You are on page 1of 16

လူထု တိုက္ပြဲ ေျမ ေအာက္လက္ စြဲ - အပိုင္း- ၁ ။

မိုးသီး ဇြန္ ေရး သည္ ။

လူထုတိုက္ပြဲ နဲ ့ေအာင္ပြဲ ကိုအရယူၾက

လူထုတိုက္ပြဲ ၊ သံတမာန္ေရးတိုက္ပြဲ ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဟန္ခ်က္ညီေပါင္းစပ္ၾက။

နအဖ ေဒါက္တိုင္မ်ားကို ျဖိဳ ခ်ၾက။

စက္တင္ဘာ လ ၃ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုနစ္။

1
နိဒါန္း

ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို စစ္အစိုးရက အျပင္ထန္းဆံုး ဖိႏွိပ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ


ဆိုေတာ့ ၈၈ က စတင္လာတဲ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဟာ အေရးအႀကီးဆံုးပိုင္း ကို တစတစ
ေရာက္ရိွလာေနလို႔ျဖစ္တယ္။ တိုက္ပြဲက ပိုၿပီးျပင္းထန္လာသလို၊ အေကြ႔အေကာက္ေတြ
မ်ားလာႏိုင္တယ္။ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာ ဒီသေဘာေတြ ေဆာင္ေနခဲ့ တယ္။ လႈပ္ရွားမႈ
အေသးေလးေတြက လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုလံုးကို အဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေခါင္းေဆာင္မႈ ဟာ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တိုင္း သတိထားသင့္တ့ဲ
လူထုတိုက္ပြဲ နည္းနာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၈၈ တိုက္ပြဲကာလက ရရိွခ့တ
ဲ ့ဲ သင္ခန္းစာေတြအေပၚ
အေျခခံၿပီး ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။

၁ )လုံၿခံဳေရး

၂ ) ဆႏၵျပျခင္း၊ ခ်ီတက္ျခင္း

၃ )စည္းကိုေက်ာ္ေပးရျခင္း

၄ ) ယႏၱရားမ်ားကိုၿဖိဳခ်ျခင္း

၅ ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအစားထိုးျခင္း

၁။ လံုၿခံဳေရး

ကိုယ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဟာ လႈပ္ရွားမႈရဲ႔လံုၿခံဳေရးျဖစ္တယ္။လံုၿခံဳေရးကို ဂရုစိုက္တတ္ႏိုင္ရင္


အဖမ္းမခံရေအာင္ ႀကိဳးစား။ကိုယ္လြတ္ေနသမွ် တိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲႏုိင္တယ္။

အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႔ကို က်ေနာ္ေလ့လာေတြရိွရတယ္။


ဒါကေတာ့ တူညီ၀တ္စံု ယူနီေဖာင္း၊ အျဖဴနဲ႔ ကခ်င္ပုဆိုးေတြ ၀တ္ထားတာ၊ ပင္နီတိုက္ပံုေတြ)
၀တ္ထားၿပီး ဆႏၵျပတာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ ဒီလို၀တ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ပစ္မွတ္ကို
အလြယ္တကူ ေပးထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ လူထုထဲကၾကည့္ေနတဲ့သူေတြန႔ဲ မိမိန႔ဲ
အဆင့္အတန္းတခု (Class) တခုကို ခြဲျခားေပးထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ လမ္းေဘးက
ရပ္ၾကည့္ ေနတဲ့သူ တဦးအေနနဲ႔ ငါပါလို႔ သူတို႔ကႀကိဳက္ပါ့မလား။ (သူမွာက ယူနီေဖာင္း
မ၀တ္ထားတဲ့အတြက္) ငါ့ကို အစိုးရလူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနမလားဆိုတ့ဲ စိုးရိမ္သံသယေတြ

2
ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူနီေဖာင္းမ၀တ္ဘဲ သူလိုကိုယ္လိုပဲ ၀တ္ထားရင္
အေရးအေၾကာင္းမွာ လူထုထဲကို ၀င္ေရာက္ၿပီး ပံုဖ်က္ႏိုင္တယ္။ လူထုေတြကိုလည္း
ကိုယ့္လႈပ္ရွားမႈမွာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ တံခါးဖြင့္ေပးထားႏုိင္တယ္။

အခုျဖစ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအေရးအခင္းနဲ႔ သြားတူေနတယ္။


၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအေရးခင္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈကို မခံႏုိင္လို႔
အလုပ္သမားေတြ စတင္သပိတ္ေမွာက္မႈက စတင္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမား
အေရးအခင္းဟာ အႏွိမ္နင္းခံရတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ။ မဆလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားဟာ ခိုင္မာေနေသးတယ္။ အလုပ္သမား


လႈပ္ရွားမႈက လူထုန႔ဲ မပူးေပါင္းႏုိင္ခ့ဘ
ဲ ူး။ ဒီေနရာမွာ လူထုန႔မ
ဲ ပူးေပါင္းႏိုင္တာက ၁၉၇၄
ခုႏွစ္က အလုပ္သမားသပိတ္ေတြဟာ စက္ရံုေတြ၊ အလုပ္ရံုေတြထဲမွာပဲ ျဖစ္ခ့တ
ဲ ယ္။ သပိတ္ကို

3
ဦးေဆာင္တ့သ
ဲ ူေတြက အလုပ္သမားေတြန႔ဲ လူထုန႔ဲ ပူးေပါင္းေစႏုိင္တ့ဲ နည္းနာကို မက်င့္သံုး
ႏုိင္ခ့လ
ဲ ို႔ပဲျဖစ္တယ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဟာလည္း အလားတူပဲျဖစ္ခ့တ


ဲ ယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈရဲ႔ ထူးျခားမႈကေတာ့ လူထုန႔ဲ ပူးေပါင္းႏုိင္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဒီလိုပူးေပါင္းႏုိင္ခ့တ
ဲ ာ
အမွတ္မထင္ တိုက္ဆိုင္မႈတခုေတာ့ မဟုတ္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ဒီလိုပူးေပါင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ စနစ္က်တဲ့
နည္းစနစ္တခ်ိဳ႔ကို တီထြင္ႏုိင္ခ့လ
ဲ ို႔ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ တိုက္ဆိုင္မႈတခုက အခုအေျခအေနက ၈၈ အစပိုင္းက အေျခအေနနဲ႔ တူေနပါတယ္။


ဒီကာလတုန္းက က်ေနာ္တို႔ဟာ လူထု မလိုက္ပါႏုိင္ ပါႏုိင္ဆိုတာကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ မဆံုးျဖတ္
ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္ခ့ရ
ဲ တယ္။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို အတိအက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့တ


ဲ ယ္။

၁ -ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနကို လံုၿခံဳေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့တ


ဲ ယ္။ (တဖက္မွာလည္း မဆလက
ေထာက္လွမ္းေရး တင္ဦးနဲ႔ ျဖဳတ္ထုတ္ခံေနရမႈက က်ေနာ္တို႔ကို အခြင့္သာေစခဲ့တယ္။
အခုလည္း ခင္ညြန္႔န႔အ
ဲ ဖြ႔ဲ ျဖဳတ္ထုတ္ခံေန ရတာကို အခြင့္ေကာင္းယူႏုိင္ဖို႔ က်ေနာ္တိုက္တြန္း
လိုတယ္။)

၂ - လႈပ္ရွားမႈကို တျပည္လံုးျပန္႔ႏွံ႔ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့တ


ဲ ယ္။ က်ေနာ္တို႔
လူထုတိုက္ပြဲ၀င္ခ့တ
ဲ ့ဲ နည္းနာကေတာ့ ေျပာက္က်ားသပိတ္ နည္းနာကိုက်င့္သံုးခဲ့တယ္။
အေျခအေနေပးတဲ့ေနရာေတြမွာ အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈကို က်ေနာ္တို႔
လုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ ကတာျဖစ္တယ္။

အဲဒီကာလ စကားတခြန္းျဖစ္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဒါကေတာ့ ေျပာက္က်ားသပိတ္ ဆိုတ့စ
ဲ ကားပါပဲ။ ဒါက
ဘာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ လူစည္ကားတဲ့ေနရာေတြကို ရုတ္တရက္ေရာက္လာတယ္။
တရားေဟာတယ္။ စာေ၀တယ္။ ပိုစတာေတြကပ္တယ္။ လံုထိန္းေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ
ေရာက္လာရင္ လူထုထဲမွာ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ၿပီး ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ေနာက္တေန႔
ေနာက္တေနရာမွာ ျပန္ေပၚလာၿပီး ဆက္လိုက္တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း လူထုကို အဆက္မျပတ္
လံႈ႕ေဆာ္ခ့တ
ဲ ့န
ဲ ည္းစနစ္ေတြကို သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နအဖကလည္း ဒီေျခအေနဟာ ၈၈ ကာလတုန္းကိုလိုပဲ ျပင္ဆင္ေနတာ၊ တုံ႔ျပန္ေနတာကို


ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေလးနက္ေပးေနတာကို သိႏိုင္တယ္။ ခုကာလဟာ ၈၈ တုန္းက
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကာလ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တုန္းကလို မေရာက္ေသးဘူး
ဆိုတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒီကာလေတြတုန္းက က်ေနာ္တို႔ တူညီယူနီေဖာင္းေတြ

4
၀တ္ခဲ့တယ္။ ဒီလို တူညီယူနီေဖာင္း၀တ္ ဆႏၵျပတာကို က်ေနာ္တို႔ ဒီကာလ ေတြမွာပဲ
လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလို၀တ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြ ရိွသင့္သေလာက္ေတာ့
ရိွခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲ အစပိုင္းမွာလံုၿခံဳေရးဟာ အထူးအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲေဘာ္တေယာက္


အဖမ္းခံရျခင္းဟာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေအာင္ပြဲအတြက္ တဆင့္ အားနည္းသြားျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လံုၿခံဳေရးကို အထူး ဂရုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဖမ္းမခံရေအာင္ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈရိွေစခ်င္တယ္။ ၁၉၈၈ ခုနစ္ မတ္လ ကေန ၈၈


လႈပ္ရွားမႈႀကီး အထိ က်ေနာ္ အဖမ္းမခံရေအာင္ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ခ့တ
ဲ ယ္။
ကိုယ္လြတ္ေျမာက္ေနသမွ် အာဏာရွင္စနစ္ ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ
အဖမ္းခံရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္၊ မင္းကိုႏိုင္တို႔န႔ဲ တခ်ိဳ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ကေတာ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားလို ေရွာင္တိမ္း လႈပ္ရွားေနလို႔မရပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ေျမေပၚမွာ
ေျပာင္တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ့္ အေနထားမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရသူ ေတြျဖစ္ပါတယ္။
လုံၿခံဳေရးကို အထူးဂရုျပဳလႈပ္ရွားေနရတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္သာ ဒီအႀကံျပဳခ်က္
က အက်ံဳး၀င္ပါ တယ္။

လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း

၈၈ တေလ်ာက္လံုး ေပးခဲ့တ့သ
ဲ ခၤန္းစာအရေတာ့ လံုၿခံဳေရးကင္းမဲ့မႈ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔
ရဲေဘာ္ေတြဟာ လႈပ္ရွားမႈတခုလုပ္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးတာ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္တာ၊
ကိုယ္က ဘာလဲဆိုတာကို ရန္သူကသိေနမႈဟာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္
ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ေနရာေတြ ရန္သူကေတာ္လို႔ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဘက္က ေပါ့ဆမႈေတြေၾကာင့္
ေပါက္ၾကားမႈေတြျဖစ္တာ၊ အဖမ္းခံရတာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကရတာပါပဲ။လံုၿခံဳေရးအတြက္
က်ေနာ္အႀကံျပဳေစခ်င္တာေတြကေတာ့

၁ -လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ သတိထား စကားေျပာဖို႔လိုတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္း တခါေျပာတိုင္း ရန္သူ


နားေထာင္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ လက္ကိုင္ဖုန္းက ေစ်းႀကီးသေလာက္၊ ရန္သူကို
ေစ်းအေပါဆံုးသတင္းပို႔ေပးေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ လက္ကိုင္ဖုန္းက FM
ေရဒီယိုစနစ္ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အသံလိႈင္းကို သယ္ယူသြားတာ ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ ရန္သူက ေနရာအႏွံ႕
ကေန ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ေနႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ၾကားျဖတ္ နားေထာင္တ့စ
ဲ ခန္းကို အရင္က
တိုးေၾကာင္ေလးအနီးနားမွာ ရံုးဖြင့္ၿပီးနားေထာင္ေနၾကပါတယ္။

၂ -တေနရာတည္းမွာ အၾကာႀကီး မေဆြးေႏြးၾကဖို႔ စကားမေျပာၾကဖို႔လိုတယ္။

5
၃ - တေနရာတည္းမွာ အၿမဲတမ္း မအိပ္ဖို႔လိုတယ္။

၄ ညအိပ္တ့အ
ဲ ခါမွာ သတိ၀ီရိယ အၿမဲဲရိွေနဖို႔လိုတယ္။

၅ ထြက္ေပါက္ကို အၿမဲတမ္း ႀကိဳတင္ၾကည့္ထားဖို႔လိုတယ္။

၆ - ကားစီးတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးထိုင္ခံုမွာ စီးပါ။ ကိုယ့္ေနာက္မွာ ဘယ္သူကိုမွမထားပါနဲ႔။

ကိုယ္က အားလံုးကိုၾကည့္ႏိုင္တ့ပ
ဲ ံုစံ အၿမဲရိွေနရပါမယ္။

၇- ခရီးသြားတဲ့အခါ တေနရာရာကိုထြက္တဲ့အခါမွာ လူအုပ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္းေနပါ။

၈ - မသကၤာစရာ လႈပ္ရွားမႈေတြ႕တာနဲ႔ ေျခရာေဖ်ာက္ပါ။

၉ - စာရြက္စာတန္း၊ စာေစာင္၊ သတင္းစာအေဟာင္း ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာအားလံုး

ကိုယ္န႔အ
ဲ တူ မထားပါနဲ႔။ အိမ္ထဲမွာ မထားပါနဲ႔။၀ွက္စရာေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။
ရေအာင္ ၀ွက္ပါ။

၁၀ - ေဆးမင္၊ နာရီ၊ လက္စြပ္၊ ဆြဲႀကိဳးေတြ မဆြဲပါနဲ႔။ ေဆးမင္ရိွရင္ ဖံုးကြယ္ထားပါ။

အုပ္စု ၂ စု ခြဲၿပီးလႈပ္ရွားျခင္း

ဆႏၵျပေတာ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္အင္အားကို ၂ စုခြဲပါ။ တစုက ေျပာင္ဆႏၵျပမယ့္အဖြ႔၊ဲ တဖြ႔ကလူထုထဲမွာ ေရာေႏွာၿပီး ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထားရမယ့္အဖြ႔ျဲ ဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို က်ေနာ္တို႔
၈၈ ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္တုန္းက ကိုယ့္မွာ လူအင္အား ၁၀
ေယာက္ရိွရင္သံုးပံုတပံုက ေျပာင္ဆႏၵျပတဲ့တာ၀န္ကို ယူခ့တ
ဲ ယ္။ က်န္တ့ဲ ႏွစ္ပံု ၇
ေယာက္ခန္႔က လူထုထဲမွာေရာၿပီး ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထားတယ္။

ဒီအဖြ႔ဲ ၂ ဖြ႔မ
ဲ ွာ သီးျခားတာ၀န္ေတြကို လုပ္ၾကတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့အဖြ႔က
ဲ တရားေဟာတယ္။
လံႈ႕ေဆာ္တယ္။ ခ်ီတက္တယ္။ သီခ်င္းဆိုတယ္။ အလံေတြကိုင္ၿပီး ေ၀ွ႔ယမ္းတယ္။

ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထားတဲ့ သူေတြရ႔တ
ဲ ာ၀န္က လူထုထဲမွာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက
ဘယ္သူေတြလဲ။ လူပ္ရွားမႈကို ေထာက္လွမ္းေရးကို သတင္းပို႔ေနသူ၊ ေႏွာင့္ယွက္မယ့္သူက
ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ တယ္။ အခြင့္အေရးရရင္ အနီးကပ္ၿပီး
တိုက္ခိုက္ပစ္လိုက္တယ္။ ၈၈ မတ္လနဲ႔ ဇြန္လ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈတုန္း က

6
ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကို ဒီနည္းနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့
တယ္။ သူတို႔ကို အလစ္မွာ ဖမ္းဆီးၿပီး အမ်ိဳးသားအိမ္သာထဲမွာ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားရင္းနဲ႔
လႈပ္ရွားမႈကို အသက္ဆက္ ေပးေနခဲ့တယ္။

တကယ္လို႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ လံုထိန္းေတြက လာေရာက္ရိုက္ႏွက္တ့အ


ဲ ခါမွာ သူတို႔က
ျပန္လည္ မခုခံရပါဘူး။ သူတို႔က လူထုကိုကယ္ပါယူပါ ေအာ္ဟစ္အကူညီေတာင္းၾကရမယ္။
ဒီအခါမွာ လူထုထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ ကိုယ့္လူေတြက စတင္ၿပီး လူဆိုးလူမိုက္ေတြ၊
ေထာက္လွမ္းေရး ေတြကို စတင္တိုက္ခိုက္လိုက္တ့ဲ အခါမွာ လူထုက မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာ
တဲ့ပံုစံကို ေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တကယ္ပဲလူထုက ၀င္ေရာက္ ကူညီလာ
ေတာ့တယ္။

ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကိုၾကည့္ရင္ နအဖက လူဆိုးလူမိုက္ေတြကို လူထုထဲမွာ ေရာေႏွာ


ထည့္ထားတယ္။ ဒီလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာ ကိုယ့္လူေတြက မသိႏိုင္ဘူးလို႔
လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့သူတဦးက ဆိုတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာကေတာ့ ကိုယ္ဘက္က
ႀကိဳတင္ၿပီး လူထုတဲမွာေရာေႏွာမျမွပ္ႏွံထားႏိုင္လို႔ျဖစ္တယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာျမွပ္ႏွံႈပီး
လူအုပ္ထဲမွာ အကဲခတ္ၾကည့္ရင္ သာမေဏန သမေဏေဏာ၊ ေဂါေဏန ေဂါေဏာ ဆိုသလို
သာမေဏက ဘယ္သူလဲ ႏြားက ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို ခြဲျခားသိႏိုင္လိမ့္မယ္။ လူထုထဲမွာ
ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္လႈပ္ရွားရတဲ့သူေတြကို က်ေနာ္တို႔တာ၀န္ေပးတဲ့အခါမွာေတာ့
အားေကာင္းေမာင္းသန္ေတြ၊
လက္စလက္န ရိွသူေတြ၊ ဆႏၵျပတာမလုပ္တတ္ေပမယ့္ မတရားမႈေတြကို လက္ပိုက္
မၾကည့္လိုတဲ့ ရပ္ကြက္ထဲ က လူငယ္လူရြယ္ေတြဟာ ဒီလုိလုပ္ငန္းမွာ အထူးသင့္ေတာ္
ၾကတယ္။ သူတို႔ကို ဦးစားေပးၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တယ္။ တခါတရံမွာ
ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ၿပီး ၀င္ကူမယ့္သူေတြဟာ ေလး ငါးဆယ္ခန္႔အထိ က်ေနာ္တို႔သံုးခဲ့တယ္။
သူတို႔ကို အုပ္စုလိုက္ေတြ ဖြ႔ၿဲ ပီးတာ၀န္ေတြေပးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲလုပ္ေတာ့မယ္
ဆိုတာနဲ႔ လူအုပ္စု ၂ စုခြဲၿပီီးလႈပ္ရွားတာဟာ
အေကာင္းဆံုးနည္းစနစ္တခုျဖစ္တယ္လို႔အႀကံျပဳလိုတယ္။

7
၂။ ဆႏၵျပခ်ီတက္ျခင္း

က - ခ်ီတက္ဆႏၵျပရမယ္။

၁ - အေရးအႀကီးဆံုးက လူအစည္းကားဆံုးေနရာျဖစ္ရမယ္။ အေျခခံလူထုေတြ အမ်ားဆံုးရိွတ့ဲ


ေနရာေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။

၂ - ႀကံ႔ဖံ႔ြ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက လာေရာက္တားျမစ္လွ်င္ ထိပ္တိုက္မရင္ဆိုင္ပါနဲ႔

ထိုင္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ဆက္လက္မဆင္ႏႊဲပါနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း လူစုျပန္ခြဲလိုက္ပါ။ ေနာက္တႀကိမ္


ဆႏၵျပႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါ။ လူျပန္စု ျပန္ခ်ီတက္ ျပန္တိုက္ပြဲ၀င္။

၃ - လမ္းေဘးမွ ရပ္ၾကည္ေနတဲ့ လူထုေတြကို ပါေအာင္စည္းရံုးပါ။ဒီလိုစည္းရံုးႏိုင္ဖို႔ကေတာ့


ကိုယ္ဘက္က ခုလိုျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။

က - လမ္းေဘးမွ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့လူေတြထဲကို ကိုယ့္ရဲေဘာ္တခ်ဳိ႔က ၀င္ေရာက္ ေရာေႏွာ


ေနရာယူ ထားဖို႔လိုပါတယ္။

ခ - လူထုေတြကို အလုပ္ေပးပါ။ (တာ၀န္ေပးပါ။)

ဂ - အသင့္ပါလာတဲ့ စာရြက္ေတြကို လူထုေတြကိုေ၀ခိုင္းပါ။

8
ဃ - လူထုေတြထဲကို ခြပ္ေဒါင္းတံဆိပ္ပါတဲ့ နဖူးစည္းမ်ား ရပ္ၾကည့္ေနတ့ဲလူေတြကို
ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔လိုတယ္။

င- ေျမျဖဴခဲ၊ မီးေသြးခဲ၊ ေဆးစုတ္တံ၊ ပိုစတာမ်ားကို လူထုလက္ထဲထည့္ေပးပါ။


ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို ေရးခိုင္းပါ။

စ - တိုက္နံရံမ်ား၊ အုတ္နံရံမ်ား၊ ကားလမ္းမမ်ားေပၚမွာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေရးခိုင္းပါ။


ပိုစတာမ်ား ကပ္ခိုင္းပါ။

ဆ - လူထုထဲမွာရိွေနတဲ့ ကိုယ့္လူေတြက လူထုကို ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ အနီးကပ္


လံႈ႕ေဆာ္ေပးေနရမယ္။

ဇ - တကယ္လို႔ ဆႏၵျပေနတဲ့ကိုယ့္လူေတြကို ႀကံ႔ဖံ႔မ


ြ ်ား၊ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားက တိုက္ခိုက္
လာပါက၊ ၀င္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရမယ္။ ေဟ့ ဒါမတရားဘူးကြ၊ ဒို႔ လက္ပိုက္
ၾကည့္မေနဘူး။ သတၱိရိွရင္ထိၾကည့္ကြ စသျဖင့္ ကိုယ္လူေတြက စတင္ေျပာဆိုရမယ္။
လိုအပ္လာရင္ ခြန္အားကို သံုးၿပီး ေျဖရွင္းရပါမယ္။

စ် - တုတ္မ်ား၊ ပုလင္းမ်ား၊ အုတ္နီခဲမ်ားနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းပစ္ရမယ္။ ဒီအခါမွာ လူထုက


မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လို႔ မိမိတို႔န႔အ
ဲ တူ တိုက္ပြဲ၀င္လာတဲ့ပံုစံကို ထြက္လာပါတယ္။

ည - အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္ခိုက္လာတဲ့ ကိုယ့္လူေတြကို တုံ႔ျပန္ရင္းနဲ႔ လူထုကိုပါ


တိုက္ခိုက္တ့ဲ ပံုစံကို ေရာက္လာေလ့ရိွတယ္။ ဒီအခါမွာ အာဏာပိုင္ေတြန႔ဲ လူထုတိုက္ပြဲ
စတင္လာသလို ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ တိုက္ခိုက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ပံုစံျဖစ္လာတယ္။
လူထုေတြကလည္း ငါ့ေဘးကလူေတြေတာင္ ပါကုန္ၿပီ၊ ငါလည္း ပါေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ လူထုေတြမွာ Group Dynamic Behavior ရိွတယ္။
တေယာက္ကလုပ္ရင္ က်န္တ့လ
ဲ ူကလည္း လိုက္လုပ္တ့သ
ဲ ေဘာပဲ။ လံုၿခံဳမႈရိွတယ္။
ေအာင္ပြဲခံမယ္ဆိုရင္လူတိုင္းက အားတက္သေရာ ပါခ်င္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ေခါင္းေဆာင္
လုပ္တ့သ
ဲ ူက ဒီအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်တတ္ရမယ္။

႗- တကယ္လို႔ကိုယ့္မွာ အင္အားမ်ားလာတယ္ဆိုရင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့


လူစည္ကားတဲ့ ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ရမယ္။

ခ - ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား

9
ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို ခ်မွတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအလုိက္ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ ျမွင့္တင္ေပးသြားဖို႔လိုတယ္။
ေလာေလာဆယ္မွာ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းေရး ၊စြမ္းအင္နဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
ႏႈတ္ထြက္ေရး စတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံကို တင္သင့္တယ္။ အဆင့္ျမင္လာရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ
ႏႈတ္ထြက္ေပးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ဆက္လက္တင္ရမယ္။
အျမင့္ဆံုးပိုင္းကို ေရာက္လာ ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔
ဒီမိုကေရစီလူထုအစိုးရတရပ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းႏိုင္ေရးအထိ ဆက္လက္ တင္ေပးသြားဖို႔ လိုတယ္။
လူထုတိုက္ပြဲရ႔ဲ အျမင့္ဆံုးေႂကြးေၾကာ္သံကေတာ့ လူထုအစိုးရဖြ႔စ
ဲ ည္းေရး (ၾကားျဖတ္အစိုးရ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းေရးအထိ ျဖစ္ရမယ္။)

ဂ - စည္းကို ေက်ာ္ေပးျခင္း

အာဏာပိုင္ေတြက ဟုိဟာမလုပ္ရဘူး။ ဒီဟာ မလုပ္ရဘူး။ ဟုိေနရာကို မသြားရဘူး။


ဒီေနရာကိုမသြားရဘူး။ လူမစုရဘူး စသျဖင့္ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္တတ္ေလ့
ရိွပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ‘မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာဟူသမ် တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾက’


လို႔အမိန္႔ရိွခ့ဖ
ဲ ူးတယ္။ လူထုတိုက္ပြဲမွာ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္လာတဲ့အခါမွာ
က်ေနာ္တို႔က ဒါကို နည္းမ်ိဳးစံုန႔ဲ ခ်ိဳးေဖာက္ ပစ္ဖို႔ လိုတယ္။ သူတို႔ဥပေဒေတြကို ဟာသ
လုပ္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါကိုက်ေနာ္က စည္းကို ေက်ာ္ေပးရတယ္ လို႔ သံုးခ်င္ပါ တယ္။
အခြင့္အေရးရတာနဲ႔ စည္းကိုေက်ာ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားရပါမယ္။

ဃ - အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မ်ား

၁- အလံ
၂ -စကားေျပာစက္
၃ - ရန္သူလူမ်ား ထိုးေဖာက္လာျခင္း

၁- အလံက ကိုယ္လက္ထဲ သို႔မဟုတ္၊ ကိုယ့္ရဲေဘာ္ လက္ထဲမွာပဲျဖစ္ရမယ္။

လူေတြရ႔ဲ ပင္ကိုဗီဇစိတ္က ဘဲေတြန႔တ


ဲ ူတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ေရွ႔ကတေယာက္က
ဦးေဆာင္ေနရင္ ဦးေဆာင္ေနသူေနာက္ကိုပဲ တဇြတ္ထိုး လိုက္တတ္တ့အ
ဲ က်င့္ရိွတယ္။
ဒီအခါမွာ မသမာတဲ့သူေတြက အလံကို ရေအာင္ယူပီး ခ်ီတက္တဲ့လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေအာင္
လုပ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလံကို ကိုယ့္လူ လက္ထဲမွာပဲ ရိွေစရမယ္။

10
၂ - အလံလိုပဲ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခုက အသံခ်ဲ႔စက္ျဖစ္တယ္။

အသံခ်ဲ႔စက္ကို ကိုယ့္လူကပဲ ကိုင္ထားရမယ္။ တက္ႂကြဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စကားေတြေျပာၿပီး


လူထုကို လိုက္ပါေအာင္လံႈ႕ေဆာ္ေနခ်ိန္မွာ မသာမာသူေတြက အသံခ်ဲ႔စက္ကို ရေအာင္ယူႈပီး
ဆႏၵျပပြဲကို ပ်က္စီးေစတဲ့ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းဖြယ္ရာ စကားေတြ၊ အေတြးအေခၚ ရႈပ္ေထြးေစတဲ့
စကားေတြ၊ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္၊ ဆႏၵျပပြဲကို ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ေအာင္
ေျပာဆိုတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွတတ္ၾကတယ္။

၃ - ရန္သူလူမ်ားက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ၿပီး အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္


တတ္ေလ့ရိွတယ္။ က်ေနာ္တို႔တုန္းက ရန္သူလူေတြက သပိတ္ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကို
စာေရးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ခိုင္းတာ၊ေခါင္းေဆာင္ေတြနား ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး
လက္နက္ေတြရလာၿပီ ယူမလားဆိုၿပီး လာေခၚေလ့ရိွတယ္။ လိုက္မသြားပါနဲ႔။ အေရးႀကီးတာ
တိုင္ပင္ခ်င္လို႔ဆိုၿပီး လူျပတ္တ့ဲ ေနရာေတြကို ေခၚေဆာင္ေလ့ ရိွတယ္။ လိုက္မသြားပါနဲ႔။
စစ္သားေတြ ကို ရန္သူ႔လူေတြက ကိုယ့္လူပံုစံ ဖမ္းထားတဲ့သူေတြ က စစ္သားေတြကို
စတင္တိုက္ခိုက္ျပတာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ေလ့ရိွတယ္။ ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို
ေျပာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွတယ္။ သတ္ကြင္းကို ခ်ီတက္ေနတဲ့ လူထုကို
ေခၚေဆာင္သြားတာ လုပ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ီတက္ရာကို ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့
သူေတြဟာ ကိုယ္လူေတြပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးက လူျပတ္တ့ဲ သတ္ကြင္းျဖစ္ေစတဲ့
ေနရာေတြမွာ ဆႏၵျပပြဲ မလုပ္မိဖို႔ အေရးၾကီးတယ္။ မသြားသင့္ဆံုးေနရာက ေရႊတိဂံုဘုရား
ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူျပတ္တ့ေ
ဲ နရာ ျဖစ္ေနလို႔ျဖစ္တယ္။

င - အလုပ္သမားေတြ သပိတ္ထဲပါလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခ့သ


ဲ လဲ

၈၈ တုန္းက အလုပ္သမားေတြန႔ဲ ရန္ကင္းစက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြကို သပိတ္ထဲ


ပါလာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကန္ဘဲ့ အပ္ခ်ည္လံုးစက္ရံုက အလုပ္သမားေတြကို
က်ေနာ္တို႔ သပိတ္ထဲမွာပါဖို႔ သြားေရာက္ တရားေဟာတယ္။ မပါဘူး။ ေက်ာင္းသားနဲ႔
လူထုေတြ ၁၀၀ ေလာက္က အလုပ္သမားေတြကို သပိတ္ထဲပါဖို႔ နားခ်ေပမယ့္ အလုပ္သမား
ေခါင္း ၁ ေယာက္က အျပင္မထြက္ရဘူးဆိးၿပီး တံခါးေတြ ပိတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အလုပ္သမား
ေတြဟာ နာခံသြားၾကတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ

၁ - ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ သပိတ္က ႏိုင္မွာမို႔လို႔လား

11
၂ - ငါအလုပ္ျပဳတ္သြားရင္ ငါ့ မိသားစုကို ဘယ္သူက ေစာင့္ေရွာက္မွာလဲ

၃ - လူသားမွာ ဗီဇအရိုးစြဲေနတဲ့ အထက္အရာရိွကို နာခံလိုမႈသေဘာတရား ေတြေၾကာင့္


ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

က်ေနာ္တို႔က ဘာလိုခ်င္တာလဲ။ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တာက အလုပ္သမားေတြ


အလုပ္သပိတ္ထဲ ပါ၀င္ဖို႔ အလုပ္မဆင္းဘဲ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က
ဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ။ ေဘာက္ေထာ္ ဘူတာနားက မီးရထားသံလမ္းေတြကို ဆြဲျဖဳတ္ပစ္လိုက္
ၾကတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေတြကို ပိတ္ဆို႔ေပး လိုက္တယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္သမားေတြ
အလုပ္မဆင္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သပိတ္ထဲ ပါ၀င္သလိုျဖစ္လာတယ္။ လမ္းေတြပိတ္ကုန္ေတာ့
အလုပ္သမားေတြ လမ္းေလ်ာက္လာရတယ္။ ဒီေတာ့ လမ္းေပၚမွာရိွတဲ့ လူထုေတြ သံဃာေတြ၊
ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ ေပါင္းမိလာတယ္။ (မီးရထားသံလမ္းေတြကို ျဖဳတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့
ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို ဖုန္းဆက္ၿပီး သံလမ္းပ်က္ေနတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေၾကာင္းေပးခဲ့
ပါတယ္။ မီးရထားနဲ႔ ခရီးသြားသူေတြကို အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေအာင္လို႔ပါ။)

မီးရိႈ႕ေပးရျခင္း

ကိုယ္ဘက္က အထိခိုက္အက်ဆံုးေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ၊ စစ္တပ္က လူထုလႈပ္ရွားမႈကို


အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းလာ တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ဘက္က အၾကမ္းဖက္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္။
အေကာင္းဆံုးနည္းကေတာ့ မီးရိႈ႕ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။

- စစ္တပ္၊ အစိုးရ နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနတဲ့သူေတြရ႔ဲ ကားေတြကို မီးရိႈ႕ပစ္သင့္ပါတယ္။ -


အစိုးရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ စစ္အစိုးရရဲ႔ ဟိုတယ္ေတြကို မီးရိႈ႕ပစ္သင့္တယ္။
- အခြင့္ေရးရရင္ ရဲစခန္းေတြ ၊ အစိုးရရံုးေတြ မီးရိႈ႕ပစ္ရပါမယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းမဖက္ လူထုလႈပ္ရွားမူတိုင္းမွာ မီးရိႈ႕တာေတြပါ၀င္ေလ့ရိွတယ္။


မဟတၱမဂႏၶီႀကီးရ႔ဲ အၾကမ္းမဖက္ လႈပ္ရွားမႈေတြဆိုတာ အေပၚယံသာ အၾကမ္းမဖက္
လႈပ္ရွားမႈလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ ထားေပမယ့္ ေအာက္ေျခက တက္ႂကြလႈပ္ရွားတဲ့သူေတြက
လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အာဏာရွင္ေတြက ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြင္းတိုင္းသူတို႔က မီးရိႈ႕တဲ့နည္းေတြန႔ဲ အမ်ားဆံုး
တုံ႔ျပန္႔ခဲ့ၾကတာကို သတိျပဳသင့္တယ္။ အၾကမ္းမဖက္တ့ဲ လႈပ္ရွားမႈန႔ဲ ေအာင္ပြဲခံခ့ဲ တဲ့
အိႏၵိယႏိုင္ငံန႔ဲ ေတာင္အာဖရိက အသားေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ၂ ခုစလံုးမွာ
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္တုံ႔ျပန္ခဲ့မႈ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ
သမိုင္းအခ်က္ အလက္ေတြ ရိွပါတယ္။

၈၈ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကိုျပန္ၾကည့္ရင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးတယ္။

12
မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ၁၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံအသတ္ခံရတယ္။
ဒီေတာ့ လူထုေတြေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ထဲမွာ မြန္းက်ပ္ေနခဲ့တယ္။ စိတ္ပ်က္
အားေလ်ာ့မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ တယ္။ ဒီေတာ့ သိမ္ႀကီးေစ်း စီရံု ကုန္တိုက္ႀကီးကို က်ေနာ္တို႔
မီးရိႈ႕တိုက္ခ့ေ
ဲ ပးခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ လူထု စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ တက္ႂကြလာတယ္။
အၾကမ္းဖက္မႈဟာ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးရဲ႔
လိုအပ္ခ်က္နည္းနာတခု Necessary ျဖစ္ပါတယ္။

ယႏၱရားမ်ားကို ၿဖိဳခ်ေပးျခင္း

အစိုးရယႏၱရားေတြထဲမွာ ဆက္သြယ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရဲစခန္း၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာရိွတ့ဲ သူတို႔ရဲ႔


ရံုးခန္းေတြကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုန႔ေ
ဲ ႏွာင့္ယွက္ေပးရတာျဖစ္တယ္။ ၈၈ တုန္းက
စိန္လြင္ တက္လာတဲ့ ေနာက္ပိုင္း မွာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေတာ္
ခက္ခဲလာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔က ကိုယ္န႔ဲ အနီးစပ္ဆံုး ရိွေနတဲ့ မဆလ ရံုးခန္းေတြ၊
ရဲစခန္းေတြကို တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလို ၿဖိဳခ်တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳရတဲ့ နည္းစနစ္ကေတာ့
ႀကံ႔ဖံ႔ေ
ြ တြကို ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ဖိအားေပးတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္စာ ေရးတာ။
၈၈ တုန္းက က်ေနာ္တို႔က မဆလပါတီ၀င္ေတြကို ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ညဘက္မွာ ေလာ္စပီကာ
ငွားၿပီး လိုက္လံ ေအာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ညဘက္က တိတ္ဆိတ္ေနခ်ိန္မွာ အေမွာင္ထုကို
ေဖာက္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ အသံက မဆလေဒါက္တိုင္ေတြကို
ေျခာက္ျခားေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီတုန္းက က်ေနာ္တို႔ သံုးခဲ့တ့ေ


ဲ ၾကညာခ်က္ကေတာ့ တိုတိုနဲ႔လိုရင္းေရးခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ -ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ရဲ႔ ရာဇသံ

မဆလ ပါတီ၀င္ အေပါင္းတို႔ …သင္တို႔ မဆလပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္


ငါတို႔ျပည္သူတရပ္လံုးကေတာင္းဆိုသည္။

သင့္တို႔ မတရားမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ငါတို႔သည္းခံေတာ့မည္မဟုတ္။

မနက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သင့္တို႔မဆလပါတီ၀င္ ကတ္ျပားမ်ားကို ရဟန္းသံဃာမ်ား


ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားထံလာေရာက္အပ္ႏွံရမယ္။

မအပ္ႏွံပါက သင္တို႔ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္။

ပံု

13
ဗကသမ်ားအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္

ဆိုၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ညဘက္မွာ ေလာ္စပီကာကို ကားေပၚ၊ ဆိုက္ကားေပၚ


တင္ၿပီး ရပ္ကြက္ေတြ ထဲမွာ လိုက္လံေအာ္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ဒီအေျခအေနကို လူထုလႈပ္ရွားမႈ
အျမင့္ဆံုး အပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ ကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့
မဆလအစိုးရ သံုးတဲ့ တယ္လီဖုန္းလိုင္းေတြ ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ျခင္း၊ လမ္းေတြကို
ပိတ္ဆို႔ပစ္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခ့တ
ဲ ယ္။ အဓိကလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ရန္သူရ႔ဲ
အမိန္႔ေပးစနစ္Commend and Comtrol ကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္လို႔ျဖစ္တယ္။ ၈၈ တုန္း ဒီလို
ယႏၱရားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ၿဖိဳခ်ႏိုင္ခ့တ
ဲ ့ဲ အတြက္ မဆလပါတီ၀င္ေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး
ၿမိဳ႔နယ္တိုင္းမွာ ႏႈုတ္ထြက္လႊာေတြလာေရာက္တင္ခဲ့ၾကတယ္။ မဆလပါတီ ထိပ္သီး
ေခါင္းေဆာင္ေတြ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ မထြက္ရဲခ့ၾဲ ကဘူး။ အမိန္႔ေပးစနစ္တခုလံုးၿဖိဳခ်တာ
ခံခ့ရ
ဲ လို႔ျဖစ္တယ္။

လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္ကိုအစားထိုးျခင္း

ေတာ္လွန္ေရးတခု ေအာင္ပြဲခံတယ္မခံဘူးဆိုတာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္တခုကို


တည္ေဆာက္ႏိုင္သလား မတည္ေဆာက္ႏိုင္သလားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿဗိတိသ်ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္းတခုက တခ်ိဳ႔သူပုန္ေတြ ေအာင္ပြဲခံၿပီး
တခ်ိဳ႔သူပုန္ေတြ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ပြဲမခံရသလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔သုေတသန ျပဳခဲ့တယ္။
သူရဲ႔ေတြ႔ရိွခ်က္အရ တခ်ိဳ႔သူပုန္အဖြ႔ေ
ဲ တြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔တခုကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ
သူတို႔ဟာ အစိုးရသစ္တခုကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ဖဲ႔စ
ြ ည္းႏိုင္ခ့ဲၾကတယ္။

၈၈ ရဲ႔ မဟာ ေသြးသင္ခန္းစာအရ က်ေနာ္တို႔ဟာ လူထုတိုက္ပြဲရ႔အ


ဲ ျမင့္ဆံုးအပိုင္းမွာ
အစိုးရတရပ္ကို က်ေနာ္တို႔ မဖြ႔စ
ဲ ည္းႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ဦးႏုက အစိုးရတရပ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္း
ခဲ့ေပမယ့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြ႔၊ဲ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားက မေထာက္ခံခဲ့ၾကပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဦးႏုရ႔ဲ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြ႔ဲစည္းေရး စီမံကိန္းက ပ်က္စီးသြားခဲ့ ပါတယ္။ ဒါဟာ
ႀကီးမားတဲ့ ဆံုးရံႈးမႈတခုပါ။ ဒီကာလက က်ေနာ္တို႔ အစိုးရဖြ႔စ
ဲ ည္းႏိုင္ခ့ရ
ဲ င္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊
ၾသစေတးလ်၊ ထိုင္းႏိုင္ငံန႔ဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံဖို႔ ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္
ေရတပ္သေဘၤာက ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အထိ ေရာက္ရိွေနခဲ့ ပါေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပြဲ
လက္တကမ္း အလိုက်မွ အရႈံးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရကို မဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခ့ၾဲ ကလို႔
ျဖစ္ပါတယ္။

14
ဒီေန႔ လူထုတိုက္ပြဲ အျမင့္ဆံုးပိုင္းကိုေရာက္လာတဲ့နက္ တၿပိဳင္နက္ က်ေနာ္တို႔ဟာ
ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္တ့ဲ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္ျပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရ
တရပ္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကို အားလံုးက ၀ိုင္းေထာက္ခံဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ ကိုယ့္ၿမိဳ႔ ကိုယ္ရြာေတြမွာ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကို


နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ၿဖိဳခ်ဖို႔လိုလာတယ္။ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာေတြမွာ ဒီမိုကေရစီလူထု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြန႔ဲ အစားထိုးရမယ္။ ေက်းရြာရပ္ကြက္အလိုက္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီေတြကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းရမယ္။ ရပ္ရြာလံုၿခံဳေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကို
တာ၀န္ယူေပးရမယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အာမခံေပးရမယ္။ လူထုထဲအတြက္
စားေရရိကၡာမ်ား ျဖန္႔ျဖဳး ေပးရမယ္။ ဒါကို ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႔နယ္ ကိုယ္နည္းကိုယ္ဟန္န႔ဲ
ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ ရဲစခန္းေတြကို ေက်းရြာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ
တည္ရိွေစရမယ္။

လူထုတိုက္ပြဲန႔ဲ ေအာင္ပြဲကို အရယူၾက

မိုးသီးဇြန္
ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္မ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဴပ္(ဒမဖ)

15
wefightwewin@gamil.com

16