PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

în limba romînă, articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului. De exemplu:
„ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat)

In limba spaniolă însă, articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă:
piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat)

Articolul

hotărît este:
el pentru masculin la pentru feminin

Articolul nehotărît se aşază, ca şi în romîneşte, înaintea substan­ tivului. De exemplu:
Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin

Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos:

12

O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen, deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e . O regulă p r e c i s ă , care să stabilească genul lor, n u e x i s t ă , de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m - (masculin) sau f. (feminin). Vom scrie d e c i :
picaporte m. padre m. madre f. cristal m. umbral m. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea

fior f.

la fior

In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e, limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i , î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. De e x e m p l u : frate, părinte, munte — vulpe, vale, pădure. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi, invers, unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele

EXERCIŢII 1 . Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive:

scară, scara, etaj, etajul, geam, geamul, amic, amicul, familie, familia, fereastra, mamă, pragul, floare, floarea, o clanţă, pîine, şarpe, lacătul, o piatră, o mamă, tată, tatăl, un tată. 2 . Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive:

carne / . ; diente m.; mente /.; animal m.\ m.; sangre /.

sal /.; examen m.\ metal

13

LECŢIA

2

Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte:
vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă

observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin, iar un substantiv feminin, un adjectiv feminin. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale, mai rar în consoane. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e, o ) . 1. Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin, cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). De exemplu:
Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde

2. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. La feminin ele schimbă terminaţia în a. Iată cîteva exemple:
negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos, c neagră noua numeroasă frumoasă, d r ă g u ţ ă

un amigo alegra una vida alegre

u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă

14

Note: 1, Aceste t e r m i n a ţ i i , o p e n t r u masculin şi a pentru feminin, sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor, cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t , întreg t o a t ă , întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot, todo el pueblo toda la familia tot toată poporul, familia, întreg poporul întreaga familie

3 . S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare
• , '•< • .
,
i

N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo, ci n u m a i : otro amigo. A c u m , d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă , p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno, una u n u , una dos doi, două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos, todas otros, otras pocos, pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se

tll

întreg:

toţi, toate alţi, alte puţini, puţine

15

Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i, alteori cu litera y. Cu litera i se notează: 1. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă, fie singur, fie cu una sau mai multe consoane, ca în cuvintele romîneşti inimă, privire etc.). De exemplu: amigo, cristal, piso. 2. Sunetul i semivocalic, adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . De exemplu: piedra, cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde, piept, piele etc. Cu litera y se notează: 1. Sunetul i semivocalic în diftongi:

a) la începutul cuvîntului, înainte de o vocală: yo eu.

b) la sfîrşitul cuvîntului, după o vocală: muy foarte; ley lege.

c) între două vocale: mayo — (luna) mai. 2. Sunetul i silabic, în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy, Boby etc.
1

Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5.

16

de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. . . . 9. . . Tengo Una amiga muy buena. r u m a n o . pero tengo un cuarto muy bonito.Sunetul y nefiind. La ventana cuatro cristales. alegre. după cum am a r ă t a t . campesino. 4. . Doi muncitori au case noi fără etaje. b o n i t o . . b l a n c o . . Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste. De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple.. S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1.. . Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . ci o semivocală sau o semiconsoană. Să se traducă în spaniolă următoarele 1. (eu) am timp (el. 2. O ţărancă are o cămaşă nouă. bueno. o vocală propriu-zisă (afară şi). No tengo una casa. Toată familia are am t i m p . . soarta consoanelor.e s . 3 . urmează. şi Rodrigo au familii m a r i . 5. Bucarest. . A m o prietenă foarte b u n ă . Pedro tiene una familia numerosa. nuevo. Nu cameră foarte frumoasă. .Nu am o casă. 6. . Uşa are o c l a n ţ ă . 4. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă. El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. Tengo muy poco tiempo. Pedro n o . a m i g o b u e n o . 5. Prietenul Petru 8. De aceea. Am foarte p u ţ i n t i m p . dar fără . picaporte. dar m a r i şi foarte frumoase. La puerta tiene picaporte. 7. 5. EXERCIŢII 3. dar am o cameră foarte frumoasă. T e n g o . Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. obrero. I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. Tiene una casa. Eu am puţine flori. Petru are o familie numeroasă. pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. gramatical. pero no tiene candado. pero grandes y muy bonitas. dar nu are l a c ă t . d o r m i t o r i o g r a n d e . 3 . El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . Petru 4 . O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . dos puertas negras. 2. t i e m p o . propoziţii: casă mare. 6 . La casa t i e n e . Familia are numeroşi prie­ flori albe. ea) are (ei. La p u e r t a t i e n e . 17 . Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos. ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest.

ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi. Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. lui. ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. „casa m e a " . lui.L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural. las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii. î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''. b u n ă o a r ă . ci . lui. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său. ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. P e lîngă a c e a s t a . cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. nişte) şi u n a s (unele. Aşa se î n t î m p l ă .. pe cînd în s p a n i o l ă . o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . n u . nu el mi cuaderno sau la mi casa. lui. respec­ tiv. darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa. E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e .

Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote.a . 3 . se pot crea confuzii. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui. Dar.: d. La persoana a I l I . mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 . I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. singular si plural ( s u ) . după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează. a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2.'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat. al ei sau al lor. sensul se poate deduce din context.

o c a m e r ă s e p a r a t ă . în camera mea a m u n p a t alb. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte. estufa. Todos los Toate tiene un dormitorio. La casa n o u ă şi frumoasă.N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. sobă. lap. una mesa redonda. Casa dos două cuartos. Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 . camere. un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . interesante. o casă m a r e . o masă r o t u n d ă . Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . mario. unas butacas. biblioteca. En mi cuarto tengo una cama blanca. are u n d o r m i t o r . Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. nişte fotolii. cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes.

Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. 6. Cîmp B 3. D. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. Geam 6. Articol feminin la plural 2. Am nişte prieteni veseli. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. i ¿1'": n •. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 5. Prietenul meu are o casă bună. Textul are puţine cuvinte noi. A ffl -s. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. astfel încît •să rezulte: 7 . V 10. 8. 7. Prieten 7.EXERCIŢII 6 . Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. Prietenii voştri au cărţi interesante. Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- . 2. 7 . 4. 3. Noul lui prieten nu are cărţi. Casaţlui nu are etaj. Cartea are texte interesante.

LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. carerăspunde la întrebările: al cui?. prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. pentru a spune „fereastra dormitorului". Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. contractarea nu se produce. substantivele sînt însoţite de articol. articolul neîntrebuinţîndu-se. în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. La plural însă. a cui?. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 . amicul lui Petru 2. ai cui?. după cum amv a r ă t a t . prepoziţia de şi articolul el se contractă. nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. în acest caz. diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. Astfel. cum ar fi. ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. de exemplu. In cursul declinării. ne servim de cazul genitiv. formate cu prepoziţia de. dînd: del. afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv.

Cartea lui Petru nu este mare. Numele noului meu prieten este Paul. utilizînd cuvintele cunoscute. nu se traduc. ai. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. bunăoară: Yo soy rumano. dar nu are cărţi.os amigos de mi padre son mis amigos.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. El libro de Pedro no es grande. In cursul lecţiilor următoare. Nu vom spune. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului.A c u m . Casa familiei prietenului meu are camere mari. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. Să formulăm acum. Camera prietenului meu nu are bibliotecă. Biblioteca altui prieten este mare. de cele mai multe ori. al. Poarta Soarelui. Todos somos buenos amigos. 2. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. Toţi sîntem prieteni buni. ci. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l . Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. pero no tiene libros. atunci cînd se va conjuga un verb. este necesar să •. simplu: Soy rumano. La biblioteca de otro amigo es grande. Toate camerele etajului au mobile noi. cîteva FRASES MODELO í. La Puerta del Sol. Cărţile sînt ale prietenului meu. El libro es de Pedro. Los libros son de mi amigo. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. în spaniolă. ele subînţelegîndu-se. articolele a. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. ale. deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. nu vom înşira şi pronumele personale. a verbului Note: 1. 23 . Cartea este a lui Petru. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei.

această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. : Lope de Vega. maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. Es alumno en una es­ cuela grande. m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e . PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. muy moderna y bonita. trăieşte blajin 25 . Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . de dos pisos. muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător. a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. capitală escuela scoală laborioso harnic. Tirso de Molina. î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo . tiene notas muy buenas. El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. La familia de Pedro vive en una casa alta. capital /.La formarea g e n i t i v u l u i . A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . La origine. P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . are note foarte b u n e .. E s t e elev într-o şcoală mare. Es un alumno aplicado y orde­ nado . El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. cu d o u ă etaje. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles.

. 4.. Elevii ei au note bune..) lor sînt Rosa şi Petru. 11. 13. Pablo. Pedro... 2... Soba din camera noastră e verde. Am o scrisoare de la părinţii mei. una casa... blancos. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă. Vinul vostru este bun. 6.... ... 9. El abuelo. Pietrele scării sînt mari. 8. învăţătoarea are elevi foarte silitori. 5. El vino. mi amigo es. 6. 5.. Alicante. Ferestrele casei lui sînt înalte. mi abuelo. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor. Los libros.. 12.. Casa lui are scări. 4. 15.. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1. 3.. 9.. învăţătorul ei este din Bucureşti. El campesino. madera. Eşti un prieten bun. Numele (pi. 3. 7. El padre.. 10. El campesino. 2. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru. Uşile dormitoarelor au clanţe. persona muy bondadosa. 14. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. obrero. pelo blanco. bueno.T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 ....

vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării. Ei spun. deocamdată. cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. Este reco­ mandabil ca. cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. de exemplu. cum ar fi puerta. piano. S-ar putea să pronunţaţi. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). care se pronunţă cu un singur efort expirator. făcînd parte dintr-o singură silabă. un baso de bino. deosebită de limba spaniolă literară. Vom înregistra. In diftong. nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. „numeroso". „caza". academică. ca în limba italiană. Menţionăm.LECŢIA . „numerozo" sau. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi. principalele abateri de la rostirea corectă. diente. pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. deci. ca în franceză.5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. treptat şi acolo unde e cazul. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. „picaport" în loc de „casa". „picaporte" cum este corect în spaniolă. să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. una dintre vocale se pronunţă 27 . că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. conţin cîte două vocale. In primul rînd. Unele substantive. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola.

moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut. baile). triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m .m a i i n t e n s . E x e m p l u : 6uey m. ( b o u ) . Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . triunfo). reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t . e. Uruguay. piano. Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. (bal. în ordinea lor. dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . iar c e a l a l t ă m a i s l a b . pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. a. In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. soartă puesto post muerte f. bueno tare + slabă: baile m. D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. 28 . deoarece conţine toate vocalele tari. o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. ca făcînd p a r t e din silabe diferite. Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue. î n c a d r a t ă de două s l a b e . u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido.

rayo (rază. T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . s t alrededor (împrejur). fostul r i n i ţ i a l se dublează.. Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . d u p ă cu r sau r r . In acest caz. Exemple: pero perro dar. E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t . t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . De e x e m p l u : bu-rro. Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă . fie chiar formată d i n t r . semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. La î m p ă r ţ i r e a în silabe.. grupul r r nu se d e s p a r t e . corral m. tie-rra e t c . însă ciine coral m. căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i . cum sînt scrise coral. cît şi la sfîrşitul e i . ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s .Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . sonrisa (suris). oricare ar fi lungimea ei. şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1. La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " . Cele de la început sînt însă răsturnate. U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens. n . Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: . p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a .u n singur c u v î n t . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. mărgean curte.

se pune între virgule. 30 . De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). Pedro.Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. Nominativ: el amigo. la patria. substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare. In limba spaniolă. Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă). Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări.

diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. i n a m i c pueblo s a t . una vaca. 31 . un burro y cuatro cabras. să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. con casas bonitas y campos muy ricos. Pierde el lobo los dientes y no las mientes. Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e . pero con los enemigos de Antonio es muy malo. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes. Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. Negro es un perro fuerte y grande. PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . p u ţ i n muşcător.FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. tres puercos. Con Antonio y sus amigos es bueno. Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. Los padresde Antonio son campesinos. Es un pueblo grande. Cîine lătrător. popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i .

E nou pianul ei? 4. Dau (eu) o scrisoare. Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. Curtea casei -este mare. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) . 6.1 1 . 8. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. Nu e nou. Prietenul meu dă cărţi bune. 5. Satul meu este foarte pitoresc. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. Petre. 3. 7. 2. •dar e bun. 9. soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1.

Damos pan a los perros. î n limba spaniolă. Carol dă pîine cîinelui. ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . d î n d a l . i n e v i t a b i l . Carmen dă flori mamei sale. cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . de e x e m p l u : lui Petru. fie u n p r o n u m e în cazul dativ. Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. 33 . cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . vouă. contrac­ t a r e a nu are loc. bunicii. 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student. se c o n t r a c t ă cu acesta. P r e ­ poziţia a. La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t .LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . Dăm pîine eîinilor. şi să s p u n e m . Carmen da flores a su madre. lui e t c . Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . Exemplu: Carlos da pan al perro. aşa încît. mamei sale.

estas — ese. şi anume: — este. vom învăţa două dintre ele. 2. Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . estos. Rezultă deci că. I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. esta. De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 . prin „acest(a)". Carmen dă rochia sa la croitoreasă. în funcţie de context. în spaniolă stă de obicei înainte. î n limba r o m î n ă . prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. Carmen îşi dă rochia la croitoreasă. esa. esos. Pentru moment. De aceea. vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. sau „ m u n c i t o r u l acesta". sau la o egală distanţă de interlocutori. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. şi 2. adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. în romîneşte. esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. mult mai rar. De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte.Notă : O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ.

Este libro es grueso. Esta mesa tiene cuatro pies (palas). Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ.3. 35 . Este libro es delgado. De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco. • Esta serpiente 3* es grande. Estas dos cartas son de Cuba. m a i ales cînd este vorba de persoane.

Por eso. Asta e! Are c ă r ţ i . teca. care se folosesc n u m a i la singular. se dovedeşte a fi siempre mereu. De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. vaso. Asta nu-i b i n e . Notă: pie m. PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. ¡ Esto es! pero no tiene una es. picior l a b ă (de a n i m a l ) . Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n . Todos esos libros son de mi amigo Antonio. T o a t e acestea. su padre ara la tierra. Pero cuando el tiempo es bueno. dar n-are bibliotecă.i s i t u a ţ i a ) . Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . Nu-mi dau cărţile. t o t d e a u n a suave suav. Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. Acest obiect e u n p a b a r . pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . picior (de masă. Eso Esto no es Esto es un Todo esto. pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. Ese obrero es el padre de Pedro. libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este.Pedro da ese cuaderno a su amigo. uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . bueno. „aceste lucruri". „faptul acesta". de scaun). libros. Asla-i (adică: a s t a . „acest lucru". un paseo resulta siempre algo agradable. — de aceea. Antonio y Negro dan un paseo por el campo. „asta". Antonio tiene bastante tiempo libre. Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " .

El cuaderno de Pedro es. madera.EXERCIŢII 13. 3. Am destul timp liber. 4. 13. Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante. spaniolă: 1. 6. drepte nu se traduc în spaniolă. 16. Asta este! 8.. pero mi ara la. 2. 3. serpiente. 5. tiene rue­ es de. Ese es un grano de. El. 12.. 11... Cămaşa aceasta este foarte bună.. Florile de cîmp sînt frumoase. Dau acest cîine unui prieten. 5. 7.. 15. 1. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi. 14. Petre are numeroase cărţi? 17. es un y fuerte. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. 2. El. das grandes.. trigo. lobo. Este animal es un.. * Cuvintele scrise în paranteze . Orice lup e foarte periculos (peligroso). Lupul acesta este foarte mare. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite.. . Nu. 8.. La. Mi padre animal. grueso. pero muy malo 14.. Caietele acestea sînt groase şi mari. Nu-şi dă cărţile. alese din lista următoare: oso. Părinţii lui sînt slabi. 9.. Esta mesa cuaderno es.. 20. Şarpele nu are picioare. 7. Prietenul meu este gras (gordo).... 6. carro şi delgado. 4. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual. 10. are foarte puţine.. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno).. Sînteţi bunii mei prieteni. Petre şi Carol nu au alte caiete. es muy mala.. tierra.. Să se traducă în blanco. 18. 19.

LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . Ţi se dau cărţi. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. ţi. Pedro no me escribe. Vi se pregăteşte mîncarea. Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). Petru îmi dă cărţi. Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r . v o m s t u d i a a c u m . Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi. Petru nu-i scrie. . singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. vezi lecţia 6). fi. care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui. Petru nu-mi scrie. i. Se les dan flores. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv. Li se dau flori. . O b s e r v ă m că. Se os prepara la comida. ţie-îţi e t c . în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. Se te dan libros. De exemplu: Pedro no le escribe. Se me da pan. îţi e t c . Pedro me da libros (pronume în dativ). Eu îmi dau cărţile. şi d a t i ­ vul pronumelor personale. ni.

Cînd traducem din limba spaniolă. 1. de mai sus. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea. se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte. Acest fenomen se numeşte apocopa. malo. mediocră Constatăm. Adjectivele bueno. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. 39 . primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular. seama de acest fapt atunci limba spaniolă. în general. De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat.

Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. ele) ve vede 40 . pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. apocopa nu are loc. Astfel. un gran viento etc. care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. a d v e r b sau participiu. una gran mesa etc. adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu.sau Do-.2. La plural. unas grandes piedras. San Luis încep cu silaba To. gran (înaintea substantivului) înseamnă mare. Veo cuan interesante es. Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv. nu are loc nici la singular. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. De asemenea. ca dimensiuni. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . ca importanţă. Una gran piedra. La p l u r a l : / Unos grandes libros. Văd cît de interesantă e. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită.

punctate. En fin. . medie) nuevo amigo escribe (cel. mi amigo Luis es muy amable. (prima. . . Como se ve. PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m.casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . tiene todas las obras maestras. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos. ¿me das este libro? — Con sumo gusto. adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă. tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. . Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. .. vă) amigo tiene u n . . de la literatura universal. 7. antiguas o modernas. Es un gran libro.UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . de un autor famoso. . vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general. pensamiento (acelaşi. traducînd cuvintele spe­ M i . Algo muy interesante. Su biblioteca es muy rica y variada. Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . diferit EXERCIŢII 15. 5. bun) .. lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . . libro es u n l i b r o . 2 3 4. 6. — Luis.

2. Dau o floare mamei mele. fami­ liei sale. Mi se dă manuscrisul. Eu îi dau un porumbel alb. 16. 7. Nu văd toată cartea. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. Elevul rău nu are cărţi. 8. Părinţii noştri ne dau viaţa. Atît de rar este acest lucru (esto). 14. 5. 17. Carmen scrie mamei sale. 15. — Patio del Ayuntamiento 42 . Casa cea înaltă are numeroase ferestre. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. 6. 9. Are de asemenea două usi. Prietenul meu îmi dă o carte. Soldatul acesta scrie o scrisoare. 3. Este prima lui carte. 13. I se dă un pat bun si o masă mare. îmi scrie up bun prieten. 11. 12.1 6 . Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 4. 18. 10. SANTIAGO DE CUBA.

¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . Veo al perro. întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii : 1. astfel. 2 . care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. Busco un profesor de rumano. Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . Serie o scrisoare prietenei sale. în majoritatea cazurilor. amigos. Văd tabloul din camera m e a . pero no a su amo. o văd pe m a m a m e a . . pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . îi. î n l i m b a r o m î n ă . După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . acuzativul este identic cu nominativul. în cazul a c u z a t i v u l u i personal. Văd cîinele. Escribe una carta a su amiga.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. ca în limba r o m î n ă şi. Luis busca a Pedro. b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. De e x e m p l u : îl văd pe Anton . î n l i m b a spaniolă. prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. le). Luis îl c a u t ă pe P e t r u . c) un nume de lucru personificat. cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl. In general. trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. o. Veo el cuadro de mi cuarto. veo a mi madre. Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe. dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '.

la singular. în vorbirea curentă. Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e . pero no le (sau lo) ve. p r o n u m e l e personal în acuzatir este.*. v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. Pedro busca a su amigo. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori. Os busca vuestro padre. Io. Le vedem t o t t i m p u l . P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé . Veo a Rosa y la saludo.î n schimb. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . Te veo triste. Las vemos todo el tiempo. limba r o m î n â . te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO şi t a O văd pe Roza şi o s a l u t . 44 . Vă caută t a t ă l v o s t r u . şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) .

Toţi mergem la bibliotecă. De exemplu: al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră obicei escuela. căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie. înainte însă de a da exemplele corespunzătoare. fără nici o modificare.De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". 45 . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . Antonio regresa a Toledo. către. în). Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte. printre altele. trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare: ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la. Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta. De exemplu: Tengo unos libros y se los doy. Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu. Excepţie face numai persoana a treia. Voy con mi amiga al teatro. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . după verbele de mişcare. de prin la sau în. spre. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Merg cu prietena mea la t e a t r u . locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce. situaţia obicei. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi. Todos vamos a la biblioteca. Ies) se înlocuiesc prin se.

în spaniolă. Mă bucur de această victorie. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. între vocale din cuvinte diferite. acuarelas. Me^julegro detesta victoria. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. nu există nici apostrof. 46 . Por fin. Are o prietenă veselă. în pronunţare. bonitas y feas. Este escaparate ostenta cosas muy diversas. vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi. Emilio va a la biblioteca. în consecinţă. estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas.Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas. POR EL BARRIO Es domingo. Tiene _una^amiga ^alegre. Merge în Asia. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor. Va^a^Asia. formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. Emilio da un paseo por su barrio. nuevas y antiguas.

2. 17. Tiene cosas interesantes pero no nos. Luis a m a . 14.. artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. 1 8 . Anton merge la şcoală. Această operă este foarte valoroasă şi veche. 5. . Pedro. Vă salut. . Merg la Muzeul de a r t ă . Estos campesinos v a n . campo. 8. este libro? 3 veo. 1 3 . 12. Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare.. pero Pedro n o . 2. O caut. 4. . carta una a m i g a . ¿Ves. dar n-o v ă d .. 7. su a b u e l o . 1 1 .. 7. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. .PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. Sînt ale t a t ă l u i meu. . 1. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. A n t o n nu le vede. 6. ve. V e o . 16. arătos yeso ghips EXERCIŢII 1 7 . 9.. vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos. 10. . . 3.. I le dau. G. Anton şi bunicul său fac o plimbare. 4. . C a r m e n escribe. într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. O admiră. da. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. Să se traducă în limba spaniolă: 1. . î l vedeţi? 15. 5. A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă .

accentul cade pe alte silabe. lacrimă. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. Cunoscînd aceste reguli. casă. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire". trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. „animal". animal. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm: o haină bună — o femeie haină In spaniolă. gîndire. cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Iată cele două reguli: 48 . Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului: 1. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă". vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. După cum se ştie. avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important. accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise./ / LECŢIA 9 Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea. arbore. vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re.

individuo. Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă). candado. accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar. purifica. se vor pronunţa în spaniolă: academia. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică. cum ar fi: fami­ lia. deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. In lecţiile care urmează. poligamia. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. io. radioscopie. escribir.1. picaporte. mordedor. madre. Aci tre­ buie să fim mai atenţi. de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. salvador. casa. 2. Dacă anumite cuvinte. uo). Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia. epi­ demia. pintor. ne. vom scoate în evidenţă vocala tonică. sinonimie. doctor. camisas. lengua. patio (curte). picaportes. a n i m a l . scriind-o cu alte caractere: fortifica. radioscopia. * 49 . în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă. în schimb cuvinte ca: academie. m ă aflu). le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă. pintor etc. ua. cu aspect grafic asemănător în ambele limbi. tienen. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa. şi nu director. candados. primer. leyes. ladrador. tener. estoy (eu s t a u . doctor. de n E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal. Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă. h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen. Astfel. epidemie. •aviador. sinonimia. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. în limba spaniolă se spune: director. serie. ie. ventana.

D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi. îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes. — dar. Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine: árbol m. interes compás m. în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is 3 . lămîie álamo plop león m. Mas no la veo más.Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică. ea primeşte accent grafic. (miercuri). copac). Cîteodată accentul grafic se mai două omonime. Cînd silaba tonică conţine un diftong-. fără să indice şi vreo particularitate de rostire. útil (util. 50 . considerîndu-se o greşeală omiterea lui. 2. náutico (nautic). — singur) mas (conj. cafea está el stă. care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă. canapea río r î u interés m. Notă: Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane. cuvinteleterminate în n sau s. folositor). Se poate observa că. Dar n u o m a i v ă d . (arbore. la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus. pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses I a r cele care n u a u accent grafic l a singular. leu país m. ţ a r ă Observaţii : 1. cum ar fi: Fără accent solo (adj. Numai acest elev merge singur. compas limón m. se află sofá m. — mai) utilizează pentru a deosebi Exemple Sólo este alumno va solo. locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. — numai) más (adv. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. inútil. accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule. însă) Cu accent sólo (adv. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic.

— ceai) Notă: Următoarele cuvinte se scriu. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj.a sing. în propoziţii interogative. pers. a I i . cu accent .Fără accent si (conj.) éste (pronume demonstraţii') té (subst.grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea? donde adonde — ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ? Unde-şi ţine (are) Petru caietul? încotro merg aceşti ţ ă r a n i ? 4* 51 . tú (pronume personal. — da) él a I H .a sing. pers.) (pronume personal. demonstrativ) te {pronume ) Cu accent si (adv.

.. patas mesa? 52 .FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model.. alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile. ¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado o grueso?) ¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta o curva?) ¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la. (¿escuela o- fábrica ?) ¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?) ¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?) o ¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene..

a b e d u l . examen. sovietico. compas. gramatica. 20. léxico. •paseo. director. (¿ un museo o un cuaderno ?) EXERCIŢII 19. l u n e s .. (¿toro o burro?) se ven las pinturas? Las pinturas se ven en. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic. 21.. Măria. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică: cuaderno. indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. iotografia..¿Cuál ¿Dónde es el nombre de ese animal? Ese animal es un. carbon. crater. republica. silaba teatro. agua. pe fabrica. publico. filosofia. poligamia. ultimo.. medico. 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte: volcan. 53 . deseo. Atlántico. adonde. Italia.

Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Ecuador. Bolivia. Berlin. Care este cartea ta? 8. lagrima. 5 a se pună accentul grafic acolo unde este cazul: música. în care din aceste camere ai biblioteca?' SAN SEBASTIAN . critica.2 2 . încotro mergi? 4. Are două balcoane (balcón). Cum este casa lui? 2. 3. Cît costă această carte? 7. sol. 2 3 . Paris. comun. Cum este mîncarea? 5. Să se traducă în limba spaniolă: 1.

b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal). e necesar să ţinem seamă de faptul că. ei b i n e : Pues. sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă : Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. o v ă d . Amintim din nou că ele cer 55 . de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii.L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. apăi. Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. Uneori. pues es de un gran pintor. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. Nu vezi asta? Ba da. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . conjuncţia pues nu se t r a d u c e . lo veo. ca şi în limba romînă. ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso. căci este (opera) unui mare pictor.

Se întoarce de la Toledo. cu con (exprimă ideea de asociere. După toate a c e s t e a . întrucît în limba spaniolă. substantivul este a r t i c u l a t ... de (din). din desde: Lo veo desde el balcón. Prietenul cu barba n e a g r ă . Moară de v î n t . de la de: Regresa de Toledo. amestec. Apă cu v i n .. î l văd din balcon. Hîr. Cîinele merge după stăpînul său. După părerea mea. urmă prepoziţii menţionăm: con. sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa. Petru merge prin cartier. de de: Molino de viento. dintre de: Uno de estos amigos.ca substantivul ce le urmează să fie articulat. Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8). deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii. fără sin faţă de con. entre: Entre todos los libros esta obra es más larga. por. Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t . .tie de scrisori. tras: El perro va detrás de su amo. Cartea se ailă pe m a s ă . . Observaţie : După cum se ştie. Deasupra unei mese. desde: Lo veo desde la ventana. sin... după después: Después de todo esto.. Agua con vino.. Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . 56 . de (arată o însuşire): El amigo de barba negra. Stiloul se află în servietă. contra contra (nu cere dativul. Unul dintre aceşti p r i e t e n i . combinaţie) : Vive con sus padres. según: Según mi opinión. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega. Pedro va por el barrio. această operă este m a i l u n g ă . de: Le doy un libro de mi biblioteca. detrás de.. para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. II văd de la fereastră. în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. Dintre aceste din. după prepoziţii. ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo. O operă scrisă de către Lope de Vega. para: Papel para cartas. P a h a r de v i n . Vaso para el vino. dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. Merge împotriva d u ş m a n u l u i . aproape t o t d e a u n a . en. Dintre t o a t e cărţile. în en. I i dau o carte din biblio­ teca mea.

a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine . la. 2. tras (vezi „după"). para ti pentru t i n e . Cărţi pentru m u n c i t o r i . pentru para (exprimînd ideea de destinaţie. a t a . De aceea. Am u n copac in faţa casei. pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. despre mine etc. Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie. tine c) acuzativ. în spatele (înapoia) detrás de. la mine a ti ţie. la a (cu verb de mişcare. despre tine etc. Pronumele personale yo. Peste o s ă p t ă m î n ă . a (acuzativul personal. vezi lecţia 8). tú au formele mi. a mea. î l văd pe P e t r u între prieteni. de ti al t ă u . 57 . printre entre (vezi „între").delante de: Tengo un árbol delante de la casa. adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. Am un copac mare in faţa ferestrei. para él sau para si pentru sine. prin por: Por el m u n d o .. scop): Libros para Jos obreros. O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). între entre: Veo a Pedro entre los amigos. vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. Văd o carte pe masă . î l văd pe prietenul meu. sau de mine. peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. Note: 1. cu sine Mi sombra va conmigo. sau d e ţ i n e . b) d a t i v : a mi mie. Prin l u m e . Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. a mi pe m i n e .

Sobre la escalera. E\ plato tiene comida dentro. Pedro va delante del perro. plato ropas mînă farfurie haine. Entra por la puerta. Es pues una escalera sin baranda. por esto. En su maleta tiene ropas. Es una maleta para sus ropas. ante la puerta. Detrás de Pedro va un perro. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / . vemos un plato. La escalera de la casa no es grande y. vemos un gato. al lado de la escalera. En la tierra. rufe 58 . Las ropas están en (dentro de) la maleta.ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. no tiene baranda. Pedro tiene en su mano una maleta. El gato ve al perro y no va adelante. Pero entre el gato y el perro está Pedro.

Veo un libro nuevo. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Paharul acesta este pentru mine. 2. îmi dai florile albe din camera ta? 19. fiindcă nu are prieteni.. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips. Dar această carte? 21. Nu ţi-1 dau. Voy.. la ventana de mi casa. Vivo.. 20. tienda. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos.. mi cartera. Casa mea se află în spatele muzeului. 10. veo. Nu. todos mis amigos.... 4. 7. Tengo tres libros. 12. 9. 2. 13. 3.. ci numai lucruri atractive. 6. esa casa. 18. mi amigo.. 8.. Nu văd lucruri urîte. Ba da. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1.. Pe tine nu te văd. 16. Cu cea mai mare plăcere... Vedem două mori de vînt şi nişte case. nu-1 văd.. 6. 10. La cartera está.. îl vedem pe Petru în camera bunicului său. Tu îl vezi? 9. 4. Os veo. Peste b săptămînă. 5. .. 5. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi.. este libro no es interesante. 3. 15. 8. Mi abuelo es bon­ dadoso.. Intre bibliotecă si sobă are o masă..EXERCIŢII 2 4 . Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică. Nu-ţi vezi prietenul? 11.. 2 5 . Doy un paseo. mi ventana tengo un gran árbol. 7. 14. şi în faţa mesei un fotoliu. Acest student merge singur. los libros antiguos. campo.. 17.. mesa.

ama-ble 5. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. d. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven. . un bu-rro. c. g. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. ca-bras y va-cas. p. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . rr nu se desparte: pe-rro 4. en el co-rral. să putem trece mai departe. f. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. de-trás. cirnentîndu-le. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. suer-te. rui-do.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. Iată cîteva exemple: ma-ăre. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca. Trebuie să reţinem că: 1. t urmate de 1 sau r. in-novar 3. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate.

Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion. bolero etc. -iones) terminată în s. útil. pe cînd în spaniolă se spune tango. neavînd. ca grafie. nu formează diftong (re-u-nión). el puerco. fértil. trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). árabe. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango. o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol. De exemplu: el avión. cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. la discusión. la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine. el camiónr el aluvión.i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător. nevoie de accent grafic. denaturîndu-li-se astfel accentul originar. adică exprimă o cantitate nedeterminată. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. nu există în limba spaniolă. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re.. La plural. Cuvîntul „toreador". luptătorul cu taurii fiind numit torero.în completarea celor spuse în lecţia 9. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. cum este corect. de exem­ plu. Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze. Exemple: la cuestión. bolero. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. în consecinţă. bárbaro.. atmósfera. 61 . la misión. Amintim' cîteva dintre ele: rápido.

I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i . De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă . De exemplu: esposos padres león m. 62 . catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie.Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. indiferent de sexul lor. se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică.

por con María etc. Abl.) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1. substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. A. . Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin. ¡ padre 1 Abl . G. en e t c . Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con. Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. A. în diferite lecţii. de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). al padre A . con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2. G. Declinarea numelor proprii: Masculin N. del padre D . V. dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. D. el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple. de. V. al padre V . el padre G.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N . D.

bineînţeles. y veo también su casa. Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. G. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡urm ătoare. In al doilea caz: Veo también a Pedro. asemenea casa lui. También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino. de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. P e t r u şi A n t o n i o . Pentru rezolvarea lor. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi). precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul.De exemplu: N. singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi. b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate. î l văd . el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă.si pe P e t r u . D. trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). In primul caz vom avea: Pedro y Antonio. Să ne ferim. A. .

Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe. vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în .LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv.a r . o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina. dar § a Ii-a a III-a ser. vend-er. Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp. Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: 1 cantar. ir.a : vender P e n t r u conjugarea a I l l . după termi­ naţia lor de la infinitiv.a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar. o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. o formează verbele t e r m i n a t e în -er. P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . în timpul conjugării. 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 . tener. iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii.

-e. -ais. -eraos. Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . -o. -a. I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta". v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . -amos. -ís. -es. -as. Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x . 66 . De altfel.a p l u r a l . la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l . deci. -es. a) El tenor canta con pasión. -an Conjugarea 11-a. -irnos. a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . : diftongare). -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . -e. cît şi s e m a n t i c . -en Conjugarea III-a: -o. busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ. -éis.Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . b) El músico toca ci violin. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . în lecţiile care vor u r m a .

en su tiempo libre. Antonio practica el atletismo. Cada día. varios deportes. să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează. veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului. Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. Considera el atletismo como un deporte per5* 67 . des­ pués de acabar sus es­ tudios. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. Los dos practican. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos.în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. todos le miran con singular interés. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua.

b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m. por esto. (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. considera "interesante" y "cautivador". según vemos en la fotografía de arriba. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c . toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. astfel asistir a asista bote m. n a u t i c agua apă aire m. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa. con todo esto.fecto y.. en este momento. el fútbol). En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales.. Pero. campion 68 .

cambiar (a schimba) etc. Remarcăm. pronunţîndu-se astfel separat. ea măreşte). a î n v ă ţ a final m. enviar (a trimite). liar (a lega). De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). p a r t e partido p a r t i d ă . 69 . un accent grafic pe u . sport día m. a prescurta). se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. sfîrşit. de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. a fugi deporte m. Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă. concurso. La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. efectuar. gol. instituto. superior. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . universi­ tario. Alte verbe terminate tot în -iar. evaluar.cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. continuar. De exemplu. cum ar fi: ampliar (a mări). t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. ca în dicţionare). victoria etc. cum ar fi: textil. amplía (el. nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. La discusión continúa. şi tomar a lua trampolín m. la diferitele forme ale conjugării. ele se dau la infinitiv. încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. Discuţia c o n t i n u a . confiar (a încredinţa). meci pista pistă pulmón in. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. Las leyes actúan. lucru care se va aplica de acum înainte. mai întîi. (In lista de cuvinte noi. verbele actuar. că în text verbele sînt la prezent indicativ. estudia — ultimele două vocale formează un diftong. Legile a c ţ i o n e a z ă . Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc. fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta.

nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. Adesea prepoziţia în. bob-sleigh m. este de genul masculin. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. Cada cual con su igual. de exemplu: la atmósfera. în continuare. pentru eufonie. articolul masculin (el sau u n ) . se traduce însă. un arma buena La plural: las aguas etc. cada día-— în fiecare zi. el papá (tăticul). amîndoi. scriindu-se deci fără accent grafic. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. în romînă. en una —într-o. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. fiecare se traduce prin cada uno s. tenis m. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. Cuvîntul algunos a fost omis. 70 . tiro tir. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. lui. una antena. După cum vedem în exemplele ce urmează. Evacúan una casa. esgrima scrimă. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. ci numai: el agua. Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît. ca în limbajul sportiv. una arma. din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp.La alte verbe. Pentru amatorii de sport dăm. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. tenis. La fel se spune en un — într-un. la participiu. -ua este diftong. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. los dos —-cei doi. waterpolo polo pe apă. în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta). Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un.au cada cual: Cada uno manda en su casa. un arma. deşi se termină în -a. después de acabar — după ce termină. volei. bobslei. Nu se va putea spune: la agua. ele rămîn feminine: el agua limpia. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. uneori. ţinînd seama de context.

.. Mănînc pîine fără sare. 9.. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. 7. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. 13. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. 5.. înainte de a încheia lecţia.. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz).. agua. 5. 7. en una escuela. 2 8 . 2. Pedro y Antonio estudi. Petru îşi caută caietul. Poştaşul îmi dă o scrisoare. bien. 3. Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. merge cu ni ine la stadion. Este de la tovarăşul Luis. 8.. 10. Luis conţin. 29.. Anton îşi fortifică muşchii. 2. Yo env. conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. un aire puro. Măria mir. 4. una carta. 4. considera. Yo beb. 27. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar..Notă: în text sînt cîteva verbe care. Un bun student studiază în fiecare zi. 11.. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes. Pablo respir. trebuie accentuate diferit. 6. su lectura. 15. EXERCIŢII 26. 3. con interés el libro nuevo. Tú no corr. Măria se plimbă în fiecare seară. deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă. să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días.. asistir şi efectuar. 14. După ce citeşte scrisoarea... 6.. Tovarăşul meu e un mare campion. Fie­ care student practică un sport. correr. Roza cîntă de bucurie. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui. 12.

Su arma es un fusil. Tiene un vestido nuevo de medias mangas. un par de guantes y una cartera (2).L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color. de color negro (1). un casco y botas. Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. Este es mi profesor. Este otro obrero tiene una boina muy práctica. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. Su camisa es de seda natural. 72 . Es muy sobrio: tiene gafas. un bastón. El vestido es negro y los bolones blancos (3). Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. Ésta es Rosa. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. El soldado tiene uniforme mili­ tar.

.

dungă saco h a i n ă sastre m. culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. dăm aci regula formării lui. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . pentru „a fi". bretea turbante m. care este. de altfel. foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . puşcă gabán m. m.PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. h a i n ă (în genere) raya / . iar a doua oară „rochie". p a l t o n gafas / . Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv. I Conj. există două verbe: ser şi estar.a Conj. desen grueso gros guante m. ochelari grabado gravură. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. croială cuero piele duro t a r e . 74 . a I i . uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t .a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. a I l I . n a s t u r e breve scurt casco cască color m.a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi. t u r b a n uniforme m. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. b a s t o n boina bască bota gheată botón m. pereche prenda v e ş m î n t . pi. p a n t a l o n par m.

Profesorul e sobru. — La mesa es redonda. Cureaua e de piele. — Manuel es alto. Cămaşa e de m ă t a s e . Paul e campion. Legea e aspră. calificare. dar e lege. — La correa es de cuero. . P e t r u şi Roza sînt soţi. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. proprietăţi esenţiale. Antonio es estudiante. seda es natural.Vom învăţa. ley. formă. arte. si­ Petru e muncitor. Manuel es capitán. tului: — Antonio es venturoso. durabile ale subiectului. Diego e pictor. ley ^s dura. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. cazurile în care se utilizează verbul ser. culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . — Los botones son blancos. demnitate. Manuel e c ă p i t a n . profesii. virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). — El camino es largo. — Pedro y Rosa son esposos. grade. meşteşuguri. Basca e ieftină. defecte. tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. N a s t u r i i sînt a l b i . Ramón es minero. Mătasea e n a t u r a l ă . — La boina es barata. o proprietate specifică. Pablo es campeón. în această lecţie. 2. 3. P r i e t e n u l meu e director. — El profesor es sobrio. — Este perro es muy malo. Ramón e miner. calităţi. 5. Patria noastră e bogată. pero es L u p u l este u n a n i m a l . Manuel e î n a l t . — Esta casa es grande. 4. Bunicul meu e surd. Cîinele acesta e foarte r ă u . Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. vicii. Anton e s t u d e n t . D r u m u l e lung. Casa aceasta e m a r e . Diego es pintor. — Pedro es laborioso y amable. — La camisa es de seda. dimensiuni. — Nuestra patria es rica. Mi amigo es director. abuelo es sordo.

Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. E duminică. Las ventanas son abiertas por mí. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut. — Esta carta es de Puerto Rico. . Sînt p r i m u l . Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. un număr: Soy el primero. mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la. Sînt r o m î n . naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . E ziuă. o ordine. 8 . provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria.participiul trecut) -j. Măria e căutată de prietena e i .0 . Exemplu: Pedro es educado por su madre. María es buscada por su amiga. S î n t e m din Bucureşti. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . In afară de acestea. — Soy rumano. i. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul. posesie. Somos cuatro amigos. Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . — Es de día.prepoziţia por -\. — Dolores es comunista. — Es domingo. — Este cuaderno es de mi amigo. — Es temprano. apartenenţă politică. în diateza pasivă. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o . Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia. Sînt (orele) două. timpul: E devreme. Ferestrele suit deschise de m i n e .agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). — Somos de Bucarest. proprietate. Sîntem patru prieteni. — Esta carta es para Colombia. Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. 9. e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide). Son las dos.

Los Andes. los obreros. . E l director. I v á n . . de esperar esto. de a ş t e p t a t aceasta. nevoie. . E n o r m a l . sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. 3 . natural.. Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. n a t u r a l .. P a r a saber una lengua menester aprender. . Los Andes 77 . 6.. . 2. . 4. posible (es probable). . esperar eso. Mi a m i g o . menester. m u y altos. c r i t i c a d o . N o . 5. în număr mai mare. (Ne putem aştepta la asta). u n ruso.. . în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. Vom întîlni astfel de expresii. E firesc. médico.2 . în decursul lecţiilor viitoare.

Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. 12. 5.3 1 . Puştile sînt folosite de soldaţi. Masa din camera mea este rotundă. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. Puşca acestui soldat are o curea de piele. are o singură pereche de ghete. 10. 2. 11. Croitorul său e bun. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. 6. 3. Cureaua ei este lungă. Manuel este un muncitor harnic. . Pardesiul tău e din stofă bună. Anton e un mare pictor. 9. 8. Toţi studenţii au uniformă universitară. 4. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. 15. Nu foloseşte mănuşi. Pălăria mea e de culoare verde. 7. Î4. Ramon este foarte sărac. 13.

pero sí estamos asombradas.LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. Sus amigas no están atentas y. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. claro está. Al lado de María están sus dos amigas. EL SOL María está en su cuarto. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. Tu cuaderno está en el suelo. en lugar de estar sobre la mesa. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas. Rosa y Carmen. 79 . Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile. înainte de a trece la text. El libro está abierto y María está leyendo en él. por esto. Tú. DESPUÉS DE LAS NUBES. După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. no contestan. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. María está aprendiendo la lengua rumana. sub formă de schemă. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María.

. María — contesta de nuevo Rosa. María! — contesta muy enfadada Carmen.. — No.. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. — Bien. no estoy bien.. Vamos a ver. ¿Cómo consideras tú. María está por contestar algo..olvidas siempre dónde están tus cuadernos. pero.. pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma. — Sí. María?. C O .? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. Rosa. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María.No importa mi estado. — Está bien. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca. María — trata de intervenir Carmen. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —. el altercado está a punto de aumentar. Estás muy pálida. En este momento. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas.

a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t . La cólera es u n a locura c o r t a y .— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a .a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . mirando. . mod miedo frică nervioso nervos nube /. Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . ¿ E s t á s de a c u e r d o . Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . mirar şi buscar. s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo. t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . loe manera fel. » — Sí.a — iendo pentru conjugarea a I l I . u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza. a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi. stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m. V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . . dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t . buscando. Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . ¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a . M a r í a ? .

infinitiv. al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir. Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte.a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. Van a preguntar. Cu ir se poate forma. menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume".un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. Vamos1 a ver2. Va a corner. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. La fel se întîmplă cu cual. No sé cómo viven ésos. In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. desigur. Olvidas siempre dónde están tus libros. încearcă să intervină.a sau a H l . întrebe. cuales. Ca indicaţie practică. bunăoară. pero sí — dar fireşte. trăieşti. cu totul. de intervenir. Vais a buscar. Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i . Vas a estudiar— o să înveţi. precum şi alte verbe de conjugarea a I i . (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . dónde — unde (anume). Debo comer. De todos modos. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f. de care ne vom ocupa mai tîrziu). No sé cuál es su profesión. mănînce. O O O O O O să să să să să să scriu. căutaţi. influyendo. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). Oricum. După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. Tocmai c i t e a m . como. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo. Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. modifică pe i din -iendo în y. care se traduce prin tocmai -\. Deducem din exemplele de mai înainte că.Notă: Verbul leer. 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . Sînt obligat să plec. U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . Vas a vivir. vedem. vei învăţa. atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. în spaniolă. De exemplu: Acabo de leer.

Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar.Estar. în general. ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . o stare. (E aşezat). D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. s c a n d a l . no están maduras. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. o p o z i ţ i e . E (stă) în picioare. de aceea cuvintele s t u d e n t . Está de pie 6* Está sentado 33 . Aceşti struguri sînt verzi. estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . s t u d i u devin în spaniolă estudiante. Las tres amigas están alegres y contentas. Sînt trist. Espiru etc.). escándalo. Sade. A. estudio. Está sentado. Spiru e t c . nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. Estas uvas están verdes. Está de pie. Verbul estar e x p r i m ă : 1. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. nu sînt copţi. N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n .

Cum te simţi? (Mă simt bine). A fi obosit. Estar bueno. A fi vioi. m i n u n a t . Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e. Ser cansado. în genere. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ser grave. serios. Ser alto. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . interesant. obositor. A fi deştept. Estar enfermo. auster. A îi invalid. A fi b o l n a v . A fi î n ţ e l e p t . Estar cansado.Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. A fi în v i a ţ ă . u t i l i z a t e cu verbul estar. 84 ¡ . De exemplu: El cuarto es oscuro. Ser bueno. Ser discreto. la caracter şi. A fi grav. A fi g a t a . nu aude (cu adevărat) . în sens propriu. A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. A fi discret. A fi bogat.. A fi î n a l t . A fi delicios. viu. Estar grave. Ser listo.) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. A fi b u n . Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). A se s i m ţ i b i n e . A fi grav b o l n a v . ager la m i n t e . surd. Estar listo. Ser vivo. c a p ă t ă . la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. antrenant. es sabio — e înţelept. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. infirm. Estar rico. Ser rico. Estar alto. Estar vivo. El cuarto está oscuro. Estar discreto.

Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). 3. să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. Estoy en el tren. Mi amigo está en Granada. El piano está en un rincón del cuarto. Sînt obligat să plec.2. Uşa e deschisă de către Petru. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. Locul distanţa: unde se află un obiect. Estoy obligado a salir. situaţia sau poziţia geografică. Esta aldea está a algunos kilómetros del mar. Cartea e (stă) deschisă. Pianul este într-un colţ al camerei. Sínt în tren. Los Cárpatos están en Rumania. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. atunci cînd avem îndoieli. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta . Prietenul meu e în Granada. e bine ca.

O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo.substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie). Propo­ está abierta.Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. care se pune la gerunziu: Estoy mirando. para salir. El altercado Estoy está para aumentar. Estar de -f. Estar para -(-verb la inf. — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. e?) B. o deplasare. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . Voy corriendo. 4. Está de inspector. obţinem: Pedro abre la puerta. entrar. — a fi pe punctul de a. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) . Alerg. 5. Umblă. Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare. P e t r u deschide u ş a . nu se ştie cine a deschis-o. 2. salir). 86 . I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. E secretar (îndeplineşte această funcţie. căpătînd diferite înţelesuri: 1... In acest caz. pe lîngă un alt verb. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. ziţia nu se poate inversa. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. Va caminando. Está de secretario. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . sînt g a t a de plecare.

. — a fi a d e p t u l .inf. Uneori însă. A prisosi. Le está bien. — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir. a fi pe punctul. listar por -f. îi vine (îi stă) bine. Estar para -).s u b s t . a voi s ă . JVo estoy para bromas. Nu-mi arde de glume. Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine. Estar de paso. Estar de luto. Las peras están por madurar. se t r a ­ d u c e cu: a face p e .. . urmează să fie scrisă de aici înainte.3 . Estar de sobra. . Perele trebuie (stau) să se coacă. expresii cu verbul estar: Desigur. . Vrea (e gata) să răspundă ceva. . — a fi dispus s ă . 6. A se grăbi. Estar de prisa. A fi de acord. A fi în doliu.) C7 . 5 . u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să.s u b s t . Se vor coace curînd. a fi de prisos. Estar Sînt pentru progres progresului). Scrisoarea nu e scrisă încă. 4 . Estoy por el progreso. : Está por contestar algo. V e r b u l preguntar d a t i v . a fi grăbit. . a-i arde d e . Estar a punto. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. (prisa-grabă) A fi în trecere. A fi gata.. în expresiile ironice din vorbirea zilnică. . cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă . p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane). e bine. Estar de más. (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. A fi la cuţite. c i n e v a ) . Listar de acuerdo. ¡ Ya está! Está bien. A prisosi. a fi de prisos. (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . în regulă. a fi p e n t r u (ceva. Estar a matar. Estar por -f.

7. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. 19. 2. Nu-i arde de citit. estar. Nu. 8. Stiloul meu este în servietă. Tovarăşul meu e foarte palid. 5. salir. Nu interesează asta. Da. e bolnav. dar nu se simte bine şi e foarte nervos. O să-ţi explic toate aceste lucruri. E ceva grav? 9. ser. 3 3 . Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. 3 5 . Cînd o să fie mai calm? 11. eşti de acord? 21. Carmen e grăbită. sînt întrecere. Sîntem în 3 mai. 4. 18. Bine. 15.gerunziu) un aer foarte curat. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 3. Nu locuiesc în Bucureşti. aprender. Haide să ieşim puţin din casa asta. o să scriu o scrisoare lungă. Respirăm [estar -f. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . 16. Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. 6. Tatăl meu nu e de acord cu mine. 10. Sînt obosit. 20. 88 . 17. 13. Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. dar nu sînt trist. contestar. analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . 12. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo.EXERCIŢII 3 2 . 14.

ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. o literă care nu se pronunţă: litera h. în virtutea tradiţiei. „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa. dar nu se pronunţă niciodată. La indicativul prezent. haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. de exemplu. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. Ea se scrie în unele cazuri. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . în mare măsură. o ortografie fonetică. scrierea spaniolă păstrează totuşi. Să formăm.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este.

y. Carlos. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. "El perro del hortelano". pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. hasta luego. pero deseo ver de nuevo la "Dama duende". deseo ver ese nuevo teatro. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. yo estoy de prisa. esa divertida comedia de capa y espada.. — Pedro. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. — Hasta la vista. en forma de 90 . Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. sí! Mi hermana va también. Después de separarse de su amigo. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. Carlos entra en la sala de espectáculos. — Bueno.Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. Hoy es la apertura de la nueva temporada. Además de esto. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). — ¡ Ah. Pedro. Es una sala elegante y moderna.. Estás muy elegante. Carlos. Estoy muy ocupado en la empresa. — Buenas tardes.

a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. faimă rumor m. per de nuevo — a vedea din nou.) — amuzant. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. hírtie regresar a se înapoia renombre m. r e n u m e . spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). piesă (de teatru) palco lojă papel m. a recrea: „publicul e amuzat". antes — mai înainte. zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. nostim. divertido (adj. de timp) şi ante (prep. a revedea. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . En una butaca ve a Carmen. Cuando todo termina.) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). r o l . PALABRAS NUEVAS actor m. Carlos regresa a su casa muy contento. El público está divertido. hermana de Pedro. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa.anfiteatro. 91 . Todos los espectadores están encantados. Los artistas han estado a gran altura. La saluda. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. a înţesa. vesel. dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza.

Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte).comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă. uneori se spune' doar además. Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . estar şi ir (participiu t r e c u t : ido). rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. în al doilea. hasta — pînă (pînă la). eo nu formează un diftong. cu bine. ia e diftong. termina (mai rar se termina) — se termină. desear.. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. se aşază. además de esto — afară de aceasta. spre deosebire de romînă. se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. < EXERCIŢII 36. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. tener. visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. Notă : Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. los artistas — artiştii. apagarse). î n pri­ m u l c u v î n t . ser (participiul t r e c u t : sido). es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat.. 92 . adiós—-adio. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. separarse. Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. dese-o.) toma asiento — ia loc. Hasta ahora — pînă acum. ei bine.! bueno — cu valoare de interjecţie — bine.

Da. 2.3 7 . 9. 4.Teatro Colón 93 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. 13. La teatru am văzut mai mulţi prieteni. dar n-am vorbit cu toţi. 10. dar nu m-a întrebat asta. 5. 3. 7. Am vorbit cu el. 12. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. Ai citit cartea aceea? G. BUENOS AIRES. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. Nu. Nu am bibliotecă. Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. dar am citit numeroase cărţi. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. sala a fost plină de public pînă acum. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11. . am citit-o într-o bibliotecă. Am vorbit azi cu nişte ţărani.

— No. Es el mediodía del domingo. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate. una salsera y varias otras fuentes. Pero. Catalina. — Pues. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado. papá.. es un verdadero gastrónomo. cubiertos y vasos para agua y vino. Come demasiado deprisa y. mamá.. la hermana de Ricardo. en cambio. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos. — ¿No comes carne? — No. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. en el sitio destinado a cada co­ mensal. He comido antes un emparedado. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas. pone platos. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y. lisos y de postre. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No. Es una sopa de pescado. come muy bien. por esto. Andrés. Catalina come poco. siempre tiene dolores de estómago. como muy poco. La familia de Ricardo está en el comedor. mamá.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer. ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. Estoy desganada. Como no tengo demasiada hambre. La mesa está completa ahora con una ensaladera. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . muy mal.

sufragerie comensal m. h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . cinste huevo ou invitar a invita limón m. fruta fruct fuente / . fel comedor m. Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s . ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . foame helado îngheţată hondo adînc honor m. biftec brindar a închina p a h a r u l . — N o . a ciocni café m. analiză aparador m. g u r m a n d glotón lacom. — E s t á b i e n . onoare. cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . Después de b e b e r u n t r a g o . PALABRAS NUEVAS acaso oare. prăjitură patata cartof pepino castravete 95 . faţă de masă medio mijloc mediodía m. prăjit . neted manteca u n t mantel m. lămîie liso î n t i n s . frig frito fript. miere pastel ni. bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . durere durante t i m p de. frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. amiază miel / . în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . clasă. catea cambio schimb caso caz clase / .— N o . mîncău hambre / . E n fin C a t a l i n a come a l g o . E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s .

legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine.pescado peşte (pescuit) plato farfurie. trae — aduce. ca şi tengo. remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. pongo. 96 . caigo. ele fac: traigo. caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent. (Textual: Andrei şi eu). Locuiesc la părinţii mei. a casa de — la (cu verb de mişcare). De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. salgo. valgo.) v e r d e ţ u r i . Avem de-a face deci cu două omo­ nime. como poco. traído şi valido. pi. dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. (pus). Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. mănînc puţin. eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. poner (şi compusul său proponer). t i m p de proponer a propune remedio leac. identică cu cea a verbului tener: anume. fel de mineare poner a pune postre m. după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído. La celelalte persoane se conjugă normal. Cum nu îmi este prea foame. salir (a pleca. valer (a valora). a ieşi). salido. en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc). Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. desert por p e n t r u . roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. Verbele traer (a aduce).

Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. fragi. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. — Tampoco yo. 10. Nici eu. Luis bea vin negru cu sifon. mi-e frică de oase (espinas) . Mi 1-a adus prietenul meu. După o oră de plimbare. Pun paharul de vin pe masă. Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . Nu mănînc peşte . 9. 6. salsera — c u v î n t u l sal î. a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . Nu. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. 5.fi valer. íntima.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . deprisa — adv. 15. Da. tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . 3 9 . mantel. 20. Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. Nu am mîncat. 12. 18. Nici mie. 2. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). 13. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. i u t e . 1. 17. deci. 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . Cît costă? — îl întreabă Diego. tomar café — a bea cafea. g r ă b i t . după asta. Sîntem foarte veseli. 4. Ţi-e frică? 7. dar ţie? 8. se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. 22. 19. In acest caz ţi-o aduc. Este bună îngheţata ta? 11. ne este frig. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. 21. (sare) a d a t salsa (sos). EXERCIŢII 3 8 . N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. 16. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). de u n d e salsera. he tenido hambre. dar e prea rece pentru mine. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. 3. De e x e m p l u : — No he comido. mie şi lui Anton ne este foame. Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . 14. în tim­ pul iernii. cînd mergem să ne plimbăm. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. Am poftă să citesc cartea aceea.

cero (zero). feliz voz f. neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. Exemple: haeer cesar cena aceite m. creion fericit voce pace 2. thin). paz f. Le vom studia treptat. cenit (zenit). gi nu există în limba spaniolă. thank. Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. începînd cu această lecţie. sunetele romînesti h f» h z> ge. Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole. La rîndul ei.LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie. prin litera c. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori. prin z. inimă albastru lápiz m. o. Astfel. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. a vocalelor a. In ortografia spaniolă. sunetul 0 se redă în două feluri: 1. limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 . conform regulii de m a i sus. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . în limba spaniolă îl redau prin c. înaintea consoanelor. cerveza Note: 1. înaintea vocalelor e şi i.

din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia. coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). 3 . interesantes. defect n u m i t seseismo. y se vende en kioscos destinados a este fin. deportivas y otras. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. científicas. acción (acţiune). vinătoare a vîna zeamă. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. î n acest caz. nepermis în vorbirea literară. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores. periodistas y hombres de ciencia y políticos.2. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. artísticas. En cada número se publican resúmenes y artículos. astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. iar al doilea 0. diaria­ mente. técnicas. convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e . z trebuie s c h i m b a t cu c . La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas. Hay revistas de gran circulación: literarias. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . Cu t o a t e acestea. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. humorísticas.e s . los periódicos. Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. pero no todos los días. Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. médicas. E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. 7* 99 . cuentos y relatos firmados por notables escritores. î n cuvinte ca: lección (lecţie).

corespondent cuento povestire dato fapt. . corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. în limba romînă. atunci cînd sînt folosite ca adverbe. î n s e m n a t noticia ştire opinión / .PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). nu-şi modifică forma. p r o b l e m a . sub. m e d i c a l . părere. d a t ă deportista sub. Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă .? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . Vedem deci că. j u r n a l periodista m. element..) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 . culoare comentarista m.) controlul se efectuează zilnic idv. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. scop. fine. r ă s p î n d i r e . j u r n a l difusión /. s p o r t i v deportivo adj. în limba spaniolă. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista.. s p o r t i v destacado de frünte diario ziar. De exemplu: controlul zilnic (adj. ţ e l . r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic. redactor. în afară de adverbele propriu-zise (bien. zori médico adj. . majoritatea adjectivelor. mal. doctor mensual lunar notable cunoscut. difuzare fin m. ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. afacere cierto anumit color m. opinie periódico ziar.

De e x e m p l u . feliz — felizmente. recién casado. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente. ca accent secundar. De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. normal — normalmente.O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd. în afară de aceasta. Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . 101 . s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente. Es precisamente tarde. recién Venido. ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai.) corre rápidamente (adv. deoarece. Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . Es evidentemente alto. v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " . e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n . cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido.) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente.

în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 . sud. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut. în lecţia trecută. Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna). c'é italian sau es gibt german. E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . Sobre gustos tio hay nada escrito. Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . est şi v e s t . infinitivul verbelor reflexive.hay — formă impersonală. echivalentă ca sens cu il y a francez. î n general. Este y Oeste. Sur. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . „se află". Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. O putem traduce în limba romînă prin „există". No hay rosa sin espinas. De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte. verbele limba r o m î n ă . „este". Observaţie: escrito (scris) e (a scrie).

alabada es alabado. Alte verbe pot deveni. a pleca). Barcelona. La diateza activă. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. lăudată etc. La diateza pasivă. (zahăr). din a c t i v e . tiza (cretă). Cádiz. Venezuela. are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado. l ă u d a t ă eşti l ă u d a t . Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12. Observăm că participiul trecut (alabado). l ă u d a t ă este l ă u d a t . alabadas son alabados. pronunţîndu-se atent sunetul 6. l ă u d a t e sînteţi lăudaţi. l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. în spaniolă ca şi în romînă. TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori. se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . B u n ă o a r ă . Videncia. subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. următoarele cuvinte: azúcar. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. alabadas Presente sînt l ă u d a t . alabada somos alabados. alabadas sois alabados.u n verb a c t i v : „a îndrăzni". Zara­ goza.u n verb a c t i v : pensar. De exemplu. cereza (cireaşă). verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . La diateza reflexivă. 103 . Andalucía. dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. reflexive.reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . lăudate sînt l ă u d a ţ i . alabada eres alabado. alabada am fost lăudat. în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . alabar — a lăuda. redacción (redacţie). acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. utilizar. me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor. recibir (a primi).

alegre. abierto.. 2. tres artículos interesantes. continuo.EXERCIŢII 40. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare. El e un ziarist foarte bun. Nu există ziar fără articol editorial. El tren corre rápid 4 1 . 9. 11. 43. 2.. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale.. 20. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. Este o carte. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină. 5. 13. caluroso. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. 8. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist. ha atrevido a contestar. vivo. . 16. 17. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1. 14. Am primit ziarul de azi. 21. 3. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore. acolo unde e cazul: 1. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată.. He visto como. En esta revista. 6. 19. 7. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. artístico.. 3. Această revistă medicală este foarte bună. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă. 4. útil.. Sint doar patru... un periodista. Anton Martin e un ziarist cuban.. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. Este articulo. 22. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18. 10. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar.. 4. escri­ to. 42.

. tengo. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. -emos. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer. -éis. tomaremos el autobús. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No. format din infinitivul verbului de conjugat. Să alegem. pentru exemplificare. leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. Atragem atenţia asupra faptului că. -á. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. desde la última parada. (Los dos amigos loman el autobús y. ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí. -ás. plus terminaţiile -é. vom începe prin a studia acest timp. Andrés. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. -án. pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme.. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. în limba spaniolă. me darán un departamento. van 105 .LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. verbul leer (a citi). cómo es esto?. PABLO: Y. în afara persoanei întîi plural. Esperaremos menos. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic. ¿Pero.

PABLO: Me parece admirable. 106 . donde pondré un canapé. (Indicando dos puertas. será el dormitorio.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores.a pie hasta la nueva casa de Andrés. a otros cuartos. Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera. una cama. Vamos.) Éste será mi gabinete. donde yo voy a vivir. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. ahora. y dos o tres bibliotecas. (Salen del gabinete.) Este otro cuarto. un par de butacas de cuero y dos mesitas. . más aireado y soleado. y sobre él una lámpara moderna. un escritorio. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso. (Pasan por esta última puerta. por supuesto. Un mueble muy importante de este cuarto será. En esta sala colocaré un sofá. ANDRÉS: Claro. Entran en ésta por una gran puerta de hierro. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos.

u n cómodo c u a r t o de estar. pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. . ANDRÉS: B u e n o . încălzire capital / . împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . canapea cocina bucătărie color m.y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . ANDRÉS: Sí. PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . ANDRÉS: Adiós.) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. a sta (la fereastră) autobús m. . PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . P a b l o . Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre. Andrés. no es n a d a . culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . de d í a . . Debo i r m e . PABLO: P e r d ó n . Es algo e n c a n t a d o r . ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. (Se asoma a la ventana. autobuz balcón m. Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a . a deretica asomar a se a r ă t a . Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. PABLO: Según v e o . estoy de p r i s a . con t u p e r m i s o . PABLO: E n t o n c e s . PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. c a p i t a l ă canapé m. PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí. PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . H a s t a la vista -. ANDRÉS: Sin d u d a . d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 . Es la p u e r t a del comedor. magazin almohada pernă alrededor m. me r e t i r o . Gracias por h a b e r v e n i d o . balcon calefacción /. H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n .

a o mobila. habrá. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . tendrá etc. Exemple: sabré. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. în limba romînă. a pie — pe jos. t r a m v a i vista vedere. haber. Se traduce uneori prin „măi!". Verbele saber. venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré. 108 . valer. este antonimul lui más (mai mult). irme. după cum se vede mai sus. formînd cu el un singur cuvînt. în limba spaniolă ele stau după verb. Iată alte exemple: me alegro de verte. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. să mă duc. ordine par m.. 2. locuinţă hierro fier hogar m. mobilă orden m. îi place să vă viziteze. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). me interesa perlas. poder. le gusta visitaros.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. „dom'le"' etc. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. salir. amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. să te văd etc. caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. tener. mă interesează să le văd. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. menos — mai puţin. Verbele poner. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. mudarme. pondré — este viitorul verbului poner (a pune).

habrás pisto — vei fi v ă z u t . tercer libro. hacen — fac. (apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte. ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. 109 . De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. p o d e a u a . harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. Verbul hacer este n e r e g u l a t . Fără nici o îndoială. En ninguna parte. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. [Sin duda alguna. este otro — c e s t ă l a l t . A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. ningún libro — nici o carte. p ă m î n t u l . nada — nu va lipsi n i m i c . Nicăieri. tercer—al t r e i l e a . A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi. sub nici o formă. aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. no fallará N-am vorbit cu nici un om. de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . Alguno se poate t r a d u c e prin .. En manera alguna.la otra— c e a l a l t ă . alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré. în nici un fel. Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t .nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv.

unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. şi anume no. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit. de e x e m p l u : Por nada del mundo. precede verbul în mod obligatoriu. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . nadie. celelalte plasîndu-se după verb." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). niciodată en absoluto absolut. situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. 110 . sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează. nunca. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. nu se mai repetă negaţia no. Nu íace nici două parale. Niciodată nu am fost la Toledo. cu o nuanţă de îndoială). Cînd există mai multe adverbe de negaţie. căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat. Nu a (n-a) venit nimeni. în limba spaniolă. unul singur. No lie estado nunca en Toledo. N u ş t i u absolut n i m i c . Nu a m fost niciodată la Toledo. No vale un comino. In astfel de cazuri.a m văzut niciodată aşa ceva. Spre deosebire de limba romînă. Me importa un comino. atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. Vărul lui nu e de loc modest. astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. (fără adverb de negaţie) N . De exemplu. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea. n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. în limba spaniolă. Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. Su primo no es nada modesto.î n limba spaniolă. Nu-mi pasă nici cit negru unghie. de loc un comino nici u n pic. No sé nada en absoluto.

Mi americana está en. romînesti: 9. oare 1 2. Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate... in-. 2. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Niciodată n-am fost în casa lui Anton. 10. loc 3... Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate. Sabrás esto. 5. Iremos. 2. 8. Ni­ meni nu se grăbeşte. cu 1. 15. ha comido hasta ahora.. 7. acolo unde e cazul. No.. 8.. voi lua autobuzul.. 14. 3. ha leido nunca esta novela. suelo. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai.. traducîndu-se C în limba 1. N-a fost niciodată cu tine la teatru. Andrés. libro interesante? 7. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. 5.. 4. Mă bucur că vă văd. pie. la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 .P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en. 8. 4.... 7.. De ésos no doy. 5. por el momento no tengo. Nadie. día. 10. Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. Citesc această carte gîndindu-mă la. 6. haber venido — a fi v e n i t . 9.. de ésos? 9. 4 6 . I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des. 11.. 6. 111 .. 16. armario. 4.. a-: No estoy desganado.¿ No puedes darme. 6. 12. EXERCIŢII 4 4 . Am văzut un lucru mai puţin important. de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) ... de culori diferite. 10. Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier.. 3... Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto). 13. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. No tirar papeles. ¿No tienes. Un lucru nu (complet) anormal.. Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă).. Una cosa no anormal.

în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic. por primera vez. España español hazaña año mañana uña señor m. este n muiat (sau palatalizat). un país donde el pueblo. 112 .R. construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole. amante de la paz. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. es un país activo. La R. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país.P. pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii. între literele n şi o. como enviado y corresponsal de una revista progresista española.LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. visité la República Popular Rumana. dueño de su destino. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. în i t a l i a n ă (bagno. ocupînd loc. necunoscut limbii romîne literare. Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2. carinho) e t c . Brefogne). niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine". de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. sogno) sau în portugheză (minho.

R. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. afianzar a consolida' amplio a m p l u . Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo. hogares culturales. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz.S. en las fábricas así como en el campo. PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres. cines. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada. cinematograf claro. Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros. y por esto en todo el país. Toda la tierra está actualmente cultivada en común. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. larg anteriormente înainte apunte m. însemnare. sana. realizare . întins. teatros. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. bibliotecas públicas.R. Los hombres tienen una moral nueva. reina un impetuoso ritmo creador. bunăstare cariño dragoste. afecţiune c i n e m. — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —. debido a esto. y.P. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. transformándose en un poderoso país industrial. comunista.nueva.S. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R. Se han creado casas de cultura. salas de ópera. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. deosebit 114 . gracias a la fraternal ayuda de la U. en pro de la construcción del socialismo. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro. Durante los años del poder democrático-popular. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos.. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. museos. en el espíritu del marxismo. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. Rumania fue anteriormente un país atrasado. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares.

visité —• vizitai (am vizitat). In vorbirea curentă spaniolă. în care. Aur. Prin urmare. a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. De exemplu: Comí algunas frutas. limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. după cum ştim. Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). moral nivel ni. anume la perfectul simplu. Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). în această privinţă. atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. m o r a l ă . en vez de (în loc de). rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. a su vez (la rîndul său). a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m. cămin igualmente la fel. mecanizare método m e t o d ă . se utilizează cu precădere perfectul simplu. dos veces (de două ori). de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . segunda vez (a doua oară). Am mîncat cîteva fructe. procedeu moral / .dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. Alteori indică timpul. Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. 8* 115 . se foloseşte mai ales perfectul compus. dată. a veces (uneori). p u t e r e . Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie.

în majoritatea cazurilor. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. De exemplu. Este mes me he comprado libros. iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . este año e t c . Ţineţi seama de faptul că. Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i .a singular nu au a c c e n t . se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. ) .a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i . r ă d ă c i n a pon. El mes pasado compré dos libros. Iată cum pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură se c o n j u g ă Pretérito dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. el año pasado. este mes. noi îl folosim pe cel compus. regulate del la ziarul. ) . se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 . aşa cum vedem m a i sus. el mes pasado. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy. a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario.Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado. Ieri am citit z i a r u l . este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. ayer e t c .

accentu grafic s-a dovedit inutil. Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. constituir. transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. dio etc. huir. obtener (a obţine). cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. distribuir. diste. (Caber — a î n c ă p e a . Verbele creer (a crede). Sumamente. Astfel de verbe s î n t : concluir. Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. dio. sostener (a susţine). atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo. Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e . 5. construye — c o n s t r u i e ş t e . erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. 2. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă.Haber. dieron. le-. dimos.). estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t . Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). e x t r a o r d i n a r . ^ 117 . o. Astfel. creyendo. oyendo). foarte m a r e ) . coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . leer (a citi) şi oír (a auzi). dis­ minuir. tener. Astfel se scria: fui. disteis. avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. la perfectul simplu al acestor verbe. mantener (a menţine) etc. fué. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. vio. contribuir. abstener (a (se) abţine). 3. fue fuimos fuisteis fueron Note: 1.

señal (seinn).) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños.. înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica. în scopul. construimos. leña (lemn de foc). ca şi în roniîneşte). pe care le-am învăţat în lecţia 16. şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb. enseñanza (învăţămînt). datorită. persa (persan). construyen. agrícola—agricol. sueño (vis). la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat.) 118 . las amplias masas populares — masele largi populare. „proporţie". la sate. Escala are sens figurat.De exemplu. b) El sol de otoño baña las montañas. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). señorita (domnişoară). (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. en el campo — la ţară. gracias a — mulţumită. albanii (zidar). por todas partes — pretutindeni. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). (Soarele de toamnă scaldă munţii. construye. construes. spre binele. în loc de: construo. însemnînd şi „măsură". (In Catalonia sînt munţi şi vii.) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo. Hablar directa y francamente. en todas partes—oriunde. progresista (progresist) etc. celelalte. daño (pagubă). adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri.) En Cataluña hay montañas y viñedos. política y moralmente — adverbele de mod. en amplia escala — pe scară întinsă. política y moralmente.. construyes. în limba spaniolă. au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. en pro — pentru. construís. u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul.

simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. 4 9 . Mi amigo lee y no me oye. Cum s-a obţinut aceasta? 6.EXERCIŢII 47. sigur şi rapid. El obrero recibe todo el material. Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. Să se traducă. 3. ir şi estar. 7. pero no sabemos todavía esto. subliniind verbele care se află la perfectul simplu. 2. 5 0 . în limba spaniolă: 1. ver. Estamos aprendiendo. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. Tenemos un buen tiempo. Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. oír. beben y cantan con alegría. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. 10. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. Comen. 5. 8. Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. 4. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. Acei muncitori au o tehnică înaintată. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. tener. 119 . Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . Corespondenţii de presă au luat (perj. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. 9. leer. Copiaţi textul în limba spaniolă. Lui Anton nu i-a fost (perj.

En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. El contenido de una obra está dividido. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. los cuentos y relatos. así como libros de otra índole: estudios históricos. En éstos están^escritos los títulos de 120 . Algunos de estos libros míos están encuadernados. el nombre de su autor. así como en la de cada volumen. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos. figuran. Mi biblioteca abarca todo un mundo. rodeado de estos compañeros. cuyos habitantes. las novelas. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. si se trata de una obra en varios volúmenes. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. por esto. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. además de su título. autobiografías.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. es decir los libros. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. en mi biblioteca abundan las poesías. las obras de teatro. son mis fieles amigos. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas. otros eslán simplemente en rústica. en capítulos y éstos en párrafos. Y en este mundo. corrientemente. En la portada de un libro. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. interrumpo mis lecturas. consulto siempre los catálogos de las librerías. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo.

Además de esto. dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. en c a m b i o . el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a . los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . E s t a b a a g o t a d a . las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o .todos los libros publicados h a s t a a h o r a . E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . t o d a v í a no p u b l i c a d o . así como los nombres de sus a u t o r e s . H a c e u n mes. d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . E n nuestro p a í s . He v i s t o .

Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . Las amigas cuyos libros tenemos. pues bien — ei bine.. delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei.. cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t .. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m. — m a i bine (mai mult) de.. desde. ei uite.. ai căror. excluzînd articolul.. obicei cubierta copertă. De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. conjuncţia y se menţine: Andrés y yo.. Un mundo cuyos habitantes son mis amigos.catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . menţionăm acum doar la mano — mîna. asi como — precum şi 122 .. O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei.. fel. día u horo. pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi. din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . la radio — aparatul de radio. Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. — de la... cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem.. u otras — în loc de o otras.. cuya. desfătare. primul devine u. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în . Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye. pînă la. a lega de habitante m. correr las cortinas — a trage perdelele. oraş volumen m.. scoarţă deleite m. curent corrientemente în i iod c u r e n t .. atunci . v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de.o . e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. editor encontrar a găsi. paragraf peruano p e r u a n . hasta.. peste. locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i .. plural cuyos — cuyas). animal u hombre.. gen interrumpir a întrerupe lector m. ale căror)". Clopotul al cărui sunet se a u d e . se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat.

íbamos. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui. I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1. ibais. I : iba. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui.în legătură cu. 2. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . ibas. iban. iba. Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. 123 . totodată poate în­ locui şi numele posesorului. a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba.

hace un año (acum un an) etc. In acest caz el stă în urma substantivului. Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. profesorul lor şi aşa mai departe. un numeral. hace un mes — acum o luna. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). în mod curent. în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. un señor. Pronumele posesive. EXERCIŢII 51. cînd însoţesc şi determină un substantiv. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu". De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni). dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat.Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. De exemplu: ' madre mía!. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. 124 . sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. muy amigo mío etc. au rol de adjective posesive. un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ.

— Una avenida 125 . sînt broşate.5 2 . în librăriile noastre abunda cărţile bune. precum şi ale tale. dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. 4. 10. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă. Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). 5. 2. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. 3. sînt ale profesorului. 4. MONTEVIDEO. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. 7. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. Acum două zile am fost la bibliotecă. 3. Cărţile mele. 8. 5 3 . unui prieten din Peru. 6. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. 2. 9. también (nuestra música) es atractiva. cu stampe şi picturi romîneşti. Cărţile acestea nu sînt ale noastre. 5. Această pălărie este a mea.

LECŢIA

20

A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. Se consideră o singură literă (nu doi 1), iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . F i i n d o literă a p a r t e , ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă ; e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă , d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) , în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11, î n t r e d e s c h i d e m g u r a , l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i , a r t i c u l î n d u n I înmuiat, ca u n fel de l i , cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că, de multe ori, 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh, pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. calle f. estrella lluvia millón m. bolsillo cheie stradă, cale stea ploaie milion buzunar

ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y , como de c o s t u m b r e , p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . 126

En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. La primera pregunta del profesor fue: • — • ¿Dónde está Rumania? Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa, entre la Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y el Mar Negro. Luego el profesor preguntó: — Felipe, ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí, señor. He oído de algunos, pero no sé exactamente dónde están en el mapa... — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países, cuyos nombres me interesaban, los sé por los periódicos, y son: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Polonia, Grecia, Suecia, Dinamarca y Holanda. El profesor le enseñó: —- Este país de color amarillo es Inglaterra; éste de color verde es Italia y éste de color azul, Francia. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. La capital de Alemania se llama Berlín, la de Polonia, Varşovia, la de Portugal, Lisboa... ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. 127

Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor, ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa; (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia, Suecia y Noruega. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. ¿Tienes otras preguntas? — Sí, señor. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel, muy espesos; llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. — Sí, verdaderamente es bello e interesante, pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa; próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes.

128

P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i , a v u t costumbre. /. obicei demás celălalt, restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a ; a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i , după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. llevar a d u c e ; a p u r t a m a p a m. h a r t ă mar m. şi /. mare nieve / . z ă p a d ă , nea piel / . b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. sud-est trineo sanie

ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era, éramos etc.

debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect.
vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u

Note: 1. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir, care se conjugă, d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19, ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60, ibas e t c . 9 — învăţaţi limba spaniolă

129

care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela, veías etc. ser, singurul verb complet neregulat, aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era, eras e t c . 2. î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă , în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera, la tierra un aspecto de fiesta... tenía Era p r i m ă v a r ă , p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . . . avea un celă-

ver,

Mientras un niño lloraba, el otro callaba.

In t i m p ce un copil plíngea, lalt tăcea.

— o a c ţ i u n e t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. Vorbea fără oprire.

— o acţiune t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, în care, în acelaşi interval de t i m p , pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect, dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana, llegó el cartero y me dio unas cartas. Se iba a la fábrica, contré. cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră, sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori. Se ducea tílnit. la fabrică, cînd l-am in-

— o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. Citea seara (obişnuia să citească seara). — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e , ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de

domnişoara.

había — era, exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u ; se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt).' De la acest substantiv s-au format:
terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru, pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t , în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u , din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t ; p ă m î n t n a t a l

(piso

130

T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care, la r î n d u l lor, au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : , enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila; a dezgropa) şi de aci: destierro (exil; dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă , ca e x e m p l u , mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. indicaţii' al lui cer:

habíamos visto habíais visto habían visto

văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­

Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă , rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . De e x e m p l u : Ayer, cuando regresé a casa, mi hermana habia terminado ya su tarea.

Ieri, cînd m-am întors acasă, sora mea îşi terminase munca.

señor profesor — d o m n u l e profesor. Señor—(feminin: señora; señorita; ]3rescurtat Sr. şi respectiv Sra., Srta.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . De e x e m p l u : el señor Obregón; la señorita Torres e t c . Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor, señora, seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă , dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . E x e m p l e : — No creo, señor González. — Ha venido el señor González. Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul

Femando — • Fernández Martín — Martínez Gonzalo — González etc. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no, ci se adaugă cuvîntul señor (-a, -ita): sí, señor; no, señor.
9* 131

hace tanto frío — este a t î t de frig. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) ; hace calor (frío) — e cald (frig) ; hace fresco (sol)—e răcoare (soare); hace viento — e vínt. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania, Italia, Colombia, Bogota, Moscú. în cazul în care se face o determinare, aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy; la antigua Italia; la España del Siglo de Oro, la Suecia (Suedia) moderna. Există şi cîteva nume de ţări, neeuropene, care au articol: el Perú, el Canada, la India. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz, La Habana, El Cairo. Sabiduría popular Ira de hermanos, ira de diablos. Un solo golpe no derriba el roble. Pedir prestado causa enfado. Porta respeto al lugar en donde estás. No hay harina sin salvado. De dos males, el menor. La escoba nueva barre bien. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. înţelepciune populară Ură de fraţi, ură de draci. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. A cere împrumut provoacă supărare. Poartă respect locului unde eşti (te afli). , Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. Mătura nouă curăţă bine. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace.

Zicale Vender miel al colmenero. Entrar por un oído y salir por otro. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta.

Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii:

— Sevilla es una verdadera maravilla. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. — El desarrollo económico y político de Castilla, en el Medio Evo, llevó al dominio de la lengua castellana en España, y, más tarde, en la otra orilla del Atlántico.

132

EXERCIŢII 5 4 . Să se conjuge per bele: 5 5 . Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie

tomar, comer, dividir, ver, saber, leer. în limba spaniolă: 1. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. 2. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. Am fost la muzeul de artă. 4. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Fusesem la şcoală. 6. Profesorul era în clasă? 7. Nu, nu venise. 8. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 9. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. Da, am fost o săptămînă. 11. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic; ani fost foarte ocupat la întreprindere. 12. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. 13. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. Dar mie-mi ardea de citit (lectură), nu de mîncat. 15. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. 16. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. 17. Nu ştii care este strada Calderón? 18. Nu, nu ştiu. 19. Cîte scaune ai în odaia ta? 20. Patru. 21. îţi voi mai aduce două. 22. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. 23. Mă cheamă la telefon. 24. Curtea ta e plină de găini şi pui, i-ai cumpărat? 25. Da, i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) ; erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m.) de la mare. 26. Ştiai de ieri? 27. îmi scriseseră o scrisoare. 28. Calul acela este foarte frumos, o adevărată minune. 29. Mie-mi plac mai mult cîinii. 30. Să ne odihnim acum; am ajuns. 31. A ajuns acolo foarte tîrziu. 32. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. 33. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. 34. Fireşte, scrisoarea era scrisă în spaniolă. 35. Copilul a dus calul la apă, la (en) malul (orilla) rîului. 36. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. 37 E frig mereu; niciodată nu e cald.

RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
Recitiţi cu voce tare, pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt, toate textele din ultimele zece lecţii. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate, sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. Fiind deci vorba atîţ de litere (n, 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră, este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut), nu se pot da reguli precise. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte, putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie, ue, ui. De exemplu:
hielo (ger), hierba (iarbă), hierro huevo, hueso (os), huir (fier),

— în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină, ca de exemplu:
hidráulico, hipocresía, hiperbólico, hospital (spital)

— în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. De exemplu:
húmedo (umed), humano, humo (fura), humilde (umil)

— după vocalele a şi e, în interjecţii: ¡ah!,

¡eh!

Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe, recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe, veţi vorbi corect limba spaniolă. Deci, mai întîi:
/ Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s

Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f- participiu trecut cu ser -j- participiu trecut (diateza p a s i v ă ) , în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t , neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros, ' una empresa etc.). Casele sint construite repede (de către nişte muncitori, o întreprindere etc.).

P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim, t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). Construcţia estar -f- participiu arată o acţiune terminată sau, m a i e x a c t , r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar.
La carta está escrita. Scrisoarea este scrisă, este deja scrisă, a fost, scrisă mai î n a i n t e .

Deci, t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. Construcţia ser f ~ participiu (pasivă, chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . B u n ă o a r ă , cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos), însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t .
La carta es escrita (por un alumno). Scrisoarea este scrisă (de către un elev), se scrie în m o m e n t u l de faţă, e în curs de redactare.

Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. El libro está dividido en tres partes. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su, autor). Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). Cartea este (se află) în trei părţi. împărţită

L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e , folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . In general, nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect, a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări, besar — a săruta e t c . ) . Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t :
El obstáculo tista. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv.

135

trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie.. se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i . ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p . In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . Se estimaba este hombre Este hombre es estimado. ver — visto.. A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă . al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e .. Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a . î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista.' . obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e . a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v . La alte t i m p u r i însă. vista vedere j . această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă. în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l .. Spaniola Sportivul sare obstacolul. I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part.Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo. scriam estuvo escribiendo scrise. corespunde cu Acest om este stimat.n u m i t a formă (vezi p a g . c o m p l e m e n t de a g e n t . 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria.

137 . De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte. Voy a comer. Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar. te ¡o daré. mi-au adus scricarta. Iremos a bailar. Hemos ido a ver.T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. sar (mereu. la m o d u l .. forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare). U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t . Ir. Mă pregăteam să mănînc. O să mănînc. Ne-am duş să vedem.gerunziu.. Aşadar. pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . Vom merge să dansăm. în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u .infinitivul. b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v . Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni. cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect. faţă de: estoy saltando . in construcţia fui a (he ido a) -f. „a se d u c e " .. Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro. Cuando fui a comer. folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u . am intenţia să mănînc. repetiţie). me llevaron tu Cînd să mănînc. cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) .. aveam intenţia să mănînc. timpul. persoana şi numărul. Construcţia ir a -\. ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r .. c u m a r fi: cuando.. In general. care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo. Iba a corner. Ir a -\. a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p . soarea ta. Mă plimb pe cîmp. Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . siempre e t c .infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f.infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect.subjonc­ t i v u l acelui v e r b " . ţi-o voi da. acela de „a m e r g e " . T o t u ş i . en cuanto. t i m p u l .

fratele todavía no había llegado a casa. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ. Faptele săvîrşite deja. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. itidef. e x p r i m î n d probabilitatea. întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. Viitorul II î n acest caz. Celelalte timpuri sînt relative. simultană sau viitoare. exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro. presupunerea. Mă duc să mă plimb. anterior P r e ţ . Prezentul. 2. Imperfecto Oiservaţii: 1. Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). Iré a pie.cu înţeles m o d a l . Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată). şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului. Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. mă plimb (azi). Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului. mi hermano Cînd am plecat la teatru. pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. ci la acela al unei alte acţiuni. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară. Voi merge pe jos (în viitor). pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. . (E un timp puţin folosit). Estuve en la aldea de mis padres. Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. meu nu sosise încă acasă. posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte.b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. 138 . Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des.

. I şi a Ii-a pi. 139 . 2.1. Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona. Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare. nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a . întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)». De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3. întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers. Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron . ale indicativului pieieatj. Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán..

I p i . pers. de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. In celelalte cazuri însă. ello. (Vezi analiza t e x t u l u i hambre). I I sing. I I I sing. pers. îndeosebi în dativ şi acuzativ. l I sing. pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. pers. pers. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. n. m. ele sînt folosite ca şi în limba romînă. de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu. 140 . si) ella (refl: si) ello . la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. Io (refl: se) consigo (con él) le. noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le. I I I sing. rar) pers.Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. m. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. pers. noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. I I I sing. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. / .

/. De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci. II pl. /. m. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd. Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. cu adjec­ tivele corespunzătoare.rar) convusco (f. / . I I I p l .rar). din punctul dé vedere al formei.' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les. convusco (f. I pi.pers. connusco (f. pers. las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. m. pers. . I I p l . uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte). I I I p l .rar) consigo (con ellos) les. los (refl: se) pers. pers.

. que cama espanta. ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie. Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . qui. kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). dorada. m a i ales în neologisme. sus males Notes 1. k i . Astfel. a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. cuestión. chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. 3. de e x e m p l u : casa. Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. neologismele kimono. cum ar fi . c ă . cuatro. grupurile de sunete che. quep¿ (chipiu).c/iiparos" sau „chelie". Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. 2. Uneori. a voi. qui: que queso querido querer c e . H mut din limba romînă este redat prin u mut. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi. î n celelalte cazuri. spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q. sunetul c este redat t o t prin litera c . A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e . Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. i u b i t a dori. qui. cuidado etc. 142 . brînză drag. Cine cîntă. decît caş.LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. E l se poate scrie însă şi quiosco. inexistentă la noi). Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . Quien cauta. necazurile şi le s p e r i e . cu ortografia spaniolă. Tot aşa.

PEDRO: Muy b i e n . Tu familia. Muy bien. ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . (Le enseña una pequeña lista. A n t o n i o . (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . (Muy presuroso el transeúnte se va). y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. son casi las dos m e n o s c u a r t o .. Tengo que d e s p e d i r m e . te esperaré. ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o . así.. . P e r o . ¿Adonde v a s . P e r o . ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . Cualquier día de la s e m a n a . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . Muy b i e n . g r a c i a s . . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . ANTONIO: ¿Cómo.¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a . amigo? ANDRÉS: H o l a . q u e v i e n e . a m i g o s . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . Por favor. ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . A c a b a n de d a r las dos. ANTONIO: ¡ A h ! . . PEDRO: He a q u í a A n d r é s . PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s . a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . 143 . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO. . A p r o p ó s i t o . es m u y t a r d e . PEDRO: E s t a t a r d e . amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . A h o r a . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . Me voy a c o m e r . .) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. ANTONIO: Al c o n t r a r i o . que yo debo t o m a r .

. . marţi a-şi lua 144 . te aseguro que no es a s í . . ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . orice culpa vină despedirse a se despărţi. rămas b u n ¡ h o l a ! salutare.n o s e s t á n esperando p a r a la comid a .. tales m a r i d o s . noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ. porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n . . . pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins.PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . P e d r o . t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa.) PEDRO: H a s t a la v i s t a . . (Un poco sorprendido). ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare. PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . a m i g o s . (Se va también. amigo m í o . ANDRÉS: (a Antonio. bărbat martes m. PEDRO: E s t á b i e n . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos. m i r a t aún încă ay vai billete m. Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a . tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . . Adiós.) ANDRÉS: H a s t a luego. P e d r o . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va. ANTONIO: N o .

cel puţin té m. „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. la p l u r a l . ieşire semana săptămînă siquiera măcar. A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n .. avem de învăţat. pieton tratar de a încerca să. ca şi p l u r a l u l său. De aceea. în limba rcmînă. veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . ca p r o n u m e . Acest a d j e c t i v . 10 145 . care este o formă v e r b a l ă . Tener que. Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. să v r e i . Noi trebuie să citim. Va trebui să termini asta. cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c . î n s e a m n ă cum?. r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . în î n t r e ­ b ă r i . Notă: Semnalăm faptul că.ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare . p l u r a l : cualesquiera. o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem. haber de. A l t e o r i . ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. trecător.. p a r t e a a doua (quiera). indică o n e c e s i t a t e . ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . Tendrás que (habrás de) terminar eso. S i n g u l a r : cualquiera. Tenemos que (hemos de) estudiar.

Deber de — e x p r i m ă o presupunere. Ahora mismo. Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e . Tenemos que (hemos de) Haber de -]. Hoy mismo. Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer.trebuie" este construcţia personală tener que -f.infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro. debe de ser 4.In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie". leer. In v o r b i r e a c u r e n t ă . 2. haber de si construcţia haber que ' *. d u p ă . 146 înseamnă . Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea.a m i a z ă . Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i . acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t . d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e . o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido. — seară. no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). tarde f.i c o n ţ i n u t u l .infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. Trebuie să studiezi această carte. iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv). Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta.. Ca a d v e r b . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă . este hombre muy instruido. Chiar azi. o. Chiar acum. Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . a propósito — a p r o p o . fiindcă v e n i v o r b a . o posibilitate: După cum văd. Según veo. „ t î r z i u " : Ahora es tarde. o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u . A c u m e t î r z i u . Hay qne leer este libro. ' .

e un zăpăcit"? un zăpăcit. " son las horas.. a t u n c i se v a s p u n e : es la una). Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e . . más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e .u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) .? Cum a d i c ă . care se abreviază în son las.. son las dos — e ora d o u ă . las dos menos cuarto — două fără u n sfert. D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l .. p e n t r u a a r ă t a orele.. (afară. b i n e î n ţ e l e s . ¿Como que. R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r . en punto — fix. De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado.. S p a n i o l i i . ) .? — Cum.. . Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l . Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las . ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u . se t r a d u c e p r i n „deoarece". 147 .por favor — vă r o g . folosesc expresia „sînt o r e l e . tres. „fiindcă" (conjuncţie). .? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim".. care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r .. p a t r u e t c ..u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă .... las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. . precis. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum . de cazul cînd e ora u n u .. dar las horas.) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei.. dos. în general ya se t r a d u c e p r i n „deja".. te rog. cuatro e t c . a b a t e (a Es la u na suna) orele. cuatro etc. Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque.. ? c u m aşa. ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) .s e . acaban de dar las dos (tres.

Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. Gradul superlativ are două forme: I. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. darme prisa — să mă grăbesc. II. r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de.. interesante etc. adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 . Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta. 2. 3.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía). Gradul comparativ are trei trepte: I. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . Ex. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton. basta de — de ajuns cu. după cum vedem. III.a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare. No he comido Aun (todavía) aún (todavía).. Manuel este mai puţin înalt decil Petru. no he comido. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. más interesante — mai interesant. rico. feo. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton. d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. De exemplu: alto.

Esta casa es grandísima. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă : Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul. aceasta se elimină: Un hombre altísimo. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. Dacă adjectivul se termină în vocală.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de . 2. a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul — isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo : áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 . es tan interesante cuan substantiv.respectiv. cuanto: Este libro caro. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto... construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv.

adică la virgulă se ridică vocea. n-a văzut nimic. 'Quien adelante no mira. (chirie). química ( c h i m i e ) . \ De la mama mea. alquiler m. rămîne în urmă. foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. Notă: In general. quinquenal (cincinal). la punct) se coboară vocea. ( p a c h e t ) .— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. B . /< acudían a la biblioteca. quedar (a r ă m î n e ) . iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. \ Cînd nu aveau cărţi. Quien no lia visto Granada. no ha visto nada. Şi adverbele pot fi trecute. Cine n-a văzut Granada. mergeau la bibliotecă. quieto ( l i n i ş t i t ) . propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. în aceleaşi condiţii cu adjectivele. Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă. Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte. prin ritm şi intensificarea vocii. atrás se queda. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A. urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. prin toate gradele de comparaţie.

17. Acum e tîrziu. 22. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de. 16. E patru fără un sfert. Uşa este mai înaltă decît fereastra. Unde este? 2 1 .tren. 6. fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. Trebuie să fie foarte b u n . Creionul negru este lung. iar cel albastru este mai mic. la ce oră pleacă trenul? 18. Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. dar. 2 5 . 20. E două şi j u m ă t a t e . Pentru că trebuie să ştie asta.EXERCIŢII 5 6 . ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . O să beau un ceai. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează. 2. 24. la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . cu cuvintele din text. Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. 1 1 . Sase răspundă. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. Ce oră e? 4. După cum văd. este mai puţin înalt. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. 15. De ce să-1 întrebe? 14. 3 . . încă nu-1 văd apropiindu-se. 7. 5. Nu. 8. 19. nu merită osteneala. aud vorbind. Iată pe prietenul meu. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . 10. Vă rog. E trei fix. 9. 12. E tîrziu. E ora u n u şi un sfert.

eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe. copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. ieche / . 152 . —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. Deşi grafic este reprezentată de două semne. ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues. porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. Los cálidos rayos del sol. „ciorap". que penetra­ ban por la ventana. Sentada en la cama. Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. eh nu se separă).L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. De exemplu: noche / . situată deci între c şi d. noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. algo misteriosamente. muy curiosa. Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. le preguntó: — María. atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". Pero te invito a venir conmigo. habían despertado a Rosa. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m.

— María. las aves: palomas. monos. Le gustaba mucho pasear por el parque. — ¡ Hola. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. 153 . las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos. ardillas y varios otros. En el parque había encontrado siempre a sus amigas. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. cisnes y pelícanos. los árboles. ciervos. para divertirse. desde luego. pavos reales. zorras. contemplar los canteros con flores. Rosa estaba muy contenta. lobos. ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. Pensar en todo aquello era tan interesante. faisanes. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. liebres. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y.

— E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . — P u e s . -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. unde exhalar a exala. ¿no son perales? — N o . fresnos. P e r o . ¡ Nó te das c u e n t a . sauces. en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. . PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. rond ciervo cerb cisne m. — Sí.María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . p l á t a n o s . — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . álamos y a b e t o s . a răspîndi exquisito ales. distins faisán m. llosa. n i ñ a . c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . — Pero éstos que están d e l a n t e . coleg chica fată (mică) chiquitín. c h i q u i t í n a . — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. Rosa ! Es u n a flor espléndida. ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . strat. trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. son o l m o s . — No p e r d a m o s más el t i e m p o . caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . opinó que era m u y l i n d o . — L á s t i m a . como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . repaos aTe /. Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. fazan flotar a pluti (se) 154. — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o . robles. -ina micuţ.

miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". perder a pierde perfume m. el sol nos da calor (soarele ne dă căldură). dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. aquello — acele lucruri. a scoate s a u c e m. Pronume demonstrativ neutru. p ă r (pom) livadă . calor m. darse cuenta — a-şi da seama. cum ar fi: caliente — cald (în urma . sacar a l u a . no te das cuenta — nu îţi dai seama. liebre / . iepure melocotón in. aceea. Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. pensar en — a se gîndi la. In textul de mai sus. estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. s t e j a r . salcie sentar a sta. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. Substantivul caldo. parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă . buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. fîntînă huerta grădină de zarzavat.fresno frasin frutal fructifer fuente / . echivalent cu esto şi eso. caldă). 155 . In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative . a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). aplausos calurosos (aplauze călduroase). unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. caluroso — călduros. acest verb apare la infinitiv. are în limba spaniolă sensul de „supă". constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). — în expresia: tengo calor (mi-e cald).

adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . Esa silla está ahí. situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine). Aquella silla está allí. ¿Cuál es su libro? — Aquél. î n acest caz. ésa. Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. ésos. Aquel (acela) i n d i c ă . ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). ¿Es ésta la casa de tu hermano? No. Oamenii aceştia şi aceia. eso. I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 . ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. ésa. fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . aquéllas éstos. aquello — éstas. p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. ésas. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . ése. ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi). aquél Feminin ésta. ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . Este. aquélla Neutru esto.2) izolate. aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . Ce film e acesta? 156 . E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. în general. Estos hombres y aquéllos. Scaunul aceia este acolo (departe).

de bună seamă. Ce înseamnă aceasta.. Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. experto se rostesc deci: escbisito. las. Futuro. al verbului estudiar). x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo.. ex-abogado1). máximo). Imperfecto (cu două forme). în vorbirea curentă. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord. cu sens de viitor. se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. în cazul cuvintelor care încep cu ex-. lucrul ăsta? — O carte. pe­ care-l ai în m î n ă . estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent. Ese hombre y el de la calle. expuesto. esperto. sobre lodo — mai ales. los.). desde luego — bineînţeles. se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord. Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . Prefixul ex-. acest lucru?' Asta nu poate fi. dacă x. cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana.. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser.. Gîndul la toate acele lucruri. ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. şi trei timpuri compuse: Perfecto.. exhala — emană. Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . exacto. e l . Este periódico y el que tienes en tus ínanos. In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta.Forma neutră nu se referă la un substantiv. persoana a doua singular.: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. 157 . Uneori însă. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen. Ziarul acesta şi acela (cel). Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente. despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. la. nu se poate..

: haga. iar con­ j u g a r e a a I i . 2. t r a i g a . poner. valer e t c . traer. oír. ponga. I sing. salga e t c . pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. Deci. F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer.Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. adică teng-. oiga. Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. v a l g a . a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv.a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent. în general.a şi a I l I . p u t e m spune că. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa. dé.a . I. Conjugarea a I i . iar a la conj. des. Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 . salir. Alt e x e m p l u : caber la pers. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. quepas etc. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. a I I . m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent.

Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. — a da o r a i t ă p r i n .. ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . Está prohibido.. se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . Sabrás cuál es mi amigo.. î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . O m u l care strigă... . Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a. bine ai v e n i t . A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . . P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da). Este interzis. Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . Hai să. înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e . F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así ! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no. Bun v e n i t .. cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 . ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v . e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido. dar una vuelta por. EXERCIŢII 5 8 .cual — c a r e ( p l u r a l : cuales). — a î n c o n j u r a . Să text: se răspundă la următoarele întrebări.

11. 22. haber. 19. 15. Seara mă spăl cu apă caldă. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. Sigur că da. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. Să nu mîncăm nimic în seara aceasta. 8. 13. Cartea pe care o citesc este aceasta. 9. 5. 2. 21. guntar. Nu. 10. aceea (aquél). Care este cartea pe care o citeşti? 16. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. Să nu mergi la acest doctor. vei fi mulţumit. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. Pentru că studiez toată ziua. Cum este timp frumos. 20. 7. Pe un lac mare pluteau multe bărci. 17. Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. Bineînţeles. Am mîncat o ciorbă bună de legume. 18. 6 0 . Cînd o să eîntăm. escribir şi ir. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. hacer. Să nu-ţi fie frică. Nu-mi dau seama. ne veţi auzi. 4. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc. comer. . 14. Pentru ca să iii mulţumit. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. Cînd ai să ştii două sau trei limbi.

dentro de poco. muy bien los dos idiomas. Pedro tiene. actualmente. Son estudiantes como él y se comunican. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 . cada día. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo. se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. con quienes se cartea frecuentemente. a estudiar y leer libros. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. comprende todos los textos de lectura de los manuales. de este modo. revistas y periódicos en español y ruso. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. Como es sabido.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. formando así un mundo estudiantil. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. así como las respectivas reglas gramaticales. mediante sus carias. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. Le gustan muchísimo estos idiomas y. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. Ahora. después de visionadas. Pedro estudiaba un poco de todo. algunos amigos en América Latina. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. otros quieren aprender: así. con quienes se escribe Pedro. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá.

şcolar. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. correo.. Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo. Además. cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. En el plano mundial. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă. curent crearse a se crea cumbre / . en el desarrollo de la industria. t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 .En sus cartas. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. clubs que reúnen a estos amigos por. a coresponda club m. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas. al mismo tiempo. un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. auz ordinario obişnuit plano p l a n . En nuestros tiempos se han creado. escritas sincera y abiertamente. del arle y de la cultura de esos países. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. En estas interesantes cartas. en tales misivas. PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. a verifica camino d r u m carácter m. scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche . en todos los países del mundo..

„o d a t ă ce". scrisoare. Eu am şi citit această carte (demult). d u p ă c u m a m a r ă t a t . cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja". ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r . folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . Ya no sé. se mai află si un sí. „desigur". Escribiré todo. cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " . în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. „ d e m u l t " . Vor merge o dată şi o dată. no me Voi scrie totul. 4 . 163 . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. „ c h i a r a c u m " .u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. dacă nu mă mai întrerupi. „ b i n e î n ţ e l e s " . „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. Nu mai ştiu. „ î n t r u c î t " . „la t i m p u l p o t r i v i t " . uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . „ m a i t î r z i u " . voy. ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece".ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . „în c u r î n d " . 5. Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. n e g a ţ i e . „cît de colo". „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. si ya dictas tan de prisa. ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. Cred şi eu. 3 . Ya leí este libro. si ya interrumpes. 2 . „ d a t fiind că". „ b i n e " . o voi scrie eu. p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". Ya lo creo. A d v e r b u l ya. plec (chiar) acum. însemnează. Yasé yo que tú no me vas a escribir. „ i m e d i a t " . Ya nadie la admira. 6. se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . Nimeni n-o mai admiră. „fără î n d o i a l ă " . Merg. „ î n d a t ă " .

avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. uneori. ya blanco. Remarcăm. ţie în a l t u l . î n p r o p o z i ţ i e . — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré. se traduce prin „fie. categorie. 164 . —. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española.7. Cuvîntul idioma (limbă. v o i v e n i . cupisteis. cabrás etc. ya de otro. — fel.. Ya de un modo. Ya negro. în cazul nostru „curs"'. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). cupo. cabemos.. cupimos. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. menor — mai mic. cuvintele cu terminaţiile -ma. -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin. De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. De exemplu. limba spaniolă. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor.. cabéis. fie". In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. cupiste. Fie într-un fel. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. cînd". vendré. repetat „cînd.. clasă. în treacăt. cabe. quepas etc. idiom). „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. cupieron. el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola. ca la orice verb regulat: cabes. deşi se termină în a. este de genul masculin. Observaţie: Cînd negru. în general. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i . clase f. cînd a l b . caben. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap).la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe.

— verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo. în conversaţie. Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i . (Deşi. din p u n c t de vedere al flexiunii lor. A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e . iieregularităţi" specifice. v e r b u l conocer este r e g u l a t . ó ó 6 — cinci sau şase. veintinueve. pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate. (Dintr-o astfel de grupă -incoative. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis.conocerá — va cunoaşte.. -ocer. — verbe neregulate (ser. se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático. S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) .). veintidós. corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " .^. huyes..pedir". Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. comer. vivir). se u t i l i ­ zează. tip .) 165 . Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) . puedes. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o..face parte conocer. ir etc. Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e . estar^ tener. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e . Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . poder —puedo. De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc. în: — verbe regulate (tomar. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático... m a i corect. şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o..huir" etc. tip ... dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer. -ecer.

datorităi lui. plăcutul interzis ieftin. valoare de substantive abstracte. como lú etc. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie.^. de este modo (de esta manera) — în felul acesta. ' Cine umblă rău. Dacă este vorba de mai multe persoane. tú y yo (tu şi cu mine). curent bun rău folositor. termină rău. No sé c u á l será el resultado (lucru). salvo tú (in afară de tine). cuando. máximo — cel mai mare. revine s c u m p 166 . în limba romînă.): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative.). De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. lo máximo posible — cît mai mult posibil. posibilul în curs. In fraze interogative. como él — ca şi el. Este interesant de semnalat faptul că. Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*.Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). u t i l u l p l ă c u t . tine etc. que. mal acaba. In limba spaniolă însă. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil. care capătă. expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. entre él y yo (între el şi mine). în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute. se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. donde etc. según yo (după mine). como este urmat de un pronume în nominativ (como yo. Superlativul adjectivului grande. dacă este însoţit de prepoziţia de. quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo).

Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés.u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. Ceea ce. Am citit ceea ce ai scris. tuyo cual: etc. Şi sînt într-adevăr. carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult. yo no lo soy. — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v . Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu. aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă .: Al meu şi al tău. 167 . ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . despre Io.\ —ţ. — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. He leído lo que has escrito. ¿Lo comprendes? Tú eres alto. cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . A m v ă z u t î n t r . Vechea poveste. ¿Sois mis amigos? Lo somos. ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). înţelegi asta? Tu eşti înalt. — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que. Y lo estoy. formándose — formîndu-şi. Debes de estar muy cansado. Lo que. yo lo ignoro. Lo de siempre. l a que bien se aprende no se olvida.î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. eu (o ignor) n-o ştiu. Lo mío y lo luyo. a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . In acest caz. Tu ştii engleza. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă . Trebuie să fii foarte obosit. eu nu sînt (aşa). s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel.

. ceea ce e foarte puţin. fig. / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. d o m e n i u . Quando ya no se ve más. 4. Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic. învăţînd-o. dar eu n-o ştiu./ de modo que— astfel î n c î t . Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . Las cartas están escribidos de estos alumnos. proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. Numele meu este Henric (Enrique). 6. M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. Dacă nu studiază aceste probleme. EXERCIŢII 6 1 . El papel del nuestro libro está nuevo. 4. 5. In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. 3. 6 2 . care este al tău? 10. 2. t ă r î m . 5. El amigo cuios libros e leido eres buena. / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. 2. nici de unde vii. In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. Port acelaşi nume ca şi tine. . peste puţin timp nu vor mai şti nimic. aşa c ă . 6. 9. La agua del rio esta bueno. mi-am dat seama că e foarte interesantă. care î n s e a m n ă : p l a n . 7. Tu ştii bine rusa. . io le todavía veías. nici cine eşti. 8. 3..

ceea ce însemnează că avem a face. în cazul lor.LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. în c o n t i n u a r e . apoi de sunetul e sau i. cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. deci. a m obţine * guem şi *guiniónp I a t ă . qui. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. călăuză acvilă. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . se folosesc tot grupurile de litere gue. cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. giie. pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion". gui. A ş a d a r . cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. giii). i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. (Se scrie. vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 . folosim acelaşi procedeu. In limba s p a n i o l ă . Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. Pentru a le reda în scris. palid.

La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. tanto en España como en Latinoamérica. salgo a buscar. la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo. porque me matas Y sin ti porque me muero. la alegría. 170 . II Ni contigo.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo. porque sin dueña no puedo andar.

III Quiéreme poco a poco N o te apresures. A los árboles altos Los mueve el v i e n t o . 171 . Y a los enamorados El pensamiento. IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver. Que lo que yo deseo E s que me dm*e.

se acuesta y no tiene sueño.VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di. VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto. 172 . VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor.

a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a . Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n .IX Aunque tú no me quieras. Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas. 173 . X El puente voy a pasar. Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue. No sé si lo pasaré. cada vez que galopaba. Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. de corbata me servía. tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía . Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré.

v e r b e l e : pensar. u e . Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu).PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care. necaz puente m. (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). perder. desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 . are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. contar.. respectiv. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . de e x e m p l u . Acest fenomen. hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. p u n t e . n u m i t diftongarea verbelor. v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate.

am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe". De aceea.. verbul respectiv diftonghează si el.. Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul.piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 . putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue. cu o valoare relativă. Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică. ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. le vom nota cu un d. De exemplu: contar a p o v e s t i .

verter — a vărsa . costar — a costa . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . encender — a a p r i n d e . volcar — a r ă s t u r n a . des­ plegar — a desfăşura . recomendar — a r e c o m a n d a . resonar — a r ă s u n a . — d r a g o s t e . morder — a m u ş c a . de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. extender — a e x t i n d e . despertar — a d e ş t e p t a . -order. renegar — a r e n e g a . acostarse — a se c u l c a . tronar — a t u n a . remendar — a c î r p i . quebrar — a sfărîma . -erner. moler — a m ă c i n a . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder. temblar — a t r e m u r a . -olver. sonar — a suna . negar — a n e g a . soltar — a dezlega . a întoarce . a iubi) -|. volver — a se î n t o a r c e . enterrar — a î n g r o p a . absolver — a i e r t a .p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . tender — a î n t i n d e . disolver — a d i z o l v a . soler — a o b i ş n u i . m ă p r ă p ă d e s c . a v o i . • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . empedrar — a p i e t r u i . desenvolver — a desfăşura . encontrar — a î n t î l n i . rodar — a r o s t o g o l i . demostrar — a d e m o n s t r a . retem­ blar — a b î ţ î i . care se a l ă t u r ă acestuia. envolver — a î n f ă ş u r ă . probar — a proba . -erter şi -oier. rogar — a r u g a .. m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . tostar — a frige . dor. De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . desterrar — a exila . quiso. colar — a s t r e c u r a . quisiste. a d o v e d i . demoler — a d ă r î m a . Verbul querer. soterrar — a î n g r o p a . poder — a p u t e a . defender — a a p ă r a . querrás e t c . promo­ ver — a p r o m o v a . nevar — a n i n g e . herrar — a fereca. helar — a î n g h e ţ a . tentar — a i s p i t i . devolver — a î n a p o i a . a r e c u n o a ş t e . quiéreme—iubeşte-mă . -over. -ender. a îngriji de . sosegar — a se o d i h n i . a t r e m u r a m e r e u . d o r i n ţ ă . 176 . me muero — m o r . conmover — a mişca s u f l e t u l . devenind querré. a p o t c o v i . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . asolar — a j e f u i . u n d e r ă d ă c i n a este quis-. La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . regar — a s t r o p i . llover — a p l o u a . querer m. invernar — a i e r n a . fregar — a freca. conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . comprobar — a c o n s t a t a . aprobar — a a p r o b a . entender — a î n ţ e l e g e . doler — a d u r e a .

servir. impedir. t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. verbe c a : competir. care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo.. pidamos) şi la persoana a I l I . decît cel care nu vrea să audă. palabrita — c u v i n ţ e l .a s i n g u l a r . i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v . La prezent i n d i c a t i v . pidieron). seguir.Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe.. v o r b u l i ţ ă . pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul). aude ceea ce nu doreşte. 12 177 .a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió.consoană -ir -ed -ir) medir. vestir. que el que no quiere oír. e. d i m i n u t i v al substantivului palabra. Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a.i t a ) . repetir. oye lo que no quiere. Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. todo lo pierde. o sau diftongii ie. No hay peor sordo. sînt de t i p pedir. Quien todo lo quiere. N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e . Nu există surd mai rău. De aceea. U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( . io. Cine crea totul. d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e.

fără să vrea. dicen. 67. iar gerunziul: diciendo. No recordó. Mis amigos pensan en este problema. zis). 5. E l vino no cabo en el vaso. decimos. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi. V î n t u l mişcă a r b o r i i . 4. cîinele acela negru muşcă. o traducere cît mai literară a lor. — participiul trecut este: dicho (spus. Nuestros amigos sonreen. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . 4. 7. ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 5. Antonio se veste con una americana n u e v a . Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. 8. de ce n u ? 1 1 . dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. 9. 1 Aici. de fapt. Mă doare un d i n t e . decís. 2. — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. 3 . Vreau să m ă odihnesc. 66. 7.Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. Nu p o ţ i să i n t r i . 14. 6. diga e t c . Mama Iui frige carne de porc. 6. EXERCIŢII 64. P o ţ i fi a t e n t ? 10. su n o m b r e . Desigur. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . în scris. . 65. 3 . Los alumnos n o querieron escribir. digas. 1 5 . dice. dirás etc. Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. 2. • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré. que te lo diga — să ţi-o zic (spun). P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . 12. Mă mişcă necazurile t a l e . lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. Unii oameni pierd t i m p u l . 178 . 1 3 . varsă apă pe j o s . Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce.

impresos. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. certificadas o con valores declarados. pero que se encuentran a menudo en los libros. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. Y aunque no seas lingüista o técnico. por medio de traviesas de hierro. En nuestro país. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado.5 POR EL MUNDO. Un tren Suele componerse de una locomotora. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. madera u hormigón. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión. el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. En diversos puntos de la vía.LECŢIA 2. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes. CAMINANDO. que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos. uno con otro. Sobre esto vamos a tratar en este texto. mercaderías.. algunas poco empleadas en la vida diaria. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos). donde el ferrocarril atraviesa los caminos.. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. Los trenes sirven para transportar personas.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos. y un número variable de vagones. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora. 12* 179 . animales o bien correo. En este texto habrá numerosí­ simas palabras.

y el metro que va por vías subterráneas. Con todo esto. los tranvías. los coches. los trolebuses. las motocicletas. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura. Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. los autobuses.En las grandes capitales. hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. Hablaremos primeramente de los aviones. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. es decir ser más veloces que el sonido. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . Con éste. o sea supersónicos. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas.

en éstos. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. el timonel. y un gran número de camarotes. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco. o por los menos a la atmósfera. otros oficiales. emplean paracaídas. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. Los de velas tienen dos o tres mástiles.de nuestro sistema. cafés. En un transatlántico hay salones.. 181 . Pero volvamos a la tierra. En un puerto se puede ver. un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete. y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. piscinas de natación. cines. abriendo así una nueva era en la historia del mundo. bibliotecas. algunos camareros y un piloto. la marina de guerra.piensan volar también a otros planetas . el cocinero. varios marinos y grumetes. además de los barcos mercantes. el médico. De costumbre. así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro. Hay barcos de vela o de vapor. salas de teatro.. Integran la tripulación de un barco: el capitán. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas. y. su segundo. vergas que sirven para sostener las velas. palo mayor y palo de mesana. pero tienen también un motor. restaurantes. tales como: El helicóptero. salas de deportes. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar. los aviadores. Para largas travesías. En caso de una catástrofe aérea. Antes de terminar. como son las del Atlántico.

frínar hormigón m. vagon cohete m. a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. los cuatro lados de un barco son: proa. par 182 . mecanic marcha mers. m a ş i n ă . catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . vapor caída cădere caldera cazan calma calm. cabină pe vas caminar a u m b l a . flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. a u t o m o b i l . a los que están acostumbrados a navegar. ospătar camarote m. babord bandera d r a p e l barco vas buque m. a r ă t ă c i . Si el mar está en completa calma. Además. PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge. nunca les ocurre eso. m a t e l o t guardabarreras m. controlor integrante i n t e g r a n t . c o m p o n e n t integrar a forma. camion. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. a hoi­ nări camión m. babor y estribor.Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. indispoziţie maquinista m. linişte camarero chelner. m i ş c a r e . paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. personal palo a r b o r e . n a v ă . tribord ferrocarril m. înot nave / . Como es sabido. nadie sufre molestia alguna. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. beton impreso i m p r i m a t inspector m. cale ferată flotador m. ofiţer ordinario obişnuit. t r ă s u r ă . popa. m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m.

valoare vela pînză veloz iute. tender timonel m. v o m d a . u n t a b e l cu exem­ plificări. paraşută paso trecere . Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser. p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. trinchet tripulación /. pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 . piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. pas peligro pericol peso greutate piscina bazin. Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă . Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1.-l) în propoziţii de sine stătătoare. în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă . rapid verga vergă vía cale yate m. iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. o urare.paracaídas ni. Modul subjonctiv se întrebuinţează: . echipaj valor m. a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m. în c o n t i n u a r e . o îndrumare. d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . m o d u l cel m a i folosit este indicativul. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 . timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. şină riesgo risc segundo secund soler d. De fapt. o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. în astfel de p r o p o z i ţ i i .

. locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u . î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo. . . p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare. n u m a i dacă în caz că. în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que . c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a . no te permito hablar de este modo. . .. doar să doar să înainte de a cu condiţia că. . Oricare ţ i . Oricine ai fi.4. Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión.a ţ i c e r e .. Pe oriunde a r f i . nu-1 a p r o ­ băm. Cualquier auxilio que me pidáis. Orice ajutor m i . Oricine ar fi e i .. nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. . presupunînd în caz că pînă cind. . .a r fi profesia. Por doquiera que e s t é . pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . 2.. Quienesquiera que sean.. para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să.ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 ... Quienquiera que seas. şi a n u m e : 1. în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que. no lo apro hamos.

no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles. sabrá bien. o eventualitate etc. Cînd a c ţ i u n e a e certă. Voi ieşi chiar dacă n i n g e . P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Te perdono con tal que confieses tu culpa. Am ieşit deşi a nins 3. După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. Procuraré contentarte.m i ceri lucruri i m p o ­ sibile. î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere. D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 . Saldré aunque nieve (subjonctiv). n u ­ mai să n u . aún cuando mientras Mientras aprenda. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . Voi încerca să te m u l ţ u m e s c .De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . o îndoială. va şti b i n e . Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo.

permisiune. dorinţă. ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. que tenga tantos amigos.. n e p l ă c e r e . El médico duda que el enfermo pueda curarse. ordin. 186 . Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. Dudo que sepas bien esta regla. Nu cred să fie aşa. Creo que duerma. Me ruega que venga. I) voinţă. Me alegro que aprendas este idioma. se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . părere: Quiero que Manuel me espere. necesar să citească acest articol. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . rugăminte. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. după verbe care exprimă presupu­ nerea. Sora noastră ne cere să-i scriem. s p e r a n ţ ă . nu-1 a d m i r . G. în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a . Să se c o m p a r e : Creo que duerme. Speră să poată veni cu t i n e . Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă.es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. dudoso que vayamos al teatro. sau în propoziţii afirmative. S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . Mă bucur că înveţi această l i m b ă . interzicere. s u r ­ priză. Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . îndoiala. nesiguranţa. Por más bonito que sea. no lo admiro. în propoziţii negative. sfat. uneori. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. f r i c ă . r e g r e t . pensar etc. cerere. după (cîteva) verbe ca: creer. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . prevenire. Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . 4. după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . Mă roagă să v i n . după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. conveniente que salga a pasear. bine să iasă la p l i m b a r e . Temo que vuelvas tarde. 5. indispensable que lea este artículo. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. neîncrederea. negarea: IVo creo que sea asi. preferinţă): Espera que pueda venir contigo. Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i .

¿Te acordarás de mí. — cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. Fie ce-o fi. d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. 8. Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. dar n u m a i la persoana a I l I . în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e .a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). Caut un om care ştie să vorbească portugheza. la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta. cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. Cînd o să vină. todo lo que. s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. voi fi acasă. n e l i o t ă r i t . „se află". cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia. Mai precis. iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. „este".7. d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . a fost va exista (va fi) 137 . Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. O să plecăm cînd veţi telefona. d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v . m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. estaré en casa. Sea lo que sea. de o p o s i b i l i t a t e . Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă. Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " .

Prietenul meu se duce des la teatru. por vía aérea — pe cale aeriană. I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 . locuţiunea o bien. Au îost cazuri cînd. De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r ..Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres. E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s .. cu acelaşi î n ţ e l e s . Vor fi mulţi oameni. guardaba­ rreras (cantonier). 200 — doscientos. se p o a t e u t i l i z a . care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i .) — a d e s e a . ca şi cuvintele paracaídas. m i j l o c ..u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase. este u n verb defectiv. pararrayos... Los días de verano suelen ser muy calurosos.. suele componerse — se c o m p u n e de obicei. Vía — cale.un s u b s t a n t i v . p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). V e r b u l soler d.. P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o. folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b . por medio de — cu a j u t o r u l . o bien — sau.. fie din două sub­ s t a n t i v e . por tierra — pe u s c a t . Hubo casos cuando. a menudo (adv. e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t . guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne).

— u n i i d i n t r e acei c a r e . marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i .. M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă . p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc. P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos. Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . armada 189 . algunos de los que. . roţile a v i o a n e l o r ) . a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i . a r e l u a . U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón.Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor). los de velas— cele cu p i n z e . Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb.. A nu se confunda cu — escadră. . la h i d r o a v i oane. acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). flotador — flotor.

654. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos. 666. In orice caz trebuie să ştii să înoţi. 190 . 2. nu-1 pot •citi acum.EXERCIŢII 6 8 . Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. 999. un rezumai al său. 3. 4. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 789. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună. 456. 222. pentru că altfel «şti în mare pericol. Cînd voi avea o ghitară. 2001. 345. 5. 7 2 . Nu cred să fie aşa. Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. 6. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . Cuando yo (tener) dinero. tenemos que (ir) al teatro. Să se citească de cîteca ori textul memorie. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. 888. a fin de que (estar) contento. Voi încerca să învăţ. 7 1 . 11314. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. 333. 444. 785. 7. 1957. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente. 1960. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. 513. 7. 9. Venga o no venga. Oricît de interesant ar fi acest articol. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 8. 5. 4. 3. no habrá guerras. 8670. 555. 2. me •compraré estos libros. 123.el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70. 919. 516836. voi cînta adesea. 2501. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. Te rog totuşi să crezi. 8. 6. 5512. 6 9 . 777. Te daré cualquier libro que me (pedir).

LECŢIA

26

Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j ; litera j există însă, dar are altă pronunţare, diferită de cea din limba romînă. Spaniolii pronunţă această literă, oriunde s-ar găsi, ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". In felul acesta, cuvintele: ojo — ochi; rojo — roşu ; Juan — loan, Ion; joven — tînăr; mujer f. — soţie, femeie; hijo — fiu, se pro­ nunţă: oho, roho, Huan, hoven, muher şi iho. Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. Deci grupurile ge, gi se citesc he, h i ; bunăoară: gente f. — lume, oameni; general — general; gitano — ţigan; fragil — fragil, se pronunţă: hente, heneral, hitano, fráhil. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă ; oveja — oaie ; jefe rn. — şef; jardín m. —• grădină (de flori); Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume); in­ geniero— inginer; gigante—-gigant, uriaş; trágico — tragic; José — Iosif; Jorge— Ge or ge ; margen f. — margine; Argentina. Notă:
î n textele vechi spaniole, în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte, exemplo, México etc. Astăzi, schimbîndu-se ortografia, se scrie: Qui­ jote, ejemplo, Méjico, litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs, ca în romîneşte, b u n ă o a r ă : próximo (viitor). Mexicanii au p ă s t r a t însă, din t r a d i ţ i e , ortografia veche, a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor, şi de aceea m a i scriu şi azi México, deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico.

TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos, pero, a nuestro enten­ der, bastante divertidos e instructivos. Leyéndolos, se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. Y aunque no es literatura popular, tal como fueron las coplas, estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles, Félix María Samaniego, autor de las famosas "Fábulas morales".
191

EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando, a orillas de un estanque. No muy lejos pasó una serpiente, la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. El pato, muy orgulloso, le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él; porque, recalcaba: "Soy de agua, tierra y aire: Cuando de andar me canso, si se me antoja, vuelo, si se me antoja, nado". Después de escucharlo, la serpiente le contestó que no debía presumir tanto, porque "ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo; y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo".

EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. Sin perder tiempo, bajó al río y le cogió. Un minuto después, el cuervo se paró en un árbol, llevando el cangrejo en el pico. "¿Qué puedo invocar para

192

como tú. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. — ¡ Aja, aja ! — gritó el cuervo, y abrió todo el pico. El cangrejo, muy alegre, cayó al río. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo, para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón, el blanco y rubio, y de la hermosa y negra Gatalinda. El ágil y elocuente Roequeso, después de largas disputas, proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. Pero, en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata, todos se quejaron: — Por favor, no me escojáis; yo soy corto de vista — se lamentó uno. — Yo soy ya muy viejo, debéis respetarme — gritó otro. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato.
PALABRAS NUEVAS
ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni, a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. clopoţel coger a culege, a prinde confesar d. a m ă r t u r i s i consejo consiliu; sfat corto scurt cuerTO corb

cuteza

193

chillar a ţipa diestro priceput, dibaci dirigirse a se îndrepta; a se adresa doler d. a durea entender m. părere, pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. eleşteu famoso faimos, vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui, a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. origine, obîrşie orilla mal, ţărm

pariente m. rudă pararse a se opri pata lab;i; r a ţ ă pato răţo i pico cioc ; vîrf; tîrnăcop presumir a se făli, a se crede quejarse a se plínge ratón m. - şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond, gălbui sacre ni. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn

ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere), se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i , persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". E clar că nu este vorba despre „ t i n e " , ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta, cîteva zile în c a p i t a l a e i " , î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă , cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă, persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. U n e o r i , în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. în acest caz, se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. Cineva îndrăznea să răspundă. în loc de: Se se atrevía a contestar. 194

la cual — care. Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care, fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă , devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu, care a venit îndată.

Invité a mi amigo, el cual pino en seguida.

Afară de a c e a s t a , se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte, p e n t r u că r e l a t i v u l cual, a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que), nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros, jorrados en piel, con láminas, los cuales (que) me fueron enviados en seguida. Am cerut nişte cărţi legale în piele, cu planşe, care mi-au fost trimise imediat.

le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I - a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează, în mod practic, de la persoana a I l I - a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v , căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a, -as, -a, - a m o s , -ais, -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i - a , la prezentul subjonctivului). De e x e m p l u , verbele trabajar, comer, vivir, fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron, comieron, vivieron. E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus, o b ţ i n e m :
I

trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13*

II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran

III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195

Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor:
haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara, -aras, -ara, -aramos, -aráis, -aran. Conjugarea a II-a şi a I l l - a : -iera, -ieras, -iera, -iéramos, -ierais, -ieran, care, în cazul verbelor regulate, se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. 2. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i , m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase, -ases, -ase, -asemos, -aséis, -asen. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese, -ieses, -iese, -iésemos, -ieseis, -iesen, cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran

comiésemos tuviésemos

3 . A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles, p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă, fără nici o modificare de sens.

B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. Aceasta este concordanţa tim­ purilor. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară, atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. 1. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent, perfec­ tul compus sau viitor, în propoziţia secundară se utilizează, pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte, pre­ zentul subjonctivului:
No creo (no he creído ; no creeré) que venga. Nu cred (n-am crezut, n u voi crede) că o să vină.

196

iar, dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală, perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. Nu cred să fi venit.

2. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu, imperfect sau mai-mult-ca-perfect, în propoziţia secundară se utilizează, pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior, imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i - a ) : No creí (no creía, no había creído) que viniera (viniese). iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. N-am crezut c-o să fină. celei din principală, N-am crezut că venise. mai-mult-

Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto u n peí l e c t u n, B . Pluscuamperfecto Note: Propoziţie secundară Subjuntivo

> Presente (Perfecto) J 1 T ¡. , ,-, . TT , I Imperfecto I o II / /TU p . \ J l .Pluscuamperfecto r ;

1. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ, în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Nu-1 lăsa să iasă (să plece).

2. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. Come de prisa como sí fuera última comida. Tu trabajo pudiera ser original. su Aş dori să vorbesc cu George. Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. Lucrarea ta ar putea fi originală.

1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado, hayas cantado etc. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado.

197

le cogió — îl p r i n s e . S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e, i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a, o. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. Coger
rez. inii. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. subj. coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part.trec cogido

dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen

dirigido

volaba un cuervo — u n corb z b u r a . F o a r t e adesea v o m î n t î l n i , în textele spaniole, p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l , urinat de subiect, adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . E s t e o inversiune l i t e r a r ă , folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice, care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t , ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. Erau oamenii din satul acela foarte viteji.

continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar, seguir, terminar etc.) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto, hemos continuado hablando. El profesor sigue explicando. Terminó declarando que... sin După aceasta, am continuat să vorbim. Profesorul continuă să explice. în încheiere, a declarat că...

abrir — fără să deschidă (fără a deschide). Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v , care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t , se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. Fără să fi mîncât.

198

cayó al rio — căzu în r î u . Se foloseşte prepoziţia a, deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta ; de aci respeto — respect
Los jóvenes deben respetar a los viejos. El respeto para con los viejos es un deber. Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie.

Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă, şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"', ,,a ţ i n e / d e / " ) , de unde expresia respecto a—faţă de. el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) ; t ă r c a t . Matarratón— (Ucide-şoarece), Galalinda (Pisică-frumoasă), queso ( R o a d e - b r î n z ă ) . Roe-

Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s :
Cuando el gato no está en casa, bai­ lan los ratones. dato con guantes no coge ratón. El hijo de la gata, ratones mata. Ratón que no sabe más que un llorado, presto es cazado. Las galas cuanto más maullan menos cazan. El gato escaldado del agua ¡ría huye. Cînd pisica nu-i acasă, joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă, suflă şi n iaurt).

Otros refranes

explicados:

No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e , insegura. Del joven el remedio, del viejo el consejo. Cada oveja con su pareja. 199

EXERCIŢII 7 3 . Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori, frazele:

Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. Extendió la mano con un gesto exigente. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. 7 4 . Să se conjuge la subjonctiv perfect, imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r , v e r , u n i r şi 7 5 . Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir.

1. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. 2. î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. 3 . Dar corbul rămase neînduplecat. 4. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . 5. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că, în consecinţă (por consiguiente), i se jignea familia. 6. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. 7. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 8. Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 9. Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a , fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . 10. F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. 1 1 . Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. 12. Mă tem că o fi v e n i t . 1 3 . Aş vrea să văd un film. 14. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. 15. După masă au continuat să vorbească.

LA HABANA. -

Castillo

El

Morro.

200

. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste. estoy muy bien.... — No quiero molestarte. — ¡Magnífico!. — Ninguna molestia.. y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas. porque tengo sorpresas para ti. pero tardará poco (indicándole una butaca). Puedes tomar asiento ahí.. Carmen. — Está bien. (está pensando).. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar.. palabra por palabra. (poético) por bosques espesos y obscuros. donde. de máximo interés para t i .. Me alegro mucho que hayas venido. Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes. — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh. Ah. Carmen. todo lo que has sabido por él? — Un momento. claro está.sí. Debo pensar un poquito para acordarme de todo.LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel.. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti. por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos. 201 .. Jorge. ¿Puedes referirme ahora. todavía no he terminado. Rafael me explicó seguidamente que por los montes. muy interesante. ¿Qué tal? — Bienvenido... por favor.. muchas gracias. no se verá alma viviente por ningún lado.. Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país.

por último. Por mi parte.. El será el conductor. porque no hay sitio más que para cuatro personas. — No.. V tú. — Resulta pues que iremos solamente tres... por las carreteras iréis en su automóvil. dispensa.. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya. el que está estudiando para médico. mientras que. Solamente quiero agregar eme. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche.. todas las etapas de vuestra excursión..andaréis a pie. yo. — Siempre estás interrumpiéndome.... Rafael ha pensado ya en todo. y su hermana Clara. también irán el primo* de Rafael. Yo quisiera continuar describiendo. — ¿Tú no vienes? — No. — No te preocupes. donde quedaréis 202 . — Perdón.. no te enojes.. sacrificándose por los demás.

a q u í lo t i e n e s . E s t o es t o d o . u n a singular ocasión de v e r . me v o y a h a b l a r con él. ¿puedes p r e s t a r m e . . . A h . ¡ N o t e v a y a s ! . P e r o . . medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. . S i n a y a no es n a d a pintoresca. . y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . P o r otra p a r t e . En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. Por lo que toca a los. Te ruego que m e envíes. . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . P o r eso creo que v a aser. . p e r o . por favor. — E f e c t i v a m e n t e . . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . m u y p r o n t o . por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. m i r a p o r la v e n t a n a . u n a por u n a . será algo c o m p l e t o . a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. — H a s t a luego y . . por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. . a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. a l g ú n d i n e r o ? — Sí. — B u e n o . Me referirá.) H a s t a luego. ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii.dos días y luego iréis a u n lugar. cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . — P e r f e c t o . un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . (Sale. Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . por c o n s i g u i e n t e . ahora sí. — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . por qué p r e o c u p a r o s . . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. . . por ú l t i m o . Mira. no tenéis. p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 . ¿ q u é ? . a h o r a . — P o r el m o m e n t o . . por si a c a s o . . ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . en s e g u i d a . el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . . p e r o . . por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . ¿Volverás? — Sí. ¿sabes q u e v o l veréis. . h a b l a r ? — C l a r o . como n o .

dejar a lăsa detalle m. rămăsei surprins. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. cămin lado latură magnífico minunat. măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. a deranja molestia supărare. amănunt devolver d. El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. deranj monte m.u n gerunziu s a u . Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido. munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. u n e o r i . a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . Citind (la citirea) articolul(ui) acela. 204 . I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r . a înapoia dinero bani dispensar a ierta. în cadrul acestei analize. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. detaliu. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. stufos excursión /. Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo. precedat de prepoziţia l a .loc a c ţ i u n e a . Vom studia. p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc.

I . Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) .Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . Este libro es para ti. es nada pintoresca. excursio­ După unii a u t o r i . Notă: De preferinţă. para. Debo pensar para acordarme. Salgo para Toledo. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e . Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. acţiunea: sau 2 . Saldréis para Sinaya. Plec la Toledo. cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. în majoritatea cazurilor. Exemple: Voy a Toledo. după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. gîndesc ca să-mi medic. Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe. 205 . substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. arată o comparaţie. Or. Merg la Toledo. se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. iar după salir. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. 4. Sinaia nu e de loc pitorească. Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. îţi este destinată. (a deveni) 3. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. Este foarte (util) folositor nişti/or. Es á estudiando para médico. E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . Această carte c pentru t i n e . pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. e des­ t i n a t ă vînzării.

p r i n „aici" sau „acolo". Se t r a d u c e în limba roi n î n ă .•5. Nu e loc decît pentru patru persoane. e x p r i m ă ideea de t i m p .No hay sitio más que para cuatro ¡personas. durată: A lăsa ceva pe mîine. a-i arde de.. Citi pentru sine. 7 . R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. £>ejar algo para mañana. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. L n e o r i se poate confunda cu para. Bun ca să rezolve această afacere. Estas flores están aquí y ésas ahí. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. se poate t r a d u c e în diferite feluri. după caz. formează expresii cu v e r b u l estar..Este dinero es todo para ti. Florile acestea sînt aici. Bueno para resolver este asunto. lui ese). "2. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r . colea. ahí— a i c i . î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m . 8 . a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " . aptitudinea: Apt pentru muncă. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r . în a m î n d o u ă cazurile.. estar para -f. P r e p o z i ţ i a por. . aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a.. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 .. . în <3.. t e r m e n .substantiv — a ii dispus să. în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l .. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător. în acest sens. iar acelea acolo. acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că. no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). hablar por teléfono — a v o r b i la telefon.

Mira por la ventana. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare. din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . No se verá alma viviente por ningún lado.. de obicei.. îmi va povesti totul pe stradă.. A considera pe cineva învăţat. ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. (din acest motiv cred că. II consider (drept) trădător. Vom merge prin locuri sălbatice. în schimb). uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo. prin păduri dese.. o f i n a l i t a t e . 4. a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru. Lucrez în locul prietenului meu. Pasar por delante de la casa.ideea de d e s t i n a ţ i e . 3. în ce scop? (funcţiune finală).. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri. a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e .n e de t e x t u l lecţiei de faţă. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a . Ha venido para interesarse. A venit din interes. în t i m p ce por indică m o t i v u l .. o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno.por qué? — de c e . Ani mers prin Moscova la Pekin. Se rostogoli pe pămînt. Trabajo por mi amigo. 207 . Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos. a r a t ă cauza Por eso creo que. por aldeas. e x p r i m î n d .... Me alegro por tu éxito. Lo tengo por traidor. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce. Ha venido por interés.. p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii... A venit să se intereseze.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t . Me referirá todo por la calle. cred că. prin sate.. Priveşte pe fereastră. A trece prin faţa casei. Rodó por la tierra. Tener a uno por docto. S e r v i n d u .. 2. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1. No daré mi libro por el tuyo. Pentru nimic în lume.. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. por bosques espesos. Compré este pan por dos pesos. sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea. A lua ceva drept bun. cauza unei a c ţ i u n i . Mă bucur de (pentru) succesul tău.. ideea de mişcare î n t r .. Fui por Moscú a Pekín.) II decorară pentru vitejia sa. Le condecoraron por su valor. u n scop.

. 8 . Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. Tantos kilómetros por hora. Un kilogram de unt de persoană. e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile.. p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. Am împrumutat cartea pentru săptămînă. Por mi parle. Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?. Mă prăpădesc după excursii. Mă interesează arta modernă. e x p r i m ă ideea de măsură.5 . Lo cogió por la oreja. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune. 9 ..... o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere.. a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. u n sentiment. He prestado el libro por una semana. Ver una por una todas las hermosuras. t>. Atîţia kilometri pe oră. „Teatro" por Lope de Vega. pe seară.. Am vorbit timp de o oră. cîl timp?): Tor ia tarde. cu verbe la p a s i v . o He hablado por teléfono. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano. 1 1 . a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara. A lua de mînă. Tengo interés por el arte moderno. o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică. Me envíes por correo aéreo. Să-mi trimiţi prin poştă aeriană. 11 apucă de urechi. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. 208 . Din partea mea. 7 . Es educado por su madre. in ceea ce mă priveşte. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. Un kilogramo de manteca por persona. Hemos hablado por una hora. 10. a r a t ă timpul. 12.

apare în construcţia por -\. ca: te rog. se foloseşte cu verbul estar. enviar). 16. Oricît de frumoasă a r fi această femeie. 14. urmează după anumite verbe de mişcare (ir.. 15. construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13). nu m ă t e m de el. stînd înaintea unui infinitiv. te perdonaré. Por hermosa que sea esta mujer. 14 209 . no pudo dormir..que. Por ser yo tu amigo. apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri. poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea.adjectiv -\.. care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. 17. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto.13. te voi ierta. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. nu p u t u dormi. A t r i m i t e după doctor. Oricît de rău ar fi. înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv. Enviar por un médico. Deoarece sînt prietenul t ă u . Deoarece a mîncat a t î t .. tînd că se caută ceva: Ir por pan.

iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia. Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . g se notează p r i n grupurile q u . -go. toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l .i a n ) . -ia. (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e . -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau . poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. . Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate. querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 . fiind însuşi i n f i n i t i v u l .de interés máximo — de foarte mare interes. -ca. -iais. . g u .t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i . largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a . modificarea constînd în aceea că sunetele q.e . -ias. -iamos. .

saldría. stu­ diate de noi în lecţia 17. saber. Se poate spune că folosim exprimă: 1. tendría. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. habría. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . 2. decir şi hacer tac: diría şi haría. şi a n u m e forma a I l I . querría. salir. Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 . se repetă şi la condiţional: 1.Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. poner. poder. 3. 2. ¿Sería útil lo que compré? 4. vendría.a a imperfectului s u b j o n c t i v . A afirmat că vă va ajuta. loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv. Această construcţie se n u m e ş t e . Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . imperfect forma a Il-a). podría. o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. futuro en el pasado. haber. Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . tener. o acţiune viitoare (într-o propoziţie. secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. ci u n t i m p . o dorinţă: Desearía venir con vosotros. forma I) s a u . deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect.

Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. no habría hombre que al campo saliera. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . ţi l-aş da. poate fi enunţată singură. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá. 5. fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. Dacă ar avea această carte.a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. Note: 1. me lo dará. adică cu propoziţia secundară. Dacă are această carte. mi-ar da-o. n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). în care se află ipoteza. în propoziţia secundară. de obicei. mi-o va da. cu nuanţă opta­ tivă. me lo daría. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r . iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi. Dacă l-aş avea. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. Alteori propoziţia condiţională. cu si. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. (Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect. în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . Mă asigură că va veni. o ipoteză sau o acţiune ireală. atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. St el alacrán viera y la víbora oyera.z e n t . le lo daría.

tuvieres. deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e. anduviste. anduvo e t c . Se foloseşte cu v e r b e .în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I .mult. . sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). abajo — jos. Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera. las demás lo demás ceilalţi. i-a scris unui prieten de-al său. tuviereis. verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s .. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . -e. tuvieren. propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. tuviere. Mientras viajaba amigo suyo. los demás. durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré. mientras — în t i m p ce. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . o să v ă t r i m i t .perfectul subjonctiv. In s c h i m b . Te-aş fi vizitat. la fel ca tener: anduve. E l 213 . ţi l-aş fi dat.p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî).a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . E x e m p l u : tener—tuviere. le lo habría dado. anduviese. -emos. cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo. escribió a un In timp ce călătorea. Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i . -eis. (Propoziţia secundară: mai. tuviéremos. celelalte restul No tenéis por qué preocuparos. -es. -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I).a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său. N . Dacă l-aş fi avui.ca.

d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo. tal es el liijo. tal su huevo. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare).perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . Un astfel de spectacol. tener.e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. Nu există aşa ceva. Tot ca p r o n u m e .. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u . imperfect I şi II. tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''. totuşi p o s i b i l ă . 214 Cum e corbul e ţi oul său.. se m a i utilizează şi expresiile: tal. 7 7 . perfect. Atlta. Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. hacer şi oir. Expresii: -• con tal que — numai dacă. ser. însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . Cual es el padre. en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 .mult. tal: Cual el cuervo. Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent.. cu condiţia ca tales como — cum ar fi. E x e m p l u : Un tal me preguntó. Los que no aprendieren esto se arrepentirán. . estar. sau cual. mai.ca. Nu afirm aşa ceva. saber. Cum e tatăl aşa-i şi fiul. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e .. decir. atit de mare e opera sa. Yo te amaré cuando tú me amares. cual. Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) . No hay tal. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal.

Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. . am obosit. In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele. Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a ..favor. este viaje. de aceea nu trebuie să vă faceţi griji. terminar el estudio de esta gramática. ... Te rog.. No pudo levantarse de la c a m a .. 5. 12.. 3.. . Dacă aş fi vorbit cu el la telefon. . el m a r . i-aşi fi cerut cartea aceea. Dacă aş avea timp te-aş vizita. .. 17.. E s t a m o s . 7 9 . 10. esta maleta? 6. deoarece îmi place să discut cu t i n e . la m a n o . . haber estado muy enfermo y . Incepînd de săptămîna viitoare. Trebuie să treci prin Sinaia. Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . Citind acest articol m i . ¿. saldremos. Pero. 10. In t i m p ce călătoream.a m d a t seama că asemenea lucru este posibil. 12.7 8 . Aş dori să vin chiar astăzi. Debemos prepararnos. 15. . Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană. Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta. ¿Cuánto d i s t e . En esta maleta no hay sitio más q u e . yo la lie c o m p r a d o . 13. . . algún dinero más? 8. 4. 14. buena. Hoy . sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e .. A mí no me g u s t a . Era­ tele său e m a i b u n decît el. . . 18.. 8. 2. 9. nu am putea vorbi acum. . în limba spaniolă: 1. . 4. e mai bună decît celelalte. 10. . . . bonita que sea. dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. Dacă nu aş fi avut telefon. 6. Să nu crezi că această mineare e foarte rea. 3 . 2. las demás personas que estaban con él. consiguiente. nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . 19..qué te interesa? 9. . Să se traducă. După cit se vede. pentru a merge la Predeal... . ¿No tienes. . la tarde. Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . 7. 1 1 .si acaso. 1. le ayudaron tomándole . pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7. Fue a y u d a d o t a m b i é n . . 5. cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. 11. N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. tres camisas.

iar la plural se scrie chiar lores. dormido în loc de cansado. Este nevoie ca. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado. după ce am rostit ultima vocală. adică pe vocala dinaintea acestui d. Atragem atenţia. dormido). totuşi. bunăoară. toa la via. conform regulilor ştiute. că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. de exemplu. andar. Aceasta este pronunţarea riguros academică.LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. amistad (amiciţie. Astfel. aproape instantanee. ignorîndu-1 complet pe d. şi d final este omis. în cuvîntul duda. prietenie). limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. eliminînd defini­ tiv pe d. mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. iar în Andaluzia se spune. în loc de toda la vida. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. acest d intervocalic este aproape suprimat. 216 . ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină. iar al doilea mai slab. cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". d se pronunţă ca în romîneşte: dar. desdén (dispreţ). Intre două vocale. pe ultima silabă. primul d este rostit puternic. a vibraţiilor coardelor vocale. litera d se pronunţă mai slab. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. In anumite părţi ale Spaniei. salud (sănătate). La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei). nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. usted (dumnea­ ta). dejar etc.

e s ) .a plural). greutate universidad f. P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră).a sin­ Textual: dumneata vorbeşte.a plu­ ral). In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . posibilitate virtud f. de exemplu. Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud. universitate ciudad f. D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). î n limba spaniolă. Ustedes cantaron. Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive. v i r t u t e amplitud f. sau persoanei a I l I . -ud sînt feminine. In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i . m a i s i m p l u : el libro de usted. în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i . D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). care se prescurteazăîn Uds. V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) . sau „cartea dumneavoastră". se pot naşte confuzii. In acest caz d. s i t u î n d u . T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . oraş posibilidad f. exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla.. Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I . sau: Ustedes saldrán. deoarece. în cazul genitiv: su libro de usted sau. Vds. sau F s . Vd.a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) .. sau V. E x e m p l e : antigüedad f.S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . Los he visto a ustedes. g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. Le he visto a usted. De aceea. referitoare la pronumele de reverenţă usled. a n t i c h i t a t e dificultad f. 217 . pronumele usted corespunzînd gular.a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I . amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi. cît şi prin „cartea dumitale". în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă. expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui". r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . Ustedes hablan.s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i .

me voy por un médico. — No. . ¿Qué t a l ? — No me siento bien. . . No respire a h o r a . — L á s t i m a . Creo que me he resfriado. (Toma la mano de José y mira a su reloj.. Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . José.Vive m u y lejos de a q u í . (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. .. señor doctor. éste es m i amigo . EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! . 218 . ayer por la t a r d e . (Sale. Desnúdese de m e d i o cuerpo. — Hola. tengo un poco de fiebre. — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. . No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . Tosa u s t e d .) Después de unos m i n u t o s . Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . No es n a d a !. Bien. yo q u i s i e r a . EL DUCTOR: T a n t o gusto.. ¿viene alguien a cuidarte? — N o . tuve una tos t e r r i b l e . ya puede cubrirse. Ayer caí enfermo. — . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . . . A d e m á s . Debes c u i d a r t e b i e n . JUAN: Don A l b e r t o .José. José. No vale la p e n a .. doctor. He p a s a d o m u y m a l a noche. Sí. E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. JOSÉ: A sus órdenes.P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. — P e r o . ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . . Algo en todo el c u e r p o . Busca a o t r o .. . — Espero que no será n a d a g r a v e . y u n poco de dolor de cabeza.) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . Respire fuerte.. — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo. — P e p i t o . j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. no te m u e v a s de la cama por favor. P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . tengo n á u s e a s . ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o . o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d . . P e r o .

. después de las c o m i d a s . estará completamente curado. ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. J u a n . ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . doctor. JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí. pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. Yo volveré cada dos días a v e r l e . JOSÉ: No te enfades. . Pero no se asuste usted p o r q u e . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel. en general sí. EL DOCTOR: No me venga usted con eso. Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones. 219 . pero creo que puedo salir de la c a m a . sólo he b r o m e a d o . J o s é . . P e r o . efectivam e n t e . doctor. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . dentro de unos cuantos d í a s . t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " .EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . . JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . ahora ya tengo ganas de comer.) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo.

pi. De éstas tome usted lo que le dé la gana. así sé le pasará todo. sobre todo naranjas. JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora. frisoane. a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. t i m p . He aquí mi tarjeta de visita. adevăr vientre m. Más tarde podrá tocar el vino. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / . EL DOCTOR: No. febră fijarse a-şi da seama. gítlej gozar a se bucura. hombre. a observa garganta gít. si es posibile. m o m e n t régimen in. pero ya le expliqué a usted que no se puede. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. p lamín pulso puls rato clipă. JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. Todavía no está en condiciones de salir. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica.. sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . Hasta la vista y. salud. tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. poştală) tontería prostie tos / . certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. trate de dormir la mayor parte del tiempo. a păzi habitar a locui indigestión / . pintee 220 . sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro. d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. r e g i m .. a avea guardar a p ă s t r a . no.

referir (a referi). -erir. adherir (a a d e r a ) . 2. i m p . -ertir.neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j. Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir.a . Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) . divertir (a amuza) e t c . 221 . I I S u b j . Multe verbe de conjugarea a I l I . irap. Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j . preferir (a prefera). I Subj-.ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) . p r e z i n t ă fenomenul diftongării. Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir.

atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei. în limba spaniolă. următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum). hacer — haz. tener — ten. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. venir — ven. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 . modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. Dăm. la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular. poner — pon. în continuare. la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. ridică-te siéntese usted — luaţi loc. 2. ele) Note: 1. ir — ve.ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. aşezaţi-vă (de la sentarse d. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent. vocala tonică primeşte. accent grafic: levántate — scoală-te. vete — du-te. Modul imperativ prezintă. hazme — fă-mi. valer — val (vale). salir — sal.) La imperativul tului: negativ. ser — sé.

esperar (a a ş l e p t a . terog. încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) . I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. se te e t c . Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . ci don (feminin doña): don Pedro. (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5. In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. Y aún más.3. a s p e r a ) . Nada más. să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. por favor. 4. doña Isabel. Se espera lo que nadie puede saber. E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă .a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem. Şi încă mai mult. iar persoana a H . Nimic mai mult. Un poco más. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i . don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. Cu pronumele se me. care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). 223 . aguardar — a a ş t e p t a . ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. No hay más remedio. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u .

Por más que miro. îşi s c h i m b ă ş sensul. De mala gana. lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 . Nu scrii decit prostii. nu vă nimic. gana — poftă. De buena gana. guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " . Fără voie (poftă. E interzisă lipirea afişelor. Acesta nu e prost. tanto gusto — î n c î n t a t . régimen — r e g i m . No escribes más que tonterías. a lua seamă l a . Canta lo que te dé la gana. reloj — orologiu. encantado. falta = greşeală. a b ă g a de s e a m ă . d e v e n i n d reflexive. sino más bien ignorante. d i s p o z i ţ i e . . Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cîn ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . Nu observasem asta. No tengo ganas de bailar.sin falta — n e g r e ş i t . Cîntă ceea ce pofteşti. chef). . Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. Fii atent la el! Observă ce promite el. defect. Este no es tonto. chef. Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. De bunăvoie. N-am chef să dansez. servidor de usted. Din ce în ce mai (mult). La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. „a n u p ă r ă s patul". . ci mai degrab ignorant. fijarse — a o b s e r v a . Oricit privesc (de mult). No me había fijado en eso. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. c e a s . Más y más. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . no veo nada. m a i frecvent folosit la p l u r a l ganas. o r î n d u i r e . Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa a lipi): Se prohibe fijar carteles. E s t e u n u l din verbele care.

se muere. Como se vive. morir. î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e .15— învăţaţi limba spaniolă 225 . señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. traer. Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor. 8 1 . después de una larga visita. EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos. precum si la subjonctiv prezent. vivir. preferir. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. verbele: mentir. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. Prietenul meu încă nu s-a vindecat . grandes remedios. EXERCIŢII 80. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. 2. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . A grandes males. b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. hombre. El médico. 3 . Está curado por completo.LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud. ir> decir.

dar n-am găsit-o. nu este slab. este mai poetic şi mai confortabil. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. să cînte ! 16. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. 25. încă nu vă daţi seama? 13. 23. Cine o să vrea să cînte. 7. 11. Unde mergi dumneata? 12. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. 28. Bine. Sănătatea dumitale nu este atît de bună. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. Să ne oprim aici. Scuzaţi. uniţi-vă! 18. terminăm. 8. 9. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. Proletari din toate ţările. iŞtk^j&f. 24. Nu.complet. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. 14. Am răcit ieri. altfel pierdeţi trenul. Mai doriţi ceva? 26. V-aţi găsit pălăria? 10. eu voi aştepta aici. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. Prefer vaporul. eu nu le am. mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. Deşi nu mănîncă aproape nimic. 5. va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. Luaţi loc. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. 4. Trebuie să vă grăbiţi. 15. 21. 20. 22. 27. . — La Universidad. dragul meu. Să vi le dea fiul meu. o să mă ocup eu de asta. 29. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. 6. Fiţi puternici! 17. LA HABANA.

— ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza. 15* 227 . -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. no sirve. las cuerdas. ¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre.

Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . vacía. Mientras m á s se le q u i t a . — — Es nada y es ave. (El hoyo). — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . más grande es. Adán y Eva. si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í . — Tengo ganas de conocerlo. Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e). 2. Debe de ser m u y s i m p á t i c o . J o r g e . a su m a r i d o : — No te sulfures. al revés. — — Sube llena y baja La c u c h a r a . Vamos a adivinar 1. di con la boca que no con el corazón que sí. El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . 228 .

papá. a su padre. antes de salir para una visita: — Papaíto. Y sin darse cuenta. mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos.. Buen escolar EL PADRE: Pepito. y. inocente. ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito. Cuestión muy delicada Juanito. que cuando mi mujer duerme. EL PADRE: Magnífico. papá. sabes el alfabeto? — Sí. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . — ¡ Pero.¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás. hombre! Hazme el favor de estar atento. — ¿Pero no comprendes. — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche ! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?".. es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor.Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo. Yo me refiero a t i . —.

viejo. ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a . a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d... Cortando caña Después de un año sin verse. ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No.El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde. Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero. dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. a închide cuchara lingură cnerda coardă .. entonces. — Chico. eschimos humor m. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. umor. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta. afeíteme la cabeza. Se dieron un fuerte abrazo. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d.. leu 230 . — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. cortando conmigo en un cañaveral. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas.. PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo.. „la caída del imperio árabe". llegó a las cincuenta arrobas de caña. — Muy bien...

manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă ; chică necesitar a fi nevoie novio logodnic, i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t ; original

sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol

ANÁLISIS DEL TEXTO

desemejanza — neasemănare. Prefixul romînesc ne- se traduce adesea, în spaniolă, cu prefixul des-. Prefixul des- arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei:
pluma corteza agradable aprobar d. dicha pană scoarţă, coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d. desdicha a jumvili a descoji neplăcut, a dezaproba nefericire

In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-, din a acestui p ref ix:
continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto

latină,

a întrerupe neplăcere

Uneori, cînd cuvîntul originar pe s final:
semejanza sentimiento asemănare sentiment

începe cu s, prefixul pierde
neasemănare divergentă

desemejanza disentimiento

oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor; de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'". hace olvidar — te face să uiţi. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc); hizo conducir (conduse). Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice, hiciste, hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6), hicimos, hicisteis, hicieron. De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. — la participiul trecut: hecho — făcut. Exemplu: he hecho — am făcut.
231

Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje, condujiste, condujo etc. subjonctiv imperf.: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) , fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) . acortar... alargar — a s c u r t a . . . a l u n g i . Cu a j u t o r u l prefixului a- se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • — acortar a scurta — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina

cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). al revés—invers, pe dos, v i c e v e r s a ; de la coadă, la c a p .

AISLADO (El

que se quedó solo en una

isla)

Adán — A d a m . S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n ; e x e m p l u : Amsterdán. del todo — în î n t r e g i m e , de t o t , c o m p l e t . papaíto — t ă t i c u l e . L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e , care a u , în p r i n c i p i u , ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e , n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) , ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v , g e r u n z i u , p a r t i c i p i u , a d v e r b . . . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito, - i l l o , -ico, -uelo, -in. -ino, -ajo, -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito, -ecito, -ececito — „ -illo: -cilio, -ecillo, -ececillo — „ -ico: -cico, -ecico, -ececico — „ -uelo: -zuelo, -ezuelo, -ecezuelo, -ichuelo — ,, -ajo: -acuajo, -arajo, -istrajo e t c . Note: 1. î n general, cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito, piececillo 2. Cuvintele t e r m i n a t e î n a, e, o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito, librillo, librado, librejo 3. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu, res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >- chiquitiñuelo 7. Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita, Antonito, Luisico, Luisita, Cafr/iencita, Agustinico; Concha şi Conchita (de la Concepción); Dolorcitas, Lola şi Lolita (de la Dolores); Pepe, Pepito şi Joselito {de la José); Manolo, Manolita, Manolin, (de la Manuel); Bélica (de la Isabel); Cata şi Catana (de la Catalina); Pero, Perico, Periquito, Perucho (de la Pedro'", Francisquiio, Frasquito, Fras­ cuelo, Paco, Paquita, Pancho, Curro, Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco); Ruy (de la Rodrigo). A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes, Consolación, J)olores, Carmen, Pilar, Concepción, Remedios, Nieves e t c . . sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes, María de la Consolación etc. Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario,- María del Carmen, María del Pilar, María de la Soledad, María de las Nieves... Las cinco son Marías". •

233

î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e , m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie, care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l , şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă . I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul, diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho, hombrote b) sufixe depreciative, care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco, - u c o , -acho, -alia, - a t o , -astro, -orrio, - u z a , -ucho (şi uneori - a j o , - e j o , -ijo). De e x e m p l u :
libro casa Observaţii: 1. Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă), islote (insuliţă). 2 . A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă , desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale, o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas, nişte tenazas pequeñas, ci desemnează obiecte speciale. > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \

-ón (-ona)

hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l , a fi d r ă g u ţ " , a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. el favor de venir aquí? Hágame Ud. el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa.

López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e , la fel de frecvent ca Ionescu, Popescu la n o i . Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l , cuceritorul P e r u l u i . A fost ,ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u , A l m a g r o .
¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ?

darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12,5 k g cañaveral m. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r .

234

TEME I. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u - s e a t e n t s u n e t u l 0, frazele: mai multe ori, pronun-

El cielo de diciembre es aún puro y azul. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. I I . Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije; los dos bajamos los ojos, A tu padre no me atrevo; y no nos decimos nada, En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. Tu padre lo sabrá luego. Si duermo, sueño contigo; Si despierto, pienso en ti; Dime tú, compañerita, Si. te pasa lo que a mi.

EXERCIŢII 8 3 . Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu, la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect, v e r b e l e : agradecer şi traducir. 8 4 . Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Esto ombre no mostra buenas intensiones. 2. Soy seguro de que hacera mal. 3. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. 4. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. 5. Yo no sabe que hació el.

8 5 . Să se traducă în limba, spaniolă: •• 1. Ce crezi despre Petrieă? 2. Nu-1 cunosc prea bine. 3. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. 4. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru, aş merge şi eu cu ea. 6. Totul era liniştit sub cerul albastru. 7. Seara, după ce am muncit toată ziua, am venit la cină. 8. în bucătărie se simţea un miros plăcut. 9. Nu putem amina plimbarea noastră. 10. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. De ce? 14. Pentru că nu e politicos. 15. Şi, în afară de asta, este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. 16. Asta n-are importanţă. 17. Ba da, căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). 18. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte, cu mica lui voce, pentru cei din jurul său.

235

LECŢIA

30

HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre- de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo, tumbado boca arriba en el diván, gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No...—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo. — Eres un tontuelo — dijo el padre. Dime la verdad; no me vengas con m e n t i r a s . .. —-Es que... no tenía con quien jugar... dijo con voz baja César. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca. —-Mira César, aquí tendrás siempre tus más fieles amigos... De los libros recibirás los más importantes conocimientos. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro ... pero, por supuesto, después de hacer tus lecciones. El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. —• Ten, ahora, para comenzar, una pequeña enciclopedia. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. Además de esto, aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones... dibujos, ilustraciones, láminas y fotografías. — Gracias, papaíto. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. Aprende para saber.
236

— Como no, papá, con mucho gusto. No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. — Vamos a ver. Busca por el momento la palabra ave. César hojeó atentamente y, después lie un rato, dijo a su padre: — No la encuentro. No hay tal cosa. — A ver. No... te equivocas. Ave no se escribe con be de burro, sino con ve... de vaca. Busca ahora de nuevo. — Sí, ahora veo; mire, he aquí una lámina con pájaros. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina, el gorrión, el pato, el cisne y el faisán... De los demás he conocido solamente en los libros: aguija, avestruz, colibrí, pingüino, cigüeña, curruca, buho, alondra, ruiseñor, estornino y mirlo. Especialmente al leer fábulas. — Está bien. Busca ahora los peces... Pero busca con paciencia... — Sí, papá; ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe... y un esturión, y...ésta es una anguila, y varios peces de agua dulce... el salmón, la carpa, el arenque, el lucio... Doblando algunas páginas más, César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza, las manos, las piernasyeltronco. De este modo y sin darse cuenta, César aprendió numerosísimas cosas. Vio, por ejemplo, que la cabeza tiene : el pelo (o cabello), las dos sienes, las orejas, los pómupeshnBS los, la frente, las cejas, los ojos (que pueden ser azules, oscuros, negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila; la nariz, la boca con los labios, las mejillas boca y, debajo de la cabeza... la nuez de Adán. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros, el pecho y las espaldas; que los músculos están por todas partes, igual que los nervios.

237

Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) , pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . Todas éstas eran cosas q u e , en p a r t e , César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . — D i m e , ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y ...¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e ; el pie es la p a r t e que los sostiene. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) , u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César, s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . P a p á , después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . — Y . . . ¿qué es u n verbo? •;— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia, t a l como bañar, ser, hacer etcétera. Mas por h o y , b a s t a . — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. — E s p e r a , con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n , en su casi t o t a lidad . César no contestó n a d a , pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . PALABRAS NUEVAS águila acvilă; vultur alondra ciocirlie anaquel m. etajeră, raft anguila tipar arenque m. hering, scrumbie avestruz m. struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. pl. spríncene cerebro creier cerrar d. a închide ciertos cîţiva, anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. a atírna comenzar d. a începe conmoverse d. a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară; aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia); a cotí (după colţ) ; a trage clopotele empezar d. a începe equivocarse a greşi, a se înşela especie /. fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. nisetru frente / . frunte golondrina rîndunică

238

golpear a lovi gorrión m. vrabie guarnecer a orna; a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita, a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. nucă paciencia răbdare pájaro pasăre

párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. peşte (viu, în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. privighetoare salmón ni. somn satisfacción /. satisfacţie seno sin sien /. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. perete despărţitor talón m. călcîi tiburón m. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna

ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc ; î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus, pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . Pared f. — perete (în general), zid cuerda — c o a r d ă ; sfoară; l a n ţ de p e n d u l ă ; a r c . Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . Deoarece, începînd cu lecţia 3 1 , n u n u m a i t e x t e l e , ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a , v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează, p r o p o z i ţ i i impersonale. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . E j e m p l o : nieva (ninge), llueve (plouă), graniza (bate g r i n d i n a ) , hiela ( î n g h e a ţ ă ) , tiembla (se c u t r e m u r ă ) , amanece (se face d i m i n e a ţ ă , se crapă de ziuă), atardece (se înserează), relampaguea (fulgeră), truena ( t u n ă ) . 2. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados, p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) .

239

3. El verbo haber, cuando significa „existir". Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). 4. Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. 5. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular, con el pronombre reflejo se, y con un acusativo personal. Ejemplo: se ama a los padres; se obedece al maestro. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona. Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta); se ama al padre (co­ rrecta). Cuando el acusativo es nombre de cosa, hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. También con los pronombres se me, se te etc. (véase la lección 8): Se- me olvidó decir (am uitat să spun). 6. El verbo hacer, en las expresiones: hace frío (e frig); hace calor (e cald); hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. 7. El verbo hacer, cuando significa transcurso de tiempo. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni); hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). 8. Los verbos haber que, ser preciso, ser menester y hacer falta, cuando significan „trebuie", ,,e nevoie". Ejemplo: hay que tra­ bajar ; he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie); es preciso que leas más (trebuie, e necesar să citeşti mai mult). Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. Todos los verbos en tercera persona de plural, sin sujeto, ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente, como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz... (de una fábula de Samaniego). 2. El verbo dar, en la tercera persona sin sujeto expreso, caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto, sino únicamente el reloj. Ejemplo: cuando daban las dos, salí (cînd eră ora două, am plecat). Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora.
Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale, căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. Vom însera (înopta) în acest sat. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei.

¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune, a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 '

înceată (tare). bajo (jos... e echivalentă cu merced a. así. dificil. A mulţumi — dar las gracias sau agradecer.în viitor. despacio (rar. anevoios. dijiste.la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta. Ca adjective. juegue. alto (tare. juegan. — mulţu­ mită. după aspectul său de la infinitiv. difícil — greu. ca în romînă. ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). încet. molcom). voz baja (alta) — voce joasă. dulce). rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. juegas. mal. puede ser (poate). juegues. juegue.. papaíto — diminutiv al substantivului papá. El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. conforme (întocmai cu). Ca adverbe. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. quizá. gracias — mulţumesc. comenzar. deşi. tal cez (poate). dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?. acaso (oare). a se juca. Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării. recio (dur. nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. datorită (cuiva). juega. adrede (expres. puternic). începu să lucreze a c u m cîteva ore. en lo sucesivo —. jugamos. comoquiera (oricum). quizás. diminutiv de la tonto. înadins). ju­ guéis. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . jugar — a juca. de prisa (repede. jugáis. Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). Locuţiunea gracias a. dijera dijese dijere dijo. Similar: mamá — mamaíta.. ele rămîn invariabile. jueguen. juguemos.. quedo (jos. tontucio—prostut. ci tranzitiv. iute). Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien. aprisa. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv. aspru).. Am început să î n v ă ţ l a t i n a . încet). apenas (abia). cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas. ca şi empezar. Empecé a estudiar el latín.

. nada. a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă . — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces. f r o n t . ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo. labio. cu două variante : oclusiv şi fricativ. în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. música ligera. Notă: De fapt. U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . pez. In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. Nos compramos sendos sombreros. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă . iba. b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien. — f r u n t e . şi de aci se nasc desele confuzii. Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. cantaba. pero no lo que b e b e n los peces. la tercera—-a t r e i a . en breve. — s p a t e . pl.— peşte (viu. i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a .r i a l ) . — E s t e bebe como u n pez. Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . — Sí. m. p e s c u i t (vezi lecţia 15). a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . equivocarse — a greşi. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele. De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . be de burro. sombra. espaldas f. bueno. scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . el tercer lugar — a l t r e i l e a loc.. frente f. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie.

quincuagésimo tercio e t c . El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. EXERCIŢII 8 6 . d u p ă o a l t ă cifră. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Desenează-mi cel puţin 16* 243 . Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. 7. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . trebuie să plec chiar în seara asta. 3. răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". ca să nu greşească. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. îmi plac crapul şi somnul.a c u m numeralele cardinale. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. 5. E posibil să vină. 9. segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n . Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. 4. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. deşi a nins. primo. 2. ştiuca nu este atît de bună. 6. deschise cartea. 8.

E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. 10-sete. 20. Verticales: l-răbdare. 18-a auzi.unul. 14. 8 8 . 14-a plăcea. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 17-a fugi. comandă. 15-dedesubt. plantă. . 5-prăjitură. 9-aripă. nu sînt mai puţin interesante ca acestea. Spune-mi-Ie. 13. cred totuşi că. 3-peşti. 7-puţine. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. Nu am întors încă ceasul. dă-mi creionul albastru. 6-talpă. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. 12-a coase. Poate să fie un rechin? 11. 18. 15. Ii-a descoperi. Bine. etaj. 16-nas. 8-picioare. oricare ar fi ele. De ce nu? 12. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. 17. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. 4-cerut. 11-nucă. 10. 13-nebunie. 2-raţă. Nu-i nevoie să-mi povesteşti.

qui şi gue. în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. deoarece conţine o serie de elemente noi. mujer f. vom reaminti că — h este mut. — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. călăuză). 245 . U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f. (călăreţ). chico. buen provecho (poftă bună). înainte de a trece la acest ciclu... în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag). olla (oală). guerra. în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). insistînd asupra anumitor probleme mai importante. vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate. Uneori. pa­ ñuelo (batistă. j poate fi înlocuit grafic cu g. încheietura mîinii).RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. (oaspete). gui: níquel m. jinete m. şi că u este mut numai în grupurile que. batic). Alhambra. fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens. pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. juramento (jurămînt). sigiliu). (ghid. general. guía in. echar. humo (fum). La capitolul fonetică. ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni.. cojo (şchiop). arquitectura.. hoyo (groapă). cuidado). — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. înaintea vocalelor e sau i. indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole.

(zahăr). înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. — descendentă. două puncte). siempre resulta caro^. el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol. Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. arroz m.) Me dio un libro^. (orez). Si acum. bineînţeles. se utilizează aşa-numitul accent logic. Acestea sînt. diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă.. trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. în acest caz. precum şi accentul logic al propoziţiei. Vocea trebuie să capete. Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e . pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. Exemple: Lo inútil / * . anumite inflexiuni: — ascendentă. ciruela (prună). punct şi virgulă. aunque cueste poco / * . razón f. se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. (pajişte). ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. deosebită de cea d i n l i m b a romînă. în rezumat.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. în timpul lecturii. i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. pentru a încheia definitiv acest capitol. El arroz\¿.

pentru a vorbi corect o limbă. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. Ud. vom obţine răspunsuri diferite. In concluzie. — No. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate. Cuando yo me muera. enterradme. me quedaré en París. tomaré el tren. no puedo ir. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. iré dentro de una semana. Cuando yo me muera. si queréis. — No. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 . Ud. enterradme con mi guitarra bajo la arena. entre los naranjos y la hierbabuena. Ud. — No.Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. en una veleta. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. Ud. — No. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. deşi menţinem întrebarea. enviaré a mi hermano.

Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. ale lunilor. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. julio. el Danubio. el Este. se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. consoană. -ma. decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . jueves. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. miércoles. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. mayo. ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. în ceea ce priveşte genul substantivelor. el Sur.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. no­ viembre. el Guadiana (rîu în Spania). viernes. octubre. junio. sábado. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. abril. diciembre). vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. După cum s-a văzut. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. el Do. una be etc. domingo). • 1. septiembre. (el) enero (febrero. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. el Norte. agosto. el Oeste. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. los Cár­ patos. -ta). marzo. — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii. el Re etc. In cazul limbii spaniole.

exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. Se zice deci el arte plástico rumano. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes. vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. tribu m.2. la condiţional. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. (e final tonic) — pies. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. — cafés. o. régimen ni. las ees. dos úes etc. volcán m. — regímenes. pie m. — volcanes — Substantivele care se termină în vocalele a. — Iribúes. — Unele substantive. las artes plásticas del mundo entero. Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. După cum am văzut. l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 . 1. I şi II şi viitor). Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. la plata (argintul). care se termină la singular în -s. tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii. el cobre (cuprul. (mistreţ)— jabalíes. bajá m. — Literele alfabetului fac la plural: las aes. arama). (paşă) — bajaes. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). — caracteres. i.

) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple. de t i p pedir. Verbele de orice categorie (regulate. şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24). se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări.— ax-colit (prezent i n d i c a t i v .sentir şi dormir etc. deoarece. tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor. p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). în funcţie de locul a c c e n t u l u i . 2. tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i 1. adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 . d i f t o n g a t e .

Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . III vivir .viv. De e x e m p l u : I cantar-cant. ( 251 . II corner -corn.

viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . E x e m p l u : hubiese cantado. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului guíate) trecut al verbului de conjugat. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. Vom lua ca exemplu verbul cantar. E x e m p l u : he cantado. Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . E x e m p l u : hubiera cantado. E x e m p l u : îmbiere cantado. E x e m p l u : había cantado. Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat.3. participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . E x e m p l u : haya cantado. E x e m p l u : habré cantado. imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : hube cantado.

p r e z .. prez. estar) 1.. dais.. — perf. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5...: exija. : mezo. a umbla) perfect simplu: 2. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf... dimos.: venza. a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare. — s u b j . cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. — ind. dieron dé.. : escojo. averiguaste. -iste. -cir -gar -ger.4 . deis. dar. da. demos. prez. — ind. Conjugarea I (andar. s i m p l u : busqué. simplu: subjonct. p r e z .. — ind. — subj. disteis. dé. formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite. -cer. s i m p ... incoative e t c . Notă: In tabelele care urmează. : distingo. damos. dio. p r e z . — peri'. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a .: indic. a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă ... I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term. alcances.. simplu : cargué. me­ ces . dan di. des.. Andar (a merge. ) . den anduve. cu 253- . p r e z . : averigüé. prez. Nu se mai trec timpurile derivate. buscaste. delinquimos. perf. — ind... distingues. : delinco. In afară de modificările r ă d ă c i n i i . — subj. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. : alcance. t i p pedir. cargaste.. p r e z ... Dar (a da) indicativ prez. diste...: doy. es­ coges. das.

pueden hago. perf. -emos. -án estuve. .: indic.é .. -iste.. -én Conjugarea a l i a (caber. : estoy.. perf. p r e z .: indic. haga. -isteis. s i m p l u : subjonct. -as.. quepas. : indic. -iste. cae. saber. -ás. haber. perf.. "ver) 1.: 4. . haya. caigas.. -ieron esté. habéis. cupe. ... traer caigo. Estar (a fi) indicativ p r e z . -ás. hice. -a. (pers. ser. valer. . hicieron haré.. hube. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z .o . p r e z . pueda. s i m p l u : pongo.. hacer.. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct.o .o . pudiendo -éis.: subjonct. : gerunziu: 6. cabe. Caer (a cădea) indicativ prez. hemos. cabré. hicisteis. . -éis. -a. .) haz hecho he. podemos. Caber (a încăpea) indicativ prez.. : gerunziu 3 . perf. cabes. -ás. caer. puedo. perf. Haber (a avea) indicativ prez.a sing. podré..: i n d i c . querer. -amos.. has. hizo. . pone.: i n d i c . habré. -irnos. -iste. -o. hicimos.. -á. -es. .. p r e z . ha. podamos. puedan • 254 . s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z .. Poder (a putea) indicativ prez. -iste. -e. . hace. . -ás. : imperativ: participiu trecut: 5. -és. han quepo.: indic. caes. pude. puse. caiga. pones. . haces. -as. quepa. Hacer (a face) i n d i c a t i v prez... . -á. hiciste. -a..3 . poder. a I l . tener.o .. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. poner. perf. -as. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. cayendo -ais. : 2.. -iste. . -ais.

: participiu t r e c : veo. . ve.. . . son eras. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. era. trayendo 12. s i m p l u : subjonctiv prez. -e. vea. ves. .: 8.: valdré. fui. eres.) ten tenéis.: 9. traiga. -as. Tener (a avea) indicativ prez:.. quiera. perf.. pondrás... subjonctiv prez. Saber (a şti) indicativ prez: indic. -éis. s i m p l u : subjonctiv prez. Querer (a vo: indicativ prez... seas. tiene. sepa. -as. quise. tenemos. vales.: gerunziu: pondré.: 10. somos. -iste.. sea.. sabe. querré. fue. -as. . perf. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. sois.. indic..a . perf. .. -e.: indicativ imperf.. a iubi) quiero.indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. traje. -es. . tienes.: imperativ: 11 . . s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez. perf. queremos. sabes. perf.: indicativ imperf. indicativ prez.: sub j onctiv prez.. Traer (a aduce) indicativ prez..o . indicativ v i i t o r : valga. -a.. -as. tuve.. tienen traigo ..: indic. . .: indic. veías.o .. Valer (a valora. .: participiu t r e c u t : 7.. (pers..: 13. .... valgo.. quieren sé.: indic. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. -as. supe. a I l . ponga. era. fuiste.a sing.e. Ver (a vedea) indicativ prez. . -iste..a . -as. veía. -iste. puesto a dori... . sea tengo. sabré.o .. es. visto 255 . . soy... tendré tenga. . -iste. traes.

în gramatica lui Rafael Seco se afirmă.. .. venimos. dices. a pleca) indicativ prez. s i m p l u : subjonctiv prez. . (pers. vine. ir.. oír. . s i m p l u : subjonctiv prez.. -iste. perf. -iste.a . sales.. . dicen 4 . ibas. as. (pers. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez. decimos. dije. -as. I-a pl. perf.. : indicativ imp. Salir (a ieşi.) di dicho decis... diré.: indicativ v i i t o r : indic.a sing.) ve.: imperativ: gerunziu: 3 . vais. oyes. . .o . fui.a sing. Oír (a auzi) indicativ prez.: imperativ: gerunziu: vengo. oye. viene.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. (pers. oyen voy.: indic.. vas. . Recent.. vienes. venga. salga.: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. perf.. bună­ oară.. salir. -as. . -a.) vamos yendo digo. . Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 . fuiste. oís. Decir indicativ prez. diga. vienen salgo.. iba.. fue. ven viniendo venís. a I l ..o .. vaya. venir) 1.: indicativ viitor: indic. vamos. oiga. dice. -e saldré.. s i m p l u : subjonctiv prez. -a. oímos. -as. că participiul prezent nu exista în limba spaniolă. vendré. -as. van iba. sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă.: imperativ: 5.. a I l . -a.Conjugarea a IlI-a (decir.: oigo. I r (a merge) indicativ p r e z .: subjonctiv prez. va.

a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut. dînd naştere altor verbe cu sens diferit. care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă . D i n t r e aceste v e r b e . s-a considerat de prisos enumerarea lor. revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . a o p r i . De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . imponer. reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe. n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă. freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. oyente. proscribir. cel care d o a r m e ) . despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 . proponer. inscribir. cel care a u d e . E x e m p l e : amante.participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . durmiente (cel care i u b e ş t e .

1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar.. tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă. exindevine i.ca traducir las siguientes plural. Infinitivul — poate fi însoţit de articol. a h . p pos. ad-. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i . 258 . Cu cititul şi nedormitul mult. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo.înainte de b. trasînainte de r înainte de h.înainte de 1 devine im.Principalele prefixe s î n t : a-.: antccondevine com. devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. postretrans-.înainte de b sau p devine cordevine codises-.

o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r . îi place să danseze. „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones.. în nici un caz conteniendo.u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública. digo bastante... pusieron la casa a su disposición. dándole la bienvenida. Continuă să meargă.O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r .. 17* 259 . Dacă l-aş fi cunoscut. puseră casa la dispoziţie. spun destul. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte. — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes.infi­ nitiv în s p a n i o l ă .u n gerunziu. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo. 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. t o t p r i n t r . Los hombres. îl văd ieşind. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa.. t r a d u s în participiu îi Uneori însă. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. Cînd vă spun asta. se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g . Siguió caminando.). î l găsiră dormind.p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. A no ser que De haberlo conocido. Oamenii.u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) . nu l-aş fi crezut.. limba r o m î n ă . Dacă n-ar fi să. Vreau să cînt.. urîndu-i bun sosit. Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f.. yo no lo hubiera creído. E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir. Le gusta bailar. a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă. gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r . subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar. în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. d u p ă care sub­ Continuă să cinte. (atunci) cînd -f.

Cînd substantivele sînt de gen diferit. ir. Îndată ce termin (voi termina. andar sau quedar. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. Greaua boală îl consuma. precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e . La grave enfermedad le iba consumiendo.... El ave vino volando hacia mi ventana. la singular. Pentru subjonctiv 26 şi 27. îţi voi da cartea. adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni. îţi voi spune conţinutul ei. la singular. si Cuando vengas. 1.. Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea. o să termin) lectura acestei cărţi. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r .— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro. Se va haciendo tarde. te daré el libro. a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. Se face tîrziu. condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. se vor consulta lecţiile 2 5 .. cînd. — precedat de verbele estar. în a m î n d o u ă limbile. p r i n echivalentele lor. ¿Qué hará? Comprará algo. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . te diré su contenido. Sărmanul striga (scotea strigăte). venir.

Note: 1. Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. cînd e negaţie. subiectul se aşază după verb (no habrá gente). iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. 2. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien. Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t . Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) . verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada. I I .3 . p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. debemos quedarnos aquí. Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. ultimul singular. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici. acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. Topica directă este aceea în c a r e . U n e o r i . Cind substantivele sînt de gen diferit. adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e . ultimul la plural. la plural.

In afară de textele de bază ale lecţiilor. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive. subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4. adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute.Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 . există şi lecturi suplimentare. compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani. î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus. . care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice.

Los de­ más ríos. la más profunda escotadura del litoral argentino. hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. las aguas del río Paraná. forman el impresionante estuario del Río de la Piala. cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). aunque su clima es bastante semejante. En la Repú­ blica Argentina. en el centro están las inmensas pampas. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. unidas con las del río Uruguay. gracias. la más grande ciudad del hemisferio austral. en algunas zonas. en la ribera del Océano Atlántico. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. Al norte se encuentra el Gran Chaco. en la República Popular Rumana es verano y viceversa.' 263 .LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. La región tropical del norte posee un río magnifico. no son utilizados para la navegación. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. Esta última región. Buenos Aires. Lindando con el estuario del Plata. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. y al sur la meseta de Patagonia. el Paraná. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay. con sus desiertos. después del Brasil. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. aun imperfectamente explotado. está la capital de la Argentina. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. termina al sur en el Cabo de Hornos. en primer lugar. a su gran variedad de relieve y de paisaje.

plata. está aumentándose. Su industria. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. que existe desde hace unos cincuenta años. en Santa Cruz. la actividad del Partido Comunista.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. era bastante escasa. por un decreto gubernamental. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. Los monopolios norteamericanos. Argentina tiene. Los recursos naturales. La industria argentina del petróleo. de papel. que tiene dentro de sus fronteras. que. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . hasta hace poco tiempo. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. De hecho. farmacéuticas. y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. minas de carbón. químicas. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. formado por 22 provincias. fábricas textiles. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. Existen en el país numerosas riquezas minerales. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. destilerías y refinerías. cobre. por el momento. empresa del Estado argentino. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. de cemento y otras varias. en especial en los últimos años. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. La República Argentina es un estado federativo. escasas fábricas de siderurgia. plomo y tungsteno y. A principios de 1959 fue prohibida. fábricas de productos alimenticios. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. un territorio nacional y un distrito federal. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. la cebada. gracias a su suelo muy fértil. el maní. como suele denominarse a Buenos Aires. el centeno. en menor escala. la avena. cultural y artística. el famoso cantante de tangos. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. a su centenar de cines. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. Los principales productos son: el trigo. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. el lino. el porcino. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. varias frutas de mesa y la yerba mate. la alfalfa. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. el tabaco. el algodón. existen sólo uno o dos grifos de agua. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. Al salir por sus largas y amplias calles. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. Y para todo el barrio. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. a sus bares y confiterías. acentos de todas las regiones del país y. el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. vivo siempre en el fervor del pueblo. leche y carne de la mejor calidad. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. a esta gran „Capital del Sur". acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. los aceites vegetales. Argentina exporta lana. desde cualquier lugar del mundo. la caña de azúcar. la remolacha azucarera. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. de las cuales Corrientes. Los viajeros que. el maíz. idiomas de todos los rincones de la tierra. de vez en cuando. Arri266 . las llamadas „Villa Miseria". Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. clave del desarrollo económico del país. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. encuentran aquí una intensa vida económica. la vid. el girasol.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. el arroz. cuero. la patata.

BUENOS AIRES. una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. Existe una sola cocina común. La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo. El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro". rebosante en evocaciones históricas.) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos". . Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales. Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. Esta plaza. que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad. árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse. como la del Congreso.viven una o dos familias. flores. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped.Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. entran en la categoría de plazas „senas". refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 .

bajo la batuta de Toscanini. el teatro Nacional Cervantes. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". la Universidad. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. en los ensayos. Los bonaerenses.. los museos. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. De este modo. sobre todo. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios. los teatros. * En mayo de 1903. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. el teatro General San Martín etcétera. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. Actualmente. un trato de confianza con el hombre. más íntimas y familiares. Domingo Faustino Sarmiento.de ocio alimentando a las palomas que mantienen. el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y. tampoco. por tradición. en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión. la caída del telón o el último acorde. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * . quien. No debemos olvidar. como la plaza San Martín y la Recoleta. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre. 268 i . Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra.. junto con Caruso y Ruffo. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. así como los extranjeros. que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera.

Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. Entre 269 . con un previo pasaje a través de Córdoba. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. a principios del siglo pasado. parque y selva. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. Es huerta y jardín. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa. las carreteras que conducen a todos los puntos del país. Santiago del Estero. Tucumán y Salta. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. se juró la Independencia de Argentina. Mendoza y San Juan. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. como en un abanico.Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. San Luis. el segundo.

donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. hasta los territorios de Neuquén. En los años de postguerra. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. en que están emplazados. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. Para conocerlos. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . es preciso atravesar la pampa. la ciudad de Mendoza.Casa Histórica de Tucumán. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín. estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. ocupa un lugar destacado. Nahuel Huapí y Los Alerces. Río Negro y Chubut. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad.

a atinge alfalfa lucerna algodón m. El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. a-şi însuşi. cinematograf clamorear a striga cobre m. denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. Rumania. las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. en general. puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . siendo un país en pleno desarrollo industrial. chirpici adquirir d. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. Por otro lado. a procura alcanzar a ajunge. a x ă . debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i .mías. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . a base de una perfecta igualdad en derechos. el utillaje de alta técnica y. Por un lado. a transforma demanda cerere denominador m.

apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . adîncime prolongar a prelungi proximidad / . bogăţii: relieve m. există o col (el Brasil. relief reliquia relicvă remanso clipă . plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda. a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / .esfuerzo efort explorar a cerceta. a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. perete m a r e . răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. g a m ă . el Japón). egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . vie vínculo legătură visión / . r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. a r a h i d á . a despica. viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina. fervoare. zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. a l u n a americana marco cadru . peisaj paredón m. porumb maní m. care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. locuitor hender d. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . a străpunge igualdad / . răgaz ocultar a ascunde paisaje m. a explora extranjero s t r ă i n . ţiile precedente. a p a r t a m e n t habitante m. floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . Tendinţa este . fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m.

totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . ca şi cele de ceai. edificii sau i n s t i t u ţ i i . 5. Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . Notă: 1. devine Sud: Sudamérica. Mala hierba — buruiană. străzi. las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. pieţe. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo. Aşa este cazul cu (la) Argentina. latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. a n i . el mes de mayo. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. oraşe. în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. hierba— iarbă (în general). aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). 4. el año de 1950. Cînd Sur precede un nume. luni. pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. pentru obţinerea unei 18 273 . calle de Alcalá. Hierba­ buena — mentă. strîmtori. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. capuri. In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). 6. Centrală şi de Nord. sabana — savană. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. V i n u l de Malaga. económica de India. Sudoeste (Sud-vest). S i t u a ţ i a economică din I n d i a . El clima de Rumania es templado. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. Cînd numirile indică insule. Clima Romîniei este temperată.

adquieres. 274 . Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". Austral — sudic. — staţie . ombú —• arbore foarte mare şi stufos. pe o întindere de 7 500 km. lanar (ovino) y porcino — bovine. Andes — munţii Anzi.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m). la sud de ecuator. ovine şi porcine. estación f. Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. slab. Pieton. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m).infuzii. nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. sudic. ganado vacuno. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. las islas de la zona austral: Malvinas. República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori). cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. Orcades del Sur. asemănător stejarului nostru. aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles). anotimp Montevideo — capitala Uruguayului. Georgias del Sur.. unde efectuează cercetări ştiinţifice. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). Nueva şi altele. sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica. meridional — de miazăzi. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). Verbul adquirir (şi.. Opusul său: septentrional (nordic). în general. La plural: ombúes. ganado — vite (în genere). păzitor de turme.

t e .v i n o . convine e t c . .a singular şi p l u r a l . perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo). quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea). A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere. alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela. P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . act în piesele spaniole clasice. canadiense malagueño. 18* îmi plac dulciurile. î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. rumano parisiense. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . piaza — p i a ţ ă . . C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . bonaerense—din Buenos A i r e s . jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino. loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r . t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r .la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése. Condiţiile nu-mi convin. zi. locuitor al acestui oraş. (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. forfotă. granadino mexicano. acomodar (a p o t r i v i ) . . 275 .

r a d i u m . república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza. — acord ( m u z i c a l ) . qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga. . m. tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă .m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e .. provincia. Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a . c u n o s c u t ă p r i n t r . pero de pelo suave y leonado. con u n agujero (gaură) en el c e n t r o .000 loc. — r a d i o ( a p a r a t ) . hecho de u n trozo de tela cuad r a d o . .o plajă deosebit de frumoasă (120. los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e . se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m.) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D .. p r o b ă . p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . la república de Panamá. r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a . înţelegere. se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. încercare. p a r a e n t r a r por él 276 .música operística —. eseu literar radio f. qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos. a nu se confunda cu acuerdo — acord. N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad.

p a r a la gente del campo. estudiar. Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). EJERCICIOS 8 9 . venir. Las bolas son generalmente de p i e d r a . Sirve t a m b i é n de cama en las noches. acaecer. idioma. qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o . E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires. 277 . I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ. H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s .la cabeza. terminar. Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. lasso).

4. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. ci numai îngheţată. 5.P.9 1 . 6. Cofetăria aceasta nu are prăjituri. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino.R. 8. 3. 9. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică. mergem să dansăm. Minele din ţara noastră sînt foarte bogate. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni. 10. 7. sînt grîul şi petrolul. Unele dintre cele mai importante produse ale R. Noapte bună! . După ce terminăm munca. Dar mai mult decît bogăţia naturală. Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă. 2. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. Vă place acest tango argentinian? 11.

de paralelo en paralelo. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. La capital.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. una univer279 . Y cuando esta hora sonó. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. comencé a prepararme para subir hacia el norte. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. Cuenta con museos. hasta La Habana. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. ni un raro antojo. ubicada casi a los pies de los Andes. No era un capricho. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. es una ciudad moderna y bonita. como por una escala de cuerda. Santiago de Chile. capital de Cuba. en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América.

Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. bastante conocida. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha. es Iquique. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía.sidad. punto de especial atracción para los turistas. a mi parecer. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. Su nombre significa „Taza de Oro". el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. 280 . Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. especialmente para el embarque de la industria salitrera. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. Debido al excelente clima de Iquique. Un importante puerto comercial. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. ópera y numerosas industrias. teatros. sino que están en manos de empresas norteamericanas. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. un lugar ideal de descanso. principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. dotado de modernas instalaciones portuarias.

Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral. el primer puntal donde podía basarme para empezar.. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. según mis proyectos. contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar. En fin me fui también a Punta Arenas. que es el centro de la zona más poblada de Chile.. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón.. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes". Santiago. Las condiciones de trabajo son terribles. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja. ¡Qué maravilla ! — Pero.alejado del ajetreo de la vida moderna. es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. 281 . En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción. este país de inmensas riquezas naturales.. la ciudad más austral del mundo. era para mí el punto de partida de este largo viaje. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos.. de madera. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. que son unas frutas muy sabrosas. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas". la lección. en todas partes. como vimos. también en Chile. para conocer la vida de los mineros chilenos. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. por ser una región cercana a la Antártida. Allí sufren de la falta de aire y del frío. no tengo el tiempo necesario para.. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. amigos. los campesinos chilenos luchan solidarios. Fui avisado poco tiempo antes de la salida. sin ninguna protección. que tiene no obstante un clima bastante templado. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria.

Después de volar un corto trecho. Antes de subir a él.. acaso. Después de un largo despegue. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. ¿de otra manera? Aquí.parte superior de las alas. dejamos el aeródromo y tomamos altura. en el corazón del continente sudamericano. hay otros pueblos. y me dieron una larga lista de compras. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. pero de más de un metro de largo. la otra sube.. un viraje simplemente. con la cabeza desnuda. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. márchese. Santiago queda abajo. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . y tres de envergadura. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. Cómprese unas. semejantes a los buitres. que era el rumbo de nuestra primera etapa.. De pronto. lejos. gigantescas. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico.. En este país. plumaje de color negro azulado. Nada de particular. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. Jueves. localidad de Bolivia. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. Aquí viven personas lo mismo que yo. son cóndores —• unas aves rapaces. otro género de vida.— Dispone usted de tiempo más que suficiente. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. pero viven. he estudiado la ruta del avión. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. Tal como está ahora. blancas la espalda y la. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba. el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. en vez de ir a La Paz. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros. enigmático. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando.

En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local. es decir minerales y petróleo. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. Por la tarde volamos hasta La Paz. y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias.Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. capital de Bolivia. Viernes. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. dejando Bolivia. Toda la población estaba en la calle. Sus principales riquezas. Al regresar a La Paz. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. me fui a visitar Asunción. Me subí inmediatamente al avión 283 . porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. 16 de junio De nuevo en La Paz. antaño miembros del poderoso imperio incaico. Potosí).

objetos de plata. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. recuerdos. los indios tiahuanaco y mochica. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india. aguacates. cocos. en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas. Domingo. Los peruanos son descendientes de los incas. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. así como de sus antecesores. Al despegar.. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas.que se dirigió raudo hasta Lima. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. El sol se eleva más y más. recto como una flecha. Los indios venden telas de lana. un amigo exclama: "¡Ojalá. El avión vuelve a tomar rumbo norte. Con todo. sus sombreros de ancha ala. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. .. Sábado. se percibe algo nuevo. el 284 . Esto no impide que unas pocas familias de magnates. naranjas. ídolos. su vida es algo más acomodada. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. Hileras de montones de frutas: bananas. aliados de las empresas americanas que subyugan al país. la presión atmosférica no nos molesta. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. capital del Perú. Durante esa parte de viaje. A cada paso nuestro en dirección al ecuador. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. por lo visto. alfombritas y ponchos.

Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. unos colores se esfuman. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil . Guayaquil no está en la costa. tiene un aspecto impresionante. o cartas que enviarán en la siguiente escala. húmedo. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. Desde luego. El domingo esta zona parece muerta. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. otros aparecen. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. Guayaquil.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. No tardamos mucho aquí.huyendo del calor. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. . Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur. al mismo tiempo. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. El cuadro varía. Simón Bolívar. sino en el delta de un ancho río. con su gran puerto y varias fábricas. Los ricos se van ya el sábado en sus coches.

los oficios artesanales y el comercio. Las ocupaciones principales son. pero uniforme. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. tal como la vimos nosotros. En todas partes se ven iglesias. En Quito. Quito.Ecuador. capital de Colombia. no obstante. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . refresca. Quito vista a medianoche. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. desgraciadamente. Salta a la vista la miseria de la población india. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. muy hermosa. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad. mulatos. La población de la capital es diversa: blancos. Bogotá es una antigua ciudad. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. aprendidos de memoria. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas. no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. con harapientos ponchos al hombro. Por la tarde y de noche. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". muy interesante. Gritan a quien más titulares sensacionales. mestizos. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. ermitas. situada entre volcanes. Lunes. conventos. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. indios. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. seminarios. Los indios van descalzos. A excepción de las iglesias. que seguramente no entienden. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. bastante grande y moderna. es. bastante grande. 20 de junio Salimos para Bogotá. como en toda América Latina. elegantes damas. por lo visto. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. Martes. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos.

Y. Enormes flores multicolores. el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. Lujuriante vegetación. la crisis de vivienda. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. platanales. pasamos a Costa Rica. maizales incomparables. efectivamente. Sin embargo. no sabe leer ni escribir. van cambiando los rasgos característicos de este país. que sacan ganancias colosales. Miércoles. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. La desocupación en masa. que tiene 6 700 000 almas. 287 .durante la noche en Caracas. cafetales. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales.

es muy pintoresca.MÉXICO. El Salvador y Guatemala. Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. volando por encima de: Nicaragua. Guatemala. uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz. porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje. posee grandiosas ruinas mayas. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". 288 . En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. más de cuarenta volcanes. La capital de la república. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos. denominado el "monstruo verde". lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. lagos a gran altitud. Honduras. San José. — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras.

esta forma. un rectángulo completamente liso. Imaginen. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. por ejemplo. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. impresionante. Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional.Jueves. 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. que mejor sería decir piramidal. Por cierto. no ha sido elegida por casualidad. Otro inmueble. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă . que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. bastante grande. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada.

éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto.. por supuesto. La Habana.. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista.. los rascacielos. cerca de la capital.Cuija. . 290 . mil veces descritas. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. cantor de la revolución mexicana. después de haber visto Xochimilco. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca. pero no por eso menos interesantes. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho. entre las canciones de los mariachis. es la última etapa de nuestro prolongado viaje. Viernes. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. territorio libre de América". adornada por el monumento a José Martí. obligatorio para los extranjeros. luminosa ciudad moderna. que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo. Sábado. "La cucaracha ya no puede caminar. las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas. 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec.El eminente pintor Diego Rivera. donde transcurría un grandioso mitin. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. la arquitectura suntuosa.".

de Checoslovaquia y de otros países socialistas. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. no dieron los resultados esperados. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. 19* 291 . paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica. de la República Popular Rumana.UU. la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. económico o de cualquiera otra naturaleza.

aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente. visité la bella ciudad de Camagüey. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba. que hablan de los duros y 292 . Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional. Domingo. Cuba beneficia de medios materiales. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —. materias primas. maquinarias.UU. liquidan el paro forzoso. 25 de junio Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos. información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola.LA HABANA — Casa presidencial Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista. Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE. vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. aceleran el desarrollo económico. Al posarnos en las cooperativas agrícolas. admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. De paso. la provincia más grande y más montañosa de Cuba. Gracias a la solidaridad de los países socialistas. elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.

en el que el poder pertenece al pueblo. coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ante el empuje. Querían quitarles las tierras a los campesinos. un país libre que se industrializa. El país atravesaba un período alarmante. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros. volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. organizados. y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista. para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. arrebatarles sus títulos de propiedad. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo. Lunes. los viles mercenarios. lacayo de los grandes monopolios. a mediados de abril de este año. Pero. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. Su fuga cobarde fue inevitable. y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui. el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras. En suma. 2(i de junio Hoy he visitado la península de Zapata donde. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente. resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón. obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas.difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. 293 . pagados.

şvab cuerda coardă. întins envergadura anvergură equipaje m. U U . y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s . la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a . din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. d o y por t e r m i n a d o el largo. bagaj ermita schit escala scară . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . Y con esto. c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. şomaj dilatado lărgit. Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . PALABRAS NUEVAS abrigar a a d ă p o s t i .E n los ú l t i m o s t i e m p o s . la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a . técnicos. a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e . contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac. Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . profesionales. sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n . fantomă 294 . escală esfwmarse a se e s t o m p a . estancia şedere estilo stil familiar ni. sfoară cumbre / . m e m b r u de familie fantasma m. culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / .

p r o p t e a . moşier tinieblas / . ceaşcă tempestad / . furtună terrateniente m. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă . bloc de case marcharse a pleca mármol m. salpetru sereno senin. miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . cotitură ANÁLISIS DEL TEXTO Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. p i . Ca substantiv comun: chile m. cheiu maleta g e a m a n t a n . valiză manzana m ă r .) ardei. p u n c t fix rapaz rapace. negură titular m. uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană. 295 . penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i . slujbă ola val paralelo paralelă percibirse a se observa plumaje m. a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. savuros salitre m. şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e . t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m. destinaţie sabroso gustos. a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. v i r a j . de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . m.= (în Am. î n t u n e r i c .flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens.

Anglia. fondată în 1 5 4 1 . Chile. A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . por la tarde — seara. N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile. pe seară. deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) . La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. S . la picioarele. E s t e necesar să se specifice „de Chile". parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u .m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. cien — apocopa de la ciento. U . Santiago de Cuba. Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . Australia. A . N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua). . R . de noche (noaptea). S . literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături. cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . Santiago de Chaco ( P e r ú ) . en vísperas — în a j u n u l . . ciento sesenta personas Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud.Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r . . cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . . Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas. S . Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . ocaso. A r g e n t i n a . Norvegia şi F r a n ţ a . în josul al pie de la letra textual. 296 . víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. S i n o n i m cu: crepúsculo. O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i .

. are aproape un milion de locuitori. cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ). Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. de la verbul erguir. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. 297 . dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. yerras. fie. asemănător cu o pară. yerran. exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. yerra. a rătăci): yerro. Înainte de venirea spaniolilor. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America. este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Ojalá haga. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 . Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. cu un sol foarte fertil. Bogată în peisaje pitoreşti. Asun­ ción.aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. erráis. al cărui fruct. dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. mai ales. Ţară eminamente agricolă. Perú — important stat din vestul Americii de Sud. ca un verb de tip pedir: Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat. este foarte gustos yergue— se înalţă. erramos. Capitala sa. Capitala republicii. Lima.

unas cuantas horas — vreo cîteva ore. născut din părinţi de rasă albă şi neagră. are înţeles de „a avea". sau verbul oier (a mirosi) — huelo. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc). indio — băştinaş din America. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud. în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului. uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). oléis. atunci cînd este vorba de idei. iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes. situate la 600 km de coastă. 2 teritorii şi un district federal. Se compune din 20 de state. chicuelo — puşti. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. gritan a quien más — strigă care mai de care. cînd a descoperit America. cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care. huelen. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. Capitala statului. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia. olemos. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane. diminutiv de la chico. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. situat pe malul lacului cu acelaşi nume. văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". sare în ochi. „a nutri": abrigar esperanzas. Posedă şi insulele Galápagos. Vedem.Deci. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi). este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. mulato — mulatru. abrigaba el propósito — avea intenţia. 298 . i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. huele. chiar pe linia ecuatorului... Abrigar în sens figurat. i devine y. Columb. fiind convins că a ajuns în India. salta a la vista — e evident. hueles. sentimente. Numirea a rămas pînă astăzi. născut din părinţi de rasă albă şi indiană. dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. Caracas. hueso. mestizo — metis.

cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m .. cafetal. la cucaracha ya no puede caminar. corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) . I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez. lung de peste 80 k m . . T e g u c i g a l p a ) .llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano).. aztecas — a z t e c i . care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . Honduras (cap. platanal. G u a t e m a l a ) . doy por terminado — î n c h e i . n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . t e r m i n Nota del día. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă . honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299 . şi a d î n c de 12. u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . por casualidad — d i n î n t î m p l a r e .u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . San Salvador) şi Guatemala (cap. El Salvador (cap. mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă .5 m . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. p r i m u l vers d i n t r .

E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . . Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. 4. La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . 2. caimán? R e p t i l de América. 6. Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. Traducir las siguientes oriciones: 1. guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 3. que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. de plumaje suave. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l .Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan ¿SABE USTED QUÉ ES E L . verde b r i l l a n t e y rojo. erke ? Especie de bucium r u m a n o . E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . 5. parecido al cocodrilo. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. EJERCICIOS 9 2 . . 300 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 .

Gînd înfloreşte grădina. 13. 14. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 12. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 10. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11.7. mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs. 9. . Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău. toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 8.

Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. autónomos entre sí. en efecto. A continuación. los mayas y. Fueron los más notables los tollecas. mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados. mi profesión es muy entretenida. en menor grado.. Los toltecas. fundaron a Teotihuacán y a Tula. varios pueblos indios se habían establecido en México. Alcanzaron los toltecas civilización notable. oriundos del norte y guiados por Huémac. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América. los chichimecas.LECŢIA 33 UNA CARTA México D. voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos". desde el punto de vista político. F. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —. pero también muy cansadora. pues así podría aprender algo de rumano. Como hablo un idioma semejante al tuyo. creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. en el Anáhuac. Como ya sabes. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. los zapotecas. los aztecas. Sus arquitectos elevaron pirámides 302 . pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. 3 territorios y un distrito federal. 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. No obstante mi poco tiempo libre.

(Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra. sabio y virtuoso. Templo maya de Zaculeu (Guatemala) . Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán.religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). poseían una escritura jeroglífica. luego en Cholula. para conquistar el país y derribar sus ídolos. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él. sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. Residió Quetzalcóatl. Los chichimecas. pueblo bárbaro del norte. comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más. hombre de tez blanca. cabello y barba largos. Las ruinas. a pesar de todo. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas. primero en Tula. Calzadas.

Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN.

T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . P a n c h o López P . en S i n a l o a . donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r . D . con sincero afecto. P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . oriundos de A t l á n . semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . así como en otros países de América Cent r a l . en P a l e n q u e . continuare. m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) .Los aztecas. Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o . I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). la escultura y la a r q u i t e c t u r a . que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México. Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . U x m a l . PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. 306 . que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . grabados en m a d e r a . que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco.

Abrazos. Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960. querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca. 58 Indicaciones: urgente. a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire. Miguel. d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d. se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado.. respetado) amigo (camarada).. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule). 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias.derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / .. expedidor:. ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . Pentru scrisoare. Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare. — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. Adresa (la dirección. t e n . culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19. astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca. suprafaţă tez / . de 1960. las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr.. data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4. Telegrafia cómo estás.. n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă . 307 ..

Prescurtat D. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. Hernán Cortés — căpitan spaniol. cordialmente). con sincero afecto — cu dragoste sinceră.) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba. situată la 43 km de capi­ tală. se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses. (Peste 3 milioane locuitori).269km 2 . vechi centru al civilizaţiei antice mexicane.U. (1. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte. spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S.A. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. Te saluda atentamente (calurosamente. cuceritorul Mexicului. a ridica (probleme.U. plecînd spre răsărit... todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. unde a fundat oraşul Veraeruz. A fost considerat de mexicani drept zeu..F. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea). 35 milioane loc. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE.A.siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. în care au pierit sute de mii de indieni.UU. a reuşit să pună stăpînire pe această ţară.969. A debarcat în 1519 în México. întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane. Plantear — a pune. de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México. 308 . Teotihuacân — localitate în México. Conţine mai multe piramide. de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?). Un abrazo de.. au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. Muchos recuerdos de. cu mijloacele cele mai brutale. născut în 1485 în Extremadura (Spania). venit din ţinuturi necunoscute.) Cetăţenii din S. conquistador—cuceritor. Siempre a tus órdenes.

S. 309 . comunicara). contestar: Sí.? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si..s.b.m..In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale)..s. — Con sumo placer. . N a d a m á s fácil. Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud. u n p o q u i t o de paciencia. quién (o cómo. y S. (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. — U n poco de c a l m a . sin e m b a r g o .S. Creo que sí.. y S. atto.e.. por favor. .? ¿Me h a r í a el favor de. — De b u e n a g a n a .? T e n g a U d .S. ? ¿Es v e r d a d q u e . j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r . e s p a ñ o l .). Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto.. . = seguro servidor q.D. . = que estrecha sus manos q. intentémoslo.S. De b u e n grado..s. S. de comunicarme) si (o lo q u e ) . = atento (se poate înlocui cu ajino. (el) español? ¿Podría Ud. = afectísimo) S. — La cosa merece reflexionarse.m. ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera. (cu deosebit respect). decirme. por qué. Me repito de Ud. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P. Es m u y s i m p l e .. Sí.e. No lo sé. señor. Considérame siempre su muy agradecido y afino..? ¿Sabe U d . — Con el m a y o r placer.—No estoy seguro. señalarme). H a b l e U d . y S. . Voy a i n t e n t a r l o . q.S. La cosa no es f á c i l . atto. atto.. de qué m a n e r a ) . m o s t r a r m e . Quedo (soy) de Ud. Con m u c h o g u s t o .m. ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e . la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e . P o r favor. ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d .S. .) scrisoare după s e m n ă t u r ă . = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P..

.. Nada más fácil de contestar.. — Puede ser.. Me parece.? ¿No le parece que (indicativo)... — Por lo que a mí toca.. en vez de. que (subjuntivo).. que.. (o recuerda Ud..... lo. Aguarde Ud... así! A mi parecer. si me dijera.... en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? .. se lo voy a decir. — Lo deduzco de. — Según.Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud. ..? ¿Cree Ud. ¿Cómo se explica Ud.. me pregunta.. La cosa no puede saberse aún.? — ¡ Lo cree Ud..? ¿Está Ud... La cosa salta a los ojos... pero.. No afirmo lo contrario.... Me fundo en que... ? ¿No cree Ud. de lo que. que (subjuntivo o futuro).... ¿Se acureda Ud. Tiene el siguiente significado. la cosa es ésta. para sostener que (indicativo). Estoy a las órdenes de Ud.? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo). — No es difícil lo que Ud. Depende de las circunstancias... ¿Qué piensa Ud. Es un asunto (o un problema) difícil de resolver.. Por lo que sé Es poco verosímil.. Le agradecería mucho.)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo). — Por lo que sé. Es fácil de comprender.? ¿En qué se funda Ud. — A lo que yo entiendo. ¿Ud... seguro de que (subjunctivo).? Dígamelo Ud..? ¿Entiende Ud.. Permit ame un instante. No lo sé yo tampoco.? ¿Lo dice Ud... no estoy seguro... que (indicativo).. lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo. por. si lo sabe. — Ya lo creo que me acuerdo.. — La razón es clara (u obvia)...? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven). que...? ¿Qué entiende Ud.. no sé nada de esto.. No es cierto.. En mi opinión. ¿Cómo diría Ud. No lo sé. si quisiera decirme si...? ¿No se dice también..... ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?..? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo).

si. (o Cuénteme Ud.? Habla Ud. (o Tenga Ud.. Dispénseme. Ud. — Preguntaba a Ud. Voy a repetirlo de nuevo. al corriente. algo de prisa para mis oídos... si.. ... ' m e pregunta.) lo que.. que me lo diga).. no he entendido la pregunta suya. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii. No se me alcanza ... le rogaría que me dijese si (lo que). ¡ Déme Ud.. — Está a la vista. . No sé con toda exactitud lo que significa la palabra. lo que. Si lo supiera yo.? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud. sabe que (indicaíü'o). 311 . Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. no he entendido la pregunta de Ud. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud. — Es más claro que el sol. y me sorprende que no esté Ud.. a fin de que Ud.. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud. ¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran. — Estoy a sus órdenes. voy a repetirla. ¿Indiscreto?. bien! La pregunta es algo larga.? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud. ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud. Quisiera saber. ¿Decía Ud.. ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua.¿Sería indiscreto preguntar si.. (me) dispense. la bondad de repetirla. pero la memoria me es infiel en este instante. Siento no poder decir nada todavía. Pues bien. . Ud. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad. Ahora (me) ha comprendido Ud. ¿verdad? ¡ Fíjese Ud. Tenga Ud.. ¿Querría Ud. Todavía no estoy al cabo de lo que U d . ¡ expliqúese Ud. la bondad de seguir). comprenda bien lo que le pregunto. tenga Ud.. ¿Me entiende Ud. de cierto? No comprendo gran cosa. le suplico que hable más despacio. lo que se entiende por. repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo.. — Salta a la vista. se lo diría de buena gana (o de buen grado).. es muy fácil que (subjuntivo ) .. Digame Ud... Todo el mundo lo sabe..? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto..

d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . fue elegido presidente de México en 1912. en 1863. d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. E r a cura del pueblo de Carácuaro y . 312 . condujo y organizó a los rebeldes. los franceses invadieron México. por t r a i c i ó n . E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . H i d a l g o organizó u n gobierno.F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . fue preso y fusilado. pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y . C u a n d o . E n 1911 derribó la d i c t a d u r a . MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . pero m u r i ó asesinado en 1913. J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar. a la m u e r t e de H i d a l g o . FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . en 1811. con otros 27 compañeros suyos. BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. Murió en 1872. EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo.

Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d . a l l á en el t o p e . el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . la c i u d a d de la gran feria. si el d u e ñ o era r i c o . y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . y demás cosas de la alfarería. Las casas eran de adobe. celebrando a l rey o diciendo m a l de él. Los indios de a h o r a . saludándose con a m o r . con m á r m o l como nubes y con cedros de olor. E n los mercados hervía la gente. y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a .LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s . u n a s piedras como y u g o . no se ponen el s o m b r e r o . m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . que es el ladrillo sin cocer. ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. o de c a l i c a n t o . sin a p a g a r j a m á s . presidente de México de 1934 a 1940. las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. y la ciudad parecía siempre como en feria. b a j a n la cabeza. de ébano y jaspes. curioseando y vend i e n d o . y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . No existe T u l a n . y e n d o de puesto en puesto. E n unas v e n í a n frutas. LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . De ese lado de México. y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. y en otras jarros y t a z a s . Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras . cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. y las plazas espaciosas y m u c h a s . y e n otras flores. No existe Texcoco. P o r los canales a n d a b a n las canoas. P o r sus méritos en la defensa de la p a z . con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . la ciudad c a p i t a l de los aztecas. el p u e b l o de los p a l a c i o s . de o b s i d i a n a p u l i d a .

Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos.. y porque su gente es tan buena 314 . De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. una cara de piedra de dos varas y más. ni con qué máquina la subieron tan arriba. y aquella otra ruina donde cargan dos. y con su escalera de diez varas de ancho. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. En Xochicalco sólo está en pie. y el otro arrodillado. de pie uno. En Yucatán están las ruinas de Zayi. En Yucatán está Izamal. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. ni un templo entero. sino por donde vinieron los mayas. negras y blancas. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. donde se encontró aquella Cara Gigantesca. no quedó después de la conquista una ciudad entera. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza.. y la cabeza con penachos de plumas. En Cent la. azules. de aquella Cholula de los templos. la Kabah que conserva un arco roto por arriba. con su Casa Grande. revueltos por la tierra. que dejó asombrado a Cortés. En el interior está el patio rodeado de columnas. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión. Uxmal está como a dos leguas de Mérida.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos. se ven las antiguas fortificaciones. De Cholula. Y Kabah está allí también.hombres una gran esfera. y frente como la del hombre blanco de ahora. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. el templo de granito cincelado. que es la ciudad de ahora. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos. las ciudades de los palacios pintados. que son más extrañas y hermosas. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. de los pozos profundos y los magníficos conventos. celebrada por su lindo campo de henequén. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. vestidos de trajes de gran ornamento. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. de tres pisos. no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas. que eran gente guerra y de mucho poder.

de animales que parece que miran y conocen. y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador". A otra casa le dicen de las Tortugas. despedazadas. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. y de las que se ven los arranques junto al techo. manchadas de fango. de cuanto se ve o se toca. porque la piedra imita una como empalizada. como la cascara de una muela cariada. hundidas en la maraña del monte. Un libro roto. que están en lo alto de la pirámide. Pero de lo que queda en pie. En Uxmal son muchas las ruinas notables. o una escultura noble. pero todas diferentes y de mucha expresión. con una tortuga de relieve de trecho en trecho. están tapiadas. con las hojas por el suelo. pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. La Casa de las Monjas sí es bella de veras. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. no es una casa sola. como por todo México. las calles. y arregladas en grupos que son de arte verdadero. de guerreros. sino cuatro. y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. A una de las casas le dicen de la Culebra. y es muy curiosa por cierto. Están por tierra las quinientas columnas. y todas. que es toda de piedra ruda. que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". hay procesiones de sacerdotes. de nariz recta y barba larga. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. están en las cumbres de las pirámides. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. de hombres de barba negra. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. como si fueran los edificios de más valor. de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. con más de cien varas de frente y trece de ancho. las estatuas sin cabeza. Es como un libro de piedra. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. de barcos con dos proas.que recibe a los extranjeros como hermanos. de negros de 315 . tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. al pie de las paredes a medio caer.

el P a l a c i o de las Monjas. 4. y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o .corto. la casita t a l l a d a del E n a n o . el pozo de los sacrificios. como moría por el dios egipcio. frío. alto. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. 316 . hermoso. Componer 9 6 . la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. bueno. 12. que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o . 6. H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s . 7. y todo con el perfil firme. que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . andar.pelo rizado . a d ó n d e . el Caracol. H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a . seco. 11. agradable. el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol. olvidar. esclavitud. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . 3. acostarse. 2. 10. 8. el Castillo. la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . de las palabras: 1. Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido. din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . 5. 9. lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . delgado. coronada de flores y seguida del p u e b l o .

Să nu începeţi încă. 10. Acum cîteva zile. 2. Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. dar nu am avut timp să-i răspund. 8. 12. . E uşor de înţeles.6.9 7 . Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. !). 4. Traducir las siguientes oraciones: 1. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine. Fără nici o îndoială.. nu-s gata. vă rog să vor­ biţi mai rar. Eu nu afirm contrariul. Nu înţeleg mare lucru.

o sea en español "casa del regocijo". se conserva la Aljafería. tal como. sus ruinas 318 . hasta el siglo XVI. en Toledo. cuyos restos nos asombran. especialmente en el norte y en el centro de España.construcciones civiles parecidas. por su hermosura. y. Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. en cambio. que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. famosa por su estilo. A principios del siglo XI. bajo el dominio árabe. donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. En muchas partes. y las alcazabas o recintos fortificados. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. en las afueras de la ciudad. Otras . su denominación primitiva fue de "Dar Assour". Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. muy difundidas en España. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). En Córdoba. como es la alca­ zaba de Málaga. o la de Almería. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. En Zaragoza. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio).LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. hasta el día de hoy. El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms. que encierra gran e'splendor. en el siglo X I . antiguo palacio real. por ejemplo. lo que ha quedado es relativamente pobre. de cuyo nombre vino el de Aljafería. El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros.

Comenzada su construcción en 785. una calzada. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. En 1377. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones. de norte a sur. un rico salón etc. la mezquita sufre varias alteraciones. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. Todos estos trabajos duraron varios siglos. que se reparte en dos sectores. la perla maravillosa colgada en una sala. verdaderos tesoros ornamentales. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán. el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. y algunos fragmentos de columnas. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. El área total del edificio. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. como ya hemos mencionado más arriba. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. A principios del siglo XVI. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas. casi iguales entre sí. de madera y marfil. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. mármoles de Grecia e Italia. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. causando la destrucción de una gran parte de las columnas. comprendidos los muros. llevándose finalmente hasta los cimientos. columnillas de jaspe y cristal de roca.70 X 75.73 metros. pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental.sirvieron de cantera. La gran mezquita de Córdoba. mosaicos de vidrio bizantinos. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. en 1236. el azogue que llenaba una pila. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol. columnas y losas. por donde traían agua de la sierra. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". que tenía unos veinte metros de altura. cubre un cuadrado casi exacto de 76. por orden de Abderramán I. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida.

parecía protegerla. y sus esbeltos arcos de herradura. queda todavía en pie la Giralda. pildă encaje m.60 metros de laclo. castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. sus muros exteriores. la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. que fue concluido a fines del siglo X I I . practicada en el muro Norte. „Alhambra" la llamaron los cristianos. m i n a r e t . Erguida a considerable altura. temelie columna coloană corte / . muy airosas. Más que una fortaleza o un palacio. dechado de armonía y color. en todos los dominios. Junto a la Alhambra. al progreso de la civilización humana. era una pequeña ciudad regia.al qal'a al-Hamrá". todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. Las columnas en serie. sobre los cimientos del desaparecido alminar..tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa. En Sevilla. Alta de 50. ante la torre elevada en el siglo XVII. en planta. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. el jardín del Generalife es su complemento.85 metros. t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m. con sus hermosos capiteles. a los pies de la Sierra Nevada. En Granada. de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. el alminar de la Mezquita Mayor. algunos sin par en el mundo. o sea „el Castillo Rojo". señoreando la ciudad. curte (domnească) dechado exemplu. todos diferentes. con su arco de ojiva y con hojas mudejares. pi. en gran parte fuera de Granada. un cuadrado de 13. dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . Todos estos monumentos. arhitect. Dibujan. PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m. sobre todo la del Perdón. suponen una época creadora. emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina. las puertas. de rico material y ameno colorido. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. constructor alminar m. es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. el patio de los Naranjos.

schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole. incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus. succesor traza u r m ă . el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. plan. desfătare saquear a jefui señorear a domni. pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. urmaş.erigir a înălţa fuste m. a domina sucesor m. 242). fildeş nítido net. numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . numele regilor. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. el penúltimo el último. 324 .

Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a .hizo derribar — puse să se d ă r î m e . (N-a construit-o el. ci a pus pe alţii s-o facă). rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519. r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e . Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " .01 dos décimas ocho centésimas 0. se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) . sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — .2 0. -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu.1 centésima 0. se foloseşte v e r b u l hacer -f. mil ochocientos sesenta y cuatroavos. -ă triple (sau triplicado) triplu. Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e . p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i . ci pune pe altul să o facă. fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( .infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa. una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea. -ă 327 .08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu. S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole. A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0.a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres.

obedecer — someterse a alguien. f. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. un millar. 2. — Alhambra y Sierra Nevada. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. viva 328 . un siglo. 2. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. 2. 2. sub. 1. 1. verb salta sub. l. viñedo adj. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar.GRANADA. una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5). un centenar. sal < .

desde que se la descubre. a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. ennobleciéndola más y más con cada restauración. muralla del tiempo del último rey visigodo de España. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. ruinas de palacios tan interesantes. puertas tan notables como la del Cambrón. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. Sinagogas. la gran Fábrica de Armas. angostas. don Rodrigo. el centro de la calle lo constituye 329 .LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. mezquitas. Sevilla y Granada. Las calles se enmarañan. que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. Sus callejuelas estrechas. los moros y Carlos V. pues en ella han puesto mano los visigodos. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo. contemporánea de Don Quijote. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. y se comienza a subir la áspera cuesta. la Posada de la Sangre. donde cada siglo ha colocado su página de piedra. en obras romanas Mérida y Segovia. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. En fin. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. la romántica Plaza de Zocodover. alminares que sirven de torres a iglesias católicas. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. y se baja por el lado opuesto. escalonada en aquella especie de erguida península. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. que compendia toda la historia de Toledo. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. la capilla mozárabe de la Catedral.

acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. Nada turba el silencio. acompasadas. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). otros tienen columnas que sostienen una galería. su esencia. más pobres. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. Una fuente deja caer un hilo de agua. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. Todas estas casas cordobesas tienen un patio. Pasaron las umbrosas alamedas. de la profunda y serena tristeza. Subieron al cerro de la Alhambra. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. Unos tienen fuentes. La frondosa vega. El patio es ancho. surtidores. Cuatro o seis mendigos toman el sol. el cristal veneciano de Sierra Nevada. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. sonoras. no influenciaron tanto al visitante. esmaltadas por la luz de Andalucía. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. La moza espera inmóvil junto a la fuente. la alta y recia torre se yergue a un lado. el marco de montañas. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. la confluencia de los ríos.un pasito empedrado. otros son más modestos. he divisado muchos patios de éstos. reposo y blancura en ellos. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. Todo era silencio. que es como su espíritu. la Andalucía ligera. 330 . me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. de las casas ignoradas. Yo prefiero éstos de las casas humildes. lentas. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad. empedrado de guijarros. se extienden los naranjos en filas.

placeres y encantos.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. en las quebradas márgenes del río Darro. Ya en el salón de embajadores. a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. Iluelva. Por fin. La fisionomía del árabe se contrajo. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. entre cipreses y laureles. a la orilla de las tres carabelas. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. como las hojas de los árboles. que se destacan sobre el cielo azul. semejantes a visiones orientales. que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. a recibir luz de tanta ciencia. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. El árabe. MANUEL MACHADO 331 . y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes. en los bosques del Monte Sacro. las puertas. las letras. Almeria. al bosque de ligeras columnas. Romana y mora. Plateado Jaén. soleada claridad. un largo sollozo. encrustadas en marfil y oro. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz. las bóvedas. Granada. unos. agua oculta que llora. semejantes a las de una tapicería persa. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. dorada. Por fin. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. Y Sevilla. de tantas artes. en los blancos miradores y alminares del Generalife. y otros. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. pálido. llenó aquellos abandonados espacios. al menor soplo del aire. Córdoba callada. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. Pasaron al Patio de los Leones. cantora. con las paredes de mil matices. Málaga. cuando desde las tierras más remotas venían. su emoción iba rompiendo toda conveniencia.

Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero. 7. setecientos y nueve mil noventavos. undécimo. 13-vîrstă.ecou. Escribir con todas las letras: al 5-lea.a se plictisi. Sîutem la lecţia 34. 4. 16. 19. 6. Dos catorzavos. al 500-lea.aci. Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. Al 5678-lea. once milésimo quingentésimo nono. ' a • ' . 5.nici. 8. al 60-lea.al ei. 4/5. al 9Mea. 1111 (în litere).sud. cincuenta cuarentavos. nu aş fi dormit b i n e . cien milésimo trigésimo. 4. America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. Verticales: 1. al 2973-lea. 8.m a r e . Citesc pagina 105 din capitolul 26. 1 • « • 5 8 10 . 15.a-şi a m i n t i . 14. G. 7. 5/4. 9 9 . milésimo.ruşine. 10.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 . 9 8 . Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. 3. al 99-lea. 3 . Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură. 2. al 999-lea.interjecţia din a r a b ă . octogésimo segundo.a mers. dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect.articol. Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă. 17.a folosi.d o r i n ţ ă . de la L i b e r t a d .m a i r ă u . Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă. 11. 1 0 0 .o. 597/300. 2 / 3 .EJERCICIOS: • * • . Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v .suc. 9.mers. 2. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o . 5. 12. 18.

— Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. señor profesor — me dijo éste en español. he aquí a ese hombre en carne y huesos. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla.. pero os aseguro que las cosas así acaecieron... — Dispense usted mi entrada tan repentina. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. Soy yo.LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. nadie. nadie... un desconocido... lo hablo un poco. — Pues. cuando entró. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. Sé que al leer esto. — Bueno. 333 . quiero decir. señor.. estoy estudiando la lengua española. Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. Estaba con el papel delante.. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con. Ese hombre. sin llamar a la puerta. el lápiz en la mano derecha. — ¿Con quién estudia? — Con usted. pensando lo que diría.. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. Me fijé más atentamente aún. — ¿Habla usted español? — Sí.

usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional. Pero no pienso seguir adelante. en el cine. por pequeño y poco que sea.A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa.. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros.... Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español. soy de su parecer. la geografía. Le quedaré muy agradecido. así como de todos los demás países de habla española. Quisiera sólo hablar con usted.. en la prensa y. Cada instante se puede aprender algo. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español.. —• Pero el único modo de superar esto es hablando. sino para encontrar la forma de expresarlas. — ¡ Qué barbaridad! Entonces. —• Admirable..lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar. ¿Qué se le ofrece? — continué yo. oír y conversar mucho. a todo lo largo de la vida. Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia..Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. la literatura y las artes de España... ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". . Ya sé toda la fonética y bastante gramática. para cazar las voces españolas en que encerrarlas.. — Desde luego. en el teatro. Para saber bien una lengua hay que leer. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad. Aparte de eso. — Nada de particular. y no para buscar ideas. Sólo las últimas cuatro lecciones. para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. — Muy bien.. 334 . Mire. sino que no tengo facilidad al hablar. Creo que me basta. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española.. — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico. — No diga esto. —..

.

— Desde luego. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España.. No obstante. Por favor. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. En general. olivares. Tajo. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. Málaga y Alicante. la Sierra Morena. un Estado situado al suroeste de Europa. al contrario quiero tomar apuntes. el Mulhacén. en breve. como usted lo sabe. Existen tierras frías en las montañas elevadas. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. Su clima varía de una a otra comarca de la península. viñedos. que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. prolongada por la de Gredos. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. que es. en la segunda y la tercera le diré. y tierras cálidas en las costas del este y sur. Abundan cereales. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero. explicándole los términos taurinos. los montes de Toledo y de Guadalupe. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. tierras templadas en las vertientes marítimas.. Al norte. alcanza 3. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. algo sobre la cultura y la civilización españolas. Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. Tenga Ud. Guadiana y Guadalquivir.— No me aburriré en absoluto .534 metros. España presenta el aspecto de una elevada meseta. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez. Ebro. Comenzaremos pues con la geografía de España.

la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. el Alcázar. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. la Universidad. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. Además de esto. sobre colinas de poca elevación. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona. delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. Otros puertos españoles. La parte nueva es grandiosa. el Teatro de la Comedia. también importantes. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. típico vehículo valenciano. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. cediendo bases militares al ejército norteamericano. son de igual interés el museo de historia natural. Desde el Miguelete. por esto. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. el Palacio del Congreso o Parlamento. son: Valencia. Los edificios son magníficos. cada vez más. En esa parte de España se habla el catalán. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. la torre de la catedral. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. la Opera. el de la Zarzuela. En Madrid. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. a la izquierda del pequeño río Manzanares. ciudad encantadora. aunque todos los años.esta ciudad es agradable tomar la tartana. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. Pero ésta es la fachada de la capital. Esta situación ha ido agravándose. capital de Cataluña. 22 337 . se encuentra la capital y el corazón de España. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón). Para entrar en. la histórica plaza de la Puerta del So-1. Madrid.— Casi al centro de la península. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño.

Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan.Vigo. la Coruña. un poco más al sur de Madrid. mezcla CÁDIZ. Bilbao y sobre todo San Sebastián.Cádiz. sus tres arterias principales: Ancha. famosísima en todo el mundo. entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. una de las ciudades más antiguas de España. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. lindísimo sitio de veraneo. Situada sobre el río Tajo.Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga. . Una ciudad muy antigua. Gijón. dentro. y su playa. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España. Santander. 338 . La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia. es Toledo. es interesante y pintoresca. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. San Rafael y San Fernando. con una preciosa y bien situada playa. ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. población exclusivamente comercial. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: .

finalmente. 22* 339 .TOLEDO. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. la Fábrica de Armas. con la célebre universidad creada en 1243. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. colosal y grandiosa obra de arquitectura. — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe. y su rica biblioteca. pero esta vez al norte. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo). la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. donde se forjaban las célebres espadas de Toledo. el Alcázar. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. El Escorial es célebre por su monasterio. También cerca de Madrid. templo y mausoleo. modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. Otra ciudad muy interesante es Segovia. una de las primeras del mundo. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II.

un texto suplementario dentro de esta misma lección. algunos rasgos característicos de España. como un jardín colgado sobre las olas. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. Pero. aquí se ha hecho proverbial la pobreza. la ignorancia. y a lo lejos. gradina de măslini precioso preţios. — Sí. Estos son. y Sevilla. La poesía. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . en la ruta de América. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región. — Estoy arrobado. señor profesor. — Muchísimas gracias. No obstante.Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m. fierăstrău 342 . figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i . Son características la miseria. con su mezquita. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz. La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. en pocas palabras. Pero. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. activ inquietar a nelinişti instante m. Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. ¿Qué otras cosas quiere Ud. a d m i r a b i l rostro i a t ă . la falta de mano de obra calificada. saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. el atraso de la agricultura. surge el archipiélago canario (o sea. y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'.. î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. — Esto es solamente a título de introducción... las Islas Canarias).

vechi. situaţie (dificilă). Manzanares — rîu mic.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc. Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz. străjuită de muntele cu acelaşi nume. în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. Vastă regiune din nord-estul Spaniei. Prado — vechi bulevard din Madrid. versant viñedo podgorie. care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. t u r n trance m. care-şi trage numele de la Zarzuela. 343 . Pirineos — Pirinei. impas] veraneo vilegiatură vertiente / . de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic. Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711).. fructele care se fac (cresc). localitate lîngă Madrid. lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). Alicante — port la sud de Valencia. desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo. Numele... t e n a c i t a t e torre / . los frutos que se dan. şi Cibeles. vie vetusto învechit. cind a izbucnit războiul din 1936. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă.tenacidad / .. cele­ bra prin vinurile sale. Cataluña — Catalonia. Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. Neptun. deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. important centru comercial şi industrial.

•sin par — fără pereche. par — egal. fără s e a m ă n . a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e . 346 . îmi place această m u z i c ă .tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. yacen — zac. Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a . a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . yazga sau yaga etc. yazgo sau yago etc. Verbul yacer este folosit foarte r a r . cu s o ţ . Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. m a i m u l t în epitafe. yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan. número par. De altfel. yazga sau yaga (él) yazcamos. nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco. se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . divisarse — a se o b s e r v a . prezent subjonctiv: yazca. deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv.a s i n g u l a r şi p l u r a l . imperativ: yace sau yaz (tú) yazca. nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) .

Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales. pues. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. proclamada el 14 de abril de 1931.. Han sido veinte años de una explotación atroz. en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática. La pervivencia del régimen fascista en España. Su lucha reivindicatoria ha sido. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo.F. Este año. por medio de un decreto. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. los franquistas. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco.LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado. en México D. gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y. repetidas 347 . fundamentalmente.

que existen en E s p a ñ a . E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca. de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . 348 . como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r .La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . causantes directos de la carestía de la v i d a . FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. a la o l i g a r q u í a monopolista. desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . de la elevación c o n s t a n t e de los precios. LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " . H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a . e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l .

lo mismo que en nuestra cruzada. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. Pues si bien las leyes son las mismas. ya no tienen la misma eficacia de antes. llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. 349 . a qué situación les ha conducido. dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. Especula con esa amenaza. En una palabra. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". como en el de la cultura. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. de la ciencia y la técnica. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). a pesar de la infame propaganda franquista. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. tanto en el orden social. como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. amenaza al país con otra guerra civil. sus extraordinarias realizaciones. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. No obstante.Sin embargo. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. si algo se interpusiera en nuestro camino. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno.

decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. Decenas de miles perdieron la vida. de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. Otros se vieron condenados a una muerte lenta. su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. sólo como un hecho histórico. mientras que otros muchos. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio. Pelotones de ejecución. eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. privados de sus medios de vida y de sus hogares. como pretende Franco. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo. de la guerra civil. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional. tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. sepultados en los presidios. los represaliados. leyes de excepción. y aún actualmente. sin guerra civil. Franco sigue enarbolando la política del rencor. víctimas también de salvajes torturas. de más en más. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. después de ser bárbaramente torturados. Numerosos fueron. La guerra civil deja de ser. de la división. desterrados lejos de sus familiares. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura. la línea divisoria entre los españoles y es considerada. La represión se encarnizó. de modo permanente.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. 350 . para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. arrojados del trabajo.

de democracia y de convivencia nacional.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. funcionan todavía los Tribunales Militares. está convencida de que la lucha unida del pueblo español. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. La F. a la cabeza de su pueblo. con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos. Al mismo tiempo. la F. y por tanto. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. La F.M.S. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas. entre todos los trabajadores del mundo. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista. La acción unida de los trabajadores españoles. mantiene leyes de excepción. logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos. obras y oficinas. ni se resigna a su situación. En fábricas y talleres.S. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos.S. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional.S. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. sin distinción de afiliaciones.M.M. en las fábricas. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad. 351 . * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra. la F. no puede cometer las mismas atrocidades que antes.M.

1 1 . î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . oriente. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . Da. oponerse. Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. mayor. Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei. A n d a l u z i a . Spu­ ne-mi ce te interesează. p u ţ i n . mentira. Cu acest prilej. razón. 6. Vorbiţi spaniola? 6. . ceva interesant despre Spania. 1 0 3 . Limba spaniolă e asemănătoare romînei. a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . dar. Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). 4. responder. Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. Spune-mi. 8. te rog. Traducir al españjl: 1. 4. A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. 5. pájaro.EJERCICIOS 1 0 2 . nuevo. volver. conocer. 2. recibir. 7. 3 . 12. 9. 10. lugar. 5. 2. Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. 1 0 4 . 3.

Chile. así como en las islas Marianas. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . — Sí. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. De modo que no se puede prescindir del español que. Nicaragua. Paraguay. con razón. si hiciera esto. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. — ¡ Parece increíble ! Pero. Honduras.UU. México. Guatemala. bajo el fideicomiso de los EE. querido lector. que hablemos a continuación? Lector. Perú. a los cuales hay que añadir Puerto Rico. L. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo. ocupa un lugar importante en el mundo. L. Bolivia. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. El Salvador. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. Colombia. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. la República Dominicana. Panamá. L.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. Ecuador. Carolinas y Palaos. de Norteamérica y las Filipinas. Cuba. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. Costa Rica. — No importa. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas. Escoja usted lo que considere más útil. figura entre las lenguas útiles del mundo.

por favor. en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. saquearon y destruyeron importantes civiliza354 . los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador. Francisco Pizarro. Pedro de Valdivia y Juan de Solís. cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. navegando por primera vez. que había quedado ocho siglos en poder de los árabes. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. después de sangrientas matanzas. Diego de Almagro. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua . para alcanzar las codiciadas Indias. A cincuenta años de la hazaña de Colón. Inicióse así el dominio español en el mundo. ha conocido en la lección sobre México. Sebastián de Elcano. España poseía. Cristóbal Colón. que tomó el nombre de Patagonia. hizo una audaz expedición a través del Atlántico. Era el 12 de octubre de 1492. descubrió un nuevo continente. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente.— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. con más pormenores. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. los aymaráes en Bolivia. en vez de éstas. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. Además de los pueblos que Ud. los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. los guaraníes. Durante algunos siglos. para conquistarlas y colonizarlas. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. rumbo al oeste. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. L. — En 1492. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. — Cuénteme. Hernán Cortés. Pero.

habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. capaz de igualar en 23* 355 . En mayo de 1810. a la cabeza de su valiente ejército. pocos meses después. atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. en tres meses libró quince batallas. acudió a América. cuando España fue invadida por Napoleón. desembarcó en Venezuela. El general Bolívar. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. salió de Venezuela. el cual dio también la independencia a Chile. en busca del país "dorado". los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. logrando proclamar también la independencia peruana. Mucha gente de España. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese. si no toda la América del Sur.ciernes indígenas. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. En 1819. hombre genial tanto como jefe militar que como político. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. oriundo de Caracas. En 1815. De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812. matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. consiguiendo muchas victorias sobre ellos. siendo proclamado presidente de la República. Pocos meses después. pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. Durante tres años. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra. siendo nombrado el Libertador. en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . no se cansó de perseguir a los españoles. por lo menos todas las regiones de la parte norte. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. Aprovechando estos sucesos. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). ante la superioridad del número de éstas. venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú.

y en la vida perdurable de los que. Cuba y los demás países de Centroamérica. —• En 1800. Pablo Neruda: „Libertador. O sea como dice José Joaquín Olmedo. Fundó pues la República de la Gran Colombia. antes del día ú l t i m o . en diciembre de 1824. porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. — ¡ Bellísimo ! Por favor. de Norteamérica. la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible. Un año después. L. Venezuela y Ecuador. . pan. creadora de mares dulces en la tierra.UU. . tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar". . cierran los ojos y se quedan velando. — sólo el pueblo hace libres a los hombres — . Tal lo encontramos. entró Bolívar triunfante en Lima. el poeta más célebre de la independencia americana." Y aunque. por ejemplo. en una poesía del gran poeta contemporáneo. como Tú.poderío a los EE. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria). un mundo de paz nació en tus brazos. no mueren. Señor n u e s t r o . el De nuestra Saldrá paz. así como los estados de Cali356 . formada por las actuales de Colombia. en sus versos: „por las manos de Sucre. y en Bolívar. titulado Credo. las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. Libertador. proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. La paz. su hijo. se alude también al gran Libertador. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. el trigo de t u sangre n a c i e r o n . el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana. desgraciadamente. él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. creemos en la resurrección de los héroes. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. Bolívar. Pasando después al Perú. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. cuya presidencia aceptó. dígame usted algo acerca de la independencia de México. No nos juzgues.

de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. Texas y Florida. en 1821. los EE. el cura Morelos. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). Poco después. Colorado. organizó mejor sus tropas. pero fue presó por los españoles y fusilado. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. Nicaragua. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. cuando Agustín Iturbide. prefirió entenderse con él y. en la ciudad de Guatemala.UU. El 15 de septiembre de 1810. Arizona. Así pues. Mejor suerte tuvo otro revolucionario. que detuvo hasta 1898. merced a un golpe de Estado. presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. exceptuando Panamá. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. sólo le quedaban a España en 1830. a pesar de su heroísmo. Los cubanos. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos. porque la revolución estalló de nuevo. Nevada. En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. Máximo Gómez y Antonio 357 . las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. Más tarde. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. El 15 de septiembre de 1821. El jefe de los revolucionarios. Nuevo México. en 1847. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero. para ser exacto. Honduras. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). del inmenso imperio colonial. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. • L.fornia. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. Iturbide se hizo proclamar emperador. bajo la forma de monarquía constitucional. que alcanzó numerosas victorias. convocó el primer Congreso mexicano en 1813. Miguel Hidalgo. Pero tuvo que abdicar en seguida. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814).

que h a b í a n conseguido.Maceo. después de t r e s años de luchas. erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. U U . se vieron o c u p a d a s . no a b a n d o n a r o n Cuba. E m i l i o A g u i n a l d o . por los E E . a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. di m á s ! . înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . E n t o n c e s . y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . a neglija. e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . — Según v e o . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . Las F i l i p i n a s . U U . Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . întoarcere 358 . de N o r t e a m é r i c a . en 1898. — E x a c t o . E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . personaj. E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898. peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli. jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. detaliu prescindir (de) a ignora. d o m i n a ţ i e pormenor ni. PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. om ales. a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i . E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . a face abstracţie procer m. pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . Pero los E E . p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . L . a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. p r e t e n d i e n d o „pacificarla". después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles.

dacă propoziţia începe cu participiul trecut. 359 . Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii.. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. Perii şi Bolivia.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo. que como — atît. Ecuador. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. adversarul lui Pizarro. în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. (A fost decapitat în 1517. vechii stăpînitori ai ţării. unde a murit ucis de indieni în 1615. Guatemala. cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. In operele acestui maestru al cuvîntului. Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială. A eliberat Venezuela (patria sa). junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). A descoperit Yucatanul. poet al revoluţiei cubane. Columbia.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii. José Martí — ziarist şi avocat. căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). (1783—1830).. uneori.. fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata.. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale. unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador.

de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. curaj ! Să dea domnul să. durere: luptă- 2. Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya. amigos. 360 . ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. cuatro por cinco son veinte. Surpriză. 3. da (întărire) guarismos). residuo uno. t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . sau dos más tres son los sumandos. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. Adición — a d u n a r e . Sustracción — scădere. ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. A p r o b a r e .. ocho menos uno restan siete. 2. de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1. División — î m p ă r ţ i r e . 3. 4.5). Termenii înmulţirii se numesc factores (4. residuo uno sau siete entre tres son dos. Multiplicación — î n m u l ţ i r e .GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . 2-f-3 = 5. iar r e z u l t a t u l înmulţi. v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. siete dividido por tres son dos. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . se numeşte suma. . ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. cinco.i ! Las-o încolo ! Hei. de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 .. încurajare. producto.

soñad. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé. se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. una niña forastera. El corro. u n caballo. sí! ¡Cantad. luego. con voz débil.. un cabayo. — Y el mío.. les han dado algo de comer. fingiéndose mendigos.. Platero. una ejcopeta. Después. otro dice que no ve. ateridos. hilo de cristal acuoso en la sombra. en ese brusco cambiar de la infancia. niños pobres! Pronto. R .¡Sí. al amanecer vuestra adolescencia.. — Y er mío.. escopeta que no matará el hambre. Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . Platero y yo entramos. Reloj que levantará a la madrugada. Platero es el nombre de un burro. — Y el m í o . — Y er mío. ellas sabrán cómo. canta entonadamente. 361 . (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. una escopeta. en estilo musical. — Vamos. por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco. enmascarada de invierno. en el crepúsculo del pueblo. como llevan unos zapatos y un vestido. la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. la primavera os asustará. como un mendigo. Jiménez p i n t a . que habla de otro modo. la sobrina del Pájaro Verde. J . Uno se echa un saco a la cabeza.. Entre tanta negrura. y como sus madres. los niños pobres juegan a asustarse. . otro se hace el cojo.....PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando. caballo que llevará a la miseria.

desde los grises cielos astures. desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar. a las marismas de luz y sal. pienso en la guerra. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Pienso en España vendida toda de río a río. mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 . por las llanuras de pan llevar. de monte a monte. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones. en la tarde silenciosa y en este jardín de paz. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero. de mar a mar.fuego que deja el sol que se va. ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte.MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de .

Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. batida por olas duras y ornada de espumas blandas. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. Junto a la orilla del mar. navega Cuba en su mapa. Noviembre. Reina del manto hacia afuera. sí de su corona esclava. en las puntas de las lanzas.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. tú que estás en fija guardia. y en el grito de las llamas. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza. y en el trueno de las olas. guardián marino. 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) NICOLÁS GUILLEN Siete. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. que también Caribe llaman. vasalla. cantando a lágrima viva. No por coronada libre. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. del manto adentro. Triste como la más triste. en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . fíjate. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas.

más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 . ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . a p l a n t a r una rosa. h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. 7 + 4 = 11. m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . 107. en t i . P a t r i a p u r a y soviética. Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. en este d í a . 9 x 9 = 81.34 = 19. E s t u v e ayer contigo. lejos. con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e . Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56. y cada gota de t u sangre. 52 : 7 = 7 rest 3. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. U n i ó n . a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds.¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . ¡ Alabados sean t u s héroes. 16 + 28 = 44. 45 : 3 = 15. 53 . U n i ó n Soviética. otra vez. sobre los asesinos. otra vez.

deseo. . venir. continuar. Llegar de la primera a la última solamente.1 0 8 . lucha. donde hay puntos. obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 . enfadarse. los sinónimos de las palabras: m o d o . Encontrar todavía. viaje.

el catalán. iberos y fenicios en el habla popular. o el dialecto castellano. el portugués. al oriente. Esto me extraña mucho. el gallego-portugués. algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. — Voy a intentarlo. hablado primeramente en Castilla 366 . el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). el francés. inalterado . sin embargo. Después de la conquista romana. el latín triunfó en España como en Dacia. el provenzal y el sardo. L. si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma.LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. — Tendré gran placer en explicárselo. en el centro el español. El idioma hablado por los vascos quedó. quedando solamente algunos elementos célticos. el catalán con el valenciano y el mallorquín. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. mucho. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. empero. a saber: el italiano. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. el retorromano. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. región del centro de la península. el rumano. el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. El latín fue entonces el idioma oficial. No fue. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español.

las palabras que comienzan con al son árabes. Por lo general. alhelí. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. L. L. hay varios modos de hablar. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . propios de cada región. Otro ejemplo: la "pollera". económica o cultural. las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. El continente hispanoamericano. no obstante. el Perú y el Ecuador. como se sabe. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". especialmente si es de amplia difusión como el español. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. del cual quedan algunos centenares de palabras. no constituye ninguna confederación política. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes. cuando todo el continente comienza a despertar. Actualmente. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria. La afinidad espiritual es. llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. del francés. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. del germánico. alcázar. una falda moderna de mujer.la Vieja. por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. muy grande. que luego sobresalió entre los demás romances. por ejemplo: alfombra. Existen. que comúnmente se llaman regionalismos. se encuentran frecuentemente en Latino367 . del italiano y del árabe. los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. — Claro que dentro de una lengua. significa hoy en la Argentina. sin duda alguna.

resultando de ahí el así llamado "seseo". — ¿Podría usted explicarme ahora. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. por ejemplo: "mucama". En general. — Aguarde Ud. lo mismo que en Andalucía y otras partes de España.america. "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). un momentito. palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. tiene una sección destinada a los toros y toreros. "estampilla" por "sello" y . por lo general. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". muerto por un toro en 1947. En España. o el "ombú". — Nada más fácil. — Pues bien. voz rioplatense que quiere decir "criada". respondiendo a los deseos de sus lectores. los así llamados "aficionados". Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. y. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. retratos de Manolete. Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y. Se los voy a decir. además de las tradicionales cabezas de toros. la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. así se dice "liviano" por "ligero". En América. También la prensa. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. "guapo" por "valiente". L. Pero. Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. naturalmente. redactores especiales que la escri368 . "chamaco" (femenino "chamaca"). En España. para un argentino es una "piscina de natación". L. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. siendo el más importante el náhuatl).) casilla" por "apartado". Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios. quiero tomar apuntes. diciéndose "cabayo" por "caballo".

destinado únicamente a excitar los nervios . efectivamente. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. Sobre las corridas de toros se puede discutir. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo.. Pero una cosa es indiscutible: se trata.. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales. por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido.BARCELONA. por la original belleza de su ceremonial. calzón y media negra y zapato con hebilla. capa corta. hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 . Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. — Plaza de toros ben. en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores.

cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). por los de lidia o toreo. Cesa la música. o ganadería a que pertenece). por orden de antigüedad. Detrás van los banderilleros. luego los picadores a caballo. mientras dura la fiesta. que es casi siempre un concejal. los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). que es la suerte de varas (o de la pica). En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. después de saludar al presidente. se retira el personal auxiliar. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. Las cuadrillas. los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. y comienza el primer tercio de la lidia. el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . servicio y limpieza de la plaza. o distintivo que indica la procedencia.(es decir. Están en la primera fila los matadores (o los espadas).

el presidente agita un pañuelo blanco. o «Í-. procuran fuertes porrazos a los picadores. lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. cuando están bien ejecutadas. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia. aplausos y protestas. Efectuado el banderillado. brinda la muerte del BB . Cuando éstos dan en tierra con sus caballos. de largo. que llevan estoque y muleta. Matan los matadores.tUWCor» 24* 371 . los banderilleros ejecutan la suerte del quite. antes de principiar. Los toros que son "bravos" y "de poder". Terminada la suerte de varas. Todas estas suertes. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes.Banderilleras toro al presidente. que van metidos en palos de unos 60 centímetros. corno se dice en el lenguaje taurino.dalos y gritería. El matador.Í sea la suerte de banderillas. que es la suerte de matar. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa. con el fin de apartar del peligro al picador. ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. En seguida MM . el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. son muy vistosas y entusiasman al público. y con el gorro en P P .Piadores la mano. adornados con papeles y cintas de colores varios. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad.

En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. Al acabar el brindis. si así lo estimare oportuno. brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. L. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. — No hay de qué. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. juntas también las extremidades posteriores. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. De todos modos se lo agradezco. Muerto el toro. que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo.el matador. — Hasta la próxima lección. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. Pregunte cuanto quiera. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas. y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. — Muchísimas gracias. L. señor profesor. — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos. 372 .

t i m b r u . fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. pi. înot. micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . consilier m u n i c i p a l costillar m. a se sforţa. totuşi esforzarse d. spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t . sección / . vigoare rehilete m. bilet brindis ni. beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita. rubrică sello marcă.PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . închinare calzón m. echipă. bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. spată concejal m. dedicaţie. a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit. încîntat matiz m. iscusit empero dar. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold. p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. galerian. a isca pujanza putere. frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . batic peculiaridad / . sabie îngustă. spadă extrañar a u i m i falda poală. ş t a m p i l ă señas / . graţie gorro(-a) chipiu. s e m n a l m e n t e . elegant alhelí ni.a se strădui espada spadă estoque ni. p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas. şapcă. loc rotund reiterado repetat. vîrf de săgeată redondel m. neapărat jerga argou jinete m. 371). coaste criada servitoare cuadrilla grup. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă.

poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. echiva­ lentă cu ¡hombre!. "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. modismo — expresie tipică . gi romînesc (ayer — „ager"). popor foarte vechi. idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30.ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. popor de comercianţi. deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural. mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. pasar por — a trece drept 374 . puţin modificată. romance — romanic. iar pe y ca pe un ge. au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi. Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. ea trebuie evitată. şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). sută. locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. îl pronunţă „jorar"). In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo.

de altura (în înălţime). E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . balandro yola slalom m. de pér­ tiga (cu prăj ina). el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) . me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). matador m. — salto (săritură) de longitud (în lungime). N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). de relevos (de ştafete). schiat ajedrez m. care aleargă fără rost. şah hokey m. a i c i : fugar. — lanzamiento (aruncare) de disco. P e n t r u s p o r t u r i . el medio derecha/centroj izquierda. jabalina (suliţă). a p r o d . el exterior (extrema) derecha:/izquierda. A c i : u n fel de a r b i t r u . (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. Mañana — m i i n e . şi la fútbol: el arbitro. el delantero centro (centrul înaintaş). — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l . înot baloncesto baschet equitación f. călărie esquí m. O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . lidiador) tercio — t r e i m e . bola (greutate). suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. torero. martillo (ciocan) . lidia (de a i c i : torear. mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. suerte f. vezi p a g . A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). (inter) derechajizquierda. la mañana—• d i m i n e a ţ a . — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r .mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . 70.

m a r o n . E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori. . gris m a r o . Dos niños: uno negro.. . . sus pies.. color grana — culoare roşie. obscuro (oscuro) şi subido. blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' . como perros hambrientos. la comida lanzada por el pleamar de los manteles.. Sus cabezas unidas sembradas de piojos. . brunet marrón. bajo la noche calurosa. moreno cafeniu. color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro. dos manos: una negra. las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas.. lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. otra blanca. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul. gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz .. . gris claro — gri deschis. Exemplu: rojo subido — roşu aprins. Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs. .. color de violeta violet . comen en una misma lata. otro blanco. dos niños pordioseros llenos de pústulas.. y sobre la comida grasienta y agria. a ţîşni în. 376 . ramas de un mismo árbol de miseria. juntos en un portal..în lungime. tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu)..verb — a izbucni în.. a se porni pe. LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. muy juntos y descalzos. echar a -f.

Junto a la espina. bajo la noche calurosa. la espina. cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. ¿querrán marchar también.. otro blanco? Dos niños. uno negro. madre. y por las mañanas explosivas. la flor. como dos buenos hombres. NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre. como dos buenos perros. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. ramas de un mismo árbol de miseria. Están unidos como dos buenos perros. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. Juntos así. hijo mío. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. Dura la felicidad. uno negro.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. están en un portal. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco. Las flores de tu rosal. cuando llegue la hora de la marcha. tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así.. otro blanco. y por las noches foscas. — ¿Por qué se marchitan.

1 1 1 . 3 . E l cielo.. Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . 15. Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. 8. 6. 2.. DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . Las páginas del cuaderno son. H o y . Los colores de nuestra bandera nacional son. 7. 3 . 14. 1 1 .. 6. La hierba es.. Cara al sol.. Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. 1 3 . Una sombra prolongada. 4. español: 1.LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e . 7.. 4.. cînd mergeam pe stradă. Va precediendo m i paso. Los limones son. Hacer 1 1 2 . amanecía. Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru. 5. c o n el s o l e n o c a s o . (La canción del camino) FRANCISCO A. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. A l p r o s e g u i r la j o r n a d a . dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă . E l carbón. 12. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t ... am v ă z u t un copil p l î n g î n d . Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i . L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi.. 2.. Combinar los colores con los objetos: 1. La bandera de la Unión Soviética es. 378 . L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. 10.. Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . am pufnit de rîs.. Ieri.. Nu trebuie să întîrzii la gară. 5. Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. Traducir el resumen al del orden de una corrida.

— Necesitaría. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. las figuras más ilustres de la cultura hispánica. amigo. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. Y más precisamente con la literatura popular anónima. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. cuando la literatura universal es tan rica. — Por supuesto. en fin. algo de lo que debe Ud. Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. ahora mismo. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. de su alegría o sufrimiento. por favor. — Sin duda. saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. por el momento. pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. — Estaría muy agradecido. señor profesor. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. — Comencemos con la literatura. me indicara. que Ud. 379 . L. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. L. que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo. Continúe usted hablando. me presentara un panorama de la cultura hispánica. si Ud. En nuestro siglo. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa.

Fue escrito en el siglo X I I . Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. la más antigua epopeya española. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina. arcipreste de Hita. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII.Así pues. sin duda. no pienso estudiar la historia de España. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. En la primera mitad del siglo XIV. obra dramática de la cual leerá Ud. 380 . razón. Dejemos la historia. vivió Juan Ruiz. Para decirle la verdad. un fragmento en la lección 40. me interesa más la literatura. — No haga usted este disparate. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. En los siglos XIV y XV. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. L. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. en los siglos oscuros de la Edad Media. en la lucha por la libertad. Tiene Ud. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. Aparecieron a la vez los libros de caballería. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. poema épico que no es. — Sí. el mejor poeta español de la Edad Media. Es éste. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. el número de poetas aumentó. sin duda alguna. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. si le interesa a Ud. A propósito. pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. surgieron las primeras producciones literarias españolas. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios.

señor profesor: por lo que sé. Pero. escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano. No hay burlas con el amor. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte.Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) . como Don Gil de las calzas verdes etc. 381 . El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro. — Ah. Creo que usted ha visto ya. de los que sólo se han conservado unos 400. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales. La Estrella de Sevilla. algunas obras de este famosísimo dramaturgo. Las armas de la hermosura. mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote. Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Murió Calderón en plena gloria. En su afán de distinguirse. pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. A secreto agravio secreta venganza. Lo cierto por lo dudoso. L. El último godo y muchas otras. en los escenarios bucarestinos. novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. dramas religiosos. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo. y comedias de capa y espada. L. — Sí. Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. he visto algunas. Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes. poeta de genio sumo. El pintor de su deshonra. Fuente Ovejuna. Muy conocidas son también sus comedias. ¿no? — Exacto. sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. Entre los dramas históricos. Dígame. El médico de su honra. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo". Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras. a la edad de 81 años. filosóficos y trágicos. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. El mejor alcalde el Rey. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias. no sabía.

la acumulación de las metáforas. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias. uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra. durante su estadía en América. que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. en fin. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. Y. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer. es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. En fin. natural de Las Palmas (Canarias).dirigiéndose a los lectores "cultos". El estreno de este drama (1835. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra). rompió. el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos. uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor. entre muchas otras cosas. 383 . poeta y autor dramático. No obstante. en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón. poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso. que es la mejor entre todas de su género. formándose así el gongorismo. a veces contradictorias. el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas. de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós. los neologismos más extravagantes. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos. llamado don Pablos. que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. o la fuerza del sino. en su obra. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela. encarnación de su agitada época. hecho que caracterizó su creación poética. fecundísimo escritor. que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad. en su célebre drama romántico Don Alvaro.

cabe mencionarse Bafael Álberti. el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español. surge en España también el naturalismo. Hacia 1870. notabilísimo poeta y autor dramático. L.. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez.Es su estilo sencillo y castizo. Al iniciarse el siglo. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política. del siglo X I X español. — Muchos nombres me ha dado Ud. Su obra principal es la historia. consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber). éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Pedro Antonio de Alarcón. y Miguel Hernández. España tuvo a uno de sus mayores genios. novelada a veces. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta. bajo el título general de Episodios Nacionales. por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. muerto en la cárcel en 1942. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. comienza aquí un segundo Siglo de Oro. fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco. a conocer. Valle-Inclán y Antonio Machado. Más tarde. se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". Además de esta figura cumbre.. al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba. De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz). Juan Valera. fusilado en 1936 por los falangistas. Federico García Lorca. — Según veo. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez. L. Pío Baroja. — Sí. Durante el período de la Bepública. en 46 tomos. Marianela y Gloria. bajo la influencia de la literatura francesa. 384 . señor profesor.

otra mexicana. por ejemplo. aunque todas de lengua española. cronista peruano. A continuación. epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios. así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. como el que acabo de mencionar. porque son los más importantes. Con la independencia política. Así pues tenemos una literatura argentina. prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă 385 . A base de estos motivos creó José Hernández. y al inca Garcilaso de la Vega. el simbolismo. no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal.. más tarde. a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas. el naturalismo y. o sea durante la época colonial (1492—1810). De tales mestizajes. la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. como notas características más salientes. como el romanticismo. nacieron en las colonias. como las europeas. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares. período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X . Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas. el poema „Martín Fierro'". pero a éstos no olvide Ud. conocidos como clásicos de la literatura española. como tampoco existe una vida intelectual autónoma. comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. hijo de un español y de una india descendiente de los incas. uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas. de Tupac Amarú. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. un descendiente de los incas. el realismo. apúntese Ud. Algunos autores.— Y todavía hay muchos más. otra venezolana y así por el estilo." salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica. tal como fue la insurrección en 1780. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México).

natural de Creta y. De algunos de estos autores. Miguel Ángel Asturias — guatemalteco.y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga. nacido en 1599 y muerto en 1660. — Estoy satisfecho con eso. que ha sido el creador del „modernismo". José Eustasio Rivera — colombiano. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. son su obra más popular. pero de distinto carácter.recalcando su prodigiosa actividad. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes. por esto. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero. y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386 . No puedo concluir mi breve presentación. Roberto J . Las meninas y muchos retratos de gran perfección. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. Bartolomé E. José Martí y Nicolás Guillen — cubanos. he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos . conocer más de su obra. Amado Ñervo — mexicano. L. pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son. Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos . Rubén Darío. como: Domingo Faustino Sarmiento. sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra.las galerías del Museo de Arte de Bucarest. más conocido con el apodo de El Greco. pocos en verdad. fue Domingo Teotocópuli. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es. sin duda alguna. y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés. Otro pintor de fama mundial. un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos. Siento no poder señalar a todos como merecen. Y pintores hubieron muchísimos en España. Dígame usted.turgos. Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos. Murillo. José Montalvo — ecuatoriano . Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos. además de los ya mencionados. Francisco Zurbarán. le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Con el propósito de hacer a Ud. por favor. algo sobre la pintura y la música españolas. Payró. Lucio Mansilla. Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos. José Ribera. gran realista. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. visto algunos de los más famosos cuadros en. José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos. Las Hilanderas. Bartolomé Mitre.

a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . pi. za espejo oglindă 387 . ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a . avínt azar m. verigă. el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z . Y . he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . — Sí. conozca y a e s t o . aberaţie. primar. neaoş . numeros desarrollo dezvoltare disparate m.ticas h i s p á n i c a s . autentic cuantioso enorm. y u n Concierto a c a b a d o en 1926. PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote. De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d . L. Vivió este compositor muchos años en P a r í s . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a . Manuel de F a l l a . efectivamente. nuntă borracho beţiv 25* brujo vrăjitor burla batjocură. — Me gusta que U d . L .— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . Otro compositor famoso. en fin. judecător atrevido îndrăzneţ auge m. A h o r a . inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones. Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . glumă rea capricho capriciu castizo pur. L . e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Sí. dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s .

folklore m. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o). — alt neologism. etern previo prealabil recalcar a insista. y después de un largo rato de disputa y opiniones 388 . cuvínt. ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m.expresar a exprima fingido prefăcut. fiecare pe cîte un catîr. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă. se pronunţă „folclor". poreclă natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor.Turmelor. indice. fals forjar a făuri gitano ţigan. destin talvez poate ultramarino de peste mare ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. LECTURA SUPLEMENTARIA EL CONGRESO DE LOS RATONES Juntáronse los ratones para librarse del gato. încredere) ballet m. însemna şi proces. reputaţie. iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări. incisiv mote m. Pe timpuri. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna . — balet. listă jardín m. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză. a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă. zicală. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător. de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. La plural primeşte desinenţa s. 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et".

. a Dios ante el altar. ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar. te querrán!. fingiendo cojear de un pie: "• A ver. otra vez. aun más hermosas. Pero mudo. Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará.. querido. dijo un ratón literato... llamarán.. Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer. desengáñate. a la tarde. Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar. VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS. y de rodillas.dijeron que acertarían en ponerle un cascabel. Y.. y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto. Esas.. como lágrimas del día.. con el ala a tus cristales Jugando.. Y otra vez.. Esas. señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato? LOPE DE VEGA.. Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar. ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar.. Sus flores abrirán.. que andando el gato con él guardarse mejor podrían. GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER 389 .. Aquellas que aprendieron nuestros nombres.

sus crespos cabellos. y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín. su gorra de lona. lejano. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. RUBÉN DARlO — Prosas Profanas . En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano. el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. brumoso país.. está un marinero pensando en las playas de un vago.SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil. Sentado en un cable. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil.. Es viejo ese lobo. sus biceps de atleta. El lobo se duerme. fumando su pipa. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz. La siesta del trópico. de pájaros manchan de pálido gris. su blusa de dril. brumoso país. El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit. La siesta del trópico. los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín.

A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes". la sien ceñida por el lauro griego. P o e t a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391 . el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . te dolistes lugar. ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o . saludo desde a q u í . sube b r i l l a n t e la l u n a . se j u n t a n cerca del n i d o . m i e n t r a s el bosque se c a l l a . Constanza. ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n . se esconden entre las r a m a s . que el ángel g u a r d i á n te v e l e . agosto de 1962. las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . Todo es sueño y a r m o n í a . R o m a . Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o . no del labriego v i ñ a s y bebistes. A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. ADORMECIDOS MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S PAJARILLOS A medio d o r m i r los pájaros. m o r t a l desasosiego. ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s . yendo a dormir a los j u n c o s . t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes".

Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. După mine. . Fiindcă veni vorba. Mă numesc Andrés Ruiz. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. Cum te cheamă? 6. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă.. cum ţi-a plăcut? 19. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. 6. Aş vrea să ascult u n concert frumos.. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. 17. 10. Traducir al español: 1. sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. los verbos: . 9. 8. todo a m i s t a d . 15. . dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . 2. Dar dansul ţiga­ nilor. 14. deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i . Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. 7. E i s-au bucurat foarte m u l t . al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . (CERVANTES „Don Quijote"} 115. P o a t e . Portretul torcătoarei. Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . todo concordia. 4. ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. 1 1 6 .EJERCICIOS 1 1 3 . Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. 114. 3 . que en esta nuestra edad de hierro. Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. 1 1 . todo era paz entonces. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . nu-mi aduc a m i n t e . conocer. Trebuie să insist asupra caracterului său original. Conjugúese llorar. se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . 1 3 . era frumos. tanto se estima. y no porque en ellos el oro.

a los veintidós años. 393 . Pero. en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto". Pero Cervantes es buen amigo. Endulza mis instantes ásperos. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. El es la vida y la naturaleza. de las que se enorgullecerá hasta su vejez. hijo del cirujano Rodrigo Cervantes. nació en Alcalá de Henares. según parece en 1547. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. y reposa mi cabeza. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. como Cervantes no era madera de criados. En efecto. porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año.LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia. En diciembre delmismo año.

entre otras La Galatea. Después del fracaso de su primera salida. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. Sancho Panza. Era en septiembre de 1575. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. Su dama será doña Dulcinea de Toboso. hasta que. zafia aldeana de la que estuvo enamorado. "se engendró en una cárcel. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. En diciembre de 1584 ¡. natural de Esquivias (Toledo). reducido a prisión. en breve. hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. AJonso Quijano.„El Sol". Comenzó a escribir varias obras. Todos los tripulantes de la carabela. se lanza de nuevo en busca de aventuras. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. regresando a España. Esa obra. fueron llevados esclavos a Argel. es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal. otra. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. en compañía de un vecino suyo. novela pastoril que salió a la luz en 1585. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. que.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. Pero fue encarcelado dos veces. el siguiente: Un hidalgo manchego. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. íue apresado por los piratas berberiscos. Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo. La se394 . En una de estas ocasiones. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". al que nombra escudero. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. El argumento de la novela es. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. así como Cervantes y los que iban a su bordo.

funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . q u i e n . corabie cargo însărcinare.g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă. E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. La cueva de Salamanca. El viejo celoso e t c . i m p u l s a d o por ideales generosos. concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. después de enfrentar grandes disgustos. i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o . Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a . Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. E l 23 de a b r i l de 1616. podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e . felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. S o n : El retablo de las maravillas.

u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. p i r a t recaudador m. u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio. berberisco (beréber) — berber. trafic vejez / . a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . . perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . . se fastidia. manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . novela corta — n u v e l ă . din n o r d u l Africei. E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere. acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d . aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). cierto sentido h i s t ó r i c o . de a q u í „acontecimiento" (eveniment). 396 . aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. Ârgel — Alger.fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. El aborrecimiento es u n a aversión. bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia.

h e c h o . t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. 397 . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . condición. nos acordamos de lo que menos interesa. Recordar supone p r o p ó s i t o . i n t e n c i ó n . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro. E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . Anciano. a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . Barbaridad es c o n d u c t a .Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. que t i e n e paciencia y c a r i d a d . cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . la danza es la especie. : t r o c ) . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). cambio de m o n e d a s . de e n t u s i a s m o . de v e n g a n z a . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a . baile — danza El baile es el género. El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . de placeres. m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . acción. bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . esfuerzo.

Tapar supone algo interior. de su r i q u e z a .Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r . condición social. Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. se persuade la v o l u n t a d . es v i r t u d . de su construcción. Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e . conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . otorgar es p ú b l i c o . convencer —. a m p a r o . de su genio. cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. el que cobija es h o s p i t a l a r i o . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a . cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o . 398 .persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . Calidad es j e r a r q u í a . costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. de su filosofía. h a b l a r l o . Se construye el c o m u n i s m o . u n a h a b i tación. despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. u n a c i u d a d . Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s . sólo la a u t o r i d a d puede otorgar.

Suave se refiere al t a c t o . a p a g a d o . gusta. disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a . devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . por ejemplo u n p a r r i cida. Todo lo superior es fino. Agrada una conversación sabrosa. la franqueza o la h o n r a d e z . los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . los t e a t r o s . Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . es delicado. Sutil es todo lo que p e n e t r a . Todo lo sedoso es suave. Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. Gustan los paseos. Tenue significa débil. de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. Se restituye lo que se ha h u r t a d o . Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . es fino. 399 . E n c a m b i o . E s execrable u n t r a i d o r . Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . Liso se refiere a la superficie. g u a r d a r r e s e r v a s . Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . a u n q u e sea grueso. u n a galantería discreta. las t e r t u l i a s . t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . Execrable. la lectura. a la organización. fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d .E s detestable u n h a b l a d o r . echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. una a m a b l e lisonja. U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. es liso. que t r a s p a s a . agrada. un chiste a g u d o . Un p a p e l grueso superiormente fabricado. Todo lo a m e n o . Abominable. u n dolor. u n a fiebre. economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. lo que nos causa e s c á n d a l o . lo que merece desprecio. gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o .

principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. la quietud es inercia. el sexo. de c a l m a . u n a razón. tranquilidad del e s p í r i t u . t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . los paga. se siente y se ve (la hoguera). Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . El quieto no o b r a . Macho expresa el género. tiene comienzo. El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . lo v i r i l . el macho de la c a b r a . demanda el ofendido. P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. La honra es u n v a l o r m o r a l . Lo que arde luce. tiene algo de i n m ó v i l . la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . Quien rompe los vasos. poco vive. pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. Así d e c i m o s : conciencia tranquila. E l escrito de u n loco. Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . por ejemplo. Tranquilo supone la idea de sosiego. reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l . Pide el necesitado. por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . debemos conservar la honra. Así d e c i m o s : ánimo varonil. se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . E l filósofo reflexiona.I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . 400 . refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o .

sonido — son 2G 40 i . En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. E l ruido es d e s a g r a d a b l e . Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o . a l parecer. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso. m i e n t r a s que el silbido es artificial o. Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . que t i e n e u n a alegoría. Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. metién­ donos los dedos en la boca. i r r e a l . Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . los cristales. del m o t o r . •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. así como las cascaras de las frutas. el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o . de t a l m a n e r a .E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. p i c a n t e . es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n . De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s . Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul).

valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. el que no es sabio. Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. Vela día y noche por su p o r v e n i r . p a r a que sea v e n t u r o s o .Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). Fatuo. el que se o b s t i n a en el e r r o r . interior. pero no le cuesta n a d a . Quehacer es el t r a b a j o doméstico. casero. puesto que le m a n t i e n e en v i d a . tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). cometemos yerros. tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . sens). Obscuridad es falta de c l a r i d a d . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . u n a serpiente. tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . ( s a r c i n ă . fuerte: las faenas del c a m p o . Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . Necio. en cualquier s e n t i d o . porque no lo gana con su t r a b a j o . La faena es un t r a b a j o a c t i v o . pero sin relación a u n hecho d a d o . literaria e t c . velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. o este volumen se compone de dos lomos. Vigilamos por oficio o deber. yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . însărcinare). El yerro es 40? . valer a p r e ţ u i .

t. b.n c..t.r. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. r. . de los árboles. es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c .1 h . . q. zeamă). 2.n.s f. El error es i n t e l e c t u a l .rt. horn. entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos.r. Copil mic.ngr.a ploua.. se deno­ mina falta.a plínge. Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o . s.a duce. Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n . 1. s. Glumă. d. m. 1. pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos. 5.l .l p.lm. Horizontales: 1. m. M.r.t. s u c ) .s.n m. s.c.a chema. entonces co­ m e t e m o s errores. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a . Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a . de n a r a n j a .a sosi. Coş. 1.sn. N. v.d. c. Palabras cruzadas 1.d n.nt.j.nt. s. 3.genérico. j . A pălăvrăgi. Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley. 4.c. g. . Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes.z. Interjecţie ergentiniană.g. h. T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol. FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 . EJERCICIOS 117. Ciocolată. Sssst!.. 1. Verticales: I-II a spăla •2.s. h. Litera următoare. 26* 403 . de la digestión ( s e v ă . d.

dar e o sarcină de cinste şi îi place. Cartea pe care am primit-o este într-un volum. 7. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. 31. 2. Făcînd compunerile următoare. 8. 27. 21. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. Din cauza frigului ardem lemne multe. 3. 13. ci un bubuit. mîndrindu-te cu ştiinţa ta. Las últimas vacaciones. 28. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. 11. 14. 32. 12. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. por lo menos. tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. Pentru a vorbi bine. 17. 19. 20. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. Nu-i o greşeală? 26. Traducir al español: 1. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. Fácínd exerciţiile de pînă acum. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. Vreau să-ţi cer o lămurire. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. 24. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. para el próximo verano? La vida en el campo. Mă bucur că a venit acest om. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. 22. 23.ta are însă o greşeală. La alegría de vivir en el siglo XX. Valorează mai mult decît preţul ei. 30. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. Munca lui Manuel e grea. 4. ¿Qué libro ha leído Ud. 5. împărţirea. Am stat liniştit îr> întuneric. Lo que queremos más. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. Escríbase una. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. 16. FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . 6. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. nu părea zgomot de voci omeneşti. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. 120. ¿Qué planes tiene Ud. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25.í 1 1 9 . Unii fac greşeli fără să vrea. 15. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. Un recuerdo querido. Totuşi înmulţirea este bună. 18. Sus opiniones personales sobre Quijote. composición de 3 páginas. El mar y el monte. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. Secerişul este una din muncile cîmpului.

dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . volteadas del viento. dio de espuelas a su caballo Rocinante. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Y diciendo esto. que. con otros sucesos dignos de felice recordación. y así como Don Quijote los vio. hacen andar la piedra del molino. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. porque ves allí. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. — respondió su amo — de los brazos largos. sino molinos de viento. donde se descubren treinta. con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. y si tienes miedo. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. — Aquellos que allí ves. amigo Sancho Panza. o pocos más. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. desaforados gigantes. En esto. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. no son gigantes.

antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades. llevándose tras sí al caballo y al caballero. que hizo la lanza pedazos. que medio despaldado estaba. que fue rodando muy maltrecho por el campo. halló que no se podía menear. cobardes y viles criaturas. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. que aquel sabio Fresíón. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. habiéndosele en una batalla roto la espada. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. que ni oía las voces de su escudero Sancho. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. que me robó el aposento y los libros. Y ayudándole a levantar. la volvió el viento con tanta furia. llamado Diego Pérez de Vargas. lo que eran. y embistió con el primero molino que estaba delante. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. aunque estaba ya bien cerca. que le quedó por sobrenombre Machuca. le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. y cuando llegó. Y diciéndoselo a su escudero. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. Y en diciendo esto. visto por Don Quijote. y es así verdad. siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. pidiéndole que en tal trance le socorriese. con la lanza en el ristre. Y hablando en la pasada aventura. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. ni echaba de ver. y las grandes aspas comenzaron a moverse. que no eran sino molinos de viento. y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. lo cual. Levantóse en esto un poco de viento.líos que iba a acometer. arremetió a todo el galope de Rocinante. Hete 406 . me lo habéis de pagar. amigo Sancho. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea. que un solo caballero es el que os acomete. mas al cabo y al cabo. ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. por ser lugar muy pasajero. tornó a subir sobre Rocinante. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. y dándole una lanzada en el aspa.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. bien cubierto de su rodela.

urmaşi desgajar a rupe. a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . pi. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. pienso desgajar otro t r o n c o . pi. a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat. situaţie grea tripas /. sămînţă sobrenombre m. măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . y si no me quejo del dolor. istovire molino moară mudanza transformare. pero enderécese un poco. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . toc pentru lance rodar d. • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — . a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept. a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s . strigăte voltear a învîrti volver en d. Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . vrăjitor simiente /. pi. y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput. y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. schimbare oración /. prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. que parece q u e v a de medio lado. t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. abătut quitar a lua ristre m. PALABRAS NUEVAS acertar d. — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m.

que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor). Trezientas lancas son. de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. He aquí la descripción. — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. El texto que conocemos hoy nos hace suponer. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). t a n t a loriga — falssar e desmanchar. arzones. sino de un pueblo. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . debió de ser compuesto hacia 1140. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. Es la obra no de un individuo. 408 . a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz.Según se ha visto en ese trozo del Quijote. senos moros m a t a r o n . la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). ívanlos ferir — de fuertes coraeones. Durante siglos enteros. encimaron las caras — de suso de los. — todos de senos colpes. t a n t a adáraga — foradar e passar. letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . cavalleros. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r . — t o d a s tienen pendones. I. en lenguaje antiguo. El Poema de Mío Cid. Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador.

abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . qué donaire. E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z . qué boquilla. por m e d i o de u n acróstico. pero d e poca i m p o r t a n c i a . d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. d i s i m u l a d a m e n t e . Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 ..Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o . Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono). y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea. E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . ] A y Dios. en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). qué color. qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos. qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. que se consigna. I I I ..

que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s . d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. ¿Dónde e s t a b a s . c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos. llevad nueva a mis amores. m i r a las nubes cómo h u y e n . que el sabio que los escribiere no p o n g a .MELIBEA Óyeme t ú . ruiseñores que cantáis al alborada. c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar. cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a . CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. 410 . p u e s . ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. Papagayos. por m i v i d a . La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. que yo quiero c a n t a r sola. luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . cómo espero aquí asentada.

por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. y que. Y era la verdad que por él caminaba. ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. tú. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. la dejan libre. Esto es lo cierteo: la Mancha. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. Don Quijote necesitaba aquel horizonte. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. dignas de entallarse en bronces. dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. aquel suelo sin caminos. luz templada y ambiente espeso. y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. huertos floridos. con lindas casas. de la aventura. si no distraen ni suspenden la imaginación. sin embargo. ni recreo alguno. sabio encantador. dejando la blanda cania del celoso marido. es la belleza de su conjunto. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. verde. dejando las ociosas plumas. su propia desnudez y monotonía. poblado de agradables sombras. compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". En un país montuoso. si alguna belleza tiene. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. fresco. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. ni variedad. (Primera parte. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. ni sorpresa. y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . pues por ella se va a todas partes. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. que.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. sin ir determinadamente a ninguna. tierra surcada por las veredas del acaso. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". quienquiera que seas.

de torres. Así es la Mancha. fig. aquel campo sin fin. necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos. necesitaba. pi. visiones de ejércitos de gigantes. a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. a m b i i escamos ni. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. graţie dulzor m. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. necesitaba. cap. m ă i e s t r u arzón ni. V I . y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. bucurie gozoso îmbucurător. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i . un afligido. zale. al punto se le tiene por un desgraciado. un menesteroso. chiparos cisne m. en fin. P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. al trans­ parentar de la luz. que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. de castillos. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . ucenicie arpado melodios. corta­ pisas de la imaginación. el sentido práctico. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privar J a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. toc de lemn anexat şelei calului. de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades. lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere.o de los genios de la fábula. plăcut 412 . necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal. B. que la detendrían en su insensato vuelo. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. repito. produciendo. solzi escasez / .

talie templadico t e m p e r a t . savuros saeta săgeată saltear a r ă p i . şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. blond rugir' a mugi sabroso delicios. în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf. înşelare venidero viitor vereda potecă. pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. t r ă d a r e . a mişca merescimiento (azi mérito ) merit nueva ştire.hebra fir. a asalta seso creier. noutate ocioso t r î n d a v pendón m. c ă l d u ţ traición / . minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . cărare . cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului.

sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente. de éstos que dan vuelta sobre su eje. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. sobre todo. si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. por consiguiente. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. y. y dando tor415 . No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. como he dicho. como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones. Columpiábame en mi sillón. y. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. que fuese serio. y conocía toda la dificultad de mi empeño. y no encontraba por cierto mucho que escoger. porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. y me hallaba en la mayor perplejidad. o su humor del momento para conformarse prudentemente con él. los cuales son especialmente de mi gusto. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. Hallábame. verídico .LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1.

— Pero la gramática. no. porque nadie la tiene... y la propiedad 10 . el latín. — Sin embargo. para cuando se sepa. ! — Por supuesto.. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted.. — Perdone usted. como el teatro está cerrado ahora. — Cierto. — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. — En ese caso.. las gentes me entienden.. — ¿Al teatro? — Sí. ¡ Soy un apasionado... y así será preciso examinarle por la pauta del país. como yo quiero ser cómico.. Según algunos.. yo no quisiera singularizarme 8 . — No... no necesita usted saber cosa mayor. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve.. esto no se sabe.... — Que quiero ser cómico.. — Lo presumo. no tiene usted prisa. 416 . ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro. — Ya le entiendo a usted.. — Es la mejor ocasión... usted quisiera ser cómico aquí... Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No.... y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica. y habrá estudiado humanidades.. pero. — Por eso.... ciertamente. desearía que usted me recomendase. señor.. siendo el favor de tanto interés para usted.. — Yo soy un joven. bellas letras. y dedicarme al teatro. — Un favor de que depende mi vida acaso... un amigo de usted.mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 .. Para hablar.. y. siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación.. me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor.... señor. a la Empresa.. desgraciadamente. eso es muy bueno ! Pero sabrá usted..... — Bien.. — Como estamos en Cuaresma 7 . para ser actor. Si usted me necesita. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir..

.. y decir unas voces por otras. diferiencia por diferencia.. y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. me echaron por holgazán.. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros... sí. — Y de educación. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. — No es gran cosa.. ¿Aprendió usted Historia? — No. señor.. ni caracteres históricos. a la antigua francesa o a la antigua española. — Sí. y podrá verter sus ideas en las tablas u . — Además. — Perfectamente. Nada. de modales 14 y usos de sociedad. En cuanto a trajes. me parece que sirve usted para el caso 1 2 . ya sé que en siendo muy antiguo. yo era escribiente 1 5 en una mala administración. el papel lo dirá. ni épocas. señor: si no es tan antiguo. según. todo eso digo yo... ¿a qué altura se halla usted? — Mal. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo... — Le diré a usted. y los comprenderá. ni he oído hablar tampoco. y aptitud por actitud. señor. porque si voy a decir verdad.. nada. — Perfectamente. no sé lo que es. pero eso no es esencial. Mife usted. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama.. según el sexo de cada uno que lo pregunta. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. — Por consiguiente.. así. La figura es la que no. y me quiero meter cómico.— Sabrá de memoria los poetas clásicos. 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . actitud por aptitud. señor... Usted sirve para el ejercicio. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted.. dracmático por dramático. nada. luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno.. no sabrá usted lo que son trajes. señor. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. siempre a la romana 1 3 . — Esto es: aunque sea griego el asunto. — No jure usted. hayamos por hayamos.. — Nada. — Y tiene usted razón. no. Además. — ¡ Ah! Ya. — Perdone usted. y otras semejantes? — Sí.

la „seña" Frasquita. como solía D . y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o . en fin. aunque sin conseguir tampoco nada. . basado en una tradición popular. p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o .— Todo lo hace el a p u n t e . de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . y . t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas.. y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . Si se descuida. que eso es cuenta del a p u n t a d o r . Al fin todo se aclara. q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. — Sí. eltío Lucas. por consiguiente. n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. . cuando uno no sabe su relación. — Ni conocerá usted el m u n d o . ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. E u g e n i o de Zúñiga 3 . . y el público se la r í e . es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s . Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo. creyendo que aquél ha conseguido su propósito. la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles. — Escasamente 16. . s e ñ o r . — p r o n u n c i ó el recién llegado. usted es cómico y bueno. pero su marido. quedando el viejo en ridículo. y a u n ésa no la a p r o v e c h o . y . Su asunto. m u y b u e n a s noches. — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . señor. A d e m á s . ni el corazón h u m a n o . se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a . ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. ésta defiende su honor y salva la situación. 418 . T e n g a n Vds.

dijo. D. y Su Señoría. clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —. Eugenio sintió aquel nuevo agravio. sin saber tampoco lo que se hacía. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba. Todos se quedaron estupefactos. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !. Una especie de inspiración.. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 . y hasta el mismo Sr. Pero la seña ° Frasquita metió el montante.. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso. en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 . como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora. Y se echó a llorar. semejante a la de la fe religiosa.. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . Así es que. y. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos. Juan López 4 . Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás. diciéndole entre sus sollozos. había penetrado en su alma.En seguida se adelantó por el salón. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. Así es que la servidumbre. apartando al corregidor con el brazo de marras 7 .. y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño.¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí. y. y fue a besar la m: no de la corregidora.. Todos creyeron que le había escupido. levantó la frente con soberanía de leona. balanceándose en todos sentidos. remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. pero luego se dominó. Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo.. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino. no pudieron contener una carcajada. inundándola de luz y de alegría. ¡ Tal gesto. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. La seña Frasquita se puso entonces a besarla.) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy.

— ¡Nada de pero!. Déjela Vd. tío Lucas.) ¡ Se trata de Yd.. . los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . pero. andando a puñetazos con sus lágrimas. Merceditas!.. perdiendo de nuevo toda fe. nadie se había explicado. Y éste y los criados lloraban de igual manera. Desde que la vi. y todo parecía concluido. el tío Lucas. es una bendita ! — Bien...) — ¡ Su mujer de Vd. como avergonzado de verterlas.. — Pues ¿y tú? — respondió. —dijo de pronto. sí. y verá cómo. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio.... vamos a cuentas!. y. Porque la verdad es que tú. quiero decir.. (gritó el corregidor. — Ahora no se trata de ella. que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente... que hable!. Y la seña Frasquita no dijo más. Y durante algunos momentos. o esperando salvarse también por la vía húmeda. y de esta señora ! ¡ Ah.. yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho. me había contado.. (exclamó la corregidora... — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista.. — No hay cuentas que valgan 16 . — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera. por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora.. me dio el corazón que era una santa.. Juan López.— i No tanto como Vd... hablar.. . se figura ! — contestábale la corregidora.) ¡ Ah. tornando también a sus celos. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. por la vía del llanto. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas.) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! . sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás.. — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas. abrazado a la barriga del Sr. sin embargo.. llorando también generosamente.. — dijo el tío Lucas.. ¿Quién había de decirme que tú?.. se justifica.. — ¡Señores. — ¡Bueno. a pesar de todo lo que Vd.

. mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos. te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado. — ¡Oye. Eugenio: — ¡ Mira. — ¡Por Dios te pido que te expliques!. ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona.— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. habla. en la puerta... 421 ... — Están abajo. — ¡ Justamente ! ¡ Ah. — Pues diles que suban.... — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !.. Yo puedo probarte. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. nos cruzamos en el camino. — Las pobres no podrían subir.. o. Pero tú marchabas fuera de él. Etc. ¡ Habla. — ¡ Oh. con el testimonio de nuestras burras. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta. y. qué feliz soy !...... — En esto rebuznó 18 tu borrica. cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino...... con permiso de esta señora. sí.por mejor decir. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas.. etc... Lucas!.. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar....) Tengo dos testigos de mayor crédito.. que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor. Continúa. por consiguiente.. sí... — ¡Es verdad que me detuve!. que están saltando por justificar a la seña Frasquita. pues allí distingo al Sr. revistiéndose de dignidad no dijese por último a D.... Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa. si la corregidora.. a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres. La cosa hubiera sido interminable. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal. etc. Sólo son dos hembras. Hazme el favor de decirme sus nombres.. — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!.. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle. — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero. Juan López y a Toñuelo 17 . — La una se llama Piñona y la otra Liviana.

. que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . . m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos. que no debo referir d e l a n t e de esta señora. F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. un pobre huertano viejo. en fin. rindiéndose a la evidencia. y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . e n t r ó . y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . . . . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. . t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . . y te lo d i r á n mejor que y o . . . embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . . no teniendo hijos que le ayuden. ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . . . hurt a n d o el cuerpo.. Y . ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a .) Antes de a b r a z a r t e . . Cuando estemos solos. el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. . El pobre tío Barret. . Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. y deja que te dé un a b r a z o ! . siendo éstas „mejor labradas". fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s .— ¡ N o me digas m á s ! . (contestó la m o l i n e r a . . . . .) ¡ F r a s q u i t a m í a . . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa. — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López. te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s . v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. Pero nada se resolvió. siguiendo la corriente de su a m o . si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . . deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes. — ¡ H a s t a a h o r a . aun se empeoró porque su deuda ascendía.. — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o . todo ! — agregó el corregidor. . La barraca es la historia de las tierras del tío Barret. El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras. „Todas estas tierras que estaban regadas 422 . — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . ¡ N o me digas m á s ! .

hablando solo. No lo había perdido todo. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. según afirmaba Barret. Aún le quedaba lo mejor de la casa. llenando el camino de chirridos de ruedas. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. sus ojos se vetearon 1 de sangre. que era el a m o de los campos. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente. Aceptaba con mucho gusto.. Su cara *e coloreó. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. cortaba en el aire un papel de fumar.. aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. Y él." 423 . „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. Los carreteros pagaron. puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que. Les llamaba hijos míos. Y sacaba de su faja el curvo acero.a tomar algo. hasta que molestado por la con el sudor de la familia. la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . tan sobrio. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. adquiriendo después una palidez cadavérica. sintiendo que la cabeza se le iba.

y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 . ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí. que reaparecía la borrachera. y allá iba ahora. experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. que adivinaban su estado. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. Le zumbaban los oídos. Cuando despertó. Llegó después de dos horas de marcha. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo. El aguardiente se había apoderado de él. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos.. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret. y la huerta es traicionera . el que deseaba ver desde el día anterior. Ya veía su huerto. su cara púsose verde y le cayó la capa. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. e intentó ponerse en pie para huir. que se balanceaba sobre las inseguras piernas. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. Al incorporarse. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. era ya bien entrada la tarde. tirando de la hoz. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. y se incorporó. Creyó soñar. dejando al descubierto un viejo 424 .. entre Benimaelet y el mar. asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. Le escocía ' algo lo del tío Barret. estaba el suceso reciente. Al poco rato. que le pareció un enorme demonio. como si tuviera contadas las naranjas.dura mirada de los dueños. ya se reía del miedo pasado. con la cara roja y los brazos extendidos. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. chocaron sus dientes. púsose en camino. impidiéndole toda fuga. andando con paso inseguro. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. ¿Qué hacía allí.

. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—. Tú eres un hombre honrado. un grito de bestia herida. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. El labrador sonreía como una hiena. sus piernas quedaron en el ribazo 14 . buscaba sitio para herir. salpicando a Barret. "\ mientras tanto. Te repito que ha sido una broma. ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos. Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo.. Seguirás en las tierras. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre. pero antes de caer al suelo.. Quedó colgando de los tendones y la piel. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma. había derribado de un golpe una de las manos crispadas.. Cansada la hoz de encontrar obstáculos.. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. hablaremos: me pagarás como quieras. Fue un rugido horripilante. evitando que se acercara el tío Barret. Tan grande era su terror. la cabeza. la hoz partió horizontalmente contra su cuello y.. hundida en el barro. parecía más caudalosa 16 . — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido.. Y moviendo su herramienta de un lado a otro. pretendía escurrirse. Ven mañana y te daré las lia. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos. Cayó don Salvador en la acequia. soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. abrió una profunda hendidura.gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. huir de la terrible hoz. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás. Y doblaba su cuerpo. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde. evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante. el labriego 17 . su turbación.. 12 ¡ Aaay !. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil.Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . dominado por el terror.. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo. De repente.. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 . ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía. piensa en tus hijas.. Pasa mañana por casa... que hasta le hablaba en castellano 10 . Vaciló el viejo sobre sus piernas.. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada... nada más. separando casi la cabeza del tronco. echó a correr. no juegues.

cada vez más enjuto. Manteníase ante la puerta. y le sentenciaron a muerte. que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Me incorporé 3 sobresaltado..nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. Nos pusimos en camino con toda premura. Estaba adormecido. que una ráfaga batió. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. y nadie habló. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. sin cerrar la ventana. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador". El mayordomo era un viejo aldeano. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos. Llegó la vista del proceso. y abrí la ventana. tendiéndose tras los ribazos. atados bajo los hórreos 7 . y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 . que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. señor Marqués 3 . RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. huyendo de las gentes. Todos adivinaron la mano del tío Barret. y que venía a buscarme para ponernos en camino. jinete en una mula y con otra del diestro. Vi en lontananza 426 . Adelantó su mula para enseñarme el camino. trasponiendo monte. Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. sentado en un sillón cerca del fuego. Bajé presuroso. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. Pasé la velada solo y triste. y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. . Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. agazapándose 21 bajo los puentecillos.

chisporroteando. Yo me acerqué al hogar. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego. Todo el camino era así. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. y la rueda del molino. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. 428 .. ¡ Mal tiempo tienen. y después una mujer hilando. Acosados por la lluvia. Era una pobre alma. Salieron dos perros flacos. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo. vio el cielo encapotado. con amenaza de agua. ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos.unas lomas 8 yermas y tristes. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. si acaso les place calentar la vianda 21 . y el arriero n . Salvo su mejor parecer. desfilaba una recua 10 madrugadora. una puerta vieja y mal cerrada. Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada. llamamos autoritarios a la puerta. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. si son caminantes!. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. llena de caridad... y franqueó la puerta. que entonaba un cantar. vio las muías bajo el cobertizo. podríamos aprovechar este huelgo 18 . Puso la trébede. A lo lejos. veladas por la niebla. y después otras. i Ay! Qué tiempo. Traspuestas aquéllas. resonaban detrás. y como si aquello fuese nuestro leudo. cantaba a usanza 13 de Castilla. hicimos alto en los viejos molinos de Gundar. y sobre verde fondo de praderas. El viejo aldeano la saludó.. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego... donde ardía un fuego miserable. En el fondo del muro. Yo. Nos vio ateridos de frío. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. toda la siembra anega. que ondulaba en las ráfagas del aire. en t a n t o r me salí a la puerta. que empezó a dar humo. que ahuyentó al mayordomo. vi otras. allá en el dominio de un Pazo 14 .

. Usted no será nunca nada más que un negador inútil. 429 . vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo. No pasarás de ahí. uno se habrá enriquecido. nada. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. con don Gregorio Paño. está ya muy arraigada en mi espíritu.. que nos enseñaba matemáticas. Está visto. sin embargo.. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición. tú seguirás como ahora. Estudiaba en Pamplona 3 . Al cursar terapéutica con don Benito Hernando. el hombre quiere ser algo... y este anciano.el maestro. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada. éste habrá llegado a ser ministro. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . tú no serás nunca nada. en San Carlos. cuando se pasan los cuarenta años. A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. Las mujeres que me han conocido.. Yo me encogía de hombros. ni caballero de Isabel la Católica. ni chanchillero 5 .Cuando fui por primera vez a la escuela. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo. llevar un cintajo. La idea de que no seré nunca nada. ni tendré una buena ropa negra. en San Sebastián. Usted no será nunca nada. en el Instituto. que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano. don León Sánchez y Calleja. ni caballero de industria. Nunca será. esa sonrisita. aquél habrá desaparecido en una aldea. don Benito se plantaba delante de mí. ni académico. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — .PÍO BAROJA BAROJA. no seré disputado. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. . indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. vestirse con una levita negra y un chaleco blanco. tener un título. y me dicen: Baroja. Y. ni consejal. es una impertinencia. Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. y me decía: — Esa sonrisita. el otro se habrá arruinado...

enérgico La h i e r r a . y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . las facult a d e s físicas. y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 . a l l í . y p a r a gozar mejor del espectáculo. desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas. Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. Facundo Quiroga. mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. mezclando la verdad y la novela. Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile.Cuando v o y a la orilla del m a r . ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . p u e s . que es como la v e n d i m i a de los agricultores. una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. t ú no serás n u n c a n a d a . la ostentación de la increíble destreza en el lazo. las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. ha desenvuelto en el g a u c h o . con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto. La lechuza s a b i a . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . . desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . que por las noches suele venir al t e j a d o . a l t i v o . t ú no serás n u n c a n a d a . como folletín (1845). . que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . tú no serás n u n c a n a d a . Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . me d i c e : Baroja. es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. narra después la historia del célebre caudillo riojano. 431 .

rayo. dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente. En la República Argentina. y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. se ven a un tiempo'. la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . historia. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. „de tapera 8 en galpón". está remedando 432 . cantando sus héroes de la pampa. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. que se mueve en la misma escena. El cantor está haciendo. a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. costumbres. candorosamente 12 . si a su lado no estuviese otra sociedad culta. biografía. que el bardo de la Edad Media. El gaucho cantor es el mismo bardo. El cantor anda de pago 7 en pago. entre la vida que se va y la vida que se acerca. con superior inteligencia de los acontecimientos. de civilización. de barbarie y de peligros. el trovador B de la Edad Media. la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. el mismo trabajo de crónica. que era lo que se proponía. el vate 5 . entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. perseguidos por la justicia. que.

en sus versos y en su voz. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. se había cerrado en forma de herradura. hacia la escena que dejaba en la barranca. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . con ser el bardo argentino. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. estaba refiriendo su encuentro con la partida. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio. cuando se abandona a la inspiración del momento. el cantor. El gaucho argentino no hebe. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. el otro. si la música y los versos no lo excitan. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. monótona. sin freno. Algunos instantes después. a fin de que nadase con más libertad. La partida. Por lo demás. y las puñaladas que en su defensa dio. vuelve el caballo hacia la barranca. la poesía original del cantor es pesada. en efecto. la relación de sus propias hazañas. Más narrativa que sentimental. irregular. viósele de improviso sobre el caballo. anuncia a lo lejos.los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. en las campañas. El cantor oyó la grita sin turbarse. Desgraciadamente. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo. su fortuna. •con los trabajos que sufrió. Había ya contado lo del rapto de la querida. y con las piernas cruzadas. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. la abertura quedaba hacia el Paraná. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. estaba sentado en el suelo. su parte escogida en el festín. dondequiera que se apura una copa de vino. el cantor tiene su lugar preferente. volviendo la cara quietamente. El año 1840. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. cual si fuera en un bote de ocho reinos. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. dentro de las ciudades. otra que. no está libre de tener que habérselas con la justicia. y el cantor tomado de la cola. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. llena de imágenes tomadas de la 28 433 .

con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda. décimas y octavas. pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. hablaba de la patria. siempre descontento. Fuera de esto. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad.. o^ue la hacen metafórica y pomposa. le daba a defender sus intereses. el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. seguíalo en todas sus empresas políticas. diversos géneros de versos octosílabos. PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico. Sin Don Ignacio. se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. El se sometía refunfuñando 2 . ya para lo mismo. tenía puestas en él sus esperanzas. No era don Ignacio muy largo.vida campestre. Alguna vez le insinuó. de los deberes del ciudadano. ROBERTO J.. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. de la abnegación que exigen los partidos de principios. pues. Las autoridades lo miraban como su bestia negra. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. Silvestre. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que. el boticario 3 . con frase no muy atildada: 434 .¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. O. conversando con sus tenientes. en tres años de oposición. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —. y el pueblo. ya para sus necesidades personales. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. del caballo y las escenas del desierto.

—. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre. cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. 28* 435 . — ¿Qué le ha parecido el metin. pum! y música. el gobierno de la provincia. los vivas. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major. como diana triunfal del vencimiento. a hombres sanos que no se apoderen de las rentas. a las urnas: don Ignacio estaba radioso. ni alquilarlo a sus enemigos de causa. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos.. único lugar fuera de la cancha de pelota.. había resuelto darle una válvula de escape. tanto que el bataraz encerrado en un cajón. un rrietín. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio. y otra bomba y otra. grandes golpes de bombo. o por mejor decir. hecho embanderar el reñidero. palabra más. a la lucha. ¡Qué entusiasmo. que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo. más que nunca. reprodujo la frase: .. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz. con grandes-gritos y violentos ademanes. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben.. En Pago Chico preparábase un mitin. que no quería ni prestarlo. no pueden continuar un día más en el poder. especialmente cuando.. preocupado por la importancia que iba tomando la oposición. alaridos de pistón. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña.'' Los bravos. Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González. durante sus tres años de caudillaje. un jubileo como nunca se vio en Pago Chico. Llegado el día. los palmoteos estallaron como siempre. apropiado para la solemne circunstancia.El que quiera pescado. o cosa así. y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso. el que le dije. don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa. una algazara 6 . gubernista. Cuando subió a la improvisada tribuna. encrespó la pluma. Acercábanse las elecciones.Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo.. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co. palabra menos. que se moje. al atrio..

— Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y. magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. No faltaron. y el domingo siguiente resultó electo concejal.— ¡Oxi.. ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . Gastó sólo ciento cincuenta. que él creía tan verde aún. en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. Llegado al Concejo. Tampoco él quería „componendas". — Mire. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio. canejo 12 ! 436 . Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. en tanta proclama. dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. oído alerta. a todo esto. Sin embargo. y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación. para hacerle proposiciones. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 . Viera. don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad. había visto oscurecerse su estrella. pero con tal habilidad. y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso. en efecto. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto.. El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. las previsiones. haciendo en ella lo que sus antecesores.. que le echaba en cara sus procederes administrativos. la entrevista tuvo lugar. Apenas instalados. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre. porque el meeting había dado el mando a su rival.. — ¿Y qu'estoy haciendo. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. y así lo escribió-en La Pampa. ojo avizor. los vaticinos 9 . pues. sus colegas guhernistas. don Ignacio. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua. Inútilmente. eclipsada por la triunfante de don Ignacio. adivinándola antes de que se hubiera iniciado.

. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo. tragó saliva. Movía la pierna con dificultad. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. deci no más. El hombre se bajó hasta la mordedura.— Deci. La piel parecía adelgazada 437 . El dolor en el pie aumentaba. y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . confidencial y tierno. pero se dominó. y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral.. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle. una metálica sequedad de garganta. arrollada sobre sí misma. Y después de una pausa. mitad de la pantorrilla. y siguió por la picada 3 hacia su rancho. y durante un instante contempló. con sensación de tirante abultamiento. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco. La víbora vio la amenaza. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo. quitó las gotitas desangre. esperaba otro ataque. Llegó por fin al rancho. y sacó el machete de la cintura. le arrancó un nuevo juramento 4 . y en seguida sintió la mordedura el en pie. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?. más insinuante aún. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente... pero el machete cayó de lomo. y comenzaba a invadir todo el pie. dislocándole las vértebras. Saltó adelante. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. seguida de sed quemante.

Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. hasta medio muslo. — ¡Te pedí caña.y a punto de ceder. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. aumentaba a la par 8 . exhausto. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . — ¡ No. — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo. dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La sed lo devoraba. Pero no había sentido gusto alguno. un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. pero a los veinte metros. El hombre tragó. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. — Bueno. de tensa. Cuando pretendió incorporarse. Allí la corriente del río. El hombre. Pero el hombre no quería morir. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. — murmuró entonces. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. La pierna entera. y el hombre pudo fácilmente atracar. Sobre la honda ligadura del pañuelo.. con sombría energía. que el hombre sorbió en tres tragos. El hombre quiso llamar a su mujer. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. pero no sintió nada en la garganta . ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno. y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. y llegaban ahora a la ingle 7 . quedó tendido de pecho. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. y prestó oído en vano. no agua ! —rugió de nuevo—. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso.. mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. esto se pone feo. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú. Paulino ! — protestó la mujer espantada. alzando la cabeza del suelo. me diste agua ! ¡ Quiero caña. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. uno tras otro. En el silencio de la selva no 438 . Se arrastró por la picada en cuesta arriba. dos vasos.

El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes. cogiéndola de nuevo.•se oyó un solo rumor. negro también. sin embargo. y su pecho. El paisaje •es agresivo. Allá abajo. sobre el río de oro. El sol había caído ya cuando el hombre. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. altas de cien metros.. 439 . El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. ya entenebrecida. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. se abría ahora en pantalla de oro. asciende el bosque. Al atardecer. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. se abría en lenta inspiración. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. tuvo un violento escalofrío. a los costados.. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre. con asombro. El veneno comenzaba a irse... Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Se hallaba casi bien. Y de pronto. detrás. la llevó velozmente a la deriva. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. encajonan 11 fúnebremente al río.¿ Viernes? Sí... Adelante. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. libre ya. seguramente. y reina en él un silencio de muerte. ¿Qué sería? Y la respiración. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. y al recibidor del obraje 12 . Y cesó de respirar. la sed disminuía. y el río se había coloreado también.. su belleza sombría y calma cobra una majestad única. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. la canoa derivaba velozmente. ¿Llegaría pronto? El cielo. no había duda. Lorenzo Cubilla. ¿Ocho meses y medio? Eso sí. no tanto. y la corriente. — Un jueves. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. semitendido en el fondo de la canoa. al poniente. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano. Desde la costa paraguaya.. Al recibidor de maderas de mister Dougald. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. siempre la eterna muralla lúgubre. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. La pierna le dolía apenas. ¿Tres años? Tal vez no. o jueves.

ni una brizna verde. un placer desconocido. fue violeta. el éxtasis. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. se clareó. fue rosada.. el dueño del nido. mirándose transfigurada. casi un estupor. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. Y al descender el sol. Esa fisonomía de la charca. El árbol vecino. la plumillas de un nido. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. vieron una cosa más insólita. la mañana. se les antojaba una cosa insólita. y el agua negra como un betún.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. En los bordes. subió la última gota. hasta los vermes del fondo. luego. más negros que los de otras pozas. Mas un buen día. insensiblemente. Con el último rayo. ahora estaban quietos. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. el mediodía. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. durante todo el día. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. al transpasarla la flecha luminosa. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 . La caricia cálida fue. ni ella supo de él en su vida. después. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. Fue eso en un crepúsculo. que el sol no la miró nunca. toda gloriosa. el nido del árbol. Así. un asombro.. como levantaran una fábrica en los alrededores. la charca del vientre siniestro. lenta. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa. como la órbita de un gran ojo vaciado. absorbiendo el líquido impuro. El hueco gredoso quedó abierto. la tarde. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. Al día siguiente.

cuarto Inca del Cuzco 1 . dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. emprendieron una fuga vergonzosa. en la provincia de Chumbibilcas. existe una gruta. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. Desgraciadamente. que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. llamado el Melancólico. y 441 . El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. no es posible pasar de las primeras galerías. que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. para quien. encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 .PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. resuelto a impedir el paso del enemigo. Mayta-Cápac. dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. y en prueba de ello dicen los historiadores que. de tres leguas de largo y seis varas de ancho. el primero de su especie que se vio en América. verdadero prodigio de la Naturaleza. Por los años 1181 de la era cristiana. La invasión del puente. calzada de la cual aún se conservan vestigios. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . Éste. como hemos dicho. que muchos. nada había imposible. Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. a la primera noticia de la invasión. arrojando las armas. Huacari reunió su consejo de capitanes. del sistema de puentes colgantes. Mayta-Cápac.

que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. siempre están sobre mi cabeza. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. entre mi aspiración y el cielo claro. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. o dioses tutelares. de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. por donde pasa el plácido albor. a la hora de tus crepúsculos angustiosos. bajo variadas. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 . esposa del silencio. los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen. hacia el lado de mi país. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan. marchó. seguido de sus parientes y jefes principales. con inmensa bóveda. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. sin temor a las mortíferas exhalaciones. día por día. entregados al duelo y la desesperación. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. Compadecidos los auquis. Allí. a encerrarse en su palacio.

c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos. ¡Déjame h u i r .T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e . Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n . No o b s t a n t e . 444 . contemporáneos del p a r a í s o . de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . donde es imposible la e s c l a v i t u d . m á s que a la encina de fornido gajo 9 . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z . Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales. que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . está s e n t a d o „el D i a b l o . y . m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e . p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . el espejeo de las canículas. en busca de la V e n g a n z a . oh selva.' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o . T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. en el idioma de los m u r m u l l o s . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a . porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión.

La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza, se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera", se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos, frituras, refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado, se arremolina en torno a los músicos, trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo, cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca, como un harapo que el viento deshilase. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca, el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo, no sabe qué vagas nostalgias. A ratos 7 melancólica, desgarradora, como un grito perdido en la soledad de las llanuras; a ratos erótica, excitante, aquella música era el canto de la raza oscura, llena de tristeza y de lascivia, cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos, sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón, relámpagos de sangre que otra vez, no sabe cuándo, atravesaron su vida. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo, como un nido de escorpiones. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío; sus mejillas chupadas se estremecen levemente, su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio, pero de una manera siniestra. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación; sus dedos ásperos, de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. Al lado suyo, uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila, le dice: — Ah, compadre Pedro Nolasco, ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica, dominante de la fiesta plebeya. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal, todo rojo, y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante, toda la tarde, era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad, perseguido por la chusma 20 ululante, tan numerosa que a veces llenaba cuadras
445

enteras y contra la cual se revolvía de pronto, blandiendo el látigo, que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores, sin protesta ni rebeldía, tal que si fuera un flagelo de lo Alto. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga. Posesionado de su carácter, dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación, que le parecía la más justa de las indignaciones, pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle, olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. Esta, por su parte, procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior; todo el que quiere no puede ser diablo, pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. Respetábanlo como a un ídolo. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. Para algunos, Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás, que trabajaba y vivía la vida ordinaria, sino un ente misterioso, que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval, en su carácter absurdamente sagrado de diablo. Conocer a Pedro Nolasco, saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades, era motivo de orgullo para todos; haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba, pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Referíase que muchos años atrás, en la tarde de un martes de carnaval, Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco, el diablo de San Juan, que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él, seguido de su hueste ululante. Topáronse los dos bandos y el 446

diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro, con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo", le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía, temido de sus rivales vergonzantes, que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas, admirado y querido de los suyos, a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo, precisamente. Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . Un fuetazo 28 mal dado, marcó las espaldas de un muchacho de influencia, y lo llevó a la policía; y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 , hasta entonces inapelable, decidió no disfrazarse más, antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. II Ahora está en la plaza, viendo pasar la mascarada. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios, puramente decorativos, que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. En ninguna parte el diablo solitario, con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. Indudablemente el Carnaval había degenerado. Estando en estas reflexiones, Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 , portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada, con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. Era esto toda la gracia del payaso, y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada, como tras un señuelo 33 . Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo, ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. 447

Al día siguiente, martes de carnaval, volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro, pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo, que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo, resbalaron lágrimas de doloroso despecho. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio, arremetió contra la turba desertora, confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio, sumisa y fascinada. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse, recobrando, por la virtud del mandador, los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa, azuzó 37 a su mesnada contra el diablo.. Volvió a resonar, como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios, pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación; ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y, sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada, o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo, lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. Pero el éxito enardeció al payaso. Arengando a la pandilla, gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él, y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico, bajo la sombrilla tutelar del payaso. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. Caía la tarde. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. El diablo corría, corría, a través del 448

paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura, sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que, al verle venir alzaban el vuelo, torpe y ruidoso, lanzando fatídicos gruñidos, para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. La pedrea continuaba cada vez más nutrida, cada vez más furiosa. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. Las piernas se le doblaban rendidas; dos veces cayó en su carrera; el corazón le producía ahogos angustiosos. Y se le llenó de dolor, como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. ¡Porque él se sentía redentor, incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco, levantarlo hasta sí, insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él, empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. Por fin una piedra, lanzada por un brazo más certero y poderoso, fue a darle en la cabeza. La vista se le nubló, sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. Detúvose la chusma, asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . Sucedió un silencio trágico. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio, agitando maquinalmente el abanico. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro, el asombro adquiría una intensidad macabra. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. Luego el payaso emprendió la fuga. Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 , su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso.

NICARAGUA

RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. En un recinto estrecho, entre paredes llenas de hollín, negras, muy negras, trabajaban unos hombres en la forja 1 . Uno movía
29 — învăţaţi limba spaniolă)

449

el fuelle que resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas, áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro, se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente, haciendo saltar una lluvia enrojecida. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos, y largos delantales de cuero. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo, y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos, donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. En aquella negrura de caverna, al resplandor de las llamaradas 6 , tenían tallas de cíclopes. A un lado, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. A la entrada de la forja, como un marco oscuro, una muchacha blanca comía uvas. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón, sus hombros delicados y tersos 7 , que estaban desnudos, hacían resaltar su bello color de l i s 8 , con un casi imperceptible tono dorado.

HONDURAS

R. AMAYA - AMADOR AMANECER
(Fragmento
1

)

En el quebrado valle de la Ermita, rodeado por colinas agrestes, cortado por precipicios de estirpe volcánica, se extiende la ciudad de Guatemala. Hermosa, pintoresca, limpia metrópoli, como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. Y es que, excediendo a la belleza de su topografía quebrada, al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales, hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella, pero carece de ese espíritu propio que los
450

siglos y las generaciones imprimen a las ciudades, a los pueblos; es como un hombre de vida incolora, indolente, sin alma; es la ciudad-cadáver, la ciudad sólo de cemento y barro. Guatemala es distinta; de las ciudades de Centroamérica, es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico, por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica, cjue sobreviven en los lienzos, que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 ; cada sitio, cada calle, cada iglesia, son estímulos para la pupila captadora de bellezas. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 , acariciadas por el recuerdo, innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos, ya con los fuegos cegadores como centellas 7 , de lo heroico y portentoso 8 ; ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio; ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores, en un constante devenir de símbolos, en una estrecha asociación de tintes policromos ; todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo, y en la que se encierran como en un arco iris, todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. En Guatemala hay espacio magnífico, tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu, como para aquellos que, ansiosos y ebrios de sapiencia, van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia, para conocer su psicología étnica, para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. Guatemala es la ciudad-corazón. Acaso un día no lejano, aquella lejana Federación de Centroamérica, descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos, vuelva a compactarse en un abrazo supremo, y entonces, esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. Mientras tanto, que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados, como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. Esta ciudad ha sabido de sacrificios, de tormentas y de lágrimas; tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica, como por el desborde pasional, no menos volcánico, de sus hijos. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29*

451

dades del pasado; el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad, pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas, sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. Guatemala, con todas sus sombras del pasado, es y será la ciudad-corazón de Istmania.

GUATEMALA

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah, fue una vez, una vez fuimos ricos, nos hicieron ricos, había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo... Llamaron a su abuelo, Naiqué Cuyqué, a la plaza del pueblo y allí, bajo una enramada, yo fui con él, como si fuera hoy lo estoy viendo.. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís... Pero lo que se llama bueno... Bajo la enramada 3 , en la plaza, había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra, habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. Lo puro cierto es que no habló en balde, porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios, dueños propiamente dueños, propietarios de tierra propia... — Es como un sueño, Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. — Debe estar en la historia... — No, eso no está... — Entonces, m ' h i j a 4 , lo quitaron. No ponen lo que no les conviene. Pero como se los estoy contando sucedió. — Y por algo, verdad abuelita, la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas... — Cuando dice la verdad, porque los viejos, como la historia, que comparan con una vieja, también se vuelve mentirosa. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento, y que de veras, de veras sucedió, repartían la tierra a los pobres.
452

— ¿Aquí? — Sí, aquí... ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos... A mí se me aflojaron las coyunturas del susto... ¡ Ay !, pero cuando se comenzó a trabajar, cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. — Y esas tierras, abuela, dónde quedan... — Quedaban, porque se volvieron como tierra de otra parte, de otra tierra, tal maldición les cayó... — Se las volvieron a quitar los ricos... Después de un largo silencio y de parpadear lentamente, decía la Caiduna, canosa y arrugada, juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros; para devolverlas a los gringos^, a gente de otra parte... para eso nos tiraron bombas del cielo... — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito... — Entonces... Mis hijos han pasado por allí. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. Y no lo imagino así. Lo miro como era, como lo vi, antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén, con el molino, con el puente, con el Bueyón... con todo... Carne — entredecíase para entenderse ella sola—, carnecita verde antojaban los terrenitos... Carne... Carne de esta nuestra, como ustedes, porque la tierra propia es carne de uno, es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. — ¿Y para qué se la quitaron, si no la siembran? — Para tenerla en propriedad, y hada más... Es lo que quieren los extranjeros, que nos arruinemos, que nos arruinemos todos con las tierras ociosas, para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria, de nuestra ruina, de nuestra pobreza... — ¡Fue un sueño, Nana Caida ! — ¡ Sí, un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 , se apagó pronto. — Pero volverá a prender... — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe". Un incendio que lo va a quemar todo, porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan. La Caiduna calló. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina, diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito... Otros pensamientos la devoraban. Los hombres también regresan de la muerte. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos, los hijos del país, señalará el regreso de los que, como Naiqué Bueyón Cuyqué, murie453

ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo, y entonces se verá, entre la alegría del pueblo, el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes.

M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban V yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: „Somos cuatro". Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: — Puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: ,,Puede que sí". No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor
454

No hay nada. gorda. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. cuando tengamos que trabajar aquí. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Tanta y tamaña tierra para nada. No llovió. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. a toda prisa. Con todo. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. No hay ni conejos ni pájaros. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos.Sí. Pero los caballos son otros asunto. Ahora volvemos a caminar. Aquí así son las cosas. Todo el Llano Grande. No llueve. el llano no es cosa que sirva. lo que se llama llover. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Pero no hay ninguna más. Cae una gota de agua. No. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Pero nosotros. eh? liemos vuelto a caminar. 455 .de afuera. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. no vi llover nunca sobre el llano. Por acá resulta peligroso andar armado. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. Cae sola. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Se me ocurre eso. el llano. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. yo sé que desde que yo era muchacho. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. grande. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. Los cuatro a pie. Y por aquí vamos nosotros. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Lo matan a uno sin avisarle. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. nos habíamos detenido para ver llover. Por eso a nadie le da por platicar.

Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Mire. Es al latifundio al que tienen que atacar.. Ni siquiera para hacer un buche hay agua.. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. Eso es lo que hemos dicho. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. señor delegado.. por las vegas. dura. Espérenos usted para explicarle. Y ahora vayanse. para ver si algo retoña y se levanta. vamos a comenzar por donde íbamos. — Son miles y miles de yuntas. Pero nada se levantará de aquí. Uno los ve allá cada y cuando. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No se puede contra lo que no se puede. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. — Eso manifiéstenlo por escrito. El delegado no venía a conversar con nosotros.. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido. Meli- 456 . Ni zopilotes 6 . — Es que el llano. la tierra está deslavada. Todo es contra el Llano. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Y si no. Así nos han dado esta tierra. y ni aun así es positivo que nazca nada. Que queríamos lo que estaba junto al río. se levantará el maíz como si lo estiraran. muy arriba. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. — Pero no hay agua. Pero él no nos quiso cír. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. señor delegado. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así.. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas.. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. En cuanto allí llueva. Del río para allá. — Pero. no al Gobierno que les da la tierra.. señor delegado.. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. volando a la carrera. ni maíz ni nada nacerá. —• Espérenos usted.Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos.

Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. — Allí escondida se te va a ahogar. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. Yo le pregunto: — Oye. ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. ¿Dónde la mercaste. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. junto a nosotros. Servirá aunque sea para correr yeguas. Sí. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. la tierra se hace buena. es la gallina de mi corral. es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. más adentro del pueblo. Teban.ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". La tierra que nos han dado está allá arriba. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Ahora que habla. pero nos gusta llenarnos de polvo. nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. ¿no? — No. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. la traigo para cuidarla. por eso me la traje. eh? — No la merqué. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. sobre las copas verdes de las casuarinas. para no golpearle la cabeza contra las piedras. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. Nos gusta. 457 . me fijo en él. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Conforme bajamos. Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. Le desata las patas para desentumecerla. Mejor sácala al aire. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Por encima del río. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Nosotros seguimos adelante. y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 . Eso también es lo que nos gusta. — No la traías antes. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban.

en viviente vaivén. combatiendo así el sislema colonial. en donde iban depositando los granos. bajo la soberanía estadounidense. Zeno Gandía anheló „decirlo todo. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. 458 . desecábase al calor solar su humedad íntima. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. los hombres. Iban descalzos. para curarlo t o d o " . Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. y. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla. en 1898. o con fibras textiles de la emajagua del trópico. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. rompíaseles el pergamino envolvente. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas. actividad. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. y así. ya secos. poblaban las vertientes.PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. *) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. entregándose a la vendimia. Todo era vida. escrita en 1894. y se estaba en plena vendimia. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o . por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada . en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos. lavábase el suero que los empapa. En todas las fincas. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. las mujeres. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. E n esta p r i m e r a novela.

iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. E n el crepúsculo. recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . y c u a n d o . eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . Los sacos. De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . 459» . Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . d o b l a b a los arbolillos. oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco. y m i e n t r a s . otros a c u d í a n en su a u x i l i o . difícil. c u a n d o la t a r d e m o r í a . algunos r e í a n . A veces. a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . e n r e d á banse las r a m a s . o t r a s . el sol q u e m a b a . que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. como si la cosecha fuera de t o d o s . Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . D u r a n t e el d í a . Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. Era u n a labor r u d a . E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. dos a dos. t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . peligrosa. en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero. en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación. y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s .T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s . a t o l o n d r á n d o s e la labor.

sólo el espesor de la palma real los separaba. es decir. saltó. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie. (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !. pero en la medianoche llena de frío él esperaba. rudo y violento. hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. Sin embargo. manchados por la grasa.. Luego.. Detrás de la palma él sólo era un hombre. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa. lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma... Y poco antes de las doce apareció el otro. con cuidados infinitos. apenas si se distinguían. Fue todo rápido. de cólera y de humillación. el estruendo de su corazón precipitado..CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. una fiera. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible.. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo... a la hora de la cita trágica. Sus antebrazos poderosos. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche.. velludos. Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. Había visto un sobre dirigido a su mujer. Venía con camisa de kaki. allí donde se alzaba la palma real. cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. eléctrico. abandonado sobre la mesa. junto con ün puñado de estopa. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. contemplando su puño 460 . Su traje de overall. a su lado. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. Es extraño. lo convertía en sombra. hacía apenas una hora.. el hombre esperaba. Estaba inmóvil. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras".De todas maneras" estaba subrayado.. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. Esperaba.azul obscuro. y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 . Dentro del amplio bolsillo. Aquel era su patio y aquella era su casa... su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel. .") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche. El hombre de las máquinas.

sin comprender nada todavía. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle . Sin embargo.. Luego. la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él. lo que le contesté?"..Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío.. desdoblando el papel le dijo: „Mira. por qué?". eso me pareció de momento. Y ella lo vio y le gritó...¡ Ah !" de dolor y de sorpresa. que era a él á quien ella esperaba. sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla. él vio su cara cuajada de una pena inaudita. se detuvo. El papel decía con su letra: „Canalla. dentro de la casa. sintió qué cerca estaba de ella..lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones. Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !". Así estuvo un rato quieto. si se atreve a venir lo mato".la sombra de un tronco. Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante. con el balazo en el cuerpo. dirigiéndose a la casa. Pero ya su rostro. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande. no insista. respondió con su característico balanceo. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada. Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta. Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué... hablaré con ella". como. Cerca ya de la puerta del fondo. Y le pegó una patada brutal al caído.. Un raro miedo lo había paralizado. A su . al menos. cuando encendió corriendo la luz... antes de llegar a dos pasos.. con la duda más llena de dolor aún: „(. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido. Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo. Y.. Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. te lo dije". 461 . ella llenó un espacio de silencio y de asombro. comenzaba a ser alegre.. alegre.... como la cara de un niño que mejora.... Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 . mira". Pero llegó a la puerta. Más que el disparo. Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro.. inmóvil. Se puso a escuchar y no se oía nada. Pero.

Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. Cerca de donde nos encontrábamos. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. a eso de las dos y media. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. Entro. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. Los fusiles parecían crecerles de las manos. Es la representación-característica de un hospital. instala su ametralladora. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. de rostro afilado y barba crespa. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. de Cienfuegos. estaba el Casino Español. a un lugar donde la carretera se divide. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. Es tirador de ametralladora. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. Luis va en la vanguardia y. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. una cuadra hacia abajo. convertido en improvisado hospital. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. cuando el lunes por la madrugada. escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. Sus rostros eran graves y firmes. tendido en una estrecha cama. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. •— ¿Cerca? 462 . Inmediatamente se dirigen hacia allá. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. Médicos. fue la goma destrozada de un jeep. para evitar el frío aire de la noche en la carretera. A intervalos.

el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance. Luis. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. . En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. La batalla se prolonga por largas horas. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. No obstante.— Pegaditos. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. que pertenece también al batallón 339. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. Se entabla el tiroteo 6 . La superioridad en armas. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos. La balacera es infernal. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente. No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. cuando es herido en el pie.

furioso 6 señora 7 consabido. respeto véase la p á g . 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . proporcionó. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó. 383 suministró. 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e .NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 . oficial de justicia en algunas pobla ciones. puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. fig.

rica en líquido o c a u d a l 17 labrador. satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d . héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso. hizo la película „ S o n a t a s " . arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó . 21 ganar la benevolencia de 22 contento.18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . principal personaje femenino del libro. dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e . trabajador del campo 18 río pequeño. impidiéndole toda salida. la c o s t u m b r e 30 465 . ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. 9 encerrándolo. el gran director de película español. seguridad 6 trabajoso. E l llevaba el sombrero „de tres picos". Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso. agricultor. 5 X a v i e r de B r a d o m í n . E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. inquietó 21 escondiéndose. J u a n Antonio B a r d e m . 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío.

12 de manera sencilla y sincera. regla. m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. 18 c o n t u r b a d o . ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras. placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. Empieza por u n paso de m í m i c a . véase p á g . pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir. c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . encendido el ánimo 19 agitación. sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. Aquella evita el compromiso y huye de él. la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a . 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento. en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . Facundo Quiroga. paraje. o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A .14 palacio en Galicia. en general. m u r m u r a r . imitando sus movimien­ t o s . en 1835.

TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. Hermosas r u i n a s incas. p l u m a s de las alas azules. 15 población del Alto P a r a n á . 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s . forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s . a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á . 3 senda estrecha 4 imprecación. unido con el U r u b a m b a .4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă . pecho azul y verde. Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur. averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. în voia valurilor). blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. y cola roja y azul. t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. a u n joven.467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. Pero el a u t o r murió en 1928. P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . Se halla a 3. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. ex-capital del antiguo reino de los incas. vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. j u n t o al T i t i c a c a . p a l a b r o t a . de cuerpo rojo. larga de casi dos m s . poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil. 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. en el Brasil.

humano. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. jurisdicción 37 excitó. muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. Cantaclaro. engrandece 11 retroceder. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. perder el equilibrio 28 latigazo. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero. hojas 10 se eleva. como la de la quemadura 27 oscilar. confusión 35 compañía 36 privilegios. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. iníame. incitó. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. volver atrás 12 indigno. brujería (vrajă. territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara.

a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. b r i l l a n t e s . Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. su mujer. E n el trozo que presentarnos. ferreria grosero. 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s . asesinado por los norteamericanos. El Señor Presidente (1946). basto a n d a m i o . resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. descanso. desierto boca abajo dispersarse. Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio. u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro.•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. excursión del sábado al lunes.E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. Viento fuerte (1951). m o n t u r a . ardor W E E K . Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. Hombres de maíz (1950). Naiqué Cuyqué. Después de las Leyendas de Guatemala (1930). colina e x t r a v a g a n t e . como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua. héroe del c u e n t o . se a l l a n a n . cuando intervinieron los y a n q u i s . 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . desnudas á r i d o . seco. rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s .

exceso 5 lucháramos. tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias. observó. en 1928. 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a . peleáramos 6 tiros repetidos . crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a . Escribió cuentos. depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. abasto 8 precipicio. Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág.5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia. ensayos. miró hojas l i b e r t i n o . despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . barrera (gard) escudriñó. para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión.

gracias al índice de materias que se halla al final. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. lo dirán mis . completo. y sé que al doblar esta última página sentirás. amigo lector. queda aún el perfeccionamiento. Nadie estima este manual como algo perfecto. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura. Si he logrado mi propósito. Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. junto con la alegría de haber aprendido el español. ¡ Hasta siempre ! .lectores. a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. la melancolía de tus tardes de estudio. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro.

LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii. en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a. . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i . con.. . pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de. . Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe.. a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a . pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. . oferi un cadou cuiva u 473 . cu prepoziţiile respective. . . care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă.

. drept.. . estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă.. a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca..cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer. . de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer..) învins se declara în favoarea lui... estar con (en) ánimo d e .. dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en. . renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 . conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e ..

en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia. forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por... enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 .excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en. a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e .

în 476 . a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident. a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de.sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva. por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu.¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno .

o m i t e în scris: substantivo. — î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. caber. Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . slab. i n v e r s . revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. care p o a t e d u c e . — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. c i . bath): cielo. m este p u t e r n i c i honhones. S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . cemento. cera. pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i . deschis: casa. la confuzii de sens:. mucho. claro. B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . v se p r o n u n ţ ă b . Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. cuerpo. codo. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . cinco. — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. vasto vast gravar a îngreuna. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k . iar al doilea 0: acción. cambio. adesea. pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. o. o(b)scuro. muchacho. u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne. s a / a . chispa.TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. 477 .

glii din limba romînă: guerra. u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". adherir. gloria. j i si celor care se scriu cu ge. 478 . gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt). de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. vestido. Un. ca un fel de 1 % cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin gl. harina.3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. el devine sonor: antigüedad. virtud. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. LI — este o singură literă (nu dublu 1). digno. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii). — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. Grupurile gue. gui corespund grupurilor ghe. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. hermano. N — este o literă specifică limbii spaniole. G — urmat de vocalele a. huevo. o. De exemplu: gato. joven. H — este o literă mută. kilómetro. se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. sau mai precis înghiţit. camino. lleno. -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. jefe. gusto. — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. gigante. K — se întîlneşte foarte rar. . kilogramo. pida. Precede numai vocale: horn. Pentru a o pronunţa corect. hueso. L — este identic cu 1 romînesc: leira. norte. ahora. guitarra. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). aspirat: libertad.D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente. Madrid. — final este mut. golpe. aldea. comandante. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. iar în portugheză prin Ih): gallina. gi: ojo. duda. — între vocale este slab: asado. lingüística. caballo.

agosto. tanto. m a i pe n a s . O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. rico. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis. queso. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica.) De e x e m p l u : baño. ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn. u devine sonor. scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. rector — vicerrector. acest r se d u b l e a z ă . dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. quien. qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. aproape i m p e r c e p t i b i l . deber. Israel. Cînd. căruţă coral coraliu corral curte. después. în grupurile de m a i sus. año. radio. ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . Astfel. . de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . 2) d u p ă consoanele 1. 3) cînd e d u b l u . n .) De e x e m p l u : casa. De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. al doilea c u v î n t începe cu r. honra. quinina. perder.u n c u v î n t c o m p u s . s: alrededor. — în celelalte cazuri este m a i s l a b . entonces.ceva m a i î n f u n d a t . iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. rosa. chi d i n limba r o m î n ă ) : que. litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión. p e n t r u a reda vorbirea locală. 473. Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală. ( G r u p u r i l e que. cuidado. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. cosa. p r o n u n ţîndu-se slab. capital. m u l ţ i s c r i i t o r i . R — se p r o n u n ţ ă energic. ca în limba r o m î n ă : oro. î n t r . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano.

vocalele a. Această p r o n u n ţ a r e . ley. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol. — în grupurile gue. Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă . P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. qui este. ceea ce a r a t ă că. aşa c u m am v ă z u t . mayo. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar. exacto. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. extenso. lus. 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. zorro. cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere). este o s e m i v o c a l ă : yerno. S u n e t u l 6. (A se con­ sulta p a g . paz. Cuba. que. venir. n u m i t ă seseísmo. azul. r r (erre) (ese) (te) (») 480 .U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. cizaña. sisaña. ya. luz se citesc sinco. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . r e d a t p r i n c sau z.a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. 16—17). voz. zapato. "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. o. u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. din p u n c t de vedere fonetic. cavar. — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. gui.

el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. echó nuevas ramas a la hoguera. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer... — dijo el muchacho—.. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde.. y otro. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. Cerca acechaba un tigre y. cuando el padre. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. El muchacho se levantó y substituyó a su padre. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera. Cada dos horas. padre e hijo seguían dormidos.. padre. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. Ya era muy de madrugada. hasta que por último. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito. alargando sus uñas. En mitad de la faena les sorprendió la noche. Permaneció despierto un gran rato. al verlas. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. quedó dormido. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos. piando desesperadamente para despertarlos. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. Y convino con su hijo en hacer guardia. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. Cansados por el trabajo del día. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . y resolvieron entonces dormir allí. para evitar que se apagase.j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează. El tigre estaba a pocos metros. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. Ya estaba sobre la gente que dormía. vencido por el sueño. pero estoy tan cansado. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. se detuvo.. En seguida surgieron las llamas y el tigre. Entonces el tigre avanzó un paso. — ¡Mira. y otro más. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores.

Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. plural prp. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. superlativ tr. academia. alguna cosa adj. subjonctiv sup. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. pasiv pi. de genul masculin n. verb tranzitiv v. exemple: observar. De exemplu: gana. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. de gen feminin ¡ig. poftă. americanism cj. verb intranzitiv loc. alguien om.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. verb care diftonghează / . prepoziţie s. impersonal inc. 31* 483 . verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie. în cadrul explicaţiei. * Indică verbele complet neregulate. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. substantiv subj. comparativ­ ii. infinitiv intr. neutru pas. figurat imp. singular sub. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. verb incoativ inj. adverb alg. cuvîntul titlu. locuţiune m. NOTE Din cauza spaţiului restrîns. de buena -~ de bunăvoie. conjuncţie comp. adjectiv adv.

a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. tocmai -f v. comp. poate (dubitativ). pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. severitate actitud /. oare '(interogativ) . ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc.în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". spre. în jos . copios aburrir a plictisi acá adv. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . mai aproape acabar a t e r m i n a . ~ de -j. a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . adv. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . a ţine cald. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . a înfrunta acomodar a a r a n j a . a nimeri acierto reuşită . iscusit acertar (/. canal acera trotuar acerca de loc. rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. jig. loc. cine ştie acción /. jos. copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. sabie acertado î n d e m î n a t i c . despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel. por ~ din întîmplare . a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . jig. a conţine abedul m. arii'. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. aici. atitudine actuar a acţiona. a d e c v a t . a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină.v. In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". ţig. pe abajo adv. mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. a potrivi. más ~ m a i încoace. acţiune acechar a pîndi aceite m. întîmplare . dibăcie. a u r î . ulei. a acoperi abrigo a d ă p o s t . a face acuático adj. a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. p î n ă . inj. favorabil 484 . A a prp. prudenţă aclarar a lămuri. a activa. acvatic acudir a veni. colea. în. untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. a recurge acuerdo amintire adecuado adj. la.

ca­ priciu albo adj. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. ţuică. unde. a c u m . drăguţ. gest. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. caisă albedrio a r b i t r u . a t a ş a t adiestrar a dresa. agradecer inc. a s c u ţ i t .adelantar a î n a i n t a . înainte ademán m. adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. anume. loc. aer aireado adj. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. a conferi adjunto adj. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. pi. în afară (de). aerian afable adj. arbore de plută 485 . a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. indemînă. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. sălbatic agricola adj. a m a b i l afán in. aerisit aislado adj. ţ i p ă t albanii m. p r i m a r . (în) afară. a l ă t u r a t . judecător alcance m. încotro adormir intr. osteneală. zidar albaricoque m. a l b u m alcalde m. alb (poetic) álbum m. scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. agricol agua a p ă aguantar a suporta. a t i t u d i n e . a achiziţiona adrede adv. s t r ă d a n i e . a trece înainte adelante adv. dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. rachiu agudo adj. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. ~ bien ori. a m u l ţ u m i agrado plăcere. a atinge alcornoque m. a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. libre ~ voie. r u s t i c . pătrunzător águila acvilă. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. însă. /. a alunga airado irita t aire m. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. adunare adicto adj. paradă alarido strigăt. împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. al ~ de alg. acolo ahogar a sufoca ahora adv. ţinută además adv. v u l t u r aguja ac ahí adv.

împrejurimi altercado gîlceavă. drăguţ amanecer inc. adj. más ~ mai încolo. prietenie amo stăpîn amonestación /. a angaja aliviar a uşura aljibe m. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. dojana. pi. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. sub. admonestare amor ni. peron andino adj. răţoi análisis /. cursant alzar a ridica allá adv. raft ancla ancoră ancho adj. acolo. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj.aldea comună. amplu. bumbac alguacil m. vioi alegría veselie. amîndoi. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. prieten amistad /. anex. p u ţ i n algodón m. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. amiciţie. atunci ama gospodină amable a m a b i l . analiză analizar a analiza anaquel m. poliţai. amidon alminar m. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. amor. comp. sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. v r e u n . magazin. sanda alquilar a închiria alrededor adv. ' jig. vesel. cisternă alma suflet almacén ni. vast amueblar a mobila ánade í/¡. micşunea alistar a înrola. împrejur. ceartă alto adj. alăturai anexión / . sirop almidón m. dincolo de allí adv. cîţiva alhelí m. mai departe allende adv. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. desagi algo ceva. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. snoavă anejo. pi. amar amarillo adj galben ambos adj. a n i m a l 486 . anexare anguila tipar ángulo u n g h i . ambii amenaza ameninţare americana haină. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. a încuraja alerta alarmă alfiler m. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m. pi. pi. adv. veston ametralladora mitralieră amigo amic. acolo.

dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. ~ nuevo anul nou añoranza regret. contribuţie aposento odaie apostar d. a înnădi año a n . în iată anteayer adv. vechi. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. nerăb­ dător antaño adv. a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . a considera aprender a î n v ă ţ a . a separa aparte adv. fig. a se grăbi aquel adj. copac arca l a d ă . fig. ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . prp. aici. fig. pi. dinainte anteojo l u n e t ă . a se îndura ápice m. am. sub. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a . arbore. aport. anticipaţie antemano adv. aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. distinct apegado adj. a p a r t e . î n d e p ă r t a t . antic antojadizo adj. he ~ iată árabe adj. a sufla (la teatru) apunte m. ochelari antepasado strămoş antes adv. bufet. curaj anoche adv. a apărea apartado adj. ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj.. notă. d u l a p aparecer inc. odinioară ante prp. a n t i c h i t a t e . a se s u p ă r a . me aprieta el zapato mă strînge pantoful. fig. fig. însemnare apurar a purifica. a ţ i n t i . acel aqui adv. casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . stăpîn árbol m.ánimo s p i r i t . a r h i e p i s c o p arco arc. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. culme. dor apagar a stinge aparador m.folosi. vechime antiguo adj. ~ aje. alaltăieri antelación /. a t e r m i n a . a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. iute apropiar a însuşi aprovechar a. arzător ardilla veveriţă área arie. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. a strínge. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. înainte. suprafaţă 487 . î n a i n t e . avid. a stima. sec­ tor poştal apartar a îndepărta. a c u m . vîrf. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . ieri seară.

a discuta argumento subiect. a spori. a pustii asomar a a p ă r e a . f. la fel asno asin asociación /. aşa asiento loc. creştere aún ad v. atenţie atender d. s u s . orez arrugar a încreţi arte m. la — Nacional asar a frige ascender d. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. por ~ de birlibirloque în chip magic. atroce. hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . îndrăzneţ auge ni. astfel. repulsie. inc. jeratic asemejar a semăna.arena nisip arenque m. a r t ă . ofensă atroz adj. m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . dezgust. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a . a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. malas ~ s vicle­ ş u g u r i . a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. a devasta. v i o l a r e . înapoi. asociaţie asolar d. a m ă r i aumento spor. a se însera ataúd ni. deasemeni. a se urca asco greaţă. escadră armario d u l a p arrabal m. a chinui atraer* a atrage atrás adv. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. scîrbă ascua t ă c i u n e . dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă . a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. coşciug atención /. -pi. î ncă 483 . cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. asurzitor atropello încălcare.

automobil auxiliar a ajuta avance m. dialect asturian babor in. babord bacalao morun. b a r b a r i e . sălbăticie barca barcă barco v a s . loc. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. nefericit azogue m. consiliu mu­ nicipal azada sapă. en ~ în van baldío viran (teren) . absolvent bahía r a d ă .. răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie. vapor barniz m. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d. e n o r m i t a t e . pi. a se clătina bancal in. lac (pictură) . zahăr azucena crin azufre m. de ~ degeaba. baston bachiller ?/. prp. hîrleţ azar in. smalţ barraca colibă . deşi auricular in. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e . a înviora ayer adv. a lipsi ausente adj. sulf. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . scund. corabie. bal bajar a coborî bajel m. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. balerin baile in. bastion ballena balenă bambolear a oscila. dedesubtul ~ los árboles. dans. golf bailar a dansa bailarín m. bici azúcar in. absent austral adj. înaintare avanzar a î n a i n t a . din emisfera sudică auto decret judecătoresc. b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . strat. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . dansator. vas bajo adj. cîntar balde adv.aunque cj. h a z a r d . zadarnic baluarte in. pucioasă azul albastru B bable m. ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta.. j o s . proces. hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. argint viu. b a c a l a u r e a t . a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. batog báculo toiag. adv. mercur azote in. a verifica avestruz m. nenorocire azaroso adj. aviaţie avivar a înteţi. gogomănie barbarie / .

h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi.barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 . b i n e . haină de m a r i n a r boca g u r ă . bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . păcură. refren borrachera beţie borracho adj. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. ~ abajo culcat pe b u r t ă . bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. strămoş bisiesto adj. pi. îndeajuns bastar a fi suficient. loc. asfalt. suav. fundament bastante adv. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . beat. dulce blusa b l u z ă . a l b . nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. fig. a rage. adv. b u n ă t a t e bonito drăguţ. m u s t a ţ ă billete m. beţiv borrar a şterge. din Buenos Aires bondad / . a ajunge bastidor m. destul. bază. a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. şnapan. moale. bisect bizco adj. ~ estar bunăstare . culisă basura gunoi bata h a l a t . simpatic bordado broderie bordón ni. binele. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. pădure bota gheată bote m. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. ţ i n t ă blando adj. cremă de ghete bien m. frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . b u n u r i . zăduf boda n u n t ă bodega beci. ~ venida b u n venit bigote m. pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. sub. — hechor binefăcător. a ~ de noche în asfinţit. goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni.

~~ de. vapor. a-şi bate joc de cineva burlador m. loc. am. călăreţ. sertar cal / . llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. vas burgués adj. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . bun buey m. zeflemist buró b i r o u . casă (de plăţi) cajón m. călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. — cual. calitate calavera hîrcă calcetín m. ospătar camarilla camarilă. en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. c a p o r a l . d r u m e ţ caminar a u m b l a . cablu. cabină cambio s c h i m b . a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. calif caliza calcar calor ni. clică camarote in. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . pipă cacho bucată cada adj. al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . a călă­ tori 491 . calitate cálido adj. fiecare. hacer ~ de alg. odgon cabo ţ i n t ă . bronat bueno adj. al ~ la c a p ă t u l . cavaler. plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . ca ld caliente adj. tovarăş camaranchón ni. de ~ s în g l u m ă . a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. burghez burla batjocură. ~ muerta var stins calaña teapă. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . l i b e r t i n . v u l t u r bullir a clocoti. loc. c a p ă t . încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . cutie poştală C caballero d o m n . şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. a merge. ciorap. organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. loc. călător.bruma ceaţă bruñido lustruit. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. cafea. diputados. var. c h i l o t . căldură caluroso adj. încălzit califa ni. a forfoti buque m. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. cafenea cafetal ni. mansardă camarero chelner. ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. p a n t a l o n callar a tăcea caile /. cald.

neaoş. moft capricha glugă cara faţă. . c a p i t a l . loc. întîmplare cauce in. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. campion campesino ţăran campo címp can in. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . cantitate canto cînt caña trestie. . c a m . nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. get-beget casualidad /. a r z ă t o r : incandescent candor in. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. echar en ~ a arunca în faţă. prudent cavar a săpa 492 . (pi. de nisip) cantidad / . toc. p ă t u r ă capataz m.camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. . casilla căsuţă. . vătaf capaz adj. cîine canario canar canasta coş canción / . ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. cauţiune caucho cauciuc caudal in. zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. hacer— a face caz castellano castilian. a reproşa caracol ni. clopoţel. cínico cancha am. . debit. liaos capa mantie. tun caos m. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. candoare. ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. capitală capricho capriciu. — a — faţă în faţă. casnic casi adv. şef de echipă. capabil capital m. melc carácter ni. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. s t r a t . albia rîului caución /. / .m. a p r o a p e . scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. teren de sport candado lacăt candente adj. însărcinare cariño afecţiune carne /. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / .

a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. împrejurimi cercano adj. a striga clarín m.cavidad /. concurs certeza certitudine. fig. trompetă claro adj. a sărbători célebre adj. a~ as orbeşte. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m.oare. ~ eon llave a închide cu cheia. ~ mayor vinal ma­ re. chilie celebrar a celebra. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. siguranţă certidumbre /. pi. a aniversa. înălţime. cavitate cavilar a reflecta. c u l m e : loc. pajişte. o r b . a încuia cerro deal. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. b î t ă . bilet cegar (/. gazon cesto coş. ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. poner en ~ a l ă m u r i 493 . a încredinţa cerco cerc . a se gíndi cayado toiag. zenit ceniza cenuşă. ivăr certamen m. ~~ menor vinal mic cazador m. încetare césped m. dar ~ a termina cinta panglică. colină cerrojo zăvor. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. loc. v î n ă t o r . încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă . aproape cercanía apropiere. por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. a închide. loc. eîrjă caza vînăt. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. paner cid in. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. lebădă cita întîlnire ciudad /. celebru celo zel. oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. pi. a orbi ceja sprinceană celda celulă. — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. a prinde cazurro nesociabil. oarecare . a p r o p i a t . l i m p e d e . clar. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. Joc. domn (în vechime) ciego adj.

cumătră comarca regiune. sfat consigna lozincă constipar a răci. m a ş i n ă . care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. sufragerie comenzar d. a atírna coliflor ni. culoare columpio leagăn. t r ă s u r ă . pernă elegantă cojo şchiop cok m. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. decoraţie condena condamnare. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. tovarăş compañía companie compás m. aşadar. scoică condecoración / . a situa color ni. a avea guturai consuelo mîngîiere. ~ se a se aciui cobrar a încasa. c u m ă t r u compañero partener. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. a povesti. a atinge (un ţel) consejo consiliu. — . compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. comitet como adv. scrîneiob coma virgulă comadre / . a prinde. consolare contar d. cu concebir a concepe concejal m. a bate în cuie clavel m.clase /. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . a dovedi compromiso angajament comunista m. a socoti. ţ i n u t comedor m. hierro colado fontă colchón m. margine.con a se bizui pe 494 . limită confitería cofetărie. consilier m u n i c i p a l concertar d.— ánimo a căpăta curaj cobre m. comunist con prp. ghilimele comité m. a p u n e . a c o m p ă t i m i compadre m. cum compadecer inc. masa comienzo început comillas pi. a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. pedeapsa conejo iepure confesar d. vagon codo cot coger a apuca. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i . a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. clasă. saltea cólera minie colgar d. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. a fixa. a lua cohete m.

crunt. a conţine contenido conţinut contento adj. adj. pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. crud. cristal. sfert. coastă costar d. a convinge conversación / . ~ rara lucru uimitor. a costa costumbre / . plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . credincios cría creştere. coajă cortina perdea corto adj. loc. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. en resumidas ~ s în concluzie . c o n t r a . m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. sîngeros cruz / . cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. colonel corral m.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. loc. politicos corteza scoarţă (de copac). t ă i e t u r ă . cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. a d o r m i t . en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă . inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni.azogado oglindă cruel adj. curaj. echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. creer a a creşte crede crepitar . ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă. ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc.-». aspru cruento adj. scurt corzo căprior. minie corazón m. poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ. conservaţie. şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . luptă cu tauri corriente /. sîrmos creyente adj. obicei. 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă . cost. ~ del río cuenta socoteală. tener en— a ţine în seamă 495 . ~ antes cît m a i cur î n d . sub. discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. g e a m . dar ~ de a da socoteală d e . guler cuenca b a z i n . criză cristal iii. croială cortés adj. cerb cosa lucru. creţ.contener a r e ţ i n e .

discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. posibil dado zar. şarlatan chasquear a t a c h i n a . copil chiflar a fluiera chile m. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. loc. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă.cuento povestire. ploaie scurtă chulo adj. ~ salios (un paso. a pocni cheque in. vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. palavragiu. adj. d a t . groapă. frumos. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. loc. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. am. haină charanga fanfară charco b a l t ă . dăruit dama doamnă danubiano adj. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . un paseo) a face salturi (un pas. fante chupar a suge I) dable adj. culme cumpleaños m. cec chico adj. basm. hrubă cuidado grijă. t r a t a m e n t curar a îngriji. loc. a seînteia chiste m. poveste. cură. am. in. curb cúspide /. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . m i c u ţ . ~ gusto a face plă- 496 . horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. sloară. a strica «laño stricăciune dar* a d a . grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. băltoacă charla pălăvrăgeală. glumă. lovitură. preot. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. problemă cueva pivniţă. ciocolată choque ni. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. aniversare cumplir a î m p l i n i . chestiune. şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. o plimbare) . ardei chillar a ţipa chimenea coş. sub. / .

' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. — con a găsi. loc. neobrăzat descargar a descărca descender d. datorat. prp. loc. . a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . ceilalţi. los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . a apăra defensa apărare degollar d. fără zăbavă dentro adv. intr. de. î n ă u n t r u . Io ~ r e s t u l . loc. sportiv deportivo adj. cu deambular a hoinări <lebajo adv. . desculţ descansar a se odihni descarado adj. m. ~ de in. dedesubt. c u v e n i t . prisos. a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. inf. ~ luego b i n e î n ţ e l e s . prea mult demoler d. — de -\. prp. demasiado ad\'. ~ de. por ~ pe di­ n ă u n t r u . — a conocer a face cunoscut. sin ~ neintîrziat. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. dato informaţie d e prp. înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. a la ~ la dreapta derecho s.cere. a se da d r e p t . por't~ i n u t i l . a dărîma demora întîrziere. în faţa. a a m e ţ i . desfăşurare desasosegar d. înainte. şorţ deiante adv. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. peste (timp) deponer* a depune deporte m. d r e p t . a sparge capul descalzo adj. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. a t u l b u r a . d u p ă . a z ă p ă c i . ~ las horas a suna orele. sport 32 deportista m. dezbatere deber a t r e b u i . a tăia gîtul. ~ de sub debate ni. adică decorado decor decrecer inc. a s p u n e . a descreşte dechado model dedo deget defender d.v. d r e a p t a . loc. prea. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. pi. />/'/'. adv. es ~ vasăzică. de la. r ă m a s . a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. a gîtui dejar a lăsa. d i n . a risipi descalabrar a răni. ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. ~ se por a se socoti. de. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. sub. a înceta să delantal m. subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. sportiv derecha adj.

a r ă s p î n d i : ~ olor. încet. dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. dezlegare. rar. a se strecura deslumhrar a străluci. revanşă destacado adj. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. chei. a se dezinteresa desenvolver d. dezordine despacio adv. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. ~ de după desquite m. a exila. prp. a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . a (se) deştepta despiadado adj. n e u t i l i z a t . peiorativ despecho c i u d ă . a se reliefa desterrar d. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. d u p ă . a orbi desmán m. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . deziluzie deslenguado insolent. desfiladero defileu. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. a j u p u i desorden m. desuet 498 . a d i s t r u g e . vlăguit . a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. ~ se a fugi. neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . a desfăşura. desprins. goliciune desobedecer inc. a rupe desgracia nenorocire. ~ se a se mîhni desollar d. a concedia. desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. a dezgheţa deshonra necinste. — se a se d e s ­ p ă r ţ i . însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde.desdén m. sfîrşit. şomer desolar d. a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. gogomănie después adv. a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. lent despachar a expedia despacho b i r o u . p a s desfile m. a lămuri desentenderse d. p r ă v ă l i e .

deţinător detrás adv. oriunde dondiego zorea donoso frumos. d o m n . buenos -~ s bună ziua. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. hoy ~ astăzi diablo diavol. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. obişnuit eu. m e n ţ i o n a t . şi /. datornic devanar a depăna devolver d. a risipi dislate m. greu. acest dichoso fericit diente m. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. conu donaire m. a regreta dolor fii. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. greutate digno demn dije m. n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. disgusto neplăcere.desvanecer ine. prp. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi. în spatele deuda datorie deudor m. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. sub. ~ de în urma. dublu docena duzină docil adj. dotă. Dumnezeu diptongo diftong digue m. adresă dirigir(se) a (se) conduce. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. deosebit distrito district. dificil dificultad /. zilnic. a leşina desvarío delir. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. en -~ în care dondequiera adv. eleganţă donde adv. dificultate. z i . prostie. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. loc. graţios doña doamnă doquier adv. a înapoia. înapoi. d a r . zis. drac diario adj. zestre dril m. a întoarce ~ las páginas. versat duda îndoială. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. noroc. por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . doc ducha duş ducho adj. sin ~ fără îndoială 499 . a d u r e a . dig dirección /. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. dinte diestro priceput. direcţie. sub. difamar a defăima dificil adj. a aresta detentor m. por~ din fericire dicho adj. oriunde. u n d e . a abate detalle m. distins distinto adj. a restitui dia m. ascultător doler (/. g r a ţ i e . a m ă n u n t detener* a opri. a d e ţ i n e . ~ la campana a trage clopotul doble adj.

uz. în timpul durar a dura duro adj. ax. dar. spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. ecuator echar a arunca. loc. ilustru eje m. a r ă p i minţile embellecer inc. a m b u t i z a t . tare. loc. a~ es in brînci. însă empezar d. v î r s t ă . exemplar ejemplo exemplu. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. sin — totuşi embaucador adj. încăpăţînat empellón m. a sărăci empolvado adj. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 . — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). loc. îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a . seducător. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. egiptean egregio adj. la enamorado îndrăgostit. eficace egipcio adj. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. — de menos a simţi lipsa edad /. ani. doliu. — media ev mediu eficaz adj. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. a înşela embelesar a îneînta. adj. enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. a (se) înălţa embajador m. cu praf. sub. brusc empeăar(se) a (se) angaja. a a z v î r l i .dudar a se îndoi dudoso adj. îndoielnic duelo d u e l . ascensor clevar(se) a (se) ridica. ambasador embarazar a încurca. dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. c î r n a t . loc. e m b a r g o u . b r i n c i . înşelător embelecar a seduce. m. dulce. ~ a a începe să . dulceaţă durante adv. Ioc. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. osie ejecutar a executa ejemplar m. în. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp.

slab enlace m. înmînare entrañas /. tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. gorun. printre 501 . por ~ pe deasupra encina stejar. a a m o r ţ i . boală enflaquecer inc. a încredinţa (ceva) . a îngreuna entrada i n t r a r e ./¡. între. a închide encima adv. a înţelege. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . ~ de aje pe ceva. osîuză enjuto adj. a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. duşumea ente m. despăgu­ bire enmudecer inc. intrigă. a mi ~~ după părerea m e a . în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . prp. a slăbi enfocar a aborda (o problemă). a (se) îmbogăţi ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. slab enderezar a î n d r e p t a . a (se) găsi. a lega enloquecer inc. loc. crîncen. eseu. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. loc. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d.encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. a aprinde encerrar d. m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. deasupra. a înfuleca enhestar d. a mări engullir a î n g h i ţ i . a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . a î n h ă m a . entitate entender d. atunci entorpecer inc. a creşte. duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. a pune la punct enfrascarse jig. a înălţa enchufe m. incíntare entarimado parchet. a pricepe. priză (electrică) endeble adj. compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. a îngropa entonces adr. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. uscat. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . roi enjundia grăsime. pi. a ¡se) intîlni. întreg enterrar d. fiinţă. sîngeros encender d. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc.

escalera scară. spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. gros espía ni. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. eroare esbelto adj. a lămuri esclavitud /. — a máquina a scrie la maşină escritor m. a înfăşură equipaje m. a greşi. a spera espeso adj. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m.calar a escalada . luminare entregar a î n m î n a . ~ de caracol scară în spirală . scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . puşcă escoria zgură escribir a serie. m o n e d ă . rar escatimar a precupeţi escenario scenă. a stabili 502 . des. înfăşurare envolver d. ~ a/c. a rătăci ¡drumul) error ni. sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. echipament equitación /. masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. zvelt esbozo schiţă e-'. eră erguirjse) a (se) ridica. spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. a confunda era arie (agricol) . a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e .entrega livrare. călărie equivocarjse) a (greşi) . p a v ă z ă . între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. bagaj equipo echipă. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. scriitor escritorio birou. a scurge ese adj. greşeală. acest. a livra entrelazar a împleti entremés m. expediere envoltura înveliş. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. acel esfinge /. scenariu esclarecer inc. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. a lip­ si ceva escaso adj. sfinx esfuerzo efort. stemă escudriñar a cerceta. a lumina. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă.

fermă estanco debit de t u t u n estanque m. sabie. pi. treabă faisán m. speze. am. farsor fastidiar a plictisi. a m i r a . straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. excelent éxito succes . staţie. a sta. iaz. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. a n o t i m p . vorbăreţ. şedere estadio stadion estado s t a t . felinar farsante m. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. fallecer inc. a î n d e p ă r t a . uşor facundo adj. fabrica estación / . ales. godin esturión m. stadiu estafador m. gară estadía am. escroc estallar a izbucni estampilla am. fals falta greşeală. rezultat expensas / . a (se) întinde extranjero s t r ă i n . adj. nisetru evento e v e n i m e n t . acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. spadă subţire estorbar a t u l b u r a . lipsă falia lipsă. raft estaño cositor estar a fi. a exila extraño adj. scăpare limbul. poală falso adj. s t a r e . larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie.establecimiento u z i n ă . p r o s t . a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. fachada faţadă faena muncă. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. răsărit. etajeră. fazan faja faşă falda fustă. a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. orient. expus exquisito adj. sezon. est. mocirlă fantasma m. uzină fácil adj. a deceda fanta faimă. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. studenţesc estufa sobă. loc. marcă poştală estancia şedere. distins extender(se) rf. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. încrezut 503 . b a z i n estante m.

jig. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. a termina . faţă. inevitabil fósforo fosfor. a ajuta faz / . loc. a simula firma semnătură firme adj. tren fértil fertil. a favoriza. n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. ~ a aje. t e m p e r a t u r ă . favoare. cale ferată. exact. a pieri feo adj. fericire feliz adj. a pune la cale. sfirşit. por — în cele din urmă finado adj. a termina un lucru. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. feroce ferrocarril m. fericit felpa pluş fenecer inc. înflorit flotador m. sigur fieltro fetru fiera fiară. capăt. s c o p . fericire. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. slab. fiscal flaco adj. ficţiune. cu ~ . flamingo flaqueza slăbiciune. p r o t e c ţ i e . sicriu feria tirg feroz adj. pe c r e d i t . a întări fortuna noroc.». loc. febră. întins) . a ~ de prin inter­ m e d i u l . ~ se a observa remarca. fluier flecha săgeată flojo adj. norocos favor ni. moale. a — de cu scopul d e .fausto adj. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . a încre­ dinţa ficción / . a fila rind fin ni. credinţă. fără p u t e r e . loc. g a r a n t a t . a g a r a n t a . debilitate flauta flaut. crud. banchet. fine. roditor fervor m. zel festejar a sărbători festin m. com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. chef fiado adj. credincios. urît féretro coşciug. leneş fior /. fidel. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. defunct finea moşie fingir a se preface. crud. subţirel. sălbăticiune fiero adj. debil flamenco adj. fericit. demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. poner. avere. soartă. chibrit fracasar a eşua 504 . slab ¡legat. obraz fe / . al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. ferm. ţ i g ă n e s c . a înflori florido adj. a urzi fonda birt forastero adj. procuror. por ~ vă rog favorecer inc. sub. adj. en ~ de in beneficiul. solid fiscal ni. loc. flamand. ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. închipuire fidedigno adj. bună­ voinţă . floare florecer inc. furaj.

fructifer. fel. proaspăt frijol m. pînză. fasole frío frig. foală fuente /. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. castron fuera adv. rece G gabán m. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. fîntînă. floarea-soarelui giro ocol. de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. loc. ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. — oameni b u n i gestión /. oameni. frunte. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . afară fuerte adj. lume. nereuşită fragor m. adj. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . graţie garganta gîtlej frito adj. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. şopron gallardo adj. zgomot fragoso adj. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . adj. ~ cautivo balon captiv 505 . uliu. pi. eu ~ de î n a i n t e a . accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. tener — s de . loc. poamă frutal adj. izvor. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. am. întorsătură . hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj.fracaso eşec. armă. a frec­ venta fregar a freca. sferă. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. fript frondoso adj. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. balon. cavaler. / . stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă. gestiune. a spăla freír a frige freiite in. geamăn gemir a geme género gen. buena. ţesătură gente /. a curăţa. front. a isprăvi. hacer— a fi frig. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. erele gaviota pescăruş gemelo adj. demers gibado ghebos gigante m. a r ă t o s . sticluţă fray m. fruct fuego foc fuelle m. ochelari gaita cimpoi galán m. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. frate (călugăr) frecuentar a merge des la.

manieră guisar a găti. loc. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. muchas~ s mulţumesc grande adj. vrabie gorro căciulă. lovitură. tener ~~ en + v. spre hacienda fermă. măgulitor halcón m. ~ luego pe curînd. sătul hasta adv. pînă la. gospodărie. ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a . i e r t a r e . mare granja fermă grano bob. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. peşteră guadaña coasă guajolote am. străin. dar ~ s a m u l ţ u m i . număr guerra război guerrillero partizan guía m. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. a m o r m ă i . ~ la vista la revedere hastío scîrbă. avere. drăguţ guardar a păzi. scenariu (de film) . loc. a se bucura de grabado gravură. locuinţă habituar a obişnui habla grai. liniuţă guisa fel. plăcere. mănuşă guapo adj. sub. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. călăuză. boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. înstărit hacer a face hacia prp. m. a păstra guardia gardă . ghid . mîncău golpe m. îndemînatic habitación /. m. trăsură de unire. paznic guarismo cifră. a plăcea gusto gust. matelot gruñir a grohăi. a mîrîi gruta grotă. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. curcan guante m. şapcă gota picătură gozar tr. dezgust hatajo t u r m ă 506 . ilustraţie gracia favoare. a-i face plăcere să haber * a a v e a . finanţe. frumos. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . bunuri hábil adj.gloriarse a se lauda glotón adj. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m.

a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . cinstit hongo ciupercă honor in. vîlvătae hoja foaie. a fora horea furcă. ger. hacer ~ a depune sforţări. spital hoy adv. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. onoare. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. efort. oaste huevo ou huida fugă 507 . spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . rugină hervir a fierbe hez /. îngheţ hierba i a r b ă . a se o d i h n i . adj. loc. persoană ridicolă. funingine hombre in. cămin hoguera r u g . ~ buena mentă. a trindăvi holgazán in. omagiu hondo adj. onoare. hermana soră hermandad /. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . erou herramienta unealtă. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. oaspete hueste /. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. faţă. bărbat hombro u m ă r . instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. magician hecho fapt. cinste honra onoare personală honradez /. frunză. frumos héroe m. loc. cinste honrar a onora. rît hogar m. profund honesto adj. făcut. aţă hincapié m. alto ~ furnal horripilante oribil. om. copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir . a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . t r î n d a v hollín m. foc. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. frăţie hermano frate hermoso adj.haya fag haz /. măscărici hechicero vrăjitor. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. îngrozitor horror ni. m. fiere hielo g h e a ţ ă . de ~ de fapt helar d. astăzi hoyo groapă hoz /. caraghios. drojdie hidalgo boiernaş hiel m. adînc.

nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. egal. idiot idóneo adj. icoană imán m. impetuozitate impiedad /. a stimula impensado adj. i n t e r m i n a b i l . magnet impávido adj. studii nistice húmedo adj. de neînţeles incomunicación / . a graţia indumentaria costum inefable adj. nesociabil hurtadillas loc. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. nelegiuire imponer* a impune importación /. loc. necinstit improviso adj. a ş a . neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. tot. ilizibil. încîlcit infalible adj. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. asemănător. propriu. de n e i e r t a t imperecedero adj. imagine. infanterist. secret inconcebible adj. izolare. caracter indomable adj. n e b ă n u i t imperdonable adj. neauzit incansable adj. loc. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. de neeonceput increíble adj. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. grai idiota m. nesfîrşit inaudito adj. por ~ tot astfel. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. adj. neprevăzut ímprobo adj. i m p r i m a t imprevisto adj. incapabil incauto adj. copil de rege infatigable adj. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. de neşters indigno adj. t i p ă r i t . import imprenta tipografie impreso adj. a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. n e v ă t ă m a t ilícito adj. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . impus impugnar a ataca. de nespus ineficaz adj. a combate inacabable adj. nepieritor ímpetu in. avînt. neîmblinzit indudable adj. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. anume făcut iglesia biserică igual adj. s ă l b a t i c . neobosit incapaz adj. litere. n e p r e v ă z u t . umed humilde adj. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . a se gîndi la ida d u s . neîndoios indultar a ierta. neciteţ ileso adj. egalitate ilegible adj. a ruina huraño adj.huir a fugi humanidades /. limbă. corupt. nepermis imagen /. la fel igualdad /. nedemn indio indian (din America) índole /.

intern intricado adj. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. neînvins inversión / . şef jerga argou jinete in. investiţie invierno iarnă inyección /. ~ por a merge după. in căutarea ira minie irse* a se duce. a la iz­ quierda la stínga . nefolositor invasor in. şuncă jaqueca migrenă jarabe in. n e s t r ă m u t a t . pi. insaciable adj. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. inversiune. i n u t i l . săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e . nemuritor inmóvil adj. loc. invadator. loc. niciodată jamón in. glumeţ. iasomie jefe in. imobil inmundo necurat innovador m. injust injuria injurie inmaculado adj. sirop jardín in. nostim. ţigănesc jornada călătorie de o z i ./?. colivie jarro cană jazmín ni. de n e u i t a t inquebrantable adj. apropiere. clipă instar a insista. a grăbi insulso adj. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. injecţie ir* a merge. adj. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n .1 jabalí m. a ridica. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. inovator inolvidable adj. s t î n g . năvălitor invencible adj. act (teatru) .. fără g u s t . nezdruncinat. încilcit inútil adj. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. a înălţa inicuo adj. zi (de flori) 509 . a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. a m u z a n t jondo adj. nemişcat inmueble . a cerceta inquisición /.infundir a inspira ingerir a introduce. a pleca isla insulă isleño adj. n e p ă t a t inmediación / . v r e o d a t ă . a alcătui intentar a i n t e n t a . îm­ prejurimi inmortal adj. intrare inhabitado adj. insipid insuperable adj. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. inchiziţie. cercetare. insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. grădină jaula cuşcă. nelocuit inhestar d. celebru insólito neobişnuit instante ni.

jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). just. a l ă t u r a t . adv. lecţie lector ni. loc. petrecere jueves m. fasole albă judio evreu juego j o c . jucărie juguetón adj. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. colhoz. lucrare. salariu pe o zi jornalero salahor. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. loc. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m. joi juez m. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . legătură lección /. loc. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. jucăuş juicio j u d e c a t ă . judecător jugar d. hacer ~ a se potrivi juerga chef. ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. 510 . a pulsa laurel nil. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. loc. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . am. păpuriş junio iunie junta adunare. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. grupare juntar a uni junto adj. hoţ lagar m. lung. zilier joroba cocoaşă jota litera / . drept juventud /. împreună loc. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. creion lapso perioadă de t i m p largo adj. cititor kiosco chioşc koljós ni. kilogram. a se bucura judia fasole. ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj.jornal m. al ~ de alături d e .

pi. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . încurcătură lirio stinjenel liso adj. a (se) scula. profit lucha luptă luego adv. . al pie de la ~ tex­ t u a l . lema deviză. încet leña lemne de foc león m. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. loc. . linx. lozincă lengua limbă lente / . î n d a t ă . loc. loc. permis.leche /.. foc. linguşitor lista d u n g ă . liber libro carte lícito adj. lucios lucir a luci. cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. luna lună lunes in. leu lerdo greoi letra literă. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . a p o i . lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. tablou ligar a lega ligero adj. ~ de ser. uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . îndepărtat lejos adv. iepure (de chiip) lienzo p î n z ă . lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. d e ş t e p t . a îmbrăca lucro cîştig. rîs linaje in. luni luto doliu luz /. uşor levita redingotă ley / . loc lujo lux lumbre /. ochelari lento lent. desde ~ bineînţeles lugar ni. adj.. a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. legumă lejano adj. l e n t i l ă . a (se) răscula levante m. lumină lumină 511 . lămiie limosna pomană limpiabotas in. loc. îngăduit lidia luptă liebre /. d e p a r t e . descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. margine limón m. neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . departe de a f i . listă listo adj. orient leve adj. întins.

chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. mină mansión /. u r î t macanudo am. arahidă. m i n u n a t . a ajunge llenar a umple lleno adj. cheie llegar a sosi. învăţător magno adj. răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . furtun mango mîner mani m. plictisitor. meşter. excelent.LL llaga rană llama flacără. mare magro adj. slab maíz / / ¡ . stil. pisălog. faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 . lama (animal) llamamiento apoi. chip. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace.Mancha mandar a ordona. locaş manso adj. gras mantei ni. c o m u n i t a t e . a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. odios macho m a s c u l . echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . adj. velinţă manteca grăsime. alună americană maniobra manevră mano /.a . izvor manco ciung mancomunidad /. r ă u . a se maturiza maestro maestru. uniune mancha pată manchego adj. blînd manta cuvertură. a eşua malsano nesănătos malvado adj. din provincia l. întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . rău malograr a pierde: — una ocasión. a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. plan. plin llevar a p u r t a . macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. a duce llorar a plînge llover d. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. manieră manga mînecă . r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. unt mantecoso adj. m a i m u ţ ă . porumb mal adv. r ă u . b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /.

loc. fildeş margen m.mañana d i m i n e a ţ ă . negustor. cu ajutorui medida măsură medio adj. mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. sin ~ ni — deodată. m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. adv. ~ a alg. mai m a r e .f. m a r m u r ă martes m. neguţător mercancía marfă . . m a i . m i c .« . mecanism mar m. echar de — a s i m ţ i lipsa. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. dar más adv. a agita menester nevoie. pasado ~ poimîine mapa m. loc. que d e c î t . t i t l u onorific. s e m i . mare maravilla m i n u n e . hartă máquina maşină. o ~ aaesea meñique m. loc. n u a n ţ ă máximo sup. m a j o r . margine marido soţ. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. a la ~ de la d i s c r e ţ i a . însă. por ~ que cu toate c ă . cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp. cadru marcha m a r ş . al por ~ cu de-amănuntul menos comp. chică melocotón m. mers marchar a m e r g e . a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . loc. a dori menoscabo scădere. a scădea menor comp. loc. netot mendaz adj. masacru matar a ucide matiz m. e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. micşorare. loc. fără. mareşal mármol m. m i n t e . ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. prin. m a i b u n . a merita merendar d. es ~ trebuie. favoare. degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. j u m ă t a t e . catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. mişcare. nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. m a i m i c . mîine. loc. pepene membrillo gutuie memo neghiob. loc.merced / .f. a coborî 513 . m i n o r . |j recompensă. m a i m u l t . sub. tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e . lunar mente / . graţie. spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . m a i p u ţ i n . bărbat mariposa fluture mariscal m. m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. mesaj mensual adj. m a i b i n e . piersică melón m. ameliora>-e melena coamă.

loc. loc. hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. a măcina molestar a supăra. mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. — se en a se amesteca î n . loc. ni < — menos cîtuşi de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . răzvrătire mover d. violet-închis moral / . m. salopetă. rugină mojar a înmuia. ~ en a/c. m o l . in t i m p ce miércoles m. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . simplu. manieră. absor­ bit de u n lucru. moarte 514 . miere mientras adv. a j e n a . a uda molde m. halat montana munte montar a încăleca. han meşter m. poreclă motín m. cuvînt. rampă muerte / . seceriş. podiş mesón j / ¡ . chiar mitad / . a mişca móvil adj. t i p a r moler d. muşchi. g r ă m a d ă . a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . adv. m o r a l ă . strîmbătură. ~. ~ con uno a se certa metido p u s . a reflecta. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. m o r a l . a se u i t a . recoltă miga miez. grimasă moho mucegai. fie ce-o fi mofa derîdere. miercuri mies holdă. firimitură mil o mie milagro miracol. a arăta mote m.con alg. de ~ que astfel î n c î t . răchită mirada privire mirar a privi. j u m ă t a t e mitigar a îndulci. minune mimbre m. însuşi. chei. -a se urca montón m. loc. scop meter a p u n e . dud morder d. a muşca moreno brunet. a schimba mudo m u t mueble m. rucsac modo mod. acelaşi. de todos ~ s oricum. gloată mucho m u l t . răscoală. tinereţe mochila r a n i ţ ă .mero adj. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. a se gîndi. formă. tener — a-i fi frică miel / . servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . fel. m u l ţ i m e . a se sui. pur mes m. a uşura mitin m. cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. meşteşug. m i t i n g mocedad / . mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj.

nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. romancier novia logodnică. naţiune nada ad\>. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere.muguete m. n u . baston mulo catîr multa amendă multitud /. copil mic nevar a ninge ni cj. noutate novela r o m a n . negru nene m. zăpadă nimio încărcat. de ~ titular nunca adv. loc. prolix ninguno nici unul niñez /. a nota noticia ştire novedad /. lăcrămioară mujer / . foarte nabo nap nacer inc. carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. de ~ din nou. loc. ~ más nimic mai mult. — bien de îndată ce. lumesc. noapte b u n ă . muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. n o a p t e . noiembrie nube /. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . ~ corţp. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . . n u c ă . loc. excesiv. înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. mireasă noviembre m. femeie. am. briei navidad /. en ~ de in numele nomeolvides m. nuvelă novelista m. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. buenas ~ s bună seara. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. loc. niciodată nutrir a hrăni. magazin negro adj. iarăşi nuez /. a naşte nacimiento naştere nación / . ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . nas narrar a povesti nata smintînă natación / . miozotis notable adj. de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. n u m e . înseninat notar a observa. cunoscut. nuc nombrar a numi nombre m. prostie necio prost negar a nega. nu-mă-uita. a nutri 515 . copilărie 33* niño copil no adv. loc. m u l ţ i m e mundanal adj.

vest. p ă r e r e . rugăciuni orden m. a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. t a t ă . scop obra lucrare. ţ ă r m oriundo originar. ordin. t r î n d a v . întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . piesă de teatru obrar a acţiona. pavilion pacer inc. ordine. p ă r i n ţ i 516 . a oferi oido a u z . ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. poruncă. a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. a asculta. a mirosi olivo măslin olor m. a lucra. a suferi padre m. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . a p ă t i m i . a se supune obediente adj. operă. frate ascultător P pabellón m. ordin. dar obstar a împiedica obvio adj. organ orgullo orgoliu. / .Ñ ñandú am. auditor. origine orilla m a l . clasă. ş a n t i e r . propoziţie. ofiţer. evident ocasionar a prilejui. slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. apus ofender a jigni oficial m. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . pi. dispo­ ziţie ordenar a porunci. struţ O obedecer inc. pi. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. supus obispo episcop objeto obiect. a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. dispunere. a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. opinie opuesto opus oración / . mîndrie origen m. paşnic padecer inc. discurs. întunecat obsequio cadou. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. ascultător. ñaño am.

a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. a p ă r e a . a~s în b u c ă ţ i . act partido p a r t i d . umbrelă paraíso paradis. p a r t e . c ă t r e . por ~ s pe rînd. păstor. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . loc. salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. obicei. dar un ~ a face un p a s . egal. a apărea. perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. l a . hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r . compliment. loc. pace pecar a păcătui peculiar adj. larg deschis . r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. p e n t r u . meci partir a î m p ă r ţ i . ~ real păun pavor m. d a t i n ă pavo curcan. parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf. loc. o r d o n a t . teamă paz / . comandă 517 . sfărîmat pedido cerere. h î r t i e . părere parecido a s e m ă n ă t o r . rol par m. loc. trecător pasar a t r e c e . estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. sub. lent pauta r e g u l ă . peisaj paja pai pajar m. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. coridor pasión / . staţie paradoja paradox paraguas m. felicitare parada oprire. t ă r î m páramo platou pustiu. asemănare pared / . b a t i c papa am. ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . aliniat parte / . sin ~ fără seamăn para prp. de ~ en ~ vraişte. catarg paloma porumbel pan m. particular pecho piept pedazo b u c a t ă . rai paraje m. rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. adj. apretar el ~ a iuţi p a s u l . loc. prăjitură pasto păşune pastor m. stepă parar(se) a (se) o p r i . ~ se a se a s e m ă n a . cioban pata l a b ă . încet. nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. cartof papel m. p a t i m ă paso p a s . asemănător. ţară paisaje m. pereche. formar ~ a face parte partida plecare.padrino naş. Inc. a termina pardo cenuşiu parecer inc.

ticălos pico t î r n ă c o p . compasiune piedra p i a t r ă . certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. pătrunjel perezoso adj. p e ş t e . copil frumos 518 . gindire. potîrniche perdón m. al ~ de la letra exact. monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. loc. cioc. pedeap­ s ă . a gîndi peña stîncă peón m. cameră pila vas de p i a t r ă . pisc. necaz. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. parfum pericial adj. greoi pesadumbre / . greutate pesadilla coşmar pesado adj. foarte rău peso g r e u t a t e .pedir a cere. <>. însă. smoală picaporte m. condoleanţă pesar m. c ă i n ţ ă . informe ~ ex­ pertiză periódico ziar. cuier. milă. b u c a t ă . adv. picior. durere. ştrengar. ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. t r i s t e ţ e . am. a ~ pe j o s . piei / . cugetare pensar d. expert. iertare perecer inc. a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. vîrf. a ~ de în ciuda. a rămîne pero cj. en ~ în picioare. profil perfume in. toc: 3/ — şi ceva pie m. cerere. salahor. p u n g a ş . a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. a pieri perejil m. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r . pion peor comp. încăpăţînat pesadez /. p u t u r o s perfil m. petiţie petulante adj. t e x t u a l piedad /. mîhnire pésame m. neastîmpărat pez m. leneş. loc. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . dificultate. cu toate c ă . am. greu. ciumă petición /. dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. urnăraş (de haine) perder d. / . pagubă permanecer inc. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. a pierde perdiz /. piele pierna picior pieza piesă. a~s abia pendenciero adj. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup.

detaliu. ardezie placer m. bananier plateresco adj. prins prestado î m p r u m u t . dar (tomar) • —a da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. dare de seamă poner a p u n e . calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . p e n i ţ ă . a p u t e a . stil artistic din Renaştere plática conversaţie. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . toc población / . p r i n . stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. pi. en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. penel pingüe gras pintar a picta. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. desert postrero adj. zălog. uzină plasmar a crea. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. prezidiu preso prizonier. g a t a . fluierat pizarra t a b l ă neagră. a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. îndată. talpa piciorului. mînz pozo p u ţ . v. b a n a n ă . fabrică. populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. obiect de î m b r ă c ă m i n t e . plăcere. viitor pos adv. a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . a deveni por prp. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană .pincel m. re­ pede presumir a presupune. sub. inc. m. din Buenos Aires portero portar porvenir m. adv. putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. am. pulbere pollo p u i ponencia raport. izlaz precario adj. a bănui 519 . de (către). dig. nesigur precio preţ precipitar a arunca. a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. ' ~ se a-şi p u n e . farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . fîntînă ^ prado pajişte. cîmpie planta p l a n t ă . (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. e t a j . a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge. a m ă n u n t porque cj. discuţie platillo talger plato fel de mineare.

a (de) ~ repede prisión / . odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. prozator proteger a proteja provecho profit. plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. beneficiu. tener ~ a f i g r ă b i t . u r m a ş . provizoriu proximidad / . a procura proemio prefaţă. iute Q que ce. r a p i d . buen ~ poftă bună proveer a furniza. limpede pusilánime laş. grăbit pretensión / . deci puesto post. a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. a purifica puro pur. quinqué m. p u s . umbrelă de soare quizá(s) poate. închisoare privado particular. adv. a sparge. en ~ de în bene» ficiul. loc. poartă puerto port pues cj. prealabil primo v ă r prisa grabă . ad\'. a sfărîma quebrar d. făgăduială pronto adj. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. curat. pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. darse ~ a se g r ă b i . intrare. sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. familiar privar a lipsi de pro profit. a " d o r i . a v o i . în favoarea. g a t a . a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. degetul mare pulmón m.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. d e c î t . c a r e . a lua quitasol m. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . a aproviziona provisional adj. încercare. a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a . loc. prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . lampă de gaz quinta conac quitar a scoate. „ cine ştie 520 . loc. loc. mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . a prevala previo adj. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. experienţă puerta uşă. pentru proa prova probar d.

p r o v e r b . r ă d ă c i n ă . dur. fermă rapaz adj. ciudat. fig. p u t e r n i c . p r o a s p ă t . rasă razón /. orînduire. reliefare reanudar a relua rebaja scădere. regal. a abunda recelo t e a m ă . a reflecta reforzar d. r a ţ i u n e . trăsnet raza n e a m . rotund redundar a prisosi. loc. r a p a c e . sub. monedă realce m. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. motiv real adj. revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. tăietură recoveco c o t i t u r ă . r e a l . ' d e pradă rapto furt. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. m i n t e . ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . nou recio t a r e . plasă . sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e . ~ se a se referi reflejar a oglindi. ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. rebel. a aduna . a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. r e g i m . d e c u p a j . a struni refrescar a răcori. a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. a împrospăta regalo cadovi. răpire raro r a r . a î n t ă r i . a culege . a certa regatear a se tocmi régimen m. şoarece rayo r a z ă . zicală refrenar a înfrîna. recent. straniu rascar a sgîria rascacielos m. cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. dar regañar a m î r î i . a încuraja refrán m. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i .R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. sursă rechazar a respinge red /. echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. fileu . aspru recluir a închide recoger a strînge . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj.

a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. a întineri relación / . a a g i t a . a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. roz rostro faţă 522 . dig romper a rupe. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . ~. a se r o t i . loc. r e l a ţ i e . rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. h o t ă r î t resumen ni. renume renta venit reñir a se certa repente m. a sparge ron m. a r ă v ă ş i . a străluci respuesta răspuns restablecer inc. a (se) replia (retrage) repleto p l i n . ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. grilaj rejuvenecer inc. ungher riña ceartă riñon ni. reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. izbucnire. colţ. r î s . adj. a se rostogoli. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. a crăpa. ceasornic. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. a cîrpi. de ~ dintr-o d a t ă . burtos reponer* a r e p u n e . a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . loc. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. brusc replegar(se) d. a întări roca stîncă rocín m. şină riesgo risc rimbombante adj. delicios riego irigaţie riel ni. ~se a avea guturai resguardar a apăra. desternillarse de ~ . a repara remitir a r e m i t e . pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. vită resbalar a aluneca. stejar robustecer inc. ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r . decis. adunare reventar d. ţărm rico bogat. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. a răs­ t u r n a . a plesni revés m. ~ s e a se întoarce rey m. surizător robar a fura. a răpi robie m. loc. a a m î n a . niîrţoagă rocío rouă rodar d.se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. remorcher rencor in. loc. trandafiriu. răsunător rincón ni.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . calam­ bur reunión / . al — invers revolver d. roşu rompeolas m. revers.

sănătate saludo salutare salvaje adj. harbuz sangre / . răzvrătire. dar ~ s a face s a l t u r i . plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac. t i m b r u . desigur selva codru sello ş t a m p i l ă . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . în afară de sandez / . zgomot. gust sabroso delicios. clipă saña furie. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie. d u p ă . a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept. s a l t . sediu sedición / . loc. m. r u p t rubio adj. josnic ruiseñor in. am. r u m o a r e . a secera seguida u r m a r e . meschin. exceptînd. en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . tigaie sastre m. sub. m a t u r i t a t e . neghiobie sandía pepene verde. ministerio de ~ santiamén m. marcă. sălbatic salvo adj. adv. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. unul (una) pentru fiecare seno sîn 523 . după cum seguro sigur. salcie savia sevă sazón / . rebeliune segar d.. loc. loc. zvon sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i . a pleca salitre ¡n. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. savoare. sete seda mătase sede /. sabie sabor m. sare salchichón m. a sări salud / . a continua según prp. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. sfînt. teafăr. s ă n ă t a t e . a la ~ a t u n c i . savant sabie m. si­ giliu semana săptămînă sembrar d. en ~ imediat seguir a u r m a . plecare salir* a ieşi. sacru sal / . Ioc. fiecare cîte un (o) . cîrnat salida ieşire.roto adj. gustos. coacere. mînie sapo broască sartén /. rută rumor m. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget corrida ruido zgomot ruin adj.

a fi de obicei. sub. sub. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. şiret socavar a săpa pe dedesubt. —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . pe. fără singular adj. î n t o t d e a u n a . da siega seceriş siembra s e m ă n a t . excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. n u m a i . a aşeza. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. plăcere soldador m. fie c ă . deşi. sudor soledad / . t î m p l ă sierra ferăstrău. şarpe servir a servi. măcar. ştreang sojuzgar a subjuga sol m. plic sobresaliente adj. simţ sentir a s i m ţ i . semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. pieziş sospecha b ă n u i a l ă 524 . m. ci siquiera cj. s e m ă n ă t u r ă siempre adv.) sentido sens. s o a r t ă . sub. frînghie. creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c . a avea obiceiul să. ~ de violin solo de vioară sólo adv. o d i h n ă . a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. distins. asediu sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe. t ă c u t siglo secol siguiente adj. doar. a obişnui să solo adj. jilţ sima prăpastie similitud / . a linişti. m i n t e si adv. şedinţă seso creier. doar soltar d. adresă señal /. deasupra. senin. înţelept sentar d. deosebit sino ursită. destindere. pi. vulgar soga funie. paznic serio serios serpiente / . singur. şa sillón m. adv. a regreta seña indiciu. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n . mereu sien / .sensato chibzuit. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. solo. singurătate soler d. cj. cel p u ţ i n sitio loc. a cădea bine sau rău (haină etc. asemănare sin prp. a odihni soslayo o b l i c . grosolan. a calma. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. a p u n e . soare solapa rever solaz m.

soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l . a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă . vis suerte / . a sfredeli tallar a t ă i a taller m. îndrăzneală temor m. a se ivi surtido a s o r t i m e n t . a t î t de tanteo m ă s u r ă . ţesătură tela stofă. f. pingea suelo sol. furtună 525 . după-amiază. răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a . frică. extrem sumo sup. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. a implora supuesto p r e s u p u s . t î r z i u . derbedeu. avar tacón m. uşor sueño somn. liber. si tambor m. seară tarea sarcină. soartă. pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . a supune superar a depăşi superficie / . sită tampoco adv. de asemenea. covor suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita. perete despărţitor tabla scîndură. misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust. împrejmuire (de lut) tapiz m. a se înălţa. imp. d e l i c a t . desperecheat. deslegat. a se ridica sublevación / . sud surcar a brăzda surgir a ţîşni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a . neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut. pol ~ bine­ înţeles sur m. cel m a i î n a l t . a se înfuria sumamente extraordinar d e . subţire tapón m.sostén ni. p ă m î n t . loc. izo­ lat . noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid. suprafaţă suplicar a ruga fierbinte. atelier tamaño dimensiune. loc. atît de mare también adv. suprem supeditar a aservi. por el ~ pe jos suelto desprins. sub. t o b ă tamiz m. adj. placă tacaño puşlama. spaimă tempestad /. nici tan adv. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri. a m o ş t e n i .

butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . încă ţodo adj. — que a trebui tentación /. por ~ pe uscat tijeras pl. om al m u n c i i . dragoste terquedad / . a cînta (la u n instru­ ment) . însemnă­ tate 526 . atent tender d. f. a angaja traducción / . marionetă tiza cretă toalla prosop. tot tomar a lua tomate m. pre­ coce tenaz adj. muncă trabar a lega. întuneric tinta cerneală. a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g . ispită. tuse tostar rf. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. cîrmă tinieblas pl. teroare. sindrofie tesoro camoară. şuncă todavía adv. f. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . adj. t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. menghine toro t a u r torpe adj. tenace. foarfeci tilo t e i timbre ro. prăvălie tierra p ă m î n t . d e v r e m e . a arunca títere m. loc.templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe. rechin tiempo t i m p tienda c o r t . traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . în spatele. a r e v e n i . p u r t ă t o r . dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă . încăpăţînare terremoto cutremur terror m. tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie. sonerie timón ni. cu grijă. furculiţă tener* a avea. a t i n d e . a poseda. ~ vivo căluşel tirante m. trecător trapo cîipă tras prp. după. a corespunde tocino slănină . a frige trabajador m. groază tertulia taifas. stîngaci. bretea tirar a trage. posesor. a t o a r c e . a ţ i n e . t r a m b u l i n ă trance ni. clopoţel. a întinde tenedor adj. pătlăgea roşie tonei m. trădare traidor trădător traje m. şervet tocar a a t i n g e . vopsea tio u n c h i . neguri. tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru. m.

d. p a t u l . curaj valla gard trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ . deşertăciune vapor m. chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. prag uncir a înjuga unir a u n i . apa­ renţă trébol f». h a m b a r tronar imp. a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj. v a l o a r e . armistiţiu tremendo teribil. b u r t ă . interval tregua răgaz . de-a curmezişul. aşezare ufanarse a se mîndri. înclinare. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit. poziţie. a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni.trasero adj. a încerca través m. proiect. p r e ţ . trifoi trecho d i s t a n ţ ă . îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. a opri vega luncă S > 527 . pîntece tripulación /. de ~~ oblic travesía cursă. a î n t r e b u i n ţ a . concediu vacilar a oscila. v a n i t a t e . abur vara b ă ţ vario deosebit. a t u n a tropezar d. a r ă v ă ş i . aspect. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin. divers varón in. deplasare traspaso transport. loc. posterior traslado transfer. stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure munte usar a folosi. lalea tumbar a cădea tupido des. • — se a se servi de valiente viteaz valor m. a încurca tratar a t r a t a . v a c a n ţ ă . a~ prin­ tre. vitejie vaier a v a l o r a . trecere trastornar a r ă s t u r n a . locuitor vedar a interzice. a costa. a uza vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. echipaj trojje) /. pi. a aduna untar a unge V vacación / . călătorie travieso poznaş traza plan.

iar ya adv. r î n d . raită vulnerar a răni vulpeja vulpe ( y cj. loc. faclă vencer a învinge venda faşă. a deveni. ş i . a zbura volcar d. oară. iacht yegua iapă 528 f . fecioară viruela vărsat.v. voce . a veces u n e o r i . tal ~ poate via d r u m . sticlă viejo b ă t r î n .vejez / . moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă. t u r . adj. zarzavat. noroc ver a vedea. deja. de ~ en cuando din cînd în c î n d . bătrîneţe Tela l u m i n a r e . venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire. v o i n ţ ă volver d. cale viaje m. a se în­ drepta . ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. a ţ i p a volar d. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe. t a l a ş . hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. s t r i g ă t . vineri viga bîrnă vigente adj. alimente vivir a t r ă i . a răsturna voltear a întoarce voluntad / . de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă. loc. î n d a t ă yacer inc. v i z i u n e . veghe Telada serată velar a veghea velón m. loc. oţet vinculo legătură viña vie violin m. h r a n ă . p î n z ă . vioară viraje m. aşchie visión / . legumă vereda potecă vergüenza ruşine. a locui vocablo cuvînt vocear a striga. a zace yacimiento zăcămînt yate m. a c u m . a d e v ă r . variolă viruta şpan. a vărsa vestido rochie vez / . d a t ă . ~ a -f. dar ~ a ruşina verter d. b a n d a j . vechi viento vînt vientre m. en — s în ajun vista vedere. imagine víspera a j u n . cotitură virgen / . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam. rest (de b a n i ) . a repeta o acţiune voz / . a (se) întoarce. pînteco viernes m. de ~ într-adevăr verdad / . a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. călătorie víbora viperă vid / . cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur. m. loc. loc.

a-şi rîdc de zumo zeamă. a se nişti zumbar a bîzîi. uscat yerno ginere gălbenuş yeso gips yngo jug yunque m.yema m u g u r e . a rezolva zozobrar a se scufunda. zapato pantof zinc m. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza. gol. de ou yermo deşert. suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva. cutare neli­ 34 . germene. nicovală yunta pereche de vite zahori m. ghicitor zanahoria carota.

8: 1. 1 : escalera. No tengo t i e m p o . E l texto tiene pocas palabras nuevas. 6. cristal. un p a d r e . el u m b r a l . rumana. 4. el candado. campesina. 3 . La maestra tiene alumnos m u y aplicados. madre. 8. E x . Su nuevo amigo no tiene libros. c a m p o . E x .CHEIA EXERCIŢIILOR E x . 1 1 . 5. familia. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 6. Su casa tiene escaleras. padre. el a n i m a l . 3 . 5. un. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . obrera. 5. el cristal. E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 2 : la carne. con. 6 : 1. 5 : t r i s t e . 2. nueva. t i e n e . u n picaporte. la v e n t a n a . una ma­ dre. 10. E x . Mi amigo tiene una casa b u e n a . Una campesina tiene una camisa nueva. (vertical) A — B : campesino. 10. 9. 2. E x . serpiente. amigo. 14. Tengo una carta de mis p a d r e s . e n . Su maestro es de Bucarest. Su casa no tiene piso. c r i s t a l . 7. el piso. 7. u n a . 5. 3 . la familia. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. la sal. 3 : 1. Vuestro vino es bueno. 7 : (orizontal) 1. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. el examen. Sus nombres son Rosa y Pedro. 6. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. y . la escalera. blanca. 4 : 1. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. m e t a l . 9. G u a t e m a l a . E x . el diente. 2. 7. La vida de los animales es m u y interesante. 7. la flor. 6. el amigo. 8. la mente. Eres un amigo bueno. 8. a m i g o . 4. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. Tengo unos amigos ale­ gres. 6. 12. 5. La estufa de nuestro cuarto es verde. buena. El libro tiene textos interesantes. 3 . E x . t i e n e . Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . 2. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. m u y poco. 13. el padre. 4. 4. La familia tiene numerosos amigos buenos. la sangre. 2. 34* v 531 . Tengo pocas flores. flor. l a s . bonita. el E x . u n . Las ventanas de su casa son a l t a s . Toda la familia tiene flores blancas. Una familia numerosa tiene una casa grande. 15. p a n . u n . 3 . piso. una piedra. 4.

E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 6. E x . 18. 7. 14. 1 3 . 2. Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 8. N o . 4. es. 6. 20. Antonio va a la escuela. 9. Doy una flor a m i m a d r e . Me escribe u n buen amigo. 5. Se me da el m a n u s c r i t o . mismo. 6. delgado. t r i g o . 9 : 1. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 8. 6. Mi amigo es gordo. 14. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. pero es bueno. m i s m o . 1 5 : 1. L o . Le doy una paloma b l a n c a . se m e . de. Estos cuadernos son gruesos y grandes. u n a . E l corral de la casa es grande. es. 1 7 : 1. son.* 4 . 4. a. Nuestros padres nos dan la v i d a . E l cartero me da unas c a r t a s . Sus padres son delgados. 3 . Doy este perro a u n amigo. 6. u m b r a l . 8. m e d i o . No es nuevo. 3 . 9. 7. E x . delgado. 5. 7. E l 5. Este soldado escribe una carta a su familia. 4. 7. 9. 5. 1 3 . a. 2. Doy una c a r t a . tiene m u y pocos. 16. d o s . Mi amigo da libros buenos. no tienes amigos? E x . 7. de. 2. 2. La gran. 8. 2. c a r r o . u n a . serpiente. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . 1 1 . b u t a c a . p a l o m a . E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 6. c u a n . 16. 1 1 . 2. de. Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. E x . Antonio y su abuelo dan u n paseo. Estos libros son b a s t a n t e interesantes. de. oso. p a n . Esta camisa es m u y b u e n a . Tiene asimismo dos p u e r t a s . Tengo bastante tiempo libre. La serpiente no t i e n e pies. 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. ¿Es nuevo su piano? 4. 1 6 : 1. Antonio no las v e . 2. Mi amigo m e da u n libro. 7. ¿Pedro. No veo todo el libro. E x . 3 . Las flores del campo son b o n i t a s . 16. 10. E l . es. buen. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . 2. Este lobo es muy grande. Mi pueblo es m u y pintoresco. (vertical): pararrayos. La busco. 1 2 : 1. 1 4 . La casa de mis padres tiene pararrayos. 4. Esta escultura de yeso es fea. paseo. 3 . Se las doy. 9. 6. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. t i e r r a . Todo lobo es m u y peligroso. Esto es un libro de lectura. 1 1 . Van al Museo de Artes. E x . G. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. 1 3 . 5. E x . 532 . Carmen escribe a su madre. 1 5 . lobo. La a d m i r a .E x . 12. ¿Le (lo) veis? 1 5 . Lupu-şi schimbă părul. cuaderno. ¡ E s t o e s ! 8. a . 10. 3 . t i e r r a . primer. — . 4. 19. m a d e r a . 10. Os saludo. 3 . Se le da una cama buena y una gran mesa. 15. pero no la veo. 12. E l m a l a l u m n o no tiene libros. 7. 5. 1 3 : 1. 5. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. d e . Es su primer libro. 4. las. 5 . E x . T a n raro es esto. de. 8. 3 . m e . E x . 4. 3 . dar n ă r a v u l b a . Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 18. 6. 5. 1 8 : 1. 1 4 : 1. 17. 2. grueso. 3 . U r u g u a y . os. a l . A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . cama. No da sus libros. Su madre prepara comida muy b u e n a . 10. 9. Sois mis buenos amigos. Son de mi p a d r e . 7. tiene. 17. 1 1 : (orizontal): 1. 12.

1 1 . lágrima. cráter. Este vaso es para m í . gramática. ¿Cómo es la comida? 5. 3 . S I : 1. A t i no te veo. 10. 4. Ecuador. . 5. soviético. 2. ú l t i m o . ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . ¿No ves a t u amigo? 1 1 . no lo veo. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 4. fotografía. 3 . 3 . París. Antonio es u n gran p i n t o r . 6. léxico. p o r . es d e . 2. 8. E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. María. 3 0 : 1. 12. Los fusiles son usados por los soldados. 10. ¿Cómo es su casa? 2. ¿Cuánto vale este libro? 7. 2 7 : 1. 18. e n . 14. 2. en. Vemos dos molinos de viento y unas casas. 14. 6. 5. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . 17. Rosa canta de alegría. 1 3 . 1 1 . Como pan sin sal. e n t r e . Mi sombrero es de color verde. 15. 12. 2. No. m i r a . Según. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. médico. delante de la mesa. 2 3 : 1. E x . Berlín. 15. tiene u n solo par de b o t a s . con. E x . E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y . R a m ó n es m u y p o b r e . ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 7. c o n t i n ú a . Pedro busca su cuaderno. E x . 2. 3 . ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. compás. 1 3 . 7. 2 2 : música. 6. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. Después de leer la carta. Este estudiante va solo. b e b o . María da u n paseo cada t a r d e . 533 . Mi camarada es u n gran campeón. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. Con sumo g u s t o . común. 15. 4. 6. envío. 10. ¿Adonde vas? 4. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. 3 . respira. sol. No veo cosas feas. 2 4 : 1. desde. sobre l a . Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. 20. es. va conmigo al estadio. Su sastre es bueno. 5.E x . E l cartero me da una c a r t a . 1 3 . Manuel es u n obrero laborioso. Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 7. 2. Su correa es larga. 4. Mi casa está detrás del museo. Delante d e . ¿Cuál es t u libro? 8. 7. 3 . Es del camarada L u i s . son. 9. E x . Sois educados por vuestros padres. Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. carbón. 2 8 : 1. es. E x . Tu gabán es de tela b u e n a . ¿Pero este libro? 2 1 . ¿Tú lo ves? 9. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. Pues sí. E x . Antonio fortifica sus músculos. público. 12. 7. Cada estudiante practica un deporte. E x . 6. fábrica. Tiene dos balcones. 8. 2 5 : 1. 5. 14. e s t u d i a n . 3 . es. con. sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 5. 5. 9. No te lo doy. Dentro de una semana. es. La mesa de mi cuarto es redonda. No usa guantes. pues no tiene amigos. república. filosofía. U n buen estudiante estudia cada día. 4. crítica. Bolivia. 8. a l a . 2 1 : volcán. por e l . 4. 6. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 16. 8. A t l á n t i c o . una b u t a c a . corres. 10. 9.

después de esto. 3 7 : 1. 5. No como pescado. ¿estás de acuerdo? 2 1 . E x . tenemos frío. 3. 21. Ex.Su hermano es un hombre m u y hermoso. ¿Es bueno t u helado? 1 1 . 18. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . sido. pero no estoy t r i s t e . 12. 10. Yo t a m p o c o . Las ventanas están a b i e r t a s . es. 18. 17. He hablado con él. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. No. c o n t e s t a n d o . Pongo el vaso de vino sobre la mesa. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. Sí. se. ¿Tienes miedo? 7. Me la ha traído mi amigo. Las nubes son negras. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. 13. Carmen está de prisa. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . E x . contestado. 3 . Voy a explicarte todas estas cosas. 2. 14. 534 . He h a b l a d o hoy con unos campesinos. Después de pasear una hora. 12. 16. Mi padre no está de acuerdo conmigo. estado. Mi camarada está muy p á l i d o . pero no he hablado con todos. 15.E x . 20. 19. No tengo biblioteca. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . Los Cárpatos están en R u m a n i a . rápidamente. ¿Es algo grave? 8. E x . E n este caso te lo traigo. 4. por. No. 19. Durante el invierno. No. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. 14. 40: 1. Estamos muy alegres. No está para leer. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . 4. 13. s a l i e n d o . No vivo en Bucarest. 3 9 : 1. He visto una hermosa comedia de capa y espada. tengo miedo de las espinas. G. cuando vamos a pasear. 5. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. Los libros son buenos. 2. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. 10. 10. d e s t r u y e n d o . ¡. 17. 22. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. siendo. 20. 3 . 12.5: 1. ¿y tú? 8. No interesa eso. Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. pero he leído numerosos libros. aprendido. Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. Si. estoy de paso. Entre estos dos libros está el papel para cartas. Tengo calor y tengo ganas de comer helado. ¿Los has visto túantes? 1 1 . pero es d e m a s i a d o frío para m í . 1 3 . Tengo ganas de leer ese libro. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. 7. Estamos respirando u n aire m u y puro. 2. estando. Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. hay. 3 2 : destruido. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. voy a escribir una carta larga. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. E s t á bien. La reyerta es locura. está enfermo. 9. E l libro está en el suelo. 3. a p r e n d i e n d o . Sí. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. E x . 9. salido. 1G. Estamos a tres de m a y o . Los campesinos son laboriosos. ¿Has leído ese libro? 6.Estoy cansado. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. Mi padre es obrero. 5. 6. 3 3 : Los estudiantes están sentados. pero no me ha preguntado eso. lo he leído en la biblioteca. Vamos a salir u n poco de esta casa. 4. 7. 4. 8. fresas.

a n t e s . n o . 7. 4. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . a b i e r t a m e n t e . a h o r a . limón. He recibido el periódico de hoy. a l . 17. No hay diario sin articulo edit o r i a l . 9. 2. 15. 10. E x . 4. 5. 7. He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . m e n o s . Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . Nadie está de prisa. ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. 8. 9. 10 u n (algún). 2. 19. 20. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). fresa. el. 4. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. alguno. 3 . Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. 9. El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. 10. 10. 6. adiós. 4 4 : 1. deseo. firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . ninguno. 14. Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. Me alegro de veros. Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . Esta rev i s t a médica es muy buena. 6. 9. 4 8 : 1. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . 6. Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. acaso. 3 . vivamente. 4. Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. 7. 2 1 . 5. Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . 9. 8. 4 5 : 1. 6. breve. 5. Acabo de leer una revista científica ilustrada. 5. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . 3 . 13. C-D: almohada. ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. 7. E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. a s a d o . 16. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. 16.B : a l f o m b r a . 8. Hay u n libro. 3 . 5. 4. artísticamente. tomaré el a u t o b ú s . E x . calurosamente. E x . Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. De madrugada me lavo y me peino. 2. segura y r á p i d a m e n t e . E x . 1 1 . obras. 2. Nunca he estado en la casa de Antonio. continuamente. o r d e n . 535 . Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. 11. rueda 8. u n . 4 6 : 1. — . alegre- E x . 13. 4 1 : 1. 10. a. lugar. No ha ido nunca contigo al t e a t r o .<Ex. m e n t e . 12. E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. A . nunca ninguno. Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. Hay sólo cuatro. 8. E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . 2. hogar. 14. 22. Es u n periodista muy bueno. 4 3 : brevemente. 3 . Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . útilmente. 7. m u n d o .

A mí me gustan más los perros. ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. 5 3 : 1. Te traeré otras dos. En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. Estos libros no están forrados de piel. Porque debe saber esto. 30. ¿Qué hora es? 4. Es la una y c u a r t o . E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . 33. 2. nunca hace calor. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana.E x . 22. ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. Son las dos y media. Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. ¿El profesor estaba en la clase? 7. 29. Hoy por la mañana no he leído n a d a . 3 1 . 5. 19. están en rústica. H a llegado allí m u y t a r d e . son del profesor. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. 1 1 . Voy a tomar un t é . Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. 5 7 : 1. Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. Es t a r d e . la carta estaba escrita en español. Había estado en la escuela. 4. a un amigo del Perú. Según veo. 37. 4. Este sombrero es el m í o . 10. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. E x . 12. ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . ¿Supiste eso desde ayer? 27. estuve una semana. 10. 1 1 . 5 5 : 1. no para comer. n o había v e n i d o . 24. E x . 8. A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. 15. los compré ayer en el mercado. eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. Ahora vamos a descansar: hemos llegado. 26. 6. 5 2 : 1. ¿Pero dónde habías estado antes? 5. 2. 3 . los vuestros. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . los suyos. La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . 3 . El catálogo de esta librería es más o menos completo. Cuatro. 9. 35. 5. 536 . 17. Mis libros. E x . E l niño llevó el caballo al agua. los t u y o s . ¿Por qué preguntarle? 14. Hace frío siempre. 2 1 . Son las tres en p u n t o . con estampas y pinturas rumanas. 9. Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. así como los t u y o s . 32. 23. 2. No. Estos libros no son los n u e s t r o s . El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . Me llama al teléfono. 36. 1 3 . Leí todo el día sin salir de casa. 6. 3 . debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. 15. 2. Tu corral está lleno de gallinas y pollos. La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. 8. 6. Sí. Debe de ser muy bueno. 28. 4. 7. 8. ¿los has comprado? 25. 5. 7. 34. la s u y a . he estado m u y ocupado en la empresa. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. Me hab!a<h escrito una c a r t a . N a t u r a l m e n t e . Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. N o . 12. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 16. Ese caballo es m u y hermoso. en la orilla del r í o . la n u e s t r a . Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . Pero yo estaba para la lectura. Sí. una verdadera maravilla. Son las cuatro menos cuarto. no sé. 9.

pero le oigo hablar 20. te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. 3 . tampoco de dónde vienes. 5. todavía le veía y o . 13. 22. He leído lo que has escrito y me g u s t ó . es menos alta. P o r q u e estudio todo el d í a . 3 . lo que es muy poco. 1 1 . E l papel de nuestro libro es nuevo. Cuando sepas dos o tres lenguas. 3 . Como hace buen t i e m p o . 6. 537 . 20. El lápiz negro es lar^o. y el azul es más p e q u e ñ o . E x . Desde luego. ¿Puedes estar atento? 10. 2. E x . la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . 25. Comí u n buen caldo de legumbres. Me duele u n d i e n t e . E l agua del río es buena. Cuando cantemos nos oiréis. 4. 2. He aquí a mi amigo. 4 . sientas. 7. dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . 8. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . No. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . E l viento mueve los árboles. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. La puerta es más alta que la v e n t a n a . 5. aquéllos. pero yo no lo sé. 6. 6 1 : 1. No tengas miedo. 19. 4. El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . P a r a que estés c o n t e n t o . piens a n . ¿Dónde está? 2 1 . 12. 5. Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. 10. 2. ¿ a qué hora sale el tren? 18. 6 3 : 1. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . Quiero descansar. No puedes entrar: ese perro negro muerde. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. 17. Tú sabes bien el ruso. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. Ahora es t a r d e . sonríen. recuerdo. E x . ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. estarás contento. 5. ni quién eres. 17. ¿por qué no? 1 1 . 2. Los campesinos siegan y cantan con alegría. No. Debemos pensar también en esta cuestión. 24. 9. se v i s t e . siento. 19. Si no estudian estos problemas. 6. 9. 6 6 : 1. Confieso que no recuerdo nada. 6 7 : 1. 22.16. 6 0 : 1. 14. 8. E x . ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. 7. Me conmueven tus penas. Todavía no lo veo aproximarse. 18. No me doy cuenta. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . Claro que sí. Creo que ésos son los libros que t e interesan. ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. 1 3 . 6. 4 . 9. 3 . E x . Entiendo todas las palabras de este libro español. 7. 8. quisieron. no vale la pena. ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. 7. 4. 5. Poco a poco se quiebra la piedra. No vayas a este doctor. No sé ni siquiera cómo te llamas. Por la tarde me lavo con agua caliente. El libro azul es más grande que el amarillo. 15. Algunos hombres pierden el tiempo. Cuando ya no se veía. El libro que estoy leyendo es éste. Su madre asa carne de puerco. 2 1 . Llevo el mismo nombre que t ú . cupo. Desde luego. Por favor.

E x . 5. p o r . En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. 5. 1 1 . me cansé. 2. 12. 3. 8. 1 3 . Ayer me prometiste que me escribirías. 12. eslén. por. 4. para ir a Predeal. porque me gusta discutir contigo. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . De todos modos debes saber nadar. no puedo leerlo ahora. este libro no es más barato que el o t r o . Pero el cuervo quedó inflexible. 10. Si tuviera t i e m p o te visitaría. Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. 14. p a r a . Te ruego no obstante que lo creas. 7. Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. 6. sepa. 9. Este mueble es novísimo y bonísimo. 10. Si hubiera hablado con él por teléfono. se ofendía a su familia. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . No creas que esta comida es pésima. p o r . 7 0 : 1. Según se ve. 10. por. por eso no debéis preocuparos. p o r . No me recuerdes tales cosas. No creo que sea así. 3 . por. tenga d i n e r o . 2. por. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. 19. 18. Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. por. 7. 9. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . 4. 3 . 1 1 . es mejor que las demás. 8. Por más interesante que sea este artículo. No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . 7 5 : 1. 15. Mientras viajaba. Quisiera venir hoy mismo. porque de otra manera estás en gran peligro. 6. vierte agua al suelo. p a r a . Su hermano es mejor que él. Quisiera ver u n a película. No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. 6. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. por consiguiente. 13. p a r a . 4. lea. No habría comido durante el viaje. si el camino no hubiera sido t a n largo. 12. 8. 15. irnos. h a y a . Temo que haya venido. E x . 5! Trataré de aprender. 4. Por el momento no tengo dinero para eso. por. 538 .14. hable. 2. 9. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . 5. . 3 . Por favor. 1 1 . E x . E x . E x . 2. quieran. 2. no habríamos comprado t a l cosa por el camino. estés. 6. P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. 4. ¿qué camino debo tomar? 7. sin querer. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. 7 9 : 1. Debes pasar por Sinaya. El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. 15. 17. 16. pidas.p o r . Te ruego que escojas la más interesante. 8. 9. le habría pedido ese libro. 8. 6. 7. 7 . Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. 14. por m á s . 7 8 : 1. 3 . E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. 5. 7 1 : 1. Te escribiré cuando me escribieres t ú también. E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. por.

3 . 17. Tráiganme todo lo que les dé la gana. E n La H a b a n a hay una gran universidad. después de h a ber trabajado todo el d í a . peor. N o . h a s t a . lo. El me dijo que le era m u y difícil acordarse y.? 12. yo no los tengo. además de eso. querido mío. a q u í . Ex. No lo conozco b a s t a n t e bien. 3 . 8 4 : 1. pero no lo he encontrado. sé. muestra intenciones. yo aguardaré a q u í . abrió el libro. 8 5 : l . No podemos aplazar nuestro paseo. Prefiero el b a r c o . Por la t a r d e . 4 . conozco. que apresurarse. 8 2 : 1. 5. Tiene Ud. 2. 3 . Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s . asiento (Siéntense Uds). 15. 18.) algo más? 26. 9. 22. ¿Uds. 9. ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. p a r a no equivocarse. estación. 5. Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. 6. Esto no tiene importancia. ferrocar r i l . ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . 8 7 : 1. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. 23.) cuenta? 13. su sombrero? 10. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o . vine a la cena. no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. Este chiquito tiene un librito del que lee. 8. 4. lo he buscado en m i cuarto y en el suyo. debo salir edfa m i s m a 539 . 14. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. 2 1 . 16. deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. Perdón. me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. desagrad a b l e . y. para los de su alrededor. me ocuparé yo de eso. ¿Quieren (Uds. Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul. Pero. ¡ Proletarios de todos los países. que canten ! 16. Aunque no come casi n a d a . t e r m i n a m o s . ¡ Quienes quieran c a n t a r . 10. su sombrero. hizo. me iría yo t a m b i é n con ella. 7. el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. Su salud no es t a n buena. 3 . 7. E s t á bien. Tomen Uds. ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. 8. 28. ¿Qué opinas de Pedrito? 2. Y . h a r á . condujo. ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24. 2. 6. porque es necesario precisamente el silencio. ¿Todavía no se da (Ud. Parémonos a q u í . Porque no es cortés. él. E n la cocina se sentía un olor agradable. Ex. no es delgado. ¿Ha encontrado Ud. Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. 15. es más poético y (más) confortable. Mejor sería que nos los traiga Ud. Mi. ¿Por qué? 14. ¿Adonde va Ud. 2. Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo. 1 1 . 4. Está prohibido esperar en este lugar. 27. ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20. Que se los dé mi hijo. con su vocecita. ¡ Sed fuertes ! 17. u n i o s ! 18. Pues sí. está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . 29. Estoy. Por favor. Este hombre. E x . Aunque granice. de otra manera perderá el tren.E x . 25. Hágame Ud.

3 . h u i r . E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . cualesquiera que sean. 9 3 : 1. Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. dame el lápiz azul. aprender. 4. 2. 15. 6. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. No compraré más pescado en lo sucesivo. E x . lengua. p a t o . 15. E x . 6. Visitando lugares distintos. se me hiela la sangre sólo al pensar en esto. D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. no son menos interesantes que éstas. Las minas de nuestro país son m u y ricas. pero me gusta más la música sinfónica. a l a . 10. 10. He visto cosas aún más interesantes que éstas. 7. 9 1 : 1. 9 0 : seguir. oír. debajo. 1 8 . 2. 6. Dibújame por lo menos u n o . acudir. concluir. lenguaje. 8. Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. 20. pasar. 5. Es posible que venga. 9. I I descubrir. 5. pocas. 12. 5. E x . 4. Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. E n la corrida de ayer. g u s t a r . E x . 6. D í g a m e l a s . coser. 3 . p i e s . 17. 14. 7. el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . 1 1 . locura. peces. observar. creo sin embargo que. ocurrir. No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un 540 . dar fin. 9. 8. 7. acontecer. 5. Vertical: I paciencia. ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . n a r i z . Hoy lie comprado cinco arenques grandes. ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. 1 1 . 1 3 . 4. Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. a pesar de que ha nevado. 7. Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. No hace falta contármelo. Todavía no he dado cuerda al reloj. 9. a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. 16. ¿Por qué no? 12. 8 8 : Orizontal: 1. p l a n t a . 10. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . 18. p e d i d o . 9. acabar. 10. Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. 1 3 . 8. Pero. 14. 4.t a r d e . p o r . 8. llegar. 17. Bien. De vez en cuando me gusta escuchar música operística. nuez. 3 . volver. más que la riqueza n a t u r a l . Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. p a s t e l . E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . sed. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. Buenas noches. suceder. habla. 2.

2. 2/14. quedarse. pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. 18. sitio. No comprendo gran cosa. causa. Repito lo que dije a fin de que U d . negarse. 13. a 11509-lea. gordo. e l . Tenga U d . a y u d a r . 102: 1. 4. 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. menor. 3 . ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . húmedo. eco. 1 1 . al 82-lea. cálido. 10. ¿pero U d . 4. 5. peor. a h í . 9. al 11-lea. Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. 7. 13. 1 0 3 : despreciar. i r . m e n u d o . p e d i r . 8. F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. E x . fin. n i . Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad. comprenda mejor. 6. E x . u s a r . 9 9 : al 95-lea. 5 . 8. 709 000/90. 10. t o m a r . 9. al 500 976-lea. Hace algunos días. 8. m a r . no habría dormido bien. detenerse. a n t i g u o . 2. 14. Yo no afirmo lo contrario. 3 . 16. u n a . 10. 9 6 : 1. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma. a v e . más p e q u e ñ o . 541 . E x . desag r a d a b l e . despertarse. E x . 2. Venezuela. caluroso. 5. este. P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. j u i c i o . 1 0 1 : Horizontales: 1. grueso. no estoy listo. Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México. 1 1 . ¡ o j a l á ! 19. feo. Vergüenza. ignorar. 7. le rogaría que hable más despacio. 5. verdaderamente. 7. i d o . 12. reponer. levantarse. regresar. largo. E x . replicar. la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . E x . 2. deseo. bajo. acordarse. No comiencen t o d a v í a . viejo. 14. sean t a n interesantes estas cosas? 5. cree que. 9. 17. 12. E x . 6. 9 7 : 1. recordar. 4. Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. Es fácil comprenderlo. Verticales: 1. pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. desconocer. a l 100 030-lea. 12. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer. asiento. e d a d . Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. contestar. 7. menospreciar. 3 . 6. levante. a d m i t i r . 4. 8. s u . 3 . Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. par a r s e . caliente. 15. zum o . Sin duda alguna. Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana.concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . entregar. v e r d e . a b u r r i r s e . motivo. 12. a l 1000-lea. s u r . acordarse. v e r d a d . 6. 2. m i l ciento once. l i b e r t a d . 50/40. 100: 1. 4. 6. m a l o .

5. 10. 1 0 8 : 1. algo interesante acerca de España. 2. 1 1 . 2. 9. 6. Dime lo que te interesa. E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías. 1 1 . 13. en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . ¿Habla usted español? 6. 12. 8. Hemos dado a los niños sendos libros. 10. Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. 6. 12. enojarse. 4. 4. 14. La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. 5. 7. 8. Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués. después. hierba. 5. por favor. 1 0 9 : 1. E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. A propósito. 3 . Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. 9. aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. 15. huelga. citando andaba por la calle. Según mi parecer. 10. se calló. pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. eché a reír. Sí. E x . 7. h u e r t a . 14. huella. 4. 2. Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. no me acuerdo. 1 1 . jornada. E x . manera. Con ese motivo. Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. 3. h e m b r a . a ú n . Andalucía. Ayer. 3 . pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones. sulfurarse. hierro. 1 0 5 : 1. A los toros no les gusta el color rojo subido. Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. era hermoso. 7. Me llamo Andrés Ruiz. salvo t ú . María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul. E l español es semejante al r u m a n o . ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. 6. no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . Dígame. que he visto en aquella exposición de otoño. h a m b r e . Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. 4. 8. 9. 7. 4. E x . 1 1 3 : 1. acudir. La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. 2. 8. E l año pasado conocí muchos españoles. Este niño cayó ayer por la calle. ¿Cómo te llamas? 5. E l retrato de la hilandera. vi un niño llorando. 112: 1. Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. E x . 6. afán. 3 . Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español. El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . 7. 3 .E x . c o m b a t e . hombro. llegar. E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a . Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. hombre. Quizás. 8. t r a v e s í a . 2. Todo acabó bien el mes pasado. E l 542 . lloró (por) una hora y. 1 3 . No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. Al ver el sombrero que se puso aquel artista. un poco. Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. 4. seguir.

22. Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. 28.azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . Quiero pedirte una explicación. 24. Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil . 7. 118: 1. ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. 2. c. 119: 1. 17. llover. E l trabajo de Manuel es difícil. llevar. pero es u n a tarea de honor y le gusta. 2. No se hizo la miel para la boca del asno. chiste. 6. Pero t u división tiene u n yerro. 14. 27. A causa del frío quemamos muchas leñas. Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos. Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . ch. ¿No es u n yerro? 26. 19. Ex. che. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. 4. 12. 3 . 20. Horizontales: 1. llegar. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. La sangre se hereda. 3 . Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente. No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. Verticales: lavar. 2. 13. Me alegro que vino este h o m b r e . 15. I I . 30. ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. chis. La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a . chico. 3 . E l libro que he recibido está en u n volumen. Unos hacen errores sin quererlo. llorar. 5. E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. También. sino u n e s t a m p i d o . l l a m a r . 117: I. 17. E x . charlar. 2 3 . 8. 18. 5. 32. 543 .y si no t e quedó nada poco claro. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s . enorgulleciéndote con t u ciencia. 4. 15. pero él no. 4. Debo insistir sobre su carácter original. No obstante la multiplicación es b u e n a . Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. chimenea. chocolate. la v i r t u d n o . Vale más que su costo. 16. 2 1 . manteniendo así contacto con lo aprendido. 11. Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago.so dejó vencer por la injusticia. aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. 3 1 . E l ladrón fue castigado por su culpa. El hijo de la gata ratones m a t a . Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. E x . La siega es una de las faenas del c a m po. Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote.

Lecţia 14 Al teatro Lecţia IU Una visita Lecţia 1(¡ Periódicos y revistas 7 11 14 18 20 22 25 27 31 33 3G 38 41 43 46 48 55 58 60 65 07 el sol. 70 79 89 90 94 94 98 99 557 .TABLA DE MATERII Introducere Lecţia 1 Lecţia 2 Lecţia 3 Nuestra casa Lecţia 4 Pedro y sus padres Lecţia â En un pueblo Lecţia O En el mismo pueblo Lecţia 7 Una gran biblioteca Lecţia S Por el barrio Lecţia 9 Lecţia JO Ante la puerta Recapitulare şi sistematizare Lecţia 11 Deportes Lecţia 12 Prendas de vestir Lecţia 13 Después de las nubes.

17 La casa y el mobiliario Lecţia 18 Apuntes de Rumania Lecţia 19 Nuestros amigos fieles 20 Ante el mapa de Europa Recapitulare si sistematizare Lecţia 21 ¿Qué hora es? Lecţia 22 Un paseo por el parque Lecţia 23 Vida de estudiante Lecţia 21 Coplas Lecţia 25 Por el mundo. _. caminando Lecţia Lecţia Lecţia 105 105 112 112 120 120 126 126 134 142 143 152 152 161 161 169 170 179 179 191 192 192 1 93 201 201 216 218 225 227 227 236 236 245 263 263 276 279 279 302 302 309 312 313 '. 26 El pato y la serpiente El cuervo y el cangrejo El consejo de los ratones Lecţia 27 Flanes para una excursión Lecţia 28 Para hablar de la salud Lectura suplementaria Lecţia 29 De buen humor Lecţia 30 Hojeando una enciclopedia Recapitulare şi sistematizare Lecţia 31 Visión de Argentina Lectura suplementaria Lecţia 32 De Chile a Cuba en avión (Notas de viaje) Lecţia 33 Una carta Asuntos pura conversar Figuras cumbres de la historia de México Lectura suplementaria 558 .

34 _ Monumentos de arquitectura árabe en España Lectura suplimentaria ¿Lecţia 35 •' España Veinte años de vida de los trabajadores españoles bajo la fascista del general Franco Lecţia 36 El mundo hispánico '. Pequeña antología 37 La lengua y las costumbres de Castilla Lectura suplementaria Lecţia 38 La gloria de Castilla Lectura suplementaria Lecţia 39 Una cumbre de la literatura española y mundial: Miguel de Cervantes Saavedra Explicación de alungos sinónimos Lecţia 40 E l ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Lectura suplementaria Lecţia Lecţia 318 318 329 333 333 dictadura 347 353 353 361 366 36G 376 379 379 388 393 393 396 405 405 410 415 464 471 473 477 483 53 1 545 55'2 Lecturas en prosa Notas Epílogo Listă de vorbe cu p r e p o z i ţ i i Tabela r e c a p i t u l a t i v ă a foneticii Vocabulario español —rumano Cheia exerciţiilor índice de m a t e r i i Índice onomastic 559 .