You are on page 1of 1

Statcounter: m s ngi m mail click hay khng click khng xc nh c Google Analytics: m s ngi click link trc tip

p t mail (Ngun lu lng truy cp ngun chin dch) Google Analytics: L cng c trc tuyn dng theo di lt khch ra vo trang 1 trang web nht nh. Mc ch s dng google analytics trong chin dch email marketing: nh gi mc hiu qu ca chin dch qua s lng lt khch truy cp vo trang web k t ngy chy chng trnh email marketing. Cc d liu thng k Google Analytics cung cp: