Teza de licenţă (indicaţii metodice privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă în instituţiile de învăţămînt superior universitar) Teza

de licenţă (TL) reprezintă o lucrare de sinteză executată în baza cunoştinţelor şi capacităţilor acumulate de student în perioada studiilor, cunoştinţelor teoretice precum şi a abilităţilor practice obţinute la disciplinele fundamentale şi cele de specialitate, a activităţii de cercetare ştiinţifică efectuată în cadrul cercetărilor ştiinţifice etc. Criterii de evaluarea a perfectării şi corespunderea cerinţelor TL se prezintă în Anexa 1. Tezele de licenţă se realizează sub îndrumarea conducătorului ştiinţific la profilul respectiv, în corespundere cu direcţiile de cercetare teoretice şi experimentale ale catedrelor şi a altor sarcini şi obiective instructiv-aplicative actuale. Structura tezei de licenţă cuprinde următorele compartimente: • CUPRINS • INTRODUCERE • Conţinutul lucrării (divizat în CAPITOLE, Paragrafe, etc ) • CONCLUZII • BIBLIOGRAFIE • ANEXE Adică TL constă din 4 părţi majore: introductivă, teoretică, practică (de proiect), rezumativă (concluzii finale). În partea introductivă („INTRODUCERE”): • Se întemeiază selectarea temei (motivarea alegerii); • Se argumentează actualitatea temei; • Se formulează problema de cercetare (sarcinile TL); • Se formulează obiectivul principal, cele derivate şi criteriile de atingere a lor • Se relatează despre metodele utilizate pentru realizarea TL • Se face o prezentare sumară a structurii lucrării şi conţinutului rezumativ. În partea teoretică a lucrării, în capitole şi paragrafe, studentul va trata concret fiecare problemă (întrebare) abordată, va elucida comparativ opiniile expuse în literatura analizată în problema vizată, va realiza obiectivele înaintate, va expune rezultatele obţinute, poziţiile personale şi va formula concluzii, recomandări şi opinii proprii, se poate aborda aspectul istoric, formula strategii, tehnologii, variante şi soluţii prioritare, cu întemeierea selectării unora din ele pentru realizarea TL. În TL în mod obligatoriu se cere: • Trecerea în revistă a esenţei problemelor de soluţionat, a direcţiilor principale de soluţionare a problemelor ce ţin de tema TL • Analiza succintă a surselor bibliografice şi materialelor folosite în lucrare (reviul literaturii, istoriografia problemei, oferta pieţei etc);

reviste. 81-82. Bucureşti. Istoria tragică a Bucovinei. • Metodele şi procedeele de pregătire şi realizare a lucrării (efectuarea experimentului. Încheierea va conţine prezentarea succintă. instrumentelor etc. inclusiv hardware. fie a obiectelor. Referinţele se numerotează prin cifre şi se prezintă fie în subsolul fiecărei pagini. SO. proceselor. să se prindă şi să se fixeze problemele. Bibliografia lucrării se perfecţioneaza în conformitate cu standardele în vigoare (vezi “Irina Condrea. E necesar să se acorde mai multă atenţie proiectării informatice. Absolventul este obligat să facă în textul lucrării referinţele respective la sursele şi lucrările utilizate în pregătirea lucrării. utilizarea metodelor statistice. De exemplu: Monografii Cherman I. designului. evaluarea eficienţeoe economice şi/sau a nivelului tehnicoştiinţific (sistemo-tehnic. se vor menţiona modalităţile de realizare a obiectivelor formulate în introducere şi se vor reflecta opiniile şi contribuţia personală în studierea şi elucidarea problemei abordate. Partea practică a lucrării va conţine specificarea. după caz). SGBD. În TL se recomandă a se omite descrieri masive. p. Nu se admite expunerea textuală de la prima persoană. p. să se propună căi de soluţionare a lor. 9-15. 2000. p. Bucureşti. Istoria tragică a Bucovinei. În mod obligatoriu studentul va reflecta contribuţia personală în elucidarea problemei abordate. formula recomandări şi propuneri de utilizare practică etc. Basarabiei şi ţinutului Herta. fie se indică numărul de ordine al lucrării din bibliografie şi pagina respectivă (Conform standardului). ziare: Gîrneţ Ch. elemente noi la investigarea şi tratarea problemei respective. • Practic fiecare compartiment al tezei trebuie să se înceapă cu o examinare şi generalizare a situaţiei concrete în domeniul respectiv. editoare etc. se va efectua generalizarea experienţelor.Reflectarea problemei abordate în literatura de specialitate. Dacă se repetă imediat: Ibidem. 70. fie a sistemelor hardware-software. documentarea şi întemeierea soluţiilor de proiect. respectând regulile de referinţă. p. Introducere în tehnica cercetării. rezumativă a rezultatelor obţinute. Basarabiei şi ţinutului Herta. 1993. . comparative etc). a instrumentelor şi mijloacelor utilizate. Dacă se repetă pe altă pagină din lucrare: Cherman I. posibil câteva variante. 1993. 91. nr 3. limbaje. Chişinău 1997”). Articole din culegeri. folosind pe larg cele mai contemporane surse tehnico-ştiinţifice. Evaluarea unităţii şcolare // Didactica Pro ….

Rusu T. Perfectarea tezei – vezi Ghidul de perfectare a tezelor pe site-ul facultăţii: http://phys. Pentru susţinerea tezei de licenţă se acordă pînă la o oră academică pentru fiecare student. după reflectările necesare. Chişinău.usm. în primul rînd.php?id=24&id_news=14 Exemplu de prezentare în PowerPoint vezi mai jos în Anexa 3. Rezultatele susţinerii lucrării se comunică studenţilor în aceeaşi zi. 399.Fruntaşu P.. În cazul cînd lucrarea a fost apreciată cu o notă sub 5. În Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. În cazurile cînd voturile se împart egal. Comisia pentru examenul de licenţă are dreptul de a recomanda pentru publicare cele mai valoroase lucrări. 17 ianuarie 2001. . care conţin recomandări şi propuneri importante de ordin teoretic şi practic. cu o simplă majoritate de voturi. ca şi la monografii. după şedinţa Comisiei pentru examenul de licenţă. Ciurea C. Dacă se repetă. Comisia pentru examenul de licenţă decide dacă aceeaşi lucrare. votul Preşedintelui Comisiei pentru examenul de licenţă este decisiv. Decizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă se ia la şedinţa închisă a Comisiei pentru examenul de licenţă prin vot deschis sau secret. Globalizarea ca destin // Făclia. poate fi prezentată sau nu la o susţinere repetată sau de a schimba tema lucrării de licenţă. cele bazate pe munca de cercetare a studentului sau înfăptuite pe baza unui original material experimental. p. 1999.md/index. Hotărîrea comisiei pentru examenul de licenţă este definitivă şi nu poate fi revăzută. Tranziţii globale şi parţiale: cazul Europei de est. seria “Ştiinţe socio-umane”.00.

materialelor metodice speciale. a locului şi rolului în domeniul respectiv.. 2. Criterii de evaluarea a perfectării şi corespunderea cerinţelor TL (de către conducător şi comisia de examinare) Nr. a normelor şi standardelor. iscusinţa utilizării metodelor teoretice studiate şi a literaturii tehnico-ştiinţifice. utilizării cunoştinţelor practico-teoretice. etc în procesul fundamentării actualităţii temei. 7. 5. 4. ) Calitatea perfectării (Evaluarea perfectării şi corespunderea cerinţelor. expunere. soluţionare. Criteriu de estimare Pregătirea teoretică şi practică a autorului (iscusinţa colectării.) Evaluarea conţinutului (corespunderea conţinutului şi denumirii TL teoriilor. a surselor bibliografice tehnico-ştiinţifice şi instrumentelor software în realizarea TL) Argumentarea actualităţii temei TL (eventual şi a deciziilor de proiect) Noutatea (prin modul de abordare. 6.Anexa 1 Unul din criteriile de bază de estimare a TL este nivelul de argumentare a actualităţii temei şi a deciziilor de proiect.. publicaţii etc) Nota generală recomandată (vezi Anexa 2) . 3. sistematizării. d/o 1. Studentul trebuie să demonstreze cunoştinţele acumulate în procesul de învăţământ. neajunsurile lucrării) Aprobarea rezultatelor (confirmate prin acte. 8. practicilor evaluare criteriilor de atingere a scopului) Importanţa practică a rezultatelor obţinute Aportul personal în realizarea TL (independenţa gândirii.

I „Strategia informaţională şi noua economie” se examinează cadrul conceptual general. chestiuni de pregătire a populaţiei pentru traiul în Societatea Informaţională. Nivelul pregătirii teoretice destul de avansat i-a permis să sintetizeze problematica şi genereze principii şi abordări noi de edificare a SIC. evaluare şi raportare a edificării Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii în Moldova Lista de 48 izvoare bibliografice. Teza examinată constă din introducere. caracteristeice pentru Molodva. rolul şi sarcinile primordiale ale statului în asigurarea tranziţiei spre SIC. încheiere. direcţiile de bază ale tranziţiei ţării spre o societate informaţională. U. „Orientări şi opţiuni strategice în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii în Moldova” se examinează obiective globale şi priorităţi. 3 scheme. 4 tabele. sînt iluzorii în afara tehnologiilor specifice avansate . cuprinde 96 pagini. În cap III. lucrarea se admite spre susţinere şi nota generală recomandată este 10 (zece). importanţa social-politică. şi au trezit un viu interes al auditoriului. Cap IV „Cadrul legislativ şi instituţional” caracterizează starea de lucruri în Moldova. Teza este bine documentată. scopul lucrării a fost atins. Conducător ştiinţific conferenţiar universitar la catedra Informatica Aplicată. prezintă interes practic concret pentru edificarea SIC în Republica Moldova. la care se fac numeroase referinţe. dezvoltarea economiei electronice.P pe tema Strategia Informaţională Naţională a Republicii Moldova Lucrarea prezintă o sinteză a strategiilor de informatizare a societăţii noastre. În cap. opţiuni strategice în dezvoltarea domeniului tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor.M ____________ Tudor Bragaru . precum şi Iniţiativele Uniunii Europene privind dezvoltarea Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii (SIC)şi trecerea la noua economie bazată pe cunoaştere. specialitatea Informatică şi Limbi Moderne Aplicate N. o listă de 48 izvoare bibliografice. patru capitole.II „Societatea Informaţională în Republica Moldova” se analizează particularităţile tranziţiei Moldovei spre o societate informaţională. evoluate în plan politic. Rezultatele lucrării au fost raportate la Bit+2003. caracteristică pentru toastă lumea. proceduri de urmărire. şi poate fi considerată ca o lozincă a vremii.Informatica şi Telecomunicaţiile” caracterizează din plin actualitatea temei.S.P. detectă o iscusinţă deosebită a studentei în utilizarea cunoştinţelor teoretice şi surselor tehnico-ştiinţifice în realizarea tezei. economic social şi spiritual. În cap. 4 figuri.Anexa 2 AVIZ asupra tezei de licenţă a studentei anului V. nu numai pentru Moldova. proiecte propuse spre elaborare şi implementare pentru anii 2001-2010. care ar crea şi asigura condiţiile necesare pentru accelerarea alinierii la nivelul internaţional. eficienţa şi competitivitatea unei societăţi moderne. scrisă într-un limbaj accesibil. Mottoul tezei „Performanţa. corespunde cerinţelor pentru aşa gen de lucrări.

student la specialitatea Tehnologii Informaţionale. Anume acestea şi determină actualitatea tematicii abordate. scopul tezei constă în ANALIZA E-AFACERILOR ŞI WEB-SITEURILOR: A) pentru a evalua posibilităţile de deschidere a unei e – afaceri B)pentru a-l pune în actualitate pe omul de afaceri cu posibilităţile oferite de Web în dezvoltarea unei afaceri. Tematica prezintă interes: • pentru cei ce doresc să deschidă sau să efectueze afaceri electronice on-line ca fiind unul din instrumentele cele mai performante de afaceri. Anul V. Propun atenţiei dvs teza de licenţă întitulată „Web-site . prin ce este actuală şi cui este interesantă tema prezentată? Fiinţa umană este făcută să comunice. conducător ştiinţific. în fiecare 5 sec se înregistrează o nouă IP adresă. textelor. Afaceri pe Internet.ca bază a afacerilor pe Internet” (Cadrul 1 – denumirea temei) Onorată asistenţă. stimaţi colegi. • În care Internetul este o platformă globală de informaţii. şi utilizarea ulterioară a acesteia în scopuri proprii. Web – tehnologiile. a computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii şi a Web-ului. După mai multe izvoare .în fiecare minut pe Internet apare un site Web. • pentru persoane juridice şi persoane fizice. tehnici de realizare a Web resurselor . obiectele de studiu) Deci. mult stimaţi membri ai comisiei de stat! Mă numesc Tudor Bragaru. Etape. comunicaţii şi afaceri. din ce în ce mai multe firme şi persoane particulare vor să stabilească prezenţa sa pe Internet. Punerea pe Internet la un loc a datelor stocate digital. (cadrul 2 – actualitatea şi importanţa temei) De ce am ales. TUDOR BRAGARU.Anexa 3 SCENARIU DE PREZENTARE A TEZEI DE LICENŢĂ „Web-site . • Majoritatea cărora se finalizează cu un Web-site. instrumente. • pentru cei ce doresc să publice şi/sau să regăsească informaţii pe Internet (Cadrul 3 –Scopul lucrării. pentru promovare personală. care doresc să stabilească o prezenţă a sa pe Internet. sunetului şi imaginii (multimedia).ca bază a afacerilor pe Internet”. au condus la răspândirea explozivă a utilizării sistemelor moderne de telecomunicaţii. Obiectele de studiu sunt: Internetul. • Mişcarea omenirii către Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii.

Modalitatea de afişare a informaţiilor pe Internet are loc în mare parte prin intermediul Web. • publicarea de informaţii. iar din 1990 a cunoscut o dezvoltare explozivă datorită Webului. provoacă globalizarea. patru capitole. CARACTERISTICILE LUCRĂRII: Lucrarea cuprinde 99 pagini. se atenţionează asupra riscurilor informatice. Ulterior.site-urilor. Capitolul doi prezintă o tentativă de demonstrare a impactului decisiv a eafacerilor asupra dezvoltării societăţii. Internetul devine dimensiunea de bază a SIC. subliniind în mod special modelul publicitar. Într-adevăr. cel de susţinere a unor afaceri existente precum şi modele de lansare a unor noi afaceri cu toate efectele pozitive ulterioare lansării acestuia.DIMENSIUNEA PRINCIPALĂ A SIC) Internetul în primul rând este un fenomen tehnologic. desigur în cazul unei lansări de succes. Principalul element de vulnerabilitate al Internetului rămân atacurile. se caracterizează etapele principale. şi ca o inter-reţea (globală) de reţele are două aplicaţii principalele: • comunicaţia rapidă şi sigură între persoane aflate la distanţe mari. Dezvoltarea Internet a fost puternic impulsionată în 1972 de e-mail. clasificare a acestora. INTERNETUL . Internetul din fenomen tehnologic se transformă în unul social prin participarea utilizatorilor. hakerii. se prezintă o metodologie de realizare în sine a Web – site-urilor. În 1988 apar primele comentarii şi reacţii privind vulnerabilitatea tehnologică a Internetului. . se subliniază impulsionarea dezvoltării Internet de către Web. încheiere. ale utilizării Internetului în realizarea unor afaceri. în capitolul patru. 2 figuri. astfel că în cadrul capitolului 3 în mod special se efectuează o sistematizare. se analizează unele business-modele de site-uri. dat fiind importanţă cu care trebuie tratat acest proces la fiecare din etapele creării lui. la structurarea lui actuală. demonstrarea posibilităţilor lărgite ale e-learningului. În cadrul primului capitol se examinează Internetul şi Web-ul ca infrastructura şi suport a afacerilor electronice. s-a transformat în platforma globală de comunicaţii şi afaceri. precum şi utilizarea acestuia drept sursă principală de realizare ale bunurilor unui agent economic. Internetul ca reţea globală de informaţii. 2 anexe. (Cadrul 5 – 1. din ce în ce mai numeroşi. virusurile informatice. devine o alternativa virtuala a realităţii "cyberspace" (Cadrul 6 –Vulnerabilităţile şi criza Internetului) Internetul îşi are şi el problemele sale. Astfel. 28 izvoare bibliografice şi circa 100 Internet adrese de Web site-uri utile în dezvoltarea unei afaceri pe Internet şi realizarea de Web resurse.(Cadrul 4 –Structura şi caracteristicile lucrării) Pentru realizarea temei lucrarea a fost structurată în introducere. şi bibliografie.

(cadrul 7 . Pe inovare. E-licitaţii.a. Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor oferă noi forme de educaţie şi instruire. Noua economie reprezintă o sinteză complexă între economia digitală (Internet + bunuri şi servicii digitale + noi modele de afaceri + noi moduri de muncă) + globalizare + inovare + dezvoltare durabilă. Fără inovare nu poate fi vorba de o nouă economie. se tele-cumpără. la distanţă şi în timp real. fax. Comerţul exterior şi pieţele de capital sunt conectate la nivel global şi operează continuu (24 ore/zi. În contextul noii economii. Cele mai importante "materii prime" ale noii economii sunt cunoştinţele şi capacitatea inovativă. Astfel se creează ciber-spaţiul global.Noua economie Rolul nou al informaţiei în condiţiile Internetului a deschis perioada unei noi economii. Media de viaţă a aptitudinilor (abilităţilor) unui lucrător (angajat) este 3. inovarea este capacitatea de a asimila şi de a converti cunoaşterea nouă pentru a îmbunătăţi productivitatea şi pentru a crea noi produse şi servicii. combinând toate tehnologiile actuale într-un singur cadru de lucru în care sunt integrate diferite dispozitive electronice (telefon. (cadrul 8 Noua economie şi e-afacerile – expres prezentare) Internetul reprezintă un mediu prielnic pentru afaceri şi comunicaţie. Pe cunoaştere. calculator portabil etc). cauzată de comercializarea considerabilă a Internetului şi scindarea spaţiului cândva unic şi integru al Internetului în două tabere: comercială şi academică. E-Vitrine. cerinţele competitivităţii necesită o actualizare continuă a cunoştinţelor şi adoptarea noului concept de formare continuă de-a lungul vieţii. Termenul Noua Economie (new economy) este folosit din ce în ce mai mult în ultimii ani şi este înţeles de cei mai mulţi. e-publicitate. Viteza de înnoire tehnologică. BBS. tele-învaţă etc. de neapartenenţa cu drept de proprietate nimănui. Noua economie se bazează pe noile tehnologii digitale. 3. erodarea rapidă a cunoştinţelor.  E. Pe învăţare. instruirea la distanţă. 7 zile în săptămână). Noua economie este o economie globală. un spaţiu virtual în care corespondenţa se face prin email.afaceri  Sisteme de Comerţ electronic  Pieţe virtuale. Dezvoltarea vertiginoasă a Internetului a fost cauzată anume de gratuitatea lui. 4. se tele-lucrează.5 ani. Produsele realizate în noua economie au o nouă proprietate: cunoştinţele. 5.  Sisteme financiare . 2. universităţi virtuale.Multe persoane consideră că Internetul astăzi trece printr-o criză de identitate. În acest nou tip de economie se urmăreşte exploatarea maximă a potenţialului produselor şi serviciilor bazate pe informaţie. etc  E-marketing. E-magazine. de deschiderea lui extraordinară. 1. e-learning ş. ca fiind echivalent cu economia bazată pe Internet (Internet economy) sau economia digitală (digital economy).

sisteme de regăsire a informaţiilor. Este bine să deosebim site-uri gratuite. ce au ca scop accesul la informaţii. în funcţie de informaţia amplasată pe site. Servici tipice integrate în portal . detaliate despre firmele şi ofertele sale.scopul principal al tuturor activităţilor legate de crearea/promovarea unui site este acela de a creşte traficul acelui site. nivelul traficului depinde. via pagini personale. Problema de bază a acestor site-uri constă în asigurarea unicităţii informaţiilor  Site-uri corporative asigură prezenţa virtuală a firmelor şi ofertelor lor pe Internet. Intranet. Pot fi de două tipuri: de reclamă. gratuit sau contra unei plăţi simbolice. procurarea de mărfuri şi servicii. pentru a aloca resursele necesare. Semnifică concentrarea diverselor servicii.  Site-uri comerciale . ca regulă oferite consumatorului separat. . în primul rând. începând cu vânzare de mărfuri şi terminând cu oferirea serviciilor financiare. de calitatea site-ului şi de permanenta reînnoire a paginilor acestuia. teleservicii. E-plăţi. diverse nomenclatoare şi îndrumare. şi cu bugete alocate. E-asigurări  Sisteme de învăţâmânt  E-learning (distance –learning). teleconferinţe. amplasarea paginii proprii. etc  Site-uri informaţionale . sau de prezentare (carte electronică de vizită). chiar dacă ele nu au caracter comercial. dar mai des ele îmbină ambele funcţii. în cadrul unui singur site. Astfel de site-uri pot avea cele mai diverse arhitecturi. Extranet.oferă consumatorilor diverse servicii. tele-jocuri etc (cadrul 9 Clasificarea web-siteurilor . manuale virtuale. de navigare. Iar la rândul său. Cartea de vizită oferă informaţii ample. (Cadrul 10 WEB . etc. pot conţine funcţii de căutare. sau stăpânul informaţiilor. care uneori ating sume astronomice.doar citiţi cadrul)  Portalurile sunt cele mai noi inovaţii în reţea şi chiar cele mai puţine. Care n-ar fi tipul site-ului . Pentru accesul la informaţii poate plăti sau clientul. E-banking .servere. IP-telefonie. chiar dacă ele au cel mai mare număr de vizitatori. E-trading. Biblioteci virtuale. tele-centre. scopul site-ului. organizaţii virtuale etc  Teleactivităţi. cursuri automatizate. teleconferinţe  Gestiune şi e-guvernământ  E-guvern.SITE CA BAZĂ A E-AFACERILOR – dacă la acest moment timpul este deja depăşit . a planifica şi urmări realizarea resursei pe tot ciclul vieţii. acces la noutăţi.o expres comentare a desenului) Înainte de construirea site-ului o decizie importantă ce trebuie luată este tipul lui.poşta electronică. etc  Comunicaţii  E-mail. de cantitatea de informaţii prezentate.

se creează în scopul de a forma un auditoriu stabil. concursuri. adaptate nevoilor lor specifice.Organizarea noilor canale de desfacere a produselor. inclusiv în dezvoltarea şi promovarea site-ului. Este de menţionat că există o serie de soluţii gata. Sarcinile de bază ale acestui model: Atragerea primară a vizitatorilor pe site. magazine virtuale. sisteme de plată. Contactul cu acest auditoriu se vinde beneficiarilor de reclamă. Internetul permite de asemenea crearea unei afaceri prin comercializarea unor produse. virtuale. care în mod normal. pentru lărgirea arsenalului de instrumente pentru colaborarea pe piaţă. segmentat sau din contra. orientarea spre auditoriu. etc). Formarea loialităţii. în funcţie de scopul siteu-lui. în mod esenţial referindu-ne la comercializarea proprietăţilor intelectuale. . sau propriile browsere.  Business modele de site-uri  Modelul publicitar. de la câteva sute până la câteva milioane de dolari SUA. Internet-pasaje. la cheie. suprafaţa de acoperire. inclusiv şi între firme. asigurarea vânzărilor directe. Nu există metode si procedee standard de divizare a procesului de Web-design în etape şi faze bine stabilite. pe posibilităţile unicate a lui. de apartenenţă la societatea site-ului. senzaţiei de comunicaţie. care este rezultatul activităţii unor firme specializate în domeniul Web-designului. videotelefonie) ş. semnificaţia site-ului.  Model de creare a unui business nou Internetul susţine posibilităţi avansate de creare a noilor tipuri de business. nu pot fi comercializate pe pieţele obişnuite. inclusiv şi pe Internet (în cazurile în care este posibil răspândirea prin intermediul Internetului). să-si construiască propriile site-uri. În aşa caz site-ul ca instrument de marketing devine o parte componentă a proceselor de business a firmei. Acestea pot fi burse virtuale. cum ar fi ISP. dar etapele cheie pe care . şi promovarea mărcii comerciale a companiei şi/sau a mărfurilor firmei. Pentru cei ce au ecis totuşi realizarea unui Web – site. Multe din soluţii au o gamă largă de preţuri. sau sponsorilor. sau firme cu activitate adiacentă. este nevoie de a parcurge anumite etape. bazate pe utilizarea Internetului ca mediu de dezvoltare.Acestea sunt site-uri de pieţe virtuale.  Model de susţinere a afacerii existente -Se utilizează în cazurile când firma are un business real. anchete. licitaţii etc –examinate în capitolul anterior. asigurarea utilizatorilor cu informaţii privind serviciilor ante. fie concret. (Cadrul 11 ETAPE ŞI FAZE DE REALIZARE WEB. licitaţii virtuale. Sarcinile de bază ale acestui model: lansarea publicităţii. destinat celei mai largi mase posibile. servicii cu plată (IP-telefonie. implicarea activă a utilizatorilor în viaţa siteului (participarea la discuţii.a. magazine.şi post-vânzare. pentru o serie de afaceri electronice. lucrări.SITE) Astăzi tot mai mulţi sunt cei care vor să între pe Web.

Conţinut. Feedback (interacţiunea cu vizitatorii). precum şi a resurselor disponibile. Audienţa. folosirea spaţiilor goale etc Grafica: nu excesivă Legături: Interne. orarul (graficul) realizării etc 2. Printre cele mai folosite se pot enumera: imagini animate. Acest „ce” nu semnifică o simplă denumire a afacerii. Lista de discuţii. Accesibilitate înseamnă că orice utilizator trebuie şi poate să aibă acces la site-ul elaborat. 5. Mulţi Web-designeri folosesc diverse "efecte speciale" pentru a da o notă spectaculoasă paginilor pe care le-au realizat. 8. Adică e necesar a determina „CE” anume se doreşte a realiza (cu ponderea semnificativă de circa 90%) şi numai după aceia tehnica realizării „CUM” (circa 10%).doar de citit cadrul) 1. Scop. 7. Unde cititorul poate să-şi scrie impresiile şi comentariile după vizitarea unui site.. Pe Internet se poate realiza foarte uşor o comunicare în ambele sensuri.foarte succint. ci o descriere completă şi detaliată. Să examinăm succint fiecare din aceste etape. externe.. Conţinutul site-ului trebue să ofere informaţii de actualitate. Efecte speciale. mişcarea textului (scrolling marques). Audienţa reprezintă publicul ţintă pentru care este destina site-ul Web. texte clipitoare. care are în vedere descrierea propriu zisă a site-ului şi proprietăţilor lui. deoarece designul site-ului şi conţinutul acestuia sunt în strânsa legătura cu audienţa 3. 9. indiferent de browserul pe care-l foloseşte. Un site Web reprezintă o operă de creaţie intelectuală şi poate constitui obiect al dreptului de autor.doar de citit cadrul) Stil de scriere: de aranjare în pagină.Contoare de pagina • • • • • (Cadrul 13 Machetare web-site .trebuie să le urmăm sunt cele patru tradiţionale pentru orice proiect (vezi cadrul 11). practic. Copyright. rezoluţia sau dimensiunile ecranului. Cărţi de oaspeţi (guestbooks). termenii de realizare. Principalul motiv pentru care oamenii accesează Internetul este căutarea de informaţii într-un domeniu sau altul. mici secrete etc. relative Navigare: legături text+hărţi grafice+ butoane de navigare+ liste derulante+ pagini generate dinamic + harta site-ului Divizare ecran cu cadre (frame)/Sau divizare ecran cu tabele .foarte succint. Pentru a creşte gradul de interactivitate cu vizitatorii se poate seta în pagină o listă de discuţii 10. practic. Este un element critic. (Cadrul 12 Planificare Web-site. sfaturi. setările calculatorului sau eventualele disfuncţii ale vederii 4. 6.

Alegere gazdă Web o gratuită o o plată..• • • • • • • • (Cadrul 14 Instrumente de programare site + software . PERL.MicrosoftFrontPage .) Editoare grafice.doar de citit cadrul)) Promovare on-line Motoare de căutare Directoare Marketing prin email Liste email " Opt-In" Ziare electronice Anunţuri publicitare Liste de discuii Newsgroup Schimb de banere Schimb de legaturi Inele Web Fişiere semnătura Autoresponder Pagini FFA Premii (Cadrul 17 Rezumat) • • • • • • • • • • • • • • • E-afacerile ocupă un segment important în piaţa afacerilor globale . audeo. Mpeg etc) (Cadrul 15 Publicare . ASP etc) Browser (Internet Explorer Netscape Navigator etc).doar de citit cadrul) SO (Windows NT. Transfer site pe calculatorul-gazdă Verificare şi validare funcţionare o Verificare text. video (Adobe Photoshop. Appache etc) Baze de date (MsSQL. appleturi (PHP.. reacţii la feedback etc (Cadrul 16 Promovarea unui site Web . Java. Informix etc) Limbaje de programare scripturi. timpi etc Întreţinere şi actualizate site o Îmbunătăţiri. Limbaj de programare HTML Editoare HTML(DreamWeaver. modificări.doar de citit cadrul fără comentarii) Alegere nume de domeniu pentru site o propriu (contra cost) o furnizat de o firma (gratuit). MySQL. Microsofr jif Animator. navigare. Linux etc) Web Servere (IIS. control legături. Unix.

• Din ce în ce mai multe firme şi persoane particulare vor să stabilească prezenţa sa pe Internet • nSe dezvoltă o industrie a web-designului • Web-ul se află într-o continuă transformare şi dezvoltare • Web-ul şi e-learningul pare să aibă un impact neaşteptat de mare asupra societăţii contemporane VĂ MULŢUMEC PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful