TANMENET

a(z) 1/9.a ker szi, 1/9.b vl szi és 1/9. c vl szi osztály kommunikáció tantárgyának tanításához.

Összeállította: 2012. szeptember 3.

Összeállította: Gortva Tamás (tanár)

Használják: Bencsik Judit Gortva Tamás Makra Péter

Jóváhagyták: Molnárné Bárkányi Zsuzsanna (kereskedelmi gyakorlati oktatásvezető) Koszov Veronika (munkaközösség-vezető)

Ezt a területet mindig kiemelten kell kezelni. mert az alapvető kulcskompetenciák közül többnek a fejlesztésében is szerepe van: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia fejlesztésében elsőrendűen. Ezt a fejlesztést a 9. felelősségteljes állampolgárokká. sikerességüket tudják javítani. évfolyamon tervszerűen kell elkezdeni. sőt a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy szerepe van. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek abban. s így megismerésükkel. hogy ezek a tananyagok nem fölöslegesnek tűnő tudást hordoznak. Meg kell érinteni a diákokat. . A többi csomópont ehhez kapcsolódik. érzékennyé kell őket tenni a téma iránt. Az általános iskolát végzett tanulók jó része az alapvető kompetenciák hiányában érkezik a szakiskolába. amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak.a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. évfolyamon a kerettantervet megvalósító Koma program két. mely alkalmas az osztály megismerésére. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az életből vett szituációs játék. évfolyam legfontosabb céljai: . hiszen az eredményes kommunikáció technikáinak elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. a közös munka.az online kommunikáció módjainak. 2 . közös. A 9. erkölcsi magatartása. . . A Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (Koma) műveltségterület a Szaki programban kitüntetett szerepet játszik. . . A 9. írott és íratlan szabályainak megismerése. a szociális és állampolgári kompetencia erősítésében. felkelteni az érdeklődésüket.a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése. hogy a tanulók önismerete. hanem a mindennapok részei. ennek megvalósításához már magasabb szintű együttműködésre van szükség. az osztály számára megvalósítandó feladatot határoz meg: az első félévben egy virtuális osztálykönyvet készítenek. médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű. Olyan helyzeteket kell teremteni. jövője.CÉLOK ÉS FELADATOK A kommunikációs csomópont a domináns. szakmai pályája iránti elkötelezettsége megfelelően alakuljon. a lényeg az. feladatvégzés kereteinek megtalálására. esetleg szövegtani feladat egyaránt lehet kiindulópont. a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. megmutatni.saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. a második félévben pedig egy osztályújságot hoznak létre. hogy sikerüljön felkelteni az osztály érdeklődését. tehát egy alapos mérés után fokozatos.a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. Az általános iskolából hozott hiányok csökkentése mellett tovább kell fejleszteni kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. de a tanulási képességek fejlesztésében. hogy mire a tanulók elhagyják a szakiskolát és munkába állnak. .a manipuláció eszközeinek felismerése a különböző médiumokban és műfajokban. egy-egy félévet átívelő. az elméletnél sokkal fontosabb a gyakorlat. felelősségvállalása. egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. .a helyesírás fejlesztése. hátránykompenzálás. a velük való foglalkozással életminőségüket. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig számos területet érint a kerettanterv.a hangos és néma értő olvasás fejlesztése.

a kommunikációs maximák kommunikáció. a manipuláció felismerése. Az értő figyelem felkeltése. Generációs megértési nehézségek: eltérő nyelv. Az udvarias. tömegkommunikáció. fogalmak térközszabályozás. e-mailben és online csevegés közben. hír. kommunikáció. A tömegkommunikáció csatornáinak és eszközeinek ismerete. működési mechanizmusai (pl. Előzetes elvárások a kommunikációban. A kommunikációs zavarok. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Önismeret. dekódolás. testbeszéd. netikett. Netikett a gyakorlatok.hu/wp/wp-content/documents/kerettantervek/koma_szi. Kulcsfogalmak/ Énkép. társadalmi a verbális és a nonverbális kommunikáció kommunikáció. arcjáték. Centrum és periféria.Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Órakeret: 74 óra Az általános iskolából hozott. A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A nonverbális kommunikáció elemei. dekódolás. Kommunikáció Forrás: http://szaki.pdf 3 . sajátosságai. az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. emberi Idegen nyelv: játszmák. Természetismeret. Az online kommunikáció módjainak. Hajlandóság az együttműködésre. A komplex műveltség. a megértés csapdái. tömegkommunikáció. álláshirdetések értelmezése). Társadalomismeret: A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a megértésben. én és a csoport. A személyközi és a társadalmi. képességeket fejlesztő Etikett a kommunikációban. centrum-periféria. arcjáték ). értelmezése. érvényesülésének vizsgálata.és csoportnyelvek). A társadalmi kommunikáció fogalma.A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a területhez kapcsolható kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. mimika. Tömegkommunikáció. A szabályok különböző társadalmi kommunikáció csatornái. írott és íratlan szabályainak megismerése. betegtájékoztató. eltérő jelentés (pl. énkép-kommunikáció. eltérő A kommunikáció szintjei. illeszkedő részei. a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a kommunikációs megértésben. valamint a tömegkommunikáció fogalmának megismerése. réteg. Facebookon. fenntartása beszélőként. A kultúrákban. társadalmi kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. Kommunikáció az interneten. konfliktusok feloldásának eljárásai. banki dokumentumok. üzenet. nonverbális A kulturális szignálok használatának. összetevőinek azonosítása. A manipuláció fogalma és hatásmechanizmusai. énkép. szleng. manipuláció. menetrend. Kommunikációs gyakorlatok és játékok. rétegnyelv. A matematika: kommunikáció sikere. ezek megkülönböztetése. sajtó.ofi. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. vélemény. A OKÉ-tematika kommunikáció alapmodellje. térközszabályozás. köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének felébresztése és gyakorlása. gesztusnyelv. összhangja. kódolás. testbeszéd. hallgatóként pedig gyakorlása. A kommunikáció elemeinek ismerete. Az fejlesztési feladatok üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. testbeszéd. igen változatos szintű kommunikációs ismeretek. kommunikációs zavar.

sms. 5. 9. 23. 17. 7.Social Network . szállóigék A nem verbális jelek. a kommunikáció kapcsolatok Szókincsfejlesztés – szinonimák Szókincsfejlesztés – idegen szavak Szókincsfejlesztés – szakkifejezések Szókincsfejlesztés – szólások. 4. 22. 20. 2. 12.A közösségi háló (2010) [r. David Fincher] Filmélmény .A közösségi háló (2010) [r. cetli) Új kommunikációs felületek (Facebook.ÓRASZÁ M TÉMAKÖR Év eleji információk TANANYAG 1.A közösségi háló (2010) [r. 24. 19. 21.) A kommunikáció kódjainak gyakorlati példákon keresztül történő elsajátítása A verbális jelek. a szóbeli kommunikáció. 6. chat. I. az írásbeli kommunikáció. Viber stb. levél. a nonverbális kommunikáció A fogyatékossággal élők kommunikációja (Braille-írás. 15.Social Network .Social Network . 11.) Az érintkezés kultúrájának fogalmi tisztázása. színház. jelbeszéd) Számonkérés III. 8. 18. 10. közmondások. zene) Filmélmény . 25. 14. David Fincher] Filmélmény feldolgozása 4 . kommunikációs technikák és felületek begyakoroltatása Népszokások a kommunikációban 16. 13.) Művészi kommunikáció (film.) Az emberi kommunikáció Alapfogalmak alapfogalmainak megismertetése Kommunikációs modellek A kommunikációs modell tényezői – szituációs játék Számonkérés II. 3. a kommunikáció kapcsolatok A verbális jelek. David Fincher] Filmélmény . Számonkérés Kommunikációs technikák A kommunikációs zavarok Hagyományos kommunikációs felületek (szóbeliség.

hagyományos Önéletrajz (pl. 40.tarhely. műfajok felismerése. munkahelykereséshez) – Europass CV Önéletrajz (pl. 42. 47. 29.Jung . önkifejezés Érzések. csoportdinamika megfigyelése Önreprezentáció.) A szakmai élet során Hivatalos okmányok és a névjegy alkalmazandó szóbeli és írásbeli műfajok. gyakoroltatása A szépirodalmi stílus és a rá jellemző szövegtípusok. szabályai szövegtípusok. műfajok felismerése. gyakoroltatása Szépirodalmi szövegek megismerése – Magyar népmesék (filmélmény) Összefoglalás VI. 32.: továbbtanuláshoz. 28.) Stílusrétegek és A társalgási (magánéleti) stílus és a rá jellemző alkalmazásuk szokásai. 51. 35. 37. gyakoroltatása Az alkalmi beszéd jellemzői és egy beszéd megtervezése Egy alkalmi beszéd megalkotása Számonkérés Az alkalmi beszédek – gyakorlati bemutató óra A publicisztikai stílus és a rá jellemző szövegtípusok.és társismeret képességének kifejlesztése. műfajok felismerése. érzelmek. 41. dokumentumtípusok és stílusformák Önéletrajz (pl. műfajok felismerése. műfajok felismerése.Jung . gyakoroltatása A hivatalos stílus és a rá jellemző szövegtípusok. 39. 30. 45.biz/tesztek) Önelemzés .26. IV. 43.Myers-Briggs típuselmélet (MBTI) – értékelése.) Ön. 50. műfajok felismerése. 33. 5 . 31.Myers-Briggs típuselmélet (MBTI) [20 vagy 72 kérdés] (elérhető: mbti. Konfliktuskezelés A vita és a veszekedés Vitaóra 27. 34. 44. munkahelykereséshez) . 36. sikeres kommunikáció akadályai. gyakoroltatása A közéleti (előadói.: továbbtanuláshoz. 49. 46. 48. szónoki) stílus és a rá jellemző szövegtípusok. 38. gyakoroltatása A tudományos stílus és a rá jellemző szövegtípusok. az önkifejezés lehetőségeinek megismertetése Önelemzés .: továbbtanuláshoz. gondolatok kifejezése A hatékony. Számonkérés Számonkérés Vitakártyák (3*1 perc/2 fő – 7 kör = 14 fő) Vitakártyák (3*1 perc/2 fő – 7 kör = 14 fő) V.

66.: jelentkezési lapok. 69. 56. formulák. osztályozás Kapcsolattartás a hivatalos életben 6 . stb…) A levél (címzés. 62. taktikák Próbatárgyalások szituációs kártyákkal (3 perc. 64. 2 fő / szituáció) Brainstorming szabályai. 73. 59. 57.) Szakma és kommunikáció Üzleti kommunikáció mint alkalmazott kommunikáció oktatásának tisztázása. 72. tesztlapok. a sikeres tárgyalófél Tárgyalási stratégiák. űrlapok. 54. megszólítás. formulák. 58. 55. 67. 74. megszólítás. fogalmazási kalauz) Csekkek. 70. Számonkérés munkahelykereséshez) – szakmai Motivációs levél Saját önéletrajz elkészítése – önálló munka Igazolások (iskolai eredmény. az üzleti tárgyalás. elvégzett iskolákról. 65. 63.52. Számonkérés. stb…) Jelentkezések (pl. 71. 60. fogalmazási kalauz) A hivatalos levél (címzés. a különböző kommunikációs csatornák bemutatása A tárgyalási készségek. 53. 68. banki formanyomtatványok Gyakorlás Számonkérés VII. elmélete Brainstorming egy szabadon választott témában 6 fős csoportokban A brainstorming értékelése Telefonálás illemszabályai és gyakorlata E-mailezés illemszabályai és gyakorlata Számonkérés Filmélmény Filmélmény Filmélmény A jegyek lezárása A tanév értékelése 61.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful