1.0 PENGENALAN Arkeologi berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘arkhaiologia’ yang bermaksud barang-barang purba.

Bidang kajian arkeologi dikatakan bermula setelah penemuan artifak sebagai bahan bukti yang telah wujud di Afrika Timur kira-kira 2.5 juta tahun yang lalu. Arkeologi adalah merupakan salah satu ilmu bantu di dalam bidang sejarah, sejajar dengan bidangnya iaitu menggali warisan purbakala (antiquity) yang menawarkan sumber-sumber awal sejarah awal manusia dalam pelbagai bentuk dan rupa.1 Namun begitu, ahli arkeologi bukanlah merupakan ahli sejarah. Hal ini kerana ahli arkeologi lebih mementingkan khazanah atau objek purba yang ditemui dan nilai estetikanya. Manakala ahli sejarah pula, cuba memahami kehidupan masyarakat silam berdasarkan jumpaan-jumpaan khazanah yang ditemui. Tidak dapat dinafikan bahawa dari segi sejarah, motif arkeologi yang terpenting adalah semata-mata untuk mencari barangbarang purba. Namun di sebalik motif ini, arkeologi juga berperanan penting dalam membongkar rahsia sejarah silam yang terdapat di Asia Tenggara. 2.0 DEFINISI ARKEOLOGI Secara umumnya, arkeologi adalah satu kajian tentang masa silam manusia yang dikaji terutamanya melalui bahan-bahan peninggalan. Arkeologi juga merupakan suatu susunan kaedah dan tatacara penyelidikan masa lalu yang menggambarkan data-data yang diperolehi dan latihan akademik serta orientasi teori ahli arkeologi. 2 Manakala menurut pendapat Walter Taylor menyatakan bahawa arkeologi tidak lebih daripada suatu kaedah dan suatu kumpulan-kumpulan teknik yang khusus untuk mendapatkan maklumat mengenai suatu kumpulan budaya. Namun begitu, pendapat Taylor ini telah disangkal oleh Sir Mortimer Wheeler yang menyatakan bahawa seorang ahli arkeologi adalah merupakan seorang pencari fakta dan faktanya adalah catatan-catatan tentang pencapaian manusia. Beliau juga menjelaskan tugas arkeologi juga adalah untuk menghidupkan kembali bahannya dengan menggunakan imaginasi yang terkawal, yang selalunya pasti menyerupai ciri-ciri kesenian dan falsafah.3
1 2

Abdul Rahman Haji Abdullah.1994.Pengantar Ilmu Sejarah.Dewan Bahasa dan Pustaka.hlm 90. Frank Hole/Robert F. Heizer (Terjemahan Shakila Yaakob).1990.Arkeologi Prasejarah Satu Pengenalan Ringkas. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.hlm 5. 3 Ibid.hlm 6.

1

Utusan Publications.4 Berdasarkan Ensiklopedia Global. prasasti dan lain-lain. Contohnya seperti monumen. arkeologi bawah air dan etno arkeologi. 6 Abdul Rahman Abdullah. istana. arkeologi sejarah. 5 Dengan kata lain. 3.0 BIDANG ARKEOLOGI Pelbagai bidang arkeologi telah diwujudkan bagi menentukan tahap keesahan sesuatu sumber arkeologi. masjid. 3. Ensiklopedia Global:Jilid 2 Amal Salin Azzawajalla. teknologi dan kebudayaan kemanusiaan di masa lampau. Antaranya ialah bidang arkeologi protosejarah. 4 5 Brian M.6 Zaman ini juga merujuk kepada kerajaan awal seperti Langkasuka dan Chih Tu berdasarkan bukti sumber bertulis serta kesan-kesan tinggalan perdagangan. Kuala Lumpur.2000. arkeologi prasejarah. Fagan.University Of California.Kuala Lumpur.hlm 32. Fagan pula menyatakan bahawa arkeologi merupakan pengkajian yang sistematik mengenai tabiat. artifak dan lain-lain. arkeologi dikatakan sebagai satu kajian saintifik tentang cara hidup manusia masa lampau melalui peninggalan yang dijumpai dalam bentuk fosil. kuil. Bidang arkeologi ini juga dapat dikaitkan dengan merujuk kepada tinggalan budaya kebendaan bersama dengan catatan-catatan yang ditinggalkan oleh pengkaji silam mengenai tapak-tapak yang dikaji. candi.1997. Manakala Brian M. Santa Barbara. konsep protosejarah adalah merujuk kepada sejarah pribumi yang berdasarkan kepada catatan-catatan luar.Smart Genia Corporation.2001. tembikar.Arkeologi menurut Graham Clark bermaksud ianya tidak boleh dianggap sebagai satu bidang kajian yang berasingan kerana kaedah pembentukan masa silam daripada hasil-hasil peninggalan dapat mengesan masyarakat sebelum ini.Longman.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara. Dengan perkataan yang lebih mudah. apa sahaja bahan-bahan purbakala yang wujud hasil daripada warisan tamadun dan kehidupan manusia.hlm 1 2 . semuanya menjadi lapangan kajian arkeologi.Archaeology. Barang-barang ini dijumpai melalui kaedah galicari yang dijalankan di tempat yang dijangka wujud satu bentuk kehidupan pada zaman dahulu.1 ARKEOLOGI PROTOSEJARAH Bidang ini diwujudkan ekoran terdapat masyarakat di sesuatu tempat tertentu yang belum mengenal huruf tetapi kisah-kisah tentang mereka dicatat oleh orang luar yang sudah pandai menulis.

1990.hlm 95.Archaeology Theories Methods and Practice. pelabuhan dan petempatan-petempatan lain yang tenggelam di dasar lautan.Arkeologi Prasejarah Satu Pengenalan Ringkas.1990. 3.Arkeologi Prasejarah Satu Pengenalan Ringkas.(Terjemahan Shakila Yaakob).2 ARKEOLOGI PRASEJARAH Menurut Frank Hole dan Robert F. mengenalpasti dengan tepat lokasi dan fungsi sesuatu tapak yang dinyatakan dalam sumber bertulis. Bahn.United States of America. 8 Arkeologi ini adalah untuk menyelidik pecahan-pecahan kapal.9 Arkeologi bawah air ini terdiri dari pelbagai aspek iaitu Arkeologi Dasar Laut yang mengkaji tinggalan di dasar laut. Heizer mentakrifkan prasejarah sebagai sebahagian daripada masa silam yang tidak dicatatkan dalam bentuk tulisan sebelum sejarah. mengkaji bandar-bandar.7 Memandangkan pada zaman ini tidak mempunyai rekod bertulis maka buktibukti prasejarah diperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil yang dilakukan oleh arkeologis melalui kaedah galicari.3 ARKEOLOGI SEJARAH Selain itu. 7 Frank Hole/ Robert F. sungai mahupun tasik.hlm 14. Arkeologi ini adalah bertujuan untuk membuktikan sesuatu peristiwa sejarah. Heizer. 3 . arkeologi bawah air (underwater archaeological) ini bermula pada tahun 1853 yang dijalankan untuk menentukan tahap keesahan sesuatu sumber sejarah.3. Arkeologi Maritim yang mengkaji masyarakat dan alam sekitar yang menjalani kehidupan dengan merangkumi aspek-aspek di atas. sisa makanan dan rangka manusia. kubu-kubu dan makam purba. Arkeologi Nautika yang mengkaji tapak atau rangka perahu dan kapal. Heizer. 3. bidang arkeologi sejarah adalah merujuk kepada sumber-sumber tempatan dan asing. tembikar. Arkeologi prasejarah ini dapat dibahagikan kepada 3 zaman iaitu kebudayaan Paleolitik. Biasanya pemerhatian akan dilakukan berdasarkan tinggalan-tinggalan budaya kebendaan dan ciri-ciri fizikal masyarakat seperti alatan batu.hlm 6 8 Colin Renfrew dan Paul G. menyelesaikan beberapa masalah yang tidak jelas.(Terjemahan Shakila Yaakob).2000. kebudayaan Mesolitik dan kebudayaan Neolitik . 9 Frank Hole/ Robert F.4 ARKEOLOGI BAWAH AIR Manakala. Contohnya ialah tapak monumen seperti kota-kota.

1 TESTIMONI YANG SAH KEPADA SESUATU PERISTIWA SEJARAH Bukti-bukti arkeologi juga di dakwa sebagai testimoni sejarah yang lebih dipercayai (realible) daripada bukti-bukti lisan dan tulisan yang tertakluk kepada ruang dan waktu yang tertentu.Kuala Lumpur.11 10 Abdul Rahman Haji Abdullah.Dewan Bahasa dan Pustaka.Dewan Bahasa dan Pustaka.candi yang ditemui di Kedah menggambarkan bahawa telah wujud pengaruh Hindu dalam masyarakat silam. pengikis kulit binatang dan batu-batu untuk mengisar bijian. Analogi digunakan terutamanya untuk mengenalpasti kegunaan artifak seperti mata panah. Malah dengan terjumpanya candi-candi ini telah menguatkan lagi bukti bahawa orang Hindu atau masyarakat zaman silam telah terpengaruh dengan budaya Hindu yang mula-mula bertapak di Kedah. 4 .0 PERANAN ARKEOLOGI 4. Manakala bukti arkeologi pula bersifat objektif dan bercakap menurut keadaanya sepanjang masa dan zaman. Etno-arkeologi merupakan pengkajian tentang manusia khususnya bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan hal-hal arkeologi dan menonjolkan minat tersebut serta menambahkan suatu dimensi terhadap potensi interprestasi(tafsiran).5 ETNO-ARKEOLOGI Bidang arkeologi yang terakhir ialah Etno-arkeologi. bukti lisan dan tulisan adalah bersifat subjektif kerana bukti ini telah ditafsirkan semula ataupun telah ditokok tambah oleh seseorang sejarawan sehingga bertentangan dan terpesong daripada bukti asal. Analogi ialah kegiatan membandingkan sesuatu masa kejadian masa silam dengan objek yang digunakan pada hari ini tetapi bidang Etno-arkeologi ini dapat menjangkau had-had analogi.Pengantar Ilmu Sejarah. 11 Arba’iyah Mohd Noor.2002.hlm 90.3.Kuala Lumpur.Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.1994. Etno-arkeologi boleh membantu kajian-kajian arkeologi khususnya apabila masyarakat moden sama dengan corak kehidupan pada masa silam dan apabila tidak banyak kajian dilakukan tentang cara-cara kehidupan tertentu yang menarik. kira-kira pada abad ke-11 apabila Kedah ditakluk daripada kerajaan Chola di India Selatan.10 Hal ini kerana.hlm 43. 4. Contohnya candi.

14 Contohnya.Sejarawan dan Pensejarahan Ketokohan dan Karya.Dewan Bahasa dan Pustaka.Karisma Publications Sdn. arkeologi dapat menyingkap corak kehidupan masyarakat pada zaman lampau dari aspek politik.3 MEMANJANGKAN TEMPOH SEJARAH Benedetto Croce. arkeologi juga berperanan dalam menyingkap aktiviti perdagangan masa silam. Bhd.hlm 75 13 Abdul Rahman Abdullah.hlm 17.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam. namun begitu berdasarkan dengan penemuan-penemuan arkeologi telah dapat menceritakan dan menggambarkan tentang sejarah masyarakat pada ketika itu.hlm 305 5 . pendapat beliau dapat disangkal apabila zaman protosejarah yang mana sistem tulisan belum wujud. 14 Muhd Yusof Ibrahim dan Mahayudin Haji Yahya. batu pelandas. batu pemukul. penduduk setempat dikatakan telah menemui banyak jumpaan manik pelbagai saiz dan bentuk yang telah digunakan dalam bidang perdagangan antarabangsa di Lembah Sungai Merbok dan Sungai Muda.2004.2000. Penemuan alat-alat batu ini termasuklah seperti pebel unifas dan bifas. para pengkaji juga mendakwa menemui banyak tapak paleolitik di Asia Tenggara yang secara tidak langsung menggambarkan corak kebudayaan zaman ini. mempunyai pembuatan alat-alat batu dan tulang yang mana teknologi pembuatannya lebih baik daripada zaman sebelumnya dan zaman tersebut dianggap sebagai zaman permulaan kesenian. Contohnya di tapak-tapak ekskavasi Kampung Sungai Mas.Kuala Lumpur.2000. telah menyatakan bahawa sejarah bermula apabila wujudnya sistem tulisan. menetak. mengikis dan menumbuk. ekonomi dan sosial. Melalui tinggalan arkeologi.Mengenali dan MentafsirSumber Sejarah. 12 Contohnya budaya Hoa-binh yang berasal dari Vietnam Utara.13 Selain itu.Shah Alam. 4. Di Indonesia antara 12 Rozeman Haji Abu Hassan. Namun begitu.2 MENYINGKAP SESUATU PERISTIWA SERTA DAPAT DIJADIKAN PENILAIAN TERHADAP AKTIVITI MASYARAKAT PADA MASA LAMPAU Di samping itu juga.4. Contohnya dari aspek pemburuan binatang adalah berasaskan kepada penggunaan alat-alat batu sama ada untuk memotong. penemuan fosil-fosil manusia purba. batu teras dan sisa repihan. punca utama ekonomi masyarakat pada zaman lampau terdiri daripada kegiatan pemburuan binatang dan juga memungut hasil hutan.

hlm 332 17 Ibid 6 .Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam. cara pengkebumian Perak Man yang dilakukan 15 Abdul Rahman Abdullah. 16 Kemudian bukti yang ditemui melalui proses ekskavasi yang menunjukkan terdapatnya pengaruh di Asia Tenggara ialah penemuan artifak abad ke-13 iaitu sebuah tembaga purba yang bertulisan ayat al-Quran (surah al-Kahfi dan at-Taubah). Angkor Wat dan Candi Borobudur kita dapat membongkarkan bahawa pada zaman dahulu terdapat pengaruh Hindu yang disalurkan kepada masyarakat tempatan dan pengaruh Hindu Buddha masih dapat dilihat pada masa sekarang dan diamalkan oleh masyarakat masa kini.hlm 13. ahli arkeologi dapat menyingkap sedikit sebanyak tradisi keagamaan dan sistem kepercayaan masyarakat pada masa lalu di mana penemuan-penemuan seperti candi dan kuil telah memberikan gambaran bahawa masyarakat pada masa lampau juga menitikberatkan soal keagamaan dan kepercayaan. 16 Abdul Rahman Abdullah.4 MENYINGKAP TRADISI KEAGAMAAN ATAU SISTEM KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA MASA LAMPAU Melalui proses ekskavasi yang dijalankan. Penemuan-penemuan batu nisan dan batu-batu bersurat merupakan tinggalan yang membolehkan kita menggambarkan bahawa terdapat masyarakat Islam di Asia Tenggara. Sebagai contohnya. Contohnya negeri Terengganu yang terdapat di pantai timur semenanjung termasuk antara negeri yang terawal menerima pengaruh Islam dengan terjumpanya batu bersurat di Kuala Berang.2000.tapak-tapak kebudayaan terawal yang ditemui ialah di Jawa iaitu di Pacitan dan Ngandung.Kuala Lumpur. Terengganu.Bhd.15 4.Utusan Publications Sdn.17 Seterusnya melalui arkeologi kita dapat mengetahui mengenai adat resam dan sistem kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat dahulu serta bagaimana mereka mempraktikkannya.2000.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara:Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam. Contohnya seperti bersanding di atas pelamin pada hari perkahwinan. Dengan penemuan candi-candi seperti di Lembah Bujang. Selain itu melalui arkeologi juga kita dapat mengetahui bahawa terdapat pengaruh Islam di Asia Tenggara selain daripada agama Hindu Buddha. bertarikh 652 Hijrah/1254 Masihi sebagai alat pertahanan diri.

corak geometri. Hiasan yang dibuat pada tembikar-tembikar ini mempunyai banyak motif dan lambang-lambang yang tertentu seperti garisan lurus. 4. Gambaran ini membuktikan sudah tercetusnya idea-idea yang boleh digunakan dalam pemikiran masyarakat pada masa tersebut. sisa makanan. arkeologi juga dapat mengetahui sebab munculnya pelabuhan-pelabuhan penting di Asia Tenggara.hlm 77 7 . Alat-alat tersebut untuk memotong. Walaupun kita tidak boleh membina budaya tersebut seperti sebenarnya berlaku. Semasa ditemui rangka Perak Man menunjukkan bahawa kedua-dua kakinya dilipat ke dada sama seperti bayi dalam kandungan.5 MEREKONSTRUKSI BUDAYA SILAM Melalui arkeologi kita boleh membina semula budaya silam yang telah lama hilang. pisau batu.Karisma Publications Sdn. P’an-P’an. bentuk-bentuk hiasan binatang seperti siput dan garisan bertitik. Perkembangan masyarakat zaman logam di Asia Tenggara berlaku dengan pantas kerana terdapatnya kawasan-kawasan sumber logam bijih timah dan kegiatan perdagangan bagi penempatan pesisir pantai. mengikis dan menumbuk. Penemuan alat-alat batu seperti kapak batu. tembikar. namun ia banyak membantu menggambarkan tentang budaya masyarakat pada zaman silam. Selain itu. menetak. 18 Rozeman Abu Hassan.Bhd.18 Ini menunjukkan bahawa masyarakat masa lampau juga telah mempunyai amalan tersendiri dalam mengebumikan masyarakat mereka. logam. Ko-Lo.Shah Alam. batu bercanai dan lain-lain membuktikan bahawa masyarakat dahulu menjalankan kegiatan memburu dan memungut hasil hutan. Tembikar yang ditemui diukir sangat indah dan cantik. Jumpaan tembikar menunjukkan adanya kemahiran pembuatan. batu giling. tinggalan monumen dan juga penempatan menunjukkan bahawa masyarakat masa lampau menjalani kehidupan yang amat ringkas.Mengenali dan Mentafsir Sumber Sejarah.oleh masyarakatnya dengan penuh adat resam. Ini menunjukkan masyarakat Asia Tenggara dahulu sudah boleh mencari makanannya sendiri dengan menggunakan peralatan.2004. Kemajuan ini telah mendorong kepada kegiatan perdagangan dan kemunculan pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Tun Sun. lakaran. Penemuan-penemuan yang ditemui seperti ala-alat batu.

Penutur bahasa Austronesia dikatakan berasal dari Taiwan dan mereka telah berhijrah ke Filipina iaitu daerah Pulau Luzon. Ini berlaku sejak tahun 2500 s. 20 Penemuan batu bersurat di Kedukan Bukit.6 MEMBUKTIKAN ASAL-USUL MASYARAKAT ASIA TENGGARA Melalui arkeologi kita dapat mengetahui bahawa masyarakat Asia Tenggara adalah serumpun. Talang Tuwo. Pulau Bangka (686M). Daerah Hulu Jambi (686M) yang turut diselitkan dengan bahasa Melayu menjadi bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Asia Tenggara adalah serumpun. Contohnya penemuan manik-manik di kawasan Sungai 19 20 Rozeman Abu Hassan. iaitu dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Palembang (683M). Palembang (684M). Karang Berahi.Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Peter Bellwood.et all. Selepas itu kira-kira 1500 s. Sungai Mas dan Lembah Bujang.7 MEMBUKTIKAN KEWUJUDAN TAMADUN KEBENDAAN Masyarakat masa lalu sememangnya telah mempunyai pelbagai kemahiran untuk menghasilkan alat-alat perhiasan. 19 Malah penemuanpenemuan candi dan makam-makam di Lembah Bujang.Pt Gramedia Pustaka Utama.hlm 153. kedatangan golongan ke-2 yang di sebut Melayu Deutro.Mengenali dan Mentafsir Sumber Sejarah. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembab Asia Tenggara. Langkasuka.Tambralinga. Sumatera. Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur-penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia.21 4.m. Kedah menunjukkan masyarakat dahulu juga mempunyai sistem kepercayaan mereka yang tersendiri. Dengan penemuanpenemuan yang dijumpai melalui proses ekskavasi kita mampu menggambarkan semula atau merekonstruksi budaya zaman silam seperti sebenarnya berlaku walaupun pada hakikatnya belum tentu kebenarannya. 4. Meringin.hlm 81.hlm 3 8 . seterusnya menuju ke Pulau Jawa. Mereka dikatakan datang dari daerah Yunan dan menduduki wilayah Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam.1997. Kemudian mereka sampai ke Borneo dan Sulawesi.Kuala Lumpur.m.Tatabahasa Dewan.Dewan Bahasa dan Pustaka. 21 Nik Safiah Karim.2000.2004. Kota Kapur.Jakarta.

Hal ini dapat dilihat melalui pembinaan candi-candi yang memerlukan tenaga buruh yang ramai yang masih lagi kekal sehingga hari ini.2004. namun pembinaannya amat unik dan dapat melambangkan bahawa masyarakat zaman lampau sudahpun mempunyai kemajuan teknologi yang tinggi. Contohnya ialah Kota Kuala Kedah yang dibina daripada batu-bata yang masih wujud yang mana pembinaannya menggunakan bahan-bahan binaan seperti batu-bata. mata wang. Manik-manik ini telah digunakan sebagai objek keagamaan.0 KELEMAHAN BIDANG ARKEOLOGI 5. simbol status dan hadiah bagi upacara perkahwinan. Walaupun pembinaan candi-candi tersebut tidak menggunakan jentera yang canggih seperti hari ini. bahan. alat perhiasan.hlm 86 Ibid.1 MENGGUNAKAN DAYA IMAGINASI Ahli arkeologi terpaksa menggunakan daya imaginasi mereka untuk menggambarkan tentang peristiwa masa lampau kerana pada zaman masyarakat prasejarah sistem tulisan belum wujud. saiz dan warna. Tanpa rekod-rekod sejarah seorang arkeologis pada 50 000 atau 100 000 tahun akan datang terpaksa menggunakan daya imaginasi untuk memperolehi gambaran yang benar tentang kehidupan hari ini. Arkeologis tidak dapat membuat interpretasi yang kukuh tentang tingkah laku prasejarah berdasarkan 22 23 Rozeman Abu Hassan.hlm 84 9 . pasir dan kulit kerang.22 4.Mengenali dan Mentafsir Sumber Sejarah. Kedah yang ditemui dalam pelbagai jenis. Tinggalan arkeologi juga secara tidak langsung dapat memberikan gambaran terhadap tahap kemajuan dan kemunduran sesebuah negara. Pembinaan candi-candi itu juga turut membuktikan bahawa masyarakat zaman lampau juga mempunyai daya kemahiran berfikir yang tinggi seperti pengiraan matematik bagi memastikan ukuran yang tepat dan struktur dalamannya dapat bertahan lama.23 5.Mas. barang dagangan.8 MENYINGKAP TAHAP KEMAJUAN TEKNOLOGI MASYARAKAT MASA LAMPAU.

25 Kemungkinannya ialah tulang manusia itu telah hancur dan juga mayatnya telah dibakar sebelum abunya disemadikan dalam makam itu. Contohnya ialah pekakas dapur yang telah haus dan dibuang mungkin dalam riwayatnya digunakan sebagai sebilah pisau pengikis.Malaysia. 2 kaki lebar dan dua kaki dalam. namun tidak dapat dinafikan bahawa sumber arkeologi memberi sumbangan yang besar terhadap ilmu sejarah. Walaupun terpaksa memakan masa yang lama ia tidak bermakna bahawa arkeologi sebenarnya memberi satu gambaran yang tepat terutamanya tentang kewujudan 24 25 Frank Hole/Robert H. Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun sejarah adalah terbatas. Dalam itu dijumpai tapak besi bersoket. manik kaca dan manik merah tetapi tiada pula manusia yang dijumpai.Arkeologo Prasejarah Satu Pengenalan Ringkas.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. tulang mawas.hanya kepada peninggalan-peninggalan yang dapat dilihat yang terdapat di tapak-tapak arkeologi. Contohnya ialah penemuan makam-makam batu granit kepingan di kawasan sekitar Sungai Slim di Selatan Perak dan di Sungai Bernam. Warisan dan Perkembangan:Edisi Ke-2.hlm 9 10 . 6. pisau atau pemedang pemotong besi. serpihan tembikar tanah.1990. seseorang tidak dapat menentukan segala kegunaan ini walaupun corak kehausannya dapat diperhatikan secara terperinci dengan menggunakan mikroskop. Hulu Selangor yang tertimbus sedalam lebih kurang 8 kaki panjang. Heizer. 5.Kuala Lumpur.2 PENEMUAN BAHAN ARKEOLOGI DALAM KUANTITI YANG SEDIKIT Penemuan bahan arkeologi dalam kuantiti yang kecil dan tidak lengkap juga menyebabkan kebenaran sejarah terbatas.hlm 26 Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman. arkeologi merupakan satu bidang yang bersifat sains mengkaji proses kebudayaan dan tinggalan manusia pada zaman lampau yang bertujuan merekonstrak semula sejarah. Bukti-bukti arkeologi dapat menghurai tentang kehidupan masa lampau yang mempunyai ciri-ciri ketamadunan yang tinggi. alat penebuk lubang atau sebagai alat pengasah.24 Hal ini adalah kerana jumpaan barang-barang tersebut tidak dapat menceritakan tentang kejadian sebenar. Fenomena-fenomena sebeginilah yang menyebabkan kebenaran arkeologi menjadi terbatas kerana dapatan yang diperolehi berada dalam keadaan tidak lengkap.1996.

Sejarah Tamadun Asia Tenggara Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam.Pengantar Ilmu Sejarah. Pemahaman mengenai rumpun keturunan sudah tentu menyamai rasa kecintaan kepada bangsa dan asal usul. Dengan demikian sejarah silam negara dapat ditonjolkan untuk pengetahuan umum bersama-sama dengan artifak yang berkaitan dengan peristiwa berkenaan.2000.Dewan Bahasa dan Pustaka.1997. Bahn.Archaelogy. Abdul Rahman Abdullah. Disiplin-disiplin ilmu lain yang bergabung dengan arkeologi dapat merealisasikan satu kajian yang ilmiah dan bernilai. BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Haji Abdullah.2000. Abdul Rahman Haji Abdullah. Longman.Kuala Lumpur. Fagan.Kuala Lumpur.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara. Brian M.sesebuah tamadun masyarakat kerana arkeologi memerlukan satu kaedah dan penyelidikan yang sistematik dan berterusan dikalangan ahli sejarah.Kuala Lumpur.Utusan Publications & Distributors SdnBhd.Utusan Publications.Archaelogy Theories Methods and Practice.1994. United States Of America. Aktiviti kemanusiaan yang wujud dengan adanya manusia sudah pasti meninggalkan artifak yang menjelaskan budaya masyarakat pada zaman tersebut.Lumpur. Colin Renfrew & Paul G. Abdul Rahman Abdullah.University Of California.2000.Dewan Bahasa dan Pustaka. Santa Barbara.2000.1994. Dewan Bahasa dan Pustaka.Ilamu Sejarah dan Pensejarahan. Arba’yah Mohd Noor. 11 .Ilmu Sejarah.

12 .Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia.Jilid 2.Jakarta.Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur.Sejarawan dan Pensejarahan Ketokohan dan Karya.Kuala Lumpur. Pustaka Utama. Dewan Bahasa dan Pustaka. Heizer(Terjemahan Shakila Yaakob). Rozeman Haji Abu Hassan. Peter Bellwood. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman.Mengenali dan Mentafsir Sumber Sejarah.Kuala Lumpur.Karisma Publications. Muhd Yusof Ibrahim & Mahayudin Haji Yahya.2000.Shah Alam.Tatabahasa Dewan.1997.Pt Gramedia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Frank Hole/ Robert F.Edisi Ke-2.Malaysia Warisan dan Perkembangan.2000.2001.1990.Ensiklopedia Global.Kuala Lumpur.Arkeologi Prasejarah Satu Pengenalan Ringkas.Smart Genia Corporation.2004.Dewan Bahasa dan Pustaka.et all. Nik Safiah Karim.1996.Amal Saleh Azzawajalla.Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful