ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны “БҮТЭЭЛЧ ӨВӨРХАНГАЙ” хөтөлбөрийн
3.1.9 дэх заалтын дагуу төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх
төрийн ажил, үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
АЖЛЫН САНАЛ
Байгууллагын
нэр

д/
д

Ажлын санал

Шалгуур, санхүүжилт

1

Төрийн
үйлчилгээний
шинэчлэл,
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын
хүрээнд төрийн албан хаагчдын ёс зүй,
харилцааны нэгдсэн сургалт зохион
байгуулах,

2

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2014
онд хэрэгжүүлэх ажлын саналыг
иргэдийн
оролцоонд
тулгуурлан
боловсруулах,

3

Байгууллагын албан хаагчдын ёс зүй,
харилцаа,
хандлагыг
сайжруулах
сургалт

Сургалт
явуулах
туршлага, материаллаг
бааз, шинэлэг тал, ач
холбогдол
1.5 сая
Худалдан
авах
ажиллагааны туршлага,
ажлын
хүрээг
зөв
тодорхойлсон байх,
1.5 сая
Сургалт
зохион
байгуулах туршлага, ур
чадвар,
100.0 мян

4

Хүчирхийлэлд
эмэгтэйчүүдийг
үйлчилгээ

Аймгийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Хүнс, хөдөө аж
ахуй, жижиг
дунд
үйлдвэрийн
газар

5
Нийгмийн
халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс

6
7
8
9

10
Эрүүл мэндийн
газар
11

Арвайхээр
сумын

12

өртсөн
асран

хүүхэд, Үйлчилгээ
үзүүлэх
хамгаалах байр, боловсон хүчин,
орчин нөхцөл,
Сургалтын
хөтөлбөр,
Согтууруулах,
мансуурах
донтох
багшийн ур чадвар
өвчтэй 30 иргэнд хийх сургалт
945.0 мян
Сургалтын
хөтөлбөр,
Байнгын асаргаанд байдаг иргэнийг
багшийн ур чадвар,
асарч байгаа 40 иргэнд хийх сургалт
344.0 мян
Сургалтын
хөтөлбөр,
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 хүүхдийн
багшийн ур чадвар
сургалт
490.0 мян
Туршлага, ур чадвар,
Гэрийн асрамжийн үйлчилгээ
мэргэжлийн чадвар
4.0 сая
хангасан
Өрхийн
эрүүл
мэндийн
төвийн Шаардлага
тусламж,
үйлчилгээг
гэрээгээр Өрхийн эрүүл мэндийн
төв
гүйцэтгүүлэх
Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн Эрүүл
мэндийн
хэрэгслэлүүдээр
эрүүл
мэндийн боловсрол
олгох
боловсрол олгох, мэдээ мэдээлэл, нэврүүлэг,
мэдээ,
сурталчилгаа
мэдээллийн тоо 5.0 сая
Архидан согтуурахтай
Архидалт мансуурлын эсрэг үйл тэмцэх, сэргийлэх үйл
ажиллагаа явуулж буй ТББ-уудтай ажиллагаанд
хамтран архидан согтуурахтай тэмцэх, хамрагдсан хүний тоо,
сэргийлэх арга хэмжээ
сэтгэл
ханамжийн
судалгаа
Хуулийн төсөл, сумын хөгжлийн Төр засгийн бодлого
бодлого
чиглэлтэй
холбоотой шийдвэрт
иргэдийн

ЗДТГазар

13

14

15

16

17

18

19

шийдвэрийн төслүүдийн талаар олон
нийтэд мэдээлж, санал авах ажлын
зохион байгуулах
Иргэний оролцоог хангах зорилтот
жилийн
хүрээнд
иргэдийг
идэвхижүүлэх,
нийгэмшүүлэх,
чадавхижуулах
ба
эрх
зүйн
сургалтуудыг
зохион
байгуулах,
хэрэгцээг тодорхойлж дүгнэлт хийх
Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн
үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд дэмжлэг
үзүүлэх, чадавхийг нь нэмэгдүүлэх
зорилгоор тэдэнд сургалт, уулзалт
зохион
байгуулах,
хэрэгцээг
тодорхойлж дүгнэлт хийх,
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
дэмжих, ажлын хүрээнд аж ахуй
эрхлэх, бизнесийн сургалтыг зохион
байгуулах,
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, орон нутгийн
засаг захиргааны болон харъяа төсөвт
байгууллагуудын үйл ажиллагааны
явц, үр дүнд хэрэглэгчдийн үнэлгээ
авах, дүгнэлт өгөх
Арвайхээр хотын 10 багийн айл
өрхүүдэд
гэр,
байшин
болон
халаалтын түлшний нэр төрлийн
судалгаа хийх, дүгнэлт өгөх
Орчны бохирдлын чиглэлээр иргэдэд
сургалт
сурталчилгаа
зохион
байгуулах,
Хорих ангиас суллагдсан захиргааны
хяналтанд
байгаа
иргэдэд
нийгэмшүүлэх, сэтгэлгээ хандлагыг
өөрчлөх сургалт зохион байгуулах
Захыг төрөлжүүлэх талаар иргэдээс
санал авах, дүгнэлт хийх

20

21

22

23
24

Байгаль орчны багц хуулийн талаар
иргэдэд сургалт мэдээлэл хийх, гарын
авлага материал бэлтгүүлэх, дүгнэлт
хийх
Байгаль орчны чиглэлээр санал
асуулга
авах,
дүгнэлт
хийн
урамшууллын
хуулийг
иргэдэд
мэдээлэх
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр
иргэдийн
сэтгэлгээ
хандлагыг
өөрчлөх
сургалтуудыг
зохион байгуулах дүгнэлт хийх
Хотжих соёлд суралцуулах иргэдийн

саналыг
тусгах,
нийгмийн
идэвхийг
дээшлүүлнэ. 500 мян
Иргэдийн
нийгмийн
идэвхи сайжирч, эрх
зүйн мэдлэг дээшилсэн
байна.
1 сая
Иргэд төсөл бичих,
ЖДҮ
эрхлэх
идэвх
санаачлага нэмэгдсэн
байна.
500 мянга
ХБИ-ийн
хөдөлмөр
эрхлэлт,
санаачлага
нэмэгдсэн байна.
500 мянга
Сумын
ЗД-ын
үйл
ажиллагааны хөтөлбөр,
засаг захиргааны үйл
ажиллагааны явц, үр
дүнг
хэрэглэгчдээр
үнэлүүлнэ. 500 мянга
Агаарын
бохирдлыг
бууруулах судалгаанд
үндэслэн
дүгнэлт
гаргах
1.0 сая
Иргэдийн
оролцоо,
идэвхийг нэмэгдүүлсэн
байна.
500 мянга
Дээрх
иргэдийн
ухамсар,
соёл,
нийгмийн
идэвх
дээшилсэн байна.
500 мянга
Томоохон
захыг
төрөлжүүлж,
орчны
бохирдол,
орчин
нөхцлийг сайжруулсан
байна.
1.0 сая
Иргэдийн
эрх
зүйн
мэдлэг
дээшилсэн
байна.
500 мянга
Иргэдийн
мэдлэг
байна.

эрх
зүйн
дээшилсэн
400 мянга

Гэмт хэргийн гаралт
буурч, иргэдийн эрх
зүйн мэдлэг дээшилсэн
байна.
600 мянга
Иргэд хотжих соёл,

ойлголт
чиглэлээр
байгуулах

хандлагыг
нэмэгдүүлэх ухамсар
дээшилж,
сургалтуудыг
зохион орчны
бохирдол
буурсан байна.
1 сая

Төсөлд үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, байгууллагын танилцуулга, ажлын
төлөвлөгөө, боловсон хүчин, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл зэргийг
багтаасан байх бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7032-3990 утсаар лавлана уу.
Төрийн ажил, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 06
дүгээр сарын 03-ны дотор доорхи хаягаар ирүүлнэ үү.
Нутгийн удирдлагын ордон,
Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс,
Утас 70323990, 315 тоот

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful