ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ: Αριθμητική τιμή & Μονάδα Μζτρησης

Π.χ: ο τρόλος, ε κάδα, ε ζερκοθραζία ,ε ελέργεηα θάζε κορθής (θηλεηηθή ,δσλακηθή,
ειεθηρηθή , ζερκηθή,…), ηο κήθος , ε απόζηαζε, ηο δηάζηεκα ποσ θάλεη έλα θηλεηό ζε
θάποηο τρόλο , ε πίεζε θιπ.
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ: Αριθμητική τιμή & Μονάδα Μζτρησης & Κατεφθυνση & Σημείο
Εφαρμογής
Π.χ.: ε ηατύηεηα ,ε δύλακε, ε ορκή, ε ζέζε θαη ε κεηαηόπηζε ελός θηλεηού
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεφθυνση & Φορά
Τα επηά Θεκειηώδε θπζηθά κεγέζε:
1.Μήθος -S- Μέηρο( m)
2.Μάδα -m- Χηιηόγρακκο(Kg)
3.Χρόλος- t- Δεσηερόιεπηο(s)
4.Έληαζε ειεθηρ. Ρεύκαηος -I -Aκπέρ (A)
5.Θερκοθραζία -T- Κέιβηλ (K)
6.Ποζόηεηα ύιες -n- Μοι (mol)
7.Έληαζε θωηεηλής αθηηλοβοιίας -Iλ -Καληέια ( cd)
Παξάγωγα κεγέζε :
ε ηατύηεηα, ε επηηάτσλζε, ε ελέργεηα, ε δύλακε ,ε ηζτύς, ε ειεθηρηθή αληίζηαζε, ε
ειεθηρηθή ηάζε , ε άλωζε θιπ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: ΔΑ=Ατελ-Ααρχ
Αλ ηο κέγεζος Α είλαη κολόκεηρο ηόηε θαη ηο κέγεζος ΔΑ είλαη κολόκεηροελώ αλ ηο
κέγεζος Α είλαη δηαλσζκαηηθό ηόηε θαη ηο κέγεζος ΔΑ ζα είλαη δηαλσζκαηηθόΗ κάδα ελόο αλζξώπνπ από 70 Kg γίλεηαη 80 Kg πόζε είλαη ε κεηαβνιή
ηεο κάδαο ηνπ;
Η κεηαβνιή ηεο κάδαο ελόο ζώκαηνο είλαη -10 Kg . Αλ ε ηειηθή ηνπ κάδα
είλαη 70 Kg λα βξεζεί ε αξρηθή ηνπ κάδα.
Η ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη πξνο ηα δεμηά από 10 m/s γίλεηαη
15 m/s . Να βξεζεί ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ (κέηξν θαη
θαηεύζπλζε).

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: ΔΑ/ΔΤ
Αλ ηο κέγεζος Α είλαη κολόκεηρο ηόηε θαη ηο κέγεζος ΔΑ θαη ηο κέγεζος ΔΑ/Δt ζα είλαη
κολόκεηρα.
Αλ ηο κέγεζος Α είλαη δηαλσζκαηηθό ηο ίδηο ζα ηζτύεη θαη γηα ηα ΔΑ θαη ΔΑ/Δt θαη ζηελ
περίπηωζε ασηή ζα έτοσλ ηελ θαηεύζσλζε ηοσ ΔΑ.

Κάπνην θηλεηό θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν πξνο ηα δεμηά θαη ε
ηαρύηεηά ηνπ από 10 m/s ζε ρξνληθό δηάζηεκα 5 sec γίλεηαη 20 m/s. Να
βξείηε :
α)ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ θαη λα ηε

πόηε ε ηαρύηεηά ηνπ ζα γίλεη κηζή από ηελ αξρηθή γ. πόζν ρξόλν ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη από ην Α ζην Β β. ζη. όκνηα ην δηάγξακκα α-t . πόζε είλαη ε ηαρύηεηά ηνπ β. Σηε ζπλέρεηα αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε 4 m/s2 κέρξη λα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν Γ. κεηά από 2 s ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ ζέζε ηνπ θηλεηνύ β. πόζν ρξόλν δηαξθεί όιε ε θίλεζε ε.ζρεδηάζεηε θαη β) ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο θαη λα ηνλ ζρεδηάζεηε.  Έλα θηλεηό θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν μεθηλώληαο από ην ζεκείν Α κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 4m/s . πόηε ε ηαρύηεηά ηνπ ζα ηξηπιαζηαζηεί πόηε ζα δηαλύζεη απόζηαζε 56 m από ην Ο (δηάζηεκα) γ. Να βξείηε : α. κε πνηα ηαρύηεηα μεθηλά από ην Γ θαη κε πνηα θηάλεη ζην Γ δ. πόηε ζα ζηακαηήζεη θαη ζε πνηά ζέζε . πόζν είλαη ην νιηθό δηάζηεκα πνπ θάλεη ην θηλεηό.Όηαλ θζάλεη ζην ζεκείν Β πνπ απέρεη από ην Α 12 m αξρίδεη λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 2 m/s2 κέρξη λα θζάζεη ζην ζεκείν Γ θαη ν ρξόλνο πνπ θάλεη ην δξόκν ΒΓ είλαη 6 sec. Να βξείηε: α.  Αλ έλα απηνθίλεην παίξλεη κηα ζηξνθή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 50 Km/h έρεη επηηάρπλζε. κε πνηα ηαρύηεηα μεθηλά από ην Β θαη κε πνηα θηάλεη ζην Γ γ. ηα θάλεηε ηα δηαγξάκκαηα π-t. πόηε ζα έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα 72 m (ζα έρεη ζέζε ρ=72 m) θαη δ. λα θάλεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο π ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t ( δηάγξακκα π-t) θαη δ.Να βξείηε: α. κεηά από 2s πόζε ηαρύηεηα έρεη θαη πνηά είλαη ε ζέζε ηνπ. πόζν απέρεη από ηελ αξρή Ο 15 s αθόηνπ μεθίλεζε θαη γ. πόζν απέρεη από ην Α ( πάιη 15 s αθόηνπ μεθίλεζε)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη πάλω ζε επζύγξακκν δξόκν θαη όηαλ αξρίδνπκε λα κεηξάκε ην ρξόλν (t=0s) βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο έρνληαο ηαρύηεηα 6 m/s θαη επηηάρπλζε 4m/s2 .  Κηλεηό πνπ μεθηλά από ην ζεκείν Ο εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε θαη δηαλύεη ηελ απόζηαζε ΟΑ =400 m ζε 10 s . ΔΠΙΤΑΦΥΝΣΗ: α=Δυ/ΔΤ 1) Α=0 2) Α= ζηαζ. Nα βξείηε: α. β. α-t θαη ρ-t  Έλα θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε κε αξρηθή ηαρύηεηα 40 m/s θαη επηβξάδπλζε 4m/s2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful