KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang projek kajian tindakan yang akan dilaksanakan. Penjelasan ringkas itu menjawab persoalan seperti: • • • • • • Apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan? Apakah isu yang dikenal pasti? Apakah objektifnya? Bagaimanakah kita akan melaksanakan kajian? Berapa lamakah tempoh pelaksanaannya? Berapakah kos yang diperlukan?

Kertas cadangan (proposal) kajian tindakan disediakan sebelum sesuatu kajian tindakan dijanakan. Ia boleh disediakan di sepanjang tahun. 2. Fungsi Kertas Cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan (proposal) kajian tindakan merupakan satu panduan yang menyatakan objektif kajian, langkah-langkah menjalankan kajian, peralatan yang akan digunakan atau tempoh pelaksanaan kajian semasa menjalankan kajian tindakan. Proposal membantu penyelidik menjalankan kajian dengan lebih terancang. 3. Kandungan Dalam Kertas Cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan (proposal) kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus. Namun begitu, berikut adalah panduan asas untuk memudahkan kita menulis kertas cadangan (proposal) kajian tindakan: Nama Sekolah (beserta alamat penuh) Kumpulan Penyelidik Tajuk Kajian Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Isu Keperihatinan / Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Tindakan Yang Dicadangkan Jadual Pelaksanaan Kos Kajian 4. Syarat untuk Mendapatkan Pembiayaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan (sekiranya di bawah peruntukan Bahagian Perancangan Penyelidikan dan Dasar Pendidikan) Kelulusan sesuatu kertas cadangan (proposal) kajian tindakan serta jumlah kos yang ditawarkan bergantung kepada penilaian terhadap perkara-perkara berikut: • Bilangan pelajar yang terlibat dalam kajian • Objektif kajian • Bilangan aktiviti yang akan dilaksanakan

1

• Jumlah kos secara keseluruhan bagi tiap-tiap jenis bahan 5. Nama Sekolah 2. Kuantan Pahang Darul Makmur 4.". Nama Sekolah: SMK Aior Akar Jalan Tengku Muhammad 25050. tahap penguasaan kosa kata di kalangan pelajar ini sungguh terhad. Dalam ujian Topikal 1 iaitu soalan 2 yang hanya meminta pelajar menulis ayat berasaskan perkataan yang diberi.. Banyak ayat tergantung dibina oleh pelajar. Atau: Program Sehari Selembar Benang: Memperkaya Kosa Kata Pelajar Tingkatan 4 Bestari 2. Nama penyelidik 3. jawapan yang mereka berikan mudah sahaja iaitu "cikgu tak ajar pun perkataan tu. Ada juga di kalangan pelajar yang menanyakan kepada saya markah bagi bahagian membina ayat itu. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Tajuk Kajian: Memperkaya Kosa Kata Pelajar Tingkatan 4 Bestari Dengan Menggunakan Program Sehari Selembar Benang dan Program 200-4. Tajuk hendaklah ringkas. saya dapati 37% daripada jumlah pelajar dari kelas ini tidak menjawab soalan ini. saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun mereka telah berada di menengah atas. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran 4.• • Bahan yang akan digunakan Kos yang terperinci Kos kajian hendaklah dinyatakan dengan terperinci dari segi: • Jumlah bahan yang diperlukan. mengandungi hala tuju kajian. • Harga bagi satu unit bahan. Apabila saya tanyakan kepada para pelajar tentang keadaan ini. masih ramai pelajar yang melakukan kesilapan ejaan. Isi yang ditulis juga tidak berkembang. tindakan dan sasaran kajian. Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Bahagian 1. Selain itu. Mereka menggunakan perkataan yang biasa mereka gunakan dan berulang-ulang apabila ingin menghuraikan tentang sesuatu perkara. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sewaktu saya menyemak karangan pelajar Tingkatan 4 Bestari. Sidek 3. b. Nama Penyelidik: Salmiah bt.. Saya lihat seolah-olah mereka telah patah semangat untuk memahami dan memperkaya kosa 2 . Tajuk Kajian Proses / Penjelasan a. Catatkan nama penuh penyelidik / kumpulan Catatkan nama sekolah beserta alamat lengkap Contoh Penulisan 1.

ada guru mengatakan yang pelajar hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja ilmu yang diperlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. 3 . Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah: • Kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat. Perlukah saya ajar semua kosa kata yang terdapat dalam Kamus Dewan untuk memperkaya kosa kata pelajar? Adakah cara saya mengajar selama ini dapat membantu pelajar menambahkan kosa kata mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat pelajar memperkaya kosa kata mereka?. 5. Isu Keprihatinan / Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. Apabila saya bincangkan perkara ini dengan rakan-rakan dalam mesyuarat panitia. • Pelajar tidak menjawab soalan bina ayat kerana tidak faham maksud perkataan yang diberi. Apabila saya tanyakan kepada mereka. Mereka hanya mampu menggunakan perkataan yang biasa mereka temui dan gunakan semasa di sekolah rendah.. • Pelajar menggunakan kosa kata yang berulangulang dalam satu ayat menjadikan ayat itu tidak gramatis. susah untuk kami faham maksudnya. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. Mereka melakukan banyak kesilapan apabila menulis ayat. Namun begitu. Saya berpendapat lemahnya penguasaan kosa kata di kalangan mereka ialah disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan terhadap pentingnya aspek kosa kata yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. 5. Mampukah saya menjalankan aktiviti secara bersendirian untuk membantu pelajar saya?." Saya menyedari ramai di kalangan pelajar bukan Melayu di kelas ini mempunyai asas bahasa yang agak lemah. Sekiranya saya tidak membetulkan keadaan ini. jawapan yang mereka berikan ialah " terlalu banyak perkataan baru. Pelajar saya mempunyai kosa kata yang sangat terhad.. saya pasti pelajar kelas ini tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan juga soalan membina ayat bagi kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan nilai GNP sekolah saya. Kelemahan ini juga merupakan rentetan daripada pengabaian guru termasuklah saya terhadap kepentingan penguasaan kosa kata. Isu / Keperihatinan Yang Dikaji • • Tentukan tema / isu keprihatinan kajian / masalah / Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi yang dibuat pada langkah 1. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini? Saya telah berusaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran namun masih ramai pelajar yang mempunyai kosa kata yang amat terhad.Bahagian Proses / Penjelasan Contoh Penulisan kata mereka.

Sebutkan kelas pelajar yang dikaji. Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam Kertas Bahasa Melayu SPM. Objektif Umum Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan peratus kelulusan Bahasa Melayu. Objektif Khusus Meningkatkan bilangan kosa kata baru yang diketahui dan difahami oleh para pelajar. • 8. Semua objektif khas hendaklah diukur / nilai semasa menjalankan tindakan / aktiviti. Nyatakan aktivitiaktiviti yang akan dilaksanakan 6. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. 6. Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat markah yang cemerlang bagi bahasa dalam penulisan karangan. saya yakin pelajar boleh membina ayat yang tepat. pelajar-pelajar diharap akan mencapai objektif berikut: i. ii. Sebutkan bilangan pelajar yang dikaji (mestilah kumpulan pelajar yang diajar oleh penyelidik). Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan 4 Bestari yang terdiri daripada 10 orang pelajar Melayu. Tindakan yang dicadangkan i. Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini. Objektif hendaklah boleh diukur. Meningkatkan keupayaan mengaplikasi perkataan baru dalam ayat yang dibina oleh pelajar Membantu pelajar mengusai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan pengusaan kosa kata mereka.Bahagian Proses / Penjelasan Contoh Penulisan Dengan membantu pelajar memperkaya kosa kata. • • • • 7. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti yang berikut: • Ujian khas membina ayat berasaskan perkataan yang 4 . 2 orang pelajar India dan 18 orang pelajar Cina. Tentukan Objektif Kajian • • • • • Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. Tindakan yang dicadangkan • 8. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah saya. jelas dan gramatis. Kumpulan Sasaran • 7. Objektif hendaklah berkaitan dengan aktiviti / tindakan.

Guru menguji ingatan dan pengetahuan pelajar dengan mengadakan ujian khas. Memasukkan tarikh tentatif 9. 2004 Menulis kertas cadangan / proposal Kajian. • • Program ”Sehari Selembar Benang” Cara Pelaksanaan: Guru mengumumkan sepatah perkataan sehari beserta definisi dan contoh ayat dalam perhimpunan pagi Pelajar mencatat dalam buku catatan khas Guru menampal perkataan pada papan kenyataan Guru meminta pelajar mengaplikasikan penggunaan perkataan dalam karangan yang ditulis . Pelajar merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkan dalam buku catatan.Bahagian Proses / Penjelasan Contoh Penulisan diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan kosa kata. Jadual Pelaksanaa n Kajian Boleh dibuat dalam bentuk jadual / carta gantt. Ujian Lisan Berasaskan Sekolah bagi mengesan penguasaan kosa kata pelajar ii. Guru menganalisis karangan pelajar • • • • iii. Selepas 4 minggu guru menggabungkan semua perkataan yang dikumpul oleh 30 orang pelajar serta mencetakkannya untuk diedarkan kepada semua pelajar. pengumpulan data awal. 9. • Latihan karangan pelajar bagi mengesan kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat penggunaan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. Memasukkan aktiviti yang dirancang bagi menjalankan kajian. Program 200-4 (200 perkataan dalam tempoh 4 minggu) Cara Pelaksanaan: Guru meminta pelajar mencatat perkataan sukar daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. 2004 5 . Jadual Pelaksanaan Kajian Bil Aktiviti 1 2 Tarikh Pelaksanaan Mengenal pasti masalah dan 5 Februari.2 minggu sekali. Aktiviti-aktiviti ini akan diubah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 13 Februari. Pelajar membina ayat berasaskan perkataan yang dicari maksud.

Kertas A4 RM 80. 2004 Menulis proposal Kajian. 16 Ujian untuk mengesan pencapaian murid. Jumlah Peruntukan Yang Dipohon Jelaskan dengan terperinci segala bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktivitiaktiviti seperti: Apakah bahan yang akan 10.00 6 . 2004 15 Membincangkan masalah 12 Mac. 10. 2004 13 membincangkan masalah 8 Mac. 19 Pembentangan dapatan kajian. 2004 18 Februari. 11 Membincangkan masalah 27 Februari. 5 Mac. Melaksanakan tindakan aktiviti 1. Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan / keadaan semasa Contoh Penulisan 3 4 5 Merancang Tindakan (individu / panitia). 2004 23 Februari. 2004 Membincangkan masalah 27 Februari. 12 Melaksanakan tindakan aktiviti 2. 14 Melaksanakan tindakan aktiviti 3. 2004 28 Mac. 13 Februari. 2004 23 Februari.Bahagian Proses / Penjelasan kajian akan dijalankan.00 Jumlah Kos 19 Mac. 10 Mac. pengumpulan data awal. 2004 20 Mac. 18 Menulis laporan Kajian. 2004 21 Mac. 17 Refleksi kajian. 2004 6 7 8 9 Mengenal pasti masalah dan 5 Februari. Merancang Tindakan (individu / panitia). 2004 yang timbul dalam tindakan 2 (dalam panitia). 2004 1. 2004 yang timbul dalam tindakan 3 (dalam panitia). Kos Kajian Bil Jenis Bahan Kuantiti X Harga Seunit 10 x RM8. yang timbul dalam tindakan 1 2004 (dalam panitia). 2004 10 Melaksanakan tindakan aktiviti 1. yang timbul dalam tindakan 1 2004 (dalam panitia). 18 Februari. Melaksanakan tindakan aktiviti 2. 2 Mac.

00 RM 65.00 RM 45. 3. Contoh Penulisan 2.00 RM 2. jamuan yang diadakan.00 7 . Printer Cartridge Potostat Bahan & laporan kajian White board (3' X 2') Buku catatan guru JUMLAH 1 x RM 65. 6.Bahagian Proses / Penjelasan digunakan Kuantiti bahan yang akan digunakan Harga seunit bahan yang diperlukan Harga keseluruhan bagi bahan yang dipohon Guru boleh mengabaikan item ini sekiranya guru tidak memerlukan peruntukan kewangan untuk menjalankan kajian tindakan Guru tidak boleh memasukkan perbelanjaan perjalanan. cenderahati dan perkara-perkara lain yang tidak berkaitan Sila simpan semua resit pembelian bahan / alatan yang digunakan untuk tujuan tuntutan peruntukan yang telah diluluskan.00 Kamus Dewan 1 x RM 45.00 5. 4.00 1 x 2. 1 x RM 45.00 RM 50.00 RM 45.00 RM 287.