You are on page 1of 71

http://www.moeller.

net
We keep power under control.

Baûng Giaù 2008

THÖÔNG HIEÄU MOELLER ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG ROÄNG RAÕI
TRONG COÂNG NGHIEÄP

Chöùng nhaän quoác teá

Phoøng tröng baøy saûn phaåm ôû Bonn (CHLB Ñöùc)

Introduction
The Moeller Group, which is based in Bonn, Germany, is one of the leading, globally active suppliers of systems and components concerned with
power distribution and automation in industrial, infrastructure and residential building applications. The company focuses solely on core business
areas, as evidenced by its business units, namely Circuit Breakers, Command and Control Devices, Motor Starters and Drives as well as Building
Automation.
The Moeller Group has a strong international alignment. Founded in 1899, the company has an efficient sales network in all relevant target markets,
being represented in over 90 countries of the world by 32 sales subsidiaries and over 350 sales offices and distribution partners. Thanks to its
international production structure made up of 16 production facilities, it is able to utilize the advantages of the regional locations involved and
capitalise on the opportunities offered by global growth markets. Turnover last year was over 1 billion Euro (= 1.6 billion USD)

Co-operation opportunity
Moeller Group has decided to launch new series of products with state-of-the-art quality, creative design and technical characteristics suitable for
Asian as well as Viet Nam market that is potential and booming development. Particularly, on the occasion of Vietnam's joining to WTO as 150th
official member of the noble organization, Moeller has offered Vietnamese Partners an atractive price-policy. We make a commitment that becoming
our partner, Vietnamese individual and enterprises will have optimum solution both in terms of time and money saving as well as high quality
products.
Sincerely.
Mr. Andreas Reiter
Director Moeller Viet Nam

Giôùi thieäu
Taäp ñoaøn Moeller, coù truï sôû taïi thaønh phoá Bonn, CHLB Ñöùc, ñaõ vaø ñang laø moät trong soá ít nhaø cung caáp thieát bò ñieän vaø giaûi phaùp ngaønh ñieän
haøng ñaàu treân theá giôùi. Thöông hieäu mang neùt ñaëc tröng toaøn caàu. Töø khi thaønh laäp, naêm 1899, chuùng toâi ñaõ ñònh höôùng taäp trung vaøo caùc ngaønh
phaân phoái vaø truyeàn taûi ñieän, giaûi phaùp töï ñoäng hoùa coâng nghieäp, xaây döïng cô sôû haï taàng cuõng nhö caùc ngaønh phaân phoái vaø truyeàn taûi ñieän, giaûi
phaùp töï ñoäng hoùa coâng nghieäp, xaây döïng cô sôû haï taàng cuõng nhö caùc coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng. Doanh soá naêm 2007 laø hôn 1 tæ Ruro
(töùc 1 tæ 600 trieäu ñoâ la Myõ)
Caùc saûn phaåm coù tính chaát chieán löôïc cuûa Moeller laø:
- Maùy caét (ACB, MCCB, MCB,...)
- Caùc thieát bò ñieàu khieån vaø chaáp haønh
- Caùc boä truyeàn ñoäng vaø khôûi ñoäng ñoäng cô
- Caùc giaûi phaùp töï ñoäng hoùa nhaø vaø daây chuyeàn saûn xuaát.
Baèng uy tín vaø söï caûi tieán lieân tuïc, keå töø naêm 1899 cho ñeán nay, thieát bò cuûa Moeller ñaõ coù maët trong haàu heát caùc ngaønh ngheà cuûa neàn kinh teá
quoác daân. Hieän nay chuùng toâi ñaõ thieát laäp ñöôïc maïng löôùi baùn haøng, vaên phoøng ñaïi dieän cuõng nhö caùc coâng ty phaân phoái tröïc thuoäc taäp ñoaøn taïi
hôn 90 quoác gia treân toaøn theá giôùi vaø hôn 350 ñaïi dieän phaân phoái vaø ñoái taùc baùn haøng. Ngoaøi ra, vôùi 16 nhaø maùy saûn xuaát taïi caùc phaân vuøng thò
tröôøng chieán löôïc, taïo cho Moeller coù söùc caïnh tranh ngaøy caøng cao hôn, khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng ngaøy caøng toát hôn.

Cô hoäi hôïp taùc
Nhaän thaáy tieàm naêng thò tröôøng Chaâu AÙ, ñaëc bieät laø thò tröôøng Vieät Nam, Moeller ñaõ quyeát ñònh ñöa ra haøng loïat caùc saûn phaåm caûi tieán veà chaát
löôïng, maãu maõ, ñaëc tính kyõ thuaät phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñaëc thuø cuûa thò tröôøng naøy. Ñaëc bieät, Moeller ñaõ coù chính saùch giaù mang tính hoã trôï cho
caùc doanh nghieäp Vieät Nam trong giai ñoaïn ñaát nöôùc baét ñaàu ñaët chaân vaøo thò tröôøng toaøn caàu (theå hieän baèng vieäc Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân
chính thöùc thöù 150 cuûa toå chöùc WTO). Chuùng toâi cam keát, ñeán vôùi Moeller, caùc doanh nghieäp cuõng nhö caùc caù nhaân Vieät Nam seõ nhaän ñöôïc giaûi
phaùp toái öu, vöøa tieát kieäm kinh teá vöøa coù ñöôïc saûn phaåm chaát löôïng cao.
Traân troïng
Mr. Andreas Reiter
Director Moeller Viet Nam

Moät soá ñôn vò söû duïng thieát bò Moeller taïi Vieät Nam
1. Nhaø maùy bia Vieät Nam, Bia Saøi Goøn - Phuù Yeân
2. Nhaø maùy söõa Coâ Gaùi Haø Lan
3. Caùc nhaø maùy xi maêng: Hoaøng Thaïch, Haø Tieân, Holcim...
4. BAT Vieät Nam, Unilever, caùc nhaø maùy theùp, nhaø maùy ñieän, hoaù chaát, myõ phaåm vaø nhieàu ngaønh coâng nghieäp khaùc
5. Saân vaän ñoäng Myõ Ñình, Kumho Asiana, Etown2, caên hoä cao caáp Conic, ...

http://www.net Price List 2008 Approvals Chöùng nhaän quoác teá Power Distribution Nhoùm phaân phoái ñieän Command and control Thieát bò chaáp haønh & ñieàu khieån Motor staters and drives Thieát bò vaän haønh vaø khôûi ñoäng ñoäng cô .moeller.

Protective circuit breakers (PKZ) AÙptoâmat baûo veä ñoäng cô 61 . ñeøn baùo M22. RMQ16 Nuùt nhaán. semiconduction contactor Boä khôûi ñoäng meàm 60 Motor .Contents Approvals Chöùng nhaän quoác teá Miniature circuit breaker (MCB) AÙptoâmat loaïi nhoû 1 Residual current ciruit breaker (RCD) Caàu dao choáng doøng roø 5 Moudled case circuit breaker (MCCB) AÙptoâmat daïng khoái 7 Air circuit breaker (ACB) Maùy caét khoâng khí Consumer unit Tuû ñieän maët nhöïa 20 25 Surge protection Thieát bò baûo veä choáng seùt 26 xEnergy suitch board systems Tuû baûng ñieãn xEnergy 27 Control circuit devices RMQ .Function displays Boä laäp trình Easy.Titan. MFD .Titan multi . A22 37 Signal tour SL Ñeøn tín hieäu daïng thaùp 39 Position Touer SL Coâng taéc vò trí 41 Rotary switches. switch disconnectors Thieát bò chuyeån maïch 43 Insulated enclosures Hoäp caùch ly 45 Timing relay ETR Rôle thôøi gian 46 Easy control relays. maøn hình hieån thò chöùc naêng MFD 48 Contactor and contactor relays Contactor 51 Overload relays Rôle nhieät 57 Variable speed drives Bieán taàn 59 Soft stanters.

....moeller.net Khaû naêng caét Töï ñoäng hoùa toøa nhaø Building Automation Doøng ñònh möùc Soá cöïc PLS4 4. bieán aùp ba pha. 63 A 1P.. cao oác vaên phoøng vaø caùc khu thöông maïi.Phoøng traùnh khaû naêng ñoùng caét khoâng mong muoán trong quaù trình khôûi ñoäng cuûa taûi ba pha (ñoäng cô ba pha.. 4P (1) PLHT (1): Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vietnam ñeå nhaän ñöôïc thoâng tin giaù Tieâu chuaån cheá taïo: “Phaân bieät doøng ñònh möùc theo maøu caàn gaït” .Baûo veä daây caùp vaø thieát bò cho heä thoáng ñieän cuûa toaø nhaø cao oác vaên phoøng vaø caùc khu thöông maïi (Ñeøn daây toùc. nôi coù doøng khôûi ñoäng töông ñoái lôùn (Ñeøn huyønh quang. 3P.Tieâu chuaån IEC/EN 60947-2: Thieát bò ñoùng caét vaø chuyeån maïch . 30. 4P. taûi dung khaùng. 3P PLS6 6 kA 1 . ...http://www.Baûo veä daây caùp vaø thieát bò cho heä thoáng ñieän cuûa toaø nhaø. 3P+N PLSM 10 kA 0. 300mA hay 500mA noù seõ ngaét. 4P.) D . 40 A 1P.Baûo veä heä thoáng ñieän nôi coùù doøng khôûi ñoäng lôùn vaø raát lôùn (bieán theá maùy haøn. 3P. 2P. ñoäng cô vöøa vaø nhoû.. Nhôø vaäy RCD seõ choáng ñöôïc söï coá ñieän giaät cuõng nhö nguy cô hoaû hoaïn. ngaén maïch. Thieát bò choáng doøng roø RCD saûn xuaát theo tieâu chuaån IEC/EN 61008 duøng ñeå caùch ly..Part 2: AÙp toâ maùt Ñaëc tính ngaét theo tieâu chuaån IEC/EN 60898 B . caùc thieát bò ñieän quaù nhieät hoaëc chaïm ñaát.. 3P+N 25 kA 20 . van ñieän töø. 100. oå caém gaén töôøng. moâ tô coâng suaát lôùn...Tieâu chuaån DIN VDE 0100 part 430: Baûo veä ñöôøng daây trong tröôøng hôïp bò quaù nhieät do quaù taûi. 2P. . 3P. 2P. 25A 32A . TN-System: 8A 6A 4A 2A <2A 10A 13A 16A 20A Baûo veä ñieän giaät do caùch ly khoâng ñöôïc toát.) S ..Tieâu chuaån IEC 60364: Laép ñaët trong heä thoáng haï 40A 50A 63A aùp. 125 A 1P.) K ... . .. ñoùng caét maïch ñieän vaø baûo veä choáng doøng roø ñaát.. Khi doøng roø giöõa daây pha vaø ñaát lôùn hôn hoaëc baèng vôùi ngöôõng ñaõ choïn laø 10.5 kA 6 .Tieâu chuaån DIN VDE 0100 Part 410.16 . 63 A 1P.Baûo veä maïch ñieàu khieån coù doøng ñieän lôùn hoaëc baûo veä maùy bieán aùp.) C .. 2P.

680 515. Ue: 230/400V AC 48V DC (per pole) .910 348.800 514.11 21.800 992.860 82.720 149.800 514.75 22.17 4.050 149.21 21.680 514.800 514.Chöùc naêng: Baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi Technical Characteristics: .060 225.Caáp ñoä baûo veä: IP20 .800 514.39 61.20 61.20 31.17 4.860 68.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.11 22.060 225.01 9. IEC/EN 60947-2 .970 Ñôn giaù (USD) 4.20 31.860 68.64 13.03 13.060 250.800 514.440 515.860 68.800 514.060 225.20 31.36 31.Ñaët tính ngaét: C (loaïi B lieân heä vaên phoøng Moeller hoaëc caùc nhaø phaân phoái cuûa Moeller) .800 514.64 15.012.320 375.320 375.320 375.370 375.800 514.20 31.17 4.060 225.20 31.800 514.320 375.25 31.Rated operational voltage.75 29.800 514. Ue: 230/400V AC 48V DC (per pole) .860 68.800 514.20 31.860 68.64 13.800 514.25 31.AÙp toâ maùt loaïi nhoû .20 31.Khaû naêng ñoùng caét: 6 kA .MCB PLS6 Thoâng soá kyõ thuaät: .20 31.75 22.20 31.Function: Overload and short .75 22.012.CB teùp Miniature Circuit Breaker .20 31.320 375.20 31.970 992.050 225.17 4.20 31.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60898.800 1.64 13.18 60.320 484.800 514.circuit protection Doøng caét 6 kA (Ñaët tính ngaét C) Soá cöïc 1P 2P 3P 4P 3P+N Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 PLS6-C6/1-AS PLS6-C10/1-AS PLS6-C13/1-AS PLS6-C16/1-AS PLS6-C20/1-AS PLS6-C25/1-AS PLS6-C32/1-AS PLS6-C40/1-AS PLS6-C50/1-AS PLS6-C63/1-AS PLS6-C6/2-AS PLS6-C10/2-AS PLS6-C13/2-AS PLS6-C16/2-AS PLS6-C20/2-AS PLS6-C25/2-AS PLS6-C32/2-AS PLS6-C40/2-AS PLS6-C50/2-AS PLS6-C63/2-AS PLS6-C6/3-AS PLS6-C10/3-AS PLS6-C13/3-AS PLS6-C16/3-AS PLS6-C20/3-AS PLS6-C25/3-AS PLS6-C32/3-AS PLS6-C40/3-AS PLS6-C50/3-AS PLS6-C63/3-AS PLS6-C6/4-AS PLS6-C10/4-AS PLS6-C13/4-AS PLS6-C16/4-AS PLS6-C20/4-AS PLS6-C25/4-AS PLS6-C32/4-AS PLS6-C40/4-AS PLS6-C50/4-AS PLS6-C63/4-AS PLS6-C6/3N-AS PLS6-C10/3N-AS PLS6-C13/3N-AS PLS6-C16/3N-AS PLS6-C20/3N-AS PLS6-C25/3N-AS PLS6-C32/3N-AS PLS6-C40/3N-AS PLS6-C50/3N-AS PLS6-C63/3N-AS Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.370 348.64 13.64 13.17 4.880 514.800 514.Standard: IEC/EN 60898.20 31.03 9.880 1.500.17 5.Degree of protection: IP20 .860 68.20 31. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 2 Ñôn giaù (VNÑ) 68.75 22.75 22.060 225.320 375. IEC/EN 60947-2 .39 31.060 225.Switching characteristics: C (contact Moeller office or Moeller Distribution for B type) .75 22.64 13.20 60.17 4.Switching capacity: 6 kA .18 .

25 11.570 537.49 41.58 32.570 537.73 30.58 32.58 32.73 15.89 44.820 PLSM-C3/1-AS 156. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 3 Maõ saûn phaåm PLSM-C1/4-AS PLSM-C2/4-AS PLSM-C3/4-AS PLSM-C4/4-AS PLSM-C6/4-AS PLSM-C10/4-AS PLSM-C13/4-AS PLSM-C16/4-AS PLSM-C20/4-AS PLSM-C25/4-AS PLSM-C32/4-AS PLSM-C40/4-AS PLSM-C50/4-AS PLSM-C63/4-AS PLSM-C1/3N-AS PLSM-C2/3N-AS PLSM-C3/3N-AS PLSM-C4/3N-AS PLSM-C6/3N-AS PLSM-C10/3N-AS PLSM-C13/3N-AS PLSM-C16/3N-AS PLSM-C20/3N-AS PLSM-C25/3N-AS PLSM-C32/3N-AS PLSM-C40/3N-AS PLSM-C50/3N-AS PLSM-C63/3N-AS Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 934.500.180 PLSM-C32/1-AS 103.64 56.180 PLSM-C10/1-AS 103.57 22.47 9.820 PLSM-C2/1-AS 193.560 934.94 61.12 41.180 PLSM-C50/1-AS 196.94 56.20 22.circuit protection Doøng caét 10 kA (Ñaët tính ngaét C) Soá cöïc 1P 2P 3P Doøng ñònh möùc (A) 1 2 3 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 1 2 3 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 1 2 3 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) PLSM-C1/1-AS 193.88 22.560 740.570 537.900 PLSM-C63/1-AS 196.454 PLSM-C25/3-AS 377.Function: Overload and short .Chöùc naêng: Baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi Technical Characteristics: .454 PLSM-C16/3-AS 377.88 22.570 537.88 22.570 537.022.570 1.25 6.20 32.58 32.454 PLSM-C10/3-AS 377.180 PLSM-C40/1-AS 103.Switching characteristics: C (contact Moeller office or Moeller Distribution for B and D type) .022.060 PLSM-C10/2-AS 225.49 4P 3P+N Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.64 13.Caáp ñoä baûo veä: IP20 .180 PLSM-C16/1-AS 103.454 PLSM-C50/3-AS 684.11 32.64 15.Degree of protection: IP20 .AÙp toâ maùt loaïi nhoû .830 PLSM-C4/2-AS 368.29 6. Ue: 230/400V AC 48V DC (per pole) . IEC/EN 60947-2 .64 44.88 41.830 PLSM-C6/2-AS 225.58 61.010 1.900 PLSM-C1/2-AS 421.490 PLSM-C20/2-AS 225.570 1.740 537.25 6.94 .57 25.58 32.180 PLSM-C25/1-AS 103.64 15.060 PLSM-C25/2-AS 259.94 61.35 13.490 PLSM-C40/2-AS 259.570 537.260 PLSM-C2/3-AS 678.490 PLSM-C50/2-AS 496. IEC/EN 60947-2 .980 PLSM-C1/3-AS 678.88 22.060 PLSM-C13/2-AS 259.570 537.454 PLSM-C13/3-AS 377.58 32.570 537.88 22.530 Ñôn giaù Soá cöïc (USD) 11.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60898.75 9.35 22.022.570 537.740 740.89 32.Rated operational voltage.93 25.560 934. D lieân heä vaên phoøng Moeller hoaëc caùc nhaø phaân phoái cuûa Moeller) .MCB PLSM Thoâng soá kyõ thuaät: .300 PLSM-C4/3-AS 531.58 32.58 32.73 15.58 32.180 PLSM-C20/1-AS 103.CB teùp Miniature Circuit Breaker .490 PLSM-C32/2-AS 259.010 1.11 41.64 56.570 537.12 30.25 6.570 537.300 PLSM-C6/3-AS 377.740 537.25 6.570 537.58 32.75 11.Ñaët tính ngaét: C (loaïi B.570 537.Khaû naêng ñoùng caét: 10 kA .260 PLSM-C3/3-AS 531.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.454 PLSM-C32/3-AS 377.560 740.960 PLSM-C2/2-AS 421.89 44.490 PLSM-C16/2-AS 259.73 13.980 PLSM-C63/2-AS 496.73 15.570 537.740 740.530 PLSM-C63/3-AS 684.58 32.88 22.25 6.93 11.010 934.010 56.25 6.64 44.180 PLSM-C13/1-AS 103.Standard: IEC/EN 60898.454 PLSM-C20/3-AS 377.89 32. Ue: 230/400V AC 48V DC (per pole) .58 32.58 32.454 PLSM-C40/3-AS 377.230 PLSM-C6/1-AS 103.310 PLSM-C4/1-AS 153.022.58 32.960 PLSM-C3/2-AS 368.58 61.Switching capacity: 10 kA .88 22.25 6.

520.052.204.48 45.330.052.950 972.50 112.Ñaët tính ngaét: C .98 10.23 28.840 2.420 750.54 28.204.857.48 45.052.580 1.01 98.500.520.80 31.21 66.96 172.700 1.48 45.560 1.910 1.01 98.5 FAZ-C0.01 124.50 50.900 1.220 2.236.950 972.850 900.700 524.700 524.420 750.420 750.092.170 181.420 750.840 1.Function: Overload and short .48 45.98 10.010 750.860 1.850 900. Ue: 230/400V AC 48V DC (per pole) .298.420 750.204.617.330.48 45.5/2 1 FAZ-C1/2 2 FAZ-C2/2 FAZ-C3/2 3 4 FAZ-C4/2 6 FAZ-C6/2 10 FAZ-C10/2 13 FAZ-C13/2 2P 16 FAZ-C16/2 20 FAZ-C20/2 25 FAZ-C25/2 32 FAZ-C32/2 40 FAZ-C40/2 50 FAZ-C50/2 63 FAZ-C63/2 Doøng caét 25 kA (Ñaët tính ngaét C) Soá cöïc 1P 2P Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm 20 25 32 40 50 63 80 100 125 20 25 32 40 50 63 80 100 125 PLHT-C20/1-AS PLHT-C25/1-AS PLHT-C32/1-AS PLHT-C40/1-AS PLHT-C50/1-AS PLHT-C63/1-AS PLHT-C80/1-AS PLHT-C100/1-AS PLHT-C125/1-AS PLHT-C20/2-AS PLHT-C25/2-AS PLHT-C32/2-AS PLHT-C40/2-AS PLHT-C50/2-AS PLHT-C63/2-AS PLHT-C80/2-AS PLHT-C100/2-AS PLHT-C125/2-AS Ñôn giaù (VNÑ) 569.97 50.847.420 750.60 89.204.250 734.21 33.850 Ñôn giaù (VNÑ) 524.48 45.170 181.160 2.Chöùc naêng: Baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi Technical Characteristics: .950 972.80 31.420 750.950 2.21 18.98 10.910 547.910 547.CB teùp Miniature Circuit Breaker .33 21.61 45.33 78.60 54.23 28.37 124.850 465.63 133.850 465.160 2.966.63 133.950 972.Rated operational voltage.01 98.5/3 FAZ-C1/3 FAZ-C2/3 FAZ-C3/3 FAZ-C4/3 FAZ-C6/3 FAZ-C10/3 FAZ-C13/3 FAZ-C16/3 FAZ-C20/3 FAZ-C25/3 FAZ-C32/3 FAZ-C40/3 FAZ-C50/3 FAZ-C63/3 FAZ-C0.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60898.5 FAZ-C0.950 972.617.092.Khaû naêng ñoùng caét: 15 kA.160 2.Doøng ñieän ñònh möùc tôùi 125A .000 352.900 1.23 28.850 465.220 1.97 111.80 66.48 45.98 21.Rated current In: up to 125A .5/4 FAZ-C1/4 FAZ-C2/4 FAZ-C3/4 FAZ-C4/4 FAZ-C6/4 FAZ-C10/4 FAZ-C13/4 FAZ-C16/4 FAZ-C20/4 FAZ-C25/4 FAZ-C32/4 FAZ-C40/4 FAZ-C50/4 FAZ-C63/4 PLHT-C20/3-AS PLHT-C25/3-AS PLHT-C32/3-AS PLHT-C40/3-AS PLHT-C50/3-AS PLHT-C63/3-AS PLHT-C80/3-AS PLHT-C100/3-AS PLHT-C125/3-AS PLHT-C20/4-AS PLHT-C25/4-AS PLHT-C32/4-AS PLHT-C40/4-AS PLHT-C50/4-AS PLHT-C63/4-AS PLHT-C80/4-AS PLHT-C100/4-AS PLHT-C125/4-AS Ñôn giaù (VNÑ) 1.37 124.21 66.000 1.520 1.950 2.50 23.48 45.48 74.60 112.97 Ñôn giaù (USD) 92.847.950 2.700 1.21 3P 4P Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.170 181. IEC/EN 60947-2 .160 2.990 833.420 750.96 74.19 80.520 Ñôn giaù Soá cöïc Maõ saûn phaåm (USD) 34.01 98.Standard: IEC/EN 60898.052.560 Ñôn giaù (VNÑ) 1.23 28.857.170 181.97 50.910 465.50 44. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 4 FAZ-C0.420 1.Switching characteristics: C .170 181.97 50. 25 kA . 25 kA .21 33.Caáp ñoä baûo veä: IP20 .520 1.80 33.MCB PLSM Thoâng soá kyõ thuaät: .80 31.250 383.21 66.520 1.37 124. Ue: 230/400V AC 48V DC (per pole) .170 181.37 133.092.220 1.420 750.950 972.010 1.80 63.170 181.170 181.21 66.97 50.950 Ñôn giaù (USD) 119.250 833.910 547.850 465.98 10.98 10.617.17 92.617.80 63.5/1 1 FAZ-C1/1 2 FAZ-C2/1 FAZ-C3/1 3 4 FAZ-C4/1 6 FAZ-C6/1 10 FAZ-C10/1 13 FAZ-C13/1 1P FAZ-C16/1 16 20 FAZ-C20/1 25 FAZ-C25/1 32 FAZ-C32/1 40 FAZ-C40/1 50 FAZ-C50/1 63 FAZ-C63/1 0.51 10.63 .950 972.480.700 547.21 23.97 50.80 63.63 133.052.950 1.220 1.617.73 50.846.17 92.236.Degree of protection: IP20 .97 111.700 1.70 50.Switching capacity: 15 kA.98 10.050 972.020 305.48 45.850 465.21 63.700 524.23 28.860 1.520 1.250 1.204.23 28.700 1.850 465.910 547.21 33.21 33.860 1.AÙp toâ maùt loaïi nhoû .360 181.052.020 383.950 2.98 10.97 50.850 465.98 10. IEC/EN 60947-2 .860 1.092.60 3P 4P Ñôn giaù Soá cöïc Maõ saûn phaåm (USD) 31.17 92.17 98.092.850 465.23 54.220 1.97 50.052.23 28.170 352.950 972.520.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.052.23 28.63 133.97 50.circuit protection Doøng caét 15 kA (Ñaët tính ngaét C) Soá cöïc Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm 0.61 80.520.

27 199. phoøng thí nghieäm.50 50.400 528.500 2.300 833.100 833.91 25 40 63 80 100 25 40 63 80 100 25 40 63 80 100 63 80 100 PFIM-25/4/003-AS PFIM-40/4/003-AS PFIM-63/4/003-AS PFIM-80/4/003-AS PFIM-100/4/003-AS PFIM-25/4/01-AS PFIM-40/4/01-AS PFIM-63/4/01-AS PFIM-80/4/01-AS PFIM-100/4/01-AS PFIM-25/4/03-AS PFIM-40/4/03-AS PFIM-63/4/03-AS PFIM-80/4/03-AS PFIM-100/4/03-AS PFIM-63/4/05-AS PFIM-80/4/05-AS PFIM-100/4/05-AS 839.200 914.500 3.000 2.27 167.600 1.01 34.200 50.427.Maïng ñieän aùp söû duïng: 230/400V.50 50.292. .200 901. Doøng roø RCD 2 . ngaén maïch kieåu ñieän töû.300 833.91 151.104.62 55.500 3.600 1.200 980.86 RCD 4 .20 34.600 1.104. moû khai thaùc. tuû phaân phoái ñieän cho caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp.10 34.21 196. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 5 Id .521.55 54. choáng giaät Residual Current Device . baûo veä quaù taûi..300 833.52 66.91 59.500 980.100 569.500 2.50 50.200 922.300 569. cô sôû y teá (coù laép ñaët maùy X-Quang) PKNM Caàu dao keát hôïp choáng doøng roø.621.98 32.100 569.252.248.104.757.000 2. 1 Module Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 16 25 40 63 80 100 25 40 63 80 100 40 63 80 100 63 80 PFIM-16/2/001-AS PFIM-25/2/003-AS PFIM-40/2/003-AS PFIM-63/2/003-AS PFIM-80/2/003-AS PFIM-100/2/003-AS PFIM-25/2/01-AS PFIM-40/2/01-AS PFIM-63/2/01-AS PFIM-80/2/01-AS PFIM-100/2/01-AS PFIM-40/2/03-AS PFIM-63/2/03-AS PFIM-80/2/03-AS PFIM-100/2/03-AS PFIM-63/2/05-AS PFIM-80/2/05-AS 1.Tieâu chuaån kieåm nghieäm: IEC/EN 61008 .27 167.90 55.104.52 66.757.10 54.600 531.621.91 59.42 98.91 147.42 98.10 50.500 901.RCD Thoâng soá kyõ thuaät: .500 1.90 32.44 59.800 980.500 1.42 92. ngaén maïch 2 Module PKSM Caàu dao keát hôïp choáng doøng roø.500.427. baûo veä quaù taûi..42 98.91 147.500 1. 240/415V 50Hz .000 2.62 55.621.000 75.52 66. khu nuoâi troàng.900 922.ÖÙng duïng: khu vöïc saûn xuaát nhieàu ñoä aåm.Pole 10mA 30mA 100mA 300mA 500mA Caàu dao choáng doøng roø cuûa Moeller: PFIM Caàu dao choáng doøng roø PFIM-U Caàu dao choáng doøng roø duøng cho nhöõng maïch coù laép ñaët bieán taàn PFIM-R Caàu dao choáng doøng roø chuyeân duøng cho caùc beänh vieän.In = Id Id Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.600 1.Caàu dao choáng doøng roø.52 66.500 980.500 1.10 59.Pole 30mA 100mA 300mA 500mA I3 Id In I3 = In + Id I3 .507.

88 44.400 869.38 44. Ñaëc tính caét C 6 10mA 10 16 2 4 6 10 13 30mA 16 20 25 32 40 2 4 6 10 13 100mA 16 20 25 32 40 2 4 6 10 13 300mA 16 20 25 32 40 Doøng roø PKNM-6/1N/C/001-AS PKNM-10/1N/C/001-AS PKNM-16/1N/C/001-AS PKNM-2/1N/C/003-AS PKNM-4/1N/C/003-AS PKNM-6/1N/C/003-AS PKNM-10/1N/C/003-AS PKNM-13/1N/C/003-AS PKNM-16/1N/C/003-AS PKNM-20/1N/C/003-AS PKNM-25/1N/C/003-AS PKNM-32/1N/C/003-AS PKNM-40/1N/C/003-AS PKNM-2/1N/C/01-AS PKNM-4/1N/C/01-AS PKNM-6/1N/C/01-AS PKNM-10/1N/C/01-AS PKNM-13/1N/C/01-AS PKNM-16/1N/C/01-AS PKNM-20/1N/C/01-AS PKNM-25/1N/C/01-AS PKNM-32/1N/C/01-AS PKNM-40/1N/C/01-AS PKNM-2/1N/C/03-AS PKNM-4/1N/C/03-AS PKNM-6/1N/C/03-AS PKNM-10/1N/C/03-AS PKNM-13/1N/C/03-AS PKNM-16/1N/C/03-AS PKNM-20/1N/C/03-AS PKNM-25/1N/C/03-AS PKNM-32/1N/C/03-AS PKNM-40/1N/C/03-AS Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 869.69 52.42 51.255..700 869.69 55.Ñaët tính ngaét: Loaïi B.255.046.078. 100.Ñoä nhaïy: 10.255.11 76.72 83.400 1.Tieâu chuaån thieát keá: IEC/EN 61009 .800 1. 50/60 Hz .800 1.381.381.500 1.42 63.Caàu dao choáng doøng roø.Ñaët tính ngaét: Loaïi C .72 83.300 911.800 1.600 740.800 1..600 843.400 1.400 911. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 6 83.800 1.078.255.67 65.500.62 65.400 869.69 55.255.255.800 1. 300mA .800 1.72 76.255.800 Ñôn giaù (USD) RCD 1P + N 10mA 30mA 100mA 300mA Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.62 51. moû khai thaùc. 30. ngaén maïch ñieän töû Electronic Combined RCD/MCB Devices PKSM 1 Module Thoâng soá kyõ thuaät: .11 76.88 51.11 76.800 1.Khaû naêng caét ngaén maïch: 10 kA . khu nuoâi troàng.700 1.11 76. Maõ saûn phaåm Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) 6 10 13 16 20 25 6 10 13 16 20 25 6 10 13 16 20 25 6 10 13 16 20 25 PKSM-6/1N/C/001-AS PKSM-10/1N/C/001-AS PKSM-13/1N/C/001-AS PKSM-16/1N/C/001-AS PKSM-20/1N/C/001-AS PKSM-25/1N/C/001-AS PKSM-6/1N/C/003-AS PKSM-10/1N/C/003-AS PKSM-13/1N/C/003-AS PKSM-16/1N/C/003-AS PKSM-20/1N/C/003-AS PKSM-25/1N/C/003-AS PKSM-6/1N/C/01-AS PKSM-10/1N/C/01AS PKSM-13/1N/C/01-AS PKSM-16/1N/C/01-AS PKSM-20/1N/C/01-AS PKSM-25/1N/C/01-AS PKSM-6/1N/C/03-AS PKSM-10/1N/C/03AS PKSM-13/1N/C/03-AS PKSM-16/1N/C/03-AS PKSM-20/1N/C/03-AS PKSM-25/1N/C/03-AS 1..11 76.400 1.078.ÖÙng duïng: khu vöïc saûn xuaát nhieàu ñoä aåm.255.700 740.700 1.700 843.800 1.13 82.11 76.400 1.72 83.69 52.078.88 63.13 51.800 1.800 1.300 740.800 1.700 1.38 52. moû khai thaùc.255.400 1.800 1. tuû phaân phoái ñieän cho caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp.381.38 65.400 869.700 885. Doøng roø Doøng ñònh möùc (A) RCD 1P + N.11 76.800 1.600 740.67 53.88 44..255.255.11 76.13 51.11 76.Maïng ñieän aùp hoaït ñoäng: 230V. tuû phaân phoái ñieän cho caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp. phoøng thí nghieäm.300 52.255.400 869.23 Caàu dao choáng doøng roø.255.700 843.23 55.ÖÙng duïng: khu vöïc saûn xuaát nhieàu ñoä aåm.255.400 869.400 1.600 740. C .13 53.400 869.381.800 1. 100.Daõy ñieän aùp hoaït ñoäng: 196 .11 76.253V .381.800 1.11 .Tieâu chuaån thieát keá: IEC/EN 61009 .255.11 76.255.11 76.11 76.13 55.13 51. khu nuoâi troàng.700 843.Maïng ñieän aùp hoaït ñoäng: 230V.700 917. .11 76. phoøng thí nghieäm.Ñoä nhaïy: 10. 30.11 76.500 885.700 1.11 76.69 52.255.72 83.11 76.255. ngaén maïch Combined RCD/MCB Devices PKNM 2 Module Thoâng soá kyõ thuaät: . quaù taûi.72 83.800 1.88 44.69 52.88 44.700 843. .365.500 843.500 1. 50Hz .69 52.600 740.69 52.38 65.75 44.046.381.600 1.400 917. quaù taûi.Khaû naêng caét ngaén maïch: 10 kA . 300mA .

. baûo veä maùy phaùt. ñoùng ngaét cho nhöõng öùng duïng nhö: baûo veä heä thoáng. an toaøn vaø thaân thieän vôùi ngöôøi söû duïng. trong coâng nghieäp vôùi ñoä oån ñònh. 100kA. . chaát löôïng.. .moeller. MCCB laø giaûi phaùp thích hôïp duøng ñeå ñieàu khieån. vôùi 7 khaû naêng caét: 15kA. kieåm soaùt. toái öu heä thoáng phaân phoái ñieän.http://www. heä thanh caùi vaø caùp löïc..MCCB MCCB cuûa Moeller coù doøng ñònh möùc töø 16 ñeán 2000A.. AÙp toâ maùt cuûa Moeller ñöôïc öùng duïng nhieàu trong xaây döïng haï taàng.net AÙp toâ maùt daïng khoái . . baûo veä motor. tuï.MCCB AÙp toâ maùt daïng khoái . baûo veä maùy bieán aùp.. Theo yeâu caàu söû duïng coù 3 loaïi MCCB daïng kinh teá tieâu chuaån yeâu caàu ñaëc bieät.

130 904.251.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60947-2 .798 1.2 tôùi 250A MCCB BZM1 Thoâng soá kyõ thuaät: . xin vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam hoaëc caùc nhaø phaân phoái ñöôïc uûy quyeàn cuûa Moeller Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.84 54.160A + Frame size 2: 160 .032.251.Moulded Case Circuit Breaker Ñaëc tính kyõ thuaät: LZM: .823 904.84 54.84 Box terminal 15 kA Cable lug terminal Box terminal Ñeå coù giaù cuûa caùc loaïi MCCB khaùc.5 .Ics = 50%Icu .87 75.87 75.823 904.251.130 904.032.251.1600A .823 904.032.130 1.Caáp ñoä baûo veä: IP40 .300A + Frame size 3: 320 .84 54.84 54.500.798 1.798 1.84 54.823 904.130 1.Khaû naêng caét: 25 / 50 / 150kA .55 62. 4P .Khaû naêng caét: 15 / 18 / 25 kA LZM1.87 62.55 62. 50/60Hz .125A + Frame size 2: 160 .84 54.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc.823 904.Soá cöïc: 3 pole Doøng caét (415V 50/60Hz) Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Cable lug terminal 15 kA 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16 BZMD1-A125 BZMD1-A100 BZMD1-A80 BZMD1-A63 BZMD1-A50 BZMD1-A40 BZMD1-A32 BZMD1-A25 BZMD1-A20 BZMD1-A16 1.Doøng ñònh möùc: + Frame size 1: 16 .Coâng suaát ñoäng cô: + Loaïi töø nhieät: töø 7.798 1.110 KW + Loaïi ñieän töû: töø 45 .823 904.Maïng ñieän aùp hoaït ñoäng 400/415V.87 62. 4 tôùi 1600A MPCB .823 75. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 8 .823 904. 4P .Soá cöïc: 2.Doøng ñònh möùc: + Frame size 1: 20 .823 75. 3. 2.55 54. 3.823 904.84 54.250A . Ui: 690V .630A + Frame size 4: 800 .Soá cöïc: 3.AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) MCCB .84 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16 BZMD1-A125-BT BZMD1-A100-BT BZMD1-A80-BT BZMD1-A63-BT BZMD1-A50-BT BZMD1-A40-BT BZMD1-A32-BT BZMD1-A25-BT BZMD1-A20-BT BZMD1-A16-BT 1.AÙp toâ maùt chuyeân duïng baûo veä ñoäng cô: .Soá cöïc: 3.630 KW BZM1. 4P .Khaû naêng caét: 25 / 36 / 50 / 70 kA BZM: .Doøng ñònh möùc: + Chænh ñònh töø nhieät: leân tôùi 200A + Chænh ñònh ñieän töû: leân tôùi 1400A .032.84 54.55 54.

Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60947-2 . 50/60Hz .AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) MCCB BZM1 Thoâng soá kyõ thuaät: .500.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc.Maïng ñieän aùp hoaït ñoäng 400/415V.Soá cöïc: 3 pole Doøng caét (415V 50/60Hz) Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Cable lug terminal 18 kA 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16 BZME1-A125 BZME1-A100 BZME1-A80 BZME1-A63 BZME1-A50 BZME1-A40 BZME1-A32 BZME1-A25 BZME1-A20 BZME1-A16 - 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16 BZME1-A125-BT BZME1-A100-BT BZME1-A80-BT BZME1-A63-BT BZME1-A50-BT BZME1-A40-BT BZME1-A32-BT BZME1-A25-BT BZME1-A20-BT BZME1-A16-BT - Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Box terminal 18 kA Doøng caét (415V 50/60Hz) Doøng ñònh möùc (A) Cable lug terminal 25 kA 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16 BZMB1-A125 BZMB1-A100 BZMB1-A80 BZMB1-A63 BZMB1-A50 BZMB1-A40 BZMB1-A32 BZMB1-A25 BZMB1-A20 BZM1-A16 - 125 100 80 63 50 40 32 25 20 16 BZMB1-A125-BT BZMB1-A100-BT BZMB1-A80-BT BZMB1-A63-BT BZMB1-A50-BT BZMB1-A40-BT BZMB1-A32-BT BZMB1-A25-BT BZMB1-A20-BT BZMB1-A16-BT - Box terminal 25 kA Ghi chuù: (-) lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän thoâng tin giaù Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.Ics = 50%Icu .Caáp ñoä baûo veä: IP40 . Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 9 . Ui: 690V .

a-pole BZM BZM1-2-XC35 BZM1-XC35 - - 35 mm2 / M6 50 mm2 / M6 BZM1-XKS35 BZM1-XKS50 - - Phase barriers Terminal cover for 2-pole BZM for 3-pole BZM for 4-pole BZM Rotary handle Door rotary handle Extension axle DIN .adapter Cable Lug Ghi chuù: (-) lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän thoâng tin giaù Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.415VAC 24VAC BZM1-XU230-240VAC BZM1-XU400-415VAC BZM1-XU24VDC - - Shunt trip release .51 BZM1-XKP - - Undervoltage release .547 41.51 2.500.547 2.240VAC 400 .rail .Tieáp ñieåm phuï 1M 1B Maõ saûn phaåm M22-K10 M22-K01 Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 41.415VAC 24VAC BZM1-XA230-240VAC BZM1-XA400-415VAC BZM1-XA24VDC - - BZM1-2-XKSA BZM1-XKSA BZM1-4-XKSA - - BZM1-XDV - - BZM1-XTDV - - Length 400 mm Length 600 mm BZM1-XV4 BZM1-XV6 - - for 2-pole BZM for 3-a.Cuoän caét töø xa 230 .Cuoän thaáp aùp 230 .240VAC 400 . Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 10 .Phuï kieän cuûa MCCB BZM1 Accessories Loaïi phuï kieän Moâ taû Auxiliary contacts .

VDE 0106.500.650.03 310.circuit current: 25 kA .Doøng caét ngaén maïch: 25 kA .751.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc . in building and in machine construction.03 100.124.62 247.079 2.811.650.075.751.56 .751. doøng ngaén maïch 160 LZMB1-A160 125 LZMB1-A125 100 LZMB1-A100 80 LZMB1-A80 63 LZMB1-A63 50 LZMB1-A50 40 LZMB1-A40 32 LZMB1-A32 25 kA 25 LZMB1-A25 20 LZMB1-A20 300 LZMB2-A300 250 LZMB2-A250 200 LZMB2-A200 160 LZMB2-A160 MCCB 4-Poles.03 100.73 166.Ics = 100%Icu Technical Characteristics: .37 342.517 1.751. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 11 Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 2. 4 pole .Type of release: Thermo-magnectic release .517 1.851.55 231.650.047 1.03 100.Moulded Case Circuit Breaker LZMB AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) ÖÙng duïng: Kieåm soaùt.01 166.079 7.650.94 100. Ui: 690V .56 342.Rated insulation voltage. chænh doøng quaù taûi.Ics = 100%Icu (1) Loaïi LZMB2 coù Ue: 440V Basic switching capacity (LZMB) Doøng caét Doøng ñònh möùc (415V 50/60Hz) (A) Maõ saûn phaåm MCCB 3-Poles.079 2.Standard: IEC/EN 60898.03 100. Ui: 690V .265 5.MCCB .650. 4 poles . IEC/EN 60947.751. VDE 0106. heä thoáng phaân phoái ñieän Applications: Reliably and safely control.301 172.079 2.147 3.99 4.975.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc.276.499 2.73 166. doøng ngaén maïch 160 LZMB1-4-A160 125 LZMB1-4-A125 100 LZMB1-4-A100 80 LZMB1-4-A80 63 LZMB1-4-A63 50 LZMB1-4-A50 40 LZMB1-4-A40 25 kA 32 LZMB1-4-A32 25 LZMB1-4-A25 20 LZMB1-4-A20 250 LZMB2-4-A250 200 LZMB2-4-A200 160 LZMB2-4-A160 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.03 100.363 3.Number of poles: 3.650.517 1.767 4.646 5.079 2.03 100. chænh doøng quaù taûi.624 2.73 166.250.751.73 483. Thoâng soá kyõ thuaät: .Nguyeân lyù hoaït ñoäng: kieåu töø nhieät .652. switching and managing power in industry.Rates short .73 166.650.517 1. Ue: 690V .517 5. CCC.03 100.29 196.82 137.650.73 166.02 209. IEC 60068-2-78.079 2.453.762 3.382.751.652.Soá cöïc: 3.265 265.517 1.517 1. baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch heä thoáng ñieän trong nhaø.Rated operational voltage .Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60898. IEC 60068-2-30 (1) .751. IEC 60068-2-78.517 1. IEC 600 (1) . Ue: 690V . CCC.079 2.73 166.079 2.73 166. IEC/EN 60947.

Standard: IEC/EN 60204.68 565. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 12 . IEC 60068-2-78.636.799.Ics = 100%Icu Technical Characteristics: .998.227 9. doøng ngaén maïch 160 LZMC1-A160 125 LZMC1-A125 100 LZMC1-A100 80 LZMC1-A80 63 LZMC1-A63 50 LZMC1-A50 40 LZMC1-A40 32 LZMC1-A32 36 kA 25 LZMC1-A25 20 LZMC1-A20 300 LZMC2-A300 250 LZMC2-A250 200 LZMC2-A200 160 LZMC2-A160 500 LZMC3-A500 400 LZMC3-A400 320 LZMC3-A320 2.950 6.998.Rates short . heä thoáng phaân phoái ñieän Applications: Reliably and safely control.52 109. IEC/EN 60947. in building and in machine construction.24 181. IEC 60068-2-30 .729 2.Rated insulation voltage.415 6. chænh doøng quaù taûi.53 269.356.325.998. Thoâng soá kyõ thuaät: .500.383 9.104. 4 pole .03 109. CCC.74 181.335.054 1.54 369.03 109.799.48 567.Soá cöïc: 3.054 1.575.74 181.729 8.998.74 181.315 5.03 109.74 507.799.729 2.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60204.799.07 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.807.998.Moulded Case Circuit Breaker LZMC AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) ÖÙng duïng: Kieåm soaùt.912 3.104.925.799.03 341.12 216.575.96 891. VDE 0106.96 369.729 2. Ui: 690V . CCC.192. switching and managing power in industry.709.96 MCCB 4-Poles. Ue: 690V . VDE 0106.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.03 109.729 2.729 2.Doøng caét ngaén maïch: 36 kA .227 3. 4 poles .447 6. baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch heä thoáng ñieän trong nhaø.054 5. Ui: 690V . chænh doøng quaù taûi.Number of poles: 3. IEC 60068-2-78.998.054 1.677 289.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: kieåu töø nhieät .799.729 2.017 1.442.799.07 567.61 254.Rated operational voltage.circuit current: 36 kA .374.03 109.Ics = 100%Icu Comfort switching capacity (LZMC) Doøng caét Doøng ñònh möùc (415V 50/60Hz) (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) MCCB 3-Poles. IEC/EN 60947.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc.74 181.MCCB .74 181.254 4.998. doøng ngaén maïch 160 LZMC1-4-A160 125 LZMC1-4-A125 100 LZMC1-4-A100 80 LZMC1-4-A80 63 LZMC1-4-A63 50 LZMC1-4-A50 40 LZMC1-4-A40 36 kA 32 LZMC1-4-A32 25 LZMC1-4-A25 20 LZMC1-4-A20 250 LZMC2-4-A250 200 LZMC2-4-A200 160 LZMC2-4-A160 500 LZMC3-4-A500 400 LZMC3-4-A400 320 LZMC3-4-A320 4.356.777.677 9.574 4.415 14.30 141.170.Type of release: Thermo-magnectic release .998.74 181.392 2.799.96 351.054 1.375 2. Ue: 690V .68 216. IEC 60068-2-30 .03 109.054 1.729 2.21 373.74 181.054 1.340 177.03 109.054 1.

196 3. Ue: 690V (1) .17 375.449 4. IEC 60068-2-30 .89 211. IEC 60068-2-78. doøng ngaén maïch 160 LZMN1-A160 125 LZMN1-A125 100 LZMN1-A100 80 LZMN1-A80 63 LZMN1-A63 50 LZMN1-A50 40 LZMN1-A40 32 LZMN1-A32 50 kA 25 LZMN1-A25 20 LZMN1-A20 300 LZMN2-A300 250 LZMN2-A250 200 LZMN2-A200 160 LZMN2-A160 500 LZMN3-A500 400 LZMN3-A400 320 LZMN3-A320 3.62 623.17 125.circuit current: 50 kA .89 211.250 3.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60204.96 980.496.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.847. VDE 0106.30 406.242 4.714.96 406.152 207.430.837 2. 4 pole .17 125.271 2.89 211. VDE 0106.496.496.Standard: IEC/EN 60204.358 10.496.MCCB . chænh doøng quaù taûi.271 2.065.612.77 279.17 125.250 3.60 125.89 211.714. IEC/EN 60947. switching and managing power in industry.211.496.17 125.89 211.034.250 3.271 2.388.271 2.250 3.065.363 10. heä thoáng phaân phoái ñieän Applications: Reliably and safely control.12 279.Soá cöïc: 3.219 2.271 2. 4 poles .065.Number of poles: 3.777 6. Ui: 1000V .Rated insulation voltage .Type of release: Thermo-magnectic release .500.496.89 211.777 16.242 10.271 2.065.787.065. in building and in machine construction.69 621. IEC 60068-2-30 .250 9. IEC/EN 60947.89 558.258 4.35 387.17 125.065.Rates short .Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc .47 211.17 125. doøng ngaén maïch 160 LZMN1-4-A160 125 LZMN1-4-A125 100 LZMN1-4-A100 80 LZMN1-4-A80 63 LZMN1-4-A63 50 LZMN1-4-A50 40 LZMN1-4-A40 50 kA 32 LZMN1-4-A32 25 LZMN1-4-A25 20 LZMN1-4-A20 250 LZMN2-4-A250 200 LZMN2-4-A200 160 LZMN2-4-A160 500 LZMN3-4-A500 400 LZMN3-4-A400 320 LZMN3-4-A320 5. baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch heä thoáng ñieän trong nhaø.065. CCC.004.250 3. CCC. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 13 .Ics = 100%Icu Technical Characteristics: .292.78 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.250 3.496.496.180. Thoâng soá kyõ thuaät: .065. chænh doøng quaù taûi.53 242.69 242.Moulded Case Circuit Breaker LZMN AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) ÖÙng duïng: Kieåm soaùt.271 2. Ui: 1000V .250 3.16 MCCB 4-Poles. IEC 60068-2-78.358 305.Doøng caét ngaén maïch: 50 kA .Rated operational voltage.89 211.492 6.271 6.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: kieåu töø nhieät .17 125.89 172.73 411.78 623.363 4.347 6. Ue: 690V (1) .Ics = 100%Icu (1) Loaïi LZMN1 coù Ui: 690V Normal switching capacity (LZMN) Doøng caét Doøng ñònh möùc (415V 50/60Hz) (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) MCCB 3-Poles.931 6.292.200.004.258.611.

Ue: 690V (1) .187. hieäu chænh ñöôïc doøng taùc ñoäng ngaén maïch vaø quaù taûi. 4 poles .321. IEC/EN 60947.288. Solid State. -AE.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc .Ics = 100%Icu (2) Technical Characteristics: .955 36.Moulded Case Circuit Breaker LZMN AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) ÖÙng duïng: Kieåm soaùt. chænh doøng quaù taûi.988 38. Adjustable .802.007.702 29.640. CCC.973.557..Kieåu ñieän töû (baùn daãn). VDE 0106. in building and in machine construction.998 12..916.Standard: IEC/EN 60204. Ui: 1000V .659 21.291 11.593.294.357.399 13.882.73 1.988.957. Thoâng soá kyõ thuaät: .871.761.76 477. IEC 60068-2-78.281 7. doøng ngaén maïch 630 LZMN3-AE630 400 LZMN3-AE400 630 LZMN3-VE630 400 LZMN3-VE400 50 kA 1600 LZMN4-AE1600 1250 LZMN4-AE1250 1000 LZMN4-AE1000 800 LZMN4-AE800 13. Time Delay. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 14 .MCCB . baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch heä thoáng ñieän trong nhaø.42 2.290.500. switching and managing power in industry.782. IEC 60068-2-78.540.952.72 847.416.060 41.075.009 7.674 27..106. Solid State. IEC 60068-2-30 . hieäu chænh ñöôïc doøng vaø thôøi gian taùc ñoäng. Thermal Magnetic.Kieåu ñieän töû.16 1.Taùc ñoäng kieåu töø nhieät. CCC.circuit current: 50 kA .733 59.394. heä thoáng phaân phoái ñieän Applications: Reliably and safely control. hieäu chænh ñöôïc doøng taùc ñoäng ngaén maïch vaø quaù taûi. 4 pole .74 686. -VE.176.988.17 1.207 834.Rated operational voltage.220.02 441. Ue: 690V (1) .240 32.271 27. IEC 60068-2-30 .92 3. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16..805. VDE 0106.84 1.Type of release: Electronic release .Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc. Adjustable . doøng ngaén maïch 630 LZMN3-4-AE630 400 LZMN3-4-AE400 630 LZMN3-4-VE630 400 LZMN3-4-VE400 1600 LZMN4-4-AE1600 1250 LZMN4-4-AE1250 50 kA 1000 LZMN4-4-AE1000 800 LZMN4-4-AE800 1600 LZMN4-4-VE1600 1250 LZMN4-4-VE1250 1000 LZMN4-4-VE1000 800 LZMN4-4-VE800 19.Ics = 100%Icu (2) (1) Loaïi LZMN1 coù Ui: 690V (2) Ics = 75%Icu vôùi LZMN4 Normal switching capacity (LZMN) Doøng caét Doøng ñònh möùc (415V 50/60Hz) (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) MCCB 3-Poles.73 2..397 23.39 2.06 2.47 1.689.499 32.38 1.42 754. IEC/EN 60947. Adjustable .Rated insulation voltage .Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60204.091.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: kieåu ñieän töû .636 1.01 Ghi chuù: -A.53 1.Rates short .38 MCCB 4-Poles..810. Ui: 1000V .Number of poles: 3.309.Soá cöïc: 3. chænh doøng quaù taûi.453.117 65.77 3.Doøng caét ngaén maïch: 50 kA .434 48.

667 4.666 5. CCC.62 683.622 2.Type of release: Thermo-magnetic release .732 2.889 228.121 7.32 237. IEC 60068-2-78.712 3.271.086.46 429.62 269.086.62 269.121 7. switching and managing power in industry.46 429.121 18.086.32 237.86 137.32 574.712 3. Thoâng soá kyõ thuaät: .349 7.87 5.667 4.448.712 3.667 11.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc. chænh doøng quaù taûi.915. IEC/EN 60947.026.271.915.448.Rated insulation voltage .121 7.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: kieåu töø nhieät .Soá cöïc: 3.46 429.68 137.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60204. CCC.667 4.271.667 4. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 15 Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 3.33 .68 137.712 3.33 722.32 237.Number of poles: 3.62 269.46 429.46 1.667 4.623 4.732 2.448.00 237.46 429.32 237.271.46 429.Standard: IEC/EN 60204.086.62 269.448. in building and in machine construction.423 341.915.423 11.448.409 4.889 7.712 3.500. baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch heä thoáng ñieän trong nhaø.62 269.915.667 4.32 237.Doøng caét ngaén maïch: 70 kA .271.121 7.68 390.732 2.915.086.121 7.Rates short .87 425.732 6.712 9.918.438.448.90 425. LZMS4 coù Ui: 1000V (2) Ics = 50%Icu cho LZMS1 Normal switching capacity (LZMS) Doøng caét (415V 50/60Hz) Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm MCCB 3-Poles.208. VDE 0106.086.915.32 237.667 4. 4 pole . Ui: 690V .69 189.284.Ics = 100%Icu (2) (1) Loaïi LZMS3.510 11.74 313.712 3.62 269.121 7.121 7.62 269.132.773.68 137.732 2.471. chænh doøng quaù taûi. heä thoáng phaân phoái ñieän Applications: Reliably and safely control.918.732 2.MCCB .68 137.915.55 722.550 3. IEC 60068-2-78.667 4.46 429.667 4.271. IEC 60068-2-30 .68 137.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc . VDE 0106.448. doøng ngaén maïch 160 LZMS1-4-A160 125 LZMS1-4-A125 100 LZMS1-4-A100 80 LZMS1-4-A80 63 LZMS1-4-A63 50 LZMS1-4-A50 LZMS1-4-A40 40 32 LZMS1-4-A32 LZMS1-4-A25 25 20 LZMS1-4-A20 250 LZMS2-4-A250 200 LZMS2-4-A200 70 kA 160 LZMS2-4-A160 125 LZMS2-4-A125 100 LZMS2-4-A100 80 LZMS2-4-A80 63 LZMS2-4-A63 50 LZMS2-4-A50 40 LZMS2-4-A40 32 LZMS2-4-A32 20 LZMS2-4-A20 LZMS3-4-A500 500 400 LZMS3-4-A400 LZMS3-4-A320 320 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. doøng ngaén maïch 160 LZMS1-A160 125 LZMS1-A125 100 LZMS1-A100 80 LZMS1-A80 63 LZMS1-A63 50 LZMS1-A50 LZMS1-A40 40 32 LZMS1-A32 LZMS1-A25 25 20 LZMS1-A20 300 LZMS2-A300 250 LZMS2-A250 70 kA 200 LZMS2-A200 160 LZMS2-A160 125 LZMS2-A125 100 LZMS2-A100 80 LZMS2-A80 63 LZMS2-A63 50 LZMS2-A50 40 LZMS2-A40 32 LZMS2-A32 20 LZMS2-A20 LZMS3-A500 500 400 LZMS3-A400 320 LZMS3-A320 MCCB 4-Poles.121 7.46 429. Ue: 690V (1) .32 237.915.732 2.62 269.086.732 2. IEC/EN 60947.712 3.circuit current: 70 kA .103.271.46 429.638.086.448.164.448.Rated operational voltage.394 7. Ue: 690V (1) .Moulded Case Circuit Breaker LZMS AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) ÖÙng duïng: Kieåm soaùt.320 3.68 137.22 297.086.121 7.448. 4 poles .271.68 137.66 269.02 429.026.62 269. IEC 60068-2-30 . Ui: 690V .086.Ics = 100%Icu (2) Technical Characteristics: .911.

IEC/EN 60947. Ui: 690V .30 2.Moulded Case Circuit Breaker LZMS AÙp toâ maùt daïng khoái (CB khoái) ÖÙng duïng: Kieåm soaùt.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: kieåu ñieän töû . IEC 60068-2-30 . VDE 0106.08 2.80 1. 4 pole .252 24.49 MCCB 4-Poles.03 3. switching and managing power in industry..650 45.683. Adjustable .499.32 Ghi chuù: -A.52 2..MCCB . -VE.914.674.02 2.324. Solid State.510 7.574 34.869.532 914.431 47. -AE.56 1. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 16 .Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.355 36. doøng ngaén maïch 630 LZMS3-AE630 400 LZMS3-AE400 630 LZMS3-VE630 400 LZMS3-VE400 1600 LZMS4-AE1600 1250 LZMS4-AE1250 70 kA 1000 LZMS4-AE1000 800 LZMS4-AE800 1600 LZMS4-VE1600 1250 LZMS4-VE1250 1000 LZMS4-VE1000 800 LZMS4-VE800 15.677 50. 4 poles .385. baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch heä thoáng ñieän trong nhaø.081.787..449 52.circuit current: 70 kA .980.156.Kieåu ñieän töû.Standard: IEC/EN 60204.15 512.688 74.231. IEC 60068-2-78.421.824.777.500. IEC 60068-2-78.866.44 3.178.83 2.67 1.770.26 794.346. in building and in machine construction. doøng ngaén maïch 630 LZMS3-4-AE630 400 LZMS3-AE400 630 LZMS3-4-VE630 400 LZMS3-4-VE400 1600 LZMS4-4-AE1600 1250 LZMS4-4-AE1250 70 kA 1000 LZMS4-4-AE1000 800 LZMS4-4-AE800 1600 LZMS4-4-VE1600 1250 LZMS4-4-VE1250 1000 LZMS4-4-VE1000 800 LZMS4-4-VE800 21. hieäu chænh ñöôïc doøng taùc ñoäng ngaén maïch vaø quaù taûi.Type of release: Electronic release .01 4.332 14. CCC.518.Ics = 100%Icu (2) (1) Loaïi LZMS3.199 67.38 1.080.864 35.547. Thoâng soá kyõ thuaät: .110. chænh doøng quaù taûi.984 8.775. IEC/EN 60947.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60204.40 2.078.107.Rated operational voltage. Adjustable .490 27.Soá cöïc: 3.69 874.28 4.Doøng caét ngaén maïch: 70 kA .252. Ue: 690V (1) .156 32.105.817.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc .530.754 16. CCC.16 3.Number of poles: 3. VDE 0106.46 2.850.249 1.456.Taùc ñoäng kieåu töø nhieät.743.23 987. chænh doøng quaù taûi.03 474. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. Thermal Magnetic. Ui: 690V .782 31.022 41.979 25.267 55.Kieåu ñieän töû (baùn daãn)..290 13. Solid State.522.287. heä thoáng phaân phoái ñieän Applications: Reliably and safely control.035.Ics = 100%Icu (2) Technical Characteristics: .130 40.24 1. IEC 60068-2-30 . Ue: 690V (1) .626. hieäu chænh ñöôïc doøng taùc ñoäng ngaén maïch vaø quaù taûi.Rates short . LZMS4 coù Ui: 1000V (2) Ics = 50%Icu cho LZMS4 Normal switching capacity (LZMS) Doøng caét (415V 50/60Hz) Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) MCCB 3-Poles. hieäu chænh ñöôïc doøng vaø thôøi gian taùc ñoäng.942..450. Adjustable ..584.454.Rated insulation voltage . Time Delay.788.

133.017.Cuoän thaáp aùp.75 53.39 98.797 886.507 1.75 53.830 1.017.440V AC/DC NZM4-XA12AC/DC NZM4-XA24AC/DC NZM4-XA110-130AC/DC NZM4-XA208-250AC/DC NZM4-XA380-440AC/DC Undervoltage release . khoâng coù tieáp ñieåm phuï (1) .225 988.09 51.623.72 68.440V AC/DC NZM1-XAL380-440AC/DC 886. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.623.925 1.130V AC NZM1-XAL110-130AC/DC 208 .39 98.89 59.240V 50/60 Hz NZM1-XU208-240AC 380 .72 68. LZM3(-4) 12V AC/DC NZM2/3-XA12AC/DC 24V AC/DC NZM2/3-XA24AC/DC 110 .797 886.69 59.133.39 98.133.72 (1) Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam hoaëc caùc nhaø phaân phoái uûy quyeàn cuûa Moeller ñeå bieát theâm thoâng tin veà loaïi coù keøm tieáp ñieåm phuï (2) Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän ñöôïc thoâng tin giaù. LZM3(-4) 24V 50/60 Hz NZM2/3-XU24AC 110 .130V 50/60 Hz NZM1-XU110-130AC 208 .250V AC/DC NZM1-XAL208-250AC/DC 380 .225 988.507 98.130V AC NZM2/3-XA110-130AC/DC 208 .994 842.Cuoän thaáp aùp.09 51.830 1.69 61.123 974.225 988.925 974.69 61.09 Shunt release .89 59.440V AC/DC NZM1-XA380-440AC/DC 12V AC/DC NZM1-XAL12AC/DC 24V AC/DC NZM1-XAL24AC/DC 110 .507 1.04 (1) 1.04 59.830 68.507 1.623.04 59. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 17 .89 59.09 51.507 1.250V AC/DC 380 .69 61.440V AC 50/60 Hz NZM2/3-XU380-440AC 24V DC NZM2/3-XU24DC 110 .797 842.440V AC 50/60 Hz NZM1-XU380-440AC 24V DC NZM1-XU24DC 110 .623.250V AC/DC NZM1-XA208-250AC/DC 380 .830 1.89 59.69 61.133.69 61. khoâng coù tieáp ñieåm phuï (1) .994 53.500.123 974. duøng cho LZM4(-4) 12V AC/DC 24V AC/DC 110 .09 51.75 51.75 53. duøng cho LZM1(-4) 12V AC/DC NZM1-XA12AC/DC 24V AC/DC NZM1-XA24AC/DC 110 .72 68.130V DC NZM2/3-XU110-130DC (1) (1) 1.994 842.Khoâng coù tieáp ñieåm phuï (1) .130V AC NZM1-XA110-130AC/DC 208 .130V DC NZM1-XUL110-130DC (1) Undervoltage release .Phuï kieän cho MCCB Accessories for MCCB Loaïi phuï kieän Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Shunt release .130V DC NZM1-XU110-130DC 24V 50/60 Hz NZM1-XUL24AC 110 .130V AC 208 . duøng cho LZM2(-4).925 1.133.04 59.830 1.72 68.04 59.Cuoän caét töø xa.017.994 842.225 988.225 59.797 886. duøng cho LZM2(-4).623.440V AC 50/60 Hz NZM1-XUL380-440AC 24V DC NZM1-XUL24DC 110 . khoâng coù tieáp ñieåm phuï.39 98.130V 50/60 Hz NZM1-XUL110-130AC 208 .994 842.240V 50/60 Hz NZM1-XUL208-240AC 380 .250V AC/DC NZM2/3-XA208-250AC/DC 380 .017.133.240V 50/60 Hz NZM2/3-XU208-240AC 380 .017.123 61.89 1.123 974.130V 50/60 Hz NZM2/3-XU110-130AC 208 .75 53.925 1.440V AC/DC NZM2/3-XA380-440AC/DC 988.123 974.017.925 1. duøng cho LZM1(-4) 24V 50/60 Hz NZM1-XU24AC 110 .123 974.797 886.72 68.Khoâng coù tieáp ñieåm phuï.925 1.04 59.830 1.39 Shunt release .

64 2.440V 50/60 Hz NZM3-XR380-440AC 24 .760 10.474.927 1.130V 50/60 Hz NZM2-XR110-130AC 208 .886.240V 50/60 Hz NZM3-XR208-240AC 380 .729.395.378.927 108.886.474.440V 50/60 Hz NZM4-XR380-440AC 24 .83 634. Laép ñaët kieåu treân döôùi hoaëc 2 CB ñaët ôû 2 tuû lieàn nhau (Söû duïng Bowden cable) LZM2(-4)+LZM2(-4) NZM2-XMVRL (2) (2) LZM2(-4)+LZM3(-4) NZM2/3-XMVRL (2) (2) LZM3(-4)+LZM3(-4) NZM3-XMVRL (2) (2) LZM3(-4)+LZM4(-4) NZM3/4-XMVRL (2) (2) LZM4(-4)+LZM4(-4) NZM4-XMVRL (2) (2) (1) Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam hoaëc caùc nhaø phaân phoái uûy quyeàn cuûa Moeller ñeå bieát theâm thoâng tin veà loaïi coù keøm tieáp ñieåm phuï (2) Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän ñöôïc thoâng tin giaù. khoâng coù tieáp ñieåm phuï.792.026 6.084.474.58 387.125 17.760 10.886.291.026 6.66 108.792.395.01 1.19 32. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.084.51 41.240V 50/60 Hz NZM2-XR208-240AC 380 .30V DC NZM2-XR24-30DC 110 .125 17.792.625 2.792.Coâng taéc phuï Standard auxilliary contacts (HIN) Without connection cable 1N/O M22-K10 1N/C M22-K01 With 3m connection cable 1N/O + 1N/C M22-CK11 2N/O M22-CK20 2N/C M22-CK02 Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 1.474.01 1.644 536.01 1. duøng cho LZM4(-4) 24V 50/60 Hz NZM4-XU24AC 110 .83 17.66 108.77 Bowden cable LZM1(-4) LZM2(-4) LZM3(-4) NZM-XBZ225 NZM-XBZ600 NZM-XBZ1000 Mechanical interlock .557 260.084. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 18 .125 17.171 23.130V 50/60 Hz NZM4-XR110-130AC 208 .01 43.792.Phuï kieän cho MCCB Accessories for MCCB Loaïi phuï kieän Maõ saûn phaåm Undervoltage release .66 108.125 1.760 10.83 634.625 43.084.792.927 1.58 387.240V 50/60 Hz NZM4-XU208-240AC 380 .250V DC NZM4-XR220-250DC Auxilliary contacts .130V DC NZM4-XR110-130DC 220 .58 387.66 108.440V AC 50/60 Hz NZM4-XU380-440AC 24V DC NZM4-XU24DC 110 .66 108.01 1.927 1.130V DC NZM3-XR110-130DC 220 .474.240V 50/60 Hz NZM4-XR208-240AC 380 .83 634.130V DC NZM2-XR110-130DC 220 .01 1.250V DC NZM2-XR220-250DC Duøng cho LZM3(-4) 110 .250V DC NZM3-XR220-250DC Duøng cho LZM4(-4) 110 .58 387.474.30V DC NZM3-XR24-30DC 110 .395.927 1.026 6.58 10.084.Khoaù lieân ñoäng cô khí Duøng cho 2 CB cuøng frame size hoaëc 2 frame size lieân tieáp.Cuoän thaáp aùp.760 10.760 10.468 689.125 17.62 LZM3(-4)+LZM4(-4) NZM3/4-XMVR (2) (2) LZM4(-4)+LZM4(-4) NZM4-XMVR 5.130V DC NZM4-XU110-130DC Remote operator (for remote switching of circuit breaker and switch-disconnector) Duøng cho LZM2(-4) 110 .886.595 325.83 634.395.026 387.09 LZM2(-4)+LZM3(-4) NZM2/3-XMVR (2) (2) LZM3(-4)+LZM3(-4) NZM3-XMVR 4. Laép ñaët lieàn keà LZM2(-4)+LZM2(-4) NZM2-XMVR 4.440V 50/60 Hz NZM2-XR380-440AC 24 .130V 50/60 Hz NZM3-XR110-130AC 208 .64 (2) (2) (2) (2) (2) (2) 382.83 634.130V 50/60 Hz NZM4-XU110-130AC 208 .500.395.211 286.395.886.084.30V DC NZM4-XR24-30DC 110 .98 Duøng cho 2 CB cuøng frame size hoaëc 2 frame size khaùc nhau.026 6.760 634. hoaït ñoäng ngöôïc nhau.125 17.886.66 6.927 1.58 387.026 6.

PN3.02 98. 3-pole Set of lugs for rear connection. N3 NZM1-XKAV NZM2/3-XKAV 382. PN1. N1.827 247.468. 1/2/3 NZM2.470.899 2.036. PN1. N2 NZM3.651.650 4. N2 NZM3.065 655. NZM4. N2 NZM3. N2 NZM3. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 19 . N4 Door coupling handle / drive Red / yellow padlockable NZM1. PN2. N4 NZM-XSTK NZM2-XSTS NZM3/4-XSTS 107.126 13.89 277. N2 NZM1-XC35 NZM2-XC75 218.40 NZM1. NZM4. NZM4.52 94... DMI NZM-XDMI612 NZM-XPC-KIT EASY400-POW NZM-XDMI-CAB 24. PN3.197 199.07 16. N1 NZM2. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. direct mounting on switch.52 62.713 2.80 26.526 5.199 49. top or bottom fixing NZM1. PN1.87 48.790 800.. padlockable NZM1.552.51 7.255. N1 NZM2.571.844 23. N4 Door coupling handle / drive Black / grey padlockable NZM1. PN1.03 1. N4 Mounting spacer Grid depth 17.45 8. N1.62 NZM1-XTVDVR NZM2-XTVDVR NZM3-XTVDVR NZM4-XTVDVR 814.35 12.600 6.01 88. PN3.04 100.181 45. DMI DMI NZM.406 123. PN2..189 33. N2 Mounting depth <= 600mm NZM1. PN3. NZM2.592 1. PN2.695 858. N4 of 4) Clip plate For top-hat DIN rail 35mm For top-hat DIN rail 75mm NZM1.315. N3. N3 NZM4.945. PN2. N1 NZM2.631. PN3. N1 NZM2. N3 NZM4.592 1.82 NZM1-XTVDV NZM2-XTVDV NZM3-XTVDV NZM4-XTVDV 756. N1 NZM2. PN3.. NZM. PN2.95 48. NZM4.Phuï kieän cho MCCB Accessories for MCCB Loaïi phuï kieän Moâ taû Ñöôïc laép ñaët vôùi Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) NZM1-XDV NZM2-XDV NZM3-XDV NZM4-XDV 392.197 306.361 1.08 Terminal covers.511 23. PN3.425 21.35 18. PN1.35 11. PN3. N2 NZM3.830 1. N3. NZM3.78 NZM1. N1.330. N3 NZM1-XKSA NZM2-XKSA NZM3-XKSA 154. PN3.500.221.98 All sizes NZM / PN / N .. N2 NZM3. N4 Mounting depth <= 600mm NZM3.306 1.592 1.10 140. N3 NZM4. N1 NZM2.214 276. N2 Mounting depth <= 400mm NZM3.99 NZM. 1250A Control circuit supply terminal For use with box terminals For M8 bolt-on terminals For M10 bolt-on terminals Toggle lever locking devide Accepts up to 3 padlock Data management interface (DMI) DMI unit Electronic trip devides only Software kit Power supply Cable To link between DMI and NZM (1) Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam hoaëc caùc nhaø phaân phoái uûy quyeàn cuûa Moeller ñeå bieát theâm thoâng tin veà loaïi coù keøm tieáp ñieåm phuï (2) Vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän ñöôïc thoâng tin giaù. PN1.46 39.32 9.38 52.644 461. PN1. NZM2.753 800.72 74. N3. PN1. PN1.018 9. N1 NZM2. N4 NZM1-XKR NZM2-XKR NZM3-XKR NZM4-XKR 552.. PN2. NZM2.188.826 9. PN2.32 NZM1/2-XV4 NZM1/2-XV6 NZM3/4-XV4 NZM3/4-XV6 87.197 185. PN1... N3 NZM4.58 NZM1/2-XAB NZM3-XAB 154.26 14.003 138. PN3.98 IP4X. N4 Shafts Mounting depth <= 400mm NZM1.156 1. 3-pole Top or bottom fixing Max.197 154.21 Handles Rotary handle / drive Black.731 444. PN2. N3.12 132.. N2 NZM3. N2.19 27.35 9. PN2.699 154. PN2.5mm (pack NZM1.

. coù chöùc naêng truyeàn thoâng nhö Profibus-DP.moeller. . soá cöïc 3 .ACB Maùy caét khoâng khí IZM ñöôïc saûn xuaát theo tieâu chuaån IEC/EN 60204-1. IEC/EN 60947.4 cöïc.. Modbus RTU. .http://www. vaän haønh vaø baûo döôõng ñöôïc thöïc hieän moät caùch toái öu. Tuøy choïn boä ñieàu khieån ñieän töû vôùi caùc chöùc naêng baûo veä thoâng thöôøng ñeán cao caáp. doøng ñònh möùc (In) töø 630 ñeán 6300A. IZM coù theå tích hôïp vaøo heä thoáng giaùm saùt chung do ñoù vieäc laép ñaët. vôùi 5 möùc doøng ngaén maïch: 50kA / 55kA / 65kA / 80kA / 100kA / 150kA.net Maùy caét khoâng khí .ACB Maùy caét khoâng khí .

44 3.500 (2) (2) 2.801.555 85.980..748.Caáp ñoä baûo veä: IP53 .31 2.428. 6.056.38 6.185 49. Ui: 1000V .523. V.773. 4P 400/415V ~ 50/60Hz 500/550V ~ 50/60Hz Ñieän aùp VAC 660/690V ~ 50/60Hz 630 800 1000 1250 65 KA 1600 2000 2000 2500 3200 3200 80 KA 4000 5000 6300 3200 4000 100 KA 5000 6300 ACB 3-Poles.741. .261.078. N.44 (2) (2) 7.27 7.245 78.724 68.125 199.145.705 55. 6300A Doøng caét 50kA.94 10.29 3.185.473 122.624.290..94 5.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60947 .009.59 2.00 (2) (2) (2) Lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän thoâng tin giaù Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.395.654 47.29 2. Kieåu laép coá ñònh (1): Khaû naêng ñoùng caét (B.735.486. 80kA.63 (2) (2) IZMB5-A630(WD) IZMB5-A800(WD) IZMB5-A1000(WD) IZMB5-A1250(WD) IZMB5-A1600(WD) IZMB5-A2000(WD) IZMN5-A630(WD) IZMN5-A800(WD) IZMN5-A1000(WD) IZMN5-A1250(WD) IZMN5-A1600(WD) IZMN5-A2000(WD) IZMN6-A2000(WD) IZMN6-A2500(WD) IZMN6-A3200(WD) IZMN7-A3200(WD) IZMN7-A4000(WD) IZMN8-A5000(WD) IZMN8-A6300(WD) IZMH7-A3200(WD) IZMH7-A4000(WD) IZMH8-A5000(WD) IZMH8-A6300(WD) 48.46 2.81 2.Rated operational voltage.055 166.555 104.158.109.44 4.81 (2) (2) 9.435 (2) (2) 149.59 5.075.861.19 2..919.158.66 3..924.805 82.339.Ics = 100% Icu . U.89 4.256 76.94 6.Standard: IEC/EN 60947 ..23 4.805 (2) (2) 124.Air Circuit Breaker IZM 58 Thoâng soá kyõ thuaät: .. 65kA.233. 8 800 (3): Loaïi phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû: A.889 62.) (A) (1)(2) (3)(4)(5) ACB 3-Poles.809.972.469.548 51.112.237.277.776 94.599.31 3..685 51.870 (2) (2) 2.080.168.Degree of protection (with front door gasket): IP53 .018.408.192 33. D 1000 50KA (4): Doøng ñònh möùc 1250 (5): Kieåu coá ñònh (F) hay keùo ra ñöôïc (WD) 1600 Ví duï: IZMN5-A1000(F) 2000 Doøng maùy caét IZM58 Doøng ñònh möùc 630 .31 3.956.59 2.Equiped with: Electronic overcurrent release (A type basic system protection) Horizontal main terminals Auxiliary contacts (2NO+2NC) Quy öôùc ghi maõ ACB IZM 58 (3 .25 12.919. 7.94 3.745 111.637.305 58. 100kA Soá cöïc 3P.334.090.Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc.635 54.378.Rated insulation voltage.poles) Doøng caét Doøng ñònh möùc IZM .75 3.375 57.033.69 2.495 174.751.752..Maùy caét khoâng khí ACB .95 4.166. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 21 Ñôn giaù (VNÑ) .565.546. .. (.349.139.38 4.500.995 39.786.292.88 10. .858. .58 3.Truyeàn thoâng: Phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû loaïi D hoå trôï truyeàn thoâng baèng giao thöùc Modbus RTU thoâng qua coång RS-485 .009.248..603.Communication: The D-type trip unit standardly support communication via Modbus RTU protocol using an RS-485 series port.635 40.262 48.157.168.055 64.870 141.529.435 43.017.88 2...50 3.849. Kieåu keùo ra ñöôïc 630 800 1000 1250 1600 2000 630 800 1000 1250 1600 2000 2000 2500 3200 3200 4000 5000 6300 3200 4000 5000 6300 50KA 65 KA 80 KA 100 KA Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (USD) IZMB5-A630(F) IZMB5-A800(F) IZMB5-A1000(F) IZMB5-A1250(F) IZMB5-A1600(F) IZMB5-A2000(F) IZMN5-A630(F) IZMN5-A800(F) IZMN5-A1000(F) IZMN5-A1250(F) IZMN5-A1600(F) IZMN5-A2000(F) IZMN6-A2000(F) IZMN6-A2500(F) IZMN6-A3200(F) IZMN7-A3200(F) IZMN7-A4000(F) IZMN8-A5000(F) IZMN8-A6300(F) IZMH7-A3200(F) IZMH7-A4000(F) IZMH8-A5000(F) IZMH8-A6300(F) 33.332.55 3.303.750 54. Ui: 1000V .305.203.930 36.384.531.626. 55kA.192 37.63 8.794 82.346.247.262 52..129 36.185.360.Phuï kieän trang bò saün: Phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû (Trip unit loaïi A) Ñaàu coát ra daïng naèm ngang Boä tieáp ñieåm phuï (2NO + 2NC) Technical Characteristics: .980.277. Ue: 690V . Ue: 690V .Ics = 100% Icu .Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc. H) 630 (2): Frame size: 5.01 3.

06 12. ..989.663 175.863 65.60 4..754.) (A) (1)(2) (3)(4)(5) ACB 4-Poles.44 5...618.426 52. IZM. N.35 (2) (2) (2) Lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän thoâng tin giaù Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. Ui: 1000V .589.Ñieän aùp caùch ñieän ñònh möùc.880.391.878.Ics = 100% Icu .Maùy caét khoâng khí ACB .799.069.Rated insulation voltage.174..777 133.201.20 3.230.Phuï kieän trang bò saün: Phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû (Trip unit loaïi A) Ñaàu coát ra daïng naèm ngang Boä tieáp ñieåm phuï (2NO + 2NC) Technical Characteristics: .33 2.933 63. Ue: 690V .Truyeàn thoâng: Phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû loaïi D hoå trôï truyeàn thoâng baèng giao thöùc Modbus RTU thoâng qua coång RS-485 .369.189.770 122. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 22 . Rating 65 KA Temperature In(A) 400C 600C 650C 700C 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6111 630 800 1000 1250 1568 2000 2425 3200 4000 5000 5859 630 800 1000 1250 1536 2000 2375 3200 3960 5000 5733 80 KA 100 KA 630 800 1000 1250 1600 2000 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 3200 4000 5000 6300 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) IZMB5-4-A630(F) IZMB5-4-A800(F) IZMB5-4-A1000(F) IZMB5-4-A1250(F) IZMB5-4-A1600(F) IZMB5-4-A2000(F) IZMN5-4-A800(F) IZMN5-4-A1000(F) IZMN5-4-A1250(F) IZMN5-4-A1600(F) IZMN6-4-A2000(F) IZMN6-4-A2500(F) IZMN7-4-A3200(F) IZMN7-4-A4000(F) IZMN8-4-A5000(F) IZMN8-4-A6300(F) IZMH7-4-A3200(F) IZMH7-4-A4000(F) IZMH8-4-A5000(F) IZMH8-4-A6300(F) 41.459. 6..Standard: IEC/EN 60947 .478.449.39 3.poles) Doøng caét Doøng ñònh möùc IZM .600 172.833 105.232 (2) (2) 3.448.66 16.301.507.11 4. Ui: 1000V ..72 3..Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc. H) 630 (2): Frame size: 5..122.937.22 2..217. U.. . Ue: 690V ..53 5.852.826 90.45 (2) (2) 9.77 10.889.Rated operational voltage.282. 7.889..06 3..369... IZM.Air Circuit Breaker IZM 58 Thoâng soá kyõ thuaät: .899..962.805..56 4.604.00 6..960.66 3.952.Communication: The D-type trip unit standardly support communication via Modbus RTU protocol using an RS-485 series port..483..904.294.375 (2) (2) 2.114.500 13.920 68.011.7-.40 10.545 224. -4.497.654.507 (2) (2) 156.920 49.214.531 209.882 55.Ics = 100% Icu .192 46.Degree of protection (with front door gasket): IP53 .53 6. Kieåu laép coá ñònh (1): Khaû naêng ñoùng caét (B. (.507.48 4.371.654. .279.86 7. 8 800 (3): Loaïi phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû: A. D 1000 50KA (4): Doøng ñònh möùc 1250 (5): Kieåu coá ñònh (F) hay keùo ra ñöôïc (WD) 1600 Ví duï: IZMN6-4-A2500(WD) 2000 800 1000 65 KA 1250 1600 2000 2500 3200 80 KA 4000 5000 6300 3200 4000 100 KA 5000 6300 ACB 4-Poles.819 76.449.Equiped with: Electronic overcurrent release (A type basic system protection) Horizontal main terminals Auxiliary contacts (2NO + 2NC) Quy öôùc ghi maõ ACB IZM 58 (3 .374.8-. V.629.509. IZM.754.629.Caáp ñoä baûo veä: IP53 .678.192 41.895 78..407 49.120..66 (2) (2) 129.5-.857 70.08 4.937.285.801 86.826 60.6-..500.826 65.60 4.Tieâu chuaån cheá taïo: IEC/EN 60947 .301.946.826 107..57 3.66 3.199.902 47.940 78.08 8.835..204.659.820 67.389 (2) (2) 129.822.75 (2) (2) IZMB5-4-A630(WD) IZMB5-4-A800(WD) IZMB5-4-A1000(WD) IZMB5-4-A1250(WD) IZMB5-4-A1600(WD) IZMB5-4-A2000(WD) IZMN5-4-A800(WD) IZMN5-4-A1000(WD) IZMN5-4-A1250(WD) IZMN5-4-A1600(WD) IZMN6-4-A2000(WD) IZMN6-4-A2500(WD) IZMN7-4-A3200(WD) IZMN7-4-A4000(WD) IZMN8-4-A5000(WD) IZMN8-4-A6300(WD) IZMH7-4-A3200(WD) IZMH7-4-A4000(WD) IZMH8-4-A5000(WD) IZMH8-4-A6300(WD) 60..22 2.887.684.027.18 3.98 13.500 224.389 277. Kieåu keùo ra ñöôïc 50KA Moái quan heä giöõa khaû naêng ñaày doøng ñònh möùc vaø nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc Frame size IZM.

) Caùc chöùc naêng môû roäng Boä nhôù nhieät Boä nhôù nhieät (coù theå ON/OFFû) Caùc löïa choïn môû roäng Hieån thò doøng ñieän pha. kW. f. V. cho pheùp caøi ñaët doøng ñieän & thôøi gian treã Chöùc naêng baûo veä môû roäng (xung ñoät nguoàn... trung tính vaø doøng roø Ñöa ra tín hieäu vi phaân veà traïng thaùi ñoùng caét cho chæ thò töø xa Khaû naêng phoái hôïp giöõa caùc CB (discrimination) Truyeàn thoâng qua giao thöùc Modbus RTU söû duïng coång giao tieáp RS-485 Ño löôøng caùc thoâng soá I. Pf. . kWhr vaø möùc ñoä soùng haøi Chæ thò thoâng tin baûo trì Hoài tieáp traïng thaùi loãi Giaùm saùt doøng ñoùng caét Khaû naêng xöû lyù tín hieäu ño töø caûm bieán nhieät Ghi nhôù thoâng tin söï coá Hieån thò thoâng tin caøi ñaët treân maøn hình coù ñoä phaân giaûi cao Khaû naêng laäp trình töø xa 23 V: U: D: .Optional Trip unit and control functions Phaàn töû ñieàu khieån ñieän töû for tailored solutions A: Ghi chuù: Daïng tieâu chuaån Coù theå löïa choïn Khoâng coù chöùc naêng naøy Chöùc naêng cô baûn Baûo veä quaù doøng Hieån thò traïng thaùi söï coá Ño giaù trò hieäu duïng thöïc teá Caøi ñaët baèng tay hoaëc töï ñoäng Tín hieäu söï coá thoâng thöôøng Caùc chöùc naêng baûo veä Baûo veä quaù taûi vôùi doøng quaù taûi ñieàu chænh ñöôïc vaø thôøi gian coá ñònh Baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch vôùi doøng ñieän vaø thôøi gian ñieàu chænh ñöôïc Baûo veä quaù taûi maïch trung tính Baûo veä ngaén maïch vôùi doøng ngaén maïch ñieàu chænh ñöôïc vaø thôøi gian coá ñònh Baûo veä ngaén maïch vôùi doøng ngaén maïch vaø thôøi gian ñieàu chænh ñöôïc Baûo veä töùc thôøi Baûo veä chaïm ñaát.

47 96.5 .47 96.59 27.35 38.800 380V .18 190.Boä ñeám soá laàn söû duïng) IZM58-XSZ 636.47 96.30V DC IZM58-XA24/30DC 1.Motor naïp loø xo) 24 . IZM58-XE415AC 1.47 96.127V DC IZM58-XE127DC 1.57 581. IZM58-XA415AC 1.000 110V AC 50/60Hz.000 220V DC 380 . luoân laép keøm vôùi tieáp ñieåm phuï IZM58-XHIS) 24 .700 Microswitch for shunt release IZM58-XHIS 454.200 415V AC 50Hz IZM58-XA415AC/05 1.800 230 .47 110.47 96.300 for 3 incomers IZM58-XMV3 2.800 Microswitch ready-to-close indication IZM58-XHIB 636.47 96.30V DC IZM58-XE24/30DC 1.18 198.Khoaù lieân ñoäng cô khí for 2 incomers IZM58-XMV2 1.274.25 110.800 110V DC 125 .57 96.500 110V DC 230 .546.800 Mechanical interlock (1 set per scheme) . IZM58-XE110AC/DC 1.60V DC IZM58-XA48/60DC 1.37 581.591.138.35 154.240V AC 60Hz. 220 . IZM58-XM110AC/125DC 9.276.60V DC IZM58-XM48/60DC 6. IZM58-XE230AC/250DC 1.800 220 .415V AC 60Hz Auxiliary contacts/Microswitches .900 200V DC 230 .47 96.591.45 198. 220 .Baûo veä thaáp aùp) 24 .37 380.595.591.800 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.800 Operation counter (counts the number of ON/OFF operations seen by the breaker .274.56 27.72 154.Khoái tieáp ñieåm phuï Microswitch common fault indication IZM58-XHIA 454.591.000 Undervoltage release with time relay 0.240V AC 50Hz.274.127V DC IZM58-XA127DC 1.240V AC 50Hz.25 190.57 581.800 48 .819.546.240V AC 50Hz.138.546. 220 .900 100 .200 Undervoltage release (to trip the breaker in case of system voltage drop .45 198.Phuï kieän cho ACB IZM 58 Accessories for ACB IZM 58 Loaïi phuï kieän Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Motor operator (to charge the main spring electrically .45 198.591.060 48 .138.274.415V AC 50/60Hz.415V AC 50/60Hz IZM58-XUV415AC 3. IZM58-XA230AC/250DC 1.Cuoän caét töø xa.138.Cuoän ñoùng CB töø xa) 24 .47 96.18 190. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 24 Ñôn giaù (USD) 380.18 190.591.591.56 93.700 Door interlock (to prevent opening of panel door in service & test positions) IZM58-XVT-AV 454.595.000 110V DC 230 .60V DC IZM58-XE48/60DC 1.30V DC IZM58-XU24/30DC 3.595.900 250V DC 380 .900 400V DC Shunt release (to trip the breaker from a remote location .060 110V AC 50/60 Hz. 220 .800 110V AC 50/60Hz.240V AC 50Hz IZM58-XM230AC/250DC 9.800 for 2 incomers & 1 Standby IZM58-XMV2+1 2.819.276.800 230 . IZM58-XM220AC/200DC 9.47 27.18 190.500 110V AC 50/60Hz.250V DC 415V AC 50Hz.5 s 48V DC IZM58-XUV48DC 3.240V AC 60Hz.56 .500 Closing release (to remotely close the breaker .47 96.591.800 110V DC 125 .240V AC 60Hz IZM58-XU230AC/220DC 3. IZM58-XU110AC/DC 3. IZM58-XA110AC/DC 1.415V AC 60Hz 230V AC 50Hz IZM58-XA230AC/05 1.125V DC 220V AC 50/60Hz.35 154.591.800 48 .250V DC 415V AC 50Hz.240V AC 50Hz.000 48V DC IZM58-XU48DC 3.415V AC 50/60Hz IZM58-XU415AC 3.500.56 38.591.595.30V DC IZM58-XM24/30DC 6.800 380V .800 Microswitch for undervoltage release IZM58-XHIU 454.800 220 .591. IZM58-XM415AC/400DC 9.138.500 220V DC 380 .800 110V AC 50/60Hz. IZM58-XUV110AC/DC 3. IZM58-XUV230AC/220DC 3.59 27.591.800 for 2 incomers & 1 Bus coupler IZM58-XMV2+C 2.47 96.45 96.57 581.546.240V AC 60Hz.

39 Loaïi laép noåi Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. caàu dao choáng doøng roø (RCD).04 9.000 7.800 719.67 22. Phuï kieän tuû ñaày ñuû giuùp vieäc laép ñaët ñöôïc nhanh choùng.51 2.112. . . 10. 42 cöïc (18mm). 4 6 10 14 204 x 158 x 73 204 x 194 x 73 204 x 266 x 73 204 x 338 x 73 MSS1-04/PS MSS1-06/PS MSS1-10/PS MSS1-14/PS 112.05 43.900 158.800 315. Giuùp vieäc quaûn lyù maïng ñieän moät caùch an toaøn vaø hieäu quaû.42 56. 20.Maët tuû ñöôïc laøm baèng vaät lieäu choáng chaùy. 3.500.96 19.400 29.27 37. 6.Thích hôïp cho vieäc laép noåi vaø aâm töôøng.32 14. 4.200 153.Ngoõ vaøo daây daãn: ñöôïc daäp saün ôû phía treân vaø döôùi ñaùy tuû. Ñaëc ñieåm : .09 20 28 42 380 x 234 x 73 380 x 306 x 73 570 x 306 x 73 MSF1-20/PS MSF1-28/PS MSF1-42/PS 483.600 373.84 9. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 25 . . 3.Khaû naêng chöùa: 2. .Theo tieâu chuaån quoác teá (IEC) vaø tieâu chuaån Anh (BS).Tuû ñieän maët nhöïa Consumer unit Coâng duïng: Duøng chöùa caàu dao töï ñoäng (MCB). thaân tuû baèng theùp coù phuû lôùp sôn tónh ñieän choáng ræ.700 246.800 6. 14.000 34. Khaû naêng chöùa (soá cöïc) Kích thöôùc thaân tuû (c x r x s) (mm) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Loaïi aâm töôøng 2.61 15. 3.59 67. 4 6 10 14 190 x 126 x 73 190 x 162 x 73 190 x 234 x 73 190 x 306 x 73 MSF1-04/PS MSF1-06/PS MSF1-10/PS MSF1-14/PS 116.300 1.Caáp ñoä baûo veä: IP40 . 28.600 258.000 617.65 20 28 408 x 266 x 73 408 x 338 x 73 42 612 x 338 x 73 MSS1-20/PS MSS1-28/PS MSS1-42/PS 561.400 932.

pole Base 3+1 4 .pole Base 3 .91 103.968 1-pole 335VAC 1 x 20kA SPC-S-20/335/1 501.pole 280VAC 335VAC 385VAC 20 20 20 Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 3.500.80 110.48 SPI-S-S1 SPC-S-S2-1+1 SPC-S-S2 SPC-S-S3 SPC-S-S4 SPC-S-S4-3+1 139.16 76.and multi-pole surge arresters are supplied with busbar) 1-pole 280VAC 1 x 20kA SPC-S-20/280/1 481.104 359.92 Plug-in surge arrester SPC-S.819.168 4-pole 280VAC 4 x 20kA SPC-S-20/280/4 1.709.58 76.Thieát bò baûo veä choáng seùt Surge protection Moâ taû Doøng ngaén maïch (kA) Maõ saûn phaåm SPD Class B Lighting current arresters SPI 440VAC 50/60Hz 260VAC 50/60Hz 260VAC 50/60Hz 35 50 100 SPI-35/440 SPI-50/NPE SPI-100/440 SPD Class C Plug-in surge arrester SPC-S Insert 1.30 30. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 26 .552 3-pole 280VAC 3 x 20kA SPC-S-20/280/3 1.906.296 628.533.738.848 4-pole 385VAC 4 x 20kA SPC-S-20/385/4 2.408 2-pole 335VAC 2 x 20kA SPC-S-20/335/2 1.613.pole Base 1 .344 219.43 21.552 475.pole Base 4 .81 38.120 8.63 139.90 70.309.85 28.309.02 236.896 1.184 370.99 Base 1 .760 1-pole 385VAC 1 x 20kA SPC-S-20/385/1 559.76 261.to 4 .pole Base 2 .309.153.90 22.99 33.170.263.928 365.760 29.11 92.38 139.267.424 327.824 3.528 4.944 20.152 2-pole 280VAC 2 x 20kA SPC-S-20/280/2 1.pole Base 1+1 2 .39 69.816 3-pole 385VAC 3 x 20kA SPC-S-20/385/3 1.pole Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.96 105.78 19.856 4-pole 335VAC 4 x 20kA SPC-S-20/335/4 2.13 22.440 3-pole 335VAC 3 x 20kA SPC-S-20/335/3 1. 1-to 4-pole Complete (2 .17 SPC-S-20/280 SPC-S-20/335 SPC-S-20/385 344.392 2-pole 385VAC 2 x 20kA SPC-S-20/385/2 1.

Tuû baûng ñieän xEnergy xEnergy Cuøng xEnergy keát noái töông lai Connect to the future with xEnergy 27 .

khoâng bao goàm chaân ñeá Roäng 425 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm Saâu 400 / 600 / 800 mm Caùc chöùng nhaän veà Type-Tested 28 .Tuû baûng ñieän xEnergy xEnergy Thoâng soá kyõ thuaät Tieâu chuaån saûn xuaát Tieâu chuaån kieåm nghieäm Phaân caùch beân trong Ñieän aùp hoïat ñoäng ñònh möùc Ue Doøng ñònh möùc Ie Doøng ngaén maïch Nhieät ñoä laøm vieäc Caáp ñoä baûo veä Caáu hình maïng Kích thöôùc IEC/EN 60 439-1 TTA / PTTA Töø daïng 1 ñeán daïng 4 690V / 50 .60 Hz Tôùi 4000A Tôùi 100kArms 350C (400C) up to 450C (500C) IP 31 / ip 55 TN-C / TN-C-S / TN-S / IT / TT Cao 2000mm.

Thieát bò nhaän daïng daáu vaân tay .Laép ñaët linh hoaït .Laép raùp ñôn giaûn Finger print .Titan . laø söï löïa choïn khoân ngoan cuûa baát kyø nhaø thaàu. RMQ .http://www. .Coù theå laép ñaët ôû nhöõng moâi tröôøng nguy hieåm ñoäc haïi .Khaû naêng löu tröõ: 100 vaân tay Foot and Palm switch .Söû duïng ñôn giaûn. giaûn dò vaø phong caùch hieän ñaïi. Moeller ñaõ tích hôïp ñeøn LED cho caùc thieát bò hieån thò. SL signal towers .Duøng baûo veä cho maùy moùc vaø heä thoáng khoûi söï truy nhaäp hay vaän haønh traùi pheùp. vôùi thieát keá tinh xaûo. .net Thieát bò ñieàu khieån chaáp haønh vaø hieån thò Command and control Caùc thieát bò ñieàu khieån chaáp haønh vaø hieån thò cuûa Moeller.000 giôø . RMQ16 .moeller.Thieát keá keát hôïp giöõa söï moäc maïc. khieán ngöôøi vaän haønh coù theå phaân bieät roõ raøng aùnh saùng ñeøn LED ngay caû trong moâi tröôøng aùnh saùng ban ngaøy.Caáp ñoä baûo veä cao (IP69) .Ñeøn baùo daïng thaùp . .Khaéc baèng coâng ngheä Laze.Chæ thò traïng thaùi laøm vieäc cuûa maùy chaáp haønh baèng hieäu öùng aùnh saùng vaø aâm thanh . chuû ñaàu tö cuõng nhö caùc nhaø tö vaán thieát keá.Khaû naêng laép ñaët ôû nhöõng moâi tröôøng ñoøi hoûi khaét khe veà coâng ngheä vaø ñieàu kieän laøm vieäc.Khaéc kyù hieäu baèng coâng ngheä Laze theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.Cöïc kyø goïn nheï . hieäu suaát laøm vieäc cao. vaø coâng ngheä xöû lyù hieäu öùng aùnh saùng tuyeät haûo.Keát caáu cô khí vöõng chaéc.Ñeøn LED coù thôøi gian “soáng” tôùi 100. . tin caäy . .Coù theå laép ñaët ôû moâi tröôøng ñoøi hoûi cao veà choáng chaùy noå. ñeøn baùo. Ñieàu naøy toái quan troïng ñeå ñaûm baûo möùc ñoä an toaøn vaø tin caäy tuyeät ñoái cho caùc maùy vaän haønh cuõng nhö ngöôøi vaän haønh.

....436 Nuùt nhaán ñaàu loài 78.72 5.606 87.38 8.41 4.20 7.-G: Green .911 125.689 116.017 78...-Y: Yellow .689 116.52 7.12 Nuùt nhaán ñaàu loài.52 7. coù chæ thò .72 Nuùt nhaán .49 6.-S-X0: Black .coù ñeøn saùng (Illuminated) UL/CSA 4X.31 2.khoâng coù ñeøn saùng (Push button) UL/CSA 4X.20 7.. 69K Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Maõ saûn phaåm Nuùt nhaán ñaàu baèng.41 4.-W-X1: White .58 7.4mm laøm cho saûn phaåm coù khaû naêng choáng maøi moøn..37 9.017 78. IP67. Indicator Light Nuùt nhaán.26 4.52 7.72 5.300 94..Maøu traéng.89 9.41 4. nhaán vaø nhaán ñeå traû veà 5.526 M22-DLH-Y 108..58 6. coù chæ thò M22-D-S M22-D-W M22-D-R M22-D-G M22-D-Y M22-D-B M22-D-R-X0 M22-D-G-X1 M22-D-S-X0 M22-D-W-X1 M22-D-X M22-DG-X Ba loaïi nuùt nhaán RMQ-Titan Nuùt nhaán keùp Nuùt nhaán ñaàu baèng 62.017 87.-W: White .647 154..Maøu ñoû.138 124.61 .126 125.443 Ñôn giaù (VNÑ) M22-DRL-W M22-DRL-R M22-DRL-G M22-DRL-Y M22-DRL-B M22-DRL-R-X0 M22-DRL-G-X1 M22-DRL-S-X0 M22-DRL-W-X1 M22-DRL-X 138.802 62.500.73 4.828 M22-DLH-S-X0 118.Maøu ñen .Maøu traéng .100 107.. Ghi chuù maõ maøu .20 7.802 62.58 6..Maøu xanh luïc.323 138.Maøu xanh da trôøi .217 103. IP67.526 M22-DLH-R M22-DLH-G 108.323 138.07 5.606 87.37 9..689 116.Maøu ñoû .647 154.100 107.81 M22-DRLH-W M22-DRLH-R M22-DRLH-G M22-DRLH-Y M22-DRLH-B M22-DRLH-R-X0 M22-DRLH-G-X1 M22-DRLH-S-X0 M22-DRLH-W-X1 M22-DRL-X 154. Selector Switch.99 5. töï traû veà .300 132.81 3.300 132..138 124.828 M22-DLH-W-X1 118. töï traû veà M22-DH-S M22-DH-W M22-DH-R M22-DH-G M22-DH-Y M22-DH-B M22-DH-R-X0 M22-DH-G-X1 M22-DH-S-X0 M22-DH-W-X1 M22-D-X Ñôn giaù (VNÑ) M22-DR-S M22-DR-W M22-DR-R M22-DR-G M22-DR-Y M22-DR-B M22-DR-R-X0 M22-DR-G-X1 M22-DR-S-X0 M22-DR-W-X1 M22-DR-X 107.52 7.73 4.49 6.100 107.02 8.73 4.31 5.911 147. nhaán vaø nhaán ñeå traû veà 3..72 5.564 8.647 154.802 62.81 3.526 M22-DLH-B 108.341 6.07 7..73 4.81 3.96 8. 13.07 7.96 8.708 72.911 147.81 4..52 7.017 78.07 7.138 132. nuùm vaën. töï traû veà M22-DL-W M22-DL-R M22-DL-G M22-DL-Y M22-DL-B M22-DL-R-X0 M22-DL-G-X1 M22-DL-S-X0 M22-DL-W-X1 M22-DL-X Coâng ngheä hieän ñaïi khaéc baèng lazer cho taát caû caùc kieåu font chöõ.126 163.73 5.49 6.300 132.323 138.37 9.330 Ñôn giaù (USD) Nuùt nhaán ñaàu baèng. hình aûnh.217 103.330 84.96 8.20 4.26 6.911 147. nhaán vaø nhaán ñeå traû veà 6.126 163.100 107.-R: Red .73 4.138 124.38 8.72 Nuùt nhaán ñaàu loài.38 8.49 7.89 9. töï traû veà M22-DLH-W 108.02 8. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 30 Ñôn giaù (USD) Nuùt nhaán ñaàu baèng..61 Nuùt nhaán ñaàu loài..99 M22-DRH-S M22-DRH-W M22-DRH-R M22-DRH-G M22-DRH-Y M22-DRH-B M22-DRH-R-X0 M22-DRH-G-X1 M22-DRH-S-X0 M22-DRH-W-X1 M22-DR-X 124.606 49. coù chæ thò .708 72.802 72.-G-X0: Green .02 8.Maøu vaøng .564 9.81 3.100 116.342 103.Push Button.017 78.341 7.. 13.41 2.138 124.017 78.323 147.342 94.323 138.58 6.02 5.526 108.26 6.81 3. taêng tuoåi thoï cuûa saûn phaåm.708 49.Maøu ñen.31 5.-S: Black . ñeøn baùo. 69K Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Maõ saûn phaåm Nuùt nhaán ñaàu baèng. coù chæ thò ATEX x Nuùt nhaán .217 103.-B: Sky blue . bieåu töôïng.38 8.217 79.606 87.89 9..802 62.802 62.342 94. 94.38 8. khieán caùc saûn phaåm RMQ-Titan cuûa Moeller mang moät phong caùch chuaån möïc vaø thaåm myõ cao.342 94.72 6.72 5.828 M22-DLH-G-X1 118.81 Nuùt nhaán ñaàu loài. nhaán vaø nhaán ñeå traû veà 4.37 9.89 7.828 M22-DL-X 79..96 7. Chieàu saâu tôùi 0.37 9.342 94.138 124.708 72.49 6..-R-X0: Red .52 8.126 163.58 6.526 M22-DLH-R-X0 118.443 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.647 163.49 6.100 107.647 154.31 5.26 6..Maøu xanh luïc .689 94.

77 M22-L-X 45.68 10.017 M22-L-Y 59. 69K Nuùt nhaán ñaàu naám.16 7.281 10.29 M22-WRK3 M22-WRK3-1 M22-WRK3-2 ATEX x Coâng ngheä tích hôïp ñeøn LED vaøo caùc saûn phaåm RMQTiatan cho ta khaû naêng phaân bieät roõ raøng aùnh saùng cuûa ñeøn baùo ngay khi ñaët ngoaøi aùnh saùng ban ngaøy.68 M22-WRLK-G 176.221 9. IP67.29 M22-WK M22-WR 153.23 M22-DDL-WS-X1/X0 168.310 29.236 3.813 107.281 M22-WLK-B 176.68 10.036 9.310 29.813 118.236 3.68 M22-WRLK3-B 176.221 153.89 9.281 10.281 10.059 145.29 9.68 .73 4.77 M22-DRP-S M22-DRP-R M22-DRP-G M22-DRP-Y M22-DRP-R-X0 M22-DRP-G-X1 M22-DRP-S-X0 M22-DRP-W-X1 M22-DRP-S-X0 M22-DRP-R-X0 M22-DRP-G-X1 M22-DRP-Y-X Nuùm vaën khoâng khoùa (Selector switch) UL/CSA 4X.79 8.16 7.59 M22-LH-W 78.23 M22-DDL-S-X7/X7 168.221 153.832 10.68 10.76 153.017 M22-L-B 59.059 145. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 31 10. Push Button.281 10.79 145.832 10.264 VAC) Nuùm vaën coù khoùa (key-operated) UL/CSA 4X.53 6. 69K 2 positions Nhaán vaø nhaán ñeå traû veà Töï traû veà M22-WLK-W 176.59 3 positions M22-WS3 488.059 - 8. moïi lónh vöïc nhôø daûi ñieän aùp hoaït ñoäng roäng (18 .310 29.116 118.59 M22-LH-R 78.116 95.23 M22-DDL-GR 157.68 10.832 10.126 163.43 145.. töï traû veà M22-DP-S M22-DP-R M22-DP-G M22-DP-Y M22-DP-R-X0 M22-DP-G-X1 M22-DP-S-X0 M22-DP-W-X1 M22-DP-S-X0 M22-DP-R-X0 M22-DP-G-X1 M22-DP-Y-X 107.281 10.23 M22-DDL-GR-GB1/GB0 168. 13.281 M22-WLK-R 176.79 8.764 4. Ñieàu naøy goùp phaàn naâng cao ñoä tin caäy cuûa saûn phaåm trong quùa trình hoaït ñoäng. nhaán vaø nhaán ñeå traû veà 6.017 M22-L-R 59.236 3. 13.29 M22-WRK M22-WKV 3 positions M22-W3 153.236 3. IP66 2 positions Thumb-grip Rotary button M22-W 153.73 4.059 145.29 9.363 36.764 2.832 10.832 10.68 M22-WRLK-Y 176.56 M22-DDL-WS 157.116 118.116 118.054 Nuùt nhaán ñaàu naám.59 M22-LH-B 78.53 7.68 10. 13.16 7.281 M22-WLK3-Y 176.116 118. IP67. Caùc saûn phaåm RMQ-Titan giôø ñaây coù theå thaâm nhaäp vaøo taát caû moïi ngaønh.017 M22-L-X 45.68 M22-WRLK3-Y 176. coù ñeøn chæ thò START STOP START STOP + - Nuùt nhaán hình naám (Mushroom actuators) UL/CSA 4X.89 9. IP66 2 positions MS 1 lock mechanism M22-WS 488.817 9.116 118. Indicator Light Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) M22-DDL-GR-X1/X0 168.53 6.310 29.281 10.126 163.281 10.68 M22-WRLK-R 176.68 M22-WRLK-B 176.Nuùt nhaán.281 M22-WLK3-R 176.126 163.59 Nuùm vaën coù ñeøn saùng (Illuminated selector switch) UL/CSA 4X.73 4.59 M22-LH-Y 78.89 9. 13.221 153.281 10. 13. IP67.73 4.68 10.363 36.59 M22-LH-G 78.79 8.281 M22-WLK3-G 176.281 10.59 M22-WRS 488. 69K Daïng ñaàu loài.817 9.126 163.59 M22-WRS3 488.16 7.68 10.89 9.68 10.89 8.39 Ñeøn baùo (Indicator light lens assemblies) UL/CSA 4X.126 163.73 2..221 9.281 M22-WLK-G 176.813 107.236 3. nuùm vaën.281 3 positions M22-WLK3-W 176.16 7.79 - MS 2-20 lock mechanism M22-WS-MS* M22-WRS-MS* 600.89 9.017 M22-L-G 59.221 163.221 9.30 V AC/DC vaø 85 .23 M22-DDL-WS-GB1/GB0 168.53 6.126 163.813 107.16 7.29 M22-WK3 M22-WR3 153.89 9.56 Nuùt nhaán keùp. ñeøn baùo.059 8.281 M22-WLK3-B 176.221 9.68 M22-WRLK3-G 176.832 10.29 9.281 M22-WLK-Y 176.126 139.16 5.68 M22-WRLK-W 176.23 M22-DDL-S-X4/X5 168.68 M22-WRLK3-W 176.68 10.116 118.281 10.68 M22-WRLK3-R 176.29 9.281 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.39 M22-WS3-MS* M22-WRS3-MS* 600. hình noùn Daïng ñaàu baèng M22-L-W 59.500. Selector Switch.

17 M22-PV/K01 319.64 M22-WRS/K11 Nuùt nhaán. IP67. IP67.Boä ñaày ñuû nuùt nhaán.860 29. IP67. IP66) M22-WRK/K10 208. coù ñeøn LED traéng. coù oå khoaù IP66.39 M22-I2-M1 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. black) 598.14 .766 36.92 Maõ saûn phaåm Nuùt nhaán.757 8.. IP69K Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 418.64 M22-WRK3/K20 252. IP69K Nuùt nhaán döøng khaån caáp.907 17.907 17. Complete units for flush mounting Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) M22-D-G-X1/K10 134..516 12.976 36. IP66 (Thump-grip. IP69K M22-PVS/K01 Selector switch actuators.716 21. IP66 M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W Nuùt nhaán döøng khaån caáp..757 8.30 Nuùt nhaán coù oå khoaù (key-operated buttons. ñeøn baùo. ñaàu nhaán hình naám. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 32 480.17 M22-D-R-X0/K01 134.500.160 19.454 25. IP69K 595.534 12. IP67.39 M22-D-R-X0/KC11/I 286.34 M22-PV/K11 361.36 Nuùt nhaán keùp. IP69K.11 Two-way pushbutton stations. without indicator light M22-D-G-X1/KC11/I 286.

IP66..34 M22-PV/KC11/IY 484.82 563.393 Ñôn giaù (USD) 657. IP67.Boä ñaày ñuû nuùt nhaán. Complete units for flush mounting Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Two-way pushbutton stations.81 M22-R1K Nuùt nhaán döøng khaån caáp. IP69K M22-I3-M2 M22-I3-M1 705.157 34.006 42.73 Nuùt nhaán coù oå khoaù (key-operated buttons.102 39. IP69K M22-PV/KC02/IY 484. IP69K Nuùt nhaán döøng khaån caáp. with indicator light. IP66 42. IP66) M22-WRS/KC11/I 706. coù oå khoaù. IP67. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 33 765..13 Potentionmeter. white Three-way pushbutton stations..070 29. ñaàu nhaán hình naám.070 29. IP66.984 46.500.34 M22-PVS/KC11/IY Ghi chuù: K10: 1N/O 0N/C K01: ON/O 1N/C K11: 1N/O 1N/C Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.42 . IP69K. ñeøn baùo.

Phuï kieän ñi keøm cho nuùt nhaán.64 2.39 M22-I2-M1 480.42 1. maøu ñen (RAL9005) M22S-ST-D(5. 53.606 87.274 76.79 1 2 3 4 6 1 2 3 M22-I1 M22-I2 M22-I3 M22-I4 M22-I6 M22-E1 M22-E2 M22-E3 130.23 11.264V AC Surface mounting enclosures.187 236.606 130.357 4.160 130.50 M22-K10 M22-KC10 M22-K01 M22-KC01 43. 1.276 130.860 29.62 0.160 130. 8.102 39. 8.059 8.62 4. IP67.960 41.070 29.82 Colour Enclosure Nuùt döøng khaån caáp 1N/O 1N/C Nuùt döøng khaån caáp coù khoùa 1N/O 1N/C Button Khoùa 2 vò trí 1N/O 1N/C 1N/O 1N/C 1N/O 1N/C Stop/Start 2N/O 2N/C 3N/O 3N/C Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. 12) 23.168 1.160 168. 6. 60mm Taám in nhaõn Boä keát hôïp tieáp ñieåm phuï vaø boä coá ñònh tieáp ñieåm Ñeøn LED (Font fixing) 1 N/O 1 N/O 1 N/C 1 N/C Coù daùn taám in nhaõn x 1 N/O vaø 1 N/C 1 N/O 1 N/C 12 .14 M22-I3-M1 657.31 5.802 87.907 17.27 2.23 11. 4 vò trí gaén tieáp ñieåm Tieáp ñieåm phuï thöôøng môû Tieáp ñieåm phuï thöôøng ñoùng Maùc hieån thò ñoàng boä Maùc hieån thò ñoàng boä Estop.624 43.907 286.14 7.89 10. 93) 23. IP67 Number of ways 1 M22-IYI 145.417 1.31 7. 10.28 M22-PV/KC11/IY 484.42 1.89 7.31 5.36 20.417 M22S-ST-GB(0.984 46.31 5.89 Phuï kieän Boä coá ñònh tieáp ñieåm (Fixing adapter) Maõ saûn phaåm Moâ taû Laép maët tröôùc.160 130. 11. troøn. 90mm Estop.187 7.64 2.81 5. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 34 .34 M22-PVS/KC11/IY 765.624 2. 11.64 M22S-ST-X(52.160 3.624 43.624 43. 3 vò trí gaén tieáp ñieåm Laép maët tröôùc.160 168. 89. 88.37 6.89 7.063 105. coâng taéc chuyeån maïch.42 M22-WRS/KC11/I 706.81 3. 10.904 332.28 14.500. 6. IP69K Flush mounting plates Flushbutton station.606 87.89 7.30V AC 85 .27 1. 7.81 M22-D-G-X1/KC11/I M22-D-G-X0/KC11/I 286.606 87.393 42.960 20.89 10.39 17.832 186.42 M22-XAK M22-XBK M22-XST M22-AK11 76.64 2. 5. 12) 23. 7.39 M22-AK10 M22-AK01 M22-LED-W M22-LED-R M22-LED-G M22-LED-B M22-LED230-W M22-LED230-R M22-LED230-G M22-LED230-B 62.802 62. ñeøn baùo Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) M22-A M22-A-GVP M22-A4 20.832 186.417 30 x 50mm.274 6.

83 1.564 7. IP66 Round.83 1.69 38.92 0.417 23.157 563.37 M22-XZK-GB99 M22-XZK M22-XYK1 37. M22-PVL.153 30. IP67.13 M22S-ST-GB0 M22S-ST-GB1 M22S-ST-GB5 M22S-ST-GB6 M22S-ST-GB7 M22S-ST-GB8 M22S-ST-GB10 M22S-ST-GB11 M22S-ST-GB12 23.28 2.43 0.42 1.274 76.500.61 M22G-XGPV 124.417 30.602 76.92 0.254 15.42 1.43 0.42 M22S-ST-X M22S-STDD-X M22-XST 7. IP69K Spring-return Stay-put.62 M22-XAK M22-XBK1 76.Phuï kieän ñi keøm cho nuùt nhaán.92 0.42 1.417 1.417 23.602 37. 30 x 50mm Legend holder without label.153 30.83 2.83 1. IP66 Lettering black. IP66 Complete legend plates.28 ) ) Blank Aluminium Emergency-Stop Blank Emergency-Stop in 4 languages Emergency-Stop in 4 languages Bank Emergency-Stop in 4 languages Fits to flush or enclosed operators For M22-PV.86 0.52 80. 33 x 50mm 50 x 50mm Diameter = 90 mm Diameter = 60 mm Guard ring for Emergency-Stop button.254 15.247 834.42 1.602 37. coâng taéc chuyeån maïch.157 15. black For actuators.157 563.62 4.69 53.417 23.274 4.254 15.321 881. IP65 Sealable shround for Emergency-Stop button.063 0.057 38.157 563.83 1. IP65 Button plates for pushbutton actuators Maõ saûn phaåm Moâ taû 1N/O 1N/C 1N/O 1N/C 1N/O 1N/C 1N/C Impedance R (k 1 4.417 23.42 1. 30 x 50mm For double actuators.42 1. IP66 Round.157 34.92 0.0AUTO Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) FAK-S/KC11/I FAK-R/KC11/I FAK-R/V/KC11/IY FAK-R/V/KC01/IY 638.157 563.153 30.417 23. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 35 . Pull to release Emergency Stop actuator Protentiometer.55 M22-R1K M22-R4K7 M22-R10K M22-R47K M22-R100K M22-R470K 563.62 M22-XGPV 125.AUTO MAN.42 1.28 4.417 23. M22-PVS Flush M22-PL-PV M22-XD-S M22-XD-W M22-XD-R M22-XD-G M22-XD-Y M22-XD-B M22-XD-G-X1 M22-XD-R-X0 M22-XDH-S M22-XDH-W M22-XDH-R M22-XDH-G M22-XDH-Y M22-XDH-B M22-XDH-G-X1 M22-XDH-R-X0 Ghi chuù: Thoâng tin veà caùc loaïi phuï kieän khaùc xin vui loøng lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam hoaëc caùc Ñaïi lyù uûy quyeàn cuûa Moeller.83 1. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.254 15.254 23.093 7.153 37.13 34.92 0. black.42 1.92 1.28 2.13 34.417 23.321 638.602 4.137 7.13 34. ñeøn baùo Phuï kieän Foot and palm switches.274 2.417 23.274 4.7 10 47 100 470 Impedance R (k STOP START OFF ON RUN FAULT OFF ON MAN.153 30.13 34.42 1.62 M22-XAK1 76.157 563.417 23. 30 x 75mm Insert plate for legend holder Emergency-Stop lables.093 6.153 30.13 34.254 15.42 1.41 50.

boä coá ñònh tieáp ñieåm.11 A22M-RLTH-WS 67.488 5.121 5. töï giöõ A22M-RLT-WS11 60.897 4.952 1.539 3. töï traû veà Nuùt nhaán ñaàu loài.561 2. indicator light .43 A22M-RLTR-RT 109.03 0 90.STOP 56. töï traû veà A22M-RD-11 Without 37.button) .94 600 82.238 15. thöôøng ñoùng) A22-E.58 A22-RLF-RT 31.539 3.IP65 Nuùt nhaán ñaàu baèng.IP65 Daïng ñaàu baèng Daïng ñaàu loài.IP65 Nuùt nhaán ñaàu loài.561 2.500.284 3.66 116.94 A22M-RL-WS 42.28 A22M-RD-10 37.53 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.Push button.823 7.693 2.08 Nuùt nhaán keùp A22M-QDDL-11/10 Nuùt nhaán hình naám (Mushroom actuators) .10 Nuùt nhaán hình naám.11 A22M-RP-RT10 67. caû boä (ñaàu nhaán.897 4.539 3.94 A22M-RL-RT 42.28 A22M-RD-X 30.94 A22M-RL-GN 42.11 A22M-RLTH-GN 67.897 4.43 A22M-RLTR-GE 109. coù khoaù 2 positions A22M-RS 0 60 3 positions 218.11 A22M-RLTH-GE 67. töï traû veà A22M-RP-GN11 67.959 6.Stop actuators) . hình noùn A22-RLF-WS 31.903 4.48 Nuùm vaën (Selector switch actuators) .43 A22M-RLTR-WS 109.66 A22M-RLT-RT 56.IP65 Nuùt nhaán ñaàu naám. tieáp ñieåm.58 A22-RLF-GN 31.16 A22M-RWK3R A22M-RWK3 45 Rotary button.952 1. selector switch.11 331.539 3.733 3.94 A22M-RL-GE 42.545 13. coù khoaù A22M-RPSR Nuùt nhaán döøng khaån caáp (Emergency .204 1.238 15.952 1.IP65 Thumb-grip 2 positions 3 positions A22M-RWK1V 900 A22M-RWK1R 0 60 90.488 5.66 A22M-RLT-GN 56.623 20.897 4.959 6.952 1.488 5.999 5.Khoâng coù ñeøn saùng (Push button) .43 A22M-RLTR-GN 109.561 2. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 36 . töï traû veà Nuùt nhaán ñaàu baèng.48 85.959 6.11 A22M-RLTH-RT 67.897 4.58 A22-RLF-BL 31.561 2.959 6.A22 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Phuï kieän cho ACB IZM 58 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Nuùt nhaán .25 A22M-RS3 600 256.693 2.58 A22-RLF-GE 31.53 A22M-RS3-KMS1-A4 450 256.66 A22M-RLT-GE 56.IP65 Nuùt nhaán ñaàu naám.83 A22M-RLTH-WS11 67.12 Nuùt nhaán coù ñeøn saùng (Illuminated push .897 4. khoâng khoaù.952 1.48 A22M-RWK1 450 90.65 A22M-RLT-WS 56.44 Ñeøn baùo (Indicator light lens assemblies) .

23 A22M-RD-10/K01 53.101 18.A22 ACB IZM 58 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) A22M-RD-11/K10 53.47 Selector Switch Thumb-Grip Handle.stop Actuator..20 11. IP65 A22-RLT-xx/E6/K**/F/LED-x A22M-RS/K10 247.STOP/K01 85.stop Actuator.64 A22-E.295 3.235 4.000 14.03 A22-RWK3R/K20 139.500. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 37 .788 8. IP65) A22-RLF-xx/F/LED-x A22-BFT(230/6V)-xx A22-RLF-xx/F/GL24 A22-BFT(415/6V)-xx A22-RLF-xx/FR/GL130 A22-RLF-xx/FR(230-6V)/LED-x(6V) A22-BFT(230/6V)LED-x 80.Boä ñaày ñuû nuùt nhaán ñeøn.999 5. IP65 Boä nuùt nhaán döøng khaån caáp (E. baùo.483 Boä nuùt nhaán döøng khaån caáp (E.86 Boä nuùt nhaán coù ñeøn (Push Button.25 A22-RLT-xx/E6/K**/FR/GL130 Complete Units for surface mounting.20 Color symbol xx LED color symbol xx White Green Red Yellow Blue WS GN RT GE BL* White Green Red Yellow Blue W G R Y B Contact symboy ** 1M 1B 10 01 Ghi chuù: K10: 1N/O 0N/C K01: 0N/C 1N/O K11: 1N/O 1N/O Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. IP65) Pull to release A22-RPV/K01 Ñôn giaù (VNÑ) 175.. IP65 (Flush mounting) Ñôn giaù (USD) A22-RWK1V/K10 82. IP65) Boä ñeøn bieán aùp (Indicator Light-Transformer Stepdown. IP65) Turn to release 10.189 5.721 11. IP65 A22M-RD-11/KC/I A22M-RD-10/KC/I Key: 184.23 Maõ saûn phaåm Boä nuùt nhaán.295 3.. IP65) Key Operated.16 Boä ñeøn baùo khoâng coù bieán aùp (Indicator Light. (Complete unist for mounting) Phuï kieän cho .97 A22-RLT-xx/E6/K**/GL24 A22M-RS3/K20 301.721 184.

1 position Gray/Black.4W. 3 position Gray/Black.94 1.45 8.952 46.17 9. Surface/Rear mounting 1N/O.Phuï kieän ñi keøm cho nuùt nhaán.29 1. Flush mounting 1N/C. coâng taéc chuyeån maïch.986 8.121 5.180 1. ñeøn baùo Phuï kieän Maõ saûn phaåm Moâ taû Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 3 vò trí gaén tieáp ñieåm A22-BE6 A22-BE3C 7.01 1.43 0.54 0.94 2.180 31. 2.734 0.342 21.986 4.16 Gray/Black.986 8. 4 position Gray/Black.54 0.80 31.94 * * * * 2W / 24V 2.464 134.94 1. 2.128 8.01 3. Surface/Rear mounting A22-EK10 A22-EK01 A22-EC20 A22-EC02 A22-EC11 A22-EK01C A22-EK10C 21.986 8.29 3.80 1.52 5.838 24.54 0. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 38 .986 8.838 1.4W. 2.734 0.796 163.342 49. Flush mounting Max.856 106.65 Yellow/Black.51 1.54 0.54 0.986 8.94 2. Surface/Rear mounting Max.674 24. 0 AUTO Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.54 0.952 31. 2W.674 49.986 8.952 * * * * 1.94 1.89 0. Flush mounting Max.674 49. Flush mounting 1N/C. 5 position A22-I1M A22-I2M A22-I3M A22-I4M A22-I5M A22-RAS-32 A22-RAS-33 A22-RAS-90 A22-RAS-93 A22-RAS-98 A22-RAS-110 A22-RAS-111 A22-RAS-395 A22-RAS-397 74.65 10.952 31.986 8.4W.4W / 130V A22-LED-G A22-LED-R A22-LED-W A22-LED-Y A22-LCLED220-G A22-LCLED220-R A22-LCLED220-W A22-LCLED220-Y A22-GL24 A22-GL130 10.952 46. Flush mounting 2N/O. Surface/Rear mounting A22-EF A22-EFR A22-EFC A22-EFRC 31.512 95.65 Tieáp ñieåm phuï (Contact elements) 1N/O.81 6.51 Ñui ñeøn (lamp sockets) Max.54 Boä coá ñònh tieáp ñieåm (Fixing adapter) Ñeøn LED Ñeøn daây toùc (BA9s filament bulbs) Hoäp IP65 (Enclosure IP65) Taám ghi nhaõn 0I I 0 II 0I STOP START MAN. Flush mounting 1N/O + 1N/C.54 0.114 10.01 3.952 31.500. 2 position Gray/Black. 1 position A22-IGE1M 85.734 0.54 0. / AUTO MAN. Flush mounting 2N/C.986 8.

698 43.93 100 mm insulated SL-F100M 316.79 With flash tube SL-FL230-W 1.75 400 mm insulated SL-F400 505.962 86.698 43.698 43. IP54 Without filament lamp/LED Flashing light modules.431.962 86.849 17.230 V AC/DC SL-A110-230 888.65 24V AC/DC SL-BL24-B 717.906 53.87 100 mm insulated SL-F100 254. IP54 Continuous light modules.50 SL-BL230-Y 717.431. IP54 Acoustic indicator modules.36V AC/DC SL-AP24 888.170 25.36V AC/DC SL-A24 888.962 86.65 SL-L-Y 423.170 25.50 Without filament lamp/LED SL-BL230-G 717.87 110 .906 53.65 SL-L-W 423.472 40.Ñeøn tín hieäu daïng thaùp Signal tower modules Hình saûn phaåm Moâ taû Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) With screw terminals and top cover SL-B 295.170 25.94 Base module.431.64 800 mm insulated SL-F800 675.50 SL-BL24-W 717.39 250 mm insulated SL-F250 295.50 SL-BL24-Y 717.698 43.585 30.230 V AC/DC SL-AP110-230 888.50 230V AC SL-FL230-R 1.698 43.698 43.698 43.79 SL-FL230-Y 1.50 SL-BL230-W 717.50 230V AC SL-BL230-B 717.453 19. IP54 Strobe light modules.65 SL-L-R 423.50 SL-BL230-R 717.849 17.340 24.87 110 .698 43.65 SL-L-G 423. IP20 Continuous tone Pulsed tone Accessories Stand with spacer Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.698 43.87 12 .500.170 25.79 12 .170 25.906 53.000 15.906 53.93 SL-L-B 423. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 39 .50 Without filament lamp/LED SL-BL24-G 717.698 43.18 250 mm insulated SL-F250M 408.50 SL-BL24-R 717.

BA 15d.35 SL-IP65 126.830 50.500.679 7. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 40 .330 V AC/DC Set of gaskets For increasing the degree of protection to Ip65 (not for the coustic indicator).830 50. metal SL-FW 210.94 SL-LED-Y 675.130 V AC SL-L130 42.30 V AC/DC SL-LED-B 675. 4 gaskets for use with 3 modules.472 40.472 40.472 40.68 Filament lamps. BA 15d 110 .472 40.94 SL-LED-W 675.830 50.7W Stand with spacer Multiple LED. 5 .60 110 .906 2.35 SL-LED230-R 830.60 230 V AC SL-L230 42.60 18 .906 2.94 SL-LED-G 675.35 SL-LED230-Y 830.830 50.906 2.830 50.77 24V DC SL-L24 42. Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.94 SL-LED-R 675.35 SL-LED230-G 830.35 SL-LED230-W 830.Ñeøn tín hieäu daïng thaùp Signal tower modules Hình saûn phaåm Moâ taû Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Fixing bracket 900.755 12.94 SL-LED230-B 830.472 40.

94 Standard action contacts 1 N/O.35 Standard action contacts 2 N/O LS-20 253. rounded plunger Basic units Accessories Fixing adaptor Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.94 2 N/C SL-LED-G 675.35 1 N/O. enclosed units.210 15.35 Snap-action contacts 1 N/O.Coâng taéc vò trí Basic units for position switches Basic unit Fixing adaptor for RMQ-Titan control circuit devices Roller lever Angled roller lever Rotary lever Rotary plunger Adjustable roller lever Actuating rod Spring-rod RMQ-Titan front elements Hình saûn phaåm Moâ taû Tieáp ñieåm Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Standard action contacts 1 N/O.210 15.500.472 40.15 For operation by RMQ-Titan actuators M22-LS 20.000 19.472 40. Ip66.210 15.210 15. 1N/C LSM-11D 316.210 15.35 Snap-action contacts 1 N/O. 1N/C LS-11 253. enclosed uinits.210 15. 1N/C LSM-11 316. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 41 .35 Make-before-break contacts 1 N/O.231 1. Ip66. 1N/C SL-11D 253.000 19.35 Make-before-break contacts 1 N/O.15 Standard action contacts 2 N/O LSM-20 316.210 15. 1N/C LS-11S 253.000 19.35 Standard action contacts 1 N/O.15 Snap-action contacts 1 N/O.000 19. 1N/C LSM-11S 316. 1N/C SL-S11D 253. 1N/C LS-S11S 253.15 Standard action contacts 3 N/O LSM-02 316. 1N/C LS-S11 253.35 Standard action contacts 2 N/O LS-S20 253. 1N/C SL-LED-B 675.210 15.23 Insulated. rounded plunger Basic units With cage clamp terminals With screw terminals Basic units with electronically adjustable operating point Indicator light to show status Metal.000 19.15 Make-before-break contacts 1 N/O.

159 9.103 4.790 LS-XP 62.79 3.79 126.79 3.59 LS-XRR 126.103 4.67 LSM-XRL 158.59 LS-XRRM 126.action contact only) LS-XLA LS-XP LS-XRL LS-XRLA LS-XRR LS-XRRM LS-XS LSM-XL LSM-XL LSM-XL LSM-XL LSM-XL LSM-XL LSM-XL Insulated version LS-XL Insulated version LSM-XL Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) LS-XL 62.67 LSM-XRLA 158.67 LSM-XS 158.159 9.81 LSM-XLA 79.628 7.628 7. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 42 .790 LS-XRL LS-XRLA Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) LSM-XL 79.59 126.59 LS-XS 126.628 7.Coâng taéc vò trí Basic units for position switches Roller lever Angled roller lever Roller plunger Rotary lever Adjustable roller Actuating rod lever (D=18mm) (insulated) Adjustable roller (metal) Spring rod (use with snap.628 7.81 LSM-XP 79.159 9.67 LSM-XRRM 158.628 7.81 LS-XLA 62.159 9.500.67 LSM-XRR 158.790 3.103 4.159 9.59 Operating heads Insulated version Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.

250 * 453.32 45.638 1.Thieát bò chuyeån maïch Rotary Switches.14 Stainless steel.676.57 132.174 * * 483.184 * * 557.894 1.53 40.056.924 449.737 29.622.901 730.939 * * 505.61 29.25 35.23 74.110 697.329.60 73. door interlock.98 38.48 44.44 135.713 752. padlockable handle 2 3 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.564 1.458.234.231.37 * * 33.68 98. enclosure isolators Sheet steel.067 3. padlockable handle 1 20 32 63 100 20 32 63 100 20 25 32 63 100 20 32 63 100 T0-1-8200/I1/SVB T3-1-8200/I2/SVB T5B-1-8200/I4/SVB T5-1-8200/I5/SVB T0-1-102/I1/SVB T3-1-102/I2/SVB T5B-1-102/I4/SVB T5-1-102/I5/SVB T0-2-1/I1H/SVB P1-25/I2H/SVB P1-32/I2H/SVB P3-63/I4/SVB P3-100/I5/SVB T0-3-8342/I1/SVB T3-3-8342/I2/SVB T5B-3-8342/I4/SVB T5-3-8342/I5/SVB 3 20 25 32 63 100 3 2 3 3 469.263 664.76 37.62 * 27.402 1.500. enclosure isolators Rear mount.28 80.873 1. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 43 .862 1. padlockable handle 2 3 Door mount.02 88.654 588.774 2.014 494.96 71.80 T0-2-1/SS1/SVB P1-25/SS1/SVB P1-32/SS1/SVB P3-63/SS2/SVB P3-100/SS2/SVB * * * * * * * * * * 20 25 32 63 100 T0-2-1/ST/SVB P1-25/ST/SVB P1-32/ST/SVB P3-63/ST/SVB P3-100/ST/SVB * * * * * * * * * * 20 32 63 100 20 25 32 63 100 T0-1-102/V/SVB T3-1-102/V/SVB T5B-1-102/V/SVB T5-1-102/V/SVB T0-2-1/V/SVB P1-25/V/SVB P1-32/V/SVB P3-63/V/SVB P3-100/V/SVB 487.178.454.65 64.35 20 32 63 100 20 25 32 63 100 T0-1-102/EA/SVB T3-1-102/EA/SVB T5B-1-102/EA/SVB T5-1-102/EA/SVB T0-2-1/EA/SVB P1-25/EA/SVB P1-32/EA/SVB P3-63/EA/SVB P3-100/EA/SVB 441.275 28.729 636.411 708.30 * * 30.184. Switch-Disconnectors Soá cöïc Doøng ñònh möùc (A) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Isolator.40 222.277 26.238 1.499 614.215.76 42.63 88.39 42. enclosure isolators With metric knocouts.465 2.301 1. IP65 Insulated.51 27.25 * * 29.

Thieát bò chuyeån maïch

Rotary Switches, Switch-Disconnectors
Hình aûnh saûn phaåm

Ñöôïc laép ñaët vôùi

Maõ saûn phaåm

Ñôn giaù
(VNÑ)

Ñôn giaù
(USD)

Door mounting P1 isolator
Rear mounting and enclosed P1 isolator
Door mounting P3 isolator
Rear mounting and enclosed P3 isolator

N-P1E
N-P1Z
N-P3E
N-P3Z

114.921
114.921
198.272
198.272

6.96
6.96
12.02
12.02

1 N/O 1 N/C, for door mounting P1/3 isolators
1 N/O 1 N/C, for rear mounting and enclosed

HI11-P1/P3E
HI11-P1/P3Z

173.452
173.452

10.51
10.51

Accessories
Switches neutral poles

Auxiliary contacts

P1/3 isolators
Plug-in shaft extensions
T0, T3 and P1 switches
T5(B) and P3 switches

ZAV-T0
ZAV-P3

30.177
31.239

1.83
1.89

T0, T3 and P1 switches
T5(B) and P3 switches

ZVV-T0
ZVV-P3

35.502
41.509

2.15
2.52

T0, T3 and P1 isolators, clip-on above front

ZFS61/62-T0

23.076

1.40

shield
T5(B) and P3 isolators, clip-on above front

ZFS61/62-P3

26.626

1.61

Maõ saûn phaåm

Ñôn giaù
(VNÑ)

Ñôn giaù
(USD)

900 switching

T0-1-8200/E
T0-1-102/E
T0-2-1/E

235.866
246.461
257.111

14.29
14.94
15.58

Plug-in interlock extensions

Add-on legend “MAIN SWITCH”

shield
Hình aûnh saûn phaåm

Soá cöïc

Moâ taû

Control switches, door mounting, IP65
20A rated uniterrupted current (Iu)
with black thumb grip and light grey front plate
ON-OFF
1
2
3

Change over with OFF

1
2
3

900 switching with centre off

T0-1-8210/E
T0-2-8211/E
T0-3-8212/E

258.886
318.463
355.352

15.69
19.30
21.54

Change over with OFF

1
2
3

600 switching
600 switching
900 switching

T0-1-8220/E
T0-2-8221/E
T0-3-8222/E

257.111
318.463
425.912

15.58
19.30
25.81

Hand-Auto

1
2
3

900 switching

T0-1-15451/E
T0-2-15452/E
T0-3-15453/E

257.111
318.463
425.912

15.58
19.30
25.81

Hand-OFF-Auto

1
2
3

450 switching with centre off

T0-1-15431/E
T0-2-15432/E
T0-3-15433/E

257.111
318.463
425.912

15.58
19.30
25.81

Ammeter switch

900 switching with complete
rotation in both directions

T0-3-8048/E

445.050

26.97

Voltmeter switch

3 x phase-to-phase, 3 x
phase-to-N, with OFF position

T0-3-8007/E

445.050

26.97

Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh)
Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.500. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi

44

Hoäp caùch ly

Insulated enclosures
Hình saûn phaåm

Ngang

Cao

Maõ saûn phaåm

Ñôn giaù
(VNÑ)

Ñôn giaù
(USD)

Saâu

Metric cable
entry

95
100

Push-through mem
Push-through mem
Hard knockouts
Push-through mem
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts

CI-K1-95-TS
CI-K2-100-TS
CI-K2H-100-TS
CI-K2-145-TS
CI-K2H-145-TS
CI-K3-125-TS
CI-K3-160-TS
CI-K4-125-TS
CI-K4-160-TS
CI-K5-125-TS

306.778
374.533
*
*
*
542.565
563.870
704.649
811.024
948.942

18.59
22.70
*
*
*
32.88
34.17
42.71
49.15
57.51

*
*

*
*

*
*
432.276
*
557.847
576.969
730.170
842.567
1.004.651

*
*
26.20
*
33.81
34.97
44.25
51.06
60.89

Insulated enclosures, IP 65
Fitted with DIN mounting rail

80
100

120
160

145

120

200

160

240

200

280

125
160
125
160
125

Fitted with adaptor plate for DILE/ZE
100

160

145

Push-through mem
Hard knockouts

CI-K2-145-AD
CI-K2H-145-AD

160

100

Push-through mem
Hard knockouts
Push-through mem
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts
Hard knockouts

CI-K2-100-M
CI-K2H-100-M
CI-K2-145-M
CI-K2H-145-M
CI-K3-125-M
CI-K3-160-M
CI-K4-125-M
CI-K4-160-M
CI-K5-125-M

Fitted with metal mounting plate
100

145

120

120

160

120

200

280

125
160
125
160
125

(*) Lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän thoâng tin giaù

Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh)
Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.500. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi

45

http://www.moeller.net

Electronic Relays, easyRelay,
easyHMI, easyControl, PLCs,
HMI Devices
Electronic Relays - Rôle ñieän töû
- Rôle thôøi gian
- Rôle ño löôøng vaø giaùm saùt
- Rôle an toaøn (baûo veä ngöôøi vaø maùy moùc thieát bò)

easyRelay
- Ñieàu khieån vaän haønh, hieäu chænh vaø hieån thò quaù trình.
- Thieát laäp caùc bieán quaù trình thoâng qua phaàn meàm hoaëc
thao taùc ngay treân maøn hình hieån thò cuûa thieát bò.
- Khaû naêng truyeàn thoâng baèng giao thöùc Ethernet hoaëc
caùc heä thoáng Bus tröôøng tieâu chuaån khaùc.

easyHMI - Boä giao dieän ngöôøi maùy
- Ñieàu khieån, vaän haønh, hieäu chænh vaø hieån thò quaù trình.
- 3 khaû naêng hieån thò: kyù töï (Text), giaù trò (Value) vaø ñoà
hoaï (Graphic)
- Coù theå nhaäp giaù trò quaù trình

easyControl
- Boä ñieàu khieån logic khaû trình nhoû goïn daïng compact.
- Laäp trình chöông trình ñieàu khieån baèng phaàn meàm
easySoft-CoDeSys theo IEC 61131
- Tích hôïp board maïch giao tieáp CANopen/easy-NET

MI4 HMI devices - Boä giao dieän ngöôøi
maùy
- Hieån thò Text vaø ñöôïc truy caäp tröïc tieáp töø baøn ñieàu
khieån
- Maøn hình giao dieän ñôn giaûn, deã thao taùc.
- Nhieàu löïa choïn khaû naêng truyeàn thoâng.

XC 100/200
- Boä ñieàu khieån logic khaû trình daïng module.
- Laäp trình chöông trình ñieàu khieån baèng phaàn meàm
easySoft-CoDeSys theo IEC 61131
- Tích hôïp board maïch giao tieáp CANopen/easy-NET

Power unit SN3 - Khoái nguoàn nuoâi
- Nhieàu coång vaøo AC/DC
- Heä soá döï tröõ nguoàn 50%
- Trang bò khaû naêng baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch

05 .240 V AC/DC.30 hr 5 .92 D Multi-funtion ETR4-69-W 1.5 .300 min 1.678 68.3 min 0.3 hr 0.30s 0.21 B Multi-function with connection for remote potentionmeter DILET70-A 2.487 87.41 D On-delayed ETR4-11-W 825.39 D Multi-funtion ETR4-69-A 1.1 s 0.265 47.60 s 0.Rôle thôøi gian Electronic timing relays Daûi thôøi gian (xem baûng phía döôùi) Moâ taû Maõ saûn phaåm 400V AC. 50/60 Hz 22.1 .860 51.300 s 1.126.60 min 0. 50/60 Hz 45 mm wide A On-delayed DILET11-30-A 1.500.28 24 V . Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 47 . 50/60Hz Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 24 V .30 s 5 .5 .3 s 0.100 min 15 .83 D Multi-function with connection for potentionmeter and 2 C/O contacts ETR4-70-A 1. 50/60 Hz 22.04 C Star-delta ETR4-51-W 889.100 hr Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.61 D On-delayed ETR4-11-A 776.10 s 3 .5 .5 .086.458.05 C Star-delta ETR4-51-A 847.05 .5 .445.15 .705 88.506 114.60 s 0.749.10 hr 3 .61 B On-delayed DILET11-M-A 1.5 .5 .884.702 53.15 .15 .5 mm wide 346 V .10 min 3 .440 V.10 s 1.1 s 0.672 50.30 min 15 .125 166.60 hr 3 .240 V AC/DC.5 .3 s 0.5 mm wide Time range A B C D 1.146 65.

046 282.447.74 8 4 110/240 V AC EASY512-AC-RCX 2.054 372.66 8 2 4 24 V DC EASY512-DC-RCX 2.666.75 24 V DC EASY202-RE 977.152.96 8 2 4 12 V DC EASY512-DA-RC 3.012.666.744.340 173.349.alone base units (easy500) 8 8 4 110/240 V AC EASY512-AC-R 3.22 12 4 24 V DC EASY822-DC-TCX 5.625.842 319.627 324.22 12 4 6 24 V DC EASY820-DC-RCX 5.842 319.571 208.349.220 243.220 243.773 226.85 12 6 110/240 V AC EASY819-AC-RCX 5.16 12 4 24 V DC EASY721-DC-TCX 4.66 8 2 4 24 V AC EASY512-AB-RCX 2.16 12 4 6 24 V DC EASY719-DC-RCX 4.94 8 2 4 24 V DC EASY512-DC-RC 3.22 Expansion units (for easy700.85 12 4 6 12 V DC EASY821-DC-TC 6.340 173.66 6 110/240 V AC EASY719-AC-RC 4.865.85 12 4 24 V DC EASY822-DC-TC 6.85 12 4 6 24 V DC EASY820-DC-RC 6.220 243.220 243.Thieát bò laäp trình Easy Easy control relays Hình saûn phaåm Ngoõ vaøo Ngoõ vaøo Tín hieäu Tín hieäu soá töông töï Relay Ñaëc tính phuï Maõ saûn phaåm Hieån thò Ñoàng hoà thôøi Nguoàn vuøng phím soá gian thöïc cung caáp Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Stand .627 324.96 8 2 4 24 V DC EASY512-DC-TC 3.349.340 173.012.79 12 4 6 24 V DC EASY719-DC-RC 4.79 12 6 110/240 V AC EASY719-AC-RCX 4.627 324.012.96 8 2 4 24 V DC EASY512-DC-R 3.865.046 282.012.054 372.054 372.773 226.744.625.328.152.96 8 2 4 24 V AC EASY512-AB-RC 3.66 8 2 4 12 V DC EASY512-DA-RCX 2.340 173.666.79 Expandable base units (easy700) 12 12 4 6 24 V AC EASY719-AB-RC 4.640 201.865.75 12 6 24 V DC EASY618-DC-RE 3.012.152.79 12 4 6 12 V DC EASY719-DA-RC 4. easy800) 12 6 110/240 V AC EASY618-AC-RE 3.152.500.66 8 2 4 24 V DC EASY512-DC-TCX 2.865.773 226.16 12 4 6 24 V AC EASY719-AB-RCX 4.054 372.744.152.823 59.340 173.85 Expandable. networkable base units (easy800) 12 12 4 6 24 V AC EASY819-DC-RC 6.054 372.447.75 24 V DC EASY620-DC-TE 3.773 226.627 324.046 282.349.94 4 110/240 V AC EASY512-AC-RC 3.220 243.625.865.744.16 6 110/240 V AC EASY819-AC-RC 6.22 12 4 6 24 V AC EASY819-DC-RCX 5.046 282.666.627 324.842 319.349.79 12 4 24 V DC EASY721-DC-TC 4.046 282.22 12 4 12 V DC EASY821-DC-TCX 5.26 12 12 4 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 48 .16 12 4 12 V DC EASY719-DA-RCX 4.571 208.666.

753 408.65 110/240 V AC MFD-AC-R16 2.186 208.634. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 49 6.294 159.91 ..442.Maøn hình hieån thò chöùc naêng MFD .47 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Displays Power supply/CPU Hình saûn phaåm Ngoõ vaøo Tín hieäu soá Tín hieäu töông töï Ngoõ vaøo Relay Ñaëc tính phuï Hieån thò Ñoàng hoà thôøi Nguoàn cung caáp vuøng phím soá gian thöïc Ñôn giaù (USD) I/O modules 12 4 12 4 24 V AC 4 4 MFD-R16 2.186 208.634.40 Display with graphical backlit screen and keypad MFD-80-B 2.240VAC.297 487.17 24 VDC..251..91 24 VDC.088 155.62 12 4 12 4 12 V DC MFD-T16 2.551. + 2000C 0 .65 24 V DC MFD-RA17 3.Titan multi-function displays Hình saûn phaåm Moâ taû Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Display with graphical backlit screen MFD-80 2..... with advanced functions (no EASY-NET) MFD-AC-CP8-ME 6.743..442.67 100 . + 4000C 6 2 2 4 6 2 2 4 For Pt100 -200 .997 378.541 457.500. + 2500C 0 .62 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (VNÑ) * * Daõy nhieät ñoä Ngoõ vaøo Ngoõ ra Tín hieäu Tín hieäu Pt100/ soá töông töï Ni1000 Baùn daãn Tín hieäu töông töï Nguoàn cung caáp Temperature I/O modules For Pt100 -40 .294 159.996 378...240VAC.65 12 4 24 V DC MFD-TA17 3. + 2500C 12 2 2 4 12 2 2 4 1 1 1 24 V DC MFD-TP12-PT-A 24 V DC MFD-TAP13-PT-A 24 V DC MFD-TP12-PT-B * * 24 V DC MFD-TAP13-PT-B * * 24 V DC MFD-TP12-NI-A * * 24 V DC MFD-TAP13-NI-A * * Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.634.774. + 900C 0 . + 8500C 12 2 2 4 12 2 2 4 For Ni1000 -40 .. with advanced functions & EASY-NET MFD-AC-CP8-NT 8. + 900C 0 .043.251..564.. with advanced functions & EASY-NET MFD-CP8-NT 7.. with advanced functions (no EASY-NET) MFD-CP8-ME 6.811 168.71 100 .294 159.

739.13 Length 1..23 AS-interface alave connection Addresses available 0 to 31 EASY205-ASI 1.260.403 164.26 Plug for EASY-NET bus termination Communication with other networks Power suppies Power supply unit / communication modules 24 V DC for use with easy500/700 MFD-CP4-500 2.334.985.820 14.468.634 23.833 387.Maøn hình hieån thò chöùc naêng MFD .26 24 V DC.316 120.650 98.823 59.. 1.964 7. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 50 .448 80.25A EASY400-POW 1.474 331.76 100 .468 144.47 Length 80 cm EASY-NT-80 266.32 PROFIBUS DP slave connection Addresses available 1to 126 EASY204-DP 5.260.04 For easy500/700 EASY-M-32K 520.42 CANopen interface Addresses available 1 to 127 EASY221-CO 5.500.180 16.722.707 166.631.102 31.26 PC connection cable For easy500/700 EASY-PC-CAB 1.52 For easy800 and MFD units EASY-M-256K 627. 20mA EASY200-POW 977.310 94. MFD-AC-CP4-800 2.02 For easy500/700 EASY-SOFT-BASIC For easy500/700/800 and MFD displays EASY-SOFT-PRO For MDF expansion MFD-TS-144 Memory modules Sofware 814.368 38.99 122.823 59.5 m EASY-NT-150 392.388.389.. 250 mA and 12 V DC. MFD-CP4-800 2.468 144.739.450 318.89 Dual output: 24 V DC.76 100 .37 2.707 166..Titan multi-function displays Hình saûn phaåm Moâ taû Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Communication Coupling unit enabling remote expansion up to 30m EASY200-EASY 977.240 V AC for use with easy800/MFD-CP8.82 DeviceNet interface Addresses available 0 to 63 EASY222-DN 5.45 Accessories Mounting rail Manuals easy500/700 instruction manual AWB2528-1508-GB * * easy800 instruction manual AWB2528-1423-GB * * MFD instrucion AWB2528-1480-GB * * Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.450 318.599 49.208 9.240 V DC for use with easy500/700 MFD-AC-CP4-500 2.82 ETHERNET gateway (multi-protocol) Allows programming and data access EASY209-SE 6.80 2 required per network installation EASY-NT-R 234.566.88 PC connection cable Cable for EASY-NET connection For easy800 and MFD units EASY800-PC-CAB 1.93 Length 30 cm EASY-NT-30 156.388.04 24 V DC for use with easy800/MDF-CP8.

55mm vaø 90mm .Contactor cuûa Moeller .thöông hieäu tin caäy.Kích thöôùc Contactor ñöôïc thu goïn chæ coøn 3 loaïi: 45mm.net Thieát bò vaän haønh vaø khôûi ñoäng ñoäng cô Motor staters and drives Contactor DIL . an toaøn.moeller.Laép ñaët ñôn giaûn.Coù theå gaén theâm tieáp ñieåm phuï . tin caäy .Khaû naêng keát noái tröïc tieáp vôùi PLC maø khoâng caàn Rôle trung gian . lòch söû phaùt trieån laâu ñôøi vaø beàn vöõng .Nhieàu chuûng loaïi löïa choïn cho nhöõng öùng duïng khaùc nhau .http://www.Laøm vieäc vôùi ñieän aùp nguoàn AC/DC .

48 253.668 18.93 4. rôle Contactor.82 11.455 211.35 DILA-22(24VDC) DILA-31(24VDC) DILA-40(24VDC) 316.82 6.87 44. 110-250V VGDILE48 VGDILE250 DILEM MVDILE DILEM AC.668 308.17 DILA-XHI02 DILA-XHI11 DILA-XHI20 DILA-XHIV11 DILA-XHI04 DILA-XHI13 DILA-XHI22 DILA-XHI31 DILA-XHI40 DILA-XHIV22 66. 24-48V DILEM AC.72 * * Mechanical interlock RC suppressor Paralleling link (pack of 2) Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.19 14.06 4.87 15.306 76.71 18. 24-48V DILEM AC.Coâng taéc tô.62 DC coil 2 N/O + 2 N/C 6 3 N/O + 1 N/C 6 4 N/O 6 Auxiliary contact modules (Modules tieáp ñieåm phuï) Top mounting 1 N/O + 1 N/C 2 N/O + 1 N/C 3 N/O + 1 N/C Contactor relays (DILA) AC coil 2 N/O + 2 N/C 6 3 N/O + 1 N/C 6 4 N/O 6 DC coil 2 N/O + 2 N/C 6 3 N/O + 1 N/C 6 4 N/O 6 Auxiliary contact modules (Module tieáp ñieåm phuï) Top mounting 2 N/C 1 N/O + 1 N/C 2 N/O 1 N/O (EM) + 1 N/C (LB) 4 N/C 1 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 3 N/O + 1 N/C 4 N/O 2 N/O (1 EM) + 2 N/C (1LB) Mini contactor (DILEM) AC coil 1 N/O 9 1 N/C 9 4P 9 DC coil 1 N/O 9 1 N/C 9 4P 9 Auxilliary contact modules (Modules tieáp ñieåm phuï) Top mounting 1 N/O 1 N/C 9 2 N/O + 2 N/C 9 Hình aûnh Tieáp ñieåm 11DILE 22DILE 31DILE Laép ñaët vôùi Maõ saûn phaåm DILEM AC.341 4.603 112.90 4kW 4kW 4kW DILEM-10(230V50HZ) DILEM-01(230V50HZ) DILEM4(230V50HZ) 234.35 16.455 12.321 226.65 DILA-22(230V50HZ) DILA-31(230V50HZ) DILA-40(230V50HZ) 269.455 211.603 112.87 15.82 12.88 6.71 4kW 4kW 11DILEM 22DILEM 48.788 261.692 2.82 6.35 13.82 6.750 269.19 4kW 4kW 4kW DILEM-10-G(24VDC) DILEM-01-G(24VDC) DILEM4-G(24VDC) 308.82 6. 110-250V RCDILE48 RCDILE250 DILEM-10 P1DILEM Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Accessories (Caùc phuï kieän ñi keøm) Varistor suppressor 179.325 15.060 234.500.82 DILER-22-G(24VDC) DILER-31-G(24VDC) DILER-40-G(24VDC) 261.665 76.17 19.17 19.06 8.953 146. Relay Hình aûnh Tieáp ñieåm Coâng suaát ñoäng cô (doøng Ac3) 400V (KW) Doøng ñònh möùc AC-3 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) DILEM Contactors AC coil 2 N/O + 2 N/C 3 N/O + 1 N/C 4 N/O 6 6 6 DILER-22(230V50HZ) DILER-31(230V50HZ) DILER-40(230V50HZ) 211.517 10.80 4.322 316.460 3.72 3.541 112.06 4.603 112.277 2.322 19.953 66.668 308.788 15.750 269.03 57.788 261.322 316.750 16.953 66.19 14. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 52 .042 165.903 62.060 234.603 196.71 18.82 12.603 112.35 16.060 14.85 10.

1N/O 3P. Screw terminals 3P.740 1. Screw terminals 3P.526.5 7..538.024 767.106 16. Screw terminals 3P. giaûm chi phí taûi nhieät. Screw terminals.49 46.5 3 3 4 4 5. 1N/C 3P.87 3. Screw terminals. 1N/C 3P. Screw terminals.354.60 96. Screw terminals.Coâng taéc tô. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 53 .226 10. 1N/O 3P. 1N/O 3P.5W DILM 10W 5% 45mm 45mm 55mm Thay baèng ñieän aùp AC hoaït ñoäng.04 631. Screw terminals 3P. Screw terminals 3P. Screw terminals 3P.49 53.554. Screw terminals.063 60.12 Moät soá öu ñieåm cuûa theá heä Contactor DILM: Giaûm thieåu naêng löôïng tieâu hao chæ coøn 0. Screw terminals.36 23.498 289.22 2.639.14 1.846.5W cho DC-Contactor.93 13. taêng maät ñoä tích hôïp vaøo tuû ñieän.21 142.931 32.56 2. Screw terminals. Screw terminals 3P.36 31.274 214.570 3.493.072.825 767.236.415 96. Screw terminals 3P.03 13.046. Screw terminals. 1N/O 3P. 1N/O 3P.5 7. Screw terminals.848. Screw terminals 3P..024 883. Screw terminals 3P.415 1.892 25.63 228.11 112.5 7. Screw terminals 3P.951 214. 1N/O 3P.21 275. 1N/C 3P.5 18 18 25 25 32 32 40 50 65 80 95 115 150 170 185 225 250 300 400 500 580 650 750 820 1000 5.182.5 5. Screw terminals 3P.585.834 68.664 35.75 31..717 47.45 20. Screw terminals 3P.172. Screw terminals 3P.454 385.64 3.15 17.756 337.38 704. Screw terminals.5 11 11 15 15 18.916.75 46.135.498 233.417.449 4. Screw terminals. vaø lieân heä vôùi vp Moeller ñeå coù giaù caùc loaïi ñieän aùp naøy Khaû naêng keát noái tröïc tieáp vôùi boä ñieàu khieån khaû trình maø khoâng caàn relay trung gian 90mm Kích thöôùc Contactor ñöôïc thu goïn chæ coøn 3 loaïi: 45mm.756 289.03 14.45 23.5 15.08 4. Screw terminals 3P. 100% DILM17-65: 0. Screw terminals. Screw terminals 3P. Screw terminals 3P. 440V60Hz .951 233.852.500.486 385.456 3. rôle Contactor.044.486 523.52 67.296 53.19 981.70 184.454 337.710 11. Screw terminals. 1N/C 3P.51 5. Screw terminals 3P.5 7.185. 1N/C 3P.267. Relay Hình aûnh Moâ taû Doøng ñònh Coâng suaát ñoäng cô möùc AC-3 (doøng Ac3) 400V (KW) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) DILEM Contactors AC coil 230V 50Hz 4P. Screw terminals 12 7 7 9 9 12 12 15.187.619. 55mm vaø 90mm Moeller contactor cho ñieän aùp AC vaø DC coù kích thöôùc gioáng heät nhau Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.15 14. Screw terminals 3P. Screw terminals.56 17.154 1.5 22 30 37 45 55 75 90 90 110 132 160 200 250 315 355 400 450 560 DILMP20(230V50/60Hz) DILM7-10(230V50/60Hz) DILM7-01(230V50/60Hz) DILM9-10(230V50/60Hz) DILM9-01(230V50/60Hz) DILM12-10(230V50/60Hz) DILM12-01(230V50/60Hz) DILM15-10(230V50/60Hz) DILM15-01(230V50/60Hz) DILM17-10(230V50/60Hz) DILM17-01(230V50/60Hz) DILM25-10(230V50/60Hz) DILM25-01(230V50/60Hz) DILM32-10(230V50/60Hz) DILM32-01(230V50/60Hz) DILM40(230V50/60Hz) DILM50(230V50/60Hz) DILM65(230V50/60Hz) DILM80(230V50/60Hz) DILM95(230V50/60Hz) DILM115(RAC240) DILM150(RAC240) DILM170(RAC240) DILM185/22(RA250) DILM225/22(RA250) DILM250/22(RA250) DILM300/22(RA250) DILM400/22(RA250) DILM500/22(RA250) DILM580/22(RA250) DILM650/22(RA250) DILM750/22(RA250) DILM820/22(RA250) DILM1000/22(RA250) 543.56 20.825 523. 1N/C 3P.721 19.07 1. VD: RAC24 RA24 230V50/60Hz 380V50Hz.851.433 2.765. . 1N/O 3P.115. 1N/C 3P..

92 42.12 34.752 185. Screw terminals 3P.485 2..26 11. 1N/O 3P.333 6.364.752 185.187.36 141.985 576.55 20.417. Screw terminals 3P.42 16.26 11.236.5 3 3 4 4 5. Screw terminals 3P.66 15.5 18 18 25 25 32 32 40 50 65 80 95 115 150 170 185 225 250 300 400 500 Laép ñaët vôùi Auxilliary contact modules (Modules tieáp ñieåm phuï) Top mounting (AC-1 / th = Ie 16A) 1N/O + 1N/C DILMP20.55 16.136 703. Screw terminals 3P. Screw terminals.DILM32 2N/C 2N/O + 2N/C 2N/O 1N/O + 1N/C 2N/C DILM40 .341. Screw terminals.198..752 185.63 72.752 185.-SI 5.135.554. Screw terminals.333 107.51 DILM32-XHI22 180.07 1.63 82.538.69 103.752 11.705.710 11. 1N/C 3P.016 273.51 6.717 37.489 840.42 15.. Screw terminals.5 7.666 214. Screw terminals 3P.51 DILM150-XHI40 DILM150-XHI31 DILM150-XHI22 DILM150-XHI13 DILM150-XHI04 DILM150-XHIV22 185.14 1.046. Screw terminals.526. Screw terminals 3P.616 10.470 254.20 184.106 16.416 1.26 11.64 42.227 10.400 1.DILM32 1N/O + 1N/C DILM40 . Screw terminals 3P. Screw terminals.185.38 704.21 275.493 2. Screw terminals. 1N/C 3P.956.04 631. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 54 621.64 50.136 576.56 Thay baèng ñieän aùp DC hoaït ñoäng.666 13. 1N/O 3P.767 3.26 DILM32-XHI11-S DILM1000-XHI11-SI DILM1000-XHIV11-SI DILM1000-XHI11-SA 214. Screw terminals.5 5. 1N/C 3P. rôle Contactor.97 72.664 35. Screw terminals 3P. 1N/O 3P. Screw terminals 3P.400 1.925 1. 1N/O 3P.752 185.182. 1N/O 3P.666 214. Screw terminals 3P.63 228.198. Relay Hình aûnh Moâ taû Doøng ñònh Coâng suaát ñoäng cô möùc AC-3 (doøng Ac3) 400V (KW) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) DC coil 24VDC 4P. Screw terminals 3P.01 13.892 25.449 4.925 840.333 107.333 107. 1N/C 3P.26 11. Screw terminals 3P.01 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16. DILM7 .97 50.5 7.5 7. Screw terminals.92 34.. 1N/O 3P. VD: 12VDC 24VDC 48VDC RDC24 .32 179.470 273.19 981.5 22 30 37 45 55 75 90 90 110 132 160 200 250 DILMP20(24VDC) DILM7-10(24VDC) DILM7-01(24VDC) DILM9-10(24VDC) DILM9-01(24VDC) DILM12-10(24VDC) DILM12-01(24VDC) DILM15-10(24VDC) DILM15-01(24VDC) DILM17-10(RDC24) DILM17-01(RDC24) DILM25-10(RDC24) DILM25-01(RDC24) DILM32-10(RDC24) DILM32-01(RDC24) DILM40(RDC24) DILM50(RDC24) DILM65(RDC24) DILM80(RDC24) DILM95(RDC24) DILM115(RDC24) DILM150(RDC24) DILM170(RDC24) DILM185/22(RDC48) DILM225/22(RDC48) DILM250/22(RDC48) DILM300/22(RDC48) DILM400/22(RDC48) DILM500/22(RDC48) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) DILM32-XHI11 DILM32-XHI02 107. 1N/C 3P. Screw terminals. vaø lieân heä vôùi vp Moeller ñeå coù giaù caùc loaïi ñieän aùp naøy .91 156.489 703.408 254.5 15.DILM170 4N/O 3N/O +1N/C 2N/O + 2N/C 1N/O + 3N/C 4N/C 2N/O (1EM) + 2 N/C (1LB) Side mounting (AC-1 lth = le 10A) 1N/O + 1N/C DILM17 . 1N/C 3P.51 6.22 2. Screw terminals 3P.666 214. Screw terminals Hình saûn phaåm Tieáp ñieåm 12 7 7 9 9 12 12 15.01 13.016 331.765.51 6. 1N/O 3P.985 331.619. Screw terminals.5 11 11 15 15 18.5 7.01 13.500. Screw terminals.333 6. Screw terminals. Screw terminals 3P.223 2.721 19.DILM170 1N/O (EM) + 1N/C (LB) 1N/O + 1N/C tandem mounting alongside.579.26 11. 1N/C 3P. Screw terminals.95 DILM150-XHI20 DILM150-XHI11 DILM150-XHI02 107.456 3.Coâng taéc tô.12 20.

140 144.851 459.027 436.DILM65 DILM80 .DILM170 DILM32-XP1 DILM65-XP1 DILM150-XP1 180.97 28.5 .DILM12 DILM12-XP1 89.15 DILM7 .54 2.38 27.240V AC Hình aûnh Moâ taû Laép ñaët vôùi Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Accessories (caùc phuï kieän ñi keøm) Parallering links (pack of 2) DILMP20.035 285.027 477.828 352.97 28.809. 10 s 5 ..957 477.17 Ie AC-1 open 35 A Ie AC-1 open 55 A Ie AC-1 open 75 A DILM40 DILM40 DILM50 .957 477.240V AC Off-delayed 24V AC/DC Off-delayed 100 .672 2...88 DILM7 .DILM170 DILM12-XSL DILM32-XSL DILM65-XSL DILM150-XSL 168.97 28.957 477..5 .690 5.38 PKZM0 + DILM17/25/32 PKZM0 + DILM7/9/12-01 PKZM0 + DILM17/25/32 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.DILM65 DILM80 .. 100 s 0..DILM65 DILM80 .32 21.956 10..DILM12 DILM17 .05 .95 13..33 Star points Star-delta busba connection kit (including star point) Reversing starter busbar connection kits Mechanical interlocks Fourth (neutral) pole System for direct connection between PKZM0 and DILM contacors DOL toolless plug connection PKZM0 + DILM7/9/12 PKZM0-XDM12 82..97 28..01 157.DILM32 DILM40 . Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 55 .12 53.. 100 s Range 1 . 1s 0..966 5.310 6.DILM65 DILM80 .DILM170 DILM12-XS1 DILM32-XS1 DILM65-XS1 DILM150-XS1 41.18 15.05 . 100 s 0..473 888.490 256. DILM7 .957 477.616 216.97 28. 10 s 5 .991 80.05 .DILM12 DILM17 .957 477.97 28..97 28.765 219.240V AC Off-delta 24V AC/DC Off-delta 100 .25 DILM7 .5 .140 109. 10 s 5 .DILM32 DILM40 .32 23.141 1..61 8.945 2.892 183.802 379.56 21.DILM170 DILM12-XMV DILM32-XMV DILM65-XMV DILM150-XMV 109.DILM12 DILM17 ...957 477.059 10.991 41.DILM170 DILM12-XRL DILM32-XRL DILM65-XRL DILM150-XRL 140.DILM32 DILM40 .97 28.DILM12 DILM17 .90 11...316 4..DILM65 DILM80 .372.09 17.43 28.Coâng taéc tô.DILM32 DILM40 .23 15. 100 s 0.43 26.500.761 8.DILM65 NDIL0M NDIL1M NDIL2M 85.957 26.44 DILM17 .97 28.130V AC Off-delayed 200 .957 477.74 83..957 477..86 170.840 7. 1s 0..027 436.97 28.130V AC Off-delta 200 .43 26.05 .5 .53 13.957 477..130V AC On-delayed 200 . rôle Contactor. 30s C/O delay Y/D = 50 ms DILM32-XTEE11(RA24) DILM32-XTEE11(RAC110) DILM32-XTEE11(RAC240) DILM32-XTED11-1(RA24) DILM32-XTED11-10(RAC24) DILM32-XTED11-100(RAC24) DILM32-XTED11-1(RAC110) DILM32-XTED11-10(RAC110) DILM32-XTED11-100(RAC110) DILM32-XTED11-1(RAC240) DILM32-XTED11-10(RAC240) DILM32-XTED11-100(RAC240) DILM32-XTEY20(RA24) DILM32-XTEY20(RAC110) DILM32-XTEY20(RAC240) 436. 1s 0.DILM32 DILM40 .54 4..731 2.61 6. 1s 0.97 Electronic timer modules On-delayed 24V AC/DC On-delayed 100 . DILM7 .86 Including contactor connection clips Including contactor connection clips Including contactor connection clips Including contactor connection clips DILMP20.727 253..957 477.604.97 28.99 DOL starter connection kit Reversing toolless plug connection Reversing starter connection kit PKZM0-XDM32 PKZM0-XRM12 PKZM0-XRM32 117. Relay Hình aûnh Moâ taû Daûi chæ ñònh Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Multi-range 0.747 351. 10 s 5 .957 477.

539 Ñôn giaù (USD) 18.874 308.539 630.10 (230V 50Hz) Coil voltage Product line Plaintext e.Coâng taéc tô cho boä tuï buø Contactor for Capacitor Ñieän dung tuï ñieän (380 . 240V60Hz) DILL20(24V50Hz) DILL20(400V50Hz. 440V60Hz) DILL20(230V50Hz.400 .050 497.539 630.415 .3 50 572.12 30.13 83.669 2.60V DC) PKZ Motor-protective circuit .12 38.21 38.g. 240V60Hz) DILL12(24V50Hz) DILL12(400V50Hz.72 30. 440V60Hz) 12 12 12 18 18 18 20 20 20 308.44 59.12 30.47 Coâng taéc tô cho caùc öùng duïng chieáu saùng Contactor for Lighting Doøng ñònh möùc (AC-5a) Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) DILL12(230V50Hz.874 497.5 20 25 33.371. 240V60Hz or e.660 1.224 Ñôn giaù (USD) 34. 440V60Hz) DILL18(230V50Hz.21 Structure of type code for basic units DIL M C 12 .440VAC) KVAr Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) DILK12-11(380V50/60Hz) DILK20-11(380V50/60Hz) DILK25-11(380V50/60Hz) DILK33-10(380V50/60Hz) DILK50-10(380V50/60Hz) 12. 230V 50Hz.13 133.21 38.207 975.202.72 46.500.050 630. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 56 Cage clamp . RDC60 (Wide range coil for 48 .breakers DIL Contactors Z Overload relays Auxiliary contact module (optional) Integrated or in the basic unit Type series A M H P K Contactor relays Contactors Contactors for resistive load 4-pole contactors Contactors for capacitors Rated operational current / Trip current Connection technology (optional) if not with screws C Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.72 18.g.72 18.802 766. 240V60Hz) DILL18(24V50Hz) DILL18(400V50Hz.050 497.874 308.

moeller. NC ..) doøng ñieän qua ñoäng cô taêng leân daãn ñeán doøng ñieän qua tieáp ñieåm löôõng kim cuûa rôle taêng leân. Doøng ñieän taêng. ngaét nguoàn nuoâi ñaët leân ñoäng cô.Tieáp ñieåm phuï NO.Reset töï ñoäng hoaëc baèng tay . Aptomat baûo veä ñoäng cô Rôle quaù taûi nhieät . boä khôûi ñoäng meàm.Laép ñaët deã daøng . . Khi nhieät ñoä taêng ñeán moät möùc naøo ñoù. Ñoäng cô ngay laäp töùc döøng hoaït ñoäng.Ñöôïc gaén vaøo contactor hay ñoäc laäp .net Rôle quaù taûi nhieät.Khi ñoäng cô quaù taûi (do keït roâ to. tieáp ñieåm seõ töï ñoäng nhaû.http://www. Ñieàu naøy traùnh cho ñoäng cô bò thieät haïi do laøm vieäc trong ñieàu kieän quùa taûi laâu daøi. keùo theo nhieät ñoä taêng leân.Nuùt Stop coù chöùc naêng TEST . maát pha. . quay ngöôïc hoaëc thôøi gian khôûi ñoäng quaù laâu. bieán taàn..

70 70 ...6 ..42 26.6 ..494.4 2.4 .. 2.724 330..1 .147. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 58 .... 50 50 .16 ....754.6 . 0.781 59.24 .0 ZE-1..6 . 0.4 .04 20.299 1.724 330. 0.369 340.42 26..176.454 696..42 26...1 ..6 1.. 70 70 .4 ZB12-0. 65A Laép rôøi hoaëc laép tröïc tieáp vaøo Contactor nhôø phuï kieän ZB65-XEZ Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) 0.724 330.969 435..369 340.724 330.24 0..6 ZB12-1 ZB12-1.773.04 20.24 ...369 340.4 ZE-4 ZE-6 ZE-9 340.42 26.1 .....04 20. 40 40 .237 1. 0..63 0. 65 ZB65-10 ZB65-16 ZB65-24 ZB65-40 ZB65-57 ZB65-65 473.. 150A Loaïi gaén tröïc tieáp vaøo contactor Loaïi laép rôøi Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.4 0. DILM65 1N/O .4 ZB12-4 ZB12-6 ZB12-10 ZB12-12 ZB12-16 330...1 ..85 6 .04 20.724 20.1N/C ZE: 0.969 674.04 20. 0.969 435.724 330..24 ZB12-0. 4 4 . 0....182 1.59 67.969 435.16 0.33 56.24 0.4 2.4 2..05 99. DILM150..63 20..69 28..249 929.6 0. 6 6 . DILM15 1N/O .16 0. 1..273 1.500.969 435. 4 4 ..20 56. 32A Laép rôøi hoaëc laép tröïc tieáp vaøo Contactor nhôø phuï kieän ZB32-XEZ Rô le quaù taûi ZB65 cho contactor DILM40.969 435.. 2. 10 9 .. 150 ZB150-35 ZB150-50 ZB150-70 ZB150-100 ZB150-125 ZB150-150 983..10 Rô le quaù taûi ZB150 cho contactor DILM80..969 435..482 28.4 0.28 73. 16 16 . 24 24 ....205. DILM95.369 340.24 0. 125 120 .16 0.24 .50 35 .4 ZB32-4 ZB32-6 ZB32-10 ZB32-16 ZB32-24 ZB32-32 435. 35 35 .53 87.436....4 ...16 ZE-0...63 20.04 20..395 1.33 25 .1 .6 ... 150 ZB150-50/KK ZB150-70/KK ZB150-100/KK ZB150-125/KK ZB150-150/KK 1.77 69.6 ZB32-2.. 9A 97 95 2 4 6 98 96 Rô le quaù taûi ZB12 cho contactor DILM7..369 340..63 20. 0. 6 6 ..63 20..56 106..1N/C ZB65: 6 ..63 20.16 .4 ZE-0. 0. 1.42 26.63 20..969 435.118..63 20..16 ZB32-0. DILM50. 4 4 .6 ZE-1. 16 ZB12-0..369 340.42 26..6 .517 1.69 42.04 0..04 20.24 ZE-0.6 ZB32-1 ZB32-1..6 0..4 .63 20... 10 10 ...026 26.482 929.369 20..04 20. 9 ZE-0..33 115.724 330.369 340.42 26..724 330.116 1.969 435.. 50 50 .025 1.6 1.42 26.42 26.... 100 95 ..831 1... 100 95 .969 435.111 71.6 1.969 435.454 473..16 ZB12-0..454 473.04 20. 1..42 26... 10 10 .42 26. 12 12 . 16A Laép tröïc tieáp vaøo Contactor Rô le quaù taûi ZB32 cho contactor DILM17.03 90.4 ..369 340.724 330.. DILM12..4 ZB32-0.724 330.6 ZB12-2.724 330. 1 1 . DILM25..6 0.Rôø le quaù taûi Overload Relays Daûi chænh ñònh quaù taûi (A) Moâ taû Rô le quaù taûi ZE cho contactor DILEM 1N/O ..4 0.16 ... DILM32 1N/O . DILM9.369 340.1N/C ZB32: 0. DILM170 ZB150: 25 . 1 1 . 2..24 ZB32-0. 0.. 16 16 ... 6 6 .42 40.69 28... 0.1 .6 ZE-2..32 107. 0. 0. 1 1 .. 32 ZB32-0.04 20. 57 50 ..4 ..63 20.1N/C ZB12: 0. 125 120 ..638.. 24 24 .04 20.899.724 330..969 435.

5 2.25 0.2 0.2 3 4 5..75 1..5 2. Df6 Three-phase input AC drives. 400V Hình saûn phaåm Ñöôïc söû duïng vôùi Moâ taû EMC filters to EN 5081-1. DEX-MNT-K6 * LCD display/keypad with non-volatile memory DF51/DF6 DEX-KEY-K10 * PROFIBUS DP interface CANopen interface Cable (1m) for display or network interface Cable (3m) for display or network interface Cable (2m) for drive to PC connection DF51 DF51 DF51/DF6 DE51-NET-DP DE51-NET-CAN DEX-CBL-1M0-ICS * * * DF51/DF6 DEX-CBL-3M0-ICS * DF51/DF6 DEX-CBL-2M0-PC * Three-phase Accessories (*) Lieân heä vaên phoøng Moeller Vieät Nam ñeå nhaän thoâng tin giaù Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.500.5 DF51-322-025 DF51-322-037 DF51-322-055 DF51-322-075 DF51-322-1K1 DF51-322-1K5 DF51-322-2K2 DF51-340-037 DF51-340-075 DF51-340-1K5 DF51-340-2K2 DF51-340-3K0 DF51-340-4K0 DF51-340-5K5 DF51-340-7K5 Ñôn giaù (VNÑ) Variable speed drive Df51. 230V 0.55 0.Boä bieán taàn Variable speed drives Hình saûn phaåm Moâ taû Daûi coâng suaát ñoäng cô (kW) Maõ saûn phaåm Single-phase input AC drives. footprint or side-mounting Single-phase Maõ saûn phaåm * * * * * * * * * * * * * * * Ñôn giaù (VNÑ) DF51-322-025 DF51-322-037 DF51-322-055 DF51-322-075 DF51-322-1K1 DF51-322-1K5 DF51-322-2K2 DF51-340-037 DF51-340-075 DF51-340-1K5 DF51-340-2K2 DF51-340-3K0 DF51-340-4K0 DF51-340-5K5 DF51-340-7K5 DF6-340-11K DF6-340-15K DF6-340-18K5 DF6-340-22K DF6-340-30K DILM12-XWL * DE51-LZ1-012-V2 * DE51-LZ1-024-V2 * DE51-LZ3-007-V4 * DE51-LZ3-011-V4 * DE51-LZ3-020-V4 * DE6-LZ3-032-V5 * DE6-LZ3-064-V5 * LCD display/keypad with potentiometer DF51/DF6 DEX-KEY-6 * LCD display/keypad DF51/DF6 DEX-KEY-61 * Frame for remote mounting of displays DEX-KEY-6.37 0.37 0.75 1.1 1.5 7. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 59 .

5 7. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 60 . without bypass With bypass Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.2 4 5. without bypass Three-phase soft starters With bypass Reversing.5 11 DS4-340-2K2-M DS4-340-4K0-M DS4-340-5K5-M DS4-340-7K5-M DS4-340-11K-M * * * * * 6 9 12 16 23 2. semiconductior contactors Hình saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Coâng suaát ñoäng cô AC-3 400V (kW) Maõ saûn phaåm 2.5 7.5 11 15 DS4-340-7K5-MXR DS4-340-11K-MXR DS4-340-15K-MXR * * * 41 55 68 81 99 22 30 37 45 55 DS6-340-22K-MX DS6-340-30K-MX DS6-340-37K-MX DS6-340-45K-MX DS6-340-55K-MX * * * * * 134 164 196 75 90 110 DS6-340-75K-MX DS6-340-90K-MX DS6-340-110K-MX * * * Doøng ñònh möùc AC-51 (A) Three-phase soft starters and semiconductor contactors Without bypass 11 17 22 29 41 Reversing.5 11 DS4-340-2K2-MR DS4-340-4K0-MR DS4-340-5K5-MR DS4-340-7K5-MR DS4-340-11K-MR * * * * * 16 23 31 7.500.5 11 15 DS4-340-7K5-MX DS4-340-11K-MX DS4-340-15K-MX * * * 16 23 31 7.2 4 5.Boä khôûi ñoäng meàm soft starters.

CSA C 22. 0...AÙp toâ maùt baûo veä ñoäng cô MPCB ... 0. Moâi tröôøng chaùy noå ATEX + Daïng nuùm xoay + Doøng ñònh möùc toái ña: 32A + Doøng ngaén maïch: 50 hoaëc 150kA (taïi 400V AC) + Daûi ñaët doøng thaáp nhaát: 0.16 0..1 .. 16A + Daûi ñaët doøng cao nhaát: 55 . 65A + Baûo veä ñoäng cô ñeán coâng suaát: 34kW (taïi 400V AC) PKZM0 PKZ2...5kW (taïi 400V AC) + Daïng nuùm xoay + Doøng ñònh möùc toái ña: 65A + Doøng ngaén maïch: 50 hoaëc 150kA (taïi 400V AC) + Daûi ñaët doøng thaáp nhaát: 10 . PKZ2 4 PKZM Tieâu chuaån aùp duïng: IEC 60947.Motor Protective Circuit Breaker Toång quan / Overview PKZ laø hoï AÙp toâ maùt loaïi nhoû.. 40A + Baûo veä ñoäng cô ñeán coâng suaát: 20kW (taïi 400V AC) 61 65 . 14 (Khi ñoäng cô coù coâng suaát >34kW.. vui loøng choïn loaïi MCCB baûo veä ñoäng cô loaïi LZM hoaëc NZM) 0 PKZM 01 PKZM 0.16A + Daûi ñaët doøng cao nhaát: 25 ... VDE 0660. 32A + Baûo veä ñoäng cô ñeán coâng suaát: 15kW (taïi 400V AC) + Daïng nuùm xoay + Doøng ñònh möùc toái ña: 40A + Doøng ngaén maïch: 30 hoaëc 100kA (taïi 400V AC) + Daûi ñaët doøng thaáp nhaát: 0.1 .. ñöôïc thieát keá chuyeân duïng baûo veä ñoäng cô coù coâng suaát leân tôùi 34kW.4 . 16A + Baûo veä ñoäng cô ñeán coâng suaát: 7.. 0.16A + Daûi ñaët doøng cao nhaát: 10 .2 No..6 12 16 32 40 PKZM01 PKZM4 + Daïng nuùt nhaán + Doøng ñònh möùc toái ña: 16A + Doøng ngaén maïch: 50kA (taïi 400V AC) + Daûi ñaët doøng thaáp nhaát: 0..6A + Daûi ñaët doøng cao nhaát: 32 . UL 508.

12 .4 PKZM0-0.20 20 .16 .415V (KW) 0.58 55 .63 .334 605.61 136.122.5 15 0.AÙp toâ maùt baûo veä ñoäng cô MPCB .5 .5 5.16 16 .63 PKZM0-1 PKZM0-1.37 33.0.6 8.10 8 .3 .0. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 62 .65 0..016 560..25 PKZM0-0.2.16 0.25 0.2 4 2.38 55.09 0.32 174.25 25 .5 9 12.75 1.1 1 .02 118.16 PKZM0-0.2 4 0.94 44.4 .716.1 .32 0.349 2.06 .375 2.415V (kW) - 0.334 605.684 505..500.32 2.78 44.79 1.5 5.25 0.65 30.6 .777.63 0.14 Doøng ñònh möùc 50 60 up to 16A 50 150 40 60 up to 32A 50 150 60 up to 65A 30 100 30 50 up to 40A Doøng caét (with classification type “1” and “2”) AC (400V) Daûi ñaët Irm DC 690V PKZ2 Daûi ñaët Ir DC Coâng suaát ñoäng cô Chænh ñònh (doøng AC3) Ir (A) 380 .041 2.5 2.255.10 8 .63 0.8 14 22 35 56 88 140 168 224 168 224 168 PKZM0-0.0.6. 32 . 10 .30 40.69 36.5 15 20 25 30 34 10 .14 56.15 - 7.1 1 .16 16 .552 727.108. 55 .5 PKZM0-4 PKZM0-6.65 224 350 448 560 700 812 882 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63 664..559 2..06 .16 0.07 44.78 44.78 53.400 .94 176.076 706.34 5-8 .79 42.865 933.214 1.12 10 .16 0.200 1.25 PKZM01-0.40 Coâng suaát ñoäng cô (AC-3) 380 .06 0.5 PKZM01-4 PKZM01-6.917.2.30 42.191 909.151 738.7.6 8.918 664.8 14 22 35 56 88 140 168 224 PKZM01-0.6.4 .25 .950.883 738.883 874.5 2.69 36.20 128.25 0.56 67.4 PKZM01-0.532.63 PKZM01-1 PKZM01-1.20 Chænh ñònh Maõ saûn phaåm Irm (A) Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) PKZM0 150 kA 60 kA 50 kA 40 kA 0.16 .65 30.334 706.883 738.98 36.4 4 .4 0.1 .3 6.2 4 5. 350 .5 .1.0.12 0.0.63 .4 4 .69 36.684 539.Motor Protective Circuit Breaker Tieân chuaån Ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc Khaû naêng caét (KA) AC PKZM01 PKZM0 PKZM4 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL 508 CSA C 22.684 505..16 PKZM01-0.0.16 2..3 .87 505.6 1.4 0.2 No.1.79 42.1 .69 42.334 605..6 .5 - 0.762 104.3 PKZM01-10 PKZM01-12 PKZM01-16 7.2 3.40 40 .927 930.6 PKZM0-2.660 605.6 PKZM01-2.0.0.886.16 92.16 .78 44.307 40.03 56.918 664.5 12.5 2.6 .30 40.50 50 .83 PKZM01 50 kA 60 kA PKZM4 150 kA 60 kA 50 kA Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.0.25 0.076 706.16 . 25 .5 2.6 1.16 .12 0.69 168.3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 0.06 0.2 3.0.341 2.918 708.4 .400 ..55 0.5 .3 6.65 32.12 10 .076 30.1 .55 0.09 0.32 32 ..354 1.500 0.0.883 738.0.1 .75 1.5 7.25 .25 25 .

37 23.36 23.500.37 23.479 486.36 23.65 11.36 29.479 385.033 217.916 119.479 385.51 23.913 486.479 385.36 23.479 385.479 385.092 385. General versions) .479 385.51 23.092 385.63 7.479 385.Gaén treân Top cuûa PKZ NHI-E-01-PKZ0-C NHI-E-10L-PKZ0-MTB NHI-E-10-PKZ0 NHI-E-10-PKZ0-C NHI-E-11-PKZ0 Ñôn giaù (USD) Undervoltage release (For side mounting AC version) .479 486.37 23.338 127.338 204.479 385.479 385.512 92.916 122.479 385.36 23.36 23.479 28.479 486.51 23.51 468.72 12.40 Insulated enclosures (For flush mounting) Voû caùch ñieän E-PKZ0 Insulated enclosures (for surface mounting) Voû caùch ñieän 217.651 204.731 NHI11-PKZ0 NHI11-PKZ0-C NHI12-PKZ0 NHI21-PKZ0 5.36 23.24 5.660 9.15 13.36 29.479 385.36 23.72 7.36 23.36 29.51 23.36 23.479 385.479 385.479 385.479 385.913 385.36 23.51 29.651 7.479 385.234 182.722 8.63 5.36 144.36 23. For indication of short circuits and overloads) khoái tieáp ñieåm baùo hieäu AGM2-01-PKZ0 AGM2-10-PKZ0 Ñôn giaù (VNÑ) Auxiliary contact module (For side mounting.36 23.033 CI-K2-PKZ0 CI-K2-PKZ0-G 13.63 7.Phuï kieän cho AÙp toâ maùt baûo veä ñoäng cô PKZ Accessories for MPCB Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Maõ saûn phaåm Shunt release (For side mounting AC or DC version) .36 23.Boä ngaét töø xa A-PKZ0(*V50Hz) A-PKZ0(110V50Hz) A-PKZ0(110VDC) A-PKZ0(120V60Hz) A-PKZ0(208V60Hz) A-PKZ0(220V50Hz) A-PKZ0(220VDC) A-PKZ0(230V50Hz) A-PKZ0(240V50Hz) A-PKZ0(240V60Hz) A-PKZ0(24V50Hz) A-PKZ0(24VDC) A-PKZ0(250VDC) A-PKZ0(380V50Hz) A-PKZ0(415V50Hz) A-PKZ0(400V50Hz) A-PKZ0(440V60Hz) A-PKZ0(480V60Hz) A-PKZ0(48V50Hz) A-PKZ0(48VDC) A-PKZ0-C(230V50Hz) A-PKZ-C(24VDC) 468.36 23.36 23.479 385.15 Auxiliary contact module (For retrofiting from the front) .40 12.36 23.916 92.36 28.479 385.479 385.479 385.479 385.913 385.479 385.36 29.479 468.36 23.479 385.479 486.36 23.479 385.092 385.77 159.36 29.479 486.Boä caét thaáp aùp Trip-indicator (for side mounting.36 23.07 127.913 385.Gaén maët beân cuûa PKZ 92.44 + Gaén beân traùi cuûa PKZ + Khoâng ñöôïc gaén cuøng luùc vôùi boä caét töø xa A-PKZ0 + Coù theå keát hôïp vôùi PKZ taïo thaønh boä döøng khaån caáp theo tieâu chuaån VDE 0113 Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16.913 385.36 23. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 63 .913 U-PKZ0(*V60Hz) U-PKZ0(110V50Hz) U-PKZ0(120V60Hz) U-PKZ0(208V60Hz) U-PKZ0(220V50Hz) U-PKZ0(230V50Hz) U-PKZ0(240V50Hz) U-PKZ0(240V60Hz) U-PKZ0(24V50Hz) U-PKZ0(24V60Hz) U-PKZ0(380V50Hz) U-PKZ0(400V50Hz) U-PKZ0(415V50Hz) U-PKZ0(440V60Hz) U-PKZ0(480V60Hz) U-PKZ0(48V50Hz) U-PKZ0(60V50Hz) U-PKZ0-C(230V50Hz) 28.36 23.36 23.36 23.36 23.

03 Ngoõ vaøo keát noái cuûa PKZM0 Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) Accessories for PKZM01 Insulated enclosures Surface mounting IP40 IP50 IP65 padlockable in OFF position IP65 with stay-put Emergency-Stop IP65 with stay-put Emergency-Stop (key release) Surface mounting IP40 IP55 IP55 padlockable in OFF position IP55 with stay-put Emergency-Stop IP55 with stay-put Emergency-Stop (key release) Accessories for PKZM0 and PKZM4 Early-make auxiliary contacts 2N/O.073 31.238 217.15 18.0/4-PKZ0 176. shaft and interlock Direct mounting.70 11.stranded 2.95 VHI20-PKZ0 153. without side mounted auxiliary contacts or voltage raleases 2 B3.660 Shroud for unused terminals H-B3-PKZ0 24.54 15..0/3-PKZ0 154.38 For increased switching capacity to 150kA at 400 V AC CL-PKZ0 512.500. shaft and interlock Kit with handle (black).899 10.035 For cables with cross-sectional area of: 2.09 .1/4-PKZ0 176.1/2-PKZ0 131...23 14..943 3 B3.70 11.840 190.66 CI-PKZ0-M CI-PKZ0-GM CI-PKZ0-GRM 163.05 CI-PKZ01-PVT CI-PKZ01-PVS 502.25 mm2 .514 809.436 256.flexible with ferrules Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT (Giaù coù theå ñöôïc ñieàu chænh) Löu yù: Giaù naøy aùp duïng khi tyû giaù VND/USD laø 16..Phuï kieän cho AÙp toâ maùt baûo veä ñoäng cô PKZ Accessories for MPCB Hình aûnh saûn phaåm Moâ taû Maõ saûn phaåm Ñôn giaù (VNÑ) Ñôn giaù (USD) CI-PKZ01 CI-PKZ01-G CI-PKZ01-SVB 168.078 8.340 * * 1.618 5 190.618 5 190.98 13.840 7.99 PKZM0 + DILM17/25/32 PKZM0 + DILM7/9/12-01 PKZM0 + DILM17/25/32 PKZM0-XDM32 PKZM0-XRM12 PKZM0-XRM32 117.1/3-PKZ0 154. Surface mounting IP40 for vertical mounting IP40 with black/grey handle IP40 with red/yellow handle System for direct connection between PKZM0 and DILM contactors DOL toolless plug connection PKZM0 + DILM7/9/12 DOL toolless plug connection Reversing toolless plug connection Reversing starter connection kit Current limiter Hình aûnh saûn phaåm Three-phase commoning bar For PKZM0-.035 285.024 3.828 352.854 330.0/5-PKZ0 For PKZM0-.91 E-PKZ01-PVT E-PKZ01-PVS 483.436 B3.240 9.37 10.49 7.2/4-PKZ0 182.46 49.16 mm2 .316 4.1/5-PKZ0 For PKZM0-. Neáu giaù VND/USD bieán ñoäng treân 5% thì aùp duïng giaù môùi töông öùng vôùi tyû giaù môùi 64 8.436 B3.627 4 B3.52 PKZM0-XDM12 82.07 1.5 .09 17.627 4 B3.31 47.061 9.033 312. each one auxiliary contact each and a trip-indicating auxiliary contact fitted on right or a voltage release fitted on left 2 B3.842 235.943 3 B3.0/2-PKZ0 131.00 9.32 21. each with an auxiliary contact or trip-indicating auxiliary contact fitted on the right 2 B3.03 PKZ0-XRH PKZ0-XH AK-PKZ0 * * 27.00 9.54 8.2/2-PKZ0 139. front fitting Accessories for PKZM4 Terminal shroud for top or bottom mounting Increases protection to Ip2x Handles for PKZM0 and PKZM4 Kit with handle (red/yellow).09 E-PKZ01 E-PKZ01-G E-PKZ01-SVB 148.29 HB-PKZ4 50.47 11.93 11.936 30.719 4 B3.29 20.54 8.166 29.5 . padlockable rotary handle Accessories for PKZM0 only Insulated enclosures.516 Incoming terminals BK25/3-PKZ0 117.37 10.693 791..

4 38 32 32 50 80 16 25 32 40 8.6 26.7 11.81 0.9 1.b.8 12.3 8.3 6 6 10 16 4 4 4 6 1.86 0.75 0.Thoâng soá kyõ thuaät Technical Data Rated currents of three-phase motors (guidelines for squirrel-cage motors) Minimum fuse size for the protection of three-phase motors The maximum size is governed by the requirements of the associated switchgear or overload relay Motor rating 230 V 400 V 500 V 690 V Rated Fuse motor current DOL start Rated Fuse motor current DOL start Rated Fuse motor current DOL start Rated Fuse motor current DOL start kW y h(%) A 0.c.5 2 2 4 4 – 2 2 2 0.84 83 86 87 87 14.86 0.2 21.88 0. D.5 7.86 92 93 93 94 117 141 173 233 200 250 250 315 125 160 200 250 68 81 99 134 125 160 200 200 80 100 125 160 54 65 79 107 100 125 160 200 63 80 80 125 39 47 58 78 80 80 100 160 50 63 63 100 90 110 132 160 0.7 0.86 0.1 17.6 6 6 10 16 4 4 6 10 2.5 11 A Y/? A A A Y/? A A A Y/? A A A Y/? A 2 2 4 4 – – 2 2 0.4 2 2.54 0.9 3.5 8.48 2 2 2 2 – – – – 0.2 4 6 10 10 2 4 4 4 0.8 4 6 10 10 2 4 4 4 0.7 0.8 19.1 1.24 0.8 1.5 22 30 0.86 0.6 2 2 2 2 – – – – 0.87 94 94 95 95 279 342 401 486 400 500 630 630 315 400 500 630 161 196 231 279 250 315 400 400 200 200 250 315 129 157 184 224 200 250 250 315 160 160 200 250 93 114 134 162 160 200 250 250 100 125 160 200 200 250 315 400 0.5 2.86 0.72 0.72 1.55 0.79 62 66 69 74 1.21 0.2 3 0.88 0.5 1.7 58 60 60 62 0.8 9 12.17 0.84 0.6 6.82 0.5 10 16 20 25 6 10 10 16 2.41 0.O.12 0. Maximum starting time 5 seconds. Maximum starting time 15 seconds.58 x rated motor current. 65 Rated fuse currents for Y/?starting also apply to the three-phase motors with slip-ring rotors.7 0.3 36 41 55 63 63 80 100 32 40 50 63 23.09 0.81 0.88 95 95 96 96 607 – – – 800 – – – 630 – – – 349 437 544 683 500 630 800 1000 400 500 630 800 279 349 436 547 400 500 630 800 315 400 500 630 202 253 316 396 315 400 500 630 250 315 400 400 450 500 560 630 0.1 2.04 0.88 96 97 97 97 – – – – – – – – – – – – 769 – – – 1000 – – – 800 – – – 615 – – – 800 – – – 630 – – – 446 491 550 618 630 630 800 800 630 630 630 630 Notes The rated motor currents apply to normal. Set the overload relay in the phase lead to 0.25 0. starting: Maximum starting current 6 x rated motor current.9 4 4 4 6 2 2 2 4 0.84 0.L. select fuse size to match rated current. Y/?starting: Maximum starting current 2 x rated motor current.7 0.75 0.31 0.81 0.9 4 5. .1 1.3 15.87 0.9 23.9 1.7 20 25 32 40 10 16 16 25 6.5 0.8 32 32 32 50 63 20 25 25 32 37 45 55 75 0.7 3.18 0.7 0.2 1.9 33 44 50 50 63 80 25 32 32 50 17 20.25 0.84 0.5 2.7 0.88 0.5 11.12 0.1 2 2 4 4 – – 2 2 74 74 78 80 4.9 6.87 0.37 0.1 2.4 28.18 0.87 0.33 0.6 16 16 20 25 6 10 10 16 15 18.6 5 6.06 0. fuses with aM characteristics. Use a larger fuse if the rated current or starting current is higher and/or if the starting time is longer.82 4 5. internally-ventilated and enclosed fan-cooled three-phase motors at 1500 rpm. The table applies to “slow” and “gL” fuses (VDE 0636) LV h.6 3.82 0.87 0.37 0.4 16 20 25 32 10 16 16 20 4.35 2 2 2 2 – – – – 1.85 88 88 92 92 51 63 71 96 100 125 125 200 63 80 80 100 29.82 0.

com.vn http://www.megatec.net Ngoaøi nhöõng thieát bò cuûa Moeller coâng ty chuùng toâi coøn cung caáp thieát bò ñieän thöông hieäu F&G (moät thöông hieäu cuûa Moeller trong xaây döïng) vôùi chuûng loaïi saûn phaåm sau: Moeller vaø F&G Thieát Bò Ñieän Ñeán Töø CHLB Ñöùc .moeller.http://www.