definisi Sekolah Bestari secara ringkas boleh didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan yang mana proses pengajaran

dan pembelajaran lebih berpusat kepada pelajar dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kreatif serta menggunakan teknologi sebagai pengupaya. Penggunaan ICT sebagai bahan bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan jantung Sekolah Bestari. Pendekatan ini tidak hanya terhad dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran, malah juga dalam bidang pengurusan sekolah. Pengurusan dan pentadbiran sekolah dibestarikan agar pengurus sekolah dapat menguruskan perjalanan sesebuah sekolah dengan lebih efektif. Walau bagaimanapun, dalam proses menubuhkan Sekolah Bestari diseluruh negara, KPM kemudiannya telah mengambil langkah bijak dan kos efektif dengan memperkenalkan Program Pembestarian Sekolah. Ini memandangkan untuk membekalkan infrastruktur teknologi penuh sebuah Sekolah Bestari, Kerajaan perlu membelanjakan sebanyak RM1.8 juta, manakala untuk membekalkan infrastruktur teknologi makmal komputer, kerajaan memerlukan peruntukan sebanyak RM642,000 bagi sebuah sekolah. Oleh itu, alternatif yang terbaik adalah dengan cara membestarikan sekolah sedia ada yang hanya memerlukan peruntukan yang jauh lebih rendah untuk setiap buah sekolah.

Program Pembestarian Sekolah memberi maksud mengaplikasikan konsep Sekolah Bestari pada semua sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Komponen utama pembestarian sekolah adalah berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah berbantukan ICT. Proses Pembestarian sekolah dapat melatih guru dan pelajar berkemahiran dalam bidang ICT. Justeru, kemahiran yang diperoleh dapat melahirkan pelajar yang mengamalkan pembelajaran akses kendiri (self-accessed), terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri (self-paced).
Pelaksanaan pembestarian ini mengambil kira (leveraging) semua inisiatif ICT yang sedia ada di sekolah merangkumi tiga perkara utama iaitu hardware, software dan wetware. Untuk itu, KPM telah pun membekalkan pelbagai peralatan dan kemudahan ICT seperti komputer, pencetak, server, projektor dan rangkaian. Statistik sehingga April 2005 menunjukkan sebanyak 4500 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negara telah dilengkapi dengan makmal komputer, sementara 8120 buah sekolah telah dirangkaikan dengan capaian internet berjalur lebar melalui rangkaian SchoolNet. Pelbagai perisian kursus telah dibangunkan, baik oleh pihak KPM mahu pun dengan kerjasama pihak swasta. Perisian kursus untuk kegunaan Sekolah Bestari yang melibatkan empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik telah dibangunkan dengan kerjasama pihak swasta. Selain daripada menghasilkan perisian kursus

Dokumen dasar yang asal tentang Sekolah Bestari . Sekolah Bestari. Pada tahun 1999. Pembestarian sekolah melibatkan pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan dengan penggunaan aplikasi Smart School Management System (SSMS). Konsep Dan Matlamat Sejak mencapai kemerdekaan. dasar . jabatan dan kementerian. Latihan kemahiran ICT kepada individu yang terlibat sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Di samping itu. Educational Management Information System (EMIS) dapat m. Berlandaskan ini. dan Bahagian-bahagian di KPM turut dibimbing dan dilatih menggunakan segala kemudahan ICT yang disediakan. kemahiran dan teknologi Sekolah Bestari. guru. Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia." Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akan datang. sembilan puluh buah sekolah perintis akan dijadikan nukleus bagi melaksanakan konsep. Sistem pendidikan masa kini perlu berubah dari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti. Pentadbir sekolah. bahan pengajaran dan pembelajaran. ibubapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif utnuk merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. falsafah pendidikan negara berhasrat utnuk membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini kerajaan telah mewujudkan Sekolah Bestari yang lengkap dengan teknologi terkini bagi memperbaiki sistem pendidikan negara di samping menyediakan tenaga kerja mahir bagi menghadapi cabaran alaf baru. inovatif dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi. kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestari sebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya Multimedia" ( Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia ). iaitu memerlukan pertumbuhan produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi. tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis. emosi dan jasmani. Pengubahsusian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah.embantu memperkemaskan pengaliran dan perkongsian maklumat di peringkat sekolah. rohani. politik dan sosial selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlaku dalam negara. Bagi meningkatkan mutu pendidikan. mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. negara kita telah mengalami perubahan yang pesat dalam sistem pendidikannya. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari.untuk digunakan oleh guru dan pelajar dalam program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).dasar pendidikan negara sentiasa dikaji dan kurikulum diperkemaskan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaannya dalam menghadapi alaf baru yang timbul dalam bidang ekonomi. staf sokongan dan personel di pelbagai peringkat Pejabat Pendidikan Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri. Di samping itu.

Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan.beza. yang disediakan pada Januari 1997. Oleh itu.kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. terbuka berdasarkan matlamat. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang. A Conceptual Blueprint yang disediakan oleh Pasukan Petugas Bersama Industri Kementerian Pendidikan Malaysia. pembelajaran. Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan itu. Konsep Sekolah Bestari yang terkandung dalam dokumen The Malaysian Smart School: A Conceptual Blueprint merupakan idea yang terus berkembang berterusan dan sentiasa terbuka kepada perubahan dan kemajuan dalam pedagogi dan teknologi maklumat. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional. kesinambungan dan reflektif. Kurikulum di Sekolah Bestari lebih fleksibel dan terbuka. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran. dokumen ini lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif. Kanak . membenarkan kanak . Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian berubah.  Bahan Pengajaran dan Pembelajaran  Sistem Penilaian  Sistem Pengerusan Sekolah  Infrastruktur Teknologi  Integrasi Sistem Kesemua ini telah dilancarkan serentak pada Julai 1997. Ini akan berlaku dengan adanya pembekalan teknologi pelbagai media dan jaringan meliputi seluruh dunia. mempunyai tanggungjawab sosial. Sekolah memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru. minat dan keperluan pelajar yang berbeza . pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar bagi Zaman Maklumat.masing dan mengambil kira keupayaan. Dokumen ini ialah asas bagi dokumen The Malaysian Smart School.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing . holistik. . sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap.Malaysia ialah Smart Schools in Malaysia: A Quantum Leap. Penjaringan melalui internet juga membolehkan interaksi antara pelajar dan guru . Pembelajaran berubah daripada berpusatkan guru kepada yang berpusatkan pelajar.Selain itu . kebangsaan dan global. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi serta menggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. reflektif.projek Sekolah Bestari menghasilkan lima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut. Pasukan Petugas juga menyediakan dokumen The Malaysian Smart School Implementation Plan yang menyediakan pelaksanaan sekolah-sekolah di seluruh negara untuk menjadi Sekolah Bestari.guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia. disemai dengan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. Pelajar sebagai pembelajar aktif di Sekolah Bestari. In menggalakkan pembelajaran holistik. Kurikulum di Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna. global. Pelajar akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data. Di Sekolah Bestari pembelajaran akan bercorak kearah kendiri mengikut kadar individu.

Guru akan mengenalpasti matlamat mendefinisikan halatuju bagi pelajarnya. Penggunaan teknologi maklumat sebagai alat akan membolehkan penyimpanan data dan memudahkan pentadbir untuk mendapatkan semula data yang banyak. pendidikan dan sosial ini. pandangan jauh dan ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa akan juga ditekankan. Sistem penilaian fleksibel ini akan membenarkan pelajar dalam satu kelas fizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam matapelajaran yang sama. selain membenarkan pelajar terus ke aras yang lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada bila . serta diberi bantuan khas oleh guru. Pembelajaran yang bermakna ini dapat memupuk dan mempertingkatkan segala potensi yang ada pada pelajar secara cekap. ekonomis dan berkesan dengan menggunakan daya fikir. Sistem sekarang memberi ketegangan kepada pelajar yang lemah dan menghalang kemajuan pelajar pintar. Dalam Sekolah Bestari. Antaranya ialah strategi inovatif yang berasaskan teknologi seperti perbincangan dengan rakan jauh. Ini memberi makna baru kepada idea ketidakhadiran sekolah kerana pembelajaran masih dapat berlaku di luar sekolah. pelajar kurang cerdas. Ini akan membantu . Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran akan digunakan di Sekolah Bestari. Penjaringan mempunyai kelebihan dari segi membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah. Komputer akan mengambil alih rutin dan pemyampaian maklumat dan membebaskan guru daripada tugasan pentadbiran yang remeh supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap aspek pendidikan yang bersifat kemanusiaan. Guru akan bertanggubngjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran ke arah kendiri yang kreatif dan berdikari. pembelajaran jarak jauh. teknologi akan memberi fleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan. penggunaan data sebagai sumber maklumat. Ini dapat berlaku kerana penubuhan sistem pengeluaran item penilaian yang berpusatkan dari dalam talian. Oleh itu. fleksibiliti. Pelajar yang lebih cerdas akan dapat menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih awal daripada tempoh normal. Interaksi pelajar dan guru sama ada dalam kumpulan kecil atau individu masih menjadi sebahagian daripada kursus pengajaran dan pembelajaran. Guru memberi sokongan psikologi dan galakan. memandu kemajuan pelajar ke arah mencapai matlamat tersebut dan membenarkan pelajar belajar mengikut kadar sendiri. Dengan cara ini. pengetahuan. pelajar perlu diajar strategi untuk menerajui maklumat dengan cekap dan selektif. Pelajar yang kurang berupaya akan melalui program asas mengikut kadar pembelajarannya. yang biasanya diabaikan akan diberi perhatian yang sewajarnya. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. merujuk ensiklopedia elektronik. kerjasama kumpulan.Dunia pelajar akan diperluaskan melalui perhubungan. kemahiran dan teknologi pendidikan era ini dan cabaran masa hadapan memerlukan Sekolah Bestari sebagai wadah ke arah pencapaiannya. memproses maklumat. Guru berperanan sebagai pembimbing di sisi. Dengan menumpukan kepada perkembangan individu. guru digalakkan untuk membina kemahiran sosial pelajar dan juga untuk menerap moral dan etika yang baik serta nilai patriotisme.bila masa. Ia memudahkan kerja memproses dan menyampaikan hasil yang berkaitan untuk pentadbir membuat keputusan. belajar dari courseware elektronik dan komunikasi elektronik. Pelajar akan mendapat perhatian individu dari guru. Usaha berpasukan. Sekolah Bestari Malaysia akan mengambil juga konsep inovatif kelas melangkau maya.

. Dengan adanya pangkalan data. pentadbir akan dapat merancang. holistik. Keperluan kebajikan pelajar dan guru lebih mudah diambil kira dengan pemantauan yang kerap. Ia menggalakkan pembelajaran holistik. penilaian dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sah.kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat.kanak maju mengikut tahap pencapaian masing .menggalakkan..kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.merangsangkan dan bermakna melibatkan minda. Kanak .semangat dan tubuh badan dalam proses pembelajarn:membina asas kemahiran untuk menyediakan kanak-kanak bagi menghadapi cabaran masa depan dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar. b) Menyepadukan pengetahuan. Kurikulum Sekolah Bestari dibentuk untuk : a) Membantu pelajar mencapai perkembangan yang seimbang. maklumat tentang pelajar dan guru lebih mudah didapati oleh pihak yang sah.masing dan mengambilkira keupayaan.meningkatkan kecekapan. menghapuskan pertindihan dan secara radikal membaiki akses bagi semua yang berkenaan. minat dan keperluan pelajar yang berbeza-beza. terbuka berdasarkan matlamat. Ciri Sekolah Bestari yang paling ketara ialah suasana pengajaran dan pembelajaran yang dibina berdasarkan amalan terbaik dalam pendidikan rendah dan menengah daripada seluruh dunia. membenarkan kanak . c) Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran yang dikehendaki bagi tahap keupayaan yang berbeza. Ini melibatkan pemantapan kurikulum.menawarkan pembelajaran multi disiplinari. kemahiran. Dengan pengkomputeran dalam talian pengurusan sekolah.kemahiran dan sikap yang sesuai untuk berjaya dalam Zaman Maklumat: e) Memupuk pengetahuan. Penilaian berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar. penjaringan akan memudahkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam rancangan sekolah dan menjadikan mereka rakan kongsi yang berkesan dalam pendidikan anak mereka. global.Pedagogi Sekolah Bestari bertujuan: a) Menggunakan pelbagai strategi pembelajarn yang sesuai bagi memastikan penguasaan ketrampilan asas dan meningkatkan perkembangan holistik. Kurikulum Sekolah Bestari dirancang supaya bermakna.bertema dan berterusan: d) Memupuk pengetahuan. mengurus dan menggunakan sumber manusia dan fizikal dengan berkesan. nilai dan penggunaan bahasa yang betul. pedagogi. reflektif. mempunyai tanggungjawab sosial. Pengajaran Sekolah Bestari berhasrat menjadikan pembelajaran lebih menarik. b) Mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran individu bagi meningkatkan prestasi. Pemantauan sistematik kemajuan pelajar akan mengingatkan sekolah tentang bila perlunya tindakan susulan bagi pelajar pintar dan yang kurang pintar. disemai denngan nilai murni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa.

memimpin pengajaran di sekolah.Bagi mencapai objektif Sekolah Bestari proses dalamannya perlu diselaraskan sebagai suatu sistem .serta menggunakan dan mengurus teknologi dengan sesuai. Ciri-ciri Sekolah Bestari Pembelajaran Kendiri Berasaskan ICT Sistem Pengurusan Sekolah Berbantukan ICT Persekitaran yang Kondusif bagi Pembelajaran Pentadbir dan Guru yang Profesional .dan mampu mendapatkan sokongan padu daripada ibubapa dan masyarakat.meningkatkan mutu keputusan melalui akses yang lebih baik kepada maklumat dan mempercepatkan proses membuat keputusan.c) Mewujudkan suasana bilik darjah yang bersesuaian dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran.memimpin pengajaran di sekolah.pelajar dan ibubapa dapat mengakses butiran penilaian melalui komputer.Penilaian Sekolah Bestari adalah fleksibel dan mudah digunakan.menjimatkan kos pada jangka panjang. Objektif utama pengurusan Sekolah Bestari ialah untuk mengurus sumber dan proses dengan cekap dan berkesan bagi menyokong fungsi pengajaran dan pembelajarn.Guru. pengurusan Sekolah Bestari memerlukan pentadbir profesional yang gigih dan berwibawa serta guru yang dapat menjelaskan matlamat sekolah.tetapi juga untuk peningkatan berterusan sepanjang hayat.Inisiatif Sekolah Bestari menawarkan peluang yang unggul untuk menilai semula sistem persekolahan sedia ada.Sistem yang sempurna membolehkan bekalan input yang sesuai menghasilkan output yang dikehendaki seperti kesediaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran.atau penyertaan yang aktif dan produktif di kalangan tenaga kerja.Pihak pengurusan membantu mengagihkan sumber tenaga manusia yang mahir kepada aktiviti yang lebih bermakna.Mereka perlu mempereratkan komunikasi terbuka dengan semua pihak.berkesan dan cekap. Sekolah Bestari memerlukan bahan pengajaran dan pembelajaran konvensional dan elektronik yang sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berbagaibagai.Bahan ini mengambil kira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri.serta menyediakan suasana persekolahan yang menyokong pembelajaran.Ia menjurus kepada pensijilan terbuka yang bukan sahaja menunjukkan pencapaian komulatif pelajar.menjamin keselamatan sekolah dan penghuni. Mereka perlu juga mewujudkan dan mengekalkan staf yang bermotivasi dan berprestasi tinggi.Ia berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik dan tepat tentang prestasi pelajar.mengesan prestasi sekolah berbanding dengan objektif kewangan dan bukan kewangan. mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan bantuan teknologi. Sistem penilaian Sekolah Bestari berbeza daripada sistem sedia ada untuk membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.di samping menjamin mutu maklumat penilaian dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan alat. Bagi mencapai objektif ini.mengagihkan sumber secara adil dan bijak.

Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran yang Berterusan bagi Menyokong Pengajaran dan Pembelajaran Penglibatan serta Sokongan Tinggi daripada Ibu Bapa dan Komuniti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful