You are on page 1of 129
Manualul @ fost elaborat conform programe! scolore probate de MEL (Moterialul @ fost elabort dupé cum unmeord: Ing. D. PASCALE: partes a fl-a gia Meo Ing. T, ASIMIT: partes 1 Referent: ing. Valentin Stan Redocior: Ing. Rita Costacu Tehnoredactor: Sanda Dumitrepeu Coperto: Wietor Wegemenn PARTEA INTII CONSTRUCTIA NAVEI CAPITOLUL | GENERALITATI A. CATEGORII $1 TIPURI DE NAVE Nava este o constructie af echipataé tru sb ciagt ta et ecg eal eet miir- furilor i al pasagerilor sau in seopul executarii unor misiund tehnice ori militare, Nava trebuie si fie construita in aga fel incit sd satis- tack cerintele explostiril el fn condifil tebnieo-economice sl de sigu- ran}i optime. Pentru aceasta, mava este dotaté cu un mumdr mare de instalagii generale gi ice, ale céror caracteristici trebuie sd-i asigure un randament de exploatare maxim, Exeruinte intr-o mare varietate de tipuri, tig totanice gl te eaelonn pind dasieareinperte avec in tehnice gi de clasificare imparte navele in _— x iets © clasificare acceptata, in general, de constructori, armatori §l organiza{ii navale interne sau internationale este prezentatd, pentru mavele civile, in schema din figura 1.1. Clasificarea navelor se poate face gi dupa elte criterii specifice, cum ar fi : forma corpului, tehnologtile de executie, modul de guver- nare, modul de Incircare ete. criterii care sint folosite mal potin in practica. Echipajul navel este compus din personalnl propriu al navei {care asigurd comanda, deplasarea, gl Foie a acsonainbal tare}, precum 41 din Sai auxiliar (de servire a hala propriu si a pasagerilor), Navele eu destinatie specislA au la bord un 3 CLASIFICAREA NAVELOR CIVILE Aa rave pasagere] nave de tronspott } roczie ee soercare! LS r tren: nave cu destnahe| ave Lehr ‘special I ehefiote posts olga letcauiere fe drittere Jesonere l tind no do nogole © coreotere ¢ minaratere © carbontere © umantiore fe vrocrure ) 7 /e hidrogratice Je ce esncolare enave cous fe pentru sting une Ztocre ‘ee ghicks cs sncendi Je scnatoriate Je captiere debarcadere }s de depozitare Je de paz’ tocuit eIntralinere 3 Ovpa tiput propulsorulyt oo = produse petoliew Dupa modal de explootore —y t rove | | -nave ave penis e cave din ot fenove cw dice nave pentru aurse Je cove Ce deptasoment maritime de rod navigotie je nave din tenn propre: aprie /@ nove o2 zbatun reguiate (de tine) (elasicel interior ‘= nave din belon crmat # nave cu reactelpropu’ fe nave pentry curse Je nove eu oripi portante _| Je nave din alia de a jet cobignuite (tramp) | e nave glisoare L alumni ‘erave cu proputsoare ‘e nave cu explootare nave cu pend de cer de clrs8 tung fettuate Je rave din mase plastic speciale specie # ce cursis seurta lepentrvtocurt 3 detrate }e pentru navigatie Ih ghejur, Jo te cabotojlcostierel Je neve compozite }e cu cburivapoared '# cv motoarelmotonave) turbinelturbonavel © cu propulsie electric Je cu propulse atomic Je.cx generator de gaze cu| pistoane bere Fig. 1.1, Clasificarea navelor civile.