DE CE E UTIL STAGIUL DE PRACTICĂ?

Voluntariatele și programele de practică oferite de firme și organiza ții neguvernamentale reprezintă o metodă foarte eficientă de a câștiga experiență și de a îmbunătăți curriculum vitae personal. Stagiul de practică este echivalent cu "voluntariat" sau "internship". Aceasta înseamnă că voluntarul petrece câteva luni într-o firmă sau o organiza ție și munce ște la fel de serios ca și un angajat. Importanţa și atractivitatea unui astfel de stagiu constă în: - însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, precum munca în echipă sau managementul de proiect, -șansa de a câștiga experiența profesională reală și, la final, de a ob ține un loc de muncă permanent în domeniul de lucru ales. Experienţa acumulată de-a lungul unui astfel de stagiu este foarte importantă, mai ales că în zilele noastre contează mai mult experiența decât nenumăratele diplome sau cursuri la care ai participat. Cei mai mulți angajatori caută oameni cu experienţă sau cel pu țin dispu și să înveţe și să acumuleze cât mai multe informații într-un timp cât mai scurt. Tinerii participanți la un stagiu de practică vor avea nenumărate avantaje: interacțiunea cu profesioniști în domeniu, posibilitatea de a participa la training-uri și sesiuni de formare teoretică și practică, lucrul în cadrul unor echipe competitive, precum și orientarea către rezultate. De cealaltă parte, prin aceste programe de stagii de practică, angajatorii au posibilitatea de a atrage în cadrul companiei lor tineri valoroși , pe care îi pot forma, îndruma și ulterior angaja în regim permanent. I. Obiective

Prin activitatea de practică se urmăreşte: • • • • • • • • • Familiarizarea studenţilor cu mediul economic în general, cu domeniul financiar-contabil în special; Identificarea legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi cele practice şi iniţierea în complexa problematică a activităţii economico-financiare; Utilizarea corectă a documentelor şi deprinderea modului de întocmire a acestora; Formarea deprinderilor practice şi a capacităţii de implementare a cunoştinţelor dobândite, în activitatea practică; Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi orientare în spaţiul economic real; Formarea abilităţilor de a lucra în echipă; Formarea şi valorificarea abilităţilor de selecţie şi investigare a surselor de date; Dezvoltarea unor abilităţi de înţelegere a modului în care se derulează principalele circuite financiare la nivelul entităţilor economice; Formarea abilităţilor de formulare a opiniilor concluzive.

II. Tematica 1. Organizarea si functionarea activitatilor economice in Romania 2. Managementul resurselor umane - capitalul cel mai important al unei organizatii

3. Documentele de evidenta – procedeu al metodei contabilitatii; Prezentare si intocmire
documente justificative

4. Structura obligaţiilor fiscale ale entităţii economice-vectorul fiscal

1

5. Calculul si plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetului local;
Calculul şi plata contribuţiilor de asigurări sociale către buget

6. Declaraţiile de impozite şi taxe; decontul de TVA - completare şi depunere la organul
fiscal competent

7.

Organizarea, evidenţa primara şi contabilitatea organizatiei

7.1. evidenta operativa a imobilizarilor corporale 7.2. evidenta operativa a stocurilor 7.3. evidenta operativa a furnizorilor si clientilor 7.4. evidenta operative si contabilitatea analitica a decontarilor cu personalul 7.5. evidenta operativa a TVA-ului 7.6. evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar

2

I.

PREZENTAREA ENTITATILOR ECONOMICE

1. FORME DE ORGANIZARE A AFACERILOR Daca ai o idee de afaceri care consideri ca iti va aduce succes si doresti sa o pui in practica, este necesar sa cunosti formele existente de organizare a unei afaceri in Romania. 1.Societăţile comerciale (se mai numesc şi întreprinderi deoarece lucrează pentru profit în condiţii de risc) constituite cf Legii 31/1990, republicata – legea societatilor comerciale. Se constituie ca persoana juridica, prin asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comert. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii in registrul comertului. Societatile comerciale se pot constitui in una din urmatoarele forme juridice: a) Societate in nume colectiv (SNC) b) Societate in comandita simpla (SCS) c) societate pe actiuni (SA) d) societate in comandita pe actiuni (SCA) e) societate cu raspundere limitata (SRL). 2. Regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale 3. Societăţile financiare (bănci, companii de asigurări, societăţi de leasing, societăţi de intermediere financiară – SVM, fondurile de pensii, fondurile financiare) 4. Instituţiile financiare nebancare (entitati care desfasoara activitate de creditare – acordare de credite, leasing financiar, etc) 5. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale – constituite cf OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Persoana fizica este autorizata sa desfasoare o activitate independenta; nu are personalitate juridical. 6. Cabinetele individuale şi societăţile civile (avocaţi, experţi contabili, notari, evaluatori, lichidatori judiciari, consultanţi fiscali, medici de familie, auditori financiari, executori judecătoreşti, mediatori) – se pot constitui numai in baza autorizatiilor/ avizelor/ certificatelor de libera practica eliberate de corpul profesional de care apartin. De ex: expert contabil – se constituie in baza autorizatiei emisa de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR), medici de familie – in baza avizului Colegiului Medicilor, avocat - barou 7. Organizaţiile non-profit (asociaţii, fundaţii), numite si ONG (organizatii non-guvernamentale) - se constituie in baza OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 8. Instituţiile publice – se constituie pe baza de act de infiintare si functionare propriu (prin lege proprie). De ex: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare 2. INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA 2.1. Mic glosar de termeni pentru infiintarea societatilor comerciale: Intreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol esenţial în economie, reprezentând 99% din toate intreprinderile, la nivelul Uniunii Europene. Intreprinderile Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) sunt reprezentate de intreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro" Acţionar = persoană fizică sau juridică care are în proprietatea sa una sau mai multe acţiuni ce atestă participarea sa la constituirea şi funcţionarea unei societăţi pe acţiuni. Acţiune = hârtie de valoare prin care se dovedeşte dreptul de proprietate al deţinătorilor acestora asupra unei părţi din capitalul social al societăţii care a emis-o şi, în virtutea căreia deţinătorul primeşte dividende. Capital social = acţiuni şi alte titluri de valoare, sume în cont la bancă etc. Dividend = parte din profitul societăţii care se acordă direct proporţional cu valoarea acţiunii deţinute.

3

Parte socială = aportul unei persoane fizice sau juridice în formă bănească sau naturală, la formarea patrimoniului unei societăţi. Patrimoniu = ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic exprimate sub formă bănească, ce aparţin persoanelor fizice sau juridice. Persoană juridică = asociere de persoane fizice, constituită potrivit legii, ce funcţionează pe bază de statut şi este înregistrată la organul de stat competent. 2.2.Etapele de urmat pentru constituirea unei firme în România Deoarece cea mai des intalnita forma de organizare a unei activitati este SRL-ul (adica societate cu raspundere limitata) ne-am oprit la aceasta 2.2.1. Rezervarea denumirii firmei şi a mărcii acesteia Denumirea şi marca alese pentru societate sunt reţinute la Oficiul Registrului Comerţului. În cadrul documentaţiei înaintate trebuie specificate trei denumiri diferite. Personalul instituţiei verifică dacă dosarul corespunde cerinţelor legale, iar dacă răspunsul este pozitiv eliberează dovada reţinerii denumirii şi mărcii. Reţinerea poate fi solicitată pentru un singur judeţ, pentru mai multe judeţe sau pentru întreaga ţară. 2.2.2. Autentificarea actului constitutiv şi specimenul de semnătură Actul constitutiv al societăţii (contractul de societate şi statutul) trebuie întocmit şi semnat în faţa unui notar, a unui avocat sau sub semnatura privata, în 5 exemplare, şi conţine următoarele: a. Date referitoare la membrii fondatori – numele, prenumele, cod numeric personal (CNP), locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice; b. Forma societăţii comerciale – este aleasă una dintre cele cinci forme de societate comercială. c. Denumirea societăţii comerciale – este menţionată denumirea aleasă şi aprobată a societăţii. d. Date referitoare la sediul societăţii comerciale e. Obiectul de activitate cu desemnarea domeniului principal şi a activităţii principale – codul CAEN; f. Date referitoare la partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi, modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor, avantajele rezervate fondatorilor, acţiunile comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni; g. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat - cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său. Pentru societăţile pe acţiuni sau cele în comandită pe acţiuni la constituire, capitalul social subscris, vărsat de fiecare acţionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacă prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare; h. Prezentarea datelor personale ale administratorilor i. Date referitoare la durata societăţii j. Sedii secundare – sunt menţionate toate sediile la care societatea îşi va desfăşura activitatea şi care se înfiinţează o dată cu aceasta; sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; k. Durata societăţii; l. Modalitatea de desfiinţare şi procedura de faliment m. specimenul de semnătură este obligatoriu pentru fiecare administrator. 2.2.3. Depunerea capitalului social într-un cont bancar

4

În vederea depunerii capitalului social într-un cont bancar trebuie prezentat un exemplar al actului constitutiv şi o copie a dovezii de reţinere a denumirii societăţii. Trebuie avut în vedere fapul că pentru o societate cu răspundere limitată capitalul social minim este de 200 RON, această sumă fiind împărţită în mod egal în părţi sociale a căror valoare unitară nu poate fi mai mică de 10 RON. Contribuţia în natură este permisă pentru fiecare tip de societate. 2.2.4. Solicitarea cazierului fiscal Obţinerea cazierului fiscal este necesară atât pentru asociatul unic, cât şi pentru situaţia în care există mai mulţi asociaţi. În cazul cetăţenilor străini, cazierul fiscal trebuie tradus de către un traducător autorizat şi autentificat la notar. 2.2.5. Înregistrarea la Registrul Comerţului; Înmatricularea societăţii În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societăţii, ori un împuternicit al acestora, vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea. Cererea va fi însoţită de: a) actul constitutiv al societăţii; b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv; c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei; d) actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; e) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi; f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor şi a cenzorilor, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege. 2.2.6. Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare După etapa de înregistrare a firmei şi a obţinerii documentelor aferente înregistrării, urmează procedura de obţinere a diferitelor autorizaţii, avize şi aprobări, necesare în vederea fucţionării în bune condiţii a societăţii. Autorizaţiile, avizele şi aprobările necesare sunt stabilite în funcţie de profilul/domeniul de activitate al societăţii. De asemenea, documentele care trebuie înaintate instituţiei care eliberează repsectiva autorizaţie sunt diferite, de la o instituţie la alta şi de la un domeniu de activitate la altul. Numai după obţinerea acestor autorizaţii şi aprobări societatea îşi poate începe propriu-zis activitatea. Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de către autorităţile publice, în funcţie de obiectul de activitate al unei societăţi, vor fi solicitate de către oficiul registrului comerţului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, iar autorităţile competente vor trebui să emită avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizările tehnice şi nici cele a căror eliberare este legal condiţionată de înmatricularea societăţii. Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat. Judecătorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, în contul părţilor, precum şi administrarea altor dovezi. În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, judecătorul delegat, prin încheiere, pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinţe, va autoriza constituirea societăţii şi va dispune înmatricularea ei în registrul comerţului. Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii comerciale. Filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una dintre cele 5 forme de societate şi în condiţiile prevăzute pentru acea formă. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale

5

societăţilor comerciale şi se înmatriculează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona. Celelalte sedii secundare - agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea sedii – se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului sediului principal. Societăţile comerciale străine pot înfiinţa în România, cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Reprezentanţii societăţii sunt obligaţi să depună la oficiul registrului comerţului semnăturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv, iar cei aleşi în timpul funcţionării societăţii, în termen de 15 zile de la alegere. 2.2.7. Obţinerea ştampilei Ştampila societăţii neste necesară deschiderii contului bancar, dar şi funcţionării ulterioare a firmei. 2.2.8. Deschiderea contului final În vederea deschiderii contului bancar final, este necesară prezentarea ştampilei, a specimenului de semnătură, registrul firmei şi actul constitutiv. 3. INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - ASOCIATIE FAMILIALA - INTREPRINDERE FAMILIALA - INTREPRINDERE INDIVIDUALA 1. Cererea de inregistrare (original); 2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii (original); 3. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata); 5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 6. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original); 7. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 1 sau model 2, dupa caz). 8. Daca este cazul: - precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.); - documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere); - documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf); - documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf); 9. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf). 10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. 4. INFIINTARE ONG 4.1. Etapele infiintarii asociatiei Documente necesare - conform OG 26/2000 modificata prin L 246/2005 Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia; Act Constitutiv si Statut se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat. Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; c) denumirea asociatiei; d) sediul asociatiei; e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin doua salarii minime brute pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si / sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este

6

obligatorie; g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice; i) semnaturile membrilor asociati. Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g) si h); b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei; c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat; d) drepturile si obligatiile asociatilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei; f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei; g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei; Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat. Dovada patrimoniului: deschidere de cont la banca aleasa de catre membrii asociati, aport minim 1.400 RON. Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei valabila doar trei luni. Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar. Caziere fiscale ale asociatilor fondatori Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

4.2.Etapele infiintarii unei fundatii Pasul 1: REZERVAREA DENUMIRII A: Pentru Bucuresti: Dovada disponibilitatii denumirii alese de voi pentru FUNDATIE se obtine de la Ministerul Justitiei, Serviciul de relatii cu publicul si cooperare cu ONG-uri, strada Apolodor nr. 17, sector 5, telefon/fax: (021)410.72.72, (021)312.40.23; persoane de contact: Ana Mihaila - sef serviciu sau Paula Popa consilier juridic. La Administratia Financiara platiti taxa de 50.000 lei in contul Ministerului Justitiei. La registratura Ministerului Justitiei completati o cerere tip la care anexati dovada platii taxei (chitanta). B: Pentru alte localitati: Daca nu sunteti din Bucuresti, nu e nevoie sa va deplasati – dovada va va fi trimisa prin posta in termen de 14 zile . Cererea in vederea eliberarii dovezi de disponibilitate denumire se poate trimite prin scrisoare recomandata insotita de originalul chitantei ce atesta plata taxei de 50.000 lei. Pasul 2: INTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Fundatiei si desemneaza organele de conducere). Pasul 3: SEDIUL Aveti nevoie de sediu ca sa existati! Chiar si de un sediu pe hartie... Cel mai simplu este sa desemnati drept sediu apartamentul unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie proprietarul acestuia). Ulterior, in functie de obiectul de activitate, veti putea cauta un altul. Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu Fundatia in curs de constituire reprezentata prin imputernicit. Acest contract se autentifica la notarul public ori se atesta de catre avocat. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie xerox. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer urmatoarele: Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apart-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Fundatiei in apartamentul respectiv). Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz). Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va administratorului imobilului. Daca ati primit acordul de mai sus, NU are dreptul sa va refuze. Pasul 4: CONSTITUIREA PATRIMONIULUI Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului are un cuantum de 100 salarii minime brute (70.000 lei). Se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara. Trebuie sa completati un formular si sa anexati o copii xerox de pe actul constitutiv si statut autentificate. Se obtine o chitanta doveditoare. Banii raman blocati la banca pana la obtinerea sentintei de infiintare, cind veti putea transfera banii intr-un cont bancar curent. Pasul 5: DEPUNEREA DOSARULUI LA JUDECATORIE Puneti intr-un dosar actele de mai sus si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la

7

Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus. Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale (DFPL) pe raza careia se afla Judecatoria, 180.000 lei. Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar de 3.000 lei la Judecatorie. Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta). Nu lipsiti la termen! In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti de fata. Ca sa nu spunem ca e si o dovada de seriozitate din partea voastra... Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila. Pasul 6: ELIBERAREA COPIEI DE PE INCHEIERE La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Incheierii (avizului de functionare) si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (RAF). Model de cerere se obtine de la Grefierul de serviciu. Platiti la CEC taxa pentru eliberarea unui numar de copii autentificate de pe Incheiere (SFAT: e bine sa cereti 4-5 copii). Taxa judiciara de timbru este de 20.000 lei/fiecare exemplar pentru legalizare sentinta civila si 10.000 lei pentru eliberare cerificat; timbru judicial de 1.500 lei/fiecare ejemplar +certificat. Ridicati de la Judecatorie Sentinta si Certificatul, autentificate + copiile autentificate, si Certificatul de inscriere in RAF. Pasul 7: ATRIBUIREA DE COD FISCAL Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal (atentie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul Comertului, asa cum au societatile comerciale!) La DFPL de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu: Statut, Act constitutiv, Incheiere (aviz de functionare), Certificatul de inscriere in RAF (toate in copie), timbru fiscal 30.000 lei, doua cereri "cod 010" (pe care vi le da inspectorul fiscal) completate. Termen: 14 zile. Pasul 8: OBLIGATORIU: STAMPILA SI IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL Stampila este necesara pentru a insoti practic orice semnatura a membrilor consiliului director si chiar pentru deschiderea contului bancar. SFAT: faceti 2 stampile, una de birou si una de buzunar. La comandare se prezinta o copie de pe CF. Pasul 9: DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti cont la orice banca va convine. Contul se deschide pe loc: mergeti la primul ofiter de credit liber, avand la voi Incheierea, Certificatul care atesta inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si Codul Fiscal, in copie legalizata (care se va inapoia) si inca o copie xerox (care se retine) precum si dovada de depunere a patrimoniului in original. In cazul in care depunerea s-a facut printr-o únitate CEC transferati prin Ordin de plata la banca, banii depusi . Operatiunea dureaza circa 3 zile. Banii se deblocheaza astfel si se pot utiliza pentru nevoile Fundatiei. Pasul 10: ALTELE Cereti la Ministerul Justitiei sa vi se comunice numarul de inregistrare in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial (nu este taxa si nici formular-tip pentru asta). Este diferit de numarul din RAF-ul de la Judecatorie.

5. Etape ulterioare infiintarii societatii comerciale: 1. Confectionarea stampilei societatii Firmele specializate in confectionarea stampilelor, va vor solicita copii dupa actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia. 2. Deschiderea contului bancar La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. ati atasat copii dupa chitantele emise de banca, la care ati depus capitalul social; motivul pentru care ati facut acest lucru este acela ca, dupa inregistrarea firmei, va trebui sa va intoarceti la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii prezentand chitantele originale. 3. Confectionare registre, tipizate

8

- registru de casa – se completeaza in mod obligatoriu, zilnic - registru jurnal – se completeaza de catre contabil - registru inventar – se completeaza de catre contabil - NIR-uri (pt facturile de marfa) – se completeaza in maxim 24 de ore de la receptia marfii - dispozitii de plata/incasare - raport de gestiune (pt stocul de marfa) – daca acesta este generat de un program de gestiune, nu mai este obligatorie completarea de mana a unui astfel de formular tipizat - fise de magazie – pentru mijloace fixe, obiecte de inventar, marfa - bonuri de consum – daca este cazul - foi de parcurs – daca este cazul Lista poate varia in functie de specificul activitatii societatii si de organizarea interna a circuitului documentelor. Firmele specializate va vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia; trebuie sa va informati inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma. 4. Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii In maxim 30 de zile de la data inmatricularii trebuie sa cumparati si sa inregistrati la Administratia Finantelor Publice urmatoarele registre: - registrul unic de control – sunt necesare unul pentru sediul social si cate unul pentru fiecare sediu secundar/punct de lucru - registrul de evidenta fiscala – pentru societatile platitoare de impozit pe profit Tot in 30 de zile de la data inmatricularii societatii sau cel mai tarziu o data cu inregistrarea primului contract de munca, trebuie procurat si inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca un registru de evidenta a salariatilor. De asemenea, in 30 de zile de la data deschiderii oricarui punct de lucru, acesta va trebui inregistrat printr-o declaratie de sediu secundar la Administratia Finantelor Publice. Daca sunteti microintreprindere si deci platitor de impozit pe venit, si doriti sa va pastrati in continuare aceasta optiune, atunci este necesar ca in maxim 60 de zile de la data inmatricularii sa inregistrati cel putin un contract de munca pe societate. 5. In caz ca ati deschis o firma fara activitate la sediul social ales urmeaza a va deschide un punct de lucru intr-o alta locatie Acest lucru presupune depunerea unei declaratii de incepere a activitatii, un act modificator, actul constitutiv "la zi" si contractul de proprietate, inchiriere, comodat, etc. asupra spatiului unde doriti sa deschideti punctul de lucru. 6. Aveti obligatia de a afisa la loc vizibil, atat la sediul social cat si la punctele de lucru, urmatoarele documente: - programul de functionare/de lucru cu publicul, inclusiv eventualele pauze de masa - certificatului de inmatriculare (in copie) - certificatele constatatoare/autorizatiile (in copie) - limitele de adaos commercial practicat (in cazul societatilor ce desfasoara activitati de comert) - telefonul pentru oficiul de protectie al consumatorului

9

- textul privind obligatia clientilor de a solicita si de a pastra bonul fiscal pana la iesirea din unitate (acolo unde este cazul) - planul de evacuare in caz de incendiu 7. Alte obligatii: - fiscalizarea, personalizarea si programarea casei de marcat cu coduri pentru fiecare produs - obtinerea unui aviz metrologic anual pentru cantarele electronice - afisarea preturilor si a tarifelor - inregistrarea contractelor de munca in maxim 20 de zile de la data inceperii activitatii salariatilor - intocmirea fiselor de post ale salariatilor - redactarea si afisarea regulamentului de ordine interioara - semnarea unui contract cu un inspector de protectia muncii si PSI, precum si a unui contract separat cu un medic de medicina muncii – pentru societatile care au salariati - tinerea unei evidente separate a numarului de zile si de ore lucrate si/sau de concediu pentru fiecare slariat (ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate in zilele de sambata si de duminica sau de sarbatorile legale, nr de zile de concediu de odihna sau medical), precum si planificarea concediilor pentru anul urmator - inventarierea patrimoniului (stoc de marfa, mijloace fixe, obiecte de inventar) cel putin o data pe an, pana la data de 31 decembrie si prezentarea listelor de inventar, in original, la contabilitate 8. Angajarea unui contabil pentru a va efectua cel putin servicii de contabilitate primara si pentru a va relationa corect si legal cu structurile statului. 9. Obtinerea de asistenta juridica de specialitate pentru contractele societatii, pentru negocierile din cadrul intalnirilor de afaceri sau pentru asistenta juridica permanenta. 10. In final, pentru o mai buna organizare a activitatii dvs., va sfatuim: - sa tineti o evidenta separata a tuturor documentelor dvs, prin alocarea unor numere, inscrise in registre separate, pentru: corespondenta primita (numere de intrare), corespondenta expediata (numere de iesire), documente cu caracter intern (numere interne), contracte (acestea trebuie indosariate cu atentie, pentru a putea fi gasite usor, mai ales ca facturile emise de catre persoanele juridice catre alte persoane juridice sunt conditionate de existenta contractelor incheiate in acest sens).

PARTICULARITATI SRL: -SRL cu asociat unic, asociat care in acelasi timp indeplineste si functia de administrator nu poate contracta/angaja cu contract individual de munca pe acesta; nu are cine sa il angajeze el fiind in acelasi timp si asociat si administrator - contabilitate in partida dubla - forma particulara a SRL: microintreprinderea – tb sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 3 conditii: capital majoritar privat, salariati de la 1 la 9, CA<100.000 eur. Daca acestea sunt indeplinite se plateste 3%*veniturile realizate (facturate) -avantajele studentilor la infiintare firma: cf HG 166/2003, studentii care doresc infiintarea unei afaceri proprii beneficiaza de scutiri la plata taxelor si tarifelor necesare la infiintarea la ORC. Daca in 3 ani de la inmatricularea societatii intervine cesionarea totala sau partiala a partilor sociale sau a actiunilor, societatea este obligata sa restiuite integral sumele ptr care s-a acordat scutirea. Conditiile in care se ofera facilitati o singura data (la inmatriculare) ptr infiintare firma student sunt: -urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga/scurta durata la o unitate de inavatamant acreditata -nu a depasit varsta de 30 de ani -este cel putin anul II si si-a indeplinit toate obligatiile prevazute de senatul facultatii (este integralist si are taxa scolara achitata la zi) -firma 10.000 euro – SRL-D (SRL-debutant) Avantaje: -scutire de la plata taxelor de inmatriculare la ORC

10

-acordarea unei alocatii financiare nerambursabile in cuantum de cel mult 30%*valoarea proiectului si nu mai mult de 10.000 eur -scutire de la plata CAS angajator ptr 4 salariati pe perioada nedeterminata -garantii acordate de FNGCIMM la credite pana la limta de 80.000 eur Conditii: -angajare cel putin 2 persoane pe perioada nedeterminata -sa reinvesteasca anual 50% din profitul brut din anul anterior PFA: -titularul PFA, detinatorul acesteia, nu se poate angaja cu contract individual de munca in cadrul PFA -nu exista/nu se face dovada varsarii capitalului social -contabilitate in partida simpla – contabilitate bazata pe evidentierea incasarilor si platilor -se plateste impozit pe venit 16% venit net (venituri-chelt) -avantaje: nu mai plateste 16% imp dividend ca in cazul societatilor comerciale -dezavantaje: plateste contributie asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5%*venitul net - PFA/ AF (asociatii familiale)/ II (intreprinderi individuale) se inregistreaza la ORC, pe cand cabinetele individuale se inregistreaza in baza autorizatiei/calificarii/avizului de profesie, de libera practica la administratia financiara unde isi vor desfasura activitatea/unde au sediul

ONG:
-patrimoniu/capitalul social – min 2 salarii minime brute pe economie in cazul asociatiilor si min 100 salarii minime brute pe economie in cazul fundatiilor -pot desfasura activitati non-economice (culturale, religioase, etc) dar pot desfasura si activitati economice generatoare de profit -ptr activitatile economice nu platesc impozit pe profit pana la profit realizat de 15.000 eur/an

Cuvinte cheie: -activitate desfasurata independent -societate comerciala -societate cu raspundere limitata - act constitutiv -administrarea societatilor comerciale -infiintarea societatilor comerciale -patrimoniu ONG -facilitati studenti

11