You are on page 1of 11

Ky nang trch dan va Lap danh muc tai lieu trch dan tai lieu tham khao

Mc lc
1.i nt v qu trnh nghin cu v nn o vn...............................................................................2 2.Cc bc trong qu trnh nghin cu v trch dn............................................................................2 3.Th no l trch dn ti liu?.............................................................................................................2 4.Tm quan trng ca vic trch dn ti liu........................................................................................2 5.Khi no bn cn trch dn ngun tin?...............................................................................................3 6.Kiu trch dn no bn phi s dng................................................................................................3 7.Pht trin k nng trch dn ti liu..................................................................................................3 8.Cc bc trong qu trnh trch dn v lp danh mc ti liu tham kho..........................................3 9.Trch dn trong on vn..................................................................................................................4 10.Lp danh mc ti liu trch dn / ti liu tham kho ......................................................................4 11.Mt s v d v kiu trch dn Harvard .........................................................................................5 Ph lc: Cc cm t thng dng khi trch dn................................................................................11 Ti liu tham kho.............................................................................................................................11
V thi gian bin son c hn nn chc chn ti liu ny khng trnh khi nhng thiu st. Ngi bin son rt mong nhn c nhng kin ng gp ca bn c ti liu hng dn ny c c cht lng cao hn. Xin gi kin ng gp ca cc bn vo a ch e-mail nvu2@worldbank.org. Xin chn thnh cm n.

1.
a. b. c.

i nt v qu trnh nghin cu v nn o vn
Trong phm vi ca bi vit ny, qu trnh nghin cu c nh ngha l s kt hp ca vic a ra tng ca ring mnh cng vi vic a ra bng chng v tng ca nhng ngi i trc. S bng n thng tin in t, nht l thng tin trn Internet khin cho vic qun l vic o vn tr nn kh khn vi cc ging vin. Thng thng o vn l khng c ch v thng lin quan trc tip n cc vn dy v hc trong nh trng. Khi sinh vin bt u qu trnh nghin cu c lp cng l lc h phi i mt vi vic t mnh ghi chp v tin tng vo kh nng la chn thng tin ph hp cho tng nhim v c th. Th no l o vn: o vn l mo nhn tc phm/ tng ca ngi khc l ca mnh, khng ghi nhn tc phm, tng trong tc phm ca mnh. Ngi vit thng phi i mt vi vic b quy kt l o vn v nhng l do sau y: Khng c kin thc v cch trch dn v lp danh mc ti liu trch dn/ti liu tham kho; Khng c kin thc v cc k nng hc tp, nghin cu, tm tt, din gii v phn tch c ph phn; Khng c k nng phn tch bi; Khng c k nng nghin cu, nht l trn mi trng trc tuyn; Thiu hiu bit v cch trch dn ti liu trc tuyn, cho rng y l ti liu cng cng, khng cn phi ghi nhn s ng gp ca h trong bi vit ca mnh.

d. e.

2.
a. b. c. d. e. f. g. h.

Cc bc trong qu trnh nghin cu v trch dn


Xc nh ngun tin; c lt tm nhng im nhn, nhng tng quan trng; Tm tt v/hoc din gii thng tin hoc chp li chnh xc on vn; Ghi li nhng tng (chnh xc hoc din gii) cng vi thng tin v ngun tin, v d tc gi, ngy thng xut bn, nhan , ni xut bn, nh xut bn; Duy tr, pht trin v qun l danh sch nhng ti liu tham kho; Tng hp cc tng trong bi vit, bao gm nhng thng tin cn thit v ngun trch dn m bn s dng bng kiu trch dn ph hp vi yu cu; Ghi nhn tng, kin thc ca nhng ngi m mnh s dng trong bi vit; Tp hp v m t thng tin y v cc ti liu m bn trch dn, tham kho trong mt danh mc, s dng kiu danh mc ph hp.

3.
a.

Th no l trch dn ti liu?
Trch dn ti liu l phng php c chun ha trong vic ghi nhn nhng ngun tin v tng m ngi vit s dng trong bi vit ca mnh trong ngi c c th xc nh r tng ti liu c trch dn, tham kho. Cc trch dn nguyn vn, cc s liu v thc t, cng nh cc tng v l thuyt ly t cc ngun c xut bn hoc cha c xut bn u cn phi c trch dn. b. Hin c rt nhiu kiu trch dn c chp nhn. Ti liu ny ch hng dn cc bn nguyn tc c bn ca kiu trch dn Harvard: Trong on vn, tn tc gi phi c vit u tin, tip l nm xut bn; cui bi vit cn cung cp thng tin chi tit v danh mc tt c cc ti liu s dng trong qu trnh trch dn.

4.

Tm quan trng ca vic trch dn ti liu


Trch dn l cch bn:

3 a. b. c. d. e. f. Cho thy s tn trng v ghi nhn ca bn i vi sn phm tr tu/tc phm ca ngi khc; Cho thy bi vit ca bn l ng tin cy v da trn nhng lun c ca nhng ngi i trc; Chng minh cho ging vin/ngi hng dn/c gi ca bn thy rng bn c v xem xt vn da trn nhng ti liu ph hp; Cho php ngi c bi vit ca bn c th xc nhn tnh ng n ca nhng thng tin m bn trch dn v c thm v nhng vn /lun im c th m bn nu ra; Tun theo nhng tiu chun ca vic vit nghin cu/hn lm; Trnh vic o vn.

5.

Khi no bn cn trch dn ngun tin?


Tt c cc loi ti liu bn s dng trong qu trnh xy dng nn bi vit ca mnh cn phi c trch dn: sch, bo v tp ch, n phm in v n phm in t, n phm ca cc c quan chnh ph, cc phng tin truyn thng nh video, DVD, bng ghi m, trang web, cc bi ging, cc mu i thoi c nhn nh email Trong bi vit/tc phm ca mnh, bt c khi no bn s dng t ng, tng, hoc tc phm ca c nhn hoc t chc no, bn cn cung cp thng tin trch dn n ngun tin.

6.

Kiu trch dn no bn phi s dng


C rt nhiu kiu/phng php trch dn c chp nhn trn th gii. Khoa ca bn hoc gio vin/ngi hng dn s yu cu bn phi s dng kiu trch dn c th trong kha hc/mn hc ca h. i khi cc khoa khc nhau s dng kiu trch dn khc nhau.

7.
a.

Pht trin k nng trch dn ti liu


Trong qu trnh chun b cho bi vit, bn s xc nh v c nhiu ngun ti liu khc nhau. trnh o vn, cn nh ghi li chnh xc v chi tit nhng ngun tin, ti liu m bn c, ghi chp v vit trong bi. b. Ch iu quan trng l bn phi trch dn mt cch chnh xc v thng nht. Trch dn l mt k nng c c trong qu trnh hc hi, v ging nh hu ht cc k nng khc, bn cn phi luyn tp thng xuyn.

8.

Cc bc trong qu trnh trch dn v lp danh mc ti liu tham kho


a. Ghi li mt cch chi tit v chnh xc cc thng tin c bn v ti liu/ngun tin gm c: i vi sch: tc gi, ngi bin tp, bin son; nm xut bn; tn sch; ln xut bn; s tp; ni xut bn (tnh, thnh ph); nh xut bn. Nhng thng tin thng tm thy trn trang tn sch chnh (trang trc v trang sau). Ch ghi li c s trang ca nhng thng tin m bn trch dn (v d thng tin v chng khon ly t trang 23). Nu l bi vit t tp ch chuyn ngnh (journal): tc gi bi vit; nm xut bn; tn bi vit; tn tp ch; s v tp ca tp ch ; trang ca bi vit. Bi vit t bo, tp ch ph thng (magazine, newspaper) : tc gi bi vit; ngy thng nm pht hnh; tn bi vit; tn bo; trang ca bi vit. Thng tin trn Internet: cng vi nhng thng tin ging nh trn, bn cn ghi li ngy m bn truy cp ti liu ny trn mng, tn c s d liu hoc a ch web (URL).

b.

Chn thng tin trch dn vo v tr ph hp trong cu/on/bi vit (xem v d phn tip theo); c. Cung cp danh mc ti liu trch dn/ti liu tham kho cui bi vit (xem v d phn tip theo).

9.

Trch dn trong on vn
Trch dn ti liu trong on vn c ngha l ch ra trong bi vit ca bn khi no bn s dng tng/kin thc ca ngi khc. Kiu trch dn Harvard s dng h ca tc gi, tip l nm xut bn. V c bn, s trang nn c ghi trong cc phn trch dn trong bi vit (trch dn nguyn vn hoc din gii) ngi c d tm kim n thng tin h cn. C hai cch trch dn trong on vn: a. Trch dn nguyn vn (quotation): sao chp chnh xc t ng, cu, on vn m tc gi dng. Cu trch dn nguyn vn phi c trong du ngoc kp. Trng hp ny bt buc phi ghi c s trang ca ngun trch. b. Trch dn din gii (paraphrasing): din gii cu ch ca tc gi khc bng cu ch ca mnh, s dng t ng khc m khng lm khc i ngha nguyn gc. Khi trch dn kiu din gii th khng bt buc phi ghi s trang. Tuy nhin vic ghi s trang l cn thit, nht l khi trch dn t sch hoc t mt ti liu di ngi c c th d dng xc nh thng tin mnh cn. Ty thuc vo cch m bn trnh by tng ny v kiu trch dn m bn s dng (trong bi ny kiu trch dn Harvard c s dng), cc cu trch dn ca bn c th c th hin nh sau: Nhng cng trnh nghin cu khc (Brown, 1999) cng ng h quan im ny. (trch dn kiu din gii). Cng trnh nghin cu ca Brown (1999) cho thy quan im tng ng v vic (trch dn kiu din gii). "This theory is sutrorted by recent work" (Brown, 1999, tr. 25) (trch dn nguyn vn).

* Nu cc tc gi t nhiu ngun trch c cng h th phi ghi c nhng ch ci u ca tn v tn m, v d (Hamilton, CL 1994) hoc CL Hamilton (1994). * Trng hp tc gi c tn Vit Nam th phi ghi y c h, tn m v tn theo trt t H-M-TN trnh nhm ln v Vit Nam c rt nhiu ngi c trng h. *Nu hai hay nhiu tc gi cng c trch dn trong mt /cu, cc trch dn phi c th hin cng mt v tr v phn cch bng du chm phy (;) v sp xp theo trt t ch ci ca h tc gi, v d (Brown 1991; Smith 2003). * Nu l tn t chc c t 3 t tr ln v tn vit tt ca t ny thng dng vi bn c, c th dng t vit tt. V d: ILO (2003) - International Labor Organisation.

10. Lp danh mc ti liu trch dn / ti liu tham kho


a. Phn bit gia danh mc ti liu trch dn (Reference) v danh mc ti liu tham kho (Bibliography) Danh mc ti liu trch dn Danh mc ti liu tham kho Gm cc ti liu c trch Bao gm cc ti liu c trch dn v cc ti liu khng dn trong bi vit. c trch dn trong bi vit nhng c tc gi tham kho trong qu trnh hon thnh bi vit v nhng ti liu m tc gi cho rng c th hu ch vi ngi c. b. Cn phi lit k chi tit thng tin v tt c cc ti liu bn trch dn/tham kho cho bi vit ca mnh. Danh mc ny c trnh by cui bi vit v bao gm tt c cc

5 thng tin cn thit c th xc nh c mt ti liu. Nhng thng tin ny cn c trnh by mt cch thng nht v theo mt nh dng chun. Ty theo yu cu m bn c th cung cp danh mc ti liu trch dn hay danh mc ti liu tham kho. c. Cc ngun tin in t/trc tuyn cn phi c ghi li mt cch c h thng v thng nht, tng t nh vi n phm in. im khc bit chnh l ch cn phi ch ra bn truy cp ngun tin trc tuyn vo thi gian no. L do ca s khc bit ny l ch cc trang web thay i rt thng xuyn, c v mt ni dung v hnh thc. V vy, cung cp thng tin v ngy truy cp cng ging nh l cung cp thng tin v ln xut bn ca ti liu. d. Danh mc ti liu trch dn/tham kho c sp xp theo trt t ch ci ca tc gi. Nu ti liu khng c tc gi th s c trch dn theo tn ti liu v c sp xp trong danh mc ti liu trch dn/tham kho theo t quan trng u tin ca tn sch (trong ting Anh, b qua cc t nh the, an, a). e. Kiu trch dn Harvard yu cu dng th hai tr i ca mi ti liu phi c li vo 1 tab (xem trang 12), vi mc ch l lm ni bt th t ch ci. * Nu l tn t chc c t 3 t tr ln v tn vit tt ca t ny thng dng vi bn c, c th dng t vit tt. V d: ILO (International Labor Organisation) 2003.

11. Mt s v d v kiu trch dn Harvard


(C sa i cho ph hp vi c im ca tn tc gi Vit Nam v thng nht cch vit tn khi trch dn i vi c tn ngi nc ngoi v tn ngi Vit Nam, ng thi ph hp vi cc tnh nng c cung cp trong phn mm trch dn EndNote)
Sch V d v trch dn trong bi vit L thuyt ny c gii thiu ln u tin vo nm 1993 (Comfort, Andrew 1997, tr. 58) HOC Comfort (1997, tr. 58) cho rng Nguyn, Vn An; Bi, Vn Mnh v , Xun Qu (1997, tr. 45) bn v kin ny (Vn, Th Thnh v nhng ngi khc 1996, tr. 69) V d v danh mc ti liu trch dn/tham kho Comfort, Andrew 1997, A good age, Mitchell Beazley, London. EndNote 9 (chn reference type no?) Book

Mt tc gi

2 hoc 3 tc gi T 4 tc gi tr ln

Nguyn, Vn An; Bi, Vn Mnh v , Xun Qu 1997, L thuyt v kinh t hc, Vin Kinh t hc, H Ni. Vn, Th Thnh; Nguyn, Quang Lp; L, Minh Hiu v L, Thanh Vinh 1996, Cng nghip in nh, Nh xut bn Vn ha, H Ni. Arulpragasam, Jehan; Goletti, Francesco; Atinc; Tamar, Manuelyan and Songwe, Vera 2004, Trade in Sectors Important to the Poor: Rice in Cambodia and Vietnam and Cashmere in Mongolia, In Krumm, Kathie and Kharas, Homi (eds.), East Asia Integrates: A Trade Policy Agenda for Shared Growth (pp. 149-169). World Bank, Washington, D.C. Qung co trong lnh vc th thao 1990, Nh xut bn Tr, Thnh ph H Ch Minh.

Book

Book

T 4 tc gi tr ln

Arulpragasam, Jehan and others (2004, p. 12) supposed that

Book Section

Khng c tc gi

iu ny dng nh cha bao gi xy ra trc nm 1995 (Qung co trong lnh vc th thao 1990, tr. 14) HOC

Book

6
Trong cun Qung co trong lnh vc th thao (1990, tr. 14), quan im Nghin cu trong cc trng i hc (Brown, Pan 1982, 1988) ch ra rng

Nhiu tc phm ca cng mt tc gi

T 2 tc gi tr ln c cng h

Nhiu tc phm cng xut bn trong 1 nm ca cng 1 tc gi Ngi bin son/ch bin (editor) Ti liu c ln xut bn khc nhau

Davies, Peter (1992, tr. 5) v Davies, Patrick William (1996, tr. 34) lp lun rng a thm cc ch ci u ca tn v tn m phn bit gia cc tc gi. Trong cc bo co gn y (Nguyn, Vn Mnh1993a, 1993b) S dng cc ch a/b/c v.v. phn bit gia cc bi bo, tc phm khc nhau trong cng mt nm ca tc gi . (Kastenbaum, Richard 1993, tr. 78) Phan, Th Hng (2004, tr. 5) cho rng

Brown, Pan 1982, Corals in the Capricorn group, Central Queensland University, Rockhampton. Brown, Pan 1988, The effects of anchor on corals, Central Queensland University, Rockhampton. Sp xp theo trnh t nm xut bn trong danh mc. Davies, Patrick William 1996, How to survive, Allen v Unwin, Sydney. Davies, Peter 1992, Good storm, Allen v Unwin, Sydney. Sp xp theo trt t ch ci tn tc gi. Nguyn, Vn Mnh 1993a, Th gii i dng, Nh xut bn cng nghip, H Ni. Nguyn, Vn Mnh 1993b, Mi trng bin, Nh xut bn Khoa hc K thut, H Ni. Sp xp theo trt t ch ci ca nhan . Kastenbaum, Richard (ed.) 1993, Encyclopedia of adult development, Oryx Press, Phoenix. Phan, Th Hng 2004, K nng vit bo co, xut bn ln th 3, Nh xut bn Gio dc, H Ni. S ca ln xut bn vit sau nhan , tuy nhin khng cn phi ghi s ca ln xut bn u tin. Nguyn, Vn Thng (bin son) 1980, T in m nhc, xut bn ln th 2, Nh xut bn Tr, H Ni. Blaxter, Eric 1976, Social class and inequalities, trong Carter, Carl v Peel, Joey (ch bin), Equalities and inequalities in health, Academic Press, London, tr. 120-135. L, Vn Hng 1976, Gii v chm sc sc khe, trong Nguyn, Vn An v V, Xun Phng (ch bin), Vn gii trong y t, Nh xut bn Y hc, H Ni, tr. 120-135. Gii quyt vn Y2K 1997, trong Nguyn, Th Thu (ch bin), Cng ngh hin nay v trong tng lai, Nh xut bn Thng k, H Ni, tr. 27. Research and Training Centre on Independent Living 1993, Guidelines for reporting and writing about people with disabilities [Brochure], 4th edn, Research and Training Centre, Lawrence, KS.

Book

Book

Book

Edited Book Book

T in bch khoa hoc T in Bi bo hoc 1 chng trong mt cun sch

T in m nhc (1980, tr. 85) nh ngha ... As discussed by Blaxter, Eric (1976, p. 101)

Edited Book Book Section

Bi bo hoc 1 chng trong mt cun sch Bi bo hoc 1 chng trong mt cun sch khng c tc gi Sch nh (Brochure)

Nh L, Vn Hng (1976, p. 101) cp

Book Section

(Gii quyt vn Y2K 1997, tr. 23).

(Research and Training Centre 1993, tr. 2)

Book Section Cn phi sa phn trch dn trong on vn mt cch th cng tn ti liu hin th theo kiu ch nghing. Book Bn phi nh ch [Sch nh] hoc [Brochure] mt cch th cng.

7
Sch in t (E-book) (Pettinger, Rose 2002) Tn ca nh xut bn c th vit tt nu cng chnh l tc gi. Pettinger, Rose 2002, Global organizations, Capstone Publishing, Oxford. Truy cp ngy 28 thng 8 nm 2004, t c s d liu NetLibrary. Nguyn, Vn Th 1998, C ch kim sot cht lng thnh phm axit sunphuaric, Lun n tin s, Trng i hc Tng hp H Ni. Debono, Cains 2000, The National Trust into the new millennium, Proceedings of the ninth meeting of the International National Trust, Australian Council of National Trusts, Alice Springs, NT, tr. 44-6. Truy cp ngy 20 thng 1 nm 2006, t c s d liu Informit Online. Electronic Book (nh ch 28 thng 8 nm 2004 vo Date Accessed, v ch NetLibrary vo Name of Database) Thesis (nh ch Lun n tin s vo Thesis Type.) Conference Proceeding (nh ch The National trust into the new millennium vo Title, Proceedings of the ninth meeting of the International National Trust vo Conference Name, Australian Council of National Trusts vo Publisher, Alice Springs, NT vo Conference Location, 20 thng 1 nm 2006 vo Access Date, Informit Online vo Name of Database.) Report

Lun vn, lun n K yu hi tho

(Nguyn, Vn Th 1998, tr. 89) (Debono, Cains 2000)

Bo co thng nin ca 1 mt t chc

(Department of Transport and Regional Services 2001) HOC Billabongs annual report (2005) Bc tranh p phch Buy Australian Atrles (Cowle, Crown v Walker, Dick 2005, tr. 65) V d v trch dn trong bi vit Nh Nguyn, Vn Cng (1996, tr. 8) cp

Hnh minh ha trong 1 cun sch Bo/tp ch in Bi bo chuyn ngnh

Department of Transport and Regional Services 2001, Annual report 2001-2002, Canberra. HOC Billabong International Ltd. 2005, Annual report 2005 brands. Truy cp ngy 27-2-2006, t c s d liu Connect4. Cowle, Crown v Walker, Dick 2005, The art of atrle branding, Atrles from Oz, Hobart. V d v danh mc ti liu trch dn/tham kho Nguyn, Vn Cng 1996, Chm sc sc khe cho ngi mc bnh tiu ng, Tp ch nghin cu y hc, s 12, tp 4, tr. 8-9.

Book

EndNote 9 (chn reference type no?) Journal Article

Bi bo (khng c tc gi)

Bi bo/tp ch ph thng Bi bo/tp ch ph thng (khng c tc gi) Thng co bo ch

Vn ny hin ang gy nhiu tranh ci Vit Nam (a ngi nghin ma ty ha nhp vi cng ng 2003, tr. 530) (, Vn Thnh 2000) .....trong t Sydney Morning Herald (24-2 2000, tr. 12) (Watersmith, Crown 2000)

a ngi nghin ma ty ha nhp vi cng ng 2003, Tp ch lao ng x hi, s 23, tr. 529-30.

, Vn Thnh 2000, 'Vn thiu bc s ti cc tnh min ni', Nhn dn, 18 thng 3, tr. 3. a tt c cc thng tin v ti liu trong phn trch dn trong on vn - khng cn c thng tin danh mc ti liu trch dn/tham kho. Watersmith, Crown 2000, BHP enters new era, thng co bo ch, BHP Limited, Melbourne, 1 thng 3.

Journal Article Cn phi sa phn trch dn trong on vn mt cch th cng tn ti liu hin th theo kiu ch nghing. Newspaper Article

Report (nh ch media release vo Accession Number, BHP Limited vo Institution, 1 March vo Report Number)

8
Bo in t Bi bo ton vn t mt c s d liu in t Bi bo ton vn t mt c s d liu in t (khng c tc gi) V d v trch dn trong bi vit (Madden, Gail 2002) V d v danh mc ti liu trch dn/tham kho Madden, Gail 2002, Internet economics and policy: an Australian perspective, Economic Record, s 78, tp 242, tr. 343-58. truy cp ngy 16 thng 3 nm 2002, t c s d liu ABI/INFORM Global. 'Internet economics and policy: an Australian perspective' 2002, Economic Record, s 78, tp 242, tr. 343-58. Truy cp ngy 16 thng 10 nm 2002, t c s d liu ABI/INFORM Global. EndNote 9 (chn reference type no?) Journal Article (nh ch 16 thng 3 nm 2002 vo Access Date, c s d liu ABI/INFORM vo Name of Database. Journal Article (nh ch 16 thng 10 nm 2002 vo Access Date, c s d liu ABI/INFORM Global vo Name of Database) Cn phi sa phn trch dn trong on vn mt cch th cng tn ti liu hin th theo kiu ch nghing. Newspaper Article (nh ch 13 thng 10 nm 2004 vo Access Date, c s d liu Factiva vo Name of Database) Cn phi sa phn trch dn trong on vn mt cch th cng tn ti liu hin th theo kiu ch nghing. Journal Article (nh ch 16 thng 10 nm 2004 vo Access Date, http://www.alia.org.au/publishi ng/alj/53.2/full.text/byrne.html vo Type of Article). Journal Article (nh ch 6 thng 10 2002 vo Access Date, UMI Business Periodicals Ondisc vo Name of Database)

The internet has had a huge impact on the Australian economy (Internet economics and policy 2002, tr. 350)

Bi bo tp ch ph thng t mt c s d liu in t (khng c tc gi)

(WA packed with overseas atreal 2004)

WA packed with overseas atreal 2004, West Australian, 12 November, tr. 47. Truy cp ngy 13 thng 10 nm 2004, t c s d liu Factiva.

Bi vit t tp ch min ph trn Internet

It was proposed by Byrne, Anne (2004) that

Bi bo t c s d liu trn CDROM

(La Rosa, Sun 1992, tr. 58)

Byrne, Anne 2004, 'The end of history: censorship and libraries', The Australian Library Journal, s 53, tp 2. Truy cp ngy 16 thng 10 nm 2004, t http://www.alia.org.au/publishing/alj/ 53.2/full.text/byrne.html La Rosa, Sun 1992, 'Marketing slays the downsizing dragon', Information Today, s 9, tp 3, tr. 58-9. Truy cp ngy 6 thng 10 2002, t c s d liu UMI Business Periodicals Ondisc.

Ngun tin cp 2 (Secondary Sources) Sch

V d v trch dn trong bi vit gm c nhng ngi b huyt p cao (Nguyn, Vn L v Bi, Xun Cc, trch dn trong L, Trng Hiu 2002, tr. 45) HOC Nguyn, Vn L v Bi, Xun Cc (trch dn trong L, Trng Hiu 2002, tr. 45) cho rng nguyn nhn ca bnh i tho ng (Nguyn, Ninh, trch dn trong L, Vn Hng 2002, tr. 25) V d v trch dn trong bi vit

V d v danh mc ti liu trch dn/tham kho L, Trng Hiu 2002. Bnh tim v sc khe, Nh xut bn Y duc, H Ni. Ghi li cun sch l ngun tin dn ti ti liu th hai.

EndNote 9 (chn reference type no?) Book Phi nh tn Nguyn Vn L v Bi Xun Cc mt cch th cng vo phn trch dn ti on vn.

Bi bo

L, Vn Hng 2002, Bnh i tho ng, Y hc, s 4, tr. 21-55. Ghi li tn t bo l ngun tin dn ti t bo th hai. V d v danh mc ti liu trch dn/tham kho

Journal Article Phi nh tn Nguyn Ninh mt cch th cng vo phn trch dn ti on vn. EndNote 9 (chn reference type no?)

World Wide Web

9
Ti liu trn WWW Cht xc tc l yu t sng cn trong phn ng ny (Nguyn, Vn Anh 2002). (Leafy seadragons and weedy seadragons 2001) Nguyn, Vn Anh 2002, Qu trnh sn xut than hot tnh . Truy cp ngy 3 thng 1 nm 2002, t http://theses.ctu.edu.vn/ Leafy seadragons and weedy seadragons 2001. Truy cp ngy 13 thng 2 nm 2002, t http://www.windspeed.net.au/~jenny/ seadragons/ Royal Institute of British Architects khng nm xut bn, Shaping the future: careers in architecture. Truy cp ngy 31 thng 5 nm 2005, t http://www.careersinarchitecture.net/ Electronic Source (nh ch 3 thng 1 nm 2002 vo Access Date, http://theses.ctu.edu.vn/ vo URL..) Electronic Source (nh ch 13 thng 2 nm 2002 vo Access Date, http://www.windspeed.net.au/ ~jenny/seadragons/ vo URL.) Electronic Source (nh ch Royal Institute of British Architects vo Author field, khng nm xut bn vo Year, dng Access Date v URL cho thng tin v ngy truy cp ti liu) Electronic Source (nh t [Hnh nh] mt cch th cng vo cui tn ca hnh nh) EndNote 9 (chn reference type no?) nh phn trch dn trong on vn mt cch th cng.

Ti liu trn WWW Khng c tc gi Ti liu trn WWW Khng c ngy thng nm xut bn Hnh nh trn WWW

(Royal Institute of British Architects khng nm xut bn)

Hnh nh v rn san h (Coral bleaching and mass bleaching events 2002) V d v trch dn trong bi vit c mt cuc nh cng xy ra ng Nai (inh, T Anh 2003, tho lun c nhn, 23 thng 4).

Cc ngun khc Cc cuc tho lun c nhn, email, cc nhm tho lun khng lu li thng tin trn web. Cc b phim v bng video

Coral bleaching and mass bleaching events [Hnh nh] 2002. Truy cp ngy 2 thng 3 nm 2005 from http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/ info_services/science/bleaching V d v danh mc ti liu trch dn/tham kho Khng cn nu trong danh mc ti liu trch dn/tham kho v ngi c khng th tm c cc ti liu ny.

(Grumpy meets the orchestra 1992)

Grumpy meets the orchestra 1992, bng video, Australian Broadcasting Corporation, Sydney. Gii thiu v Sydney Symphony Orchestra. Bt k thng tin c bit no cng c th ghi sau cc thng tin c bn nu trn.

Film or Broadcast (nh ch videorecording vo Format, Featuring the Sydney Symphony Orchestra vo Credits.)

Cc chng trnh truyn hnh v pht thanh Podcasts (radio trc tuyn)

(What are we going to do with the money? 1997)

What are we going to do with the money? 1997, chng trnh truyn hnh, SBS Television, Sydney, 8 thng 3. The wings of a butterfly - children, teenagers and anxiety 2005, chng trnh radio trc tuyn, ABC Radio National, Sydney, 10 thng 6. Truy cp ngy 16 thng 7 nm 2005, t http://www.abc.net.au/podcast/defau lt.htm#mind in URL Dr Brain thinking games 1998, CDROM, Knowledge Adventure Inc., Torrance, California. Little, Lee 2002, 'Two new policy

(The wings of a butterfly The wings of a butterfly children, teenagers and anxiety 2005)

CD-ROMS Cc nhm

(Dr Brain thinking games 1998) (Little, Lee 2002)

Film or Broadcast (nh ch chng trnh truyn hnh vo Format Field, SBS Television vo Distributor, Sydney vo Country.) Film or Broadcast (nh ch chng trnh radio trc tuyn vo Format, ABC Radio National vo Distributor, Sydney vo Country, 10 thng 6 vo Date Released, 16 thng 7 nm 2005 vo Access Date, http://www.abc.net.au/podcast /default.htm#mind in URL.) Computer Program Newspaper Article

10
tho lun c lu li thng tin trn web. briefs', ECPOLICY nhm tho lun, 16 thng 4. Truy cp ngy 13 thng 11 nm 2002 t http://www.askeric.org/Virtual_Listse rv_Archives/ECPOLICY/2002/Apr_2 002/Msg00003.html (nh ch Little, Lee vo Reporter, ECPOLICY vo Newspaper, nhm tho lun vo Section, 13 thng 11 nm 2002 vo Notes, http://www.askeric.org/Virtual Listserv_Archives/ECPOLICY /2002/Apr_2002/Msg00003.ht ml vo Type of Article)

11

Ph lc: Cc cm t thng dng khi trch dn


Mt s v d: i. Trch dn nguyn vn: Nguyn, Vn An (2003, tr. 125) lp lun rng kinh t t nhn khng th pht trin bn vng nu thiu cc yu t Trch dn kiu din gii: Smith, Harrison (1992, tr. 567) tin rng Freud c nhng biu hin ca mt tnh cch phc tp. X pht biu/nu r rng X xc nhn rng X khng nh rng X ng vi quan im X lp lun rng X bnh lun rng X ch thch rng X xut X ni rng X quan st thy X nhn nhn rng X cho rng X tin rng X kt lun X bo v quan im cho rng X tha nhn X ch ra rng X lu Theo X

ii.

Ti liu tham kho


Curtin University of Technology. 2006. Harvard Referencing 2006. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://library.curtin.edu.au/referencing/harvard.pdf Open University Library. 2005. References, bibliographies and plagiarism. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://library.open.ac.uk/help/helpsheets/cite.html#how St. Paul's Grammar School. 2006a. Citing references within your work - Harvard referencing. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://www.stpauls.nsw.edu.au/SchoolLibrary/citing.htm St. Paul's Grammar School. 2006b. Plagiarism what it is and how to avoid it. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://www.stpauls.nsw.edu.au/SchoolLibrary/plagiar.htm University of New South Wales Learning Centre. 2006. Introducing Quotations v Paraphrases. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/quot.html University of South Queensland. 2003. Assignment Planning. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://www.usq.edu.au/plagiarism/infostud/avoidplag/assign.htm University of South Queensland. 2005a. Developing Referencing Skills. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://www.usq.edu.au/plagiarism/infostud/avoidplag/referencing/refhelp.htm University of South Queensland. 2005b. Referencing Explained. Truy cp ngy 24 thng 7 nm 2006, t http://www.usq.edu.au/plagiarism/infostud/avoidplag/referencing/refexplain.htm