Bài 1: Đề nghị quá trình tổng hợp các chất sau từ chất đầu cho trước.

Chú ý đến lập thể

Bài 2: Đề xuất các tác nhân cần thiết để hoàn chỉnh dãy sau đây

Bài 3: Đề nghị một cơ chế hợp lý cho phản ứng sau

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful