EMR0372_Analiza Multidimensionala a Datelor_SPM

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.

6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Statistică – Previziuni - Matematică Marketing Masterat Strategii si Politici de Marketing

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Analiza multidimensionala a datelor datelor 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Anuta BUIGA 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Anuta BUIGA 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp: Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi: .................. 3.7 Total ore studiu individual 53 3.8 Total ore pe semestru 95 3.9 Numărul de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu e cazul 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe Nu e cazul

Ob

2 28 ore 14 14 20 2 3

 

tehnicilor si instrumentelor aplicate în strategiile de marketing.1 De desfăşurare a cursului 5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului Studierea bibliografiei indicata. 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 7. metodelor. Interactivă. Seminariile se vor desfasura in laboratoare dotate cu calculatoare si soft de specialitate (SPSS sau SAS). Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 Curs Notiuni introductive Competenţe transversale Metode de predare Observaţii Noţiuni elementare şi principiu de ajustare.2 Obiectivele specifice Analiza datelor are ca scop principal prelucrarea datelor rezultate din diverse studii si cercetari si extragerea de informatii utile in elaborarea unor strategii specifice domeniilor de aplicare. 8. Diversificarea analizei generale Ajustarea norului de variabile în spaţiul indivizilor.   6.5. respectiv luarea unor decizii Invatarea tehnicilor de analiza a datelor specifice tipurilor de variabile Identificarea studiilor ce necesita astfel de analize Aplicarea metodelor de analiza multidimensionala a datelor si interpretarea rezultatelor obtinute Dobandirea de competente in softurile de specialitate SPSS si SAS Dezvoltarea capacitatilor de a identifica corect tipurile de analiza care se potrivesc studiilor si cercetarilor intreprinse. utilizarea reconstrucţia datelor de plecare . Ajustarea norului de indivizi şi de variabile.1 Obiectivul general al disciplinei 7. Conţinuturi 8.  Utilizarea adecvată a conceptelor. Relatiile dintre ajustarile celor doua spatii. Competenţele specifice acumulate  Culegerea. analiza şi interpretarea datelor necesare pentru elaborarea Competenţe profesionale strategiilor de marketing.

indicată pentru fiecare conținut. Analiza discriminanta si analiza componentelor principale. Domenii de aplicare. Interpretare reprezentarilor simultane tehnicilor de analiza cu diverse teme de cercetare. Este recomandat ca studiul acestor conținuturi să se facă în ordinea prezentării lor. Complementaritatea dintre analiza factoriala si analiza cluster Complementaritate dintre analiza componentelor principale si analiza cluster Regresia multipla si legatura cu alte medote de analiza multidimensionala Notiuni.videoproiectorului. principii si teste. prezentarea de explicaţii Analiza in componente principale ne-normate alternative. Analiza discriminanta si analiza corespondentelor Se recomandă participarea la discuţii pe marginea aspectelor teoretice abordate. corelarea suplimentare. Analiza factoriala a corespondentelorsimpla si multipla Notiuni si definitii. Arborii de clasificare Principiul si algoritmul. Interpretare geometrica prezentarea aplicațiilor Analiza norului de indivizi. K-means cluster. transmiterea unor Analiza componentelor principale aplicații practice utile cursurilor următoare. Domenii de aplicare. discutarea tematicii cursului și insistarea pe elementele cheie. Regresia multipla cu componete principale Regresia binara Analiza discriminanta si legatura cu alte metode Notiuni. Variabilele Discutii interactive pe diverse teme. Analiza norului de puncte curente pe slide-uri și variabile. Two-steep cluster. ierarhical cluster. Domenii de aplicare. . comentarea acestora. Analiza cluster Domenii de aplicare. încurajarea participării active a studenţilor la curs. Domenii de aplicare . principii si teste. respectiv a aplicațiilor prezentate la fiecare curs. oferirea de exemple. Este recomandat ca studiul să se bazeze pe o bibliografie minimală. Regresia multipla clasica. Principiile de constructie a schemei generale a analizei.

Metodologia de sondaj şi analiza datelor în studiile de piaţă. Interpretare rezultatelor. Ed. Analiza datelor & informatica. ALL.. Legatura dintre analiza discriminanta si analiza componentelor principale. (2001).  Spircu L. prezentarea de referate individuale sau in multipla grup. Aplicarea tehnicii. (2010). two-steep cluster.(1994). in acelasi timp isi vor creea propriile baze de date ce vor fi Analiza cluster folosite in elaborarea de Domenii de aplicare. .. Crearea bazelor de date adecvate Folosirea calculatoarelor dotate cu soft de specialitate acestei analize. (2009). Regresia binara Analiza discriminanta Domenii de aplicare. Legatura analizei cluster cu analiza componentelor principale si analiza corespondentelor. (2010). Regresia multipla cu componete principale.Amazon .Bibliografie:  Aberson Ch. Aplicarea tehnicilor k-means. Ed. Regresia multipla clasica. and Graphics. Se recomanda partipicarea studentilor la toate activitatile referitoare la proiecte si referate ce vor fi sustinute intr-o ordine logica interdependenta. 8. Spircu T.. proiecte in echipe de cate 3 Analiza factoriala a corespondentelor simpla si studenti. Bibliografie:  Aberson Ch. Applied Power Analysis for the Behavioral Sciences.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii Serii de date si prezentarea lor. Economica. Bucuresti. Statistical Analysis. Amazon. arbori de clasificare. Applied Power Analysis for the Behavioral Sciences.  Volle M. Aplicarea tehnicii. (2010). Analiza datelor de marketing. prezentarea de Interpretare rezultatelor. Bucuresti. Regresia multipla si legatura cu alte medote de analiza multidimensionala Aplicarea acestor tehnici in diverse domenii. regresia binara.  Buiga A. Crearea bazelor de date adecvate acestei analize. Stefanescu V. ierarhical cluster.. SAS and R: Data Management. Domenii de aplicare. Studentii vor avea la dispozitie baze de date reale. analiza corespondentelor. Amazon. Economica. proiecte. Kinnear P. Amazon. Analiza componentelor principale Domenii de aplicare.  Kleiman K. Horton N. SPSS sau SAS. Analyse des donnees.(1996)..(1997). Calciu M.  Gray C. Ed.  Saporta G. Paris. IBM SPSS Statistics 19 Made Simple. Presa Universitara Clujeana.

Dr.(1997). Univ.2012 Semnătura directorului de departament Prof. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Structurarea continutului disciplinei a tinut cont de următoarele:  Cerintele pietei muncii in materie de tehnici de analiza a datelor  Corelarea acestei materii cu altele din planul de invatamant  Asigurarea unor competente in gestionarae si prelucrarea unor baze de date din diverse domenii  Asigurarea unor competente in softurile de specialitate (SPSS. SAS and R: Data Management. conceptelor. Ed. SAS)  Discutiile avute cu reprezentantii unor firme specializate in analiza datelor (rezultate din studii de piata. IBM SPSS Statistics 19 Made Simple.. Anuta BUIGA Data avizării în departament 05. Analiza datelor de marketing.  Spircu L.1 Criterii de evaluare Verificarea notiunilor. Analyse des donnees. Calciu M.(1996). problematicii predate. Ed. studiul resurselor umane.2 metode de evaluare Examen scris (3 puncte) Examen la calculator (5 puncte) 10. Presa Universitara Clujeana.4 Curs 10.5 Seminar/laborator 50% Prezentarea unui articol din baze de date stiintifice unde se regasesc tehnicile de analiza a datelor discutate (2 puncte) 20% 10.. Kinnear P. Univ.. Buiga A. (2009). Univ. Economica.  Kleiman K. Dr. Ed.09.  Saporta G. Bucuresti.Amazon . (2001). administratia locala. Economica. Evaluarea capacitati de intelegere si aplicare a tehnicilor de analiza a datelor specifice unei baze de date Evaluarea capacitatii de a cerceta si de a parcurge corect o metodologie de cercetare 10. Evaluare Tip activitate 10. studii sociologice etc. Bucuresti. 9.  Volle M. Paris.(1994). Statistical Analysis.. ALL. Metodologia de sondaj şi analiza datelor în studiile de piaţă. Horton N. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.20121 Semnătura titularului de curs conf. Stefanescu V.3 Pondere din nota finală 30% 10. Amazon. Spircu T. Dr. Diana FILIP . Analiza datelor & informatica. Anuta BUIGA Semnătura titularului de seminar conf.09.) 10.6 Standard minim de performanţă  Minim 5 puncte din cele 3 situati prezentate mai sus Data completării 03.(2010).  Gray C. and Graphics..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful