VOCABULARI DE SOLDADURA 

VOCABULARIO  DE  SOLDEO  WELDING VOCABULARY 
Català
Catalán Catalan

Castellà
Castellano Spanish

Anglès
Inglés English

2a Edició 

VOCABULARI DE SOLDADURA 
institut tècnic català de la soldadura   Rubí, Desembre de 2010    2a Edició    www.itcsoldadura.org   

      PRESENTACIÓ    L’ITCS,  mitjançant  aquest  recull  de  més  de  3.000  paraules  i  termes  en  llengua  catalana,  castellana*  i  anglesa*  relacionades  principalment  amb  la  soldadura  i  les  tecnologies  connexes,  pretén  la  difusió  del  català  en  el  sector  del  metall i, especialment, entre els professionals de la indústria catalana propers als processos de soldadura.   
   *  Els  termes  recollits  tant  en  llengua  castellana  com  en  llengua  anglesa  responen,  majoritàriament,  a  les  equivalències  que  s’empren  a  Europa, és a dir, el significat d’aquests termes castellans i anglesos pot ser diferent a Amèrica. 

  1a Edició: Recull de 2.200 paraules i termes  2a Edició: Recull de 3.500 paraules i termes        PRESENTACIÓN    El  ITCS,  a  través  de  esta  recopilación  de  más  de  3.000  palabras  y  términos  en  lengua  catalana,  castellana*  e  inglesa*  relacionadas principalmente con la soldadura y las tecnologías conexas, pretende la difusión del catalán en el sector del  metal y, especialmente, entre los profesionales de la industria catalana próximos a los procesos de soldadura.   
   *  Los  términos  recogidos  tanto  en  lengua  castellana  como  en  lengua  inglesa  responden,  mayoritariamente,  a  las  equivalencias  que  se  utilizan en Europa, es decir, el significado de estos términos castellanos e ingleses puede ser distinto en América. 

  1ª Edición: Recopilación de 2.200 palabras y términos  2ª Edición: Recopilación de 3.500 palabras y térmicos        PRESENTATION    Through this collection of more than 3,000 words and terms in Catalan, Spanish* and English* languages related mainly  with  the  welding  and  allied  technologies,  the  ITCS  aims  for  the  diffusion  of  the  Catalan  among  the  metal  sector,  especially between the professionals of the Catalan industry close to welding processes.   
   *  The terms collected in Spanish language as well as in English language mostly reply to equivalences used in Europe, therefore the meaning  of these Spanish and English terms can be different in America. 

  1ST Edition: Collection of 2,200 words and terms  2ND Edition: Collection of 3,500 words and terms        Fonts, Fuentes, Sources    Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)  UNE‐EN 1330‐1:1999  UNE‐EN 1330‐2:1999  UNE‐EN 1792:2003/Erratum:2006  UNE‐EN ISO 4063:2010  UNE‐EN ISO 6520‐1:2009  UNE‐CEN/TR 14599:2006 IN  UNE‐EN ISO 17659:2005  www.termcat.cat 

     

Indexació, Indexación, Indexation 
                       

Català – Catalán – Catalan ................ 7        Castellà – Castellano – Spanish ......... 63        Anglès – Inglés – English ................... 119 

Català

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
a peu de fàbrica a portell a portell a topar a ull nu abast abraçadora abrasió abrasiu absència de fusió absorció acabament acabament de la soldadura acabat acceptació accessori de soldadura accessoris de soldadura acer acer agre acer al carboni acer al crom acer al crommolibdè acer al cromníquel acer al cromtungstè acer al cromvanadi acer al manganès acer al níquel acer al silici acer aliat acer aplacat acer austenític acer austenític sensibilitzat acer autotrempant acer bonificat acer calmat acer cementat acer colat acer corrugat acer d'alta resistència (HHS) acer d'alta resistència avançat (AHSS) acer d'armar acer de cementació acer de fàcil mecanització acer de forja acer de gra fi acer de qualitat acer d'embotició acer d'emmotllament acer dolç acer DP acer dúplex acer dur acer efervescent acer emmotllat acer estampat acer estirat acer estructural acer feblement aliat acer feblement aliat d'alta resistència (HSLA) acer ferrític acer fi acer forjable acer forjat acer fortament aliat acer fos acer fos al gresol

Castellà
en fábrica al tresbolillo al tresbolillo a tope a simple vista alcance abrazadera abrasión abrasivo ausencia de fusión absorción terminación terminación del soldeo acabado aceptación accesorio de soldeo accesorios de soldeo acero acero agrio acero al carbono acero al cromo acero al cromomolibdeno acero al cromoníquel acero al cromotungsteno acero al cromovanadio acero al manganeso acero al níquel acero al silicio acero aleado acero plaqueado acero austenítico acero austenítico sensibilizado acero autotemplable acero bonificado acero calmado acero cementado acero colado acero corrugado acero de alta resistencia (HSS) acero de alta resistencia avanzado (AHSS) acero de armar acero de cementación acero de fácil mecanización acero de forja acero de grano fino acero de calidad acero de embutición acero de moldeo acero dulce acero DP acero dúplex acero duro acero efervescente acero moldeado acero estampado acero estirado acero estructural acero débilmente aleado acero débilmente aleado de alta resistencia (HSLA) acero ferrítico acero fino acero de forja acero forjado acero altamente aleado acero fundido acero fundido al crisol

Anglès
ex works spaced staggered butt by naked eye scope clamp abrasion abrasive no weld absorption completion completion of welding finishing acceptance welding fixture welding accessories steel brittle steel carbon steel chromium steel chromium‐molybdenum steel chromium‐nickel steel chromium‐tungsten steel chromium‐vanadium steel manganese steel nickel steel silicon steel alloy steel clad steel austenitic steel sensitized austenitic steel self‐hardening steel hardened and tempered steel killed steel blister steel cast steel deformed bar high strength steel (HSS) advanced high strength steel (AHSS) reinforcing steel case hardening steel free cutting steel forging quality steel fine grain steel fine steel drawing steel casting steel mild steel DP steel (dual phase) duplex steel hard steel unkilled steel cast steel drop‐forged steel drawn steel structural steel low‐alloy steel HSLA steel (high strength low‐alloy steel) ferritic steel refined steel forging quality steel forged steel high‐alloy steel cast steel crucible cast steel

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 8 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
acer galvanitzat acer Hadfield acer hipereutectoide acer hipoeutectoide acer inoxidable acer laminat acer laminat en calent acer maràging acer martensític acer microaliat acer no aliat acer normalitzat acer patentat acer patinable acer perlític acer quadrat acer ràpid acer refractari acer refractari acer resistent a la fluència acer rodó acer semicalmat acer trefilat acer TRIP acer zincat acereria acetilè (etí) (C2H2) acetilè dissolt acetona àcid àcid clorhídric àcid nítric àcid oxàlic àcid pícric acoblador acoblament acoblament de tracció acord acord de la soldadura acord del cordó acord incorrecte acritud acritud addenda adhesiu adhesiu estructural admissible adreçador adreçador de filferro adsorció afaiçonament afinament afinament del gra afinament electrolític afinament líquid afinament per aire afinament per refusió al buit afinament per zones agent químic aglutinant agregat policristal∙lí agrupació agrupació aigua aigua de refrigeració aigua de refrigeració auxiliar

Castellà
acero galvanizado acero Hadfield acero hipereutectoide acero hipoeutectoide acero inoxidable acero laminado acero laminado en caliente acero maraging acero martensítico acero microaleado acero no aleado acero normalizado acero patentado acero autopatinable acero perlítico acero cuadrado acero rápido acero refractario acero refractario acero resistente a la fluencia acero redondo acero semicalmado acero trefilado acero TRIP acero cincado acería acetileno (etino) (C2H2) acetileno disuelto acetona ácido ácido clorhídrico ácido nítrico ácido oxálico ácido pícrico acoplador acoplamiento acoplamiento de tracción acuerdo acuerdo de la soldadura acuerdo del cordón acuerdo incorrecto acritud acritud adenda adhesivo adhesivo estructural admisible enderezador enderezador de alambre adsorción hechurado afino afino de grano afino electrolítico afino líquido afino al viento afino por refusión al vacío afino por zonas agente químico ligante agregado policristalino agrupación agrupamiento agua agua de refrigeración agua de refrigeración auxiliar

Anglès
galvanized steel Hadfield manganese steel hypereutectoid steel hypoeutectoid steel stainless steel rolled steel hot rolled steel maraging steel martensitic steel microalloyed steel nonalloy steel normalized steel patented steel weather‐resistant steel perlitic steel square steel bar high‐speed steel high‐temperature steel heat‐resisting steel creep‐resisting steel circular form tool semikilled steel drawn steel TRIP steel (transformation induced plasticity) zinc‐plated steel steelworks acetyline (ethyne) (C2H2) dissolved acetylene acetone acid chlorhydric acid nitric acid oxalic acid picric acid coupler coupling traction coupling toe weld toe bead toe incorrect weld toe strain hardening embrittlement addenda adhesive structural adhesive admissible straightner wire straightner adsorption hot working refining grain refining electrolytic refining liquid refining converting refining by remelting in vacuum zone refining chemical agent binder polycrystalline aggregate array grouping water cooling water auxiliary cooling water

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 9 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
aigua de rentatge aigua desionitzada aigua destil∙lada aigües amunt aigües avall aïllament tèrmic aïllant aire aire comprimit aixecament ajust ajust manual ajustador de motlles ajustador de soldadura per resistència albarà àlep aleró alfagen aliatge aliatge binari aliatge ferri aliatge lleuger aliatge no ferri aliatge refractari aliatge ternari aliatge ultralleuger alicates alicates alimentació addicional de gas de protecció alimentació del filferro alimentador de pólvores allargament allargament percentual de fractura almandina alnico alpax alt forn alta freqüència (HF) altres mitjans altres mitjans altura altura de la protuberància alumel alúmina alúmina fosa alumini (Al) alumini (Al) alumini anoditzat amiant amolat amolat excesiu amortidor amortidors de vibracions amortidors de xoc ampere amperímetre amplada amplada de la cara preparada amplada de la peça de treball amplada de la preparació amplada de la protuberància amplada de la soldadura amplada de la unió amplada de l'arrel amplada del cavalcament amplada del fleix

Castellà
agua de lavado agua desionizada agua destilada aguas arriba aguas abajo aislamiento térmico aislante aire aire comprimido levantamiento ajuste ajuste manual ajustador de moldes ajustador de soldadura por resistencia albarán álabe spoiler alfágeno aleación aleación binaria aleación ferrosa aleación ligera aleación no ferrosa aleación refractaria aleación ternaria aleación ultraligera alicates alicates alimentación adicional de gas de protección alimentación del alambre alimentador de polvo alargamiento alargamiento porcentual de fractura granate almandino alnico alpax alto horno alta frecuencia (HF) otros medios otros medios altura altura de la protuberancia alumel alúmina alúmina fundida aluminio (Al) aluminio (Al) aluminio anodizado amiante amolado amolado excesivo amortiguador amortiguadores de vibraciones amortiguadores de choque amperio amperímetro anchura anchura de la cara preparada ancho de la pieza de trabajo anchura de la preparación anchura de la protuberancia ancho de la soldadura anchura de la unión anchura de la raíz anchura del solape anchura del fleje

Anglès
wash water deionized water distilled water upstream downstream thermal insulation insulator air compressed air lift adjustment manual adjustment metal foundry pattern‐maker resistance weld setter delivery order blade spoiler alphagenic alloy binary alloy iron alloy light alloy nonferrous alloy heat‐resisting alloy ternary alloy ultralight alloy plyers pliers additional supply of shielding gas wire feed powder feeder elongation percent elongation at fracture almandite garnet alnico alpax blast furnace high frequency (HF) other means further means height projection height alumel alumina fused alumina aluminum (Al) aluminium (Al) anodized aluminum asbestos grinding underflushing shock absorber vibration dampers shock absorbers ampere ampermeter width width of prepared face workpiece width width of preparation projection width weld width joint width root width lap width foil width

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 10 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
amplada excesiva de la soldadura amplada irregular amplitud amplitud d'oscil∙lació anàlisi anàlisi granulomètrica anàlisi granulomètrica anàlisi per combustió i infraroig anàlisi termogravimètrica anàlisi termomecànica anella de suport permanent anella de suport temporal anella d'elevació angle angle d'acord de la soldadura angle d'acord incorrecte angle de rotació angle de treball angle de visió angle del bisell, xamfrà angle del bufador angle d'esmolada angle d'inclinació angle entre cares angle recte anió anisotropia ànode ànode de sacrifici anodització anoditzat antecedents antiincrustant antioxidant aparell combinat de xoc i tracció aparell de xoc i tracció apèndix final apèndix inicial aplacat aplacat amb banda aplacat per explosió aplacat per laminació en calent aportació tèrmica aptitud per a l'ús apuntalador aram arbre de Cardan arc [elèctric] arc constret arc doble arc erràtic arc no transferit arc pilot arc principal arc pulsat arc transferit arc transferit invers àrea àrea de la secció transversal àrea encavalcada àrea projectada arena d'emmotllament aresta aresta de la cara de fusió aresta de la cara de la preparació aresta del taló

Castellà
anchura excesiva de la soldadura anchura irregular amplitud amplitud de oscilación análisis análisis granulométrico análisis granulométrico análisis por combustión e infrarrojo análisis termogravimétrico análisis termomecánico anillo de respaldo permanente anillo de respaldo temporal anilla de elevación ángulo ángulo de acuerdo de la soldadura ángulo de acuerdo incorrecto ángulo de rotación ángulo de trabajo ángulo de visión ángulo del bisel, chaflán ángulo del soplete ángulo de afilado ángulo de inclinación ángulo entre caras ángulo recto anión anisotropía ánodo ánodo de sacrificio anodización anodizado antecedentes antiincrustante antioxidante orgános combinados de choque y tracción órganos de choque y tracción apéndice final apéndice inicial plaqueado plaqueado con banda plaqueado por explosión plaqueado por laminación en caliente aporte térmico aptitud para el uso apuntalador cobre árbol cardan arco [eléctrico] arco constreñido arco doble arco errático arco no transferido arco piloto arco principal arco pulsado arco transferido arco transferido inverso área área de la sección transversal área solapada área proyectada arena de moldeo arista arista de la cara de fusión arista de la cara de la preparación arista del talón

Anglès
excessive weld width irregular width amplitude weaving amplitude analysis determination of particle size distribution sieve analysis combustion and infrared analysis thermogravimetric analysis thermomechanical analysis permanent backing ring temporary backing ring lashing ring angle weld toe angle incorrect weld toe angle angle of rotation work angle angle of vision bevel angle torch angle sharpening angle angle of slope included angle right angle anion anisotropy anode sacrificial anode anodizing anodized foreword antifouling agent antioxidant combined draw and buffing gear draw and buffing gear run‐off plate run‐on plate cladding strip cladding explosive cladding hot roll cladding heat input (HI) fitness‐for‐purpose piler copper cardan shaft arc [electrical] constricted arc double arcing wandering arc non‐transferred arc pilot arc main arc pulsed arc transferred arc reversed transferred arc area cross‐sectional area lapped area projected area molding sand arris side of fusion face side edge of preparation side edge of root face

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 11 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
aresta lateral de la peça de treball aresta longitudinal de contacte entre les vores aixecades aresta longitudinal de la preparació aresta longitudinal de la unió arestes vives argent de llei argó (Ar) armadura armadura posttesada armadura pretesada armari de control arnès arrel [de la soldadura] arrencament de ferritja arrodoniment arrossegament asbest ascendent asimetria aspecte assaig assaig d'arrencament de botons assaig de boira salina assaig de boira salina assaig de Charpy assaig de cisallament assaig de coixí assaig de compressió assaig de corrosió assaig de duresa assaig de duresa Brinell assaig de duresa Leeb assaig de duresa Rockwell assaig de duresa Vickers assaig de fatiga assaig de fractura assaig de fugues (LT) assaig de funcionament assaig de microduresa assaig de microduresa Knoop assaig de microduresa Vickers assaig de pelada assaig de pèrdua del flux magnètic (MFL) assaig de plegat assaig de plegat d'arrel assaig de plegat de cara assaig de plegat del revés assaig de plegat lateral assaig de producció assaig de qualificació d'un procediment de soldadura assaig de ratllat assaig de resiliència assaig de soldadura de prototip assaig de termofluència assaig de torsió assaig de tracció assaig de tracció assaig de tracció en creu assaig de tracció longitudinal assaig de tracció transversal assaig d'emissió acústica (AT) assaig d'esquerdament assaig d'esquerdament en calent assaig d'esquerdament en fred assaig destructiu

Castellà
arista lateral de la pieza de trabajo arista longitudinal de contacto entre los bordes  levantados arista longitudinal de la preparación arista longitudinal de la unión aristas vivas plata de ley argón (Ar) armadura armadura postensada armadura pretensada armario de control anés raíz [de la soldadura] arranque de virutas redondeo arrastre asbesto ascendente asimetría aspecto ensayo ensayo de arrancamiento de botones ensayo de niebla salina ensayo de niebla salina ensayo Charpy ensayo de cizalladura ensayo de almohada ensayo de compresión ensayo de corrosión ensayo de dureza ensayo de dureza Brinell ensayo de dureza Leeb ensayo de dureza Rockwell ensayo de dureza Vickers ensayo de fatiga ensayo de rotura ensayo de fugas (LT) ensayo de funcionamiento ensayo de microdureza ensayo de microdureza Knoop ensayo de microdureza Vickers ensayo de pelado ensayo de pérdida del flujo magnético (MFL) ensayo de doblado ensayo de doblado de raíz ensayo de doblado de cara ensayo de doblado del revés ensayo de doblado lateral ensayo de producción ensayo de cualificación de un procedimiento de soldeo ensayo de rayado ensayo de resiliencia ensayo de soldeo de prototipo ensayo de termofluencia ensayo de torsión ensayo de tracción ensayo de tracción ensayo de tracción en cruz ensayo de tracción longitudinal ensayo de tracción transversal ensayo por emisión acústica (AT) ensayo de agrietamiento ensayo de agrietamiento en caliente ensayo de agrietamiento en frío ensayo destructivo

Anglès
side edge of workpiece abutment of raised edge longitudinal edge of preparation side of gap face sharp edges standard silver argon (Ar) reinforcing iron poststressed reinforcement prestressed reinforcement switch cabinet harness root [of weld] chip flow rounding drag asbestos upstream asymmetry appearance test slug test salt fog test salt spray test Charpy test shear test pillow test compression test corrosion test hardness test Brinell hardness test Leebs hardness tes Rockwell hardness test Vickers hardness test fatigue test fracture test leak testing (LT) function test microhardness test Knoop microhardness test Vickers microhardness test peel test magnetic flux leakage test (MFL) bend test root bend test face bend test reverse bend test side bend test production test welding procedure test scratch test impact test pre‐production welding test creep test torsion test tensile test tension test cross tension test longitudinal tensile test transverse tensile test acoustic emission test (AT) cracking test hot cracking test cold cracking test destructive testing

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 12 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
assaig d'impacte assaig d'Izod assaig mecànic assaig no destructiu (NDT) assaig per corrents de Foucault (ET) assaig per corrents induïts (ET) assaig per líquids penetrants (PT) assaig per partícules magnètiques (MT) assaig pneumàtic assaig químic assaig radiogràfic (RT) assaig sobre mostra de producció assaig ultrasònic (UT) assecatge assecatge dels consumibles de soldadura assecatge en forn atac [metal∙lografia] atenuació atmosfera atmosfera protectora atomització auditoria augment ausforming austenita austenització autoclau autoportant autoritat autoritat d'acceptació autoritat estatal de seguretat avaluació avaluació avaluació de la conformitat avanç de l'espurneig avaria avaria bainita balanceig balancí de coll de cigne banc de proves banda elèctrode banda elèctrode massissa banda elèctrode tubular bany de fusió bany de sals bany de soldadura bar [pressió] barana barana barana baranes barra barra corrugada barra d'acer barra d'armadura barra transversal barres transversal de la timoneria de fre barrina bastidor bastidor bastidor de bogi bastidor de finestra bastidor de seient bastidor de suport bastidor d'instruments

Castellà
ensayo de impacto ensayo Izod ensayo mecánico ensayo no destructivo (NDT) ensayo por corrientes de Foucault (ET) ensayo por corrientes inducidas (ET) ensayo mediante líquidos penetrantes (PT) ensayo mediante partículas magnèticas (MT) ensayo neumático ensayo químico ensayo radiográfico (RT) ensayo sobre muestra de producción ensayo por ultrasonidos (UT) secado secado de los consumibles de soldeo secado en horno ataque [metalografía] atenuación atmósfera atmósfera protectora atomización auditoría aumento ausforming austenita austenización autoclave autoportante autoridad autoridad de aceptación autoridad nacional de seguridad evaluación evaluación evaluación de la conformidad avance del chisporroteo avería avería bainita balanceo balancín de cuello de cisne banco de pruebas banda electrodo banda electrodo maciza banda electrodo tubular baño de fusión baño de sales baño de soldadura bar [presión] barandilla barandilla barandilla teleros barra barra corrugada barra de acero barra de armadura barra transversal barras transversales de la timonería de freno barrena bastidor bastidor bastidor de bogie bastidor de ventana bastidor de asiento bastidor de apoyo bastidor de instrumentos

Anglès
impact test Izod test mechanical test non destructive testing (NDT) eddy current test (ET) eddy current test (ET) penetrant test (PT) magnetic particle test (MT) pneumatic test chemical test radiographic test (RT) production sample testing ultrasonic test (UT) drying drying of welding consumables baking etching [metallography] attenuation atmosphere protective atmosphere atomization audit magnification ausforming austenite austenitizing autoclave self‐supporting authority acceptance authority national safety authority assessment evaluation conformity evaluation flashing travel malfunction breakdown bainite sweep swan‐neck bearer test bench strip electrode solid strip electrode cored strip electrode molten pool salt bath weld pool bar [pressure] balustrade banister handrail stanchions bar corrugated bar steel bar reinforcement bar cross beam brake cross beams auger frame frame bogie frame window frame seating frame supporting frame instrument rack

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 13 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
bastidor inferior bauxita béns d'equipament beril∙li (Be) bescanviador de calor bifàsic biga biga oscil∙lant biometal∙lúrgic bisell bloc bloc de calibratge bloc de fre bloc de referència bobina bobinadora bobinatge boca bogi boló bomba de fre bonderització bonderitzat bor (B) boroscopi botella [de gas] botella de gas botó braç brida broca de ferro broca de trau broca de vídia broca de vídia bronze bronze d'alumini bronze de beril∙li broquet broquet de contacte broquet de soldadura broquet de tall brunyiment buf buf allargat buf de l'arc buf magnètic de l'arc buf vermicular bufador bufador bufador d'alta pressió bufador de baixa pressió bufador per plasma bufament buirac buit burí burilla burinat butà butllofa cabal cabal cabal de gas cabalímetre cabina de conducció cabina d'extracció

Castellà
bajo bastidor bauxita bienes de equipo berilio (Be) intercambiador de calor bifásico viga viga oscilante biometalúrgico bisel bloque bloque de calibración bloque de freno bloque de referencia bobina bobinadora bobinado boca bogie bulón bomba de freno bonderización bonderizado boro (B) boroscopio botella [de gas] botella de gas botón brazo brida broca para metal broca de escoplear broca de metal duro broca de widia bronce bronce de aluminio bronce de berilio boquilla boquilla de contacto boquilla de soldeo boquilla de corte bruñido sopladura sopladura alargada soplo del arco soplo magnético del arco sopladura vermicular soplete soplete soplete de alta presión soplete de baja presión soplete para plasma sopladura carcaj vacío buril colilla burinado butano ampolla caudal caudal caudal de gas caudalímetro cabina de conducción cabina de extracción

Anglès
underframe bauxite capital goods beryllium (Be) heat exchanger two‐phase beam bolster biometallurgist bevel block calibration block brake unit reference block coil winding machine winding mouth bogie bolt master brake cylinder bonderizing bonderized boron (B) borescope cylinder [gas] gas cylinder button arm flange twist drill bit mortise bit masonry bit tungsten tip drill bit bronze aluminum bronze beryllium bronze tip contact tip welding tip cutting tip burnishing blowhole elongated cavity arc blow magnetic arc blow wormhole torch blowpipe high pressure blowpipe low pressure blowpipe plasma torch blowhole quiver vacuum punch stub chipping butene blister flow discharge gas flow rate flowmeter driving cab exhaust booth

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 14 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
cable cable de connexió de dos conductors cable de connexió d'un conductor cable de massa cables cables aïllats amb goma cables de soldadura cadena cadmi (Cd) cagaferro caiguda lliure caixa de canvi caixa de greix caixa del vehicle caixes de greix calci (Ca) calcinació calcinació completa càlcul càlcul de cordons de soldadura caldera calderer caldereria calibrador calibrador calibratge calmatge calor calor específica cambra cambra de boira salina cambra de constricció cambra de mescla càmera càmera digital càmera d'infraroigs camió camp d'aplicació camp magnètic canal canal de colada canó d'electrons canó d'electrons d'alta tensió canó d'electrons de baixa tensió canó d'electrons de mitja tensió canonada cantell de la peça de treball capa (passada) capa (recobriment) capa de condicionament capa de segellament capacitat capacitat calorífica capacitat calorífica capacitat calorífica capacitat de càrrega capacitat de producció capçal capçal capçal de soldadura capçal de tall capcineig capil∙laritat cara cara a soldar cara de fusió

Castellà
cable cable de conexión de dos conductores cable de conexión de un conductor cable de masa cables cables aislados con goma cables de soldeo cadena cadmio (Cd) escoria caída libre caja de cambio caja de grasa caja del vehículo cajas de grasa calcio (Ca) calcinación calcinación completa cálculo cálculo de cordones de soldadura caldera calderero calderería calibrador calibre calibración calmado calor calor específico cámara (espacio) cámara de niebla salina cámara de constricción cámara de mezcla cámara cámara digital cámara de infrarrojos camión campo de aplicación campo magnético canal bebedero cañón de electrones cañón de electrones de alta tensión cañón de electrones de baja tensión cañón de electrones de media tensión tubería canto de la pieza de trabajo capa (pasada) capa (recubrimiento) capa de acondicionamiento capa de sellado capacidad capacidad calorífica capacidad calorífica capacidad calorífica capacidad de carga capacidad de producción cabezal traviesa anterior cabezal de soldeo cabezal de corte cabeceo capilaridad cara cara a soldar cara de fusión

Anglès
lead double‐conductor connection cable single‐conductor connection cable ground lead cables rubber insulated cables welding leads chain cadmium (Cd) slag drop weight gearbox journal box vehicle body axleboxes calcium (Ca) burning dead burning calculation weld bead calculation boiler boilermaker boiler shop calibrator caliper calibration killing heat specific heat chamber salt spray chamber plenum chamber mixing chamber camera digital camera thermal imaging camera truck scope magnetic field channel sprue bushing channel electron gun high voltage electron gun low voltage electron gun medium voltage electron gun pipe plate edge layer (pass) coat buffer layer seal coat capacitance heat capacity thermal capacity caloric capacity load‐carrying production capacity head headstock welding head cutting head pitch capillarity face faying surface fusion face

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 15 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
cara de l'arrel cara inferior de la peça de treball cara superior de la peça de treball característica descendent característica dinàmica característica elèctrica característica estàtica característica plana caragol de banc carbó carbonat carbonat de calci (CaCO3) carboni (C) carbonitruració carbur carbur de silici (SiC) carbur de tungstè carburació carburant carcaix carcassa carcassa carcassa carcassa del transformador careta careta de cap careta de mà careta de soldador careta de soldador cargol càrrega càrrega completa de camió (FTL) càrrega completa de contenidor (FCL) càrrega dinàmica càrrega estàtica càrrega per a contenidor d'agrupatge (LCL) cartabó cartel∙la casc casquet categoria categoria de seguretat categoria d'esforç catió càtode cautxú cautxú de silicona cavalcament cavalcament de la llentia cavalcament en l'acord cavalcament en l'arrel cavitat de contracció cavitat de gas (buf) cèl∙lula de càrrega cel∙lulosa cement cementació cementació cementació electrolítica cementació gasosa cementació líquida cementació per carboni cementació per nitrogen cementació sòlida cementador cementita

Castellà
cara de la raíz cara inferior de la pieza de trabajo cara superior de la pieza de trabajo característica descendente característica dinámica característica eléctrica característica estática característica plana tornillo de banco carbón carbonato carbonato de calcio (CaCO3) carbono (C) carbonitruración carburo carburo de silicio (SiC) carburo de volframio carburación carburante carcaj armazón armazón armazón armazón del transformador careta careta de soldador sujeta a la cabez careta de soldador de sujeción manual careta de soldador pantalla de soldador tornillo carga carga completa de camión (FTL) carga por contenedor completo (FCL) carga dinámica carga estática carga incompleta del contenedor (LCL) escuadra cartela casco casquillo categoría categoría de seguridad categoría de esfuerzo catión cátodo caucho caucho de silicona solapamiento solapamiento de la lenteja solapamiento en el acuerdo solapamiento en la raíz cavidad de contracción cavidad de gas (sopladura) célula de carga celulosa cemento cementación cementación cementación electrolítica cementación gaseosa cementación líquida cementación por carbono cementación por nitrógeno cementación sólida cementador cementita

Anglès
root face reverse side upper workpiece surface drooping characteristic dynamic characteristic electrical characteristic static characteristic flat characteristic bench vice coal carbonate calcium carbonate (CaCO3) carbon (C) carbonitriding carbide silicon carbide (SiC) tungsten carbide carburizing carburizing quiver housing casing framework transformer casing shield welder's face shield welder's hand shield welder's shield welder helmet screw load full truck load (FTL) full container load (FCL) dynamic load static load less than container load (LCL) set square gusset plate helmet bushing category safety category stress category cation cathode rubber silicone rubber overlap nugget overlap toe overlap root overlap shrinkage cavity gas cavity (blowhole) load cell cellulose cement cementation case hardening electrolytic cementation gas cementation cyaniding carburizing nitriding solid cementation cementer cementite

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 16 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
centenella central de botelles centrifugació ceràmic cermet certificació certificat certificat de qualificació del soldador certificat de qualitat cianuració cianuració cicle de soldadura cicle d'histèresi cicle d'operació cicle tèrmic cilindre cilindres de fre ciment Pòrtland cinta aïllant cinta autoadhesiva cinta de plàstic cinta mètrica cinta pel cap circuit de soldadura cisalla cisallament cisell cisellador cisterna classe classe d'execució classe d'execució de la soldadura classe d'inspecció de la soldadura classificació clau Allen clau anglesa clau anglesa clau anglesa clau anglesa clau de tub clavilla clavilla client coalescència cobalt (Co) coberta coberta protectora codi codi de barres codificació codificador coeficient coeficient de conversió coeficient de deposició coeficient de dilatació tèrmica coeficient de Poisson coercitivitat cofre cofre d'equipaments autoportants cofre d'equipaments no autoportants coixinet coixinet de rodolament coixinet de rodolament col∙lapse col∙lector cola

Castellà
goniómetro central de botellas centrifugación cerámico cermet certificación certificado certificado de cualificación de soldador certificado de calidad cianuración cianuración ciclo de soldeo ciclo de histéresis ciclo de operación ciclo térmico cilindro cilindros de freno cemento Portland cinta aislante cinta autoadhesiva cinta de plàstico cinta métrica cinta para la cabeza circuito de soldeo cizalla cizallamiento cincel cincelador cisterna clase clase de ejecución clase de ejecución de la soldadura clase de inspección de la soldadura clasificación llave Allen llave inglesa llave inglesa llave inglesa llave inglesa llave de tubo clavija clavija cliente coalescencia cobalto (Co) cuvierta cubierta protectora código código de barras codificación codificador coeficiente coeficiente de conversión coeficiente de deposición coeficiente de dilatación térmica coeficiente de Poisson coercitividad cofre cofre de equipos autoportados cofre de equipos no autosoportado cojinete cojinete de rodamiento cojinete de rodamiento colapso colector cola

Anglès
goniometer manifold system centrifugation ceramic cermet certification certificate welder approval test certificate quality certificate cyanidation cyaniding welding cycle hysteresis loop duty cycle thermal cycle cylinder brake cylinders Portland cement insulating tape self‐bonding tape plastic tape tape measure headband welding circuit shear shear chisel chaser tank container class execution class weld performance class weld inspection class classification hexagonal wrench monkey wrench adjustable wrench adjustable spanner shifting spanner socket wrench pin plug customer coalescence cobalt (Co) cover cover plate code bar code codification encoder coefficient conversion coefficient deposition coefficient coefficient of thermal dilatation Poisson's ratio coercitivity box self‐supporting equipment box non‐self‐supporting equipment box bearing rolling bearing antifriction bearing collapse manifold glue

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 17 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
cola termofusible colada colada a pressió colada al buit colada ascendent colada ascendent colada centrífuga colada contínua colada contínua rotativa colada en conquilla colada en lingotera colada horitzontal colada per gravetat colada vertical coll collar color color de reveniment color de reveniment colp d'ariet colzat colze compartimentació compatibilitat electromagnètica competència compliment complir component component d'equipaments de màquines exteriors component ferroviari component ferroviari comportament en servei composició compòsit compòsit de matriu ceràmica compòsit de matriu metàl∙lica compòsit de matriu polimèrica compòsit de niu d'abella compòsit laminat compòsit sandvitx compressió con còncava concavitat concentració concentració de tensions concentració mitja ponderada amb el temps condensador [elèctric] condicionament condicions condicions ambientals condicions ambientals normals condicions de contorn condicions de soldadura condicions normals condicions tècniques de subministrament conductímetre conductivitat elèctrica conductivitat tèrmica conductor [elèctric] coneixement configuració conformabilitat conformació conformació conformació hidroplàstica

Castellà
cola termofusible colada colada a presión colada al vacío colada en surtidor colada en surtidor colada centrífuga colada continua colada continua rotativa colada en coquilla colada en lingotera colada horizontal colada por gravedad colada vertical garganta collarín color color de revenido color de revenido golpe de ariete acodado codo compartimentación compatibilidad electromagnética competencia cumplimiento cumplir componente parte de equipos de máquinas externas componente ferroviario componente ferroviario comportamiento en servicio composición composite composite de matriz cerámica composite de matriz metálica composite de matriz polimérica composite de nidode abeja composite laminado composite sandwich compresión cono cóncava concavidad concentración concentración de tensiones concentración media ponderada con el tiempo condensador [eléctrico] acondicionamiento condiciones condiciones ambientales condiciones ambientales normales condiciones de contorno condiciones de soldeo condiciones normales condiciones técnicas de suministro conductímetro conductividad eléctrica conductividad térmica conductor [eléctrico] conocimiento configuración conformabilidad conformado conformación conformación hidroplástica

Anglès
hot melt glue casting die casting vacuum casting uphill casting bottom casting centrifugal casting continuous casting rotary continuous casting chill casting ingot casting horizontal casting gravity casting vertical casting throat collar colour visible oxide film temper colours water ram knee bend elbow partition electromagnetic compatibility competence compliance fulfil part external machine equipment part rail component railway component serviceability composition composite ceramic matrix composite metal matrix composite polymer matrix composite honeycomb composite laminate composite sandwich composite compression cone concave concavity concentration stress concentration time weighted average concentration capacitor buffering conditions ambient conditions standard ambient conditions boundary conditions welding conditions standard atmosphere technical delivery conditions conductivity meter electrical conductivity thermal conductivity conductor [electrical] knowledge configuration formability cold working forming hydroforming

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 18 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
conformació per explosió conformitat conjunt conjunt heterogeni conjunt soldat connector connexió conquilla consumible de soldadura assajat consumible qualificat consumibles de soldadura contacte contaminació contaminació atmosfèrica contaminació de l'elèctrode contaminació pel metall base contenidor contenidor sota terra contenidors d'aire comprimit contenidors elèctrics contenidros d'aire condicionat contra corrent contraassaig contracció contracció en l'arrel contrast control de la qualitat control dimensional (DC) control numèric (CN) conversió convertidor convertidor Bessemer convertidor d'afinament convertidor rotatiu per a la soldadura convertidor Thomas convexa convexitat coordinació de la soldadura coordinador de soldadura coordinador de soldadura responsable coordinador de soldadura subcontractat copel∙la copel∙lació corba corbadora corbament corbament corbes de Wöhler cordó cordó amb oscil∙lació cordó de penetració cordó de revers cordó de soldadura cordó de suport cordó recte cordó sobre xapa cordons oposats desalineats corona corrent corrent [elèctric] corrent altern (CA) corrent amunt corrent avall corrent continu (CC) corrent de Foucault corrent en jet

Castellà
conformación por explosión conformidad conjunto conjunto heterogéneo conjunto soldado conector conexión coquilla consumible de soldeo ensayado consumible cualificado consumibles de soldeo contacto contaminación contaminación atmosférica contaminación del electrodo contaminación por el metal base contenedor contenedor bajo el suelo contenedores de aire comprimido contenedores eléctricos contenedores de aire acondicionado contracorriente contraensayo contracción contracción en la raíz constraste control de la calidad control dimensional (DC) control numérico (CN) conversión convertidor convertidor Bessemer convertidor de afino convertidor rotativo para soldeo convertidor Thomas convexa convexidad coordinación del soldeo coordinador de soldeo coordinador de soldeo responsable coordinador de soldeo subcontratado copela copelación curva curvadora curvatura curvado curvas de Wöhler cordón cordón con oscilación cordón de penetración cordón de reverso cordón de soldadura cordón de respaldo cordón recto cordón sobre chapa cordones opuestos desalineados corona corriente corriente [eléctrica] corriente alterna (CA) corriente arriba corriente abajo corriente continua (CC) corriente de Foucault corriente en chorro

Anglès
explosion forming conformity assembly heterogeneous assembly weldment connector connection chill tested welding consumable approved consumable welding consumables contact contamination atmospheric contamination electrode pick‐up pick‐up from parent metal container underfloor container compressed air containers electrical containers air‐conditioning containers upstream re‐testing shrinkage shrinkage grooves contrast quality control dimensional control (DC) numerical control (NC) conversion converter Bessemer converter refining converter welding converter Thomas converter convex convexity welding coordination welding coordinator responsible welding coordinator subcontracted welding coordinator cupel cupellation curve bender camber bending Wöhler curves bead weave bead penetration bead back bead weld bead backing bead stringer bead bead on plate misalignment of opposite runs corona stream current alternating current (AC) upstream downstream direct current (DC) eddy current jet stream

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 19 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
corrent induït corrent pulsat corretja corró corrosió corrosió atmosfèrica corrosió bacteriana corrosió biològica corrosió electroquímica corrosió galvànica corrosió intergranular corrosió intergranular de la soldadura corrosió per aeració diferencial corrosió per erosió corrosió per picadura corrosió química corrosió sota tensió corrosiu corrugat cos cilíndric cospell costat costat de la cara costat de l'arrel costella costura cotxe cotxe amb passadís central cotxe amb passadís lateral cotxe articulat cotxe de dos pisos cotxe furgó cotxe laboratori cotxe llit cotxe llitera courat couratge couratge electrolític couratge químic coure (Cu) coure d'alta conductivitat coure desoxidat coure electrolític coure sense oxigen courer cràter criolita cristal∙lografia cristall criteri criteris criteris d'acceptació criteris de fallada crom (Cr) cromat cromat decoratiu cromat dur cromatge cromel cubilot cullera cullerer cupó de prova cuproberil∙li cuprocrom cuproníquel

Castellà
corriente inducida corriente pulsada correa rodillo corrosión corrosión atmosférica corrosión bacteriana corrosión biológica corrosión electroquímica corrosión galvánica corrosión intergranular corrosión intergranular de la soldadura corrosión por aireación diferencial corrosión por erosión corrosión por picaduras corrosión química corrosión bajo tensión corrosivo corrugado cuerpo cilíndrico cospel lado lado de la cara lado de la raíz costilla costura coche coche con pasillo central coche con pasillo lateral coche articulado coche de dos pisos coche‐furgón coche‐laboratorio coche‐cama coche‐litera cobreado cobreado cobreado electrolítico cobreado químico cobre (Cu) cobre de alta conductividad cobre desoxidado cobre electrolítico cobre exento de oxígeno latonero cráter criolita cristalografía cristal criterio criterios criterios de aceptación criterios de fallo cromo (Cr) cromado cromado decorativo cromado duro cromado cromel cubilote cuchara cucharero cupón de prueba cuproberilio cuprocromo cuproníquel

Anglès
eddy current pulsed current strap roller corrosion atmospheric corrosion microbiologically influenced corrosion (MIC) biological corrosion wet corrosion galvanic corrosion intergranular corrosion weld decay corrosion by differential aeration erosion corrosion pitting dry corrosion stress corrosion corrosive corrugated cylindrical shell blank leg face side root side rib seam coach centre gangway coach side‐corridor coach articulated coach double‐decker coach composite coach laboratory coach sleeping coach couchette coach copper plated copper plating copper electroplating chemical copper plating copper (Cu) high‐conductivity copper deoxidised copper electrolytic copper oxygen‐free copper coppersmith crater cryolite crystallography crystal criterion criteria acceptance criteria failure criteria chromium (Cr) chromium plated decorative chromium hard chromium chromium plating chromel cupola furnace ladle ladle operator test piece beryllium bronze chromium copper cupronickel

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 20 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
cúter dades de soldadura dàmper dany dard daurat dauratge davantal decapatge decapatge àcid decapatge alcalí decapatge electrolític decapatge mecànic decapatge químic declaració decoloració defecte definició deflector d'obstacles deflexió deflexió electromagnètica deformació deformació deformació deformació angular deformació elàstica deformació excesiva deformació plàstica degollatge deixalla deixalla deixalla dendrita densitat densitat de flux magnètic densitat d'energia mitja densitat lluminosa de l'arc dentada deposició desbarbadora desbarbadora desbarbatge desbast desbast desbast desbast pla desbast quadrat desbast rectangular desbast superficial descarburació descarburació descàrrega elèctrica descendent desemmotlladora desemmotllament desemmotllant desfonament desfonament en posició horitzontal desfonament en posició plana desfonament en una soldadura en angle desfonament en una soldadura encavalcada desfosforació desfosforació desgasificació desgast desgreixatge

Castellà
cutter datos de soldeo damper daño dardo dorado dorado delantal decapado decapado por ácido decapado alcalino decapado electrolítico decapado mecánico decapado químico declaración decoloración defecto definición deflectors de obstáculos deflexión deflexión electromagnética deformación deformación deformación deformación angular deformación elástica deformación excesiva deformación plástica decoletado desecho basura desecho dendrita densidad densidad de flujo magnético densidad de energía media densidad luminosa del arco dentada deposición desbarbadora desbarbadora desbarbado desbaste desbaste desbaste desbaste plano desbaste cuadrado desbaste rectangular desbaste superficial descarburación descarburación descarga eléctrica descendiente desmoldeadora desmoldeo desmoldeador desfondamiento desfondamiento en posición horizontal desfondamiento en posición plana desfondamiento en una soldadura en ángulo desfondamiento en una soldadura a solape desfosforación desfosforación desgasificación desgaste desengrase

Anglès
cutter welding data vibration dampers damage cone gold plated gold plating apron pickling acid pickling alkaline pickling electrolytic pickling mechanical pickling chemical pickling statement discolouration defect definition obstacle deflector deflection electromagnetic deflection deformation strain distortion angular misalignment elastic strain excessive distortion plastic strain bar‐turning waste rubbish garbage dendrite density magnetic flux density average power density luminous density of the arc serrated deposition flash trimmer fettling machine deburring rough machining roughening bloom slab square bloom slab surface roughening decarburation decarburization electrical discharge downstream stripping machine stripping release agent sagging sagging in the horizontal position sagging in the flat position sagging in a fillet weld sagging at the edge of the weld dephosphorization dephosphorizing degassing wear degreasing

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 21 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
desmagnetitzar desoxidació desoxidant desplaçament desplazament despreniment dessulfuració dessulfuració desviació desviació de la geometria desitjada desviació del feix desviació metal∙lúrgica deszincació detecció detector detector de conductivitat tèrmica (TCD) diagrama diagrama de DeLong diagrama de fase diagrama de Schaeffler diagrama S‐N diamagnètic diamant diàmetre diàmetre de la llentia diàmetre de la protuberància diàmetre de la protuberància anular diàmetre de la soldadura diàmetre de l'espàrrec diàmetre exterior diàmetre interior diclorometà difracció difracció de raigs X (XRD) difracció del temps de vol (ToFD) difusió dilatació dilatació dilució dimensió dimensionament dimensionament dimensionament a fatiga de la unió dimensionament estàtic de la unió díode díode emissor de llum (LED) díode làser díode LED diòxid de carboni (CO2) diòxid de titani (TiO2) dipòsit (recipient) dipòsit (revestiment) dipòsit a pressió (recipient) dipòsit d'aire comprimit dipòsit per projecció direcció de feix director director de fabricació director de producció discontinuïtat discontinuïtat discontinuïtat artificial disgregació per pel∙lícules d'òxid dislocació dispersió dispersió d'energies de raigs X (EDX)

Castellà
desmagnetizar desoxidación desoxidante desplazamiento desplazamiento desprendimiento desulfuración desulfuración desviación desviación de la geometría deseada desviación del haz desviación metalúrgica deszincificación detección detector detector de conductividad térmica (TCD) diagrama diagrama de DeLong diagrama de fase diagrama de Schaeffler diagrama S‐N diamagnético diamante diámetro diámetro de la lenteja diámetro de la protuberancia diámetro de la protuberancia anular diámetro de la soldadura diámetro del espárrago diámetro exterior diámetro interior diclorometano difracción difracción de rayos X (XRD) difracción del tiempo de vuelo (ToFD) difusión dilatación dilatación dilución dimensión dimensionamiento dimensionamiento dimensionamiento de la unión a fatiga dimensionamiento de la unión en estática diodo diodo emisor de luz (LED) diodo láser diodo LED dióxido de carbono (CO2) dióxido de titanio (TiO2) depósito (recipiente) depósito (revestimiento) depósito a presión (recipiente) depósito de aire comprimido depósito por proyección dirección del haz director director de fabricación director de producción discontinuidad discontinuidad discontinuidad artificial disgregación por películas de óxido dislocación dispersión dispersión de energías de rayos X (EDX)

Anglès
demagnetize deoxidation de‐oxydizing displacement travel detachment desulfurizing desulfurization deviation deviation from intended geometry beam deflection metallurgical deviation deszincification detection detector thermal conductivity detector (TCD) diagram DeLong diagram phase diagram Schaeffler diagram S‐N diagram diamagnetic diamond diameter nugget diameter projection diameter annular projection diameter weld diameter stud diameter outer diameter inner diameter dicloromethane diffraction X‐ray diffraction (XRD) time of flight diffraction (ToFD) diffusion expansion dilatation dilution dimension sizing dimensioning join fatigue dimensioning join static dimensioning diode light‐emitting diode (LED) laser diode light‐emitting diode (LED) carbon dioxide (CO2) titanium dioxide (TiO2) vessel deposit pressure vessel compressed‐air reservoir spray deposit direction of the beam manager work manager production manager flaw discontinuity artificial discontinuity puckering dislocation scattering energy dispersive X‐ray (EDX)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 22 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
disposició a portell dispositiu dispositiu acoblat per càrrega (CCD) dispositiu d'ajust de la pressió disseny disseny assistit per ordinador (CAD) disseny de la unió dissenyador dissolvent dissolvent orgànic distància distància a la vora (de la peça) distància de treball distància del tub de contacte distància entre línies distància font‐objecte distància font‐pel∙lícula distància objecte‐pel∙lícula distància tovera‐peça doble escaire document documentació dresina dúctil ductilitat dur durabilitat durada duralumini duresa duròmetre educació efecte efecte de pell efecte de pessic efecte de pessic electromagnètic efecte Joule eficàcia de la unió eina eina de tall eina de tall de fulla guiada eina de tall de fulla lliure eix eix ajustable eix central del feix eix muntat elasticitat elastòmer electró elèctrode elèctrode àcid elèctrode amb hidrogen controlat elèctrode amb òxid de ferro elèctrode amb pólvores de ferro elèctrode bàsic elèctrode cel∙lulòsic elèctrode consumible elèctrode d'alt rendiment elèctrode de contacte elèctrode de grafit elèctrode de rútil elèctrode de soldadura per resistència elèctrode de suport elèctrode de tungstè elèctrode no consumible elèctrode nu

Castellà
disposición al tresbolillo dispositivo dispositivo de carga acoplada (CCD) dispositivo de ajuste de la presión diseño diseño asistido por ordenador (CAD) diseño de la unión diseñador disolvente disolvente orgánico distancia distancia al borde (de la pieza) distancia de trabajo distancia del tubo de contacto distancia entre líneas distancia fuente‐objeto distancia fuente‐película distancia objeto‐película distancia tobera‐pieza doble escuadra documento documentación dresina dúctil ductilidad duro durabilidad duración duraluminio dureza durómetro educación efecto efecto de piel efecto de pinzamiento efecto de pinzamiento electromagnético efecto Joule eficacia de la unión herramienta herramienta de corte herramienta de corte de hoja guiada herramienta de corte de hoja libre eje eje ajustable eje central del haz eje montado elasticidad elastómero electrón electrodo electrodo ácido electrodo con hidrógeno controlado electrodo con óxido de hierro electrodo con polvo de hierro electrodo básico electrodo celulósico electrodo consumible electrodo de alto rendimiento electrodo de contacto electrodo de grafito electrodo de rutilo electrodo de soldeo por resistencia electrodo de respaldo electrodo de volframio electrodo no consumible electrodo desnudo

Anglès
stagger device charge coupled device (CCD) pressure‐adjusting device design computer‐assisted design (CAD) joint design designer solvent organic solvent distance edge distance working distance contact tube distance row pitch source‐to‐object distance source‐to‐film distance object‐to‐film distance stand‐off distance T‐square document documentation track car ductile ductility hard durability endurance duralumin hardness hardness meter education effect skin effect pinch effect electromagnetic pinch effect Joule effect joint efficiency tool cutting tool guided cutting tool hand‐held cutting tool axis adjustable wheelset central axis of the beam wheelset elasticity elastomer electron electrode acid electrode hydrogen controlled electrode iron oxide electrode iron powder electrode basic electrode cellulosic electrode consumable electrode high efficiency electrode contact electrode carbon electrode rutile electrode resistance welding electrode backing electrode tungsten electrode non‐consumable electrode bare electrode

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 23 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
elèctrode oblic elèctrode revestit elèctrode revestit electrodeposició electroerosió (EDM) electroimant electrozincat electrozincatge element element actiu element auxiliar de muntatge element d'aliatge element de fixació elements de transmissió de potència elevació eliminació embalatge èmbol embotició embotició embotició profunda embotit embridament embut de contracció emissió làser emissió làser emmagatzematge emmascarament emmotllament emmotllament emmotllament emmotllament a pressió emmotllament amb placa model emmotllament en conquilla emmotllament en sorra emmotllament per colada emmotllament per colada a pressió emmotllament per colada ascendent emmotllament per colada centrífuga emmotllament per colada contínua emmotllament per colada per gravetat emmotllament per injecció emmotllament per revestiment empalmament defectuós empalmament defectuós en la passada d'arrel empalmament defectuós en la passada de segellament empavonament empremta emprimació emprimació de soldadura en angle encadellament encarregat internacional de soldadura (IWP) encebament encebament encebament de l'arc encebament de l'arc encuny encuny encuny encunyació encunyació endoscopi enduriment enduriment per deformació en fred enduriment per deformació en fred

Castellà
electrodo oblicuo electrodo revestido electrodo revestido electrodeposición electroerosión (EDM) electroimán electrozincado electrozincado elemento elemento activo elemento auxiliar de montaje elemento de aleación elemento de fijación elementos de transmisión de potencia elevación eliminación embalaje émbolo embutición embutición embutición profunda embebido embridamiento embudo de contracción laserización laserización almacenamiento enmascaramiento moldeo moldeo moldeo moldeo a presión moldeo con placa modelo moldeo en coquilla moldeo en arena moldeo por colada moldeo por colada a presión moldeo por colada ascendente moldeo por colada centrífuga moldeo por colada continua moldeo por colada por gravedad moldeo por inyección moldeo por revestimiento empalme defectuoso empalme defectuoso en la pasada de raíz empalme defectuoso en la pasada de sellado pavonado huella imprimación imprimación de soldeo en ángulo machihembrado encargado internacional de soldadura (IWP) cebado cebado cebado del arco cebado del arco cuño troquel troquel troquelado acuñación endoscopio endurecimiento endurecimiento por deformación en frío endurecimiento por deformación en frío

Anglès
oblique electrode covered electrode stick electrode electrodeposition electroerosion (EDM) electromagnet zinc plated zinc plating element active element temporary welded attachment alloying element fastener power transmission parts lift removal packaging plunger drawing embedding deep‐drawing embedded restraint conditions shrink hole laserizing lasing storage masking casting molding moulding pressure molding card molding chill casting sand casting casting pressure casting bottom casting centrifugal casting continuous casting top casting injection molding investment casting poor restart poor restart in the root run poor restart in the capping run blueing indentation primer welding primer fillet tongue and groove international welding practitioner (IWP) arcing striking arc strike stray arc embossing die die embossing die stamping stamping endoscope hardening strain hardening strength by cold working

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 24 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
enduriment per maduració enduriment superficial energia energia d'impacte enfocament enginyer enginyer de control de qualitat enginyer europeu d'adhesius (EAE) enginyer internacional de soldadura (IWE) engranatge enllaç enllaç adhesiu enllaç metàl∙lic enlluernament enrigidor enrotllament entalla entre passades envelliment epitàxia equip a pressió equip de protecció per a la soldadura equipament de soldadura equipament de soldadura làser equipament de soldadura per gas equipaments de fre equipaments de la cabina de conducció equipaments de rotació i basculació equipaments del compartiment motor ergonomia erosió esbandida escaire escala escala de duresa escala de Mohs escalaborn escalaborn escalfament escaneig escanejar escàner escata escata escòria escòria d'alt forn escòria de forn de carbó escòria de forn de ferro escòria del refinat de coure escòria del refinat de níquel escreix de recalcament escreix d'espurneig escreix total escurçament esferulita esforç esforç de fatiga admissible esmalt esmaltador esmaltador esmaltatge esmerilador esmolada espàrrec especejament especialista europeu d'adhesius (EAS)

Castellà
endurecimiento por maduración endurecimiento superficial energía energía de impacto enfoque ingeniero ingeniero de control de calidad ingeniero europeo de adhesivos (EAB) ingeniero internacional de soldadura (IWE) engranaje enlace enlace adhesivo enlace metálico deslumbramiento rigidizador enrollamiento entalla entre pasadas envejecimiento epitaxia equipo a presión equipo de protección para soldeo equipo de soldeo equipo de soldeo láser equipo para soldeo por gas equipos de freno equipos de cabina de conducción equipos de rotación y de basculamiento equipos del compartimiento motor ergonomía erosión aclarado escuadra escala escala de dureza escala de Mohs pieza desbastada preforma calentamiento exploración explorar escáner calamina cascarilla escoria escoria de alto horno escoria de horno de carbón escoria de horno de hierro escoria del refinado de cobre escoria del refinado de níquel creces de recalcado creces de chisporroteo creces totales acortamiento esferulita esfuerzo esfuerzo de fatiga admisible esmalte esmaltador esmaltador esmaltado esmerilador afilado espárrago despiece especialista europeo de adhesivos (EAS)

Anglès
age hardening surface hardening energy impact energy focusing engineer quality engineer european adhesive engineer (EAB) international welding engineer (IWE) gear bond mechanical bond metallic bond glare stiffener rolling notch inter‐run ageing epitaxy pressure equipment welding protector welding equipment laser beam welding machines gas welding equipment brake equipment driving cab equipment turning and tipping equipment machine room equipment ergonomics erosion rinsing bracket scale hardness scale Mohs scale of hardness rough specimen preform heating scanning scan scanner scale scale slag blastfurnace slag coal furnace slag iron furnace slag copper refinery slag nickel refinery slag upset allowance flashing allowance total allowance shortening spherulite stress admissible fatigue stress enamel enameler enameller enameling grinder sharpening stud breakdown drawing european adhesive specialist (EAS)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 25 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
especialista internacional de soldadura (IWS) especificació especificació de compra de material (MPS) especificació de procediment de soldadura (WPS) especificació de procediment de soldadura estàndard especificació de procediment de soldadura preliminar  (pWPS) espectrometria espectrometria d'absorció atòmica (AAS) espectrometria d'emissió òptica (OES) esponja de ferro espurna espurneig esquerda esquerda de cràter esquerda de liquació esquerda de solidificació esquerda en calent esquerda en el metall base esquerda en el metall de soldadura esquerda en estrella esquerda en fred esquerda en la línia de fusió esquerda en la zona afectada tèrmicament esquerda en l'acord esquerda fràgil esquerda induïda per envelliment esquerda induïda per hidrogen esquerda induïda per precipitació esquerda longitudinal esquerda oberta a la superfície esquerda per baixa ductilitat esquerda per difusió de nitrogen esquerda per enduriment per maduració esquerda per xuclet esquerda radial esquerda ramificada esquerda transversal esquerdament esquerdament en calent esquerdament en fred esquerdament induït per hidrogen (HIC) esquerdament induït per hidrogen i orientat per tensions  (SOHIC) esquerdament per corrosió sota tensió (SCC) esquerdament per relaxació de tensions esquinçament laminar estampa estampació estampació de precisió estàndard estanquitat estany (Sn) estanyatge estat estat de la qüestió estat de subministrament estat final de subministrament estaurolita estereolitografia (SLA) estiratge estoc estri estricció estructura estructura cristal∙lina estructura d'acer

Castellà
especisalista internacional de soldadura (IWS) especificación especificación de compra de material (MPS) especificación de procedimento de soldeo (WPS) especificación de procedimiento de soldeo estándar especificación de procedimiento de soldeo preliminar  (pWPS) espectrometría espectrometría de absorción atómica (AAS) espectrometría de emisión óptica (OES) esponja de hierro chispa chisporroteo grieta grieta de cráter grieta de licuación grieta de solidificación grieta en caliente grieta en el metal base grieta en el metal de soldadura grieta en estrella grieta en frío grieta en la línea de fusión grieta en la zona afectada térmicamente grieta en el acuerdo grieta frágil grieta inducida por envejecimiento grieta inducida por hidrógeno grieta inducida por precipitación grieta longitudinal grieta abierta a la superficie grieta por baja ductilidad grieta por difusión de nitrógeno grieta por endurecimiento por maduración grieta por rechupe grieta radial grieta ramificada grieta transversal agrietamiento agrietamiento en caliente agrietamiento en frío agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC) agrietamiento inducido por hidrógeno orientado por  tensiones (SOHIC) agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC) agrietamiento por relajación de tensiones desgarramiento laminar estampa estampación estampación de precisión estándar estanqueidad estaño (Sn) estañado estado estado de la cuestión estado de suministro estado final de suministro estaurolita estereolitografía (SLA) estirado stock útil estricción estructura estructura cristalina estructura de acero

Anglès
international welding specialist (IWS) specification material purchase specification (MPS) welding procedure specification (WPS) standard welding procedure specification preliminary welding procedure specification (pWPS) spectrometry atomic absorption spectrometry (AAS) optical emission spectrometry (OES) sponge iron spark flashing crack crater crack liquation crack solidification crack hot crack crack in the parent metal crack in the weld metal star cracking cold crack crack at the weld junction crack in the heat affected zone toe crack britlle crack ageing induced crack hydrogen induced crack precipitation induced crack longitudinal crack surface breaking crack ductility dip crack nitrogen diffusion crack age hardening crack shrinkage crack radiating crack branching crack transverse crack cracking hot cracking cold cracking hydrogen induced cracking (HIC) stress‐oriented hydrogen induced cracking (SOHIC) stress‐corrosion cracking (SCC) stress‐relief cracking lamellar tearing stamping die stamping precision die‐forging standard tightness tin (Sn) tinning state state of the art product form fully processed state staurolite stereolithography (SLA) drawing stock jig necking structure crystalline structure steel structure

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 26 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
estructura d'alumini estructura de pantògraf estructura intel∙ligent estructures de suport per a equipaments exteriors estructures de suport per a equipaments interiors estufa età (C2H6) etanol etè (etilè) (C2H4) etí (acetilè) (C2H2) etilè (etè) (C2H4) etiqueta etiquetatge evaporació evaporador examen macroscòpic examen microscòpic examinador excèntrica excentricitat excés d'asimetria de la soldadura en angle excés d'asimetria de la soldadura en angle excés de convexitat excés de penetració excés de penetració continu excés de penetració local excés de sobreespessor execució execució de la soldadura experiència experiència en fabricació experiència pràctica experiència prèvia de soldadura exposició exposició a la radiació d'un arc elèctric exposició als agents químics expulsar extensió extensió extensió de l'assaig extensió del bastidor inferior extensòmetre extracció de gas extrem lliure de l'elèctrode extrusió fabricació fabricació assistida per ordinador (CAM) fabricació integrada per ordinador (CIM) fabricació per laminatge d'objectes (LOM) fabricació ràpida (RM) fabricant fabricant fabricant de soldadura factor d'esforç factor d'intensitat de tensió factor d'operació falca fallada fals lingot farga fase fatiga federació europea de soldadura (EWF) feix feix d'electrons feix focalitzat

Castellà
estructura de aluminio armazón de pantógrafo estructura inteligente estructuras de apoyo para equipos externos bastidor de apoyo para equipos internos estufa etano (C2H6) etanol eteno (etileno) (C2H4) etino (acetileno) (C2H2) etileno (eteno) (C2H4) etiqueta etiquetado evaporación evaporador examen macroscópico examen microscópico examinador excéntrica excentricidad exceso de asimetría de la soldadura en ángulo exceso de asimetría de la soldadura en ángulo exceso de convexidad exceso de penetración exceso de penetración continuo exceso de penetración local exceso de sobreespesor ejecución ejecución de la unión experiencia experiencia en fabricación experiencia práctica experiencia previa de soldeo exposición exposición a la radiación de un arco eléctrico exposición a los agentes químicos expulsar extensión extensión extensión del ensayo extensión del bajo bastidor extensómetro extracción de gas extremo libre del electrodo extrusión fabricación fabricación asistida por ordenador (CAM) fabricación integrada por ordenador (CIM) fabricación por laminación de objetos (LOM) fabricación rápida (RM) fabricante fabricante fabricante de soldeo factor de esfuerzo factor de intensidad de tensión factor de operación cuña fallo falso lingote ferrería fase fatiga federación europea de soldadura (EWF) haz haz de electrones haz focalizado

Anglès
aluminium structure pantographe frame smart structure supporting frames for external equipment parts supporting frame for internal parts drying oven ethane (C2H6) ethanol ethene (ethylene) (C2H4) ethyne (acetyline) (C2H2) ethylene (ethene) (C2H4) label labeling evaporation evaporator macroscopic examination microscopic examination examiner eccentric eccentricity excessive unequal leg length excessive asymmetry of fillet groove excessive convexity excessive penetration continuous excessive penetration local excessive penetration excess weld metal execution making of a weld experience manufacturing experience practical experience previous welding experience exposure exposure to radiation from an electric arc exposure to chemical agents eject extent stickout extent of testing underframe extension extensometer outgassing electrode extension extrusion manufacturing computer‐assisted manufacturing (CAM) computer‐integrated manufacturing (CIM) laminated object manufacturing (LOM) rapid manufacturing (RM) manufacturing organization manufacturer welding manufacturer stress factor stress intensity factor duty factor wedge failure starting bar bloomery phase fatigue european federation for welding (EWF) beam electron beam focused beam

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 27 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
feix làser feix làser focalitzat femella ferralla ferrallista ferrallista ferrer ferreria ferrimagnètic ferrita ferritja ferro (Fe) ferro colat ferroalumini ferrocarril ferrocrom ferromagnètic ferromanganès ferroníquel ferrosilici ferrotitani ferrotungstè ferrovanadi fèrula fèrula ceràmica fiabilitat fibra de carboni fibra de Kevlar fibra de vidre fibra òptica fibra òptica fibroscopi fil de màquina filament filferro d'aportació filferro elèctrode filferro elèctrode massís filferro elèctrode tubular filferro massís filferro trefilat filferro tubular filferro tubular farcit amb fundent filferro tubular farcit amb metall filtre filtre de vidre filtre òptic fimbrament finestra fira fira físic metal∙lúgic fissura fixació fixació fixació fixació de les canonades de fre fixació del motor de tracció flama flama carburant flama neutra flama oxiacetilència flama oxidant flama reductora fleix flexòmetre fluència

Castellà
haz láser haz láser focalizado tuerca chatarra ferrallista ferrallista herrero ferrería ferrimagnético ferrita viruta hierro (Fe) arrabio ferroaluminio ferrocarril ferrocromo ferromagnético ferromanganeso ferroníquel ferrosilicio ferrotitanio ferrotungsteno ferrovanadio férula férula cerámica fiabilidad fibra de carbono fibra de Kevlar fibra de vidrio fibra óptica fibra óptica fibroscopio alambrón filamento alambre de aportación alambre electrodo alambre electrodo macizo alambre electrodo tubular alambre macizo alambre trefilado alambre tubular alambre tubular relleno de fundente alambre tubular con relleno metálico filtro filtro de vidrio filtro óptico traqueteo ventana feria feria físico metalúrgico fisura fijación fijación fijación fijación para las tuberías de freno fijación del motor de tracción llama llama carburante llama neutra llama oxiacetilénica llama oxidante llama reductora fleje flexómetro fluencia

Anglès
laser beam focused laser beam nut scrap reinforcing iron worker steel fixer blacksmith bloomery ferrimagnetic ferrite chip iron (Fe) pig iron ferroaluminum railway ferrochrome ferromagnetic ferromanganese ferronickel ferrosilicon ferrotitanium ferrotungsten ferrovanadium ferrule ceramic ferrule reliability carbon fibre Kevlar fibre fibre glass fibre optic optical fiber fibrescope wire rod filament filler wire wire electrode solid wire electrode tubular cored electrode solid wire drawn wire tubular cored electrode flux cored electrode metal cored electrode filter filter glass optical filter chattering window fair trade fair metallurgist physicist fissure attachment fixture clamp fastenings for brake pipes attachment for traction motor flame carburizing flame neutral flame acetylene flame oxidizing flame reducing flame foil tape‐ruler creep

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 28 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
fluid fluïdesa fluorescència fluorescència de raigs X (XRF) fluorescent fluorur flurorur de calci flux de Poiseuille flux intermedi flux laminar flux laminar flux laminar flux laminar flux magnètic flux molecular fluxòmetre fonedor foneria foneria artística font font de llum font de radiació font d'energia font d'energia de característica descendent font d'energia de tensió constant font d'energia per a soldadura per arc foradament forat forat forat del pany força força de forja força de fricció força de recalcament força electromagnètica forja forja amb martell forja amb matriu oberta forja amb matriu tancada forja amb premsa forjador forma forma forma còncava forma convexa forma de la superfície de la soldadura forma imperfecta forma plana formació formigó formigó armat formigó de fibres d'acer forn forn continu forn d'afinament forn d'assecatge forn d'atmosfera controlada forn de bany de sal forn de campana forn de coc forn de cup forn de fusió forn de gresol forn de manteniment forn de mufla forn de recuperació de calor

Castellà
fluido fluidez fluorescencia fluorescencia de rayos X (XRF) fluorescente fluoruro fluoruro de calcio flujo de Poiseuille flujo intermedio flujo laminar flujo laminar flujo laminar flujo laminar flujo magnético flujo molecular flujómetro fundidor fundición fundición artística fuente fuente luminosa fuente de radiación fuente de energía fuente de energía de característica descendente fuente de energía de tensión constante fuente de energía para soldeo por arco taladrado hueco agujero ojo de cerradura fuerza fuerza de forja fuerza de fricción fuerza de recalcado fuerza electromagnética forja forja con martillo forja con matriz abierta forja con matriz cerrada forja con prensa forjador forma forma forma cóncava forma convexa forma de la superficie de la soldadura forma imperfecta forma plana formación hormigón hormigón armado hormigón de fibras de acero horno horno continuo horno de afino horno de secado horno de atmósfera controlada horno de baño salino horno de campana horno de coque horno de cuba horno de fusión horno de crisol horno de mantenimiento horno de mufla horno con regenerador de calor

Anglès
fluid flowability fluorescence x‐ray fluorescence (XRF) fluorescent fluoride calcium fluoride Poiseuille flow intermediate flow viscous flow sheet flow laminar flow streamline flow magnetic flux molecular flow flowmeter founder foundry art foundry source light source radiation source energy source drooping characteristic welding power source constant‐voltage welding power source arc welding power source drilling hole bore keyhole force forging force friction force upset force electromagnetic force forging hammer forging open‐die forging closed‐die forging press forging forger contour shape concave contour convex contour surface contour of weld imperfect shape flush contour training concrete reinforced concrete steel fiber reinforced concrete furnace continuous furnace refining furnace drying oven controlled atmosphere furnace salt bath furnace removable‐cover furnace coke furnace shaft furnace melting furnace crucible furnace holding oven muffle furnace recuperative furnace

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 29 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
forn de reescalfament forn de reverber forn de solera forn de tractament tèrmic forn d'escalfament forn elèctric forn elèctric d'arc forn elèctric d'elèctrodes forn elèctric d'inducció forn elèctric d'inducció d'alta freqüència forn elèctric d'inducció de baixa freqüència forn metal∙lúrgic forn rotatiu forn Siemens‐Martin fosa fosa (de ferro) fosa (farga) fosa a pressió fosa aliada fosa blanca fosa d'afinament fosa de pólvores metàl∙liques (EBM) fosa dúctil fosa en lingotera fosa en motlle fosa esferoïdal fosa fosforosa fosa grisa fosa laminar fosa mal∙leable fosa mal∙leable blanca fosa mal∙leable negra fosa nodular fosa perlítica fosa pigallada fosfatació fosfatació fosfatació orgànica fòsfor (P) fosforescència fotoelasticitat fotopolímer fracció fracció respirable fractura fractura dúctil fractura fràgil fràgil fragilització fre fre amb patí magnètic fre de mà freqüència freqüència de transferència de les gotes freqüència d'oscil∙lació fresa fresa cilíndrica fresa cònica fresa de forma fresadora fresadora copiadora fresadora horitzontal fresadora vertical fresatge fresatge frontal fresatge perifèric

Castellà
horno de recalentamiento horno de reverbero horno de solera horno de tratamiento térmico horno de calentamiento horno eléctrico horno eléctrico de arco horno eléctrico de electrodos horno eléctrico de inducción horno eléctrico de inducción de alta frecuencia horno eléctrico de inducción de baja frecuencia horno metalúrgico horno rotatorio horno Siemens‐Martin fundició fundición (de hierro) fundición fundición a presión fundición aleada fundición blanca fundición de afino fundición de polvo metálico (EBM) fundición dúctil fundición en lingotera fundición en molde fundición de grafito esferoidal fundición fosforosa fundición gris fundición laminar fundición maleable fundición maleable de núcleo blanco fundición maleable de núcleo negro fundición nodular fundición perlítica fundición atruchada fosfatación fosfatación fosfatación orgánica fósforo (P) fosforescencia fotoelasticidad fotopolímero fracción fracción respirable fractura fractura dúctil fractura frágil frágil fragilización freno freno con patín magnético freno de mano frecuencia frecuencia de transferencia de las gotas frecuencia de oscilación fresa fresa cilíndrica fresa cónica fresa de forma fresadora fresadora copiadora fresadora horizontal fresadora vertical fresado fresado frontal fresado plano

Anglès
reheating furnace reverberatory furnace open hearth furnace heat treatment furnace baking oven electric furnace electric arc furnace electric electrode furnace electric induction furnace high‐frequency electric induction furnace low‐frequency electric induction furnace ladle furnace rotary furnace Siemens‐Martin furnace melting cast iron casting centrifugal casting alloy cast iron white cast iron conversion pig iron electron beam melting (EBM) ductile cast iron ingot cast iron cast iron casting spheroidal graphite cast iron phosphoric cast iron grey cast iron lamellar cast iron malleable cast iron whiteheart malleable cast iron blackheart malleable cast iron spheroidal graphite cast iron perlitic cast iron mottled cast iron phosphate coating phosphating organic phosphating phosphorus (P) phosphorescence photoelasticity photopolymer fraction inhalable fraction fracture ductile fracture brittle fracture brittle embrittlement brake magnetic track brake handbrake frequency particle transfer sequency weaving frequency milling cutter counterbore cutter angular cutter form cutter milling machine copying milling machine horizontal milling machine vertical milling machine milling face milling peripheral milling

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 30 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
fresatge perifèric fricció fuga fuga de fluid fuga de gas fulla de serra fulla de vídia fulla d'eina de tall fum fum de soldadura funcionament defectuós fundent (pols) fusible fusió fusta fusta dura galga galga galga de soldadura galga extensomètrica galvanització galvanització en calent galvanoplàstia gammagen gammagrafia ganga garlopa gas gas combustible gas comprimit gas de protecció gas de protecció posterior gas de purga gas de suport gas inert gas liquat gas liquat del petroli (GLP) gas oxidant gas plasma gas portador gas protector d'arrossegament gas reductor generador de soldadura de corrent alterna generador de soldadura de corrent contínua generalitats geometria geometria de la unió gestió de la qualitat gestió tècnica gir gir de la soldadura glòbul goniòmetre gota gra gra gra fi gra gros grafit granalla angular

Castellà
fresado plano fricción fuga fuga de fluido fuga de gas hoja de sierra hoja de sierra circular de metal duro hoja de herramienta de corte humo humo de soldeo funcionamiento defectuoso fundente (polvo) fusible fusión madera madera dura galga galga galga de soldadura galga extensiométrica galvanización galvanización en caliente galvanoplastia gammágeno gammagrafía ganga garlopa gas gas combustible gas comprimido gas de protección gas de protección posterior gas de purga gas de respaldo gas inerte gas licuado gas licuado del petróledo (GLP) gas oxidante gas plasma gas portador gas protector de arrastre gas reductor generador de soldeo de corriente alterna generador de soldeo de corriente continua generalidades geometría geometría de la unión gestión de la calidad gestión técnica giro giro de la soldadura glóbulo goniómetro gota grano grano grano fino grano grueso grafito granalla angular

Anglès
slab milling friction leakage fluid leakage gas leakage saw blade tungsten‐tipped circular saw blade cutting blade fume welding fume malfunction flux (powder) fuse fusion wood hardwood gage gauge weld gage strain gage galvanizing hot dip galvanizing electroplating gammagenous gammagraphy gangue jack plane gas fuel gas compressed gas shielding gas backing gas purging gas gas backing inert gas liquefied gas liquefied petroleum gas (LPG) oxidising gas plasma gas carrier gas trailing gas shield reducing gas ac welding generator dc welding generator general geometry joint geometry quality management technical management rotation weld rotation globule goniometer droplet grit grain fine grain coarse grain graphite grit

granalla angular d'acer emmotllat d'alt contingut en carboni granalla angular de acero moldeado de alto contenido en  high‐carbon cast‐steel grit carbono granalla angular de fosa de ferro granalla esfèrica granalla esfèrica d'acer emmotllat d'alt contingut en  carboni granalla angular de fundición de hierro granalla esférica chilled‐iron grit shot

granalla esférica de acero moldeado de alto contenido en  high‐carbon cast‐steel shot carbono

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 31 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
granalla esfèrica d'acer emmotllat de baix contingut en  carboni granallatge granat granejat granejat graó grapa grau grau Celsius (º C) grau de minuciositat gravetat greix greixatge gresol grua gruista gruix gruix de coll de disseny gruix de coll efectiu gruix de coll excesiu gruix de coll insuficient gruix de coll màxim gruix de coll real gruix de la llentia gruix de la peça de treball gruix de la unió gruix de la xapa més gruixuda rebaixat gruix del cordó de penetració gruix del fleix gruix del material base gruix del metall de soldadura gruix excesiu de la soldadura gruix penetrat grup de materials normalitzats grup d'esquerdes discontínues grup electrogen de soldadura guia del filferro guspira habilitat del soldador hastelloy heli (He) hèlix hèlix hematites hidrocarbur hidrocarbur clorat hidrocarbur fluorat hidrogen (H) hidrogen difusible hidrometal∙lúrgia hissar histèresi histèresi magnètica holografia homogeneïtat humitat relativa identificació positiva de materials (PMI) ignició ignífug ignífug ignífug ignífug il∙luminació imant imantació

Castellà

Anglès

granalla esférica de acero moldeado de bajo contenido en  low‐carbon cast‐steel shot carbono granallado granate chorreado con granalla chorreado escalón grapa grado grado Celsius (º C) grado de minuciosidad gravedad grasa engrase crisol grúa gruista espesor espesor de garganta de diseño espesor de garganta efectivo espesor de garganta excesivo espesor de garganta insuficiente espesor de garganta máximo espesor de garganta real espesor de la lenteja espesor de la pieza de trabajo espesor de la unión espesor de la chapa más gruesa rebajado espesor del cordón de penetración espesor del fleje espesor del material base espesor del metal de soldadura espesor excesivo de la soldadura espesor penetrado grupo de materiales normalizados grupo de grietas discontinuas grupo electrógeno de soldeo guía del alambre chispa habilidad del soldador hastelloy helio (He) hélice hélice hematites hidrocarburo hidrocarburo clorado hidrocarburo fluorado hidrógeno (H) hidrógeno difusible hidrometalurgia izar histéresis histéresis magnética holografía homogeneidad humedad relativa identificación positiva de materiales (PMI) ignición ignífugo ignífugo ignífugo ignífugo iluminación imán imantación shot blasting garnet gritblasting blasting step staple degree degree Celsius (º C) degree of thoroughness gravity grease lubrication crucible crane craneman thickness design throat thickness effective throat thickness excessive throat thickness insufficient throat thickness maximum throat thickness actual throat thickness nugget thickness plate thickness joint thickness thicker plate tapered penetration bead thickness foil thickness parent material thickness weld metal thickness excessive weld thickness penetrated thickness group of standard materials group of disconnected cracks engine driven welding power source wire guide spark welder performance hastelloy helium (He) helix propeller hematite hydrocarbon chlorinated hydrocarbon fluorinated hydrocarbon hydrogen (H) diffusible hydrogen hydrometallurgy lift hysteresis magnetic hysteresis holography homogeneity relative humidity positive material identification (PMI) ignition fireproof fire resistant fire retardant flame retardant illuminance magnet magnetization

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 32 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
imatge imatgeria imatgeria immersió immersió en calent impacte impedància impedància acústica impedància elèctrica imperfecció imperfecció de soldadura de punteig imperfecció en serra imperfecció geomètrica imperfecció sistemàtica imperfeccions externes imperfeccions internes imperfeccions superficials impermeable impressió 3D impressió 3D de fotopolímers impressió 3D en metall impuls impuls‐eco (PE) impuresa inclinació inclinació inclusió inclusió agrupada inclusió aïllada inclusió aliniada inclusió de coure inclusió de fundent inclusió de tungstè inclusió d'escòria inclusió d'òxid inclusió metàl∙lica inclusió sòlida indentació índex índex de ferrita (FN) indicació indicació falsa indicació linial indicació no linial inducció inducció electromagnètica inducció magnètica inductància inductiu indústria indústria del ferro i de l'acer inflamació inflament informació informe inhibidor injecció inserció inserció fusible inspecció inspecció de soldadura inspecció visual (VT) inspecció visual directa inspecció visual remota inspector inspector de soldadura

Castellà
imagen imaginería imaginería inmersión inmersión en caliente impacto impedancia impedancia acústica impedancia eléctrica imperfección imperfección de soldadura de punteo imperfección en sierra imperfección geométrica imperfección sistemática imperfecciones externas imperfecciones internas imperfecciones superficiales impermeable impresión 3D impresión 3D de fotopolímeros impresión 3D en metal impulso impulso‐eco (PE) impureza inclinación inclinación inclusión inclusión agrupada inclusión aislada inclusión alineada inclusión de cobre inclusión de fundente inclusión de volframio inclusión de escoria inclusión de óxido inclusión metálica inclusión sólida indentación índice índice de ferrita (FN) indicación indicación falsa indicación lineal indicación no lineal inducción inducción electromagnética inducción magnética inductancia inductivo industria industria del hierro y del acero inflamación hinchamiento información informe inhibidor inyección inserto inserto fusible inspección inspección de soldeo inspección visual (VT) inspección visual directa inspección visual remota inspector inspector de soldeo

Anglès
image imagery imaging dip hot dip impact impedance acoustic impedance electrical impedance imperfection tack weld imperfection spiking geometric imperfection systematic imperfection external imperfections internal imperfections surface imperfections waterproof 3D printing photopolymer 3D printing direct metal printing pulse pulse‐echo (PE) impurity tilt slope inclusion clustered inclusion isolated inclusion linear inclusion copper inclusion flux inclusion tungsten inclusion slag inclusion oxide inclusion metallic inclusion solid inclusion indentation content ferrite number (FN) indication false indication linear indication non‐linear indication induction electromagnetic induction magnetic induction inductance inductive industry iron and steel industry ignition swelling information report inhibitor injection insert fusible insert inspection welding inspection visual testing (VT) direct visual testing remote visual testing inspector welding inspector

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 33 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
inspector internacional de soldadura (IWI) instal∙lació institut internacional de soldadura (IIW) instrucció instrucció de treball instrument instrument de mesura intensitat [elèctrica] intensitat de corrent intensitat de la lent d'enfocament intensitat de recalcament intensitat de soldadura intensitat del camp magnètic intensitat del feix intensitat d'espurneig intercara intercara de la soldadura intereix de bogi intereix de bogi intereix de vehicle interfície intergranular intersecció interstici interval de fusió interval de temperatures invar inversor inversor per a soldadura ió ionització irritació ocular isotropia jàssera joc just a temps (JIT) laboratori laboratori d'assaig làmina làmina d'acer laminadora laminatge laminatge en calent laminatge en fred làmpada làmpada de filament de tungstè làmpada de llum negra làmpada de vapor de mercuri làmpada de Wood làmpada ultraviolada lantani (La) làser làser de gas làser d'estat sòlid làser Nd:YAG làtex lavabo ledeburita lent límit límit de cedència del 0,2% límit de fatiga límit de gra límit de gra dendrític límit de termofluència límit elàstic

Castellà
inspector internacional de soldadura (IWI) instalación instituto internacional de soldadura (IIW) instrucción instrucción de trabajo instrumento instrumento de medida intensidad [elèctrica] intensidad de corriente intensidad de la lente de enfoque intensidad de recalcado intensidad de soldeo intensidad del campo magnético intensidad del haz intensidad de chisporroteo intercara intercara de la soldadura empate de bogie empate de bogie empate de vehículo interfacie intergranular intersección intersticio intervalo de fusión intervalo de temperaturas invar inversor inversor para soldeo ión ionización irritación ocular isotropía jácena holgura justo a tiempo (JIT) laboratorio laboratorio de ensayo lámina lámina de acero laminadora laminación laminación en caliente laminación en frío lámpara lámpara de filamento de volframio lámpara de luz negra lámpara de vapor de mercurio lámpara de Wood lámpara ultravioleta lantano (La) láser láser de gas láser de estado sólido láser Nd:YAG látex lavabo ledeburita lente límite límite de cedencia del 0,2% límite de fatiga borde de grano límite dendrítico límite de termofluencia límite elástico

Anglès
international welding inspector (IWI) installation international institute of welding (IIW) instruction work instruction instrument measuring instrument intensity [electrical] current intensity focusing lens current upset current welding current magnetic field strength beam current flashing current interface weld interface bogie pitch wheelbase of a bogie wheelbase of a car interface intergranular intersection interstitial site melting range temperature range invar inverter inverter welding power source ion ionization irritation of the eye isotropy girder clearance just in time (JIT) laboratory, lab testing laboratory strip steel strip rolling mill rolling hot rolling cold rolling lamp tungsten‐filament lamp black light lamp mercury‐vapour lamp Wood's glass lamp ultraviolet lamp lanthanum (La) laser gas laser solid state laser Nd:YAG laser latex lavatory ledeburite lens limit 0.2% offset yield strength fatigue limit grain boundary dendrite boundary creep limit yield strength

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 34 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
límit elàstic del 0,2% lingot lingot d'alt forn lingot de ferro de primera fusió lingotera línia línia de fusió línia doble de soldadures per punts a portell línia doble de soldadures per punts a portell liquació liquat líquid lixiviació lixiviació llampada de l'arc llana d'acer llana de fibra de vidre llança llança d'oxigen llançada amb oxigen llanterna submarina llanterna submarina llarguer llarguer llarguer de bastidor llarguer de bogi llarguer del bastidor inferior llauna llauna llauna llautó llegenda llei llei de Hooke llengüeta llentia de soldadura lletra llima llimada llimadures llimalla llindar llindar de detecció llis lliscament lliscament llista llista de control lliurament lloc de treball llum llum auxiliar localització longitud longitud de cremada longitud de la part roscada de la femella longitud de la protuberància longitud de la soldadura longitud de la unió longitud de la vora aixecada longitud de l'arc longitud del cavalcament longitud del costat longitud del fleix longitud del recalcament longitud focal

Castellà
límite elástico del 0,2% lingote lingote de alto horno lingote de hierro de primera fusión lingotera línea línea de fusión línea doble de soldaduras por puntos al tresbolillo línea doble de soldaduras por puntos al tresbolillo licuación licuado líquido lixiviación lixiviación destello del arco lana de acero lana de fibra de vidrio lanza lanza de oxígeno lanceado con oxígeno linterna submarina linterna submarina larguero larguero larguero de bastidor larguero de bogie larguero del bastidor inferior hojalata lata lata latón leyenda ley ley de Hooke lengüeta lenteja de soldadura letra lima limado limaduras limaduras umbral umbral de detección liso deslizamiento deslizamiento lista lista de control entrega lugar de trabajo luz luz auxiliar localización longitud longitud de quemado longitud de la parte roscada de la tuerca longitud de la protuberancia longitud de la soldadura longitud de la unión longitud del borde levantado longitud del arco longitud del solape longitud del lado longitud del fleje longitud de recalcado longitud focal

Anglès
0.2% offset yield strength ingot pig iron pig iron ingot line fusion line double row of staggered spot welds double row of spaced spot welds liquation liquefied liquid lixiviation leaching arc eye steel wool glass wool lance oxygen lance oxygen lancing underwater torche diving lamp beam solebar frame solebar bogie solebar underframe solebar tinplate tin can brass key fineness Hooke's law joggle weld nugget letter file filing filings filings threshold detection threshold smooth slippage slip list checklist delivery workplace span auxiliary lighting location length burn‐off length length of the threaded part of the nut projection length weld length joint length length of raised edge arc length lap length leg length foil length upset length focal length

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 35 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
lot lot de material normalitzat lubricació lubricant lubrificació lupa luxòmetre maceta de niló macla macroestructura macrografia maduració magnesi (Mg) magnetita magnetització mal∙leable malla manca d'alineació manca d'alineació entre tubs manca d'alineació entre xapes manca de fusió manca de fusió en l'arrel manca de fusió en les vores manca de fusió entre passades manca de fusió entre passades manca de gruix manca de penetració manca de penetració en l'arrel manca de protecció manca de soldadura en el xamfrà manca d'homogeneïtat mandil mandrí mandrinadora mandrinadora de muntant fix mandrinadora de muntant mòbil mandrinatge mànec mànec de l'elèctrode maneguí maneig manganès (Mn) manipulació manipulador (posicionador) manòmetre manòmetre absolut manòmetre de buit manoreductor manovella manteniment manteniment manteniment del prescalfament manual de la qualitat manual d'instruccions manyà maó maqueta màquina màquina corbadora màquina d'assaig màquina d'estampar màquina eina màquina polidora màquina rebladora màquina trepadora màquina universal d'assaigs mecànics

Castellà
lote lote de material normalizado lubricación lubricante lubrificación lupa luxómetro martillo de cabeza de plástico macla macroestructura macrografía maduración magnesio (Mg) magnetita magnetización maleable malla falta de alineación falta de alineación entre tubos falta de alineación entre chapas falta de fusión falta de fusión en la raíz falta de fusión que afecta a los bordes a unir falta de fusión entre pasadas falta de fusión entre pasadas falta de espesor falta de penetración falta de penetración en la raíz falta de protección falta de soldadura en el chaflán falta de homogeneidad mandil mandril mandriladora mandriladora de montante fijo mandriladora de montante móvil escariado mango mango del electrodo manguito manejo manganeso (Mn) manipulación manipulador (posicionador) manómetro manómetro absoluto manómetro de vacío manorreductor manivela mantenimiento mantenimiento mantenimiento del precalentamiento manual de la calidad manual de instrucciones cerrajero ladrillo maqueta máquina curvadora máquina de ensayo máquina de estampar máquina herramienta pulidora remachadora máquina taladradora máquina universal de ensayos mecánicos

Anglès
batch batch of standard material lubrication lubricant lubrication magnifier luxmeter plastic tip hammer twin macrostructure macrograph ageing magnesium (Mg) magnetite magnetization malleable crosswire linear misalignment linear misalignment between tubes linear misalignment between plates lack of fusion lack of root fusion lack of side‐wall fusion cold lap lack of inter‐run fusion incompletely filled groove lack of penetration incomplete root penetration lack of protection incompletely filled groove inhomogeneity apron mandrel boring machine two‐columns boring machine table type machine reaming handle electrode shank sleeve operation manganese (Mn) handling manipulator pressure gauge absolute vacuum gauge vacuum gauge pressure reducer crank holding maintenance preheat maintenance quality manual operating manual locksmith brick mock‐up machine bending machine testing machine stamping machine machine tool polishing machine rivetting machine drilling machine universal machine for mechanical testing

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 36 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
maquinària marc marca marca comercial marca de sobreescalfament marcatge marques d'amolat marques de burinat marques de platja martell martellejat martempering martensita màscara massa [elèctrica] massa [mecànica] massa atòmica matar matar matèria primera material material auxiliar material base material d'aportació material d'aportació per a soldadura blana material de suport material intel∙ligent material normalitzat material rodant de bogis matèries perilloses matriu [conformació] matriu [estructura] matriu de punxonar matriu de tallar matriu d'embotir matriu d'estampar matriu d'estampar matriu d'extrusió matriu progressiva mecànic de manteniment mecànic de manteniment mecànica mecànica de la fractura elàstica linial mecanisme mecanisme de posicionament mecanitzabilitat mecanització mecanització a gran velocitat mecanització en barra mecanització per descàrrega elèctrica (EDM) mecanització per làser medi medi làser megapascal (MPa) mena mercuri (Hg) mescla mescla de gasos mescla de metilacetilè‐propadiè (MPS) mesura mesurador mesurador de conductivitat tèrmica mesurador d'il∙luminació mesurament metà (CH4) metacrilat

Castellà
maquinaria marco marca marca comercial marca de sobrecalentamiento marcado marcas de amolado marcas de burilado marcas de playa martillo martillado martemple martensita máscara masa [eléctrica] masa [mecánica] masa atómica matar matar materia prima material material auxiliar material base material de aportación suelda material de respaldo material inteligente material normalizado material rodante de bogies materias peligrosas matriz [conformación) matriz [estructura] matriz de punzonar matriz de cortar matriz de embutición matriz de estampar matriz de estampación matriz de extrusión matriz progresiva mecánico de mantenimiento mecánico de mantenimiento mecánica mecánica de la fractura elástica lineal mecanismo mecanismo de posicionamiento mecanizabilidad mecanizado mecanizado a gran velocidad de corte decoletaje mecanización por descarga eléctrica (EDM) mecanizado por láser medio medio láser megapascal (MPa) mena mercurio (Hg) mezcla mezcla de gases mezcla de metilacetileno‐propadieno (MPS) medida medidor medidor de conductividad térmica medidor de iluminación medición metano (CH4) metacrilato

Anglès
machinery framework mark trade name heat mark marking grinding marks chipping marks beach marks hammer hammered martempering martensite mask ground [electrical] mass mass number trim smooth raw material material auxiliary material parent material filler material solder backing material smart material standard material bogie stock dangerous materials die matrix punching die cutting die deep drawing die stamping die drawing die extrusion die progressive die millwright maintenance mechanic mechanics linear elastic fracture mechanics mechanism moving mechanism machinability machining ultrahigh speed machining bar‐turning electrical discharge machining (EDM) laser machining medium lasing medium megapascal (MPa) ore mercury (Hg) mixture gas mixture methylacetylene‐propadiene‐mixture (MPS) measure gauge thermal conductivity gauge illuminance meter measurement methane (CH4) methacrylate

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 37 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
metal∙lització metal∙lització en calent metal∙litzador de pistola metal∙litzador en calent metal∙lografia metal∙lúrgia metal∙lúrgic metall metall base metall d'aportació metall d'aportació addicional metall d'aportació per soldadura forta metall de Babbitt metall de soldadura metall dipositat metall dur metall dur metall fèrric metall fi metall lleuger metall natiu metall no fèrric metall noble metall no‐fusible metall recalcat metanol metilacetilè (propí) (C3H4) mètode metre cúbic per hora metre plegable metro metro metrologia mica microanàlisi microduresa microesquerda microestructura micrografia micròmetre microscopi microscopi electrònic de rastreig (SEM) microscopi electrònic de transmissió (TEM) microscopi òptic de reflexió microscòpia microscòpia òptica de reflexió microsonda electrònica microxuclet microxuclet interdendrític mida mida de gra mida de la font mida de partícula abrasiva mides incorrectes de la soldadura millora de la qualitat minuciositat mirall mitja canya mitjana mitjana mitjans mode de fallada modelatge modelatge per deposició de material fos (FDM) mòdul mòdul de compressibilitat

Castellà
metalización metalización en caliente metalizador de pistola metalizador de baño caliente metalografía metalurgia metalúrgico metal metal base metal de aportación metal de aportación adicional metal de aportación de soldeo fuerte metal de Babbitt metal de soldadura metal depositado metal duro metal duro metal férrico metal fino metal ligero metal nativo metal no férrico metal noble metal no fundible metal recalcado metanol metilacetileno (propino) (C3H4) método metro cúbico por hora metro plegable metro [transporte] metro [transporte] metrología mica microanálisis microdureza microgrieta microestructura micrografía micrómetro miscroscopio microscoprio electrónico de barrido (SEM) microscopio electrónico de transmisión (TEM) microscopio óptico de reflexión microscopia microscopia óptica de reflexión microsonda electrónica microrechupe microrechupe interdendrítico tamaño tamaño de grano tamaño de la fuente tamaño de partícula abrasiva medidas incorrectas de la soldadura mejora de la calidad minuciosidad espejo media caña promedio promedio medios modo de fallo modelaje modelaje por deposición de material fundido (FDM) módulo módulo de compresibilidad

Anglès
metallizing hot‐dip plating metal sprayer hot‐dip plater metallography metallurgy metallurgist metal parent metal filler metal supplemetal filler metal brazing filler metal Babbitt's metal weld metal deposited metal cemented carbide hard metal ferrous metal fine metal light metal native metal non‐ferrous metal noble metal nonfusing metal upset metal methanol methylacetylene (propyne) (CH4) method cubic metre per hour folding rule underground railway subway metrology mica microanalysis microhardness microcrack microstructure micrograph micrometer microscope scanning electron microscope (SEM) transmission electron microscope (TEM) reflected optical microscope microscopy reflected optical microscopy electron microprobe microshrinkage interdendritic microshrinkage size grain size source size grit incorrect weld dimensions quality improvement thoroughness mirror half‐round mean average means failure type modeling fused deposition modeling (FDM) modulus bulk modulus

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 38 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
mòdul de resiliència mòdul de Young mòdul d'elasticitat mòduls mola mola abrasiva molècula moletejador molibdè (Mo) molla monel monofàsic mordassa mossegada mossegada contínua mossegada discontínua mossegada entre passades mossegada local intermitent mostra d'aire mostra de lot mostreig mostreig individual mostrejador mostrejador individual motlle motlle motlle de compressió motlle de precisió motlle de rebava motlle de sorra motlle de sorra verda motlle d'injecció motlle positiu motlle semipositiu motor motor de tracció moviment moviment oscil∙latori moviment relatiu mullabilitat mullabilitat mullat multipassada muntador d'estructures metàl∙liques muntatge muntatge nanotecnologia nas nau industrial neteja neteja neteja mecànica neteja per ultrasons nicrom niobi (Nb) niobi (Nb) níquel (Ni) niquelat niquelatge niquelatge brillant niquelatge dur niquelatge electrolític niquelatge químic nitrocarburació nitrogen (N) nitrur

Castellà
módulo de resiliencia módulo de Young módulo de elasticidad módulos muela muela abrasiva molécula moleteador molibdeno (Mo) muelle monel monofásico mordaza mordedura mordedura continua mordedura discontinua mordedura entre pasadas mordedura local intermitente muestra de aire muestra de lote muestreo muestreo individual muestreador muestreador individual molde molde molde de compresión molde de precisión molde de rebaba molde de arena molde de arena verde molde de inyección molde positivo molde semipositivo motor motor de tracción movimiento movimiento oscilatorio movimiento relativo humectabilidad mojabilidad mojado multipasada montador de estructuras metálicas montaje montaje nanotecnología nariz nave industrial limpieza limpieza limpieza mecànica limpieza por ultrasonidos nicrom niobio (Nb) niobio (Nb) níquel (Ni) niquelado niquelado niquelado brillante niquelado duro niquelado electrolítico niquelado químico nitrocarburación nitrógeno (N) nitruro

Anglès
modulus of resilience Young's modulus modulus of elasticity moduli grinding wheel abrasive wheel molecule knurling‐machine operator molybdenum (Mo) spring monel single‐phase grip undercut continuous undercut intermittent undercut inter‐run undercut local intermittent undercut air sampling batch sample sampling personal sampling sampler personal sampler mould mold compression mold investment mold flash mold sand mold green sand mold injection mold positive mold semipositive mold engine traction motor movement oscillatory movement relative movement wettability wettability wetting multi‐run structural steel connector assembly erection nanotechnology nose industrial building cleanliness cleaning mechanical cleaning ultrasonic cleaning nichrome columbium (Cb) niobium (Nb) nickel (Ni) nickel plated nickel plating bright nickel plating thick nickel plating nickel electroplating electroless nickel plated nitrocarburizing nitrogen (N) nitride

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 39 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
nitrur de bor nitruració nivell nivell d'acceptació [imperfeccions] nivell d'assaig nivell d'avaluació nivell de certificació nivell de qualitat nivell de registre nivell d'hidrogen difusible noio no‐metall nònius norma norma normalització [tractament tèrmic] normes per a  consulta nou nova fabricació nucli numeració número número A número de grup número de referència número F número P número UNS obertura obertura de l'arrel obertura de l'arrel obertura de l'arrel incorrecta en la soldadura en angle oblic obligatori ocular olivina ompliment ona ona longitudinal ona transversal ona ultrasònica operador de soldadura or (Au) or de llei orella d'hissada organisme de certificació del fabricant organisme de formació autoritzat (ATB) organisme estatal autoritzat (ANB) organisme examinador organització organització d'assaig orientació orientació preferent orifici oripell osca oscil∙lació oscil∙lació oscil∙lació del feix òxid òxid cuprós (Cu2O) òxid de coure (I) (Cu2O) oxidació oxidant oxigen (O) oxigen de tall

Castellà
nitruro de boro nitruración nivel nivel de aceptación [imperfecciones] nivel de ensayo nivel de evaluación nivel de certificación nivel de calidad nivel de registro nivel de hidrógeno difusible noyo no metal nonio norma norma normalización [tratamiento térmico] normas para consulta nuevo nueva fabricación núcleo numeración número número A número de grupo número de referencia número F número P número UNS abertura abertura de la raíz abertura de la raíz abertura de la raíz incorrecta en la soldadura en angle oblicuo obligatorio ocular olivino llenado onda onda longitudinal onda transversal onda ultrasónica operador de soldeo oro (Au) oro de ley orejeta de izado organismo de certificación del fabricante organismo de formación autorizado (ATB) organismo nacional autorizado (ANB) organismo examinador organización organización de ensayo orientación orientación preferente orificio oropel muesca oscilación oscilación oscilación del haz óxido óxido cuproso (Cu2O) óxido de cobre (I) (Cu2O) oxidación oxidante oxígeno (O) oxígeno de corte

Anglès
boron nitride nitriding level acceptance level [imperfections] testing level evaluation level certification level quality level recording level diffusible hydrogen level kern nonmetal vernier standard norm normalizing normative references new new build core numbering number A‐No Group No reference number F‐No P‐No UNS Number gap root gap root spacing incorrect root gap for fillet weld oblique mandatory ocular olivine filling wave compression wave shear wave ultrasonic wave welding operator gold (Au) standard gold lifting lug manufacturer certification body authorized training body (ATB) authorized national body (ANB) examining body organization testing organization orientation preferred orientation orifice Dutch metal notch oscillation weaving beam oscillation oxide cuprous oxide (Cu2O) copper (I) oxide (Cu2O) oxidation oxidizing oxygen (O) cutting oxygen

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 40 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
oxinitrocarburació oxinitruració oxitall oxitallador palanca palet paletització palpador [ultrasònic] palpador [ultrasònic] palplanxa panell frontal panell lateral pantalla pantalla de mà pantalla de tub de raigs catòdics (CRT) pantògraf paper de vidre paper d'esmeril paramagnètic paràmetre paràmetres de soldadura parc tecnològic parell parell de collament parell galvànic parell termoelèctric paret parkerització parkeritzat partícula partícula partícules en suspensió partícules en suspensió totals partícules incandescents pas (de les protuberàncies) pas de la soldadura pas de pelegrí passada passada passada passada cosmètica passada cosmètica passada d'acabament passada d'acabat fi passada d'acabat fi passada d'arrel passada d'arrel passada de farciment passada de fusió passada de punteig passada de punteig passada de segellament passada de soldadura passada final passada múltiple passada única passamà passiu passivació pasta patentage pavonament peça peça de recanvi peça de treball pel∙lícula

Castellà
oxinitrocarburación oxinitruración oxicorte oxicortador palanca palet paletización palpador [ultrasónico] palpador [ultrasónico] tablestaca panel frontal panel lateral pantalla pantalla de mano pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT) pantógrafo papel de lija papel de esmeril paramagnético parámetro parámetros de soldeo parque tecnológico par par de apriete par galvánico termopar pared parkerización parkerizado partícula partícula partículas en suspensión partículas en suspensión totales chisporroteos paso (de las protuberancias) paso de la soldadura paso de peregrino pasada pasada pasada pasada cosmética pasada cosmética pasada de acabado pasada de acabado fino pasada de acabado fino pasada de raíz pasada de raíz pasada de relleno pasada de fusión pasada de punteo pasada de punteo pasada de sellado pasada de soldeo pasada final pasada múltiple pasada única pasamanos pasivo pasivación pasta patentado pavonado pieza pieza de recambio pieza de trabajo película

Anglès
oxynitrocarburizing oxynitriding oxy‐fuel cutting (OFC) flamecutter lever pallet palletisation transducer [ultrasonic] ducer [ultrasonic] sheet pile front wall side wall screen hand shield cathode ray tube (CRT) pantographe sandpaper emery paper paramagnetic parameter welding parameters technology park torque tightening torque galvanic couple thermocouple wall parkerizing parkerized grit particle airborne particles total airborne particles glowing particles pitch (of projections) weld pitch back‐step pass run bead cosmetic pass cosmetic run layer of capping run cosmetic run cosmetic pass root run root pass filling run melt run tacking run tacking pass sealing run welding run capping run multiple pass single pass handrail passive passivation paste patenting blueing piece spare part workpiece film

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 41 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
pell peltre pendent pendent de la soldadura pendent de sortida pendent d'entrada penetració penetració completa penetració completa excesiva penetració de la fusió penetració en l'arrel penetració incompleta penetració parcial percussió perdigonatge pèrdua per espurneig perfecció perfil perforació perill perlita permeabilitat permeabilitat absoluta permeabilitat complexa permeabilitat relativa pern persona qualificada personal de coordinació de la soldadura pes pes brut pes net pes net pessic petroli peu de rei peu de rei phased array (PA) picadures piezoelèctric piezoelectricitat pila pila pilar pilar pinça pinça de soldadura per punts pintura piròlisi piròmetre pistó pistola pistola de pintar pistola de projecció tèrmica piu pla pla de referència placa de porta plana planificació planificació de la producció planificació de necessitats de capacitat plànol planta planta de producció planta de soldadura planta pilot

Castellà
piel peltre pendiente pendiente de la soldadura pendiente de salida pendiente de entrada penetración penetración completa penetración completa excesiva penetración de la fusión penetración en la raíz penetración incompleta penetración parcial percusión perdigoneado pérdida por chisporroteo perfección perfil perforación peligro perlita permeabilidad permeabilidad absoluta permeabilidad compleja permeabilidad relativa perno persona cualificada personal de coordinación del soldeo peso peso bruto peso neto peso neto pinzamiento petróleo pie de rey pie de rey phased array (PA) picaduras piezoeléctrico piezoelectricidad paquete pila pilar pilar pinza pinza de soldadura por puntos pintura pirólisis pirómetro pistón pistola pistola de pintura pistola de proyección térmica espiga plano plano de referencia chapa de puerta plana planificación planificación de la producción planificación de las necesidades de capacidad plano planta planta de producción planta de soldeo planta piloto

Anglès
skin pewter slope weld slope slope down slope up penetration full penetration excessive melt‐through fusion penetration root penetration incomplete penetration partial penetration percussion shot peening flashing loss thoroughness profile burn‐through hazard pearlite permeability absolute permeability complex permeability relative permeability bolt qualified person welding coordination personnel weight gross weight net weight fill weight pinch petroleum vernier calliper calliper square phased array (PA) pits piezoelectric piezoelectricity stack cell pillar pier clamp spot welding gun painting pyrolysis pyrometer piston gun spray gun thermal spraying gun pin plane reference plane striking plate flush planning production planning capacity requirements planning drawing plant production plant welding plant pilot plant

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 42 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
plantilla plasma plàstic plasticitat plata, argent (Ag) platí (Pt) platina plegadora plegatge plom (Pb) polaritat polaritat directa, CC (‐) polaritat inversa, CC (+) polarització polígon industrial polímer polímer reticulat polímer termoplàstic polímer termostable polit pols pólvores pólvores metàl∙liques polvorització polvorització catòdica porositat porositat agrupada porositat agrupada porositat en l'arrel porositat linial porositat superficial porositat uniforme porositat uniformement distribuïda porta porta corredissa porta d'entrada porta testera porta testera portaelèctrode portapalets porus porus superficial posada a punt posició posició de treball posició del punt focal posició horitzontal (cornisa) posició horitzontal (cornisa) plana posició horitzontal (cornisa) sota sostre posició inclinada posició plana posició sota sostre posició vertical ascendent posició vertical descendent posicionament potència de càrrega potència del feix potència específica del feix precipitació precisió precisió precisió d'un instrument de mesura preforma premsa premsa de cargol premsa de carrera ascendent

Castellà
plantilla plasma plástico plasticidad plata (Ag) platino (Pt) pletina plegadora doblado plomo (Pb) polaridad polaridad directa, CC (‐) polaridad inversa, CC (+) polarización polígono industrial polímero polímero reticulado polímero termoplástico polímero termoestable pulido polvo polvo polvo metálico pulverización pulverización catódica porosidad porosidad agrupadas porosidad agrupadas porosidad en la raíz porosidad lineales porosidad superficial porosidad uniforme porosidad uniformemente distribuidas puerta puerta corredera puerta de entrada puerta final puerta testera portaelectrodo transpalet poro picadura puesta a punto posición posición de trabajo posición del punto focal posición horizontal (cornisa) posición horizontal (cornisa) plana posición horizontal (cornisa) bajo techo posición inclinada posición plana posición bajo techo posición vertical ascendente posición vertical descendente posicionamiento potencia de carga potencia del haz potencia específica del haz precipitación precisión precisión precisión de un instrumento de medida preforma prensa prensa de husillo prensa de carrera ascendiente

Anglès
template plasma plastic plasticity silver (Ag) platinum (Pt) sheet press brake bending lead (Pb) polarity straight polarity, DCEN reverse polarity, DCEP polarization industrial park polymer network polymer thermoplastic polymer thermosetting polymer polishing dust powder metal powder atomization sputtering porosity localized porosity clustered porosity root porosity linear porosity surface porosity uniform porosity uniformly distributed porosity door sliding door entrance door end door end door electrode holder transpallet gas pore surface pore set‐up position working position spot position horizontal position horizontal vertical position horizontal overhead position inclined position flat position overhead position vertical position up vertical position down positioning charging energy beam power beam power density precipitation precision accuracy accuracy of a measuring instrument preform press screw press upstroke press

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 43 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
premsa de carrera descendent premsa de forja premsa de punxonar premsa d'emmotllar premsa d'estampar premsa d'excèntrica premsa pneumàtica premsa vertical premsatge premsor preparació preparació de la soldadura preparació de la unió preparació de les vores preparació de superfícies per granejat preparació de vores rectes preparació per a la soldadura preparació per a soldadura a topar amb bisell senzill i  suport preparació per a soldadura a topar amb vores rectes

Castellà
prensa de carrera descendiente prensa de forja prensa de punzonar prensa de moldeo prensa de estampar prensa de excéntrica prensa neumática prensa vertical prensado prensor preparación preparación de la soldadura preparación de la unión preparación de bordes preparación de superficies por chorreado preparación de bordes rectors preparación del soldeo preparación para soldadura a tope con bisel simple y  respaldo preparación para soldadura a tope con bordes rectos

Anglès
downstroke press forging press punch press moulding press clicker press eccentric press pneumatic press vertical press pressing gripper preparation weld preparation joint preparation edge preparation blast‐cleaning square preparation preparation for welding preparation for single bevel butt weld with backing preparation for square butt weld preparation for butt weld between plates with raised  edges preparation for double‐bevel T‐butt welds preparation for single U‐butt weld

preparació per a soldadura a topar de xapes amb les vores  preparación para soldadura a tope de chapas con los  bordes levantados aixecades preparació per a soldadura a topar en T amb bisell doble preparació per a soldadura a topar en U senzilla preparación para soldadura a tope en T con bisel doble preparación para soldadura a tope en U simple

preparació per a soldadura a topar en V doble amb talons i  preparación para soldadura a tope en V doble con talones  preparation for double V‐butt weld with root faces and  y abertura en la raíz root gap overtura en l'arrel preparació per a soldadura a topar en V senzilla preparación para soldadura a tope en V simple preparation for single V‐butt weld preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb barra  preparación para soldadura a tope en V simple con barra  preparation for single V‐butt weld with backing bar de respaldo de suport preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb fleix  preparación para soldadura a tope en V simple con fleje  de respaldo de suport preparation for single V‐butt weld with backing strip

preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb taló i  preparación para soldadura a tope en V simple con talón  preparation for single V‐butt weld with root faces and  y abertura en la raíz root gap overtura en l'arrel preparació per a soldadura en angle (unió en T) presa presa de terra prescalfament pressió pressió de forja pressió de fricció pressió de l'elèctrode pressió de recalcament pressió de saturació de vapor pressió de sortida pressió d'entrada pressió d'ompliment primera passada per la segona cara probabilitat procediment procediment àcid procediment bàsic procediment Bessemer procediment de la cera perduda procediment de soldadura procediment electrolític procediment electrotèrmic procediment Kaldo procediment LD preparación para soldadura en ángulo (unión en T) fraguado toma de tierra precalentamiento presión presión de forja presión de fricción presión del electrodo presión de recalcado presión de saturización de vapor presión de salida presión de entrada presión de llenado primera pasada por la segunda cara probabilidad procedimiento procedimiento ácido procedimiento básico procedimiento Bessemer procedimiento a la cera perdida procedimiento de soldeo procedimiento electrolítico procedimiento electrotérmico procedimiento Kaldo procedimiento LD preparation for fillet weld (T‐joint) setting ground connection preheating pressure forge pressure friction pressure electrode pressure upset pressure saturation vapour pressure outlet pressure inlet pressure filling pressure first run on the second side probability procedure Bessemer process Thomas process Bessemer process lost wax process welding procedure electrolytic process electrothermic process Kaldo process (Kalling‐Domnarvet) LD process (Linz‐Donawitz) OLP process LWS process (Loire‐Wendel‐Sidélor) OLP process (oxygène‐lance‐poudre) Peirce‐Smith process qualified procedure Siemens‐Martin process sulfinuz process Thomas process

procediment LD‐AC (Linz Donawitz‐Arbed Centre National) procedimiento LD‐AC (Linz Donawitz‐Arbed Centre  National) procediment LWS procediment OLP procediment Peirce‐Smith procediment qualificat procediment Siemens‐Martin procediment sulfinuz procediment Thomas procedimiento LWS procedimiento OLP procedimiento Peirce‐Smith procedimiento cualificado procedimiento Siemens‐Martin procedimiento sulfinuz procedimiento Thomas

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 44 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
procés procés d'aplacat procés de soldadura processos afins processos de soldadura processos de soldadura producció producció en cadena producte producte acabat producte en brut producte semiacabat producte soldat profunditat profunditat de la preparació profunditat de l'empremta profunditat del coll profunditat del taló programa programa de control programació progressió projecció de tungstè projecció per plasma projecció per plasma en cambra projecció tèrmica projecció tèrmica projeccions projeccions projeccions propà (C3H8) propadiè (C3H4) propietari de l'empresa protecció protecció protecció anòdica protecció catòdica protecció gasosa protector prototip prototipatge prototipatge ràpid (RP) protrusió protuberància protuberància allargada protuberància anular protuberància arrodonida prova hidrostàtica proveta proveta proveta d'aplacat amb soldadura a topar per assaig de  plegat de cara proveta d'aplacat amb soldadura a topar per assaig de  plegat lateral proveta d'aplacat sense soldadura a topar per assaig de  plegat de cara proveta d'aplacat sense soldadura a topar per assaig de  plegat de lateral proveta d'assaig del metall de soldadura proveta de plegat longitudinal proveta de plegat transversal proveta de producció proveta de referència proveta de soldadura a topar per assaig de plegat d'arrel proveta de soldadura a topar per assaig de plegat de cara

Castellà
proceso proceso de plaqueado proceso de soldeo procesos afines procesos de soldadura procesos de soldeo producción producción en cadena producto producto acabado producto bruto producto semiacabado producto soldado profundidad profundidad de la preparación profundidad de la huella profundidad del cuello profundidad del talón programa programa de control programación progresión salpicadura de volframio proyección por plasma proyección por plasma en cámara proyección térmica proyección térmica salpicaduras salpicaduras proyecciones propano (C3H8) propadieno (C3H4) propietario de la empresa protección protección protección anódica protección catódica protección gaseosa protector prototipo prototipado prototipado rápido (RP) protusión protuberancia protuberancia alargada protuberancia anular protuberancia redonda prueba hidrostática probeta probeta

Anglès
process cladding process welding process allied processes welding processes welding processes production line production product finished product crude product semifinished product welded product depth depth of preparation indentation depth throat depth depth of root face program control program programming progression tungsten spatter plasma spraying plasma spraying in chamber thermal spraying thermal projection spatter welding splashes spatter propane (C3H8) propadiene (C3H4) owner of firm shield protection anodic protection cathodic protection gas shield protecting plate prototype prototyping rapid prototyping (RP) protrusion projection elongated projection annular projection round projection hydrostatic test specimen test specimen

probeta de plaqueado con soldadura a tope para ensayo  face bend test specimen of cladding with a butt weld de doblado de cara probeta de plaqueado con soldadura a tope para ensayo  side bend test specimen of cladding with a butt weld de doblado lateral probeta de plaqueado sin soldadura a tope para ensayo  de doblado de cara probeta de plaqueado sin soldadura a tope para ensayo  de doblado de lateral probeta de ensayo del metal de soldadura probeta de doblado longitudinal probeta de doblado transversal probeta de trabajo probeta de referencia probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado de  raíz probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado de  cara face bend test specimen of cladding without a butt weld side bend test specimen of cladding without a butt weld weld metal test specimen longitudinal bend test specimen transverse bend test specimen production weld test reference test piece root bend test specimen of butt weld face bend test specimen of butt weld

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 45 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
proveta de soldadura a topar per assaig de plegat lateral proveta del metall de soldadura provisional pulsació pulsació de la intensitat del feix pulsació del feix pulverimetal∙lúrgia punt punt punt de Curie punt de soldadura punt d'inflamació punt focal punta d'elèctrode punteig punteig puntes de senyalar punxó punxonadora punxonament purga qualificació qualificació de l'habilitat del soldador (WPQ) qualificació de l'operador de soldadura qualificació del procediment qualitat quars químic químic metal∙lúrgic química quincaller quirat ràcord radi radi d'acord radi d'acord incorrecte radi de la vora aixecada radi de l'arrel radiació radiació infraroja (IR) radiació ultraviolada (UV) radiació visible radiòmetre radis ràfega raig raig de granalla raig de sorra raigs gamma raigs infraroigs (IR) raigs ultraviolats (UV) raigs X rampa de distribució rang rang de buit rang de corrent rang de gruixos rang de qualificació ranura ranura ranuratge ranuratge en cua d'oreneta ranuratge pel revers raspadura d'arc ratlla

Castellà
probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado  lateral probeta del metal de soldadura provisional pulsación pulsación de la intensidad del haz pulsación del haz pulvimetalurgia punto punto punto de Curie punto de soldadura punto de inflamación punto focal colilla punteo punteo puntas de trazar punzón punzonadora punzonamiento purga cualificación cualificación de la habilidad del soldador (WPQ) cualificación del operador de soldeo cualificación del procedimiento calidad cuarzo químico químico metalúrgico química quincallero quilate racor radio radio de acuerdo radio de acuerdo incorrecto radio del borde levantado radio de la raíz radiación radiación infraroja (IR) radiación ultravioleta (UV) radiación visible radiómetro radios ráfaga rayo chorro de granalla chorro de arena rayos gamma rayos infrarrojos (IR) rayos ultravioletas (UV) rayos X rampa de distribución rango rango de vacío rango de corriente rango de espesores rango de cualificación ranura ranura ranurado ranurado en cola de milano ranurado por el reverso raspadura de arco raya

Anglès
side bend test specimen of butt weld all‐weld metal test specimen tentative pulsing beam current pulsing beam pulsing powder metallurgy point spot Curie point weld tack flash point focal spot stub end tacking tack welding scriber punch punch press punching purging qualification welder performance qualification (WPQ) welding operator performance qualification (WOPQ) procedure qualification quality quartz chemist metallurgical chemist chemistry ironmonger carat adapter radius toe radius incorrect weld toe radius radius of raised edge root radius radiation infrared radiation (IR) ultraviolet radiation (UV) visible radiation radiometer radii burst ray shotblast sandblast gamma rays infrared rays (IR) ultraviolet rays (UV) X ray manifold range range of vacuum current range range of thickness range of qualification groove slot grooving dovetailing backgouging stray arc scratch

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 46 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
reabsorció reabsorció de la humitat reacció reactància reactància capacitiva reactiu reactiu [metal∙lografia] reactor realització realització de la soldadura rebaixadura rebava reblada reblador rebliment rebló rebuf rebuig recalcament recàrrega recàrrega dura recàrrega per soldadura recàrrega per soldadura resistent a la calor recàrrega per soldadura resistent a la corrosió receptacle recerca recerca i desenvolupament (R+D) recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) recobriment recobriment recobriment electrolític recobriment per conversió recobriment per immersió en calent recobriment químic recomanacions recreixement recristal∙lització rectificació rectificador de soldadura rectificadora rectificadora d'exteriors rectificadora d'interiors rectificadora horitzontal rectificadora plana rectificadora universal recuita recuita brillant recuita d'ablaniment recuita d'afinament de gra recuita de globulització recuita de mal∙leabilització recuita de normalització recuita de recristal∙lització recuita de regeneració recuita de restauració recuita d'estabilització recuita d'homogenització recuita d'homogenització recuita isotèrmica recuita negra recuita per relaxar tensions recuita suau recuita total reducció reedició reenginyeria de processos (BPR)

Castellà
reabsorción reabsorción de la humedad reacción reactancia reactancia capacitiva reactivo reactivo [metalografía] reactor realización realización del soldeo rebajado rebaba roblonado remachador relleno remache ampollamiento rechazo recalcado recargue recargue duro recargue por soldeo recargue por soldeo resistente al calor recargue por soldeo anticorrosión receptáculo investigación investigación y desarrollo (I+D) investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) recubrimiento recubrimiento recubrimiento electrolítico recubrimiento por conversión recubrimiento por inmersión en caliente recubrimiento químico recomendaciones recrecimiento recristalización rectificado rectificador para soldeo rectificadora rectificadora para exteriores rectificadora de interiores rectificadora horizontal rectificadora plana rectificadora universal recocido recocido brillante recocido de ablandamiento recocido de afino de grano recocido de globulización recocido de maleabilización recocido de normalización recocido de recristalización recocido de regeneración recocido de restauración recocido de estabilización recocido de homogeneización recocido de homogeneización recocido isotérmico recocido negro recocido de relajación de tensiones recocido de ablandamiento recocido total reducción reedición reingeniería de procesos (BPR)

Anglès
reabsorption reabsorption of moisture reaction reactance capacitive reactance reagent etchant [metallography] reactor performance performance of welding tapering flash riveting riveter filling rivet blistering rejection upsetting surfacing hardfacing overlay welding heat resistant overlay welding corrosion resistant overlay welding receptacle research research and development (R&D) research, development and innovation (RDI) plating coating electrolytic plating conversion coating hot dip coating electroless plating recommendations building‐up recrystallizing grinding welding rectifier grinding machine external grinding machine internal grinding machine horizontal spindle surface grinding machine surface grinding machine universal grinding machine annealing bright annealing soft annealing grain refining treatment spheroidizing malleablizing normalize annealing recrystallizing regenerating annealing recovery annealing stabilization annealing homogeneization annealing homogenizing annealing isothermal annealing black annealing stress‐relief annealing soft annealing full annealing reduction new edition business process reengineering (BPR)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 47 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
reescalfament referència refinació refinatge reforç refosa refractari refredament refusió registre registre de qualificació del procediment (PQR) registre de qualificació del procediment de soldadura  (WPQR) reglament regle regles de seguretat regulador de pressió regulador de pressió amb dispositiu de mesura de cabal regulador de pressió de les centrals de botelles regular regularitat reixeta de ventilació relació relació relació senyal/soroll relaxació de tensions reluctància rematada rendiment rendiment de deposició rendiment de l'elèctrode rendiment efectiu de l'elèctrode rendiment global rendiment nominal de l'elèctrode rentatge reparació repetibilitat rèplica repòs reproductibilitat repulsar requisit requisits de disseny requisits de fabricació requisits de producció requisits de qualitat requisits del procediment de soldadura requisits generals residu residu de fundent residu d'escòria resiliència resina resina de polièster resina epoxi resistència resistència a la corrosió resistència a la fatiga resistència a la fluència resistència a la torsió resistència a l'impacte resistència al desgast resistència de la unió resistència de prova resistència dielèctrica resistència dúctil inferior

Castellà
recalentamiento referencia refinación refinado refuerzo refundición refractario enfriamiento refusión registro registro de cualificación del procedimiento (PQR) registro de cualificación del procedimiento de soldeo  (WPQR) reglamento regla reglas de seguridad regulador de presión regulador de presión con dispositivo de medición de  caudal regulador de presión de las centrales de botellas regular regularidad rejilla de ventilación relación relación relación señal/ruido relajación de tensiones reluctancia remate rendimiento rendimiento de deposición rendimiento del electrodo rendimiento efectivo del electrodo rendimiento global rendimiento nominal del electrodo lavado reparación repetibilidad réplica reposo reproductibilidad repujar requisito requisitos de diseño requisitos de fabricación requisitos de producción requisitos de calidad requisitos del procedimiento de soldeo requisitos generales residuo residuo de fundente residuo de escoria resiliencia resina resina de poliester resina epoxi resistencia resistencia a la corrosión resistencia a la fatiga resistencia a la fluencia resistencia a la torsión resistencia al impacto resistencia al desgaste resistencia de la unión resistencia de prueba resistencia dieléctrica resistencia dúctil inferior

Anglès
reheating reference refining refining reinforcement remelting refractory cooling remelting recording procedure qualification record (PQR) welding procedure qualification record (WPQR) rules ruler safety rules pressure regulator pressure regulator with flow‐metering device pressure regulator for manifold systems regular regularity ventilation grill ratio relationship signal to noise ratio stress‐relief reluctance boxing efficiency deposition efficiency electrode efficiency effective electrode efficiency overall weld metal recovery nominal electrode efficiency washing repairing repeatability replication dwell reproductibility spin requirement design requirements manufacturing requirements production requirements quality requirements welding procedure requirements general requirements residue flux residu slag residue resilience resin polyester resin epoxy resin resistance corrosion resistance fatigue strength creep strength torsional strength impact resistance wear resistance strength of a joint proof strength dielectric strength lower yield point

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 48 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
resistència dúctil superior resistència mecànica resistivitat elèctrica resolució resolució d'imatge respatllat respiració responsabilitat resposta ressanament ressanament amb flama ressanament amb plasma ressanament per arc ressanament per arc‐aire ressanament per arc‐aire ressanament per arc‐oxigen ressanament per arc‐oxigen ressonància ressort restablir restant restricció resultats de les mesures retícula retrocés de la flama reveniment revestiment revestiment revestiment revestiment d'estanquitat revestiments ribot metàl∙lic rigidesa riosta risc risc riscs d'exposició als metalls robí robot robot de manipulació robot de muntatge robot de muntatge robot de pintura robot de soldadura per arc robot de soldadura per punts robòtica roda rodi (Rh) rodiatge rodó roldana de soldadura roldana elèctrode romanència romanència magnètica roscadora roscat interiorment roscatge roscatge rotació rovell rovell rugosímetre rugositat rugositat del mecanitzat ruptura rútil

Castellà
resistencia dúctil superior resistencia mecánica resistividad eléctrica resolución resolución de imagen cepillado respiración responsabilidad respuesta resanado resanado con llama resanado con plasma resanado con arco resanado con arco con aire resanado con arco con aire resanado con arco con oxígeno resanado con arco con oxígeno resonancia resorte restablecer restante restricción resultados de las medidas retícula retroceso de llama revenido revestimiento revestimiento revestimiento revestimiento de estanquidad revestimientos cepillo metálico rigidez riostra riesgo riesgo riesgos de exposición a metales rubí robot robot industrial manipulador robot de montaje robot de montaje robot de pintura robot de soldadura por arco robot de soldadura por puntos robótica rueda rodio (Rh) rodiado redondo roldana de soldeo roldana electrodo remanencia remanencia magnética roscadora roscado interiormente fileteado roscado rotación herrumbre robín rugosímetro rugosidad rugosidad del mecanizado rotura rutilo

Anglès
upper yield point tensile strength electrical resistivity resolution image resolution brushing breathing responsibility response gouging flame gouging plasma gouging arc gouging air‐arc gouging air carbon arc gouging oxygen gouging oxygen arc gouging resonance spring re‐start remainder constraint results of measurements graticule flashback tempering plating coating covering waterproof coating panelling metal smoothing plane stiffness brace hazard risk metal hazards ruby robot manipulating industrial robot assembly robot fitting‐up robot painting robot arc welding robot spot welding robot robotics wheel rhodium (Rh) rhodium plating round welding wheel electrode wheel remanence magnetic remanence threading machine tapped threading threading rotation rust rust roughness meter roughness mechanical roughness rupture rutile

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 49 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
saber fer sagnia sal sala de màquines sarbatana saturació saturació magnètica secció secció efectiva secció transversal segament segellament seguretat seguretat en fallades semiconductivitat semiconductor sense protecció sense soldadura sensibilitat sensibilitat de detecció sensibilització sensor sentit contrari a les agulles del rellotge senyal senyal de mesura separació separació separació del coll separador seqüència seqüència de passada de soldadura seqüència de punteig seqüència de soldadura seqüència en cascada seqüència pas de pelegrí seqüència per blocs sèrie de fabricació sèrie galvànica serjant serra serraller serratge silicat silici (Si) simetria sinterforja sinterització sinterització selectiva per làser (SLS) sistema sistema d'agrupació de materials sistema d'agrupació de materials metàl∙lics sistema de coordenades sistema de focalització sistema de gestió de la qualitat sistema de numeració unificat (UNS) sistema de processament d'imatges só sobreescalfament sobreespessor sobremaduració sofre (S) sofre (S) soldabilitat soldable soldador [eina] soldador [professió]

Castellà
know‐how sangría sal sala de máquinas cerbatana saturación saturación magnética sección sección efectiva sección transversal tronzado sellado seguridad seguridad a prueba de fallos semiconductividad semiconductor sin protección sin soldadura sensibilitat sensibilidad de detección sensibilización sensor sentido contrario a las agujas del reloj señal señal de medida separación separación separación del cuello separador secuencia secuencia de pasada de soldadura secuencia de punteado secuencia de soldadura secuencia en cascada secuencia paso de peregrino secuencia por bloques serie de fabricación serie galvánica sargento sierra cerrajero aserrado silicato silicio (Si) simetría sinterforja sinterización sinterización selectiva por láser (SLS) sistema sistema de agrupación de materiales sistema de agrupamiento de materiales metálicos sistema de coordenadas sistema de focalización sistema de gestión de la calidad sistema de numeración unificado (UNS) sistema de proceso de imágenes sonido sobrecalentamiento sobreespesor sobremaduración azufre (S) azufre (S) soldabilidad soldable soldador [herramienta] soldador [profesión]

Anglès
know‐how kerf salt machine room blowpipe saturation magnetic saturation section effective cross section cross‐section parting sealing safety fail‐safe semiconductivity semiconductor no portection seamless sensitivity detection sensitivity sensitiztion sensor counter‐clockwise direction signal measurement signal gap spacing throat gap spacer sequence weld run sequence tack sequence weld sequence cascade sequence back‐step sequence block sequence production run galvanic series clamp saw locksmith sawing silicate silicon (Si) symmetry sinter forging sintering selective laser sintering (SLS) system grouping system for materials metallic materials grouping system coordinate system focusing system quality management system unified numbering system (UNS) image processing system sound overheating reinforcement overageing sulphur (S) sulfur (S) weldability weldable soldering iron welder

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 50 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
soldador internacional (IW) soldador‐bussejador soldadura [acció] soldadura [producte] soldadura a l'obra soldadura a topar soldadura a topar amb espurneig soldadura a topar amb fricció soldadura a topar amb les vores rectes soldadura a topar amb penetració completa

Castellà
soldador internacional (IW) soldador‐buceador soldeo soldadura soldeo en obra soldadura a tope soldadura a tope con chisporroteo soldadura a tope con fricción soldadura a tope con bordes rectos soldadura a tope con penetración completa

Anglès
international welder (IW) diver‐welder welding weld field welding butt weld butt weld with flash butt weld with friction square butt weld full penetration butt weld

soldadura a topar amb penetració completa des d'ambdós  soldadura a tope con penetración completa realizada por  full penetration butt welded from both sides ambos lados costats soldadura a topar amb penetració incompleta soldadura a topar amb recalcament soldadura a topar en J doble soldadura a topar en J senzilla soldadura a topar en T soldadura a topar en T amb bisell senzill soldadura a topar en U doble soldadura a topar en U senzilla soldadura a topar en V doble soldadura a topar en V senzilla soldadura a topar en V senzilla amb taló soldadura a topar per arc impulsat magnèticament soldadura a topar per inducció soldadura a topar per inducció soldadura a topar per resistència soldadura acabada soldadura aluminotèrmica soldadura amb la tècnica de forat del pany soldadura amb llengüeta soldadura amb obertura estreta soldadura a tope con penetración incompleta soldadura a tope con recalcado soldadura a tope en J doble soldadura a tope en J simple soldadura a tope en T soldadura a tope en T con bisel simple soldadura a tope en U doble soldadura a tope en U simple soldadura a tope en V doble soldadura a tope en V simple soldadura a tope en V simple con talón soldeo a tope por arco magnéticamente impulsado soldeo a tope por inducción soldeo a tope por inducción soldeo a tope por resistencia soldadura terminada soldeo aluminotérmico soldeo en ojo de cerradura soldadura con lengüeta soldeo con abertura estrecha incomplete penetration butt weld butt weld with upset double‐J butt weld single‐J butt weld butt weld T‐joint single bevel T‐butt weld double‐U butt weld single‐U butt weld double‐V butt weld single‐V butt weld single V‐butt weld with sealing run single V‐butt weld with root face magnetically impelled arc welding (MIAB) induction butt welding induction upset welding resistance butt welding finished weld aluminothermic welding keyhole technique joggle joint narrow gap welding

soldadura a topar en V senzilla amb passada de segellament soldadura a tope en V simple con pasada de sellado

soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no consumible  soldeo con protección gaseosa y electrodo no consumible  gas‐shielded arc welding with non‐consumable  de wolframio y gas activo (TAG) tungsten electrode using active gas (TAG) de tungstè i gas actiu (TAG) soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no consumible  soldeo con protección gaseosa y electrodo no consumible  gas tungsten arc welding using active gas (GTAW) de wolframio y gas activo (TAG) de tungstè i gas actiu (TAG) soldadura amb termita soldadura automàtica soldadura blana soldadura blana amb eina soldadora soldadura blana amb escalfament generalitzat soldadura blana amb escalfament localitzat soldadura blana amb làser soldadura blana en bany de sals soldadura blana en buit soldadura blana en forn soldadura blana per arrossegament soldadura blana per difusió soldadura blana per flama soldadura blana per flama soldadura blana per immersió soldadura blana per inducció soldadura blana per infrarojos soldadura blana per onada soldadura blana per resistència soldadura blana per ultrasons soldadura cap a la dreta soldadura cap a l'esquerra soldadura còncava soldadura contínua soldadura convexa soldadura d'acabat soldadura de cantell soldadura de la unió soldadura de malles soldadura de penetració completa soldadura con termita soldeo automático soldeo blando soldeo blando con herramienta soldadora soldeo blando con calentamiento general soldeo blando con calentamiento local soldeo blando con láser soldeo blando en baño de sales soldeo blando en vacío soldeo blando en horno soldeo blando por arrastre soldeo blando por difusión soldeo blando por llama soldeo blando por llama soldeo blando por inmersión soldeo blando por inducción soldeo blando por infrarrojos soldeo blando por ola soldeo blando por resistencia soldeo blando por ultrasonidos soldeo a derechas soldeo a izquierdas soldadura cóncava soldadura continua soldadura convexa soldeo de acabado soldadura de canto soldeo de la unión soldeo de mallas soldadura de penetración completa thermite welding automatic welding soldering soldering with soldering iron soldering with global heating soldering with local heating laser soldering salt‐bath soldering vacuum soldering furnace soldering drag soldering diffusion soldering flame soldering torch soldering dip soldering induction soldering infrared soldering wave soldering resistance soldering ultrasonic soldering rightward welding leftward welding concave weld continuous weld convex weld finishing welding edge weld joint welding crosswire welding full penetration weld

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 51 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
soldadura de penetració parcial soldadura de producció soldadura de producció soldadura de punteig soldadura de punteig defectuosa soldadura de segellament soldadura d'espàrrecs soldadura d'espàrrecs amb descàrrega capacitiva amb  ignició del broquet soldadura d'espàrrecs amb descàrrega capacitiva amb  ignició del broquet soldadura d'espàrrecs per arc soldadura d'espàrrecs per arc induït amb collar fusible soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega  capacitiva soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega  capacitiva

Castellà
soldadura de penetración parcial soldeo de producción soldadura de producción soldadura de punteo soldadura de punteo defectuosa soldadura de sellado soldeo de espárragos soldeo de espárragos con descarga capacitiva con  ignición de la boquilla soldeo de espárragos con descarga capacitiva con  ignición de la boquilla soldeo de espárragos por arco soldeo de espárragos por arco inducido con descarga  capacitiva soldeo de espárragos por arco inducido con descarga  capacitiva

Anglès
partial penetration weld production welding production weld tack weld defective tack weld seal weld stud welding capacitor discharge stud welding with tip ignition arc stud welding arc stud welding capacitor discharge drawn arc stud welding arc stud welding arc stud welding drawn arc stud welding with ceramic ferrule or  shielding gas short‐cycle drawn arc stud welding arc stud welding friction stud welding resistance stud welding single‐run welding both‐side single‐run welding stitch welding fillet weld fillet weld with unequal legs multi‐run fillet weld fillet weld with gap fillet weld with deep penetration fillet weld with incomplete penetration concave fillet weld convex fillet weld as welded workshop welding plug weld slot weld brazing brazing with global heating brazing with local heating electron beam welding flame brazing torch brazing infrared brazing laser beam brazing braze welding weld brazing arc braze welding arc weld brazing gas braze welding gas weld brazing laser braze welding laser weld brazing gas metal arc weld brazing gas metal arc braze welding plasma arc weld brazing plasma arc braze welding gas tungsten arc weld brazing gas tungsten arc braze welding flux‐bath brazing dip brazing salt‐bath brazing vacuum brazing furnace brazing

soldeo de espárragos por arco inducido con collarín fusible drawn arc stud welding with fusible collar

soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica o  soldeo de espárragos por arco inducido con férula  cerámica o gas de protección gas de protecció soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica o  soldeo de espárragos por arco inducido con férula  cerámica o gas de protección gas de protecció soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt soldadura d'espàrrecs per fricció soldadura d'espàrrecs per resistència soldadura d'una passada soldadura d'una passada per ambdós costats soldadura embastada soldadura en angle soldadura en angle amb costats desiguals soldadura en angle amb multipassades soldadura en angle amb obertura soldadura en angle amb penetració completa soldadura en angle amb penetració incompleta soldadura en angle còncava soldadura en angle convexa soldadura en brut soldadura en taller soldadura en tap i trau soldadura en trau soldadura forta soldadura forta amb escalfament generalitzat soldadura forta amb escalfament localitzat soldadura forta amb feix d'electrons soldadura forta amb flama soldadura forta amb flama soldadura forta amb infrarojos soldadura forta amb làser soldadura forta de coure soldadura forta de coure soldadura forta de coure amb arc soldadura forta de coure amb arc soldadura forta de coure amb gas soldadura forta de coure amb gas soldadura forta de coure amb làser soldadura forta de coure amb làser soldadura forta de coure amb MIG soldadura forta de coure amb MIG soldadura forta de coure amb plasma soldadura forta de coure amb plasma soldadura forta de coure amb TIG soldadura forta de coure amb TIG soldadura forta en bany de fundent soldadura forta en bany de sals soldadura forta en bany de sals soldadura forta en buit soldadura forta en forn soldeo de espárragos por arco inducido de ciclo corto soldeo de espárragos por arco inducido de ciclo corto soldeo de espárragos por fricción soldeo de espárragos por resistencia soldeo de una pasada soldeo de una pasada por ambas caras soldeo hilvanado soldadura en ángulo soldadura en ángulo con lados desiguales soldadura en ángulo con multipasadas soldadura en ángulo con abertura soldadura en ángulo con penetración completa soldadura en ángulo con penetración incompleta soldadura en ángulo cóncava soldadura en ángulo convexa bruto de soldeo soldeo en taller soldadura de tapón soldeo en ojal soldeo fuerte soldeo fuerte con calentamiento general soldeo fuerte con calentamiento local soldeo fuerte con haz de electrones soldeo fuerte con llama soldeo fuerte con llama soldeo fuerte con infrarojos soldeo fuerte con laser cobresoldeo cobresoldeo cobresoldeo con arco cobresoldeo con arco cobresoldeo con gas cobresoldeo con gas cobresoldeo con láser cobresoldeo con láser cobresoldeo MIG cobresoldeo MIG cobresoldeo con plasma cobresoldeo con plasma cobresoldeo TIG cobresoldeo TIG soldeo fuerte en baño de fundente soldeo fuerte en baño de sales soldeo fuerte en baño de sales soldeo fuerte en vacío soldeo fuerte en horno

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 52 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
soldadura forta per difusió soldadura forta per immersió soldadura forta per immersió momentània soldadura forta per inducció soldadura forta per resistència soldadura humida hiperbàrica soldadura intermitent (discontínua) soldadura MAG soldadura manual soldadura mecanitzada soldadura MIG soldadura MIG per arc‐plasma soldadura MIG pulsada soldadura MIG pulsada soldadura multipassada soldadura oxhídrica soldadura oxiacetilènica soldadura oxigàs soldadura oxipropà soldadura parcialment mecanitzada soldadura pas de pelegrí soldadura per alta energia mecànica soldadura per alta freqüència per inducció soldadura per ambdós costats soldadura per ambdós costats soldadura per arc soldadura per arc amb elèctrode consumible soldadura per arc amb elèctrode consumible i protecció  gasosa soldadura per arc amb elèctrode consumible i protecció  gasosa soldadura per arc amb elèctrode de filferro massís i gas  inert (MIG) soldadura per arc amb elèctrode de filferro massís i gas  inert (MIG) soldadura per arc amb elèctrode de grafit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb filferro tubular autoprotegit soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb gas actiu (soldadura MAG) soldadura per arc amb gas inert i elèctrode consumible  massís (TIG) soldadura per arc amb gas inert i elèctrode consumible  massís (TIG) soldadura per arc amb gas inert i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb gas inert i filferro tubular  consumible (TIG)

Castellà
soldeo fuerte por difusión soldeo fuerte por inmersión soldeo fuerte por inmersión momentánea soldeo fuerte por inducción soldeo fuerte por resistencia soldeo húmedo hiperbárico soldadura intermitente (discontinua) soldeo MAG soldeo manual soldeo mecanizado soldeo MIG soldeo MIG por arco plasma soldeo MIG pulsado soldeo MIG pulsado soldeo de varias pasadas soldeo oxhídrico soldeo oxiacetilénico soldeo oxigás soldeo oxipropano soldeo parcialmente mecanizado soldeo paso de peregrino soldeo por alta energía mecánica soldeo por alta frecuencia por inducción soldeo por ambas caras soldeo por ambas caras soldeo por arco soldeo por arco con electrodo consumible

Anglès
diffusion brazing immersion brazing dip‐bath brazing induction brazing resistance brazing hyperbaric wet welding intermittent weld MAG welding (metal active gas welding) manual welding mechanized welding MIG welding (metal inert gas welding) plasma MIG welding MIG pulsed‐arc welding pulsed MIG welding multirun welding oxy‐hydrogen welding oxy‐acetylene welding (OAW) oxy‐fuel welding (OFW) oxy‐propane welding partly mechanized welding back‐step welding welding by high mechanical energy induction HF welding both‐side welding double‐side welding arc welding metal‐arc welding

soldeo por arco con electrodo consumible con protección  gas‐shielded metal arc welding (GMAW) gaseosa soldeo por arco con electrodo consumible con protección  gas metal arc welding (GMAW) gaseosa soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas  inerte (MIG) soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas  inerte (MIG) soldeo por arco con electrodo de grafito soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido gas metal arc welding using inert gas and solid wire  electrode (GMAW) MIG welding with solid wire electrode carbon‐arc welding metal arc welding with covered electrode stick welding shielded metal arc welding (SMAW) manual metal arc welding (MMA) self‐shielded tubular cored arc welding

soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y  MIG welding with flux cored electrode gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y  flux cored arc welding (FCAW) gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundete y  MAG welding with solid wire electrode protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundete y  gas metal arc welding using active gas with solid wire  protección de gas activo (MAG) electrode (GMAW) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con gas activo (soldeo MAG) soldeo por arco con gas inerte y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas inerte y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas inerte y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas inerte y alambre tubular  consumible (TIG) MIG welding with metal cored electrode gas metal arc welding using inert gas and metal cored  wire (GMAW) gas metal arc welding using active gas and metal cored  electrode MAG welding with metal cored electrode gas metal arc welding (GMAW) TIG welding with solid filler material (wire/rod) gas tungsten arc welding using inert gas and solid filler  material (wire/rod) TIG welding with tubular cored filler material (wire/rod) gas tungsten arc welding using inert gas and tubular  cored filler material (wire/rod) (GTAW)

soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode consumible  soldeo por arco con gas reductor y electrodo consumible  gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing  macizo (TIG) gas additions and solid filler material (wire/rod) (GTAW) massís (TIG)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 53 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català Castellà Anglès
soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode consumible  soldeo por arco con gas reductor y electrodo consumible  TIG welding using reducing gas and solid filler material  macizo (TIG) (wire/rod) massís (TIG) soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb protecció gasosa soldadura per arc amb protecció gasosa i elèctrode no  consumible soldadura per arc microplasma soldadura per arc sense protecció gasosa i elèctrode  d'aportació soldadura per arc submergit soldadura per arc submergit amb addició de pólvores  metàl∙liques soldadura per arc submergit amb elèctrode de banda soldadura per arc submergit amb elèctrode de banda  tubular soldadura per arc submergit amb elèctrode de filferro  massís soldadura per arc submergit amb filferro tubular soldadura per arc‐plasma soldadura per arc‐plasma amb arc no transferit soldadura per arc‐plasma amb arc semitransferit soldadura per arc‐plasma amb arc transferit soldadura per arc‐plasma amb pólvores soldadura per batuda per fricció soldadura per batuda per fricció per punts soldadura per costura soldadura per costura a topar de fleixos soldadura per costura amb banda soldadura per costura amb filferro soldadura per costura amb fleix soldadura per costura encavalcada soldadura per costura per estampació soldadura per costura per inducció soldadura per costura pre‐encavalcada soldadura per difusió soldadura per electroescòria soldadura per electroescòria amb banda soldadura per electroescòria amb filferro soldadura per electrogàs soldadura per espurneig soldadura per espurneig amb preescalfament soldadura per espurneig sense preescalfament soldadura per estampació soldadura per explosió soldadura per explosió soldadura per feix d'alta energia soldadura per feix d'electrons soldadura per feix d'electrons amb addició de gas de  protecció soldadura per feix d'electrons en el buit soldadura per feix d'electrons sense buit soldadura per flama soldadura per flama soldadura per fricció soldadura per fricció amb energia directa soldadura per fricció per inhèrcia soldadura per fusió soldadura per gravetat amb elèctrode revestit soldadura per gravetat amb elèctrode revestit soldadura per impuls magnètic soldadura per inducció soldadura per infrarojos soldadura per làser soldadura per làser soldeo por arco con gas reductor y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas reductor y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con protección gaseosa soldeo por arco con protección gaseosa y electrodo no  consumible soldeo por arco micro‐plasma soldeo por arco sin protección gaseosa y electrodo de  aporte soldeo por arco sumergido gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing  gas additions and tubular cored filler material  (wire/rod) (GTAW) TIG welding using reducing gas and tubular cored filler  material (wire/rod) gas‐shielded arc welding gas‐shielded welding with non consumable electrode microplasma arc welding metal arc welding without gas protection submerged arc welding (SAW)

soldeo por arco sumergido con adición de polvo metálico submerged arc welding with metallic powder adition soldeo por arco sumergido con banda electrodo soldeo por arco sumergido con banda electrodo tubular submerged arc welding with strip electrode submerged arc welding with cored strip electrode

soldeo por arco sumergido con alambre electrodo macizo submerged arc welding with solid wire electrode soldeo por arco sumergido con alambre tubular soldeo por arco plasma soldeo por arco plasma con arco no transferido soldeo por arco plasma con arco semitransferido soldeo por arco plasma con arco transferido soldeo por arco plasma con polvo soldeo por batido por fricción soldeo por batido por fricción por puntos soldeo por costura soldeo por costura a tope de flejes soldeo por costura con banda soldeo por costura con alambre soldeo por costura con fleje soldeo por costura a solape soldeo por costura por estampación soldeo por costura por inducción soldeo por costura presolapada soldeo por difusión soldeo por electroescoria soldeo por electroescoria con banda soldeo por electroescoria con alambre soldeo por electrogás soldeo por chisporroteo soldeo por chisporroteo con precalentamiento soldeo por chisporroteo sin precalentamiento soldeo por estampación soldeo por explosión soldeo por explosión soldeo por haz de alta energía soldeo por haz de electrones soldeo por haz de electrones con adición de gas de  protección soldeo por haz de electrones en vacío soldeo por haz de electrones sin vacío soldeo por llama soldeo por llama soldeo por fricción soldeo por fricción con energía directa soldeo por fricción por inercia soldeo por fusión soldeo por gravedad con electrodo revestido soldeo por gravedad con electrodo revestido soldeo por impulso magnético soldeo por inducción soldeo por infrarojos soldeo láser soldeo láser submerged arc welding with tubular cored electrode plasma arc welding (PAW) plasma arc welding with non‐transferred arc plasma arc welding with semi‐transferred arc plasma welding with transferred arc powder plasma arc welding friction stir welding (FSW) friction stir spot welding seam welding foil butt‐seam welding seam welding with strip wire seam welding foil‐seam welding lap seam welding mash seam welding induction seam welding pre‐lap seam welding diffusion welding electro slag welding (ESW) electro slag welding with strip electrode electro slag welding with wire electrode electro gas welding (EGW) flash welding flash welding with preheating flash welding without preheating mash welding explosive welding explosion welding beam welding electron beam welding (EBW) electron beam welding with addition of shielding gases electron beam welding in vacuum electron beam welding in atmosphere oxyfuel gas welding gas welding friction welding direct drive friction welding inertia friction welding fusion welding gravity welding with covered electrode gravity feed welding magnetic pulse welding induction welding infrared welding laser welding laser beam welding (LBW)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 54 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
soldadura per làser amb díodes soldadura per làser amb díodes soldadura per làser de gas soldadura per làser d'estat sòlid soldadura per percussió soldadura per pressió soldadura per pressió en calent soldadura per pressió en fred soldadura per pressió en fred soldadura per pressió oxigàs soldadura per protuberàncies soldadura per protuberàncies directa soldadura per protuberàncies indirecta soldadura per punts soldadura per punts directa soldadura per punts en sèrie soldadura per punts indirecta soldadura per punts MIG soldadura per punts múltiples soldadura per punts múltiples soldadura per punts per arc soldadura per punts per arc amb elèctrode consumible soldadura per punts TIG soldadura per radiació lluminosa soldadura per resistència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per resistència per punts soldadura per ultrasons soldadura per un sol costat soldadura plana soldadura provisional soldadura resistent soldadura robotitzada soldadura seca hiperbàrica soldadura semiautomàtica soldadura sota l'aigua soldadura TIG soldadura TIG autògena soldadura TIG autògena soldadura TIG pulsada soldadura totalment mecanitzada sòlid solidificació solució solució aquosa solució de rentatge solució sòlida solució sòlida de substitució solució sòlida intersticial solut solvent sorbita soroll soroll ambiental soroll de fons sorra d'olivina sorrejat sorrejat sorrejat abrasiu sorrera sorrera sortida sostre subconjunt

Castellà
soldeo láser con diodos soldeo láser con diodos soldeo láser de gas soldeo láser de estado sólido soldeo por percusión soldeo por presión soldeo por presión en caliente soldeo por presión en frío soldeo por presión en frío soldeo por presión oxigás soldeo por protuberancias soldeo por protuberancias directo soldeo por protuberancias indirecto soldeo por puntos soldeo por puntos directo soldeo por puntos en serie soldeo por puntos indirecto soldeo por puntos MIG soldeo por puntos múltiples soldeo por puntos múltiples soldeo por puntos por arco soldeo por puntos por arco con electrodo consumible soldeo por puntos TIG soldadura por radiación luminosa soldeo por resistencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldadura por resistencia por puntos soldeo por ultrasonidos soldeo por un solo lado soldadura plana soldadura provisional soldadura resistente soldeo robotizado soldeo seco hiperbárico soldeo semiautomático soldeo bajo el agua soldeo TIG soldeo TIG autógeno soldeo TIG autógeno soldeo TIG pulsado soldeo totalmente mecanizado sólido solidificación solución solución acuosa solución de lavado solución sólida solución sólida de sustitución solución sólida intersticial soluto solvente sorbita ruido ruido ambiental ruido de fondo arena de olivino chorreado abrasivo chorreado con arena chorreado abrasivo arenero arenero salida techo subconjunto

Anglès
semi‐conductor laser welding diode laser welding gas laser welding solid state laser welding percussion welding pressure welding hot pressure welding cold pressure welding cold welding oxy‐fuel gas pressure welding projection welding direct projection welding indirect projection welding spot welding direct spot welding series spot welding indirect spot welding MIG spot welding multiple spot welding multi spot welding arc spot welding metal‐arc spot welding TIG spot welding light radiation welding resistance welding (RW) high‐frequency resistance welding high‐frequency upset welding HF resistance welding resistance spot weld (RSW) ultrasonic welding single‐side welding flush weld temporary weld strength weld robotic welding hyperbaric dry welding semi‐automatic welding underwater welding gas tungsten arc welding (GTAW) autogenous TIG welding autogenous gas tungsten arc welding using inert gas TIG pulsed arc welding fully mechanized welding solid solidification solution aqueous solution wash solution solid solution substitutional solid solution interstitial solid solution solute solvent sorbite noise ambient noise background noise olivine sand sandblasting sandblasting abrasive blasting wheel scotch sandbox output roof subassembly

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 55 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
subcontractista sublimació subministrament subministrament substància substància diamagnètica substància ferromagnètica substància paramagnètica subsuperfície sulfocarbonitruració sulfuració superaliatge superconductivitat superelasticitat superfície superfície de contacte superfície de contacte del fleix superfície de la soldadura ondulada superfície d'esquinçament superfície irregular superplasticitat supervisió suplent suplent del coordinador de soldadura responsable suport suport anterior suport anular suport de la transmissió suport dels eixos muntats suport permanent suport posterior suport temporal suports de la transmissió suports de molla suports per a plaques indicadores susceptibilitat a l'esquerdament susceptibilitat magnètica suspensió del motor suspensió del transformador sutge tac silenciador tall tall amb flama tall amb flama tall amb pólvores tall amb raig d'aigua tall de piles tall per arc‐aire tall per arc‐aire tall per arc‐oxigen tall per arc‐plasma tall per arc‐plasma tall per arc‐plasma amb aire tall per arc‐plasma amb gas oxidant tall per arc‐plasma d'alta tolerància tall per arc‐plasma sense gas oxidant tall per fusió làser tall per làser tall per làser tall per làser amb raig de gas tall per sublimació làser tall tèrmic taller taló tanc tanc de combustible

Castellà
subcontratista sublimación suministro suministro sustancia sustancia diamagnética sustancia ferromagnética sustancia paramagnética subsuperficie sulfocarbonitruración sulfuración superaleación superconductividad superelasticidad superficie superficie de contacto superficie de contacto del fleje superficie de la soldadura ondulada superficie de desgarre superficie irregular superplasticidad supervisión suplente suplente del coordinador de soldeo responsable respaldo soporte anterior anillo soporte soporte de transmisión apoyos de los ejes montados respaldo permanente soporte posterior respaldo temporal apoyos de la transmisión apoyos de muelle apoyos para placas indicadoras susceptibilidad al agrietamiento susceptibilidad magnética suspensión del motor suspensión del transformador hollín silentbloc corte corte con llama corte con llama corte con polvo corte con chorro de agua corte de paquetes corte por arco con aire corte por arco con aire corte por arco con oxígeno corte con plasma corte con plasma corte con plasma con aire corte con plasma con gas oxidante corte con plasma de alta tolerancia corte con plasma sin gas oxidante corte por fusión láser corte con láser corte con láser corte por láser con chorro de gas corte por sublimación láser corte térmico taller talón tanque tanque de combustible

Anglès
subcontractor sublimation delivery supply substance diamagnetic substance ferromagnetic substance paramagnetic substance subsurface sulfocarbonitriding sulphidization superalloy superconductivity superelasticity surface faying surface foil contact surface weld surface with bead ripples torn surface irregular surface superplasticity surveillance deputy deputy of the responsible welding coordinator backing front support backing ring transmission suspension wheelset mountings permanent backing back support temporary backing transmission suspension spring supports holders for index plates susceptibility to cracking magnetic susceptibility engine suspension transformer suspension soot silent block cutting oxygen cutting flame cutting powder cutting waterjet cutting stack cutting air arc cutting air carbon arc cutting oxygen arc cutting plasma cutting plasma arc cutting air plasma cutting plasma cutting with oxidising gas high‐tolerance plasma cuting plasma cutting without oxidising gas laser fusion cutting laser beam cutting laser cutting gas jet laser cutting laser sublimation cutting thermal cutting workshop root face tank fuel tank

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 56 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
tanc de gas a pressió tancaments metàl∙lics tangent tàntal (Ta) tasca tasca de soldadura tascó tauler de control taxa d'alimentació del filferro taxa de dilució tècnic aplicador europeu d'adhesius (EAB) tècnic internacional de soldadura (IWT) tècnica d'arrossegament tècnica de soldadura tècnica d'empenta tecnologia tecnologia dels materials tefló temperatura temperatura ambient temperatura de manteniment del prescalfament temperatura de prescalfament temperatura de soldadura temperatura de transició dúctil‐fràgil temperatura entre passades temps temps d'arc temps d'arc temps de cicle temps de forja temps de fricció temps de la intensitat de recalcament temps de manteniment temps de pulsació temps de recalcament temps de refredament temps de repòs temps de resposta temps de soldadura temps d'escalfament temps d'espurneig temps previ a la forja tenacitat tensió (elèctrica) tensió (mecànica) tensió d'acceleració tensió de càrrega tensió de l'arc tensió d'encebament tensió en el buit (tensió màxima en circuit obert) tensió residual de soldadura tensions internes tensions residuals terme termofluència termòmetre terra textura timoneria de fre tira de paper de vidre tirant de fre titanat de bari titani (Ti) tolerància tolerància de mecanització topall

Castellà
tanque de gas a presión carpintería metálica tangente tantalio (Ta) tarea tarea de soldeo calzo panel de control tasa de alimentación del alambre tasa de dilución técnico aplicador europeo de adhesivos (EAB) técnico internacional de soldadura (IWT) técnica de arrastre técnica de soldeo técnica de empuje tecnología tecnología de los materiales teflón temperatura temperatura ambiente temperatura de mantenimiento del precalentamiento temperatura de precalentamiento temperatura de soldeo temperatura de transición dúctil‐frágil temperaturas entre pasadas tiempo tiempo de arco tiempo de arco tiempo de ciclo tiempo de forja tiempo de fricción tiempo de la intensidad de recalcado tiempo de mantenimiento tiempo de pulsación tiempo de recalcado tiempo de enfriamiento tiempo de reposo tiempo de respuesta tiempo de soldeo tiempo de calentamiento tiempo de chisporroteo tiempo anterior a la forja tenacidad tensión (eléctrica) tensión (mecánica) tensión de aceleración tensión de carga tensión del arco tensión de cebado tensión en vacío (tensión máxima en circuito abierto) tensión residual de soldeo tensiones internes tensiones residuales término termofluencia termómetro suelo textura timonería de freno tira de papel de lija tirantes de freno titanato de bario titanio (Ti) tolerancia tolerancia de mecanización tope

Anglès
pressure gas tank hardware ironmongery tangent tantalum (Ta) task welding task wedge control panel wire feed rate dilution rate european adhesive bonder (EAB) international welding technologist (IWT) pull technique welding technique push technique technology materials technology teflon temperature room temperature preheat maintenance temperature preheating temperature welding temperature ductile‐to‐brittle transition temperature interpass temperature time arcing time arc time cycle time forge time friction time upset current time hold time pulse time upset time cool time dwell time response time welding time heat time flashing time forge delay time toughness voltage stress accelerating voltage charging voltage arc voltage striking voltage no‐load voltage (open circuit voltage) residual welding stress residual stress residual stress term creep thermometer land texture brake rods sandpaper strip brake rods barium titanate titanium (Ti) tolerance machining tolerance butt

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 57 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
tori (Th) toriat torn torn automàtic torn copiador torn universal torn vertical tornavís tornavís de boca plana tornavís d'estrella tornejament tornejar torner torrefacció torrefacció completa torsió totxo de fusta tou tovera tractament tractament de superfície tractament digital d'imatges tractament electroquímic tractament mecànic tractament químic tractament superficial tractament tèrmic tractament tèrmic posterior a la soldadura (PWHT) tractament termomecànic tractament termoquímic tractar tractat trajectòria tram tramesa tramvia tramvia tramvia transbordador transbordador transductor transferència transferència de metall transferència de metall freda (CMT) transferència globular transferència per curtcircuit transferència per curtcircuit transferència pulsada transferència spray transformador transformador de soldadura transgranular transimissió per fibra òptica transmissió transport transport ferroviari transport multimodal transport multimodal trau trau allargat trau rodó travesser travesser ballador travesser intermig travesser intermig del bastidor inferior travesser intermig del bogi

Castellà
torio (Th) toriado torno torno automático torno de copiar torno universal torno vertical destornillador destornillador boca estampada destornillador boca estrella torneado tornear tornero tostación tostación completa torsión tarugo blando tobera tratamiento tratamiento de superficie tratamiento digital de imágenes tratamiento electroquímico tratamiento mecánico tratamiento químico tratamiento superficial tratamiento térmico tratamiento térmico posterior al soldeo (PWHT) tratamiento termomecánico tratamiento termoquímico tratar tratado trayectoria vano envío tranvía tranvía tranvía transbordador pasarela de cargamento transductor transferencia transferencia de metal transferencia de metal fría (CMT) transferencia globular transferencia por cortocircuito transferencia por cortocircuito transferencia pulsada transferencia spray transformador transformador de soldeo transgranular transmisión por fibra óptica transmisión transporte transporte ferroviario transporte multimodal transporte multimodal agujero agujero alargado agujero circular traviesa traviesa bailadora traviesa intermedia traviesa intermedia del bajo bastidor traviesa intermedia del bogi

Anglès
thorium (Th) thoriated lathe automatic lathe copying lathe universal lathe vertical lathe screwdriver screwdriver forged tip screwdriver Phillips tip tourning turn turner roasting dead roasting torsion dowel soft nozzle treatment surface treatment digital image processing electrochemical treatment mechanical treatment chemical treatment surface treatment heat treatment post‐weld heat treatment (PWHT) thermomechanical treatment thermochemical treatment treat treated path span shipping tram tramcar tramway travelling platform traverser transducer transfer metal transfer cold metal transfer (CMT) globular transfer dip transfer short‐circuit transfer pulsed transfer spray transfer transformer arc welding transformer transgranular optical fibre delivery transmission transportation rail transport combined rail‐road transport piggyback traffic hole elongated hole circular hole cross member swing bolster cross bearer underframe cross bearer bogie cross bearer

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 58 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
treball de soldadura trefilador trefilat trefilatge tremp tremp amb bufador tremp austenític tremp austenític tremp bainític tremp de deformació tremp de deformació tremp de l'acer tremp del titani tremp directe tremp doble tremp escalonat tremp escalonat martensític tremp isotèrmic tremp martensític tremp simple tremp superficial trempabilitat tren tren [transport] tren d'acabats tren de gran velocitat tren de laminatge tren duo trepant trepant trepar trespeus triangle triangle isòsceles triangles de fre trifàsic troostita tub tub de contacte tub de raigs X tub detector de curta durada tub detector de llarga durada tub fluorescent tuber industrial tungstè (W) turbina ull ulleres ulleres de protecció ultrasó ultraviolat uniforme uniformitat uniformitat unió unió a topar unió a topar en T unió adhesiva unió adhesiva unió collada unió cruciforme unió de material dissimilars unió en angle unió en cantell unió en cantonada unió en creu

Castellà
trabajo de soldeo trefilador trefilado trefilado temple temple con soplete hipertemple hipertemple austemple temple de deformación temple de deformación temple del acero temple del titanio temple directo temple doble temple escalonado martemple temple isotérmico temple martensítico temple sencillo temple superficial templabilidad tren tren [transporte] tren de acabado tren de alta velocidad tren de laminado tren dúo taladro taladro taladrar trébede triángulo triángulo isósceles triángulos de freno trifásico troostita tubo tubo de contacto tubo de rayos X tubo detector de corta duración tubo detector de larga duración tubo fluorescente tubero industrial volframio (W) turbina ojo gafas gafas de protección ultrasonido ultravioleta uniforme uniformidad uniformidad unión unión a tope unión a tope en T unión adhesiva unión adhesiva unión atornillada unión cruciforme unión de materiales disimilares unión en ángulo unión en canto unión en esquina unión en cruce

Anglès
welding task wire drawer wire drawn wire drawing quenching flame hardening quench annealing solution annealing austempering work hardening strain hardening hardening titanium quenching direct hardening double hardening hot quenching martempering isothermal hardening martensitic quenching single hardening superficial hardening hardenability set train [transport] finishing line high‐speed train mill train two‐high rolls drill borer drill trivet triangle isosceles triangle brake triangles three‐phase troostite tube contact tube X‐ray tube short term detector tube long term detector tube fluorescent lamp pipe fitter tungstene (W) turbine eye goggle filter lens ultrasound ultraviolet uniform consistency uniformity joint butt joint T‐butt joint bonded joint adhesive joint bolted joint cruciform joint dissimilar material joint angle joint edge joint corner joint cross joint

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 59 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
unió en T unió en T unió encavalcada unió heterogènia unió homogènia unió múltiple unió paral∙lela unió soldada unió tub‐placa tubular unitat unitat de producte unitat de soldadura untura utillatge vacant vacuòmetre vagó vagó automotor vagó basculant vagó de baranes vagó de bogis vagó de mercaderies vagó de passatgers vagó de transport de contenidors vagó restaurant vagó restaurant valor valor mitjà vàlvula vàlvula antiretrocés vàlvula de seguretat vanadi (V) vapor vaporització vareta vareta d'aportació vareta massissa vareta revestida vareta tubular variable addicional variable de soldadura variable essencial variable no essencial vehicle ferroviari vehicle ferroviari velocitat velocitat velocitat d'alimentació del filferro velocitat d'avanç velocitat d'avanç velocitat de corrosió velocitat de deposició velocitat de forja velocitat de fricció velocitat de fusió velocitat de fusió velocitat de recalcament velocitat de refredament velocitat de soldadura velocitat d'escalfament velocitat d'espurneig ventilació verificació verificació d'aliatges (AV) vida a fatiga videoscopi

Castellà
unión en T unión en T unión a solape unión heterogénea unión homogénea unión múltiple unión paralela unión soldada unión tubo‐placa tubular unidad unidad de producto unidad de soldeo untado utillaje vacante vacuómetro vagón vagón automotor vagón basculante vagón de teleros vagón de bogies vagón de mercancías coche de viajeros vagón portacontenedores coche restaurante coche restaurante valor valor medio válvula válvula antiretroceso válvula de seguridad vanadio (V) vapor vaporización varilla varilla de aportación varilla maciza varilla revestida varilla tubular variable adicional variable de soldeo variable esencial variable no esencial vehículo ferroviario vehículo ferroviario velocidad velocidad velocidad de alimentación del alambre velocidad de avance velocidad de avance velocidad de corrosión velocidad de deposición velocidad de forja velocidad de fricción velocidad de fusión velocidad de fusión velocidad de recalcado velocidad de enfriamiento velocidad de soldeo velocidad de calentamiento velocidad de chisporroteo ventilación verificación verificación de aleaciones (AV) vida a fatiga videoscopio

Anglès
T‐joint T‐joint lap joint heterogeneous joint homogeneous joint multiple joint parallel joint welded joint tube to tube‐plate joint unit unit of product welding unit buttering tooling vacancy vacuum gauge wagon power wagon tipping wagon wagon with stanchions bogie wagon freight wagon passenger coach container wagon dining coach restaurant coach value mean value valve flashback arrester relief valve vanadium (V) steam vaporisation rod filler rod solid rod flux‐coated rod tubular cored rod additional variable welding variable essential variable non essential variable rail vehicle railway vehicle rate speed wire feed speed rate of travel travel speed corrosion rate deposition rate forging speed friction speed melting rate burn‐off rate upset speed cooling rate welding speed heating rate flashing speed ventilation verification alloy verification (AV) fatigue life videoscope

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 60 de 173

 Vocabulari de Soldadura                                                         Indexació en Català
Català
vídia vidre vidre antienlluernament vidre de protecció vidre de soldadura vinclament vis visió artificial (visió per ordinador) visualitzador volandera volt voltímetre volum volum de la producció soldada vora vora aixecada vores rectes xamfrà xamfrà en aresta viva xapa xapa xapa de canaleta xapa nervada xapa perforada xassís xifra xuclet xuclet d'arrel xuclet de cràter xuclet de cràter obert xuclet interdendrític zinc (Zn) zincatge zircó zirconi (Zr) zircònia zircònia zona zona afectada tèrmicament (ZAT) zona de fusió zona de respiració zona de soldadura

Castellà
metal duro vidrio vidrio antideslumbrante cristal de protección cristal de soldeo pandeo tornillo visión artificial (visión por ordenador) visualizador arandela voltio voltímetro volumen volumen de la producción de soldeo borde borde levantado bordes rectos chaflán chaflán en arista viva chapa chapa chapa ondulada chapa nervada chapa perforada chasis cifra rechupe rechupe de la raíz rechupe de cráter rechupe de cráter abierto rechupe interdendrítico zinc (Zn) zincado zircón zirconio (Zr) zirconita zirconia zona zona afectada térmicamente (ZAT) zona de fusión zona de respiración zona de soldadura

Anglès
widia glass nonreflecting glass welding filter welding glass buckling screw artificial vision (computer vision) display washer volt voltmeter volume extent of the welding production edge raised edge close square bevel feather edge plate flange corrugated sheet metal ribbed sheet metal perforated sheet metal chassis digit shrinkage cavity root concavity crater pipe end crater pipe interdendritic shrinkage zinc (Zn) zinc plating zircon zirconium (Zr) zirconia zirconia zone heat‐affected zone (HAZ) fusion zone breathing zone weld zone

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 61 de 173

Castellano

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
a simple vista a tope abertura abertura de la raíz abertura de la raíz abertura de la raíz incorrecta en la soldadura en angle abrasión abrasivo abrazadera absorción acabado accesorio de soldeo accesorios de soldeo aceptación acería acero acero agrio acero al carbono acero al cromo acero al cromomolibdeno acero al cromoníquel acero al cromotungsteno acero al cromovanadio acero al manganeso acero al níquel acero al silicio acero aleado acero altamente aleado acero austenítico acero austenítico sensibilizado acero autopatinable acero autotemplable acero bonificado acero calmado acero cementado acero cincado acero colado acero corrugado acero cuadrado acero de alta resistencia (HSS) acero de alta resistencia avanzado (AHSS) acero de armar acero de calidad acero de cementación acero de embutición acero de fácil mecanización acero de forja acero de forja acero de grano fino acero de moldeo acero débilmente aleado acero débilmente aleado de alta resistencia (HSLA) acero DP acero dulce acero dúplex acero duro acero efervescente acero estampado acero estirado acero estructural acero ferrítico acero fino acero forjado acero fundido acero fundido al crisol acero galvanizado

Catalán
a ull nu a topar obertura obertura de l'arrel obertura de l'arrel obertura de l'arrel incorrecta en la soldadura en angle abrasió abrasiu abraçadora absorció acabat accessori de soldadura accessoris de soldadura acceptació acereria acer acer agre acer al carboni acer al crom acer al crommolibdè acer al cromníquel acer al cromtungstè acer al cromvanadi acer al manganès acer al níquel acer al silici acer aliat acer fortament aliat acer austenític acer austenític sensibilitzat acer patinable acer autotrempant acer bonificat acer calmat acer cementat acer zincat acer colat acer corrugat acer quadrat acer d'alta resistència (HHS) acer d'alta resistència avançat (AHSS) acer d'armar acer de qualitat acer de cementació acer d'embotició acer de fàcil mecanització acer forjable acer de forja acer de gra fi acer d'emmotllament acer feblement aliat acer feblement aliat d'alta resistència (HSLA) acer DP acer dolç acer dúplex acer dur acer efervescent acer estampat acer estirat acer estructural acer ferrític acer fi acer forjat acer fos acer fos al gresol acer galvanitzat

Inglés
by naked eye butt gap root gap root spacing incorrect root gap for fillet weld abrasion abrasive clamp absorption finishing welding fixture welding accessories acceptance steelworks steel brittle steel carbon steel chromium steel chromium‐molybdenum steel chromium‐nickel steel chromium‐tungsten steel chromium‐vanadium steel manganese steel nickel steel silicon steel alloy steel high‐alloy steel austenitic steel sensitized austenitic steel weather‐resistant steel self‐hardening steel hardened and tempered steel killed steel blister steel zinc‐plated steel cast steel deformed bar square steel bar high strength steel (HSS) advanced high strength steel (AHSS) reinforcing steel fine steel case hardening steel drawing steel free cutting steel forging quality steel forging quality steel fine grain steel casting steel low‐alloy steel HSLA steel (high strength low‐alloy steel) DP steel (dual phase) mild steel duplex steel hard steel unkilled steel drop‐forged steel drawn steel structural steel ferritic steel refined steel forged steel cast steel crucible cast steel galvanized steel

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 64 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
acero Hadfield acero hipereutectoide acero hipoeutectoide acero inoxidable acero laminado acero laminado en caliente acero maraging acero martensítico acero microaleado acero moldeado acero no aleado acero normalizado acero patentado acero perlítico acero plaqueado acero rápido acero redondo acero refractario acero refractario acero resistente a la fluencia acero semicalmado acero trefilado acero TRIP acetileno (etino) (C2H2) acetileno disuelto acetona ácido ácido clorhídrico ácido nítrico ácido oxálico ácido pícrico aclarado acodado acondicionamiento acoplador acoplamiento acoplamiento de tracción acortamiento acritud acritud acuerdo acuerdo de la soldadura acuerdo del cordón acuerdo incorrecto acuñación adenda adhesivo adhesivo estructural admisible adsorción afilado afino afino al viento afino de grano afino electrolítico afino líquido afino por refusión al vacío afino por zonas agente químico agregado policristalino agrietamiento agrietamiento en caliente agrietamiento en frío agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC) agrietamiento inducido por hidrógeno orientado por  tensiones (SOHIC)

Catalán
acer Hadfield acer hipereutectoide acer hipoeutectoide acer inoxidable acer laminat acer laminat en calent acer maràging acer martensític acer microaliat acer emmotllat acer no aliat acer normalitzat acer patentat acer perlític acer aplacat acer ràpid acer rodó acer refractari acer refractari acer resistent a la fluència acer semicalmat acer trefilat acer TRIP acetilè (etí) (C2H2) acetilè dissolt acetona àcid àcid clorhídric àcid nítric àcid oxàlic àcid pícric esbandida colzat condicionament acoblador acoblament acoblament de tracció escurçament acritud acritud acord acord de la soldadura acord del cordó acord incorrecte encunyació addenda adhesiu adhesiu estructural admissible adsorció esmolada afinament afinament per aire afinament del gra afinament electrolític afinament líquid afinament per refusió al buit afinament per zones agent químic agregat policristal∙lí esquerdament esquerdament en calent esquerdament en fred esquerdament induït per hidrogen (HIC)

Inglés
Hadfield manganese steel hypereutectoid steel hypoeutectoid steel stainless steel rolled steel hot rolled steel maraging steel martensitic steel microalloyed steel cast steel nonalloy steel normalized steel patented steel perlitic steel clad steel high‐speed steel circular form tool heat‐resisting steel high‐temperature steel creep‐resisting steel semikilled steel drawn steel TRIP steel (transformation induced plasticity) acetyline (ethyne) (C2H2) dissolved acetylene acetone acid chlorhydric acid nitric acid oxalic acid picric acid rinsing knee bend buffering coupler coupling traction coupling shortening strain hardening embrittlement toe weld toe bead toe incorrect weld toe stamping addenda adhesive structural adhesive admissible adsorption sharpening refining converting grain refining electrolytic refining liquid refining refining by remelting in vacuum zone refining chemical agent polycrystalline aggregate cracking hot cracking cold cracking hydrogen induced cracking (HIC)

esquerdament induït per hidrogen i orientat per tensions  stress‐oriented hydrogen induced cracking (SOHIC) (SOHIC)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 65 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC) agrietamiento por relajación de tensiones agrupación agrupamiento agua agua de lavado agua de refrigeración agua de refrigeración auxiliar agua desionizada agua destilada aguas abajo aguas arriba agujero agujero agujero alargado agujero circular aire aire comprimido aislamiento térmico aislante ajustador de moldes ajustador de soldadura por resistencia ajuste ajuste manual al tresbolillo al tresbolillo álabe alambre de aportación alambre electrodo alambre electrodo macizo alambre electrodo tubular alambre macizo alambre trefilado alambre tubular alambre tubular con relleno metálico alambre tubular relleno de fundente alambrón alargamiento alargamiento porcentual de fractura albarán alcance aleación aleación binaria aleación ferrosa aleación ligera aleación no ferrosa aleación refractaria aleación ternaria aleación ultraligera alfágeno alicates alicates alimentación adicional de gas de protección alimentación del alambre alimentador de polvo almacenamiento alnico alpax alta frecuencia (HF) alto horno altura altura de la protuberancia alumel alúmina alúmina fundida aluminio (Al)

Catalán
esquerdament per corrosió sota tensió (SCC) esquerdament per relaxació de tensions agrupació agrupació aigua aigua de rentatge aigua de refrigeració aigua de refrigeració auxiliar aigua desionitzada aigua destil∙lada aigües avall aigües amunt forat trau trau allargat trau rodó aire aire comprimit aïllament tèrmic aïllant ajustador de motlles ajustador de soldadura per resistència ajust ajust manual a portell a portell àlep filferro d'aportació filferro elèctrode filferro elèctrode massís filferro elèctrode tubular filferro massís filferro trefilat filferro tubular filferro tubular farcit amb metall filferro tubular farcit amb fundent fil de màquina allargament allargament percentual de fractura albarà abast aliatge aliatge binari aliatge ferri aliatge lleuger aliatge no ferri aliatge refractari aliatge ternari aliatge ultralleuger alfagen alicates alicates alimentació addicional de gas de protecció alimentació del filferro alimentador de pólvores emmagatzematge alnico alpax alta freqüència (HF) alt forn altura altura de la protuberància alumel alúmina alúmina fosa alumini (Al)

Inglés
stress‐corrosion cracking (SCC) stress‐relief cracking array grouping water wash water cooling water auxiliary cooling water deionized water distilled water downstream upstream bore hole elongated hole circular hole air compressed air thermal insulation insulator metal foundry pattern‐maker resistance weld setter adjustment manual adjustment staggered spaced blade filler wire wire electrode solid wire electrode tubular cored electrode solid wire drawn wire tubular cored electrode metal cored electrode flux cored electrode wire rod elongation percent elongation at fracture delivery order scope alloy binary alloy iron alloy light alloy nonferrous alloy heat‐resisting alloy ternary alloy ultralight alloy alphagenic pliers plyers additional supply of shielding gas wire feed powder feeder storage alnico alpax high frequency (HF) blast furnace height projection height alumel alumina fused alumina aluminium (Al)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 66 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
aluminio (Al) aluminio anodizado amiante amolado amolado excesivo amortiguador amortiguadores de choque amortiguadores de vibraciones amperímetro amperio amplitud amplitud de oscilación ampolla ampollamiento análisis análisis granulométrico análisis granulométrico análisis por combustión e infrarrojo análisis termogravimétrico análisis termomecánico ancho de la pieza de trabajo ancho de la soldadura anchura anchura de la cara preparada anchura de la preparación anchura de la protuberancia anchura de la raíz anchura de la unión anchura del fleje anchura del solape anchura excesiva de la soldadura anchura irregular anés ángulo ángulo de acuerdo de la soldadura ángulo de acuerdo incorrecto ángulo de afilado ángulo de inclinación ángulo de rotación ángulo de trabajo ángulo de visión ángulo del bisel, chaflán ángulo del soplete ángulo entre caras ángulo recto anilla de elevación anillo de respaldo permanente anillo de respaldo temporal anillo soporte anión anisotropía anodización anodizado ánodo ánodo de sacrificio antecedentes antiincrustante antioxidante apéndice final apéndice inicial aporte térmico apoyos de la transmisión apoyos de los ejes montados apoyos de muelle apoyos para placas indicadoras aptitud para el uso

Catalán
alumini (Al) alumini anoditzat amiant amolat amolat excesiu amortidor amortidors de xoc amortidors de vibracions amperímetre ampere amplitud amplitud d'oscil∙lació butllofa rebuf anàlisi anàlisi granulomètrica anàlisi granulomètrica anàlisi per combustió i infraroig anàlisi termogravimètrica anàlisi termomecànica amplada de la peça de treball amplada de la soldadura amplada amplada de la cara preparada amplada de la preparació amplada de la protuberància amplada de l'arrel amplada de la unió amplada del fleix amplada del cavalcament amplada excesiva de la soldadura amplada irregular arnès angle angle d'acord de la soldadura angle d'acord incorrecte angle d'esmolada angle d'inclinació angle de rotació angle de treball angle de visió angle del bisell, xamfrà angle del bufador angle entre cares angle recte anella d'elevació anella de suport permanent anella de suport temporal suport anular anió anisotropia anodització anoditzat ànode ànode de sacrifici antecedents antiincrustant antioxidant apèndix final apèndix inicial aportació tèrmica suports de la transmissió suport dels eixos muntats suports de molla suports per a plaques indicadores aptitud per a l'ús

Inglés
aluminum (Al) anodized aluminum asbestos grinding underflushing shock absorber shock absorbers vibration dampers ampermeter ampere amplitude weaving amplitude blister blistering analysis determination of particle size distribution sieve analysis combustion and infrared analysis thermogravimetric analysis thermomechanical analysis workpiece width weld width width width of prepared face width of preparation projection width root width joint width foil width lap width excessive weld width irregular width harness angle weld toe angle incorrect weld toe angle sharpening angle angle of slope angle of rotation work angle angle of vision bevel angle torch angle included angle right angle lashing ring permanent backing ring temporary backing ring backing ring anion anisotropy anodizing anodized anode sacrificial anode foreword antifouling agent antioxidant run‐off plate run‐on plate heat input (HI) transmission suspension wheelset mountings spring supports holders for index plates fitness‐for‐purpose

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 67 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
apuntalador arandela árbol cardan arco [eléctrico] arco constreñido arco doble arco errático arco no transferido arco piloto arco principal arco pulsado arco transferido arco transferido inverso área área de la sección transversal área proyectada área solapada arena de moldeo arena de olivino arenero arenero argón (Ar) arista arista de la cara de fusión arista de la cara de la preparación arista del talón arista lateral de la pieza de trabajo arista longitudinal de la preparación arista longitudinal de la unión aristas vivas armadura armadura postensada armadura pretensada armario de control armazón armazón armazón armazón de pantógrafo armazón del transformador arrabio arranque de virutas arrastre asbesto ascendente aserrado asimetría aspecto ataque [metalografía] atenuación atmósfera atmósfera protectora atomización auditoría aumento ausencia de fusión ausforming austemple austenita austenización autoclave autoportante autoridad autoridad de aceptación autoridad nacional de seguridad avance del chisporroteo

Catalán
apuntalador volandera arbre de Cardan arc [elèctric] arc constret arc doble arc erràtic arc no transferit arc pilot arc principal arc pulsat arc transferit arc transferit invers àrea àrea de la secció transversal àrea projectada àrea encavalcada arena d'emmotllament sorra d'olivina sorrera sorrera argó (Ar) aresta aresta de la cara de fusió aresta de la cara de la preparació aresta del taló aresta lateral de la peça de treball aresta longitudinal de la preparació aresta longitudinal de la unió arestes vives armadura armadura posttesada armadura pretesada armari de control carcassa carcassa carcassa estructura de pantògraf carcassa del transformador ferro colat arrencament de ferritja arrossegament asbest ascendent serratge asimetria aspecte atac [metal∙lografia] atenuació atmosfera atmosfera protectora atomització auditoria augment absència de fusió ausforming tremp bainític austenita austenització autoclau autoportant autoritat autoritat d'acceptació autoritat estatal de seguretat avanç de l'espurneig

Inglés
piler washer cardan shaft arc [electrical] constricted arc double arcing wandering arc non‐transferred arc pilot arc main arc pulsed arc transferred arc reversed transferred arc area cross‐sectional area projected area lapped area molding sand olivine sand wheel scotch sandbox argon (Ar) arris side of fusion face side edge of preparation side edge of root face side edge of workpiece longitudinal edge of preparation side of gap face sharp edges reinforcing iron poststressed reinforcement prestressed reinforcement switch cabinet framework casing housing pantographe frame transformer casing pig iron chip flow drag asbestos upstream sawing asymmetry appearance etching [metallography] attenuation atmosphere protective atmosphere atomization audit magnification no weld ausforming austempering austenite austenitizing autoclave self‐supporting authority acceptance authority national safety authority flashing travel

arista longitudinal de contacto entre los bordes levantados aresta longitudinal de contacte entre les vores aixecades abutment of raised edge

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 68 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
avería avería azufre (S) azufre (S) bainita bajo bastidor balanceo balancín de cuello de cisne banco de pruebas banda electrodo banda electrodo maciza banda electrodo tubular baño de fusión baño de sales baño de soldadura bar [presión] barandilla barandilla barandilla barra barra corrugada barra de acero barra de armadura barra transversal barras transversales de la timonería de freno barrena bastidor bastidor bastidor de apoyo bastidor de apoyo para equipos internos bastidor de asiento bastidor de bogie bastidor de instrumentos bastidor de ventana basura bauxita bebedero berilio (Be) bienes de equipo bifásico biometalúrgico bisel blando bloque bloque de calibración bloque de freno bloque de referencia bobina bobinado bobinadora boca bogie bomba de freno bonderización bonderizado boquilla boquilla de contacto boquilla de corte boquilla de soldeo borde borde de grano borde levantado bordes rectos boro (B) boroscopio botella [de gas]

Catalán
avaria avaria sofre (S) sofre (S) bainita bastidor inferior balanceig balancí de coll de cigne banc de proves banda elèctrode banda elèctrode massissa banda elèctrode tubular bany de fusió bany de sals bany de soldadura bar [pressió] barana barana barana barra barra corrugada barra d'acer barra d'armadura barra transversal barres transversal de la timoneria de fre barrina bastidor bastidor bastidor de suport estructures de suport per a equipaments interiors bastidor de seient bastidor de bogi bastidor d'instruments bastidor de finestra deixalla bauxita canal de colada beril∙li (Be) béns d'equipament bifàsic biometal∙lúrgic bisell tou bloc bloc de calibratge bloc de fre bloc de referència bobina bobinatge bobinadora boca bogi bomba de fre bonderització bonderitzat broquet broquet de contacte broquet de tall broquet de soldadura vora límit de gra vora aixecada vores rectes bor (B) boroscopi botella [de gas]

Inglés
breakdown malfunction sulfur (S) sulphur (S) bainite underframe sweep swan‐neck bearer test bench strip electrode solid strip electrode cored strip electrode molten pool salt bath weld pool bar [pressure] banister balustrade handrail bar corrugated bar steel bar reinforcement bar cross beam brake cross beams auger frame frame supporting frame supporting frame for internal parts seating frame bogie frame instrument rack window frame rubbish bauxite sprue bushing channel beryllium (Be) capital goods two‐phase biometallurgist bevel soft block calibration block brake unit reference block coil winding winding machine mouth bogie master brake cylinder bonderizing bonderized tip contact tip cutting tip welding tip edge grain boundary raised edge close square boron (B) borescope cylinder [gas]

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 69 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
botella de gas botón brazo brida broca de escoplear broca de metal duro broca de widia broca para metal bronce bronce de aluminio bronce de berilio bruñido bruto de soldeo bulón buril burinado butano cabeceo cabezal cabezal de corte cabezal de soldeo cabina de conducción cabina de extracción cable cable de conexión de dos conductores cable de conexión de un conductor cable de masa cables cables aislados con goma cables de soldeo cadena cadmio (Cd) caída libre caja de cambio caja de grasa caja del vehículo cajas de grasa calamina calcinación calcinación completa calcio (Ca) cálculo cálculo de cordones de soldadura caldera calderería calderero calentamiento calibración calibrador calibre calidad calmado calor calor específico calzo cámara cámara (espacio) cámara de constricción cámara de infrarrojos cámara de mezcla cámara de niebla salina cámara digital camión campo de aplicación campo magnético canal

Catalán
botella de gas botó braç brida broca de trau broca de vídia broca de vídia broca de ferro bronze bronze d'alumini bronze de beril∙li brunyiment soldadura en brut boló burí burinat butà capcineig capçal capçal de tall capçal de soldadura cabina de conducció cabina d'extracció cable cable de connexió de dos conductors cable de connexió d'un conductor cable de massa cables cables aïllats amb goma cables de soldadura cadena cadmi (Cd) caiguda lliure caixa de canvi caixa de greix caixa del vehicle caixes de greix escata calcinació calcinació completa calci (Ca) càlcul càlcul de cordons de soldadura caldera caldereria calderer escalfament calibratge calibrador calibrador qualitat calmatge calor calor específica tascó càmera cambra cambra de constricció càmera d'infraroigs cambra de mescla cambra de boira salina càmera digital camió camp d'aplicació camp magnètic canal

Inglés
gas cylinder button arm flange mortise bit masonry bit tungsten tip drill bit twist drill bit bronze aluminum bronze beryllium bronze burnishing as welded bolt punch chipping butene pitch head cutting head welding head driving cab exhaust booth lead double‐conductor connection cable single‐conductor connection cable ground lead cables rubber insulated cables welding leads chain cadmium (Cd) drop weight gearbox journal box vehicle body axleboxes scale burning dead burning calcium (Ca) calculation weld bead calculation boiler boiler shop boilermaker heating calibration calibrator caliper quality killing heat specific heat wedge camera chamber plenum chamber thermal imaging camera mixing chamber salt spray chamber digital camera truck scope magnetic field channel

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 70 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
cañón de electrones cañón de electrones de alta tensión cañón de electrones de baja tensión cañón de electrones de media tensión canto de la pieza de trabajo capa (pasada) capa (recubrimiento) capa de acondicionamiento capa de sellado capacidad capacidad calorífica capacidad calorífica capacidad calorífica capacidad de carga capacidad de producción capilaridad cara cara a soldar cara de fusión cara de la raíz cara inferior de la pieza de trabajo cara superior de la pieza de trabajo característica descendente característica dinámica característica eléctrica característica estática característica plana carbón carbonato carbonato de calcio (CaCO3) carbonitruración carbono (C) carburación carburante carburo carburo de silicio (SiC) carburo de volframio carcaj carcaj careta careta de soldador careta de soldador de sujeción manual careta de soldador sujeta a la cabez carga carga completa de camión (FTL) carga dinámica carga estática carga incompleta del contenedor (LCL) carga por contenedor completo (FCL) carpintería metálica cartela cascarilla casco casquillo categoría categoría de esfuerzo categoría de seguridad catión cátodo caucho caucho de silicona caudal caudal caudal de gas caudalímetro cavidad de contracción

Catalán
canó d'electrons canó d'electrons d'alta tensió canó d'electrons de baixa tensió canó d'electrons de mitja tensió cantell de la peça de treball capa (passada) capa (recobriment) capa de condicionament capa de segellament capacitat capacitat calorífica capacitat calorífica capacitat calorífica capacitat de càrrega capacitat de producció capil∙laritat cara cara a soldar cara de fusió cara de l'arrel cara inferior de la peça de treball cara superior de la peça de treball característica descendent característica dinàmica característica elèctrica característica estàtica característica plana carbó carbonat carbonat de calci (CaCO3) carbonitruració carboni (C) carburació carburant carbur carbur de silici (SiC) carbur de tungstè buirac carcaix careta careta de soldador careta de mà careta de cap càrrega càrrega completa de camió (FTL) càrrega dinàmica càrrega estàtica càrrega per a contenidor d'agrupatge (LCL) càrrega completa de contenidor (FCL) tancaments metàl∙lics cartel∙la escata casc casquet categoria categoria d'esforç categoria de seguretat catió càtode cautxú cautxú de silicona cabal cabal cabal de gas cabalímetre cavitat de contracció

Inglés
electron gun high voltage electron gun low voltage electron gun medium voltage electron gun plate edge layer (pass) coat buffer layer seal coat capacitance thermal capacity caloric capacity heat capacity load‐carrying production capacity capillarity face faying surface fusion face root face reverse side upper workpiece surface drooping characteristic dynamic characteristic electrical characteristic static characteristic flat characteristic coal carbonate calcium carbonate (CaCO3) carbonitriding carbon (C) carburizing carburizing carbide silicon carbide (SiC) tungsten carbide quiver quiver shield welder's shield welder's hand shield welder's face shield load full truck load (FTL) dynamic load static load less than container load (LCL) full container load (FCL) hardware ironmongery gusset plate scale helmet bushing category stress category safety category cation cathode rubber silicone rubber flow discharge gas flow rate flowmeter shrinkage cavity

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 71 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
cavidad de gas (sopladura) cebado cebado cebado del arco cebado del arco célula de carga celulosa cementación cementación cementación electrolítica cementación gaseosa cementación líquida cementación por carbono cementación por nitrógeno cementación sólida cementador cementita cemento cemento Portland central de botellas centrifugación cepillado cepillo metálico cerámico cerbatana cermet cerrajero cerrajero certificación certificado certificado de calidad certificado de cualificación de soldador chaflán chaflán en arista viva chapa chapa chapa de puerta chapa nervada chapa ondulada chapa perforada chasis chatarra chispa chispa chisporroteo chisporroteos chorreado chorreado abrasivo chorreado abrasivo chorreado con arena chorreado con granalla chorro de arena chorro de granalla cianuración cianuración ciclo de histéresis ciclo de operación ciclo de soldeo ciclo térmico cifra cilindro cilindros de freno cincel cincelador cinta aislante cinta autoadhesiva

Catalán
cavitat de gas (buf) encebament encebament encebament de l'arc encebament de l'arc cèl∙lula de càrrega cel∙lulosa cementació cementació cementació electrolítica cementació gasosa cementació líquida cementació per carboni cementació per nitrogen cementació sòlida cementador cementita cement ciment Pòrtland central de botelles centrifugació respatllat ribot metàl∙lic ceràmic sarbatana cermet serraller manyà certificació certificat certificat de qualitat certificat de qualificació del soldador xamfrà xamfrà en aresta viva xapa xapa placa de porta xapa nervada xapa de canaleta xapa perforada xassís ferralla guspira espurna espurneig partícules incandescents granejat sorrejat sorrejat abrasiu sorrejat granejat raig de sorra raig de granalla cianuració cianuració cicle d'histèresi cicle d'operació cicle de soldadura cicle tèrmic xifra cilindre cilindres de fre cisell cisellador cinta aïllant cinta autoadhesiva

Inglés
gas cavity (blowhole) arcing striking stray arc arc strike load cell cellulose case hardening cementation electrolytic cementation gas cementation cyaniding carburizing nitriding solid cementation cementer cementite cement Portland cement manifold system centrifugation brushing metal smoothing plane ceramic blowpipe cermet locksmith locksmith certification certificate quality certificate welder approval test certificate bevel feather edge flange plate striking plate ribbed sheet metal corrugated sheet metal perforated sheet metal chassis scrap spark spark flashing glowing particles blasting sandblasting abrasive blasting sandblasting gritblasting sandblast shotblast cyanidation cyaniding hysteresis loop duty cycle welding cycle thermal cycle digit cylinder brake cylinders chisel chaser insulating tape self‐bonding tape

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 72 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
cinta de plàstico cinta métrica cinta para la cabeza circuito de soldeo cisterna cizalla cizallamiento clase clase de ejecución clase de ejecución de la soldadura clase de inspección de la soldadura clasificación clavija clavija cliente coalescencia cobalto (Co) cobre cobre (Cu) cobre de alta conductividad cobre desoxidado cobre electrolítico cobre exento de oxígeno cobreado cobreado cobreado electrolítico cobreado químico cobresoldeo cobresoldeo cobresoldeo con arco cobresoldeo con arco cobresoldeo con gas cobresoldeo con gas cobresoldeo con láser cobresoldeo con láser cobresoldeo con plasma cobresoldeo con plasma cobresoldeo MIG cobresoldeo MIG cobresoldeo TIG cobresoldeo TIG coche coche articulado coche con pasillo central coche con pasillo lateral coche de dos pisos coche de viajeros coche restaurante coche restaurante coche‐cama coche‐furgón coche‐laboratorio coche‐litera codificación codificador código código de barras codo coeficiente coeficiente de conversión coeficiente de deposición coeficiente de dilatación térmica coeficiente de Poisson coercitividad cofre cofre de equipos autoportados

Catalán
cinta de plàstic cinta mètrica cinta pel cap circuit de soldadura cisterna cisalla cisallament classe classe d'execució classe d'execució de la soldadura classe d'inspecció de la soldadura classificació clavilla clavilla client coalescència cobalt (Co) aram coure (Cu) coure d'alta conductivitat coure desoxidat coure electrolític coure sense oxigen couratge courat couratge electrolític couratge químic soldadura forta de coure soldadura forta de coure soldadura forta de coure amb arc soldadura forta de coure amb arc soldadura forta de coure amb gas soldadura forta de coure amb gas soldadura forta de coure amb làser soldadura forta de coure amb làser soldadura forta de coure amb plasma soldadura forta de coure amb plasma soldadura forta de coure amb MIG soldadura forta de coure amb MIG soldadura forta de coure amb TIG soldadura forta de coure amb TIG cotxe cotxe articulat cotxe amb passadís central cotxe amb passadís lateral cotxe de dos pisos vagó de passatgers vagó restaurant vagó restaurant cotxe llit cotxe furgó cotxe laboratori cotxe llitera codificació codificador codi codi de barres colze coeficient coeficient de conversió coeficient de deposició coeficient de dilatació tèrmica coeficient de Poisson coercitivitat cofre cofre d'equipaments autoportants

Inglés
plastic tape tape measure headband welding circuit tank container shear shear class execution class weld performance class weld inspection class classification plug pin customer coalescence cobalt (Co) copper copper (Cu) high‐conductivity copper deoxidised copper electrolytic copper oxygen‐free copper copper plating copper plated copper electroplating chemical copper plating weld brazing braze welding arc weld brazing arc braze welding gas braze welding gas weld brazing laser weld brazing laser braze welding plasma arc weld brazing plasma arc braze welding gas metal arc braze welding gas metal arc weld brazing gas tungsten arc braze welding gas tungsten arc weld brazing coach articulated coach centre gangway coach side‐corridor coach double‐decker coach passenger coach dining coach restaurant coach sleeping coach composite coach laboratory coach couchette coach codification encoder code bar code elbow coefficient conversion coefficient deposition coefficient coefficient of thermal dilatation Poisson's ratio coercitivity box self‐supporting equipment box

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 73 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
cofre de equipos no autosoportado cojinete cojinete de rodamiento cojinete de rodamiento cola cola termofusible colada colada a presión colada al vacío colada centrífuga colada continua colada continua rotativa colada en coquilla colada en lingotera colada en surtidor colada en surtidor colada horizontal colada por gravedad colada vertical colapso colector colilla colilla collarín color color de revenido color de revenido compartimentación compatibilidad electromagnética competencia componente componente ferroviario componente ferroviario comportamiento en servicio composición composite composite de matriz cerámica composite de matriz metálica composite de matriz polimérica composite de nidode abeja composite laminado composite sandwich compresión cóncava concavidad concentración concentración de tensiones concentración media ponderada con el tiempo condensador [eléctrico] condiciones condiciones ambientales condiciones ambientales normales condiciones de contorno condiciones de soldeo condiciones normales condiciones técnicas de suministro conductímetro conductividad eléctrica conductividad térmica conductor [eléctrico] conector conexión configuración conformabilidad conformación conformación hidroplástica

Catalán
cofre d'equipaments no autoportants coixinet coixinet de rodolament coixinet de rodolament cola cola termofusible colada colada a pressió colada al buit colada centrífuga colada contínua colada contínua rotativa colada en conquilla colada en lingotera colada ascendent colada ascendent colada horitzontal colada per gravetat colada vertical col∙lapse col∙lector punta d'elèctrode burilla collar color color de reveniment color de reveniment compartimentació compatibilitat electromagnètica competència component component ferroviari component ferroviari comportament en servei composició compòsit compòsit de matriu ceràmica compòsit de matriu metàl∙lica compòsit de matriu polimèrica compòsit de niu d'abella compòsit laminat compòsit sandvitx compressió còncava concavitat concentració concentració de tensions concentració mitja ponderada amb el temps condensador [elèctric] condicions condicions ambientals condicions ambientals normals condicions de contorn condicions de soldadura condicions normals condicions tècniques de subministrament conductímetre conductivitat elèctrica conductivitat tèrmica conductor [elèctric] connector connexió configuració conformabilitat conformació conformació hidroplàstica

Inglés
non‐self‐supporting equipment box bearing antifriction bearing rolling bearing glue hot melt glue casting die casting vacuum casting centrifugal casting continuous casting rotary continuous casting chill casting ingot casting bottom casting uphill casting horizontal casting gravity casting vertical casting collapse manifold stub end stub collar colour visible oxide film temper colours partition electromagnetic compatibility competence part railway component rail component serviceability composition composite ceramic matrix composite metal matrix composite polymer matrix composite honeycomb composite laminate composite sandwich composite compression concave concavity concentration stress concentration time weighted average concentration capacitor conditions ambient conditions standard ambient conditions boundary conditions welding conditions standard atmosphere technical delivery conditions conductivity meter electrical conductivity thermal conductivity conductor [electrical] connector connection configuration formability forming hydroforming

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 74 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
conformación por explosión conformado conformidad conjunto conjunto heterogéneo conjunto soldado cono conocimiento constraste consumible cualificado consumible de soldeo ensayado consumibles de soldeo contacto contaminación contaminación atmosférica contaminación del electrodo contaminación por el metal base contenedor contenedor bajo el suelo contenedores de aire acondicionado contenedores de aire comprimido contenedores eléctricos contracción contracción en la raíz contracorriente contraensayo control de la calidad control dimensional (DC) control numérico (CN) conversión convertidor convertidor Bessemer convertidor de afino convertidor rotativo para soldeo convertidor Thomas convexa convexidad coordinación del soldeo coordinador de soldeo coordinador de soldeo responsable coordinador de soldeo subcontratado copela copelación coquilla cordón cordón con oscilación cordón de penetración cordón de respaldo cordón de reverso cordón de soldadura cordón recto cordón sobre chapa cordones opuestos desalineados corona correa corriente corriente [eléctrica] corriente abajo corriente alterna (CA) corriente arriba corriente continua (CC) corriente de Foucault corriente en chorro corriente inducida corriente pulsada corrosión

Catalán
conformació per explosió conformació conformitat conjunt conjunt heterogeni conjunt soldat con coneixement contrast consumible qualificat consumible de soldadura assajat consumibles de soldadura contacte contaminació contaminació atmosfèrica contaminació de l'elèctrode contaminació pel metall base contenidor contenidor sota terra contenidros d'aire condicionat contenidors d'aire comprimit contenidors elèctrics contracció contracció en l'arrel contra corrent contraassaig control de la qualitat control dimensional (DC) control numèric (CN) conversió convertidor convertidor Bessemer convertidor d'afinament convertidor rotatiu per a la soldadura convertidor Thomas convexa convexitat coordinació de la soldadura coordinador de soldadura coordinador de soldadura responsable coordinador de soldadura subcontractat copel∙la copel∙lació conquilla cordó cordó amb oscil∙lació cordó de penetració cordó de suport cordó de revers cordó de soldadura cordó recte cordó sobre xapa cordons oposats desalineats corona corretja corrent corrent [elèctric] corrent avall corrent altern (CA) corrent amunt corrent continu (CC) corrent de Foucault corrent en jet corrent induït corrent pulsat corrosió

Inglés
explosion forming cold working conformity assembly heterogeneous assembly weldment cone knowledge contrast approved consumable tested welding consumable welding consumables contact contamination atmospheric contamination electrode pick‐up pick‐up from parent metal container underfloor container air‐conditioning containers compressed air containers electrical containers shrinkage shrinkage grooves upstream re‐testing quality control dimensional control (DC) numerical control (NC) conversion converter Bessemer converter refining converter welding converter Thomas converter convex convexity welding coordination welding coordinator responsible welding coordinator subcontracted welding coordinator cupel cupellation chill bead weave bead penetration bead backing bead back bead weld bead stringer bead bead on plate misalignment of opposite runs corona strap stream current downstream alternating current (AC) upstream direct current (DC) eddy current jet stream eddy current pulsed current corrosion

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 75 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
corrosión atmosférica corrosión bacteriana corrosión bajo tensión corrosión biológica corrosión electroquímica corrosión galvánica corrosión intergranular corrosión intergranular de la soldadura corrosión por aireación diferencial corrosión por erosión corrosión por picaduras corrosión química corrosivo corrugado corte corte con chorro de agua corte con láser corte con láser corte con llama corte con llama corte con plasma corte con plasma corte con plasma con aire corte con plasma con gas oxidante corte con plasma de alta tolerancia corte con plasma sin gas oxidante corte con polvo corte de paquetes corte por arco con aire corte por arco con aire corte por arco con oxígeno corte por fusión láser corte por láser con chorro de gas corte por sublimación láser corte térmico cospel costilla costura cráter creces de chisporroteo creces de recalcado creces totales criolita crisol cristal cristal de protección cristal de soldeo cristalografía criterio criterios criterios de aceptación criterios de fallo cromado cromado cromado decorativo cromado duro cromel cromo (Cr) cualificación cualificación de la habilidad del soldador (WPQ) cualificación del operador de soldeo cualificación del procedimiento cuarzo cubierta protectora cubilote cuchara

Catalán
corrosió atmosfèrica corrosió bacteriana corrosió sota tensió corrosió biològica corrosió electroquímica corrosió galvànica corrosió intergranular corrosió intergranular de la soldadura corrosió per aeració diferencial corrosió per erosió corrosió per picadura corrosió química corrosiu corrugat tall tall amb raig d'aigua tall per làser tall per làser tall amb flama tall amb flama tall per arc‐plasma tall per arc‐plasma tall per arc‐plasma amb aire tall per arc‐plasma amb gas oxidant tall per arc‐plasma d'alta tolerància tall per arc‐plasma sense gas oxidant tall amb pólvores tall de piles tall per arc‐aire tall per arc‐aire tall per arc‐oxigen tall per fusió làser tall per làser amb raig de gas tall per sublimació làser tall tèrmic cospell costella costura cràter escreix d'espurneig escreix de recalcament escreix total criolita gresol cristall vidre de protecció vidre de soldadura cristal∙lografia criteri criteris criteris d'acceptació criteris de fallada cromatge cromat cromat decoratiu cromat dur cromel crom (Cr) qualificació qualificació de l'habilitat del soldador (WPQ) qualificació de l'operador de soldadura qualificació del procediment quars coberta protectora cubilot cullera

Inglés
atmospheric corrosion microbiologically influenced corrosion (MIC) stress corrosion biological corrosion wet corrosion galvanic corrosion intergranular corrosion weld decay corrosion by differential aeration erosion corrosion pitting dry corrosion corrosive corrugated cutting waterjet cutting laser beam cutting laser cutting oxygen cutting flame cutting plasma arc cutting plasma cutting air plasma cutting plasma cutting with oxidising gas high‐tolerance plasma cuting plasma cutting without oxidising gas powder cutting stack cutting air carbon arc cutting air arc cutting oxygen arc cutting laser fusion cutting gas jet laser cutting laser sublimation cutting thermal cutting blank rib seam crater flashing allowance upset allowance total allowance cryolite crucible crystal welding filter welding glass crystallography criterion criteria acceptance criteria failure criteria chromium plating chromium plated decorative chromium hard chromium chromel chromium (Cr) qualification welder performance qualification (WPQ) welding operator performance qualification (WOPQ) procedure qualification quartz cover plate cupola furnace ladle

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 76 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
cucharero cuerpo cilíndrico cumplimiento cumplir cuña cuño cupón de prueba cuproberilio cuprocromo cuproníquel curva curvado curvadora curvadora curvas de Wöhler curvatura cutter cuvierta damper daño dardo datos de soldeo decapado decapado alcalino decapado electrolítico decapado mecánico decapado por ácido decapado químico declaración decoletado decoletaje decoloración defecto definición deflectors de obstáculos deflexión deflexión electromagnética deformación deformación deformación deformación angular deformación elástica deformación excesiva deformación plástica delantal dendrita densidad densidad de energía media densidad de flujo magnético densidad luminosa del arco dentada deposición depósito (recipiente) depósito (revestimiento) depósito a presión (recipiente) depósito de aire comprimido depósito por proyección desbarbado desbarbadora desbarbadora desbaste desbaste desbaste desbaste cuadrado desbaste plano desbaste rectangular

Catalán
cullerer cos cilíndric compliment complir falca encuny cupó de prova cuproberil∙li cuprocrom cuproníquel corba corbament màquina corbadora corbadora corbes de Wöhler corbament cúter coberta dàmper dany dard dades de soldadura decapatge decapatge alcalí decapatge electrolític decapatge mecànic decapatge àcid decapatge químic declaració degollatge mecanització en barra decoloració defecte definició deflector d'obstacles deflexió deflexió electromagnètica deformació deformació deformació deformació angular deformació elàstica deformació excesiva deformació plàstica davantal dendrita densitat densitat d'energia mitja densitat de flux magnètic densitat lluminosa de l'arc dentada deposició dipòsit (recipient) dipòsit (revestiment) dipòsit a pressió (recipient) dipòsit d'aire comprimit dipòsit per projecció desbarbatge desbarbadora desbarbadora desbast desbast desbast desbast quadrat desbast pla desbast rectangular

Inglés
ladle operator cylindrical shell compliance fulfil wedge embossing die test piece beryllium bronze chromium copper cupronickel curve bending bending machine bender Wöhler curves camber cutter cover vibration dampers damage cone welding data pickling alkaline pickling electrolytic pickling mechanical pickling acid pickling chemical pickling statement bar‐turning bar‐turning discolouration defect definition obstacle deflector deflection electromagnetic deflection distortion strain deformation angular misalignment elastic strain excessive distortion plastic strain apron dendrite density average power density magnetic flux density luminous density of the arc serrated deposition vessel deposit pressure vessel compressed‐air reservoir spray deposit deburring fettling machine flash trimmer rough machining roughening bloom square bloom slab slab

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 77 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
desbaste superficial descarburación descarburación descarga eléctrica descendiente desecho desecho desengrase desfondamiento desfondamiento en posición horizontal desfondamiento en posición plana desfondamiento en una soldadura a solape desfondamiento en una soldadura en ángulo desfosforación desfosforación desgarramiento laminar desgasificación desgaste deslizamiento deslizamiento deslumbramiento desmagnetizar desmoldeador desmoldeadora desmoldeo desoxidación desoxidante despiece desplazamiento desplazamiento desprendimiento destello del arco destornillador destornillador boca estampada destornillador boca estrella desulfuración desulfuración desviación desviación de la geometría deseada desviación del haz desviación metalúrgica deszincificación detección detector detector de conductividad térmica (TCD) diagrama diagrama de DeLong diagrama de fase diagrama de Schaeffler diagrama S‐N diamagnético diamante diámetro diámetro de la lenteja diámetro de la protuberancia diámetro de la protuberancia anular diámetro de la soldadura diámetro del espárrago diámetro exterior diámetro interior diclorometano difracción difracción de rayos X (XRD) difracción del tiempo de vuelo (ToFD) difusión dilatación

Catalán
desbast superficial descarburació descarburació descàrrega elèctrica descendent deixalla deixalla desgreixatge desfonament desfonament en posició horitzontal desfonament en posició plana desfonament en una soldadura encavalcada desfonament en una soldadura en angle desfosforació desfosforació esquinçament laminar desgasificació desgast lliscament lliscament enlluernament desmagnetitzar desemmotllant desemmotlladora desemmotllament desoxidació desoxidant especejament desplaçament desplazament despreniment llampada de l'arc tornavís tornavís de boca plana tornavís d'estrella dessulfuració dessulfuració desviació desviació de la geometria desitjada desviació del feix desviació metal∙lúrgica deszincació detecció detector detector de conductivitat tèrmica (TCD) diagrama diagrama de DeLong diagrama de fase diagrama de Schaeffler diagrama S‐N diamagnètic diamant diàmetre diàmetre de la llentia diàmetre de la protuberància diàmetre de la protuberància anular diàmetre de la soldadura diàmetre de l'espàrrec diàmetre exterior diàmetre interior diclorometà difracció difracció de raigs X (XRD) difracció del temps de vol (ToFD) difusió dilatació

Inglés
surface roughening decarburization decarburation electrical discharge downstream waste garbage degreasing sagging sagging in the horizontal position sagging in the flat position sagging at the edge of the weld sagging in a fillet weld dephosphorization dephosphorizing lamellar tearing degassing wear slippage slip glare demagnetize release agent stripping machine stripping deoxidation de‐oxydizing breakdown drawing displacement travel detachment arc eye screwdriver screwdriver forged tip screwdriver Phillips tip desulfurizing desulfurization deviation deviation from intended geometry beam deflection metallurgical deviation deszincification detection detector thermal conductivity detector (TCD) diagram DeLong diagram phase diagram Schaeffler diagram S‐N diagram diamagnetic diamond diameter nugget diameter projection diameter annular projection diameter weld diameter stud diameter outer diameter inner diameter dicloromethane diffraction X‐ray diffraction (XRD) time of flight diffraction (ToFD) diffusion dilatation

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 78 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
dilatación dilución dimensión dimensionamiento dimensionamiento dimensionamiento de la unión a fatiga dimensionamiento de la unión en estática diodo diodo emisor de luz (LED) diodo láser diodo LED dióxido de carbono (CO2) dióxido de titanio (TiO2) dirección del haz director director de fabricación director de producción discontinuidad discontinuidad discontinuidad artificial diseñador diseño diseño asistido por ordenador (CAD) diseño de la unión disgregación por películas de óxido dislocación disolvente disolvente orgánico dispersión dispersión de energías de rayos X (EDX) disposición al tresbolillo dispositivo dispositivo de ajuste de la presión dispositivo de carga acoplada (CCD) distancia distancia al borde (de la pieza) distancia de trabajo distancia del tubo de contacto distancia entre líneas distancia fuente‐objeto distancia fuente‐película distancia objeto‐película distancia tobera‐pieza doblado doble escuadra documentación documento dorado dorado dresina dúctil ductilidad durabilidad duración duraluminio dureza duro durómetro educación efecto efecto de piel efecto de pinzamiento efecto de pinzamiento electromagnético efecto Joule eficacia de la unión eje

Catalán
dilatació dilució dimensió dimensionament dimensionament dimensionament a fatiga de la unió dimensionament estàtic de la unió díode díode emissor de llum (LED) díode làser díode LED diòxid de carboni (CO2) diòxid de titani (TiO2) direcció de feix director director de fabricació director de producció discontinuïtat discontinuïtat discontinuïtat artificial dissenyador disseny disseny assistit per ordinador (CAD) disseny de la unió disgregació per pel∙lícules d'òxid dislocació dissolvent dissolvent orgànic dispersió dispersió d'energies de raigs X (EDX) disposició a portell dispositiu dispositiu d'ajust de la pressió dispositiu acoblat per càrrega (CCD) distància distància a la vora (de la peça) distància de treball distància del tub de contacte distància entre línies distància font‐objecte distància font‐pel∙lícula distància objecte‐pel∙lícula distància tovera‐peça plegatge doble escaire documentació document dauratge daurat dresina dúctil ductilitat durabilitat durada duralumini duresa dur duròmetre educació efecte efecte de pell efecte de pessic efecte de pessic electromagnètic efecte Joule eficàcia de la unió eix

Inglés
expansion dilution dimension sizing dimensioning join fatigue dimensioning join static dimensioning diode light‐emitting diode (LED) laser diode light‐emitting diode (LED) carbon dioxide (CO2) titanium dioxide (TiO2) direction of the beam manager work manager production manager flaw discontinuity artificial discontinuity designer design computer‐assisted design (CAD) joint design puckering dislocation solvent organic solvent scattering energy dispersive X‐ray (EDX) stagger device pressure‐adjusting device charge coupled device (CCD) distance edge distance working distance contact tube distance row pitch source‐to‐object distance source‐to‐film distance object‐to‐film distance stand‐off distance bending T‐square documentation document gold plating gold plated track car ductile ductility durability endurance duralumin hardness hard hardness meter education effect skin effect pinch effect electromagnetic pinch effect Joule effect joint efficiency axis

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 79 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
eje ajustable eje central del haz eje montado ejecución ejecución de la unión elasticidad elastómero electrodeposición electrodo electrodo ácido electrodo básico electrodo celulósico electrodo con hidrógeno controlado electrodo con óxido de hierro electrodo con polvo de hierro electrodo consumible electrodo de alto rendimiento electrodo de contacto electrodo de grafito electrodo de respaldo electrodo de rutilo electrodo de soldeo por resistencia electrodo de volframio electrodo desnudo electrodo no consumible electrodo oblicuo electrodo revestido electrodo revestido electroerosión (EDM) electroimán electrón electrozincado electrozincado elemento elemento activo elemento auxiliar de montaje elemento de aleación elemento de fijación elementos de transmisión de potencia elevación eliminación embalaje embebido émbolo embridamiento embudo de contracción embutición embutición embutición profunda empalme defectuoso empalme defectuoso en la pasada de raíz empalme defectuoso en la pasada de sellado empate de bogie empate de bogie empate de vehículo en ángulo en fábrica encargado internacional de soldadura (IWP) enderezador enderezador de alambre endoscopio endurecimiento endurecimiento por deformación en frío endurecimiento por deformación en frío endurecimiento por maduración endurecimiento superficial

Catalán
eix ajustable eix central del feix eix muntat execució execució de la soldadura elasticitat elastòmer electrodeposició elèctrode elèctrode àcid elèctrode bàsic elèctrode cel∙lulòsic elèctrode amb hidrogen controlat elèctrode amb òxid de ferro elèctrode amb pólvores de ferro elèctrode consumible elèctrode d'alt rendiment elèctrode de contacte elèctrode de grafit elèctrode de suport elèctrode de rútil elèctrode de soldadura per resistència elèctrode de tungstè elèctrode nu elèctrode no consumible elèctrode oblic elèctrode revestit elèctrode revestit electroerosió (EDM) electroimant electró electrozincat electrozincatge element element actiu element auxiliar de muntatge element d'aliatge element de fixació elements de transmissió de potència elevació eliminació embalatge embotit èmbol embridament embut de contracció embotició embotició embotició profunda empalmament defectuós empalmament defectuós en la passada d'arrel empalmament defectuós en la passada de segellament intereix de bogi intereix de bogi intereix de vehicle en angle a peu de fàbrica encarregat internacional de soldadura (IWP) adreçador adreçador de filferro endoscopi enduriment enduriment per deformació en fred enduriment per deformació en fred enduriment per maduració enduriment superficial

Inglés
adjustable wheelset central axis of the beam wheelset execution making of a weld elasticity elastomer electrodeposition electrode acid electrode basic electrode cellulosic electrode hydrogen controlled electrode iron oxide electrode iron powder electrode consumable electrode high efficiency electrode contact electrode carbon electrode backing electrode rutile electrode resistance welding electrode tungsten electrode bare electrode non‐consumable electrode oblique electrode stick electrode covered electrode electroerosion (EDM) electromagnet electron zinc plated zinc plating element active element temporary welded attachment alloying element fastener power transmission parts lift removal packaging embedded plunger restraint conditions shrink hole drawing embedding deep‐drawing poor restart poor restart in the root run poor restart in the capping run bogie pitch wheelbase of a bogie wheelbase of a car fillet ex works international welding practitioner (IWP) straightner wire straightner endoscope hardening strain hardening strength by cold working age hardening surface hardening

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 80 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
energía energía de impacto enfoque enfriamiento engranaje engrase enlace enlace adhesivo enlace metálico enmascaramiento enrollamiento ensayo ensayo Charpy ensayo de agrietamiento ensayo de agrietamiento en caliente ensayo de agrietamiento en frío ensayo de almohada ensayo de arrancamiento de botones ensayo de cizalladura ensayo de compresión ensayo de corrosión ensayo de cualificación de un procedimiento de soldeo ensayo de doblado ensayo de doblado de cara ensayo de doblado de raíz ensayo de doblado del revés ensayo de doblado lateral ensayo de dureza ensayo de dureza Brinell ensayo de dureza Leeb ensayo de dureza Rockwell ensayo de dureza Vickers ensayo de fatiga ensayo de fugas (LT) ensayo de funcionamiento ensayo de impacto ensayo de microdureza ensayo de microdureza Knoop ensayo de microdureza Vickers ensayo de niebla salina ensayo de niebla salina ensayo de pelado ensayo de pérdida del flujo magnético (MFL) ensayo de producción ensayo de rayado ensayo de resiliencia ensayo de rotura ensayo de soldeo de prototipo ensayo de termofluencia ensayo de torsión ensayo de tracción ensayo de tracción ensayo de tracción en cruz ensayo de tracción longitudinal ensayo de tracción transversal ensayo destructivo ensayo Izod ensayo mecánico ensayo mediante líquidos penetrantes (PT) ensayo mediante partículas magnèticas (MT) ensayo neumático ensayo no destructivo (NDT) ensayo por corrientes de Foucault (ET) ensayo por corrientes inducidas (ET) ensayo por emisión acústica (AT) ensayo por ultrasonidos (UT)

Catalán
energia energia d'impacte enfocament refredament engranatge greixatge enllaç enllaç adhesiu enllaç metàl∙lic emmascarament enrotllament assaig assaig de Charpy assaig d'esquerdament assaig d'esquerdament en calent assaig d'esquerdament en fred assaig de coixí assaig d'arrencament de botons assaig de cisallament assaig de compressió assaig de corrosió assaig de qualificació d'un procediment de soldadura assaig de plegat assaig de plegat de cara assaig de plegat d'arrel assaig de plegat del revés assaig de plegat lateral assaig de duresa assaig de duresa Brinell assaig de duresa Leeb assaig de duresa Rockwell assaig de duresa Vickers assaig de fatiga assaig de fugues (LT) assaig de funcionament assaig d'impacte assaig de microduresa assaig de microduresa Knoop assaig de microduresa Vickers assaig de boira salina assaig de boira salina assaig de pelada assaig de pèrdua del flux magnètic (MFL) assaig de producció assaig de ratllat assaig de resiliència assaig de fractura assaig de soldadura de prototip assaig de termofluència assaig de torsió assaig de tracció assaig de tracció assaig de tracció en creu assaig de tracció longitudinal assaig de tracció transversal assaig destructiu assaig d'Izod assaig mecànic assaig per líquids penetrants (PT) assaig per partícules magnètiques (MT) assaig pneumàtic assaig no destructiu (NDT) assaig per corrents de Foucault (ET) assaig per corrents induïts (ET) assaig d'emissió acústica (AT) assaig ultrasònic (UT)

Inglés
energy impact energy focusing cooling gear lubrication bond mechanical bond metallic bond masking rolling test Charpy test cracking test hot cracking test cold cracking test pillow test slug test shear test compression test corrosion test welding procedure test bend test face bend test root bend test reverse bend test side bend test hardness test Brinell hardness test Leebs hardness tes Rockwell hardness test Vickers hardness test fatigue test leak testing (LT) function test impact test microhardness test Knoop microhardness test Vickers microhardness test salt fog test salt spray test peel test magnetic flux leakage test (MFL) production test scratch test impact test fracture test pre‐production welding test creep test torsion test tension test tensile test cross tension test longitudinal tensile test transverse tensile test destructive testing Izod test mechanical test penetrant test (PT) magnetic particle test (MT) pneumatic test non destructive testing (NDT) eddy current test (ET) eddy current test (ET) acoustic emission test (AT) ultrasonic test (UT)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 81 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
ensayo químico ensayo radiográfico (RT) ensayo sobre muestra de producción entalla entre pasadas entrega envejecimiento envío epitaxia equipo a presión equipo de protección para soldeo equipo de soldeo equipo de soldeo láser equipo para soldeo por gas equipos de cabina de conducción equipos de freno equipos de rotación y de basculamiento equipos del compartimiento motor ergonomía erosión escala escala de dureza escala de Mohs escalón escáner escariado escoria escoria escoria de alto horno escoria de horno de carbón escoria de horno de hierro escoria del refinado de cobre escoria del refinado de níquel escuadra escuadra esferulita esfuerzo esfuerzo de fatiga admisible esmaltado esmaltador esmaltador esmalte esmerilador espárrago especialista europeo de adhesivos (EAS) especificación especificación de compra de material (MPS) especificación de procedimento de soldeo (WPS) especificación de procedimiento de soldeo estándar especificación de procedimiento de soldeo preliminar  (pWPS) especisalista internacional de soldadura (IWS) espectrometría espectrometría de absorción atómica (AAS) espectrometría de emisión óptica (OES) espejo espesor espesor de garganta de diseño espesor de garganta efectivo espesor de garganta excesivo espesor de garganta insuficiente espesor de garganta máximo espesor de garganta real espesor de la chapa más gruesa rebajado espesor de la lenteja espesor de la pieza de trabajo

Catalán
assaig químic assaig radiogràfic (RT) assaig sobre mostra de producció entalla entre passades lliurament envelliment tramesa epitàxia equip a pressió equip de protecció per a la soldadura equipament de soldadura equipament de soldadura làser equipament de soldadura per gas equipaments de la cabina de conducció equipaments de fre equipaments de rotació i basculació equipaments del compartiment motor ergonomia erosió escala escala de duresa escala de Mohs graó escàner mandrinatge escòria cagaferro escòria d'alt forn escòria de forn de carbó escòria de forn de ferro escòria del refinat de coure escòria del refinat de níquel escaire cartabó esferulita esforç esforç de fatiga admissible esmaltatge esmaltador esmaltador esmalt esmerilador espàrrec especialista europeu d'adhesius (EAS) especificació especificació de compra de material (MPS) especificació de procediment de soldadura (WPS) especificació de procediment de soldadura estàndard especificació de procediment de soldadura preliminar  (pWPS) especialista internacional de soldadura (IWS) espectrometria espectrometria d'absorció atòmica (AAS) espectrometria d'emissió òptica (OES) mirall gruix gruix de coll de disseny gruix de coll efectiu gruix de coll excesiu gruix de coll insuficient gruix de coll màxim gruix de coll real gruix de la xapa més gruixuda rebaixat gruix de la llentia gruix de la peça de treball

Inglés
chemical test radiographic test (RT) production sample testing notch inter‐run delivery ageing shipping epitaxy pressure equipment welding protector welding equipment laser beam welding machines gas welding equipment driving cab equipment brake equipment turning and tipping equipment machine room equipment ergonomics erosion scale hardness scale Mohs scale of hardness step scanner reaming slag slag blastfurnace slag coal furnace slag iron furnace slag copper refinery slag nickel refinery slag bracket set square spherulite stress admissible fatigue stress enameling enameller enameler enamel grinder stud european adhesive specialist (EAS) specification material purchase specification (MPS) welding procedure specification (WPS) standard welding procedure specification preliminary welding procedure specification (pWPS) international welding specialist (IWS) spectrometry atomic absorption spectrometry (AAS) optical emission spectrometry (OES) mirror thickness design throat thickness effective throat thickness excessive throat thickness insufficient throat thickness maximum throat thickness actual throat thickness thicker plate tapered nugget thickness plate thickness

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 82 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
espesor de la unión espesor del cordón de penetración espesor del fleje espesor del material base espesor del metal de soldadura espesor excesivo de la soldadura espesor penetrado espiga esponja de hierro estado estado de la cuestión estado de suministro estado final de suministro estampa estampación estampación de precisión estañado estándar estaño (Sn) estanqueidad estaurolita estereolitografía (SLA) estirado estricción estructura estructura cristalina estructura de acero estructura de aluminio estructura inteligente estructuras de apoyo para equipos externos estufa etano (C2H6) etanol eteno (etileno) (C2H4) etileno (eteno) (C2H4) etino (acetileno) (C2H2) etiqueta etiquetado evaluación evaluación evaluación de la conformidad evaporación evaporador examen macroscópico examen microscópico examinador excéntrica excentricidad exceso de asimetría de la soldadura en ángulo exceso de asimetría de la soldadura en ángulo exceso de convexidad exceso de penetración exceso de penetración continuo exceso de penetración local exceso de sobreespesor experiencia experiencia en fabricación experiencia práctica experiencia previa de soldeo exploración explorar exposición exposición a la radiación de un arco eléctrico exposición a los agentes químicos expulsar extensión

Catalán
gruix de la unió gruix del cordó de penetració gruix del fleix gruix del material base gruix del metall de soldadura gruix excesiu de la soldadura gruix penetrat piu esponja de ferro estat estat de la qüestió estat de subministrament estat final de subministrament estampa estampació estampació de precisió estanyatge estàndard estany (Sn) estanquitat estaurolita estereolitografia (SLA) estiratge estricció estructura estructura cristal∙lina estructura d'acer estructura d'alumini estructura intel∙ligent estructures de suport per a equipaments exteriors estufa età (C2H6) etanol etè (etilè) (C2H4) etilè (etè) (C2H4) etí (acetilè) (C2H2) etiqueta etiquetatge avaluació avaluació avaluació de la conformitat evaporació evaporador examen macroscòpic examen microscòpic examinador excèntrica excentricitat excés d'asimetria de la soldadura en angle excés d'asimetria de la soldadura en angle excés de convexitat excés de penetració excés de penetració continu excés de penetració local excés de sobreespessor experiència experiència en fabricació experiència pràctica experiència prèvia de soldadura escaneig escanejar exposició exposició a la radiació d'un arc elèctric exposició als agents químics expulsar extensió

Inglés
joint thickness penetration bead thickness foil thickness parent material thickness weld metal thickness excessive weld thickness penetrated thickness pin sponge iron state state of the art product form fully processed state stamping die stamping precision die‐forging tinning standard tin (Sn) tightness staurolite stereolithography (SLA) drawing necking structure crystalline structure steel structure aluminium structure smart structure supporting frames for external equipment parts drying oven ethane (C2H6) ethanol ethene (ethylene) (C2H4) ethylene (ethene) (C2H4) ethyne (acetyline) (C2H2) label labeling evaluation assessment conformity evaluation evaporation evaporator macroscopic examination microscopic examination examiner eccentric eccentricity excessive unequal leg length excessive asymmetry of fillet groove excessive convexity excessive penetration continuous excessive penetration local excessive penetration excess weld metal experience manufacturing experience practical experience previous welding experience scanning scan exposure exposure to radiation from an electric arc exposure to chemical agents eject extent

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 83 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
extensión extensión del bajo bastidor extensión del ensayo extensómetro extracción de gas extremo libre del electrodo extrusión fabricación fabricación asistida por ordenador (CAM) fabricación integrada por ordenador (CIM) fabricación por laminación de objetos (LOM) fabricación rápida (RM) fabricante fabricante fabricante de soldeo factor de esfuerzo factor de intensidad de tensión factor de operación fallo falso lingote falta de alineación falta de alineación entre chapas falta de alineación entre tubos falta de espesor falta de fusión falta de fusión en la raíz falta de fusión entre pasadas falta de fusión entre pasadas falta de fusión que afecta a los bordes a unir falta de homogeneidad falta de penetración falta de penetración en la raíz falta de protección falta de soldadura en el chaflán fase fatiga federación europea de soldadura (EWF) feria feria ferrallista ferrallista ferrería ferrería ferrimagnético ferrita ferroaluminio ferrocarril ferrocromo ferromagnético ferromanganeso ferroníquel ferrosilicio ferrotitanio ferrotungsteno ferrovanadio férula férula cerámica fiabilidad fibra de carbono fibra de Kevlar fibra de vidrio fibra óptica fibra óptica fibroscopio fijación fijación

Catalán
extensió extensió del bastidor inferior extensió de l'assaig extensòmetre extracció de gas extrem lliure de l'elèctrode extrusió fabricació fabricació assistida per ordinador (CAM) fabricació integrada per ordinador (CIM) fabricació per laminatge d'objectes (LOM) fabricació ràpida (RM) fabricant fabricant fabricant de soldadura factor d'esforç factor d'intensitat de tensió factor d'operació fallada fals lingot manca d'alineació manca d'alineació entre xapes manca d'alineació entre tubs manca de gruix manca de fusió manca de fusió en l'arrel manca de fusió entre passades manca de fusió entre passades manca de fusió en les vores manca d'homogeneïtat manca de penetració manca de penetració en l'arrel manca de protecció manca de soldadura en el xamfrà fase fatiga federació europea de soldadura (EWF) fira fira ferrallista ferrallista farga ferreria ferrimagnètic ferrita ferroalumini ferrocarril ferrocrom ferromagnètic ferromanganès ferroníquel ferrosilici ferrotitani ferrotungstè ferrovanadi fèrula fèrula ceràmica fiabilitat fibra de carboni fibra de Kevlar fibra de vidre fibra òptica fibra òptica fibroscopi fixació fixació

Inglés
stickout underframe extension extent of testing extensometer outgassing electrode extension extrusion manufacturing computer‐assisted manufacturing (CAM) computer‐integrated manufacturing (CIM) laminated object manufacturing (LOM) rapid manufacturing (RM) manufacturer manufacturing organization welding manufacturer stress factor stress intensity factor duty factor failure starting bar linear misalignment linear misalignment between plates linear misalignment between tubes incompletely filled groove lack of fusion lack of root fusion lack of inter‐run fusion cold lap lack of side‐wall fusion inhomogeneity lack of penetration incomplete root penetration lack of protection incompletely filled groove phase fatigue european federation for welding (EWF) trade fair fair steel fixer reinforcing iron worker bloomery bloomery ferrimagnetic ferrite ferroaluminum railway ferrochrome ferromagnetic ferromanganese ferronickel ferrosilicon ferrotitanium ferrotungsten ferrovanadium ferrule ceramic ferrule reliability carbon fibre Kevlar fibre fibre glass optical fiber fibre optic fibrescope fixture clamp

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 84 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
fijación fijación del motor de tracción fijación para las tuberías de freno filamento fileteado filtro filtro de vidrio filtro óptico físico metalúrgico fisura fleje flexómetro fluencia fluidez fluido flujo de Poiseuille flujo intermedio flujo laminar flujo laminar flujo laminar flujo laminar flujo magnético flujo molecular flujómetro fluorescencia fluorescencia de rayos X (XRF) fluorescente fluoruro fluoruro de calcio forja forja con martillo forja con matriz abierta forja con matriz cerrada forja con prensa forjador forma forma forma cóncava forma convexa forma de la superficie de la soldadura forma imperfecta forma plana formación fosfatación fosfatación fosfatación orgánica fosforescencia fósforo (P) fotoelasticidad fotopolímero fracción fracción respirable fractura fractura dúctil fractura frágil frágil fragilización fraguado frecuencia frecuencia de oscilación frecuencia de transferencia de las gotas freno freno con patín magnético freno de mano fresa fresa cilíndrica

Catalán
fixació fixació del motor de tracció fixació de les canonades de fre filament roscatge filtre filtre de vidre filtre òptic físic metal∙lúgic fissura fleix flexòmetre fluència fluïdesa fluid flux de Poiseuille flux intermedi flux laminar flux laminar flux laminar flux laminar flux magnètic flux molecular fluxòmetre fluorescència fluorescència de raigs X (XRF) fluorescent fluorur flurorur de calci forja forja amb martell forja amb matriu oberta forja amb matriu tancada forja amb premsa forjador forma forma forma còncava forma convexa forma de la superfície de la soldadura forma imperfecta forma plana formació fosfatació fosfatació fosfatació orgànica fosforescència fòsfor (P) fotoelasticitat fotopolímer fracció fracció respirable fractura fractura dúctil fractura fràgil fràgil fragilització presa freqüència freqüència d'oscil∙lació freqüència de transferència de les gotes fre fre amb patí magnètic fre de mà fresa fresa cilíndrica

Inglés
attachment attachment for traction motor fastenings for brake pipes filament threading filter filter glass optical filter metallurgist physicist fissure foil tape‐ruler creep flowability fluid Poiseuille flow intermediate flow viscous flow sheet flow streamline flow laminar flow magnetic flux molecular flow flowmeter fluorescence x‐ray fluorescence (XRF) fluorescent fluoride calcium fluoride forging hammer forging open‐die forging closed‐die forging press forging forger contour shape concave contour convex contour surface contour of weld imperfect shape flush contour training phosphating phosphate coating organic phosphating phosphorescence phosphorus (P) photoelasticity photopolymer fraction inhalable fraction fracture ductile fracture brittle fracture brittle embrittlement setting frequency weaving frequency particle transfer sequency brake magnetic track brake handbrake milling cutter counterbore cutter

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 85 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
fresa cónica fresa de forma fresado fresado frontal fresado plano fresado plano fresadora fresadora copiadora fresadora horizontal fresadora vertical fricción fuente fuente de energía fuente de energía de característica descendente fuente de energía de tensión constante fuente de energía para soldeo por arco fuente de radiación fuente luminosa fuerza fuerza de forja fuerza de fricción fuerza de recalcado fuerza electromagnética fuga fuga de fluido fuga de gas funcionamiento defectuoso fundente (polvo) fundició fundición fundición fundición (de hierro) fundición a presión fundición aleada fundición artística fundición atruchada fundición blanca fundición de afino fundición de grafito esferoidal fundición de polvo metálico (EBM) fundición dúctil fundición en lingotera fundición en molde fundición fosforosa fundición gris fundición laminar fundición maleable fundición maleable de núcleo blanco fundición maleable de núcleo negro fundición nodular fundición perlítica fundidor fusible fusión gafas gafas de protección galga galga galga de soldadura galga extensiométrica galvanización galvanización en caliente galvanoplastia gammágeno gammagrafía ganga

Catalán
fresa cònica fresa de forma fresatge fresatge frontal fresatge perifèric fresatge perifèric fresadora fresadora copiadora fresadora horitzontal fresadora vertical fricció font font d'energia font d'energia de característica descendent font d'energia de tensió constant font d'energia per a soldadura per arc font de radiació font de llum força força de forja força de fricció força de recalcament força electromagnètica fuga fuga de fluid fuga de gas funcionament defectuós fundent (pols) fosa fosa (farga) foneria fosa (de ferro) fosa a pressió fosa aliada foneria artística fosa pigallada fosa blanca fosa d'afinament fosa esferoïdal fosa de pólvores metàl∙liques (EBM) fosa dúctil fosa en lingotera fosa en motlle fosa fosforosa fosa grisa fosa laminar fosa mal∙leable fosa mal∙leable blanca fosa mal∙leable negra fosa nodular fosa perlítica fonedor fusible fusió ulleres ulleres de protecció galga galga galga de soldadura galga extensomètrica galvanització galvanització en calent galvanoplàstia gammagen gammagrafia ganga

Inglés
angular cutter form cutter milling face milling peripheral milling slab milling milling machine copying milling machine horizontal milling machine vertical milling machine friction source energy source drooping characteristic welding power source constant‐voltage welding power source arc welding power source radiation source light source force forging force friction force upset force electromagnetic force leakage fluid leakage gas leakage malfunction flux (powder) melting casting foundry cast iron centrifugal casting alloy cast iron art foundry mottled cast iron white cast iron conversion pig iron spheroidal graphite cast iron electron beam melting (EBM) ductile cast iron ingot cast iron cast iron casting phosphoric cast iron grey cast iron lamellar cast iron malleable cast iron whiteheart malleable cast iron blackheart malleable cast iron spheroidal graphite cast iron perlitic cast iron founder fuse fusion goggle filter lens gage gauge weld gage strain gage galvanizing hot dip galvanizing electroplating gammagenous gammagraphy gangue

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 86 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
garganta garlopa gas gas combustible gas comprimido gas de protección gas de protección posterior gas de purga gas de respaldo gas inerte gas licuado gas licuado del petróledo (GLP) gas oxidante gas plasma gas portador gas protector de arrastre gas reductor generador de soldeo de corriente alterna generador de soldeo de corriente continua generalidades geometría geometría de la unión gestión de la calidad gestión técnica giro giro de la soldadura glóbulo golpe de ariete goniómetro goniómetro gota grado grado Celsius (º C) grado de minuciosidad grafito granalla angular granalla angular de acero moldeado de alto contenido en  carbono granalla angular de fundición de hierro granalla esférica

Catalán
coll garlopa gas gas combustible gas comprimit gas de protecció gas de protecció posterior gas de purga gas de suport gas inert gas liquat gas liquat del petroli (GLP) gas oxidant gas plasma gas portador gas protector d'arrossegament gas reductor generador de soldadura de corrent alterna generador de soldadura de corrent contínua generalitats geometria geometria de la unió gestió de la qualitat gestió tècnica gir gir de la soldadura glòbul colp d'ariet goniòmetre centenella gota grau grau Celsius (º C) grau de minuciositat grafit granalla angular granalla angular d'acer emmotllat d'alt contingut en  carboni granalla angular de fosa de ferro granalla esfèrica

Inglés
throat jack plane gas fuel gas compressed gas shielding gas backing gas purging gas gas backing inert gas liquefied gas liquefied petroleum gas (LPG) oxidising gas plasma gas carrier gas trailing gas shield reducing gas ac welding generator dc welding generator general geometry joint geometry quality management technical management rotation weld rotation globule water ram goniometer goniometer droplet degree degree Celsius (º C) degree of thoroughness graphite grit high‐carbon cast‐steel grit chilled‐iron grit shot high‐carbon cast‐steel shot low‐carbon cast‐steel shot shot blasting garnet almandite garnet grain grit fine grain coarse grain staple grease gravity crack surface breaking crack crater crack liquation crack solidification crack hot crack toe crack crack in the parent metal crack in the weld metal star cracking cold crack crack at the weld junction crack in the heat affected zone

granalla esférica de acero moldeado de alto contenido en  granalla esfèrica d'acer emmotllat d'alt contingut en  carboni carbono granalla esférica de acero moldeado de bajo contenido en  granalla esfèrica d'acer emmotllat de baix contingut en  carboni carbono granallado granate granate almandino grano grano grano fino grano grueso grapa grasa gravedad grieta grieta abierta a la superficie grieta de cráter grieta de licuación grieta de solidificación grieta en caliente grieta en el acuerdo grieta en el metal base grieta en el metal de soldadura grieta en estrella grieta en frío grieta en la línea de fusión grieta en la zona afectada térmicamente granallatge granat almandina gra gra gra fi gra gros grapa greix gravetat esquerda esquerda oberta a la superfície esquerda de cràter esquerda de liquació esquerda de solidificació esquerda en calent esquerda en l'acord esquerda en el metall base esquerda en el metall de soldadura esquerda en estrella esquerda en fred esquerda en la línia de fusió esquerda en la zona afectada tèrmicament

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 87 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
grieta frágil grieta inducida por envejecimiento grieta inducida por hidrógeno grieta inducida por precipitación grieta longitudinal grieta por baja ductilidad grieta por difusión de nitrógeno grieta por endurecimiento por maduración grieta por rechupe grieta radial grieta ramificada grieta transversal grúa gruista grupo de grietas discontinuas grupo de materiales normalizados grupo electrógeno de soldeo guía del alambre habilidad del soldador hastelloy haz haz de electrones haz focalizado haz láser haz láser focalizado hechurado hélice hélice helio (He) hematites herramienta herramienta de corte herramienta de corte de hoja guiada herramienta de corte de hoja libre herrero herrumbre hidrocarburo hidrocarburo clorado hidrocarburo fluorado hidrógeno (H) hidrógeno difusible hidrometalurgia hierro (Fe) hinchamiento hipertemple hipertemple histéresis histéresis magnética hoja de herramienta de corte hoja de sierra hoja de sierra circular de metal duro hojalata holgura hollín holografía homogeneidad hormigón hormigón armado hormigón de fibras de acero horno horno con regenerador de calor horno continuo horno de afino horno de atmósfera controlada horno de baño salino horno de calentamiento

Catalán
esquerda fràgil esquerda induïda per envelliment esquerda induïda per hidrogen esquerda induïda per precipitació esquerda longitudinal esquerda per baixa ductilitat esquerda per difusió de nitrogen esquerda per enduriment per maduració esquerda per xuclet esquerda radial esquerda ramificada esquerda transversal grua gruista grup d'esquerdes discontínues grup de materials normalitzats grup electrogen de soldadura guia del filferro habilitat del soldador hastelloy feix feix d'electrons feix focalitzat feix làser feix làser focalitzat afaiçonament hèlix hèlix heli (He) hematites eina eina de tall eina de tall de fulla guiada eina de tall de fulla lliure ferrer rovell hidrocarbur hidrocarbur clorat hidrocarbur fluorat hidrogen (H) hidrogen difusible hidrometal∙lúrgia ferro (Fe) inflament tremp austenític tremp austenític histèresi histèresi magnètica fulla d'eina de tall fulla de serra fulla de vídia llauna joc sutge holografia homogeneïtat formigó formigó armat formigó de fibres d'acer forn forn de recuperació de calor forn continu forn d'afinament forn d'atmosfera controlada forn de bany de sal forn d'escalfament

Inglés
britlle crack ageing induced crack hydrogen induced crack precipitation induced crack longitudinal crack ductility dip crack nitrogen diffusion crack age hardening crack shrinkage crack radiating crack branching crack transverse crack crane craneman group of disconnected cracks group of standard materials engine driven welding power source wire guide welder performance hastelloy beam electron beam focused beam laser beam focused laser beam hot working propeller helix helium (He) hematite tool cutting tool guided cutting tool hand‐held cutting tool blacksmith rust hydrocarbon chlorinated hydrocarbon fluorinated hydrocarbon hydrogen (H) diffusible hydrogen hydrometallurgy iron (Fe) swelling solution annealing quench annealing hysteresis magnetic hysteresis cutting blade saw blade tungsten‐tipped circular saw blade tinplate clearance soot holography homogeneity concrete reinforced concrete steel fiber reinforced concrete furnace recuperative furnace continuous furnace refining furnace controlled atmosphere furnace salt bath furnace baking oven

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 88 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
horno de campana horno de coque horno de crisol horno de cuba horno de fusión horno de mantenimiento horno de mufla horno de recalentamiento horno de reverbero horno de secado horno de solera horno de tratamiento térmico horno eléctrico horno eléctrico de arco horno eléctrico de electrodos horno eléctrico de inducción horno eléctrico de inducción de alta frecuencia horno eléctrico de inducción de baja frecuencia horno metalúrgico horno rotatorio horno Siemens‐Martin hueco huella humectabilidad humedad relativa humo humo de soldeo identificación positiva de materiales (PMI) ignición ignífugo ignífugo ignífugo ignífugo iluminación imagen imaginería imaginería imán imantación impacto impedancia impedancia acústica impedancia eléctrica imperfección imperfección de soldadura de punteo imperfección en sierra imperfección geométrica imperfección sistemática imperfecciones externas imperfecciones internas imperfecciones superficiales impermeable impresión 3D impresión 3D de fotopolímeros impresión 3D en metal imprimación imprimación de soldeo impulso impulso‐eco (PE) impureza inclinación inclinación inclusión inclusión agrupada inclusión aislada inclusión alineada

Catalán
forn de campana forn de coc forn de gresol forn de cup forn de fusió forn de manteniment forn de mufla forn de reescalfament forn de reverber forn d'assecatge forn de solera forn de tractament tèrmic forn elèctric forn elèctric d'arc forn elèctric d'elèctrodes forn elèctric d'inducció forn elèctric d'inducció d'alta freqüència forn elèctric d'inducció de baixa freqüència forn metal∙lúrgic forn rotatiu forn Siemens‐Martin forat empremta mullabilitat humitat relativa fum fum de soldadura identificació positiva de materials (PMI) ignició ignífug ignífug ignífug ignífug il∙luminació imatge imatgeria imatgeria imant imantació impacte impedància impedància acústica impedància elèctrica imperfecció imperfecció de soldadura de punteig imperfecció en serra imperfecció geomètrica imperfecció sistemàtica imperfeccions externes imperfeccions internes imperfeccions superficials impermeable impressió 3D impressió 3D de fotopolímers impressió 3D en metall emprimació emprimació de soldadura impuls impuls‐eco (PE) impuresa inclinació inclinació inclusió inclusió agrupada inclusió aïllada inclusió aliniada

Inglés
removable‐cover furnace coke furnace crucible furnace shaft furnace melting furnace holding oven muffle furnace reheating furnace reverberatory furnace drying oven open hearth furnace heat treatment furnace electric furnace electric arc furnace electric electrode furnace electric induction furnace high‐frequency electric induction furnace low‐frequency electric induction furnace ladle furnace rotary furnace Siemens‐Martin furnace hole indentation wettability relative humidity fume welding fume positive material identification (PMI) ignition fire resistant fire retardant flame retardant fireproof illuminance image imagery imaging magnet magnetization impact impedance acoustic impedance electrical impedance imperfection tack weld imperfection spiking geometric imperfection systematic imperfection external imperfections internal imperfections surface imperfections waterproof 3D printing photopolymer 3D printing direct metal printing primer welding primer pulse pulse‐echo (PE) impurity tilt slope inclusion clustered inclusion isolated inclusion linear inclusion

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 89 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
inclusión de cobre inclusión de escoria inclusión de fundente inclusión de óxido inclusión de volframio inclusión metálica inclusión sólida indentación indicación indicación falsa indicación lineal indicación no lineal índice índice de ferrita (FN) inducción inducción electromagnética inducción magnética inductancia inductivo industria industria del hierro y del acero inflamación información informe ingeniero ingeniero de control de calidad ingeniero europeo de adhesivos (EAB) ingeniero internacional de soldadura (IWE) inhibidor inmersión inmersión en caliente inserto inserto fusible inspección inspección de soldeo inspección visual (VT) inspección visual directa inspección visual remota inspector inspector de soldeo inspector internacional de soldadura (IWI) instalación instituto internacional de soldadura (IIW) instrucción instrucción de trabajo instrumento instrumento de medida intensidad [elèctrica] intensidad de chisporroteo intensidad de corriente intensidad de la lente de enfoque intensidad de recalcado intensidad de soldeo intensidad del campo magnético intensidad del haz intercambiador de calor intercara intercara de la soldadura interfacie intergranular intersección intersticio intervalo de fusión intervalo de temperaturas invar inversor

Catalán
inclusió de coure inclusió d'escòria inclusió de fundent inclusió d'òxid inclusió de tungstè inclusió metàl∙lica inclusió sòlida indentació indicació indicació falsa indicació linial indicació no linial índex índex de ferrita (FN) inducció inducció electromagnètica inducció magnètica inductància inductiu indústria indústria del ferro i de l'acer inflamació informació informe enginyer enginyer de control de qualitat enginyer europeu d'adhesius (EAE) enginyer internacional de soldadura (IWE) inhibidor immersió immersió en calent inserció inserció fusible inspecció inspecció de soldadura inspecció visual (VT) inspecció visual directa inspecció visual remota inspector inspector de soldadura inspector internacional de soldadura (IWI) instal∙lació institut internacional de soldadura (IIW) instrucció instrucció de treball instrument instrument de mesura intensitat [elèctrica] intensitat d'espurneig intensitat de corrent intensitat de la lent d'enfocament intensitat de recalcament intensitat de soldadura intensitat del camp magnètic intensitat del feix bescanviador de calor intercara intercara de la soldadura interfície intergranular intersecció interstici interval de fusió interval de temperatures invar inversor

Inglés
copper inclusion slag inclusion flux inclusion oxide inclusion tungsten inclusion metallic inclusion solid inclusion indentation indication false indication linear indication non‐linear indication content ferrite number (FN) induction electromagnetic induction magnetic induction inductance inductive industry iron and steel industry ignition information report engineer quality engineer european adhesive engineer (EAB) international welding engineer (IWE) inhibitor dip hot dip insert fusible insert inspection welding inspection visual testing (VT) direct visual testing remote visual testing inspector welding inspector international welding inspector (IWI) installation international institute of welding (IIW) instruction work instruction instrument measuring instrument intensity [electrical] flashing current current intensity focusing lens current upset current welding current magnetic field strength beam current heat exchanger interface weld interface interface intergranular intersection interstitial site melting range temperature range invar inverter

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 90 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
inversor para soldeo investigación investigación y desarrollo (I+D) investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) inyección ión ionización irritación ocular isotropía izar jácena justo a tiempo (JIT) know‐how laboratorio laboratorio de ensayo lado lado de la cara lado de la raíz ladrillo lámina lámina de acero laminación laminación en caliente laminación en frío laminadora lámpara lámpara de filamento de volframio lámpara de luz negra lámpara de vapor de mercurio lámpara de Wood lámpara ultravioleta lana de acero lana de fibra de vidrio lanceado con oxígeno lantano (La) lanza lanza de oxígeno larguero larguero larguero de bastidor larguero de bogie larguero del bastidor inferior láser láser de estado sólido láser de gas láser Nd:YAG laserización laserización lata lata látex latón latonero lavabo lavado ledeburita lengüeta lente lenteja de soldadura letra levantamiento ley ley de Hooke leyenda licuación licuado

Catalán
inversor per a soldadura recerca recerca i desenvolupament (R+D) recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) injecció ió ionització irritació ocular isotropia hissar jàssera just a temps (JIT) saber fer laboratori laboratori d'assaig costat costat de la cara costat de l'arrel maó làmina làmina d'acer laminatge laminatge en calent laminatge en fred laminadora làmpada làmpada de filament de tungstè làmpada de llum negra làmpada de vapor de mercuri làmpada de Wood làmpada ultraviolada llana d'acer llana de fibra de vidre llançada amb oxigen lantani (La) llança llança d'oxigen llarguer llarguer llarguer de bastidor llarguer de bogi llarguer del bastidor inferior làser làser d'estat sòlid làser de gas làser Nd:YAG emissió làser emissió làser llauna llauna làtex llautó courer lavabo rentatge ledeburita llengüeta lent llentia de soldadura lletra aixecament llei llei de Hooke llegenda liquació liquat

Inglés
inverter welding power source research research and development (R&D) research, development and innovation (RDI) injection ion ionization irritation of the eye isotropy lift girder just in time (JIT) know‐how laboratory, lab testing laboratory leg face side root side brick strip steel strip rolling hot rolling cold rolling rolling mill lamp tungsten‐filament lamp black light lamp mercury‐vapour lamp Wood's glass lamp ultraviolet lamp steel wool glass wool oxygen lancing lanthanum (La) lance oxygen lance beam solebar frame solebar bogie solebar underframe solebar laser solid state laser gas laser Nd:YAG laser laserizing lasing tin can latex brass coppersmith lavatory washing ledeburite joggle lens weld nugget letter lift fineness Hooke's law key liquation liquefied

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 91 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
ligante lima limado limaduras limaduras límite límite de cedencia del 0,2% límite de fatiga límite de termofluencia límite dendrítico límite elástico límite elástico del 0,2% limpieza limpieza limpieza mecànica limpieza por ultrasonidos línea línea de fusión línea doble de soldaduras por puntos al tresbolillo línea doble de soldaduras por puntos al tresbolillo lingote lingote de alto horno lingote de hierro de primera fusión lingotera linterna submarina linterna submarina líquido liso lista lista de control lixiviación lixiviación llama llama carburante llama neutra llama oxiacetilénica llama oxidante llama reductora llave Allen llave de tubo llave inglesa llave inglesa llave inglesa llave inglesa llenado localización longitud longitud de la parte roscada de la tuerca longitud de la protuberancia longitud de la soldadura longitud de la unión longitud de quemado longitud de recalcado longitud del arco longitud del borde levantado longitud del fleje longitud del lado longitud del solape longitud focal lote lote de material normalizado lubricación lubricante lubrificación lugar de trabajo lupa

Catalán
aglutinant llima llimada llimalla llimadures límit límit de cedència del 0,2% límit de fatiga límit de termofluència límit de gra dendrític límit elàstic límit elàstic del 0,2% neteja neteja neteja mecànica neteja per ultrasons línia línia de fusió línia doble de soldadures per punts a portell línia doble de soldadures per punts a portell lingot lingot d'alt forn lingot de ferro de primera fusió lingotera llanterna submarina llanterna submarina líquid llis llista llista de control lixiviació lixiviació flama flama carburant flama neutra flama oxiacetilència flama oxidant flama reductora clau Allen clau de tub clau anglesa clau anglesa clau anglesa clau anglesa ompliment localització longitud longitud de la part roscada de la femella longitud de la protuberància longitud de la soldadura longitud de la unió longitud de cremada longitud del recalcament longitud de l'arc longitud de la vora aixecada longitud del fleix longitud del costat longitud del cavalcament longitud focal lot lot de material normalitzat lubricació lubricant lubrificació lloc de treball lupa

Inglés
binder file filing filings filings limit 0.2% offset yield strength fatigue limit creep limit dendrite boundary yield strength 0.2% offset yield strength cleanliness cleaning mechanical cleaning ultrasonic cleaning line fusion line double row of staggered spot welds double row of spaced spot welds ingot pig iron pig iron ingot diving lamp underwater torche liquid smooth list checklist lixiviation leaching flame carburizing flame neutral flame acetylene flame oxidizing flame reducing flame hexagonal wrench socket wrench adjustable wrench adjustable spanner monkey wrench shifting spanner filling location length length of the threaded part of the nut projection length weld length joint length burn‐off length upset length arc length length of raised edge foil length leg length lap length focal length batch batch of standard material lubrication lubricant lubrication workplace magnifier

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 92 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
luxómetro luz luz auxiliar machihembrado macla macroestructura macrografía madera madera dura maduración magnesio (Mg) magnetita magnetización maleable malla mandil mandril mandriladora mandriladora de montante fijo mandriladora de montante móvil manejo manganeso (Mn) mango mango del electrodo manguito manipulación manipulador (posicionador) manivela manómetro manómetro absoluto manómetro de vacío manorreductor mantenimiento mantenimiento mantenimiento del precalentamiento manual de instrucciones manual de la calidad maqueta máquina máquina de ensayo máquina de estampar máquina herramienta máquina taladradora máquina universal de ensayos mecánicos maquinaria marca marca comercial marca de sobrecalentamiento marcado marcas de amolado marcas de burilado marcas de playa marco martemple martemple martensita martillado martillo martillo de cabeza de plástico masa [eléctrica] masa [mecánica] masa atómica máscara matar matar materia prima

Catalán
luxòmetre llum llum auxiliar encadellament macla macroestructura macrografia fusta fusta dura maduració magnesi (Mg) magnetita magnetització mal∙leable malla mandil mandrí mandrinadora mandrinadora de muntant fix mandrinadora de muntant mòbil maneig manganès (Mn) mànec mànec de l'elèctrode maneguí manipulació manipulador (posicionador) manovella manòmetre manòmetre absolut manòmetre de buit manoreductor manteniment manteniment manteniment del prescalfament manual d'instruccions manual de la qualitat maqueta màquina màquina d'assaig màquina d'estampar màquina eina màquina trepadora màquina universal d'assaigs mecànics maquinària marca marca comercial marca de sobreescalfament marcatge marques d'amolat marques de burinat marques de platja marc martempering tremp escalonat martensític martensita martellejat martell maceta de niló massa [elèctrica] massa [mecànica] massa atòmica màscara matar matar matèria primera

Inglés
luxmeter span auxiliary lighting tongue and groove twin macrostructure macrograph wood hardwood ageing magnesium (Mg) magnetite magnetization malleable crosswire apron mandrel boring machine two‐columns boring machine table type machine operation manganese (Mn) handle electrode shank sleeve handling manipulator crank pressure gauge absolute vacuum gauge vacuum gauge pressure reducer holding maintenance preheat maintenance operating manual quality manual mock‐up machine testing machine stamping machine machine tool drilling machine universal machine for mechanical testing machinery mark trade name heat mark marking grinding marks chipping marks beach marks framework martempering martempering martensite hammered hammer plastic tip hammer ground [electrical] mass mass number mask smooth trim raw material

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 93 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
material material auxiliar material base material de aportación material de respaldo material inteligente material normalizado material rodante de bogies materias peligrosas matriz [conformación) matriz [estructura] matriz de cortar matriz de embutición matriz de estampación matriz de estampar matriz de extrusión matriz de punzonar matriz progresiva mecánica mecánica de la fractura elástica lineal mecánico de mantenimiento mecánico de mantenimiento mecanismo mecanismo de posicionamiento mecanizabilidad mecanización por descarga eléctrica (EDM) mecanizado mecanizado a gran velocidad de corte mecanizado por láser media caña medición medida medidas incorrectas de la soldadura medidor medidor de conductividad térmica medidor de iluminación medio medio láser medios megapascal (MPa) mejora de la calidad mena mercurio (Hg) metacrilato metal metal base metal de aportación metal de aportación adicional metal de aportación de soldeo fuerte metal de Babbitt metal de soldadura metal depositado metal duro metal duro metal duro metal férrico metal fino metal ligero metal nativo metal no férrico metal no fundible metal noble metal recalcado metalización metalización en caliente metalizador de baño caliente

Catalán
material material auxiliar material base material d'aportació material de suport material intel∙ligent material normalitzat material rodant de bogis matèries perilloses matriu [conformació] matriu [estructura] matriu de tallar matriu d'embotir matriu d'estampar matriu d'estampar matriu d'extrusió matriu de punxonar matriu progressiva mecànica mecànica de la fractura elàstica linial mecànic de manteniment mecànic de manteniment mecanisme mecanisme de posicionament mecanitzabilitat mecanització per descàrrega elèctrica (EDM) mecanització mecanització a gran velocitat mecanització per làser mitja canya mesurament mesura mides incorrectes de la soldadura mesurador mesurador de conductivitat tèrmica mesurador d'il∙luminació medi medi làser mitjans megapascal (MPa) millora de la qualitat mena mercuri (Hg) metacrilat metall metall base metall d'aportació metall d'aportació addicional metall d'aportació per soldadura forta metall de Babbitt metall de soldadura metall dipositat metall dur vídia metall dur metall fèrric metall fi metall lleuger metall natiu metall no fèrric metall no‐fusible metall noble metall recalcat metal∙lització metal∙lització en calent metal∙litzador en calent

Inglés
material auxiliary material parent material filler material backing material smart material standard material bogie stock dangerous materials die matrix cutting die deep drawing die drawing die stamping die extrusion die punching die progressive die mechanics linear elastic fracture mechanics millwright maintenance mechanic mechanism moving mechanism machinability electrical discharge machining (EDM) machining ultrahigh speed machining laser machining half‐round measurement measure incorrect weld dimensions gauge thermal conductivity gauge illuminance meter medium lasing medium means megapascal (MPa) quality improvement ore mercury (Hg) methacrylate metal parent metal filler metal supplemetal filler metal brazing filler metal Babbitt's metal weld metal deposited metal cemented carbide widia hard metal ferrous metal fine metal light metal native metal non‐ferrous metal nonfusing metal noble metal upset metal metallizing hot‐dip plating hot‐dip plater

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 94 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
metalizador de pistola metalografía metalurgia metalúrgico metano (CH4) metanol metilacetileno (propino) (C3H4) método metro [transporte] metro [transporte] metro cúbico por hora metro plegable metrología mezcla mezcla de gases mezcla de metilacetileno‐propadieno (MPS) mica microanálisis microdureza microestructura micrografía microgrieta micrómetro microrechupe microrechupe interdendrítico microscopia microscopia óptica de reflexión microscopio electrónico de transmisión (TEM) microscopio óptico de reflexión microscoprio electrónico de barrido (SEM) microsonda electrónica minuciosidad miscroscopio modelaje modelaje por deposición de material fundido (FDM) modo de fallo módulo módulo de compresibilidad módulo de elasticidad módulo de resiliencia módulo de Young módulos mojabilidad mojado molde molde molde de arena molde de arena verde molde de compresión molde de inyección molde de precisión molde de rebaba molde positivo molde semipositivo moldeo moldeo moldeo moldeo a presión moldeo con placa modelo moldeo en arena moldeo en coquilla moldeo por colada moldeo por colada a presión moldeo por colada ascendente moldeo por colada centrífuga moldeo por colada continua

Catalán
metal∙litzador de pistola metal∙lografia metal∙lúrgia metal∙lúrgic metà (CH4) metanol metilacetilè (propí) (C3H4) mètode metro metro metre cúbic per hora metre plegable metrologia mescla mescla de gasos mescla de metilacetilè‐propadiè (MPS) mica microanàlisi microduresa microestructura micrografia microesquerda micròmetre microxuclet microxuclet interdendrític microscòpia microscòpia òptica de reflexió microscopi electrònic de transmissió (TEM) microscopi òptic de reflexió microscopi electrònic de rastreig (SEM) microsonda electrònica minuciositat microscopi modelatge modelatge per deposició de material fos (FDM) mode de fallada mòdul mòdul de compressibilitat mòdul d'elasticitat mòdul de resiliència mòdul de Young mòduls mullabilitat mullat motlle motlle motlle de sorra motlle de sorra verda motlle de compressió motlle d'injecció motlle de precisió motlle de rebava motlle positiu motlle semipositiu emmotllament emmotllament emmotllament emmotllament a pressió emmotllament amb placa model emmotllament en sorra emmotllament en conquilla emmotllament per colada emmotllament per colada a pressió emmotllament per colada ascendent emmotllament per colada centrífuga emmotllament per colada contínua

Inglés
metal sprayer metallography metallurgy metallurgist methane (CH4) methanol methylacetylene (propyne) (CH4) method subway underground railway cubic metre per hour folding rule metrology mixture gas mixture methylacetylene‐propadiene‐mixture (MPS) mica microanalysis microhardness microstructure micrograph microcrack micrometer microshrinkage interdendritic microshrinkage microscopy reflected optical microscopy transmission electron microscope (TEM) reflected optical microscope scanning electron microscope (SEM) electron microprobe thoroughness microscope modeling fused deposition modeling (FDM) failure type modulus bulk modulus modulus of elasticity modulus of resilience Young's modulus moduli wettability wetting mold mould sand mold green sand mold compression mold injection mold investment mold flash mold positive mold semipositive mold casting moulding molding pressure molding card molding sand casting chill casting casting pressure casting bottom casting centrifugal casting continuous casting

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 95 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
moldeo por colada por gravedad moldeo por inyección moldeo por revestimiento molécula moleteador molibdeno (Mo) monel monofásico montador de estructuras metálicas montaje montaje mordaza mordedura mordedura continua mordedura discontinua mordedura entre pasadas mordedura local intermitente motor motor de tracción movimiento movimiento oscilatorio movimiento relativo muela muela abrasiva muelle muesca muestra de aire muestra de lote muestreador muestreador individual muestreo muestreo individual multipasada nanotecnología nariz nave industrial nicrom niobio (Nb) niobio (Nb) níquel (Ni) niquelado niquelado niquelado brillante niquelado duro niquelado electrolítico niquelado químico nitrocarburación nitrógeno (N) nitruración nitruro nitruro de boro nivel nivel de aceptación [imperfecciones] nivel de calidad nivel de certificación nivel de ensayo nivel de evaluación nivel de hidrógeno difusible nivel de registro no metal nonio norma norma normalización [tratamiento térmico] normas para consulta noyo

Catalán
emmotllament per colada per gravetat emmotllament per injecció emmotllament per revestiment molècula moletejador molibdè (Mo) monel monofàsic muntador d'estructures metàl∙liques muntatge muntatge mordassa mossegada mossegada contínua mossegada discontínua mossegada entre passades mossegada local intermitent motor motor de tracció moviment moviment oscil∙latori moviment relatiu mola mola abrasiva molla osca mostra d'aire mostra de lot mostrejador mostrejador individual mostreig mostreig individual multipassada nanotecnologia nas nau industrial nicrom niobi (Nb) niobi (Nb) níquel (Ni) niquelat niquelatge niquelatge brillant niquelatge dur niquelatge electrolític niquelatge químic nitrocarburació nitrogen (N) nitruració nitrur nitrur de bor nivell nivell d'acceptació [imperfeccions] nivell de qualitat nivell de certificació nivell d'assaig nivell d'avaluació nivell d'hidrogen difusible nivell de registre no‐metall nònius norma norma normalització [tractament tèrmic] normes per a  consulta noio

Inglés
top casting injection molding investment casting molecule knurling‐machine operator molybdenum (Mo) monel single‐phase structural steel connector erection assembly grip undercut continuous undercut intermittent undercut inter‐run undercut local intermittent undercut engine traction motor movement oscillatory movement relative movement grinding wheel abrasive wheel spring notch air sampling batch sample sampler personal sampler sampling personal sampling multi‐run nanotechnology nose industrial building nichrome niobium (Nb) columbium (Cb) nickel (Ni) nickel plated nickel plating bright nickel plating thick nickel plating nickel electroplating electroless nickel plated nitrocarburizing nitrogen (N) nitriding nitride boron nitride level acceptance level [imperfections] quality level certification level testing level evaluation level diffusible hydrogen level recording level nonmetal vernier standard norm normalizing normative references kern

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 96 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
núcleo nueva fabricación nuevo numeración número número A número de grupo número de referencia número F número P número UNS oblicuo obligatorio ocular ojo ojo de cerradura olivino onda onda longitudinal onda transversal onda ultrasónica operador de soldeo orejeta de izado organismo de certificación del fabricante organismo de formación autorizado (ATB) organismo examinador organismo nacional autorizado (ANB) organización organización de ensayo orgános combinados de choque y tracción órganos de choque y tracción orientación orientación preferente orificio oro (Au) oro de ley oropel oscilación oscilación oscilación del haz otros medios otros medios oxicortador oxicorte oxidación oxidante óxido óxido cuproso (Cu2O) óxido de cobre (I) (Cu2O) oxígeno (O) oxígeno de corte oxinitrocarburación oxinitruración palanca palet paletización palpador [ultrasónico] palpador [ultrasónico] pandeo panel de control panel frontal panel lateral pantalla pantalla de mano pantalla de soldador pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT)

Catalán
nucli nova fabricació nou numeració número número A número de grup número de referència número F número P número UNS oblic obligatori ocular ull forat del pany olivina ona ona longitudinal ona transversal ona ultrasònica operador de soldadura orella d'hissada organisme de certificació del fabricant organisme de formació autoritzat (ATB) organisme examinador organisme estatal autoritzat (ANB) organització organització d'assaig aparell combinat de xoc i tracció aparell de xoc i tracció orientació orientació preferent orifici or (Au) or de llei oripell oscil∙lació oscil∙lació oscil∙lació del feix altres mitjans altres mitjans oxitallador oxitall oxidació oxidant òxid òxid cuprós (Cu2O) òxid de coure (I) (Cu2O) oxigen (O) oxigen de tall oxinitrocarburació oxinitruració palanca palet paletització palpador [ultrasònic] palpador [ultrasònic] vinclament tauler de control panell frontal panell lateral pantalla pantalla de mà careta de soldador pantalla de tub de raigs catòdics (CRT)

Inglés
core new build new numbering number A‐No Group No reference number F‐No P‐No UNS Number oblique mandatory ocular eye keyhole olivine wave compression wave shear wave ultrasonic wave welding operator lifting lug manufacturer certification body authorized training body (ATB) examining body authorized national body (ANB) organization testing organization combined draw and buffing gear draw and buffing gear orientation preferred orientation orifice gold (Au) standard gold Dutch metal oscillation weaving beam oscillation other means further means flamecutter oxy‐fuel cutting (OFC) oxidation oxidizing oxide cuprous oxide (Cu2O) copper (I) oxide (Cu2O) oxygen (O) cutting oxygen oxynitrocarburizing oxynitriding lever pallet palletisation ducer [ultrasonic] transducer [ultrasonic] buckling control panel front wall side wall screen hand shield welder helmet cathode ray tube (CRT)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 97 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
pantógrafo papel de esmeril papel de lija paquete par par de apriete par galvánico paramagnético parámetro parámetros de soldeo pared parkerización parkerizado parque tecnológico parte de equipos de máquinas externas partícula partícula partículas en suspensión partículas en suspensión totales pasada pasada pasada pasada cosmética pasada cosmética pasada de acabado pasada de acabado fino pasada de acabado fino pasada de fusión pasada de punteo pasada de punteo pasada de raíz pasada de raíz pasada de relleno pasada de sellado pasada de soldeo pasada final pasada múltiple pasada única pasamanos pasarela de cargamento pasivación pasivo paso (de las protuberancias) paso de la soldadura paso de peregrino pasta patentado pavonado pavonado película peligro peltre pendiente pendiente de entrada pendiente de la soldadura pendiente de salida penetración penetración completa penetración completa excesiva penetración de la fusión penetración en la raíz penetración incompleta penetración parcial percusión pérdida por chisporroteo perdigoneado

Catalán
pantògraf paper d'esmeril paper de vidre pila parell parell de collament parell galvànic paramagnètic paràmetre paràmetres de soldadura paret parkerització parkeritzat parc tecnològic component d'equipaments de màquines exteriors partícula partícula partícules en suspensió partícules en suspensió totals passada passada passada passada cosmètica passada cosmètica passada d'acabament passada d'acabat fi passada d'acabat fi passada de fusió passada de punteig passada de punteig passada d'arrel passada d'arrel passada de farciment passada de segellament passada de soldadura passada final passada múltiple passada única passamà transbordador passivació passiu pas (de les protuberàncies) pas de la soldadura pas de pelegrí pasta patentage empavonament pavonament pel∙lícula perill peltre pendent pendent d'entrada pendent de la soldadura pendent de sortida penetració penetració completa penetració completa excesiva penetració de la fusió penetració en l'arrel penetració incompleta penetració parcial percussió pèrdua per espurneig perdigonatge

Inglés
pantographe emery paper sandpaper stack torque tightening torque galvanic couple paramagnetic parameter welding parameters wall parkerizing parkerized technology park external machine equipment part grit particle airborne particles total airborne particles bead pass run cosmetic run cosmetic pass layer of capping run cosmetic pass cosmetic run melt run tacking pass tacking run root pass root run filling run sealing run welding run capping run multiple pass single pass handrail traverser passivation passive pitch (of projections) weld pitch back‐step paste patenting blueing blueing film hazard pewter slope slope up weld slope slope down penetration full penetration excessive melt‐through fusion penetration root penetration incomplete penetration partial penetration percussion flashing loss shot peening

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 98 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
perfección perfil perforación perlita permeabilidad permeabilidad absoluta permeabilidad compleja permeabilidad relativa perno persona cualificada personal de coordinación del soldeo peso peso bruto peso neto peso neto petróleo phased array (PA) picadura picaduras pie de rey pie de rey piel pieza pieza de recambio pieza de trabajo pieza desbastada piezoelectricidad piezoeléctrico pila pilar pilar pintura pinza pinza de soldadura por puntos pinzamiento pirólisis pirómetro pistola pistola de pintura pistola de proyección térmica pistón plana planificación planificación de la producción planificación de las necesidades de capacidad plano plano plano de referencia planta planta de producción planta de soldeo planta piloto plantilla plaqueado plaqueado con banda plaqueado por explosión plaqueado por laminación en caliente plasma plasticidad plástico plata (Ag) plata de ley platino (Pt) plegadora pletina plomo (Pb)

Catalán
perfecció perfil perforació perlita permeabilitat permeabilitat absoluta permeabilitat complexa permeabilitat relativa pern persona qualificada personal de coordinació de la soldadura pes pes brut pes net pes net petroli phased array (PA) porus superficial picadures peu de rei peu de rei pell peça peça de recanvi peça de treball escalaborn piezoelectricitat piezoelèctric pila pilar pilar pintura pinça pinça de soldadura per punts pessic piròlisi piròmetre pistola pistola de pintar pistola de projecció tèrmica pistó plana planificació planificació de la producció planificació de necessitats de capacitat plànol pla pla de referència planta planta de producció planta de soldadura planta pilot plantilla aplacat aplacat amb banda aplacat per explosió aplacat per laminació en calent plasma plasticitat plàstic plata, argent (Ag) argent de llei platí (Pt) plegadora platina plom (Pb)

Inglés
thoroughness profile burn‐through pearlite permeability absolute permeability complex permeability relative permeability bolt qualified person welding coordination personnel weight gross weight net weight fill weight petroleum phased array (PA) surface pore pits calliper square vernier calliper skin piece spare part workpiece rough specimen piezoelectricity piezoelectric cell pillar pier painting clamp spot welding gun pinch pyrolysis pyrometer gun spray gun thermal spraying gun piston flush planning production planning capacity requirements planning drawing plane reference plane plant production plant welding plant pilot plant template cladding strip cladding explosive cladding hot roll cladding plasma plasticity plastic silver (Ag) standard silver platinum (Pt) press brake sheet lead (Pb)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 99 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
polaridad polaridad directa, CC (‐) polaridad inversa, CC (+) polarización polígono industrial polímero polímero reticulado polímero termoestable polímero termoplástico polvo polvo polvo metálico poro porosidad porosidad agrupadas porosidad agrupadas porosidad en la raíz porosidad lineales porosidad superficial porosidad uniforme porosidad uniformemente distribuidas portaelectrodo posición posición bajo techo posición de trabajo posición del punto focal posición horizontal (cornisa) posición horizontal (cornisa) bajo techo posición horizontal (cornisa) plana posición inclinada posición plana posición vertical ascendente posición vertical descendente posicionamiento potencia de carga potencia del haz potencia específica del haz precalentamiento precipitación precisión precisión precisión de un instrumento de medida preforma preforma prensa prensa de carrera ascendiente prensa de carrera descendiente prensa de estampar prensa de excéntrica prensa de forja prensa de husillo prensa de moldeo prensa de punzonar prensa neumática prensa vertical prensado prensor preparación preparación de bordes preparación de bordes rectors preparación de la soldadura preparación de la unión preparación de superficies por chorreado preparación del soldeo preparación para soldadura a tope con bisel simple y  respaldo

Catalán
polaritat polaritat directa, CC (‐) polaritat inversa, CC (+) polarització polígon industrial polímer polímer reticulat polímer termostable polímer termoplàstic pols pólvores pólvores metàl∙liques porus porositat porositat agrupada porositat agrupada porositat en l'arrel porositat linial porositat superficial porositat uniforme porositat uniformement distribuïda portaelèctrode posició posició sota sostre posició de treball posició del punt focal posició horitzontal (cornisa) posició horitzontal (cornisa) sota sostre posició horitzontal (cornisa) plana posició inclinada posició plana posició vertical ascendent posició vertical descendent posicionament potència de càrrega potència del feix potència específica del feix prescalfament precipitació precisió precisió precisió d'un instrument de mesura escalaborn preforma premsa premsa de carrera ascendent premsa de carrera descendent premsa d'estampar premsa d'excèntrica premsa de forja premsa de cargol premsa d'emmotllar premsa de punxonar premsa pneumàtica premsa vertical premsatge premsor preparació preparació de les vores preparació de vores rectes preparació de la soldadura preparació de la unió preparació de superfícies per granejat preparació per a la soldadura preparació per a soldadura a topar amb bisell senzill i  suport

Inglés
polarity straight polarity, DCEN reverse polarity, DCEP polarization industrial park polymer network polymer thermosetting polymer thermoplastic polymer dust powder metal powder gas pore porosity localized porosity clustered porosity root porosity linear porosity surface porosity uniform porosity uniformly distributed porosity electrode holder position overhead position working position spot position horizontal position horizontal overhead position horizontal vertical position inclined position flat position vertical position up vertical position down positioning charging energy beam power beam power density preheating precipitation accuracy precision accuracy of a measuring instrument preform preform press upstroke press downstroke press clicker press eccentric press forging press screw press moulding press punch press pneumatic press vertical press pressing gripper preparation edge preparation square preparation weld preparation joint preparation blast‐cleaning preparation for welding preparation for single bevel butt weld with backing

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 100 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
preparación para soldadura a tope con bordes rectos preparación para soldadura a tope de chapas con los  bordes levantados preparación para soldadura a tope en T con bisel doble preparación para soldadura a tope en U simple

Catalán
preparació per a soldadura a topar amb vores rectes preparació per a soldadura a topar de xapes amb les  vores aixecades preparació per a soldadura a topar en T amb bisell doble preparació per a soldadura a topar en U senzilla

Inglés
preparation for square butt weld preparation for butt weld between plates with raised  edges preparation for double‐bevel T‐butt welds preparation for single U‐butt weld

preparación para soldadura a tope en V doble con talones y  preparació per a soldadura a topar en V doble amb talons  preparation for double V‐butt weld with root faces and  i overtura en l'arrel root gap abertura en la raíz preparación para soldadura a tope en V simple preparación para soldadura a tope en V simple con barra  de respaldo preparació per a soldadura a topar en V senzilla preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb  barra de suport preparation for single V‐butt weld preparation for single V‐butt weld with backing bar

preparación para soldadura a tope en V simple con fleje de  preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb fleix  preparation for single V‐butt weld with backing strip de suport respaldo preparación para soldadura a tope en V simple con talón y  preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb taló  preparation for single V‐butt weld with root faces and  i overtura en l'arrel root gap abertura en la raíz preparación para soldadura en ángulo (unión en T) presión presión de entrada presión de forja presión de fricción presión de llenado presión de recalcado presión de salida presión de saturización de vapor presión del electrodo primera pasada por la segunda cara probabilidad probeta probeta probeta de doblado longitudinal probeta de doblado transversal probeta de ensayo del metal de soldadura preparació per a soldadura en angle (unió en T) pressió pressió d'entrada pressió de forja pressió de fricció pressió d'ompliment pressió de recalcament pressió de sortida pressió de saturació de vapor pressió de l'elèctrode primera passada per la segona cara probabilitat proveta proveta proveta de plegat longitudinal proveta de plegat transversal proveta d'assaig del metall de soldadura preparation for fillet weld (T‐joint) pressure inlet pressure forge pressure friction pressure filling pressure upset pressure outlet pressure saturation vapour pressure electrode pressure first run on the second side probability specimen test specimen longitudinal bend test specimen transverse bend test specimen weld metal test specimen face bend test specimen of cladding with a butt weld side bend test specimen of cladding with a butt weld face bend test specimen of cladding without a butt weld side bend test specimen of cladding without a butt weld reference test piece

probeta de plaqueado con soldadura a tope para ensayo de  proveta d'aplacat amb soldadura a topar per assaig de  plegat de cara doblado de cara probeta de plaqueado con soldadura a tope para ensayo de  proveta d'aplacat amb soldadura a topar per assaig de  plegat lateral doblado lateral probeta de plaqueado sin soldadura a tope para ensayo de  proveta d'aplacat sense soldadura a topar per assaig de  plegat de cara doblado de cara probeta de plaqueado sin soldadura a tope para ensayo de  proveta d'aplacat sense soldadura a topar per assaig de  plegat de lateral doblado de lateral probeta de referencia probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado de  cara proveta de referència

proveta de soldadura a topar per assaig de plegat de cara face bend test specimen of butt weld

probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado de raízproveta de soldadura a topar per assaig de plegat d'arrel root bend test specimen of butt weld probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado lateral proveta de soldadura a topar per assaig de plegat lateral side bend test specimen of butt weld probeta de trabajo probeta del metal de soldadura procedimiento procedimiento a la cera perdida procedimiento ácido procedimiento básico procedimiento Bessemer procedimiento cualificado procedimiento de soldeo procedimiento electrolítico procedimiento electrotérmico procedimiento Kaldo procedimiento LD procedimiento LD‐AC (Linz Donawitz‐Arbed Centre  National) procedimiento LWS procedimiento OLP procedimiento Peirce‐Smith procedimiento Siemens‐Martin procedimiento sulfinuz procedimiento Thomas proceso proceso de plaqueado proceso de soldeo proveta de producció proveta del metall de soldadura procediment procediment de la cera perduda procediment àcid procediment bàsic procediment Bessemer procediment qualificat procediment de soldadura procediment electrolític procediment electrotèrmic procediment Kaldo procediment LD production weld test all‐weld metal test specimen procedure lost wax process Bessemer process Thomas process Bessemer process qualified procedure welding procedure electrolytic process electrothermic process Kaldo process (Kalling‐Domnarvet) LD process (Linz‐Donawitz)

procediment LD‐AC (Linz Donawitz‐Arbed Centre National) OLP process procediment LWS procediment OLP procediment Peirce‐Smith procediment Siemens‐Martin procediment sulfinuz procediment Thomas procés procés d'aplacat procés de soldadura LWS process (Loire‐Wendel‐Sidélor) OLP process (oxygène‐lance‐poudre) Peirce‐Smith process Siemens‐Martin process sulfinuz process Thomas process process cladding process welding process

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 101 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
procesos afines procesos de soldadura procesos de soldeo producción producción en cadena producto producto acabado producto bruto producto semiacabado producto soldado profundidad profundidad de la huella profundidad de la preparación profundidad del cuello profundidad del talón programa programa de control programación progresión promedio promedio propadieno (C3H4) propano (C3H8) propietario de la empresa protección protección protección anódica protección catódica protección gaseosa protector prototipado prototipado rápido (RP) prototipo protuberancia protuberancia alargada protuberancia anular protuberancia redonda protusión provisional proyección por plasma proyección por plasma en cámara proyección térmica proyección térmica proyecciones prueba hidrostática puerta puerta corredera puerta de entrada puerta final puerta testera puesta a punto pulido pulidora pulsación pulsación de la intensidad del haz pulsación del haz pulverización pulverización catódica pulvimetalurgia puntas de trazar punteo punteo punto punto punto de Curie punto de inflamación

Catalán
processos afins processos de soldadura processos de soldadura producció producció en cadena producte producte acabat producte en brut producte semiacabat producte soldat profunditat profunditat de l'empremta profunditat de la preparació profunditat del coll profunditat del taló programa programa de control programació progressió mitjana mitjana propadiè (C3H4) propà (C3H8) propietari de l'empresa protecció protecció protecció anòdica protecció catòdica protecció gasosa protector prototipatge prototipatge ràpid (RP) prototip protuberància protuberància allargada protuberància anular protuberància arrodonida protrusió provisional projecció per plasma projecció per plasma en cambra projecció tèrmica projecció tèrmica projeccions prova hidrostàtica porta porta corredissa porta d'entrada porta testera porta testera posada a punt polit màquina polidora pulsació pulsació de la intensitat del feix pulsació del feix polvorització polvorització catòdica pulverimetal∙lúrgia puntes de senyalar punteig punteig punt punt punt de Curie punt d'inflamació

Inglés
allied processes welding processes welding processes production line production product finished product crude product semifinished product welded product depth indentation depth depth of preparation throat depth depth of root face program control program programming progression mean average propadiene (C3H4) propane (C3H8) owner of firm shield protection anodic protection cathodic protection gas shield protecting plate prototyping rapid prototyping (RP) prototype projection elongated projection annular projection round projection protrusion tentative plasma spraying plasma spraying in chamber thermal spraying thermal projection spatter hydrostatic test door sliding door entrance door end door end door set‐up polishing polishing machine pulsing beam current pulsing beam pulsing atomization sputtering powder metallurgy scriber tacking tack welding spot point Curie point flash point

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 102 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
punto de soldadura punto focal punzón punzonadora punzonamiento purga quilate química químico químico metalúrgico quincallero racor radiación radiación infraroja (IR) radiación ultravioleta (UV) radiación visible radio radio de acuerdo radio de acuerdo incorrecto radio de la raíz radio del borde levantado radiómetro radios ráfaga raíz [de la soldadura] rampa de distribución rango rango de corriente rango de cualificación rango de espesores rango de vacío ranura ranura ranurado ranurado en cola de milano ranurado por el reverso raspadura de arco raya rayo rayos gamma rayos infrarrojos (IR) rayos ultravioletas (UV) rayos X reabsorción reabsorción de la humedad reacción reactancia reactancia capacitiva reactivo reactivo [metalografía] reactor realización realización del soldeo rebaba rebajado recalcado recalentamiento recargue recargue duro recargue por soldeo recargue por soldeo anticorrosión recargue por soldeo resistente al calor receptáculo rechazo rechupe rechupe de cráter

Catalán
punt de soldadura punt focal punxó punxonadora punxonament purga quirat química químic químic metal∙lúrgic quincaller ràcord radiació radiació infraroja (IR) radiació ultraviolada (UV) radiació visible radi radi d'acord radi d'acord incorrecte radi de l'arrel radi de la vora aixecada radiòmetre radis ràfega arrel [de la soldadura] rampa de distribució rang rang de corrent rang de qualificació rang de gruixos rang de buit ranura ranura ranuratge ranuratge en cua d'oreneta ranuratge pel revers raspadura d'arc ratlla raig raigs gamma raigs infraroigs (IR) raigs ultraviolats (UV) raigs X reabsorció reabsorció de la humitat reacció reactància reactància capacitiva reactiu reactiu [metal∙lografia] reactor realització realització de la soldadura rebava rebaixadura recalcament reescalfament recàrrega recàrrega dura recàrrega per soldadura recàrrega per soldadura resistent a la corrosió recàrrega per soldadura resistent a la calor receptacle rebuig xuclet xuclet de cràter

Inglés
weld tack focal spot punch punch press punching purging carat chemistry chemist metallurgical chemist ironmonger adapter radiation infrared radiation (IR) ultraviolet radiation (UV) visible radiation radius toe radius incorrect weld toe radius root radius radius of raised edge radiometer radii burst root [of weld] manifold range current range range of qualification range of thickness range of vacuum groove slot grooving dovetailing backgouging stray arc scratch ray gamma rays infrared rays (IR) ultraviolet rays (UV) X ray reabsorption reabsorption of moisture reaction reactance capacitive reactance reagent etchant [metallography] reactor performance performance of welding flash tapering upsetting reheating surfacing hardfacing overlay welding corrosion resistant overlay welding heat resistant overlay welding receptacle rejection shrinkage cavity crater pipe

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 103 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
rechupe de cráter abierto rechupe de la raíz rechupe interdendrítico recocido recocido brillante recocido de ablandamiento recocido de ablandamiento recocido de afino de grano recocido de estabilización recocido de globulización recocido de homogeneización recocido de homogeneización recocido de maleabilización recocido de normalización recocido de recristalización recocido de regeneración recocido de relajación de tensiones recocido de restauración recocido isotérmico recocido negro recocido total recomendaciones recrecimiento recristalización rectificado rectificador para soldeo rectificadora rectificadora de interiores rectificadora horizontal rectificadora para exteriores rectificadora plana rectificadora universal recubrimiento recubrimiento recubrimiento electrolítico recubrimiento por conversión recubrimiento por inmersión en caliente recubrimiento químico redondeo redondo reducción reedición referencia refinación refinado refractario refuerzo refundición refusión registro registro de cualificación del procedimiento (PQR) registro de cualificación del procedimiento de soldeo  (WPQR) regla reglamento reglas de seguridad regulador de presión regulador de presión de las centrales de botellas regular regularidad reingeniería de procesos (BPR) rejilla de ventilación relación relación relación señal/ruido

Catalán
xuclet de cràter obert xuclet d'arrel xuclet interdendrític recuita recuita brillant recuita suau recuita d'ablaniment recuita d'afinament de gra recuita d'estabilització recuita de globulització recuita d'homogenització recuita d'homogenització recuita de mal∙leabilització recuita de normalització recuita de recristal∙lització recuita de regeneració recuita per relaxar tensions recuita de restauració recuita isotèrmica recuita negra recuita total recomanacions recreixement recristal∙lització rectificació rectificador de soldadura rectificadora rectificadora d'interiors rectificadora horitzontal rectificadora d'exteriors rectificadora plana rectificadora universal recobriment recobriment recobriment electrolític recobriment per conversió recobriment per immersió en calent recobriment químic arrodoniment rodó reducció reedició referència refinació refinatge refractari reforç refosa refusió registre registre de qualificació del procediment (PQR) registre de qualificació del procediment de soldadura  (WPQR) regle reglament regles de seguretat regulador de pressió regulador de pressió de les centrals de botelles regular regularitat reenginyeria de processos (BPR) reixeta de ventilació relació relació relació senyal/soroll

Inglés
end crater pipe root concavity interdendritic shrinkage annealing bright annealing soft annealing soft annealing grain refining treatment stabilization annealing spheroidizing homogeneization annealing homogenizing annealing malleablizing normalize annealing recrystallizing regenerating annealing stress‐relief annealing recovery annealing isothermal annealing black annealing full annealing recommendations building‐up recrystallizing grinding welding rectifier grinding machine internal grinding machine horizontal spindle surface grinding machine external grinding machine surface grinding machine universal grinding machine plating coating electrolytic plating conversion coating hot dip coating electroless plating rounding round reduction new edition reference refining refining refractory reinforcement remelting remelting recording procedure qualification record (PQR) welding procedure qualification record (WPQR) ruler rules safety rules pressure regulator pressure regulator with flow‐metering device pressure regulator for manifold systems regular regularity business process reengineering (BPR) ventilation grill ratio relationship signal to noise ratio

regulador de presión con dispositivo de medición de caudal regulador de pressió amb dispositiu de mesura de cabal

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 104 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
relajación de tensiones relleno reluctancia remachador remachadora remache remanencia remanencia magnética remate rendimiento rendimiento de deposición rendimiento del electrodo rendimiento efectivo del electrodo rendimiento global rendimiento nominal del electrodo reparación repetibilidad réplica reposo reproductibilidad repujar requisito requisitos de calidad requisitos de diseño requisitos de fabricación requisitos de producción requisitos del procedimiento de soldeo requisitos generales resanado resanado con arco resanado con arco con aire resanado con arco con aire resanado con arco con oxígeno resanado con arco con oxígeno resanado con llama resanado con plasma residuo residuo de escoria residuo de fundente resiliencia resina resina de poliester resina epoxi resistencia resistencia a la corrosión resistencia a la fatiga resistencia a la fluencia resistencia a la torsión resistencia al desgaste resistencia al impacto resistencia de la unión resistencia de prueba resistencia dieléctrica resistencia dúctil inferior resistencia dúctil superior resistencia mecánica resistividad eléctrica resolución resolución de imagen resonancia resorte respaldo respaldo permanente respaldo temporal respiración responsabilidad

Catalán
relaxació de tensions rebliment reluctància reblador màquina rebladora rebló romanència romanència magnètica rematada rendiment rendiment de deposició rendiment de l'elèctrode rendiment efectiu de l'elèctrode rendiment global rendiment nominal de l'elèctrode reparació repetibilitat rèplica repòs reproductibilitat repulsar requisit requisits de qualitat requisits de disseny requisits de fabricació requisits de producció requisits del procediment de soldadura requisits generals ressanament ressanament per arc ressanament per arc‐aire ressanament per arc‐aire ressanament per arc‐oxigen ressanament per arc‐oxigen ressanament amb flama ressanament amb plasma residu residu d'escòria residu de fundent resiliència resina resina de polièster resina epoxi resistència resistència a la corrosió resistència a la fatiga resistència a la fluència resistència a la torsió resistència al desgast resistència a l'impacte resistència de la unió resistència de prova resistència dielèctrica resistència dúctil inferior resistència dúctil superior resistència mecànica resistivitat elèctrica resolució resolució d'imatge ressonància ressort suport suport permanent suport temporal respiració responsabilitat

Inglés
stress‐relief filling reluctance riveter rivetting machine rivet remanence magnetic remanence boxing efficiency deposition efficiency electrode efficiency effective electrode efficiency overall weld metal recovery nominal electrode efficiency repairing repeatability replication dwell reproductibility spin requirement quality requirements design requirements manufacturing requirements production requirements welding procedure requirements general requirements gouging arc gouging air carbon arc gouging air‐arc gouging oxygen gouging oxygen arc gouging flame gouging plasma gouging residue slag residue flux residu resilience resin polyester resin epoxy resin resistance corrosion resistance fatigue strength creep strength torsional strength wear resistance impact resistance strength of a joint proof strength dielectric strength lower yield point upper yield point tensile strength electrical resistivity resolution image resolution resonance spring backing permanent backing temporary backing breathing responsibility

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 105 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
respuesta restablecer restante restricción resultados de las medidas retícula retroceso de llama revenido revestimiento revestimiento revestimiento revestimiento de estanquidad revestimientos riesgo riesgo riesgos de exposición a metales rigidez rigidizador riostra robín roblonado robot robot de montaje robot de montaje robot de pintura robot de soldadura por arco robot de soldadura por puntos robot industrial manipulador robótica rodiado rodillo rodio (Rh) roldana de soldeo roldana electrodo roscado roscado interiormente roscadora rotación rotura rubí rueda rugosidad rugosidad del mecanizado rugosímetro ruido ruido ambiental ruido de fondo rutilo sal sala de máquinas salida salpicadura de volframio salpicaduras salpicaduras sangría sargento saturación saturación magnética secado secado de los consumibles de soldeo secado en horno sección sección efectiva sección transversal secuencia secuencia de pasada de soldadura

Catalán
resposta restablir restant restricció resultats de les mesures retícula retrocés de la flama reveniment revestiment revestiment revestiment revestiment d'estanquitat revestiments risc risc riscs d'exposició als metalls rigidesa enrigidor riosta rovell reblada robot robot de muntatge robot de muntatge robot de pintura robot de soldadura per arc robot de soldadura per punts robot de manipulació robòtica rodiatge corró rodi (Rh) roldana de soldadura roldana elèctrode roscatge roscat interiorment roscadora rotació ruptura robí roda rugositat rugositat del mecanitzat rugosímetre soroll soroll ambiental soroll de fons rútil sal sala de màquines sortida projecció de tungstè projeccions projeccions sagnia serjant saturació saturació magnètica assecatge assecatge dels consumibles de soldadura assecatge en forn secció secció efectiva secció transversal seqüència seqüència de passada de soldadura

Inglés
response re‐start remainder constraint results of measurements graticule flashback tempering plating coating covering waterproof coating panelling hazard risk metal hazards stiffness stiffener brace rust riveting robot assembly robot fitting‐up robot painting robot arc welding robot spot welding robot manipulating industrial robot robotics rhodium plating roller rhodium (Rh) welding wheel electrode wheel threading tapped threading machine rotation rupture ruby wheel roughness mechanical roughness roughness meter noise ambient noise background noise rutile salt machine room output tungsten spatter welding splashes spatter kerf clamp saturation magnetic saturation drying drying of welding consumables baking section effective cross section cross‐section sequence weld run sequence

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 106 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
secuencia de punteado secuencia de soldadura secuencia en cascada secuencia paso de peregrino secuencia por bloques seguridad seguridad a prueba de fallos sellado semiconductividad semiconductor señal señal de medida sensibilidad de detección sensibilitat sensibilización sensor sentido contrario a las agujas del reloj separación separación separación del cuello separador serie de fabricación serie galvánica sierra silentbloc silicato silicio (Si) simetría sin protección sin soldadura sinterforja sinterización sinterización selectiva por láser (SLS) sistema sistema de agrupación de materiales sistema de agrupamiento de materiales metálicos sistema de coordenadas sistema de focalización sistema de gestión de la calidad sistema de numeración unificado (UNS) sistema de proceso de imágenes sobrecalentamiento sobreespesor sobremaduración solapamiento solapamiento de la lenteja solapamiento en el acuerdo solapamiento en la raíz soldabilidad soldable soldador [herramienta] soldador [profesión] soldador internacional (IW) soldador‐buceador soldadura soldadura a tope soldadura a tope con bordes rectos soldadura a tope con chisporroteo soldadura a tope con fricción soldadura a tope con penetración completa soldadura a tope con penetración completa realizada por  ambos lados soldadura a tope con penetración incompleta soldadura a tope con recalcado soldadura a tope en J doble soldadura a tope en J simple

Catalán
seqüència de punteig seqüència de soldadura seqüència en cascada seqüència pas de pelegrí seqüència per blocs seguretat seguretat en fallades segellament semiconductivitat semiconductor senyal senyal de mesura sensibilitat de detecció sensibilitat sensibilització sensor sentit contrari a les agulles del rellotge separació separació separació del coll separador sèrie de fabricació sèrie galvànica serra tac silenciador silicat silici (Si) simetria sense protecció sense soldadura sinterforja sinterització sinterització selectiva per làser (SLS) sistema sistema d'agrupació de materials sistema d'agrupació de materials metàl∙lics sistema de coordenades sistema de focalització sistema de gestió de la qualitat sistema de numeració unificat (UNS) sistema de processament d'imatges sobreescalfament sobreespessor sobremaduració cavalcament cavalcament de la llentia cavalcament en l'acord cavalcament en l'arrel soldabilitat soldable soldador [eina] soldador [professió] soldador internacional (IW) soldador‐bussejador soldadura [producte] soldadura a topar soldadura a topar amb les vores rectes soldadura a topar amb espurneig soldadura a topar amb fricció soldadura a topar amb penetració completa soldadura a topar amb penetració completa des  d'ambdós costats soldadura a topar amb penetració incompleta soldadura a topar amb recalcament soldadura a topar en J doble soldadura a topar en J senzilla

Inglés
tack sequence weld sequence cascade sequence back‐step sequence block sequence safety fail‐safe sealing semiconductivity semiconductor signal measurement signal detection sensitivity sensitivity sensitiztion sensor counter‐clockwise direction gap spacing throat gap spacer production run galvanic series saw silent block silicate silicon (Si) symmetry no portection seamless sinter forging sintering selective laser sintering (SLS) system grouping system for materials metallic materials grouping system coordinate system focusing system quality management system unified numbering system (UNS) image processing system overheating reinforcement overageing overlap nugget overlap toe overlap root overlap weldability weldable soldering iron welder international welder (IW) diver‐welder weld butt weld square butt weld butt weld with flash butt weld with friction full penetration butt weld full penetration butt welded from both sides incomplete penetration butt weld butt weld with upset double‐J butt weld single‐J butt weld

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 107 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
soldadura a tope en T soldadura a tope en T con bisel simple soldadura a tope en U doble soldadura a tope en U simple soldadura a tope en V doble soldadura a tope en V simple soldadura a tope en V simple con pasada de sellado soldadura a tope en V simple con talón soldadura con lengüeta soldadura con termita soldadura cóncava soldadura continua soldadura convexa soldadura de canto soldadura de penetración completa soldadura de penetración parcial soldadura de producción soldadura de punteo soldadura de punteo defectuosa soldadura de sellado soldadura de tapón soldadura en ángulo soldadura en ángulo con abertura soldadura en ángulo con lados desiguales soldadura en ángulo con multipasadas soldadura en ángulo con penetración completa soldadura en ángulo con penetración incompleta soldadura en ángulo cóncava soldadura en ángulo convexa soldadura intermitente (discontinua) soldadura plana soldadura por radiación luminosa soldadura por resistencia por puntos soldadura provisional soldadura resistente soldadura terminada soldeo soldeo a derechas soldeo a izquierdas soldeo a tope por arco magnéticamente impulsado soldeo a tope por inducción soldeo a tope por inducción soldeo a tope por resistencia soldeo aluminotérmico soldeo automático soldeo bajo el agua soldeo blando soldeo blando con calentamiento general soldeo blando con calentamiento local soldeo blando con herramienta soldadora soldeo blando con láser soldeo blando en baño de sales soldeo blando en horno soldeo blando en vacío soldeo blando por arrastre soldeo blando por difusión soldeo blando por inducción soldeo blando por infrarrojos soldeo blando por inmersión soldeo blando por llama soldeo blando por llama soldeo blando por ola soldeo blando por resistencia soldeo blando por ultrasonidos soldeo con abertura estrecha

Catalán
soldadura a topar en T soldadura a topar en T amb bisell senzill soldadura a topar en U doble soldadura a topar en U senzilla soldadura a topar en V doble soldadura a topar en V senzilla soldadura a topar en V senzilla amb passada de  segellament soldadura a topar en V senzilla amb taló soldadura amb llengüeta soldadura amb termita soldadura còncava soldadura contínua soldadura convexa soldadura de cantell soldadura de penetració completa soldadura de penetració parcial soldadura de producció soldadura de punteig soldadura de punteig defectuosa soldadura de segellament soldadura en tap i trau soldadura en angle soldadura en angle amb obertura soldadura en angle amb costats desiguals soldadura en angle amb multipassades soldadura en angle amb penetració completa soldadura en angle amb penetració incompleta soldadura en angle còncava soldadura en angle convexa soldadura intermitent (discontínua) soldadura plana soldadura per radiació lluminosa soldadura per resistència per punts soldadura provisional soldadura resistent soldadura acabada soldadura [acció] soldadura cap a la dreta soldadura cap a l'esquerra soldadura a topar per arc impulsat magnèticament soldadura a topar per inducció soldadura a topar per inducció soldadura a topar per resistència soldadura aluminotèrmica soldadura automàtica soldadura sota l'aigua soldadura blana soldadura blana amb escalfament generalitzat soldadura blana amb escalfament localitzat soldadura blana amb eina soldadora soldadura blana amb làser soldadura blana en bany de sals soldadura blana en forn soldadura blana en buit soldadura blana per arrossegament soldadura blana per difusió soldadura blana per inducció soldadura blana per infrarojos soldadura blana per immersió soldadura blana per flama soldadura blana per flama soldadura blana per onada soldadura blana per resistència soldadura blana per ultrasons soldadura amb obertura estreta

Inglés
butt weld T‐joint single bevel T‐butt weld double‐U butt weld single‐U butt weld double‐V butt weld single‐V butt weld single V‐butt weld with sealing run single V‐butt weld with root face joggle joint thermite welding concave weld continuous weld convex weld edge weld full penetration weld partial penetration weld production weld tack weld defective tack weld seal weld plug weld fillet weld fillet weld with gap fillet weld with unequal legs multi‐run fillet weld fillet weld with deep penetration fillet weld with incomplete penetration concave fillet weld convex fillet weld intermittent weld flush weld light radiation welding resistance spot weld (RSW) temporary weld strength weld finished weld welding rightward welding leftward welding magnetically impelled arc welding (MIAB) induction upset welding induction butt welding resistance butt welding aluminothermic welding automatic welding underwater welding soldering soldering with global heating soldering with local heating soldering with soldering iron laser soldering salt‐bath soldering furnace soldering vacuum soldering drag soldering diffusion soldering induction soldering infrared soldering dip soldering torch soldering flame soldering wave soldering resistance soldering ultrasonic soldering narrow gap welding

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 108 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano Catalán Inglés
gas tungsten arc welding using active gas (GTAW) gas‐shielded arc welding with non‐consumable  tungsten electrode using active gas (TAG) finishing welding stud welding arc stud welding capacitor discharge stud welding with tip ignition arc stud welding drawn arc stud welding with fusible collar capacitor discharge drawn arc stud welding arc stud welding soldeo con protección gaseosa y electrodo no consumible  soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no  consumible de tungstè i gas actiu (TAG) de wolframio y gas activo (TAG) soldeo con protección gaseosa y electrodo no consumible  soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no  consumible de tungstè i gas actiu (TAG) de wolframio y gas activo (TAG) soldeo de acabado soldeo de espárragos soldadura d'acabat soldadura d'espàrrecs

soldeo de espárragos con descarga capacitiva con ignición  soldadura d'espàrrecs amb descàrrega capacitiva amb  ignició del broquet de la boquilla soldeo de espárragos con descarga capacitiva con ignición  soldadura d'espàrrecs amb descàrrega capacitiva amb  ignició del broquet de la boquilla soldeo de espárragos por arco soldeo de espárragos por arco inducido con descarga  capacitiva soldeo de espárragos por arco inducido con descarga  capacitiva soldadura d'espàrrecs per arc soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega  capacitiva soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega  capacitiva soldeo de espárragos por arco inducido con collarín fusible soldadura d'espàrrecs per arc induït amb collar fusible

soldeo de espárragos por arco inducido con férula cerámica  soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica  drawn arc stud welding with ceramic ferrule or  o gas de protecció shielding gas o gas de protección soldeo de espárragos por arco inducido con férula cerámica  soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica  arc stud welding o gas de protecció o gas de protección soldeo de espárragos por arco inducido de ciclo corto soldeo de espárragos por arco inducido de ciclo corto soldeo de espárragos por fricción soldeo de espárragos por resistencia soldeo de la unión soldeo de mallas soldeo de producción soldeo de una pasada soldeo de una pasada por ambas caras soldeo de varias pasadas soldeo en obra soldeo en ojal soldeo en ojo de cerradura soldeo en taller soldeo fuerte soldeo fuerte con calentamiento general soldeo fuerte con calentamiento local soldeo fuerte con haz de electrones soldeo fuerte con infrarojos soldeo fuerte con laser soldeo fuerte con llama soldeo fuerte con llama soldeo fuerte en baño de fundente soldeo fuerte en baño de sales soldeo fuerte en baño de sales soldeo fuerte en horno soldeo fuerte en vacío soldeo fuerte por difusión soldeo fuerte por inducción soldeo fuerte por inmersión soldeo fuerte por inmersión momentánea soldeo fuerte por resistencia soldeo hilvanado soldeo húmedo hiperbárico soldeo láser soldeo láser soldeo láser con diodos soldeo láser con diodos soldeo láser de estado sólido soldeo láser de gas soldeo MAG soldeo manual soldeo mecanizado soldeo MIG soldeo MIG por arco plasma soldeo MIG pulsado soldeo MIG pulsado soldeo oxhídrico soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt soldadura d'espàrrecs per fricció soldadura d'espàrrecs per resistència soldadura de la unió soldadura de malles soldadura de producció soldadura d'una passada soldadura d'una passada per ambdós costats soldadura multipassada soldadura a l'obra soldadura en trau soldadura amb la tècnica de forat del pany soldadura en taller soldadura forta soldadura forta amb escalfament generalitzat soldadura forta amb escalfament localitzat soldadura forta amb feix d'electrons soldadura forta amb infrarojos soldadura forta amb làser soldadura forta amb flama soldadura forta amb flama soldadura forta en bany de fundent soldadura forta en bany de sals soldadura forta en bany de sals soldadura forta en forn soldadura forta en buit soldadura forta per difusió soldadura forta per inducció soldadura forta per immersió soldadura forta per immersió momentània soldadura forta per resistència soldadura embastada soldadura humida hiperbàrica soldadura per làser soldadura per làser soldadura per làser amb díodes soldadura per làser amb díodes soldadura per làser d'estat sòlid soldadura per làser de gas soldadura MAG soldadura manual soldadura mecanitzada soldadura MIG soldadura MIG per arc‐plasma soldadura MIG pulsada soldadura MIG pulsada soldadura oxhídrica arc stud welding short‐cycle drawn arc stud welding friction stud welding resistance stud welding joint welding crosswire welding production welding single‐run welding both‐side single‐run welding multirun welding field welding slot weld keyhole technique workshop welding brazing brazing with global heating brazing with local heating electron beam welding infrared brazing laser beam brazing flame brazing torch brazing flux‐bath brazing salt‐bath brazing dip brazing furnace brazing vacuum brazing diffusion brazing induction brazing immersion brazing dip‐bath brazing resistance brazing stitch welding hyperbaric wet welding laser beam welding (LBW) laser welding diode laser welding semi‐conductor laser welding solid state laser welding gas laser welding MAG welding (metal active gas welding) manual welding mechanized welding MIG welding (metal inert gas welding) plasma MIG welding MIG pulsed‐arc welding pulsed MIG welding oxy‐hydrogen welding

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 109 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
soldeo oxiacetilénico soldeo oxigás soldeo oxipropano soldeo parcialmente mecanizado soldeo paso de peregrino soldeo por alta energía mecánica soldeo por alta frecuencia por inducción soldeo por ambas caras soldeo por ambas caras soldeo por arco

Catalán
soldadura oxiacetilènica soldadura oxigàs soldadura oxipropà soldadura parcialment mecanitzada soldadura pas de pelegrí soldadura per alta energia mecànica soldadura per alta freqüència per inducció soldadura per ambdós costats soldadura per ambdós costats soldadura per arc

Inglés
oxy‐acetylene welding (OAW) oxy‐fuel welding (OFW) oxy‐propane welding partly mechanized welding back‐step welding welding by high mechanical energy induction HF welding double‐side welding both‐side welding arc welding gas metal arc welding using inert gas and solid wire  electrode (GMAW) MIG welding with solid wire electrode self‐shielded tubular cored arc welding

soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas inerte  soldadura per arc amb elèctrode de filferro massís i gas  inert (MIG) (MIG) soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas inerte  soldadura per arc amb elèctrode de filferro massís i gas  inert (MIG) (MIG) soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido soldadura per arc amb filferro tubular autoprotegit

soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y  soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  MIG welding with flux cored electrode gas inert (MIG) gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y  soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  flux cored arc welding (FCAW) gas inert (MIG) gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundete y  protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundete y  protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con electrodo consumible soldeo por arco con electrodo consumible con protección  gaseosa soldeo por arco con electrodo consumible con protección  gaseosa soldeo por arco con electrodo de grafito soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco con gas activo (soldeo MAG) soldeo por arco con gas inerte y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas inerte y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas inerte y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas inerte y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas reductor y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas reductor y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas reductor y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas reductor y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con protección gaseosa soldeo por arco con protección gaseosa y electrodo no  consumible soldeo por arco micro‐plasma soldeo por arco plasma soldeo por arco plasma con arco no transferido soldeo por arco plasma con arco semitransferido soldeo por arco plasma con arco transferido soldeo por arco plasma con polvo soldeo por arco sin protección gaseosa y electrodo de  aporte soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  MAG welding with solid wire electrode protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  gas metal arc welding using active gas with solid wire  protecció de gas actiu (MAG) electrode (GMAW) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb elèctrode consumible soldadura per arc amb elèctrode consumible i protecció  gasosa soldadura per arc amb elèctrode consumible i protecció  gasosa soldadura per arc amb elèctrode de grafit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc amb gas actiu (soldadura MAG) soldadura per arc amb gas inert i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb gas inert i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb gas inert i elèctrode consumible  massís (TIG) soldadura per arc amb gas inert i elèctrode consumible  massís (TIG) soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular  consumible (TIG) soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode  consumible massís (TIG) soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode  consumible massís (TIG) soldadura per arc amb protecció gasosa soldadura per arc amb protecció gasosa i elèctrode no  consumible soldadura per arc microplasma soldadura per arc‐plasma soldadura per arc‐plasma amb arc no transferit soldadura per arc‐plasma amb arc semitransferit soldadura per arc‐plasma amb arc transferit soldadura per arc‐plasma amb pólvores soldadura per arc sense protecció gasosa i elèctrode  d'aportació MIG welding with metal cored electrode gas metal arc welding using inert gas and metal cored  wire (GMAW) MAG welding with metal cored electrode gas metal arc welding using active gas and metal cored  electrode metal‐arc welding gas metal arc welding (GMAW) gas‐shielded metal arc welding (GMAW) carbon‐arc welding stick welding manual metal arc welding (MMA) shielded metal arc welding (SMAW) metal arc welding with covered electrode gas metal arc welding (GMAW) TIG welding with tubular cored filler material (wire/rod) gas tungsten arc welding using inert gas and tubular  cored filler material (wire/rod) (GTAW) TIG welding with solid filler material (wire/rod) gas tungsten arc welding using inert gas and solid filler  material (wire/rod) TIG welding using reducing gas and tubular cored filler  material (wire/rod) gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing  gas additions and tubular cored filler material  (wire/rod) (GTAW) gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing  gas additions and solid filler material (wire/rod) (GTAW) TIG welding using reducing gas and solid filler material  (wire/rod) gas‐shielded arc welding gas‐shielded welding with non consumable electrode microplasma arc welding plasma arc welding (PAW) plasma arc welding with non‐transferred arc plasma arc welding with semi‐transferred arc plasma welding with transferred arc powder plasma arc welding metal arc welding without gas protection

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 110 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
soldeo por arco sumergido soldeo por arco sumergido con adición de polvo metálico soldeo por arco sumergido con alambre electrodo macizo soldeo por arco sumergido con alambre tubular soldeo por arco sumergido con banda electrodo soldeo por arco sumergido con banda electrodo tubular soldeo por batido por fricción soldeo por batido por fricción por puntos soldeo por chisporroteo soldeo por chisporroteo con precalentamiento soldeo por chisporroteo sin precalentamiento soldeo por costura soldeo por costura a solape soldeo por costura a tope de flejes soldeo por costura con alambre soldeo por costura con banda soldeo por costura con fleje soldeo por costura por estampación soldeo por costura por inducción soldeo por costura presolapada soldeo por difusión soldeo por electroescoria soldeo por electroescoria con alambre soldeo por electroescoria con banda soldeo por electrogás soldeo por estampación soldeo por explosión soldeo por explosión soldeo por fricción soldeo por fricción con energía directa soldeo por fricción por inercia soldeo por fusión soldeo por gravedad con electrodo revestido soldeo por gravedad con electrodo revestido soldeo por haz de alta energía soldeo por haz de electrones soldeo por haz de electrones con adición de gas de  protección soldeo por haz de electrones en vacío soldeo por haz de electrones sin vacío soldeo por impulso magnético soldeo por inducción soldeo por infrarojos soldeo por llama soldeo por llama soldeo por percusión soldeo por presión soldeo por presión en caliente soldeo por presión en frío soldeo por presión en frío soldeo por presión oxigás soldeo por protuberancias soldeo por protuberancias directo soldeo por protuberancias indirecto soldeo por puntos soldeo por puntos directo soldeo por puntos en serie soldeo por puntos indirecto soldeo por puntos MIG soldeo por puntos múltiples soldeo por puntos múltiples soldeo por puntos por arco soldeo por puntos por arco con electrodo consumible soldeo por puntos TIG

Catalán
soldadura per arc submergit soldadura per arc submergit amb addició de pólvores  metàl∙liques soldadura per arc submergit amb elèctrode de filferro  massís soldadura per arc submergit amb filferro tubular soldadura per arc submergit amb elèctrode de banda soldadura per arc submergit amb elèctrode de banda  tubular soldadura per batuda per fricció soldadura per batuda per fricció per punts soldadura per espurneig soldadura per espurneig amb preescalfament soldadura per espurneig sense preescalfament soldadura per costura soldadura per costura encavalcada soldadura per costura a topar de fleixos soldadura per costura amb filferro soldadura per costura amb banda soldadura per costura amb fleix soldadura per costura per estampació soldadura per costura per inducció soldadura per costura pre‐encavalcada soldadura per difusió soldadura per electroescòria soldadura per electroescòria amb filferro soldadura per electroescòria amb banda soldadura per electrogàs soldadura per estampació soldadura per explosió soldadura per explosió soldadura per fricció soldadura per fricció amb energia directa soldadura per fricció per inhèrcia soldadura per fusió soldadura per gravetat amb elèctrode revestit soldadura per gravetat amb elèctrode revestit soldadura per feix d'alta energia soldadura per feix d'electrons soldadura per feix d'electrons amb addició de gas de  protecció soldadura per feix d'electrons en el buit soldadura per feix d'electrons sense buit soldadura per impuls magnètic soldadura per inducció soldadura per infrarojos soldadura per flama soldadura per flama soldadura per percussió soldadura per pressió soldadura per pressió en calent soldadura per pressió en fred soldadura per pressió en fred soldadura per pressió oxigàs soldadura per protuberàncies soldadura per protuberàncies directa soldadura per protuberàncies indirecta soldadura per punts soldadura per punts directa soldadura per punts en sèrie soldadura per punts indirecta soldadura per punts MIG soldadura per punts múltiples soldadura per punts múltiples soldadura per punts per arc soldadura per punts per arc amb elèctrode consumible soldadura per punts TIG

Inglés
submerged arc welding (SAW) submerged arc welding with metallic powder adition submerged arc welding with solid wire electrode submerged arc welding with tubular cored electrode submerged arc welding with strip electrode submerged arc welding with cored strip electrode friction stir welding (FSW) friction stir spot welding flash welding flash welding with preheating flash welding without preheating seam welding lap seam welding foil butt‐seam welding wire seam welding seam welding with strip foil‐seam welding mash seam welding induction seam welding pre‐lap seam welding diffusion welding electro slag welding (ESW) electro slag welding with wire electrode electro slag welding with strip electrode electro gas welding (EGW) mash welding explosive welding explosion welding friction welding direct drive friction welding inertia friction welding fusion welding gravity feed welding gravity welding with covered electrode beam welding electron beam welding (EBW) electron beam welding with addition of shielding gases electron beam welding in vacuum electron beam welding in atmosphere magnetic pulse welding induction welding infrared welding gas welding oxyfuel gas welding percussion welding pressure welding hot pressure welding cold pressure welding cold welding oxy‐fuel gas pressure welding projection welding direct projection welding indirect projection welding spot welding direct spot welding series spot welding indirect spot welding MIG spot welding multi spot welding multiple spot welding arc spot welding metal‐arc spot welding TIG spot welding

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 111 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
soldeo por resistencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldeo por ultrasonidos soldeo por un solo lado soldeo robotizado soldeo seco hiperbárico soldeo semiautomático soldeo TIG soldeo TIG autógeno soldeo TIG autógeno soldeo TIG pulsado soldeo totalmente mecanizado solidificación sólido solución solución acuosa solución de lavado solución sólida solución sólida de sustitución solución sólida intersticial soluto solvente sonido sopladura sopladura sopladura alargada sopladura vermicular soplete soplete soplete de alta presión soplete de baja presión soplete para plasma soplo del arco soplo magnético del arco soporte anterior soporte de transmisión soporte posterior sorbita spoiler stock subconjunto subcontratista sublimación subsuperficie suelda suelo sulfocarbonitruración sulfuración suministro suministro superaleación superconductividad superelasticidad superficie superficie de contacto superficie de contacto del fleje superficie de desgarre superficie de la soldadura ondulada superficie irregular superplasticidad supervisión suplente suplente del coordinador de soldeo responsable susceptibilidad al agrietamiento

Catalán
soldadura per resistència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per ultrasons soldadura per un sol costat soldadura robotitzada soldadura seca hiperbàrica soldadura semiautomàtica soldadura TIG soldadura TIG autògena soldadura TIG autògena soldadura TIG pulsada soldadura totalment mecanitzada solidificació sòlid solució solució aquosa solució de rentatge solució sòlida solució sòlida de substitució solució sòlida intersticial solut solvent só bufament buf buf allargat buf vermicular bufador bufador bufador d'alta pressió bufador de baixa pressió bufador per plasma buf de l'arc buf magnètic de l'arc suport anterior suport de la transmissió suport posterior sorbita aleró estoc subconjunt subcontractista sublimació subsuperfície material d'aportació per a soldadura blana terra sulfocarbonitruració sulfuració subministrament subministrament superaliatge superconductivitat superelasticitat superfície superfície de contacte superfície de contacte del fleix superfície d'esquinçament superfície de la soldadura ondulada superfície irregular superplasticitat supervisió suplent suplent del coordinador de soldadura responsable susceptibilitat a l'esquerdament

Inglés
resistance welding (RW) high‐frequency upset welding HF resistance welding high‐frequency resistance welding ultrasonic welding single‐side welding robotic welding hyperbaric dry welding semi‐automatic welding gas tungsten arc welding (GTAW) autogenous TIG welding autogenous gas tungsten arc welding using inert gas TIG pulsed arc welding fully mechanized welding solidification solid solution aqueous solution wash solution solid solution substitutional solid solution interstitial solid solution solute solvent sound blowhole blowhole elongated cavity wormhole blowpipe torch high pressure blowpipe low pressure blowpipe plasma torch arc blow magnetic arc blow front support transmission suspension back support sorbite spoiler stock subassembly subcontractor sublimation subsurface solder land sulfocarbonitriding sulphidization supply delivery superalloy superconductivity superelasticity surface faying surface foil contact surface torn surface weld surface with bead ripples irregular surface superplasticity surveillance deputy deputy of the responsible welding coordinator susceptibility to cracking

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 112 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
susceptibilidad magnética suspensión del motor suspensión del transformador sustancia sustancia diamagnética sustancia ferromagnética sustancia paramagnética tablestaca taladrado taladrar taladro taladro taller talón tamaño tamaño de grano tamaño de la fuente tamaño de partícula abrasiva tangente tanque tanque de combustible tanque de gas a presión tantalio (Ta) tarea tarea de soldeo tarugo tasa de alimentación del alambre tasa de dilución techo técnica de arrastre técnica de empuje técnica de soldeo técnico aplicador europeo de adhesivos (EAB) técnico internacional de soldadura (IWT) tecnología tecnología de los materiales teflón teleros temperatura temperatura ambiente temperatura de mantenimiento del precalentamiento temperatura de precalentamiento temperatura de soldeo temperatura de transición dúctil‐frágil temperaturas entre pasadas templabilidad temple temple con soplete temple de deformación temple de deformación temple del acero temple del titanio temple directo temple doble temple escalonado temple isotérmico temple martensítico temple sencillo temple superficial tenacidad tensión (eléctrica) tensión (mecánica) tensión de aceleración tensión de carga tensión de cebado tensión del arco

Catalán
susceptibilitat magnètica suspensió del motor suspensió del transformador substància substància diamagnètica substància ferromagnètica substància paramagnètica palplanxa foradament trepar trepant trepant taller taló mida mida de gra mida de la font mida de partícula abrasiva tangent tanc tanc de combustible tanc de gas a pressió tàntal (Ta) tasca tasca de soldadura totxo de fusta taxa d'alimentació del filferro taxa de dilució sostre tècnica d'arrossegament tècnica d'empenta tècnica de soldadura tècnic aplicador europeu d'adhesius (EAB) tècnic internacional de soldadura (IWT) tecnologia tecnologia dels materials tefló baranes temperatura temperatura ambient temperatura de manteniment del prescalfament temperatura de prescalfament temperatura de soldadura temperatura de transició dúctil‐fràgil temperatura entre passades trempabilitat tremp tremp amb bufador tremp de deformació tremp de deformació tremp de l'acer tremp del titani tremp directe tremp doble tremp escalonat tremp isotèrmic tremp martensític tremp simple tremp superficial tenacitat tensió (elèctrica) tensió (mecànica) tensió d'acceleració tensió de càrrega tensió d'encebament tensió de l'arc

Inglés
magnetic susceptibility engine suspension transformer suspension substance diamagnetic substance ferromagnetic substance paramagnetic substance sheet pile drilling drill borer drill workshop root face size grain size source size grit tangent tank fuel tank pressure gas tank tantalum (Ta) task welding task dowel wire feed rate dilution rate roof pull technique push technique welding technique european adhesive bonder (EAB) international welding technologist (IWT) technology materials technology teflon stanchions temperature room temperature preheat maintenance temperature preheating temperature welding temperature ductile‐to‐brittle transition temperature interpass temperature hardenability quenching flame hardening work hardening strain hardening hardening titanium quenching direct hardening double hardening hot quenching isothermal hardening martensitic quenching single hardening superficial hardening toughness voltage stress accelerating voltage charging voltage striking voltage arc voltage

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 113 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
tensión en vacío (tensión máxima en circuito abierto) tensión residual de soldeo tensiones internes tensiones residuales terminación terminación del soldeo término termofluencia termómetro termopar textura tiempo tiempo anterior a la forja tiempo de arco tiempo de arco tiempo de calentamiento tiempo de chisporroteo tiempo de ciclo tiempo de enfriamiento tiempo de forja tiempo de fricción tiempo de la intensidad de recalcado tiempo de mantenimiento tiempo de pulsación tiempo de recalcado tiempo de reposo tiempo de respuesta tiempo de soldeo timonería de freno tira de papel de lija tirantes de freno titanato de bario titanio (Ti) tobera tolerancia tolerancia de mecanización toma de tierra tope toriado torio (Th) torneado tornear tornero tornillo tornillo tornillo de banco torno torno automático torno de copiar torno universal torno vertical torsión tostación tostación completa trabajo de soldeo transbordador transductor transferencia transferencia de metal transferencia de metal fría (CMT) transferencia globular transferencia por cortocircuito transferencia por cortocircuito transferencia pulsada transferencia spray transformador

Catalán
tensió en el buit (tensió màxima en circuit obert) tensió residual de soldadura tensions internes tensions residuals acabament acabament de la soldadura terme termofluència termòmetre parell termoelèctric textura temps temps previ a la forja temps d'arc temps d'arc temps d'escalfament temps d'espurneig temps de cicle temps de refredament temps de forja temps de fricció temps de la intensitat de recalcament temps de manteniment temps de pulsació temps de recalcament temps de repòs temps de resposta temps de soldadura timoneria de fre tira de paper de vidre tirant de fre titanat de bari titani (Ti) tovera tolerància tolerància de mecanització presa de terra topall toriat tori (Th) tornejament tornejar torner vis cargol caragol de banc torn torn automàtic torn copiador torn universal torn vertical torsió torrefacció torrefacció completa treball de soldadura transbordador transductor transferència transferència de metall transferència de metall freda (CMT) transferència globular transferència per curtcircuit transferència per curtcircuit transferència pulsada transferència spray transformador

Inglés
no‐load voltage (open circuit voltage) residual welding stress residual stress residual stress completion completion of welding term creep thermometer thermocouple texture time forge delay time arcing time arc time heat time flashing time cycle time cool time forge time friction time upset current time hold time pulse time upset time dwell time response time welding time brake rods sandpaper strip brake rods barium titanate titanium (Ti) nozzle tolerance machining tolerance ground connection butt thoriated thorium (Th) tourning turn turner screw screw bench vice lathe automatic lathe copying lathe universal lathe vertical lathe torsion roasting dead roasting welding task travelling platform transducer transfer metal transfer cold metal transfer (CMT) globular transfer dip transfer short‐circuit transfer pulsed transfer spray transfer transformer

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 114 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
transformador de soldeo transgranular transmisión transmisión por fibra óptica transpalet transporte transporte ferroviario transporte multimodal transporte multimodal tranvía tranvía tranvía traqueteo tratado tratamiento tratamiento de superficie tratamiento digital de imágenes tratamiento electroquímico tratamiento mecánico tratamiento químico tratamiento superficial tratamiento térmico tratamiento térmico posterior al soldeo (PWHT) tratamiento termomecánico tratamiento termoquímico tratar traviesa traviesa anterior traviesa bailadora traviesa intermedia traviesa intermedia del bajo bastidor traviesa intermedia del bogi trayectoria trébede trefilado trefilado trefilador tren tren [transporte] tren de acabado tren de alta velocidad tren de laminado tren dúo triángulo triángulo isósceles triángulos de freno trifásico tronzado troostita troquel troquel troquelado tubería tubero industrial tubo tubo de contacto tubo de rayos X tubo detector de corta duración tubo detector de larga duración tubo fluorescente tuerca turbina ultrasonido ultravioleta umbral umbral de detección

Catalán
transformador de soldadura transgranular transmissió transimissió per fibra òptica portapalets transport transport ferroviari transport multimodal transport multimodal tramvia tramvia tramvia fimbrament tractat tractament tractament de superfície tractament digital d'imatges tractament electroquímic tractament mecànic tractament químic tractament superficial tractament tèrmic tractament tèrmic posterior a la soldadura (PWHT) tractament termomecànic tractament termoquímic tractar travesser capçal travesser ballador travesser intermig travesser intermig del bastidor inferior travesser intermig del bogi trajectòria trespeus trefilatge trefilat trefilador tren tren [transport] tren d'acabats tren de gran velocitat tren de laminatge tren duo triangle triangle isòsceles triangles de fre trifàsic segament troostita encuny encuny encunyació canonada tuber industrial tub tub de contacte tub de raigs X tub detector de curta durada tub detector de llarga durada tub fluorescent femella turbina ultrasó ultraviolat llindar llindar de detecció

Inglés
arc welding transformer transgranular transmission optical fibre delivery transpallet transportation rail transport combined rail‐road transport piggyback traffic tramway tram tramcar chattering treated treatment surface treatment digital image processing electrochemical treatment mechanical treatment chemical treatment surface treatment heat treatment post‐weld heat treatment (PWHT) thermomechanical treatment thermochemical treatment treat cross member headstock swing bolster cross bearer underframe cross bearer bogie cross bearer path trivet wire drawing wire drawn wire drawer set train [transport] finishing line high‐speed train mill train two‐high rolls triangle isosceles triangle brake triangles three‐phase parting troostite die embossing die stamping pipe pipe fitter tube contact tube X‐ray tube short term detector tube long term detector tube fluorescent lamp nut turbine ultrasound ultraviolet threshold detection threshold

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 115 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
unidad unidad de producto unidad de soldeo uniforme uniformidad uniformidad unión unión a solape unión a tope unión a tope en T unión adhesiva unión adhesiva unión atornillada unión cruciforme unión de materiales disimilares unión en ángulo unión en canto unión en cruce unión en esquina unión en T unión en T unión heterogénea unión homogénea unión múltiple unión paralela unión soldada unión tubo‐placa tubular untado útil utillaje vacante vacío vacuómetro vagón vagón automotor vagón basculante vagón de bogies vagón de mercancías vagón de teleros vagón portacontenedores valor valor medio válvula válvula antiretroceso válvula de seguridad vanadio (V) vano vapor vaporización variable adicional variable de soldeo variable esencial variable no esencial varilla varilla de aportación varilla maciza varilla revestida varilla tubular vehículo ferroviario vehículo ferroviario velocidad velocidad velocidad de alimentación del alambre velocidad de avance velocidad de avance velocidad de calentamiento

Catalán
unitat unitat de producte unitat de soldadura uniforme uniformitat uniformitat unió unió encavalcada unió a topar unió a topar en T unió adhesiva unió adhesiva unió collada unió cruciforme unió de material dissimilars unió en angle unió en cantell unió en creu unió en cantonada unió en T unió en T unió heterogènia unió homogènia unió múltiple unió paral∙lela unió soldada unió tub‐placa tubular untura estri utillatge vacant buit vacuòmetre vagó vagó automotor vagó basculant vagó de bogis vagó de mercaderies vagó de baranes vagó de transport de contenidors valor valor mitjà vàlvula vàlvula antiretrocés vàlvula de seguretat vanadi (V) tram vapor vaporització variable addicional variable de soldadura variable essencial variable no essencial vareta vareta d'aportació vareta massissa vareta revestida vareta tubular vehicle ferroviari vehicle ferroviari velocitat velocitat velocitat d'alimentació del filferro velocitat d'avanç velocitat d'avanç velocitat d'escalfament

Inglés
unit unit of product welding unit uniform uniformity consistency joint lap joint butt joint T‐butt joint bonded joint adhesive joint bolted joint cruciform joint dissimilar material joint angle joint edge joint cross joint corner joint T‐joint T‐joint heterogeneous joint homogeneous joint multiple joint parallel joint welded joint tube to tube‐plate joint buttering jig tooling vacancy vacuum vacuum gauge wagon power wagon tipping wagon bogie wagon freight wagon wagon with stanchions container wagon value mean value valve flashback arrester relief valve vanadium (V) span steam vaporisation additional variable welding variable essential variable non essential variable rod filler rod solid rod flux‐coated rod tubular cored rod rail vehicle railway vehicle rate speed wire feed speed rate of travel travel speed heating rate

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 116 de 173

 Vocabulario de Soldeo                                                   Indexación en Castellano
Castellano
velocidad de chisporroteo velocidad de corrosión velocidad de deposición velocidad de enfriamiento velocidad de forja velocidad de fricción velocidad de fusión velocidad de fusión velocidad de recalcado velocidad de soldeo ventana ventilación verificación verificación de aleaciones (AV) vida a fatiga videoscopio vidrio vidrio antideslumbrante viga viga oscilante viruta visión artificial (visión por ordenador) visualizador volframio (W) voltímetro voltio volumen volumen de la producción de soldeo zinc (Zn) zincado zircón zirconia zirconio (Zr) zirconita zona zona afectada térmicamente (ZAT) zona de fusión zona de respiración zona de soldadura

Catalán
velocitat d'espurneig velocitat de corrosió velocitat de deposició velocitat de refredament velocitat de forja velocitat de fricció velocitat de fusió velocitat de fusió velocitat de recalcament velocitat de soldadura finestra ventilació verificació verificació d'aliatges (AV) vida a fatiga videoscopi vidre vidre antienlluernament biga biga oscil∙lant ferritja visió artificial (visió per ordinador) visualitzador tungstè (W) voltímetre volt volum volum de la producció soldada zinc (Zn) zincatge zircó zircònia zirconi (Zr) zircònia zona zona afectada tèrmicament (ZAT) zona de fusió zona de respiració zona de soldadura

Inglés
flashing speed corrosion rate deposition rate cooling rate forging speed friction speed melting rate burn‐off rate upset speed welding speed window ventilation verification alloy verification (AV) fatigue life videoscope glass nonreflecting glass beam bolster chip artificial vision (computer vision) display tungstene (W) voltmeter volt volume extent of the welding production zinc (Zn) zinc plating zircon zirconia zirconium (Zr) zirconia zone heat‐affected zone (HAZ) fusion zone breathing zone weld zone

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 117 de 173

English

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
0.2% offset yield strength 0.2% offset yield strength 3D printing abrasion abrasive abrasive blasting abrasive wheel absolute permeability absolute vacuum gauge absorption abutment of raised edge ac welding generator accelerating voltage acceptance acceptance authority acceptance criteria acceptance level [imperfections] accuracy accuracy of a measuring instrument acetone acetylene flame acetyline (ethyne) (C2H2) acid acid electrode acid pickling acoustic emission test (AT) acoustic impedance active element actual throat thickness adapter addenda additional supply of shielding gas additional variable adhesive adhesive joint adjustable spanner adjustable wheelset adjustable wrench adjustment admissible admissible fatigue stress adsorption advanced high strength steel (AHSS) age hardening age hardening crack ageing ageing ageing induced crack air air arc cutting air carbon arc cutting air carbon arc gouging air plasma cutting air sampling air‐arc gouging airborne particles air‐conditioning containers alkaline pickling allied processes alloy alloy cast iron alloy steel alloy verification (AV) alloying element all‐weld metal test specimen almandite garnet

Catalan
límit de cedència del 0,2% límit elàstic del 0,2% impressió 3D abrasió abrasiu sorrejat abrasiu mola abrasiva permeabilitat absoluta manòmetre absolut absorció aresta longitudinal de contacte entre les vores aixecades generador de soldadura de corrent alterna tensió d'acceleració acceptació autoritat d'acceptació criteris d'acceptació nivell d'acceptació [imperfeccions] precisió precisió d'un instrument de mesura acetona flama oxiacetilència acetilè (etí) (C2H2) àcid elèctrode àcid decapatge àcid assaig d'emissió acústica (AT) impedància acústica element actiu gruix de coll real ràcord addenda alimentació addicional de gas de protecció variable addicional adhesiu unió adhesiva clau anglesa eix ajustable clau anglesa ajust admissible esforç de fatiga admissible adsorció acer d'alta resistència avançat (AHSS) enduriment per maduració esquerda per enduriment per maduració envelliment maduració esquerda induïda per envelliment aire tall per arc‐aire tall per arc‐aire ressanament per arc‐aire tall per arc‐plasma amb aire mostra d'aire ressanament per arc‐aire partícules en suspensió contenidros d'aire condicionat decapatge alcalí processos afins aliatge fosa aliada acer aliat verificació d'aliatges (AV) element d'aliatge proveta del metall de soldadura almandina

Spanish
límite de cedencia del 0,2% límite elástico del 0,2% impresión 3D abrasión abrasivo chorreado abrasivo muela abrasiva permeabilidad absoluta manómetro absoluto absorción arista longitudinal de contacto entre los bordes levantados generador de soldeo de corriente alterna tensión de aceleración aceptación autoridad de aceptación criterios de aceptación nivel de aceptación [imperfecciones] precisión precisión de un instrumento de medida acetona llama oxiacetilénica acetileno (etino) (C2H2) ácido electrodo ácido decapado por ácido ensayo por emisión acústica (AT) impedancia acústica elemento activo espesor de garganta real racor adenda alimentación adicional de gas de protección variable adicional adhesivo unión adhesiva llave inglesa eje ajustable llave inglesa ajuste admisible esfuerzo de fatiga admisible adsorción acero de alta resistencia avanzado (AHSS) endurecimiento por maduración grieta por endurecimiento por maduración envejecimiento maduración grieta inducida por envejecimiento aire corte por arco con aire corte por arco con aire resanado con arco con aire corte con plasma con aire muestra de aire resanado con arco con aire partículas en suspensión contenedores de aire acondicionado decapado alcalino procesos afines aleación fundición aleada acero aleado verificación de aleaciones (AV) elemento de aleación probeta del metal de soldadura granate almandino

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 120 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
alnico alpax alphagenic alternating current (AC) alumel alumina aluminium (Al) aluminium structure aluminothermic welding aluminum (Al) aluminum bronze ambient conditions ambient noise ampere ampermeter amplitude analysis angle angle joint angle of rotation angle of slope angle of vision angular cutter angular misalignment anion anisotropy annealing annular projection annular projection diameter A‐No anode anodic protection anodized anodized aluminum anodizing antifouling agent antifriction bearing antioxidant appearance approved consumable apron apron aqueous solution arc [electrical] arc blow arc braze welding arc eye arc gouging arc length arc spot welding arc strike arc stud welding arc stud welding arc stud welding arc stud welding arc stud welding arc time arc voltage arc weld brazing arc welding arc welding power source arc welding robot arc welding transformer arcing

Catalan
alnico alpax alfagen corrent altern (CA) alumel alúmina alumini (Al) estructura d'alumini soldadura aluminotèrmica alumini (Al) bronze d'alumini condicions ambientals soroll ambiental ampere amperímetre amplitud anàlisi angle unió en angle angle de rotació angle d'inclinació angle de visió fresa cònica deformació angular anió anisotropia recuita protuberància anular diàmetre de la protuberància anular número A ànode protecció anòdica anoditzat alumini anoditzat anodització antiincrustant coixinet de rodolament antioxidant aspecte consumible qualificat davantal mandil solució aquosa arc [elèctric] buf de l'arc soldadura forta de coure amb arc llampada de l'arc ressanament per arc longitud de l'arc soldadura per punts per arc encebament de l'arc soldadura d'espàrrecs amb descàrrega capacitiva amb  ignició del broquet soldadura d'espàrrecs per arc soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega  capacitiva

Spanish
alnico alpax alfágeno corriente alterna (CA) alumel alúmina aluminio (Al) estructura de aluminio soldeo aluminotérmico aluminio (Al) bronce de aluminio condiciones ambientales ruido ambiental amperio amperímetro amplitud análisis ángulo unión en ángulo ángulo de rotación ángulo de inclinación ángulo de visión fresa cónica deformación angular anión anisotropía recocido protuberancia anular diámetro de la protuberancia anular número A ánodo protección anódica anodizado aluminio anodizado anodización antiincrustante cojinete de rodamiento antioxidante aspecto consumible cualificado delantal mandil solución acuosa arco [eléctrico] soplo del arco cobresoldeo con arco destello del arco resanado con arco longitud del arco soldeo por puntos por arco cebado del arco soldeo de espárragos con descarga capacitiva con ignición  de la boquilla soldeo de espárragos por arco soldeo de espárragos por arco inducido con descarga  capacitiva

soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica o  soldeo de espárragos por arco inducido con férula  gas de protecció cerámica o gas de protección soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt temps d'arc tensió de l'arc soldadura forta de coure amb arc soldadura per arc font d'energia per a soldadura per arc robot de soldadura per arc transformador de soldadura encebament soldeo de espárragos por arco inducido de ciclo corto tiempo de arco tensión del arco cobresoldeo con arco soldeo por arco fuente de energía para soldeo por arco robot de soldadura por arco transformador de soldeo cebado

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 121 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
arcing time area argon (Ar) arm array arris art foundry articulated coach artificial discontinuity artificial vision (computer vision) as welded asbestos asbestos assembly assembly assembly robot assessment asymmetry atmosphere atmospheric contamination atmospheric corrosion atomic absorption spectrometry (AAS) atomization atomization attachment attachment for traction motor attenuation audit auger ausforming austempering austenite austenitic steel austenitizing authority authorized national body (ANB) authorized training body (ATB) autoclave autogenous gas tungsten arc welding using inert gas autogenous TIG welding automatic lathe automatic welding auxiliary cooling water auxiliary lighting auxiliary material average average power density axis axleboxes Babbitt's metal back bead back support backgouging background noise backing backing bead backing electrode backing gas backing material backing ring back‐step back‐step sequence back‐step welding bainite baking baking oven

Catalan
temps d'arc àrea argó (Ar) braç agrupació aresta foneria artística cotxe articulat discontinuïtat artificial visió artificial (visió per ordinador) soldadura en brut amiant asbest conjunt muntatge robot de muntatge avaluació asimetria atmosfera contaminació atmosfèrica corrosió atmosfèrica espectrometria d'absorció atòmica (AAS) atomització polvorització fixació fixació del motor de tracció atenuació auditoria barrina ausforming tremp bainític austenita acer austenític austenització autoritat organisme estatal autoritzat (ANB) organisme de formació autoritzat (ATB) autoclau soldadura TIG autògena soldadura TIG autògena torn automàtic soldadura automàtica aigua de refrigeració auxiliar llum auxiliar material auxiliar mitjana densitat d'energia mitja eix caixes de greix metall de Babbitt cordó de revers suport posterior ranuratge pel revers soroll de fons suport cordó de suport elèctrode de suport gas de protecció posterior material de suport suport anular pas de pelegrí seqüència pas de pelegrí soldadura pas de pelegrí bainita assecatge en forn forn d'escalfament

Spanish
tiempo de arco área argón (Ar) brazo agrupación arista fundición artística coche articulado discontinuidad artificial visión artificial (visión por ordenador) bruto de soldeo amiante asbesto conjunto montaje robot de montaje evaluación asimetría atmósfera contaminación atmosférica corrosión atmosférica espectrometría de absorción atómica (AAS) atomización pulverización fijación fijación del motor de tracción atenuación auditoría barrena ausforming austemple austenita acero austenítico austenización autoridad organismo nacional autorizado (ANB) organismo de formación autorizado (ATB) autoclave soldeo TIG autógeno soldeo TIG autógeno torno automático soldeo automático agua de refrigeración auxiliar luz auxiliar material auxiliar promedio densidad de energía media eje cajas de grasa metal de Babbitt cordón de reverso soporte posterior ranurado por el reverso ruido de fondo respaldo cordón de respaldo electrodo de respaldo gas de protección posterior material de respaldo anillo soporte paso de peregrino secuencia paso de peregrino soldeo paso de peregrino bainita secado en horno horno de calentamiento

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 122 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
balustrade banister bar bar [pressure] bar code bare electrode barium titanate bar‐turning bar‐turning basic electrode batch batch of standard material batch sample bauxite beach marks bead bead bead on plate bead toe beam beam beam beam current beam current pulsing beam deflection beam oscillation beam power beam power density beam pulsing beam welding bearing bench vice bend test bender bending bending bending machine beryllium (Be) beryllium bronze beryllium bronze Bessemer converter Bessemer process Bessemer process bevel bevel bevel angle binary alloy binder biological corrosion biometallurgist black annealing black light lamp blackheart malleable cast iron blacksmith blade blank blast furnace blast‐cleaning blastfurnace slag blasting blister blister steel blistering block block sequence bloom

Catalan
barana barana barra bar [pressió] codi de barres elèctrode nu titanat de bari degollatge mecanització en barra elèctrode bàsic lot lot de material normalitzat mostra de lot bauxita marques de platja cordó passada cordó sobre xapa acord del cordó biga feix llarguer intensitat del feix pulsació de la intensitat del feix desviació del feix oscil∙lació del feix potència del feix potència específica del feix pulsació del feix soldadura per feix d'alta energia coixinet caragol de banc assaig de plegat corbadora corbament plegatge màquina corbadora beril∙li (Be) bronze de beril∙li cuproberil∙li convertidor Bessemer procediment àcid procediment Bessemer bisell xamfrà angle del bisell, xamfrà aliatge binari aglutinant corrosió biològica biometal∙lúrgic recuita negra làmpada de llum negra fosa mal∙leable negra ferrer àlep cospell alt forn preparació de superfícies per granejat escòria d'alt forn granejat butllofa acer cementat rebuf bloc seqüència per blocs desbast

Spanish
barandilla barandilla barra bar [presión] código de barras electrodo desnudo titanato de bario decoletado decoletaje electrodo básico lote lote de material normalizado muestra de lote bauxita marcas de playa cordón pasada cordón sobre chapa acuerdo del cordón viga haz larguero intensidad del haz pulsación de la intensidad del haz desviación del haz oscilación del haz potencia del haz potencia específica del haz pulsación del haz soldeo por haz de alta energía cojinete tornillo de banco ensayo de doblado curvadora curvado doblado curvadora berilio (Be) bronce de berilio cuproberilio convertidor Bessemer procedimiento ácido procedimiento Bessemer bisel chaflán ángulo del bisel, chaflán aleación binaria ligante corrosión biológica biometalúrgico recocido negro lámpara de luz negra fundición maleable de núcleo negro herrero álabe cospel alto horno preparación de superficies por chorreado escoria de alto horno chorreado ampolla acero cementado ampollamiento bloque secuencia por bloques desbaste

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 123 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
bloomery bloomery blowhole blowhole blowpipe blowpipe blueing blueing bogie bogie cross bearer bogie frame bogie pitch bogie solebar bogie stock bogie wagon boiler boiler shop boilermaker bolster bolt bolt bolted joint bond bonded joint bonderized bonderizing bore borer borescope boring machine boron (B) boron nitride both‐side single‐run welding both‐side welding bottom casting bottom casting boundary conditions box boxing brace bracket brake brake cross beams brake cylinders brake equipment brake rods brake rods brake triangles brake unit branching crack brass braze welding brazing brazing filler metal brazing with global heating brazing with local heating breakdown breakdown drawing breathing breathing zone brick bright annealing bright nickel plating Brinell hardness test britlle crack brittle

Catalan
farga ferreria buf bufament bufador sarbatana empavonament pavonament bogi travesser intermig del bogi bastidor de bogi intereix de bogi llarguer de bogi material rodant de bogis vagó de bogis caldera caldereria calderer biga oscil∙lant boló pern unió collada enllaç unió adhesiva bonderitzat bonderització forat trepant boroscopi mandrinadora bor (B) nitrur de bor soldadura d'una passada per ambdós costats soldadura per ambdós costats colada ascendent emmotllament per colada ascendent condicions de contorn cofre rematada riosta escaire fre barres transversal de la timoneria de fre cilindres de fre equipaments de fre timoneria de fre tirant de fre triangles de fre bloc de fre esquerda ramificada llautó soldadura forta de coure soldadura forta metall d'aportació per soldadura forta soldadura forta amb escalfament generalitzat soldadura forta amb escalfament localitzat avaria especejament respiració zona de respiració maó recuita brillant niquelatge brillant assaig de duresa Brinell esquerda fràgil fràgil

Spanish
ferrería ferrería sopladura sopladura soplete cerbatana pavonado pavonado bogie traviesa intermedia del bogi bastidor de bogie empate de bogie larguero de bogie material rodante de bogies vagón de bogies caldera calderería calderero viga oscilante bulón perno unión atornillada enlace unión adhesiva bonderizado bonderización agujero taladro boroscopio mandriladora boro (B) nitruro de boro soldeo de una pasada por ambas caras soldeo por ambas caras colada en surtidor moldeo por colada ascendente condiciones de contorno cofre remate riostra escuadra freno barras transversales de la timonería de freno cilindros de freno equipos de freno timonería de freno tirantes de freno triángulos de freno bloque de freno grieta ramificada latón cobresoldeo soldeo fuerte metal de aportación de soldeo fuerte soldeo fuerte con calentamiento general soldeo fuerte con calentamiento local avería despiece respiración zona de respiración ladrillo recocido brillante niquelado brillante ensayo de dureza Brinell grieta frágil frágil

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 124 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
brittle fracture brittle steel bronze brushing buckling buffer layer buffering building‐up bulk modulus burning burnishing burn‐off length burn‐off rate burn‐through burst bushing business process reengineering (BPR) butene butt butt butt joint butt weld butt weld T‐joint butt weld with flash butt weld with friction butt weld with upset buttering button by naked eye cables cadmium (Cd) calcium (Ca) calcium carbonate (CaCO3) calcium fluoride calculation calibration calibration block calibrator caliper calliper square caloric capacity camber camera can capacitance capacitive reactance capacitor capacitor discharge drawn arc stud welding capacitor discharge stud welding with tip ignition capacity requirements planning capillarity capital goods capping run carat carbide carbon (C) carbon dioxide (CO2) carbon electrode carbon fibre carbon steel carbon‐arc welding carbonate carbonitriding carburizing carburizing

Catalan
fractura fràgil acer agre bronze respatllat vinclament capa de condicionament condicionament recreixement mòdul de compressibilitat calcinació brunyiment longitud de cremada velocitat de fusió perforació ràfega casquet reenginyeria de processos (BPR) butà a topar topall unió a topar soldadura a topar soldadura a topar en T soldadura a topar amb espurneig soldadura a topar amb fricció soldadura a topar amb recalcament untura botó a ull nu cables cadmi (Cd) calci (Ca) carbonat de calci (CaCO3) flurorur de calci càlcul calibratge bloc de calibratge calibrador calibrador peu de rei capacitat calorífica corbament càmera llauna capacitat reactància capacitiva condensador [elèctric] soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega  capacitiva soldadura d'espàrrecs amb descàrrega capacitiva amb  ignició del broquet planificació de necessitats de capacitat capil∙laritat béns d'equipament passada final quirat carbur carboni (C) diòxid de carboni (CO2) elèctrode de grafit fibra de carboni acer al carboni soldadura per arc amb elèctrode de grafit carbonat carbonitruració carburació carburant

Spanish
fractura frágil acero agrio bronce cepillado pandeo capa de acondicionamiento acondicionamiento recrecimiento módulo de compresibilidad calcinación bruñido longitud de quemado velocidad de fusión perforación ráfaga casquillo reingeniería de procesos (BPR) butano a tope tope unión a tope soldadura a tope soldadura a tope en T soldadura a tope con chisporroteo soldadura a tope con fricción soldadura a tope con recalcado untado botón a simple vista cables cadmio (Cd) calcio (Ca) carbonato de calcio (CaCO3) fluoruro de calcio cálculo calibración bloque de calibración calibrador calibre pie de rey capacidad calorífica curvatura cámara lata capacidad reactancia capacitiva condensador [eléctrico] soldeo de espárragos por arco inducido con descarga  capacitiva soldeo de espárragos con descarga capacitiva con ignición  de la boquilla planificación de las necesidades de capacidad capilaridad bienes de equipo pasada final quilate carburo carbono (C) dióxido de carbono (CO2) electrodo de grafito fibra de carbono acero al carbono soldeo por arco con electrodo de grafito carbonato carbonitruración carburación carburante

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 125 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
carburizing carburizing flame card molding cardan shaft carrier gas cascade sequence case hardening case hardening steel casing cast iron cast iron casting cast steel cast steel cast steel casting casting casting casting casting steel category cathode cathode ray tube (CRT) cathodic protection cation cell cellulose cellulosic electrode cement cementation cemented carbide cementer cementite central axis of the beam centre gangway coach centrifugal casting centrifugal casting centrifugal casting centrifugation ceramic ceramic ferrule ceramic matrix composite cermet certificate certification certification level chain chamber channel charge coupled device (CCD) charging energy charging voltage Charpy test chaser chassis chattering checklist chemical agent chemical copper plating chemical pickling chemical test chemical treatment chemist chemistry chill chill casting chill casting

Catalan
cementació per carboni flama carburant emmotllament amb placa model arbre de Cardan gas portador seqüència en cascada cementació acer de cementació carcassa fosa (de ferro) fosa en motlle acer colat acer emmotllat acer fos colada emmotllament emmotllament per colada fosa (farga) acer d'emmotllament categoria càtode pantalla de tub de raigs catòdics (CRT) protecció catòdica catió pila cel∙lulosa elèctrode cel∙lulòsic cement cementació metall dur cementador cementita eix central del feix cotxe amb passadís central colada centrífuga emmotllament per colada centrífuga fosa a pressió centrifugació ceràmic fèrula ceràmica compòsit de matriu ceràmica cermet certificat certificació nivell de certificació cadena cambra canal dispositiu acoblat per càrrega (CCD) potència de càrrega tensió de càrrega assaig de Charpy cisellador xassís fimbrament llista de control agent químic couratge químic decapatge químic assaig químic tractament químic químic química conquilla colada en conquilla emmotllament en conquilla

Spanish
cementación por carbono llama carburante moldeo con placa modelo árbol cardan gas portador secuencia en cascada cementación acero de cementación armazón fundición (de hierro) fundición en molde acero colado acero moldeado acero fundido colada moldeo moldeo por colada fundición acero de moldeo categoría cátodo pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT) protección catódica catión pila celulosa electrodo celulósico cemento cementación metal duro cementador cementita eje central del haz coche con pasillo central colada centrífuga moldeo por colada centrífuga fundición a presión centrifugación cerámico férula cerámica composite de matriz cerámica cermet certificado certificación nivel de certificación cadena cámara (espacio) canal dispositivo de carga acoplada (CCD) potencia de carga tensión de carga ensayo Charpy cincelador chasis traqueteo lista de control agente químico cobreado químico decapado químico ensayo químico tratamiento químico químico química coquilla colada en coquilla moldeo en coquilla

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 126 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
chilled‐iron grit chip chip flow chipping chipping marks chisel chlorhydric acid chlorinated hydrocarbon chromel chromium (Cr) chromium copper chromium plated chromium plating chromium steel chromium‐molybdenum steel chromium‐nickel steel chromium‐tungsten steel chromium‐vanadium steel circular form tool circular hole clad steel cladding cladding process clamp clamp clamp clamp class classification cleaning cleanliness clearance clicker press close square closed‐die forging clustered inclusion clustered porosity coach coal coal furnace slag coalescence coarse grain coat coating coating cobalt (Co) code codification coefficient coefficient of thermal dilatation coercitivity coil coke furnace cold crack cold cracking cold cracking test cold lap cold metal transfer (CMT) cold pressure welding cold rolling cold welding cold working collapse collar colour columbium (Cb)

Catalan
granalla angular de fosa de ferro ferritja arrencament de ferritja burinat marques de burinat cisell àcid clorhídric hidrocarbur clorat cromel crom (Cr) cuprocrom cromat cromatge acer al crom acer al crommolibdè acer al cromníquel acer al cromtungstè acer al cromvanadi acer rodó trau rodó acer aplacat aplacat procés d'aplacat abraçadora fixació pinça serjant classe classificació neteja neteja joc premsa d'estampar vores rectes forja amb matriu tancada inclusió agrupada porositat agrupada cotxe carbó escòria de forn de carbó coalescència gra gros capa (recobriment) recobriment revestiment cobalt (Co) codi codificació coeficient coeficient de dilatació tèrmica coercitivitat bobina forn de coc esquerda en fred esquerdament en fred assaig d'esquerdament en fred manca de fusió entre passades transferència de metall freda (CMT) soldadura per pressió en fred laminatge en fred soldadura per pressió en fred conformació col∙lapse collar color niobi (Nb)

Spanish
granalla angular de fundición de hierro viruta arranque de virutas burinado marcas de burilado cincel ácido clorhídrico hidrocarburo clorado cromel cromo (Cr) cuprocromo cromado cromado acero al cromo acero al cromomolibdeno acero al cromoníquel acero al cromotungsteno acero al cromovanadio acero redondo agujero circular acero plaqueado plaqueado proceso de plaqueado abrazadera fijación pinza sargento clase clasificación limpieza limpieza holgura prensa de estampar bordes rectos forja con matriz cerrada inclusión agrupada porosidad agrupadas coche carbón escoria de horno de carbón coalescencia grano grueso capa (recubrimiento) recubrimiento revestimiento cobalto (Co) código codificación coeficiente coeficiente de dilatación térmica coercitividad bobina horno de coque grieta en frío agrietamiento en frío ensayo de agrietamiento en frío falta de fusión entre pasadas transferencia de metal fría (CMT) soldeo por presión en frío laminación en frío soldeo por presión en frío conformado colapso collarín color niobio (Nb)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 127 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
combined draw and buffing gear combined rail‐road transport combustion and infrared analysis competence completion completion of welding complex permeability compliance composite composite coach composition compressed air compressed air containers compressed gas compressed‐air reservoir compression compression mold compression test compression wave computer‐assisted design (CAD) computer‐assisted manufacturing (CAM) computer‐integrated manufacturing (CIM) concave concave contour concave fillet weld concave weld concavity concentration concrete conditions conductivity meter conductor [electrical] cone cone configuration conformity conformity evaluation connection connector consistency constant‐voltage welding power source constraint constricted arc consumable electrode contact contact electrode contact tip contact tube contact tube distance container container wagon contamination content continuous casting continuous casting continuous excessive penetration continuous furnace continuous undercut continuous weld contour contrast control panel control program controlled atmosphere furnace conversion conversion coating

Catalan
aparell combinat de xoc i tracció transport multimodal anàlisi per combustió i infraroig competència acabament acabament de la soldadura permeabilitat complexa compliment compòsit cotxe furgó composició aire comprimit contenidors d'aire comprimit gas comprimit dipòsit d'aire comprimit compressió motlle de compressió assaig de compressió ona longitudinal disseny assistit per ordinador (CAD) fabricació assistida per ordinador (CAM) fabricació integrada per ordinador (CIM) còncava forma còncava soldadura en angle còncava soldadura còncava concavitat concentració formigó condicions conductímetre conductor [elèctric] con dard configuració conformitat avaluació de la conformitat connexió connector uniformitat font d'energia de tensió constant restricció arc constret elèctrode consumible contacte elèctrode de contacte broquet de contacte tub de contacte distància del tub de contacte contenidor vagó de transport de contenidors contaminació índex colada contínua emmotllament per colada contínua excés de penetració continu forn continu mossegada contínua soldadura contínua forma contrast tauler de control programa de control forn d'atmosfera controlada conversió recobriment per conversió

Spanish
orgános combinados de choque y tracción transporte multimodal análisis por combustión e infrarrojo competencia terminación terminación del soldeo permeabilidad compleja cumplimiento composite coche‐furgón composición aire comprimido contenedores de aire comprimido gas comprimido depósito de aire comprimido compresión molde de compresión ensayo de compresión onda longitudinal diseño asistido por ordenador (CAD) fabricación asistida por ordenador (CAM) fabricación integrada por ordenador (CIM) cóncava forma cóncava soldadura en ángulo cóncava soldadura cóncava concavidad concentración hormigón condiciones conductímetro conductor [eléctrico] cono dardo configuración conformidad evaluación de la conformidad conexión conector uniformidad fuente de energía de tensión constante restricción arco constreñido electrodo consumible contacto electrodo de contacto boquilla de contacto tubo de contacto distancia del tubo de contacto contenedor vagón portacontenedores contaminación índice colada continua moldeo por colada continua exceso de penetración continuo horno continuo mordedura continua soldadura continua forma constraste panel de control programa de control horno de atmósfera controlada conversión recubrimiento por conversión

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 128 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
conversion coefficient conversion pig iron converter converting convex convex contour convex fillet weld convex weld convexity cool time cooling cooling rate cooling water coordinate system copper copper (Cu) copper (I) oxide (Cu2O) copper electroplating copper inclusion copper plated copper plating copper refinery slag coppersmith copying lathe copying milling machine core cored strip electrode corner joint corona corrosion corrosion by differential aeration corrosion rate corrosion resistance corrosion resistant overlay welding corrosion test corrosive corrugated corrugated bar corrugated sheet metal cosmetic pass cosmetic pass cosmetic run cosmetic run couchette coach counterbore cutter counter‐clockwise direction coupler coupling cover cover plate covered electrode covering crack crack at the weld junction crack in the heat affected zone crack in the parent metal crack in the weld metal cracking cracking test crane craneman crank crater crater crack crater pipe creep

Catalan
coeficient de conversió fosa d'afinament convertidor afinament per aire convexa forma convexa soldadura en angle convexa soldadura convexa convexitat temps de refredament refredament velocitat de refredament aigua de refrigeració sistema de coordenades aram coure (Cu) òxid de coure (I) (Cu2O) couratge electrolític inclusió de coure courat couratge escòria del refinat de coure courer torn copiador fresadora copiadora nucli banda elèctrode tubular unió en cantonada corona corrosió corrosió per aeració diferencial velocitat de corrosió resistència a la corrosió recàrrega per soldadura resistent a la corrosió assaig de corrosió corrosiu corrugat barra corrugada xapa de canaleta passada cosmètica passada d'acabat fi passada cosmètica passada d'acabat fi cotxe llitera fresa cilíndrica sentit contrari a les agulles del rellotge acoblador acoblament coberta coberta protectora elèctrode revestit revestiment esquerda esquerda en la línia de fusió esquerda en la zona afectada tèrmicament esquerda en el metall base esquerda en el metall de soldadura esquerdament assaig d'esquerdament grua gruista manovella cràter esquerda de cràter xuclet de cràter fluència

Spanish
coeficiente de conversión fundición de afino convertidor afino al viento convexa forma convexa soldadura en ángulo convexa soldadura convexa convexidad tiempo de enfriamiento enfriamiento velocidad de enfriamiento agua de refrigeración sistema de coordenadas cobre cobre (Cu) óxido de cobre (I) (Cu2O) cobreado electrolítico inclusión de cobre cobreado cobreado escoria del refinado de cobre latonero torno de copiar fresadora copiadora núcleo banda electrodo tubular unión en esquina corona corrosión corrosión por aireación diferencial velocidad de corrosión resistencia a la corrosión recargue por soldeo anticorrosión ensayo de corrosión corrosivo corrugado barra corrugada chapa ondulada pasada cosmética pasada de acabado fino pasada cosmética pasada de acabado fino coche‐litera fresa cilíndrica sentido contrario a las agujas del reloj acoplador acoplamiento cuvierta cubierta protectora electrodo revestido revestimiento grieta grieta en la línea de fusión grieta en la zona afectada térmicamente grieta en el metal base grieta en el metal de soldadura agrietamiento ensayo de agrietamiento grúa gruista manivela cráter grieta de cráter rechupe de cráter fluencia

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 129 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
creep creep limit creep strength creep test creep‐resisting steel criteria criterion cross beam cross bearer cross joint cross member cross tension test cross‐section cross‐sectional area crosswire crosswire welding crucible crucible cast steel crucible furnace cruciform joint crude product cryolite crystal crystalline structure crystallography cubic metre per hour cupel cupellation cupola furnace cupronickel cuprous oxide (Cu2O) Curie point current current intensity current range curve customer cutter cutting cutting blade cutting die cutting head cutting oxygen cutting tip cutting tool cyanidation cyaniding cyaniding cycle time cylinder cylinder [gas] cylindrical shell damage dangerous materials dc welding generator dead burning dead roasting deburring decarburation decarburization decorative chromium deep drawing die deep‐drawing defect defective tack weld definition

Catalan
termofluència límit de termofluència resistència a la fluència assaig de termofluència acer resistent a la fluència criteris criteri barra transversal travesser intermig unió en creu travesser assaig de tracció en creu secció transversal àrea de la secció transversal malla soldadura de malles gresol acer fos al gresol forn de gresol unió cruciforme producte en brut criolita cristall estructura cristal∙lina cristal∙lografia metre cúbic per hora copel∙la copel∙lació cubilot cuproníquel òxid cuprós (Cu2O) punt de Curie corrent [elèctric] intensitat de corrent rang de corrent corba client cúter tall fulla d'eina de tall matriu de tallar capçal de tall oxigen de tall broquet de tall eina de tall cianuració cementació líquida cianuració temps de cicle cilindre botella [de gas] cos cilíndric dany matèries perilloses generador de soldadura de corrent contínua calcinació completa torrefacció completa desbarbatge descarburació descarburació cromat decoratiu matriu d'embotir embotició profunda defecte soldadura de punteig defectuosa definició

Spanish
termofluencia límite de termofluencia resistencia a la fluencia ensayo de termofluencia acero resistente a la fluencia criterios criterio barra transversal traviesa intermedia unión en cruce traviesa ensayo de tracción en cruz sección transversal área de la sección transversal malla soldeo de mallas crisol acero fundido al crisol horno de crisol unión cruciforme producto bruto criolita cristal estructura cristalina cristalografía metro cúbico por hora copela copelación cubilote cuproníquel óxido cuproso (Cu2O) punto de Curie corriente [eléctrica] intensidad de corriente rango de corriente curva cliente cutter corte hoja de herramienta de corte matriz de cortar cabezal de corte oxígeno de corte boquilla de corte herramienta de corte cianuración cementación líquida cianuración tiempo de ciclo cilindro botella [de gas] cuerpo cilíndrico daño materias peligrosas generador de soldeo de corriente continua calcinación completa tostación completa desbarbado descarburación descarburación cromado decorativo matriz de embutición embutición profunda defecto soldadura de punteo defectuosa definición

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 130 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
deflection deformation deformed bar degassing degreasing degree degree Celsius (º C) degree of thoroughness deionized water delivery delivery delivery order DeLong diagram demagnetize dendrite dendrite boundary density deoxidation deoxidised copper de‐oxydizing dephosphorization dephosphorizing deposit deposited metal deposition deposition coefficient deposition efficiency deposition rate depth depth of preparation depth of root face deputy deputy of the responsible welding coordinator design design requirements design throat thickness designer destructive testing desulfurization desulfurizing deszincification detachment detection detection sensitivity detection threshold detector determination of particle size distribution deviation deviation from intended geometry device diagram diamagnetic diamagnetic substance diameter diamond dicloromethane die die die casting dielectric strength diffraction diffusible hydrogen diffusible hydrogen level diffusion diffusion brazing diffusion soldering

Catalan
deflexió deformació acer corrugat desgasificació desgreixatge grau grau Celsius (º C) grau de minuciositat aigua desionitzada lliurament subministrament albarà diagrama de DeLong desmagnetitzar dendrita límit de gra dendrític densitat desoxidació coure desoxidat desoxidant desfosforació desfosforació dipòsit (revestiment) metall dipositat deposició coeficient de deposició rendiment de deposició velocitat de deposició profunditat profunditat de la preparació profunditat del taló suplent suplent del coordinador de soldadura responsable disseny requisits de disseny gruix de coll de disseny dissenyador assaig destructiu dessulfuració dessulfuració deszincació despreniment detecció sensibilitat de detecció llindar de detecció detector anàlisi granulomètrica desviació desviació de la geometria desitjada dispositiu diagrama diamagnètic substància diamagnètica diàmetre diamant diclorometà encuny matriu [conformació] colada a pressió resistència dielèctrica difracció hidrogen difusible nivell d'hidrogen difusible difusió soldadura forta per difusió soldadura blana per difusió

Spanish
deflexión deformación acero corrugado desgasificación desengrase grado grado Celsius (º C) grado de minuciosidad agua desionizada entrega suministro albarán diagrama de DeLong desmagnetizar dendrita límite dendrítico densidad desoxidación cobre desoxidado desoxidante desfosforación desfosforación depósito (revestimiento) metal depositado deposición coeficiente de deposición rendimiento de deposición velocidad de deposición profundidad profundidad de la preparación profundidad del talón suplente suplente del coordinador de soldeo responsable diseño requisitos de diseño espesor de garganta de diseño diseñador ensayo destructivo desulfuración desulfuración deszincificación desprendimiento detección sensibilidad de detección umbral de detección detector análisis granulométrico desviación desviación de la geometría deseada dispositivo diagrama diamagnético sustancia diamagnética diámetro diamante diclorometano troquel matriz [conformación) colada a presión resistencia dieléctrica difracción hidrógeno difusible nivel de hidrógeno difusible difusión soldeo fuerte por difusión soldeo blando por difusión

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 131 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
diffusion welding digit digital camera digital image processing dilatation dilution dilution rate dimension dimensional control (DC) dimensioning dining coach diode diode laser welding dip dip brazing dip soldering dip transfer dip‐bath brazing direct current (DC) direct drive friction welding direct hardening direct metal printing direct projection welding direct spot welding direct visual testing direction of the beam discharge discolouration discontinuity dislocation displacement display dissimilar material joint dissolved acetylene distance distilled water distortion diver‐welder diving lamp document documentation door double arcing double hardening double row of spaced spot welds double row of staggered spot welds double‐conductor connection cable double‐decker coach double‐J butt weld double‐side welding double‐U butt weld double‐V butt weld dovetailing dowel downstream downstream downstream downstroke press DP steel (dual phase) drag drag soldering draw and buffing gear drawing drawing drawing drawing die

Catalan
soldadura per difusió xifra càmera digital tractament digital d'imatges dilatació dilució taxa de dilució dimensió control dimensional (DC) dimensionament vagó restaurant díode soldadura per làser amb díodes immersió soldadura forta en bany de sals soldadura blana per immersió transferència per curtcircuit soldadura forta per immersió momentània corrent continu (CC) soldadura per fricció amb energia directa tremp directe impressió 3D en metall soldadura per protuberàncies directa soldadura per punts directa inspecció visual directa direcció de feix cabal decoloració discontinuïtat dislocació desplaçament visualitzador unió de material dissimilars acetilè dissolt distància aigua destil∙lada deformació soldador‐bussejador llanterna submarina document documentació porta arc doble tremp doble línia doble de soldadures per punts a portell línia doble de soldadures per punts a portell cable de connexió de dos conductors cotxe de dos pisos soldadura a topar en J doble soldadura per ambdós costats soldadura a topar en U doble soldadura a topar en V doble ranuratge en cua d'oreneta totxo de fusta aigües avall corrent avall descendent premsa de carrera descendent acer DP arrossegament soldadura blana per arrossegament aparell de xoc i tracció embotició estiratge plànol matriu d'estampar

Spanish
soldeo por difusión cifra cámara digital tratamiento digital de imágenes dilatación dilución tasa de dilución dimensión control dimensional (DC) dimensionamiento coche restaurante diodo soldeo láser con diodos inmersión soldeo fuerte en baño de sales soldeo blando por inmersión transferencia por cortocircuito soldeo fuerte por inmersión momentánea corriente continua (CC) soldeo por fricción con energía directa temple directo impresión 3D en metal soldeo por protuberancias directo soldeo por puntos directo inspección visual directa dirección del haz caudal decoloración discontinuidad dislocación desplazamiento visualizador unión de materiales disimilares acetileno disuelto distancia agua destilada deformación soldador‐buceador linterna submarina documento documentación puerta arco doble temple doble línea doble de soldaduras por puntos al tresbolillo línea doble de soldaduras por puntos al tresbolillo cable de conexión de dos conductores coche de dos pisos soldadura a tope en J doble soldeo por ambas caras soldadura a tope en U doble soldadura a tope en V doble ranurado en cola de milano tarugo aguas abajo corriente abajo descendiente prensa de carrera descendiente acero DP arrastre soldeo blando por arrastre órganos de choque y tracción embutición estirado plano matriz de estampación

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 132 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
drawing steel drawn arc stud welding with ceramic ferrule or  shielding gas drawn arc stud welding with fusible collar drawn steel drawn steel drawn wire drill drill drilling drilling machine driving cab driving cab equipment drooping characteristic drooping characteristic welding power source drop weight drop‐forged steel droplet dry corrosion drying drying of welding consumables drying oven drying oven ducer [ultrasonic] ductile ductile cast iron ductile fracture ductile‐to‐brittle transition temperature ductility ductility dip crack duplex steel durability duralumin dust Dutch metal duty cycle duty factor dwell dwell time dynamic characteristic dynamic load eccentric eccentric press eccentricity eddy current eddy current eddy current test (ET) eddy current test (ET) edge edge distance edge joint edge preparation edge weld education effect effective cross section effective electrode efficiency effective throat thickness efficiency eject elastic strain elasticity elastomer elbow electric arc furnace electric electrode furnace

Catalan
acer d'embotició

Spanish
acero de embutición

soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica o  soldeo de espárragos por arco inducido con férula  gas de protecció cerámica o gas de protección soldadura d'espàrrecs per arc induït amb collar fusible acer estirat acer trefilat filferro trefilat trepant trepar foradament màquina trepadora cabina de conducció equipaments de la cabina de conducció característica descendent font d'energia de característica descendent caiguda lliure acer estampat gota corrosió química assecatge assecatge dels consumibles de soldadura estufa forn d'assecatge palpador [ultrasònic] dúctil fosa dúctil fractura dúctil temperatura de transició dúctil‐fràgil ductilitat esquerda per baixa ductilitat acer dúplex durabilitat duralumini pols oripell cicle d'operació factor d'operació repòs temps de repòs característica dinàmica càrrega dinàmica excèntrica premsa d'excèntrica excentricitat corrent de Foucault corrent induït assaig per corrents de Foucault (ET) assaig per corrents induïts (ET) vora distància a la vora (de la peça) unió en cantell preparació de les vores soldadura de cantell educació efecte secció efectiva rendiment efectiu de l'elèctrode gruix de coll efectiu rendiment expulsar deformació elàstica elasticitat elastòmer colze forn elèctric d'arc forn elèctric d'elèctrodes soldeo de espárragos por arco inducido con collarín fusible acero estirado acero trefilado alambre trefilado taladro taladrar taladrado máquina taladradora cabina de conducción equipos de cabina de conducción característica descendente fuente de energía de característica descendente caída libre acero estampado gota corrosión química secado secado de los consumibles de soldeo estufa horno de secado palpador [ultrasónico] dúctil fundición dúctil fractura dúctil temperatura de transición dúctil‐frágil ductilidad grieta por baja ductilidad acero dúplex durabilidad duraluminio polvo oropel ciclo de operación factor de operación reposo tiempo de reposo característica dinámica carga dinámica excéntrica prensa de excéntrica excentricidad corriente de Foucault corriente inducida ensayo por corrientes de Foucault (ET) ensayo por corrientes inducidas (ET) borde distancia al borde (de la pieza) unión en canto preparación de bordes soldadura de canto educación efecto sección efectiva rendimiento efectivo del electrodo espesor de garganta efectivo rendimiento expulsar deformación elástica elasticidad elastómero codo horno eléctrico de arco horno eléctrico de electrodos

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 133 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
electric furnace electric induction furnace electrical characteristic electrical conductivity electrical containers electrical discharge electrical discharge machining (EDM) electrical impedance electrical resistivity electro gas welding (EGW) electro slag welding (ESW) electro slag welding with strip electrode electro slag welding with wire electrode electrochemical treatment electrode electrode efficiency electrode extension electrode holder electrode pick‐up electrode pressure electrode shank electrode wheel electrodeposition electroerosion (EDM) electroless nickel plated electroless plating electrolytic cementation electrolytic copper electrolytic pickling electrolytic plating electrolytic process electrolytic refining electromagnet electromagnetic compatibility electromagnetic deflection electromagnetic force electromagnetic induction electromagnetic pinch effect electron electron beam electron beam melting (EBM) electron beam welding electron beam welding (EBW) electron beam welding in atmosphere electron beam welding in vacuum

Catalan
forn elèctric forn elèctric d'inducció característica elèctrica conductivitat elèctrica contenidors elèctrics descàrrega elèctrica mecanització per descàrrega elèctrica (EDM) impedància elèctrica resistivitat elèctrica soldadura per electrogàs soldadura per electroescòria soldadura per electroescòria amb banda soldadura per electroescòria amb filferro tractament electroquímic elèctrode rendiment de l'elèctrode extrem lliure de l'elèctrode portaelèctrode contaminació de l'elèctrode pressió de l'elèctrode mànec de l'elèctrode roldana elèctrode electrodeposició electroerosió (EDM) niquelatge químic recobriment químic cementació electrolítica coure electrolític decapatge electrolític recobriment electrolític procediment electrolític afinament electrolític electroimant compatibilitat electromagnètica deflexió electromagnètica força electromagnètica inducció electromagnètica efecte de pessic electromagnètic electró feix d'electrons fosa de pólvores metàl∙liques (EBM) soldadura forta amb feix d'electrons soldadura per feix d'electrons soldadura per feix d'electrons sense buit soldadura per feix d'electrons en el buit

Spanish
horno eléctrico horno eléctrico de inducción característica eléctrica conductividad eléctrica contenedores eléctricos descarga eléctrica mecanización por descarga eléctrica (EDM) impedancia eléctrica resistividad eléctrica soldeo por electrogás soldeo por electroescoria soldeo por electroescoria con banda soldeo por electroescoria con alambre tratamiento electroquímico electrodo rendimiento del electrodo extremo libre del electrodo portaelectrodo contaminación del electrodo presión del electrodo mango del electrodo roldana electrodo electrodeposición electroerosión (EDM) niquelado químico recubrimiento químico cementación electrolítica cobre electrolítico decapado electrolítico recubrimiento electrolítico procedimiento electrolítico afino electrolítico electroimán compatibilidad electromagnética deflexión electromagnética fuerza electromagnética inducción electromagnética efecto de pinzamiento electromagnético electrón haz de electrones fundición de polvo metálico (EBM) soldeo fuerte con haz de electrones soldeo por haz de electrones soldeo por haz de electrones sin vacío soldeo por haz de electrones en vacío soldeo por haz de electrones con adición de gas de  protección cañón de electrones microsonda electrónica galvanoplastia procedimiento electrotérmico elemento sopladura alargada agujero alargado protuberancia alargada alargamiento embebido embutición troquel cuño acritud fragilización papel de esmeril esmalte esmaltador esmaltado

electron beam welding with addition of shielding gases soldadura per feix d'electrons amb addició de gas de  protecció electron gun electron microprobe electroplating electrothermic process element elongated cavity elongated hole elongated projection elongation embedded embedding embossing die embossing die embrittlement embrittlement emery paper enamel enameler enameling canó d'electrons microsonda electrònica galvanoplàstia procediment electrotèrmic element buf allargat trau allargat protuberància allargada allargament embotit embotició encuny encuny acritud fragilització paper d'esmeril esmalt esmaltador esmaltatge

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 134 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
enameller encoder end crater pipe end door end door endoscope endurance energy energy dispersive X‐ray (EDX) energy source engine engine driven welding power source engine suspension engineer entrance door epitaxy epoxy resin erection ergonomics erosion erosion corrosion essential variable etchant [metallography] etching [metallography] ethane (C2H6) ethanol ethene (ethylene) (C2H4) ethylene (ethene) (C2H4) ethyne (acetyline) (C2H2) european adhesive bonder (EAB) european adhesive engineer (EAB) european adhesive specialist (EAS) european federation for welding (EWF) evaluation evaluation level evaporation evaporator ex works examiner examining body excess weld metal excessive asymmetry of fillet groove excessive convexity excessive distortion excessive melt‐through excessive penetration excessive throat thickness excessive unequal leg length excessive weld thickness excessive weld width execution execution class exhaust booth expansion experience explosion forming explosion welding explosive cladding explosive welding exposure exposure to chemical agents exposure to radiation from an electric arc extensometer extent extent of testing extent of the welding production

Catalan
esmaltador codificador xuclet de cràter obert porta testera porta testera endoscopi durada energia dispersió d'energies de raigs X (EDX) font d'energia motor grup electrogen de soldadura suspensió del motor enginyer porta d'entrada epitàxia resina epoxi muntatge ergonomia erosió corrosió per erosió variable essencial reactiu [metal∙lografia] atac [metal∙lografia] età (C2H6) etanol etè (etilè) (C2H4) etilè (etè) (C2H4) etí (acetilè) (C2H2) tècnic aplicador europeu d'adhesius (EAB) enginyer europeu d'adhesius (EAE) especialista europeu d'adhesius (EAS) federació europea de soldadura (EWF) avaluació nivell d'avaluació evaporació evaporador a peu de fàbrica examinador organisme examinador excés de sobreespessor excés d'asimetria de la soldadura en angle excés de convexitat deformació excesiva penetració completa excesiva excés de penetració gruix de coll excesiu excés d'asimetria de la soldadura en angle gruix excesiu de la soldadura amplada excesiva de la soldadura execució classe d'execució cabina d'extracció dilatació experiència conformació per explosió soldadura per explosió aplacat per explosió soldadura per explosió exposició exposició als agents químics exposició a la radiació d'un arc elèctric extensòmetre extensió extensió de l'assaig volum de la producció soldada

Spanish
esmaltador codificador rechupe de cráter abierto puerta final puerta testera endoscopio duración energía dispersión de energías de rayos X (EDX) fuente de energía motor grupo electrógeno de soldeo suspensión del motor ingeniero puerta de entrada epitaxia resina epoxi montaje ergonomía erosión corrosión por erosión variable esencial reactivo [metalografía] ataque [metalografía] etano (C2H6) etanol eteno (etileno) (C2H4) etileno (eteno) (C2H4) etino (acetileno) (C2H2) técnico aplicador europeo de adhesivos (EAB) ingeniero europeo de adhesivos (EAB) especialista europeo de adhesivos (EAS) federación europea de soldadura (EWF) evaluación nivel de evaluación evaporación evaporador en fábrica examinador organismo examinador exceso de sobreespesor exceso de asimetría de la soldadura en ángulo exceso de convexidad deformación excesiva penetración completa excesiva exceso de penetración espesor de garganta excesivo exceso de asimetría de la soldadura en ángulo espesor excesivo de la soldadura anchura excesiva de la soldadura ejecución clase de ejecución cabina de extracción dilatación experiencia conformación por explosión soldeo por explosión plaqueado por explosión soldeo por explosión exposición exposición a los agentes químicos exposición a la radiación de un arco eléctrico extensómetro extensión extensión del ensayo volumen de la producción de soldeo

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 135 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
external grinding machine external imperfections external machine equipment part extrusion extrusion die eye face face bend test face bend test specimen of butt weld face bend test specimen of cladding with a butt weld

Catalan
rectificadora d'exteriors imperfeccions externes component d'equipaments de màquines exteriors extrusió matriu d'extrusió ull cara assaig de plegat de cara

Spanish
rectificadora para exteriores imperfecciones externas parte de equipos de máquinas externas extrusión matriz de extrusión ojo cara ensayo de doblado de cara

proveta de soldadura a topar per assaig de plegat de cara probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado de  cara proveta d'aplacat amb soldadura a topar per assaig de  plegat de cara probeta de plaqueado con soldadura a tope para ensayo  de doblado de cara probeta de plaqueado sin soldadura a tope para ensayo de  doblado de cara fresado frontal lado de la cara seguridad a prueba de fallos fallo criterios de fallo modo de fallo feria indicación falsa elemento de fijación fijación para las tuberías de freno fatiga vida a fatiga límite de fatiga resistencia a la fatiga ensayo de fatiga cara a soldar superficie de contacto chaflán en arista viva ferrimagnético ferrita índice de ferrita (FN) acero ferrítico ferroaluminio ferrocromo ferromagnético sustancia ferromagnética ferromanganeso ferroníquel ferrosilicio ferrotitanio ferrotungsteno metal férrico ferrovanadio férula desbarbadora fibra de vidrio fibra óptica fibroscopio soldeo en obra filamento lima limado limaduras limaduras peso neto material de aportación metal de aportación varilla de aportación alambre de aportación en ángulo soldadura en ángulo soldadura en ángulo con penetración completa soldadura en ángulo con abertura

face bend test specimen of cladding without a butt weld proveta d'aplacat sense soldadura a topar per assaig de  plegat de cara face milling face side fail‐safe failure failure criteria failure type fair false indication fastener fastenings for brake pipes fatigue fatigue life fatigue limit fatigue strength fatigue test faying surface faying surface feather edge ferrimagnetic ferrite ferrite number (FN) ferritic steel ferroaluminum ferrochrome ferromagnetic ferromagnetic substance ferromanganese ferronickel ferrosilicon ferrotitanium ferrotungsten ferrous metal ferrovanadium ferrule fettling machine fibre glass fibre optic fibrescope field welding filament file filing filings filings fill weight filler material filler metal filler rod filler wire fillet fillet weld fillet weld with deep penetration fillet weld with gap fresatge frontal costat de la cara seguretat en fallades fallada criteris de fallada mode de fallada fira indicació falsa element de fixació fixació de les canonades de fre fatiga vida a fatiga límit de fatiga resistència a la fatiga assaig de fatiga cara a soldar superfície de contacte xamfrà en aresta viva ferrimagnètic ferrita índex de ferrita (FN) acer ferrític ferroalumini ferrocrom ferromagnètic substància ferromagnètica ferromanganès ferroníquel ferrosilici ferrotitani ferrotungstè metall fèrric ferrovanadi fèrula desbarbadora fibra de vidre fibra òptica fibroscopi soldadura a l'obra filament llima llimada llimadures llimalla pes net material d'aportació metall d'aportació vareta d'aportació filferro d'aportació en angle soldadura en angle soldadura en angle amb penetració completa soldadura en angle amb obertura

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 136 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
fillet weld with incomplete penetration fillet weld with unequal legs filling filling filling pressure filling run film filter filter glass filter lens fine grain fine grain steel fine metal fine steel fineness finished product finished weld finishing finishing line finishing welding fire resistant fire retardant fireproof first run on the second side fissure fitness‐for‐purpose fitting‐up robot fixture flame flame brazing flame cutting flame gouging flame hardening flame retardant flame soldering flamecutter flange flange flash flash mold flash point flash trimmer flash welding flash welding with preheating flash welding without preheating flashback flashback arrester flashing flashing allowance flashing current flashing loss flashing speed flashing time flashing travel flat characteristic flat position flaw flow flowability flowmeter flowmeter fluid fluid leakage fluorescence fluorescent fluorescent lamp

Catalan
soldadura en angle amb penetració incompleta soldadura en angle amb costats desiguals ompliment rebliment pressió d'ompliment passada de farciment pel∙lícula filtre filtre de vidre ulleres de protecció gra fi acer de gra fi metall fi acer de qualitat llei producte acabat soldadura acabada acabat tren d'acabats soldadura d'acabat ignífug ignífug ignífug primera passada per la segona cara fissura aptitud per a l'ús robot de muntatge fixació flama soldadura forta amb flama tall amb flama ressanament amb flama tremp amb bufador ignífug soldadura blana per flama oxitallador brida xapa rebava motlle de rebava punt d'inflamació desbarbadora soldadura per espurneig soldadura per espurneig amb preescalfament soldadura per espurneig sense preescalfament retrocés de la flama vàlvula antiretrocés espurneig escreix d'espurneig intensitat d'espurneig pèrdua per espurneig velocitat d'espurneig temps d'espurneig avanç de l'espurneig característica plana posició plana discontinuïtat cabal fluïdesa cabalímetre fluxòmetre fluid fuga de fluid fluorescència fluorescent tub fluorescent

Spanish
soldadura en ángulo con penetración incompleta soldadura en ángulo con lados desiguales llenado relleno presión de llenado pasada de relleno película filtro filtro de vidrio gafas de protección grano fino acero de grano fino metal fino acero de calidad ley producto acabado soldadura terminada acabado tren de acabado soldeo de acabado ignífugo ignífugo ignífugo primera pasada por la segunda cara fisura aptitud para el uso robot de montaje fijación llama soldeo fuerte con llama corte con llama resanado con llama temple con soplete ignífugo soldeo blando por llama oxicortador brida chapa rebaba molde de rebaba punto de inflamación desbarbadora soldeo por chisporroteo soldeo por chisporroteo con precalentamiento soldeo por chisporroteo sin precalentamiento retroceso de llama válvula antiretroceso chisporroteo creces de chisporroteo intensidad de chisporroteo pérdida por chisporroteo velocidad de chisporroteo tiempo de chisporroteo avance del chisporroteo característica plana posición plana discontinuidad caudal fluidez caudalímetro flujómetro fluido fuga de fluido fluorescencia fluorescente tubo fluorescente

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 137 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
fluoride fluorinated hydrocarbon flush flush contour flush weld flux (powder) flux cored arc welding (FCAW) flux cored electrode flux inclusion flux residu flux‐bath brazing flux‐coated rod F‐No focal length focal spot focused beam focused laser beam focusing focusing lens current focusing system foil foil butt‐seam welding foil contact surface foil length foil thickness foil width foil‐seam welding folding rule force foreword forge delay time forge pressure forge time forged steel forger forging forging force forging press forging quality steel forging quality steel forging speed form cutter formability forming founder foundry fraction fracture fracture test frame frame frame solebar framework framework free cutting steel freight wagon frequency friction friction force friction pressure friction speed friction stir spot welding friction stir welding (FSW) friction stud welding friction time

Catalan
fluorur hidrocarbur fluorat plana forma plana soldadura plana fundent (pols) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  gas inert (MIG) filferro tubular farcit amb fundent inclusió de fundent residu de fundent soldadura forta en bany de fundent vareta revestida número F longitud focal punt focal feix focalitzat feix làser focalitzat enfocament intensitat de la lent d'enfocament sistema de focalització fleix soldadura per costura a topar de fleixos superfície de contacte del fleix longitud del fleix gruix del fleix amplada del fleix soldadura per costura amb fleix metre plegable força antecedents temps previ a la forja pressió de forja temps de forja acer forjat forjador forja força de forja premsa de forja acer de forja acer forjable velocitat de forja fresa de forma conformabilitat conformació fonedor foneria fracció fractura assaig de fractura bastidor bastidor llarguer de bastidor carcassa marc acer de fàcil mecanització vagó de mercaderies freqüència fricció força de fricció pressió de fricció velocitat de fricció soldadura per batuda per fricció per punts soldadura per batuda per fricció soldadura d'espàrrecs per fricció temps de fricció

Spanish
fluoruro hidrocarburo fluorado plana forma plana soldadura plana fundente (polvo) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y  gas inerte (MIG) alambre tubular relleno de fundente inclusión de fundente residuo de fundente soldeo fuerte en baño de fundente varilla revestida número F longitud focal punto focal haz focalizado haz láser focalizado enfoque intensidad de la lente de enfoque sistema de focalización fleje soldeo por costura a tope de flejes superficie de contacto del fleje longitud del fleje espesor del fleje anchura del fleje soldeo por costura con fleje metro plegable fuerza antecedentes tiempo anterior a la forja presión de forja tiempo de forja acero forjado forjador forja fuerza de forja prensa de forja acero de forja acero de forja velocidad de forja fresa de forma conformabilidad conformación fundidor fundición fracción fractura ensayo de rotura bastidor bastidor larguero de bastidor armazón marco acero de fácil mecanización vagón de mercancías frecuencia fricción fuerza de fricción presión de fricción velocidad de fricción soldeo por batido por fricción por puntos soldeo por batido por fricción soldeo de espárragos por fricción tiempo de fricción

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 138 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
friction welding front support front wall fuel gas fuel tank fulfil full annealing full container load (FCL) full penetration full penetration butt weld full penetration butt welded from both sides full penetration weld full truck load (FTL) fully mechanized welding fully processed state fume function test furnace furnace brazing furnace soldering further means fuse fused alumina fused deposition modeling (FDM) fusible insert fusion fusion face fusion line fusion penetration fusion welding fusion zone gage galvanic corrosion galvanic couple galvanic series galvanized steel galvanizing gamma rays gammagenous gammagraphy gangue gap gap garbage garnet gas gas backing gas braze welding gas cavity (blowhole) gas cementation gas cylinder gas flow rate gas jet laser cutting gas laser gas laser welding gas leakage gas metal arc braze welding gas metal arc weld brazing gas metal arc welding (GMAW) gas metal arc welding (GMAW)

Catalan
soldadura per fricció suport anterior panell frontal gas combustible tanc de combustible complir recuita total càrrega completa de contenidor (FCL) penetració completa soldadura a topar amb penetració completa

Spanish
soldeo por fricción soporte anterior panel frontal gas combustible tanque de combustible cumplir recocido total carga por contenedor completo (FCL) penetración completa soldadura a tope con penetración completa

soldadura a topar amb penetració completa des d'ambdós  soldadura a tope con penetración completa realizada por  costats ambos lados soldadura de penetració completa càrrega completa de camió (FTL) soldadura totalment mecanitzada estat final de subministrament fum assaig de funcionament forn soldadura forta en forn soldadura blana en forn altres mitjans fusible alúmina fosa modelatge per deposició de material fos (FDM) inserció fusible fusió cara de fusió línia de fusió penetració de la fusió soldadura per fusió zona de fusió galga corrosió galvànica parell galvànic sèrie galvànica acer galvanitzat galvanització raigs gamma gammagen gammagrafia ganga obertura separació deixalla granat gas gas de suport soldadura forta de coure amb gas cavitat de gas (buf) cementació gasosa botella de gas cabal de gas tall per làser amb raig de gas làser de gas soldadura per làser de gas fuga de gas soldadura forta de coure amb MIG soldadura forta de coure amb MIG soldadura per arc amb elèctrode consumible i protecció  gasosa soldadura per arc amb gas actiu (soldadura MAG) soldadura de penetración completa carga completa de camión (FTL) soldeo totalmente mecanizado estado final de suministro humo ensayo de funcionamiento horno soldeo fuerte en horno soldeo blando en horno otros medios fusible alúmina fundida modelaje por deposición de material fundido (FDM) inserto fusible fusión cara de fusión línea de fusión penetración de la fusión soldeo por fusión zona de fusión galga corrosión galvánica par galvánico serie galvánica acero galvanizado galvanización rayos gamma gammágeno gammagrafía ganga abertura separación desecho granate gas gas de respaldo cobresoldeo con gas cavidad de gas (sopladura) cementación gaseosa botella de gas caudal de gas corte por láser con chorro de gas láser de gas soldeo láser de gas fuga de gas cobresoldeo MIG cobresoldeo MIG soldeo por arco con electrodo consumible con protección  gaseosa soldeo por arco con gas activo (soldeo MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundete y  protección de gas activo (MAG)

gas metal arc welding using active gas and metal cored  soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i protecció de gas actiu (MAG) electrode gas metal arc welding using active gas with solid wire  electrode (GMAW) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  protecció de gas actiu (MAG)

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 139 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English Catalan Spanish
soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas inerte  (MIG) mezcla de gases poro protección gaseosa cobresoldeo TIG cobresoldeo TIG soldeo TIG gas metal arc welding using inert gas and metal cored  soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i gas inert (MIG) wire (GMAW) gas metal arc welding using inert gas and solid wire  electrode (GMAW) gas mixture gas pore gas shield gas tungsten arc braze welding gas tungsten arc weld brazing gas tungsten arc welding (GTAW) gas tungsten arc welding using active gas (GTAW) soldadura per arc amb elèctrode de filferro massís i gas  inert (MIG) mescla de gasos porus protecció gasosa soldadura forta de coure amb TIG soldadura forta de coure amb TIG soldadura TIG

soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no consumible  soldeo con protección gaseosa y electrodo no consumible  de tungstè i gas actiu (TAG) de wolframio y gas activo (TAG) soldeo por arco con gas inerte y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas inerte y alambre tubular  consumible (TIG)

gas tungsten arc welding using inert gas and solid filler  soldadura per arc amb gas inert i elèctrode consumible  massís (TIG) material (wire/rod) gas tungsten arc welding using inert gas and tubular  cored filler material (wire/rod) (GTAW) soldadura per arc amb gas inert i filferro tubular  consumible (TIG)

gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing  soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode consumible  soldeo por arco con gas reductor y electrodo consumible  macizo (TIG) gas additions and solid filler material (wire/rod) (GTAW) massís (TIG) gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing  soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular  consumible (TIG) gas additions and tubular cored filler material  (wire/rod) (GTAW) gas weld brazing gas welding gas welding equipment gas‐shielded arc welding gas‐shielded arc welding with non‐consumable  tungsten electrode using active gas (TAG) gas‐shielded metal arc welding (GMAW) gas‐shielded welding with non consumable electrode gauge gauge gear gearbox general general requirements geometric imperfection geometry girder glare glass glass wool globular transfer globule glowing particles glue goggle gold (Au) gold plated gold plating goniometer goniometer gouging grain grain boundary grain refining grain refining treatment grain size graphite graticule gravity gravity casting gravity feed welding gravity welding with covered electrode grease green sand mold grey cast iron soldadura forta de coure amb gas soldadura per flama equipament de soldadura per gas soldadura per arc amb protecció gasosa soldeo por arco con gas reductor y alambre tubular  consumible (TIG) cobresoldeo con gas soldeo por llama equipo para soldeo por gas soldeo por arco con protección gaseosa

soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no consumible  soldeo con protección gaseosa y electrodo no consumible  de tungstè i gas actiu (TAG) de wolframio y gas activo (TAG) soldadura per arc amb elèctrode consumible i protecció  gasosa soldadura per arc amb protecció gasosa i elèctrode no  consumible galga mesurador engranatge caixa de canvi generalitats requisits generals imperfecció geomètrica geometria jàssera enlluernament vidre llana de fibra de vidre transferència globular glòbul partícules incandescents cola ulleres or (Au) daurat dauratge centenella goniòmetre ressanament gra límit de gra afinament del gra recuita d'afinament de gra mida de gra grafit retícula gravetat colada per gravetat soldadura per gravetat amb elèctrode revestit soldadura per gravetat amb elèctrode revestit greix motlle de sorra verda fosa grisa soldeo por arco con electrodo consumible con protección  gaseosa soldeo por arco con protección gaseosa y electrodo no  consumible galga medidor engranaje caja de cambio generalidades requisitos generales imperfección geométrica geometría jácena deslumbramiento vidrio lana de fibra de vidrio transferencia globular glóbulo chisporroteos cola gafas oro (Au) dorado dorado goniómetro goniómetro resanado grano borde de grano afino de grano recocido de afino de grano tamaño de grano grafito retícula gravedad colada por gravedad soldeo por gravedad con electrodo revestido soldeo por gravedad con electrodo revestido grasa molde de arena verde fundición gris

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 140 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
grinder grinding grinding grinding machine grinding marks grinding wheel grip gripper grit grit grit grit gritblasting groove grooving gross weight ground [electrical] ground connection ground lead Group No group of disconnected cracks group of standard materials grouping grouping system for materials guided cutting tool gun gusset plate Hadfield manganese steel half‐round hammer hammer forging hammered hand shield handbrake hand‐held cutting tool handle handling handrail handrail hard hard chromium hard metal hard steel hardenability hardened and tempered steel hardening hardening hardfacing hardness hardness meter hardness scale hardness test hardware ironmongery hardwood harness hastelloy hazard hazard head headband headstock heat heat capacity heat exchanger heat input (HI) heat mark

Catalan
esmerilador amolat rectificació rectificadora marques d'amolat mola mordassa premsor gra granalla angular mida de partícula abrasiva partícula granejat ranura ranuratge pes brut massa [elèctrica] presa de terra cable de massa número de grup grup d'esquerdes discontínues grup de materials normalitzats agrupació sistema d'agrupació de materials eina de tall de fulla guiada pistola cartel∙la acer Hadfield mitja canya martell forja amb martell martellejat pantalla de mà fre de mà eina de tall de fulla lliure mànec manipulació barana passamà dur cromat dur metall dur acer dur trempabilitat acer bonificat enduriment tremp de l'acer recàrrega dura duresa duròmetre escala de duresa assaig de duresa tancaments metàl∙lics fusta dura arnès hastelloy perill risc capçal cinta pel cap capçal calor capacitat calorífica bescanviador de calor aportació tèrmica marca de sobreescalfament

Spanish
esmerilador amolado rectificado rectificadora marcas de amolado muela mordaza prensor grano granalla angular tamaño de partícula abrasiva partícula chorreado con granalla ranura ranurado peso bruto masa [eléctrica] toma de tierra cable de masa número de grupo grupo de grietas discontinuas grupo de materiales normalizados agrupamiento sistema de agrupación de materiales herramienta de corte de hoja guiada pistola cartela acero Hadfield media caña martillo forja con martillo martillado pantalla de mano freno de mano herramienta de corte de hoja libre mango manipulación barandilla pasamanos duro cromado duro metal duro acero duro templabilidad acero bonificado endurecimiento temple del acero recargue duro dureza durómetro escala de dureza ensayo de dureza carpintería metálica madera dura anés hastelloy peligro riesgo cabezal cinta para la cabeza traviesa anterior calor capacidad calorífica intercambiador de calor aporte térmico marca de sobrecalentamiento

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 141 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
heat resistant overlay welding heat time heat treatment heat treatment furnace heat‐affected zone (HAZ) heating heating rate heat‐resisting alloy heat‐resisting steel height helium (He) helix helmet hematite heterogeneous assembly heterogeneous joint hexagonal wrench HF resistance welding high efficiency electrode high frequency (HF) high pressure blowpipe high strength steel (HSS) high voltage electron gun high‐alloy steel high‐carbon cast‐steel grit high‐carbon cast‐steel shot high‐conductivity copper high‐frequency electric induction furnace high‐frequency resistance welding high‐frequency upset welding high‐speed steel high‐speed train high‐temperature steel high‐tolerance plasma cuting hold time holders for index plates holding holding oven hole hole holography homogeneity homogeneization annealing homogeneous joint homogenizing annealing honeycomb composite Hooke's law horizontal casting horizontal milling machine horizontal overhead position horizontal position horizontal spindle surface grinding machine horizontal vertical position hot crack hot cracking hot cracking test hot dip hot dip coating hot dip galvanizing hot melt glue hot pressure welding hot quenching hot roll cladding hot rolled steel hot rolling

Catalan
recàrrega per soldadura resistent a la calor temps d'escalfament tractament tèrmic forn de tractament tèrmic zona afectada tèrmicament (ZAT) escalfament velocitat d'escalfament aliatge refractari acer refractari altura heli (He) hèlix casc hematites conjunt heterogeni unió heterogènia clau Allen soldadura per resistència amb alta freqüència elèctrode d'alt rendiment alta freqüència (HF) bufador d'alta pressió acer d'alta resistència (HHS) canó d'electrons d'alta tensió acer fortament aliat granalla angular d'acer emmotllat d'alt contingut en  carboni granalla esfèrica d'acer emmotllat d'alt contingut en  carboni coure d'alta conductivitat forn elèctric d'inducció d'alta freqüència soldadura per resistència amb alta freqüència soldadura per resistència amb alta freqüència acer ràpid tren de gran velocitat acer refractari tall per arc‐plasma d'alta tolerància temps de manteniment suports per a plaques indicadores manteniment forn de manteniment forat trau holografia homogeneïtat recuita d'homogenització unió homogènia recuita d'homogenització compòsit de niu d'abella llei de Hooke colada horitzontal fresadora horitzontal posició horitzontal (cornisa) sota sostre posició horitzontal (cornisa) rectificadora horitzontal posició horitzontal (cornisa) plana esquerda en calent esquerdament en calent assaig d'esquerdament en calent immersió en calent recobriment per immersió en calent galvanització en calent cola termofusible soldadura per pressió en calent tremp escalonat aplacat per laminació en calent acer laminat en calent laminatge en calent

Spanish
recargue por soldeo resistente al calor tiempo de calentamiento tratamiento térmico horno de tratamiento térmico zona afectada térmicamente (ZAT) calentamiento velocidad de calentamiento aleación refractaria acero refractario altura helio (He) hélice casco hematites conjunto heterogéneo unión heterogénea llave Allen soldeo por resistencia con alta frecuencia electrodo de alto rendimiento alta frecuencia (HF) soplete de alta presión acero de alta resistencia (HSS) cañón de electrones de alta tensión acero altamente aleado granalla angular de acero moldeado de alto contenido en  carbono granalla esférica de acero moldeado de alto contenido en  carbono cobre de alta conductividad horno eléctrico de inducción de alta frecuencia soldeo por resistencia con alta frecuencia soldeo por resistencia con alta frecuencia acero rápido tren de alta velocidad acero refractario corte con plasma de alta tolerancia tiempo de mantenimiento apoyos para placas indicadoras mantenimiento horno de mantenimiento hueco agujero holografía homogeneidad recocido de homogeneización unión homogénea recocido de homogeneización composite de nidode abeja ley de Hooke colada horizontal fresadora horizontal posición horizontal (cornisa) bajo techo posición horizontal (cornisa) rectificadora horizontal posición horizontal (cornisa) plana grieta en caliente agrietamiento en caliente ensayo de agrietamiento en caliente inmersión en caliente recubrimiento por inmersión en caliente galvanización en caliente cola termofusible soldeo por presión en caliente temple escalonado plaqueado por laminación en caliente acero laminado en caliente laminación en caliente

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 142 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
hot working hot‐dip plater hot‐dip plating housing HSLA steel (high strength low‐alloy steel) hydrocarbon hydroforming hydrogen (H) hydrogen controlled electrode hydrogen induced crack hydrogen induced cracking (HIC) hydrometallurgy hydrostatic test hyperbaric dry welding hyperbaric wet welding hypereutectoid steel hypoeutectoid steel hysteresis hysteresis loop ignition ignition illuminance illuminance meter image image processing system image resolution imagery imaging immersion brazing impact impact energy impact resistance impact test impact test impedance imperfect shape imperfection impurity inclined position included angle inclusion incomplete penetration incomplete penetration butt weld incomplete root penetration incompletely filled groove incompletely filled groove incorrect root gap for fillet weld incorrect weld dimensions incorrect weld toe incorrect weld toe angle incorrect weld toe radius indentation indentation indentation depth indication indirect projection welding indirect spot welding inductance induction induction brazing induction butt welding induction HF welding induction seam welding induction soldering induction upset welding induction welding

Catalan
afaiçonament metal∙litzador en calent metal∙lització en calent carcassa acer feblement aliat d'alta resistència (HSLA) hidrocarbur conformació hidroplàstica hidrogen (H) elèctrode amb hidrogen controlat esquerda induïda per hidrogen esquerdament induït per hidrogen (HIC) hidrometal∙lúrgia prova hidrostàtica soldadura seca hiperbàrica soldadura humida hiperbàrica acer hipereutectoide acer hipoeutectoide histèresi cicle d'histèresi ignició inflamació il∙luminació mesurador d'il∙luminació imatge sistema de processament d'imatges resolució d'imatge imatgeria imatgeria soldadura forta per immersió impacte energia d'impacte resistència a l'impacte assaig de resiliència assaig d'impacte impedància forma imperfecta imperfecció impuresa posició inclinada angle entre cares inclusió penetració incompleta soldadura a topar amb penetració incompleta manca de penetració en l'arrel manca de gruix manca de soldadura en el xamfrà obertura de l'arrel incorrecta en la soldadura en angle mides incorrectes de la soldadura acord incorrecte angle d'acord incorrecte radi d'acord incorrecte empremta indentació profunditat de l'empremta indicació soldadura per protuberàncies indirecta soldadura per punts indirecta inductància inducció soldadura forta per inducció soldadura a topar per inducció soldadura per alta freqüència per inducció soldadura per costura per inducció soldadura blana per inducció soldadura a topar per inducció soldadura per inducció

Spanish
hechurado metalizador de baño caliente metalización en caliente armazón acero débilmente aleado de alta resistencia (HSLA) hidrocarburo conformación hidroplástica hidrógeno (H) electrodo con hidrógeno controlado grieta inducida por hidrógeno agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC) hidrometalurgia prueba hidrostática soldeo seco hiperbárico soldeo húmedo hiperbárico acero hipereutectoide acero hipoeutectoide histéresis ciclo de histéresis ignición inflamación iluminación medidor de iluminación imagen sistema de proceso de imágenes resolución de imagen imaginería imaginería soldeo fuerte por inmersión impacto energía de impacto resistencia al impacto ensayo de resiliencia ensayo de impacto impedancia forma imperfecta imperfección impureza posición inclinada ángulo entre caras inclusión penetración incompleta soldadura a tope con penetración incompleta falta de penetración en la raíz falta de espesor falta de soldadura en el chaflán abertura de la raíz incorrecta en la soldadura en angle medidas incorrectas de la soldadura acuerdo incorrecto ángulo de acuerdo incorrecto radio de acuerdo incorrecto huella indentación profundidad de la huella indicación soldeo por protuberancias indirecto soldeo por puntos indirecto inductancia inducción soldeo fuerte por inducción soldeo a tope por inducción soldeo por alta frecuencia por inducción soldeo por costura por inducción soldeo blando por inducción soldeo a tope por inducción soldeo por inducción

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 143 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
inductive industrial building industrial park industry inert gas inertia friction welding information infrared brazing infrared radiation (IR) infrared rays (IR) infrared soldering infrared welding ingot ingot ingot cast iron ingot casting inhalable fraction inhibitor inhomogeneity injection injection mold injection molding inlet pressure inner diameter insert inspection inspector installation instruction instrument instrument rack insufficient throat thickness insulating tape insulator intensity [electrical] interdendritic microshrinkage interdendritic shrinkage interface interface intergranular intergranular corrosion intermediate flow intermittent undercut intermittent weld internal grinding machine internal imperfections international institute of welding (IIW) international welder (IW) international welding engineer (IWE) international welding inspector (IWI) international welding practitioner (IWP) international welding specialist (IWS) international welding technologist (IWT) interpass temperature inter‐run inter‐run undercut intersection interstitial site interstitial solid solution invar inverter inverter welding power source investment casting investment mold ion ionization

Catalan
inductiu nau industrial polígon industrial indústria gas inert soldadura per fricció per inhèrcia informació soldadura forta amb infrarojos radiació infraroja (IR) raigs infraroigs (IR) soldadura blana per infrarojos soldadura per infrarojos lingot lingotera fosa en lingotera colada en lingotera fracció respirable inhibidor manca d'homogeneïtat injecció motlle d'injecció emmotllament per injecció pressió d'entrada diàmetre interior inserció inspecció inspector instal∙lació instrucció instrument bastidor d'instruments gruix de coll insuficient cinta aïllant aïllant intensitat [elèctrica] microxuclet interdendrític xuclet interdendrític intercara interfície intergranular corrosió intergranular flux intermedi mossegada discontínua soldadura intermitent (discontínua) rectificadora d'interiors imperfeccions internes institut internacional de soldadura (IIW) soldador internacional (IW) enginyer internacional de soldadura (IWE) inspector internacional de soldadura (IWI) encarregat internacional de soldadura (IWP) especialista internacional de soldadura (IWS) tècnic internacional de soldadura (IWT) temperatura entre passades entre passades mossegada entre passades intersecció interstici solució sòlida intersticial invar inversor inversor per a soldadura emmotllament per revestiment motlle de precisió ió ionització

Spanish
inductivo nave industrial polígono industrial industria gas inerte soldeo por fricción por inercia información soldeo fuerte con infrarojos radiación infraroja (IR) rayos infrarrojos (IR) soldeo blando por infrarrojos soldeo por infrarojos lingote lingotera fundición en lingotera colada en lingotera fracción respirable inhibidor falta de homogeneidad inyección molde de inyección moldeo por inyección presión de entrada diámetro interior inserto inspección inspector instalación instrucción instrumento bastidor de instrumentos espesor de garganta insuficiente cinta aislante aislante intensidad [elèctrica] microrechupe interdendrítico rechupe interdendrítico intercara interfacie intergranular corrosión intergranular flujo intermedio mordedura discontinua soldadura intermitente (discontinua) rectificadora de interiores imperfecciones internas instituto internacional de soldadura (IIW) soldador internacional (IW) ingeniero internacional de soldadura (IWE) inspector internacional de soldadura (IWI) encargado internacional de soldadura (IWP) especisalista internacional de soldadura (IWS) técnico internacional de soldadura (IWT) temperaturas entre pasadas entre pasadas mordedura entre pasadas intersección intersticio solución sólida intersticial invar inversor inversor para soldeo moldeo por revestimiento molde de precisión ión ionización

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 144 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
iron (Fe) iron alloy iron and steel industry iron furnace slag iron oxide electrode iron powder electrode ironmonger irregular surface irregular width irritation of the eye isolated inclusion isosceles triangle isothermal annealing isothermal hardening isotropy Izod test jack plane jet stream jig joggle joggle joint join fatigue dimensioning join static dimensioning joint joint design joint efficiency joint geometry joint length joint preparation joint thickness joint welding joint width Joule effect journal box just in time (JIT) Kaldo process (Kalling‐Domnarvet) kerf kern Kevlar fibre key keyhole keyhole technique killed steel killing knee bend Knoop microhardness test know‐how knowledge knurling‐machine operator label labeling laboratory coach laboratory, lab lack of fusion lack of inter‐run fusion lack of penetration lack of protection lack of root fusion lack of side‐wall fusion ladle ladle furnace ladle operator lamellar cast iron lamellar tearing laminar flow laminate composite

Catalan
ferro (Fe) aliatge ferri indústria del ferro i de l'acer escòria de forn de ferro elèctrode amb òxid de ferro elèctrode amb pólvores de ferro quincaller superfície irregular amplada irregular irritació ocular inclusió aïllada triangle isòsceles recuita isotèrmica tremp isotèrmic isotropia assaig d'Izod garlopa corrent en jet estri llengüeta soldadura amb llengüeta dimensionament a fatiga de la unió dimensionament estàtic de la unió unió disseny de la unió eficàcia de la unió geometria de la unió longitud de la unió preparació de la unió gruix de la unió soldadura de la unió amplada de la unió efecte Joule caixa de greix just a temps (JIT) procediment Kaldo sagnia noio fibra de Kevlar llegenda forat del pany soldadura amb la tècnica de forat del pany acer calmat calmatge colzat assaig de microduresa Knoop saber fer coneixement moletejador etiqueta etiquetatge cotxe laboratori laboratori manca de fusió manca de fusió entre passades manca de penetració manca de protecció manca de fusió en l'arrel manca de fusió en les vores cullera forn metal∙lúrgic cullerer fosa laminar esquinçament laminar flux laminar compòsit laminat

Spanish
hierro (Fe) aleación ferrosa industria del hierro y del acero escoria de horno de hierro electrodo con óxido de hierro electrodo con polvo de hierro quincallero superficie irregular anchura irregular irritación ocular inclusión aislada triángulo isósceles recocido isotérmico temple isotérmico isotropía ensayo Izod garlopa corriente en chorro útil lengüeta soldadura con lengüeta dimensionamiento de la unión a fatiga dimensionamiento de la unión en estática unión diseño de la unión eficacia de la unión geometría de la unión longitud de la unión preparación de la unión espesor de la unión soldeo de la unión anchura de la unión efecto Joule caja de grasa justo a tiempo (JIT) procedimiento Kaldo sangría noyo fibra de Kevlar leyenda ojo de cerradura soldeo en ojo de cerradura acero calmado calmado acodado ensayo de microdureza Knoop know‐how conocimiento moleteador etiqueta etiquetado coche‐laboratorio laboratorio falta de fusión falta de fusión entre pasadas falta de penetración falta de protección falta de fusión en la raíz falta de fusión que afecta a los bordes a unir cuchara horno metalúrgico cucharero fundición laminar desgarramiento laminar flujo laminar composite laminado

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 145 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
laminated object manufacturing (LOM) lamp lance land lanthanum (La) lap joint lap length lap seam welding lap width lapped area laser laser beam laser beam brazing laser beam cutting laser beam welding (LBW) laser beam welding machines laser braze welding laser cutting laser diode laser fusion cutting laser machining laser soldering laser sublimation cutting laser weld brazing laser welding laserizing lashing ring lasing lasing medium latex lathe lavatory layer (pass) layer of capping run LD process (Linz‐Donawitz) leaching lead lead (Pb) leak testing (LT) leakage ledeburite Leebs hardness tes leftward welding leg leg length length length of raised edge length of the threaded part of the nut lens less than container load (LCL) letter level lever lift lift lift lifting lug light alloy light metal light radiation welding light source light‐emitting diode (LED) light‐emitting diode (LED) limit line line production

Catalan
fabricació per laminatge d'objectes (LOM) làmpada llança terra lantani (La) unió encavalcada longitud del cavalcament soldadura per costura encavalcada amplada del cavalcament àrea encavalcada làser feix làser soldadura forta amb làser tall per làser soldadura per làser equipament de soldadura làser soldadura forta de coure amb làser tall per làser díode làser tall per fusió làser mecanització per làser soldadura blana amb làser tall per sublimació làser soldadura forta de coure amb làser soldadura per làser emissió làser anella d'elevació emissió làser medi làser làtex torn lavabo capa (passada) passada d'acabament procediment LD lixiviació cable plom (Pb) assaig de fugues (LT) fuga ledeburita assaig de duresa Leeb soldadura cap a l'esquerra costat longitud del costat longitud longitud de la vora aixecada longitud de la part roscada de la femella lent càrrega per a contenidor d'agrupatge (LCL) lletra nivell palanca aixecament elevació hissar orella d'hissada aliatge lleuger metall lleuger soldadura per radiació lluminosa font de llum díode emissor de llum (LED) díode LED límit línia producció en cadena

Spanish
fabricación por laminación de objetos (LOM) lámpara lanza suelo lantano (La) unión a solape longitud del solape soldeo por costura a solape anchura del solape área solapada láser haz láser soldeo fuerte con laser corte con láser soldeo láser equipo de soldeo láser cobresoldeo con láser corte con láser diodo láser corte por fusión láser mecanizado por láser soldeo blando con láser corte por sublimación láser cobresoldeo con láser soldeo láser laserización anilla de elevación laserización medio láser látex torno lavabo capa (pasada) pasada de acabado procedimiento LD lixiviación cable plomo (Pb) ensayo de fugas (LT) fuga ledeburita ensayo de dureza Leeb soldeo a izquierdas lado longitud del lado longitud longitud del borde levantado longitud de la parte roscada de la tuerca lente carga incompleta del contenedor (LCL) letra nivel palanca levantamiento elevación izar orejeta de izado aleación ligera metal ligero soldadura por radiación luminosa fuente luminosa diodo emisor de luz (LED) diodo LED límite línea producción en cadena

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 146 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
linear elastic fracture mechanics linear inclusion linear indication linear misalignment linear misalignment between plates linear misalignment between tubes linear porosity liquation liquation crack liquefied liquefied gas liquefied petroleum gas (LPG) liquid liquid refining list lixiviation load load cell load‐carrying local excessive penetration local intermittent undercut localized porosity location locksmith locksmith long term detector tube longitudinal bend test specimen longitudinal crack longitudinal edge of preparation longitudinal tensile test lost wax process low pressure blowpipe low voltage electron gun low‐alloy steel low‐carbon cast‐steel shot lower yield point low‐frequency electric induction furnace lubricant lubrication lubrication lubrication luminous density of the arc luxmeter LWS process (Loire‐Wendel‐Sidélor) machinability machine machine room machine room equipment machine tool machinery machining machining tolerance macrograph macroscopic examination macrostructure MAG welding (metal active gas welding) MAG welding with metal cored electrode MAG welding with solid wire electrode magnesium (Mg) magnet magnetic arc blow magnetic field magnetic field strength magnetic flux

Catalan
mecànica de la fractura elàstica linial inclusió aliniada indicació linial manca d'alineació manca d'alineació entre xapes manca d'alineació entre tubs porositat linial liquació esquerda de liquació liquat gas liquat gas liquat del petroli (GLP) líquid afinament líquid llista lixiviació càrrega cèl∙lula de càrrega capacitat de càrrega excés de penetració local mossegada local intermitent porositat agrupada localització manyà serraller tub detector de llarga durada proveta de plegat longitudinal esquerda longitudinal aresta longitudinal de la preparació assaig de tracció longitudinal procediment de la cera perduda bufador de baixa pressió canó d'electrons de baixa tensió acer feblement aliat granalla esfèrica d'acer emmotllat de baix contingut en  carboni resistència dúctil inferior forn elèctric d'inducció de baixa freqüència lubricant greixatge lubricació lubrificació densitat lluminosa de l'arc luxòmetre procediment LWS mecanitzabilitat màquina sala de màquines equipaments del compartiment motor màquina eina maquinària mecanització tolerància de mecanització macrografia examen macroscòpic macroestructura soldadura MAG soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i protecció de gas actiu (MAG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  protecció de gas actiu (MAG) magnesi (Mg) imant buf magnètic de l'arc camp magnètic intensitat del camp magnètic flux magnètic

Spanish
mecánica de la fractura elástica lineal inclusión alineada indicación lineal falta de alineación falta de alineación entre chapas falta de alineación entre tubos porosidad lineales licuación grieta de licuación licuado gas licuado gas licuado del petróledo (GLP) líquido afino líquido lista lixiviación carga célula de carga capacidad de carga exceso de penetración local mordedura local intermitente porosidad agrupadas localización cerrajero cerrajero tubo detector de larga duración probeta de doblado longitudinal grieta longitudinal arista longitudinal de la preparación ensayo de tracción longitudinal procedimiento a la cera perdida soplete de baja presión cañón de electrones de baja tensión acero débilmente aleado granalla esférica de acero moldeado de bajo contenido en  carbono resistencia dúctil inferior horno eléctrico de inducción de baja frecuencia lubricante engrase lubricación lubrificación densidad luminosa del arco luxómetro procedimiento LWS mecanizabilidad máquina sala de máquinas equipos del compartimiento motor máquina herramienta maquinaria mecanizado tolerancia de mecanización macrografía examen macroscópico macroestructura soldeo MAG soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y protección de gas activo (MAG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundete y  protección de gas activo (MAG) magnesio (Mg) imán soplo magnético del arco campo magnético intensidad del campo magnético flujo magnético

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 147 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
magnetic flux density magnetic flux leakage test (MFL) magnetic hysteresis magnetic induction magnetic particle test (MT) magnetic pulse welding magnetic remanence magnetic saturation magnetic susceptibility magnetic track brake magnetically impelled arc welding (MIAB) magnetite magnetization magnetization magnification magnifier main arc maintenance maintenance mechanic making of a weld malfunction malfunction malleable malleable cast iron malleablizing manager mandatory mandrel manganese (Mn) manganese steel manifold manifold manifold system manipulating industrial robot manipulator manual adjustment manual metal arc welding (MMA) manual welding manufacturer manufacturer certification body manufacturing manufacturing experience manufacturing organization manufacturing requirements maraging steel mark marking martempering martempering martensite martensitic quenching martensitic steel mash seam welding mash welding mask masking masonry bit mass mass number master brake cylinder material material purchase specification (MPS) materials technology matrix maximum throat thickness mean

Catalan
densitat de flux magnètic assaig de pèrdua del flux magnètic (MFL) histèresi magnètica inducció magnètica assaig per partícules magnètiques (MT) soldadura per impuls magnètic romanència magnètica saturació magnètica susceptibilitat magnètica fre amb patí magnètic soldadura a topar per arc impulsat magnèticament magnetita imantació magnetització augment lupa arc principal manteniment mecànic de manteniment execució de la soldadura avaria funcionament defectuós mal∙leable fosa mal∙leable recuita de mal∙leabilització director obligatori mandrí manganès (Mn) acer al manganès col∙lector rampa de distribució central de botelles robot de manipulació manipulador (posicionador) ajust manual soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura manual fabricant organisme de certificació del fabricant fabricació experiència en fabricació fabricant requisits de fabricació acer maràging marca marcatge martempering tremp escalonat martensític martensita tremp martensític acer martensític soldadura per costura per estampació soldadura per estampació màscara emmascarament broca de vídia massa [mecànica] massa atòmica bomba de fre material especificació de compra de material (MPS) tecnologia dels materials matriu [estructura] gruix de coll màxim mitjana

Spanish
densidad de flujo magnético ensayo de pérdida del flujo magnético (MFL) histéresis magnética inducción magnética ensayo mediante partículas magnèticas (MT) soldeo por impulso magnético remanencia magnética saturación magnética susceptibilidad magnética freno con patín magnético soldeo a tope por arco magnéticamente impulsado magnetita imantación magnetización aumento lupa arco principal mantenimiento mecánico de mantenimiento ejecución de la unión avería funcionamiento defectuoso maleable fundición maleable recocido de maleabilización director obligatorio mandril manganeso (Mn) acero al manganeso colector rampa de distribución central de botellas robot industrial manipulador manipulador (posicionador) ajuste manual soldeo por arco con electrodo revestido soldeo manual fabricante organismo de certificación del fabricante fabricación experiencia en fabricación fabricante requisitos de fabricación acero maraging marca marcado martemple martemple martensita temple martensítico acero martensítico soldeo por costura por estampación soldeo por estampación máscara enmascaramiento broca de metal duro masa [mecánica] masa atómica bomba de freno material especificación de compra de material (MPS) tecnología de los materiales matriz [estructura] espesor de garganta máximo promedio

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 148 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
mean value means measure measurement measurement signal measuring instrument mechanical bond mechanical cleaning mechanical pickling mechanical roughness mechanical test mechanical treatment mechanics mechanism mechanized welding medium medium voltage electron gun megapascal (MPa) melt run melting melting furnace melting range melting rate mercury (Hg) mercury‐vapour lamp metal metal arc welding with covered electrode metal arc welding without gas protection metal cored electrode metal foundry pattern‐maker metal hazards metal matrix composite metal powder metal smoothing plane metal sprayer metal transfer metal‐arc spot welding metal‐arc welding metallic bond metallic inclusion metallic materials grouping system metallizing metallography metallurgical chemist metallurgical deviation metallurgist metallurgist physicist metallurgy methacrylate methane (CH4) methanol method methylacetylene (propyne) (CH4) methylacetylene‐propadiene‐mixture (MPS) metrology mica microalloyed steel microanalysis microbiologically influenced corrosion (MIC) microcrack micrograph microhardness microhardness test micrometer microplasma arc welding

Catalan
valor mitjà mitjans mesura mesurament senyal de mesura instrument de mesura enllaç adhesiu neteja mecànica decapatge mecànic rugositat del mecanitzat assaig mecànic tractament mecànic mecànica mecanisme soldadura mecanitzada medi canó d'electrons de mitja tensió megapascal (MPa) passada de fusió fosa forn de fusió interval de fusió velocitat de fusió mercuri (Hg) làmpada de vapor de mercuri metall soldadura per arc amb elèctrode revestit soldadura per arc sense protecció gasosa i elèctrode  d'aportació filferro tubular farcit amb metall ajustador de motlles riscs d'exposició als metalls compòsit de matriu metàl∙lica pólvores metàl∙liques ribot metàl∙lic metal∙litzador de pistola transferència de metall soldadura per punts per arc amb elèctrode consumible soldadura per arc amb elèctrode consumible enllaç metàl∙lic inclusió metàl∙lica sistema d'agrupació de materials metàl∙lics metal∙lització metal∙lografia químic metal∙lúrgic desviació metal∙lúrgica metal∙lúrgic físic metal∙lúgic metal∙lúrgia metacrilat metà (CH4) metanol mètode metilacetilè (propí) (C3H4) mescla de metilacetilè‐propadiè (MPS) metrologia mica acer microaliat microanàlisi corrosió bacteriana microesquerda micrografia microduresa assaig de microduresa micròmetre soldadura per arc microplasma

Spanish
valor medio medios medida medición señal de medida instrumento de medida enlace adhesivo limpieza mecànica decapado mecánico rugosidad del mecanizado ensayo mecánico tratamiento mecánico mecánica mecanismo soldeo mecanizado medio cañón de electrones de media tensión megapascal (MPa) pasada de fusión fundició horno de fusión intervalo de fusión velocidad de fusión mercurio (Hg) lámpara de vapor de mercurio metal soldeo por arco con electrodo revestido soldeo por arco sin protección gaseosa y electrodo de  aporte alambre tubular con relleno metálico ajustador de moldes riesgos de exposición a metales composite de matriz metálica polvo metálico cepillo metálico metalizador de pistola transferencia de metal soldeo por puntos por arco con electrodo consumible soldeo por arco con electrodo consumible enlace metálico inclusión metálica sistema de agrupamiento de materiales metálicos metalización metalografía químico metalúrgico desviación metalúrgica metalúrgico físico metalúrgico metalurgia metacrilato metano (CH4) metanol método metilacetileno (propino) (C3H4) mezcla de metilacetileno‐propadieno (MPS) metrología mica acero microaleado microanálisis corrosión bacteriana microgrieta micrografía microdureza ensayo de microdureza micrómetro soldeo por arco micro‐plasma

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 149 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
microscope microscopic examination microscopy microshrinkage microstructure MIG pulsed‐arc welding MIG spot welding MIG welding (metal inert gas welding) MIG welding with flux cored electrode MIG welding with metal cored electrode MIG welding with solid wire electrode mild steel mill train milling milling cutter milling machine millwright mirror misalignment of opposite runs mixing chamber mixture mock‐up modeling moduli modulus modulus of elasticity modulus of resilience Mohs scale of hardness mold molding molding sand molecular flow molecule molten pool molybdenum (Mo) monel monkey wrench mortise bit mottled cast iron mould moulding moulding press mouth movement moving mechanism muffle furnace multi spot welding multiple joint multiple pass multiple spot welding multi‐run multi‐run fillet weld multirun welding nanotechnology narrow gap welding national safety authority native metal Nd:YAG laser necking net weight network polymer neutral flame new new build

Catalan
microscopi examen microscòpic microscòpia microxuclet microestructura soldadura MIG pulsada soldadura per punts MIG soldadura MIG soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i  gas inert (MIG) soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores  metàl∙liques i gas inert (MIG) soldadura per arc amb elèctrode de filferro massís i gas  inert (MIG) acer dolç tren de laminatge fresatge fresa fresadora mecànic de manteniment mirall cordons oposats desalineats cambra de mescla mescla maqueta modelatge mòduls mòdul mòdul d'elasticitat mòdul de resiliència escala de Mohs motlle emmotllament arena d'emmotllament flux molecular molècula bany de fusió molibdè (Mo) monel clau anglesa broca de trau fosa pigallada motlle emmotllament premsa d'emmotllar boca moviment mecanisme de posicionament forn de mufla soldadura per punts múltiples unió múltiple passada múltiple soldadura per punts múltiples multipassada soldadura en angle amb multipassades soldadura multipassada nanotecnologia soldadura amb obertura estreta autoritat estatal de seguretat metall natiu làser Nd:YAG estricció pes net polímer reticulat flama neutra nou nova fabricació

Spanish
miscroscopio examen microscópico microscopia microrechupe microestructura soldeo MIG pulsado soldeo por puntos MIG soldeo MIG soldeo por arco con alambre tubular relleno de fundente y  gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo  metálico y gas inerte (MIG) soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas inerte  (MIG) acero dulce tren de laminado fresado fresa fresadora mecánico de mantenimiento espejo cordones opuestos desalineados cámara de mezcla mezcla maqueta modelaje módulos módulo módulo de elasticidad módulo de resiliencia escala de Mohs molde moldeo arena de moldeo flujo molecular molécula baño de fusión molibdeno (Mo) monel llave inglesa broca de escoplear fundición atruchada molde moldeo prensa de moldeo boca movimiento mecanismo de posicionamiento horno de mufla soldeo por puntos múltiples unión múltiple pasada múltiple soldeo por puntos múltiples multipasada soldadura en ángulo con multipasadas soldeo de varias pasadas nanotecnología soldeo con abertura estrecha autoridad nacional de seguridad metal nativo láser Nd:YAG estricción peso neto polímero reticulado llama neutra nuevo nueva fabricación

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 150 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
new edition nichrome nickel (Ni) nickel electroplating nickel plated nickel plating nickel refinery slag nickel steel niobium (Nb) nitric acid nitride nitriding nitriding nitrocarburizing nitrogen (N) nitrogen diffusion crack no portection no weld noble metal noise no‐load voltage (open circuit voltage) nominal electrode efficiency non destructive testing (NDT) non essential variable nonalloy steel non‐consumable electrode nonferrous alloy non‐ferrous metal nonfusing metal non‐linear indication nonmetal nonreflecting glass non‐self‐supporting equipment box non‐transferred arc norm normalize annealing normalized steel normalizing normative references nose notch notch nozzle nugget diameter nugget overlap nugget thickness number numbering numerical control (NC) nut object‐to‐film distance oblique oblique electrode obstacle deflector ocular olivine olivine sand OLP process OLP process (oxygène‐lance‐poudre) open hearth furnace open‐die forging operating manual operation optical emission spectrometry (OES) optical fiber

Catalan
reedició nicrom níquel (Ni) niquelatge electrolític niquelat niquelatge escòria del refinat de níquel acer al níquel niobi (Nb) àcid nítric nitrur cementació per nitrogen nitruració nitrocarburació nitrogen (N) esquerda per difusió de nitrogen sense protecció absència de fusió metall noble soroll tensió en el buit (tensió màxima en circuit obert) rendiment nominal de l'elèctrode assaig no destructiu (NDT) variable no essencial acer no aliat elèctrode no consumible aliatge no ferri metall no fèrric metall no‐fusible indicació no linial no‐metall vidre antienlluernament cofre d'equipaments no autoportants arc no transferit norma recuita de normalització acer normalitzat normalització [tractament tèrmic] normes per a  consulta nas entalla osca tovera diàmetre de la llentia cavalcament de la llentia gruix de la llentia número numeració control numèric (CN) femella distància objecte‐pel∙lícula oblic elèctrode oblic deflector d'obstacles ocular olivina sorra d'olivina

Spanish
reedición nicrom níquel (Ni) niquelado electrolítico niquelado niquelado escoria del refinado de níquel acero al níquel niobio (Nb) ácido nítrico nitruro cementación por nitrógeno nitruración nitrocarburación nitrógeno (N) grieta por difusión de nitrógeno sin protección ausencia de fusión metal noble ruido tensión en vacío (tensión máxima en circuito abierto) rendimiento nominal del electrodo ensayo no destructivo (NDT) variable no esencial acero no aleado electrodo no consumible aleación no ferrosa metal no férrico metal no fundible indicación no lineal no metal vidrio antideslumbrante cofre de equipos no autosoportado arco no transferido norma recocido de normalización acero normalizado normalización [tratamiento térmico] normas para consulta nariz entalla muesca tobera diámetro de la lenteja solapamiento de la lenteja espesor de la lenteja número numeración control numérico (CN) tuerca distancia objeto‐película oblicuo electrodo oblicuo deflectors de obstáculos ocular olivino arena de olivino

procediment LD‐AC (Linz Donawitz‐Arbed Centre National) procedimiento LD‐AC (Linz Donawitz‐Arbed Centre  National) procediment OLP forn de solera forja amb matriu oberta manual d'instruccions maneig espectrometria d'emissió òptica (OES) fibra òptica procedimiento OLP horno de solera forja con matriz abierta manual de instrucciones manejo espectrometría de emisión óptica (OES) fibra óptica

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 151 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
optical fibre delivery optical filter ore organic phosphating organic solvent organization orientation orifice oscillation oscillatory movement other means outer diameter outgassing outlet pressure output overageing overall weld metal recovery overhead position overheating overlap overlay welding owner of firm oxalic acid oxidation oxide oxide inclusion oxidising gas oxidizing oxidizing flame oxy‐acetylene welding (OAW) oxy‐fuel cutting (OFC) oxy‐fuel gas pressure welding oxyfuel gas welding oxy‐fuel welding (OFW) oxygen (O) oxygen arc cutting oxygen arc gouging oxygen cutting oxygen gouging oxygen lance oxygen lancing oxygen‐free copper oxy‐hydrogen welding oxynitriding oxynitrocarburizing oxy‐propane welding packaging painting painting robot pallet palletisation panelling pantographe pantographe frame parallel joint paramagnetic paramagnetic substance parameter parent material parent material thickness parent metal parkerized parkerizing part partial penetration partial penetration weld

Catalan
transimissió per fibra òptica filtre òptic mena fosfatació orgànica dissolvent orgànic organització orientació orifici oscil∙lació moviment oscil∙latori altres mitjans diàmetre exterior extracció de gas pressió de sortida sortida sobremaduració rendiment global posició sota sostre sobreescalfament cavalcament recàrrega per soldadura propietari de l'empresa àcid oxàlic oxidació òxid inclusió d'òxid gas oxidant oxidant flama oxidant soldadura oxiacetilènica oxitall soldadura per pressió oxigàs soldadura per flama soldadura oxigàs oxigen (O) tall per arc‐oxigen ressanament per arc‐oxigen tall amb flama ressanament per arc‐oxigen llança d'oxigen llançada amb oxigen coure sense oxigen soldadura oxhídrica oxinitruració oxinitrocarburació soldadura oxipropà embalatge pintura robot de pintura palet paletització revestiments pantògraf estructura de pantògraf unió paral∙lela paramagnètic substància paramagnètica paràmetre material base gruix del material base metall base parkeritzat parkerització component penetració parcial soldadura de penetració parcial

Spanish
transmisión por fibra óptica filtro óptico mena fosfatación orgánica disolvente orgánico organización orientación orificio oscilación movimiento oscilatorio otros medios diámetro exterior extracción de gas presión de salida salida sobremaduración rendimiento global posición bajo techo sobrecalentamiento solapamiento recargue por soldeo propietario de la empresa ácido oxálico oxidación óxido inclusión de óxido gas oxidante oxidante llama oxidante soldeo oxiacetilénico oxicorte soldeo por presión oxigás soldeo por llama soldeo oxigás oxígeno (O) corte por arco con oxígeno resanado con arco con oxígeno corte con llama resanado con arco con oxígeno lanza de oxígeno lanceado con oxígeno cobre exento de oxígeno soldeo oxhídrico oxinitruración oxinitrocarburación soldeo oxipropano embalaje pintura robot de pintura palet paletización revestimientos pantógrafo armazón de pantógrafo unión paralela paramagnético sustancia paramagnética parámetro material base espesor del material base metal base parkerizado parkerización componente penetración parcial soldadura de penetración parcial

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 152 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
particle particle transfer sequency parting partition partly mechanized welding pass passenger coach passivation passive paste patented steel patenting path pearlite peel test Peirce‐Smith process penetrant test (PT) penetrated thickness penetration penetration bead penetration bead thickness percent elongation at fracture percussion percussion welding perforated sheet metal performance performance of welding peripheral milling perlitic cast iron perlitic steel permanent backing permanent backing ring permeability personal sampler personal sampling petroleum pewter phase phase diagram phased array (PA) phosphate coating phosphating phosphorescence phosphoric cast iron phosphorus (P) photoelasticity photopolymer photopolymer 3D printing pickling pick‐up from parent metal picric acid piece pier piezoelectric piezoelectricity pig iron pig iron pig iron piggyback traffic piler pillar pillow test pilot arc pilot plant pin pin

Catalan
partícula freqüència de transferència de les gotes segament compartimentació soldadura parcialment mecanitzada passada vagó de passatgers passivació passiu pasta acer patentat patentage trajectòria perlita assaig de pelada procediment Peirce‐Smith assaig per líquids penetrants (PT) gruix penetrat penetració cordó de penetració gruix del cordó de penetració allargament percentual de fractura percussió soldadura per percussió xapa perforada realització realització de la soldadura fresatge perifèric fosa perlítica acer perlític suport permanent anella de suport permanent permeabilitat mostrejador individual mostreig individual petroli peltre fase diagrama de fase phased array (PA) fosfatació fosfatació fosforescència fosa fosforosa fòsfor (P) fotoelasticitat fotopolímer impressió 3D de fotopolímers decapatge contaminació pel metall base àcid pícric peça pilar piezoelèctric piezoelectricitat ferro colat lingot d'alt forn lingot de ferro de primera fusió transport multimodal apuntalador pilar assaig de coixí arc pilot planta pilot clavilla piu

Spanish
partícula frecuencia de transferencia de las gotas tronzado compartimentación soldeo parcialmente mecanizado pasada coche de viajeros pasivación pasivo pasta acero patentado patentado trayectoria perlita ensayo de pelado procedimiento Peirce‐Smith ensayo mediante líquidos penetrantes (PT) espesor penetrado penetración cordón de penetración espesor del cordón de penetración alargamiento porcentual de fractura percusión soldeo por percusión chapa perforada realización realización del soldeo fresado plano fundición perlítica acero perlítico respaldo permanente anillo de respaldo permanente permeabilidad muestreador individual muestreo individual petróleo peltre fase diagrama de fase phased array (PA) fosfatación fosfatación fosforescencia fundición fosforosa fósforo (P) fotoelasticidad fotopolímero impresión 3D de fotopolímeros decapado contaminación por el metal base ácido pícrico pieza pilar piezoeléctrico piezoelectricidad arrabio lingote de alto horno lingote de hierro de primera fusión transporte multimodal apuntalador pilar ensayo de almohada arco piloto planta piloto clavija espiga

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 153 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
pinch pinch effect pipe pipe fitter piston pitch pitch (of projections) pits pitting plane planning plant plasma plasma arc braze welding plasma arc cutting plasma arc weld brazing plasma arc welding (PAW) plasma arc welding with non‐transferred arc plasma arc welding with semi‐transferred arc plasma cutting plasma cutting with oxidising gas plasma cutting without oxidising gas plasma gas plasma gouging plasma MIG welding plasma spraying plasma spraying in chamber plasma torch plasma welding with transferred arc plastic plastic strain plastic tape plastic tip hammer plasticity plate plate edge plate thickness plating plating platinum (Pt) plenum chamber pliers plug plug weld plunger plyers pneumatic press pneumatic test P‐No point Poiseuille flow Poisson's ratio polarity polarization polishing polishing machine polycrystalline aggregate polyester resin polymer polymer matrix composite poor restart poor restart in the capping run poor restart in the root run porosity Portland cement position

Catalan
pessic efecte de pessic canonada tuber industrial pistó capcineig pas (de les protuberàncies) picadures corrosió per picadura pla planificació planta plasma soldadura forta de coure amb plasma tall per arc‐plasma soldadura forta de coure amb plasma soldadura per arc‐plasma soldadura per arc‐plasma amb arc no transferit soldadura per arc‐plasma amb arc semitransferit tall per arc‐plasma tall per arc‐plasma amb gas oxidant tall per arc‐plasma sense gas oxidant gas plasma ressanament amb plasma soldadura MIG per arc‐plasma projecció per plasma projecció per plasma en cambra bufador per plasma soldadura per arc‐plasma amb arc transferit plàstic deformació plàstica cinta de plàstic maceta de niló plasticitat xapa cantell de la peça de treball gruix de la peça de treball recobriment revestiment platí (Pt) cambra de constricció alicates clavilla soldadura en tap i trau èmbol alicates premsa pneumàtica assaig pneumàtic número P punt flux de Poiseuille coeficient de Poisson polaritat polarització polit màquina polidora agregat policristal∙lí resina de polièster polímer compòsit de matriu polimèrica empalmament defectuós empalmament defectuós en la passada de segellament empalmament defectuós en la passada d'arrel porositat ciment Pòrtland posició

Spanish
pinzamiento efecto de pinzamiento tubería tubero industrial pistón cabeceo paso (de las protuberancias) picaduras corrosión por picaduras plano planificación planta plasma cobresoldeo con plasma corte con plasma cobresoldeo con plasma soldeo por arco plasma soldeo por arco plasma con arco no transferido soldeo por arco plasma con arco semitransferido corte con plasma corte con plasma con gas oxidante corte con plasma sin gas oxidante gas plasma resanado con plasma soldeo MIG por arco plasma proyección por plasma proyección por plasma en cámara soplete para plasma soldeo por arco plasma con arco transferido plástico deformación plástica cinta de plàstico martillo de cabeza de plástico plasticidad chapa canto de la pieza de trabajo espesor de la pieza de trabajo recubrimiento revestimiento platino (Pt) cámara de constricción alicates clavija soldadura de tapón émbolo alicates prensa neumática ensayo neumático número P punto flujo de Poiseuille coeficiente de Poisson polaridad polarización pulido pulidora agregado policristalino resina de poliester polímero composite de matriz polimérica empalme defectuoso empalme defectuoso en la pasada de sellado empalme defectuoso en la pasada de raíz porosidad cemento Portland posición

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 154 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
positioning positive material identification (PMI) positive mold poststressed reinforcement post‐weld heat treatment (PWHT) powder powder cutting powder feeder powder metallurgy powder plasma arc welding power transmission parts power wagon practical experience precipitation precipitation induced crack precision precision die‐forging preferred orientation preform preform preheat maintenance preheat maintenance temperature preheating preheating temperature pre‐lap seam welding preliminary welding procedure specification (pWPS) preparation preparation for butt weld between plates with raised  edges

Catalan
posicionament identificació positiva de materials (PMI) motlle positiu armadura posttesada tractament tèrmic posterior a la soldadura (PWHT) pólvores tall amb pólvores alimentador de pólvores pulverimetal∙lúrgia soldadura per arc‐plasma amb pólvores elements de transmissió de potència vagó automotor experiència pràctica precipitació esquerda induïda per precipitació precisió estampació de precisió orientació preferent escalaborn preforma manteniment del prescalfament temperatura de manteniment del prescalfament prescalfament temperatura de prescalfament soldadura per costura pre‐encavalcada especificació de procediment de soldadura preliminar  (pWPS) preparació

Spanish
posicionamiento identificación positiva de materiales (PMI) molde positivo armadura postensada tratamiento térmico posterior al soldeo (PWHT) polvo corte con polvo alimentador de polvo pulvimetalurgia soldeo por arco plasma con polvo elementos de transmisión de potencia vagón automotor experiencia práctica precipitación grieta inducida por precipitación precisión estampación de precisión orientación preferente preforma preforma mantenimiento del precalentamiento temperatura de mantenimiento del precalentamiento precalentamiento temperatura de precalentamiento soldeo por costura presolapada especificación de procedimiento de soldeo preliminar  (pWPS) preparación

preparació per a soldadura a topar de xapes amb les vores  preparación para soldadura a tope de chapas con los  aixecades bordes levantados

preparation for double V‐butt weld with root faces and  preparació per a soldadura a topar en V doble amb talons i  preparación para soldadura a tope en V doble con talones  overtura en l'arrel y abertura en la raíz root gap preparation for double‐bevel T‐butt welds preparation for fillet weld (T‐joint) preparation for single bevel butt weld with backing preparation for single U‐butt weld preparation for single V‐butt weld preparation for single V‐butt weld with backing bar preparation for single V‐butt weld with backing strip preparació per a soldadura a topar en T amb bisell doble preparació per a soldadura en angle (unió en T) preparació per a soldadura a topar amb bisell senzill i  suport preparació per a soldadura a topar en U senzilla preparació per a soldadura a topar en V senzilla preparación para soldadura a tope en T con bisel doble preparación para soldadura en ángulo (unión en T) preparación para soldadura a tope con bisel simple y  respaldo preparación para soldadura a tope en U simple preparación para soldadura a tope en V simple

preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb barra  preparación para soldadura a tope en V simple con barra  de suport de respaldo preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb fleix  preparación para soldadura a tope en V simple con fleje de  de suport respaldo

preparation for single V‐butt weld with root faces and  preparació per a soldadura a topar en V senzilla amb taló i  preparación para soldadura a tope en V simple con talón y  overtura en l'arrel abertura en la raíz root gap preparation for square butt weld preparation for welding pre‐production welding test press press brake press forging pressing pressure pressure casting pressure equipment pressure gas tank pressure gauge pressure molding pressure reducer pressure regulator pressure regulator for manifold systems pressure regulator with flow‐metering device pressure vessel pressure welding pressure‐adjusting device prestressed reinforcement previous welding experience primer preparació per a soldadura a topar amb vores rectes preparació per a la soldadura assaig de soldadura de prototip premsa plegadora forja amb premsa premsatge pressió emmotllament per colada a pressió equip a pressió tanc de gas a pressió manòmetre emmotllament a pressió manoreductor regulador de pressió regulador de pressió de les centrals de botelles regulador de pressió amb dispositiu de mesura de cabal dipòsit a pressió (recipient) soldadura per pressió dispositiu d'ajust de la pressió armadura pretesada experiència prèvia de soldadura emprimació preparación para soldadura a tope con bordes rectos preparación del soldeo ensayo de soldeo de prototipo prensa plegadora forja con prensa prensado presión moldeo por colada a presión equipo a presión tanque de gas a presión manómetro moldeo a presión manorreductor regulador de presión regulador de presión de las centrales de botellas regulador de presión con dispositivo de medición de caudal depósito a presión (recipiente) soldeo por presión dispositivo de ajuste de la presión armadura pretensada experiencia previa de soldeo imprimación

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 155 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
probability procedure procedure qualification procedure qualification record (PQR) process product product form production production capacity production manager production planning production plant production requirements production run production sample testing production test production weld production weld test production welding profile program programming progression progressive die projected area projection projection diameter projection height projection length projection welding projection width proof strength propadiene (C3H4) propane (C3H8) propeller protecting plate protection protective atmosphere prototype prototyping protrusion puckering pull technique pulse pulse time pulsed arc pulsed current pulsed MIG welding pulsed transfer pulse‐echo (PE) pulsing punch punch punch press punch press punching punching die purging purging gas push technique pyrolysis pyrometer qualification qualified person qualified procedure quality

Catalan
probabilitat procediment qualificació del procediment registre de qualificació del procediment (PQR) procés producte estat de subministrament producció capacitat de producció director de producció planificació de la producció planta de producció requisits de producció sèrie de fabricació assaig sobre mostra de producció assaig de producció soldadura de producció proveta de producció soldadura de producció perfil programa programació progressió matriu progressiva àrea projectada protuberància diàmetre de la protuberància altura de la protuberància longitud de la protuberància soldadura per protuberàncies amplada de la protuberància resistència de prova propadiè (C3H4) propà (C3H8) hèlix protector protecció atmosfera protectora prototip prototipatge protrusió disgregació per pel∙lícules d'òxid tècnica d'arrossegament impuls temps de pulsació arc pulsat corrent pulsat soldadura MIG pulsada transferència pulsada impuls‐eco (PE) pulsació burí punxó premsa de punxonar punxonadora punxonament matriu de punxonar purga gas de purga tècnica d'empenta piròlisi piròmetre qualificació persona qualificada procediment qualificat qualitat

Spanish
probabilidad procedimiento cualificación del procedimiento registro de cualificación del procedimiento (PQR) proceso producto estado de suministro producción capacidad de producción director de producción planificación de la producción planta de producción requisitos de producción serie de fabricación ensayo sobre muestra de producción ensayo de producción soldadura de producción probeta de trabajo soldeo de producción perfil programa programación progresión matriz progresiva área proyectada protuberancia diámetro de la protuberancia altura de la protuberancia longitud de la protuberancia soldeo por protuberancias anchura de la protuberancia resistencia de prueba propadieno (C3H4) propano (C3H8) hélice protector protección atmósfera protectora prototipo prototipado protusión disgregación por películas de óxido técnica de arrastre impulso tiempo de pulsación arco pulsado corriente pulsada soldeo MIG pulsado transferencia pulsada impulso‐eco (PE) pulsación buril punzón prensa de punzonar punzonadora punzonamiento matriz de punzonar purga gas de purga técnica de empuje pirólisis pirómetro cualificación persona cualificada procedimiento cualificado calidad

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 156 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
quality certificate quality control quality engineer quality improvement quality level quality management quality management system quality manual quality requirements quartz quench annealing quenching quiver quiver radiating crack radiation radiation source radii radiographic test (RT) radiometer radius radius of raised edge rail component rail transport rail vehicle railway railway component railway vehicle raised edge range range of qualification range of thickness range of vacuum rapid manufacturing (RM) rapid prototyping (RP) rate rate of travel ratio raw material ray reabsorption reabsorption of moisture reactance reaction reactor reagent reaming receptacle recommendations recording recording level recovery annealing recrystallizing recrystallizing recuperative furnace reducing flame reducing gas reduction reference reference block reference number reference plane reference test piece refined steel refining refining

Catalan
certificat de qualitat control de la qualitat enginyer de control de qualitat millora de la qualitat nivell de qualitat gestió de la qualitat sistema de gestió de la qualitat manual de la qualitat requisits de qualitat quars tremp austenític tremp buirac carcaix esquerda radial radiació font de radiació radis assaig radiogràfic (RT) radiòmetre radi radi de la vora aixecada component ferroviari transport ferroviari vehicle ferroviari ferrocarril component ferroviari vehicle ferroviari vora aixecada rang rang de qualificació rang de gruixos rang de buit fabricació ràpida (RM) prototipatge ràpid (RP) velocitat velocitat d'avanç relació matèria primera raig reabsorció reabsorció de la humitat reactància reacció reactor reactiu mandrinatge receptacle recomanacions registre nivell de registre recuita de restauració recristal∙lització recuita de recristal∙lització forn de recuperació de calor flama reductora gas reductor reducció referència bloc de referència número de referència pla de referència proveta de referència acer fi afinament refinació

Spanish
certificado de calidad control de la calidad ingeniero de control de calidad mejora de la calidad nivel de calidad gestión de la calidad sistema de gestión de la calidad manual de la calidad requisitos de calidad cuarzo hipertemple temple carcaj carcaj grieta radial radiación fuente de radiación radios ensayo radiográfico (RT) radiómetro radio radio del borde levantado componente ferroviario transporte ferroviario vehículo ferroviario ferrocarril componente ferroviario vehículo ferroviario borde levantado rango rango de cualificación rango de espesores rango de vacío fabricación rápida (RM) prototipado rápido (RP) velocidad velocidad de avance relación materia prima rayo reabsorción reabsorción de la humedad reactancia reacción reactor reactivo escariado receptáculo recomendaciones registro nivel de registro recocido de restauración recristalización recocido de recristalización horno con regenerador de calor llama reductora gas reductor reducción referencia bloque de referencia número de referencia plano de referencia probeta de referencia acero fino afino refinación

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 157 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
refining refining by remelting in vacuum refining converter refining furnace reflected optical microscope reflected optical microscopy refractory regenerating annealing regular regularity reheating reheating furnace reinforced concrete reinforcement reinforcement reinforcement bar reinforcing iron reinforcing iron worker reinforcing steel rejection relationship relative humidity relative movement relative permeability release agent reliability relief valve reluctance remainder remanence remelting remelting remote visual testing removable‐cover furnace removal repairing repeatability replication report reproductibility requirement research research and development (R&D) research, development and innovation (RDI) residual stress residual stress residual welding stress residue resilience resin resistance resistance brazing resistance butt welding resistance soldering resistance spot weld (RSW) resistance stud welding resistance weld setter resistance welding (RW) resistance welding electrode resolution resonance response response time responsibility responsible welding coordinator re‐start

Catalan
refinatge afinament per refusió al buit convertidor d'afinament forn d'afinament microscopi òptic de reflexió microscòpia òptica de reflexió refractari recuita de regeneració regular regularitat reescalfament forn de reescalfament formigó armat reforç sobreespessor barra d'armadura armadura ferrallista acer d'armar rebuig relació humitat relativa moviment relatiu permeabilitat relativa desemmotllant fiabilitat vàlvula de seguretat reluctància restant romanència refosa refusió inspecció visual remota forn de campana eliminació reparació repetibilitat rèplica informe reproductibilitat requisit recerca recerca i desenvolupament (R+D) recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) tensions internes tensions residuals tensió residual de soldadura residu resiliència resina resistència soldadura forta per resistència soldadura a topar per resistència soldadura blana per resistència soldadura per resistència per punts soldadura d'espàrrecs per resistència ajustador de soldadura per resistència soldadura per resistència elèctrode de soldadura per resistència resolució ressonància resposta temps de resposta responsabilitat coordinador de soldadura responsable restablir

Spanish
refinado afino por refusión al vacío convertidor de afino horno de afino microscopio óptico de reflexión microscopia óptica de reflexión refractario recocido de regeneración regular regularidad recalentamiento horno de recalentamiento hormigón armado refuerzo sobreespesor barra de armadura armadura ferrallista acero de armar rechazo relación humedad relativa movimiento relativo permeabilidad relativa desmoldeador fiabilidad válvula de seguridad reluctancia restante remanencia refundición refusión inspección visual remota horno de campana eliminación reparación repetibilidad réplica informe reproductibilidad requisito investigación investigación y desarrollo (I+D) investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) tensiones internes tensiones residuales tensión residual de soldeo residuo resiliencia resina resistencia soldeo fuerte por resistencia soldeo a tope por resistencia soldeo blando por resistencia soldadura por resistencia por puntos soldeo de espárragos por resistencia ajustador de soldadura por resistencia soldeo por resistencia electrodo de soldeo por resistencia resolución resonancia respuesta tiempo de respuesta responsabilidad coordinador de soldeo responsable restablecer

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 158 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
restaurant coach restraint conditions results of measurements re‐testing reverberatory furnace reverse bend test reverse polarity, DCEP reverse side reversed transferred arc rhodium (Rh) rhodium plating rib ribbed sheet metal right angle rightward welding rinsing risk rivet riveter riveting rivetting machine roasting robot robotic welding robotics Rockwell hardness test rod rolled steel roller rolling rolling rolling bearing rolling mill roof room temperature root [of weld] root bend test root bend test specimen of butt weld root concavity root face root face root gap root overlap root pass root penetration root porosity root radius root run root side root spacing root width rotary continuous casting rotary furnace rotation rotation rough machining rough specimen roughening roughness roughness meter round round projection rounding row pitch rubber

Catalan
vagó restaurant embridament resultats de les mesures contraassaig forn de reverber assaig de plegat del revés polaritat inversa, CC (+) cara inferior de la peça de treball arc transferit invers rodi (Rh) rodiatge costella xapa nervada angle recte soldadura cap a la dreta esbandida risc rebló reblador reblada màquina rebladora torrefacció robot soldadura robotitzada robòtica assaig de duresa Rockwell vareta acer laminat corró enrotllament laminatge coixinet de rodolament laminadora sostre temperatura ambient arrel [de la soldadura] assaig de plegat d'arrel proveta de soldadura a topar per assaig de plegat d'arrel xuclet d'arrel cara de l'arrel taló obertura de l'arrel cavalcament en l'arrel passada d'arrel penetració en l'arrel porositat en l'arrel radi de l'arrel passada d'arrel costat de l'arrel obertura de l'arrel amplada de l'arrel colada contínua rotativa forn rotatiu gir rotació desbast escalaborn desbast rugositat rugosímetre rodó protuberància arrodonida arrodoniment distància entre línies cautxú

Spanish
coche restaurante embridamiento resultados de las medidas contraensayo horno de reverbero ensayo de doblado del revés polaridad inversa, CC (+) cara inferior de la pieza de trabajo arco transferido inverso rodio (Rh) rodiado costilla chapa nervada ángulo recto soldeo a derechas aclarado riesgo remache remachador roblonado remachadora tostación robot soldeo robotizado robótica ensayo de dureza Rockwell varilla acero laminado rodillo enrollamiento laminación cojinete de rodamiento laminadora techo temperatura ambiente raíz [de la soldadura] ensayo de doblado de raíz probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado de  raíz rechupe de la raíz cara de la raíz talón abertura de la raíz solapamiento en la raíz pasada de raíz penetración en la raíz porosidad en la raíz radio de la raíz pasada de raíz lado de la raíz abertura de la raíz anchura de la raíz colada continua rotativa horno rotatorio giro rotación desbaste pieza desbastada desbaste rugosidad rugosímetro redondo protuberancia redonda redondeo distancia entre líneas caucho

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 159 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
rubber insulated cables rubbish ruby ruler rules run run‐off plate run‐on plate rupture rust rust rutile rutile electrode sacrificial anode safety safety category safety rules sagging sagging at the edge of the weld sagging in a fillet weld sagging in the flat position sagging in the horizontal position salt salt bath salt bath furnace salt fog test salt spray chamber salt spray test salt‐bath brazing salt‐bath soldering sampler sampling sand casting sand mold sandblast sandblasting sandblasting sandbox sandpaper sandpaper strip sandwich composite saturation saturation vapour pressure saw saw blade sawing scale scale scale scan scanner scanning scanning electron microscope (SEM) scattering Schaeffler diagram scope scope scrap scratch scratch test screen screw screw screw press screwdriver screwdriver forged tip

Catalan
cables aïllats amb goma deixalla robí regle reglament passada apèndix final apèndix inicial ruptura rovell rovell rútil elèctrode de rútil ànode de sacrifici seguretat categoria de seguretat regles de seguretat desfonament desfonament en una soldadura encavalcada desfonament en una soldadura en angle desfonament en posició plana desfonament en posició horitzontal sal bany de sals forn de bany de sal assaig de boira salina cambra de boira salina assaig de boira salina soldadura forta en bany de sals soldadura blana en bany de sals mostrejador mostreig emmotllament en sorra motlle de sorra raig de sorra sorrejat sorrejat sorrera paper de vidre tira de paper de vidre compòsit sandvitx saturació pressió de saturació de vapor serra fulla de serra serratge escala escata escata escanejar escàner escaneig microscopi electrònic de rastreig (SEM) dispersió diagrama de Schaeffler abast camp d'aplicació ferralla ratlla assaig de ratllat pantalla cargol vis premsa de cargol tornavís tornavís de boca plana

Spanish
cables aislados con goma basura rubí regla reglamento pasada apéndice final apéndice inicial rotura herrumbre robín rutilo electrodo de rutilo ánodo de sacrificio seguridad categoría de seguridad reglas de seguridad desfondamiento desfondamiento en una soldadura a solape desfondamiento en una soldadura en ángulo desfondamiento en posición plana desfondamiento en posición horizontal sal baño de sales horno de baño salino ensayo de niebla salina cámara de niebla salina ensayo de niebla salina soldeo fuerte en baño de sales soldeo blando en baño de sales muestreador muestreo moldeo en arena molde de arena chorro de arena chorreado abrasivo chorreado con arena arenero papel de lija tira de papel de lija composite sandwich saturación presión de saturización de vapor sierra hoja de sierra aserrado escala calamina cascarilla explorar escáner exploración microscoprio electrónico de barrido (SEM) dispersión diagrama de Schaeffler alcance campo de aplicación chatarra raya ensayo de rayado pantalla tornillo tornillo prensa de husillo destornillador destornillador boca estampada

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 160 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
screwdriver Phillips tip scriber seal coat seal weld sealing sealing run seam seam welding seam welding with strip seamless seating frame section selective laser sintering (SLS) self‐bonding tape self‐hardening steel self‐shielded tubular cored arc welding self‐supporting self‐supporting equipment box semi‐automatic welding semiconductivity semiconductor semi‐conductor laser welding semifinished product semikilled steel semipositive mold sensitivity sensitized austenitic steel sensitiztion sensor sequence series spot welding serrated serviceability set set square setting set‐up shaft furnace shape sharp edges sharpening sharpening angle shear shear shear test shear wave sheet sheet flow sheet pile shield shield shielded metal arc welding (SMAW) shielding gas shifting spanner shipping shock absorber shock absorbers short term detector tube short‐circuit transfer short‐cycle drawn arc stud welding shortening shot shot blasting shot peening shotblast shrink hole

Catalan
tornavís d'estrella puntes de senyalar capa de segellament soldadura de segellament segellament passada de segellament costura soldadura per costura soldadura per costura amb banda sense soldadura bastidor de seient secció sinterització selectiva per làser (SLS) cinta autoadhesiva acer autotrempant soldadura per arc amb filferro tubular autoprotegit autoportant cofre d'equipaments autoportants soldadura semiautomàtica semiconductivitat semiconductor soldadura per làser amb díodes producte semiacabat acer semicalmat motlle semipositiu sensibilitat acer austenític sensibilitzat sensibilització sensor seqüència soldadura per punts en sèrie dentada comportament en servei tren cartabó presa posada a punt forn de cup forma arestes vives esmolada angle d'esmolada cisalla cisallament assaig de cisallament ona transversal platina flux laminar palplanxa careta protecció soldadura per arc amb elèctrode revestit gas de protecció clau anglesa tramesa amortidor amortidors de xoc tub detector de curta durada transferència per curtcircuit soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt escurçament granalla esfèrica granallatge perdigonatge raig de granalla embut de contracció

Spanish
destornillador boca estrella puntas de trazar capa de sellado soldadura de sellado sellado pasada de sellado costura soldeo por costura soldeo por costura con banda sin soldadura bastidor de asiento sección sinterización selectiva por láser (SLS) cinta autoadhesiva acero autotemplable soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido autoportante cofre de equipos autoportados soldeo semiautomático semiconductividad semiconductor soldeo láser con diodos producto semiacabado acero semicalmado molde semipositivo sensibilitat acero austenítico sensibilizado sensibilización sensor secuencia soldeo por puntos en serie dentada comportamiento en servicio tren escuadra fraguado puesta a punto horno de cuba forma aristas vivas afilado ángulo de afilado cizalla cizallamiento ensayo de cizalladura onda transversal pletina flujo laminar tablestaca careta protección soldeo por arco con electrodo revestido gas de protección llave inglesa envío amortiguador amortiguadores de choque tubo detector de corta duración transferencia por cortocircuito soldeo de espárragos por arco inducido de ciclo corto acortamiento granalla esférica granallado perdigoneado chorro de granalla embudo de contracción

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 161 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
shrinkage shrinkage cavity shrinkage cavity shrinkage crack shrinkage grooves side bend test side bend test specimen of butt weld side bend test specimen of cladding with a butt weld

Catalan
contracció cavitat de contracció xuclet esquerda per xuclet contracció en l'arrel assaig de plegat lateral proveta de soldadura a topar per assaig de plegat lateral proveta d'aplacat amb soldadura a topar per assaig de  plegat lateral

Spanish
contracción cavidad de contracción rechupe grieta por rechupe contracción en la raíz ensayo de doblado lateral probeta de soldadura a tope para ensayo de doblado  lateral probeta de plaqueado con soldadura a tope para ensayo  de doblado lateral probeta de plaqueado sin soldadura a tope para ensayo de  doblado de lateral arista de la cara de la preparación arista del talón arista lateral de la pieza de trabajo arista de la cara de fusión arista longitudinal de la unión panel lateral coche con pasillo lateral horno Siemens‐Martin procedimiento Siemens‐Martin análisis granulométrico señal relación señal/ruido silentbloc silicato silicio (Si) carburo de silicio (SiC) acero al silicio caucho de silicona plata (Ag) soldadura a tope en T con bisel simple temple sencillo pasada única soldadura a tope en V simple con talón soldadura a tope en V simple con pasada de sellado cable de conexión de un conductor soldadura a tope en J simple monofásico soldeo de una pasada soldeo por un solo lado soldadura a tope en U simple soldadura a tope en V simple sinterforja sinterización tamaño dimensionamiento piel efecto de piel desbaste plano desbaste rectangular fresado plano escoria escoria inclusión de escoria residuo de escoria coche‐cama manguito puerta corredera deslizamiento deslizamiento inclinación pendiente pendiente de salida pendiente de entrada ranura

side bend test specimen of cladding without a butt weld proveta d'aplacat sense soldadura a topar per assaig de  plegat de lateral side edge of preparation side edge of root face side edge of workpiece side of fusion face side of gap face side wall side‐corridor coach Siemens‐Martin furnace Siemens‐Martin process sieve analysis signal signal to noise ratio silent block silicate silicon (Si) silicon carbide (SiC) silicon steel silicone rubber silver (Ag) single bevel T‐butt weld single hardening single pass single V‐butt weld with root face single V‐butt weld with sealing run single‐conductor connection cable single‐J butt weld single‐phase single‐run welding single‐side welding single‐U butt weld single‐V butt weld sinter forging sintering size sizing skin skin effect slab slab slab milling slag slag slag inclusion slag residue sleeping coach sleeve sliding door slip slippage slope slope slope down slope up slot aresta de la cara de la preparació aresta del taló aresta lateral de la peça de treball aresta de la cara de fusió aresta longitudinal de la unió panell lateral cotxe amb passadís lateral forn Siemens‐Martin procediment Siemens‐Martin anàlisi granulomètrica senyal relació senyal/soroll tac silenciador silicat silici (Si) carbur de silici (SiC) acer al silici cautxú de silicona plata, argent (Ag) soldadura a topar en T amb bisell senzill tremp simple passada única soldadura a topar en V senzilla amb taló soldadura a topar en V senzilla amb passada de  segellament cable de connexió d'un conductor soldadura a topar en J senzilla monofàsic soldadura d'una passada soldadura per un sol costat soldadura a topar en U senzilla soldadura a topar en V senzilla sinterforja sinterització mida dimensionament pell efecte de pell desbast pla desbast rectangular fresatge perifèric cagaferro escòria inclusió d'escòria residu d'escòria cotxe llit maneguí porta corredissa lliscament lliscament inclinació pendent pendent de sortida pendent d'entrada ranura

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 162 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
slot weld slug test smart material smart structure smooth smooth S‐N diagram socket wrench soft soft annealing soft annealing solder soldering soldering iron soldering with global heating soldering with local heating soldering with soldering iron solebar solid solid cementation solid inclusion solid rod solid solution solid state laser solid state laser welding solid strip electrode solid wire solid wire electrode solidification solidification crack solute solution solution annealing solvent solvent soot sorbite sound source source size source‐to‐film distance source‐to‐object distance spaced spacer spacing span span spare part spark spark spatter spatter specific heat specification specimen spectrometry speed spheroidal graphite cast iron spheroidal graphite cast iron spheroidizing spherulite spiking spin spoiler sponge iron spot

Catalan
soldadura en trau assaig d'arrencament de botons material intel∙ligent estructura intel∙ligent llis matar diagrama S‐N clau de tub tou recuita d'ablaniment recuita suau material d'aportació per a soldadura blana soldadura blana soldador [eina] soldadura blana amb escalfament generalitzat soldadura blana amb escalfament localitzat soldadura blana amb eina soldadora llarguer sòlid cementació sòlida inclusió sòlida vareta massissa solució sòlida làser d'estat sòlid soldadura per làser d'estat sòlid banda elèctrode massissa filferro massís filferro elèctrode massís solidificació esquerda de solidificació solut solució tremp austenític dissolvent solvent sutge sorbita só font mida de la font distància font‐pel∙lícula distància font‐objecte a portell separador separació llum tram peça de recanvi espurna guspira projeccions projeccions calor específica especificació proveta espectrometria velocitat fosa esferoïdal fosa nodular recuita de globulització esferulita imperfecció en serra repulsar aleró esponja de ferro punt

Spanish
soldeo en ojal ensayo de arrancamiento de botones material inteligente estructura inteligente liso matar diagrama S‐N llave de tubo blando recocido de ablandamiento recocido de ablandamiento suelda soldeo blando soldador [herramienta] soldeo blando con calentamiento general soldeo blando con calentamiento local soldeo blando con herramienta soldadora larguero sólido cementación sólida inclusión sólida varilla maciza solución sólida láser de estado sólido soldeo láser de estado sólido banda electrodo maciza alambre macizo alambre electrodo macizo solidificación grieta de solidificación soluto solución hipertemple disolvente solvente hollín sorbita sonido fuente tamaño de la fuente distancia fuente‐película distancia fuente‐objeto al tresbolillo separador separación luz vano pieza de recambio chispa chispa proyecciones salpicaduras calor específico especificación probeta espectrometría velocidad fundición de grafito esferoidal fundición nodular recocido de globulización esferulita imperfección en sierra repujar spoiler esponja de hierro punto

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 163 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
spot position spot welding spot welding gun spot welding robot spray deposit spray gun spray transfer spring spring spring supports sprue bushing channel sputtering square bloom square butt weld square preparation square steel bar stabilization annealing stack stack cutting stagger staggered stainless steel stamping stamping stamping stamping die stamping die stamping machine stanchions standard standard standard ambient conditions standard atmosphere standard gold standard material standard silver standard welding procedure specification stand‐off distance staple star cracking starting bar state state of the art statement static characteristic static load staurolite steam steel steel bar steel fiber reinforced concrete steel fixer steel strip steel structure steel wool steelworks step stereolithography (SLA) stick electrode stick welding stickout stiffener stiffness stitch welding stock storage

Catalan
posició del punt focal soldadura per punts pinça de soldadura per punts robot de soldadura per punts dipòsit per projecció pistola de pintar transferència spray molla ressort suports de molla canal de colada polvorització catòdica desbast quadrat soldadura a topar amb les vores rectes preparació de vores rectes acer quadrat recuita d'estabilització pila tall de piles disposició a portell a portell acer inoxidable encunyació encunyació estampació estampa matriu d'estampar màquina d'estampar baranes estàndard norma condicions ambientals normals condicions normals or de llei material normalitzat argent de llei especificació de procediment de soldadura estàndard distància tovera‐peça grapa esquerda en estrella fals lingot estat estat de la qüestió declaració característica estàtica càrrega estàtica estaurolita vapor acer barra d'acer formigó de fibres d'acer ferrallista làmina d'acer estructura d'acer llana d'acer acereria graó estereolitografia (SLA) elèctrode revestit soldadura per arc amb elèctrode revestit extensió enrigidor rigidesa soldadura embastada estoc emmagatzematge

Spanish
posición del punto focal soldeo por puntos pinza de soldadura por puntos robot de soldadura por puntos depósito por proyección pistola de pintura transferencia spray muelle resorte apoyos de muelle bebedero pulverización catódica desbaste cuadrado soldadura a tope con bordes rectos preparación de bordes rectors acero cuadrado recocido de estabilización paquete corte de paquetes disposición al tresbolillo al tresbolillo acero inoxidable troquelado acuñación estampación estampa matriz de estampar máquina de estampar teleros estándar norma condiciones ambientales normales condiciones normales oro de ley material normalizado plata de ley especificación de procedimiento de soldeo estándar distancia tobera‐pieza grapa grieta en estrella falso lingote estado estado de la cuestión declaración característica estática carga estática estaurolita vapor acero barra de acero hormigón de fibras de acero ferrallista lámina de acero estructura de acero lana de acero acería escalón estereolitografía (SLA) electrodo revestido soldeo por arco con electrodo revestido extensión rigidizador rigidez soldeo hilvanado stock almacenamiento

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 164 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
straight polarity, DCEN straightner strain strain gage strain hardening strain hardening strain hardening strap stray arc stray arc stream streamline flow strength by cold working strength of a joint strength weld stress stress stress category stress concentration stress corrosion stress factor stress intensity factor stress‐corrosion cracking (SCC) stress‐oriented hydrogen induced cracking (SOHIC) stress‐relief stress‐relief annealing stress‐relief cracking striking striking plate striking voltage stringer bead strip strip cladding strip electrode stripping stripping machine structural adhesive structural steel structural steel connector structure stub stub end stud stud diameter stud welding subassembly subcontracted welding coordinator subcontractor sublimation submerged arc welding (SAW) submerged arc welding with cored strip electrode submerged arc welding with metallic powder adition submerged arc welding with solid wire electrode submerged arc welding with strip electrode submerged arc welding with tubular cored electrode substance substitutional solid solution subsurface subway sulfinuz process sulfocarbonitriding sulfur (S) sulphidization

Catalan
polaritat directa, CC (‐) adreçador deformació galga extensomètrica acritud enduriment per deformació en fred tremp de deformació corretja encebament de l'arc raspadura d'arc corrent flux laminar enduriment per deformació en fred resistència de la unió soldadura resistent esforç tensió (mecànica) categoria d'esforç concentració de tensions corrosió sota tensió factor d'esforç factor d'intensitat de tensió esquerdament per corrosió sota tensió (SCC) esquerdament induït per hidrogen i orientat per tensions  (SOHIC) relaxació de tensions recuita per relaxar tensions esquerdament per relaxació de tensions encebament placa de porta tensió d'encebament cordó recte làmina aplacat amb banda banda elèctrode desemmotllament desemmotlladora adhesiu estructural acer estructural muntador d'estructures metàl∙liques estructura burilla punta d'elèctrode espàrrec diàmetre de l'espàrrec soldadura d'espàrrecs subconjunt coordinador de soldadura subcontractat subcontractista sublimació soldadura per arc submergit soldadura per arc submergit amb elèctrode de banda  tubular soldadura per arc submergit amb addició de pólvores  metàl∙liques soldadura per arc submergit amb elèctrode de filferro  massís soldadura per arc submergit amb elèctrode de banda soldadura per arc submergit amb filferro tubular substància solució sòlida de substitució subsuperfície metro procediment sulfinuz sulfocarbonitruració sofre (S) sulfuració

Spanish
polaridad directa, CC (‐) enderezador deformación galga extensiométrica acritud endurecimiento por deformación en frío temple de deformación correa cebado del arco raspadura de arco corriente flujo laminar endurecimiento por deformación en frío resistencia de la unión soldadura resistente esfuerzo tensión (mecánica) categoría de esfuerzo concentración de tensiones corrosión bajo tensión factor de esfuerzo factor de intensidad de tensión agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC) agrietamiento inducido por hidrógeno orientado por  tensiones (SOHIC) relajación de tensiones recocido de relajación de tensiones agrietamiento por relajación de tensiones cebado chapa de puerta tensión de cebado cordón recto lámina plaqueado con banda banda electrodo desmoldeo desmoldeadora adhesivo estructural acero estructural montador de estructuras metálicas estructura colilla colilla espárrago diámetro del espárrago soldeo de espárragos subconjunto coordinador de soldeo subcontratado subcontratista sublimación soldeo por arco sumergido soldeo por arco sumergido con banda electrodo tubular soldeo por arco sumergido con adición de polvo metálico soldeo por arco sumergido con alambre electrodo macizo soldeo por arco sumergido con banda electrodo soldeo por arco sumergido con alambre tubular sustancia solución sólida de sustitución subsuperficie metro [transporte] procedimiento sulfinuz sulfocarbonitruración azufre (S) sulfuración

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 165 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
sulphur (S) superalloy superconductivity superelasticity superficial hardening superplasticity supplemetal filler metal supply supporting frame supporting frame for internal parts supporting frames for external equipment parts surface surface breaking crack surface contour of weld surface grinding machine surface hardening surface imperfections surface pore surface porosity surface roughening surface treatment surface treatment surfacing surveillance susceptibility to cracking swan‐neck bearer sweep swelling swing bolster switch cabinet symmetry system systematic imperfection table type machine tack sequence tack weld tack weld imperfection tack welding tacking tacking pass tacking run tangent tank tank container tantalum (Ta) tape measure tapering tape‐ruler tapped task T‐butt joint technical delivery conditions technical management technology technology park teflon temper colours temperature temperature range tempering template temporary backing temporary backing ring temporary weld temporary welded attachment tensile strength

Catalan
sofre (S) superaliatge superconductivitat superelasticitat tremp superficial superplasticitat metall d'aportació addicional subministrament bastidor de suport estructures de suport per a equipaments interiors estructures de suport per a equipaments exteriors superfície esquerda oberta a la superfície forma de la superfície de la soldadura rectificadora plana enduriment superficial imperfeccions superficials porus superficial porositat superficial desbast superficial tractament de superfície tractament superficial recàrrega supervisió susceptibilitat a l'esquerdament balancí de coll de cigne balanceig inflament travesser ballador armari de control simetria sistema imperfecció sistemàtica mandrinadora de muntant mòbil seqüència de punteig soldadura de punteig imperfecció de soldadura de punteig punteig punteig passada de punteig passada de punteig tangent tanc cisterna tàntal (Ta) cinta mètrica rebaixadura flexòmetre roscat interiorment tasca unió a topar en T condicions tècniques de subministrament gestió tècnica tecnologia parc tecnològic tefló color de reveniment temperatura interval de temperatures reveniment plantilla suport temporal anella de suport temporal soldadura provisional element auxiliar de muntatge resistència mecànica

Spanish
azufre (S) superaleación superconductividad superelasticidad temple superficial superplasticidad metal de aportación adicional suministro bastidor de apoyo bastidor de apoyo para equipos internos estructuras de apoyo para equipos externos superficie grieta abierta a la superficie forma de la superficie de la soldadura rectificadora plana endurecimiento superficial imperfecciones superficiales picadura porosidad superficial desbaste superficial tratamiento de superficie tratamiento superficial recargue supervisión susceptibilidad al agrietamiento balancín de cuello de cisne balanceo hinchamiento traviesa bailadora armario de control simetría sistema imperfección sistemática mandriladora de montante móvil secuencia de punteado soldadura de punteo imperfección de soldadura de punteo punteo punteo pasada de punteo pasada de punteo tangente tanque cisterna tantalio (Ta) cinta métrica rebajado flexómetro roscado interiormente tarea unión a tope en T condiciones técnicas de suministro gestión técnica tecnología parque tecnológico teflón color de revenido temperatura intervalo de temperaturas revenido plantilla respaldo temporal anillo de respaldo temporal soldadura provisional elemento auxiliar de montaje resistencia mecánica

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 166 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
tensile test tension test tentative term ternary alloy test test bench test piece test specimen tested welding consumable testing laboratory testing level testing machine testing organization texture thermal capacity thermal conductivity thermal conductivity detector (TCD) thermal conductivity gauge thermal cutting thermal cycle thermal imaging camera thermal insulation thermal projection thermal spraying thermal spraying gun thermite welding thermochemical treatment thermocouple thermogravimetric analysis thermomechanical analysis thermomechanical treatment thermometer thermoplastic polymer thermosetting polymer thick nickel plating thicker plate tapered thickness Thomas converter Thomas process Thomas process thoriated thorium (Th) thoroughness thoroughness threading threading threading machine three‐phase threshold throat throat depth throat gap TIG pulsed arc welding TIG spot welding

Catalan
assaig de tracció assaig de tracció provisional terme aliatge ternari assaig banc de proves cupó de prova proveta consumible de soldadura assajat laboratori d'assaig nivell d'assaig màquina d'assaig organització d'assaig textura capacitat calorífica conductivitat tèrmica detector de conductivitat tèrmica (TCD) mesurador de conductivitat tèrmica tall tèrmic cicle tèrmic càmera d'infraroigs aïllament tèrmic projecció tèrmica projecció tèrmica pistola de projecció tèrmica soldadura amb termita tractament termoquímic parell termoelèctric anàlisi termogravimètrica anàlisi termomecànica tractament termomecànic termòmetre polímer termoplàstic polímer termostable niquelatge dur gruix de la xapa més gruixuda rebaixat gruix convertidor Thomas procediment bàsic procediment Thomas toriat tori (Th) minuciositat perfecció roscatge roscatge roscadora trifàsic llindar coll profunditat del coll separació del coll soldadura TIG pulsada soldadura per punts TIG

Spanish
ensayo de tracción ensayo de tracción provisional término aleación ternaria ensayo banco de pruebas cupón de prueba probeta consumible de soldeo ensayado laboratorio de ensayo nivel de ensayo máquina de ensayo organización de ensayo textura capacidad calorífica conductividad térmica detector de conductividad térmica (TCD) medidor de conductividad térmica corte térmico ciclo térmico cámara de infrarrojos aislamiento térmico proyección térmica proyección térmica pistola de proyección térmica soldadura con termita tratamiento termoquímico termopar análisis termogravimétrico análisis termomecánico tratamiento termomecánico termómetro polímero termoplástico polímero termoestable niquelado duro espesor de la chapa más gruesa rebajado espesor convertidor Thomas procedimiento básico procedimiento Thomas toriado torio (Th) minuciosidad perfección roscado fileteado roscadora trifásico umbral garganta profundidad del cuello separación del cuello soldeo TIG pulsado soldeo por puntos TIG

TIG welding using reducing gas and solid filler material  soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode consumible  soldeo por arco con gas reductor y electrodo consumible  massís (TIG) macizo (TIG) (wire/rod) TIG welding using reducing gas and tubular cored filler  soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular  consumible (TIG) material (wire/rod) TIG welding with solid filler material (wire/rod) soldadura per arc amb gas inert i elèctrode consumible  massís (TIG) soldeo por arco con gas reductor y alambre tubular  consumible (TIG) soldeo por arco con gas inerte y electrodo consumible  macizo (TIG) soldeo por arco con gas inerte y alambre tubular  consumible (TIG) par de apriete estanqueidad inclinación tiempo

TIG welding with tubular cored filler material (wire/rod) soldadura per arc amb gas inert i filferro tubular  consumible (TIG) tightening torque tightness tilt time parell de collament estanquitat inclinació temps

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 167 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
time of flight diffraction (ToFD) time weighted average concentration tin tin (Sn) tinning tinplate tip tipping wagon titanium (Ti) titanium dioxide (TiO2) titanium quenching T‐joint T‐joint toe toe crack toe overlap toe radius tolerance tongue and groove tool tooling top casting torch torch angle torch brazing torch soldering torn surface torque torsion torsion test torsional strength total airborne particles total allowance toughness tourning track car traction coupling traction motor trade fair trade name trailing gas shield train [transport] training tram tramcar tramway transducer transducer [ultrasonic] transfer transferred arc transformer transformer casing transformer suspension transgranular transmission transmission electron microscope (TEM) transmission suspension transmission suspension transpallet transportation transverse bend test specimen transverse crack transverse tensile test travel travel speed travelling platform

Catalan
difracció del temps de vol (ToFD) concentració mitja ponderada amb el temps llauna estany (Sn) estanyatge llauna broquet vagó basculant titani (Ti) diòxid de titani (TiO2) tremp del titani unió en T unió en T acord esquerda en l'acord cavalcament en l'acord radi d'acord tolerància encadellament eina utillatge emmotllament per colada per gravetat bufador angle del bufador soldadura forta amb flama soldadura blana per flama superfície d'esquinçament parell torsió assaig de torsió resistència a la torsió partícules en suspensió totals escreix total tenacitat tornejament dresina acoblament de tracció motor de tracció fira marca comercial gas protector d'arrossegament tren [transport] formació tramvia tramvia tramvia transductor palpador [ultrasònic] transferència arc transferit transformador carcassa del transformador suspensió del transformador transgranular transmissió microscopi electrònic de transmissió (TEM) suport de la transmissió suports de la transmissió portapalets transport proveta de plegat transversal esquerda transversal assaig de tracció transversal desplazament velocitat d'avanç transbordador

Spanish
difracción del tiempo de vuelo (ToFD) concentración media ponderada con el tiempo lata estaño (Sn) estañado hojalata boquilla vagón basculante titanio (Ti) dióxido de titanio (TiO2) temple del titanio unión en T unión en T acuerdo grieta en el acuerdo solapamiento en el acuerdo radio de acuerdo tolerancia machihembrado herramienta utillaje moldeo por colada por gravedad soplete ángulo del soplete soldeo fuerte con llama soldeo blando por llama superficie de desgarre par torsión ensayo de torsión resistencia a la torsión partículas en suspensión totales creces totales tenacidad torneado dresina acoplamiento de tracción motor de tracción feria marca comercial gas protector de arrastre tren [transporte] formación tranvía tranvía tranvía transductor palpador [ultrasónico] transferencia arco transferido transformador armazón del transformador suspensión del transformador transgranular transmisión microscopio electrónico de transmisión (TEM) soporte de transmisión apoyos de la transmisión transpalet transporte probeta de doblado transversal grieta transversal ensayo de tracción transversal desplazamiento velocidad de avance transbordador

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 168 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
traverser treat treated treatment triangle trim TRIP steel (transformation induced plasticity) trivet troostite truck T‐square tube tube to tube‐plate joint tubular cored electrode tubular cored electrode tubular cored rod tungsten carbide tungsten electrode tungsten inclusion tungsten spatter tungsten tip drill bit tungstene (W) tungsten‐filament lamp tungsten‐tipped circular saw blade turbine turn turner turning and tipping equipment twin twist drill bit two‐columns boring machine two‐high rolls two‐phase ultrahigh speed machining ultralight alloy ultrasonic cleaning ultrasonic soldering ultrasonic test (UT) ultrasonic wave ultrasonic welding ultrasound ultraviolet ultraviolet lamp ultraviolet radiation (UV) ultraviolet rays (UV) undercut underfloor container underflushing underframe underframe cross bearer underframe extension underframe solebar underground railway underwater torche underwater welding unified numbering system (UNS) uniform uniform porosity uniformity uniformly distributed porosity unit unit of product universal grinding machine universal lathe universal machine for mechanical testing unkilled steel

Catalan
transbordador tractar tractat tractament triangle matar acer TRIP trespeus troostita camió doble escaire tub unió tub‐placa tubular filferro elèctrode tubular filferro tubular vareta tubular carbur de tungstè elèctrode de tungstè inclusió de tungstè projecció de tungstè broca de vídia tungstè (W) làmpada de filament de tungstè fulla de vídia turbina tornejar torner equipaments de rotació i basculació macla broca de ferro mandrinadora de muntant fix tren duo bifàsic mecanització a gran velocitat aliatge ultralleuger neteja per ultrasons soldadura blana per ultrasons assaig ultrasònic (UT) ona ultrasònica soldadura per ultrasons ultrasó ultraviolat làmpada ultraviolada radiació ultraviolada (UV) raigs ultraviolats (UV) mossegada contenidor sota terra amolat excesiu bastidor inferior travesser intermig del bastidor inferior extensió del bastidor inferior llarguer del bastidor inferior metro llanterna submarina soldadura sota l'aigua sistema de numeració unificat (UNS) uniforme porositat uniforme uniformitat porositat uniformement distribuïda unitat unitat de producte rectificadora universal torn universal màquina universal d'assaigs mecànics acer efervescent

Spanish
pasarela de cargamento tratar tratado tratamiento triángulo matar acero TRIP trébede troostita camión doble escuadra tubo unión tubo‐placa tubular alambre electrodo tubular alambre tubular varilla tubular carburo de volframio electrodo de volframio inclusión de volframio salpicadura de volframio broca de widia volframio (W) lámpara de filamento de volframio hoja de sierra circular de metal duro turbina tornear tornero equipos de rotación y de basculamiento macla broca para metal mandriladora de montante fijo tren dúo bifásico mecanizado a gran velocidad de corte aleación ultraligera limpieza por ultrasonidos soldeo blando por ultrasonidos ensayo por ultrasonidos (UT) onda ultrasónica soldeo por ultrasonidos ultrasonido ultravioleta lámpara ultravioleta radiación ultravioleta (UV) rayos ultravioletas (UV) mordedura contenedor bajo el suelo amolado excesivo bajo bastidor traviesa intermedia del bajo bastidor extensión del bajo bastidor larguero del bastidor inferior metro [transporte] linterna submarina soldeo bajo el agua sistema de numeración unificado (UNS) uniforme porosidad uniforme uniformidad porosidad uniformemente distribuidas unidad unidad de producto rectificadora universal torno universal máquina universal de ensayos mecánicos acero efervescente

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 169 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
UNS Number uphill casting upper workpiece surface upper yield point upset allowance upset current upset current time upset force upset length upset metal upset pressure upset speed upset time upsetting upstream upstream upstream upstream upstroke press vacancy vacuum vacuum brazing vacuum casting vacuum gauge vacuum gauge vacuum soldering value valve vanadium (V) vaporisation vehicle body ventilation ventilation grill verification vernier vernier calliper vertical casting vertical lathe vertical milling machine vertical position down vertical position up vertical press vessel vibration dampers vibration dampers Vickers hardness test Vickers microhardness test videoscope viscous flow visible oxide film visible radiation visual testing (VT) volt voltage voltmeter volume wagon wagon with stanchions wall wandering arc wash solution wash water washer washing waste water

Catalan
número UNS colada ascendent cara superior de la peça de treball resistència dúctil superior escreix de recalcament intensitat de recalcament temps de la intensitat de recalcament força de recalcament longitud del recalcament metall recalcat pressió de recalcament velocitat de recalcament temps de recalcament recalcament aigües amunt ascendent contra corrent corrent amunt premsa de carrera ascendent vacant buit soldadura forta en buit colada al buit manòmetre de buit vacuòmetre soldadura blana en buit valor vàlvula vanadi (V) vaporització caixa del vehicle ventilació reixeta de ventilació verificació nònius peu de rei colada vertical torn vertical fresadora vertical posició vertical descendent posició vertical ascendent premsa vertical dipòsit (recipient) amortidors de vibracions dàmper assaig de duresa Vickers assaig de microduresa Vickers videoscopi flux laminar color de reveniment radiació visible inspecció visual (VT) volt tensió (elèctrica) voltímetre volum vagó vagó de baranes paret arc erràtic solució de rentatge aigua de rentatge volandera rentatge deixalla aigua

Spanish
número UNS colada en surtidor cara superior de la pieza de trabajo resistencia dúctil superior creces de recalcado intensidad de recalcado tiempo de la intensidad de recalcado fuerza de recalcado longitud de recalcado metal recalcado presión de recalcado velocidad de recalcado tiempo de recalcado recalcado aguas arriba ascendente contracorriente corriente arriba prensa de carrera ascendiente vacante vacío soldeo fuerte en vacío colada al vacío manómetro de vacío vacuómetro soldeo blando en vacío valor válvula vanadio (V) vaporización caja del vehículo ventilación rejilla de ventilación verificación nonio pie de rey colada vertical torno vertical fresadora vertical posición vertical descendente posición vertical ascendente prensa vertical depósito (recipiente) amortiguadores de vibraciones damper ensayo de dureza Vickers ensayo de microdureza Vickers videoscopio flujo laminar color de revenido radiación visible inspección visual (VT) voltio tensión (eléctrica) voltímetro volumen vagón vagón de teleros pared arco errático solución de lavado agua de lavado arandela lavado desecho agua

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 170 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
water ram waterjet cutting waterproof waterproof coating wave wave soldering wear wear resistance weather‐resistant steel weave bead weaving weaving amplitude weaving frequency wedge wedge weight weld weld bead weld bead calculation weld brazing weld decay weld diameter weld gage weld inspection class weld interface weld length weld metal weld metal test specimen weld metal thickness weld nugget weld performance class weld pitch weld pool weld preparation weld rotation weld run sequence weld sequence weld slope weld surface with bead ripples weld tack weld toe weld toe angle weld width weld zone weldability weldable welded joint welded product welder welder approval test certificate welder helmet welder performance welder performance qualification (WPQ) welder's face shield welder's hand shield welder's shield welding welding accessories welding by high mechanical energy welding circuit welding conditions welding consumables welding converter welding coordination welding coordination personnel welding coordinator

Catalan
colp d'ariet tall amb raig d'aigua impermeable revestiment d'estanquitat ona soldadura blana per onada desgast resistència al desgast acer patinable cordó amb oscil∙lació oscil∙lació amplitud d'oscil∙lació freqüència d'oscil∙lació falca tascó pes soldadura [producte] cordó de soldadura càlcul de cordons de soldadura soldadura forta de coure corrosió intergranular de la soldadura diàmetre de la soldadura galga de soldadura classe d'inspecció de la soldadura intercara de la soldadura longitud de la soldadura metall de soldadura proveta d'assaig del metall de soldadura gruix del metall de soldadura llentia de soldadura classe d'execució de la soldadura pas de la soldadura bany de soldadura preparació de la soldadura gir de la soldadura seqüència de passada de soldadura seqüència de soldadura pendent de la soldadura superfície de la soldadura ondulada punt de soldadura acord de la soldadura angle d'acord de la soldadura amplada de la soldadura zona de soldadura soldabilitat soldable unió soldada producte soldat soldador [professió] certificat de qualificació del soldador careta de soldador habilitat del soldador qualificació de l'habilitat del soldador (WPQ) careta de cap careta de mà careta de soldador soldadura [acció] accessoris de soldadura soldadura per alta energia mecànica circuit de soldadura condicions de soldadura consumibles de soldadura convertidor rotatiu per a la soldadura coordinació de la soldadura personal de coordinació de la soldadura coordinador de soldadura

Spanish
golpe de ariete corte con chorro de agua impermeable revestimiento de estanquidad onda soldeo blando por ola desgaste resistencia al desgaste acero autopatinable cordón con oscilación oscilación amplitud de oscilación frecuencia de oscilación cuña calzo peso soldadura cordón de soldadura cálculo de cordones de soldadura cobresoldeo corrosión intergranular de la soldadura diámetro de la soldadura galga de soldadura clase de inspección de la soldadura intercara de la soldadura longitud de la soldadura metal de soldadura probeta de ensayo del metal de soldadura espesor del metal de soldadura lenteja de soldadura clase de ejecución de la soldadura paso de la soldadura baño de soldadura preparación de la soldadura giro de la soldadura secuencia de pasada de soldadura secuencia de soldadura pendiente de la soldadura superficie de la soldadura ondulada punto de soldadura acuerdo de la soldadura ángulo de acuerdo de la soldadura ancho de la soldadura zona de soldadura soldabilidad soldable unión soldada producto soldado soldador [profesión] certificado de cualificación de soldador pantalla de soldador habilidad del soldador cualificación de la habilidad del soldador (WPQ) careta de soldador sujeta a la cabez careta de soldador de sujeción manual careta de soldador soldeo accesorios de soldeo soldeo por alta energía mecánica circuito de soldeo condiciones de soldeo consumibles de soldeo convertidor rotativo para soldeo coordinación del soldeo personal de coordinación del soldeo coordinador de soldeo

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 171 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
welding current welding cycle welding data welding equipment welding filter welding fixture welding fume welding glass welding head welding inspection welding inspector welding leads welding manufacturer welding operator welding operator performance qualification (WOPQ) welding parameters welding plant welding primer welding procedure welding procedure qualification record (WPQR) welding procedure requirements welding procedure specification (WPS) welding procedure test welding process welding processes welding processes welding protector welding rectifier welding run welding speed welding splashes welding task welding task welding technique welding temperature welding time welding tip welding unit welding variable welding wheel weldment wet corrosion wettability wettability wetting wheel wheel scotch wheelbase of a bogie wheelbase of a car wheelset wheelset mountings white cast iron whiteheart malleable cast iron widia width width of preparation width of prepared face winding winding machine window window frame wire drawer wire drawing wire drawn wire electrode

Catalan
intensitat de soldadura cicle de soldadura dades de soldadura equipament de soldadura vidre de protecció accessori de soldadura fum de soldadura vidre de soldadura capçal de soldadura inspecció de soldadura inspector de soldadura cables de soldadura fabricant de soldadura operador de soldadura qualificació de l'operador de soldadura paràmetres de soldadura planta de soldadura emprimació de soldadura procediment de soldadura registre de qualificació del procediment de soldadura  (WPQR) requisits del procediment de soldadura especificació de procediment de soldadura (WPS) assaig de qualificació d'un procediment de soldadura procés de soldadura processos de soldadura processos de soldadura equip de protecció per a la soldadura rectificador de soldadura passada de soldadura velocitat de soldadura projeccions tasca de soldadura treball de soldadura tècnica de soldadura temperatura de soldadura temps de soldadura broquet de soldadura unitat de soldadura variable de soldadura roldana de soldadura conjunt soldat corrosió electroquímica mullabilitat mullabilitat mullat roda sorrera intereix de bogi intereix de vehicle eix muntat suport dels eixos muntats fosa blanca fosa mal∙leable blanca vídia amplada amplada de la preparació amplada de la cara preparada bobinatge bobinadora finestra bastidor de finestra trefilador trefilatge trefilat filferro elèctrode

Spanish
intensidad de soldeo ciclo de soldeo datos de soldeo equipo de soldeo cristal de protección accesorio de soldeo humo de soldeo cristal de soldeo cabezal de soldeo inspección de soldeo inspector de soldeo cables de soldeo fabricante de soldeo operador de soldeo cualificación del operador de soldeo parámetros de soldeo planta de soldeo imprimación de soldeo procedimiento de soldeo registro de cualificación del procedimiento de soldeo  (WPQR) requisitos del procedimiento de soldeo especificación de procedimento de soldeo (WPS) ensayo de cualificación de un procedimiento de soldeo proceso de soldeo procesos de soldadura procesos de soldeo equipo de protección para soldeo rectificador para soldeo pasada de soldeo velocidad de soldeo salpicaduras tarea de soldeo trabajo de soldeo técnica de soldeo temperatura de soldeo tiempo de soldeo boquilla de soldeo unidad de soldeo variable de soldeo roldana de soldeo conjunto soldado corrosión electroquímica mojabilidad humectabilidad mojado rueda arenero empate de bogie empate de vehículo eje montado apoyos de los ejes montados fundición blanca fundición maleable de núcleo blanco metal duro anchura anchura de la preparación anchura de la cara preparada bobinado bobinadora ventana bastidor de ventana trefilador trefilado trefilado alambre electrodo

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 172 de 173

 Welding Vocabulary                                                              Indexation in English
English
wire feed wire feed rate wire feed speed wire guide wire rod wire seam welding wire straightner Wöhler curves wood Wood's glass lamp work angle work hardening work instruction work manager working distance working position workpiece workpiece width workplace workshop workshop welding wormhole X ray X‐ray diffraction (XRD) x‐ray fluorescence (XRF) X‐ray tube yield strength Young's modulus zinc (Zn) zinc plated zinc plating zinc plating zinc‐plated steel zircon zirconia zirconia zirconium (Zr) zone zone refining

Catalan
alimentació del filferro taxa d'alimentació del filferro velocitat d'alimentació del filferro guia del filferro fil de màquina soldadura per costura amb filferro adreçador de filferro corbes de Wöhler fusta làmpada de Wood angle de treball tremp de deformació instrucció de treball director de fabricació distància de treball posició de treball peça de treball amplada de la peça de treball lloc de treball taller soldadura en taller buf vermicular raigs X difracció de raigs X (XRD) fluorescència de raigs X (XRF) tub de raigs X límit elàstic mòdul de Young zinc (Zn) electrozincat electrozincatge zincatge acer zincat zircó zircònia zircònia zirconi (Zr) zona afinament per zones

Spanish
alimentación del alambre tasa de alimentación del alambre velocidad de alimentación del alambre guía del alambre alambrón soldeo por costura con alambre enderezador de alambre curvas de Wöhler madera lámpara de Wood ángulo de trabajo temple de deformación instrucción de trabajo director de fabricación distancia de trabajo posición de trabajo pieza de trabajo ancho de la pieza de trabajo lugar de trabajo taller soldeo en taller sopladura vermicular rayos X difracción de rayos X (XRD) fluorescencia de rayos X (XRF) tubo de rayos X límite elástico módulo de Young zinc (Zn) electrozincado electrozincado zincado acero cincado zircón zirconita zirconia zirconio (Zr) zona afino por zonas

institut tècnic català de la soldadura

www.itcsoldadura.org

Pàgina 173 de 173

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful