1νο λόκνο ηνπ Mendel δηαζηαπξώζεηο κνλνϋβξηδηζκνύ θαη κείσζε κείσζε Ι Γηαρσξηζκόο νκνιόγσλ α A κείσζε ΙΙ δηαρσξηζκόο ρξσκαηίδσλ Α Α A Aα α Α Α Α α α α α α α Γακέηεο Α .

κίησζε-κείσζε Α α A α Α α Α α Α α A α Α Α Α Α Α Α α α α α α α Μείσζε 1 Μείσζε 2 .

25% α Καζνξηζκέλε θαηλνηππηθή αλαινγία .50% .Γακέηεο ελόο αηόκνπ (πρ αξζεληθνύ) Γακέηεο άιινπ αηόκνπ (πρ ζειπθνύ) Α ή α Α Χ ή Τπραίνο ζπλδπαζκόο γακεηώλ Δκθαλίδνληαη απόγνλνη κε γνλνηύπνπο: (ΑΑ) ή (Αα) ή (αα) 25% .

Φπζηθά ν Mendel δελ ην ήμεξε ηόηε…. ..ιεπθό Κάζε θιεξνλνκηθόο ραξαθηήξαο ειέγρεηαη από δύν «παξάγνληεο» Οη «θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο» ηνπ Mendel είλαη ηα γνλίδηα δειαδή ηκήκαηα DNA.Τα πεηξάκαηα ηνπ Mendel Κιεξνλνκηθόο ραξαθηήξαο Κιεξνλνκηθνί παξάγνληεο ύςνο θπηνύ ςειό-θνληό ζρήκα ζπέξκαηνο ιείν-ξπηηδσκέλν ρξώκα θαξπνύ πξάζηλν-θίηξηλν ρξώκα άλζνπο ηώδεο.

Ψειό θπηό ΨΨ Ψειά θπηά F1 γεληάο Γεληά F1 Κνληό θπηό Παηξηθή γεληά P ςς Ψς Ψς Γεληά F2 Γεληά F1 Ψειά θπηά όια Ψς 1/4 θνληά 2/4 ςειά 1/4 ςειά ςς Ψς ΨΨ Τη γνλόηππν είραλ ηα ακηγή θπηά ηνπ Mendel. .

Σπκπέξαζκα «Καηά ηελ κείσζε ηα δπν αιιειόκνξθα πνπ θαζνξίδνπλ έλα ραξαθηήξα δηαρσξίδνληαη κέζσ ησλ νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ θαη θαηαλέκνληαη ζηνπο γακέηεο έηζη. . Με δηαζηαύξσζε ειέγρνπ. Οη γακέηεο ηνπ ζειπθνύ αηόκνπ ζπλδπάδνληαη ηπραία κε ηνπο γακέηεο ηνπ αξζεληθνύ» Η παξαπάλσ δηαηύπσζε απνηειεί ηνλ 1ν λόκν ηνπ Mendel Πσο κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε έλα ακηγέο ςειό θπηό (ΨΨ) από έλα εηεξόδπγν ςειό (Ψς). ώζηε νη κηζνί γακέηεο πεξηέρνπλ ην έλα αιιειόκνξθν θαη νη άιινη κηζνί ην άιιν αιιειόκνξθν.

.

Μείσζε Ι Μείσζε ΙΙ Α Β β Α α Α Β α Β Α Β α β α β Β αβ Β Α Β Α α β α β β κίησζε-κείσζε animation Α β Α β α Β α Β Α β Α β α Β α Β Β α β α β Α β Α β α Β α Β γακέηεο Α Α Α Β .

.Γακέηεο ελόο αηόκνπ (πρ αξζεληθνύ) Α Β α β Α β α Β Γακέηεο ζειπθνύ αηόκνπ Χ Α Β α β Α β α Β Οη γακέηεο ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο Οη δπλαηνί ζπλδπαζκνί είλαη 16…. Μείσζε Α Μείσζε Β .

ιι θι ΚΛ 100% θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα Κθ.Αο κειεηήζνπκε ινηπόλ ηελ θιεξνλνκηθόηεηα δπν ραξαθηήξσλ: • ζρήκα ζπέξκαηνο : ιείν (Λ) ή ξπηηδσκέλν (ι) • ρξώκα ζπέξκαηνο: θίηξηλν (Κ) ή πξάζηλν (θ) P: Ακηγή θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα X ΚΚ.ΛΛ γακέηεο: F1: Φπηά κε ξπηηδώκελα θαη πξάζηλα θθ.Λι .

Λι Κθ.Λι θθ.Λι γακέηεο: ΚΛ.θΛ.ΛΛ Κθ.ιι Κθ.Λι Κθ.θι ΚΛ ΚΛ Κι Κι ΚΛ.Λι Κθ.ΛΛ Κθ.θι θΛ θι ΚΚ.ΛΛ ΚΚ.θΛ.ιι θθ.θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα F1: X θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα Κθ.ιι θθ.Λι ΚΚ.Κι.ΛΛ θθ.Λι Κθ.Κι.Λι ΚΚ.Λι θι Κθ.Λι Κίηξηλα θαη ιεία: 9 Κίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα 3 : Πξάζηλα θαη ιεία: 3 Πξάζηλα θαη ξπηηδσκέλα: 1 .ιι θΛ Κθ.

Σπκπέξαζκα «Τα δπν αιιειόκνξθα ελόο γνληδίνπ πνπ ειέγρεη θάπνην ραξαθηήξα κεηαβηβάδνληαη ζηελ επόκελε γεληά αλεμάξηεηα από ηα δπν αιιειόκνξθα ελόο άιινπ γνληδίνπ πνπ ειέγρεη έλα δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα» Απηό γίλεηαη επεηδή ηα ρξσκνζώκαηα θάζε γνλέα ζπλδπάδνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηά ηελ δεκηνπξγία γακεηώλ( θαηά ηελ κείσζε Ι). Ο 2νο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη κόλν γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεύγε νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful