You are on page 1of 82

F. Batmanghelidj M. D. Nisi b o l e s t a n ve e d a n !

V O D A LIJEI KEMIKALIJE UBIJAJU Kako je voda izlijeila neizljeive bolesti

F. Batmanghelidj M. D.

Nisi bolestan ve edan!

VODA LIJEI KEMIKALIJE UBIJAJU


Kako je voda izlijeila neizljeive bolesti

Pieva napomena
Objanjenja i preporuke o uzimanju vode ponuene u ovoj knjizi temelje se na pokusima, osobnom iskustvu, veoma opsenom istraivanju, kao i na drugim publikacijama istog autora o metabolizmu vode u tijelu. Pisac i izdava ove knjige nije protiv lijenikih savjeta, niti preporua, izravno ili neizravno, prekid uzimanja propisanih lijekova bez savjetovanja s nadlenim lijenikom. Oslanjajui se na najnovija saznanja mikroanatomije i molekularne psihologije pisac eli ukazati na vanost vode za opezdravstveno stanje i pouiti javnost i medicinsko osoblje o tetnim uincima kronine dehidriranosti tijela od djetinjstva do starosti.

Nije nakana ove knjige da bude nadomjestak za razborit knjizi lijenikov savjet ve upravo suprotno. Svaki Preporua se da se o obavijestima sadranima u ovoj porazgovara s osobnim lijenikom. pojedinac na vlastitu odgovornost moe primjenjivati nalaze i preporuke iznesene u ovoj knjizi. Primjena iznesenoga mora biti u strogom skladu s pravilima koja se ovdje daju. Veoma bolesne osobe s povijeu ozbiljnih bolesti, koje se nalaze pod strunom 5

paskom, posebno one s teim oboljenjem bubrega, bez nadzora svoga lijenika ne smiju primijeniti ovdje sadrane preporuke. N a k a n a knjige je otvoriti vam oi za nove mogunosti, koje e na koncu izvesti ovjeanstvo iz mranog vijeka medicine utemeljene na znanstvenom nepoznavanju ljudskog tijela i na prevarama onih to odravaju status quo zgrui novac. Preporua vam se da sve p o m n o proitate prije n e g o se odluite na primjenu protumaenoga na svoje vlastite zdrav stvene potekoe. O v o m preporukom eli vas se zatititi od stvaranja zakljuaka prije nego to shvatite sve postojee mogunosti koje vam stoje na raspolaganju. Ovdje sadrane preporuke i postupci izneseni su b e z garancija bilo sa strane pisca, bilo izdavaa, njihovih zastupnika i namjetenika. Pisac i izdava ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi s uporabom ovdje predstavljenih nalaza.

Uvod
Ima j e d n o medicinsko otkrie koje ne dolazi do javnosti putem medicinskih kola ili zdravstvenih ustanova: otkrie da je kronina nenamjerna dehidriranost (gubitak i manjak tekuine) glavni uzrok bolova i bolesti u ljudskom tijelu, ukljuujui i rak. Z b o g ega te tradicionalno povjerenja vrijedne ustanove ne slave to znanstveno otkrie i odbijaju se njime koristiti u pomaganju bolesnima i siromanima u naem drutvu sasvim je oevidno. U tom otkriu za njih nema novaca. Sve donedavno medicina nije bila svjesna injenice da ljudsko tijelo moe ostati bez vode u staniju, iako je voda obilna, dostupna i takorei besplatna. Zamislite, preko stotinu godina su se obavljala znanstvena istraivanja na tvrdim sastojcima tijela bez imalo pozornosti na brojne komplikacije to nastaju kad se tijelo dehidrira, kad njegove sone ljivolike stanice postaju poput suhih ljiva zbog nedostatka vode ili zbog dehidrirajuih pia to preplavljuju dananja trita. Kad postupno dehidrirano tijelo pome pokazivati znakove loeg funkcioniranja i nedostatka vode, mi te simptome i znakove tjelesne ope i mjestimine sue

stanicama. Ta unutarstanina sua" nije obuhvaena nazivamo bolestima ili sindromima nepoznata porijekla. A nakon otkria D N A struktura sada optuujemo bolesnikove gene za njegove zdravstvene tegobe, oito neshvaajui da kad se neka stanica sasui i oteti iznutra, onda i sredite te stanice, a to je njezin D N A , nije izuzeto iz procesa oteenja. Dvadeset i dvije godine mojega predanog istraivanja urodilo je medicinskim otkriem koje v a m sada prenosim. U poetku sam pokuavao ukljuiti medicinsku zajednicu u nalaske mojega istraivanja, iji bi se ishod onda uklopio u postupke lijeenja. Moje iskreno oduevljenje i nada pokazali su se naivnima. Moj prijedlog tretiranja dehidriranosti tijela vodom, a ne toksinim lijekovima koji vie kode nego koriste, nije bio dovoljno zamren da bi impresionirao bolesnika i proslavio lijenika, niti bi ovaj novi tretman beskrajno produivao bolest i na dugi rok bio lijenikov izvor novca. Naravno, kad bi bolesnici znali da su njihovi zdravstveni problemi posljedica nepijenja dovoljno vode, emu bi uope dolazili u lijenikov ured? To je razlog to lijenici iz ustanova nisu htjeli priznati to medicinsko otkrie, ve su preli utke preko njega i natjerali me da ga izravno objavim javnosti. Javnost bi trebala biti tijelu 8 uzrokovanih upozorena na sadanje manjkom vode u 9 sadanjim nainom pretrage koja gleda samo na krute sastojke u krvnom optoku. Graa krvi je tako oblikovana d a j e njezin sastav stalan, ak i pod cijenu rtvovanja rezervi drugih tkiva. Voda je j e d n a od tih tvari koja e biti uzeta iz manje aktivnih podruja u svrhu odranja odgovarajue gustoe krvi, u sluaju ako nema vode izvana, to jest ako je se dovoljno ne pije. Kad postupno dehidrirane stanice u ugroenim dijelovima tijela postanu neuinkovite i stanu proizvoditi simptome karakteristine za manjak vode, umjesto da snagom razuma povee te simptome s manjkom vode moderna medicina proglaava ovo stanje boleu i odreuje naine lijeenja koji se sastoje od napredne uporabe medicinske pogubnih znanosti kemikalija. optereuju Trpjeti tijelo isuenost ve je po sebi zlo, ali oni idu j o dalje i u ime otrovnim kemikalijama. Ovdje j e , naravno, glavni razlog novac. Novarski pristup tegobama dehidriranosti financirao je tijekom prolog stoljea irenje sustava zdravstvene skrbi", koji se odrava i buja na raun onih to su stalno dehidrirani, ali bez simptoma". Upotrebljavaju se kemikalije Zbog toga da bi se uutkao vapaj tijela za v o d o m . je drutvo optereeno kolosalnim

(2003. godine) nerazumijevanje pojava u ljudskom trajnim

zdravstvenim trokovima koji rastu 12% godinje.

Reeno mi je da je trenutni iznos oko 1,7 bilijuna dolara i da i dalje raste. Osiguravajua drutva stalno podiu premije, a istovremeno sustavno srezuju pokrie, prebacujui sve vie teret trokova na lea osiguranika. Nije onda udno to u Americi imamo preko 40 milijuna osoba bez zdravstvenog osiguranja, u zemlji obilja ali i u zemlji besramnog rasipanja! Siguran sam da se sjeate medijskih vijesti o svim onim direktorima ije su tvrtke propadale, a koji su iz godine u godinu sami sebi isplaivali desetke milijuna dolara dok su se njihove tvrtke utapale. Sustav zdravstvene skrbi nije nikakav izuzetak, osim to puanstvo treba initi rtve i plaati svaki put to god se od njih trai. Ne trebamo kupiti previe skup auto, ali bez obzira na neopravdanost, prisiljeni smo plaati basnoslovne vijest injenica da iznose vam e za zdravstvene jest istraeni usluge. Dobra koju donosim

Znate li to e se dogoditi? Kad ova knjiga sa svim svojim medicinskim podacima, a i ostale moje knjige i odgojni spisi konano padnu u ruke odvjetnika to tre za kolima hitne p o m o i " , tada e oni koji su izgubili djecu zbog astme ili drugih ozbiljnih komplikacija uzrokovanih dehidriranou, i koji su uzimali toksine i kodljive lijekove dok su njihova tijela traila samo vodu, svi e oni izvesti na sud ustanove i lijenike to su ih otetili. Farmaceutske tvrtke e biti tuene zbog sijanja pogrenih informacija po medicinskim kolama u svrhu novane zarade. Kad ovo udari u ventilator, Dravni zavod za zdravstvo, Agencija za prehranu, farmaceutske tvrtke, pa i medicinske kole i njihovi asopisi, skupa sa zakladama, svi e oni trati k najblioj vodi da sa sebe saperu zadah od upletenosti u njihove neznalake i prevarantske zloine protiv ovjeanstva. Tvrde su to rijei, ali ja to vidim upravo tako. A zato to ja vidim tako? Izvjee o tomu kako sam obinom vodom iz slavine uspjeno izlijeio preko tri tisue osoba sa simptomima i klinikim znakovima probavnog ira objavljeno je u asopisu za kliniku gastroenterologiju" u lipnju, 1983. godine. Iz toga iskustva sam shvatio da su moji pacijenti zapravo bili edni, te sam otkrio pojavu da bol" u tijelu ukazuje na e, iako se stanje oznaava boleu.
11

znanstvena

podrobno

zdravstveni podatak iz ae vode doi glave tom sustavu i onima koji ga podravaju. U nekoliko iduih godina veina tih ustanova e shvatiti da se svijet ne da vie zaluivati medicinskim u smicalicama i propisima umotanim nerazumljiv govor.

Malo-pomalo svijet e otkriti vodu kao glavni lijek za veinu svojih zdravstvenih potekoa. 10

To izvjee je objavljeno u znanstvenom pregledu njujorkog Timesa, a lanak je preuzet i objavljen u znatnom broju drugih novina. Odonda je prolo dvadeset godina, a mi garavicu j o uvijek lijeimo antihistaminskim ili antiacidnim lijekovima. Zato? Zato to n e m a novca u propisivanju vode pacijentu u bolovima. Voda bi mogla izlijeiti bol uzrokovan dehidriranou, ali lijekovi pretvaraju bolesnika u kravu m u z a r u " zdravstvenog sustava. Jesam li precinian? Ni najmanje! Vrijea me nain na koji farmaceutska industrija, uz p o m o nepromiljene i nerazumne suradnje veine lijenika, pothranjuje i titi medicinsko neznanje, a sve na raun lakovjerne javnosti. Z a s t o j a mislim na taj nain? Ja sam se dao na to da znansveno dokaem svoje otkrie o bolu kao pokazatelju manjka vode u tijelu. Pitao sam sama sebe, zato farmaceutska industrija inzistira na lijeenju eluanog ira vrlo jakim antihistaminskim lijekovima. U kakvoj su vezi bol i histamin? To su bila pitanja to su me potakla na istraivanje. Otiao sam u sveuilinu knjinicu u Philadelphiji, gdje mi je povlasticu znanstvenika-posjetitelja odsjeka. Jedno od osigurao profesor Michael (Mitch) Litt, u to vrijeme predsjednik bioinenjerskog njegovih podruja bilo je istraivanje sluzi. Kad je upoznao moje istraivanje o bolu i vodi, iznenada je 12

shvatio naelo strukture sluzi, koja se sastoji od 2% vrste okosnice i 9 8 % vode zadrane u mrei okosnice. Iz gradnje sluzi shvatio je da joj je bioloka svrha sluiti kao vlani sloj to titi zraku izloene m e m b r a n e od suenja. Sve dotle svi su specijalisti za sluz bili usredotoeni na onih 2% krute tvari u sluzi, nepitajui se to radi voda, zarobljena u toj strukturi. P u n e etiri godine, katkad i po osamnaest sati na dan, posvetio sam itanju medicinskih poruka spisa, znanstvenih lanaka, zakljuaka s raznih predavanja o modanim prijenosnicima (neurotransmiterima) i knjige s podruja biofizike, nastojei razumjeti odnos izmeu vode i ivota. Bio sam uvjeren da se odgovori na moja pitanja nalaze u spomenutim knjigama a ne u medicinskim lancima. I bio sam u pravu. Otkrio sam vrlo ozbiljnu pogreku u medicinskom shvaanju ljudskog tijela. Tjelesnim funkcijama ne upravlja kruta tvar - voda je ta koja otapa svaku krutu tvar to cirkulira u krvi i opskrbljuje energijom za kemijske reakcije u svim tjelesnim funkcijama. Ukratko, voda je glavni regulator kojem je sve podreeno. Mi s m o toga nagonski bili svjesni, ali nas je medicina uila neto drugo. N a e medicinsko znanje se temeljilo na vie pogrenih pretpostavki o vodi. To je razlog zbog kojega imamo sustav za brigu o bolesnicima a ne
13

sustav preventivne bolesti. Takav sustav se moe ostvariti jedino putem temeljita znanstvenog istraivanja na podruju fiziologije, a ne na meetarskim preporukama kemikalija otrovnih i pogubnih za ljudsko tijelo. Pogledajte samo popis upozorenja za bilo koji lijek to ga reklamira televizija ili tisak. U rujnu 1987. drao sam uvodni nagovor na jednoj meunarodnoj konferenciji u Grkoj. U tom govoru sam protumaio zato je bol jedan od mnogih vapaja tijela za vodom i zato je kronina nenamjerna dehidriranost ljudskog tijela prvotni uzrok bola i bolesti, ukljuujui i rak. Moj lanak Bol: potreba pojmovne promjene" objavljenje u asopisu za borbu protiv raka (Journal of Anticancer Research") u njihovu dvobroju za rujan i listopad. N a k o n s t o j e na prvu ruku odvagao na znanstvene Kraljevskom razloge moga prijedloga za pojmovni pomak, tadanji ef odjela za bilogiju tumora Medicinskom Koledu u Londonu zamolio me da tamo odrim predavanje. Cilj konferencije je bio prenoenje tog n o v o g otkria ostalim istraivaima raka. Journal of Anticancer Research" je veoma ugledan i veoma itan asopis s podruja istraivanja raka. N a k o n to su naili na moja otkria o tome da je histamin neurotransmiter zaduen za reguliranje vode i ei u tijelu kao i o njegovoj ulozi u proizvodnji bola,
14

lanovi

tajnitva

Treeg

Meunarodnog

znan

stvenog kongresa o u p a l a m a " pozvali su me da pojasnim ovo stanovite na njihovoj konferenciji u Monte Carlu 1989. godine. U prilogu slijedi saetak mojega predavanja, kako biste mogli bolje razumjeti z a s t o j e voda prirodni antihistamin bolji od bilo ega to nudi farmaceutska industrija.

15

3. meunarodni znanstveni kongres FORMULAR SAETKA o UPALAMA


antireumatici, analgetici imunomodulatori Vano! O v e upute treba slijediti u potpunosti Poslati na: Proitajte sve upute prije nego pomete ispunjavati Znanstveno Tajnitvo Ovaj posebni formular. 3. Meunarodni znanstveni kongres o upalama Istituto di Farmacologia, Via R o m a , 55 56 100 Pisa (Italy) HISTAMIN KAO NEUROTRANSMITER SA SUPROTNE TOKE GLEDITA F. Batmanghelidj, M . D . Zaklada za jednostavno u medicini SAETAK: Napredak u istraivanju histamina pokazuje da se radi o neurotransmiteru, neuromodelatoru i regulatoru osmoze u tijelu. ed je nesigurni pokazatelj sada priznatog mogueg stanja 16

kronine stanine dehidriranosti tijela koja ovisi o ivotnoj dobi, tako da sedamdesete godine se izmeu dvadesete i omjer izvanstanine i

unutarstanine vode u tijelu mijenja od 0,8 do skoro 1,1. Histamin se pokazuje odgovornim za bitno reguliranje osmoze i sredita za funkcije pijenja u tijelu. Histamin sudjeluje u pokretanju stanine ionizacije, to j e , izgleda, dodatna funkcija vode u mehanizmu takoer staninog metabolizma. biologije Histamin je i funkcija. usklaiva limfine

Djelovanje Hl ili H2 ujedinjuje funkcije raznovrsnih limfocita koji posjeduju ujednaene receptore za histamin. Histaminski poriv za regulaciju i pijenje vode dovodi do oslobaanja vasopresina, koji onda, otvarajui vjerojatno na membrani rupice u obliku tua veliine 2 angstroma, omoguuje molekulama vode da jedna po jedna ulaze u stanicu i tako potie protok vode kroz stanine opne. Ta funkcija je posebno vana za odravanje niske itkosti u mikrocjevicama i protok kroz ivana mikrovlakna. Cini se da vasopresin djeluje i na luenje kortizona, ako bi stalno A C T H luenje moglo dovesti do potpunog zastoja funkcija imunog sustava. Histamin moda sudjeluje i u oblikovanju neuroendokrinog sustava, vjerojatno ako je rezervni A C T H mehanizam oteen. Uz kisik voda je najhitnija tvar za ivot tijela, pa suha usta nisu jedini pokazatelj da nedostaje voda. 17

Simptom koji ukazuje na pretjeranu histaminsku aktivnost, ukljuujui osjeaj bola, treba biti smatran pokazateljem poremeene ravnotee u metabolizmu vode u tijelu. Glavni prirodni fizioloki histaminski poriv za pijenjem vode, serotonska neurotransmisija (jo jedan sustav ukljuen u regulaciju tjelesne vode, kao i u promjenama praga boli) i angiotenzin II, trebaju biti prepoznati prije i za vrijeme prosudbe o primjeni antihistamina tijekom lijeenja, posebno ako je poveano uzimanje vode jedini prirodni proces za regulaciju i inhibiciju stvaranja i luenja histamina. Produena uporaba antihistamina u gastroenterolokim, psihijatrijskim i sezoskim alerginim uvjetima kao analgezika ili protuupalnog agensa, bez strogog obzira prema regulatornim funkcijama histamina u vezi s uzimanjem vode, maskirajui pritom znakove dehidriranosti, moe poremetiti receptore stanine opne i pokvariti ravnoteu integracije, a moda i gurnuti imuni sustav u suprotni smjer, dakle, biti odgovorna za stvaranje novih i neprestanih promjena psiholoke stabilnosti, to je nespojivo s opim i trajnim oporavkom bolesnika.

Kljune rijei: histamin, bol, upala, imunoloke promjene, e, voda.


3. Meunarodni znanstveni kongres o upalama antireumatici, analgetici, imunomodulatori
Monte Carlo, 15.-18. oujka, 1989. Ako promotrimo ulogu histamina u reguliranju vode u tijelu, cijeli svijet medicine e se promijeniti i postati razumljiv obinom puku, a zavladat e znanost fiziologije. Zasada industrija lijekova namjerno lano predstavlja histamin kao smetnju i proizvodi kemikalije koje k o e njegovo djelovanje. Sve droge rabljene kao lijek protiv bolova, kao sredstva protiv alergije, kao sredstva za smirivanje i protiv depresije, ustvari su vrlo jaki antihistamini, bilo izravno, bilo neizravno. A voda je prirodni antihistamin, neizmjerno bolji od njih sviju. Bez razumijevanja njegovih prirodnih funkcija u tijelu, farmaceuti ne mogu dovoljno istraiti histamin da bi proizveli svoje lijekove! Farmaceutska industrija ne posjeduje ni

18

19

jedan lijek koji bi dorastao vodi kao prirodnom antihistaminu. Svi njihovi lijekovi proizvode ozbiljne popratne uinke, a voda nijednoga. Istovremeno vri svoje funkcije, koje razliiti oblici histamina nastoje oponaati dok ne ude vie vode u sustav. Sada vidite zato sam ja svjetski priznat strunjak za podruje koje istraujem. Moja otkria e prisiliti budue medicinske istraivae na istraivanje putem fizioloke struke. Razumije se da e se sve zdravstvene potekoe smatrati poremeajima zbog nedostatnosti", s vodom na vrhu popisa elemenata za procjenu. K a d se uvidi zbog nedostatka kojeg elementa nastaje problem, bit e dovoljan samo mali ispravak. I m a m o sreu da se svi elementi koji su tijelu potrebni nalaze u gradi raznih dostupnih prirodnih izvora hrane. Zato trebate gledati na hranu kao na svojevrsni lijek koji vam osigurava dobro zdravlje, pod uvjetom da pazite to ete jesti.

bez ljudske muke. Lijenici nemaju prava muiti ljude propisivanjem toksinih kemikalija protiv tjelesne ei. Nije asno izvlaiti novac iz ljudskih bolova i trpljenja samo stoga to ti ljudi znaju vrlo malo o vanosti vode za zdravlje. Jo je neasnije prijeiti irenje informacije o vodi postavljanjem sljepakog kamena spoticanja. Na studiju o vodi kao prirodnom lijeku nitko ne m o e ostati slijep. S ime ete je usporediti? U svakom sluaju dehidriranost se ne oituje samo j e d n i m simptomom budete razumjet primijeniti Svaka ili znakom, ve spletom u ovoj brojnih knjizi, je problema, koje e dostupnost vode ukloniti. Kad itali pisma predstavljena ete o emu govorim. metode istraivanja samo bi, Nemogue

farmaceutske na nesreu

industrije na procjenu vode kao prirodnog lijeka". suprotna sugestija puanstva i zadovoljstvo farmaceutskih proizvoaa, odgodila nastup vode kao najuinkovitijeg prirodnog lijeka. Oni bi putem reklama j o neko vrijeme nastavili terorizirati ljude da i dalje uzimaju njihove proizvode. Da bih vam dao m a l o uvida u moju borbu s lijenikim strukturama koje se uporno dre mranog doba medicinske znanosti, iako bi mali p o m a k u usredotoenju katapultirao cijeli sustav medicinskog odgoja u najviu sferu mogunosti razumijevanja 21

Slijepi pokuaji na sreu prikladni su samo za procjenu otrovnih kemikalija, a ne za istraivanje poremeaja zbog nedostatnosti. Takav nain istraivanja je zapreka istraivanju unutar fizioloke ili prehrambene struke. Pristup to ga ja predlaem dovest e do boljeg razumijevanja kako predusresti razna bolesna stanja. Sve bolesti uzrokovane nedostatkom vode oito se m o g u izlijeiti prirodno,

ljudskog tijela, odluio sam ukljuiti tri primjera mojih nastojanja. Prvi je j e d n o elektroniko pismo jednoj nadolazeoj zvijezdi na harvardskom sveuilitu, drugi je jedan moj lanak o ei, objavljen u sijeanjskom broju u asopisu Mjesna pisma za doktore i pacijente," a trei je lanak o terorizmu farmaceutske industrije, koji se od prole godine nalazi na mojoj internetskoj stranici. udi me da sam j o iv! lanak o ei harvardskom doktoru sam poslao priloen uz elektronsko pismo. Prima: www.osher-institute@hms.harvard.edu

itao

sam

velikim

zanimanjem

lanak

Newsweeku. Primijetio sam, da ste vi dobro upueni u napisano, kao d a j e cijeli lanak bio o vama. Oito ste veoma aktivan lan lijenike zajednice, zainteresiran za izmak medicine iz ropstva farmaceutske industrije. A k o je to tono, ja bih vam elio predstaviti jedan posve novi, na fiziologiji temeljeni pristup istraivanju uzroka bola i bolesti ljudskog tijela. Prije dvadeset i dvije godine ja sam poeo vodom lijeiti probavni ir. U dvije godine i sedam mjeseci uspio sam izlijeiti preko 3000 sluajeva. To iskustvo me je dovelo do saznanja da su te osobe bile zapravo edne, da smo mi medicinari jedan od simptoma ei ljudskog tijela proglasili boleu (naroito to je izvjestan broj u drugaijim uvjetima takoer reagirao pozitivno na poveano uzimanje vode). Moje izvjee o nainu lijeenja objavljeno je u uvodniku asopisa za kliniku gastroenterology u" lipnja, 1983. N a k o n toga sam si postavio zadatak dokazati zato su te osobe bile edne. U rujnu 1987. sam kao gost na jednoj meunarodnoj konferenciji o raku odrao predavanje pod naslovom: Bol: potreba pojmovne potrebe" i proglasio zastarjelim shvaanje da otopiva stvar upravlja." Protumaio sam da ono to otapa" upravlja svim psiholokim funkcijama tijela. Protumaio sam, da je nenamjerna kronina dehidriranost" uzronik bolova i degenerativnih 23

Poslano: subota, 30. studenog, 2002., u 17:3lh Sadraj: R e : lanak u N e w s w e e k u : 30.XI.2002. Cijenjeni dr. Eisenberg! Nova znanstvena istina obino nije predstavljena na nain koji bi uvjerio njezine protivnike. Redovito oni izumru, a novi se narataj navikne na istinu od poetka." M a x Planck. 22 Znanost

alternativne medicine" (Dr. Eisenberg), od subote

bolesti, ukljuujui i rak. Da sva ta stanja proizlaze iz poremeaja sustava" zbog nedostatka djelovanja vode. Za potvrdu mojih stavova ukazao sam na to da je histamin zapravo neurotransmiter, odgovoran za kontrolu vode i tjelesnog programa za suu. Moje predavanje je objavljeno 1987. u dvobroju za rujan i listopad asopisa za istraivanja protiv raka Anticancer Research Journal." Tajnitvo treeg meunarodnog kongresa o

Moj

dragi

doktore

Eisenberg,

ako

obratite

pozornost na rast industrije vode u posljednjih 10 godina, uvidjet ete da je moje otkrie, izneseno u mojim knjigama, novinama i asopisima i u tisuama nastupa na radiju, ve poelo djelovati na elju svijeta za zdravljem. Ima srednjih kola koje ue iz mojih knjiga. U Kaliforniji je donesena odredba da se iz kola izbace automati za umjetne sokove. Nadolazei narataj Amerikanaca upuen je predusretanju ei. A k o medicinske kole kao s t o j e Harvard ele zadrati ugled koji imaju, trebaju se posvetiti istraivanju pojma otapala". Vi se nalazite u savrenom poloaju za ukljuivanje u tu temu. Bio bi zloin propustiti takvu prigodu. Ja znam da ste impresionirani kineskom medicinom, ali recite mi, ako svijet naui izbjei bol pijenjem vode, koliki bi iz ista mira ili k akupunkturistu? A k o otvorite moju internetsku stranicu i zaelite podijeliti moje odgojne prirunike ostalima u vaem uredu, molim vas da mi to date do znanja, ja u vam ih poslati na dar.

upalama pozvalo me 1989. godine da na njihovu skupu odrim predavanje o histaminu. Prilazem v a m saetak mojega predavanja Histamin kao neuro transmiter - sa suprotne toke gledita". Ovaj i mnogi drugi lanci o molekularnoj fiziologiji i patologiji dehidriranosti" mogu se nai na mojoj internetskoj stranici. Iz mojega istraivanja nije izronio samo glavni uzronik bolova i degenerativnih bolesti ljudskog tijela, ve je postala oigledna i nevjerojatna injenica kako ih predusresti: sprijei dehidriranost i sprijeit e bolest. Da bih vam pokazao kako je ustajala medicinska misao na uvenim medicinskim uilitima i kako to sada kodi svijetu, usudio sam se dodati tom pismu i protestno pismo to sam ga poslao dr. Valtinu u medicinskom koledu u Dartmouthu.
24

Iskreno va F. Batmanghelidj, M.D.

25

ekati da oedni znai umrijeti prerano i veoma bolno


F. Batmanghelidj, M.D. Autor knjige Vapaji tvoga tijela za v o d o m " Dr. nema vode Heinz Valtin, umirovljeni da ei. za To profesor na

funkcijama tijela, a da ono u emu se te tvari otapaju nema izravne uloge u nijednoj tjelesnoj funkciji. U medicinskim kolama se nauava da je voda samo otapalo, omota i sredstvo prijenosa, da voda nema vlastite metaboline funkcije. Susreo sam se s ovim stupnjem neznanja o primarnoj fiziolokoj ulozi vode na jednoj drugoj koli iz tkzv. Brljanova saveza" (Ivy League, savez osam najpoznatijih sveuilita u Americi - op. prev.), u osobi j e d n o g profesora, koji je kao i dr. Valtin uvaenog istraivao

medicinskoj koli u Darmouthu, iznio je tvrdnju kako znanstvenog neekajui na dokaza osjeaj ispravljanje miljenje, dehidriranosti koristi piti dnevno osam velikih aa objavljeno u kolovoza, amerikom asopisu za psihologiju

regulatorne m e h a n i z m e vode u bubrezima i o tome drao predavanja studentima i lijenicima. Tek kad sam ga zapitao to znai hidroliza", stvar je izala na vidjelo: priznao je znanstvenu injenicu da je voda hranjiva i da zaista ima glavnu metabolinu ulogu u svim fiziolokim funkcijama tijela. Naglasak na vodi kao regulatoru vode u bubrezima ograniava mehanizama dru. za Valtinu rjeavanje poznavanje tjelesnih tjelesnih za potreba

2002., temelj je svega pogrenoga u

modernoj medicini i stoji ovu zemlju 1,7 bilijuna dolara godinje, uz stalni porast od 1 2 % svake godine. Miljenje dra. Valtina je apsurdno kao, na primjer, ekati s davanjem odgovarajuih antibiotika do zadnje faze smrtonosne zaraze. Njegovo stanovite se temelji na pogrenoj pretpostavci da su suha usta pravi znak dehidriranosti. ini se da dr. Valtin, kao ni kolege koje j e , kako kae, konzultirao, poimanja da nije u svjestan jednog Sva vanog pomaka medicini. tvari dosadanja svim

nedostatnom vodom. Izgleda da on svoje poimanje tjelesnog reguliranja ei temelji na vanim ulogama vasopresina, antidiuretinog hormona i sklopa renina i angiotensina, t.j. elemenata ukljuenih u programe protiv sue kad je tijelo ve dehidrirano. (Renin je bubreni enzim, podie tlak krvi kao odgovor na stres, a angiotensin je krvna bjelanevina, djeluje na suavanje krvnih sudova - op. prev.) U stvari on misli 27

medicinska shvaanja temeljila su se na pogrenoj pretpostavci 26 otopive upravljaju

da je tijelo u stanju dehidriranosti kad izgubi 5% od ukupne koliine vode, te da se treba ekati da pri toj razini gubitka pojavi osjeaj ei i onda pijenjem koje tekuine" ispraviti nedostatak vode u tijelu. Takvo miljenje je moglo biti opravdano prije kojih 25 godina. Danas je to tragini odraz ogranienog poznavanja ljudske fiziologije kakvo se susree na prestinim amerikim medicinskim kolama. U svojim najnovijim izjavama koje se objavljuju i nairoko komentiraju dr. Valtin ne uzima u obzir injenicu d a j e voda hranjiva tvar. Ta po ivot vana, navodnjavajua" fiziolokim stanju. uloga bi koje nedostajala bi bile svim funkcijama pogoene se

stanju na prijelazu u organsku materiju." ekati na e doim su tjelesne tekuine zgusnute prije pojave ei znai gubitak energetskih osobina vode u dehidriranim stanicama tijela. To je vaan razlog da preduhitrimo dehidriranost, umjesto da je naknadno ispravljamo. To novo shvaanje uloge vode u izmjeni kationa potpuno opravdava razboritu opskrbu tijela vikom vode, a ne da ga se prisiljava na suu, to svijetu preporua dr. Valtin.

U svom istraivanju oko sukladne izmjene u biolokim m a k r o m o l e k u l a m a " Ephraim KatchalskiKatzir s Wizmannova znanstvenog instituta je dokazao, da bjelanevine i enzimi tijela bolje djeluju u otopinama manje gustoe." Dakle, gubitak vode iz unutranjosti stanice smanjit e uinkovitost njihovih funkcija. Sam taj nalaz nijee Valtinovo miljenje da prije nego to pijemo vodu trebamo osjetiti dehidriranost. Budui d a j e poeljno da sve stanice u tijelu u skladu s fiziolokim pravilima dobro obavljaju svoju zadau, bilo bi razboritije optimalno navodniti tijelo nego ekati da suni" programi tijela proizvedu osjeaj ei. Osim toga tijelu je puno lake podnijeti mali viak vode nego trpjeti nestaicu i premjetati vodu u vitalne organe na raun manje vanih funkcija tijela. Stanje stalnog cirkuliranja zgusnute krvi po krvotoku je pravo izazivanje katastrofe. 29

manjkom vode u njezinu za osmozu slobodnom Previena je zatim i injenica da bi unutranjost tjelesnih stanica drastino sasuila. U dehidriranosti gubitak vode je 6 6 % iz unutranjosti stanica, 2 6 % iz meustanine tekuine, a samo 8% se odnosi na gubitak iz tkiva krvotoka koje se stee u svom spletu kapilara i odrava sustav krvotoka. Philippa M. Wiggin je dokazala da mehanizam koji kontrolira ionizirajuih ili uzrokuje crpki koristi uinkovito sposobnost djelovanje vode za

pretvorbu energije otapanjem.

Izvor energije za

prijenos cationa ili ATP sintezu lei u poveanju kemijskih potencijala poveanom hidracijom malih kationa i polifosfatnih aniona u vrlo sloenu vodenom 28

Tragedija ekanja da se osjeti e postaje stvarnom kad se shvati kako se otrica ei otupljuje s godinama. Phillips i njegovi suradnici su dokazali da ni nakon 24 sata b e z vode starije osobe nisu svjesne da su edne: fiziolokoj Vano otkrie je da usprkos svojoj potrebi starije osobe nisu pokazivale

navodnjena. ( N + / K +

p u m p a je enzim, prisutan u

membrani stanice, transportira natrij i kalij za to su mu potrebne molekule vode. - O p . prev.) Voda je ta koja proizvodi napon kvasei dovoljno bjelanevine p u m p e za razne neurotransmisijske funkcije u tijelu. To je razlog to se m o d a n o tkivo sastoji 8 5 % od vode, pa ne moe izdrati razinu dehidriranosti do osjeaja ei, kako to smatra sigurnim lanak dra. Valtina. Drugi nedostajala nalaz u se odnosi vode na kockicu slagaljki a o koja je meha znanstvenikoj

osjeaj ei." Bruce i suradnici dokazali su da se u dobi izmeu 20 i 70 godina odnos koliine stanine vode prama izvanstaninoj drastino mijenja od 1,1 na 0,8. Ta naglaena promjena u odnosu stanine vode b e z sumnje se ne bi dogodila, da je osmozno pumpanje ivota moglo odravati pritok vode u svaku staninu opnu u tijelu snagom od 10cm na -3 u sekundi. Tako dramatina promjena u ravnotei vode moe proistei jedino iz oslanjanja samo na obrnuti osmozni vitalne proces irenja izvanstanine vode filtriranjem i ubrizgavanjem raspoloive" vode u stanice p o m o u djelovanja vasopresina i sklopa renina, angiotensina i aldosterona, budui da u tijelu neprestano vladaju programi za borbu protiv sue. D v a druga znanstvena otkria su zanemarena u preporuci dra. Valtina da treba ekati na e da bi se pilo. Prvo je da mehanizme ei ne pokreu vasopresinovi i renino-angiotensinovi sustavi - tu sustavi se brinu za ouvanje vode i hidraciju stanica. e poinje kad N + / K + 30 p u m p a nije dovoljno

nizmima uporabe Radi se o

u tijelu,

otkrivena je neuro-

1987.godine. I dr. Valtin i ostali trebali bi znati za nju. dvostrukom djelovanju transmiterskog histamina u aktivnoj razmjeni kationa. Zadaa joj je pokretanje protusunih mehanizama, a sudjeluje u razgraujuim procesima kad tijelo postaje sve vie i vie dehidrirano. Utemeljene na reguliranju vode kao primarnoj funkciji histamina i na aktivnoj ulozi vode u svim fiziolokim i metabolinim funkcijama tijela - kao hidrolitiki zaetnik svih funkcija otapanja simptome, ei i ..njoj stvara viak histaminske aktivnosti podreenim

mehanizmima to se ukljuuju u protusune programe tijela. O v a m o spada astma, alergije i najjai bolovi tijela, kao to su garavica, katar debelog crijeva, fibromialgijski i reumatski bolovi, bol u kriima,
31

Tragedija ekanja da se osjeti e postaje stvarnom kad se shvati kako se otrica ei otupljuje s godinama. Phillips i njegovi suradnici su dokazali da ni nakon 24 sata bez vode starije osobe nisu svjesne da su edne: fiziolokoj Vano otkrie je da usprkos potrebi svojoj starije osobe nisu pokazivale

navodnjena. (N+/K+

p u m p a je enzim, prisutan u

membrani stanice, transportira natrij i kalij za to su mu potrebne molekule vode. - O p . prev.) Voda je ta koja proizvodi napon kvasei dovoljno bjelanevine p u m p e za razne neurotransmisijske funkcije u tijelu. To je razlog to se m o d a n o tkivo sastoji 8 5 % od vode, pa ne m o e izdrati razinu dehidriranosti do osjeaja ei, kako to smatra sigurnim lanak dra. Valtina. Drugi nedostajala nalaz u se odnosi na kockicu slagaljki o koja je meha znanstvenikoj

osjeaj ei." Bruce i suradnici dokazali su da se u dobi izmeu 20 i 70 godina odnos koliine stanine vode prama izvanstaninoj drastino mijenja od 1,1 na 0,8. Ta naglaena promjena u odnosu stanine vode bez sumnje se ne bi dogodila, da je osmozno pumpanje ivota moglo odravati pritok vode u svaku staninu opnu u tijelu snagom od 10cm na -3 u sekundi. Tako dramatina promjena u ravnotei vode m o e proistei jedino iz oslanjanja samo na obrnuti osmozni vitalne proces stanice irenja izvanstanine vode i filtriranjem i ubrizgavanjem raspoloive" vode u p o m o u djelovanja vasopresina sklopa renina, angiotensina i aldosterona, budui da u tijelu neprestano vladaju programi za borbu protiv sue. D v a druga znanstvena otkria su zanemarena u preporuci dra. Valtina da treba ekati na e da bi se pilo. Prvo je da mehanizme ei ne pokreu vasopresinovi i renino-angiotensinovi sustavi - tu sustavi se brinu za ouvanje vode i hidraciju stanica. e poinje kad N + / K + 30 p u m p a nije dovoljno

nizmima uporabe Radi se o

vode u tijelu, dvostrukom

a otkrivena je neuro-

1987.godine. I dr. Valtin i ostali trebali bi znati za nju. djelovanju transmiterskog histamina u aktivnoj razmjeni kationa. Zadaa joj je pokretanje protusunih mehanizama, a sudjeluje u razgraujuim procesima kad tijelo postaje sve vie i vie dehidrirano. Utemeljene na reguliranju vode kao primarnoj funkciji histamina i na aktivnoj ulozi vode u svim fiziolokim i metabolinim funkcijama tijela - kao hidrolitiki zaetnik svih funkcija otapanja simptome, ei i ..njoj stvara viak histaminske aktivnosti podreenim

mehanizmima to se ukljuuju u protusune programe tijela. O v a m o spada astma, alergije i najjai bolovi tijela, kao to su garavica, katar debelog crijeva, fibromialgijski i reumatski bolovi, bol u kriima,
31

glavobolja i migrena, pa i anginalni bolovi. A kako je vasopresinova i renino-angiotensino-aldosteronova djelatnost podreena aktiviranju histamina, njihova uloga u podizanju krvnog tlaka je dio protusunog programa tijela. Njihova svrha ubrizgavanja vode u vitalne stanice zahtijeva vei tlak ubrizgavanja za protuteu izravnog osmoznog isisavanja vode stanica u vrijeme dehidriranosti. Iz perspektive moje 22 godine klinikog i znanstvenog pomaka u istraivanja medicinskoj histamina molekularne znanosti kao s fiziologije obzirom na koji 110 iz

to slijedi. Z n a m kako se osjeaju. Odjednom kao da su goli. Vide sve svoje godine uenja i pamenja znanstvenog jezika", sve statistike analize u svrhu opravdanja svojih naina lijeenja toksinim kemikalijama ili kirurkim zahvatima i uviaju da odlazi u bescijenje. Shvaaju da e sve to su gradili uskoro biti pometeno, da e polako premjetajui strani uragan uskoro doi do njihove bogato ukraene kue. Ljudi e to uiniti s puno srdbe zbog tete to s m o im mi medicinari inili. S rukom pod ruku farmaceutska industrija je u Americi uspostavila medicinsku praksu koja je neusporedivo opasniji oblik terorizma od onoga protiv kojega smo krenuli u rat kako bismo sprijeili nove nesree kao ona od 11. rujna, neshvaajui da nam farmaceutski terorizam ubija vie stanovnitva. Razlika je u nainu na koji farmaceutski terorizam zgre novac za odreeni krug na tetu ogromnog broja onih koji gube imetak prije nego to umru bolno i prerano. Ja sam tekst to slijedi u nastavku izloio na internetu (www.watercure.com). Zapravo ja sam sastavio ovu knjigu da bih razotkrio i istaknuo farmaceutsku vrstu kemikalijskog terorizma i medijski nehaj p r e m a o n o m e to se dogaa. Oni znaju za lijeenje vodom, pa ipak i dalje ute.

dehidriranosti i dranja na oku uvoenje pojmovnog priznavanje neurotransmitera

regulira vodu u tijelu, sa sigurnou m o g u rei da su 60 milijuna Amerikanaca s visokim tlakom, milijuna s kroninim bolovima, 15 milijuna

dijabetiara, 17 milijuna s astmom, 50 milijuna s alergijama i tako dalje postupali upravo onako kako dr. Valtin preporua. Svi su ekali da budu edni. Da su shvatili da je voda prirodni antihistamin i uinkovitiji diuretik, bili bi poteeni m u k a sa

zdravstvenim problemima. Suvino je rei da, nakon to mi je netko od njegovih namjetenika potvrdio da je moje elektroniko pismo urueno dru. Eisenbergu, ja od njega nisam primio nikakva komentara. Ignorirao me je kao i toliki drugi koje je osupnula ozbiljnost onoga
32

33

Proitajte moj lanak i sami prosudite to dogaa: Gdje je F D A (Dravna komisija za lijekove)? Gdje je N I H (Dravni institut za higijenu)? Gdje je Dravno tuiteljstvo? Zato ne mare za narod ba one ustanove koje su dune tititi?

Ameriko, probudi se! Otkrij smrtonosni oblik kemikalijskog terorizma u vlastitoj kui!
Vi ste moda na redu!

2002. za Ameriku bit e godina daljnjeg razotkrivanja i borbe protiv terorizma. Amerikanci su postali svjesni onoga to ruilaka zloba m o e uiniti nedunom svijetu koji nita ne sluti - m o e ubiti tisue j e d n i m m a h o m . I Amerikanci ni pod koju cijenu nee vie sjediti skrtenih ruku. 2002. bit e godina u kojoj e Amerikanci shvatiti da terorizam nije samo otmica aviona ili zarazivanje potanskog sustava bedrenicom. Poet e shvaati da je majstorski razraena pre vara protiv i na tetu amerikog terorizma. Ironija je da e tijekom 2002. godine vie osoba umrijeti od posljedica krivog lijeenja nego od teroristikih napada. 2 0 0 1 . nije bila razliita. Iako su 11. rujna poginule tisue nevinih osoba,te iste 2 0 0 1 . godine
34

puanstva

zapravo

jo

jedan

oblik

umrle

su

stotine

tisua

zbog

pogreno 35

primijenjenih lijekova

i lijenikih zahvata. Zato?

nametnuo polako i sistematski. Igra na kartu straha i nagoni svijet da posluno ue u sudbinski vlak oduljene farmaceutske smrti. To stanje je stvoreno lanim predstavljanjem medicinske znanosti. Sada tono znamo kako je dolo do prevare. Ovo pismo e vam to ukratko protumaiti. Novo znanstveno otkrie koje je zlonamjerno zatajeno amerikom narodu u svrhu lijenikog zastraivanja glasi: On se bori za novi znanstveni pristup koji okree bolniku medicinu naglavce." The Daily Telegraph, London, Engleska Kako vidite iz gornjeg komentara moga rada (a ovo je samo jedan od mnogih!), moje znanstveno istraivanje i medicinska pozadina meunarodno su priznati. Da n e m a m vrlo j a k o g znanstvenog poloaja, ne bih bio u stanju ovim putem izvesti industriju lijekova pred sud javnosti. Ja ovo inim za dobrobit Amerike i amerikog naroda koji su postali rtva dosad najgore poznate vrste okrutnog terorizma. Unutar fizioloke struke neurotransmiter histamin (kemijski spoj to ga proizvodi mozak) poznat je po svojoj ulozi glavnog regulatora vode i nadziratelja protusunog sustava. Njegova prirodna funkcija je usklaivanje opskrbi fiziolokih djelovanja, ukljuujui i poveano uzimanje vode sve dok se tijelo dovoljno ne vodom, nakon ega se njegovo luenje 37

Zato toliki svijet nepotrebno pati i umire? Zato se te injenice ne iznose i ne komentiraju u medijima? Zato to je nae drutvo prihvatilo bol i patnju kao neto normalno. Mi mislimo da su bol i patnja sastavni dio ivota. trpljenja. Utjerano nam je u m o z a k to ogranieno tumaenje Meutim, ljudskog sklad tijela i njegova nije ljudskog tijela lijeniko

nesavren kako su nas uvjeravali. Mora postojati jednostavan prirodni proces u radu tijela dok je mlado, bez bolova, bez bolesti, stvarno zdravo i puno ivotne radosti! A nakon tolikih godina medicinskih istraivanja i potroenih milijardi dolara, te prirodne tajne su mogle biti otkrivene i objavljene amerikom narodu. Ne stoji da nam nedostaju sredstva i usavrena tehnologija. Tragedija je u t o m e da i m a m o sve potrebno za postizanje toga cilja, kad bi to bilo ono to medicinske ustanove hoe. Jo vea tragedija je u tome to te ustanove postoje zato da bi zaradile novac na bolesnom svijetu. Naravno da te ustanove nee uiniti nita to bi ih ostavilo bez posla. alosna je injenica da to vie svijet beznadno preputa sebe, svoje zdravlje i uteevinu tim sustavima za odranje bolesti", ti sustavi postaju sve nezalaljivije lakomi. Moje je uvjerenje d a j e cijeli taj sustav utemeljen na duboko u k o p a n o m obliku domaeg terorizma. Sam se 36

smanjuje. Naravno, to je vie tijelo dehidrirano, to aktivniji su sustavi koje regulira histamin. Proces ukljuuje neke klinike manifestacije koje oznaavaju e, ali ih se naziva bolestima. M o e m o biti kratka daha, mogu nas boljeti zglobovi, moe nam skoiti krvni tlak, moe se pojaviti eer u krvi, na kolesterol moe porasti, m o e m o postati alergini, dobiti teku glavobolju, pasti u depresiju i tjeskobu, ili ak imati pojavu bolova angine, garavice, bolove u leima, katar debelog crijeva i j o m n o g o toga, a s t o j e sve uzrokovano manjkom vode u naznaenim dijelovima tijela. I sve to se lijei raznim lijekovima koji djeluju kao antihistamini. Upravo tu je poetna pogreka medicine.

vjerujte mi, postoji najoitija i najljepa znanstvena logika u nainu na koji se pokazuje manjak vode u tijelu u svim ovim sluajevima, koje je inae medicinska struka na prijelazu stoljea smatrala raznim bolestima i koje su bile odgojno gradivo u medicinskim kolama.

To je zbog toga to se razliiti simptomi ei z a b u n o m smatraju bolestima. Zbog toga to ne znamo apsolutnu potrebu tijela za vodom. Umjesto toga pijemo otpad. Kafeinizirana, karbonizirana, su redoviti na naj-

Farmaceutska industrija je iskoristila tu slijepu toku i uzurpirala daljnji medicinski odgoj i nacionalne istraivake prioritete. Oprala je mozak modernim lijenicima da lijee kemikalijama ljudske prirodne krize za vodom. Sada sve fizioloke pojave ili popratne procese u tijelu to trpi ozbiljnu dehidriranost lijee o v o m ili onom tabletom ili cijelim koktelom kemikalija. Drava je potroila bilijune dolara i oko stotinu godina neiskoritenih prigoda da bi pobila to vie svijeta i tako zadovoljila lakomost nekolicine.

Tako j e , eto, ameriki narod u 2 0 0 1 . godini postao roblje koje svojim ivotom i uteevinom uzdrava tu sve veu prevaru industrije lijekova. Sistem igra na kartu straha i goni ljude da uskau u ukleti vlak to vozi u produljenu slinost farmaceutsku izmeu tog smrt. Postoji vlaka i odreena ukletog

alkoholna i oitujui

dijetalna pia m n o g i m a po ivot opasnu

nadomjestak za vodu. A naa tijela snose posljedice, svoju e neoekivanije naine. Na prvi pogled bi se moglo pomisliti da ne postoji veza izmeu ei i stanja koja sam spomenuo. N o , 38

Hitlerovih vlakova smrti. Kako drukije protumaiti to se dogaa, dok tijelo vapi za vodom da mu se daju 39

otrovne kemikalije sve dok osoba ne umre? Po mojem sudu i kako sam i pokuavao protumaiti savjesnim lijenicima, to nije nita drugo ve terorizam u svrhu zarade. Ono to ini farmacetska industrija u stvari je oduran oblik terorizma nad amerikim narodom. A to mora prestati! irom otvorena vrata izmeu ortaka u zloinu Savezne agencije za lijekove i Nacinalnog zavoda za zdravlje i industrije lijekova treba zamijeniti betonskom prezidom. Prijatelju m o j , sve dok se vlada ne umijea i zaustavi ovu prevaru i terorizam protiv Amerikanaca, bit e bolje da sam pripazi na sebe. Treba upoznati naine na koje ti tijelo govori o svojim potrebama. Ui njegov govor i sprijatelji se s njime na ivotnom putu. Ne moe oikivati da tijelo odgovori normalno ako ga nastoji odrati pogrenom opskrbom. Ne oekuj da ti tvoj prosjeni lijenik p o m o g n e . Medicinska sprema veine lijenika i nisu trgovaka imali u agresivnost vidu tvoj fannaceutske industrije

ispravno propisane lijekove, a 106.000 umre od tih reakcija. Ti iznenaujue visoki brojevi ine popratne uinke lijekova estim, a moda ak i etvrtim uzrokom smrti u ovoj zemlji. Najdue i dosad najpotpunije istraivanje nalazi da u jednoj od svakih 15 bolnica u Sjedinjenim Dravama bolesnici mogu oekivati tegobe zbog ozbiljnih reakcija na lijekove, kako propisane tako i one u slobodnoj prodaji, te da e ih oko 5% od toga i umrijeti. A k o su nalazi toni, onda bi godinji broj umrlih od sporednih uinaka lijekova bio premaen samo brojem umrlih od sranih bolesti, raka i modanog udara, a bio bi vei od broja umrlih od plunih bolesti ili dijabetesa. Strunjaci kau da je studija izala u dananjem broju asopisa amerike lijenike u d r u g e " uvjerljivija od prijanjih j e r obrauje samo sluajeve ispravno uzimanih lijekova." Washington Post od 7. svibnja, 2002. godine otkriva i drugi trik farmaceutske industrije: eerna tableta je nenadmaiva protiv depresije: placebo poboljava raspoloenje i mijenja modane procese u veini pokusa s antidepresivima." Autor je Shamkar Vedantam, lan redakcije Washington Posta. Nakon tisua studija, stotina milijuna recepata i desetaka milijardi dolara utrka dvije stvari su jasne o 41

probitak. Za cijeli tekst o farmaceutskoj industriji idi na moju internetsku stranicu w-ww.watercure.com K a o to si vidio u lanku Washington Post-a, najnovije istraivanje dovodi do zakljuka da se svake godine vie od dva milijuna Amerikanaca teko razboli od toksikih reakcija na ispravno uzimane i
40

tabletama protiv depresije: antidepresivi kao Prozac, Paxil i Zoloft djeluju. A isto tako i eerne tablete. N o v a analiza je pokazala da su eerne tablete u veini pokusa to su ih zadnjih desetljea obavljale farmaceutske tvrtke djelovale isto kao i antidepresivi, pa ak i bolje. Tvrtke su morale izvesti brojne pokuse da dou do dva pozitivna rezultata, s t o j e minimum da bi se dobilo odobrenje Agencije za hranu i lijekove." lanak je opiran i izvjetava o pokusima koji su dokazali d a j e placebo bio najmanje 5%.uspjeniji od ispitivanih lijekova. Budui da sam ja ve dokazao da pozitivni uinak placeba prozlazi zapravo iz vode s kojom se tableta popije, a takoer kad je voda dostupna redovito je se i popije vie nego to treba za progutati tabletu, antidepresivni uinak eerne tablete i nije tako iznenaujui kakvim se ini. Slijedi kratki popis posljedica uvjetovanih

bolestima? Uinjeno se, oigledno, ne moe ispraviti. Nadajmo se da imamo dovoljno pameti i hrabrosti za ispraviti problem i ne odupirati se promjeni koja je neminovna.

manjkom vode u ljudskom tijelu. Kad pogledate taj popis, u vama e uzavreti kao i u meni. Zato s m o utroili uludo tolike godine medicinskih istraivanja na tako pogreno shvaen fenomen ei u ljudskom tijelu? Zato smo otetili tolike narataje samo zato to nas je farmaceutska industrija trebalo za svoje prirodne nasamarila da Jesmo li rabimo otrovne kemikalije umjesto vode koju je tijelo funkcije? odgovorni zato to smo svojim meetarskim govorom ljudsko tijelo uinili ranjivijim prema degenerativnim 42 43

Tegobe i bolesti dehidriranosti


Trajna nenamjerna dehidriranost pokazuje svoje tetne posljedice u etvrtoj dimenziji, to jest u vremenu. A k o se na vrijeme uoe, te posljedice se mogu ispraviti, kao to e vidjeti u lanku to slijedi. Ljudsko tijelo oituje manjak vode na etiri podruja: osjetilnim stanjima, protusunim progra mima, k l i z n o m uzbunom i komplikacijama od ustrajne dehidriranosti. Osj etilna stanja manjka vode ukljuuje umor koji nije posljedica j a k o g napora, na primjer kao prva stvar ujutro nemati volje za ustati iz postelje. Tjeskoba, uznemirenost, naprasnost i agorafobija (strah pred otvorenim) samo su neki od naina na koji mozak ukazuje na probleme ouvanja i reguliranja vode. Protusuni programi su: zaepljenost, alergije, astma, visoki tlak, dijabetes B i autoimune bolesti. U krizne uzbune kao nedavno utvreni znakovi podrune ei spadaju: garavica, reumatski bolovi u zglobovima, bol u leima, migrena, katar debelog crijeva, fibromijalgini bolovi i angina. Komplikacije od ustrajne dehidriranosti su veoma brojne 44 i ukljuuju: pretjeranu debljinu, uljeve,

kolesterolna ovapnjenja i bolesti arterija, te dijabetes A. Tamo treba ubrojiti i neuroloke poremeaje kao to su Alzmeimerova i Parkinsonova bolest, multiskleroza, upala ivaca i vena, limfomi, rak i m n o g e druge. Tradicionalna medicina je dijelila ljudsko tijelo na mnoge glavne i podreene specijalnosti, u skladu s nainima na koje pojedini tjelesni organi pokazuju manjak vode. Svaka od tih grupa ima vlastite obrede istraivanja unutar svoga carstva". Farmaceutska industrija je razvrstala lijenike i odredila lijekove za svako pojedino medicinsko podruje". Z b o g toga, kad se manjak vode pokae na vie tjelesnih organa ili zona, bolesnik mora ii k toliko brojnim specijalistima da istrae specifine simptome svakog od njezinih ili njegovih organa. Otuda primjena tolikih vrsta tableta i tretmana na istoj osobi za samo jedan istinski uzronik - dehidriranost. N a d a m se da e ova knjiga unijeti malo svjetla u ovo medicinske sljepoe. Svjedoanstva doba pacijenata

objavljena u ovoj knjizi kako samo voda prirodno ispravlja brojne zdravstvene smetnje. Neke od tih smetnja nabrojene su ovdje, da bi se bolje razumjele izjave koje slijede.

45

garavica
Smetnja: garavica je znak manjka vode u gornjem dijelu probavnog trakta. To je glavni znak ljudskog tijela d a j e edno. Uporaba protukiselinskih napitaka ili tableta za suzbijanje ove smetnje ne ispravlja dehidriranost, pa tijelo nastavlja trpjeti zbog nedostatka vode. Bolest: Neprepoznavanje garavice kao znaka dehidriranosti i lijeenje antiacidima ili tabletama dovodi do upale jednjaka, eluca i dvanaesnika, do hernije trbune opne, ireva, zaepljenosti, uljeva, divertikuloze, Crohnove bolesti i eventualno do raka u probavnom traktu, ukljuujui tu i jetra i slezenu.

Bol u kriima
Smetnja: Bol u kriima i sraivanje prljena u kraljenici (ankilozni artritis) oznauju manjak vode u sri kraljenice i prljenovima vodenim jastuiima na kojima lei teina tijela. Ove smetnje treba uklanjati poveanim pijenjem vode, to nije trgovaki probitano, ali je veoma uinkovito. Bolest: Nepriznajui artritis i bol u kriima kao znak dehidriranosti i tretirujai ih kao razliite bolesti analgeticima, masaom, akupunkturom i ak kirurkim zahvatima s vremenom dovodi do kotanog artritisa, od kojega e pomalo pomrijeti sve stanice hrskavinog zgloba. Dovest e do iskrivljenja kraljenice i sakaenja udova. Budite svjesni da lijekovi protiv bolova stvaraju vlastite po ivot opasne komplikacije.

Reumatini bolovi u zglobovima


Smetnja: Reumatini bol u zglobovima (artritis) znak je manjka vode u zglobu koji boli. N a p a d a podjednako i mlae i starije. Uporaba sredstava protiv bolova ne uklanja problem, ve osobu samo izlae tetnim uincima lijekova. Uzimanje vode i malo soli rijeit e problem.

Angina
Smetnje: Srani bol (angina) znak je manjka vode u sklopu srca i plua. Treba ga lijeiti poveanim uzimanjem vode sve dok se bolesnik ne oslobodi bolova i lijekova. Preporua se lijeniki nadzor. Ipak, voda je prirodni lijek protiv angine.

46

47

Bolest: Kad dotjera dotle da srani mii zavapi za vodom, napad, srani emboliju, bol angina visoki pectoris tlak, moe srca, uzrokovati smrtonosne probleme, ukljuujui srani kap, zastoj bubrene bolesti, manjak kisika, edem i drugo.

izmeta, nedostaje m u , zivanje".

dakle,

voda za

podma

Bolest: Neprihvaanje katara debelog crijeva kao znaka dehidriranosti dovest e do kronine zaepljenosti. S vremenom uzrokuje tvrdu stolicu, a moe prouzrokovati divertikulozu, Crohnovu bolest, uljeve i polipe, te znantno poveati anse za pojavu raka debelog crijeva.

Migrena
Smetnje: Migrenalna glavobolja je znak da mozak i oi trebaju vode. Potpuno e nestati ako se sprijei dehidriranost u tijelu.

Astma
Smetnje: Astma (zaduha), od koje boluje

Bolest: Vrsta dehidriranosti to uzrokuje migrenu katkad m o e uzrokovati upalu i krvarenje malih ila kucavica u mozgu, odgovorna je za stvaranje ugruaka to se esto vidi u teim neurolokim poremeajima. Takoer moe otetiti pozadinu oka i vjerojatno uzrokovati djelomini gubitak vida.

sedamnaest milijuna djece i svake godine umire nekoliko tisua, i alergije od kojih pati pedeset milijuna ljudi, posljedice su dehidriranosti u tijelu. Astmatini kratki dah je tjelesni histaminom kontrolirani program tednje vode. Kod astme je zaprijeen slobodni prolaz zraka kako se ne bi gubila voda u obliku pare. (Tijelo za 24 sata izgubi etvrtinu vode putem plua.) Uzimanje vie vode sprijeit e

Katar debelog crijeva


Smetnje: Radi se o zrtaku manjka vode u debelom crijevu. Povezan je sa zaepljenjem, j e r se debelo crijevo stee da bi iscijedilo i posljednju kap vode iz 48

napad astme. Ovlait e svaku zranu stanicu i pomoi im u stezanju (napetosti povrine vode) da izbace zrak pri svakom izdisaju. Astmatiari takoer trebaju uzimati vie soli da bi se otopili sluzavi ugruci u pluima koji prijee zraku da slobodno ulazi 49

i izlazi iz plunih zranica. Traba im i dodatna koliina minerala kao to su kalcij, magnezij, natrij, cink i selenij - meustanini minerali koji prihvaaju vodu i dre je unutar stanica. U dehidriranosti u tijelu dolazi do manjka ovih minerala. Bolest: Nepriznavajui astmu i alergije kao pokazatelje dehidriransti tijela djeteta u rastu ne samo to e svake godine osuditi na smrt tisue djece, ve e ostaviti nepopravljivu genetsku tetu u ostalih sedamnaest milijuna astmatine i alergine djece. Pomislite samo, prema tvrdnji N e w York Times od 19. travnja, 2003., etvrtina djece u njujorkom Harlemu pati od astme. To je uistina jedna od najveih tragedija medicinskog neznanja to e ubaciti svu ovu nevinu djecu u vlak bez povratka farmaceutske industrije skrativi im ivotni vijek.

siune rupice na njihovim opnama, a to ubrizgavanje zahtijeva dodatni tlak. Upravo kao to u bolnicama intravenozno ubrizgava ubrizgavamo vodu", u tako i tijelo vodu istovremeno desetke bilijuna

stanica. Voda i malo soli vratit e tlak na normalu! Bit e potrebna i dopuna mineralima potrebnima za ouvanje ubrizgane vode u stanicama da bi sprijeilo ponovno podizanje tlaka. Bolest: Nepriznati d a j e visoki krvni tlak jedan od glavnih pokazatelja dehidriranosti ljudskoga tijela i lijeiti ga dijureticima (sredstvima za mokrenje) s vremenom e dovesti do zaepljenja kolesterolom sranih i modanih arterija. Prouzrokovat e srani napad i manje ili viestruke modane kapi koje e dovesti do paralize. M o e uzroiti i bubrenu bolest. Doi e do oteenja mozga i neurolokih poremeaja kao stoje Alzheimerova bolest. se

Visoki krvni tlak Dijabetes tipa B


Smetnje: Visoki tlak je u stvari prilagoenost tijela na sveobuhvatnu suu, kad n e m a dovoljno vode za napuniti sve krvne stanice to omoguuju normalni prijenos vode u sve vitalne stanice. Povienje tlaka je dio mehanizma obrnute osmoze: voda se iz krvne plazme cijedi i ubrizgava otvore u vane stanice kroz 50 Smetnje: Dijabetes (eerna bolest") koji se pojavljuje kod odraslih jedan je od naina adaptacije tijela na ozbiljnu dehidriranost. Da bi bilo dovoljno vode za optok i za prioritetne potrebe vode u mozgu, usporava se luenje inzulina, kako inzulin ne bi 51

raznosio v o d u po sviom tjelesnim stanicama. U dijabetesu samo neke stanice dobivaju dovoljno vode za preivljavanje. Voda i malo soli preokrenut e tijek dijabetesa u njegovoj ranoj fazi. Opirnije tumaenje dehidriranosti i dijabetesa (tipa A i tipa B) moe nai u mojoj knjizi Vapaji tijela za v o d o m " .

korist drugih vitalnih stanica koje trae hitnu dostavu vode ubrizgavanjem kroz njihove opne. Postoji i izravni odnos izmeu omekanja kostiju zbog gubljenja kalcija i kolesterola, j e r se vitamin D stvara od kolesterola izloena sunanim zrakama. Vitamin D je potreban za izgradnju kostiju. M o g u e je da se tijelo bori protiv osteoporoze poveanjem koliine

Bolest: Nepriznavanje dijabetesa odraslih kao posljedice dehidriranosti s vremenom e uzrokovati oteenja krvnih sudova cijeloga tijela. Doi do gubitka nonih prstiju, stopala i nogu zbog gangrene. Uzrokovat e slabljenje vida pa i sljepou. Osobe s B-dijabetesom eventualno e postati ovisne o inzulinu. Morat e uzimati inzulin za kontrolu eera u krvi.

kolesterola. Vidjet ete u j e d n o m od pisama kako je poveano uzimanje vode povealo kotanu vrstou u nekim kostima za 10%, a ak za 1 7 % u kukovima, gdje je i najpotrebnija vrstoa. Nije ispravno govoriti o l o e m " kolesterolu zato to ga se nalazi u ovapnjenim stijenkama sranih ila ili drugdje, a upravo to je postalo zlatnim rudnikom farmaceutske industrije. Razina kolesterola u tijelu se mjeri iz uzorka uzeta iz j e d n e od runih vena. Radi se 0 krvi koja se kree veoma sporo prema srcu. Kad bi

Kolesterol
Smetnje: Visoki kolesterol je poetni protusuni mehanizam tijela. Kolesterol je glinasti materijal koji zaepljuje osmozom otvore na nekim cirkulirajue krvi. membranama, Osim to spre za avajui gubitak vode iz stanica okruenih j a o m slui izgradnju opni i hormona ivanih stanica, kolesterol se koristi kao tit" protiv pretjeranog gubitka vode u 52

stvarno ljepljivost kolesterola uzrokovala ovapnjenje, onda bi i vene u tijelu bile zaepljene, ak i vie od arterija, u kojima se krv bolje mijea zbog veeg tlaka 1 kucaj ueg krvotoka. Nije poznat n i j e d a n sluaj d a j e ikada dolo do zaepljenja ili ovapnjenja vena. U z m i ovo u obzir! Kolesterol u stvari slui kao vodonepropusni flaster" na oteenim stijenkama arterija do kojih dolazi kad zbog dehidriranosti i nedovoljnog (tamnog i kiselog) mokrenja doe do zgrunjavanja i kiselosti krvi. 53

Bolest: Propisivanje lijekova za smanjenje kolesterola osobama ije tijelo za svoje bezbrojne vane funkcije treba proizvoditi vie kolesterola u konanici e dovesti do brojnih ozbiljnih i po ivot opasnih zdravstvenih problema, ukljuujui i oteenje jetara koje m o e biti smrtonosno. Kolesterol je vaan za ivot. Tijelo ga ne bi proizvodilo vie kad mu zaista ne bi bio potreban.

za v o d o m " , Osnovno o astmi, alergijama i lupusu" i Voda: za zdravlje, za lijeenje, za ivot". Ostatak ove knjige posveen je svjedoanstvima osoba koje su se oslobodile ozbiljnih zdravstvenih problema dovodei u red dnevno pijenje vode i slijedei moje upute iz spomenutih knjiga. Tijekom medicinskog istraivanja kemijskih spojeva i lijekova obiavaju se obaviti dva pokusa naslijepo da bi se vidjela uinkovitost proizvoda. Takva prouavanja vrijede samo za usporednu procjenu tijelu stranih tvari koje mogu i usmrtiti osobu ako se uzimaju u veim dozama. U prouavanju uinaka promjene naina ivota i dijetalnih trikova primjenjuje se metodologija tkzv. prouavanja posljedica" gdje pacijent sam promatra krivulju promjena i izvjeuje rezultate. Prie koje e itati spadaju pod tu kategoriju.

Depresija, kronini umor, lupus, multiskleroza, miina distrofija


Ove smetnje su posljedica duge kronine

dehidriranosti. Ieznut e im tijelo p o m e redovito primati dovoljno vode uz odreenu koliinu ve spomenutih bitnih meustaninih minerala. U tim stanjima tretman treba ukljuiti vjebe miia. U pismima koja slijede snazi naii vode u ete na izvjea o ozdravljujuoj gornje spomenutim

Kad sam ja otkrio d a j e voda za m n o g e bolesti bolji lijek od industrija, svega to m o e ponuditi sam knjigu farmaceutska objavio Vapaji tijela za

smetnjama, na iji se sam spomen jei koa, a da se i ne govori to znai stvarno u njih upasti. A k o elite znati vie o gornjim temama, trebate itati moje ostale knjige, ija je namjena opirno protumaiti bolesti uzrokovane dehidriranou i kako ih lijeiti. Preporuam tri svoje knjige: Vapaji tijela 54

vodom". Traio sam od itatelja da mi prenesu svoja vlastita iskustva o nainu na koji je pijenje vie vode umanjilo ili uklonilo njihove zdravstvene smetnje. Pisma to slijede su neki od tih izvjetaja. Ne radi se o anegdotama. To su objektivna zapaanja osoba koje su njihovi zdravstveni problemi vodili od lijenika do 55

lijenika i provlaili kroz labirint skupih lijenikih rituala i postupaka zdravstvenog sustava. Te su prie vrijedne i istinite utoliko vie to novac nije bio po srijedi i nijedan apotekarski produkt nije profitirao od tih lijeenja. U njima su ispravljene samo pisarske pogreke, rijei i posebno emocije pripadaju autorima. Treba biti slijep ili sudionik u zloinu farmaceutske industrije protiv drutva pa odbaciti ta osobna zapaanja osoba koje su vidjele promjenu tijeka bolesti u samima sebi ili obezvrijediti njihova izvjea kao obine priice".

Pieva preporuka
Upozorenje: Istina ja da je voda lijek mnogih potekoa ljudskog tijela, ali previe vode je opasno isto toliko kao i previe bilo kojeg lijeka. Nemoj pokuavati rijeiti za samo dan-dva ozbiljne probleme stalne i dugotrajne dehidriranosti. Ljudsko tijelo je sloena kemijska tvornica kojoj za povratak u prijanje normalno stanje treba vremena i nekih dodatnih primjesa od prvotne vanosti. Tijelo nije poput automobila, kod kojega je dovoljno napuniti spremnik za gorivo i biti bez brige za iduih nekoliko stotina kilometara. Treba razumjeti kako tijelo djeluje. To je razlog zato o t o m e treba vie itati. Nakana je ove knjige da ti ukae na mogunosti. Da bi ih postigao i postao svoj vlastiti iscjelitelj, treba itati i moje ostale knjige. O n e e ti pokazati put do n o v o g izvora znanja o vodi, tako da m o g n e jednostavno i prirodno postii j e d r o zdravlje i dulji, aktivniji i veseliji ivot. I za ime Boje, nemoj prestati uzimati lijekove bez miljenja i savjeta svoga lijenika, ak i kad je on u suprotnom taboru. Treba ga ponukati da ita o dehidriranosti, te je upozna. Pokloni mu primjerak ove knjige. Uvijek nam je potrebno dodatno miljenje

56

57

o naim zdravstvenim potekoama. Zato treba imati uvijek uza se lijenika. Kad j e d n o m shvati u emu je bio u krivu, njegova iskrenost i lijenika zakletva privui e ga na tvoju stranu. Moja kritika zdravstvenog sustava" odnosi se na strukture uilita koje ovjekovjeuju medicinske zablude i na one koji osmiljaju politiku sistemskih institucija. Razumije se da se ne odnosi na asne lanove zajednice koji predano i nesebinom ljubavi slue bolesnike u medicinskim ustanovama.

Osnovna istina u medicini Nova medicinska spoznaja: ljekovita mo vode

ir na dvanaesniku; probavne sumnje; katar debelog crijeva; alergije; kronina upala sinusa:
Prola je godina otkad sam prvi put itao vau knjigu, koju mi je poklonio Marcel Thevoz. Od onda se moje zdravlje znatno poboljalo. Sad mi je 52 godine i izvsna sam zdravlja. Nije bilo tako prije nego to me je vaa knjiga i Marcelova ljubaznost nadahnula da vodu uinim sastavnim dijelom svoga ivota.

Za m n o g e ja sam bio uspjean i veoma zdrav, normalne teine, izvanredno snaan i izdrljiv, natprosjean u portu, izvrsnog prehrambenog reima (mnogo svjeeg povra, integralnih itarica i veoma malo mesa, preraene hrane i hrane ivotinjskog 58 59

porijekla). Ipak se popis mojih boljki protee na posljednjih pedest godina i ukljuuje ir na dvanaesniku (u 19. godini), loa probava, potekoe s debelim crijevom i stolicom (u dobi od 19. do 5 1 . godine), alergije na hranu (u dobi od 12. do 17.), kronina upala sinusa (od 5. do 5 1 . godine), kronini i akutni problemi s leima (u dobi od 13. do 51.), emotivna bolest i mentalna zbunjenost (od 6. do 51.) Ti problemi su bili j o udniji i zbunjujui zato j e r sam ja inteligentan, kolovan i voljan nai rjeenje problema. 35 godina sam traio odgovore na te probleme. Traio sam odgovore u dijeti, dijetalnim nadomjescima, tjelovjebi, jogi, meditaciji, tradicio nalnoj religiji, spiritizmu, akupunkturi, tradicionalnoj medicini, kineziologiji, masai, Reiku (Freudovu ueniku - op. prev.), ujednaavanju polarnosti, programu 12 koraka", knjigama o samoodgoju i u raznim teajevima. Razumije se da sam esto itao o vanisti pijenja dovoljno vode. ak sam prije est godina kupio filter za obrnutu osmozu vode, nadajui se da e me poboljani okus potaknuti da je vie pijem. Usprkos tomu nisam nikad ozbiljno mislio na terapiju vodom. Ostali napici, posebno aj i kava, izgledali su mi privlanijima sve dok nisam proitao vau knjigu. U vrijeme dok sam itao vau knjigu imao sam kronino ivano oteenje u gornjem dijelu lea, 60

koje me je kroz razdoblje od dvije godine povremeno spreavalo da igram golf ili raketbal. Moja miica je spala na samo treinu prijanje snage. Moj ivot je bio na niskoj toki, tjelesno i duevno. U ivotu nisam bio pijan niti sam puio vie od 5 cigareta na dan, a u to vrijeme nisam uope puio ni pio alkohol. Ipak sam postao opsjednut mislima o kofeinu, puenju i piu. Iako sam esto iao ka kineziolokim, osteopatskim i maserskim terapeuti ma, nisam u 15 godina trebao ii k lijeniku na pregled. U oajanju sam otiao k lijeniku koji mi je propisao protustresni lijek, sredstvo protiv bolova i za oputanje miia. Uzeo sam propisane doze i pao u polukomu od 16 sati i vie nisam uzeo propisane lijekove. Nekoliko tjedana kasnije Marcel je doao k meni na veeru i dao mi vau knjigu. Tjedan dana nakon to sam poeo piti 2-3 litre vode vie primijetio sam slijedee: nestalo je bolova u leima i mogao sam poeti vjebati, imao sam manje smetnje s probavom i vjetrovi ma, moji unutranji porivi i nekontrolirano vladanje osjetno su se ublaili ili posve nestali. N i s a m se vie morao boriti protiv elje za puenjem i pi-

61

em, nisam se nalijevao pretjeranom koliinom kofeina, razina moje energije se podigla, moje miljenje i posao su se poboljali.

Bolovi u leima:

Moete slobodno koristiti moje ime kao dokaz. Voljan sam govoriti o vodi sa svakim i u bilo koje vrijeme. S potovanjem va: W.E.G.

Htio bih vam zahvaliti i ujedno vam opisati znaajan napredak koji sam iskusio u lijeenju lea. Dok sam itao vau knjigu Vapaji tijela za v o d o m " doznao sam za vau knjigu Sto uiniti s bolovima u leima i reumatskim bolovima u zglobovima". Slijedei vjebe to ih preporuate (dodavi nekoliko mojih vlastitih) i pijui koliinu vode koju preporuate, sretan sam da m o g u rei da osjeam manje bolova u leima i da sam snaniji.

Ja sam povrijedio lea prije vie od dvadeset godina pomaui prijatelju podii klavir. Izgleda da mi se j e d a n kraljeak povrijedio ili puknuo. S godinama sam se osjeao sve gore i konano su se pred koju godinu pojavili grevi, tako da vie nisam mogao hodati. Bol je bio nepodnoljiv, a uzrokovalo ga je svako podizanje, posebno s poda. Ako bih se sagnuo i podigao neto tee od 5 kilograma, bio bih nekoliko dana u mukama.

Kad sam prije godinu i pol poeo vjebati lea po programu to ga preporuate, primijetio sam polagani ali stalni napredak. Prolog ljeta je bio najtei ispit. 62 63

Prije deset i pol godina kupio sam imanje u Utahu, blizu svojega rodnog mjesta i moje obitelji. Ja i ena s m o prepustili upravljanje, ali prolog ljeta okolnosti su nas prisilile da sami preuzmemo brigu o imanju, u to je spadalo pomicanje sijena. Imanje nije bilo 10-metarskih cijevi za dovoljno veliko za navodnjavanje i preanje i prijevoz triju kosidbi modernizaciju, pa smo moj sin i j a , uz p o m o kojeg nadniara, tovarili bale sijena od pola kvintala na kamion, obliveni znojem i vratova punih trine. Takoer smo ih morali podizati u sjenik, ukupno preko tisuu bala. Budui da sam odrastao na farmi, nije mi smetao teki posao, a taj je bio teak. N e m a govora da bih bio sposoban tako raditi godinu dana ranije, a taj put sam se osjeao zadovoljnim to sam m o g a o tako teko raditi. Uvijek sam nastojao biti u dobroj kondiciji, ali sam prije nekoliko godina odustao od tranja zbog bolova u leima. Sada opet mogu trati bez ozbiljnijih smetnji. Uzimajui u obzir da mi je 66 godina, smatram da je to sve skupa znaajno i zahvaljujem v a m za izvanrednu p o m o u mojem oporavku. Ja j o nisam posve u redu, ali napredak je stalan i moja lea su svakim danom sve snanija. Juer i jutros sam sam lopatom oistio 30 cm snijega s naeg ulaza bez pravog bola u leima. Tako neto godinama nisam bio u stanju uraditi. 64 65 Kako je dobar osjeaj osjeati se dobro! Moj ivot je zaista dobar, a dobro zdravlje omoguuje mi da bolje sluim i inim stvari koje smatram najvanijima. Volim iskazivati zahvalnost sluei drugima, a to ne moe initi leei s bolnih lea. Vaa prva knjiga me se toliko dojmila, da sam svoj komentar o njoj Vi ste preporuili dodatne utege na nogama za vrijeme vjebi lea. Ja u cipelama i u svakoj ruci drim uteg od 1,5 kg za jaanje gornjeg dijela tijela. Dodatne vjebe usmjerene su na osnaenje lenih miia i za ope poboljanje krvotoka i limfnog sustava. To su: 1.) leei n a j e d n o m pa na drugom boku pravim krugove i gore-dolje pokrete slobodnom rukom i nogom; 2.) trbunjaci" i podizanje nogu leei na leima; 3.) sklekovi" na vrcima runih i nonih prstiju, s posebnim naglaskom na gibanju miia u kriima, aktivirajui u kriima, kako vi kaete, osmoznu pumpu za vodu, 4.) zeji skokovi" dodirujui pod utezima u rukama i u raskoraku dodirivanje lijeve noge desnom rukom i obratno; 5.) razni skokovi na odskonoj mrei, to je posebno dobro za limfni optok; 6.) razne vjebe rastezanja za odranje vitkosti tijela. K tomu dodajem hodanje sa mojom enom, skijanje i brdska vonja biciklom kadgod to vrijeme dopusti. B a r e m koje od toga moemo initi tijekom cijele godine.

postavio na svoju internetsku stranicu: www.allanstime.com/Health/water/htm Vaa druga knjiga spaava moja lea. I moja se ena znaajno okoristila vaim lijeenjem vodom. Zahvalno Va: D. W. A.

Bolovi u leima:

Prije koju godinu dijagnosticiran mi je refluks (hernija oita) i propisan m i j e lijek prilosec. Nedavno sam bila kod gastroenterologa, j e r sam nou osjeala bolove u gornjem dijelu lea. On je obavio m n o g e pretrage i propisao prevacid. Svi su nalazi bili normalni, nakon godinu dana tlak i bolovi u mojim leima su se pojaali. Opet sam otiala k lijeniku. Podvostruio je dozu lijeka (prevacida) za dva tjedna i naredio vie istovjetnih pretraga. Nalazi su opet bili normalni. Usprkos tomu tijekom ta dva tjedna sam se osjeala sve gore. Mislila sam da ako dvije tablete prevacina dnevno nisu uklonile bol, onda ih m o g u na svoju ruku prestati uzimati. Ba u to vrijeme sam spomenula j e d n o m prijatelju lijeniku odluku o neuzimanju lijekova. On mi je rekao: Helen, pij vodu!" Nato je prila njegova mila ena s vaom knjigom Vapaji tijela za v o d o m " . Ponijela sam knjigu d o m a da je proitam. Bila je pravo otkrie i promijenila m i j e ivot. Iako nisam nikada ba voljela piti vodu (a ni ostala pia previe!), poela sam je ukljuivati u svoj svagdanji ivot. Bolova u leima je nestalo!

66

67

Ostat u vam vjeno duna. N a d a m se podijeliti ovo saznanje sa to vie svijeta. Iskreno Vaa H. H.

Osteoporoza:

Otkrivena mi je osteoporoza visokog stadija i dva satrvena prljena zbog ega sam izgubio 7,5 cm visine. N a k o n dijagnoze uinio sam sve to su lijenici preporuivali za odranje postojee razine kotane gustoe i za spreavanje novih lomova, ali sam usto poeo piti vie vode. Ovoga tjedna sam iao na pregled kotane gustoe. Za vrijeme pretrage tehniarka je rekla da rezultati mjerenja na kuku ne izgledaju ispravnima i odluila je ponoviti test. (Vjerujem da nije vjerovala svojim oima, j e r je poveanje bilo 17%). Lijenik je rekao da su rezultati pokazali poveanje kotane gustoe od 10% u lenim kostima, a 1 7 % u kuku. A i visina je porasla za 2,5cm. Ta bolest napada i mukarce i ene. Rauna se kao dvanaesti vodei uzrok smrti u USA. Pripisuje joj se milijun i tristo tisua lomova kostiju godinje. Velika vam hvala za vau knjigu Vapaji tijela za vodom". Stvarno m i j e promijenila ivot. Iskreno Va:

CM.

68

69

Opaska: vodom.

Neka

vas

ne

iznenadi

poboljanje Kosti su

stanice za gradnju kostiju i ine kotanu grau guom, pod uvjetom da ima dovoljno energije za fuziju kalcijevih atoma. Voda prua dodatnu energiju za to djelovanje. Otud 1 7 % porasta gustoe kosti kod g-na C. M.

gustoe kostiju kao ishod dovoljne opskrbe tijela Razlog je veoma jednostavan. takoer spremite priuvne energije koju tijelo m o e u potrebi koristiti. K a o to znate, kad grijete vodu, otopljeni kalcij lui se iz vrele vode i stvara naslagu na stijenki posude. osobinu temperaturama. meusobni koliinu spoj energije. Kalcijevi atomi imaju kemijsku pri visokim svaki izvjesnu rastavljati meusobnog atoma Tijelo povezivanja kalcija je

Znansveno

govorei, zarobi nauilo

kalcijeve atome i oslobaati zarobljenu energiju koja odgovara jedinici ATP po svakom spoju. Dehidriranost znai niske energetske rezerve u tijelu. K a k o tijelo postaje sve dehidriranije, prisiljeno je razgraivati kotanu grau kako bi dolo do u njoj uskladitene energije. Tako nastaje osteoporoza. Uzimanjem dovoljno vode preokree se stanje. Voda je ljudskom tijelu glavni izvor energije. Proizvodi toplotni udar" na staninim opnama. Zagrijava tijelo i daje energiju za sve njegove kemijske reakcije. Tijelo je nauilo pretvarati i uskladitavati toplinsku energiju u kemijsku energiju u obliku ATP-a (organskog spoja), iji viak se sprema u kalcijevu spoju u stanicama i u kostima. To je razlog d a j e C. M. M o g a o preokrenuti tijek osteoporoze. Kad nadraite kotano tkivo" meui teret na njega, aktiviraju se
70

71

Zaepljenje i uljevi; garavica; hladne noge i ruke; neugodan zadah mokrae; depresija:

Zimus sam prvi put u ivotu morao nositi duge gae. N o u sam navlaio arape, oblaio duge gae i pokrivao se plahtom i dvama pokrivaima. Ujutro sam bio tako hladan da sam suilicom za kosu grijao prvo bose noge, a onda i u arapama. Na kraju sam grijao i cipele prije obuvanja. Redovito sam bio toliko hladan da sam jedva m o g a o neto sa sobom. Bilo je bolno. Kad bih se odluio poi na etnju, oblaio sam dvije trenerke. Iao sam u teretanu na hodaljku i vjebe. Kad god

Ja sam svaki dan pio dvije ili vie alica kave i nekoliko umjetnih sokova. Vodu ne.

Umirovljen sam, sad e biti tri godine. Na poslu sam katkada znao popiti malo vode iz hladnjaka. Sada * d o m a n e m a m hladnjaka, a kako ne volim vodu iz gradskog vodovoda, nikako je ni ne pijem.

bih doao u teretanu, osjetio bih se, ni sam ne znam zato, potitenim. Moji brojevi su polako ili nanie, to jest brzina i nagib hodaljka. Uvijek sam se drao za ogradu. Kad bih hodao po trgovakom centru, bokovi bi me boljeli do suza. I stopala bi me boljela, ali to nije bilo usporedivo s bolom u bokovima. Moj karate teaj je bivao sve tei. Brojevi pokreta, kao na primjer moguih udaraca nogom, stalno su se smanjivali. Instruktor je zahtijevao 25 do 50 udaraca, a mi smo ih sveli na 10 do 15, govorei kako ja starim, zanemarujui pitanje kako sam mogao tako brzo ostarjeti u tako malo godina. Pokuavao sam izgubiti na teini, ali kad bih smanjio obroke, osjeao bih studen i groznicu kao pred gripu. Osjeao sam se tako loe da jutrom nisam
73

Simptomi:

Moja mokraa sve vie zaudara. Mislio sam uskoro ii k lijeniku zbog m o g u e zaraze. Moja zaepljenost je veoma ozbiljna, tako da dva do tri puta tjedno rabim sredstva protiv uljeva. U stomaku mi katkad gori, pa nekoliko puta mjeseno uzimam turns. Takoer mislim da imam neto na duniku zbog j a k o g kalja, grlobolje i veoma gustog ispljuvka.
72

imao snage zasjesti ili ustati. Shvaam dolazi do manjka entuzijazma, letargije, pa i depresije. Primijetio sam j e d n u udnu pojavu na koi ruke. K a d bih ispruio ruku, koa je izgledala kao koa mumije, vrlo suha. Ruka mi je bila kao mrtva.Poeo sam se brinuti za zdravlje, mislei i na dijabetes. Meutim, nalazi svih pretraga su bili u redu, a ni na internetu nisam naao nita to bi potkrijepilo moju sumnju. Z n a m da lijenici savjetuju piti u bolesti vie vode, pa je i m e n e tamna mokraa natjerala da pijem vodu kako bih proistio organizam. U isto vrijeme prijatelj m i j e poslao pismo o dehidriranosti. Zaprepastio sam se kad sam vidio mogu da svega nekoliko postotaka uzrokovati pad od. 10 do dehidriranosti

Rezultati:

Moja mokraa vie ne zaudara, a zaepljenosti

je skoro sasvim nestalo. N i s a m znao da su pokreti utrobe tako lagani, skoro ugodni. eludac mi je u redu, a protekoe s disanjem su iezle. Ja sada spavam u s a m i m gaama, kao i prije nekoliko godina. M n o g o puta noge su mi nou bile tako vrue da su se skoro znojile. Nevjerojatno je koliko se ispravio moj tjelesni termometar. K a d sam izloen hladnoi jednostavno m i j e hladno, bez bolova otprije. K a d ujutro ustanem, osjeam se izvrsno. Katkad jednostavno sjedim i uivom to se osjeam tako dobro. Smetnji nema. K a d odmah nakon ustajanja najprije popijem 2 ili 3 ae vode, razbudi me kao to to ini kava. K a d sjednem za raunalo, ekran je svjetliji, izgleda sjajan. Ne razumijem kako, ali tako se dogaa. K a d j e d e m manje radi mravljenja, budem gladan, ne bolestan. ak se smijeim mislei na to, j e r osjeam d a j e kontrola u mojim rukama. Malo gladan, ali ja to mogu izdrati. A sada o mojoj ruci. Sada kad je podignem, ocrtaju se krvne ile, pokazuju se miini vorovi. Prije je moja ruka bila polumrtva.

dvadeset postotaka u atletiarskim postignuima. To pismo me je odvelo u istraivanje na internetu. Bio sam iznenaen otkrivi da posjedujem sve oznake dehidriranosti. Odluio sam potraiti koju knjigu i sluajno sam kod A m a z o n a " naiao na vau knjigu Vapaji tijela za v o d o m " . Slijedio sam recept uzimanja 2 ae natate i pola sata poslije svakog jela, te j e d n e nakon veere. Preko dana sam j o pio au dvije. Takoer sam smanjio koliinu kave.

74

75

Vie uope n e m a m depresije. Ja to pripisujem injenici da se osjeam bolje. Polagani bol i(li) neugodnost malo-pomalo nagrizaju raspoloenje. Pojedini problemi polagano nas osvajaju tako da ni ne zamjeujemo propadanje ili mu se prilagodimo. To se najjasnije vidi u teretani. Na istoj brzini i nagibu kao prije moje srce ini 10 do 12 otkucaja manje. U poetku sam mislio d a j e moja maina pogrena, ali su sve ostale pokazivale isto. N e k a od ovih poboljanja dogodila su se vrlo brzo, za samo nekoliko dana, drugima je trebalo mjesec ili dva da pokau. Openito uzevi bio sam zadivljen uinkom malog uzimanja vode. Postigao sam j a s n e rezultate i mnogo optimizma. postignem Moj crni uitelj pojas. karatea To sada hoe da za izgleda neobino

sve simptome koje sam i ja imao. A k o uspijem da smanje kavu i piju vodu, sretan sam i osjeam da pomaem. Lako je shvatiti kako dehidriranost dovodi do ozbiljne bolesti. Podaci koje skupljam ukazuju na ozbiljne probleme dehidriranosti starijih osoba, posebno starijih mukaraca. Jasno je da je vaa knjiga dragocjena. Moj jedini prigovor je to se mora ponovno listati traei vau preporuku za dnevno pijenje vode. Volio bih da ste to odijelili kao posebno poglavlje ili tablicu. Vaa knjiga j e , izvan svake sumnje, velika p o m o u veoma vanoj stvari, velika, velika vam hvala! Svidjela mi se i vaa rasprava o napicima za dijetu, iako to nije bio jedan od mojih problema. Zapravo, knjiga je obvezatno tivo, dragocjenije za dobro zdravlje od svega to se nalazi na polici za knjige. Jedan od itatelja vae knjige pie da na svom n o n o m ormariu dri dvije knjige: Bibliju i vau knjigu. Na poetku m i j e zvualo smijeno, ali, znate to? Moda je vaa knjiga ipak tako vana. Poboljala je moj ivot. P. C. Van K.

ezdesete, ali ja sam trenirao u mojim dvadesetima. On je siguran da ja to mogu, a kola kojoj ja pripadam ne uruuje pojaseve tako lako k a o neke. To me ini veoma ponosnim i sigurnim u sebe. ini me eljeti mnoge druge stvari. itao sam vie puta vau knjigu. M n o g e stvari iz nje ne bih prije nekoliko mjeseci vjerovao, ali sada imam dokaz. Knjigu toplo preporuujem svim poznanicima. Postao sam zagovornik vode. ini se da meu mojim prijateljima, p o s e b n o . starijima, ima m n o g o slinih sluajeva. Ima osoba preko 50 godina koje ne piju nita osim kave, aja ili alkohola i imaju 76

77

Vrtoglavica; grevi; otvorene desni; ublaeni autizam:

Veoma mi je drago to ste moje pismo smatrali vrijednim ukljuivanja u vae novo izdanje, koje smatram izvanrednim. Hvala vam! K a o to v a m je poznato, naveo sam da sam slijedei vae upute smjesta osjetio poboljanje u svojim potekoama s vrtoglavicom. Dodajem j o j e d a n podatak. Osim to spavam n a j e d n o m jastuku umjesto na etiri, m o g u prati kosu u umivaoniku a da me ne oamuti. M o g u leati na tankoj daski, s nogama podignutim pola metra. Bez brige m o g u brzo okrenuti glavu dok vozim. Iako vrtoglavica nije bila stalna potekoa, ipak je bila sa m n o m provremeno tijekom barem 40 godina, ali to je sada prolost. E v o j o nekih korisnih uinaka: sada rijetko

Charles (koji je gluh i autistian) izgleda dobro. Dobio je na potrebnoj teini, izgleda zdraviji i od djetinjstva do sada nikad se nije bolje vladao. Ne znam je li samo moj umiljaj, ali mi se ini da u posljednje vrijeme reagira na neke zvukove. Kad je god mogue, govorim drugima o pijenju vode. Hvala vam na doprinosu ovjeanstvu i na hrabrosti i upornosti u irenju te obavijesti. Vidio sam osvrte na vau knjigu u vie zdravstvenih asopisa. S potovanjem, M. R.

osjetim greve u nogama, koji su me smetali skoro svake noi, a to je j o bolja novost: imam krune na veini gornjih zubi, te su se s godinama stvorili runi razmaci koji su sada nestali, a desni izgledaju kao nove. Kakvo radosno iznenaenje! To zaista pokazuje kako se tjelesna tkiva m o g u osuiti i skupiti. Za 84-godinjaka ja sam u izvrsnu zdravlju i u nekim pojedinostima boljem nego prije 10 godina. 78 79

Migrena; bolovi u leima; poveana energija:


Ja i moja supruga Carol bit e m o vam vjeno zahvalni to ste nam pokazali najjednostavniji i najjeftiniji put do boljeg zdravlja. Zamislite, sve to treba uiniti je popiti na dan osam aa vode i etvrtinu liice soli svakih 6 sati. Ja sada znam da e svatko tko ovako ini zamijetiti osjetno zdravstveno poboljanje. Dosad j o nisam uo od nikoga tko je slijedio va savjet da mu nije vrijedilo. Vrijedi. To jednostavno mora uiniti. Nitko to ne m o e uiniti mjesto tebe. Takoer oni to putem vode trae bolje zdravlje moraju biti svjesni svih okolnosti. Za svaku alicu popijene kave ja popijem au vode vie. Za svaku au umjetnog soka uinim isto. Povremeno izgubi okus za te napitke. Sjeam se kad sam prvi.put pio dijetno pie da mi je bilo odvratno, ali kako g a j e cijela moja obitelj kupovala, ja sam se poeo privikavati na njegov okus. Isto vrijedi i za vodu kad je p o m e redoviti piti. Sada ne m o g u podnijeti okus nijednog gaziranog" pia. N i s a m mislio da e ikada doi dan da u ja uivati u velikoj ai hladne vode uz kriku pizze. Upravo tako! Vie ne m o g u piti umjetne napitke s pizzom. Voda ima puno bolji okus. Jo uvijek volim popiti dvije alice
80

kave ujutro, ali prije svake alice popijem po au vode. Od dobrobiti proizalih iz vaih savjeta spomenuo bih 9 9 % manje bolova u leima, poviena energija, nestanak jakih napada migrene i na koncu e koja trai vodu. U posljednjih dvadeset godina ja nisam nikad pio zato to bih bio edan. Pio sam jer, vjerujem, pijenje umjetnih dijetnih napitaka postaje navikom. Otkad sam poeo piti vodu, otkrio sam da pijem j e r sam zbilja edan, i sama ta injenica me zadivljuje. Dijagnosticirana mi je hernija kraljeka. Nikad neu zaboraviti bol koji bi mi prostrijelio nogu svaki put kad bih napravio pogrean pokret. Bilo je jutara kad m i j e ena morala obuvati arape. Tada bih morao puzati iz postelje. est mjeseci nisam m o g a o sjesti na stolicu, bilo koju stolicu. A k o bi me bol udario na stojei, jednostavno bi me oborio na pod i t a m o bih ostao sve dok ne bih skupio dovoljno hrabrosti i snage da dopuem do kaua ili kreveta. Katkada bih ostao satima leati na podu. K lijeniku sam voen leei potrbuke u autu. Morao sam jesti s kuhinjskog stola stojei. Nemojte me krivo razumjeti, lijenik mi je p o m a g a o , j e r su antiinflamatorne tablete povremeno djelovale i bez njih ne bih bio u stanju izdrati. Evo to elim rei! Prve godine propisana mi je poetna boica i tri dodatna punjenja, to sam uzeo tijekom godine. D r u g e godine sam poeo piti vodu i 81

uzeo sam samo jednu boicu tableta. Mislim da sam druge godine m o g a o i bez tih tableta, ali su bolovi bili tako uasni da sam mislio kako malo dodatne pomoi ne bi bilo na odmet im bih osjetio prvo probadanje u bedrima. (Odatle su redovito poimali bolovi.) Uvjeren sam da su tablete privremeno ublaavale bolove, ali je pravi lijek bila voda. Razlog to govorim o pripomoi je u tomu to sam takoer poeo hodati i vjebati. Kad sam vidio kako mi se zdravlje znatno popravilo ja sam posve naravno poeo jesti vie odgovarajuu hranu. ini se da svaka stvar doe na svoje mjesto kad j e d n o m svoj ivot usmjeri na pravi put. Ja nisam zdravstveni istunac. Jo uvijek puim, ali znate to? Sada puim manje! Ja j o uvijek ne ivim, ne diem ili ne j e d e m svaki trenutak na najbolji nain, ali openito uzevi, ja sam sada boljega zdravlja nego to sam bio pred nekoliko godina. Uglavnom stoji da nita umjereno nije ubilo nikoga. ak sam pred koju godinu poeo kuglati. N e k o sam bio uvjeren da nikada neu biti u stanju podii kuglu od 7 kg i baciti je niz kuglaku stazu. Ja dugujem taj novi ivot vama, doktore Batmanghelidj. Hvala vam! Piem ovo pismo u nadi da e ga i drugi vidjeti, te e ih moda potaknuti da barem pokuaju. Ako p o m o g n e m i s a m o jednoj osobi, vrijedit e. Vi ste me zaduili zauvijek. H. J. F., Jr. 82

Bolovi u prsima; bolovi u vratu; angina:

Piem u vezi s vaim nastupom na raiju s B o b o m Buttsom. U zadnjih pet-est godina imao sam problema s irevima, bolovima u prsima i anginom. Sada pijem po dvije litre vode dnevno i ostavio sam se kave. 1 uspjelo j e ! Uzdiemo vau knjigu do nebesa i nadamo se da emo se uskoro uti s vama. Hvala vam to ste me oslobodili bolova. Iskreno Va J. D.

83

Bolovi u leima; bolovi u vratu; bolovi u zapeu:

svuda boli i nisam se usudila misliti na starenje pretpostavljajui da e me sve vie boljeti. U svibnju 2 0 0 1 . , hodajui natrake na plai, pala sam preko nekog drveta i slomila ruku. Zarasla je vrlo brzo, ali izgleda da su mi se nakon te ozljede pojavile tegobe sa zapeem. Dijagnoza moga kiropraktiara i lijenika koji se brinuo o mojoj slomljenoj ruci bila je da se radi o karpalnoj cijevi na desnom, a o Quervainovoj bolesti na lijevom zapeu. Traenje pomoi je bilo poprilino skupo, pa nakon noenja narukvica i uzimanja velikih doza iboprufena po lijenikovu receptu nisam se osjeala bolje. Malo olakanje bih osjetila kad bi mi kiropraktiar namjestio zapea, ali to je bilo samo prolazno. Kad sam dobila vau knjigu, smjesta sam se udubila u itanje, htijui znati koliko i kada piti vode. Nisam nala odgovore pri poetku, ali kako sam se primicala kraju knjige, skuila" sam program i skicirala ga. Moj m u kae da mi je voda udarila u glavu" kad pitam svijet piju li dovoljno vode, ali je i on poeo pomalom slijediti program i odonda se osjea svaki dan bolje. Danas se osjeam m n o g o bolje. M o g u rei da oekujem pristojno starenje. Barem se tako nadam! Osjeam se snanijom, moji zglobovi, lea i vrat su dobro, te prigodom posjete moj kiropraktiar kae da vidi promjenu nabolje u mojim zglobovima. Smetnje 85

N e k a k o pred proli Boi posjetio me je prijatelj iz Engleske kojeg nisam vidio osam godina. Moj m u i ja upoznali smo Mike-a za vrijeme krunog putovanja po Engleskoj, kotskoj i Irskoj 1995. godine. Bila nas je grupa od dvanaestak osoba, a M i k e je bio voza naeg autobusa. Razgovarali s m o dugo i za vrijeme razgovora, nakon to sam ga upoznala i d a j e moj m u imao prije godinu dana operaciju srca, s p o m e n u o m i j e nekoliko mjesta (sajtova") na internetu, za koja je mislio da bih ih trebala pogledati. Za j e d n o je rekao da je www.watercure.com, koje je u stvari vae. K a d sam nala tu stranicu, naruila sam 5 primjeraka knjige Vapaji tijela za vodom", ali sam istovremeno poela piti vie vode, j e r sam o tome ve malo itala na reenoj internetskoj stranici. Istina je da sam nekada davno pila vie vode. Dopustite mi rei da redovito idem kiropraktiaru, za to sam u posljednjih 25 godina osjeala potrebu. Smatram se zdravom" jer nemam nikakvih ozbiljnijih bolesti i nisam pretjerala s teinom, ali me 84

su nestale, moje tijelo vie ne boli. Kad bola nestane lako se zaboravi da g a j e ikada i bilo, ali ja vam kaem da sam mnogo puta plakala kad su me ruke boljele tako da sam se osjeala bespomonom. nestalo! Ja u i dalje govoriti svakome k o m e mogu da pije vie vode i zato. Dopustite mi i da s obzirom na zdravlje n a p o m e n e m da mi je 57 godina. Nakon to sam m n o g o godina protiv simptoma menopauze uzimala hormone, a onda ih prestala uzimati usprkos opomeni svojega lijenika, uviam da mislim jasnije. Prije mi je glava bila ,,u m a g l i " dugo vremena. No nakon etiri mjeseca vjernog izvravanja vodenog p r o g r a m a " glava mi se razbistrila i osjeam se snanijom. O v o zahvalno istraivanja su pismo je i iz moga vaa srca, vaa tako blagodatna rjeenja Bola je

Srani napad; bolovi u prsima; tekoe sa spavanjem; gubitak pamenja; oteano mokrenje; problemi s vidom:
Bilo je to u proljee 1991. kad sam prvi put uo od lana Zaklade za jednostavnost u medicini" o ljekovitoj vrijednosti vode. est mjeseci prije toga doivio sam dva srana napada i bio podvrgnut angioplastyskom zahvatu, nakon ega su mi u svrhu oporavka bolova) i bile propisane za velike doze kalcija i betablokera, Angiogram 97-postotno srce oteeno. Nakon est mjeseci strogog obdravanja propisanih pravila za oporavak", primijetio sam da djeji sredstva prije aspirini, nitroglicerin (protiv je

smanjenje

kolesterola. pokazivao naslagom

angioplastije

zaepljenje

kolesterolnom

jednostavna i razumna. Ja vjerujem d a j e Bog stvorio ovjeka i vodu... Dao nam je vodu j e r je trebamo! Iskreno Vaa L. R.

j e d n e od mojih sranih arterija. Reeno m i j e da m i j e

se moje stanje ubrzano pogorava do te mjere da nisam m o g a o spavati od bola u lijevoj miici, leima i prsima, a iste sam smetnje osjeao i za vrijeme dnevnih etnji. Vidio sam sebe osuena na bajpas operaciju im odem na predvieni kontrolni pregled. Istovremeno sam patio zbog ozbiljnih popratnih

86

87

uinaka

lijekova.

Prostata

je

poela

oteavati

mokrenje, vid mi se poremetio, a i pamenje mi se poelo gubiti. Poeo sam oporavak uzimajui tijekom tri dana 6 do 8 velikih aa vode dnevno. Savjetovano m i j e da pijem vodu pola sata prije redovnih dnevnih jela. Prestao sam s antikolesterolnim tabletama, aspirinom i nitroglicerinom. Sudei po uincima vode inilo se da mi nisu potrebni. Poeo sam piti naranin sok i dodavati se sol j e l u (bilo bolje. mi je preporueno jesti tri tjedna postupnog neslano). N a k o n prva tri dana uzimanja vode ve sam osjeao Nakon smanjivanja doza kalcija i betablokera zamijetio sam vrlo ohrabrujue promjene. K a d bih osjetio bol, pio bih vode i bola bi smjesta nestajalo. Reim prehrane mi je ostao isti; voe, povre, m e s o od peradi, riba, naranin sok i mrkvin sok. Reeno m i j e da jelovniku dodam meki sir i j u h u od lee kako bih dobio vie triptofana (aminokiseline - op. pr.). Dr. Batmanghelidj je zahtijevao da hodam dva puta dnevo po jedan sat (oko 4 km na sat). N a k o n drugog mjeseca nisam vie imao bolova, ak ni uspinjui se uz strminu. N a k o n petog mjeseca skratio sam etnje na pola sata i ubrzao hod na 6 km na sat. Pri etnji se nisu pojavljivali grevi, a moja se energija podvostruila. Vratilo mi se pamenje, a vid se normalizirao. 88

U listopadu 1991. imao sam seriju kemijskih i fizikih pregleda, ukljuujui rendgensko snimanje, sonogram, ehokardiogram i elektrokardiogram da bi se provjerilo stanje mojega srca. Pregledi su pokazali da se moje srce vratilo u normalu i da mi vie nisu bili potrebni lijekovi. Moj lijenik nije mogao vjerovati kako se to sve moglo tako jednostavno dogoditi. Hvala Vam! J. O. F. Opaska: J. O. F.-ovo ozdravljenje je bilo tako dramatino da me je zamolio da u knjizi objavim njegovo pismo pod p u n i m imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona, kako bi ljudi mogli doi s njim u dodir radi savjeta, ukoliko bi se odluili prijei na tretman vodom i tako izbjei mesarenje". Bio je zatrpan telefonskim pozivima. Upuivao je m n o g e u program i savjetovao ih kako postii bolje rezultate. Ljudi su ga zvali bezobzirno, u bilo koje vrijeme. Na kraju je morao promijeniti broj telefona. ak se morao preseliti s adrese iz pisma kako bi imao mira. Bio je dobro i zdravo za sve vrijeme dok vam je bio dostupan. Njegovo iskustvo je razlog to su imena, adrese i telefoni onih ija su pisma u ovoj knjizi isputeni, ak i onda kad su njihovi autori eljeli da ih se zove.

89

Angina:

Masivni srani napad; Veliko oteenje sranog miia:

90 m i j e godina i imam anginu (pectoris). N e m a m bolova u prsima niti greva, ali i m a m na dnu grla smetnje u obliku vrlo bolnog stisnua, a srce mi bije kao konj u trku. No poslije itanja vae knjige Vapaji tijela za v o d o m " poeo sam piti vodu. K a d i m a m napad angine, poinem i popijem vode. Moete li vjerovati? Vie uope ne trebam lijekova. Zaista sam sretan, j e r su mi lijekovi prljili usta i stvarali rane po njima. Osim to pijem vodu kad sam doma, uvijek nosim manju bocu vode sa sobom. Hvala vam milijun puta! Iskreno Va L. J.

M o r a m vam pisati da vam izrazim svoju zahvalnost za ono to jeste i zato to ste dramatino promijenili moj ivot. Obavijest u vaem polugodinjem asopisu Vapaji tijela za v o d o m " spasila mi je ivot i omoguila mi da obnovim i popravim srani mii od oteenja to je bilo proglaeno nepopravljivim. Odgovarajuim uzima njem vode ja sam se potpuno oporavio i opet vodim aktivan i osmiljen ivot. M o l i m vas, prenesite moju pripovijest ostalima, tako da i oni znaju da potpuni oporavak nije samo san ve stvarna mogunost. Z o v e m se Oleg Yasko. Doktor sam alternativne medicine i diplomirani savjetnik za ishranu. I m a m 49 godina i trenutno ivim s obitelji u Brooklynu, N e w York. Vlasnik sam i voditelj klinike Holistikog Integralnog Zdravlja. Roen sam u Kijevu i doktorirao sam biokemiju na kijevskom sveuilitu 1972. godine. Moja obitelj se preselila u Sjedinjene Drave 1979. 1985. u ranoj dobi od 33 godine pretrpio sam masivni srani udar u Albany-ju, u dravi N e w York. Tog trenutka sam bio svjestan da ne mogu izbjei

90

91

naslijeenoj sudbini. Moj otac je imao niz sranih udara, od kojih je trei, u 6 1 . godini, bio fatalan. Moj brat je imao prvi srani udar u 36. godini, a u 4 3 . i drugi koji je takoer bio fatalan. Ja sam sada bio suoen s svojom sudbinom. Konzultirao sam izvore tradicionalne medicine, koji su jedino mogli ukazati na neposredni uzrok, na zaepljene arterije. Nisu mi ponudili rjeenja niti razjasnili uzroka ovoga zaepljenja. Bio sam mlad, prvak u hrvanju, proveo sam vie godina u vojsci. Mislio sam da sam izvrsna zdravlja. Odbacio sam nasljednost kao razlog i poeo sam traiti odgovor. Izgledalo je d a j e moje traenje zavrilo u slijepoj ulici kad sam u oujku je preko 4 4 % 1997. doivio j o jedan da je masivni srani udar. Tom prigodom m i j e reeno da mi sranog miia oteeno i prognoza za bilo kakav oporavak vrlo mrava. D o k sam se oporavljao, sumnjajui vie nego ikad da u nai rjeenje svojih problema, prijatelj mi je donio primjerak vae knjige Vapaji tijela za vodom". Ta e mi knjiga spasiti ivot! Ta knjiga iznosi prepostavku da je dugotrajna ozbiljna dehidriranost uinila glavne srane ile krhkima. Naslaga kolesterola na stijenkama arterija bio je prirodni pokuaj tijela da ih zatiti od daljnjeg oteenja. Na nesreu ta naslaga je istovremeno 92

ograniavala protok krvi i zato je (dvaput) dolo do sranog udara. Neposredna provjera je pokazala da sam zaista bio ozbiljno dehidriran. Moje istraivanje je sada polo odreenijom stazom. N a i m e , trebalo je promijeniti stanje moje trajne dehidriranosti zbog koje je dolo do tih napada i ujedno na neki nain oporaviti oteeni srani mii. Upravo ti napori za uklanjanje kronine dehi driranosti doveli su me do upoznavanja ivotne uloge odgovarajueg pijenja vode u naem biolokom sustavu. Ta uloga je polako ali sigurno omoguila mojem sranom miiu da se potpuno oporavi, i to usprkos oteeno. Sretan sam to m o g u rei da sam iv, zdrav, opskrbljen vodom, i da s obnovljenim oduevljenjem i energijom obavljam svoj vidarski poziv. Hvala vam, doktore Batmanghelidj, na vaoj hrabrosti i ustrajnosti u irenju poruke po cijelom svijetu da je dehidriranost zaista primarni i osnovni uzrok, kao to je rehidriranost osnovni lijek mnogih zdravstvenih problema ljudskoga tijela. Iskreno Va Dr. Oleg Yasko 93 sranim napadima da mi je i miljenjima kon zultiranih lijenika srce nepopravljivo

Opaska: Susreo sam dra. Yaska na predavanju u Arizoni. Nisam znao d a j e imao dva srana udara dok mi on sam nije ispriao svoju priu. Kad sam ga sreo, bio je aktivan, ivahan i oduevljen svojim otkriem prirodnog lijeka za veinu naih najeih zdravstvenih tegoba. Bio je zapravo toliko oduevljen da je i organizirao konferenciju i pozvao me da govorim. Po mojem miljenju, budunost medicine u razvijenim drutvima e se promijeniti, kad je lijenici kao dr. Yasko preuzmu od alopatskih doktora iji su mozgovi isprani sustavom medicinskog kolovanja i, ini se, programiram da bez pogovora slue farmaceutskoj industriji. (Alopatija: lijeenje pogrenim lijekovima - prev.) Oni samo odmjere naslijepo i nastavljaju propisivati kemikalije za koje se zna da su veoma otrovne pa svake godine milijuni povjerenih im bolesnika obole j o gore, a vie od stotinu tisua ih bude i ubijeno.

Astma:

Ja u vam pisati slubeno, ali sam vam elio zahvaliti na vaem lijeenju vodom. Zadnjih pet godina sam trpio od astme pokuavao sam na razne prirodne naine da se oslobodim ili da je barem ublaim. Najmanje dvaput dnevno mi je trebao inhalator, a svakog jutra sam se budio itei. Primjenjivao sam tijekom dva tjedna va nain lijeenja, ali nije pomoglo, j e r sam i dalje pio velike koliine zelenog aja (ne mogu bez kofeina). Prole nedjelje sam prestao s ajem i astme je smjesta nestalo. Inhalator mi treba samo pri teim vjebama (idem na jiu jitsu), a ujutro se budim bez itanja i bez potrebe za lijekovima. ak sam stavio program lijeenja vodom na nau internetsku stranicu, budui da sam na samom poetku ostao zadivljen. Ja mislim da vi neto spremate!

Hvala Vam! obitelji.

O svemu govorim cijeloj

svojoj

Hvala! N. B.

94

95

Gojaznost; dijetna umjetna pia:

Moja majka je htjela da vam piem o svojem najnovijem uspjehu u mravljenju. Z n a m da bi uspjeh bio p u n o vei da sam slijedila vau formulu i srezala svoje navike u jelu i usto odmah poela rutinski vjebati. Ipak ve je pravo udo to da sam prestala piti 6 do 8 konzervi Mountain D e w napitka. Tijekom zadnjih 9 do 12 mjeseci bila sam u stanju skinuti 17 kilograma vika teine. M o g u nositi haljine za koje sam mislila da nikada vie nee biti na meni. Upravo sam dosegla eljeni struk za moje predstojee vjenanje. ak je i moj zarunik morao priznati da sam p u n o zgodnija nego prije pet godina kad me je upoznao. Svoj uspjeh pripisujem tomu to sam savjesno pila koliinu vode koja odgovara mojoj teini u skladu s vaom formulom. Kud god idem i voda ide sa m n o m . Na posao, u kupovinu, ak i na moje sedamsatne vonje autom. To znai zaustavljanje na svakom odmoritu, ali vrijedi! Katkada se pri izlasku poastim kojim pivom ili mineralnom vodom, ali i tada osiguram svoj dnevni obrok vode. Zamijetila sam neto zanimljivo: kad popijem svoj obrok vode, vie uope n e m a m elje za piem. 96

Takoer sam otkrila da vie ne osjeam e i obino mi treba dugo da popijem koju drugu vrstu pia, bilo da se radi o soku, mlijeku, pivu, mineralnoj vodi ili drugom. Oekujem s nestrpljenjem 1. listopada, to jest dan svojega vjenanja, da proem kroz palir izgledajui bolje nego ikad u poljednjih 15 godina otkad sam maturirala. Bit e isto tako lijepo upisati svoju n o v u teinu na vozaku dozvolu, prvi put bez vercanja. Hvala vam to ste me smanjili! D. M. G. Opaska: D. M. B. Je ve nekoliko godina u braku. Ima djecu, a kako sam zadnji put uo, izgleda da nikad vie nije imala potekoa s gojaznou.

97

Astma:

Astma:
Hvala vam na vaoj knjizi! Sko etrdeset godina sam patila od astme i konano sam osjetila znaajno poboljanje poveanim uzimanjem vode i soli. Jo j e d n o m hvala! C.E.

Magnetofonsku snimku vaeg predavanja o astmi dali smo prijatelju koji je iao u Meksiko na lijeenje i okuao sve m o g u e lijekove protiv astme. On obino j e d n o m mjeseno zavri u bolnici, ali u posljednje vrijeme je kuao s vodom i solju i zaista brzo je osjetio znakove olakanja. Hvala vam na irenju znanja o vodi. Zahvalno Va M.P.

98

99

Nadraena crijeva; bolovi u elucu; garavica:

prijateljima i svima koje sretnem o lijeenju vodom i mnogima od njih je pomoglo. Hvala na sluanju. Ga. M. G.

Malo nakon to smo se 1987. preselili u pustinju kraj Tucsona u Arizoni, moj m u se poeo tuiti na bolove. Naravno da smo otili k lijeniku, koji je ustvrdio da se radi o nadraenosti crijeva. Sigurna sam da su mu dali da neto uzima, ali od toga je ve 12 godina i vie se ne sjeam s t o j e bilo, ali znam da nije pomoglo. On se i dalje alio lijeniku, pa nakon to pregledima trbuha i debelog crijevima nije otkriveno nita, reeno mu je da si je sve umislio. Da skratim priu, poetkom 1999. b o l j e dosegao takvu razinu da moj m u vie nije mogao jesti, poeo gubiti na teini i spao na 55 kilograma. Lijenici, ukljuujui i specijaliste, nalazili su razne odgovore i dali mu lijekove protiv stresa. Konano je bol postao takav da m i j e m u rekao da ga vozim u bolnicu. Znajui da bi ga podvrgli pokusima iz kojih mnogi nisu izali ivi, ja sam pitala j e d n o g naeg prijatelja nutricionista i on mi je savjetovao da muu dadnem dvije ae vode, a ako nakon dvadeset minuta bol ne prestane, da mu dadnem j o jednu au. Time je ne samo nestao bol ve i garavica. Ja govorim lanovima obitelji, 100 101

Angina; Hernija oita:

Migrena; ukoenost vrata; alergije; mravljenje:


Hvala vam za knjigu Vapaji tijela za vodom". Kupio sam po primjerak za svako od moje djece j e r su svi dehidriram i potrebni vode. Ali oni me gledaju kao da sam lud, i to nakon to su vidjeli kako im je majka izgubila suvine kile, izlijeila ukoeni vrat od ega je patila preko 20 godina, izlijeila migrenu od koje je bolovala takoer preko 20 godina. Moja ena takoer nema vie alergija, a ja bih m o g a o nabrajati i dalje. Oboje smo vam vjeno zahvalni za ovo saznanje. teta to svijet misli da to ne vrijedi zato to je prejednostavno i besplatno. Meni je otkriven dobroudni tumor na prostati i imam potekoa sa spavanjem po noi, pa je to napast da smanjim uzimanje vode. to bih m o g a o uiniti da rijeim ovaj

O v i m kratkim p i s m o m elim v a m zahvaliti to ste informirali sluatelje koliko je korisno po zdravlje piti dvije litre vode na dan. Niste pomogli samo sluateljstvu naeg radija nego sam i ja osobno osjetio buenje energije nakon to sam s a m o tjedan dana pio dvije litre vode dnevno. Nestalo je bola od angine koji sam trpio pet godina, a olakale su i smetnje s oitnom hernijom. Osjeam se n o v o m osobom. Vodim program na xxx radiju ve 20 godina i m o r a m rei da u se uvijek sjeati intervjua s vama. S. M. L., direktor programa

Biljeka: Ovo pismo je pisano 1994. Devet godina kasnije, 2003., S. M. L. je dobro i potpuno izlijeen od prijanjih tegoba.

problem? Iskreno Va D.P.

102

103

Bolovi u kriima; bolovi u zglobovima:

posao

za 2

sata.

Sljedeeg dana je bilo

malo

ukoenosti, ali strah od ponovnog problema s leima bio je bezrazloan. Ja kao da sam znao unaprijed. Uivao sam u naem jutronjem razgovoru. Hvala vam to ste nali vremena za odgovoriti na moja pitanja. K a k o sam vam napomenuo, pred godinu dana poeo sam piti 2-3 litre vode dnevno. Prije toga moja mjera je bila najvie 2 ili 3 ae, uz 4 do 5 alica aja. U veljai 1996. moje najvee potekoe su bili povremeni zglobovima. bolovi u kriima i jaki su bolovi u Mojom krioboljom se tiijekom O v o je prva nakon dvadeset godina da n e m a m bolova u kriima. To je uitak za moje 64 godine. Takoer je nestalo bolova u kuku i u zglobovima prstiju. Moj osjet mirisa je otar, bolji nego ikad. Ja koristim svaku priliku da prenesem ostalima tu tajnu vode, ali ih, naalost, ne uspijevam uvjeriti. Veina je skeptina, kao da kau: Kako m o e neto s t o j e besplatno proizvesti takve u i n k e ? " Z n a m d a j e veina znatieljna i da e malo eksperimentirati, ali se nikad nee potpuno i ozbiljno odluiti na promjene navika, bez kojih n e m a uspjeha. Vi inite dobru i vrijednu uslugu vaom borbom za razbor u medicini, posebno u odnosu na vodu. Velika je istina da su esto najneoekivanija izljeenja ujedno i najjednostavnija, ako smo ih voljni izvoditi postojano. Sretno! I neka B o g blagoslovi Vae napore! Sve najbolje od L. R. Novi Zeland

godina bavili mnogi

lijenici. Usprkos ispravnoj

ishrani i dnevnoj tjelovjebi lea bi se koila nekoliko puta godinje. Svaki put bih tjednima bio u bolovima prije nego bih se vratio u normalu. Nakon to sam nekoliko mjeseci pio po 8 velikih aa vode dnevno, osjeam se sasvim dobro. Neki dan m i j e doao kamion s oko tri tone belgijskog kamena i istresao ga u dvorite. Svaki blok je teio oko 5 kg. Planirao sam nai nekoga da mi te blokove ugradi kao ogradu za stazu, ali sam ni sam ne znam zato odluio uraditi sam. Naravno, uvijek sam pazio sam kako podizati stvari, savijajui koljena i uei ispravljenih lea. Ovaj put sam nemislei prestao s praksom od preko trideset godina. Neto u meni me je nagovorilo da to uinim, neki izazov da pokuam. Ja sam obavio 104

Bolovi u leima:

Bolovi u leima:

Hvala vam to ste napisali knjigu Vapaji tijela za v o d o m " . Ja sam 75-godinja ena koja trpim bolove u leima dobru polovicu svojega ivota. Usprkos analgeticima mojega lijenika, akupunkturi, osteopatskom tretmanu, kiropraktiaru i tucetu drugih vrsta lijeenja. Takoer sam patila od nateenih glenjeva i nekih drugih manjih tegoba. A sada, s a m o tjedan dana nakon kure vodom, osjeam ogromnu razliku u opem zdravstvenom stanju, a bolovi u leima su se osjetno smanjili - nisu nestali ali su popustili toliko da vam ovo m o g u pisati i priati. Prije nekog vremena ureeno je da odem na pregled ultrazvukom. Svakako u ii, ali sada s mnogo vie nade. Za mjesec dana, nakon ultra zvunog pregleda, pisat u vam opet, tako da znate kako sam.

Ja sam imao preblema s leima j o od portske ozljede u srednjoj raditi. Zadnjih deset godina je trebalo ii kiropraktiaru svaki mjesec, a prolog ljeta iijas mi je zadavao toliku bol da sam iao svakog tjedna, to je samo djelomino rjeavalo problem. Nakon to sam proitao vau knjigu Vapaji tijela za vodom", poeo sam od 1. prosinca 1993. piti 8 do 10 aa izvrsne izvorske vode s barem pola liice soli i odonda sam u stanju hodati bez epanja i bolova i nisam vidio kiropraktiara u zadnjih 8 mjeseci. Bilo bi smijeno rei da su moja 7 5 % degenerirana lea postala kao nova, ali je zaista hvalevrijedno moi bolje hodati, bez epanja i bez bolova. Iskreno Va koli. O d o n d a sam godinama morao esto ii kiropraktiaru kako bih bio u stanju

Jo j e d n o m hvala to ste napisali onu knjigu. Iskreno Vaa R. G.

B. H. A.

106

107

Bolovi u ramenima, leima i vratu; mravljenje:

Trnci i gubitak osjeta dodira

Jedno popodne prije nekoliko tjedana odmarao O v o pismo je u vezi s knjigom Vapaji tijela za v o d o m " koju sam naruio u srpnju, 1996. Iznenaen sam i zadivljen uincima koje sam doivio poveavi dnevnu koliinu popijene vode. Smatrao sam da je bilo dovljno to sam pio litru vode na dan, ali nakon to sam proitao vau knjigu preao sam s j e d n e na tri litre svaki dan (katkad i vie tijekom tjelovjebi). N e m a rijei za opisati sve to sam time dobio. Evo samo nekoliko pojedinosti: Bolovi u ramenu, leima i vratu, za koje su lijenici rekli da e me pratiti do kraja ivota, potpuno su nestali. Smravio sam. K o a mi je dobila zdravu i ugodnu boju. M o g a o bih nabrajati bez kraja, no samo vam htio rei koliko sam sretan to sam doznao za vau knjigu i to sam vode. Hvala vam na vaoj vrijednoj obavijesti. Nastavite i dalje initi dobro! Iskreno Va R. B. F. 108 je nabavio, i to ne samo za sebe! Vau informaciju sam prenio m n o g i m a i oni sada piju vie Tada sam ve pomalo poeo paniiti. Zvao sam svoje roditelje i oni su bili miljenja da, ako odem k lijeniku, bit u smjesta poslan u bolnicu. M e n i j e na pameti bila briga o trokovima lijeenja i nedolaska na posao, pa sam se pitao to nije u redu sa m n o m . Moj otac je rekao da priekam do ponedjeljka (bio je petak ujutro), pa ako ne proe da onda odem k lijeniku. Majka je htjela da idem odmah. Ja sam mislio da je moda ugruak u krvi ili zaepljena arterija i zaista sam bio uznemiren mislei na sve to bi me moglo snai. 109 sam se nakratko i outio neto udno na desnoj podlaktici. Nije bio bol ve utrnjenost. Trnci su se proirili na cijelu ruku i trajali kojih petnaest minuta. Utrnjenost je iezla, a ja sam se pitao s t o j e to moglo biti, vjerujui da se nee ponoviti. Ali te iste noi, oko 8 sati, utrnjenost se vratila i trajala sve do 10 sati, do asa k a d sam uspio zaspati. Bio sam zabrinut i pomalo uplaen. Nisam znao o e m u se radi. K a d sam se ujutro probudio, osjeao sam j o uvijek trnce u desnoj ruci.

Onda sam nazvao Fereydoona da vidim da li moda trebam piti vie vode ili ega drugog, j e r je on tvrdio da voda moe lijeiti mnoga oboljenja. Umjesto da mi propie vodu, on me je ispitivao o mojem osjeaju tjeskobe, ishrani, vjebama i t.d. Potivam njegov holistiki pristup medicini, koji nedostaje m n o g i m lijenicima. N a k o n s t o j e sasluao moje odgovore, rekao m i j e da se ne brinem i propisao mi da est puta dnevno vjebam vratom. ini mi se da je spomenuo uklijeteni ivac ili neto slino. Bilo kako bilo, savjesno sam obavio sve propisane vjebe. U petak naveer inilo se da utrnjenost nestaje, a u subotu ujutro bio sam potpuno izlijeen. M a l o kasnije Feyerdoon me je nazvao da vidi kako sam, to je zaista bilo lijepo od njega. Bio je veoma poticajan i vidjelo se da se o meni brine, to mi je j a k o puno znailo. Nazivao me je nekoliko puta kasnije da vidim j e s a m li u redu. Zahvaljujem Gospodinu Isusu to je Feyerdoonu dao mudrost i sposobnost da rijei moj problem, j e r On je zaista onaj to nas lijei. Ja sam sretnik j e r sam primio dar ozdravljenja. Zdravlje je blagoslov, neto to nikad ne smijemo pretpostaviti. Hvala vam j o j e d n o m , Fereydoone! V.L.

Bolovi u leima:

Hvala Bogu to potvrdi prastaru istinu o ljekovitom djelovanju vode, istinu koju ste n a m vi p o n o v n o otkrili. Ja sam umirovljeni klerik. Sluio sam crkvi preko etrdeset godina. Veina mojih imenovanja su bile male seoske crkve. K a k o nije bilo velikih primanja, morao sam posljednjih godina traiti dodatne poslove da bih se m o g a o uzdravati. Bili su to u glavnom fiziki poslovi. Tako se dogodilo da sam povrijedio lea. U zadnje vrijeme bol u leima se pogorao. Nisam m o g a o ustati iz kreveta a da me ne uhvati. Moja ena mi je morala obuvati arape i cipele. Svaki korak je morao biti polagan i promiljen. Problem je bio unii u auto. Jastuk za lea nija bio velika p o m o . K a o umirovljenici, ja i moja ena nastupamo na obrtnikim izlobama, katakada i u susjednim dravama, po nekoliko stotina kilometara daleko. M o r a m o stajati na n o g a m a preko jedanaest sati na dan od dva do sedam dana u tjednu. Kad sam poetkom listopada proitao vau knjigu, poeo sam kuru. Sada ve nekoliko tjedana n e m a m bolova. Vozio sam na velika odstojanja, danima sam

110

111

bio na n o g a m a po dvanaest sati, vukao velike kutije, pokosio 1500 m naeg travnjaka i obavljao razne teke poslove u vrtu. Moja lea ve godinama nisu bila ovako dobro. Smatrajui da svatko treba znati za taj dar Boji v o d e i soli, ja kad god m o g u prenosim poruku onima koji pate. Moja supruga Doris i ja na obrtnikim izlobama susreemo roake koji pokazuju znakove dehidriranosti. Pisali smo urednicima lokalnih novina, traili od mjesnih knjiara da narue vau knjigu i kupili smo za pokloniti nekoliko primjeraka ekstra.
2

Bol u vratu; bol u leima; bol u zglobovima:

Nedavno m i j e moja kiropraktiarka savjetovala da proitam vau knjigu i posluam vae magnetofonske snimke. etiri mjeseca sam na lijeenju vodom i eljela bih vam govoriti o svojem napretku. Kroz 48 godina ivota obiavala sam piti samo au-dvije vode tjedno. ula sam toliko puta da bi trebalo piti 8 aa vode dnevno, ali to nisam nikada ozbiljno shvaala. 8 aa vode mi je izgledalo smijeno. Prije tri godine sam poela s dopunskim programom i stala piti vie vode. Nastojala sam piti osam aa dnevno, to sam smatrala ogromnim poboljanjem. Vjerovala sam da 4 do 6 aa dnevno dovoljno p o m a e tijelu, pa da nije potrebno nagoniti se na 8 do deset aa dnevno. U razdoblju uzimanja 4-6 aa na dan oslobodila sam se zaepljenosti i uljeva. Z b o g prometne nesree s autom patila sam od bolova u vratu i leima. Nisu bili jaki, a imala sam izvrsnu kiropraktiarku koja me je odravala u prilino bezbolnom stanju. Ipak, znala sam danima imati ukoen vrat, a odskora su se pojavili bolovi u leima i zglobovima. Opet nita ozbiljno, ali sam se

Iskreno Va Rev. F. E. O.

112

113

poela pitati, u kakvim u biti bolovima kad prijeem ezdesetu. Jela sam dobro i savjesno uzimala dodatke. Sreom, dra. Christine Jones, moja kiropraktiarka, stalno me je podjeala na vanost vode. ak mi je posudila i knjigu, ali ja j o uvijek nisam kopala". Konano mi je dala vae magnetofonske snimke i sada mogu rei da sam zaista skopala". Poela sam savjesno piti 8 aa vode na dan. N a k o n nekoliko dana poeli su nestajati bolovi u laktima i lijevom koljenu. etvrti ili pet dan sam dobila neto to ja zovem napadom sinusa. To sam imala cijelog ivota. P o m e m kihati, ne m o g u disati na nos, sinusi mi nabreknu, osjeam straan svrbe u nosu i sinusima i openito se osjeam bijedno i budem etiri-pet dana prikovana za postelju. Katkada ove smetnje prijeu u upalu sinusa i tada m o r a m uzimati antibiotike, to nastojim izbjei j e r vjerujem da su antibiotici veoma tetni po tijelo. Razmiljala sam o o n o m e to sam ula s vaih snimaka i stala sam piti vie vode, iako sam ve bila dosegla dvije litre na dan. im bi me nos poeo svrbjeti kao pred kihanje, popila bih au vode. Izgledalo je da voda spreava kihanje. K a d mi dou ti napadi, ne mogu spavati. Ne m o g u normalno disati i openito sam nemirna i osjeam se bijedno. Zbog toga sam leala na kauu nadajui se da e me televizija malo rasteretiti. Oko jedan ujutro probudila sam se, 114

iznenaena to sam zaspala. Izraunala sam da sam utonula u san oko jedanaest naveer jer sam poela puno bolje disati. Otiala sam u krevet i ujutro se probudila posve zdrava! Nemate pojma to je ovo znailo za mene. N a k o n etiri tjedna bol u laktovima i koljenu se smanjio za 8 0 % , moja kria, koja su me muila preko est mjeseci, takoer su se popravila za 80%. S noktiju je nestalo gljivine upale protiv koje sam se godinama borila. Hvala vam za vau vrijednu obavijest. Promijenila je moj ivot u svakom pogledu. Sada osjeam samo veoma mali bol u vratu, n e m a m bolova u zglobovima, ni uljeva, ni kriobolje. K o a mi izgleda ljepe, oi mi vie nisu suhe. N i s a m imala napada alergije cijelo proljee i ljeto, probava je u redu a moji nokti izgledaju sjajno. Bog Vas blagoslovio! K. K.

115

Ozljeda koljena; povreda meniskusa:

i odatle su izvijestili da se radi o oteenju lateralnog meniskusa. Dr. Cooper je bio miljenja da bi zbog moguih brojnih komplikacija operacija trebala biti krajnje sredstvo. Savjetovao je da to manje stojim na nogama, a da m o g u ii na posao i obavljati lake

Svidjelo

mi

se

vae

predavanje

na

Wilkes-

poslove po kui. Dok bih koljeno drala isprueno, nije me j a k o boljelo, ali sam epala mjesecima. Penjala sam se i silazila niz stepenice korak po korak. Pola sam opet pomalo igrati tenis, ali nisam mogla trati. Nakon tenisa bih morala zbog bolova drati po pola sata led na koljenu. Lijenik m i j e propisao dva tjedna fizike terapije, to je donekle pomagalo. Nakon etiri mjeseca ohrabrila sam se i poela trati igrajui tenis. Mogla sam izvoditi veinu pokreta, samo to bih, kad bih trala, esto osjetila otar bol u koljenu. Tijelo, hvala Bogu, nagonski zna kako si pomoi, pa kad bih etiri-pet puta podigla lijevo stopalo do koljena, bola bi nestalo. U to vrijeme sam se smatrala sretnom to sam nala baerm neto ime u ublaiti bol, za koji sam vjerovala da e postati kronian. Moja terapija je trajala cijelu 1994. U sijenju 1995. proitala sam u Metru lanak o terapeutskim osobinama vode. Nabavila sam Vapaji tijela za v o d o m " i izgledalo mi je na mjestu. Na 4 5 . stranici prikazali ste dobro hidrirani zglob u usporedbi s 117

Barre-ovu seminaru. Rekla sam prijateljima da m i j e to bila najzanimljivija veer u zadugo vremena. Za vrijeme pitanja i odgovora opisala sam v a m svoje iskustvo s povredom koljena, ali se nadam da e ovo pismo pruiti vie pojedinosti i mojih zakljuaka s obzirom na reeno. 7. listopada, 1993. povrijedila sam lijevo koljeno igrajui tenis. u o se prasak i lom i nisam vie mogla saviti koljeno. Sreom nisam pala na tlo. Uspjela sam izdrati do mree na igralitu. U bolovima sam se odvukla do kola i odvezla se do kiropraktiara, mislei da e mi pomoi. On je vie od j e d n o g sata radio ultrazvukom na koljenu, no ja nisam osjeala olakanja. Opet je bilo nesnosno ui i izai iz kola, ali sam nekako uspjela i konano dola kui oko osam i pol te veeri. Odepala sam do kreveta, uzela excedrin protiv bolova i bezuspjeno pokuavala zaspati. Idue jutro je bilo j o bolnije, pa me je moj m u odvezao na pregled u Wilkes-Barre-ov centar za povrede koljena, uvjereni da e trebati operacija zgloba. Dr. Cooper me je uputio u centar za dijagnozu 116

dehidriranim, pa iako sam ja pila skoro dvije litre vode na dan, pretpostavila sam da bol u mojem koljeno nastaje zato to koljenska hrskavica nije dovoljno hidrirana i stoga je tanja i krhkija, te je sklona upadanju m e u kosti pri nekim pokretima koljena. T a d a sam odluila povisiti koliinu vode na tri litre dnevno. N a k o n nekoliko tjedana uzimanja vie vode opet sam bila u stanju trati. ak m o g u bez bolova praviti unjeve i pravi je uitak igrati pravi tenis bez straha od bolova, i to sve zahvaljujui vaoj vodenoj terapiji. Ja zaista vjerujem da su voda, ispravna ishrana, vjebanje, nutrijenti svje zrak, pozitivan svjetla i otvoren suneva stav i prirodnog sjaja

Nekontrolirano mokrenje:

25. srpnja, 1999. morao sam s posla otii kui zbog neizdrivih bolova u koljenu. (Radi se o staroj povredi to ju je skrivio kiropraktiar i koja se ponovila). Najvie sam bio u krevetu, j e r me hodanje previe boljelo. Hvala Bogu, organizacija Globalna zdravstvena rjeenja" je odnekud imala moje ime i adresu i tako sam dobila vae knjige i magnetofonske snimke (Vapaji tijela za v o d o m " ) . 3. srpnja sam odluio proetati ulicom. Uspjelo m i j e , te sam 4. srpnja otiao u crkvu hodajui est blokova. 5. srpnja sam vozio sedam sati i samo dvaput se zaustavio da odem u zahod. (Imam slab mjehur i kojiput sam ak morao uzeti sa sobom rezervnu odjeu, j e r sam znao da bi mi mogla trebati.) Stigao sam na cilj bez i j e d n e j e d i n e kapi na hlaama i prvi put u ivotu nisam bio umoran, pa sam ak proetao prije lijeganja.

najuinkovitija terapija za dobro uspjehu i srei.

zdravlje, povrh

svega su besplatni, a jedini sporedni uinci su svijest o

Hvala Vam na Vaoj pomoi! N a d a m se da e ovo pismo poi drugima. Iskreno Vaa E. D .

Bio sam vrlo mrav i vrlo izbirljiv to se tie jela. Odjednom sam poeo jesti stvari kojih nisam m o g a o godinama jesti (breskve, dinje, lubenice, rajice, krastavce, ananase, pa i slatkie), s uitkom i bez tetnih posljedica. 118 119

Godinama nisam pio nita osim vode, ali sam se odrekao soli. Kakva pogreka! Moji miii, a i mnogi drugi dijelovi tijela, zvali su upomo! I m a m j o problema s kojima se moram boriti, ali sam nauio sluati vlastito tijelo, pa se nadam da e doi dan kad vie neu imati problema s nadutou, otjecanjem, krvotokom ili alergijama. M o g u iskreno rei da se svakim danom osjeam sve bolje i da v a m ne m o g u dovoljno zahvaliti na vaoj pomoi. B o g Vas blagoslovio to pomaete Njegovim stvorovima na zemlji. Zahvalno Va D. R.

Reumatini bolovi u zglobovima:

Bolovao sam od reumatinog artritisa. Bolovi u zglobovima su bili tako jaki da sam j e d v a hodao. Troio sam vrijeme, energiju i uteevinu, ali sam i dalje bio u bolovima. itao sam j e d n o m o vaoj knjizi Vapaji tijela za v o d o m " i sjeam se d a j e bila dobra, tek nedavno, nakon to m i j e prijatelj preporuio vau knjigu o reumatinom artritisu i kriobolji, sjetio sam se ljekovite snage vode. Glavnina mojih tegoba sa zglobovima poela je nakon to sam otiao ivjeti u pustinji. Ni prije preseljenja nisam pio puno vode, a ni u zadnje dvije godine nisam poeo uzimati vie. Poto sam proitao vau knjigu, poeo sam izjutra piti vodu, dvije ae pola sata prije jela. A onda j o vode dva sata kasnije. Obiavo sam imati potekoa s pijenjem vode, no sada to vie pijem, to vie mi se svia i prepoznajem tobonju glad k a o e. Po prvi put u dvije godine opet sam u stanju hodati bez prekida do 2 km. Osjeam sve manje bola i i otjecanja u zglobovima, koljenima, zapeu ostalim zglo

bovima. I m a m 15 kg vika i n a d a m se da e mi sposobnost hodanja i kretanja p o m o i i u tome. Hvala Vam! R. C. 120 121

Srastanje kraljeaka:

otiao u mirovinu. Stanje se malo popravilo zato to sam izbjegavao tee poslove. Jaki napadi su se pojavljivali prosjeno j e d n o m mjeseno, ili kad god bih to teka podignuo ili stajao dugo pognut u vrtu.

Teko je danas nai heroja, ali ja sam naao svoga. K a o rtva artritisa, i kako sam ga se ja oslobodio, molim te da uzme u obzir prirodno sredstvo koje me je izlijeilo. M o d a e i ti nai svoga heroja. Ja sam 58-godinjak Anglosaksonac. Bolovao sam od reumatskog artritisa kraljenice. Medicinari to zovu ankvlosis spondylitis". To je bolna upala koja m o e dovesti do iskrivljenja i srastanja kraljenice. Ovaj iscrpljujui artritis me je muio od mladosti, dijagnostiki je potvren t a m o negdje 1967. u klinici M a y o u Rochesteru u Minnesoti, kad mi je bilo 30 godina. Reeno mi je da ankiloza n e m a lijeka. Preporuili su mi vjebe lea u svrhu jaanja lenih miia i aruljom grijani ator za olakanje napada bolova. N a p a d m o e trajati tjednima i moe se pojaviti na bilo kojem dijelu kraljenice. D u b o k o saginjanje, podizanje tereta, hladan propuh i promjene vremena pogoravali su moje osjetljivo stanje. A kako je posao trgovakog putnika ribikog pribora bio na otvorenom, nisam m o g a o izbjei stvari koje su pogoravale moje artriino stanje. N a k o n 20 godina muke doao je trenutak da vie nisam m o g a o izdrati. Prodao sam radnju i 1976. 122

Za vrijeme poslova u vrtu moja ogorica me je nazvala hodajua k o m a " , tako sam bio ukoen, pogotovo u vrijeme j a g o d a . N a k o n j e d n o g sata branja j a g o d a obiavao bih nekoliko minuta na tlu leati na leima, da ispravim lea s a m o toliko da m o g u bez puzanja doi do kola. Za godina moga trpljenja lijenici su pokuavali ublaiti bol kortizonom i aspirinima, ali bez uspjeha. Ni velike doze raznih vitamina i minerala, koje su mi prijatelji preporuivali, nisu mi nita pomogle. A uvijek mi je u pameti odzvanjala dijagnoza iz M a y o klinike: n e m a lijeka! U veljai 1995. mojim se m u k a m a primakao kraj. Jedan prijatelj mi je dao knjiicu sa Sveuilita za prirodno lijeenje, u kojoj je bio intervju s drom. Fereydoonom Batmanghelidjom. On je doktor medicine, porijeklom iz Irana. Doktor je naglaavao injenicu da velika veina kroninih oboljenja nisu nita drugo nego siptomi dehidriranosti, ili jednostavno reeno, svijet ne pije dovoljno vode. Tvrdnje dra. Batmana su mi izgledale zaudne ali zanimljive. K a d sam proitao njegovo tumaenje navodnjavanja kraljenice i kako dehidriranost zbija 123

kraljeke uzrokujui bol, odluio sam okuati njegov recept, jer, iskreno govorei, ja sam j a k o nepovjerljiv prema skupim lijeenjima", a pijui obilje vode bio je jeftin nain iskuavanja njegova lijeka.

poveanu koliinu popijene vode. Za ovaj program sol je neophodna. Obavijest dra. Batmana smatram Bojim darom. On je moj heroj. Molim se da se i ti okoristi njegovim otkriima o uklanjanju bolova vodom. Iskreno tvoj L.P.

Vjeruj mi, nije bilo lako piti zahtijevanu koliinu vode svaki dan, jednostavno stoga to ja ba nisam bio ljubitelj vode. U stvari, rijetke su bile prigode kad bih ja popio au obine vode. Uvijek sam vie volio kavu, aj i umjetne napitke. Tijekom prvog mjeseca m o g a pijenja vode mojih je simptoma potpuno nestalo i ja sam doao do uvjerenja d a j e dr. Batman u pravu. D o k ovo piem prolo je 14 mjeseci otkad sam poeo kuru vodom. Bolest se nije vraala, bolova vie nema i ja sam poeo opet uivati u ivotu. Lijepo je znati da sam i iv i da bih, tko zna!, mogao natrag na posao. Hvala Bogu za informaciju dra. Batmanhelidja i njegovu knjigu Vapaji tijela za vodom". Od srca je preporuam. Njegove preporuke za dobro zdravlje vrijede za one koji su voljni kuati neto prirodno i jednostavno. A k o pati od ira, astme, visokog tlaka, zglobova i kria, kroninog umora, raka na grudima, impotencije, gojaznosti, stresa i depresije, molim te, pokuaj nekoliko mjeseci s vodenim reimom i vidi koliko e pomoi tvom zdravlju. Dr. Batman nas takoer podsjea da treba dnevo s hranom uzeti barem pola liice soli, to e p o m o i tijelu da iskoristi 124

125

Smetnje i bolovi u rukama:

Prvi put sam itao o vama u asopisu Acres U S A i preporuio stotinama svojih pacijenata (ja sam maser terapeut) da kupe vau knjigu. Mnogi su, kao knjiara Doubleday, morali naruiti svu silu Vapaja tijela za v o d o m " kako bi zadovoljili potranju. K a d g o d me ruke zabole, ja provjerim koliko sam prethodnog dana popio vode i ustanovim da sam podbacio barem za j e d n u litru. Onda smjesta popijem 2 do 3 velike ae i nakon 30 minuta nestane bolova u runim zglobovima. Jo jedan dokaz da ste 100% u pravu. B u d e m li ikad imao prigodu govoriti osobno s predsjednikom Sjedinjenih Drava, rei u mu da vam treba odati j a v n o priznanje za vaa istraivanja. Ne dajte se! Jednog dana emo predobiti neznalice o ulozi vode u tijelu. Pitanje: Drite li uope j a v n a predavanja? Ili radije radite svoj posao piui, preko interneta i si. Hvala! J.

Povijest bolesti Drew-a B a u m a n a je jedinstvena u osvjetljavanju slijeda psiholokih uinaka koji se dogaaju kad je tijelo stalno dehidrirano. itajui ovo pismo shvatit ete povezanost izmeu mnogih bolesnih stanja" i nastupajue dehidriranosti, i s t o j e j o vanije, oitu povezanost svih po zdravlje glavnih pitanja. U njemu se dehidriranost u ranom djetinjstvu pokazala u obliku alergija, zatim kao dijabetes, astma, smanjeni imunitet, ponovljene zaraze, bolesti krvnih ila, te kao krak konih stanica. Po uhodanom obiaju moderne medicine D r e w je morao ii od lijenika do lijenika, iz bolnice u bolnicu radi lijeenja simptoma njegovih raznolikih zdravstvenih problema. Konano je bio podvrgnut rendgenskim zrakama i dobio velike opekline. Nastojali su rendgenskim zrakama ubiti kancerozne stanice, sve dok on nije odbio nastaviti s tretmanom. Sreom je shvatio da e prije umrijeti od takvog naina lijeenja nego od svojih raznih zdravstvenih tekoa. Prije koja dva tjedna (u travnju, 2003.) D r e w me nazvao sav uzbuen. Upravo je bio obavio detaljan

Biljeka: Za razliku od ostalih pisama u kojima sam skratio imena kako bih ih zatitio od navale poziva, u slijedeem pismu n a v o d i m p u n o ime D r e w kako ne bi bilo sumnje da takva osoba postoji. On ivi u N e w Yorku i sada studira kinesku medicinu. 126

pregled i pretrage da vidi je li izlijeen od raka. Dobio je potpuno ist nalaz. Njegovi tradicionalni" lijenici su bili zbunjeni i htjeli su znati kako mu je to uspjelo. Oito se nije ulo da se ta vrsta limfoma ne pojavi p o n o v n o za est godina. On im je protumaio pravila 127

lijeenja vodom. Ovdje je detaljna povijest njegovih bolesti od dehidriranosti. Dopustite mi da vam objasnim zato su Drew-a slijetale tolike zaraze. Histamin je glavni regulator vode u tijelu. Takoer je glavni regulator i imunog sustava. Ali kad je histamin zaokupljen reguliranjem vode u tijelu, automatski se iskljuuje imuni sustav na razini djelovanja kotane sri. Tako mora i biti, j e r bi inae dehidriranost stalno poticala imuni sustav. To je prirodna osobina tijela da uva imuni sustav za ozbiljne zaraze, a da ga ne troi dok je tijelo dehidrirano.

Rak limfnih lijezda; alergije; astma; dijabetes; zakoenost imunog sustava; dijabetiarska ivana bolest:

Z o v e m se A n d r e w J. B a u m a n IV. 142 su mi godine, pa ipak u dobi od 34 izgledao sam kao da su mi 44! Veinu ivota sam proveo borei se s oboljenjima i bolestima, doim sada slavim svaki trenutak svakog dana s obnovljenom snagom i ivosti. Bio sam kronino dehidriran, ali sada sam se opametio. Roen sam 29. listopada, 1956. u Tayloru, u maloj bolnici blizu Scrantona u Sjevernoj Pennsylvaniji. Roditelji su se s ljubavlju brinuli o meni, ak su me i cijepili. Odgojen sam na djejim preparatima, a kasnije na zobenim pahuljicama, sokovima i s malo vode kad bih plakao zbog bolova u trbuhu. N a k o n prvog cijepljenja protiv poliomijelitisa, neobjanjivo sam ostao uzet od struka nanie. Specijalisti su bili zbunjeni, ali su dijagnosticirali neuspjeli polio". Uzetost je nestala isto tako naglo kako je i dola. Kad sam primio dopunsko cijepljenje oko 5 godine, uzetost se vratila. Viemjeseno leanje u bolnici urodilo je gojaznou. U g l a v n o m sam j e o , imao posjete, pio umjetne napitke i tu i t a m o malo vode - i uzetost je ponovno iezla.

128

129

K a d sam poao u trei razred, t a m o oko osme godine, pojavili su mi se simptomi alergije. Imao sam potekoa s estim suhim kaljem. Poeo sam osjeati potekoe s disanjem, svrbljive i vodenaste oi i umor kad god bih bio blizu neke tek pokoene livade od proljea do jeseni. U srednjoj koli sam padao u nesvijest zbog alergije. Negdje oko 1979. sam bio kod specijalista, koji je obavio pretrage i ustanovio da sam alergian i astmatian. Bilo mi je oko 23 godine. Lijeen sam protualerginim injekcijama i inhalatorima, s t o j e stvari samo inilo gorima. Usne su mi uvijek bile suhe i ispucane. U to vrijeme moga ivota pio sam 2 do 4 alice kave na dan, skupa s nekoliko aa umjetnih pia, malo aja i alkohola. Tu i t a m o bih preko dana popio po au vode. Alergije i astma su me pratile do 1996, dok nisam poeo piti dvije do tri litre vode na dan. Vie se ne moram boriti s alergijama i astmom. Moje tekoe s dijabetesom su poele oko

radarski pregled otkrio m o g u e zaepljenje nonih vena, odreen mi je dan za ubrizgavanje kontrastne tekuine u noge kako bi se obavila odgovarajua snimanja. Kontrast je uzrokovao pucanje vena, s t o j e pogoralo otok. Tada je ustanovljeno da su mi otkazale vene". 1994. mi je reeno da e mi za godinu-dvije vjerojatno trebati amputirati obje noge. Dok sam pokuavao nabaviti inzulin za ponovni pokuaj, poetni pregled je otkrio da su mi se proirile krvne ile u onoj mrenici i da krvare (dijabetina retinopatija). Tijekom iduih 15 godina podvrgnut sam raznim laserskim zaustaviti zahvatima i kojima novo se pokuavalo krvarenje irenje

kapilara. To m i j e oslabilo periferni i noni vid. 1994. je dolo do benignog poveanja prostate, te znakova oteenja na bubrezima. U 1993. sam poeo imati potekoe sa spolnom potencijom. 1994. sam otiao k prirodnom, odnosno homeopatskom vidaru, koji osim to me je lijeio usporednom medicinom, dao m i j e i savjet da pijem vie vode. U to vrijeme sam primao 95 jedinica inzulina dnevno. U 1976. su se pojavili brojni imunoloki problemi. Svrio sam srednju kolu 1974. i upisao se u koled. Dok sam iao u kolu zaposlio sam se u ustanovi za mentalno zdravlje. Upoznao sam svoju suprugu, pa izmeu izlazaka, punog radnog vremena i kole pojavila mi se zarazna mononukleoza." Vjenali 131

etrnaeste godine. Postao sam ovisan o inzulinu, odnosno rani eera". Tada sam poeo piti dijetna pia, ukljuujui i one s kofeinom. U to vrijeme sam j o uvijek pio samo dvije do etiri ae vode dnevno. Pio sam i aj, a poeo sam piti i kavu. Zbog dijabetesa sam godinama bio po bolnicama. Sredinom 1980. imao sam problema s dijabetinom neuropatijom, od koje su mi natekle noge. N a k o n to je Dopplerov 130

smo se 1977., a ja sam nastavio trpjeti s razne zaraze i oboljenja, te i gubitak posla 1978. Tijekom j e d n o g od mojih boravaka u bolnici 1979. opet Lijenici mi je su ustanovljena mononukleoza".

(zbog

preoptereenosti

imunog

sustava),

artritis,

upala meuzglobnih upljina (bursitis), fibromialgija, gastropareza odnosno istjecanje eluane kiseline u jednjak, te probavni problemi. Takoer mi se pojavio dobroudni tumor na lijevom pleu. Oko titnjae su se oblikovali vorovi i ustanovljeno mi je trovanje olovom, kadmijem i aluminijem, oigledno iz susjednog odlagalita. Uz gojaznost dola je i apnea (guenje u spavanju). Pokus je pokazao da sam u est sati spavanja 300 puta prestao disati, te da imam narkolepsiju". Zaspao bih uas. Kirurkim zahvatom pokualo se ispraviti apneu, nakon ega sam nosio trakeotomsku cijev da bih nou m o g a o disati, a spavao sam s mainom za disanje da bih mogao drati dine putove otvorene. Tih godina sam j o uvijek pio vrlo malo vode, ali sam zato konzumirao velike koliine kave sa saharinom i katkad umjetnim sladorom. 1987. sam proglaen invalidom!

opominjali da je ne bih smio opet imati, pa sam se obratio specijalistima. Cijepljen sam protiv gripe i otputen samo da bih se vratio sutradan s temperaturom od 4 1 ! Obavljeni su razni testovi, ali nije otkriveno nita novo. Nakon mnogih pretraga i bolova u trbuhu, reeno mi je da mi na slezeni raste j o jedna slezena i da je i ona aktivna. Te godine sam bio kod nekoga u posjetu i tamo popio nepasterizirano mlijeko i opet dospio u bolnicu s bakterijskom zarazom crijeva. Taj put je bila bruceloza" i j o j e d n o m sam morao na antibiotike. Tijekom stalna muka 1980.-81. drati dobio dijabetes sam pod jo jednu mononukleozu i ponovno otiao u bolnicu. Bila je kontrolom. Specijalist za zarazne bolesti je otkrio d a j e zahvaen i izvjestan broj antitijela, to su lijenici pripisali

1992., u trideset i estoj godim* ivota, izgledao sam i osjeao se kao kasni etrdesetgodinjak, a osjeao sam se gore nego to sam izgledao. Poeo sam uzimati prirodne nadomjestke vitamina, minerala, trava i drugih medicinskih stvari. Vidar mi je preporuivao da pijem vie vode, a manje kave. Izgubio sam osjeaj u nogama, bio stalno umoran i boleljiv, deprimiran i bez nade. 133

mojim tekoama s astmom i alergijama, a isto tako i mojim estim zarazama. Osamdesete vrijeme su mi godine su bile pune leanja po bolnicama, bolovanja i stresa zbog gubitka posla. U to dijagnosticirane alergije prema penicilinu i tetraciklinu, pojavio se visoki krvni tlak, osjeaj kroninog umora, poveane limfne lijezde 132

Poeo sam piti vie vode i malo smanjio kofein i 1995. sam se poeo osjeati i izgledati p u n o bolje. Ali to je bilo j o uvijek litra do litra i pol na dan, nedovoljno za ispiranje kofeina iz tijela, a nisam uzimao ni morske soli.

ni od ega, i da drim sve papire u redu". Poeo sam piti vie vode i uzimati prirodne nadomjestke. U studenome 1995., putujui u potrazi za p o m o , morao sam kupiti gume za auto. U trgovini autodijelovima, dok sam gledao gume, predstavio mi se B o b Butts koji me je u p o z n a o s vaim lijeenjem vodom, preporuio mi da ga se ozbiljno drim ako se elim izlijeiti. Poeo sam ozbiljno voditi rauna o koliini popijene vode, ali sam j o zbog uvijek bio nepovjerljiv prema soli tradicionalnih

U rujnu

1995. izraslina na lijevom ramenu je

pocrvenjela, poveala se i poela me svrbjeti. Moj lijenik mi je preporuio d a j e odstranim i poaljem na provjeru u laboratorij. U listopadu mi je ustanovljen limfni zloudni tumor na koi tipa B. Na leima mi je na mjestu j e d n o g a izraslo dvadeset i est novih tumora, pa sam poslan u bolnicu, gdje mi je protumaeno d a j e limfni rak na koi veoma rijedak i j o uvijek nedovoljno istraen. Podvrgnut sam pokusu s galijem, koji je pokazao da mi je cijela povrina tijela pozitivna na rak. Strana lea m i j e bila svjetlija, to jest hiperpozitivna", kao i sredina prsa, odakle su mi prethodno uklonjena dva melanoma. Preporueno m i j e lokalno zraenje i zraenje izrastajuih tumora, ili da o d e m u Philadelphiju i da mi se t a m o ozrai cijelo tijelo. Poeli su zraiti lea, od ega sam dobio opekline treeg stupnja. Nisam pristao na generalno zraenje, a tijekom terapije moj homeopat je poeo primjenjivati prirodno ienje. Specijalist za rak mi je natuknuo da budem spreman na sve, da ne prezam 134

medicinskih shvaanja da sol uzrokuje povienje krvnog tlaka. Kasnije sam shvatio pogrenost takvog shvaanja i takoer poeo uzimati vie soli. U oujku 1996. proao sam j o j e d a n test galijem, koji je pokazao da nije bilo uope nikakva znaka raka na cijelome mojem tijelu. Lijenici su mislili da se radi o pogreci u testu, ali ja i moj homeopat smo znali da ja ozdravljam. Pijui vie vode a manje kofeina, te promjena u prehrambenim navikama, prirodna medicina i vjera vratili su me u ivot. Spoznao sam Boju nazonost u sebi i sjetio se Pisma: Ja sam voda iva!" On tebe i mene zove sol zemlje" i kae nam da budemo ,jedno u duhu." Moje zdravlje se odonda stalno poboljava. Vie n e m a m dvije slezene ve jednu, normalne veliine i djelovanja. Sad j u t r o m liem sol s dlana moje ruke prije nego popijem prvu au vode. U z i m a m sol 135

slobodno. Pijem oko 5 litara vode dnevno i uzimam neke nadomjestke, j e d e m integralne itarice i svjee voe i povre. Struk m i j e bio 100cm, sada je 78. Imao sam 115kg, sada 95 i vrste miie. Tjelesna graa i izgled su mi kao u ovjeka u ranim tridesetim godinama, a snaga kao u dvadesetgodinjaka. lanci na n o g a m a nisu vie oteeni, a novo bilo, upravo novo bilo se osjea t a m o gdje je prije bilo zamrlo. Vie ne pijem nikakvih lijekova za sve one probleme radi kojih sam nekada istovremeno uzimao najmanje 15 propisanih lijekova. Moje potrebe za inzulinom su s 95 dnevnih jedinica spale na 35-45. Vie ne patim od kroninih zaraza" ili umora, spavam 6-8 sati dnevno umjesto prijanjih 12-14. Vrlo rijetko uzimam antibiotike, koje sam prije uzimao tako rei bez prestanka. N e m a m vie alergije ni astme, ni eluane kiseline u jednjaku. Ne patim od artritisa, zglobnih upala ni probavnih potekoa. Na zadnjem stresnom testu moj lijenik, koji je inae mlai od mene, rekao mi je da sam u boljem stanju od njega. Krvni tlak se stalno poboljava. N e m a vie vorova oko titnjae, spavam zdravije i bez simptoma trovanja metalima. Poeo sam nanovo ivjeti. nadomjestaka, zdrave hrane i stalnog napretka. Uistinu sam blagoslovljen! ivotnog

Imate moje doputenje da upotrijebite ovo pismo na koji god nain mislite da bi bilo korisno za promidbu saznanja o ljekovitosti vode i kako je primijeniti u medicinskoj praksi. Iskreno Va A n d r e w J. Bauman IV.

Molitve su mi usliane. Bog me je izveo na put prirodnog lijeenja tijela, duha i due. Sada ivim novim ivotom, u ravnovjesju vode, soli, minerala, 136 137

Astma:
Astma me je muila otkad sam ula u dvanaestu godinu. Ne znam ni broja koliko sam puta bila u bolnici. U srijedu 30. travnja, 2 0 0 3 . imala sam strane probleme s disanjem. Dvije noi nisam mogla spavati zbog nedostatka zraka. Zato sam nazvala lijenikov ured, da vidim bi li me mogao primiti i dati mi steroide za smirenje disanja. Lijenik me nije m o g a o primiti do ponedjeljka, pa sam dotle morala izdrati. Pomislila sam: Bi li bilo ita na internetu to bi mi p o m o g l o ? " Upisala sam: Kako zaustaviti napad a s t m e ? " i upuena sam na vie stranica, od kojih je j e d n a bila vaa. Otvorila sam vau stranicu i itala va recept i okuala ga. U S P J E L O JE OD PRVE! Nastojim svaki dan popiti vie vode, uzeti soli i slijediti terapiju vodom za p o m o disanju. Odrei u se kofeina i slijediti j o neke od vaih preporuka. Obavjetavat u vas o svemu! Poljubac! V.

Alergija; astma:

- Proitao sam vau knjigu i dao je drugima na itanje. Govorim ostalima da iskoriste vodenu terapiju" kao to to ja inim. elim rei da sam kroz dvadest godina uzimao Rx histamin protiv alergija. Otkad sam itao vau knjigu prije 3 godine, nisam odonda uzimao nita i osjeam se dobro. U stvari, ako bih zbog prehlade uzeo histamin ili dekongestant, izazvalo bi alerginu reakciju u meni. Moja dva pastorka ive s 5 maaka i prije su imali astmu i alergiju na make, ali sada vie ne! I j o neto: najbolji lijek protiv otrovnog brljana je V O D A ! Hvala za vau p o m o ! Iskreno Va L. G.

138

139

matinog oboljenja. I oni su promijenili nain ishrane,

Lupus (tuberkuloza koe):

ukljuujui vodu i sol, i odonda im se zdravlje popravlja. Sve troje strano patimo od alergije, ali i to ide nabolje! to je lijepo gledati u budunost bez bezbrojnih odlazaka k lijeniku i bez otrovnih ljekarija. Hvala j o j e d n o m to ste omoguili ovo saznanje o ivotvornoj vodi. Bog vas blagoslovio! Iskreno Vaa R. L. S.

Hvala vam za knjigu Vapaji tijela za vodom". Preporuili su je meni i muu, pa s m o je kupili i nakon letiminog pregleda zakljuili da to nije ono to nam treba. Htjeli smo je vratiti, ali kao d a j e sam Bog htio d a j e proitamo. Drago m i j e to sam je zadrala. Ja teko bolujem od lupusa. Pomalo sam se oporavljala alternativnim lijeenjem malim dozama antibiotika sve dok mi doktor nije dao prolosec i biaxin protiv ira i nakljukao me svom silom drugih lijekova da suzbije negativne uinke onih prvih. Z n a m da je htio pomoi, ali me je zamalo ubio svojim lijekovima. Odonda je prolo petnaest mjeseci, a ja sam se tek poela oporavljati. K a m o sree da sam znala o 12 aa vode za lijeenje ira na elucu! Dobra vijest je da prvi put u ivotu ne uzimam nikavih lijekova (koji su me i tako inili bolesnijom!), j e d e m zdraviju hranu (visoke bjelanevine, svjeu hranu, mnogo vode!). Sada se mogu nadati zdravom tijelu. Zahvaljujem Bogu to me je uputio na vau knjigu, to vam je ulio mudrost, i to je stvorio udesnu tvar vodu! Moj m u pati od psoriatinog artritisa, a naa 13-godinja 140 ki takoer pokazuje znakove reu-

Biljeka:

Uvijek ostavljam

imena

lijenika u

upotrijebljenim pismima, u sluaju da im se mogui pacijenti obrate za p o m o . Za to i jesu lijenici. Evo j e d n o g od takvih pisama:

141

Kratak dah:

je

s tvojim

dahom?

Govori

nekako

drukije."

Ispriao sam mu sve, a on mi kae: Nisi pio dovoljno vode, ti si rtva bronkijalne konstrikcije, a do nje dolazi zato to tvoje tijelo nastoji sauvati vodu." Svake pete pa devete ovjek naleti na izvanrednu knjigu. Takvi su dogaaji tako rijetki da se urezu duboko u sjeanje. Jedna od takvih knjiga je i vaa Vapaji tijela za vodom", a to je j o vanije, konano sam doznao kome trebam zahvaliti za svoje ozdravljenje. To bez sumnje zvui udno, ali u vam objasniti. U ljeto 1993. bio sam sa enom
V

Nikad to prije nisam uo, ali sam posluao njegov savjet i poeo piti 8 aa vode na dan i za tjedan dana moj kratki dah je nestao kao da ga nikad nije ni bilo. Tada sam se sjetio da sam u mladosti pio p u n o vode, ali sam negdje tijekom ivota izgubio tu naviku. Tako sam, eto, poeo piti vie iste vode (kako mi je prijatelj preporuio). Sve je bilo dobro do ove zime. Prosinac je bio iznimno studen i ja sam neko vrijeme zbog hladnoe prestao piti vodu. To se podudarilo s prilino munim, j a k o bolnim zubarskim zahvatom, te sam nenadano dobio gastritis, a jezik mi je pobijelio poput snijega. Iznenada sam se sjetio da mi je prijatelj iz N. Y. rekao da drugi nain na koji tijelo pokuava ouvati vodu je stezanje vora na ulazu u dvanaesnik. Smjesta sam opet poeo piti 8 aa vode (sreom studen je bila prilino popustila) i za etiri dana moj se eludac izlijeio, na veliko iznenaenje mlaeg kolege koji je u to vrijeme sa mnom radio i koji nikad nije uo za tako brzo ozdravljenje od eluanog katara. Vi ste traili dokaze za potvrdu, zato vam aljem ovo dugo pismo. Ja sam se 27 godina bavio opom medicinom, a nakon tog dogaaja (od 1981.) napustio 143

na odmoru u

panjolskoj. Jednog vrueg dana smo otili na plau i malo veslali na g u m e n o m amcu, to jest, ja sam veslao a moja ena sjedila i uivala. Kasnije, za najvrueg dijela dana popeli smo se strmom kamenitom stazom do naeg automobila i tamo sam ostao bez daha. Bilo mi je tada 68 godina i nije me iznenadilo, ali je bilo udno to mi se dah nije vraao. N a k o n deset dana vratili smo se s ljetovanja, a moj dah je j o uvijek bio tamo negdje na onoj stjenovitoj stazi. Gdje god bio, nije se sa m n o m vratio kui. Vratio sam se na posao i dalje bez daha. Pregledao sam j e d n u tuberkuloznu enu, pa sam usput stao na rendgen, ali slike nisu pokazale nita. K a d se do jeseni moj dah nije povratio, postao sam zabrinut. Tada me nazvao bliski prijatelj iz N e w Yorka i zapitao m e : to 142

sam opu praksu i sada sam savjetnik za alergije, nesnoljivost hrane i kemikalija i holistiko lijeenje raka. Ja sam ve primjenjivao tretman vodom protiv astme u djece (polovica mojih pacijenata su ispod deset godina) i bespogovorno sam postizao uspjeh. M o g u , dakle, rei iz vlastitog iskustva, bilo na meni bilo iz moje prakse, da mogu potvrditi ono to ste vi pronali. Nastojat u izdati vau knjigu u Nizozemskoj. Ako ikad budete imali vremena, piite mi. U mojoj lijenikoj grupi se vodi una rasprava. Jedna strana veli: Ne vodu bolesnicima od raka, ve s a m o sok od voa i povra!" Ja pripadam onima to kau: Puno iste vode!" Ja znam da ete se sloiti sa mnom, ali bi bilo dobro da podrite moj stav. Jo neto. Vi spominjete bulimiju (ovisnika potreba za hranom op. prev.) kao j e d n u od bolesti povezanih s dehidriranou, ali to je s nervoznom anoreksijom (potpuni gubitak elje za j e l o m - op. prev.)? I na kraju, ekcemi ne samo to su sve ei ve i postaju sve otporniji na antialergine mjere (to u mojoj praksi znai otkriti tetnu hranu i kemikalije). Je li moda i to sluaj dehidriranosti? Ameriki nain ivota (coca-cola itd.) postaje sve popularniji u mojoj zemlji. Ako ne naete vremena, ja u to potpuno

to ste napisali onu prekrasnu knjigu. Vi ste dostojan predstavnik jedne od najstarijih civilizacija na svijetu S najboljim eljama iskreno Va Hans Moolenburgh

P. S. Uvjeren sam da je moj njujorki prijatelj upoznat s vaim djelom, pa mi je mogao smjesta pomoi. Nisam ga onaj ao pitao, kako je doao do ovoga saznanja. Nikad ne bih ni pomislio da narod u tako vlanoj zemlji kao naa pati od dehidriranosti. Nije mi nikad palo na pamet.

razumjeti, ali u svakom sluaju ja vam elim zahvaliti 144

Suhi kaalj; astma; bronhitis:

Razdijelio sam vie primjeraka knjige i govorio drugima o njoj. Poznato mi je da vie osoba koristi tehniku iz knjige.

Piem da vam zahvalim na izljeenju vodom i solju od kroninog bronhitisa, astme i kroninog kalja.

Jo j e d n o m hvala! O v a knjiga moe spasiti m n o g e ivote. Iskreno Va E. S.

Sir Harold K l e m p , ivui ECK metar, rekao nam je za vau knjigu Vapaji tijela za v o d o m " na E C K A N K A R seminaru.

Imao sam ovaj kaalj godinama i mnogi su ga lijenici raznim lijekovima pokuavali izlijeiti". Kad bih kaljao, sve bi se oko m e n e razbjealo, svijet je gledao na me kao da sam okuen.

Moj je sadanji lijenik, inae specijalist za plua, digao ruke od svega. Ja bih svakako elio suzbiti taj kaalj" - obiavao bi rei. Ali nije mogao. Nakon to sam proitao vau knjigu, pio sam svakog jutra 3 velike ae vode i uzimao naprstak soli. Iskaljao sam malo sluzi i kalja je nestalo. Ne m o r a m svakud sa sobom nosati ihalator. N e m a vie napada astme. Sada pijem najmanje osam aa vode na dan. Vodu nosim svuda sa sobom. 146 147

Gipkost zglobova; Problemi sa sinusima;

podigla se razina moje energije, i zadnje ali najvanije: bistrija mi je pamet, ini mi se da bolje mislim i pamtim. (Stat u ovdje, iako bih mogla nabrajati i dalje.)

Ovo pismo ima dva cilja: 1.) da vam zahvalim i da vam reknem koliko je vae istraivanje pozitivno utjecalo na moj ivot; 2.) da zamolim vau dozvolu da smijem fotokopirati odreene stranice iz vaih knjiga, tako da svijet moe znati, tko, to, gdje i kako doi do dodatnih obavijesti i gradiva o toj temi. Cijelu godinu, sve otkad sam otkrila vau knjigu i potom koristila rezultate vaih istraivanja i otkria, moja prijateljica Esther me je podbadala da vam piem. Oprostite to mi je uzelo toliko vremena da v a m se j a v i m i zahvalim za korist po zdravlje koju sam ostvarila pijui svakodnevno odgovarajuu koliinu vode, kao rezultat otkria uloge vode u ljudskom tijelu.

Iako vam nisam zahvalila piui vam neposredno o ovim blagodatima, ja sam ipak smjesta poela iriti ovu obavijest i govorila o njoj svakome tko bi htio sluati. Osjeam da Bog hoe da podijelim primljene blagoslove s onima koji pate, a ije bi patnje u veini sluajeva voda svoj svakidanji mogla ublaiti. ivot Zato i osnivam na organizaciju za p o m o ostalima kako bi poboljali obraajui pozornost podruja koja nas pomuuju mentalno, tjelesno i duhovno. Prva tema bit e na odnos prema vodi. Ovim putem, dakle, traim vae doputenje da smijem kopirati omot vae knjige Vapaji tijela za v o d o m " i stranice br. 1, 2, 46 - 48 vae knjige Voda: imbenik zdravijeg i bezbolnog ivljenja", tako da, kao to rekoh u poetku, ljudi mogu znati kako doi do dodatnih informacija i materijala o toj temi. Srdano Vaa K. M . D.

Evo nekoliko neposrednih uinaka: prestala sam uzimati histamin, koa mi vie nije suha, potekoe sa sinusima su prolost, prsti su mi fleksibilniji (svaki dan na poslu rabim kompjutor), 148

149

eluana kiselina u jednjaku: astma:

sol. Govorim o o v o m e svima na poslu (radim u bolnici), ali me gledaju udno kad kaem da uzimam sol. Iskreno Va

Samo da vas ukratko obavijestim, da sam, nakon to sam samo 7 dana pio dnevno 2 litre vode i uzimao pola liice soli, osjetio dramatino olakanje svojih eluanih problema: ira na dvanaesniku, garavice i refluksa (prodora kiseline u jednjak - o p - prev.). Sino sam bio u stanju jesti kasno bez straha od povraanja. Jo uvijek sam malo napuhan, ali vie n e m a m garavicu. I moja astma izgleda bolje. Za etiri tjedna u vam poslati podrobniji izvjetaj. Hvala vam to ste podijelili sa m n o m i s ostalim svijetom svoja prekrasna zdravstvena otkria. Okuao sam va nain lijeenja, a i inae mi je nedostajala sol. Nisam uzimao p u n o soli. U stara vremena sol je sluila za konzerviranje. Sada je sve bez soli. Cak sam vidio i neslanu sol! Moda su tijela ostala bez soli. Moja astma se popravila istom pet godina nakon to sam se oenio. Moja ena j e d e zdravo, pa sam i ja shodno tomu j e o dovoljno soli. Otkrio sam da mi jedna i pol liica soli dnevno pomae protiv astme, zajedno s vodom, razumije se. Zahvaljui vjebam vaem i nevjerojatnom ve tri godine otkriu akam ja da

N. B.

jiu-jitsu

uzmognem vjebati bez sipnje. Moda e to uiniti

150

151

Pristii na licu; upala sinusa; zaepljenost:

Alergije; astma:

Kronina Mislim da e vas zanimati to je pijenje vode uinilo za mene. Uklonilo mi je pritie, ozbiljne smetnje sa zaepljenou, upalu sinusa i krajnika, a otkad sam poela piti vie vode nisam odonda imala gripu ni prehladu. Sada shvaam da su ljudi bolesni j e r ne piju dovoljno vode ili j e d u previe eera. Nikad u ivotu nisam se osjeala ni izgledala bolje, a imam 43 godine. Kakva teta to ovo nisam znala prije 25 godina! Sada pijem 3 litre mlake vode na dan, od toga j e d n u litru prije doruka. Tko zna koliko bi bolesti bilo izbjegnuto kad bi se potivalo s a m o ovo jednostavno sredstvo. Vaa knjiga je udesna, hvala to pouavate svijet o ivotno najpotrebnijem predmetu. Iskreno Vaa Connie Allen, dipl. Bolniarka

alergina

astma

me

je

pratila

od

djetinjstva. I m a m 35 godina i do prije dvije godine, kad m i j e otac poslao primjerak vae prekrasne knjige o vodi, bio sam posve ovisan o bronhodilatatorima (sredstvima za otvaranje bronhija - op. prev.). K a o dijete u z i m a o sam tekuinu ,,marax", kao djeak gutao sam teofilin, a kao zrela osoba bio sam na tri kombinacije udinih steroida bronhodilatatora (prednisona i ventolina). Bio sam iscrpljen od borbe za zrak i nervozno drhtao od nuzuinaka lijekova.

A onda sam prije dvije godine poeo slijediti preporuke iz vae udesne knjige. Ne samo to sam ve dvije godine slobodan od astme, ve sam u stanju trati bez lijekova, to i inim 3-4 puta tjedno.

Vi ste mi vratili ivot. Blagoslov na vas i vae djelo! Iskreno Va C. C . B .

152

153

Nefroza; alergije; hladne ruke i stopala; zbunjenost:


Od djetinjstva sam patio tijekom 10 godina od neffoze (hormoni iz nadbubrene lijezde odreuju bubrezima da zadravaju sol i isputaju bjelaevine u mokrau, edem). Kad sam odrastao patio sam od alergija. Prije dvadeset godina poeo sam piti p u n o vode (4-8 litara dnevno). Pomagalo j e , ali sam i dalje patio od alergija i povremenih napada edema tijekom dugih tmurnih zima, kad su vanjske aktivnosti ograniene. Hladne ruke i noge, muklo probadanje i bol bili su svagdanji kri, mentalne sposobnosti su bile usporene. Ljeto je bilo sasvim drugaije. Osjeao sam se poletnim i otroumnim. Preko ljeta sam j e o slanije. Godine traenja odgovora u modernoj i alternativnoj medicini ostavile su me u nedoumici. Tada sam otkrio vae djelo. Poveao sam uzimanje soli do preporuene koliine i sve je iezlo. Najznaajnije: bistriji mozak, nestalo edema, muklog bola nestalo, ruke i n o g e su opet tople, nema alergije ni zaepljena nosa. Porasla je energija, uravnoteeno mokrenje po danu, spavam bolje. Lake zaspem. Budim se svjeiji. Zelja za eerom je prolost. ivana energija je prela u produktivnu. Pamenje mi se popravilo. F.A.R 154

O PISCU
Dr. Batmanghelidj (izg. Batmangelid), ameriki dravljanin, rodio se u Iranu 1931. kolovao se u kotskoj, a medicinsku praksu usavrio u Londonu, u bolnici medicinskog fakulteta sveuilita St. Mary". Nakon zavretka studija imao je privilegij biti imenovan lijenikom svoje vlastite medicinske kole. Dr. Batmanghelidj je radio u Engleskoj kao lijenik sve do svoga povratka u Iran, gdje je pomagao u otvaranju bolnica, obiteljskog karitativnog medicinskog centra i j e d n o g sportskog centra. Kad je 1979. buknula revolucija, kao lan ugledne obitelji, bio je uhien i odreen za strijeljanje.. Dok je kao politiki zatvorenik u Evinu ekao na izvrenje osude, otkrio je ljekovitu mo vode. Jedne noo dr. Batmanghelidj je pomagao suzatvoreniku koji je patio od ira na elucu. Kako nije imao pri ruci nikakvih uobiajenih lijekova, dr. Batmanghelidj je ovjeku koji se previjao od bolova dao dvije ae vode. Za osam minuta bolovi su prestali. Preporuio mu je da svaka tri sata pije po dvije ae vode i bolesnik je potuno ozdravio tijekom etiri mjeseca, koliko je bio u zatvoru. Bio je izlijeen bez ikakvih lijekova. Doktorovo otkrie ljekovitih 155

svojstava vode u Evinu spasilo je i njegov vlastiti ivot. Vlasti sada ele biti sudionici njegova otkria. Za vrijeme trideset mjeseci svoga zatoenitva dr. Batmanghelidj je samo v o d o m lijeio preko tri tisue ljudi koji su patili od ira. Za vrijeme zatoenitva obavio olakati bolesti. je i opirno izlijeiti je istraivanje mnoge zatvor o medicinskim degenerativne idealnim svojstvima vode i otkrio da voda m o e sprijeiti, bolne, u Nazvao Evinu

medicinu " 1991. i 1992. godine, a sada su izloena na internetskoj stranici www.watercure.com. Njegova istraivanja u ustanovi dovela su do pojmovne promjene u temeljnoj medicinskoj znanosti, kad je kao gost na meunarodnom kongresu 0 raku tumaio d a j e bol znak dehidriranosti ljudskog tijela. Njegov revolucionarni lanak Potreba promjene pojma boli" objavljen je u asopisu za istraivanja protiv raka" 1987. Njegovo prouavanje pokazuje, da ako ivimo zdravim ivotom pijui redovito odgovarajuu koliinu vode, bit emo u dobru zdravlju i izbjei bolesti i bolna stanja koja trae farmaceutske lijekove i skupe medicinske zahvate. Na Treem meunarodnom kongresu o upalama, 1989. godine, dr. Batmanghelidj je protumaio, po prvi put u povijesti medicine, da je histamin neurotransmiter koji regulira tjelesne sustave za vodu

laboratorijem za stres", pa iako mu je ponueno ranije putanje iz zatvora, odluio je ostati j o etiri mjeseca kako bi priveo kraju svoje istraivanje o odnosu dehidriranosti i bolesti krvarenja ira na elucu. Izvjetaj o njegovim nalazima je prokrijumaren iz Irana i objavljen na naslovnoj stranici asopisa za kliniku gastroenterologiju" (Journal of Clinical Gastro- enterology) u lipnju 1983., a odatle pretiskan u znanstvenoj sekciji N e w York Timesa.

N a k o n izlaska iz zatvora 1982, dr. Batmanghelidj je pobjegao iz Irana i doao u Ameriku. Bio je glavni u osnivanju Ustanove za jednostavnu medicinu" 1983. Bio je ukljuen u razvoj molekularnog poimanja uinaka kronine nenamjerne za dehidriranosti na ljudsko tijelo. Otkria ustanove su objavljivana u Znanstvenom 156 asopisu pojednostavljenu

1 borbu protiv dehidriranosti, s t o j e bila vijest na koju se dugo ekalo. Dr. Batnaghelidj se sada posvetio promicanju profesionalne i j a v n e svijesti o ljekovitoj snazi vode. Njegova knjiga Vapaji tijela za vodom " pomogla je milijunima da ive sretnije i zdravije. Bio je gost na preko dvije tisue radio emisija i na mnogim televizijskim programima. 157

Napisao je na engleskom pet knjiga: Your Body's Many Cries for Water" (Vapaji tijela za vodom), koja je prevedena na mnoge jezike, How to Deal with Back u Pain and Rheumatoid ABC Joint Pain" Allergies (Kako postupati s bolovima u leima i reumatskim bolovima zglobovima), of Asthma, and Lupus " (Abeceda astme, alergije i lupusa), Water: for Health, For healing, For Life " (Voda za zdravlje, za ozdravljenje, za ivot) izdanje Warner Books, i sada Water cures: Drugs Kill" (Voda lijei, kemikalije ubijaju). Takoer je napisao specijalni izvjetaj o artritisu i bolovima u leima. Snimio je desetsatni audio seminar Voda za zdrav i bezbolan ivot", te etiri video snimke: Lijeiti bol, sprijeiti rak", vode i Dehidriranost soli"'\ i rak", Zdravstvena Napisao je udesa mnotvo

SADRAJ
Uvod Ukratko o histaminu ekanje n a e Ameriko, probudi se! Tegobe i boljke dehidriranosti - Pieva preporuka - - - Prava istina medicine: pisma bolesnika O piscu ________ - 7 - 16 - 19 - 37 - 44 - 57 - 59 - 155

Kriobolja".

lanaka za zdravstvene asopise. Njegov najnoviji lanak ekati da bolno" oedni znai umrijeti prerano u i objavljen je u sijenju 2 0 0 3 . asopisu

Mjesna pisma za lijenike i bolesnike ".

159 158