ِ ‫بِس ِم‬

‫الرِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ‫اهلل‬
ْ

ِ ِ
ِ َّ ُ‫الذي بِنِعمتِ ِو تَتِم‬
ِ
ِِ
ِ ِ
‫أج َـم ِع ْي َن‬
َّ ‫ َو‬، ‫ات‬
َّ ‫الصالَةُ َو‬
ُ ‫ـح‬
ْ ‫السالَ ُم َعلَى َر ُس ْولنَا األم ْي َن َو َعلَى َءألو َو‬
ْ ِِ ‫أص َحابو‬
َ ‫الصال‬
َ ْ‫ال‬
ّ َ ْ ْ ‫ـح ْم ُد هلل‬
.
Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi
Muhammad s.a.w dan keluarga serta para sahabat baginda.
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Pada hari ini kami memanjatkan kesyukuran
kepadaMu kerana dengan hidayahMu kami dapat berkumpul bagi membicarakan
tentang racun pemusnah yang merosakkan umat manusia sejagat.
Engkau cetuskanlah dalam hati kami, rasa jijik dan benci terhadap najis dadah dan
bahan - bahan lain seumpamanya.Ya Allah peliharakanlah kami dan jauhilah kami dari
perkara yang membinasakan kami.

Ya Allah kurniakanlah kesedaran kepada hambaMu yang terlibat dalam
penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah durjana agar
negara kami sentiasa selamat, aman makmur dan bahagia.

ِِ ِ
‫ َوالَ تَ ْج َع ِل اللَّ ُه َّم ِِ ْيـنَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َم ْن‬، ‫ص ْوًما‬
ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬
ُ ‫ َوتَـ َف ُّرقَـَنَا م ْن بَـ ْعده تَـ َف ُّرقاً َم ْع‬، ‫اج َع ْل َج ْم َعنَا َى َذا َج ْم ًعا َم ْر ُح ْوًما‬
ِ
. ‫ح ُرْوًما‬
ْ ‫يَـ ْتبَـعُنَا َشقيًّا َوالَ َمط ُْرْو ًدا َوالَ َم‬
ِ ‫اللَّه َّم اجعل َخيـر أَ ْعما ِرنَا ء‬
‫اك ِِ ْي ِو‬
َ ‫اخ ُرهُ َو َخ ْيـ َر أَ ْع َمالِنَا َخ َواتِ ُموُ َو َخ ْيـ َر أيَّ ِامنَا يَـ ْو َم ألْ َق‬
َ َ َْ ْ َْ ُ
ِ ‫اللَّه َّم ا ْغ ِفرلَنَا ذُنـُوبـنَا و ِإل ْخوانِنَا الَّ ِذين سبـ ُقونَا بِا ِإليم‬
‫ف‬
ٌ ‫ك َرءُ ْو‬
َ َّ‫ان َوالَ تَ ْج َع ْل ِِ ْي قـُلُ ْوبِنَا ِغالًّ لِلَّ ِذيْ َن َء َامنُـ ْوا َربَّـنَاإن‬
ُ
ْ ََ َ ْ
ْ
َْ
َ َ َْ
‫َرِح ْي ٌم‬
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ ‫َربـَّنَا َءاتِنَا ِِي‬
ِ‫اب النَّار‬
َ ‫سنَةً َوِي األخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ‬
َ ‫الدنْـيَا َح‬
ِ ‫وصلَّى اهلل َعلَى مح َّم ٍد و َعلَى ءالِ ِو و‬
‫العالَ ِم ْي َن‬
ِّ ‫ْح ْم ُدلِلَّ ِو َر‬
َ ‫ب‬
َ َ َ
َ َ
َ ‫ َوال‬، ‫ص ْحبِو َو َسلَّ َم‬
ُ
َ َُ