலிமிக

B-றாக,இர

8த

வா9ைகழ நிலவியதாக

காட;பகிற/.44.
ஒயாத

விழாேகால!

ப#ெபபதா

நக

M#K(
தேல

எ*ேநர8!

இயகி

அகால
தி

நகக@6ய

ெகா#K(!;அ;பK
த;பி

தவறி “விழாக? இ ைலெயனி%! நக ஒலியடகிவிடாம
இய!;ஒ(ேவைள கைட
ெத(க@! ஏைனய ெத(க@! ஒலியடகி
ஓ=*தா7!

அைன

/Jசாம

ஒலி
/ெகா#K(;பா?;வைடேய

ஒ(ேவைள

உறகிவிடா7!

உறகா/

விழி;>ணட

ெகா#K(;ப;ஒ(ேவைள
ப-கைள.ைடய
விடா7!

நா=

ேப=க?

சிைறBடமாக

நகைர

தி6.!

மா-:!

காவ ெச=.!

ெசய-ப

அவக?

உறகாம

கJெசா-கைள
நககாவல

ஒலி

உறகிவிடா7! 

ைர
/ெகா#K(!;நா=
ந?ளிரவி

Bைக

அைன
எF;பி
B6ய
உறகி

ெகாைமயாக

7 

ழறிெகா#K(!;Bைக ழ:தைல நி:
தி ஓ=ெவ
/ெகா#டா
மைன.ைற.!

ேகாழிேசவ க?

Bவி

ஒலி.#டா!;இைவெய லா!

மK*தா7! ந! தைலவ வாரா.”என
தைலவி வ(*/வதாக றி;பி!
இ;

பாட

இர

ஏ/மி லா

8த

நிைலைய;

பKன;பாைல.!

ைவகைற
பட!

வைர

பிK
/

ெநந வாைட.!

ஒலிய-ற

அைமதியான

காகிற/.ம/ைர
கா!


தைகய 

காJசி.!
ஓ=வறியா

நகவா9ைகையேய எ
/ைரகிறன.

ஒலிமா, தவி
த7! உயிேநய! ேபண7!.
ேபாவர

/ைறயி

பயப!

ேபெராலிைய

ஏ-ப
தி

உட நல%!

தவி!
சி*தைன

ெநறிகைள;
சக

ப-றி

ஊதிக?

இ:

சாேறாரா

அைன
/!

ஊ:

நக6

விைளவி
தைல

சி*தி
/வ(கிேறா!.இ
தைகய

ெவளி;ப
த;ப?ளைம

இ 

றி;பிட
தக/.
உமண

ெவ?ைள

உ;ைப

விைலபக*/

வ(!ேவைளயி

அவத!

வ#Kக? மணலி இயகா எF! ஓைசைய ேக வயலி7?ள
ெவ#(க?

அசெகா?@!

எ%! 

றி;ைப

தைலவி

B-றாக

அ!Hவனா றி;பிகிறா45.
சகட! மணலி ம
/ 8ழ! ஓைச கழனி நாைர அசெகா?@!
எ%! 

றி;>

உ?@ைற;

ெபா(ளாக

தைலவ

சாேறா

8னிைலயி அ(கல எ
/
தி(மண! வைர*/ெகா#டா அல
எF;பிவ(! ஏதிலாKய அJசி வா=HKயி(;ப எப/ Bற;படா7! 

ப-றிய

எ#ண8!

ஒலிமா, 

றி
த 

றி;>!

இ;

பாட வழி

ெவளி;ப
த;ப?ளதைன ம:
த இயலா/.
8 ைல
ேத(! மயி7; ேபாைவ.! ந கி உயிேநய! ேபா-றிய
சக கால
தி உயி6னக@
ேதெராலியா ஊ: நிகழBடா/ என
க(திய

தைலவைன;

ப-றி

ேதாழி

B-றாக 

:K

ம(தனா

இய-றிய அகநா^-:; பாட ெத6விகிற/46.
வைள*த

தைலயாட
தா- 

திைரக?
சிற;>!

ேதைர

இF
/

வழவன

மிைகய:..’ேதமணி

ெபாலி*த
விைர*/

ேத6

ெகா=த

பிட6மயி6ைன.ைடய

வ(கிறனேத(;

பிைணக;ப?ள

ெத?ளிைச’47’தி#ேத

ெபாலி!

மணிகேள

ெத6மணி’48

என

‘இமணி

ெந*ேத’49 எ%! ெதாடக? ேத(ட மணி ெகா#?ள ெதாட>!
மணிெயாலியா ேத6 இயக8! வ(ைக.! உண
த;பத-! சா:
பகவன.இ*நிைலயி ேதமணி ஒலி எF;>த வ#கைள அ,:
/!
என!

இத

விைளவா

த!

/ைண.ட

இ(!

வ#க?

பி6*/ெச ல ேந6! என! ெதளி*/ ேத6 மணிகைள இ:கி கK
அைவ

ஒலிெயF;பாம

எ
/ைர!

ெச7
திய

ேதாழி, வ#க?

த!

தைலவனி
/ைணைய;

அ(?
பி6த

உ?ள
ைத
Bடா/

என

எ#S! தைலவ, தைலவிைய; பி6*திரா/, விைரவி வ(வா எ:

8

தைலவி ஆ:த7ைர பகவதாக இ;பாட அைம*/?ள/.இஙன! ஒலி
மா,

தவி!

இய பான

எ#ண8!

வா9ைக

உயெநறி.!

சக;

வ ெலாலிகைள

ஊ:

எF;பி

ஏ-ப
திவிட

பாட களி

உயி6னகளி

Bடா/

வலி.:
த;பK(;ப/

எ%!

தமிழ

த!

ெதா நாக6க சிற;> ம-:ேமா சாறா!.

ஒலிழலைம! வா9விய விFமியக@!
ஒலிழலைமவி வழி வா9விய விFமியகைள நய!பட உைர
த7!
சக;

>லவ6

ேமேலாகி
>/வதாக

பாெநறிக@?

வைள*த
வ*/

க6ய

தகிய

ஒறாக

திக9*த/.

அK
த#Kைன.ைடய

ெவளிய

நாைர

‘>ைனயின/

ெப6ய

சிைனயிேல

ஆ=

அ#Kரன/

நர7த

நாேளாலக
திேல இரவல ப6சிலாக; ெப-ற அழ ெச=ய;பட ெநKய
ேத6ன/

ஒலி

ேபா

ஒலி!’.எ:ைர!

ந-றிைண;

பாட (167)

இய-ைகெயழிைல.! ‘ெகாைட ‘ எ%! வா9விய விFமிய
ைத.! ஒேர 
ரலி

ேபா-றி;

ஒலிழலைம! 
ழலைம!

பாராவைத

ஆ=

ஒ;ப

அ#Kரனி

கா#கிேறா!.நாைரயி

நாேளாலக!

ேநாக;பவ/ட

எ%!

வரலா-:

நாைரBட
தி

நர7தைல

எ#S*ேதா:! ஆ= அ#Kரனி நாேளாலக
ைத.! அவனா ப6சிலாக
வழக;ெப-ற

ேதகளி

ஒலிழலைமைவ.!

பாடைல

க-ேபா

மனக#ணி ேதா:மா: ெச=ய;ப?ள/. Hவாயிர! ஆ#க@;
பி%!

ஆ=

அ#Kரனி

நிைன

நிைல
/நி-க

வழி

ெச=த

ெபய

ெத6யாத அ; >லவ ந! ேபா-:த76யவ.
ஓர!ேபாகியா இய-றிய பாட ஒறி “அஃறிைணயாகிய க!>? ேகாழி த
ெபைடைய

Bவியைழ!

ெகா?@த-6ய

8ய-சி

கழனிXரேன!

ேம-ெகா?ள

நீ

தைலவிைய

வைர

அறி*திைலேயா”

50

என

அறி:
/! வைகயி க!>? பறைவயி அகவ ஓைச ெபா(?நய!பட
விளக;பகிற/.

இய-ைக-ெசய-ைக:ேந8ர#
இய-ைக

,ழலைமட

வா9விய-ழ க?

ெசய-ைக

>திய 

ழலைம

8ைறயி

விளக!ெப:!

>/ைமயிய


தி,சக

இலகிய
தி7!

வழகிற/.

‘க(!பி

எ*திர!

பாடலKஇய-ைகயாக

8ழ!

எதிநி:
த;ப

அைம*/

களி-ெறதி

களி-:ட

இகால;

க(
/வி(*/

பிளி-:!’51எ%!

அ;

பிளிறைல;

ேபாேற

8ழக! எF;பBKய க(;பாைல எதிநி:
த;பகிற/.களி: க(!ைப
,ைவ! அவாவி உ*/தலா பிளி:கிற/;க(;பாைலேயா க(!>கைள
உ?வாகி;
ேவ#K)

பிழி*/

சா:

ேவறாகிவி

8ழகிற/.அற!

வாயி ேவ#Kவ*/
க(;பாைலயி

நீகிய

நி-!

8ழகமாக

(ேம7!

இப
தி

தைலவனி

நம;

பிழித-

க(!ைப

திைள
/வி

ேவ#ேகா?

பகிற/.இ லற
ைத 

ந லறமாக

9

நட
தேவ#Kய

ெபா:;ைப

மற*/வி;

>ற
ேத

தி6*த

தைலவனிட!

நீதிேவ#K 8ழ! தைலவி உ#ைமயான பசியா உ*த;ப 8ழ!
களி-ைற ந! மனக# 8 நி:
/கிறா?.இஙன! ‘இய-ைக-ெசய-ைக
எதி8ர#’,பK;ேபா

உ?ள
தி

ஒ(

8ர#காசி;பKம
ைத

ேதா-:வி! எபத- இ; பாட ஒ( சாறா!.
சக

இலகிய
தி

உ?ளடக
தி7!


தி8ைறயி7!

ஒலிழலைமக? ெப-:?ள சிற;பிட8! அைவ இலகிய ஆவல!
ஆ=வாள! வழ! ெச=திக@! வி6வான ஆ=6யன.
மரபி

ஆழகா ப;

>/ைமைய

,ைவ!

ஆ=வாளக?

இ;

பணியி 8ைன*தா சக இலகிய க வி ேம7! சிற;பைட.!.
அடிக்குறிப்புகள்
1.மைலபகடா!:அKக?- 294-344
2.மைலபகடா!:அKக?- 345-348
3.ம/ைரகாJசி:அKக?-291-299
4.ம/ைரகாJசி:அKக?-254-266
5. ம/ைரகாJசி:அK-267
6.ம/ைரகாJசி:அKக?359-364
7.ம/ைரகாJசி:அKக?-523-526
8. ம/ைரகாJசி:அKக?-543-544
9. ம/ைரகாJசி:அKக?-536-538
10. ம/ைரகாJசி:அKக?-618-619
11அகநா^:-:45
12.அகநா^:-96
13.அகநா^:-36
14.அகநா^: -116
15.அகநா^:-209
16.:*ெதாைக-393
17.ப6பாட -17
17அ.ேம-பK.அK.21
18.ந-றிைண-4
19.:*ெதாைக-42
20.ஐ:I::அனா=வாழி.;ப
/-(21:)-205
21.ஐ:I:-ெத=ேயா;ப
/-(24)-233
22.அகநா^:-25
23.அகநா^:-172
24.:*ெதாைக.-365
25.:*ெதாைக-78
26.அகநா^:-:143
27அகநா^:-229

10

28ந-றிைண68,129
29.ந-றிைண-380
30.ந-றிைண:344.,:*ெதாைக-237,396,ஐ:I::அனா=;ப
/-(22)218.,
-அகநா^::389,
31 :*ெதாைக158,,:*ெதாைக-268.
32. ந-றிைண.289,:*ெதாைக396
33 :*ெதாைக-200
34. (ந-றிைண-111,227,-207, :*ெதாைக-78,:*ெதாைக-336
35. ந-றிைண-67, 117, 138.ஐ:I:-171, பதி-:;ப
/-55
36.ந-றிைண-.154.
37.ந-றிைண-14
38.:*ெதாைக-307
39. ந-றிைண-.195,267,287
40. ந-றிைண-320,.348
41.ந-றிைண-17
42.ஐ:I:- இளேவனி-ப
/ (35)-.341
43. ந-றிைண-.167, 189
44. அகநா^:.122
45.ந-றிைண-4
46.அகந^:-4
47. ந-றிைண-287
48. ந-றிைண-323
49. :*ெதாைக.301
50. ஐ:I::ேதாழி B-:;ப
/-60
51. ஐ:I::-ேதாழி B-:; ப
/-55

11

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful