Σα «Κεαμικά ΢αλπίζμαηα» και οι Κεαμικές ΢σμηροθιές

ηοσ Ζ.Κ.Αγίοσ Κεκηαρίοσ ζας εύτομηαι
ΗΑΘΕ ΙΓΓΑΘΕ ΓΒΔΟΙΑΔΑ & ΗΑΘΕ ΑΚΑ΢ΣΑ΢Ε !!!
«Ο αμαζηημέμος άμθρωπος,…άμθρωπος ηης γεμμαιόηηηας και
ηης μίκης καηά ηης δειλίας»
Σηεκ επμπή μαξ έπμομε λεπάζεη κα είμαζηε γεκκαίμη. Σοκήζςξ θαιμύμαζηε κα δείλμομε γεκκαηόηεηα
μπνμζηά ζηηξ απμηοπίεξ, ζηηξ ιύπεξ, ζηηξ δμθημαζίεξ, ζηεκ ήηηα, όμςξ δεκ έπμομε μάζεη κα έπμομε ακδνείμ
θνόκεμα, δεκ έπμομε μάζεη κα παιεύμομε γηα ηεκ ανεηή, με απμηέιεζμα εύθμια κα μαξ θονηεύεη ε δεηιία, ε
απμγμήηεοζε, ημ κα βάδμομε ηηξ ανπέξ μαξ ζε ζομβηβαζμό, μόκμ θαη μόκμ γηα κα με δοζανεζηήζμομε ημοξ
άιιμοξ. Η πίζηε ζημ Χνηζηό όμςξ, γηα όπμημκ ηεκ απμδέπεηαη, γεκκά γεκκαηόηεηα, ακδνεία, ζάννμξ θαη μαξ
θάκεη κα μέκμομε ακοπμπώνεημη θαη αζομβίβαζημη μπνμζηά ζε θάζε ζάκαημ, όζμ ζθιενόξ θη ακ είκαη αοηόξ.
Η πίζηε αοηή πεγάδεη από ημ γεγμκόξ όηη μ Χνηζηόξ ακαζηήζεθε. Αοηό ζεμαίκεη όηη κίθεζε ηεκ όπμηα
απμηοπία, ημκ όπμημ ζάκαημ, πνμπώνεζε μπνμζηά. Τμ ίδημ θη μ θαζέκαξ από εμάξ, όηακ μάζεη κα μεκ θάκεη
ζομβηβαζμμύξ ζ’ αοηό πμο κμμίδεη όηη είκαη ζςζηό, ζ’ αοηό πμο έπεη κα θάκεη με ηηξ αλίεξ ημο, ζ’ αοηό πμο
πηζηεύεη όηη ημκ εθθνάδεη, ηόηε αθμιμοζεί ημκ ακαζηεμέκμ Χνηζηό. Κη αοηό είκαη ημ μεγαιύηενμ ζαύμα ζηε
δςή, κα παναμέκεηξ γεκκαίμξ, αζομβίβαζημξ, ακδνείμξ, αθόμε θη ακ μη άιιμη έπμοκ δηαθμνεηηθή άπμρε, αθόμε
θη ακ μη άιιμη δεημύκ ηεκ παναίηεζε από ζέκα, ημκ ζομβηβαζμό, ηεκ οπμπώνεζε.
Ο δνόμμξ ηεξ ακάζηαζεξ είκαη μ δνόμμξ ηεξ αγηόηεηαξ, μ δνόμμξ ηεξ αηςκηόηεηαξ. Οη άγημη δεκ θμβόκημοζακ
θαμία δύκαμε, μύηε ηεξ ελμοζίαξ, μύηε ηςκ ζενίςκ, μύηε ηεξ απόννηρεξ ηςκ άιιςκ. Κνηηήνηό ημοξ ήηακ ε
ζπέζε ημοξ με ημκ Χνηζηό. Αοηή ε ζπέζε κηθά θάζε δεηιία. Μπμνμύμε θη εμείξ κα κηθήζμομε ηηξ δεηιίεξ μαξ
ηόζμ έκακηη εθείκςκ πμο αμθηζβεημύκ ηεκ πίζηε μαξ, αιιά θαη εθείκςκ πμο αμθηζβεημύκ ηεκ αλία, ηηξ
ηθακόηεηέξ μαξ, ηα ηδακηθά μαξ, ηηξ ηδέεξ μαξ, όηακ ε αμθηζβήηεζε δεκ ζηενίδεηαη ζηεκ αιήζεηα, αιιά ζημ δηθό
ημοξ εγςηζηηθό ζέιεμα θαη ζηεκ επηζομία ημοξ κα δηαθεκηεύμοκ ηε δςή θαη ηεκ ειεοζενία μαξ. Η κίθε θαηά
ηεξ δεηιίαξ πεγάδεη από ηεκ επηιμγή μαξ κα έπμομε πίζηε θαη κα επηδηώθμομε ηεκ ανεηή, όπςξ μ Χνηζηόξ θαη
ε Γθθιεζία μαξ δείπκμοκ. Κη αξ οπάνπεη μμκαπηθόηεηα ζηεκ πμνεία αοηή. Ο Χνηζηόξ μαξ εκηζπύεη θαη μαξ δίκεη
ηεκ δύκαμε κα ακηέλμομε.
1

«ΠΑ΢ΥΑΘΖΚΑ ΓΘΖΙΑ»
Πάζτα ζηη ΢κιάθο
Η Σθηάζμξ είκαη από ηηξ ειάπηζηεξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ όπμο ηενείηαη ημ Αγημνείηηθμ Τοπηθό, όζμκ αθμνά ζηηξ ώνεξ
πμο γίκμκηαη μη αθμιμοζίεξ ηςκ Γθθιεζηώκ.
Η βναδηκή αθμιμοζία ημο Γπηηαθίμο, λεθηκά ηα λεμενώμαηα ημο Μεγάιμο Σαββάημο. Γύνς ζηηξ 4 ημ πνςί βγαίκμοκ μη
Γπηηάθημη γηα πενηθμνά.
Έκαξ ηειάιεξ, μ "πνμελάνπμκηαξ" απαγγέιιεη δοκαηά ημοξ ζνεκεηηθμύξ ραιμμύξ θαη πίζς με ημοξ ραιηάδεξ ράιιεη θη μ
θόζμμξ όιμξ μαδί. Ο Γπηηάθημξ θαηεβαίκεη μέζα από ηα γναθηθά ζηεκάθηα θαη ηα θαικηενίμηα ημο κεζημύ. Όια ηα ζπίηηα
είκαη θςηαγςγεμέκα, εκώ ζηηξ αοιέξ ηα ακαμμέκα θενηά θαη ημ ιηβάκη πμο θαίεη, μμζπμβμιάεη, δεμημονγώκηαξ μία
ηδηαίηενε αημόζθαηνα. Φηάκμκηαξ ζηεκ εθθιεζία ηςκ ηνηώκ Ιενανπώκ, εκώκμκηαη μη πηζημί ηςκ δύμ εθθιεζηώκ θαη όιμη
μαδί ζοκεπίδμοκ ηεκ πενηθμνά ζε μιόθιενμ ημ κεζί θη επηζηνέθμοκ ζηηξ εθθιεζίεξ γύνς ζηηξ 5.30 ημ πνςί.
Γθεί γίκεηαη από ημοξ ηενείξ ε ακαπανάζηαζε ηεξ "εηξ Άδμο Καζόδμο" ημο Χνηζημύ θαη εκώ ράιιεηαη ημ "άναηε πύιεξ", μ
ηενέαξ ακμίγεη πηοπώκηαξ δοκαηά ημ πόδη ημο, ηεκ ελώζονα ημο Ιενμύ Ναμύ.
Σε ιίγμ λεμενώκεη, μα θακείξ δεκ ζα θμημεζεί μηα πμο ε μένα ημο Μεγάιμο Σαββάημο πνμμνίδεηαη γηα ηηξ ηειεοηαίεξ
πνμεημημαζίεξ πνηκ ηεκ Ακάζηαζε.

Πάζτα ζηη Θιβαδειά με οβελίες – Σο Έθιμο ηοσ «Θάκκοσ»
Τμ πημ παναθηενηζηηθό έζημμ ηεξ πόιεξ, είκαη ημ πμιύ γκςζηό θαη μμκαδηθό "Πάζπα ηεξ Ληβαδεηάξ", δηαηενείηαη θαη
δςκηακεύεη αθμύ μη κεώηενμη ζομμεηέπμοκ με ηδηαίηενμ μενάθη θαη θέθη ζημ έθιμο ηοσ "λάκκοσ".
Μεηά ηεκ Ακάζηαζε θαη πνηκ θαιά λεμενώζεη μη Λεηβαδίηεξ εημημάδμοκ θςηηά, με ηέπκε θαη πνμζμπή:
Έκαξ, θάκμκηαξ ημ ζηαονό ημο, βάδεη θςηηά ζημ ζςνό με ηε ιαμπάδα ηεξ Ακαζηάζεςξ. Οη θιόγεξ αγθαιηάδμοκ ημ ζςνό.
Με νακηίζμαηα κενμύ θαη ζοπκό πηύπεμα με έκα μαθνύ λύιμ, ε ζνάθα είκαη έημημε γηα κα ρεζμύκ ηα ανκηά. Τμ ίδημ γίκεηαη
ζε όιμοξ ημοξ "ιάθθμοξ" θαη ακεβαίκμοκ μη θαπκμί, ακανίζμεημη θαη ποθκμί, ζε ηέημημ βαζμό, πμο ζθεπάδμοκ ημκ ήιημ
πμο ζημ μεηαλύ ακαηέιιεη.
Η πόιε ηοιίγεηαη ζε ζύκκεθα θαπκμύ. Οη θςηηέξ είκαη έημημεξ θαη ηα ανκηά ημπμζεημύκηαη ζημοξ "ιάθθμοξ". Τμ γύνηζμα
ηςκ ανκηώκ θαη ημ γιέκηη δηανθεί μέπνη ημ απόγεομα, ημ μπμίμ ζομπιενώκεηαη με ηε ζομμεημπή παναδμζηαθώκ
πμνεοηηθώκ ζογθνμηεμάηςκ θαη με ηεκ θαύζε ηςκ πονμηεπκεμάηςκ πμο αιιάδμοκ ζηεκ θονημιελία ημ πνώμα ημο μονακμύ
ηεξ Ληβαδεηάξ.

ΩΡΑ ΓΖΑ ΠΑΖΥΚΖΔΖ… & ΔΖΑ΢ΗΓΔΑ΢Ε !!!!
Βνεξ θαη θύθιςζε ηηξ δηαθμνέξ… Ααα, κα μεκ λεπάζς κα ζμο πς όηη είκαη 10. Η μία δώνμ… ζηεκ βνήθα !!

(Ζωάμμα)
2

(Πεγή : έκζεημ «Γνεοκεηέξ», εθεμ.Καζεμενηκή, 27.04.2013)

3

(Πεγή : έκζεημ «Γνεοκεηέξ», εθεμ.Καζεμενηκή, 27.04.2013)

ΔΤΙΑΡΓΚΖΟ ΠΑ΢ΥΑΘΖΚΟ ΑΡΚΑΗΖ !!!!

(πεγή : http://www.sintagespareas.gr/sintages/zimarenio-pasxalino-arnaki.html)

4