1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST.

MARY KUALA LUMPUR GEOGRAFI 1 ½ JAM OKT 2010 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN DUA

ARAHAN: Jawab soalan 1 hingga 60. Tiap-tiap satu mengandungi 4 pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi setiap soalan pilih SATU jawapan sahaja. Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

Peta 1 1. Kedudukan Pulau Dayang dari Hutan Lipur Bukit Indah ialah A. timur laut B. barat laut

C. D.

barat daya tenggara

2 2. Apakah simbol yang digunakan untuk menunjukkan kemudahan penginapan kepada pelancong? A. Simbol huruf C. Simbol lukisan B. Simbol angka D. Simbol bergambar 3. Aktiviti berenang dan sukan air boleh dilakukan di A. Pantai Damai B. Sungai Anggun

C. D.

Gua Ceria Air terjun

4. Berapakan bearing sudutan jeti dari Hutan Lipur Bukit Indah? A. 400 C. B. 1450 D.

2450 3250

5. Pelancong boleh mendapatkan maklumat mengenai kawasan pelancongan dan tempat-tempat menarik di A. hotel C. rumah persinggahan B. pusat kraftangan D. pusat penerangan pelancongan 6. Ciri fizikal yang manakah diwakili oleh symbol bergambar? I. Gua Ceria II. Air terjun A. B. I dan II I dan IV

III. Pantai Damai IV. Rumah persinggahan C. D. II dan III III dan IV

Rajah 1 7. Berdasarkan Rajah 1, kawasan yang berlorek merujuk kawasan A. penanaman nanas B. penanaman padi C. penanaman getah D. penanaman kelapa sawit

3

Encik Yamaha (Jepun) Encik Michael (Jerman) Rajah 2

MALAYSIA

8. Apakah faktor utama berlakunya migrasi seperti dalam Rajah 2? I. Dasar kerajaan III. Peluang pekerjaan II. Kestabilan politik IV. Kekurangan infranstruktur A. B. I dan II I dan IV C. D. Terowong SMART 9. Tujuan pembinaan terowong di atas adalah untuk mengatasi masalah A. banjir kilat C. setinggan B. pencemaran D. kesesakan lalu lintas 10. Waktu tempatan di Bandar P dalam Jadual 1 ialah…. Bandar Q P Longitud 300B 1050T Jadual 1 C. D. Waktu 6.00 pagi ? II dan III III dan IV

A. B.

3.45 pagi 8.15 pagi

3.00 petang 9.00 malam

11. Bandar Y terletak di Garisan Meridian Pangkal dan waktu tempatannya adalah pukul 2.30 petang. Apakah waktu tempatan di bandar X yang terletak di 600B? A. 9.30 pagi C. 11.30 pagi B. 10.30 pagi D. 12.30 tengah hari 12. Kawasan yang manakah mempunyai taburan penduduk paling padat di Malaysia? A. Lembah Kinta C. Dataran Kelantan B. Lembah Klang D. Dataran Kedah-Perlis 13. Kawasan yang manakah mempunyai taburan penduduk jarang di Malaysia? A. Taiping C. Kerteh B. Tasik Chini D. Kinta

4 14. Faktor utama kepadatan penduduk yang tinggi di Lembah Klang ialah A. tanah pamah yang luas B. tanih aluvium yang subur C. bebas daripada bencana alam D. pusat perdagangan dan perindustrian 15. Impak terhadap alam sekitar akibat pertambahan penduduk ialah A. kesuburan tanih dikekalkan B. kawasan tadahan hujan terjamin C. spesis flora dan fauna terancam D. struktur tanah di cerun bukit stabil

Peta 2 16. Apakah faktor yang menggalakkan migrasi penduduk ke kawasan berlorek dalam Peta 2? I. Peluang pekerjaan III. Melanjutkan pelajaran II. Kemudahan sosial IV. Kos hidup yang renda A. B. I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV

17. Negara-negara membangun menghadapi masalah untuk membangunkan sumber semulajadi kerana A. tahap teknologi rendah C. penduduk kurang B. kekurangan tenaga buruh D. pasaran terhad 18. Pernyataan manakah menepati konsep penduduk optimum? A. Daya tampung penduduk rendah B. Saiz penduduk kurang daripada sumber semulajadi yang ada C. Jumlah penduduk dapat menerokai sumber dengan sepenuhnya D. Sumber yang ada tidak dapat menampung keperluan penduduk

5 19. Faktor budaya manakah yang mempengaruhi pelancong asing melawat ke negara Malaysia dalam Rajah 3?

Keadaan politik yang stabil Kemudahan pelancongan Pusat peranginan tanah tinggi

Sebab-sebab Pelancong Asing Suka Melawat ke Negara Malaysia

Gua batu kapur yang menarik Tempat bersejarah
Rajah 3 I. II. E. F. Tempat bersejarah Politik yang stabil I dan II I dan IV III. IV. G. H.

Pantai berpasir dan berair jernih

Air laut yang jernih Tanah tinggi yang nyaman II dan III III dan IV

20. Kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor tumpuan penduduk? Kawasan Tanjung Karang Lembah Klang Lembah Kinta Dataran Kelantan I dan II I dan IV Faktor Tumpuan Penduduk Pertanian Perindustrian Perkilangan Perdagangan C. D. II dan III III dan IV

I II III IV A. B.

21. Jalan raya berturap awal telah dibina untuk mengangkut hasil pertanian dan bahan mineral ialah dari Kuala Lumpur ke A. Port Weld C. Port Swettenham B. Teluk Anson D. Tanjung Ketapang 22. Bangladesh mengalami kadar pengangguran dan kemiskinan yang tinggi kerana I. kekurangan modal III. kekurangan bekalan tenaga buruh II. peluang pekerjaan terhad IV. banyak sumber semula jadi A. B. I dan II I dan IV C. D. II dan III III dan IV

6

 

Perancangan keluarga Tahap pendidikan yang tinggi

23. Huraian di atas boleh menyebabkan sesebuah negara mengalami keadaan kadar A. kematian menurun C. kematian meningkat B. kelahiran menurun D. kelahiran meningkat 24. Rajah 4 menunjukkan persamaan perkembangan ketiga-tiga kawasan.
The Mines

Bandar Puchong

Batang Berjuntai

Rajah 4 Maklumat di atas mempunyai persamaan dari segi A. pembukaan rancangan tanah B. pemuliharaan tanah bekas lombong C. penambakan laut untuk pembangunan D. penebusgunaan kawasan paya air tawar 25. Pembukaan kawasan tanah rancangan bagi penanaman kelapa sawit telah mewujudkan petempatan A. berkelompok C. berpusat B. berselerak D. berjajar 26. Apakah faktor utama yang menyebabkan penduduk berpindah ke bandar? A. Budaya C. Galakan kerajaan B. Keselamatan D. Peluang pekerjaan

 

Kanada Australia

27. Pernyataan yang manakah benar mengenai negara-negara di atas? I. Kadar pengangguran tinggi II. Peratus penduduk warga tua tinggi III. Sumber semula jadi yang mencukupi IV. Ramai penduduk tinggal di kawasan bandar A. B. I dan II I dan IV C. D. II dan III III dan IV

7

  

Pendapatan per kapita tinggi Saiz penduduk kecil Teknologi tinggi
C. D. Ethiopia Singapura

28. Maklumat di atas dikaitkan dengan negara A. Australia B. Jepun

29. Pengangkutan udara penting di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak kerana dapat meningkatkan A. migrasi penduduk C. pengangkutan kargo B. pendapatan negara D. darjah ketersampaian 30. Kesan-kesan negatif proses pembandaran ialah I. kesesakan lalu lintas II. pencemaran udara A. B. I, II dan III I, II dan IV

III. IV. C. D.

kadar jenayah tinggi taraf hidup penduduk meningkat I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 31 hingga Soalan 33 berdasarkan Peta 3

Peta 3: SEMENANJUNG MALAYSIA 31. Jenis migrasi penduduk dalam Peta 3 dikenali sebagai migrasi…. A. bandar ke luar bandar C. B. luar bandar ke bandar D.

luar bandar ke luar bandar bandar ke bandar

8 32. Antara yang berikut, yang manakah kesan pergerakan penduduk seperti dalam Peta 3? I. Mengurangkan kadar kemiskinan II. Memajukan perindustrian III. Menambahkan infranstruktur IV. Meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar A. B. I dan II I dan IV C. D. II dan III III dan IV

33. Kawasan X mungkin sekali A. Felda Air Tawar B. Felda Taib Andak

C. D.

Felda Palong Timur Felda Jengka

34. Pernyataan manakah merupakan kesan negatif pembandaran di Tokyo? A. Banjir C. Harga tanah mahal B. Setinggan D. Pengangguran

Rajah 5 35. Apakah kebaikan utama penggunaan pengangkutan di atas? A. Menjimatkan kos B. Mengurangkan kesesakan lalu lintas C. Memudahkan pengangkutan barangan D. Menghubungkan kawasan luar Bandar 36. Antara kesan yang berikut, yang manakah mungkin sekali kesan yang dialami petempatan bandar pada masa kini? I. Nilai hartanah merosot II. Pencemaran alam sekitar III. Kemudahan asas bertambah IV. Tempat kediaman bertambah A. B. I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV

9

 

Empangan Muda Empangan Klang Gate

37. Pernyataan manakah menerangkan kedua-dua empangan di atas? I. Membekalkan tenaga elektrik II. Sumber air untuk pertanian dan perindustrian III. Bekalan air domestik IV. Membekalkan sumber protein A. B. I dan II I dan IV C. D. II dan III III dan IV

38. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sistem telekomunikasi ialah A. penjimatan kos C. perkembangan teknologi B. permintaan pengguna D. bekalan buruh mencukupi Soalan 39 dan Soalan 40 berdasarkan peta di bawah.

Peta 4: DUNIA 39. Kawasan yang manakah yang mempunyai ciri-ciri penduduk seperti Negara X? A. I C. III B. II D. IV 40. Sumber semula jadi di Negara X melebihi keperluan penduduknya. Negara X dikatakan mengalami A. kurang penduduk B. penduduk optimum C. penduduk seimbang D. penduduk berlebihan

10 41. Kombinasi manakah yang benar tentang pola petempatan dan contohnya? Pola Petempatan Contoh A Berselerak Tanah rancangan B Berjajar Landasan kereta api C Berpusat Kebun kelapa D Berkelompok Kawasan benteng 42. Keperluan pengangkutan kereta api dari Taiping ke Port Weld pada awalnya dikaitkan dengan A. kayu balak C. bijih timah B. batu kapur D. getah

Seremban Port Dickson Kuala Lumpur Port Swettenham
43. Sumbangan utama pembinaan landasan kereta api di atas ialah A. penduduk bertambah pesat B. kegiatan ekonomi berubah C. harga tanah sekitar meningkat D. kawasan pantai menjadi tumpuan penduduk

  

Kuching Shah Alam Kota Kinabalu

44. Penumpuan penduduk ke bandar-bandar berikut adalah disebabkan fungsinya sebagai pusat A. perindustrian C. pentadbiran B. pelancongan D. kebudayaan

 Tanjung Karang, Selangor  Dataran Kelantan, Kelantan
45. Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana A. aktiviti pertanian B. berhampiran dengan pelabuhan 46. Apakah sumbangan sistem satelit kepada negara? I. Mempercepatkan perjalanan II. Meningkatkan perdagangan antarabangsa III. Menyampaikan maklumat dengan segera IV. Membolehkan penyiaran secara langsung A. B. I, II dan III I, II dan IV C. D. I, III dan IV II, III dan IV C. D. kegiatan perlombongan petempatan awal

11 47. Lebuh raya Utara – Selatan di Semenanjung Malaysia melalui bandar-bandar berikut kecuali A. Ipoh C. Alor Setar B. Raub D. Seremban 48. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan perkhidmatan rel bersepadu? I. Mengurangakan kesesakan lalu lintas II. Mengurangkan pencemaran udara III. Mengangkut barangan pukal IV. Memendekkan masa perjalanan A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

49. Antara berikut, yang manakah tindakan kerajaan Thailand bagi mengurangkan masalah setinggan di Bandar? A. Merendahkan harga rumah B. Memaksa penghuninya berpindah C. Memberikan pinjaman perumahan D. Menambak pinggir laut

 Wanita berpendidikan tinggi  Amalan perancang keluarga
50. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A. Taraf hidup menurun C. Peluang pekerjaan berkurangan B. Kadar kelahiran menurun D. Migrasi penduduk berkurangan 51. Mengapakah negara-negara Kanada dan Australia mengalami kadar kelahiran yang rendah? A. Kurang kemudahan perubatan C. Pengamalan perancangan keluarga B. Perumahan yang sempurna D. Kurang peluang pekerjaan 52. Eksploitasi sumber terbatas di negara kurang penduduk kerana A. tahap teknologi rendah C. B. tahap pendidikan rendah D.

kurang tenaga pekerja kos penerokaan tinggi

53. Faktor-faktor yang manakah yang menyebabkan penurunan kadar kelahiran di negara Malaysia sejak tahun 1990? I. Kemudahan perubatan III. Kaum wanita melanjutkan pelajaran II. Pengamalan perancangan keluarga IV. Pemakanan seimbang dan berkhasiat A. B. I dan II II dan III C. D. III dan IV I dan IV

12

 Pengajaran melalui internet  Interaksi pelajar dengan pensyarah secara langsung
54. Huraian dalam senarai di atas berkaitan dengan A. kerajaan elektronik B. tele-sidang 55. Stesen satelit bumi Malaysia terletak di A. Kuantan B. Pasir Gudang

C. D.

sekolah bestari tele-perubatan

C. D.

Petaling Jaya Seremban

Faktor X

Pelancong Singapura

 Tanah Tinggi Genting  Tanah Tinggi Cameron  Bukit Fraser

56. Apakah faktor X? A. Suhu sederhana B. Petempatan awal

C. D.

Tempat bersejarah Pusat membeli-belah

 Grass Roots Twin School, Kanada  Sekolah Bestari, Malaysia
57. Persamaan kedua-dua sekolah berikut ialah…. A. pendidikan teknik dan vokasional B. pendidikan berteraskan alam sekitar C. pendidikan berteraskan sains pertanian D. pendidikan berteraskan penggunaan ICT 58. Jaluran Koridor Raya Multimedia (MSC) merangkumi kawasan… I. KLIA III. II. Putrajaya IV. A. B. I dan II I dan IV C. D.

Johor Bahru Seremban II dan III III dan IV

13 Negara X Jangka hayat Kadar pertambahan penduduk 59. Negara X mungkin sekali… A. India B. Kanada 60. Apakah sumbangan sistem satelit kepada negara? I. Mempercepatkan perjalanan II. Meningkatkan perdagangan antarabangsa III. Menyampaikan maklumat dengan segera IV. Membolehkan penyiaran secara langsung A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Lelaki: 75 tahun Perempuan: 81 tahun 5.3 peratus

C. D.

Malaysia Bangladesh

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

(CIK NORAZIMAH BT ABD TALIB)

(PN. NORHUDA BT ABDUL) Ketua Panitia Geografi SMK St. Mary

(PN. NG. SAU CHAN) Guru Kanan Kemanusiaan SMK St. Mary

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful