You are on page 1of 1

q = 85

Jednu krásnou zemi znám

 
Em Am7 D7

            
   
1. Jed - nu krás - nou ze - mi znám, slun - ce tam zá - ří,lou - ky kve - tou
2. Je - den - krát, až dos - pě - jem, bu - de - me mar - ně hle - dat tu svou

 
G<7 C<7 A F#7

4

               
tam, ži vot ply - ne v dět - ských hrách, do - kud však ne - pře - kro - číš
zem, ži vot ne - pro - bí - há v hrách, když jsme už pře - kro - či - li


8 H7sus4 H7 C Hm
     
         
práh. Tu zem znáš, jen do - ka - vaď jsi mlád, u - míš se
práh. V pís - ku hrát si a být ve - se - lí ne - mů - žem

  
11 Am6 H7sus4 H7 Em Am7

                
smát a na pís - ku si hrát. Jed - nu krás - nou ze - mi znám, v té ze - mi
víc, vždyť už jsme dos - pě - lí. A tak víc už ne - mů - žem zpát - ky se


15 D7 G<7 Em

               
stá - le vě - ří po - hád - kám, pro - ži - ješ ti - síc krás - ných
vrá - tit, spa - třit o - nu zem, to už je dáv - no, dáv - no

18

Am Em H7

Em

           
dnů v té ze - mi kou - zel - ných her a snů.
pryč a my k ní ne - naj - dem nik - dy klíč.