m^

32*
M

^f^
'

.

'.'

'

A?

y i >'
il;^;.il

K

i.WHJTEHILL

COLL

O

/^

s

u.

.

L~¿

y J*
to„

Ür

.

org/details/revistadebibliog03mass .archive.Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Ottawa http://www.

.

.

ó — Valencia BARCELONA Administrado: Impremta i Llibreria «L'Aveii*. 20 .» Ronda de l'Universitat.'9°5 Num. 6 Janer-Desembre de 1903 Any III REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA CATALANA Catalunya — Baleaks — Rosseli.

transcrit per 5 Fragment d'un Lancalot theu Ma21 i Obrador noticia Alguna mes sobre en Ramón Muntaner sa familia. Funerals deis Reis d'Aragó a Poblet. pagines 16-17. per Ángel Aguiló 116 Biblioteca Provincial de Tar- Codexs catalans de Butlletí bibliografic la ragona. per Antoni Rubio i Llach cátala. per Josep Ribelles Co- 45 87 i Repertori deis la noms propris Crónica de Jaume I. Crónica Usos cistercienses.. . per Mossén Jaume Bofarull .SUMARI Pags. 128-129. geografics citats en fet ara referencia a l'edició publicada en la Biblioteca Catalana. Opus Grammaticale.. Codex del monestir de Poblet de del rei en Jacme. Manuscrits catalans de Valencia (primer Jaume Massó En Pere Labernia min per i Torrents Esteller. pp. 168 217 279 : Noms Taula propris Butlletí bibliografic Resum de l'any 283 286 Lamines fóra text: Fragment d'un Lancalot Ja cátala.. pp. 204-205. pp. Noticia de dos manuscrits d'un Lancalot cátala. pp. per Josep Pijoan 39 article). 212-213. per Estanislau Aguiló 26 Auzias March l'any 1444 era a Napols. 176- 177.

REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA catalana .

.

» Ronda de l'Universitat. 20 .REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA CATALANA Catalunya — Balears — Rosselló — Valencia ANY TERCER 1903 BARCELONA Administrado: Impremía i Llibreria «L'Avem.

.

REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA catalana Núm. am sa habitual modestia. 6 Janer'Desembre de 1903 <Any III NOTICIA DE DOS MANUSCRITS D'UN LANQALOT CÁTALA En la primavera d'enguany. Se tracta d'una versió. fins ara ignorada. de que n tragué TObrador el trasllat que m comunica pera sa publicado. . en prosa catalana. de la co- neguda historia de Lan^alot del Llach. les i al visitar-me. canonge i arxiver diocesá de la Seu de qual. el meu amic coral de antic condeixeble. Se deu tant interessant descobriment a la diligencia i bona cura de Terudit Mossén Matheu Rotger. per desgracia. me dona compte d'una trobalia literaria recent. que ell. de la no n romanen mes que uns pocs fulls. en una de seves estades a Barcelona. tant benemerit les lletres catalanes. en Matheu Obrador. s'empenyá en que jo la dones a conéixer en les planes d'aquesta Revista. La trobalia a que m refereixo es verament interessant.

. com ho i evident la reproducció de mitja co- lumna en facsimil fotogravat que acompanyem.LUCH Palma de Mallorca. 63. de llarg per 0*29 d'amplaria. está doble columna de 42 clara de les fa escrit a ratlles lletra igual i darreries del XIV sigle. en mallorquína.1 A. se troba també mentitol del Lach am cátala. Seria descobert per Mossén Rotger un frag- ment del mateix citat en aquest catalec? No mes tenim proves suficients pera afirmar-ho. la mostra a l'angul superior dret foliació Clxxxvij. cionat I Tomás Aguiló un Langalot 1 '. En un curios inventan de 144 d'una biblioteca particular de Tilla. llibre i ser- via de forro o cobertes a un mes modern. de totes maneres no deixa d'esser casual que 1) Almanaque de las Islas Baleares de 1874. Trobá aquell curt fragment regirant llibres la vila i papers de Tarxiu parroquial de Tilla de Campos. publicat per D. RUBIO I 1. qual perdua es sible. p. Elles posen fóra de dubte de que a Mallorca ha existit i s'es conservat Texemplar d'una traducció catalana del famós Lan^alot. sumament sen- Fins aquí tre les noticies comunicades peí nos- bon amic Obrador. en é Té 0*40 m. indici ciar de que formava part d'un copiós volum.

. María. de D..DOS MANUSCRITS d'un LANCALOT cátala 7 una de les contades mencions * de versions del de bi- Lancalot que trobem en blioteques del els inventaris XV é sigie. Martí. altre Lancalot. II. cavallers errants. dones. «En car aquest libre — diu — que es se fa menció de dit errants. que la cen a aparéixer. Erre es vocable francés e vol dir camí. . sigui de quan comenmateixa térra on es s'ha trobat el citat fragment. de que 1 Lancalot si 1 fou traduital cátala en l'Edat Mitjana. del Condestable de Portugal. Curial y Güelja (Barcelona. 124. i altre versió de no ho provessin. errants. que hem recorregut. No podem dubtar. 1901). algún altre mes.» * e tots temps digueren cavallers i ) a En i els catalecs de les llibreries del reí D. e tornaren-los de lengua francesa en len- gua cathalana. e errar vol dir caminar. llibre II. i frag- ment recentment que parlarem descobert. del Princep de Viana. en el Curial. jatsia mal deu hom dir caminants. testimoniejaria l'existencia de mes d'una versió nostrada la categórica afirmado que s llegeix just ara. no s veu mencionat cap 3) cap. p. Empero yo vull seguir la manera d'aquells ca- thalans qui trasladaren los libres de Tristany e de Lancalot.

» : A. part afegides amb i iniciáis en am tinta negra en part man- . ens ha comucon- monument les de la literatura catalana. ell. el qual dona al senyor i Sanvisenti autorisació pera estudiar publicar proximament aquest nou Veus-aquí galantment. Vincenzo Pinelli. noticies que nicat. fins al foli El manuscrit está nümerat a 131. Parisi 1533 | a ch. sino 1 descobriment anterior d'un Lan^alot cátala a Milá. no sois el fragment que publiquem. En de el full de guarda del manuscrit que s s serva en l'Ambrosiana de Milá troba escrita má de Giov. distingit erudit del cinc-cents. No la podia presentar-sens ocasió present pera parlar ensems troballes. | in foglio. de que tinguerem noticia ja fa anys per medi del jove hispanista d'aqueila ciutat senyor Ber- nat Sanvisenti. llapic. la següent nota «La quarta parte del terzo volume de lingua catalana la quale Lancelot du Lach in | | | risponde alio stampato in | | lingua francese | Per Gioan Pe tit. escrit a dugues columnes. né. mes oportuna que de les dugues interessants El coneixement del Lan^alot de Milá s deu a l'illustrat professor Francesc Novati. RUBIO I LLUCH Avui confirmen aquest curios passatge. 65 et finisce a ch.

í. 130 se llegeix: «Si es afinatlo si libre ab tant que pus no parle de les aventures del si sant grasal en aquest libre ni en altre. qui era tot suat e fort trabelat. sigle i relligat en fusta de coberta de cuiro ja am fermalls de llautó. dones... e la taula radona hi foren vanguts a gancelot hi agren hoyt lo sacrefici de Jhesu com volgren metre les . qual la escrit hi 1 acabat dimecres a XVI jorns de mayg de any MCCCLxxx. e era nagu qui mes na dixes nou la fasse a. «Aquest lo libre es den Guillem (?) Rexach. ros. cotejant-lo amb manuscrit de Milá. la la diu lo compte. e descavalcá e vench devant lo Rey. »Ffinito libro sit laus gloria Christo. Comenta «En aquel temps. Nos trobem.: » DOS MANUSCRITS D UN LANfALOT CÁTALA g cant-hi.» En el f. e ai Rey li respon que deus. los que cant fo pasque de pantaquosta compa- nyons de Christ. Era en Italia en el XV.. sis tracta de dugues dife- .. en presencia de dos textos catalans del Lancalot. e mantinent lo saluda cortesament. Am Tactual publidecidir cado el del fragment trobat a Palma podrá facilment el senyor Sanvisenti. asi faneix Storia de sant grasal. taules per manyar donchs antra en la sale bela dun- sela a caual.

RUBIO I LLUCH rentes versions. XII? obque no s foren tra- va limitar d'oil. El jove professor milanés. té en ses mans i la solució d'un important problema a literari. segons Gastón sobre Paris. L'aparició d'aquest en el lletres camp de nostres no es sois interessant pera la seva historia particular. i) Les romansdela Table Ronde. d'una sola. Aqüestes traduccions. o si. i'italiá. competent en tal la materia. la contrari. i molt sovint han tingut per origináis poemes francesos que havem perdut i que elles reemplacen manuscrits millors que l . — Romanía. al portugués fins al grec. afegir Ara per ara sois podem que 1 text que donem que 1 a llum ens-e sembla molt mes corréete de Milá. . a i al cátala. nosaltres Tinstem 1 que no ns faci gruar massa t treball que s proposa escriure sobre Lan^alot cátala. que tantes mostres d'amor ha donades a la lite- ratura catalana. X. 469. al castellá. al noruec. ais 1 paísos sigle on se parlava la llengua fins al Desde XIP al XIV é duides a l'alemany. tant ses. Les noveles franceses del cicle bretó escrites en els sigles XIP i tingueren rapidament un gran éxit. neerlandés.10 A. son preciofe tes perqué vegada han estat ls que posseim. sino pera la de les literatures roma- niques comparades.

L'historia i fragment mala de la formació de llegenda cicle vicissituts la d'un deis héroes principáis del la de Taula Rodona. XII. ais romans de la Taula Rodona.DOS MANUSCRITS D UN LANCALOT CÁTALA I I Jo no compto am medis ni coneixements bastants pera determinar a quina recensió de les moltes que ha tingut el famós román del el Lancalot del Llach correspon llorquí. 1901). criat 1 sigle XIP les al fons d'un llac fada Viviana. de les comparado de les di- verses traduccions d'aqueixa mateixa llegenda. per la Desde que. L. frondo- son materia bastant pera ocupar la vida entera d'un erudit. 459. 465 obres . Una de les mes recents sobre la materia es The Legend by. la esdevingué un deis mes valents cavallers de cort del rey Artús. . 100. X. tant aprontada. i no conseguí altra cosa que publicar alguns capitols solts d'una obra que no va arribar a estar feta ni tant sois en son cap \ aventures de Lancalot. qf Sir Lancelot du Lac Weston (London. l'estudi ramificacions embolicades que i parteixen del tronc d'aquest colossal sissim arbre románcese. J. Gastón Paris hi consagra molts anys de la seva. David Nutt. XVI. formaren l'assumpte d'un román perdut qui fou traduit a l'alemany per i ) Vide Romanía.

^ desde castellans. de Chretien i de Troyes (any 1172). RUBIO I LLUCH Ulric de Zatzikhoven (vers l'any 1200). ademes de les seves aventures personáis. Sant Graal. El gran Langalot en prosa. cicle bretó foren molt aviat divulgades a Catalunya. compilat vers 1220. Aqüestes obres altres poemes i romans. conté. i narració de la recerca del els darrers aconteixements del regnat d'Artús. els — ni^aga deis nostres cavallers i no parlem extrangers. s'entrelligaren mes conegudes o o per lo menys a sa literatura. . varen servir de transició al gran Langalot en prosa. meri popularisades que a Castella. desapareguts. forma definitiva de totes les diverses aventures relacionades i amb deis aquell cavaller. les de Perceval i de molts altres cavallers de la la Taula Rodona. que un noveli éxit. Amadís i Palmerins portuguesos o Tirants s i fins ais Curiáis catalans. Les narracions cavalleresques del cés a la literatura provengal. i mes estretament popular Mes sobre tot l'heroe preferit fou Langalot del Llach.I 2 A. comenca am la naixen^a i fineix am la mort de l'heroe bretó. Eixa forma al sigle novelesca conserva fins XV% i llavors obtingué. pare espill de tota la errants. i del poema del Chevalier a la Charretíe. mercés a l'estampa.

501).DOS MANUSCRITS D UN LANCALOT CÁTALA I 3 Muntaner se troben ja alusions al cicle bretó. on la En Crónica de entre les noveles versificades d'aquell cicle está d'Arsalot la contencon. les modes i i usances de Franca. segons se veu per la poesía que Guerau de Cabrera dirigí al juglar Cabra. L'aventura la cortesia. No com la obstant. l'epoca que pot considerar-se de mes espandiment i voga de les nar- racions bretones es la darrera quarta part del XIV al é sigle. esposes que foren del Rei amador de lagentilesa. EU n'estava enamorat i com el qui i é mes de la fastuositat del refinament exquisit aristocratic sigle d'aquella societat francesa del S que tant bé ns descriu Froissart. Obras 1 ) El rey completas. els llibres la cort de cortesia cavalleria. tro- baren en graciosa acullida am i les regi- nes franceses Matha d'Armagnac Violant de Bar. sembla XIV procedir directament del i Langalot i del els Chevalier du Lion. que en la nostra producció provencal se remonten a les darreries del sigle XIP. . L'influencia francesa arriba llavors alt seu mes punt. II. qual crónica. que no té la sinceritat másele de les nostres. don Joan posa a dos deis seus gocos ete noms cavallerescs d'Ogier i d'Amadís (Vide Milá.

així com i de Tristany » ' . triomfant arreu. dient en sa traducció de a sa la carta de Sant Bernat de Lande é germana : « Hom deu legir libres aprovats. Les trobem en el Regiment de princeps en les Cobles de la divisió del Regne de Mallorques. RUBIO I LLUCH dos motius fonamentals deis romans bretons. » fet d'armes. am la glorificado deis afectes erotics mes perillosos. 2 ) « Quines regles posa Lan^alot sobre les histories galliques. Les obres de tot el literaries darrers del XIV é sigle XV que ns pro- descriuen aquella societat. d'origen gaelica la primera i francesa la segona. en i la vida social. . ens pinten l'exaltació de l'amor mundá i de la cavalleria mes fana. segons que posen — Ibid. 284. al cicle en les lletres en les arts. Debades moralistes tant eminents savis com valencia fra Antoni Cañáis tronaven contra l'obsessió de la lectura deis llibres de cavalleria. i eren els que en aquella época dirigien i gover- naven el totes les energies del eos de i l'esperit. les faules no pas <. Les alusions 2 . II.alot e libres vans. de fra Anselm Turmeda (1398). 1 ) Citat per Milá y Fontanals.14 A. bretó son freqüents en els llibres d'aquells anys. en el Testament de Serradella de fra Bernat de Vinclera (14 19). Obras completas.

en les mateixes Regles d'amor. en les vidrieres deis palaus. una.DOS MANUSCRITS D'UN LANCALOT CÁTALA l5 en en el Testament d'amor. ja Faula den Torrella 1 esmentada. en mig d'un . o en les paraments brodats de cambres senyorials. de Medí. venien se tractava a esser llocs comuns quan 1' de celebrar la proeses heroiques o exaltado amorosa. i i Tirant lo Blanch. en la Faula o poema en el d'Artús. mallorquí Guiilem de Torrella. del valor tesia. que les tant a la plena mostra coneixement de de la nar- racions franceses. de Beor$. la En els i ella. del i sobre tot Domingo Mascó. castellana contemporania. 1'obra poética. l'altra. els com ho En la feren després amb temes classics els artistes del Renaixement. de Lancalot Ginebra. els bells en tombes de jaspi o de marbre. en s barrela javen els temes de l'amor. cátala que alguna vegada emplea. i com noms de Tristany Perceval i Isolda. de Galeas. ja de cor- en les delicioses ja miniatures enllumina- áes deis códices. i fins llengua francesa. la mes exquisida cortesia o fidelitat mes provada. l'obra en prosa de mes en halé que l'influencia del cicle arturiá hagi inspirades en la nostra literatura. 1 composta abans de 38 1 . atribuides a Mossén el Curial. que i Les arts sumptuaries ajudaven a popularisar aqüestes histories i llegendes.

núm. fill caualleria. poeta ma- llorquín del siglo XIV (Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana.. Virats lay com hac amor granda l . 265. de els qual transcriurem sois següents versos E del prous Lan^alot del lach Pogrets lay vesser examen Lo sen.. vull e encara man mon lo mos marmesós que lo moniment hon eos jaurá sia de un rich jaspi vert. e en dit moniment sien entretallades diverses a figures en les quals sien escrites les cortesies de i ) Gabriel Llabrés : Guillermo de Torrella. la fon. en un curios Testament d'amor en prosa de les darreries del sigle XIV é o principis del XV é . RUBIO I LLUCH rublert de i provencalismes. s'hi llegeix una curiosa llarga enumerado deis assumptes de els finesla les vidrieres historiades trals del que adornaven palau encantat del rei Artús.: I 6 A. abril de 1902). en una de quals clausules s'ordon a: «ítem. cell que hom dis de la bella Jayanda.a e 1 ardimen. ... Vers Lancalot per cuy morisch Car estech lonch temps que nol visch Se confirma també lo que hem dit. Ab que mantench De Lo Galeot.

H-á¡L_S « (o-5í-|jS- Í-5JU"8 .

.

reminiscencia manifesta de 1' historia de Lancalot del Llach. Llach cátala. etc. Aquest testament la perillosa suposa escrit en el castell de guarda. noblesa de madona Ginese bre.».. núm. Un deis episodis de les abans citades Regles llibre d'amor es un vertader capitol d'un cavalleries. on triomfa d'una manera mes palesa el cicle bretó. es en vertader Lancalot del nostre Tirant lo Blanch. doblement devot de l'amor i de la ciencia. del de les barrejes Renaixement que converteixen a Curial en un cavaller lletraferit. 2 . lliure d'esperit completament mig-eval. Mes en la narrado novelesca de les nostres lletres. — Palma. por D. Peí seny i sobrietat que la distingeixen totes les obres d'imaginació de nostra gent. sense les disbauixes d'imaginació deis el romans francesos.7 DOS MANUSCRITS D'UN LANgALOT CÁTALA 1 Tristany e res les cavalleries la de Galaó i les aventu- de Parseval e 1 . Eusebio la Pascual (Boletín de Sociedad arqueológica luliana. el Tirant es un mirall que repro- i ) Hallazgo de un Testament d'amor.. de una interessant historieta d'un cavaller bretó que ana a la selva del rei Artús i explica les dificultáis que degué Se conta en ell vencer abans d'arribar al palau les liéis i d'apoderar-se d'una carta que contenia d'amor. Setembre de 1890). 26.

[8

A.

RÜBIÓ

I

LLUCH

dueix

amb

exactitut les

costums de

la societat

catalana del

XV

én

segle.

Hem

de creure, dones,

que
ulls,

les

histories bretones entraven arreu pels

quan veiem que en ell se parla de «una cambra molt ben emparamentada e tota al entorn storiada de les següents amors: de Floris e
Blanquesflors, de Tisbe e de Piramus, de Eneas,

de Dido, de Tristany, de Isolda, de

la

Reyna
II,

Ginebra

e

de Lancalot e de molts altres» (vol.
i

cap. 103, ed. Aguiló);
«les

se diu

en

altre

llocque

imatges de

les

parets divisaven diverses

histories de Beors, e de Perceval, e de Galeas,

com cumplí
manca entre
famós

la

ventura del

siti perillos, e

tota la
fi,

conquesta del Sant Greal»
ls

(Ibici).

Per

no

episodis del Tirant la troballa del

rei bretó

en
la

el

palau de l'Emperador a

Constantinoble,

qual constitueix l'assumpte

deis setze darrers capitols del

volum segon, que
que
allí

acaba

am

la

descripció de les festes

cele-

bra l'Emperador per haver trobat

al rei

Artús.

No m'he
bretó, o al

proposat fer un estudi del cicle
les vicissituts

menys de
les

de

la

llegenda

de Lancalot en

nostres lletres.

Me manquen,
i

com he

dit abans,

medis, datos

competencia.

Mes arreplegant en aqüestes planes tot quan bonament ha arribat a la meva coneixen<;a
pera illustració de
les

dugues curioses noticies

DOS MANUSCRITS D UN LANfALOT CÁTALA

ig

comunicades per dos bons amics, he cregut
facilitar la tasca a

qui algún dia emprengui
definitiva.

tal

estudi d'una

manera
el sigle

Del gran román
quals edicions

del Lan^alot francés

en prosa, tantes vegades

reimprés en

XV?, mes

no

s

troben en

les
el

nostres biblioteques, sois he

pogut consultar
l'illustre

resum modernisat degut a Paulin Paris, que tant treballá pera
difícil

esclarir

aquesta
4
.

branca de

la

literatura

mig-eval

L'episodi que constitueix

el

contingut del

fragment que publiquem, ens dona quasi sencer
el

combat de Lancalot amb el gegant Carados, quan aquest, fugitiu i perseguit per les hosts
camí que
devia retornar a
la

del rei Artús, se volgué salvar prenent a correcuita
1
1

Torre

dolorosa.
sodi,

En l'edició de Paulin
el

Paris, aquest epi-

amb

qual se comenca
les

1

capitol

ocupa desde
felló

pagines 314 a 320.

LXXXIV, El nom de
gegant

Carados correspon en

el text francés al

«Karadoc de

la

nom

de Karadoc es

Tour douloureuse» (el bretó), i, cóm m'observa

1 )

Les romans de la Table Ronde mis en nouveau lan-

gage

et

accompagnés de recherches sur Vorigine

et le caractére

de ees grandes compositions , par Paulin Paris (París, 1868).

En

cinc

volums en 8 U

.

~—

20

A.

RUBÍ©

I

LLUCH

molt bé l'amic Obrador, aquesta forma
del

gráfica

Ms.
tal

cátala

pogué dimanar del de Carado^,
la catalana,

que

volta donava altra copia. Les dugues
i

versions, la francesa

d'acord en lo

essencial de l'argument, difereixen

en alguns

accidents, mostrant-se devegades el text cátala

mes abreviat menys vigorós en alguns punts. Si no s tractés d'una edició modernisada de vulgarisació, i un tant resumida, no hauriem
i

vacilat
cátala,

en publicar

el text francés al costat del

cosa que en el present cas considerem
1

completament superflua. Vegi-s ara
del

fragment

que m refereixo i que ha motivat aqueixes mal girbades radies.
Ms.
cátala

a

a.

RUBIO

i

LLUCH

DOS MANUSCRITS D'UN LANCALOT CÁTALA

2

1

FRAGMENT D'UN LANCALOT CÁTALA
clxxxvij
íerir e de colpeyar de tota sa forsa. molt be, e li dona .i. altre colp aysi poderos sus en elm que la espasa que li auia fícada sus elm feu caure en térra e la trenca al mig loch. E Lansalot li dona tan gran colp sus en 1 espatla siniestra, que son adberch li esuesi e li trenca la carn entro sus al os. E Carados s esforsa molt de defendre lauors cant se senti aysi durament ferit. Mas a la perfi ac a fugir, car la gent del rey Artus viu que li venia apres e auia passat lo fort pas. E Lansalot lo segui apres disen: ¡A, maluat e feylo, e tant no gires: pren ta espasa que leyxes en mig del camp! E Carados no respos a cosa que Lansalot li dixes, ans se pensa d anar a gran cuyta e desempara sa gent, e feu tant que entra en la gran forest qui denant son castell era. E Lansalot lo pensa de seguir on que anas, e desempara sa companyia eyxament per seguir ell. E cant Carados se viu dins la forest si gira per veure qui

...pres si

1

pensa de
se defes
1

E Carados
1

1

seguía
car tant auia suñert
.

.

.

E Lansalot liexia al encontré que no 1 rebuya pas. E lauors se donaren tants de colps que en molts loes s esuesiren lurs adbercs e sescantellaren lurs escuts. E a la perfi vengueren ad ayso que Carados no poc pus softrir lasaut, car molt dupta la gent del Rey Artus que sabia que apres los venia. E si ana tant que hixí de la forest e entra en .i. gran pía qui denant son castell era. E cant ses gens lo viren ve...Lansalot molt.
. .

nir, si li obriren la porta. E lauors Lansalot se cuyta molt de caualcar, car trop dupta que no li escapas, el pensa de colpeyar e de ferir per totes parts de sa per1

22

FRAGMKNT D UN LANfALOT CÁTALA

sona. E Carados se gita son escut de tras son dors per cobrir deis colps que Lansalot li daua, de que sa gent
se marauella trop, car anc mes no viren que ell giras cara a caualler del mon. E Lansalot no cesa de ferir, e cant viu que trop sacostaua al castell e que no auia cura de fer defenso neguna, ans sen anaua aysi de gran

poder com son cauall lo podia aportar, si estuya sa espasa e feu tant que 1 pres al escut, e si li dona tan gran tirada que poc no fallí com no 1 abate per les anques de son cauall en térra. Mas Carados era caualler trop poderos, per que no poch, ans trenca laguitia del escut en tal manera que escut romas a les mans de Lansalot. E Carados ana auant, e Lansalot lexa anar escut e pensa 1 de seguir, e feu tant que 1 pres per les espatlles el volc aterrar. E Carados, ab lo gran poder que auia, dona tan gran brocada que aranca deis arsons aysi de gran poder, que a Lansalot hixi de sane per lo ñas e per la boca: tant mes son poder quel aremenas. Mas seyl qui era pus poderos que altre caualer lo sen porta ves son castell. E Lansalot per to(t) so no 1 leysa, ans lo tench abrassat aysi ferm que Carados no ac poder que 1 feris ni li das dampnage. E aysi caualcan abdos sus .i. cauall, intraren dins lo castell de Carados, que per tot so Lansalot no 1 volc lexar, d on fon gran ardiment e píen de gran folia. E aysi caualcant abdos anaren tant per lo castell dins la. on Carados. . la donzella de caualcar, be e ferm Carados mas no poc, per molt que s treballas, que Lansalot no li n dona leszer, ans feu tant que amdos anaren en térra, e Carados dona de jos, don pres gran dampnage, car trop era gros caualer e pesant. E Lansalot, qui trop
1 1
.

.

.

.

.

.

.

era leuger e vigoros, se leua trop primer e
del coyl, e cor sus a
s

escut s trasc pensa el espasa alssada Carados de ferir. E Carados se volch leuar per defendre, e aysi con se dressaua, Lansalot lo feri aysi de gran poder
1

DOS MANUSCRITS D UN LANCALOT CÁTALA

23

sus son elm, que en térra li feu donar de ses palmes. E puis s acosta ad ell e li volc arrancar de la testa. E Carados puya molt que 1 pogues aconseguir en les carnes o en alcun loch de sa persona, car
si
1

pogues aconseguir,

tost fora la batalla

bes pensa que goayada de la

sua part. E cant Lansalot viu sa continensa, sis luya d ell es guarda molt be que no aconseguis. E Carados feu tant que s leua atal que peris e s pensa de defendre, mas trop li dampneya, car no auia escut, e puys lo colp que auia pres en 1 espatla de que perdía molta sanch. E Lansalot lo pensa de combatre trop enfortidament e li dona tot aquell dampnage que poch, e feu tant que en molts loes lo naffra e li esuesi son adberc el porta ad ayso que Carados no poc pus mantener assaut, ans desempara plassa e fugi ais colps de son enemich. E lauors la donzela sen monta en sa cambra molt alegre, car lauors viu so que tots temps auia desiyat, e mira la batalla d una finestra.que y auia, car molt li plasia lo dampnage de Carados e trop presaua Lansalot, car aysi vigorosament lo combatia. E ls dos caualers se combateren tant que Carados vench ad ayso que sen volc montar en la sala. E aysi con monta lo primer escalo, Lansalot lo segui corren, cridan e disen ¡A, maluat e fello, e cuydes aysi finar la batalla? No faras pas, ans coue que la menem e fi. E si li dix tantes de paraules que Carados gira e volc reprendre assaut. E aysi com gira Lansalot lo volc ferir sus la testa, e Carados se luya del colp al pus que poch, per que Lansalot falli son colp e dona tan gran colp sus les grases de la escala qui eren de pera, que .ij. trossos ne feu de la espasa, don fo gran dampnage, car lauors trenca sa taysa la bona espasa del Rey Artus que portaua, qui era una de les bones espases del mon. Mas de tot ayso Carados no apersebe ren, car ell estaua girat vers la paret de la tor e s softria per recobrar forsa e alen. E Lansalot feu semblant eyxament lauors de reprendre alen e fors1
1
:

1

cant viu que escapar no li podia sens menar la batayla a fin. E si men a mort sella que ¡o amaua pus que mi enleys l E so dix ell. E lauors Carados gita gran crit e requerí ajuda.24 FRAGMKNT L> UN LANCALOT CÁTALA sa. e fica altre tros que tenia de la sua pres altre en 1 escut. car la rumor era tan gran per tot lo castell que ses gens nol ohyren. si la reguarda molt e si la conech en un seyal que al pom auia. mancat de un error de copia o d'interpretació. fos vera i Probable es que aqueix darrer raot. si sen ana al cap del escaler e lay lansa auall al pus seladament que poc. mas so fo per nient. ell tench aysi apres que no li dona leser. que bras e la espasa que y tenia ana en térra. e puys torna en la finestra e feu mostra de la espasa a Lansalot en tal manera que ell ho viu e sen apersebe. per 1 l 1 1 1 j m . i que la llicó correcta fos « pus que mi meteys». E cant Carados viu que secors no li venia de neguna part. e puys pensa d anar vers Carados. E Lansalot se mes denant ell colpeyan e firen. e Lansalot s acosta ad ell e li dona tan gran colp sus lo bras destre. enleys. E Lansalot la pres la espasa e la leua de térra ab la ma del escut en tal manera que Carados no sen apersebe. e a gran cuyta ell leua la pessa de la espasa qui casuta era en térra. E cant Carados lo viu venir si s esforga de defendre al pus que poc. E Carados se pensa de defendre al mils que poch. e la fica en escut. car lo Rey Artus e sa gent li donauen gran assaut. i ) sentit. E cant viu 1 espasa que Lansalot tenia. ara m es vengut so que tant lonc temps ha que era estat dit. espasa alssada e aparellat de ferir. E cant la donzella viu que ament tenia en ella. . E la donzella qui tot ayso viu e apersebe sen intra espertament en la cambra de Carados e pres una bona espasa que y auia en loch on Carados la cuydaua tener ben amaguada. si sen ana corren vers 1 escaler de la sala e volc montar sus. E lauors ell se tench per mort e si dix: Aylas. car jo son mort per ma espasa.

e ell portaua la clau de la porta al si la tenia en sa pogra 1 trer. E cant viu 1 espasa en poder de son enemic. e salta dins. e cambra en loe d on negun no la ladonzella qui tot jorn entraua en sa cambra e hixia a son voler: per que s pensa que ella auia dada a Lansalot. fora 1 Per la copia. si s luya dell al pus que poch e sen ana corren e a gran cuyta vers una gran fossa qui era al peu de la maestra tor. per so que negun caualer no la pogues auer.DOS MaNUSCRITS d'ün lancalot CÁTALA 25 so car sa mare lauia moltes veguades dit que per aquella espasa deuia morir: per que no la volia aportar en loe on anas. matheu OBRADOR . E aquella fossa si era entrada de la carsera on monsenyer Galuany tenia pres.

empero 1329). nos fan trobar a Mallorca i ara inedits documents fins desconeguts que mes avall seguei- xen. entre de tota mena amb i afanys infinits. desde . de qual s'anomena ciutadá i ont es sabut que de domicili. pera conduir-lo. i al paréixer i mudat aquí definitivament infants. quals tanca 1 am la descripció de les seu llibre. sota l'ombra protecrei am tora tota sa casa d'aquell bon en Jaume III que ell havia rebut en sos bracos minyonet acabat de néixer perills i ja orfe de mare. (juliol de ls temps enrera tenia establert el seu Dos anys mes el tard. Suposa aixó que hores residía encara en aquella ciutat.ALGUNA NOTICIA MES SOBRE EN RAMÓN MÜNTANER I SA FAMILIA el tit La darrera que ns pogué deixar de sí mateix bon cavaller en sa Crónica es la d'haver assis- com a representant de Valencia a les tuoses festes de la coronado del sumpnou monarca alesla aragonés Alfons IV.

acullí i que. la en Martí Muntaner. que llavors ho era també en certa manera de nacionalitat. Morí en Ramón Muntaner. vinguda l'hora de tornar-los. rei. imposada sobre 1 propri patrimoni. Així ho fan presumir de domestic d'escuder i i menys li els titols i familiar noslre que dona. o si altres motius s'hi els mesclaren de naturalesa diversa. al vell cavaller i en sa cort am tot Taféete la consideració deguts am géneros desprenal diment. no ho diuen documents que tenim: fet home i i que sí diuen que 1 petit princep. tant i i la recordaba viva que conseri vava del seu pare Tinfant en Ferran. com altra mostra de real munificencia. on l'esperaven la les mans piadoses de son ramonda. en l'ocasió mateixa de concedir en feu a l'un d'ells.EN RAMÓN MUNTANER i SA FAMILIA 27 Catania fins a Perpinyá. no va oblidar els bons servéis lo rebuts. tant gentil a mal sortat. Si avia. una pensió perpetua de cinquanta lliures barceloneses anuals. reina Escla- bastaren pera fer-lo decidir a sernblant cambi de residencia. seus els familiar que dona an els filis. company seu de fortuna a Sicilia Romanía. per ell sobre tota altra persona vei i nerat estimat. segons se té per . l'anyorament del petit princep que li va deixar aquell viatge memorable.

1 28 E. Pro parte domine Valense uxoris venerabilis domini Raymundi Muntanerii militis. a Ivissa. illa . El mateix any que son pare.. deixant hereva el a sa mare. dos filis una filia. 1) ricis Rogerius. les succeí en la percepció de cinquanta lliures feudals abans citades. a dicta ínsula Evisse extrahi non permititis. la i i am fina sos dies el sobredit Martí. locumtenens in Majo- pro domino Rege) locumtenenti Evisse etc. in ibi exhibentur. . nisi cederet contra ordinationem dicti domini nostri Regis. després i que s'apoderá de Mallorca. Lib.. ex parte doet mini nostri Regís. en virtut de dita institució. que de molt temps abans tenia afermada. quondam. anomenats Macari. vobis dicimus mandamus quatenus a dicta Ínsula extrahi permittatis encennia predicta benigne. ex quo ut dixit habet amittere provideri. supplicando fuit propositum coram nobis quod encennia quadam esculenta que sibi ab amicis suis. li reconegué que li fossin puntualment pagades am se li maná que lo degués d'atragos . AGUILÓ averiguat. titt. i deixá de son 1 matrimoni. ix Kalendas februarii communium. causa servitii. (de Rovenacho. Martí Catalina. l'any 1336 l . Data ut supra (Majoricarum auno Domini M° CCC° xxxvif). i les cobra fins a sa mort. o tot lo mes tard dins los dos mesos primers del següent. la qual. contret a Valencia peí maig de 3 1 dona Valen^a o Valen^ana. quare supplicavit nobis tibi super hoc Ad ipsius itaque supplicationem. que en Pere IV.

sobrevinguda entre llavors el dret a sa ls anys 13 50 filia 1352. e. AGUILÓ . viuda ja den i Arnau Burgués. passant Catalina. representant d'una de les families de cavallers mes principáis de Tilla i mes adietes a sos reis propris.EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA 20.

prossequi et et dono nos successores nostros quoscumque damus quinquaginta libras Barchinone réndales. quarum litterarum tenores sunt que sequntur: í Noverint universi quod nos Jacobus. Guillermus de Cumbis notarius et procurator domine Caterine uxoris Arnaldi Burguesii quondam. Dei gracia Rex Majoricarum. Comes Rossilionis et Ceritanie et dominus Motispesulani. obligamus tibi et tuis perpetuo omnia bona nostra habita et habenda. locumtenenti nobilis gubernatoris Majoricarum. gratis et liberalitate nostra voientes te dilectum scutifferum et familiarem nostrum Martinum Montanerii. in feudum et feudi benefficium ad bonam consuetudinem Barchinone. heredis cum testamento domine Valensone matris sue. presente dicto patre tuo. patris tui. quas tibi assignamus super coffris nostris quousque eas super certis redditibus atque locis tibi duxerimus assignandas: pro quibus tibi singulis annis solvendis in festo nativitatis beati Johannis Babtiste. Die et anno predictis comparuit coram honorabili viro domino Guillermo de Logustaria militi. et presentavit quasdam litteras regias sigillatas cere albe cum siguió illustris Jacobi bone memorie Regis Majoricarum quondam.30 EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA xviij die aprilis anno a nativitate Domini M CCC°L° secundo. per et concedimus tibi eidem Martino et tuis ac quibus volueris perpetuo. uxoris venerabilis Raymundi Muntanerii quondam militis. In quorum fidem et testimonium presentí carte nostrum . contemplatione et gracia dilecti familiaris et domestici nostri Raymundi Montanerii favoribus graciosis.

et fació vobis homagium ore et manibus comendatum. Petrus de Pulcro Castro. milites. obligo vobis prefato domino meo Regi et vestris feudum ipsum et me et successores meos in illo. Hinc est quod ego Martinus Montanerii. Arnaldus de Cardelacho locumtenens Majoricarum. Arnaldus Montanerii legum professor. quinto idus julii anno Domini M°GCC° vicessimo nono. et pro feudo ipso presto vobis de presenti sacramentum fidelitatis ad sancta Dei evangelia manibus meis tacta. Ademarius de Mosseto. qui hec predicta laudamus concedimus et firmamus. omnes conciliarii dicti domini Regis. Rogerius de Rovenacho majordomus. ex pacto mutuo nunc habito. per me et successores meos in dicto feudo promitto vobis eidem domino meo Regi. Acta et laudata sunt hec in camera concilii castri regii civitatis Majoricarum. . Sigfnum Martini Muntanerii predicti. et faciemus inde vobis et vestris recognitionem et homagium ac fidelitatis juramentum quociens in dicto feudo mutetur dominus vel vassallus. et de ea vobis grates refferens juxta posse.EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA 3 I jussimus appendi sigillum. qui predicta laudo concedo et juro. Testes hujus rei sunt: nobiles Petrus de Fonolleto. quod pro feudo ipso erimus ego et mei fideles et legales vassalli vestri et vestrorum. recipiens a vobis prefato domino meo Rege donum et gratiam hujusmodi ac infeudationem predictam. sacramentum fidelitatis prestandum et homagium faciendum vobis et vestris perpetuo quotiens ut premititur in dicto feudo mutetur dominus vel vassallus. Nicholaus de Santo Justo thesaurarius et Jacobus Scuderii notarius. Gomitis Rossillionis et Ceritanie ac domini Montispesullani. Etad similem recognitionem faciendam. Sigfnum nostri Jacobi Dei gratia Regis Majoricarum. presente et assentiente dicto patre meo. vice comes ínsule.

donatione perpetua et irrevocabili que dicitur inter vivos. a nobis et quibuslibet succedentibus nobis. quinquaginta libras Barchinone réndales. et subsignato manu Jacobi Scuderii. presente dicto patre suo. ad omnes suas et suorum voluntates perpetuum faciendas. facto in civitate Majoricarum quinto idus julii anno Domini millessimo trecentessimo vicessimo nono. olim notarii nostri. Dei gratia Rex Majoricarum. gratis et ex certa scientia. II Rossillionis et Ceritanie ac in Nos Jacobus. qui ipsius speciali mandato hec scribi feci et clausi. matri et heredi dicti Martini. per eam et quos voluerit perpetuo. dedimus hiis annis et assignavimus Martino Montanerii quondam ejus filio.32 EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA Sigfnum mei Jacobi Scuderii notarii prefatidomini Regis Majoricarum illustris et ejus auctoritate publici. habendas perpetuo et percipiendas per tres solutiones et términos. in íeudum ac feudi benefficium ad bonam consuetudinem Barchinone. et suis perpetuo in feudum et feudi beneficium ad bonam consuetudinem Barchinone. Comes dominus Montispesulani. transfferimus et concedimus Valence. in et super redditibus et juribus ac proventibus nostris et nos- . et quibus voluerit perpetuo. dictas quinquaginta libras Barchinone de terno. considerationem deducentes servitia nobis et predecessoribus nostris impensa per dilectum domesticum et familiarem nostrum Raymundum Montanerii quondam. cum publico instrumento sigillo magestatis nostre sigillato. contemplatione ejusdem. Et volentes nunc erga heredem dicti Martini liberalitatis nostre dexteram extendere. Quas quidem quinquaginta libras ei assignavimus super coffris nostris quousque illas super certis redditibus atque locis duxissemus assignandas.

uxoris Raymundi Montanerii quondam. prout inde fidem fecit per publicum instrumentum factum auctoritate Poncii Bonnivern. Macharius Montanerii. ut procuratur et nomine procuratorio Valensone matris sue. Pro quo quidem feudo dictus procurator promissit. Quod est actum in castro regio civitatis Majoricarum duodécimo kalendas martii anno Domini miPer dominum llesimo trecentesimo tricessimo sexto. patris sui. quatenus dictas quinquaginta libras Barchinone dicte Valence et quibus voluerit dent et solvant per tres solutiones ut predicitur quolibet anno ex redditibus et juribus nostris et nostrorum quorumlibet successorum. Dei gratia Regis Majoricarum. videlicet xij° kalendis marcii anno domini millessimo trecentessimo tricessimo sexto. militis. tanquam presentí eñicaciter obligamus. recognovit eidem domino Regi dictam Valensonam deberé tenere in feudum ad bonam consuetudinem Barchinone quinquaginta libras réndales. Petrus de Pulcro vicino. cui dicta Valensona jure institutionis in ipso feudo successit. quas et que proinde eidem Valence. trorum — III Noverint universi. notarii Majoricarum publici. interveniente sti3 . Regem ad relationem Andree Guiterii. scutiffer illustrissimi domini Jacobi. quod coram notario et testibus infrascriptis. non spectato super hoc alio jussu nostro.EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA 33 civitatis et regni Majoricarum. filio ipsorum Raymundi et Valensone. licet absenti. Mandantes per hanc cariam fidelibus procuratoribus nostris in Majoricis qui nunc sunt et pro tempore fuerint. dudum per ipsum dominum Regem assignatas in feudi benefficium Martino Montanerii quondam. In quorum omnium fidem et testimonium presentí carte nostrum jussimus appendi sigillura.

feudi hujusmodi confirmando. consuevit recipere et habere annua- . Attendentes quod pro parte Valense. sub illud. presentibus testibus nobiii Arnaldo de Cardelacho. ac feudum ipsum. juramento et obligatione predictis. fuit coram nobis propositum humiliter supplicando quod ipsa [ut] heres Martini Muntanerii filii sui. Obligans ipse procurator ad símiles recognitionem homagii et fídelitatis juramenti prestationem dictam Valensonam et successores illius in dicto feudo.34 EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA pulatione sollempni. homagio. militibus. Sigfnum mei Bernardi de Podioaulucho. recepi ac scribi feci et clausi. qui presens instrumentum Codoleto (sic). Valentie. quociens in illo mutetur dominus vel vassallus. Petro di e Raymun- Rogerio de Rovenacho. prefati domini nostri Regis Majoricarum secretarii. uxoris dilecti nostri Raymundi Muntanerii militis quondam. modo millesimo trescentesimo tricésimo sexto. dictum Macharium nomine quo supra. de quibus dicto Martino concesserat et forma idem dicte Valensone. dictam Valensonam et suos successores in feudo eodem esse dicto domino Regí fideles et legales vassallos et proinde ei prestitit homagium et fídelitatis juramentum. Prefatus etiam dominus Rex. IV Nos Petrus. Johanne Catelli. Que fuerunt acta in civitate Majoricarum séptimo kalendas martii anno Domini dicto feudo investivit. qui requisitus recepit de predictis presens publicum instrumentum. seu dicto ejus procuratori illius nomine. Comesque Barchinone. mox receptis recognitione. Dei gratia Re Aragonum. Sardinie et Corcice. Majoricarum. et Bernardo de Podioaulucho secretario. Rossillionis et Ceritanie. ejusque auctoritate notarii publici ubique terrarum dominationi sue subjectarum.

quamdiu in humanis gerit de spetiali gratia concedimus cum presenti quod in quantitate dictorum mille solidorum quam ipsa Valensa consuevit pro predictis recipere et habere satisfiat eidem annuatim de prima pecunia perventura ex venditione decimi vindemie civitatis Majoricarum quamdiu dicta Valensa vitam duxerit in humanis. ipsis procuratoribus inhibentes ne dictam pecuniam que procedet ex décimo antedicto in aliquos alios usus convertant doñee ipsi Valense vel alii loco sui fuerit in predictis plenarie satisfactum. Et ut satisffactionem possit annis singulis cicius consequi de eisdem fuit a nobis pro parte dicte Valense supplicando petitum quod dictam quantitatem dignaremur sibi super aliquibus certis redditibus assignare.EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA 35 tim in et super coffris Jacobi de Montepesullano mille solidos Barchinone. et non obstante ordinatione seu mandaet . Et nichilominus de eadem pecunia faciant eidem satisfíeri in eo quod sibi deberi invenerint pro tempore pretérito et finito. Nos igitur contemplatione dicti Raymundi Muntanerii quondam et aliquorum nostrorum familiarium. eidem Valense. nam predicta sic fieri volumus jubemus. quodque illos sibi confirmavimus cum nostra littera speciali. et mandare eidem faceré etiam satisfíeri in quantitate que sibi inde debetur pro tempore jam elapso. quatenus de prima pecunia que singulis annis procedet ex venditione decimi supradicti primo et precipue dicte Valense vel cui voluerit loco sui satisffaciant anno quolibet dum vixerit ut prefertur simul et semel in quantitate predictorum mille solidorum plenarie et complete. non spectato super hoc alio jussu nostro. et quod fiat sibi etiam satisfaccione in eo quod sibi pro tempore pretérito debeatur. Volumus igitur et cum presenti expresse dicimus ac de certa sciencia precipiendo mandamus fidelibus procuratoribus jurium et reddituum nostrorum in regno Majoricarum nunc presentibus. et futuris.

Valentie. MajoriCcmesque Barchinone. La data está també equivocada. Can. H. Rex Aragonum. quatenus quascumque quantitates pecunie quas pro predictis solverint dicte Valense. in dorso sigillo cere virmilie sigillatam. es del tot evident. salutem et L'errada de ploma del qui escrigué Arnaldi Burguesii 1) en lloc de Raymundi Muntanerii. Nos enim mandamus Rationali curie nostre. ipsis procuratoribus sibi exhibentibus apocham vel apochas supradictas. et nomine procuratorio Valense uxoris Arnaldi Burgesii quondam. aut alii cuicumque ab ipsis procuratoribus compotum audituro. Data in monasterio Populeti pridie nonas augusti anno Domini millesimo CCC° quadragesimo sexto. Dei gratia carum. In cujus rei testimonium presentem fieri et nostro sigillo appendicio jussimus conmuniri. Recipiantque procuratores predicti a dicta Valensa vel ejus procurator de solutione qualibet apocha de soluto in quibus de presentí mentio habeatur. nisi tamen de revocatione hujusmodi fieret de verbo ad verbum mencio specialis.36 EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA to quocumque per nos jam facto in contrarium vel decetero faciendo. tenor cujus littere sequitur sub hac forma: Petrus. i sobre la xifra de les unitats. obtulit sive presentavit quon* dam patentem litteram. vel alii loco sui. . Sardinie et Corcice. Rossillionis et Ceritanie. «secundo» tota vegada que en l'any 1352 ja era morta la dita Valenca. Corbera presbiter. Tertia decima die septembris anno a nativitate Domini M°CCC°L° secundo comparuit R. fidelibus nostris procurato- rum ribus reddituum et jurium nostrorum regni Majoricaqui nunc sunt et pro tempore fuerint. in eorum recipiat compoto et admittat.

(Inserta integra la carta anterior. que vidua et indigens est. Nos se fuit nobis humiliter supplicatum ut igitur dicte supplicationi. eo quia intendebant ipsas instrumenta regia versus partes Catalonie si casu fortuito amitterentur quod hic litteras et transfretare. Attendentes cum vos consignationem suam predictam sibi minime observare velitis. Recuperetis tamen a predictsr Valensa in qualibet solutione opocham in qua de preinserta littera specialis mencio habeatur. ut asseruit presbiter dicte memoratus domine procurator. taliter quod dicta Valensa.° H.°xi sexto. ut ratione non dissone. Nunc autem pro parte dicte Valenlitteram continentie subsequentis: quandam trus Dei gratia etc. ad nos pro premissis ob culpa vestri non habeat recurrere iterato.EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA 37 graciam. vobis sibi compoto recipiat tempore vestri ratiocinii apochas exibentibus memoratas. quinimo eidem de tempore pretérito diverse pecunie quantitates restent ad solvendum. dignaremur ei super hiis de condecenti remedio providere. pensionem suam predictam tam de tempore pretérito quam futuro totaliter exsolvendo. Rex Petrus. Cm. Dudum a nostra curia emanasse recolimus Nos Pequod pro parte Valense. Preinserte vero littere et regie carte fuerunt in presenti libro regístrate. et .. cum nos per hanc eandem mandamus magistro rationali curie nostre seu cuicumque alii a vobis inde compotum audituro. mi- sericorditer inclinati.) Data in monasterio Populeti pridie nonas augusti anno Domini M. vobis dicimus et ex certa scienet expresse mandamus quatenus assignationem predictam juxta preinserte littere seriem et tenorem dicte Valense protinus inviolabiliter observetis. quod quitquid ratione tia predicta eidem exsolveritis in vestro et admittat.°CCC. L. Data Perpiniani sexto kalendas octobris anno Domini M°CCC..

Arxiu historie de Mallorca: Registre de 135 1 a 5j.3« EN RAMÓN MUNTANER I SA FAMILIA habeatur memoria earumdem. lletres reals de . et ut jus domine antedicte in posterum intactum remaneat et in dicto libro illesum.

d'un incalculable valor pera rhistoria literaria. reviscolant-se al calor d'una critica amorosa. amb elogi. ens contaran raons de les vicissituts la la i vida del poeta. pensaments del seu repós en Els datos positius noticies certes sobre (que jo sapiga) que donen la alguns anys de seva . tractant-se cTun home com Auzias March. i en parlen obres. quals obres tant interessaren a gent del seu temps. en callen els ell mateix ens en diu ben poca cosa en les seves Per aixó son preciosissimes. tant com els contemporanis seus fets. Pero d'Auzias March.AÜZIAS MARCH l'aNY I444 ERA A NAPOLS En la general. les noticies esmortuides que donen ris els protocols deis notales o els registres de cancillería. conservada per la tradició pels bastida seus mes immediats admiradors. de quals. les els seva activitat la vellesa. sois documents deis arxius serveixen pera esmenar o contradir una els i llegenda.

peí que ns enterem de molts objectes que de vía trobar el poeta en sa casa i pairal que podien impressionar-lo en sa jovenesa.2j81Jd. fol. Del 1422 son les cartes de la reina Maria que fan compendre que Auzias March era per aquell temps en el regne de Valencia (Amedée Pagés: Romanía. Aquest document i el codicil i Tinventari citats peí de 141 3 foren la Revista de senyor Paz i Melia en Archivos. Rubio Ors una que va publicar . En l'any 141$ Nautas March assisteix per domicellus que ls valencians tingueren convocades encara per don primera vegada a les corts Ferran (Proc. de Cort.81). sense data. En Tany 141 4 entre ls se 1 pot suposar compres la ossa del amichs c parents que trasladen quondam Pere Marcb al regne de Valencia. XVIII). El document aont el rei Ferran dona disposicions pera aquesta muda s troba ja copiat entre ls papers i notes inedites de D. PIJOAN vida.: 40 J. 27. De i l'any 1424 creu que es el senyor carta real. son els oficiáis que s desprenen deis documents testament del seu pare llibres següents l'any 141 o es el De i Pere March. vol. Bibliotecas y Museos ( Juny de 1901). Manel de Bofarull (Reg. vol. 131).

seus fets d'armes de Tilla de Guer- Al 143 j Ansias Marchi miles les corts assisteix a generáis deis tres regnes. en un any qual Auzias March anoi mena ais seus llegitims i naturals. i del seva mort) es 1459 (pocs dies després de la Tinventari que ns fa penetrar en . tingudes a la Monteó. del i ment d'aqueixa. 32. 7). es el seu testament.AUZIAS MARCH A NAPOLS 41 en el seu treball Au^ias March y su época. al ja no 1 1439 el testatornem a trobar flns 1457. Alfons renova ai drets d'Auzias li March senyoriu de Beniarjó. art. Del 142 j son els diplomes copiats peí senyor Rodrigo Pertegás i comentats peí mateix senyor Pagés en el num. en els ls i quals D. fol. 2 d'aquesta Revista. vol. el Per fi. La i carta es escrita desde Valencia d'ella s desprén Alfons que 1 poeta s'allistava al servei del rei s pera una expedició que projectava. Del 1437 son poeta els capitols matrimoniáis del amb Isabel Martorell. els retreu. que fa una concordia amb els veíns pera obrar una acequia i portar les aigües a Beniarjó (Paz i Melia. gues. del 1458 filis i abans de morir. ais seus gendres. Cort. baix presidencia de la reina Maria (Proces. citat). criats esclaus.. pie d'agra- iment. els demostra la seva voluntat.

XVIII). i sobre tot bocines i objectes de munteria. está 14S7. que millores fer a ses se passen divuit anys. valencians i i castellans.42 J. batlle del regne de Valencia. etc. Alfonso. i diu aixís: Eiusdem Nos. Amedée Pagés (Romanía. per molt interessants que siguin aquests datos. fou tant llarga. Al amat efeel conseller e Maes- . Cree que será útil publicar un document peí que trobarem a Auzias March a Napols al servei del rei don Alfons. l'any 1444. en els quals no tenim noticies segures del poeta. Pero. armes. mes felica de la Entre varies cartes del rei an en Berenguer Mercader. casulanament enfeinat en terres. demana draps. per les quals proveeix i dona disposicions sobre 1 pas de molta gent. al Desde 1 1439. vol. d'ell. a Napols. la vida del poeta. joies. Aquests dos documents foren publicats també peí senyor mobles. PIJOAN l'intimitat de la seva casa i reconéixer els seus llibres. se troba una carta en la qual se parla d' Auzias March. tant ocupada. que ns passem anys i anys sense que sapiguem res de cert que mor la seva muller. cavalls i vestits. a l'epoca vida del Magnanim.

trecents trenta sois de reyals per nolit. compte hoydor. Com lo dit batle general de les pecunies de son offici de batlia. los lo amat nostre mossen Ansias March. c an Jacme De^pla. Saint e gratia. al dit Adam Lopi% vint florins o per aquell CCXX sois de e la dita moneda quals per acorriment de viatge que aquell ha fet portant a nos dos falcons hun ca gruers. aquell posant en data les dessus dites quantitats per aquell donades e pagades. segons dit es. cavaller. de la galera grossa de mercadería patronejada per amat nostre en Gal- ceran Mercader. don^ell. en dies passats havia afaytats per obs e servey nostre. E al dit en Jacme De^pla. lo Regne de Valencia. e restituhint apo- ques opportunes e la present. sia a nos molt aceptable. co es. scriva. Regeni lo dit offici per absencia d'aquell. cavaller. haia donáis e pagáis an Adam lo Lopi^. o altre qualsevol del ámat conseller nostre mossen Berenguer Mercader. o an Bernat Stellers.AUZIAS MARCH A NaPOLS 43 iré Racional de dita cort en Vich. e Per tal a vos dehim manam expresament de certa sciencia que en lo temps del retiment deis comptes del dit batle. per provisio de aquell. cinch cents cinquanta sois reyals de Valencia. axi deis dits dos falcons e ca del dit com Nadam Lopi^. falconer. aquelles en los dits . segons es dit. E e com la dita despesa feta per lo dit batle. bai lie general del dit Regne. mossen Guillem de cavaller.

Can.- . CXXIII verso. Iohani Oleína. Auzias March es aprop seu. J. en expedicions ja mes Quan don Alfons havia entrat triomfalment a Napols. II. drecant cans i falcons. Neap.de nostre senyor Rex Alfonsus. al batia les am cor fort costat deis princeps.44 j. arriscades. Arxiu Real d'Aragó [Reg. — Mil CCCCXXXXIIIL Dominus Rex mandavit mihi Cur. Dada en lo Castell nou de la riostra dies de ciutat de Napols a VIII Maig del any de la nativitat. fol. PIJOAN . pijoan comptes li reebats e admetats tols dupte e contradic- tio cessants.] Axí era 1 valeres cavaller la i elegantissim poeta ! Quan se els negocis de guerra anaven malament. 2901. lluint amb els seus enginys en les delicies de la pau. la mes refinada de Tltalia. pera les festes d'aquella civil i cort.

Manus(Retista de Bibliografía Catalana. Cataleg deis Manuscrits de la Biblioteca del «Ateneo Barcelonés» ( Revista crits catalans de Vich de Bibliografía Catalana. lona.MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA Abans d'empendre la publicado del feixuc cataleg deis nombrosos manuscrits en la nostra llengua que s conserven en els diversos deposits de Barcelona. 90 i tira tge apar t. Catalonische Manuscripte in der Bibliothek M. Manuscrits catalans a la Biblioteca Nacional (Barcelona. en «Centralblatt für Bibliothehswesen» del Dr. Harrassowitz. Seguiré una pauta semblant a la que he seguit en els meus precedents catalegs *. 1896). acabaré de buidar les notes que en diferentes epoques he anat recullint en altres am la deria llunyana de fer un inventari deis textes que ns resten pera utilitat deis estudiososde Phistorialiteraria deis pobles catalans. Les notes que ara publico varen esser preses en l'hivern de 1900 en la primavera de 1901. L'aport notable de la culta Valencia a la nostra literatura explica 1 nombre relativament conciutats i i 1) Manuscritos catalanes de el la Biblioteca de S. . Hartwig. 1 889). perqué es el generalment usat me será mes fácil fer-hi alguna referencia. i . 1902). 1902). 1888). (Barcepon Tarragona ( publ. Leipzig.

poques. d'ells — Beilament escrit a duescolumnes.139) el seu estudi d'organisació del Archivo metropolitan» de Valencia. En en algunes la primera va donar-me tota tissim arxiver i mena de facilitats l'intelligenbon amic meu el canonge doctor es .. que es complet. 1 ') Vegi-s en aquesta mateixa Revista (1902. en blioteca provincial universitaria Bi- biblioteques. BIBLIOTECA METROPOLITANA I ExiMENig: Primer del Crestiá. Roe Chabás. He treballat no mes que en l'Arxiu la i ¡ Biblioteca del Capítol metropolita. té ben obertes les planes cal dir i No d'aquesta Revista. Relligatam pell de gamusa. dos de pergamí per 12 de paper. que tota noticia d'omissions será agraida que qui vulga fer suplements o catalegs d'altres deposits que no m'ha llegut de veure. Haig d'advertir que de cap de les maneres tinc la pretenció d'haver completat la meva tasca bibliográfica. particulars. Comenca en el fol.de4o8X285mm. Té cclxxvüj folis. Les primeres paraules deis capitols i deis llibres son de lletra major que la del text. . pp. perqué no sol trobar-se en els arxius capitulars.: 46 MANÜSCRtTS CATALANS DE VALENCIA siderable de manuscrits que encara s'hi con- serven. Escrit a les darreries del XV" segle. 121. qual nom prou conegut de tots l els investigadors de les nostres coses Es molt mes d'agrair tant bon aculliment.

col. a part. 2. iij v. vol. cau de la dignitat de christianisme e deis dons a e 1 ell donats. Lo los tere libre ensenya quins quants son christiá cau peccats e mals en que es venc. e quines son ses altes e grans diges nitats.ut per les om quant posat en esta vida e pravitats. el dono a continuado. P* 9^) l P er Alfred Morel-Fatio (Katalanische Litteraíur.°. Lo segon tracta com 1 om christiá. en el Grundriss der romanischen Philologie den Grober. per diverses linatges de temptacions. Lo primer libre tracta de que es religió christiana e com e de qui ha son comencament e son esser. Comencen les Rubriques sobre lo prolech en primer del Cristiá. lo qual prolech conté V. i. perla gracia cap Jhesu Christ a la del nostre tots taula general de aquests XIII* libres. temptacions en que es per ses grans malignitats e . any III. lo libre appellat plan general de obra del Crestiá. Ha sigut exposat en resum per Eraili Grahit (La Kenaixensa. II. Capitols contenents 90 que ensenyen les següents rubriques. treient-lo del present manuscrit El capítol quart del prolec conté 1 tots els tretze llibres de la gran l a (fol. ): Comencant.BIBLIOTECA METROPOLITANA 47 En nom del Salvador nostre Jhesu Christ. donchs. p. 98). 1873. deus saber que lo proces en general de les materies que aci se han a tractar en aquesta forma. pero com que ningú l'ha copiat tal com ho posa l'Eximenig.

48 MAKUSCRITS CATALANS DE VALENCIA Lo quart libre e los següents tracten com nostre Senyor Deu lo hom caygut relleva maravellosament. e libre ensenya com lo relleva per ostenssió de la sua potencia e saviesa e cle- mencia que demostra en les coses creades e governades e ordenades en deguts estaments. specialment per los la gracia predestinant. ensenya com lo relleva per lums e flames moltes qui son en les virtuts e per los fruyts del sant sperit. e per dons del sanct sperit. Lo VIIII. VIII. e libre tracta com lo relleva per la sua sancta ley e per diversses manaments. per la incarnacio sua qui fon obra les transcendentment amorosa e profitosa a Lo X. Lo quint libre theologals. les ensenya com lo relleva per virtuts moráis e així mateix per les virtuts Lo VI. en libre cardinals. e ensenya com lo relleva e lafalagua gents. E primerament pertracta aquest quart com lo relleva per les sues sanctes inspiracions e diversses moviments sperituals. Lo Lo VII. e ensenya com lo relleva per sperituals . e special libre ensenya com lo relleva el con- forta e lajuda per la alta virtud sua que en ha posada en los sants sagraments. e per les VII benahuyrances temporals e virtuoses en aquest mon. Lo XI.

S. Lo XIII.BIBLIOTECA METROPOLITANA 49 doctrines dades a tot estamentals ecclesiastichs e religiosos. de pergamí. feta a Valencia per Per altre ms. xij. pro me ad dominum Amen. i Jhesu Christum sponsum. E com e de qui ha son comen^ament e son esser. que acaba en el fol. d'aquest primer llibre per l'impressió Lambert Palmart a cura de mossén 4 . en el següent comenca text. co a saber. que arriben fins al f. qual sera tractat E comenca apréstantost lo segon libre. cclxxviiij v. general regiment dátala cosa publica. columna segona: i 1 Aci feneix lo damunt dit libre appellat lo Primer del Christiá. en lo qual es tractat que es religió christiana. Katerina ora cum domino vivat.°. Qui scribat semper Amen. Ffinito libro scripsit sit ell dats e vencut laus et gloria christo. e ensenya e tracta com lo relleva per menaces de les grans penes e promissions deis grans bens celestials e sobiranament gloriosos. Lo XII. A la columna segona del fol. que está en blanc. iiij comencen les rubriques de tot el primer llibre. c ensenya e tracta com lo relleva per es. E quines son ses grans e altes dignitats. a tots los senyors e a tots lurs subdits segons diversses formes emanades de viure. en lo com om christiá per diverssos 1 linatges de temptacions cau de la dignitat de christianisme e deis dons a per temptacio.

e aqui veureu largament que es culpa e peccat e vici e ses circuns1 . Per que per tal que cascun se guard mils de aquest decahiment e cars terrible havem a tractar en lo pus prpp seguent libre del pou del peccat en que lom cau quant es vencut per temptació. aconseguesca merit Acaba amb el cap. clxxxiiij folis a dues columnes. columna primera. tráete En el fol. E aquest pus prop vinent libre sera appellat lo tere segons orde a ell donat en lo comencament del primer. en quaderns de 2 de pergamí per 8 de paper. Madrid. grans caplletres. es el darrer del segon del Crestiá. vj comenca així 1 text: Capítol de aquest present libre qui posa 1 com e Deus ha posat orne en aquest nom per batallar haver victoria deis enemichs seus per tal que e gloria. qui de temptació segons la forma qui s conten en les rubriques següents.. En el fol. vegi-s el meu llibre Manuscrits catalans a la Biblioteca Nacional.d'as- pecte semblant a l'anterior 404 282 mm. en am lo següent: el clxxxiiij. II Eximenic:LibresegondelCrestiá : — Esaquest ms. diu: Prolech sobre lo segon libre del cristiá. que f. Al X comencar 1 la rubrica i el text. Els 10 folis darrers han sigut adobáis. CCXXXX.5o MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA Johan Ruys de Corella.

Deo Qui vat. del horde deis menors. H¡ ha un altre exemplar manuscrit del Segon d'aquesta enciclopedia en la Biblioteca Nacional de Madrid (vegi-s el meu cataleg. p. escrits a dues columnes. que es el CCClxx. III Eximenic: Primera part del terc libre del CrestiX. Es del mateix aspecte deis dos precedentment descrits: 4i5 X 285 mm. e axi com la conclosio de les premicies lenya seca nodreix lo foch. x v. Amen. que acaba en el darrer foli. conté una exposició sumaria del llibre. que. per mal de colpa e per mal de pena. En el fol.. que es mal. Després del proleg. del peccat de luxuria que hix de gola e de paresa. venen les rubriques. 101 ). amb els mots: Axí diem apres del peccat de gola e del peccat de paresa. axi gola e paresa nodrexen Luxuria.° comenca 1 text. 1 — Prolech sobre lo tere libre del christiá. sit Ffinito libro laus et gloria christo. ccclxx ff.: BIBLIOTECA METROPOLITANA 5 I tancies.. com a costum de l'autor. comencanta tractaraqui primerament gracias. com la filia hix de pare e de mare. en quaderns de 2 de pergamí per 8 de paper. frares fet per mestre Francesch Eximenis.. e axi la com . co es. es partit Mal en dues parts. i en el fol. scripsit scribat semper condomino vi- Amen.

xj v. Les taules ocupen fins al fol. 4i5X285 mm.: 52 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA Aci es acabada libre del crestiá. qui s tracta quaix al mig de tot lo libre. la primera part del tercer Deo gracias. de la a la Malgrat aixó.°. segueixen 3 . aquest volum compren tot el tere. que i 1 es el darrer. ocupa desde capítol 524 fins al cap 1060. D. Té cccxij folis. libre del christiá conten moltes materies. L. les quals retrien massa gros tot volum en que fossen totes ensemps. — Es per l'estil deis anteriors. E per acó ordonam que lo Segon comentas a tractar lo dit peccat e contenguts tot l'altre del dit libre fins a la fi. Lo primer en son comencament tracta que es mal e procegueix la materia fins al mal de Luxuria. Per rahó daco havem partit aquest tere libre en tresvolums. repartits per plecs de 2 de pergamí per 8 de paper. Empero tostemps continuant lo nombre deis capitols ajustats lo nombre del Segon volum per orde al orde del compte del primer volum. IV ExiMENig: Segona part del Terc libre del Crestiá. 1 Copio 1 proleg del Prolech sobre la Segona part del Tere libre obra del Cristiá. fol. segons que appar en les Rubricas seguents. Per tal com aquest tere. fins fi. A x de agostanyMCCCClxxiij.

relleva tira sanctes scrip- senyor Deu. deslliurant lo del dit. cccxj v. i comenca text en Acaba en el fol. segons que en lo primer libre stech ja dit. deis quals cascu E una d aqüestes revelations e desliurations divináis. xij.BIBLIOTECA METROPOLITANA 53 blancs sense marcar. nostre e pietat. E la primera d aqüestes revelacions. E appar encara com lo peccat se leixa caure e derrocar de la altesa del sant estament christiá e per via de temptació cau en lo dit abis de malicia. Capítol Mlx. appellat Crestiá. segons que ns ensenyen tures. A les quals se poden les altres reduhir. Perqué daqui avant resta que digam per quina manera la pietat de nostre senyor Deu relleva lom axi caegut el desliura de aquella tant letja e tant perillosa presó del peccat apres que es cahegut. e segons lo nombre d aqüestes X revelacions e desliurations demunt dites se segueixen X libres.° d'aquesta manera: folis 1 el í'ol. E deus les saber aci que. E tinal a tot aquest Tere libre Per tot 90 que dit es en aquests dotze tractats precedents d aquest Tere libre apar queucom que es mal e que es peccat ne quines son les sues malicies. de la tracta . en lo qual lom cau quan pecca. en special lo desliura per X vies les pus famoses e pus altes que les altres. E per conseguent appar com lo peccat es pou de mort. per sa gran clemencia 1 om per infinides maneres e 1 per diverses vies altes.

els folis blanc. Lo qual libre. fa costat a un esplendid exemplar de l'edició impresa del primer volum a Valencia per Pal1 i coméis dues columnes i i. del segle XIX% va retallar. mijancant la gracia del Salvador nostre Jhesu Christ. Aquest segon volum manuscrit. F. té i5 ff. pp. i peí fragment imprés. del primer tere.MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA qual ha a tractar lo primer libre seguent. 1 Eximenic: Segon volum del Dotzé del Crestiá. se appela supernal gracia. Deo gracias. 14). caplletrat. R. 483 de text van repartits per fascicles de 2 de pergamí per 4 de paper. que conté les quatre darreres parts. No está foliat i sois queda un rastre de quaderns que relligador. del orde deis frares menors Prima die Decembris Anno a Nativitate domini Millesimo Trescentesimo Octuagesimo Quarto. ha fet e ordenat lo reverent pare mestre Ffrancesch Eximenis. qui tracten e mostren generalment de tots los peccats mortals e veníais. 102-104. altres que portem anotats. Qui scripsit scribat semper cum domino vivat. . En alguns folis va escrit a la tinta ha menjat el paper. — Té 292X215 mm. libre appelat Christiá. p. de rubrica. Amen. El manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid forma tres volums(vegi-s el meu Cataleg. Aci son acabats aquests dotze tractats damunt dits daquest Tere.. 2 en 2 mes en blanc a la fí.

dich te que ver es honor e de regiment. p. a en lo qual volum se contenen la V. Segueix se lo segon volum del Regiment deis princeps. II. de les ciutats e de la cosa publica. Acaba si lo prou f. que conté les quatre darreres parts: tots els demés del Dot^é que s conserven no contenen sino les quatre primeres. que son les que s'imprimiren (vegi-s aquesta mateixa Revista. copio a continuació .. a e la VI. i en el f.BIBLIOTECA METROPOLITANA 55 mart en 1484. a e VIII. amb capitol DCCCXXXIII.. havia escrit o no ls llibres Quart a On^é el darrer o Tret^é de la seva gran enciclopedia. e VII. la cinquena part en el que correspondria esser Uibre fos foliat. en el f. que comenta ara en el punt que diu així: 1 i E si dius que cascu se pot sens vergonya si es be de procurar son prou. 237). amb el capítol DCLXXVI. en el foli següent comenta sisena. 388 comenca huytena ultima part del Doí^é del Crestiá. que son els que no ns han arribat. Es l'unic manuscrit. entre ls que he vist o conegut. Hi manca 1 full de pergamí que contenia 1 capítol primer (que seria CCCCLXVII) l'epigraf del següent. Mentrestant que reunesc altres materials sobre les obres del nostre notable autor. E 1 orde de aquest proces veuras en les rubriques seguents. 221. En el primer foli comenca així: Aci comencen les rubriques del segon volum del dotzen libre de regiment de princeps appeUat christiá. i Molt s'ha parlat sobre si l'Eximenic. amb el el capitol la DCCLXXIIII i del llibre.* parts de aquest dotzen libre de la obra del Christiá. 3 16 comenca la I la setena part.

ja primerament nomenat al comencament d aquest libre. crit). i per fer-s'hi referencia an els SiséniSetén llibres tot el darrer capitol del Dot^é (f. segons ques diu davall. Acabat. donchs. placía a la vostra altea reebre aquest present volum. i del Crestiá. Suplich encara tostemps a la vostra reverencia e bonea que si res hy ha de bo que tot sia atrebuit a aquell qui es fon de tots bens e del . per gracia de Jhesu Christ huyt parts damunt posades. Resta que faga grans gracies a aquell eternal princep qui es riosa Deu la e senyor general de tota creatura. e apres a nostre pare especial monsenyor sent Francesch. e en lo siseíi. qui es partit per les cosa publica. qui es de les virtuts cardenals. qui s apella legal. e apres a sua glo- mare madona sancta maria. Per merits deis quals creu sens dupte que m i a endrec. qui totes van sumariament a bon estament e regiment de princeps e de la lo present libre.at lo nostre Salvador Jhesu Christ.56 MaNUSCKITS CATALANS de valencia 482 d'aquest manusdesconeper esser cosa corapletament inédita guda. e us placía de remembrar que aqd que aci defall pertanyent a la saviea real trobarets pus largament en lo seten libre del crestiá. per contemplació e reverencia vostra. Capítol DCCCCVij qui dona fi e compli- ment al libre. e servir vos dell segons que plaurá a la vostra saviea. E que monsenyor lo marques. e en aquell estudiar.

Tercament per guanyar merit a la mia anima en mon treball. Amen. ha XVI del mes de mag any dessus dit. especialment princeps e e a tota la vostra casa. la regidors. Quartament sobretot per reverencia he honor de nostre senyor deu princep e senyor de tots los princeps e generalment pare e faedor de tota creatura. Segonament per servirne la cosa publica crestiana.BIBLIOTECA METROPOLITANA 5? qual devalla tot 90 qui bo es. sien imputats a la mia ignorancia qui no es practica en regiment de ciutats ne de gens ne en armes ne en les coses aqui damunt tocades. qui tostemps sia loat e per infinita sécula seculorum sanctificat e beneyt e glorificat per tota pensa e creada natura en la sua magestat eternal e gloria perdurable. lletra Amen* En la segona columna. Efou acabat dijousans de pasqua cinquagesma. mas a la afecció ab la entencio que m i quel vos ofir e a a mogut. . en grossa i vermella: Aquest libre fou comencat lo dia deis innocentsany M^CCCCliij. columna hi la El final d'aquest capítol entra en la primera del recto del darrer foli. la qual primera- ment per ferne servey e profit a vos e ais vostres qual sap Deus que ham de amor cordial. e placía a la vostra maturitat los dits defalliments benignament corregir attenentno al do. en mateixa columna ha en Metra mes grossa: Ffinito libro sit laus gloria Christo. si defalliments hi trobats.

. que comenta i acaba així: christ. dos procesets de na Violant den Gualte misser Guargils lo testament de mon rubrica. sense marcar. que obra 1 llibre. recobert de pergamí. el pergamí es el blanc. ab la ajuda del nostre salvador e mestre Jhesu christ.: 58 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA VI Eximenic: els 6 primers llibres de la Vida de Jesu—Manuscrit de 285X212 mm. text en el fol. Segle XV*. en el de davant. frare. Ffinito libro. 1873. Aquesta va copiar-se es. Caplletrata dos colors al comengament de cada tractat. Te tas. . Vegi-s Grahit. XVI del sisé tractat.. en quaderns de 2 de pergamí per 10 de paper... Després de el la que sois abarca la mateixa deis 6 primers tractats (l'obra sencera n té 10). i sens dubte. l'obra d'Eximenic.. pero sense tocar el text. hordenat per lo reverent Mestre Ffrancesch Eximenec. El relligador va retallar els marges. que ocupa 9 ff. la temptacio a aqui feta a Ara segueix-se lo seten libre. p.E apres per lo tractar de dimoni. que mes mes va traduir-se. hi va escrita la nota d'algun procés o plet. hon avem com apella sos apostols e dexebles e com altament los imformá. i ccxxiii ff. del horde deis frares menors. 245. La Renai- xensa. amb aquests ell mots: . El primer quadern. 1 comenca Aci comenca lo libre apellat Vita cristi. Acaba al cap. conté la rubrica.

ó que adoració sie vera dic que si requeren dues coses. sense marcar. La primera reverencial pensament en la anima. Formen set volums en paper de 216X i5omm. pero continuant la numerado a baix de la plana. En les taules de tots els volums apareixen separats els sermons de diumenges altres diades. Comenca diu: cap. II VII contenen sermons trelladats al Ilatí no ns toca descriure-ls.. El darrer sermó s troba en el fol. La lletra es correguda molt semblant en tots els set volums. marcats. dos d'ells en blanc i els demés contenint notes de sermons en valencia en llatí. Devets saver que a ac. I. ais quals segueixen i5 ff.. III. .. Han sigut relligats modernamenten pergamí. Procidentes adoravunt eum M. Els vols. els altres quatre contenen els sermons en vulgar. i tots porten al llom el retol Sermones Sancti Vincentii Ferrer. Teñen tots també algunes notes margináis de la mateixa i i época.' 2.que porta a dalt una noteta que «Sobre aquesta mira lo primer del Christia a 354. primer deis catalans. VII a X Sant Vicent Ferrer: Sermons. deis deis sants. El vol. In die Epiphanie. &c. i. mes ccxxxviij ff. escrits probablement en vida del sant presos de viva veu per algún deis notaris quelseguien.» al fol. conté 83 sermons porta davant un foli am l'anotació del segle XVIII*: Tomus Tercius. 2 i : — i i i i folis en blanc. de taula en llatí. venen després 3 ff. ccxxxv. a humil continent en lo cors.BIBLIOTECA METROPOLITANA 5o. La 2.

cclxxx de text notes de taula. anys en forma humana et cocus ubi venit magister Vincencius qui mitu domino cognovit eum et expolit et conversus fuit militem ut supra. e ara vos vull declarar les maneres que devem teñir en les rogacions per a obtenir co que demanam a Deu. té 2 ff. celis et. d'ells Tultim am a 3 en blanc. Anit me vingué hun hom digne de fe e dixme que ere passat per lo carrer de sent Christofol e jugaven a ha que no la .° III.. Nostra comiseracio in et recitat ad philip. 111. IV. Continuant oració bona Les notes afegides santissimes. abarca 52 sermons. e fi. sermó amb aqüestes paraules: l'ultim Esta nit haguí tan mala nit que gran temps hagui tan mala..ÓO MANUSCR1TS CATALANS DE VALENCIA sermó de ir vos declarí les rahons per que ara fem les professons e letanies. me in epístola corintis diver. al final del volum son interes- Vol. segon deis valencians. Comenta al i 2 f. post pentecoste XXIIII. en blanc. 1: Feria ca. i de taula. Acaba am la nota següent: lo En vendrá eximpli de aquell'cavaller capitá de ladres en la casa del qual estigué lo dyable XII. aquest present sermó en que esta perfecció de vida spiritual per 90 quel tema proposat me dona motiu de preycar a vosaltres de aquesta En materia Acaba et primo Ave Maria.

d'aquest 1 . dix: Yo vull es venut 50 es. Jo XII ca. los sentiments e los 90 es. la anima e la muller. axi mateixserá la nostra preyeació e será Ave Maria. 4 amb de blancs. 50 es. després d'un foli blanc. 1 i Comenca. i darrer deis valencians. Axi com solemnitat e offici es huy del glorios mártir l sent Lorenc. Vol. quart mons. ca°. ne venen 2 de taula. 1 senyor filis. V. 1 Vol. a. passa una má es obligat a Deu Ara com vet que quant tu vas a adevis etc. la carn. les potencies. suam. Al final n'hi van quatre mes. 5 de blancs. VI. quant yo hoí ago esclatar cuydi peí cor yo cost e dave tant com estave en aquesta Ciutat yo descarregat ne fo e yo pens que recapte si dará es corregirá aquest peccat tan abominable. f. El fol. que segueix al text porta escrit d'altra má quelcom sobre l'estiuet de Sant Martí. deis catalans. porta 6 serblanc. cclxxxj de text. 3 en blanc. Acaba l'ultim sermó en raules: eclij am les pa- E quant hom de mil florins. el primer i l'ultim deis quals son escrits. Té 1 f. 1 affert la De Sancto Laurencio. lo cors e los filis. . 33. Eze. 1 amb i 1 anotacions en Uatí 1 anotacions en cátala. eclij de text.: BIBLIOTECA METROPOLITANA 6l daus en II II lochs e blasfemaven Deu. mas li tu fes axi com que feu aquell si veus que tu.° &c. Multum fructum qui a. Si annunciabis tu eis ex me. després 2 de taula. que es el tere. el fol. conté 84 sermons. 90 es.

Dr. cclxxxj v. h°.° et recitancie in evan. lletra correguda per l'estil deis anteriors. Acaba 1 darrer sermó al fol. valent-se d'aquests ma- E nuscrits al la Fent parlar i donant-ne nombrosos extractes. Roe Chabás. mateix predicador. Yo en aquest sermó vos vull declarar e re- maneres que tenia lo nostre salvador demptor Jhesu Christ en fer oració. predicatoris finis mundi. ha presentat per primera vegada vida real del sant. Apareix cusit a la rustica. que duu — X . habetur istud tex.: 62 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA volum. escrit a la primeria del XV" segle. publica en 1902-1903. XI Es un volum de Sant Vicent Ferrer: Sermons. en la Revista de Archivos. In vigilia ascensionis Jhesu Christi. celum d. ca. un notable Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer. que pot-ser era de relligar-se. unibum les Sublevatis Jhesus oc. comenta 1 primer de titol la collecció abans am Reportaciones sermonum Reverendissimi magistri Vincencii Ferrari. 208 «43 mm. am coberta del segle passat. Bibliotecas y Museos. El canonge-arxiver d'aquest diposit.. placie a nostre senyor deus que ns face servar en aqüestes virtuts en tal manera que siam dignes de anar a la gloria de paráis ad quam &c. m. Veus aci ara lo sermó complit.° veus aci !es virtuts per que diu lo tema per &c. Jo VII.

Primo Ave Maria. No diu que sermons siguin de Sant Vicent.VII aX. sense marcar. Comenca així en el fol. tot es d'ell. per 90 será lo sermó de Sent Jordi. té cccl ff. els dos primers porten diverses anotacions sobre ls sermons continguts en el volum pera mes facilment trobar els referents a determinades festivitats. Sembla que foren predicáis durant la Quaresma de 1413 (vegi-s el sermó de Sant Thomas i el de Sant Jordi). 1 Dominica cinquagesima. Omnis XVIII c°. pero l'estil.se n'adquireix aviat el convenciment: se veu el mateix sermó copiat per diferents notaris. cccxxxviij v. Tres grades e beneficis specials havem aconseguit de nostre senyor deu Jhesu Christ per los quals tots quants som en est mon devem lohar lo seu nom. Acaba 1 llibre en el verso del darrer foli . Una de les anotacions diu: Vide sermonem. la factura.° hi ha 1 sermó de Sant Jordi.: : BIBLIOTECA METROPOLITANA 63 escrit al llom: els Sermones parios. l'aire. Luc. magisiri Vincencii propter el i fine.. Precedeixen 4 ff. E Et primo Ave Maria. e. comprovant alguns sermons (p. En el f.. plebs vidit et dedit laúdeos. de Sant Jordi) amb altres de les mateixes festivitats delsllibresdescritsambels nums. Lo geli nostre sermó present será del sant Evan- de huy e haurem moltes bones doctrines. s fa Esta solemnitat anual que de monsenyer sent Jordi es per les grans ajudes qui feu en la conquista de la Giutat e Regne de Valencia.

que lletra del una nota de segle passat. Canónigo de Valencia. lo present libre es scrit comanador d Onda.64 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA E veg lo sermó complit. 5 ff. la tractats. huy dissapte que contam . XII Francesc de Pertusa: Memorial. Enquadernació moderna. clxxxiij marcats de text. Placía a nostre senyor deus quens faga gracia que treballem en est mon per honor de deu per quens haja apparellada la vianda en Parahis. que escrive de su propia mano y divide la presente obra en tres tratados. d'escriptura bonica. escrit per la má de l'autor en 1440. que de la ma del magnifich en Ffrancesch de Per- tusa. Cavaller de la ffrare Jaume del bosch.— Es el manuscrit original. El verso del traducció castellana del index deis tres mateix foli porta la següent important declarado en lletra extranya i prou dolenta: Segueix Gomfesse yo.avi meu.co qual yo li viu scriure e pare de ma mare. e fent testimoni de la present veritat scrich la present testificado de la mia ma. de pergamí per 4 de paper. pre142 mm. Té 2i5 X f. 2 ff. porta en el recto foli preliminar. El es de pergamí. pero molt apretada.. donzell. liminar amb anotacions. sense marcar que contenen adicions i 3 en i 1 blanc. am petites caplletres. que diu : De Francisco de Pertusa. fFrare reverent religio de montesa.lo se indubitablement axi es. pot donar plena fe al desús dit.

qual se conté breument 90 de que tracta lo present memorial. jatsia indigne servent de Jhesu christ. dins lo capítol de la seu de aquella. per gracia sua e Proemi. per tal. En lo primer sera demostrat Deus esser de necessitat. he departit aquell en tres tractats principáis. que Deu. yo Francesch de Pertusa. e los lochs on son posades. en la Ciutat de Valencia. i. a laor e gloria de nostre senyor deu Jhesu christ e de la sua gloriosa mare e verge senyora e advocada nostra madona sancta Maria.BIBLIOTECA METROPOLITANA. Per co com tem que les raons escampades per diverses libres. 65 dos de setembre. m a donat a trobar sobre la declarado e probado deis articles de la sancta fe christiana e católica no isquen de memoria. En lo segon tractat demostraré la sancta incarnació del seu reverent fill e tots los articles toquants a la sua 5 — . e per co que pus facilment hi puxen trobar les materies que voldré. del any MCCCC noranta e set. e a consolado del meu sperit. les he replegades totes en lo present memorial. Comenca 1 text en el fol. e aquella esser en trinitat de persones distinctes aquest sol esser creador de tot quant es. ecclesia esser una sola e simpla. en lo mijancant mon continuat e gran treball. hon serán determenades moltes belles dificultáis e toquants a la sua altissima deitat.

66

MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA

altissima humanitat.

— En

lo tere tractat de-

mostraré la general resurrecció de morts e lo juy final e la perpetual retribució e provisió que per nostre senyor deu Jhesu christ, jutge universal, lo será donada en gloria o en pena,segons los propis merits o demerits de cascuns.
Segueix
el

proemi

i

tota l'obra fins al

fol.

Clxxxiij v«°

Explicit

Deo

gracias.

Fon

acabat lo present memorial, a gloria e

onor de nostre senyor Deu Jhesu Christ, per mi, Francesch de Partusa, en la Ciutat de Valencia, en lo dia de sent Nicolau, en oram de matines que s contava a sis de deembre del any de la nativitat de nostre senyor deu Jhesu Christ Mil CCCC e quaranta.

Qui potest capere non poterit, oret et

capiat; qui

autem capere

laboret ut dicit agiut in

quondam sermones.
En
el

mateix

foli

am

la

mateiita lletra,

comencen XVII adicions, escrites que omplen 5 sense marcar.
í'f.

Comenta:
a Secuntur addiciones. 1. addició. o Per 90 com in de eternitate C° X yo he

parlat.

Acaba
güents:

l'adició

XVII a

i

darrera

amb

els

mots

se-

...e de acó he parlat largament desús in o materia de trinitate c.° XXX VI in fine.

:

BIBLIOTECA METROPOLITANA

6j

XIII

Francesc de Pertusa: Memorial. —Copia de I'original
anterior, feta en paper a les darreries del

XV en

segle,

formant un groixut volum de 294X214 mm. i de cccclxxxvi ff. Desde f. cccxl endavant la foliació fou retallada al procedir-se a l'enquadernació, que es mo1

derna. El copista va deixar-se algunes paraules que han sigut afegides al marge. En el text hi ha, com en
l'obra originareis epigrafs de cada part en tinta vermella, pero está en blanc l'espai de les caplletres. Després de la guarda ve un full de paper, que porta en el

recto

la

nota següent:

Francisco de Pertusa, Valenciano, de Estirpe nobilíssima y Canónigo de esta santa

Vide Ximeno, Escritores de Valencia, a tomo i.°, imp de Val*. pág. 35, col. i.
Iglesia.
,

De
la

la

mateixa

lletra del segle passat hi
s

ha en

el

verso
pre-

nota de les tres parts en que cedida del següent epigraf

divideix

el llibre,

Aquest Libre, nomenat
En
comenca:

lo Pertusa, es partit

en tres parts principáis: a saber...
el fol.
1

Prohemi, en lo qual se conté breument qo que tracta lo present Memorial.
el f. CCCClxxxvj v.°, am les mateixes paraude Poriginal. Venen després 7 folis sense marcar i en lletra correguda del segle XVI e que contenen les adicions que primer copista va deixar-se.

Acaba en

les

,

1

68

MANUSCRITS CATALANS DE VALENCtA

XIV
Felip de Malla:

Lo pecador remut. Segona

part.

Escrit en lletra correguda del

XV cn
ff.

segle, sobre paper;
tots els capitols hi

293

X202 mm.
amb
el

i

CCClxxx

En

manca
cap.
III,

l'epigraf en tinta vermella, feta excepció del
1

qual comenta llibre. Encara que res contingut d'aquest manuscrit pertany a la segona part de l'obra de Felip de Malla, que es precisament la que no va imprimir-se. Sobre les dugues impressions incunables de 1483 i de 1495 del primer libre de la primera part, pot veure-s Francisco de Bofarull, Felipe de Malla y el Concilio de Constanza (Repista de Ciencias históricas, Barcelona, 1881-1888, vol. II, pp. 156-176; vol. III, pp. 325-349, 536-552; vol. IV, pp. 1-36, 22-33, 2I 3~ 2 33) l Haebler, Bibliografía Ibérica del siglo XV(La Haya, 1904, nums. 389 i 390), el qual fa les referencies ais anteriors bibliografs. Com que d'aquesta segona part encara no se n'ha dit gaire cosa, mentre espero teñir ocasió de descriure-n altre manuscrit, donaré alguns extractes d'aquest, que fou relligat modernament, portant al llom el titol Lo peccador remunerat. Comenta així en el fol. 1:

ho indiqui,

el

Capítol tere, narratui de la istoria de la entrada de Jhesus en la Ciutat de Jherusalem

com a ver Rey de Israel lo diumenge appellat del Ram, e de alguns actes seus maravellosos e
misterials obrats en lo dit dia.

La donchs

ella explicades les coses

dessus

dítes per la catholica e fel maestressa

mia sacra

theologia, Regina illustrissima e preclarissima

humanáis, qui ab la frevol barcha del cors mortal peregrinen per les andeis enteniments

~

:

BIBLIOTECA METROPOLITANA

69

fractuoses e lanegables vies de la tempestuosa

portuosa térra, sperant e optant la mia ardent e inquisitiva calor per venir a noticia
e

m

deis actes gloriosos...

En

el fol. lviij,

acaba
fi

així

1

capítol

...per tant sia la

del present capítol adorar
fi.

Jhesus ensemps ab los infants donada
Venwi dos
folis blancs,
i

el lxj

comenca:
lo sant dimecres,

La
Jhesus

feria quarta,
fill

co

es,

de

la verge...

El fragment d'aquest manuscrit deu acabar
capítol 33 e ,
(f. ccclviiíj

amb

el

perqué en segueixen tres després del v.°) on diu:
fi

lloc

...e

aci daré

al

XXX en capitol.
(f. ccclxxij v.°):

El darrer cap.

comenca

Vengut lo capvespre del
I

dit sant divendres...

fineix així en el fol. ccclxxx:

...glorios miracle

de

mon

senyor Jhesus presta
la

son de dar responsió, car tant mes

conside-

rado e contemplació d'aquell tots temps amable e desirable que incessantment volria que de ell me fos feta interrogado, lo qual sia ab tu e do en si mateix eternal beatificado. E yo, regraciant a la mia maestressa, no
diguí pus sobre lo present acte, ans fiu conclusió e desperent a temps la dita

dona santa
tot sol tan-

reverent theologia, e cessant la present visió e

contemplativa meditació, trobi

m

JO

MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA

quat dins

mon

studi, pie de

pensament

e de

admirado.

XV
Salms. Vides de Sants. Manuscrit del XV ,n segle, restaurat en 1820, segons indica la següent nota en un full de guarda:
Saltiri feyt per lo Propheta Daviu, Rey de Jherusalem, trellat de latí en romanz (raonablement) per lo Inclit Reverent Mestre Johan Roig de Corella, Mestre &c. en Sacra Theologia: y renovellat ara en lo any 1820.

Té 59 ff., mes un de preliminar, en fascicles de 2 de pergamí per 6 de paper; els fulls antichs están tancats per un marge gran de paper; en la restauració se retallaren molt els ff., que ara apareixen de 238 X 80 mm.; essent el format total del ms., un cop restaurat, de 340 X 245. A 2 columnes. La numeració deis ff. es tota de má del restaurador. Lletra negra tota d'una má
1
i

vermells
1.

els epigrafs.
fol.

El

preliminar,

am

lletra

mes xiqueta, pero
la

de

la

mateixa

de tot

el llibre,

conté

següent:

Letra tramesa Jeronim Doctor.

al

papa Damasco per sent
les

L'esperit de sacrifici no es tots temps en penses deis profetes...

que acaba

així en La col.

i.

a

de verso:

continuament legint ama 1 Cantich deis salms no pot fer pecat per so com ha llaor de Deu en son cor. Apres aquesta vida de Deu en

BIBLIOTECA METROPOLITANA

7

I

la gloria s

alegrara e

la

sua anima embellira.

Amen.
del mateix verso posar-hi les que segueixen:
2.
la col. 2.

En

a

el

restaurador va

Advertencies petites. a i. Haon encontraras * y diu falta, no es que faltara en lo original d'este S., sino que stava al marge: y en esta reposició que tocava de fer, com se ha retallat tant, ha segut precis tralladaro baix al marge nou, ó renovellat.

M

Autor d'este M S. hu es rahonablement lo Inclit Johan Roig de Corella, perqué encara que ya molt fonament per aseguraro, pero també es molt cert que assi no consta: y així esta molt ben dit raho2.
a

S a posat que

el

nablement. a Están tots los sent y cincuanta Salms: 3. pero es menester advertir quel 76 y 77 están posats com si foren uno; y de asi se segueix quel que es 78 posa 77 et cetera: pide carta 25 bolta, y seguens. ítem lo Salm 118, lo dividixs de huit en huit versos, y a cada una divisió fa Salm diferent de numerado, de a hon ve a parar

que

lo

Salm

1

5o, ultim del Psaltiri, siga asi 170.

Afegiré ls folis que son de má del restaurador: el 7 (que compren gran part del Salm XV, el XVI part del XVII), els 9, 10 y (part del Salm XXV del XXVI al els (final del Salm XXXVI, els XXXVII XXXIII), 3 14
i 1 1

i

1

i

a

XXXIX

i

principi del XL),
i

i

el

foli

33 (part del

Salm

Gl, tot el Cij

part del Ciij).

E la sua fulla no li caurá e totes que llevará serán fructificadas. Lo diumenge següents: direu los vint e cinch Salms fet Comerla lo lo sant profeta primer Salm del Salteri Daviu e rey Jherusalem. col.72 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA Comenta l'obra en el foli i: Jhesus-Maria-Christus. Cor nostre senyor conech la carrera d ells e la carrera deis malvats perra. Lloau lo senyor en les coses santes sues. Laúdate eius in firmamento virtutibus eius. 1. Lloaulo en lo firmament de la sua virtut. Los malvats pecadors no van axí mas tant solamenten axi com aquell vent qui gite pols sobre la fas de la térra. Laudata dominis in setis eius. Mas la sua volentat fou en ligt de nostre senyor. setit et in per Beatus vir qui non habiit in consilio impio- rum et in via pestilencie pecorum non non sedit. .* Salm Clxx. catreda Aquell baró es behaventurat qui no ana en consell deis malvats e no stech en la carrera deis pecadors no s asech en la cadira de pestelencia. Per 90 ells no recussitaran al juhi neis pecadors en consell deis justs. on aquell se presentará de nit e de dia. E será així com arbre qui es plantat prop deis rechs de les aygues qui dará lo seu fruyt en aquell temps. Acaben els Salms en el foli 42.

A xxx dies de abril. Pera que puguin apreciar-se aqüestes divergencies. Mas te la sua voluntat en la ley del senyor: e lo dia e la nit pensara en la 1 1 \ I \ \ I \ \ | i 1 . lo tre Johan roig de Corella mestre en sacra theologia. Corre. ja que del rarissim incunable de Venecia no sé que sen conegui altre exemplar que de la Biblioteca Nacional de Madrid. e encara lloaulo ab tromba e corn. Feta la comprovació de l'impressió amb el manuscrit. lloaulo en los cors e orgue. «Benaventurat es lome qui no es anat en lo consell deis infels e no es stat en la via deis peccadors: hi en la cadira de pastilencia no ha segut. impresa a Venecia en 1490. d'acord am la tradició que ha voltat aquest manuscrit. Lloaulo ab saltiris. i no pot creure-s que tota la diferencia vingui de les correccions de les esmenes que al treball den Corella feu en Joan Ferran de Guivara al fer fer la impressió. Any de la natiuitat denostre senyor deu Jesucrist Mil e cccclxxxx. creuen que es l'original de la traducció que deis Salms feu en Joan Roic de Corella. posaré a continuació ls mateixos salms primer i darrer que he transcrit del manuscrit del qual ens ocupem. Diu així colofón d'aquesta impresReverent messió: Acifeneix lo psaltiri arromagat p.BIBLIOTECA METROPOLITANA 73 Lloaulo en les sues virtuts. 14). Empremtat en vene ciaper mestre Joan herte^og tudesch. 1897. lloaulo ab cimbols be sonants. d'Ontalvilla (Joan Roig de Corella. lloaulo segons la multítut de la sua granea. lloaulo en cim- bols de jubilado. entre ells L. en la Revista de Catalunya. Tot spirit llou lo senyor.guiuara git a fe elment smenat per Joan ferrando de preveré. Laus deo. Lloaulo ab so de trompa. resulta que s tracta de dugues traduccions completament diferentes. Amen. pag. Alguns autors valencians.

Loau aquell en les sues virtuts: loau aquell segons la multitut de la sua granea. dones. col. en presencia de dues versions catalanes distintes fetes a Valencia en el XV en segle: la de Corella. lo qual donara lo seu fruyt en son temps E no perdra fulla. La vida de Santa Llucia La vida de Sant Nicolau S. a ). Que lo senyor ha conegut la via deis justs: e lo camí deis infels perra. escrit el parenostre de má del restaurador. (43. Loau aquell en lo tambor hi en lo instrument qui s diu chorus."). E sera axi com arbre qui es plantat prop les descorrents aygues. col. Thomas (43.» Ens trobem. 3. 1. de la térra. la qual lanca lo vent de la fac. hi en tot lo que fara sera prosperat. Loau aquell en lo so de 1 1 la trompeta: loau aquell en lo psalteri hi en la cythara. no serán tais: mas serán axi com a pols.» Aquí va salm 5o de l'impressió «Loau lo senyor en los sants d'aquell. 42 hi ha en el i verso: En nom de Jhesus aci comenta guns sants e santes ¡Ilustres. En la segona columna del mateix fol. . a ). E per co no resusciten los infels en lo juhi: ni los peccadors en lo concili deis justs. Posaré la llista la vida d'al- de les pides amb el foli on se troben. 2. col. (43. i l'anonima del present manuscrit. 2. La vida de Sent Andreu. loau aquell en lo cel imperi on se mostra la fermetat de la seva virtut. Tot sperit loe lo senyor. Loau aquell en cymbols d'alegria. impresa a Venecia en 1490. Loau aquell en cymbols be sonants. Loau aquell en instrument de cordes hi en orgue. No serán tais los iníels.: 74 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA ley de aquell.

2. ).°. De S. Johan evangelista 2. Jaume major (47. ). 2. ). a ). a ). Sant Blay (45. Vicent (46. Lloren? (47 v. ). D De La Esteve primer martre per riostra a ). Jaume a (46. fe (43 v. a ). La nativitat de la verge Maria (49. Johan baptista (46 v. a ). ). i. ). ).°. a (44. S. ). a ). 48. a i.. 2. 2. S. i. a Felip e S.°. March a (46. Macia Apóstol (46. La purificado de la verge Maria (45.°. bernabeu (46 v. col. ).°. 2. i. sant Matheu apóstol e evangelista (49 a ). 2.•). Pau (46 v.°. col.°.col. La Assumpcio de Ve [rge] (reiallat el marge. 2. Pere e S. i. i. a ). La Anunciacio (45 v. De rams (45 v. ). i.°. ). De S. De S. a ). a i.°. 2. a ). D aparici (44 v. S. a a i. S. circuncisio de nostre redemptor Christ a Jhesus (44. a la vera creu (49 v. 2. Vida de Sant Berthomeu (48 v. . S.°. a i.°. a ). a ). .BIBLIOTECA METROPOLITANA j5 Lo naximent de nostre Senyor Jhesus Christ (43v. 2. 2. De De S.°. i. s. Santa Magdalena (47. De De v. col.

). a ). La vida de sant Martí (53.*). 2. i la mes la a v. talents de Argent. — Com les pregaries de Thobies e de Raguel la filia sua foren exCom Rafel ángel Deu lo trames a hoydes. Es que no acaba per manca de perqué ompla fins al fol.°. i. a ). ). ).°. a 2. La vida de Santa Barbe (56. Com Tubies e — — — — — — — . a ). Symon e S. 2. Com pres Thobies jove per muler na Sarra. La Assensio de nostre senyor (55. a ). 5g única vida que porta divisió en capi- Son aquests: Gom Thobies torna orb. fi. Judes (5i.°. Seguex V. i.— j€> MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA De sant Miquel archangel (5o. a (5y. . col. Aquesta fullsa la tols. 2. ). La festa deis defunts (52. Com Thubies prega al ángel que plegas fins a la ciutat de Gabael per los . a ). i. Luch evangelista (5o v. La vida de S. Thobies com a hom de camí. Com Thubies se partí ab Rafael e Sarra sa muler de casa de Raguel.°. Com Rafel Ángel e Thobies se trobaren en lo passar de Tigris riu.°. !.°. a ). a i.X. 2.*). La festa de tots los sants (5i v. Lo adveniment del sant Spirit (55 v. La vida de santa Caterina verge (53 v. Resposta de Thobies. se la exposicio del Pater Noster (56 La ystoria de Thubies llarga. 2. 2. a i. Com 1 ángel lanca lo dimoni de casa de Raguel. es la darrera. De S.

tretes. num Té del i XIV C" segle. 1 plet Les paraules am que acaba aquest capítol incomi tot el manuscrit son les següents: e glorificaren tots los sies entre tots a Deu omnipotent e conexerets Lavos dix Thobies Beneyt tu senyor Deu cor.. acompanyant les notes. sense ff. La Istoria de Thubies es traduida del llibre de Tobies de l'Antic Testament. — Es tots marcats en els versos. de qual obra guarden l'ordre. miniaturada un Epistolarium Valentipérgamí en bonica primera plana. Aqüestes vides de sants son abreujades i tríades.. de la Llegenda áurea. xlix -f Cxxviij mes 12 ff. la coneguda paráfrasis en vers vulgar de la epístola llatina del dia de Sant Esteve.. i a marcar. de 302 X 22 o m.XI. L'estil d'aquestes traduccions no s'assembla tampoc de res al caracteristic den Joan Roic de Corella. En e fo aycell temps que Deus de mort ressucitat fo nat . cxxvj comenca. XVI Plant de Sant Esteve. Leccio actuum apostolorum Esta lico que legirem deis fayts deis apostols trayrem los dits sant Luch recontarem de Sant Esteve parlarem. escrit sobre la Iletra. jornades de Ninive. En el fol.BIBLIOTECA METROPOLITANA 77 ángel se avanzaren en caram mitg camí e . In diebus Mis.

y8

MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA

e

puys

al cel se

n

fo pujat,

sent Esteve fo lapidat.

Stephanus autem plenus gracia
Jaciebat prodigia
et

et

Jortitudine

signa

magna

in populo.

Aquest cant en vulgar devia ser extés durant els segles XIII e XIV* gaire bé a totes les catedrals del territori de la riostra llengua. Villanueva (Viaje literai

España, t. VI, Vique, p. 2 58, i t. IX, p. 148) va publicar integrament aquest «Cant de Sant Esteve», segons un Epistolari de Vich, també del XIV" segle, i Delhoste (No'éls catalans, en la Societé... des Pyrénées Orientales, 865, p. 174) el reprodueix am facsímil i estudi del cant, traient-lo d'unes escobenes del XIV" segle i del Missal d'Elna de 5 1 Pot veure-s la versió provencal en Bartsch (Chrestomathie, p. 22), i sobre aquesta i la francesa, ja mes diferent, vegi-s Romanía, I, p. 363; II, p. 95; X, p. 218 XXVIII, p. 431. També Milá, Trobadores, ed. de 1889, p. 494. La versió d'aquest ms. es incompleta, essent la darrera estrofa:
rio d las iglesias de
1 1 1
.

i

Senyor Deus qui
e

feyst lo

mon

nos trasquist d'infern preyon puix nos donest lo teu sant nom,

recep

mon

esperit d'est

mon.
fináis.

Domine

Jhesu...
les cinc

Hi manquen, dones,

cobles

XVII
Plant de Sant Esteve. Altre Epistolarium Valentinum, relligat en pell, com l'anterior del XIV" segle, am miniatures i ornaments a la portada i al fol. Cxix. Es de 344 X 25o mm. i té Clxxx ff. En el fol. Clxi porta

:

BIBLIOTECA METROPOLITANA

79

també

l Plant de Sant Esteve, complet, que, acompanyat del pautat, ocupa 6 folis.

XVIII
Guillem Anglés: tractat sóbrela Missa. Manusen paper, de 1420; caplletres, ornaments dorats en la primera plana; 288 X '96 mm.; 260 ff. sense marcar. En un full de paper afegit al relligar aquest llibre, datat en 8 6 s'hi llegeix la nota següent
1
1

crit

obra y de su Autor hace memoria el Padre F. Francisco Gusman, Religioso Franciscano, en su Libro De recta Sacrificii et ceremoniis ad Misam, que se imprimió en León en a 1542, folio 44, p. 2. También habla Ximeno,
esta

De

tomo
tores

Valencia;

folio 12, Escritores del Reyno de mas sobre quanto entrambos Escridicen, no es bastante para el manejo é
i.°,

inteligencia de esta Obra: así

que

es necesario

advertir al Lector, que esta Exposición de Ordine

Missae llega hasta
áicQ

=

107 foxas y en su remate Ffinito libro sit laus gloria Chrisio Amen
el

=Manus Scriptoris requiescat fessa laboris.

Quoz

Guillermi de Pomereda notarius complexit scribere presentem repertorium Rev. Relig. fralris

Guillelmi Anglesii Lector is Sacra Sedis Valencia

super tractatum Missa

:

in Civitate Valentina die

mercurii decima Januarii: anno a Nativitate do-

mini millesimo quadragentessimo vicésimo. Después,

dorso de dicho fol., empieza una traducción en lemosin parafraseada: del Prefacio
al

8o

MANUSCBITS CATALANS DE VALENCIA

Sanctus que llega hasta la pag. 109, en cuya bueltahay esta Rubrica In nomine sánete Trinitaiis Patris
de
la

Misa y del

Hymno

angélico

el

et

Filii et Spiritus

Sancti Amen. Comensa la

Exposicio breu gramaticahnen en Romans del Canon. Esta Exposición, en lengua lemosina ó
valenciana,

comprende quince folios. Siguense después las Oraciones que dice el Sacerdote el revestirse; y com una Exposición de las Rubricas: á esta Exposición faltan seguramente

algunas ojas al fin, pero Ximeno no encontró mas; pues aora que contamos i5 de Noviembre de 1816, Existen las mismas 260 páginas que Escritar anoto en su citada Obra, lib. i.°, folio
12, col. 2.
a
.

En el que li tocaría esser fol. 109 v.° es on propriament comerla tractadet en llengua vulgar.
1

In

nomine

sánete trinitates patris et

filii

et

spiritus sancti.

Amen.
exposicio breu gramaticalment

Comenta
en

la

Romane

del

Canon.

A

instruccio et Informacio de aquells pre-

veres qui gramaticalment no entenen lo

Canon, com acó los sia gran perill de la anima dient missa segons los Doctors. Devets saber que lo Canon entre molts noms que ha ne ha dos en
special...

Segons resa la nota anónima de 1816, copiada mes amunt, aquest tractadet agafa i5 folis.

BIBLIOTECA METROPOLITANA

8

I

XIX

gleXVM%

Pera mostrar les Reljquies.'— Manuscrit del seben escrit en letra grossa elzeviriana negra o vermella; relligats junts alguns textos del mateix aspecte i época. El primer es Ceremonial que acostumbra
1

la Sta.

Metropolitana Iglesia de Valencia en las rogativas
1

por agua. MDCCIX. Després ve text valencia, que ns toca examinar, que compren 21 ff. de pergamí sense marcar, de 196 X 145 mm., estropellats per l'h-umitat. El text, molt anterior a la copia, té tot Paire d'esser compost a les darreries del XV cn segle o a principis del
següent.

Pera mostrar les Reliquies lo dia de Pasqua de Resurreccio, apres de vespres.
Aquí van dos mostres:

Quexal de Sant Christophol Devots Christians, en lo present Reliquiari ha hu deis Quexals de sant Christophol martyr, haventhi bona devocio digau axi.
Christophol gran, en virtuts y persona E martyr sanct, del qual huy lo quexal Tots contemplam, pregau a Deu eternal Que del infern, la pena no ns confona. Bandera de S. Jordi. DevotsChristians. Aquesta es la Bandera del glorios Sanct Jordi ab que los enemichs de la fe moros batallant vencía. E ab aquesta lo Senyor Rey en Jaume, de gloriosa memoria, feya tan admirables conquistes. Haventhi devocio, digau axi.
6

82

MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA

Deis regnes tots d'Arago n lo primordi Contra lo infels fos tostemps estandart Per que us pregam [siau] de nostra part Gran capita, excels martyr sent Jordi.

XX
Obra poética en laors de la Verge.— Se troba en un manuscrit del segle XIV% en paper, de 2 18 X '40 mmCxlix ff., que conté diverses obres en llatí. L'enqua. dernació, que es moderna, porta al llom: Miscelánea
i

Christiana. Manca'l foli xviii.

Comenca amb una exposició sobre Is salms i segueixen dos tractats de Sant Agustí (fols. xvi xix). En el en el una oració, fol. xxx els set goigs de Maria següent hi ha VObra poética en laor de la Verge, que podría esser del rei Alfons II d'Aragó, I de Catalunya. Com que nos coneix sino una sola composició d'aquest rei trobador, si aquesta presumpció fos certa no cal ponderar l'importancia que tindria aquesta que, tenint-!a
i i
i

per inédita, dono integra a continuació.

Has

videas laudeas Qui sacra virgine gaudes

Et venerando piam Et studeas laudare mariam. Lirs virginals mayres de Deu e filia, quiz en vos safilla, Ffilía del fill e de gaug abiila Affilla totz Abilla cells qui n vos lausar s abiila. angelical natura, Lausen vos donchs E lumanals si be verges mot santa, No s pot may dir la fi de lausor tanta Com en vos es per lengua ni escriptura.
|
|

I

|

|

1

|

|

BIBLIOTECA METROPOLITANA

83

Vexell sagrats don pres carn e figura, Ffigura dom le deus qui us figura, Ffigural cors ez aysi 1 apura
|

|

Apura

1

tant

|

que us fech de peccats pura.
|

Si col soleylls

lo clos
|

veyre trespassa,

ney desa colp nel mac,a, Aysi fonch natz verges sens nulla taca Cel vostre cors qui tot lo mon abrassa.
1
| |

E

ges no

romp

Gaug deis
Enlass

fisels

|

qui

Is

enemichs enlassa,

Enlassa íort lo Sathan qui ns lassa,

perqué mandat passa Passa de Dieu d on nos fech mortal passa. Mas per los prechs de vos feyts ab gran Al vostre fill precios e benigne, [pressa, Som tuyt remutz de les mans del maligne Ab lo seu sanch per vostre amor expressa.
1
|
| | | |

Adam

verayament confessa, Confessa huy e tots temps confessa, Confessa tuyt ma lengua-y no cessa Cessa de dir de vos nez enquer cessa. Que sola fos d original munda, Verges per 90 car fos mentalment presa, A puritat sots Dieu maior entesa Segons pus larch sents Ancelme en 90 s
|
| |

C

uns theologals

|

|

|

I

|

[funda.

Squin^ar pot

|

son

libell

que redunda,

interrompent una explicació de la missa per Sant Bernat. rey Nanfols sestenda els torn ai sant batisme. . satenda. Redundan mal pus Deus nos abunda | | Abundan be | per vos on mere. Pels infels tost En el fol.. | Per que sendiers de paradis altisme. Ans que del cors cascus esperit renda Ffayts que sos mals confes sens luyll so| | 1 | [fisme. talem del altisme.84 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA Redunda n fer paranys e redunda. hi ha en llatí \&'Oratioffrancisci petrarche adChristum. abunda. | Lutz transcendentz la cortz e On grans | celestial | Verges pus qu estz Preyats | portz de christia- [nisme. xlviii. Apres lur fi suplicatz Dieu que ls prenda En lo repos del eternal regisme. mays Dieu | | qui fa deis mals es- Que d Arago le | [menda. Li peccador qui son fora de senda.

pero s'han foliat ab guarisme que líora i arriba al fol. utils un centenar de blancs a la fi. Aquest retol apareix al llom de renquadernació. escrit per la mateixa má de la Consueta. clxxxxiiij folis. Hi han alguns folis en notes margináis diverses que tracten de modiblanc i ficacions de costums. Es un conjunt de consuetuts de la Catedral en totes les festes de l'any. 70 Consueta del siglo XV. es de paper. Es un llibre molt curios.— Aquest titol apareix al de l'enquadernació de pergamí. En aquest llibre hi han anotades una munió de noticies de fets notables concernent Valencia espei i i — . moderna. | | | L | | 1 II Vol 68 Libre de antiquitats. 204. Tot el iris. moderníssima. comencant peí ij. que son tots de paper del segle XV% s'hi han continuat notes en diverses epoques. de 311 X 210 mm. En els fulls. especialment pera ús del campaner. 2 10 ff.ARXIU METROPOLITA 85 ARXIU METROPOLITA Vol. am gran riquesa de vocabulari. Comenca així: orde del tocar de les campanes axi en dominiques com en qualsevol festivitat per a vedar alegries alt temporal a larma com qualsevol manera de tocar en tot any. el primer que manca deviacontenír un titol o alguna indicado útil. Té 300 X 208 mm.

La entrada del Cardenal borja per legat. MASSÓ 1 TORRENTS (Acabará) . bisbe de Valencia. Arriba ñns a l'any 1680.86 MANUSCRITS CATALANS DE VALENCIA cialment la catedral. qui apres fou Papa Alexandre Sisé. j. la meitat de la qual interessa al segle XV e En el foli v donen principi les notes analitiques per la següent: . Cardenal de la Sede apostólica. Divendres en la nit comptant xviij del mes de Juny Mil cccclxxij lo Reverendissim Senyor don Rodrigo de borja. En el foli primer comenta una taula que n'ocupa tres. arriba en la platja de la mar dabant lo gerau de la present ciutat de Valencia. legat del nostre Sant Pare.

en el Colegí Tridentí d'aquesta ciutat acaba de cursar teologia escolástica. afegint un any de la . del llibre de báte- de l'esmentat any Foren sos pares en Manuel i Labernia na Madalena dedicaven.EN PERE LABERNIA I ESTELLER En Pere'Labernia cens) pertanyent i Esteller naixqué en Traiel guera. dos de teología escolástica i un de moral. i essent encara molt jove l'enviaren sos pares al Seminarde Tortosa. i distingint- se per la seua aplicació talen t. en 1825. poblé d'uns mil veíns (segons al partit judicial darrer de Sant Mateu. diócesi de Tortosa. en la provincia de Castelló. per Mossén Joaquim Tallada. deis quals no hi conste la professió o art a que s Desde ls mes tendres anys mostrá en Labernia una marcada inclinado a l'estudi. Esteller. . el llig en l'esglesia parroquial dia 19 de Febrer de 1802. segons se en la partida los número 20. Ais vintitrés seus coneii anys. batejat essent vicari. nats en el ma- teix poblé. foii 16. desíjant ampliar els xements la i estudis se n'aná a Barcelona. de dit poblé. on cursa tres anys de filosofía.

en Essent d'edat molt jove encara. se dedica a humanes. fer preocupava Pidea de i un diccionari de les i llengües catalana llatina. i Estava aquest colegi agregat a l'Universitat. i es veritat: l'afició predilecta al manco en en Labernia se complix aixó. la direcció literaria d'ell corría a carree den Labernia.88 JOSEP R1BELLES COMIN moral pels Salmanticenses. Finits els seus estudis les lletres ab veritable aprofitament. empresa embafosa plena d'inconvenients. qui mostrá un zel i desvel excessius pera l'aplicació de progressos baix la la joventut. que solament una gran vocació. en l'epoca mes delitosa de la vida. una ilustrado gens comuna i i una reali- voluntat de ferro podien acometre-la sar-la. la que tot ja somriu el i els somnis son mes doleos que mai. que feia grans direcció de tant bon mestre. de quals materies fon professor en Tacrela ditat Colegi de Sant Pere de ciutat comtal. sortint molt versat en llatí huma- nitats. i les quals tant alt 1 renom havia titol en 1828 prengué de doctor i en lletres. en d'obtindre. la pado constant den Labernia eren els estudis filologics. Pero en en Labernia s'encloien totes les . ais vint anys. preocu- Pero l'inclinació i de tota la vida. Se diu que cadascú naix en aquest món pera una cosa.

Catalunya. no desfallia i jamai ni esprit s'acobardia pels obstacles inconvenients la realisació que s presehtaven a cada pas pera una considerado de molt de pes influía poderosament en Tánim den Labernia pera no desmaiar en la mampresa del seu ideal. Ilustrat. les vibracions tota la poesía del seu llenguatge. no tenia un bon diccionari aon. la que conserva i quai caracteristiques de raca de llenguatge que tánts hómes ilustres ha donat a la mare Espanya. com en un espill. for^a es con- fessar-ho. se miraren i la fluidesa. de les de les lletres. la laboriosa Catalunya. tasca. les armonies. en Catalunya. malgrat totes les brillants manifestacions de l'industria les arts litats i i del comerc. balls meritoris. laboríos ab seu vocació pera la cosa. ha fet que aquells treballs resultaren mancos i . de metode fins de paciencia. 1' industriosa. la rica. pacien^ut. alguns diccionaristes que han fet trela for- acumulant materials pera la mado pero d'un diccionari de llengua catalana. i la falta de pía. sembla mentida!.EN PEPE LABERNIA I ESTELLER 89 bañes qualitats i virtuts necessaries pera portar a cap la costosa empresa que de jove portava i 1 entre celles. sí. Hi ha hagut. ferit de mort a Fen- sems que sos furs i llibertats peí malhaurat decret den Felip V. Per altra banda.

dit siga de pas. per ser mes moderns que en Labernia. inedit en Tarxiu de P Academia de i es conserva Bones Lletres de Barcelona. Torra al cátala i Antoni Nebrija (aquest traduit per Antic Roca). tant deuen per lo molt que d'eli han copiat )'. Trobant-se. bé es una bona joia. Aixó en temps antic. En el modern. valencia tor i llatí i del doc- Onofre Pou en el segle XVI els i catalans de Lacavalleria en el XVII. ab greu sentiment deis vers amants de la lien- . a qui.no son. ni de molt. den Saura. la llengua catalana sense una orientació 1) fixa i sense un diccionari ajustat A I' aplegar ací no poder» passar per alt a l'erudit mallorqui en Marian Aguiló. Salva. i altres publicáis per autors ano- nims (deixant de Donadiu i algún parlar deis altre. es limitat. que fon publicat en 1803.90 JOSEP RIBELLES COMIN generalment poc ajustats a del llenguatge. la riquesa i etimología El diccionari cátala. que. el diccionari d'Esteve Belvitges. que encara permaneix inedit. a l'altura del nostre biografiat. que no tingué acceptació son purament ensaigs i entre i ls erudits peí sistema d'ortografia que usa si pels molts castellanismes de que está plagada 1'obra. quan mes vocabularis de poques pretencions. el del francisca pare Albert Vidal. dones. que tants notables treballs deixá recullits pera la formació d'un bon diccionari cátala.

i També ais 1 benemerit ilustrat Vicari Capitular de Mallorca. en. Tllm. n'Antoni M. y dar alguna idea de la antigua luña. que tant important treball no i trigará gaire en veure la llum pública. escrigué lo següent en les seves Memorias para ayudar á formar un Diccionario crítico de los Escritores catalanes. un benemerit patrici. una obra como esta. i qui mes el tard se conquista pels seus talents dictat estudis d'insigne humanista. a Alcover. I quant no deixaria sentir en la Catalunya llengua i la falta d'un bon diccionari de quant simpatics. 343 i y moderna literatura de Catasegüents: «Seria de desear que cuanto antes saliese á luz ella. ab concurs de tots. puesto que en según nos acaban de infor- gua de la literatura catalana. que a l'expirar el primer tere. senyor en Félix Torres Amat. pags. el la república de les lletres catalanes. Pero podem fer constar. s nostre ilustre biografiat. primer bibliograí den Labernia. la formació d'un veritable diccionari de la llengua catalana. fa ja algún temps que ha fet i una crida Valencia mes erudits filolecs de Catalunya. havent-se enterat deis treballs que aquest estava fent pera la formado d'un bon diccionari.. les Ules Balears el pera acometre. perqué ho sabem per autorisat conducte. . bisbe d'Astorga.os estudis an aquest fi endrecats. apareix en esce- na.EN PERE LABERNIA I ESTELLER 91 a la seua riquesa i etimología.no hi serien i ais cata- lans els esforc. del passat segle.

i la lengua latina. que fixás la pura v genuina pronunciado y ortografía del idioma cátala. sin descuidar voces bárbaras y anticuadas. con un número considerable de frases. Diu aixi Pero quins eren els desitjos i les «Mólt temps ha quels verdaders catalans. se esmera Labernia en inquirir el sentido genuino y fijar la exactitud de las voces catala- nas. complet. assó es. alterat y desfigufat per la mésela de termes estranys. expresión de una acomodándoles sus respectivas correspondencias en castellano». su verdadera madre. á falta de datos positivos. ni la diversidad de muchos términos territoriales para la las misma idea. locu- cions y accents. La enriquece. un diccio- rich en paraulas y en frases. sino brillant.: 92 JOSEP RÍBELLEÍ COMIN mar. los que aman desitjaban nari tot quant té relació ab las glorias de Catalunya. además. ab tota la integritat li y propietat que eran características quant dominaba en varias y dilatadas regions del mitg dia de Europa com flexibilitat al llengua viva y única. recurriendo. vehements aspiracions deis catalans pera tindre un bon diccionari ho sintetisa admirablement nostre Labernia en el prolec que precedeix al seu Diccionari de la Mengua catalana ab la correspondencia castellana y 11 atina. refranes y modismos particulares y corrientes. un Diccionari de la Lkngtta Catalana. no enson estat de abjecció y descuyt com se troba en lo dia. y se prestaba ab natural . quant era usada indistinctament del sabi y del ignorant.

com a la melodía poética y a la saborosa diversitat deis mes agradables capritxos. progressos de que »Confesso ingenuament. » Éra"precís. del polítich y del filosop tan fácilment. les Va fet. y que ha estat posteriorment cultivada y ha seguit los la civilisació. la idea de una empresa tan difícil com arriscada debia la detenirme en conclóurerla. y buscar iguals en veritat. Labernia un estudi detingut de . donchs. qualseAssó es lo vol que fos son éxit al resultats. sino única. menos predominant en tota ma carrera literaria. que tan ventatjosament se ha generalisat entre nosaltres desde que formam part de gran familia espanyola. las la verdaderas correspon- dencias entre los vocables y frases de dos idiomas dessi se aten a la disparitat que hi ha entre altra una llengua que queda com adormida fa tres sigles. literarias. carrera de mos desitgs y esforsos pera professió en la Pero constituhit per ma oportunitat continua de aumentar mas observacions y no poguí resistir acumular materials al casi insensiblement. y tinch un pler en confessar.» EN PERE LABERNIA I ESTELLER 93 grave accent del legislador. en nostres escriptors registrar llibres apenas coneguts vuy en dia sino per un curt la curiositat. buscar lo Ilustre de riostra llengua nativa en altras épocas que la nostra. que oféresch al públich com de una ocupado. número de amants de bibliotecas tria en nostras y arxius los documents y de nostra pa- que han pogut salvarse de la voracitat del deis trastorns de las épocas turbulentas. impuls que me animaba y desde assatjar esta empresa colossal lo fruyt mos primers anys a ab totas mas forsas. en los monuments de nostras antiguas glorias clássichs. era temps y menester e estudiar al mateix temps la índole de nostre hermós incomparable idioma nacional.

les frases catalanes i de Joan de Font. no bias i solament sí els diccionaris publicats fins llavors. i examina les Constitucions de Catalunya els autors classics catalans. i en quant a la part llatina. l'inedit els Pou.94 JOSEP RIBELLES COMIN Uengües castellana. Covarrualtres. catalana i francesa. Taboada. ls que també la I autors classics de mes autoritat en llengua llatina. — puix — com «o lo mateix diu en com desitjo la que lo ús de aquest diccionari nos limite a simple corres- . ell que pot pareixer el prolec. refrans modismes particulars corrents. com aquest entenia que Fautor la fidelitat d'un diccionari devia seguir mes bé histórica que la conveniencia tal. Terreros. acomodan t les respectives correspondencies en d'aquestes. s'aconsellá en ligents tit i dubte de persones inte- sabies. Torra. llatina. ab respecte al sistema d'ortografia que adopta Labernia. esmerant-se les en inquirir el sen- genuí de veus i fixant-se en Pexactitut Augmenta la seua obra ab moltes frases. proverbis de Sala el tant celebrat diccionari del P. Roca. filosófica. revisa escrupulosament importants documents de consulta ls distintes epoques. Esteve. i i castellá a vista deis diccionaris de la Real Aca- demia espanyola. diccionaris catalans de Lacavalleria. Nebrija. Albert el Vidal.

a la qual no eren extranys els treballs estudis den Labernia. bé poden presentar una falsa apariencia que si de millora o de regularitat. .EN PERE LABERNIA I ESTELLER g5 pondencia mutua entre sino que los idiomas que abrassa. de constant treball i sobre tot de profons i detinguts estudis la llin- güistics emplea Labernia en formació de son i diccionari. en la qual se posaren de relleu Filustració competencia de tant docte gramatic. acabaña n áec on vertir nostra actual y prou arbitraria escriptura catalana en una verdadera anarquía ortográfica». posant a prova la seua laboriositat paciencia veritablement benedictines. i que rebé en tant solemne acte les caluroses feli- citacions deis seus consocis. lo estudi facilite ais sabis y estrangers de nostres escriptors y de tants documents olvidáis que enriqueixen nostra llengua y nostra literatura. Divuit anys de desvels. honra an aquest ab el i V honorable titol d'individuu de tant docta corporació. i en la sessió que se celebra 1 dia 18 de Maig de 1837 llegí 1 nostre biograíiat una lluminosa s titulava memoestilo ria que Observaciones acerca del y diversos géneros y también sobre el lenguaje trópico y figurado. Academia de Bones Lletres de Barcelona. no m'ha paregut estigués a mon ar- bitre fer las en aquest punt perillosas innovacions.

forquart. Diu així «Lo Diccionari catalá-llatí del senyor Cavalleria (sic). en temps de nostres passats. son las duas fitas que devem examinar com senyaladoras catalanas. y per tal rahó mes apreciable y'l que's deu pendre naturalesa. que fon dona a 1' estampa. y lo Diccionari cátala -castellá del senyor Labernia en lo nostre. mant dos grossos volums en obra s'han 1888.: 96 JOSEP RIBBLLES COMIN A ració la distinció que li feu l'esmentada corpodedicant-li correspongué Labernia la llengua son la primer Diccionari de correspondencia Catalana ab castellana el acceptada.més mes detingut y mes metódich que'l del senyor (sic). i en 1839 fet y llatina. que podem . tingit ilus- trada. com a punt de partida en tot treball d'aquesta Ademes d'aquestas duas obras. del avens que s'ha anat obtenint en lo coneixement del sentit de las paraulás complert. següents Aquest diccionari fon ben rebut peí publie. i el seu merit bé li s desprén de els les paraules que els dediquen i mateixos catalans. feta autors de la tercera esmentada edició. en Barcelona en 1888 (per mes que no hi re figu- any d'impressió). i de qual dues edicions mes en 1864 y les qualsevol dia n sortirá una altra de premses del senyor Salvat de Barcelona. en Y Introdúcelo que precedeix al text. qual direcció está a carree de nostre dis- amic lentes filolec en Cels Gomis. Cavalleria Lo treball del senyor Labernia es molt.

cia. fets. bé. no s'adormí nostre biografiat sobre com ls comunment de nou. mes autoritat a Catalunya i i fóra d'ella.. les palles. Acabat publicat el diccionari cátala. se diu. Per la nostra part devem 1 afegir a lo ante- riorment transcrit que es el diccionari den Labernia mes complet i el mes autorisat de quants i s'han publicat a Catalunya. una prova d'aixó edicions que s'han fet no obstant la constandetingut treball s'hi i l'empenyo. pero al temps de comentar Pimpressió tingué Labernia de 7 . la tenim en que totes si les han sigut agotades. lo qual no implica pera que 1 seu diccionari siga encara hui en dia 1 de Diccionari alguns defectes castellanismes. se n'han publicat d'altras que revelan l'esfors que s'ha fet sempre pera cumplir una necessitat que avuy se fa major a causa del cultiu que la renaxensa catalana ha determinat. encara noten en el seu que son inherents en obres d'aquesta mena per molt cuidado en que s'hi vage.» EN PERE LABERNIA I ESTELLER 97 considerar com a capdals. ans al contrari continua seus estudis. consulta servint-li de base ls treballs que tenia la publi- dedica a aplegar materials pera la cado de segona part de la la seua obra.. se i. o siga del Diccionario de lengua castellana con la correspondencia catalana y latina. l'esmerat i i eru- dició den Labernia. corretgí les seves notes.

i no pas. y sale enriqueocho mil voces más de las que contiene la última edición del Diccionario de la Academia. especulación. 9§ JOSEP RIBELLES COMIN lluitar el ab molts obstacles. Dia No pensaba haber de luchar contra una multitud de obstáculos que han ocurrido durante su impresión. antes conduhan hecho que mi amor pro- pio se interesase más en el desempeño de la la segunda que es: el Diccionario de lengua castellana con correspondencia catalana y se ofrece de nuevo al que se ofreció ya y público. castellano. sino ¡fruto |de los. de la d'Oliveres. Vengudes al les dificultats que s presentaven dos anys després. frases y refranes que no reúne ninguno de los publicados hasta el dia. Esta obra no es de mera latina. pertanyent així: « dia 19 d'Octubre de 1842. y además tres idiomas. la la experiencia. com equivocadament la diu el senyor Antoni Elias de Molins en seua obra . las dificultades. más de veinte años de desve- de asiduo trabajo y sobre todo de estudio sobre los cida con y latino. en 1844. catalán algunos modismos. segons se llegeix en la següent anunci que baix seva firma s pu- blica en el diari al de Barcelona El Imparcial.» . ja veiem sortir a Barcelona. los más costosos sacrificios han perdohasta que con mi consse y no tancia he podido ver terminada la primera parte de la No me han arredrado ciéndome á parte. de Testampa de Grau. y que bastaban para hacerme desistir de tan ardua empresa pero se hallaba mi nombre al frente. nado obra.

del qual se feren dues edicions soltes. essent tant ben rebut primer. no obstant haver promés en Labernia. 2 toms). les 889. del la qual se feu una altra edició en 1866 en l'estam- pa de Jaume Jepús de Barcelona. com el Poc temps després publica en Labernia un tractat ó! Ortografía de la lengua castellana. Excusat es dir que aquest diccionari no defrauda les esperances que 1 public havia posat en ell ans d'eixir a llum. La seua popularitat comque petencia coma ls entes filolec i bon diccionarista s'extengué ben aviat per tot arreu. Diccionario de la len- gua castellana con la correspondencia catalana latina.1 89 5. Home nombre d'obres que publicava. No treball s'atura encara ací la laboriositat i fecon i den Labernia. bé podia meréixer un excelent concepte a'l'opinió estudiosa i ocupar un deis primers éxits peí llocs comptava entre ls benemerits filolecs regnicoles i també nacionals.EN PERE LABERNIA I ESTELLER 99 Diccionario biográfico artistas 1 y bibliográfico de escritores siglo y catalanes del XIX (Barcelona. publicar-lo ai final daquest. y formant també dos grossos volums. Aixó explica que en Labernia . de qual no tingué noticia l'esmentat senyor Elias de Molins. a l'ocupar-se de el obres publicades per Labernia. en el prolec del Dic- cionari castellá.

mamprengué i nova tasca. fessar fon ens sorprén agradabiement i'aparició d'un altre Diccionario manual de la lengua Latina con la correspondencia castellana. Pero encara hi ha mes: ab el fi de que aquest nou i importantissim treball no quedara incomplet. en 1850 ja vegé la llum en Barce- lona l'esmentat diccionari. o siga la segona part de l'anterior. sempre atent a de 1' tot lo ilustrado. tres anys després. essent ls mes amaños i de menys dispendi. en 1853. No i. satisfera desitjos de la joven- tut estudiosa. Mestre consumat en la llengua del Laci. lo ^^^3^*. pera com rebé. que redundes a benefici servint-li de peu les notes que la recullides pera ls anteriors diccionaris. bé ampliant i esmenant sempre. que. *« oí Me : 1 V.IOO JOSEP RiBELLES COM1N rebera. per estar plena d'un cumul de regles excepcionals suficients pera cansar la memoria i confondre les idees encara deis mes aventatjats en _jB<iii^ la ciencia. s feu pregar en La bernia. que justicia es con- també molt ben rebut pels homes estudiosos. proposicions d'un particular mampendre la formació d'un Diccionario la lengua Castellana con la correspon- manual de dencia latina. havent-ii fet conéixer a Labernia Texperiencia que la gramática llatina que s'usava ilavors era susceptible d'algunes millores. .

Fon.EN PERE LABERNIA I ESTILLKR IOI qual produia el com a conseqüencia immediata que molts joves se retragueren del seu estudi. no obstant els apremis deis seus amics pera que l'acabara i se dedica a la poesía. que no logra terminar. un petit bocí que ns donará alguna idea dient que de la seua inspirado. ens queda. Alguna cosa. ademes. i honra de llengua i la literatura catalana. escrivint donara a l'estampa. 1852 una Gramática latina en la qual s'aminoraven semblants obstacles. Per ñ. La veritat es que no s publica semblant obra. perqué sens oferia un nou motiu pera estudiar una altra qualitat molt apreciable den Labernia. de lo qual s'excusava ell no acabara 1 diccionari cátala no la trauria a llum. i quan encara 's podia i esperar molt de la seua ilustració el dia laboriositat. gloria del poblé que 1 . qual era la de poeta. Labernia un corréete i excelent poeta. vespra del seu sant. després d'una vida dedicada per completal treball i a Testudi. A Tensems que ais estudis llingüistics una Retórica en vers. 1 deixá món deis vius T insigne i humanista en la Pere Labernia de Esteller. 28 de Juny de 1860. essent una verdadera llastima. donant publica en facils regles que s podien compendre i i retindre per llur senzillesa claritat. empero.

que fon amic i admirador den Laber- nia. que yace hoy olvicomo hombre de dada». Labernia se distinguía la amabilidad y franqueza de su trato. Cuando la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona le admitió en el número de sus socios residen- y por natural tes. molt pocs. per haver viscut Labernia gat per complet ais seus estudis. recuerdo á «un sentido su memoria. s'enteraren de seua entre- mort. s Entre Is documents i papers den Labernia trobaren a tractats la seva mort algunes obres inedites. en El Monitor de primera enseñanza. pag. por su tono y sencillo y sin ninguna de aquellas pretensiones que más ó menos abiertamente se dejan traslucir entre los literatos. retirat I bona prova d'aixó la tenim en el la Diario de Barcelona. en muestra de gratitud le dedicó él su Diccionario Catalán-castellano-latirio. 20. El distingit literat cátala En Joaquim Roca Cornet. el catalec deis seus mes la i ilus- Pocs. « i afegeix: letras El Sr. dedica an aquest. que i proven una vegada mes pasmosa activitat amor i a i'estudi de tant benemerit escriptor. historia la llengües. o siguen tretze dies després de la seva defunció. i de literatura.102 JOSEP RIBELLES COMIN pot incloure en tres filis. qual noticia de la defunció del periodic no dona nostre escriptor fins l'n de Juliol de 1860. de l'any 1860. dedicatoria que debió complacer .

sabios. y si algún día se da estima á sus obras por encierran. por cierto.Americano de teratura. mérito que ellas no podrá decirse. el Amat en de les seues Memoel senyor Elias Molins en seu Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores artistas catalanes del siglo y XIX. »Nos complacemos en poder recordar á este profesor como á uno de los que más trabajaron en la conservación y lustre de nuestro idioma provincial que ahora se pretende rehabilitar.» EN PERE LABERNIA I ESTELLER 103 á aquel respetable cuerpo. ab elogi. como de otros que le hayan servido para subir una sola grada del pedestal de su fortuna ni de su ambición. ade mes. la aplicada juventud y de las glorias de El nombre de Labernia ha corrido hasta ahora con aplauso entre nuestras provincias catalanas. la paz immortal de los S'ocupen de nostre biografiat. todo cuanto á ella pertenece. ciencias y artes. imprés a Barcelona en 1892. La laboriosidad del el La- bernia es sólo comparable con su raro desinterés. i els autors del li- Diccionario enciclopédico Hispano. Pocos le aventajaron en celo en pro de la patria. esta flor sencilla Al depositar sobre su sepulcro de la amistad pidamos para su espíritu justos. Ni en Constantí Llombart. D. en Los Filis de . y la publicación de sus escritos postumos pudieran quizas extenderla con » honor el mundo culto. cuya principal incumbencia es la formación de la historia de Cataluña y el estudio de Sr. sin olvidar sus relaciones íntimas con el habla nacional y con las lenguas cultas. Félix Torres rias.

en ses seua obra Castellonen- ilustres. . Recentment rExcelentissim Ajuntament de Castelló de la Plana. ha donat el seu nom a un deis carrers de dita ciutat. que tant de i conreu ha donat a la llengua a la literatura patria.104 JOSEP RIBELLES COMIN la Morta-Viva. fent justicia a les eminents qualitats den Labernia. s'ocupen pera res de tant distingit Ilustre i escriptor. ni 1 cronista de Castelló la en Joan Antoni Balbás.

carrer deis Cotoners. la «A l'Academia de Bonas de Barcelona». I (Al voltant de alpeu:) Barcelona. que representa a esquerre sobre l'escut de les la ciutat cornial. Editors. inclosa portada. auspicis vasos á la | que va | dedicat. Pía. en 4/. | (Gravat que representa l I por i amb alegories del comerc. | (Gravat la que representa amb | En | estampa deis Hereus de V. ~ Diccionari | de la | Llengua Catalana | | ab la correspon| dencia castellana y llatina. 1839. de tant distingida corpora- Segueix després 2. En que segueix a la portada.EN PERE LABERNIA I ESTELLER 105 BIBLIOGRAFÍA i. en que diu que s'ha determinat a donar a llum la seua obra. a qui poder rendir temps favorit ció. — . de la qual se publica. 39 I Espasa Germans. Consi¡ | derablement aumentat y corregit cultivadors de la llengua catalana. dor. en cátala. i que ha cregut convenient no buscar la dita altre al Mecemateix nes que corporació. individuo de la Academia de Bonas Lletras de Barcelona. per | D. sense numerar. | Pere Labernia individuo de Profesor apro- bat de Llatinitat y Humanitats. Doctor en Lletras. | la Academia de y baix los tres la Bonas Lletras de Barcelona. El volum primer la fulla consta de quatre falles preliminars. Profesor aprobat de Llatinitat y Humanitats. 1864. després de dihuit anys de continuat treball.) Barcelona. Robala portada. i apoiant el brac quatre barres | senyalant ab la ma dreta l port de dita ciutat. dedica* Lletras toria de l'autor. — Diccionari castellana | de la | Llengua Catalana per | | ab j la correspon- deuda y llatina. i en mig una matrona. abelhs. a dues columnes. de Barcelona | per una societat de literats. el tribut d'un profon reconeixement per haver-lo ab el titol d' individuo el Prólech. 'industria i les arts. Dos la vols. Pere Labernia.) Barcelona.

Nova edició aumentada notablement ab vocables. en 4.* major. 21 y 23. arts e industria. | coronat peí case i el | drac alai per cimera). lo qual fon degut tar este libro al el desig de « presen- con la voltant de dita fulla mejoría y perfección posible». Espasa y Companyia. sistema gra- matical y crestomatía de la lengua catalana. del Arch del Teatro. 223. Carrer de las Corts.* major. a tres columnes. Barcelona 221. Les paraules . Al s' anuncia Tapando próxima del la Novísimo Diccionario castellano-catalán. amadors de la I | (Escut de les quatre barres am tinta vermella. inclosa tada i portada i l'antepor- una fulla adicional dirigida « A los señores suscrip- tores». inclosa la portada. e il-lustrada ab conexements etimológichs y filolóI | | gichs I Per | Llengua Una Volum | Societat de literats catalans. El primer conté tres fulles de principis. o siga edició del de Labernia. — 1864. carrero Dos vols. — Diccionari ] | de | la | Llengua Catalana | ab la | correspon- dencia castellana Lletras. ais quals preguen els editors els dispensen per haver-se experimentat algunes petites interrupcions en transcurs de l'obra.000 veus publicáis fins sobre les que contenien allavors. augmentat en segona mes de 20. modismes y aforismes. D." en 4. completada ab mots técnichs de ciencias. tretes deis Estudios. El la volum segon. y 852 pagilletres A-H. que fon imprés en 1865. publicada per l'illustrat literat cátala nes a dues columnes que comprenen les N'Antoni de Bofarull. consta de 826 pagines a dues columnes. Pere Labernia y Esteller Doctor en Profesor de Llatinitat y Humanitats. els diccionaris 3. carrer 'ls núms. membre de la per | Academia de Bonas Lletras y autor de moltas obras filológicas. ab el Prólech i algunes regles de prosodia i ortografía. Editors Dos vols.106 JOSEP RIBELLES COMIN entre Impremta de Lluís Tasso.

para darle el y autoridad correspondiente». indos racions). — Altra edició. I volum pera consta de l'« XXIX i pags. vasos I (Gravat que representa J. núm. baix l'intelligent direcció de nostre benvolgut amic en Cels Gomis. 4. que té la mateixa portada 1 i escut que primer. 1844. ab figures ais voltants. « A la Academia de 1 Buenas Letras de Barcelona». pag. mes una pera la portada. pero fon imprés en 1888.) Barcelona : | Imprenta de D. 11 16. 972 en blanc. la | Profe- sor de Latinidad y Humanidades. en 8. de edició illustrada del Diccio- nari cátala den Labernia. consta de 752 pags. dues mes pera « Prólogo al i Nota de los autores cuyas crédito iniciales van puestas pie de cada artículo ó acepción nuevamente adoptada. las una fulla Explicado de abreviaturas usadas en aquest Diccionari». Salvat. | M. Calle den Ripoll. esmenes i acla- Les iniciáis son vermelles. Suplement (adicions. de Grau. por é | | Pedro Labernia. que . No porta peu d'impremta. Barcelona.EN PERE LABERNIA I ESTELLER IO7 de El la portada que están subratllades son de tinta vermella. en castellá. amb alelíes . — Diccionario I | de la | Lengua Castellana | | con las corres| pondencias catalana y latina. las abreviaturas i una se altra pera la «Explicación de i que usan en este diccionario» pren les lletres 1 «Advertencias». da que primer i fon imprés peí mateix Grau en 1848. una altra pera dedicatoria de l'autor. a dues fulla columnes. molt mes ampliada que les anteriors. 5. El primer consta de 972 pags. de text. pera X Introdúcelo . está La casa preparant una editorial del Sr. lletres 619 pags. també a tres el columnes. El volum II. ComA-G El volum segon té la mateixa porta. Dos la vols. individuo de Academia tres de Buenas Letras de Barcelona. Compren les A-F.

la 10. con- uso á las primeras materias. y de constancia y tenaz laboriosidad para proseguirlo y llevarlo á cabo. ó para quien se publican tales escritos. sobre manera expuesto á los instrumentos. por último. etc. sobre la adopción de tantas palabras nuevas como pedia la conveniencia. el ñn un lo que convenia establecer y sin número de vocablos. entrealtres coses: ciencias se lamentaban de continuo por la falta de rio Personas versadas en toda clase de materias.. que nacían de los adelantamientos de las ciencias. á los productos. Consta de 1. olvidada las más veces por ignorancia la el la etimología. por ser lt propiedad y la exactitud de las voces la verdad y el objeto que solicita tiene en vista el escritor. » No provenia la tal vez aquella falta de la dificultad que pretrata. num. al par que la dote exclusiva que aquel á quien van dirigidos. etc. era imposible pasarse. sin tropezar con torpes redundancias ó sin caer en barbarigmos indescifrables. Faltaban. . negocios y un Diccionalas completo en donde consultar y adquirir voces genuinas y propias para expresar castiza y adecuadamente desde los conceptos más encumbrados del orador hasta los útiles más conocidos y vulgares del labrador y del artesano.020 pags. y en donde se hacia cada vez más trascendental esta falta era en los instrumentos de las oficinas públicas y en las obras que respectan á las ciencias y á las artes. a dues columnes. y era delicadísimo el y atreverse á sistematizar. Era infinito lo que debia visitarse y elegirse de los autores clásicos.. por otra parte. ó desaten- dida por ligereza ó predilección destinadas á representar oportunidad de las palabras objeto que. « por- Diu en Labernia en el Prólogo. sirviendo ya á los usos » económicos de la vida. permanecía anónimo. Pero en donde se notaba más ostensiblemente. engo- rroso sobre manera lo que importaba distinguir y estudiar de los contemporáneos.I08 «- JOSEP RIBELLES COM1N - - llavors ja esta va establert en el carrer de Basea. de las cuales. inclosa tada. sin alto criterio. espinoso sagrados ya por al fundar. sentase compilación del libro de que se sino de resolu- ción para engolfarse en tan árido trabajo.

El volum II.» i Dos castellá. Doctor en Letras. I Diccionario | de el con la correspondencia catalana | | la Lengua Castellana más completo de cuantos | | han salido las Comprende todos | los términos. en 4. 5 inclosa la portada y 6 Prólogo en aon se fa constar que. los de la Academia. frases. major. a dues columnes. suplemento Sociedad Literaria. a qui de va fer en favor de la llengua catalana. 7 8 contenen abreviaturas usadas en este Diccioel nario». Profesor aproj bado de Latinidad y Humanidades. Pedro Labernia. la vista ls Diccionaris i mes complets la « Explicación de las Les pags.EN PERE LABERNIA l ESTELLER IO9 6. pero que en res disminueixen son verdader merit i importancia. l'anteportada. | Calle del Robador. Pags. 1866. tenint igualment a fins allavors publicats. Corregido eu muchas definiI ciones de ciencias | y artes según los últimos adelantos. vols. artes y | redactado con presencia D.142 pags. al pea:) Imprenta de Jaime Jepús. | Barcelona. Segueix després Diccionari. a dues 1 i comenca en la mateixa impremta de columnes. 14. Espasa Hermanos. | de Marty Caballero. individuo de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. a pesar deis defectes que conté. Roque | Barcia. entre otros. porta la mateixa volum I portada que consta de 1. 1. — 1866. inclosa la portada i l'anteportada. principal. y ) consultado con los más modernos y exactos. el de varios autores publicado por | Roig. redactat aquest treball en nou se complauen en pagar els autors un just tribut de reconeixement per lo molt que ab la publicado de la seua obra presencia del Diccionari de Labernia. que pag. | voces propias del de I de ciencias. antiguo y moderno y oficios. | Gaspar y Por una Tomo I. Editores. editat en la Jaume Jepús en el següent any 1867. locuciones y refranes usados en ] España y Américas españolas en j el lenguaje común. — Novísimo á luz.002 pags. j etc. núm.. 9. Salva. Domínguez. Saint Hilaire-JJIanch. Caballero. número | (Al voltanl de la portada. 39. | etc. . Petrixol.

dedica- toria de l'autor. I.284 pags. Ultima pagina en blanc. I cita senyor Elias de Molins. en castellá. l'any i L'autor publica aquesta obra a Barcelona. Doctor en Letras. tantes aclaraciones. Comenta 1 Diccionari en la fulla següent. J. 1 M. Pedro agreUniversidad Literaria de Barcelona. 1849. a dues columnes. Pedro | Lengua Latina con la D. Mariano Antonio Collado. — Ortografía de lengua castellana con nuevas é impor— Segunda edición. — Barcelona. | redactado por la Esteller. 1850. 10. nota de que aquesta obra es de propietat particular.110 JOSEP RIBELLES COMIN 7. núm. Socio de | D. S. Bassas. socio Letras de Barcelona y Director del Colegio de S. Regente cesante de la Audiencia de Albacete y Rector de la Universidad Literaria de Barce lona». La 9. 8. Al voltant d'aquesta. Pedro Labernia de la Academia de Buenas | | | | | agre| gado á la Universidad Literaria | de Barcelona. | redactado por y Esteller. | j Riera de San núm vol. Doctor en Letras. l'impremta en que la s tira. Barcelona: | | | Imprenta I del Porvenir á cargo de B. En l'anvers de la fulla que segueix. 29. Juan. 15. Bassas. D. de la — Diccionario manual | | | Lengua | castellana | con la correspondencia latina. u Un en Consta d' anteportada i portada. | Riera de San 1853. ocupant 1. a la Barcelona y Director del Colegio de S. Grau. Pedro Labernia y Academia de Buenas | Letras de gado Juan. — Ortografía de la lengua castellana. pero igno- rem 8. — Diccionario manual | | de la correspondencia castellana. impr. | | Barcelona: Imprenta del Porvenir á cargo de B. . «Al M. Segueixen dues pagines mes ab el Prólogo de l'autor en castellá i altra pagina pera les Abreviaturas.

Pedro Labemia Academia de Buenas Colegio de San Pedro agre| | Barcelona. puix diu així que es segona edició d'aquella. reducción de distribución en los pretéritos y supinos. »E1 método que la se establece en conjugaciones.EN PERE LABERNIA I ESTELLER I ( I Un la fulla vol. sobre reglas su sencillez. claridad y muy de comprender y retener por ella para las ameno lenguaje. fáciles si yo no me equivoco. núm. que la Gramática latina es susceptible de algunas mejoideas hasta de los Atestada de un cúmulo de reglas excepcionales capaces de la abrumar memoria y confundir la ciencia. Bassas. | Imprenta del Porvenir á cargo de B. u 1 Prólogo. me ha hecho conocer expe- riencia ras.664 P a g s a dues columnes. Doctor en Letras. de 1. | Riera de San 1852. u « : es de propiedad particular». d'una altra obra diferent. Socio de Letras de Barcelona gado á la I y Director del Universidad Literaria de Barcelona | D. la confon ab l'anterior. basada. en qual revers se llegeix « Esta obra en 8. que por precisión ha de causar repugnancia. 11. L'autor diu en el vol. 230 Conté una fulla pera pagines de text i una fulla final sense numerar pera Ja Fe de erratas. 15. El senyor Elias de Molins. las más aventajados en no es de admirar que muchos jóvenes les se retraigan de su estudio. que no logra veure ningún exemplar d'aquesta obra. mes de portada. Juan. 8. Un en k PRÓLOGO al » Dedicado por inclinación desde muchos años las estudio de la lenguas latina y castellana. [os Mas estos y otros inconvenientes creo allanarán la que hagan uso de presente Gramática. la excepciones á reglas generales en y las definiciones esenciales y exactas. essent que s tracta — Gramática | | latina | redactada por la y Esteller. la sintaxis. aplicables igualmente á la lengua castellana .

pera 14. y que no es tan difícil como parece hermala lengua de los Césares con la de los Alfonsos. » Si me cabe la gloria de merecer la aprobación del público el conocedor habré logrado vos i la materia de que se objeto de mis deseos y será un relati- estímulo vehemente para empeñarme en nuevos trabajos trata. ab la i seua correspondencia castellana cites d'autors classics. —Observaciones acerca el también sobre del estilo y diversos géneros y lenguaje trópico y figurado Memoria llegtda 1 en la Real Lletres de Barcelona dia 28 de Academia de Maig de 1837. — Una Retorica. i de una Décima que chor de les muses. » Les obres que n Labernia deixá inedites foren 12. gracies al senyor Torres les Amat. causa. . ab poesies a diversos assumptes. en les vers. sense acabar. catalana. d' historia amiga. en dialec.—*Un Compendi ús de les escoles. que enclou en les seues Memorias. : 112 JOSBP RIBELLES COMIN que que la á la latina. comprovat ab 16. Bones 13. 15.. definición. ab la seua correspondencia a l'espanyol. de les quals solament ens queda memoria de conté 1 que feu al tractar del « Origen. — Un Tractat sobre les particules Uatines. efectos y uso de los tropos». sense acabar. — Un Diccionari de la llengua grega. no podrán menos de convencer que la Gramática se da á luz es de grande utilidad para aprender con ventaja nar lengua del Lacio.

la Los tropos en despiertan con oratoria sal mucha una idea principal junto con otra accesoria. enérgica la expresión. como no reine el follaje. y se extendió su linaje. Cuatro son las condiciones que su mérito oscurecen. Díctalos naturaleza. por gusto y amenidad. en significado cual una voz se le aplica semejado. vulgares. cuando deja el natural. el Este es á un tropo. . ó que entorpecen y frecuentes traslaciones. Tropo griego procedente que vuelta vale. Metáfora. etc.EN PERE LABERNI A I ESTELLER 1 I 3 Heu-lcs ací de trope. De la metáfora fuentes son los minerales. que sale es la expresión de un concepto diferente. fuentes y vicios. y con esto en todo punto. finalmente se hallan tantas. si no nacen del asunto pierden toda su belleza. cuantos muertos y vivientes. Lo en la fué la necesidad infancia del lenguaje. Hacen copioso vivísima la el lenguaje. impresión. remotas comparaciones. plantas.

Son por mistas conocidas siempre que en las alusiones entran unas expresiones propias. Observada la constancia brevedad y analogía. desde la voz primera sostenido persevera el sentido figurado. » . £1 fuego de las pasiones arde con tanta eficacia. si van de un principio unidas con exacta relación. que dulcemente nos muestra en la conducta animal los defectos de la nuestra. Con todo se observa aqui por alguna circunstancia juntarse con elegancia los opuestos entre si.114 JOSEP RIBELLES COM1N Alegoría es la unión de metáforas seguidas. g. Por proverbio se concibe una máxima que hechiza por lo agudo. no entrará en la alegoría minuciosa circunstancia. y moraliza lo que se dice ó escribe. Será pura en si tal estado. Fábula es ficción moral. que es imposible apagarse sin las aguas de la gracia. v. y otras transferidas.

Talía honra la comedia. Hijas de Jove y Memoria. la oratoria. al héroe inflama. Apolo preside. su genealogía. la flauta pide. Y Polimnia Clio recuerda la historia. ama Erato. Urania Euterpe Caliope los astros mide. josep RIBELLES COMIN . nombres. Melpómene la tragedia.» 5 EN PERE LABERNIA I ESTELLER I 1 « DÉCIMA «Contiene oficios el coro de las musas. Danza Tersícore. y presidente.

a la fi els la de sa traducció inglesa de nicle of crónica The Chro2 . King el of Aragón inclogué glosan de paraules arabigues. en son estudi Jacme I Conquerant \ hi posa un index genealogic-heraldic deis personatges que figuren en nombrosos episodis de la vida del Conqueridor. seguit un d un index general. mes la refe- rencia es tant sois del i) nombre de volums en les 8. u planes del Montpellier. 1883 .. John Forster. primer i unic que fins avui s'havia fet sobre la mateixa Crónica. REPERTORI DELS NOMS PROPRIS I GEOGRAFICS CITATS EN LA I CRÓNICA DE JAUME FET AM REFERENCIA A L'EDICIÓ PUBLICADA EN LA BIBLIOTECA CATALANA No propris la es i aquest el primer index deis noms geografics de la Crónica Reyal que veu el llum publica: le Baró de Tourtoulon. James les I. anys mes tard. — Dos 2) London. 1865. Mr. aon posa barrejats noms propris i geografics.

1894. puix aquests troben en les dues obres primerament citades: solament del les llistes deis noms. Barcelona. Crónica. mes Oxford. i que puga servir pera cap mes posteriorment Mr. En que Pindex deis les noms geografics he aproíitat.REPERT0R1 D'íNDEXS DE LA CRÓNICA DE JAUME I 117 llibre i no de sos capitols. Antoni de BofarulP. impossibilitant així edició. en sa important obra The { and times of James the First the Conqueror . les noticies locáis figuren en la mateixa Crónica les poso a contis nuado de El la ciutat o poblé a que refereixen. prescindeixo de donar cap explicado deis noms se que figuren en aquest index. 1848. am la referencia nombre de plana o sí capitol de l'edició de la «Biblioteca Catalana». que si un index general de carácter hisbé no es de la crónica reial. Ufe F. cree que constitueix de per un poderos auxiliar pera son estudi. Darwin Swift. inclou també torie. 2) . puix 1 se refereix al seu estudi sobre rei en Jacme. conté molts deis noms citats en la dita Desitjós de donar facilitar l'analisi una senzilla guia pera d'aquesta importantissima obra. les Manel nota- Flotats i) D. meu la i proposit era de que fos utilisable la aquest index pera i edició princeps de Valencia pera traducció publicada per D. i creient- de particular interés.

baix La primera Iacme. dellibera passar oltra mar. cap. caps. a CXV. Com detallar se pot veure. caps. e conquestada Rey en Iacme. que correspon i ais paragrafs 2 a i de l'edició de la «Biblioteca Catalana». CLXXIX. al I a CV de traducció de Flotats Bofarull. conquerir Sant Sepulchre. I glorias Rey en Iacme. am diferent nombre de capitols. i i CCLXXXII a CCCXI traducció de Flotats Bofarull. i CXCV a CCLXXXI de traducció de Flotats i Bofarull. es impossible de tot les punt referencies de l'edició Princeps. feyta. e de Paliegolo e Emperalo dor deis Grechs. la conquesta del lo La segona: Contenga feyta y conquestada per Regne de Valencia. sense cap partició en les diferentes seccions de la crónica . am la traducció esmentada. I : divida en els següents epigrafes: la ¡nclyta Contenga obra del glot ios Rey en 126 la a CV. que corresponen de la ais paragrafs 482 a 566 de l'edició de la «Biblioteca Catala- na». que de la correspon ais paragrafs i 127 a 289 de l'edició a «Biblioteca Catalana». dividida en quatre parts. i CVI CXCIV de la tra- ducció de Flotats Bofarull. I a LXXVIII. la lo La a tercera : Aci contenga per Conquesta del Regne de glorias ais MurI cia. está ens ha obligat a desistir La primera edició (1557) quatre parts. La quarta hagre oyt los ultima: Lo glorios Rey en Iacme quant missatgers del gran Ca. que de la corresponen paragrafs 290 a 481 de i l'edició la «Biblioteca Catalana».HFPEPTORI D INDEXS bles diferencies del repartiment deis capitols d'aquesta empresa. caps.

§ 9.ol). pag- ">§4- Agües (Aguas). Aben-Bazel. Acagra. Acnares de Luna. 527. Acnar Pardo. Aben-Cedrell. Agnes [Dona] (segona muller de G. pag. Vide Miquel Dagues. Vide Rey de Mallorques. 350. Acre. Abenhut. Abulphamalet. 32 1. Aguilo. DELS NOMS PROPRIS Abagha-Kan. Abohehie (Xech). Da$agra. Vide Pero Ferrandez.. Ager. 351. 353. Abulhamalet. Abetibassol (Abenbac. 349. Pero Fferrandez Dacagra. Vide Guillem Daguilo. Vide Raic. r 373. §423. pags. §555. 347. Abolcacim). Abulphamalet. Vide Fierran Dahones. Abuzeit. Bertrán Daunes.. 322. de Montpeller). Abu Yahya (Haquem). 372. Abolcasim (Abolcacim. Pero Ahones. 374>§3' 8 319. Aunes. Aguillo. § 371. 16. de qualsevol deis textes coneguts. Vide Sane A§nares de Luna. 432. pag. Ahones. Vide Abetibassol. pag. Vide Auencedrel. pags. INDEX. Abrasim.9 DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 1 i sens guardar sisquera la separado de para- grafs. Abnalmalet. pag. Abuceit. 325. Vide Rey deis Tartres. 390. 353. 353. 348. 374» §3^0. Senyor Dalbarrazi. . Vide Ramón Berenguer Dager. Aones. Vide Seyt Abuzeit. Vide Rey de Mallorques. 371. Vide Johan Dacre.352. Abenferri.

Vide Pero Ferrandez Dalbarrazi. Vide Lop Daluero. Alaqrac. 425. §242. 5i2. Alart de Balari (Nalart de Valari). Alarich. Blasco Dalago. 429.J20 «EPERTORI D INDEXS Aladrach ( Alazarch. 496. §361. Vide Ramón Alamany. 513. Alaman. 374» 375. 5¿8. 454. 380. 360. Vide Jacme Dalarig (Alarich). pags. Ali Albaca (Ali Albatach). pags. Alfonso (infant y després rey de Castella. 28. 365.^495. 272. Vide Guillem Dalcala. 483. 370.374. Alfer García. pag. 28. § 59. pag. pags. 310. 366. 452. Alcalá. pag. casat ab filia del rey en Jaume) [Alfonso X]. pags. pags. 307. 140. . 437. 267. pags. 371. 37i» §339» 340» 34i» 343. 382. Aladrach). Alfonso (rey de Leo). 346. Almofois(Almofoys). 17. 379. 271. Vide Pere Dalcana. 362. 361. Albalat. Da- lacrach. 363. 484. 348.534. Vide Elmoxerif. Albarrazi. 388. pag. 391. Alaman de Sadaua.338. Vide Alfonso García. Pero Daluero. Alazrat. 392. 436. § 17. 390. 130. 433. 364.369» 370. 373. 377. 188. 337. Alfonso de Molina. § 223. 453. Ala^rat. § 423. Amfós de Castella). 362. §371. Vide García Almoravit. 372. Alamany. 432. § 336. § 18. Ali de la Palomera. Vide Artal Dalago. Alcana. Guil Dalago (Mahomet). Muga Almoravit. 353Almoravit. Alfonso García. 29. 453. 556. Almoxerif. 178. Vide Pere Dalbalat. pags. 364. 349Alfonso (Alfonso VIII de Castella. 287. 393» 394» 395. 390. Alagó. *88. 309. 454. 97. Almacarích. Aluero. §532. pags. Pere Dalcala. 424. sogre del rey en Jacme.

§ 426. pags. Artal de Luna (don Artal. 326. Anrich de Castella (Enrich I). 48. 220. § 21. 7. 8. Vide Ermengol. pag. § 522. 189. pags. Arnau de Torrelles (Narnau).364. 456. 395.35. 263. 42. Arambiays. Arnau de les Gelles. 434. 547. 25. pag. Vide Exemen Peric Darenos. 325. Vide Berenguer Daril. § 141 Amfos 144- Andreu. Vide Aurembiax. § 41. 270. pag. pag. pagi- . 451. Arnau de Castellbo. don Assalit. 355. Antillo. 49O. Ai ñau (bisbe de Valencia y després de Saragoca) [Narnau]. 23. Apostoli. § 17. 20. 4 6. 69. pags. § 40 Arnau de Gurp (bisbe de Barcelona). pags. pag. pags. 382. §22. pag. Arnau de Segarra (frare). 227.400. 271. Arnau Palanzi. Assalit de Guda. § 2. 5 17. 5i6. 522. 4 i5. 499. 504. 341. 28. bisbe de Valencia. Vide Guillem Dangleola.. 7. pags. Infant). 291. Anrich de Castella (Nanrich. 14. DE LA CRÓNICA DE JAUME 1 12 1 Alvar Pere$. pag. §4*0. Assalit de Gudar (Assallit Daguda. § 364. 290. Amfos (fill del rey en Jaume). Vide Innocent III. Árenos. 29. Asselit de Gudar. Arnau [?] de Robio. Arnau. 41. 502-503. 70. 411. § 34. 45. 49.518. Armengol. Assalit Degudar). 1 1 34. 503. Vide Berenguer Arnau. Angleola. Andreu Dodena. 311. Vide Vales Dantillo. (rey d'Aragó y comte de Barcelona. 498. . § 8. § 327. 491. 39. § 543. 18. pag. 25. pag. 5 18. 46. pag. 498. § 12. 191. 26. 455-456. Aril. 382. §5 4 o. pag. i5. Nartal de Luna). Artal Dalago (Artal). 59. 548. 28.517. avi del rey en Jaume).

pag. Vide Pelegrí Datrocil. 286. 33 6 §296. 38. 334. 300. 169. 34. 74. Balari. 136. §2 9 5. Vide Jacpert de Barbera. Vide Pere Auger. Astruch Bon senyor.61. § 323. 322. Balamacan. 186. 287. Barca. Baldoui. 33. 118. 314. 19. §422. 28. 132. 332. 32. pags. 4$. 43. 57. 42. 329. Bardoyl (G. 48. 55. 77> § 34. pags. §21. Auingalip. 167. 29. 194. Pone. 33» 93. 59. 30. Bardoyl). 70. 49. 288. 353. § 12. 333. 45. Aunel. 1 18. 323. 5o. 35. 321. Auencedrel. 324. 121. . 437. > Atórela (don Atorella). 70. pags. 69. pags. Vide Pere Aunel. 295. 42. pags. pags. 289. 335. 76. 297. 331. 168. 301. 302. i85. Baldoui. 183. 34. 142. Aurembiax (comtesa Durgell). 1 54. 46. 73. 43 § 422. 1 Barthomeu Esquerdo. pags. Vide Guillem Baldovi. 17. 329. 180. Atho de Foces. 7 72. Astruch (escrivá de algarabía). Vide Mahomet Auingalip. 344. 68. ' > Bahihel (Bahiel) [don]. pag. 45. Barbera. 2 5. §74. 122 BEPERTORI D INDEXS nes 42. pags. § 25. Atrosillo. 328. pag. 4<>. > 304- Ato de Foces (don Ato. 188. 41. 33. 325. 137. 32. 181. 153. 75. 171. 26. 442. 299.439Astruch de Belmont (mestre del Temple). pag. 57. 52. 1 1 Vide Guillem Dasi. 60. Vide Garau (Guerau) de la Barca. Atho de Fozes). 26. 431. Atrocil. Asi. 133. Banud el Arrais. 1 19. Vide Sanxo Gomec de Balamagan. 22. 351. 46.. 298. Atbran [Natbran] (Batle). 69. Vide Alart de Balari. 56. Auger. § 436. 330. § 4 1 . 179. 20. I0 4> '3 8 '4<>> '46. 444.

Vide Astruch de Belmont. 239. § 217. 34. 201. Berenguer Dorriols. 12 5. 10. 205. 272. pags. 269. 47. 262. 4. g5. pag. 265. 271. § 7 1. 75. de Palou [Berenguer] (bisbe de Barcelona). g 153. pag. 219. g 546. 1 98. pag. pag. g 34. 402. § 69. de Basta. 295. 77. 166. pag. 235. 134. pag. pa1 1 1 1 gines 61. Berenguer Dentenca (Berenguer). 166. Berenguer de Puguert. g 44. 213. 82. 227. 304. Benauent. 87. 22 5. § 536. Vide Bertrán de Vilanova. 263. 1 Gayran. Berenguer Dager. io5. DE LA CRÓNICA DE JAUME I I 23 Basta. Berenguer de Sancta Eugenia (Bernat). de Muntagut. 514. 329. 157. 286. 118. 270. pag. Vide Ramón Beceda. 328. pags. 517. 89. 1 173. Berenguer de Castel bisbal (frare). Berenguer Daril [Berenguer] (bisbe de Lleyda). g 296. 119. Belmont. 456. Berenguer de Benauent. 167. pags. pag. § 7 Beceda. 1 55. pag. 14. g 543. Berenguer de Vilanova. 20. pag. Baueca Dic. 279. Berenguer de Sent Vicent. g 12. 16. 58. 260. Berenguer Arnau. 117. 60. pag. 1 Berenguer Berenguer Berenguer Berenguer Berenguer . 138. 220. pags. 180. 311. 226. pags. 68. 93. 210. 154. 1 1 5. 5i8. 346. g 386. g45. Berenguer Durfort. .56. g 227. Berenguer de Peraxens. 520. Berenguer Sesposes. Vide Berenguer de Benauent. pag. Vide Johan Perec. 130. 164. 336. 74. Berenguer de Regordana [Berenguer de Rigordana] (clergue). 222. '3. g 57. Girart. Berenguer de Castanet. de Gurp. pag. Vide Ramón Berenguer Dager. 228. Bean Abet. Berenguer de Finestres. g 21. pag. 194. 5. pags. 164. g 116. 259.. § 84. g 53. g 543. 271. pags. i65. 322. 316. 8 g 49. 169. 236.

205. 174. 278. 200. Bertrán de Galassans. 463. pags. § 12. 35. 171. 104. 218. 22 1. 279. Blasco Dalago (Blascho Dalago. § 463. Vide Pelegrí de Bolas. 4<>. 349. 232. 169.49. 124 REPERTOKI ü'lNDEXS Berenguera Alfonso. 266. 274. io5. 217. pag. pags. 204. 225. 205. 5 1 260. 17. 440. 180. 2 l6. 54. Bolas. pags. 166. 39I. 2 17. Pere de Berga. 37» »3 8 1 > l 167. 255. . 231. 440. 183. de Vilanoua). 55. 428. § 469. 134» »35. pagines 28. 395. 559. 411. 52. 213. 214. 2i5.48. Bernat Vidal. § 432. 397. pags. 257. § 320. 434.214. 177. 20. Berenguera [dona] (mare del rey Ferrando). 232. 417. 179. 65.42. 206. 290. 192. 20. Bernat de Vilert. 188.46. 267. 397> 398. 127. § 17. § 45. Berga. 166. 213. 274. 184. Bn. 403. 2 5o. 1 6. § 231. 129. Bernat G. 182. Dentenga (oncle del rey). 407. 234. i52. 432. 435. 222. 33. Blancha (dona). Bergunyo (en). 234. § 41 Blasco Maca (Blasco Massa). 25i. Bernat dez Castel bisbal. pag. pag. 194.205. 237. 133. 28. 26. pag. 268. 259. 128. 12. 104. 207. 173.175. § 4. 226. 277. ii. 325. 446. 530. pag. 2 13. 415. § 37. 131. 408. 186. pag. 172. Blasco Destada. § 17. § 9. § 63.. 21.47.45. 28. 25. 426. 275. Bonanat (escrivá del rey). 269. 400. pag. Bertrán Daunes. 406. i56. 157. 70. § 379. pag. Vide Pere Bonifaci (Pero). pag. Bertrán de Naya. 181. 552. 265. § 9. 1 176. 236. 154. 157. 398. 157. 278. 380. 170. 396. 85. 235.412. 30. H^. 230. 220. pag. Vide Ffortuny de Berga. 496. Blasco). 32. 275. 11. 136. pags. pags. 27. 525. 276. 179.41. 76. Bernat Dezlor. 460. 414. 419. 261. 233. 5. 262. 381. 2 l8. Bonifaci. 219. §4. 449. 11. 223. Bertrán de Vilanoua (Bertrán. 263. 220. 2 19.

Castellaulí. Vide Berenguer de Castelbisbal. Pons de Cabrera. pag. 1 8. Bouet. 73. pa- gina 33. Vide Comtessa de Campanya. 483. 393. Comte Comte Comte Comte Comte Clarmunt. i ultima. Vide Guerau de Cabrera. 367. 375. Vide Pere de Clariana. Castayla. Ramón de Cardona. Vide Pere Cenre. Guillem de Cerveylo. Vide Arnau de les Celles. pag. de Castayla. pag. Castelbisbal. pags. Vide Guerau de Cerveylo. Vide Astruch Bonsenyor. Cenre. Castanet. Vide Guillem Boy. Vide Vidal de Caneles. Carcella. 343. § 56. primera Celles. Vide Canella. § 2. Ramón Calassans. Cerveylo. 449. 409. Vide Guillem de Castellaulí. Vide Guillem de Cardona. 118. Castellrosselló. Vide Descarcela (frare Johan). Vide Guilleuma de Casteluiy. ^ . pag. Vide Ramón de Canet. Vide García Peric. Vide Guillem de Clarmunt. Durgell. Clariana. Vide Ramón de Castellrosselló. Vide (^aueyla. Vide Berenguer de Castanet. 353.§56. Celesti Destorrens. Vide Guillem de Cervera (Servera). Ramón Folch de Cardona (Guerau? Pere?) Carros (Carro?). Caneles. § 147. 90. Cardona. 374. Vide Huc. . § 495. Dampuries. de Barcelona (Amfós d'Aragó).DE LA CRÓNICA DE JaUME I 125 Bonsenyor. Cervera. Vide Fierran Sanxes de Castre. Calassans. Dodo.446. g5. 90. Castre. Nuget. § 392. Canet. pag. Cabrera. Casteluiy. Campanya. §21. pag. Boy. de Campanya.

Vide Dalmau de Crexel. §34. 299. 19. 336. 260. Cha. 248. 522. pag. pag. Comte de Fois. 291. 217. Qaen [£ahen. Comte don Sanxo (de Rosselló). 336. §392. 47. Dager. 490. 275. 2 9> 3<> 5 3 2 >34. . 77>Í « > > Comte de Tholosa. 525. 20. 287.14. 409. 1 210. Vide Exemen de Corneyl. 266. pags. Da$agra. 2 58. Vide Sa roca. 292. Vide Acre. 223.311. 312. 552. 60. 2 19. 409. Comte de Proenga. (jásala. 241. Comtessa de Subirats. 310. § 305. 245. 278. pags. 2 22. 254. Vide Guillem (jásala. 313. § 139. (¿aroca. Comte Ermengpl (Nermengou Durgell). Crexel. 269. 234. 265. 314. § 392. Comtessa de Campanya. Vide Agagra. 305. «> pag. Vide Rey deis Tartres. pag. 20. Cornel (Corneyl). Comtessa Durgell. 338. 1 pags. § 88. 309. Vide Aurembiax. Cruyles. 259. pag. Qagra. 203. Vide Ffortuny López de Qadaua. 3 5 > 2 ¡4» '8. 22. Qaneyla. 187. 247.126 REPERTORI D'iNDEXS Comte Durgell. § 34. Vide Guerau de Cabrera. 547. 308. 276. Vide Ramón (Janeyla. Comtessa de Nines. 272. Vide Sa guardia. (¿aguardia. pags. Pero Corneyl. pags. 21. Comte de Paylas (comte de Paylars). . 262. Vide Ager. 271. £adaua. 59. §13. Dacre. Qaent] (rey de Valencia). 316. 307. Vide Guilabert de Cruyles. Vide Acagra. 222. 274. § 503. 59.

io5. pag. Daguillo. Vide Pelegrí Datrocil. Daluero. Disor. Dahones. § 8. Vide Ezlor. Vide Albarrazi. Vide Alcana. Vide Aril. Vide Blasco Destada. Aguillo. Dangleola. Desquita. Ruy Xemenis Deluesia. Dalbarrazi. Vide Aluero. pags. pags. Destada.DE LA CRÓNICA DE JAUME I 127 Dagues. Vide Alarich. Lop Dies de Viscaya. Daril. Oaunes. Dagremunt. Vide Ramón Dampuries. Darenos. Deslaua. 368. Vide Agües. Dasi. Vide Alago. § 55o. Dalmau. Dalbalat.345. Dalcana. Dentenca. Datrosillo. Die$. Vide Ramón Jafa Dagremunt. Dalarich. Vide Asi. Vide Alcalá. . Vide Aguilo. Dalago. Daguilo. Dezlor. Datrocil. Vide Pedro Garces Delfaro. 16. pag. Vide Marti Peris Desquita. Vide Antillo. Vide Anones. Vide Albalat. Dalcala. Dezleva. Alarig. Vide Árenos. 370. Dalarig. Lop Diec. Dalmau de Crexel. § 63. Dalmau de Rochaberti. Vide §343. Vide Ruy Xemenez. Vide Johan Descarcela. Vide Ahones. Dantillo. 9. Vide Entenga. Diego de Viscaya (Don Diego). 17. Dampuries. Vide Joan Martínez Desleua. 524. Vide Angleola. i5. Vide Michel Peric. Datrosillo. Descarcela. 367. Delfaro. Deluesia. 348. Disor.

270. Elfa de Tortolles (dona). Dorrea. Dodena. Vide Ostalrich. Vide Berenguer Durfort. na7. pag. pags. Durgell. Eslaua (Ezleua). 178. Enrich.22 > Emperador Emperador de Constantinoble (Manuel). § 130. 8.. Dostalrich (duch). Vide Berenguer Dorriols. Vide Anrich de Castella. Vide Berenguer Dentenca. pag. § 227. Vide Andreu Dodena. Vids Guillem Escriua (Scriva). 462. pag. Vide Comte Ermengol Durgell. 442. Sanxo Martines Doblites. Bernat Guillem Dentenca. Escriua. Vide Barthomeu Esquerdo. 1711 § ll 9> I21 . Domingo Lopes (Domingo Lope?). Durfort. Comtessa Durgell. pag. 46. Guillem Dentenca. Almoxerif. Vide Sane. 170. Vide Comte Dodo. Vide Carcella. Vide Aril. Vide Nesparech (archabisbe de Tarragona).§2. 45. Esquerdo. Domingo de Fraga. 465. Vide Comte. Vide Gil (reboster del rey en Pere y després frare del Hospital). de Pomar. Erill. § 2. Vide Joan Martínez Deslaua. Dorriols. Vide Pere Ferrande? Dixar. . Escarcella. 128 REPERTORI D'lNDEXS Dixar. Vide Lionor (dona). 168. pagi- Emenda. 1 El Moxerif (rai? de Manorcha). Vide §43 6 407Domingo > Lopic. Dorta. Vide Exemen Dorrea. Doblites. Dodo. § 26. Esparech. Erf. Destarich. pags. Reyna dona Elienor. de Castella (Alfonso). Estarich. Dorta. Ermengol. § 47 Elienor. pags.

f-C ^jÉfaf -# 4- C pw * CODEX DEL MONASTIR DE POBLET Biblioteca Provincial Universitaria de Barcelona .na p v w^tlmtiCffetMft'líoanna iiaccGii bgaiinct f-ufanblafi d' \ \ .laília ánclate feuc<* Icé ©bies no luvlt k: &m abones fon awfta W5 fanfun't: loqual wuol ivclnc enlaina iáno:£infb6 acoquelcomécuuet cdatrm mcihx mclleumct: fio ctcuit ttfc citara e le* fue* o ai nos/ 20c no fo$ til qi¿Uft \xs otaes mis.Revista de Bibliografía Catalina III. concrcm que y nre tv to iau« i fine 4a qiicue «t tjnu la fea fevtnm oiic oui ([©nSe k w .c«U¿ifua nwrf iwcgar que plegásemos mea quey ycccatois quenos folíci'. Kmu íp J a tfcitciV mW q uen* ytonas Mítfrt queh teman.iftiewu4CiniKi oaua uiflAÍalut cu nía pflfon. ífaroíufaLmw queqiuyam< afon frfrl U» uaffltcs te eawgnwct que mal ufa Cuofcm bli que h uuntoiw <[elmeb inV feve: nono cafbgntáfat qneano* trngit&oon.1.firtJgimc»uc^nK8 nos flo ttgjdh cne.nc quiúifh$i frutyk caíhgnua loatíhgamct gi tce fvñv jNnntc tor attot can jf ^marib^móUMiua ywnu.«mvv alauem tinit 8 <p»m nícfcvoj ilni *ft quefob tett. no uolcb quenco pfertem entine ta cegin* cv totu cote*. cóplir cnlos nrfofcvtv. c. 128-129 ftiroimonícyozfait^ncmc quctvlcns ota ícsi moittc&aqucfkiprimula nolcb nfcfevo. f. pp. Cancélate que nos Ivutt cnt íioe . que monflem no acó kigncfiein coni pht: (|JM tanta lani^e quccl nos frut que tota toi ts fciviK? tnr cenoftus eiiauucbs ccfcvt CKpamula. "^^*^ ^»"ívm qtumnoJ p.i w yxcxts moitnls mee ucmals. Cibu qucla mil urca falongana tant que fimem aimrmicr cvltmesotees atufe que nos kimattfcúrostá ^ ¿ * Ganqiicuc^VaniügitcírcinaiuYcucoUTicaialtivlocJv.

.

229. 49 6 497. 457. 25. 5i2. pags. § 495. 367. 197. 387. § 226. 391. 497. 380.353. 407. 263. 524. Exemen Perec (Exemen Peric de Tara§ona. § «66. 548. 4°3.210. 264. 379. 20. Exemen de Foces. 406. Examen Dorrea). 255. 415. 322. 400. 99. Ezlor. pag. 29. 2 j 9. 522. V. 213. 456. Exemen Corneyl (Examen Gorneyl. 274. § 265. Nexemen Peres Darenos). 288. 390. 289. 415. 389. 199. 498. fill del rey. Exemen Perec de Tarassona). Xemen Pere? de Terga. 26. 46. 196. Fferran Sanxes de Castre (Fferran Sanxes. 149. 171. 267. i5. 220. io5. 16.3 28.369. 458. 18. 513. 46o. 414. Fferran Sanxe?. 304. 148. 228. 28. pag. 169. 295. 397. Exemen de Touia. 361. §343. 407. 303. 398. 166. Nexemen Dorrea. 263. 2 17. 483. 513. 323. 324. Vide Michael (frare). 2 16. § 12. 509. t 182. 399. Vide Nexemen de Touia. 254. 494. 355. 270. 55o. 408. 192. 392. Vide Pere Jorda Dexea. 5i 1.230.DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 29 Exea. 2 97-29 8 7 3 1 2 14. 322. 286. 370. $ 380. Darenos (Exemen Perig. 397. pags. 390. pags. pag. 20. 382. 287. 496. 63. 271. 2o5. 321. '» 328. 245. Fferran Dahones. Exemen Cornel). 5 16. § 17. 237. 287. 517. 227. Vide Bernat Dezlor. 306. 374. 281. pags. 5i5. 273. 278. 390. 318. pags. Exemen Lopec de Rigols. i5y » 252. Fferran Sanxis). § 12. Fferran Sanxec de Castre. 495.235. 3 8 °. 397. 523. 547. 398. pag. 417. §26. 168. pags. 241. 36o. 23I. 269. 286. 184. 381. Ffelip de Molina (don).495. 242. 179. 456. Exemen Peric. 226. 147. Exemen D01 rea (Iximen Dorrea. 2 15. 493. 372. 5o8. 381. 522. 400. Fabre. . 378. 517. 514. 98. Ffelip (rey de Fransa). 548. Exemen Pérez de Terga. 208.

de Ligana (don Fferis. Vide Pero Fferrandes Dacagra.130 REPERTORI D'lNDEXS Ferrandes. 360. 271. 23. 415. 240. 1 . 283. Ffortuny López de Cadaua). 182. 19. g 395. 362. pags. 328. § 17. 18. § 224. 522. 269. 226. 2 3»> 2 34> 265 - > » Fferric. pags. Fortuny Lopec de £adaua (Ffortuny Lopec de Sadaua. Ferrandes de Montagut. pag. 29. 345. 39. 400. Ferrandes Dnlbarrazi.460. 57. 239. Vide Pere Ferrandes Dalbarrazi. Fois. 287. 25. 27. 417. pags. 244. Fferran Perec^ Fferran Peric. 167. 242. 195. 2i5. Fferrando Peric de Pina (Fferran Peris de Pina. 20. Si. 327. Foces. 36. Vide Comte de Fois. Vide Sanxo Fferrandec. 258. 278. 361. de Pina. 459. 31. 271. Dixar. 32. Vide Pere Ferrandec. 242. 285. 5o. 457. 34. 269. 134. Vide Atho de Foces. § 133. 484. 341. don Ferric). 21. 335. 292. Vide Ramón Folch de Cardona. oncle del v rey). Ferrandec. Fferrando [don] (net del rey en Jaume). pagi- nes 41 1. 28. 213. 48. 294. 270. 277. 31 i. 3°4. Fferrando [don] (rey de Castella). 284. 168. Exemen de Foces. 220. 57. 241. Ffortuny de Berga. Fferrando [don] (Fferrando. 268. 192. 231. de Pina). 5o2. Ferran Perec. 5i5. 216. 546.6 > 226 22 7. 2o5. 495. 482. 204. de Montagut. 214. 196. 275. 552. 30. 456. 263. 32. 460. 238. 20. Vide Berenguer de Finestres. Finestres. 513. 52 219. 197. 166. 33. 241. 180. 286. . 37. 181. pags. Fortuny Lopec. Vide Pero Ferrandes. 240. 227. 336» 337. Dixar. 483. 338. 288. 495. 28. 315. 157. 496. i58. 35. 243. i5. 275. 237. 230. 22. 40. § 33» 8 4> »3 5 2. 417. 199.403. 274. 238. 458. 24. pag. 183. 12. 458. 233. 29. 198. Folch de Cardona. §403. 193. pag. § 494. 262. § 11. Ferrando Diec. 56.463. Fferrandes Dagagra. 525.

199. pag. Garcia Ortic. §456. 558. 476. § 129. Fuylalquer. 378. 92. Gomes. 324. 17. Vide Berenguer Gayra. Vide Pero Garces Delfaro. Vide Ramón de Gili. 525. 559. pags. Vide Sanxo Gomes de magan. Vide Johan Gil Tarin. Garces Delfaro. 410. Ramón Gaucelep (Gaucelm). Gomes de Balamacan. 420. Vide Alfonso (Alfer) Garcia. de Vera). 529. de Meytats. pag. Galceran de Pinos. pag. 325. 530. pag. Munyoz. Vide Berenguer Girart. Gil Tarin. pag. § 407. §230. § 360. 393Gasto. Gaucelm. Vi Je Johan Gayta. 456. 351. Vide Miquel Garces. Garcia Perec. § 28. 193. Garcia Almorauis). 57. Gayta. § 324. Garces. pags. Ffrontera [en]. Gaucelep. 198. 351. 194. §33. i5o. § 517. § i5.DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 3 1 Frederich (germá del rey de Castella). Gayra. Garcia Ortis de Sagra). 388. Gili. 498. 61. 323. pag. de Castayla. pags. 48. 557. (Garcia Ortis. Garcia de Vera (G. §9. 35 § 323. Garcia Dorta. pags. § 34. 552. García. 352. pags. Gil don (germá de Pelegrí Datrocil). § 146. Garcia. Vide Pero Gome^. Gil [Erf] (reboster del rey en Pere y després frare del Hospital). Garcia Romeu (fill). Gil Sanxec. 177. Bala- . Vide Nuc de Fuylalquer. 353. Vide Johan Garcia. 141. 274. V. pag. pag. 23. Girart. pags. i5i. Garcia Almoravit (don Garcia. Garcia Peric. §369. 1 . pag. 487. Garcia Romeu Lobo (pare).

62. 139. 56. 48. Vide Pere Grony. 189. Gil Dalagó). Guil Garces(Gil Garces). pags. 34. 70. 141. 33. 2o5. § 141 Bardoyl. 38. (G. 1 Guillem Guillem Guillem Guillem Guillem (en). 43» 44- Guerau de Cerueylo 125. §92. 226. 5o. 69. Gonc. 30. 397. pag. § 544. 69. 16. 5 18. Grili. Gudar. pag. 126. §75. § 20. 16. pag. 32. 121. 63. § 9. 28. 90. 120. pag. pags. pag. Vide Pere Guilabert.. Gosman. 449. § 545. 65. Guerau de la Barca (Garau de la Barca). de Cardona. 45. §3 5 >3&. 60. . Boy. 547. pags. Mestre del Hospital en tota Espanya). pags. 68. 330» 33 5 >§ 2 96. pags. 520. 157. 72. 92. Guillem de Cerueylo (pare d'en Guerau). 59. 64. i5. 29. 43. 78. 63. Guil Dalagó (per altre pags.472. Grony. de Cerueylo). 471. Guilabert de Cruyles. 62. Guerau de Cabrera (en Guerau). 36. Vide Bardoyl.aluo Perero (portugués. 36. 98.§480. Guillem de Ceruera(G. 329. 503. Vide Assalit de Gudar. 72. § io. 109. pags. Gregori X. pag. 65. 29. 45. 18. 157. nom Mahomet. 74. 470. Gonsaluo Pereg. 20S. § 8. § 22. 141. Baldoui. pag. 26. pag. 37. 70. 57. 35. 18. 64.481. 22. 41. deServera).43. Gui §446. Vide Johan de Grili. Vide Pere Gosman. de la Vespa (mestre de l'Hospital). § 37. Guilabert. 40. § 60. pags. pags. 14. 522. 75. 61. 132 PEPERTORI D'lNDEXS Gomes de Luna (don Gomes). § 523. 65. 64. 73. 227. pag. 73. Guillem de Castell auli. 77. . 304. § 380. Gon?albo Ivanyes. 75. pag. §477.41. 180.47.

143. §2.). 109. 141.64. 367. 377. Guillem de Puyo (fill). 35. pags. 47. 57. 126. 17. Guillem Dasi.DE LA CRÓNICA DE JAUME I I 33 125. 68. 63. 337. Guillem Daguilo (G. 72. 295. io5. 94. 53. 100. § 9. 78. 21. pags. 26. 82. § 16. Guillem Escriua (G. Daguillo). 18. pag. 364. 46. 279. 75. 270. 141. § 56. 49. 56. § 125. 23. 1 $ 235. 67. 399. 61. pags. 16. 236. 37. i58. 488. 266. 223. pag. 77. G. Guillem de Muntgri. 73. pag. Muntcada. 40. de Pueyo. 125. 145. 16. 85. 28. pag. 84. 3 6 20. 142. Guillem de Monteada [don G. 219. 353. pag. 7. 279. 96. 1 37» 39' 4<>> 48. G. 343. 5i. 63. 385. de Poyo. 226. 249.Sasala). 43. 108. Guillem Dentenga (fill d'en Bn. de Puyo. 61. 102. 204. 297. 77. 173. 382. 262. 26. 265. 65. 76. . pag. 12. 62. 358. Vide Berenguer G. 11. Scriua). pags. 126. Guillem de Montpestler (fill). Guillem Perec de Taragona. G. de Muntcada. de Clarmont). 104. 88. Dentenca. pags. § 34. 36. Guillem de Puyo (pare de aquest G. § 5oo. 34. 35. 92. pag. 61. 9. 235. 222. §47. 263.§ 9. Guillem de Montpestler. 33. 328. Dentenca. . qui era ab nos quant fayem aquest llibre). 24. ' > 2 9> 3°' 3'' 3 2 33» 34' 3$. 91. 45. 5o. Guillem Dentenca. 3. pagines 8. 92. G. io5. 103. de Municada] (fill den Ramón). 392. G. pag. 90. pag. 367. 92. Guillem de Clarmunt (G.4. 27. 93. 108. pag. 80. Guillem Dangleola. 255. 10. 66. § 274. § 5. Guillem de Montredon. Guillem Dalcala. 63. 78. 220. 59. pags. 374. § 64. 58. § 204.. 306. 56. 64. Guillem Qasala(G. § 10. §9. Guillem de Mediona. 1 1 . 278. Guillem Dorta. Bernat G. §381. pag. § 4. 19. 22. 96.

pag. 423. 53. §9. Guillem de Rosselló. Guillem de Sales. 1 15. 10. 13. 522. 5i. 424. Guillem Saguardia. 63. Jacme [Jayme] (infant). i > 435. 535. 64. 47. 503. 446. pags. 517. . rey. 70. Dixar. Gurp. Guillem R. § 70. 1 12. 125. §34. pags. pag. 482. 425. 141. 448. 547.498. 104. Jacme Dalarig (Jacme Alarich). Guillem de Torroela. 5 18. § 544. 449. io5. §9. 422. pags. III Innocent Ixar. Vide Pere Fferrandic. 84. 523. Huc(comte Dampuries). pag. 1 14. Guillem de Rajadell. §425. Ibanyes. 549. Haquem. 49. Vide Abu Yahya (Haquem). 433. pag. § 524. 249. 88. §409» 4 l5 419. 389. Guilleuma de Casteluiy. (Innocent). 1 82. 432. 69. § Ivanyes. Vide Iuanyes.452. § 4. j. pags. 61. pags. 504. Huc. de Rochafuyl).134 REPERTORI D'/NDEXS Guillem R. 468. 96. 78. jj^ 81. 452. Berenguer de Gurp. i en pagina primera del llibre en la darrera. §476. la Jacme. 59. Vide Arnau de Gurp. pags. 472. 106. pag. Vide Pon? Huc (frare del comte Dampuries). 563. § 41. fill del rey de Navarra). 566. 427. Guilleumes [Sire] (Siri Guilleumes. § 204. 533. Guillem de Rocaful (G. 405. Ifantilla. pagina 17. pag. 85. (germá d'en R. Vide Gonsalbo Ivanyes. (pare d'en Guillem de Monteada). de Muntcada). 92. Vide Pone. 473. Guillem de Tor1 roela. pags. 490. 446. 532. 259. § 5. § 2 7. 483. 134. 64. 17. pags. 429. 18.

Johan Dacre. pag. pag. Vide Pere Jorda Dexea. Johan Descarcela. cirurgiá del rey). 1 Jonqueres. - . 102. 424. pag. 5 517. Jorda Dexea. pags. pags. . 130. 42. frare (Johan Descarcella. 134. pags. 70. 546. pagines 449. Vide Pere de Jenoua. 77. 175. Juliana (na).§ 538. 25i. § 126.. 532. §540. Barbera (Ja?pert). 295. 16. §41. . Johan Gayta (cardenal). 1 519. > del rey). Johan de Grili.pert de 1 Jacme Saroca (sagristá de Leyda y notari §5o5. §71. 1 Ladro (don). Vide Thomas de Jonqueres. Johan (mestre. Ladro [don] Lara. 48. § 33. 488. 25. § 4. Jac. § 414. § 504. 49:. §446. 491. Jaía Dagremunt. 61. § 37. pags. 84. 18. § 530. Johan Xico. 504. pags. pags. 5i 1. Joffre. 16. 57. 5og.albes deLara. § i5o. 12.. " -— I 1-^ I 35 - pags. pag. 499. 425. io5. Johan Rixo. Johan Garcia. § 495. 535. 5i2. 9. Johan Perec. § 524. § 73. pags. 1 . 5 13. Vide (fill). pags. Joan Martínez Dezleva (Johan Martínez Deslaua). 28. 5 5. pag. Vide Ramón Jafa Dagremunt. 47 § 480.63. 113. 116. —. 29. 33. pags. 34. 33. 49. Karles de Napols (rey Karles. 88. 541. 65 6 9Jaches Sans (en Jaques). §21. de Basta. 52i. Nuno pag. . Gonc. pags. Joftre de Rochaberti (Joffre de Rocaberti). pags. Johan Gil Tarin (Johan Gil). r 1 . 25o. 483. 494. 198. 57. Jenoua. 107. pag. § 499. Frare Johan).82. Karles).DE LA CRÓNICA DE JAUME -. 123.

433. Vide Exemen Lope? de Rigols. § 17. 433. Linaria. pag. 428. 390. Rodrigo de Licana. 402. 440. Vide Guil Dalagó. 429. 13. i5 1. 417. I36 REPERTORI ü'lNDEXS La Vespa. Luna. 484. 384. Vide Domingo Lopi? de Pomar. 199. § i5. pag. Ma?a. §416. 423. 140. Lop Xemenic de Luzia). Vide Pero Lopis. Regina dona Lienor). 193. 416. 63. 411. pags. Lop(rey). 423.8288. pags. 379. 23. Lopi? de Pomar. 188. Pero Ma?a. 324. § 361. § 138. 424. 427. . Vide Artal de Luna. 258. Lope? de Rigols. pag. Vide Fortuny López de Cadaua. Luzia.2 1. pags. Lopes. Mahomet Auingalip(Mahomet). Lionor [dona] (Reyna dona Elienor. Vide Domingo Lopes. 5. 8. Gomes de Luna. i5. Vide Nuch de Malavespa. San? A?nares de Luna. pags. 29. 428. Manuel [don] (germá del rey de Castella).. Lope?. 432. pags. 186. 418. 28.368. Sanxo Martínez de Luna. 132. Mahomet. Vide Marti Lope?. 299. 83. 7. § 2. 480. 18. Leyda Vide Pere de Leyda. 24. 495. Vide Miquel de Luzia. Vide Gui de la Vespa.410.424. 25. 36. Vide Ferris de Li?ana. Lop Diex de Viscaya. Lopis. § 17. 417. Mahomet (Mahoma). §21. López de Cadaua. i5o. pags. 427.412. Vide Pero Lobera. 471. § 371 372. Vide Blasco Ma?a (Massa). 104. Lois (rey de Fransa). Pere Martinez de Luna. 36. pags. 14. Lop Diez). 422. 28. 146. Lop Xemenis de Luzia(Lop Xemene? de Lusia.413. Lop Daluero. Lop Diec (Lop Dies. 345. Manuel (emperador). Lobera. Malauespa.

§ 224. pagines 268. pag. Vide Guillem de Mediona. Marti Peris Desquita. Vide Pere Martínez de Luna. María [mare del rey] (reyna dona María). 428.»ag. ii. pag. Vide Ramón Marti. 10. Marti de Peroxolo. § 79. pag. Marti Perec. 464.DE LA CRÓNICA DE JAUME I I 37 March. pags. Marques (clergue). Miramamoli. 377. Vide Alfonso de Molina. Marti. § 26. §472. 235. 3 § 273. 13. Vide Ramón March. Mataplana. Vide Nuch de Mataplana. Miquel Dagues (Daguas). 554Miquel de Rada. 402. 7. del rey en Jaume). 12. 3. 16. 469. Michael Fabre (frare). 227. pags. 466. 527. pags. 46. Miquel Peres Dalago (Miquel Perig). 44. 463. Molina. Vide Pere Martel (Martell). pag. Vide Ramón Marquet.4. pags. § 26. Marques de Proenca. Miquel Garces.470. pag. 14. pag. 271. Mestre Johan. 46. §2. Vide Johan Martínez Dezlaua. pag. 1 1 1 . Justicia d'Aragó (Martinec Peres). §467. Sanxo Martínez de Luna. Marti Lopec. . § 226. Disor. Vide Sanxo Martínez Doblites. 16. 410. Michel Peric. Vide Johan. Miquel Perec. Martínez Doblites. § 9. 462.. Marquet. 416. Meytats. Vide Alfons daragó. 269. § 189. pag. § 69. § 27. Pere Sane de (filia María [dona] Martel. 465. 127. Martínez Dezlaua. 418. . 52. Miquel de Luzia. Mediona. § g. § 393. pags. 395. Martel. pag.471. Vide García Pérez de Meytats. Martínez de Luna. § 30.

Nartal. 144. Vide Atbran. Vide Sanxo Fferrandec. 19. 373. Ramón de Muntcada. Vide Compte Ermengol. Montpesler. Monteada (Manteada). pag. REPERTORI D'lNDEXS Montagut. Naya. 378. Vide El moxerif. Narnau. Muntlaur. 374. pags. lalquer. Vide Sane. Muntagut. 3^3. 107. Vide Gil Sanxec. Nuc Fuylalquer. de Montagut. 3^4Nicholoso. Vide Simón de Monfort. Vide Artal de Luna. Nalart de Balari. 237. Vide Nuch de Muntlaur. Nandreu Dodena. 375. j - * * **» . 5i. § 157. Moxerif. archabisbe de Tarragona. Muntgrí. Vide Arnau. Natbran. Ramón de Muntcada. Nanrich. Vide Bertrán de Naya. pags. pag. § 359. Narnau. Nandreu. Nexemen Perec Daranos. Vide Audreu. Vide Guillem de Monteada.49. Nermengou. Montredon. Vide Arnau de Torrelles. Vide Exemen 11. de Munyoz. Pere de Monteada.§ Peric. Montfort.138 . Vide Anrich. Nines. de Mora. Guillem Ramón de Monteada. 175. pags. mestre de l'Hospital (Nuch de FuyNuch de Fuylarquer). Nexemen de Touia (Nexamen de Touia). i57. 2o5. Da- renos. Vide Andreu Dodena. 30. §3^2. Vide Guillem de Montredon. Vide Comtessa de Nines. Mora. Nesparech. Guillem de Montperler (fill). Muga Almorauit. 80. Vide Guillem de Muntgri. Vide Alart de Balari. Vide Berenguer de Muntagut. Vide Guillem de Montpesler. Munyoz.

92. 96. 53. 67. pag. 192. 37. 34. 122. Odo. 485. 93. 174. pags. § 63. de Gorman. '9 8 - Nuget. pag. 318. 136. pag. § 495. . Odena. 32. Sane. 141.257. Ortic. 328. 101. 5o. mestre del Temple. 552. 299. Vide Dostalrich (duch d'). pags 17. 20. 7j. Palanzi. 36. io5. 457. 138. 297. 436. 149. Vide Guillem Dorta.374^95. 24. 311. 142. 3 r. Orta. 30. 40. Nunec. Oliuer [en] (Noliuer). 22. 369. 119. 85. 26. Vide Berenguer Dorriols. 107. § 429. 80. 67. 496. don Nuno.. 456. 10. 109. pag. Orriols. 161. 17. Palegrí (Palegrí Daones). Palialogo (emperador deis grechs). 128. 295. 104. Vide Garcia OrtÍ5. 35.DE LA CRÓNICA DE JAUME I I 39 242. comte JDampuries. 120. 127. 66. 145. 255. 47. Nuch de Mataplana. pags. 160. 346.. 125. Vide Palazi. 61. I97. 114. 522. 449. Vide Exemen Dorrea. 96. § 9.§ 16. 525. Orrea. 77. 98. de Gorman. 368. 483. 70. % 482. Vide Pere Palazi. 74. i5i. Dorta. 63. 524. Ouieto Garcia. 33. pag. 99. 549. 143. 89. 109. 123. 121. 3 5 3- Nuch de Malavespa. 94. Nuno Sanxes [don Nuno] (fill del comte don Sanxo). 124. 64. 147. 473. . i5o. 84. 237. § 345. 87. 102. 243>§ '9 2 . Nuno Goncalbes de Lara (Nuno Goncalue*. 1 io. 484. 21. 18. 523. 78. Vide Pere Palau. 65. 60. 281. 3 19. 106. Vide Andreu Dodena. § 9. § 446. 108. Arnau Palanzi. Ostalrich [Oltalrich]. Palau. 83. 272. 148. 109. 76. 27. 125. 59. Vide Pere Nunec. pags. 547. Vide Comte Dodo. Nuch de Muntlaur. 98. 55o. 103. pag. 88. 5 1.

448. Vide Ramón Patot. frare. pags. 519. Pere [don] (rey). § 523. 3'i 32. 401. 427. 5o8.525. Pere Ferrandes Dalbarrazi. 504. i. § 109. Narbona). pag. Pelegrí Datrocil (Pelegrí Datrossil. 473. 1 . § 386. 344. Peraxens.67. . pag. pags. 296. Pere [en] (infant don Pedro).30. pag. 531. 452. de Monteada). 322. Pelegrí DatrosiPelegrí Datrosil. 41 § 25. 349. 22. 522.312. 565. 35 354. 435.§ 13. 1 . 3.311. § 12. Palegrí). §25. 23. 564.29. 52. Pardo. 25. 55o. 552. 30.310. 61. 524. 34»> 342. pags. i5. Vide Berenguer de Palou. 452. 474. 546. 301. Pere Bonifaci (Pero Bonifaci). 318. 52 1.534. § 34. 23. pags. 335. 454. § 8. 548. 10. R. 314. Pere de Clariana. 503. 432. Patot. 453. 329. 20. 423. Vide Aznar Pardo. 545. Pascual Monyos. 16. 56o. 347. 3 11 § 273. 33. 524. n. §295. 52 524. §3«7Pere Dalcala (Pere Alcalá). 12. §316. 468. 549. Pelegrí de Bolas. . 5o6. 6. 55o. 20. 5o. Peralta. Palou. 13. 425. 535. 552. Vide Ali de la Palomera. § 15. pags. §415. 160. 26. §260. 483. 2 . Pere Dalbalat (archabisbe de Terragona). pag. Pere Dalcana (frare). 460. 5. 56i. Pere (fill d'en G. Vide Ramón de Peralta. . § 490. 525. 546.523. llo. 547. i5.pags. 27. 55 1. 463. Pelegrí. 527. 42. Pere Cenre.424.140 REPERTORI D INDEXS Palomera. pag. 446. pags. Pere Aunel (archabisbe de 1 . pag.313. 429. pag. 478. 1. 328. pag. 47. pag. 14. Pedro de Portogal. 348. 493. 346. 319. 419. pags. 20. 330. Vide Berenguer de Peraxens. Pere Auger. 345. 55 Pere de Berga. 304. 109. 327. 57.

Pere R. de Gorman (P. 453. rey). §481. . 282. pags. § 341 1 1 3. 77. 5 5. NunecJ. pags. § 149. Pere Sans (Pere Sans. 494. Peres de Pomar. 477. § 5 1 1 de Leyda (frare). 416. 437. 472. 496. DE LA CRÓNICA DÉ JAUME I 141 Pere Ferrandeg Dixar (Pere Fferrandis Dixar. pags. . Vide Johan Peres de Basta. Dalago. 489. pags. Pere Pere Pere Pere Pere Pere Pere Pere Palau. de Jenoua. pags. Martines de Luna. pag. 68. 410. de Monteada. de Basta. 436. § 22. 403. 88. 558. Martel (Pere Martell). pag. 365. R. Peres. 247. Pere Remires. 495. Jorda Dexea (P. 227. § 236. 429. 164. pags. Peres de Tarasona.). Peyronet (frare). Pere Gosman (Pere Gorman). Pere Pere Pere Pere Pere Pere 2 1 Guilabert. 472. pags. Vide García Peres de Meytats. § 245. Jorda). Pero PeresPerec. pags. pag. § 40. 78. 446. § 54. pag.. 166. Pere Ximenic de Valterre. § 5 3. pags. 546. notari del rey). Pérez. 275.7. pag. Miquel Peres. Vide Miquel Peres (Peric)Dalago. pag. 19. 449. 4^3. 52 Palazi. §471. 210. 237. 291. 211. § 401. Martínez (clergue). Nunec. 529. § 229. § 180. 432. . fill del §446. Perec. pag. 1. 554. Pere Sane de Martel. Grony. § 4 2 4» 425. 449. pags. Vide Sans Peres de Pomar. 280. § 394. 273. 527. pag. 436.Vide Gonsaluo Perec. Peres de Meytats. 465. Vide Alvar Perec. Guillem Peres de Taragona. §47. Peres. 433. § 48 1 de Queralt. 417. 414. § 399. §429. 293. pag. 38. pag.Vide Marti Peres. Vide Exemen Peres de Taragona. pag. de Tortosa (P. 313.

47 1 1 Pero Pero Pero Pero Pero 1 . pag. 272. 58. 167. pags. 3 8z 49 1 5*2. pag. pags. 364. § 103. (Pereg) Darenos. 179. § i5. 270. 266.401. 32. 26. Pero Fferrandec Dacagra. Guillem Peric. 25. 25. pags. 63. 183. 233.295. 236. pags. 192. Pero Corneyl).5 7> . 65. 237. 48. Pero Ahones (Pero Aunes. 27. 5o. 364. 196. 263. pags.220. nes). Peric.416. 322. 16. 157.. 242. 23. 33. 315. Desquita. 267. Vide Fierran Peric. 23. > 281. Pero Aones. 94. 548. 30. 26.222. § 467. 25. > . Pero Dalvero. 34. Garces Delfaro. 179. 340.86 2o8 2 3<>> 2 63> 32 J > > . 20. 504. 57. Pero Pereg (Pere Pereg). >33> '3 6 '37. 49» § 12 J 5. Perero. 36. 20. pags. (Pero Gomes). 252. 24. 16. 117. 271. 35. 34. Gome*. Desquita. 319. Pero Ferrandez (Pero Fferrandez Dagagra. 281. 228. i5.232. Peric. 21. Pero Cornel (Pero Cornell. § 14.205. 25. 28.287. 2 73> 2 74> 3°6. de Pina. 226. 229. Pero Ferrandes.223. pagines 25. 27. 21. 22. > 22. 181. 197. 267. 37. § i5. Vide Marti Peric. 20. 194. 37. Pero Fferrandes Dagagra. 21. 120. i52. 205. pags.286. 143. Lopis de Pomar. 269. 37. 328. § 60. '$3. 38. 465. 186.364.225. . 35. 462. de Pina. Vide Garcia Peric. § i5. 245.226. 177. 27. Vide Xemen Perec. Pero Ferandez. J42 REPERTORl D INDEXS Perec. 39»4 2 >43>44>45. 227. 234.4 6 > 47. de Castayla. de Terga. 56. 382. Peric de Castayla. Pero Fferrandes Dacagra. 14. § i5. 31. 201. 235. 121. 232. Maga. 92. Pero AnoPeric. Lobera. 311. 28. Darenos. 25. 75. 22.189. § 12. '3'. 241. 230. 180. 547. don Pero). 303. § 129. 274. 3>9> 34** 34$. 36. io5. 239. 141. 29. 265. 164. pag. 4$. Vide Gongaluo Perero. de Terga.190. Vide Exemen Peric. 65. 26. 187. 99. 25. 199. Darenos. i85.

456. 108.277. de Copons. Pomar. §272.84. Vide Berenguer de Pugvert. pags. 282. pag. de Pomar. 457. pag. fill) Rabada [don] (en Rabassa). Marqués de Proenca. § 47. 66. 3'9i§43. pag. 227. Pone G. 329. Peyronet. § 473. Vide Guillem de Rajadell. 106. pags.63. Abulphamalet (Raic Abuamalet. Pone. 78. Puguert. Vide Domingo Lopic. 315. Vide Guillem de Puyo (pare y Queralt. 69. 312. notari. de Pina. Ramón de Calassans. 71. Vide Fierran Peric. §73. pags. 317. 104. 272. § 37. Plegamans. 310. Ramón Berenguer .44» 269. 49. Rajadell. §29. de Pomar).43Proenca. pags. 466. 274. Vide Pere Peyronet.279. Dager. Ramón Beceda.41. 304. § 38. Ramón Alamany (R. §32. de Torroela. 1 § 296. Peroxolo. pag. 308. pag. 125. 42. 11. Vide Martí de Peroxolo. 74. 543- Pone Huc. 281. 141. Pinos. Pina. 34. 5 17. Raic. pags. Alaman). 128. Vide Pere de Queralt. pagina primera i ultima. 72. Vide Galceran de Pinos. Puyo [Pueyo]. pags. 73. 31 1. § 21. 65. Raic Abulhamalet). 77. F26. 92. Raic. 80. Prohet (en).64. Vide Miquel de Rada. Vide Ramón de Plegamans. 55. 118. Pons de Cabrera (en Pons). 336.DE LA CRÓNICA DE JAL'ME I I 43 Pero Pomar (P. pags. 5 1 . 66. Rada. 3 9. 72. Pero Pomar. 180. Pone Baldoui. Vide Comte de Proenca. 311.

414. 108. i57. pag. 18. § 45. Ramón de Plegamans. 536. 64. Ramón Jafa Dagremunt. 55o. 61. Ramón Sámenla.446. 474. pags. 5 1 1 1 pag. pag. 492. 57.60. § 490. 419. pag. 39.144 REPERTORI D INDEXS de Canet. § 547. 96. 60. 403. 28. de Vals (canonge de Leyda). Ramón Dampuries. §491. 374. § 547. pags. 145. 205. 467. 32. 202. 409. § 117. § 154. 525. 94. 544. 290. § 490. 61. 126. 78. 487. 546. 1 Ramón Ramón Ramón Caueyla (comanador S 258. 61. § 17. § 484. 325. 475. 478. Ramón de Gili. 108. 59.422. 70. 37. § 106. 552. 524. 93 399>4<>6. Ramón Raboster. 419. 39. pags. 480. 406. 56. de Cardona. 49'» 492. Ramón Ramón de Serra 1 [lo jove] (comanador del Temple). 62. 449. 6/. § 65. 98. § 34. pag.46. 326. 74. (de Muntcada). 65.46.47. pags. 299. 166. 41. 58. 392. §34. 401. 100. § 35. 75. Ramón deMuntcada(Ramon de Monteada). pag. 383. pag. 67. 299. 101. 56. Martí (frare). 48. 63. Ramón Patot (maestre del Temple). 76. 33. fill d'en Guillem de Cardona). 67. 146. § 10. 387. Ramón March. 35. 76. 104. 547. 479. pags. 41. 522. 69. 52i. 476. 63. 166. 62. Ramón Gaucelep (Ramón Gaucelm). 35. 522. pags. Ramón Riquer.291. 63. § 106. 103. . 56. Ramón Folch. 46. § 36. Ramón Folch (Ramón Folch §97. pags. pags. 75. pag.63. 546. pags. 67. de Cardona. pag. Ramón Ramón 61. 54. Ramón de Serra [oncle] (comanador de Montsó). 49. 29. 480. § 34. 66. 143.45. Ramón de Peralta. § 258. 77. pags. Daliaga). 474. pag. io5. 5o. 2 12. 520. 70. 5i8. 100. 109. 514. pag. Ramón Marquet. 522. 143. pag.

316. 180. 213. ¡99. i5. Rey de Xipre. Ruy Xemenez (Ruy Xemene$. 349. g 8. Vide Qaroca. 347. 341. i5j. 121. 74. Ruy Xemenis Deluesia. 22. 142. 48. pag. 230. Remire9. 1 1 . 84. pags. 188. 85. Vide Alaman de Sadaua. 93. 255. 108. 346. 482. Vide García Romeu Lobo (pare). § 3 2 9> 33 2 - Regordana (Rigordana). 274.2-8. Rotlan. 135. 5o. Rochaberti. 297. 127. 52. pag. Joftre de Rochaberti (Rocaberti). 104. 34. 133. 31 1. § 38 63. 140. Vide Dalmau de Rochaberti. Ruy Xemenis. 138. § 133. 355. 80. 32. «46. 5 6. 104. 26. 333* 3^4> Rodrigo Ortiz. 126. Vide Johan Rixo. 468. 200. 6. 12. Vide García Romeu (fill). 497. 66. 102. Robio.ana (Roderich Ligana). 355. 106. 147. 2 1 8. DE LA CRÓNICA DE JAUME I 145 Rayz Dalgezira (Rais Dalgezira). 10 . 36. 20. 97Rey deis Tartres. 26 . 3«9> 320» 3 2I 3 2 7. pag. 35. § 61. Roca. pag. 1 pags. 382. 357. 66. 358. 16. § 9. §64. '57. 76. 78. 1 06. 33. g 476. 134. Ruy Xemenez de 1 Luzia). Romeu. Vide Pere Remirec. Rey de Franca. 64. 49. 136. . 25. 29. Rosselló. 86. 122. 54. pag. 198. 55. pags. 245. Vide Guiliem de Rocaful. 57. Rey de Mallorques. Sadaua. 3 18. 5 § 53 Ricart (cardenal). 496. pags. 317. 348. ior. 79. 125. 24. 30.. 472. Vide Guiliem de Rosselló. Romeu Lobo. 5 i 4. pags. 239. 124. Rochafort (Rocafort). 186. Vide Berenguer de Regordana. 5i5. 2o5. 5. 1 1 23. 14. 120. 194. 167. § a i . 137. Rixo. 350. 21. Rodrigo Lic. 87. § 538. pags. 194. Rocaful. Vide Arnau de Robio. 75. 129. 243.

Sasala. 14. § 223. 194. 8. § 393. Sane de Martel. Sent Vicent. § 141. Sales. 22. 483. pag. 473. Sanxa [dona] (regina. 396. Sane de Mora. 7. Sans. 148. ¡9. pags. Sane. 466. 186. Sanxes. Vide Berenguer de Sancta Eugenia. Saroca. 14^ REPERTORI D'lNDEXS Saguardia. § 138. de Montagut (Sanxo Fferrandez). Sanxo Martines Doblites. de Pomar. 483.. Sanxo Gomes de Balamacan. pag. 189. pag. pags. avia del rey en Jaume). Vide Ramón Sámenla. pag. Sanxo [don] (rey de Navarra y pare de l'altre don 1 Salamo (don). Sanxo [don] (fill dei rey en Jaume. Sanxo [don] (fill del rey de Castella). Vide Jaume Saroca. § 4 Sancta Eugenia. pag. Vide Gil Sanxes Munyoz. pag. 68. Vide 1 Sanxo). Vide Nuno Sanxes. §473. 177. 46. 69. § 12. Vide Fferran Sanxes de Castre. archabisbe de Toledo). §495Sanxo (comte don). pag. pagines 7. 70. Segarra. Vide Jaches Sans. Sanxo Martines de Luna. Sane Acnares de Luna. Pere Sans. § 138. §118. Vide Ramón de Serra (oncle y jove). Vide Berenguer de Sent Vicent. § 129. 484. Vide Pere Sane de Martel. Vide Arnau de Segarra. pag. . Sanxo [don] (rey de Navarra). 20. Sanxes de Castre. pags. § 26. 186. 196. Sanxes Munyoz. Guillem de Sales. 379. Sámenla. Vide Guillem Saguardia. pag. § 393. pags. § 2. §11. Sanxo Fferrandec. Vide Escriva. 146. pags. 410. 410. Perec. Sanxo (comte de Roselló). Sane Dorta. Vide Cásala. § 474. ¡93. 467.14. 266. Scriua. Serra. pags.

Seyt. ai. 7. Vide Cervera. 12. 216. 137. Terga. pags. 11. Vespa. 136. 168. pags. Seyt Abuzeit (Laceyt Abuceit. Vide Elfa de Tortolles. Vide Xemen Pereg de Terga. Tornamira. Setxi Abenferri. 26. Vide Comtessa de Subirats. Vide Arnau de Torrelles. 497. § 84. Vide Berenguer de Sesposes. 1 Simón de Montfort (comte Simón. Tortolles. Sesposes. Vide Gui de la Vespa. Vide Johan Gil Tarin. § 5ii. 41. 1 5. Tortoseta. Urrea. Tortosa. 5i6. o. pag. Tholosa. Vide lixemen de Touia. § 466. pags. (micer). pags. Thomas de Jonqueres. 1 . 9. Vide . Vide Orrea. Urraca [dona] (regina de Portugal). § 8. pag. 9. pag. § 12. § 393. Torroela. Vales Dantillo (Vales). 468. Touia. Teresa (dona). 1 6. Vide Guillem Perec de Taracona. 378. 28. Tarín. Vide Pone Guillem de Torroela. Vide Exemen Perec de Tarassona. Qeyt Abuceyt. pags. § 25. Subirats. 16. Umbert 463. 1 1 1 1 Taracona. Azeyt. pag. Vide Pere Ramón Tortosa. 85. Vide Comte Tholosa. pag.DE LA CRÓNICA DÉ JAUME I 1 47 Servera. 8. 360. Vide Comte Valari. § 17. §4. 134. 41c. Sayt. Torrelles. Tarassona. 314. 494. 513. Vals. Ramón de Vals. Vide Abenferri. §5. Soyrot (mal nom). 46 Urgell. 43. Vide Balari. 495. Simón de Muntfort). 183. 166. Comtessa Durgell. 2 14. 276. 20. 34. Durgell.

INDEX DE NOMS GEOGRAFICS Acde. pag. 5 12. 43 377. pags. 388. Vide Rey de Xipre. 533. pags. 163. 5 1 1. § 218. § 18. §349Alacant (castell d'. 22. § 307. 1 . pag. 411. pags. 370. Vide Bertrán de Vilanova. pag. pags. § 188. 157. 425. pag. pag. § 531. 394. 393. 74. 37'. pags. 456. 2o5. 478. Acre. Agremunt (Agremont). § 482. 410. Alago (Alego). 49. 37. 5o6. Agreda. 482. 339. § 45. 261 . Acuer (pleyt d'). Alaquant. pag. § 393. Xemenis Deluesia. Vide Lop Xemenic de Luzia. Vidal de Candes (bisbe de Osea). Xech Abohehie (Retabohiche). 131. 422. Vide Ruy Xemenis Deluesia. 455. Vide Diego de Viscaya. 75. 420. vila). Viscaya. Vilert. 430. 415. Alayas. 26. §489. Vide Rey de Mallorques. § 93. Xemenec (Xemenig. 419. 492. Alarch. 1 13. 36. Xipre. Xico. pags. Albalat. 454. 179. 473. Xemen Pereg de Terga (Triergua). Vide Bernat de Vilert. §98. 494. 322. Vide Bernat Vidal. § 286. Agües (Agnes). pag. 394. Albarrazi. § 21. 35. 148. 234. pag. Xemenez. 37* § 349Aiaro (castell d').Í48 REPERTORI D'lNDEXS Vidal. Xemenes) de Luzia. 429. 4-0. § 16. » . 28. 456. Xuaip. 29. Vide Johan Xico. Vide Ruy Xemenez. pags. 142. Vilanova. 455. pag.

528. pags. pag. 523. 248. § 343. 390. pags. 87. 535. 329. pags. Alcalaten (cova d'). 388. 92. 528. Castell dalmicre. § 5o2. 202. 187. 564. 235. 173. 399. 154. 437. 556. pag.431. 237. 137. 414. § 28. 455. 366. Albelda. § 189. pag. 437. 1 Almudayna s5 (porta d'). 227. pag. pag. 93. 558. 388. 56o. pagines 75. §45. pag. 135. 436. > Almansa. 367. 56i. 313. 245. § i25. Algeros. 40Í. § 133. 253. Vila. 555. 418. 531. 140. § 5j. 289. 72. 5oo. pag. 503. pags. § 56. 262. 91. 254. . 142. 234. pags. Almerug. Pug Dalmi?ra.$43°> 43 2 Alcocer. 65. 86. 33 2 333) 5 17. 2o5. 98.474. § 2 19. 343. pag. 180. 52o. 330. Almeria. § 188. 243. 294. 416. § 455. § 28. 389. § 460. 288. pags. 16. 166. § 33. 267. pags. 394. Alcani9. 233. 5i8. 566. d'Aimennar. Alfandech (Val de). Alfambra. 376. Castell de. Vila). 358.472. § 192. 254. 244. 2o5. pag. 290. 291. 210. 1 36. 224. pag. 438. 296. 49. 534. § 130. - Alcoleja (Alcolesa). Almudeuar (Almudeuer). 237. 370. 356. 191.430. 1 Alcanada. 272. 338. Alcarras (Alcarrac). 439. Alcalá. pag. 296. 236. § 370. § 428. 355. 57. Algezira (Algezire). pags. 468. 293. 458. 490. 233. 117. § 370. pags. pags. 466. 157. pag. § 306. 529. Almenara (serra d'. 48. 235. 429. Almenar. Alfama. Almicra (Algezira). 249. 127. 475. . 186. 175. § 253. 189. 404. 440. Alcubles. § 37. § 349Al mejora (Almacora). Albenguena. Almisra. 497. 371. 357. 498. pag. Alcouera.DE LA CRÓNICA DE JAUME I I49 Albayda (Val d'). Alcoy. pag. 178. 148. 371. pag.

4 o6 437. Aras (Cova d').419.60. . 127. Andelozia.1 50 BEPERTORI D'lNDEXS Almunien. 286. § 321. Aygues Mortes (Port pag. . 361. 16. 285. §72. 5og. § 132. 482. 181. 253. 35. 337. 19. 3»5. 124. 52i. 237. 478. 32. 179. 552. 374. 358. 397. 525. pag. 173. 16. 396. § 183. '33.452. 26. 230. 243. 274. 523. 286. 378. 30. 443. pag. 104. 475. pagines 25o. §72. 182. 184. 20. Arta. 403. Ana. «59. 140. Andeluzia (Andaluzia. 231. §9. 523. § 30. pag. pag. 143. § 485. § 21. 257. 522.46. 1 Arch de Sent Martí o de Sent Joan. pag.48. 3 l6 > 39'. Aiquecer. § 206. § 548.468. 35o. 175. § 2o5. 107. pag. 378. 192. 167. 108. 216. 55i. pag.49. '37^ '83. 25. 30. 33. Andador o Endador (Torre del). 549. 378. 142. Enesa Sebolla (els cristians earaha nomlo Pug deyen lo Pug de de Sancta Maria). 388. 298. § 489.498. 414. 189. 490. 260. 31. 230. 4^2. Alcuacer (castell Altea. 547. 1 20. 3 II .98. 191. 41 1. 26.§273Ares (cañada d').§349. 211. 451. 230. 198. 460. 28. 3>7. 37 d').40. 553. 333. § 184. 39 5 503. 5i. 328. '. 39. 33. 34. 164. . 526. Athemi. §398. 168. pag.79. 117. ai. 30:.92. 346. 264. 2 56. 514. § 336. pag. 24.450. 498. 413. 153. 382. 209. 220. d')> pag. 42. 400.67. 3 5 5. 40. Endeluzia). Anaca. 395. pagines 361. 44. 269. 53. 523. pags. Avalri (castell d'). pag. 78. 306. Andrayig. 2 321. 249. 1 Anesa. Alventosa.93. 241. pag. 1 5. pags. 229. 228. pag.487. 517. 1. 493. 229.48. pag. 399. 214. 225. § 549. 392. 387.68. 493.457. pag. 157. 1 85. 496. 407. 514. § 16. Ampurda. Árenos (d'). 141. Arago. 395. 537. 263. 546. 474. 188. 180. 494. 412. Atorella. 10.

§ 349. pags. 355. 76. Balaguer. § 29. 81. Barbelec (porta de). 406. pags. §2. 410. 412. 524. 5 Benimacor (Benimazer). 371. 260. 48. 431. pag. 390. 92. pag. Bisbal. 488. 411. § 38. 483. pag. 87. 524. 47. pags. 74. Bilena. 467. 474. 5 8. 422. 348. 480. 530. 88. Betera. 71. Barraga (Vau de). 422. 1 1 1 1 1 1 1 ' Bayona. 492. 049. 106. 55. 53. Beo(Lleo). 456. 455. 65. 41. pat^. pags. 67. 29. § 370. 124. 301. 15. Bayalbahar. 130-13 1. § 55o. 378. 32. 5i 7. § 8. § 104. 12 ó. 55o. Barcelona. 382. 400. 522. § 3 8. 8. 521. 78. 5o. Billena (Villena?). 545. §290. 523. 5o2. pags.. 559. 456. 12b. 422. pags. § 373. 49. 520. § 27. 345. 141 § 78.473. de Rápita 1 de). § 261 267. 270. Berbegal (Barbegal). 383. 325. 529. 16. 476. pag. 75. § Berga. 315. 240. 108. 423. 16. 5o. 388. 142. 58. i5. 433. 360. § 552. 297. 68. 503. 547. Barchinona. Bayren (riu de Val. 54. 58. 456. 341. 306. 56. 400. 366. pag. 409. 85. 346. 47. Boatela (Buatela). pag. Beniopa.40. 46. pags. 153. 356. pag. 371. 157. pag. . . pag. 377. § 254. pag. 79. Bolea. . 311. 387. 440. 22. § 558. 14. 546.21. 45 Barbastre. 302. g 82. 498. 342. pags.369. 343. 391. 388. 71. 301. §93. . 399. 42 .86. 357. 490. 473. DE LA CRÓNICA DE JAUME I i 5 I Badarres. Berbelet. pags. 69. pags. pags. 338^ 339» 34'» § '94> 3<>7> 3°8> 3'°» 3"Bearn. 525. 376. 347. 77. 415. 262. Barbería. 375. 1 35. 410. § 33. 489. 35. 309. 544. Biar(Castell de).

2l5. 366. 1 . Galateyo. Burgos [Espital de. 26. 168. 255. 179. 223. 430. § 474. 242. 206. §316. 31 3i5. 346. 243. 524. 169.488. 468. 1 58. 142. 202. Bugarra. § 187. 178. 225. 288. 130. 1. pag. 188. Calderes o Calders. 257. 246. 254. 287. 366. 27. § 494. pag. 5o8. 496. Bufila. 02 REFERTORI D1NDEXS Bonalbahar. pag. § 343. 411. 26. 269. 189. Bunyol. 345. Brioga (Briuhega). 297. 361. 237. 198. «78. pags.204. 25i. 488. 8 § 34. § 420. 153. Burbaguena (Borga).^98. x . 47. 371. 234.499. 440. 216. 247. 503. 116. 483. 186. Borro. 498. 228. 222. Rambla de]. 217. 195. 341. 274. 93. § 72. Vide Pont de la Calcada. 522. 272. pag. 363. 246. 467. § 16. 24I. 267. 382. Bulunya. 482. § 5oi Bunyola. Burriol. 23O.200. Calatahiu. 243. 289. 233.475. 499. Calamotxa. 467. 279. §36. pags. 227. 381..201. 214. 2o5. pag. 5io. 291. 474. 258. 182. 245. 42. pag.210. §24. § 55o.203. 232. Calateyn. 42. 237. 489.§ 128.484. 25.201. pags. 364. 197. 187. pags. 343*489Calcada. i56. 170. 394. 228. pag. §235. ques lo pus fort loch de Helx. pag. 2o5. 338. 214. 233. Calabug [Gastell den Dalmau de Rochaberti qui ha nom]. 240. 256. 295. $ 254. 2Í3. 378. 1 1 . 477. pags. Calahorre. 64. 48. 225. 265. pag. 248. pag. Galatrava. 192. 493. 28. 40. 45. 281. § 307. § 25. 42 433. Burriana (Borriana). Galaforre (Torre de). 157. 180. Gabanes de Tero!. 293. 57. pags. 494. 395. 148. pags. 247. 1 . 495.517. 348. pag. 245. 218. 166. 176. pags.

pag. 1 > > 1 64. 1 17. 474. pags. 93. § 423. 90. Cartagenia. 348. 95. 40. Casteluiy. Cárcel. 524. 526. 493. Castayla. pag. pag. 367. 298. 233. 522. 55o. 225. 21. 524. 167. Capdetz. pag. pag. pag. 2 j 1. Castell. 147. Castalia (Castella). 428. Carcassona. Vide Castellos. §41. 5i7. § 72. 39. 72. 141. 243. 213. 24. f2i. 274. Castro. Canarosa. 437. Castellot. pagines 16. 2 56. 269. 346. 1 14. Castellos (Castellot).4. 520. 47. 5 8.. pags. 67. § 349. 467. § 55. 166. §2. 10. 5o. 4<>9> 4» 3. 490. 169. jo5. 2 02 4<>6. 343. 335. 92. § 343. 230. § 503. 56. 32. 49. 496. § 326. 386. 20. 397. 83. 237. 286. 237. pag. 399. 89. 285. 75. 124. 260. pags. 392. Capdets. 106. 104. 164. 360. 390.§8. 85. 327. § 249. 367. pag. Castelsera. 389. § 9. 452. 198. 58. pag. 354. 453. 355. DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 53 Camarería [aldea de Terol]. 7. 108. Cambrils. 37 Carcasses. 394>§376. 164. 453. § 334. 378. Castella (Castela). 72. pags. 360. 282. 254. pags. pag. 316. § 186. 69. 33. ¡56. 30. 328. 12 1. 241. 217. 399> 4°°> 4°'' 4 39 452. § 9. pags. io5. pag. 171 . pag. 366. 78. § 28. ¡5. pag. 432. Vide Castella. . 168. 1 . 370. 79. 383. 117. Castello. 374. pag. 467. 436. 488. 48. 382. 170. 4'4. Castelar. 5o2. § 2 jo. i 54. 5o6. 3 1 § 20. 11. Cathalunya (qui es lo millor regne d Espanya). 52i. Casteylo del Pont de Muntso. 301. 377. 192. 142. 173. 357. 294. § 1 18. 19. 196. 499. § 5 Casteyllo de Burriana. 18. 525. 485. 358. 169. 120. pag. 43$> 443. 371. Cantarela (Laliarencella). 482. 129. 177. 293. 157. 498. 492. 2 5. Cap de la Pera (Peyra). 1 . §429.

30. § 321. Cataroja. 279. 319. 3i5. § 2.27. § 20. Corbera. Ciutadela (port de. pags. 34. castell de). pag. pag. pag.278. pag. § 26. 47. 30. 342. 5o.314. pags. 237. 84. Constantinoble. 121. pags. 509. 542. 547. 320. § 242. pag. § 339. 553. 5 7. 160. 178. pags. 52 1. 252. 474. § 70. Dana(font). 5 Corbins. 337. pags. § 3 2. Conca. Ciges. 493. 2o5. 394. 55o. § 3' 6 Caztalla (Castello). pag.219. 1 30. 207. 498. pags. 35o. § 422. 232. pag.^2 t. 287. § 196. 170. Quera (Suera). 340. 364. 343. 312. 178. 317.. 84. 345. Ceydia (Qaydia). Cerdanya (Serdanya). Cuyler (cova de). pag. Darocha (Daroca).494. 393. 1 . 543. Cilla (Giyla). 266. § 29. 370. pags. 7. 42. 49. 266. § 192. 254. § 130. 378. Cotliure. § 222 Celles (Castell). 2 8. í 7. 375. §305. 311. § 503. pag. I 54 REPERTORI D'lNÜEXS 474. §485. 169. pag. pags. pags. 26. 49 (. 467» § 16. 556. § 222. 1 1 1 1 1 8. 468. § 120. pags. 45. 5 .281. 263. Dalvero (castel e vila de). § 20. 25. pag. 241. 376. 168. 23. Cocentayna (port de.473- . 504. § 1 5. 316.21 1. i85. 522. 43 1. 388. Cotanda (castell de). 363. Conflent. 341. 346. 5i.208. pag. pag. Conseyls. 157. 490. Cullera.546. 5 55 552. pags. 467. 1 19. 30. pag. 36i. 303. § 547. vila). Crivillen. 1 Cervera (castell). 52. pags. Cuylera (vila y castell). 283. § 474Cerveylo. 528. 261.

173. 430. Evica. 371. §416. 392. pags. Faxina. 477. 1 389. Enguera. Elx(Helx). Exerica (Xerica). 260. 201. 349. Vica(port d'). 471. Ferreylo (Ferriolo). 49. Espital. pags. §413. 21. Vide Vinroma.. 126. . Exivert (Castell). §6. D'avinroma (cova de). pags. 282. Ebre (riu d').337. pag.433. §341. 342. pag. pag. pags. § 149. 427. Ffigueres (Figueres).489. §281. Vide Andeluzia. 436. § 131. 192. §47. § 99. (25. 504. § 235. 49 § 504. 36?. 52 Desuda (Desllida). § 153. pag. 197. 424. 286. Escardenyo (Pug). 1 85. 197. 77. §480. Dezpiota (Torre). 279. §275. Ferrera. § 130. pag. § 28. 232.420. 35. 477. . . 1 §349.428. 348. 24 1 Ella(Elda). 371. 218. 388. Endeluzia. 239. 380. 338. Erla. § 188. Denia. f . 442. 524.409. 426. 5o. 419. Daymus? (Adannos?).416. 429. Exea.417. 426. 535. 283. 83. 415. 366. 55. 1. 60. § 187.pags. 233. 365. pag. pag.470. 513. 49Í. pags. Espiota. pag. 146. 197. 13. pag. 431. 178. pag. 208.78. pag. Ffelenig.400. pags. pags. § 58. 519. 398. § 320 Espanya. §72. § 149. Emposta. 117. 237. 422. 313. 252. 174. io5. § 149. 470. pags. § 370. 234.3i9. 307. 5o2. 55 Finestrat. DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 55 Dartana (térra). 5o2. 149. 175. pag. pags. 95. 179. § 545. pags. pag. 238. 34. pag. Dragonera. 405. 440.

264. ¿242. § § 47. 384. Gerona (Girona). Honda. § 35. 88. pag. 488. Hoytura (Altura). 58. 1 . Ffoyos. 144. 396. 273. 275. 180. 523. Grau (Grau de Valencia). 347. 60. 525. 1 Formentera. 303. 5 17. pag. 470^477. 26 § 2 8. 287. 457. 282. pag. pags. 78. poblé. § 3 7. § 361. Galinera). 376. 552. Galaner (Gallinera. Incha. § 32. § 189. pags. Uyldecona. 394. 239. Vide Tortosa. Grau d'Orpesa. 157. 367. 55i. 284. pag. 456. pag. 56. 93. 298. 94. 379. pag. §403. Illiestas (Hiliesques). Grech (part de). pag. & 343. 117. Galinera. 311. 77. pag. 520. 54. 545. 55. Isola (Izóla). pags. Huyldecona (Vuyldecona. pags. Vide Galaner. Granyen (vila nostra que es de prop Osea gues). 543. Garbi (part de). §21. pag. 388. § 365. Grecia. 274. Gil. . 472. pag. pags. 208. Guascunya. Vide Godalaviar. 256. Godalaviar (Guardalamar). 283. 313. pags. iiij leu- §379. 1 laca. §47. pag. (Guadalaviar). riu). § 33. 142. Granada. Galicia. pag. 2o5. § 47. §499. Iuneda. §482. 417. Grau de Tortosa. 35. 226. pag. pag. pag. Vide Orpesa. pag.1 56 REPERTORI D'lNbEXS Ffitero. 98. 147^72. pags. 237. 78. 503. pag. 298. § 230. 369. § 256. 235. Guau §256.

6 2 °. 47. 103. «9. 126. 1 1 1 89» 9 1 » 9 2 > 95.21. 166. 2o5. Manseyla (Masella). 96. 71. 509. 324. 78. 61. 403. 33. 87. 180. Leo (Lleo. 175. 124. 99' 'Oí. 346. § 1 10. pag. 161. 142. 75. i56. 502. 270. 536. 109. 275. § i5. 233. 554. 1. 458. 219. 226. 167. 157. 108. 157. 77. 404. § 27. 117. 93. 188. 493. 69. pag. 282. 457. 168. 106. 522. 99. 73. 206. § 187. 95. 56. 1 1 5. 305. § i. 160. §218. 1 309. 494. 437. § 39. 144. § 66. io5. 163. i°7» '26. 83. 5o4. 546. '08. 399. 164. 474. 414. 130. 43 432. 171. 316. 347. pags.31. 71. Loarre. 454. 258. 1 12. § 5. 130. pags. Manacor. 1 . § 394. (58. 401. 557. 140. 157. 120. 118. 13. 117. § 47. 159. 1 19. 56.523. 1 17. 94. 459. 529. 457. 132. 1 55. 121. ' 68. 5o. pags. 387. pags. 559. 483. 82. 124. 149. 55 1 552. 175. pags. 5 1. 383. 122. 388. Lates. 189. pags. 498. 104. 262. 485. 59. . 376. 289. 5 17. 52 r. pagines 77. § 72. 167. pags. Lio). 1 16. Maylen. 1 17. 67. 55. 24. 53. 1 177. Manorca.473. 129. 547. 530. 416.. > 1 . Leyda (Lérida. 318. 524. 216. Menorcha). 153. 525. pag. 211. 260. 125.26. 58. 169. 52Ó.DE LA CRÓNICA DE JaUME I I 5j Lancrat. Matiorcha (Manorques. 148. 34» 40. § 558. 237. 1 1 18. 78. pags. 47. 154. Manizes. Lleyda). 69. 162. 1 14. pag. 328. § 106. 52 7. 118. Liria. pags. 265.443. 145. 129. 70. 77. 307. 295. 116. 83. 78. 149.5i4. pags. 553. 401. 12. 58. 61. 157. 259. 52 I. 313. § 356. 67. 529. 83. 127. 12. 1 1 6. 41 1. 197. 13» . Licana. 484. 72. 2o5. Lorca. 1 1 1.59. 29. 216. 173. pags. 129. 118. Linesola. 60. § 423. Luxen (pobla de). 503. 338. Maylorques (Maylorcha). 454. 177. 5o. 1 13. 65. 81. 57. 460.

74. 202. Montueri. 181. i85. 20. 405. 295. pags. pag. 30. pags. Muntsó). §2 1 Muntcada (Valencia. 4 . §481.2 4^6. 56. § 154. §349Montalba. pags. § 249. pag. pags. 183. torre que es sobre pres de les . 395. 472. 5. 1 80. torra qui es forcada hon se pan lo terme Dalmenara e Duxo e es contra Almenara. 4. 493. 174. costa 1 d'. (Castel. Muntesa e Vallada. 14. 399. pagines 178. 12. 419. 330. Montraagastre. 286. 10. 184. 180. Montpestler (Montpeyler. § 130. Montauerner (pobla en Val Dalbayda. que ha nom). 33 6 § 337. 241. 397.403. 34. 482. 29. 298. que son Castells bons e son prop de Xativa). Vide Montesa. Vila. 457. 303. 11. 222. que es prop de Agües). 294. 480. 183. 12. 19. 66. '37- Moya. Muntpeyler). 31. 416. i57. 399. 492. § 380. 387. 12. > > 2. 417. § 1 33. § 353. 157. 490. 523. § 72. 20. pag. 21. 90. § 5. Montpeylier. 44. pag. 133. 53. 40. 296. Munt Arago Muntcada 5i. 135. $j 38. 1 58 HEPEkTOKI d'indexs Menargues. 13. 334> 335. Pag. (cases de). 182. 490. 2o5. 481. §5o2. pags. Montaragó (abadía de). Mencofa (Mancopha. 301. 68. 18. Mola (que prop Dagues. 457. 8. pags. 265. 22. 458. §31. 25o. 374. § 34. pags.§ 107. 35. Mirauals. «7. § 10. Montea. Castell). Montesa (Montea. Catalunya). 134. 504. pag. 305. pag.37i. 328. prop de la Rápita). 305. 401. Monsó (Montsó. Muntagut (camp de Montagut). 85. pags. 60. 302. 331. 459. 229. 54. 479. Monpeyler. 3. 415. 368. 304. Montblanch. pags. 11. 381. Morela (Gova d'. pags..

371. pag.437. 523. pags. 198. 222. § 548. Nubles. 5o8. § 10. 442. 2 8. 226. 348. 453. Oliana. 348. 440. 3 13. 19. Nabal (castell de). 144. 235. p«gs. 325. 43. 204. 1 1 a . pag. 264. 448. 5o2. Navarra. 446. 139. § 201. 489. 436. § ¡38. § 249. § 5o2. 193. 455. pag. 260. 188. 203. § 196. 5o. 429. 378.). 419. 425. Nulbes). 202. 522. pags. 487. 440. 44 r. 365.498.. Orinbloy (e aqui [Denia] faem nova pobla que nom. castell.433^ 434» 437. 432.493. 163. pag. §341. 253. § 25.433. Nuiles (Nules. 443. 144. 452. 269. 154. 426. 3 17. costa). 247. pags. §203. pags.. Nonpot (que es aldea Dalacant). Narbona. Muxen. 248. §46. § 72. Murvedre(riu de). 365. 275. 249. §4'5. Murel.456. 146.454. 490. 265. 202. 198. 254. pag. 44 2 445» 44 6 447' 4 5o >45i> 453.DE LA CRÓNICA DE JAUME I I 59 turs de Valencia). 439. 355. 187. pags. 268. 502. 294. 233.494. 248. 190. Murcia (aquesta era la major vila e la pus honrada de tota la Andalucía. 221. §9. > ' 1 246. 45 1. 199. 191. 384. 223. 434. 423. pag. 371. 252. 189. 143. 296. 243. 142. 22 5. 449. 17. 430. 388. 329. 438. 45o. 210. 269. §95. 41. pags. 244. 456. 347. 76. 369. 431. levada Sivillia). Oloro (Alaro ?). § 13. 431. 405. § 2 17. Muro. pags. § 177. pags. 241. § 224. 247. pags. 389. 1 Muruedre (vila. Onda. pag. 5 o. Museros o Musseros (torra de Moseros). 18. 293. 360. 290. 202. 454. pags. 186. Oltramar (D'). pag. 16. 1 194.

5g. 382. Palma (Valencia). 22. 29. Pantaleu. §21. 524. § 10. Otinyen. 457. 376. 255. 56. 398. 229. § 307. 454. 249. 431. 254. 437. 429. pags. Hosca). 95. 1 Palomera. 259. 431. pags. a quidien. 183. 297. 473. 388. 504. 267. 232. 239. 374.. pag. 57. 1 56. § 370. 97. 154. § 4. 423. 48. 30. pag. 5i. § 14. pag. 32. § 370. 284. pag. 438. 34. 523. 230. 364. 178. 440. . 233. 284. pags. 33.. pags. Penaguila (castell de). ai. § 356. 379. pags. §363. 433. 19. i5. castell. § 130. Pantacosta (castell major deXativa). 5o. 238. 5o. 430. 274. pags. § io5. 455. 1 85. 490. 32. 309. 23. 377. 503. pag. Perpenya (Perpinya). 394. pag. pag. 38. pag. 1 1 . 380. 231. 422. 58. 106. 230. 92. pags. 397. Peyolla. 261. § 149. 456. §72. 455. § 414. 33. 197. 394. pag. 432. 239. 414. Piera. Orta. . § 459. 22. 1Ó0 REPERTORl L>'lNÜEXS Oriola (castell de). Picamoxo [Castello. 338. 456. 454. Penaredona.. 271.]. Pertusa. 216. 396. § io5. 424. Petrer. 458. 272. 456. § 56. §419. § 353. §2 1.. 52. 5i i . vila). 283. Planes.. 29. § 28. 228. 154. § 376. 206. vila). Paterna. 296. § 187. Vide Santa Maria de la. 5o2. pags. pags. 49. 205. 5 Petra. País (castell). 182. pags. 184. pags. § 58. Orta. Osea (Oscha. 523. 381. 265. 35. Palafragel. §223. 52 1 Osona(D'). 55o. Penacadel. 389. 389. 35. Paniscola (Peniscola. pag. § 361. 456. 33. 549. 30-1. pags. 217. 96. 117. Orpesa (Grau d'. 379. 30. pag. 483. pags. 56. pags. Pego. 219.

222. pags. Portopi (castel. pag. pags. 216. 284. 227. 260. 226. pag. pags. § 130. 263.. Polop. § 206. 108. (castell del. Pug 253. 82. 1 Pug del Rey. . 221. 37 394. pag. 206. pagines 252. 46. §61. 534. 11 . 288. Pug de Sebola. 276. 13. Portugal. § 133. 235. 2ii. 94. 296. 57. pags. §28. pags. 290. 280. 254. Pont de la Calcada [Porta de Valencia]. i5g. 233. § 208. 277. Ponsano. 65. 82.566. 77. Proenca. pags. 266. 104. 41 6. pag. Polenca. 376. 1 . 262. §33o> 33 1 1 - Porrassa (cap de la). 274. 163. 269. 268. 259. 271. 276. 25o. 285. 264. 297. 241. § 1 3 1 . § 40 P0119. 233. pag. 265. 222. 278. § 57. 48 58. 535. § 09. 2 10. 217. 265. 8. 101 103. 180. 180. 209. 234. 314. Pobo. Portupi. 565. 1 121. pags. i»3. 142. 267. 258. 86. 232. Pucol (Alquería). § 37. 1 10. 202. 49. 25o. Pons (castell de). 198.492. 261. pags. Prouenca. 63. § 188. 470.93. 238. 225. 116-117. 1 1 79. 56. es lo Pug de Santa Maria. pag. 477. 166. § 154. 356. Quart (pont de). pags. 67. 287.72. 255. 2)9. Pruneles (port de). 135. 231. 234. 102. 224. 95. 220. 1 85. Pomar. Pug de Sancta Maria. 1 . 93. 75. Cebolla (prop de dues legues de Valencia). 283. 3^7. 232. 178. 93. 101. §187. 131. 225. Pug de les Pasques. 230. pags. 96. pags. 239. vila). 243. 116. i53. 1 DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 6 Poblet (SanctaMaria 1 de). § 61. Polpis (castell). 2 § 2. porta). 76. § 184. 236. 106. 96. § 349. 160. pags. 58. 244. 253. g 109. 254. 223. pags. § 34. 254. 243. 1 .

298. Roguar. Salent (Cellent). §291. 5i5. pags. 10. 361. § 20. 316. La (castell). §3491 1 344^228. I 62 REPERTORI u'lNDEXS Raíais. § 321. 371. Santa Crestina (monastir de?). 108. pags. Requena. Riu de Cabrivol. 537. 325. 366. 89. 1 60. Rexaca (barri de la ciutat de Murcia). § 13. 258. pag. (castell del comte Dampuries). 14. § 471. pag. Reyal (de Valencia). Riu (Riu de millars?). pag. § 1 55o. 517. 84. 338. 540. 109. pags. 384. 294. 467. 261 346. 249. Salou (Selou ). 371. 523. 90. . car en totes les viles . pag. 1 66. pags. Restanya. pag. pag. pags. §549. . . 5oi. 2o5. 350. §4. 1 Saluaforia. 55. 536. 274. 55 1 Roseylo. 349. 272. 33. pag. 348. 514. 524. § 257. 399. 4 6. § 84. § 457. § 40 Rápita. 346. [ciutat] (Esglesia de). 18. § 381. 489. 538.. pag. Roca maura Rocha. 299. 5i6. pag. pag. . pag. § 229. §218. § 230. pags. 313. 343. 337. Roda. pag. 273. 2 16. § 316. 376. pag. 56. 230. 371. 465. 542. 34. 2 1 1 . 2 1 5 Ruzafa (que es a ij trets de balesta prop Valencia). Riu de Millars. pag. § 306. pag. 30. 456. 1 59. Roma Roses (castell del Compte Dampuries). § 327. Sancta Maria (Altar de. pag. Riusech (que es entre Ffoyos e Valencia). 11. 450. 16. Relen. § 157. pags. 355. pags. pags. Rogat. la vila de Saix. § 356. Sancta Eulalia. Murcia). pag. § 447Ribaroja. §473. 7. 366.

4i9. Sarrio. § 14. 145. pagines 478. 399. Sent Matheu (pía de). 157. Selgua. 5o. 45 § 45o. 504. Saragoca. 26. 37 1. pag. 205. 74.). 230. 167. § 564. 28. 403. § 564.475. 382. 5o6.447. pags. pag.471.25. 230. 119. § 154. 25. 534. 524. 1 231. Sancta Maria de Vallvert. 466. 468. 1 Saraful (Sarazull). § 206. 249. § 54. Ponga. . 5o5. 394. 22. pag. 56. pag. 2o5. 97.482. de). Sancta Maria Delbarrazi. 249. pag. § 52i Sent Feliu de Guixols. 334. § 472. 262. 16. Sent Salvador de Saragoca (monastir ahont soterrada infanta D. 35. 226. pag. 202. Sancta Maria de la Orta. 22.49 2 >49 8 >§ '4> *5. pag. Segayreny. esglesia de (Acde). 29. 49. 41. 494. Santa Maria de Sales.466. pagines 432. §423. Saunaria (Sunnaria). 22. 164. § 59. 272. Sancta Ponsa. 254. § 5 7.443. 52. 403. pag. 29. (al Segura pont de la aygua que ha nom). 5 1. § 1 14. 274. 203. 534. 88. pag. 411. en Xativa. pag. 417. § 302. pag. i56. 264. pag. Sent Garren (Gayren). 517. § 2 19. § 30. pag. pag. Sen Sofferi (Safori). Segayren. § 349. Terazona. Sancta Maria de Valencia. 211. 404. pag. Sarboc. 37. §21. 18. a Maria filia del R. 5oi. pag. pags. 72. 4i8. § 19. pags. 23.. 16. 23. 504. 1 . ai. pags. DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 63 que grans fossen que Deus nos havia donades a goanyar de sarrains haviem hedifficada esglesia de nostra dona sancta Maria. Saranyena. 32. 490. Sancta Maria Dalgezira. 498. 35.49i. pag. 472. 1 Segon (Val 22 1. pag. § i5. 192. 227. 387. 184. 406. 269. 39. Sent Feliu ( Esglesia de).490.

Taracona (Teracona. 98. 490. 1 16. 319. 20» . 77. 5g. Temple. 457. 58. § 56. 148. 328. § 379. 260. 263. 416. Solsona. §47. 498. Servera. 210. 5o2. Cibilia. § 14. 109. pags. 42. Tamarit (Castell). 63. 45 487. § 45o. 54. 469. pag. 52i. Sexena. . Taroi (Terol?).499. yj. 379» § 3^i. 166. 388. 56. §91. 52. § 349. 106. 113. 178. Talahorre (Calahorra) (Torre per noms de). Sinca (riu). pags. 230. 26. 154.8418. pagina. 200. pag.. 475. 117. pags.494. 546. 07. 414. 86. 60. § 183. 371. 142. 466. 22. 399. 482. 78. 214. el Sant doltramar. pags. 482. Vide Terol. Sinqua. pags. 161. 72. 104. 164 REPERTORI D'lNDEXS Sent tueri (Castel de). 279. 482. 65. <§ 267. 487. § 144. 543. 416. Tahust. Serdenya. 235. 265. 488. 21 5. pags. §494. § 21. 140. § 503. 307. 295. 459. 521. hon feyen moneda daur e de nostra e del Rey de Castella en 4 lochs o en 5). 5i8. § 37. 55. pags. § 1 476. Terol. Soler. Serra de Finestrat (Castell de). pag. § 72. 258. 527. 429. 401. pag. 164. 43. 527. 106. 108. pags.279. 473. 93. Tarragona [Terragona]. Soller. ni. pag. 1 1 1 1 1 154. pag. 497. 1 56. pags. pag. 180. Serra. 396. 216. Sexona. 1 65. Sent Vicent (Carrera de) (en Boatela). 181. 5o6.220. Sivillia. 90. 57. 304. 471. § 555. 92. 282. 99. pag. pags. i56. § 47. pagines 191. pags. su. 485. pags. 1 . 89. Sepiliere. Soria. 179. §218. 16. Sogorp. 235.401. 41. 486. 88. 461 465. 153. 202. pag. 35. 370.

180. 443.200. 456. pag. § 333. DE LA CRÓNICA DE JAUME I 1 65 202. 191. pags. 24!.. pag. 87. 546. Tolija. pag. 490. 498. 302. § 474. 141.466. § 47 Tortosa. 467. 357. 361. pag. pag. 205. 401. 229. 490» § 503. 520. 369. pag. 237. pag. 228.. 457. 462. Vide Tarragona. 230. 465. aldea de Tarol). 238. 214. pags. Torrelles (qui es prop de Camarena. 275. 182. 198. 358. § 539. 398. Torra forcada. Grau de). 54. no. 249. Torthosa (Castel de. § 138. pags. 26l. 123. § 108. 242. 478. 1 5. §21. Terrabona. pag. § 183. pags. 232. 77. 294. i5o. 283. 370. 243. 254. 265. 23I. 160. 555. 523. 281. 5 16. Torres. pags. 371. 503. io5. 184. 472. 59. 205. 475. 157. 161. 378. 364. 113. pags. 164. 467. 346.451. 262. Tortoles (Torrellas). Tunic. 287. 184.877. 253. r I 517. 189. 154. § 25o. §8. 258. §316. 237. 490. Vide Mencofa. 358. 2 I. Torroela. 207. 262. 243. 210. «54. Toledo. 282. 203. 199. 1 58. 21 1. 35. 41. 229. 419. 157. Terraca. 242. 239. 313. 504. 231. 284. 183.447. § 1 55. pag. Tudela (Gastell de). 25. 2 08. 244. 449. 244. Torrent. 286. 4)6. 40. pags. 468. pag. 263. iii. Terra Sancta. 153. § 333. 227. 157. «30» '3'> 33> ^3. 1 274. 163. 388. 199. 388. 25. Ubeda (Batalla 380. 112. 289. d'). §24. 257. 2 2 0. 406. 304. 2 19. 528. pag. 136. §47. 287. 88. . 252. 377» 382. 477. Troytes(Riu de les). § l6. 305. 2o5. 289. 2i5. 226. Tous. Terragona. 470. 144. § 349. 96. 186. 282. Torres Torres.

313. 5o2. 216. 320. 317. 232. 197. 456. 346. 388. 362. § 472. 208. §490. 347. 2 14. 33 1. Valencia. 211. 498. § 35. 318. 3 386. 472. 230.257. 555. 41. i56. 196. 408. 202. 2 5. <§ 370. 472. 420. 287. 378. 1 2. 272. 24c. 554. 128. 271. 356. 195. 455. § 1 1 1 . 5oi. 5 513. 329. 25l. pag. 268. 389. 489. 334. 466. 167. 5o2. 1 457. 385. 233. 379. 5 o. 277. 248. 493. 180. §25. 337. > 289. 283. 308. 338. 298. 494. 154. 498. 488. pags. 2 Urgeria. 294. 247. Val de roures. 527. 477. 523. 305. 348. 288. 315. Valcarcha. 330. 557. 279. 533. 209. 285. 495. 363. 316. pag. Viana. 362. 236. 127. 309. 517. 242. 478. 375. Vallada. 466. 382. 204. 437. Vide Sancta Maria de. pag. 202. 5o8. . 489. 306. 48 Urgell (Gomtat d'). 325. 292. 244. 360. 503. 4°7. I 66 REPERTORI D'lNDEXS Uclés. 419. 389. 286.276. 566. 249. pagines 479. 295. § 298. pags. 241. 25o. 177. 281. 564. 187. § 20. 2 o. 394. 324. 384. 314. 558. 1 pag. 233. 203. Vide Montea (castell bo prop de Xatiua). 238. 169. 5oo. 395. §353Vallvert. 43.258. 326. 355. 367. 1 89. 278. 350. 262. . 217. 260. pags. 338. 383. 378. 299. 358.256. pag. 286. Valbona (monastir). 363. 131. 3 1 . ¡68. 204.. 297. 277. 365. 490. 3 88 > 4°6. 393. 260. 25o. 176. 328. 316. 535. 321. 285. 37* 372. 359. 237. 1 64. 381. 301. Valvert. 234. § 235.374. 310. 274. 319. 199. 293. 283. 333. 48o. 404. 487. 235. 3 68 370> 376. 472. 280. 179. pags. 52i. 496. 282. 261. 529. 514. 526. 290. 252. 421. 482. 339. 257. 276. 132. 492. 198. 2 17. 5i 1. 129. 278. 269. 225. pag. 175. Valtarcha (Vallcarcha). 243. § 524. 254. 455. 62.255. 292. 481.443. 282. Uxo (d'). 497. 504. 130. 364. 361. 2 19. 355. 253. 503. 5 5. 328. 1 178. 380. 178. 225. 275. 249. 241 242. 206. i 164. 2 18. 240. 354.

182. 5 535. i. Vilalonga. 321. 3 327. 355. 393. paXativa. 385. Viscaya. gines 177. § 29. pag. 556. § 2 16. 37 Xuchar. 217. 339. 394. 348. 318. pags. pag. 360. i58. 319. pag. 367. 565. 325. 180. Xea(?). 34'» 342. Xest. 188. l8 3- Vilasecca. § 133» - l 34. § 3 422. 239. 380. 148. Gastel 35i. 345. 324. 3 5i. Vilafrancha. § 130. pag. 3«7. 369. 365. 347. 322. 186. 376. § 187. 383. Vilella. . pags. §226. Vila. Siuilia. § 3 D0 Vilaroja. 3 5o. 346. 334. 178.§307Vinroma (Coves de). 378. 358. 265. 33 8 3^9. 5oo. 365. 378. 368. pags. Xurert. 333. 56o. 37'. §360. 180. pag. 376. 555. Vilela. 346. § 186. 338. 302. 168. § 328. pags. § 307. pags. 237. 316. 3 5 9 360. 201. 489. Xuquer. 233. 5 o. 1 . pag. 25i. 260. 258. 194. 348. 8 Xibilia. 356. § 98. § 153. 374. §119. 353. 206. 56i. pag. 3^4. 34°. 558. pag. 502.229. 378. Vilamarxant. 372. 3^3. 366. 233. 35o. 362. pag. 234. pag. 528. 349. 3^2. Exativa (castell. 395. § 26 Xerica. 370. 373. . 335. Xerea (Exerea). 520.§ 108. pag. § 138. 305. 368. 378. menor de). Xucar (ribera de). Vilalongua. pag. 5o. 409. 3°'> 363.DE LA CRÓNICA DE JAUME 167 Vich. Vide Exerica. 129. 192. 269. 357. Viver. 347. pag. 386. pags. 233. 546. 355. 396. 360. 520. Vilahameg. 33°. 326. 529. ángel AGUILÓ .

un cataleg deis Mss. regirant els decidit. T. que vaig veure en aquest mateix deposit. dono la numeració deis Mss.CODEXS CATALANS DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE TARRAGONA 1 de transcriure tots els textes catalans deis codexs de la nostra Biblioteca Provincial de Tarragona fou lo que m posa en el cas de fer-ne una llisteta. catalec. el primer deis quals sois vaig Nota de J. i refatlera i La cant-me sab si 1 temps que volia pera ni sisquera hi hauria qui donat en fer-ne 1 ls trellats. sota l'epigraf Caíalonische Manuscripte in der Bibliothek von Tarragona. de Leipzig. quan. tots els que s'hi contenen. Tenia ¡a fets els trellats de la major part deis textes catalans. i Mossén Bofarull. un per un. Per l'utilitat bibliográfica que pugui teñir. M. «smentar segons un cataleg antig. V (XII). IV-V i XIII. No vaig veure ls Mss. I (VI. VIII i IX). descrits en els núms. VI (XI) VII. i) Una vegada En l'any 1889 vaig publicar en el Centralblatt für Bibliothekswesen. posant entre () la correspondencia am la numeració del Cataleg de VII (ara no s troba a la Biblioteca de Tarragona). IV (X). — . II (III). Altrament. vingueren les decepcions. per mi descrits. saber. III (I i II).

Aguiló ha pogut salvar-se 1 text del Recull de Eximplis (2 vol. i Grades a l'incuria oficinesca han desapa- regut d'aquesta Biblioteca alguns codexs de valor inapreciable. I qué direm deis que. avui desaparegut. se troba ara en la Biblioteca de Barceel mateix codex? ¿Ont es el conegut per Celva de varíes sentencies. Ángel Aguiló en el proleg (vol. pero es hauran sigut robats. fou donada per En Massó Torrents en la Revista Centralblaü jür Bibliothekswesen. diu el Sr. quasi fins avui mateix gens respectada ni recatada com calía. Es veritat que am la publi- cado de l'hermosa «Biblioteca Catalana» de l'anyorat En M. pertanyia an aquesta Biblioteca Provincial de Tarragona. que s'ha perdut? La noticia de que aquest darrer text. m'anava adonant de la llastimosa expoliado que havia sofert aquesta part de la nostra Biblioteca. poesies de Geroni Ferrer de Guissona. pag. Segons I. de Leipzig. de les mutilacions parcials que mostren altres que afortunadament s'hi consense ni apuntar-los-hi enlloc i el titol. serven encara? I atenent que a la nostra Biblioteca Provincial han fet cap les despulles de la de Santes Greus. ¿no es de conjecturar si també ls haurá tocat sort tant adversa a molts deis 262 ma- . X). full per full.MANUSCRITS CATALANS I 6g volums prenent-ne la corresponent nota. lona.).

vist i en la nostra Biblioteca Provincial. 121). que contiene lo siguiente: En nom de Jhu. que es l'unic codex cátala que del monastir pobletenc Tarragona. Crist e de Madona Sancta Maria: comencé lo llibre de Benvengut de Cirorgia. pag. lo 2 tratado con este título: Aci comensa la Cirurgia de mestre Bru. ab els que he format el present Catalec. com en sos llocs hi he trobat 13 textes catalans 1) Villanueva: Obra citada. carta CXL.. ms. «Un yo enten a tu. els quals dit autor vegé en la biblioteca del cirtercense cenobi? Encara que en Villanueva detalladament nuscrits cita que un per un no ls cita tots els textes catalans que a Santes Creus hi hauria. empero dona de dos d'ells la següent nota. Princip.I70 BIBLIOTECA DE TARRAGONA en Villanueva en son Viaje literario á las Iglesias de España (vol. 123. deis quals ací ni sen coneix rastre. 3) Entre aquests 161 s'hi compta 1 titolat Futierais deis Reys d'Aragó a Poblet. go En regirat els 161 compendi seu» volums de codexs que he . deis quals en Villanueva no n cita mes que 4. pag.: vol. compilat per mestre Benvengut Graieffe. Al honrat amich Bñ. fol. 2) Obra citada. del siglo XV. hi ha a la Biblioteca de . XX. pag. 126. «En el mismo códice (V anterior) sigue otro es. etc. sois 3.» l .

Fins a tant que se n'hagi fet tercera sala. no s pot intentar dar-ne 1 catalec complet amb el titol generic de Manuscrits. m'exposava a catalogar molt incompleta defectuosament. nuscrits a en efecte. i destináis a la divulgació i reproduc- ció. com textes de carácter . está encara en desordre. i es molta la barreja que hi ha de llibres documents. XiXII. cada cosa sigui al lloc corresponent.MANUSCRITS CATALANS I 7 I respectius se fa notar. les notes distintives de classificació am que semi bla coneixe-s la diferencialitat entre codexs i manuscrits. i i i la tria. plecs de papers pergamins. Els 13 textes aquí reunits ofereixen. nums. Empero com la aon se guarden. d'ús ja mes corrent i de mes lata significado que aquell entre bibliofils. hauria adoptat la paraula mahaver-me sigut fácil fer-me carree de tots els d'aquesta Biblioteca. tots aquests textes son d'ús general.) • Pot-ser no fins mancará qui senti extranyesa i en contra del rotul del present Catalec per haver-hi adoptat el mot de codex en lloc del de manuscrii. I. (Catalec. III. peí seu fons i la seva forma exterior gráfica. VI. afectant a un publie mes o menys indeper exemple Is terminat. Peí seu fons.

172 BIBLIOTECA DE TARRAGONA cien tifie. car aquests jamai. La Epístola de Sant Geroni. cree deixar aquí ben destriat el les i sentit entre aquests codexss els incunables mi- igualment codexs. Dialechs de Sant Gregori. llibres de comptes. o els destinats a certs reduits llocs o religioses. el Llibre Rubrical. i per tant no ls es el comú i ordinari d'embelliment ters i forma gráfica ornamentació en llurs caracmateries. i Furs de Valencia del Rey Don Martí. Novissims. que copistes pendolistes con. trobar-los aquella i i sagraren per logades. que es lo que mes importa enllestir pera la pubíicació. cases de comunitats civils o com els : els Usos Cistercienses. anomeno També niáis. Si am lo poc que m manca pera teñir en cartera tots aquests textes catalans. per mes interessants que sien en sí mateixos. moral o literari (Opus Gramaticale. Sentencian i i Protais verbis). com les aquí catacodexs a seques. dits obres que. les me vaga completar notes ja reunides deis . compilacions de caries familiars i altres documents. com tampoc confondre aquesta paraula am la que igualment classifica una compilació de regles de Dret. Ais textes manuscrits d'assumptes consemblants bé seis pot fer l'honor d'una classificació mes determinada i propria que ais capbreus. o rarissimes vegades al menys. els Funerals deis Reys de Aragó a Poblet. Exirnplis.

i a la cua de tots. am lo que antecedeix. pensó i també deis múltiples 161 diversos tractats llatins deis volums citats. hi he fet anar YOpus Gramaticale. Ais que no duen rotul o no teñen escrit el titoJ. Massó Torrents per acullir-me en la seva important Revista de Bibliografía Catalana aqüestes desgarbades notes bibliografiques deis textes . enquadra bé dintre Catalec. ajudant Déu.MANUSCR1TS CATALANS J 73 altres manuscrits que no poden nats codexs. els he posat lo mes adequat possible. per requerir-ho l'indole de l'obra. en els que ho permeten. la taula de materies corresponent. Justificat d'alguna i manera. entre aquest i aquell. lo per qué la forma del present Catalec. que Testar farcida d'equivalenpeí seu carácter. no m cal sino donar les mercés al Sr. i i cies el exemples catalans. sense que. k Pera donar idea mes cabal de lo que es cada un d'aquests textes. fer-lo com així mateix. amb un de esser nou. d'entre ls quals son extrets el els bells textes catalans que formen present Catalec. el catalec de tots els manuscrits catalans de la nostra Biblioteca. he afegit a la nota bibliográfica. resulti cap mena de confusió. llavores anomecompletaré.

que va desde l'I al XCI. que están sense numerar. acabant el text en el recto del foli següent (92). En els tres primers fulls. Es un volum en vitela molt Usos Cistercienses. comenta també la numeració en xifres romanes. la numeració. ha VIndex. que an ell se deu que m'hi hagi decidit.: ¡74 BIBLIOTECA DE TARRAGONA catalans de carácter historie i literari. els rotuls. la meva gratitut la faig també extensiva ais bons amics n'Eduard González ja Hurtebise fotografíes talec. les cites margináis deis capitols aont envia. Usos cisterpaper de cienses en cátala. están en groe. Té les iniciáis iluminades.. per les galanes am que m'han ilustrat aquest Ca- I fina. en el cinqué ful!. on s'hi llegeix. — X d'on procedeix. Té l'enquadernació de la cartró i pergaraí. cm. i gairebé totes les pagines teñen generalment 33 ratlles. hi i X i i Comenca així En lauent de nostre senyor lo primer dig- . El format es de 13 8 cm. Finalment. Es del XV én segle. en el segon. les majuscules de l'index i les de dintre ls paragrafs de tot el text. i en Joseph Pallejá. en vermell. consta de 121 capitols. coberta primera hi ha dos fulls de Després de barba. La lletra es rodona. Es un codex molt bonic i está molt ben conservat.custodiats a la nostra Biblioteca Provincial de Tarragona. aon comencal text. que du al llom el numede tamany 20 14 corresponent Biblioteca la de Santes Creus. el quart está en blanc. a ro 39..

De la festa de sant Silvestre. del text s'hi llegeixen aquests versos apro- vencalats: A vint dagost fon cest libre acabat en lany de vint e CCGG e mil. Etz atressi quatre per dreyg stil que ditz xascu car exi ez vertat es appellenlo tuyt generalmen Liber Usum qui da ensenyamen ais no sabens le costum ne maneyra de sant Bernat Orde molt verdadeyra. U Index deis capitols Primerament es aquest: del auent de nostre senyor. De les Octaues de Nadal. En aquest temps dauent sie | menge | | com | apres laudes | e vespres commemoracio de algún sant vendrá primerament del auent e puys del sant e la missa axi matex pri| merament dauent A la fi | e puys del sant.MANUSCRITS CATALANS 175 comentat ysayas e sie legit per tot auent e a les matines e el reffetor segons que lo temps bastara.. . En la vigilia de Nadal. En la Nativitat de Jesucrist.. En qual manera de Nadal tro gésima ais a la septua- diumenges sien dites misses quis- cun any. | En qual mana los dies priuats sien pertits los respons.

De resma la les festes del primer dimecres de qua- tro al disapte de rams. la vigilia de Gincogesma. la septuagésima. Deis tractes de LXX tro a pascha. De la ordinacio deis rams. dimecres ans de paschua. Del primer diumenge de quaresma e de obseruacio daquell temps. Del Del Del Del diluns abans de paschua.I 70 BIBLIOTECA DK TARRAGONA Qual legenda la sie legida a les matines apres circuncisió. De les festes deis sants que venen avans del disapte de ram tro a les octaues de paschua. De De De les la rogacions. Del temps de la resureccio. Del huyten dia de paschua. De De De la vigilia la de aparici. Deis dimecres de la cenra. ascensio. responsoria domine ne in ira de Be- nedictam dommini. En qual manera sien comencades les pas| sies. . De les dues setmanes abans de paschua. De la vigilia de paschua. dimecres sant. De la setmana de paschua. diyous ans de paschua.

< •""' S ! ' ' • '' v ** •yx^F*»-*»** u afuí-" I ' «... 176-177 ¡•rsuyn"' apearme tto/ •"VÍ-VTJ- 1 v\JUrrtttvi <3 V Kan* 9* fWH»»^ ^Sr® *? 1 7 J .Revista de Bibliografía Catalana III. Jh 1 ..uiiii&« • u). .. pp.i.:% í Fot. ".''•• 9« \ I •' >». m'í l. fíf ? 9wp »' -' . d'E. ?. González Hurlebise USOS CISTERCIENSES .v "'.

.

De les festes deis sants que venen en disabte. que son cantades a les dagost tro al auent. De En los quals laboram. En qual setmana los quatre tempores de setembre sien tenguts. qual temps sie dit lo offici deis deffunts. De les festes en que no laboram que no venen en digmenge. Deis officis domminiquals. De les vigilies. De les octaues de Nadal e deis sants. les festes deis sants 12 en . En qual manera sien legits los libres el reffetor de cincogesma tro ais libres de Novembre. de les octaues de cincogesma tro al auent.MANUSCRITS CATALANS I 77 De les octaues de Cincogesma. Qual ordinacio dies priuats. Deis digmenges en que no fem festa de XII licons. Deis officis sollempnials per los deffunts. | Deis Cantichs. De les festes en que laboram e | que venen en digmenge. sie tenguda a les misses ais Quantes collectes De les histories deuen dir a les misses. De les antiphones deis disabtes a magníficat. De la Purificado de Sancta Maria.

De les misses priuades. al altar lo cápela. | lo dia del festes. De la pau. En quals officis podem entrar e de la | cuyna.I78 BIBLIOTECA DE TARRAGONA En se hoyen en qual manera lo preuer e los ministres les misses festiuals. Quals dies cremen tres lanties e en quals | ha sermo en capitol. En qual manera sie benehida layga. Quant deu anar Del Kirieleyson. En qual manera nos hayam entempsde lico. De les misses en les quals ha tan solament | hun ministre. | Quant deu hom anar apenre pau e a la communio. Quant se canta Gloria in excelsis. En qual sancta in Unum Deum. Del Capitol | e de la confessio. En qual manera se hage couent a les misses. . En quals dies dues misses sien cantades. De la Confessio. En qual manera nos hayam en digmenge e de les De les laudes. De la sancta Communio. En quals dies no dia sie dit deuem Credo dir les collectes vsitades. De la oracio.

En qual manera pleta. En qual manera nos hayam en yuern ais dies priuats de les matines tro a tercia. . se hage hom apres comstiu.MANUSCRITS CATALANS 179 Del refertor. Deis seruidors. se tots temps. Quant nos deuem raure. Del entreuall. De De salem la professo deis bisbes. En qual manera se hage hom en De beure apres ora nona. Del labor. Daquels qui han vomit o fluxo de sanen. De la collado. De la reffecció | o del menyar. dormidor. Gom haye hom apres vespres De beure apres vespres. le hoster o peregriner que venen de Jeru- com los deuen rehebre. misto. Del temps de messes. En qual manera sie feta oncio ais malalts. Deis malalts que son en enfermería. De les vespres. parlador. Daquels que van en algún loch. De la sagnia. Del Del Del Del calfador.

segueix un altre llibre similar i de les mateixes notes biblioprés de — . Del obdomoder de la cuyna. En qual manera sien combregats los malalts. Del sots prior. En qual guisa a les misses per lo present deffunt sien dites. Del mestre lector. sie loste soterat.I 80 BIBLIOTECA DE TARRAGONA hage liom al deftunt Deis deffunts pus son en la sglesia. Del obdomoder del viccari. Del abat. se En qual manera De les vigilies deis deffunts. Deis sagrista e de son companyons. A continuació deis Usos. Del seruidor de la sglesia. Deis cochs del abat. De nostres. Del obdomoder sacerdot | e deis ministres. II Llibre Rubrical. En qual manera Deis nouicis. Deis maestres deis nouicis. Del prior. Del manadot deis hostes. i desla plana en blanc que resta del foli XCI. En qual manera sie portal al moniment.

En quals dies deu hom deum a la missa. Quant deu hom lexar a la missa de couent | aquella collecta Ecclesie tue. contenint no mes que 71 apartats o capitols. estant sense 1 els Usos. Vegin-se les rubriques que du: En sis quals dies deu dies hom hom dir Gloria in exceldir Ita missa est deo. En quals dies nos deuen dir les collectes vsitades.II. En quals deu | o benedicamus. . no acaba. dir Credo in unum Deis prefacis festiuals en qual dia se deuen En qual manera couent se deuen dir les misses de els dies priuats. les festes De de . atenent a la materia hem batejat amb el nom de Llibre Rubrical pera distingir-lo del seu similar 16 planes. al i qual. dir. De totes maneres. Quant deu hom dir a la missa de couent lo collecta Concede nos S. sense titol de cap fons. Ocupa l'ultim numerar.MANUSCRITS CATALANS 10 I grafiques que l'antecedent. misses que no venen en digmenge. havent-hi a en blanc. no es complet. Quant deu hom fer comemoracio de nostra dona sancta Maria a laudes e a vespres. mena. es un full un El text tractat distint deis Usos. agafant desde 93 fins al 100. que. ara s'han foliat.

del traductor. De De De les misses de vigilies. no tenint altra inscripció 1 foli XCII que la transcrita mes amunt. en negre. Kal. foli. d'on procedeix. Deis digmenges en que no ve licons.VII. misses que venen en festa digmenge. Dialechs de Sant Gregori Papa. Deis treyts com les festes deuen cantar. acabant al foli XCI. data de la traducció. comencant avui per YIndex deis capitols. corresponent a l'ordre de volums de la Biblioteca de Santes Creus. que venen en disabtes. De les festes de . i la cíassificació Catalán 1 340. de . i la data. mes avall. aon se llegeix: Scriptum fuit per manum Bernardi de Olleriis Scriptoris Gerunde ad opus quorundam i i — filiorum suorum XV. Gre. el num. que ocupa Is quatre fuils primers sense numeració. qual portada. restant en blanc tot lo foli demés de fins a la fi. 207. Está dividit en quatre llibres i consta de XCII folis numerats. de S. festes de Octaues.1.102 BIBLIOTECA DE TARRAGONA De les festes de dues misses que venen en digmenge. Junii anno Domini 134.0. ha sigut arrancada. Es un bonic codex molt ben conservat. l'ultim La numeració va del cinqué . sobre pell roja en lletres daurades: Dialog. Papa. segons sembla. segons consta a l'ultim foli del llibre. se III Al llom porta.

a a a té: en les pagines 2. que va al davant del llibre. 25.. sems deuant mos Els capitols d'aquest primer llibre son: I. i . de 18 espaiosos. a 26 ratlles. nex en aqueles coses qui son certes qui no deuen cercar loe secret couinent a plor. tenint els blanchs margináis el tamany del paper 27 V2 X 18 cm. La taula deis capitols. 5. en 3. i X '3 cm. 1 i 1 Un seglars dia. 1 . leria. a 6. la foliació les demés paraules indicadores. els rotuls. fundís. comenta text així: essent té Cada pagina i i . les deis capitols també. compost de XII capitols. en la 4. II. El Llibre primer. De honorat abat del monestir de fundís. e que totes les coses quim solien donar dolor I aguessen licencia de venir justades enuyls. en vermell. i ..MANUSCRITS CATALANS ) 83 El carácter es en lletra francesa magistral. 4. pero sense ornaments mes petites. La filigrana del paper es un cap de bou. IV. generalment 26 ratlles. un me vengues deuant mon pensament tot co quim desplaya de la mia oceupaI cion. i . De equici abat de la prouincia de Va- . va desde foli I al XVII.. | yo fort lassat per brugit delscuns ais cals | som souen forcatz de satisfer en lus negocis. el for- mat. a a la 8. Les quatre primeres iniciáis de cada llibre están iluminades. . De liberti prebost del monestir de Del monje ortolan del monestir de fundís. III.

VIII.184 BIBLIOTECA DE TARRAGONA V. lo qual en lo temps de sa infantesa portan cor ueyl. abarca desde recto. De Martinus Valeria. X. atanasi abat del monestir qui es apelat subpentoma.1. II. monge de la prouincia de prouincia de XII. : Deis capisteri trencat e puis entir tornat. tina. XI. De costanc mansionari de lesgleya de sen esteue. VI. a nengun delit son coratge no dona. ans con esta térra fos. De bonifaci bisbe de la ciutat de fereus. De macelli bisbe de la ciutat de dan- cona.. VII. certament trespassan sa etat per bones custumes. De fortunat bisbe de la ciutat tuderIX. De nonnos De prebost del monestir del mont qui es apelat sorrac.. foli XVIII al XXXV de XXXVIII capitols. . el qual text comenca així: | 1 barón de vida honrable per gracia beneset e per nom. . Valeria. | | Fo | | [ | Els capitols d'aquest segon llibre son I. De seuer preuera de la El Llibre segon. De la temptacio de la carn sobrada. . con empero francament pogues del usar temporalment ja meynspresa lo nom ab sa flor quax con si fos ja sec.

De ayga que trasc de pera en lo al cap del mont. X. monge uagaros de pensa a salut la retornat. De lampóla Del la del uidre per lo seyal de la creu trencada. monges que auien menjat contra valentiniant qui la XIII. Del flac amagat per el . VI. Del pan enuerinat per lo cor pluny portat. VIII. De la prophecia de seu monestir. De uenja al sant dejunt.MANÜSCRITS CATALANS I 85 III. XI. De la fantasía del foc de la cuyna. demoni. IX. V. el XII. Del seu dexeble qui sobre les aygues peu axut ana. De la gran roca per les sues oracions leugerament mudada. la prophecia daquest matex rey del la XVI. XIV. destruccio del reuelat. Del ferré qui estant en layga pregón manee retorna. simulacio del rey totila per el XV. XVIII. VII. Del monget caut e trencat e puis per sanat. De coneguda. IIII. De per el feta. Del clergue deliurat XVII. Deis la regla.

Del uexel la roca. Del monge del demoni deliurat. Deis diners per miracle trobats que dona al pages. mugs de la fariña trobats XX. . XXXIV. De a la porta del monestir. XXVI. per el XXI. De la anima de sa sort uista. ment deliurat e solt. anima de seu german. De la obra del monestir de terracia per uision aordonada. les monges el gitades de lesgleya apres la mort per térra foragitaua. Del pages ligat. De XXIII. XXIV. XXX.)86 BIBLIOTECA DE TARRAGONA XIX. lo cal la XXV. XXXII. XXXV. com exi deis cors pujada per angels al cel. XXXIII. Deis . Del monget per el soterrat. e de la Del mon ajustat deuant sos uyls. Del miracle de sa sort escolástica. Del lebrosgorit. De el la toayla per lo mongo presa per coneguda. absoltes. Del mort per el resuscitat.CG. e ab lo seu esgarda- XXIX. la erguylosa cogitado del monge coneguda. XXXI. Del monge fugen qui troba lo drac quil volia deuorar. del uidre qui casec sobre Del doyl buyt trobat píen doli. XXVIII. XXVII. XXII. e no trenca.

VIII. De frigdian bisbe de X.. De Daci bisbe de la ciutat de Milán. De Costanc bisbe de la ciutat daquino. II. en XXXVI. De andreu bisbe de la ciutat de Gous. De cerboni bisbe de IX. la ciutat . El XXXV Lubre tercer. De daci bisbe de la ciutat naruiensi. III. VII. De escriui la regla deis monges. sua mort la sua balma sanada. va verso al LXI. qual text comenca així: ais pares | del folí Dementres que yo enten qui foren de nostre ueynat fort prop. lonia. IIII.MANUSCRITS CATALANS I 87 ais frares la prophecia de la denunciada. VI. que composen el Llibre tercer son: De paulin bisbe de la ciutat de ñola. V. la ciutat de lunes. De johan papa de roma. yo avia lexats los fets ho mirades deis maiors. de XXXVIII capitols. i j Els capitols I.. lo qual trespassa per uirtut e per temps moltz deis quals yo he feta memoria. entant que semdat oblit de paulin bisbe blaua que yo agües a de la ciutat de ñola en campaya. XXXVIII. De sabin bisbe de la ciutat de canosina. de popu- ciutat de plaenga. Con XXXVII. De sauin bisbe de la XI. De la fembra orada. De agapit papa de roma.

XL.1. De mena monge solitari. XV. De lesgleya de sent Zenon. Del capelan qui can fo mort atura lo XXIII. e ladre. De theodoron garda de sen pere. per cor no uolc pendre marit. XXVI. dun seu preuere. tal XXI. pageses morts. del mont de mar- XVII. De . mort. De benet monge. cap de cabra. XVI. Den esteue capelan de la prouncia de valeria. De entici. car car no XXVIII. XIX. Del abad de peuestre. De la muititut deis catius morts. XXVII.1. De Isaac hom de maraueyosa virtut. De aconsi mansionari de la dita es- gleia de sen pere. e de Lloren? seruidors de déu. De la donzela qui fo deseretada. XIII. XXIV. no uolgueren adorar .I 88 BIBLIOTECA DE TARRAGONA XII. XXII. De martin monge sica. De fulgent bisbe de la ciutat vtricolensi. De herculan bisbe de la ciutat de XIV. XX. XVIII. uolgueren menjar carn ydolatrica. lesgleya de XXV. Del monge del mont dargentayre qui resuscita . perosa. .

MANUSCRITS CATALANS I 89 XXIX. Quantes maneres son de compunccio. Els capitols quart i ultim llibre del Dialogorum son: I. e parlauen. XXXV. XXXVI. consecrada XXXI. Rescumt bisbe de El Llíbre quart. XXXIIII. de la la uisio prouincia de nursia. XXXIII. De herminuldo Crist per son pare mort. qual text comenca Pus que per nal linatge. amanci capelan. no cresen les co- ses espirituals. sa propria colpa deis gogs de paradis fo foragitat lo primer pare del | huma- vene en exil | la miseria la qual sofe- rim daquest si e cecitat. De eleuteri seuidor de deu.. ja aquets gogs de la térra de para- dis los quals primerament contemplaua veure que composen el no poc. Del bisbe arian XXX. per 90 pecam de escanysat. De XXXVIII. rey per la fe de XXXII. . qui perde la vista. De lesgleya deis per los catholics. De maximian bisbe de (Jaragoca. De XXXVII. De Gauentina. Que los homes carnals.. de LX capitols. Deis perderen bisbes d áfrica que per la fe les lengues. arrians. santulo sant preuere. va del foli LXII al així: XGI verso.

XVI.igO BIBLIOTECA. De la questio de Salomón que . DE TARRAGONA II. Del eximent de les animes de dos sans monges de sen beneset fets pobres per amor de deu. passament de romula sancta sancta qui XVII. mort deis homes. VI. Xí. Del passament de viu Jesucrist. De la questio de la anima inuisible. Que sens fe nex limphasel no viu. Del eximent de la anima del seu ger- rnan bisbe de Capua. Del eximent de la anima de probo bisbe de la ciutat de rieta. XIII. Que tres esperits qui an vida son creats. De la anima dun reclús. III. pus que nos pot ueser si es o no. XIIII. XV. Del eximent de la anima del preuer de nursia. Del vergen. Del passament del paraliticat qui auia nom seruulus. IX. Que la anima viu en lo cors. X. Qve qui uol ueser ab uyls corporals. V. Del passament de galla sirventa de deu. a II II. VIII.I es la e de les besties. VII. tarsilla . XII. anima no corporal. Del eximent de la anima de specios abat.

mort de theophanio compte. Que alcuns enfants son dampnats per colpa deis pares. axí les animes deis maluats son en imfern. XIX. Del passament den esteue seuidor de deu. Que lanima per foc corporal. XXVI. De la mort del barón de deu trames contra samaría. XXI. XXVIII. XXV. e de la reuelacion de geronti.MANUSCRITS CATALANS I 9 I XVIII. XXVII. XXIX. XX. e puis apreses es declarada. la la e de la mort dun enfant ermentari. XXIV. e den melliti monge. Que en axi con les animes deis sans apres la mort son en lo cel. XXIII. sens cors es retenguda . XXII. Que en lo eximent de la anima delscuns no es mostrada la sanctitat. En quina manera aquels qui moren denuncien alscunes coses. Del passament de surant abat. e pli donem exem- dun auocat. Del passament de musa infanta. De dos monges pecejats per lomgobarts. e donem exempli dun qui blastoma deu. en lo cel Si les animes deis justs son rebudes ans del diadel judici. e de diuersitat de les lengues. De XXX. Del passament del diaque de lesgleya deis marsons.

Daquels qui quax per error moren. e de la mort de crisori monge e dun conguister. XXXVIII. XXXII. e den eumorfi. De la pena de sodoma. e posen exemple de theodoro infant. Si es foc de porgatori apres la mort. e enloc daltres son apelats. e que les animes delscuns estans encara en lo cors. la mort de curial qui cremaua bons en lo regne de déu los mals en infern los religiós qui cant XXXIV. o gloria. De en lo sepulcre. De la mort de tiburs capelan carnal. uesen les penes que deuen soferir apres la mort. la XXXV. XXXVII. XL. e de gomorra. XXXIII. e puis tornen. e den esteuen. e posen exempli den pere monge. . De la mort de theodoric rey arrian. la casa del qual se XXXIX. e animes quant ixen deis saben en continent si deuen auer pena. e daltres uisions. XXXVI. conexeran mals.192 BIBLIOTECA DE TARRAGONA XXXI. Den deude edificaua dor. e den ursin. e den esteue. Que cors se conexen. e posen exempli de la mort den johan. e conten moltes coses daco que han vist. Si los los bons. De moria viu mort dun les los prophetes.

e diables dessoterrarenlo.MANUSCRITS CATALANS 195 XLI. la anima sia inmortal. Del passament de paschasi diaque. foc ho diuerses focs. Si en imfern ha . XLVIII. Quantes maneres de sompnis. Deus consola les animes per tal que nos esperden en la mort. fo sepelit Lili. XLII. ac gran paor. Daquel qui fo gitat de lesgleya de cremat. En qual loe deuen creure que sia imfern. XLIII. e con per paor de la mort los pecats menuts son perdonáis. XLIIII. Daquel qui per diners en lesgleya. con es acó que de pena de mort sia punida. De la monge parlera qui fo sarrada. LIIII. Del tinter qui fo en lo sepulcre . L. e rocegan gitarenlon. LV. Si los XLV. XLVI. 13 genova. e den merul monge. XLIX. Dun sant hom qui quan se dec morir. Per que en lo temps de la mort se mostren moltes coses qui dabans eren amagades. Con LI. e fo breument mort. XLVII. LII. Si profita ais morts esser sepelits en les esgleyes. e posen exempli den Antoni. dampnats cremaran tostemps.1. Dalcun a qui fo persompni mostrat que viuria longament.

Del sant bisbe qui cascun dia celebraua missa cassian per nom. que se conservan Ms. posem exemSi apres de la LVI. 45 1) diu: «Ollers (Bernardo). al qual a . per tal quels nostres nos sien perdonats. LVII. de Stes. pag. LIX. Tradujo al catalán el libro de los Diálogos y las Cartas de S. mort les dun preuera de demana que offeris pli centol. A la fi de l'Index o taula s'hi llegeix: Esplegats son los capitols de tots los quatre llibres del Dialogorum.194 BIBLIOTECA DE TARRAGONA animes poden esserabsoltes. Daquels qui aíBigen misteri del altar. De sacrifici. e en la hora que la hostia del sacrifici era per el offerta. XX. la uirtut.I anima per ela la hostia del sant la sacrifici. ne quils potajudar. 126) cita aquest codex del 1340 com a lemosín. Con deuen perdonar ais altres los mals quens an fetz. e del misteri del sant LX. De la uirtut del sant sagrament en en lo notxer. i Félix Amat (Diccionario crítico de Escritores Catalanes. Gregorio Papa. LVII. vol. carta CXL. Cruces. Deo gratias. En Villanueva (Viaje literario. lur cor en lo sant LXI. los ligams se soluien. posen exempli dun qui fo pres per sos enamics. pag. Al . e encara posa exempli de anima den just rnonge. en la bibli.

5.¿. Portada arrencada. ¿ fol. 433 verso. que es en blanc. s'hi troben dos traciats o codexs cataians. Es de paper verjurat enquadernació de cartró i pergamí.*. que n té 42. tracta deis Novissims. El primer d'aquests dos codexs cataians va del foli 425 al 434 inclusiu.* que du i al llom el en rotul de aquest rotul: De Incar. — Dintre 1 volum en 4. Les dimensions son de 20 cm. a mes del prolec. Kal. fol. Aquest tractat deis Novissims. 430. 7. . havent-hi l'espay en blanc. pell roja. on s'han escrit els epigrafs deis tractats llatins que conté volum. 433. així distribuits: 1.MANUSCRITS CATALANS ig5 final del Códice se lee: «Scriptum fuit per manum »Bernardi de Olleriis scriptoris Gerundse ad opus quo- »rundam » filiorum suorum XV. fol. fol. 431. cortesa. El nombre de ratlles varía entre 48 i 45. Tot ell numerat per folis. i no consten ni a segona plana del primer full del llibre. Ecclesiae.*. El codex sembla esser del XV é segle i el carácter i l'ultima del segon. foli 431 verso. Ord. De Refor. 432. contenint-ne 454. num. 9. Vitce Religios. menys en la primera plana del primer. 6.". 2. foli 425. 8. 10. el primer deis quals 22 (Biblioteca de Santes Creus). conté deu apartats o capitols. Junii anno Domini 1340. . on fol. 4. 429. 3«. 433.*. Verbi. . L'escriptura de tot el volum es a ratlla tirada i am caracters de mans diverses.» IV Novissims. El text deis Novissims comenca: . Car. Cameracen. Amdós están sense rotuls ni titols la l'anunci del llom ni a 1 XH i que n té 39. Les iniciáis deis apartats están pera fer. 433 verso.* fol. fol. é fol.

. 8. 452 verso. 3. . . &. é fol. ocupant els folis del 447 al 454 inclusiu. 5 ultims apartats están inclosos en El text el foli 454. sino i tot pera acabar en el foli desaparegut l'ultima considerado.i g6 biblioteca de Tarragona Com lo benaventurat mossen sant agostí consideras que rano. fol. 22 (Biblioteca de Santes Creus). així distribuits: 1. no sois pera esser amb el Novissims dos textes verament classics. . Justicia e ley natural en- senya que nostre senyor deu. é fol. deixant-lo incomplet manco."... 448 verso. I Com e acceptablesa al final del text diu: Jaquetus de maruilla orationum predictarum deuotissimus. 449 verso. consta de catorze apartats o capitols. V De la Passió peí y d'iguals notes bibliografiques Creu de Jesucrist.6 é fol.. Acabat el text diu: Jaquetus de maruilla deuotus. 448. comenca així: vng sant abbat molt deuot desitgjas ab molt gran desig e uoler que ses oracions et contemplacions fossen plassens nostre senyor deu. Tampoc té portada ni fetes les iniciáis. 447. 45o verso. é fol. 4. on fol. . Es de doldre que foli 453 fos arrencat. 5. i comencar-hi uns hermosos corolaris que arrodoneixen l'obra. 447.. 2. fol. y els 7. fol. se troba en el mateix volum num." cap. ni titols de cap mena. i firmat mateix Jaquetus de Marvilla. rt fol. . Aquest que Novissims 1 — tractat. g. 452.*. 1 i . 451.. .

Llibre Quart: desde principi del verso del fol. volum num. fins al foli CXLI. escrit: Tomo 23. Al principi hi ha dos fulls barba-fil.: MANUSCRITS CATALANS I 97 VI Dialechs de Sant Gregori Papa (altre codex deis). Diálogos de San Gregorio Papa. aont acaben els Dialechs. Enquadernació de cartró i pergamí. Llibre Segon: del fol. a dues columnes. al 1 V 1 . en lletres daurades. El format. Está un xic estripat en la part inferior del llom.Diálogos de S. Papa». 23 (Biblioteca de Santes Creus) es 1 1 - — El de tamany 2 ¡ i X 14 Va cm Sobre la pell roja del llora. comencant romana en la taula. i está compartit en aquest ordre: Llibre Primer: del fol. Llibre Tercer: desde verso del fol. després la foliació En nom del qual hi ha dos fulls de paper de barba en blanc. amb altres codex inclosos en el volum. Seguidament d'aquests fulls comenca la taula deis Dialechs arab aquest rotul de nostre Senyor JesuXrist Aci comencen íes rubriques del primer libre del dialogorum del benahuyrat Sent Gregori Papa. LIIII al LXXXVI recto. diu: «. No hi consta ni traductor ni copista. segona plana. i el paper de tot el volum verjurat. LXXXVI al recto del CXXIIII. Greg. XXXI al Lili recto. V al XXX verso. i abarcant. La taula ocupa Is quatre primers folis. El text deis quatre Uibres deis Dialechs va desde foli 1 CXXIIII. es de i5 i j i y 16X9 */« centimetres. Lletra francesa. tenint en el primer.

aon pot veure-s la nota bibliográfica en sa part material. El codex es del XV é segle. així i com algunes de les majuscules d'entremig del text la folia ció. CXXV al CXXXV. . i segueix tot el text d'un tirat fins a la fi. calderons. VII Epístola de Sant Geroni. abarcant. aont acaba. en el foli CXXV la (vol. escrit en bons caracters en vermell.. se troba aquest codex. 126). pag.. tenint a la part plana en blanc del baixa de anterior (CXXIV). i la tinta negra del text molt clara. dones. i seguidament del text deis Dialechs de Sant Gregori. 23). en el Viaje literario á las iglesias de España (vol. carta CXL. El present codex va del fol. iniciáis. XX. VEpistola comenta: la segona columna de foli i 1 Oges 11a I et ueges e enclina a mi la tua oreoblida tot ton poblé 90 es tots tos pafilia e rents carnals. Els rotuls capitulars. i en Villanueva. eomenca text. 2 pagines.I g8 BIBLIOTECA DE TARRAGONA Sense esser gaire uniforme. a mitjans de la segona columna. — A dues columnes. Dintre 1 volum num. están en vermell. i el carácter es poc cuidat. 23 (Biblioteca de Santes Creus). i am lletra del 1 mateix copista. el nombre de ratlles varía generalment de 29 a 32. sense altra divisió ni senyals en els apartats que un caldero. aquest rotul: Acb es lapistola queSent Geronim trames a sancta Eustoxi filia de sancta Paula. en fa esment i el cita com a lemosín. Comenga amb una O inicial en vermell.

. aont acaba ara les set Ni un ni altre duen titols.. sense calderons. Biblioteca de Santes Creus.nodreix ab gran amor sos filis e ses filies dormen ab ell en lo lit de pura castedad et virginitat. dones e acaba: . en alguns paragrafs. vol. 23. del foli CXXXV al CXXXIX.. . ni nom. 23. foli se troben dos Eximplis. radies del final segona columna.. má que i i El primer Eximpli comenca : Comptaua tir sent basili e deya fo de dones en lo auiay vna uerge quis feya orada. 23). El primer té en cada majusculeta deis paragrafs una ratlla vermella. — Seguidament de ['Epístola de Sant Ge- roni (vol. Biblioteca de Santes Creus). Deo gratias. Tu autem domine miserere nostri.. qui VIII Eximplis.cccc.: MANUSCRITS CATALANS I 99 I acaba . Va de la segona pagina del text. son d'iguals notes bibliografiques que ls Dialechs ['Epístola (vol. sense data de cap CXXXV) mena. ni procedencia. i el segon. la lletra es de la mateixa ls anteriors del mateix volum (Dialechs de Sant Gregori i Epístola de Sant Geroni. Amdós teñen el format a dues columnes.Mas en qual loch sen ana ne en qual loch se me ne ab qual fi mori no ho pogueren saber.. ni la ratlla vermella du. I vn monesqual estauen .

IX Sentenciari. están completament separats i porten tots un caldero davant. i El text es pres traduit deis autors tais i com Séneca. Aquest text va del foli CXXXIX al CXLI inclusiu. del foli —A mig espai de la segona columna CXXXIX segueix el sense rotul de cap mena. Sant Geroni de PEscriptura. Es d'iguals notes bibliografiques que ls Dialechs. Tant peí nombre de ratlles de les planes que conté 1 (vol... Sant Agustí. a la plana segona (del fol. CXXXIX) varia 1 format a columnes per ratlla tirada. 23 (Biblioteca de Santes Creus). com que per lo poc escrúpulos del format.. ni data ni nom de copista.1. a fer gran penitencia. I acaba: . 23.. Biblioteca de Santes Creus) comencament d'un petit Sentenciari que. aprofltant lloc i paper restava.a£0 es la cosa per que yo aflajesch mon cors. aont acaba volum. Una sancta uerge era en mon e fehia tant alta uida e tantgran penitencia que a tots aquells qui hoyien feya •marauellar. El Sentenciari comenta: Primerament per induyrlo ha esser en orde . se veu que s posa aquest Sentenciari aquí. Els aparts. V Epístola i els Eximplis continguts en aquest volum num. seguint-lo igual fins a la fi. que hi son en nombre de 27.200 BIBLIOTECA DE TARRAGONA El segon Eximpli comenca: .

Enquadernació de cartró pergamí. 106. Camarasc. Está foliat en guarismes. Episcop. 122. — Aquest i Ms. 83. la qual una má posterior reproduí a la plana anterior. hi ha la taula deis tractats del volum. del segle XIV é i i clusius. | | et et | X codex se troba dintre d'un entremig de tractats llatins. am lletres iguals ais textes. en qual llom diu. els calderons del El titol Ex Prouerbis Arabum davant de cada proverbi están en vermell aquell. El volum conté 134 folis. 123 i 124. en el volum 201 (Biblioteca de Santes Creus). i hi son en blanc els següents: 27. 82.. Els Proverbis en qüestió van del fol.. | en la ley de nostre senyor dia et nit fet pus sauis et pus certs cuyllen fruyts comuniquen sauiesa. i en vermell i blau aquests alternativament. Hi ha cinc fulls en blanc al principi i sense numerar. pero en la segona plana del segon primera del tercer. i ses dimensions son de 27X21 1 ¡i cm. 107 al 117 inProverbis.MANUSCRITS CATALANS 20 1 de Religio I E en la companyia deis ffrares. estant aquest ultim tallat longitudinalment peí mig. Sant Geronim. sobre pell roja i en lletres daurades: Compil.. acaba: . havent-n'hi en llatí i en i cátala.. escrit en hermós paper de fil i am caracters dei segle XV é francés. El nombre de proverbis es de mes de 35o. Comenta amb aquest llatí: Fides et timor compedes .

com consta. con su correspondencia al lemosín. 123) cita aquest codex en aquesta forma: Tracíatus de ludo scacorum. Santes Creus. En Villanueva (Viaje literario. pag. Iniciáis ben poc treballades en blau o roig. restant els demés en blanc. — XI Funerals dels Reys de Aragó x Se troban en un quadern de 4. que mideix 23 ¡. en Consta de divuit fulls sense foliar. acaba amb aquest cátala Qui coa ha de palla por ha defoch. 4 5. D. El text comenta el primer i va a acabar a mitjana pagina del quinzé. Les xifres romanes de l'index o taula que hi ha al principi. Carácter dels darrers del XV é segle. fan anar a cada hu deis tractats. — l mí groixut. any III. Bofarull se donen qua- tre notes bibliografiques. Titols de capitols i ilurs rubriques en vermelló. tot en pergamí. incloses les cobertes. l'any 1886. desapareguda aquella per la i : i guillotina. shi posaria l'arabiga. L'autor del Uibre. i que a l'enquadernar-se. d'on n'hem tret aqüestes notes bibliogí afiques. es en Miguel LonPublicáis peí Sr. . que son d'un perga. et proverbia Arabum. de les quals men sérvese.202 BIBLIOTECA DE TARRAGONA pecatoris. editat per la mateixa En el prolec del Sr.* major.. i 1) Manel de Bofarull y Sartorio en La en follet Ilustrado Catalana. Tarragona. Manuel de Bofarull publica aquests proverbis en VAveng (segona época.2 X 16 cm. 1891) i en edició apart. vol. apart. se coneix que la primera numeració fou romana en tot el volum. la revista de Barcelona i nums. revista. XX.

No guarda gens d'unitat en el essent molt diferent nombre de format de les pagines. deu esser abillat lo eos et posat en lo De hon es la luminaria que deu aver en la sala lo eos. De la luminaria ques deu encendre hon es lo eos. aquests rotuls: amb De com los marmesors deuen fer toquar les campanes com lo rey es mort en totes les esglesies de la ciutat o villa hon siva mort. Deis altars ques deuen parar et les misses ques deuen dir en la sala hon es lo eos. ratlles de quiscuna. . i El text consta d'un prolech. la La materia está dividida així per aquests anunciáis: Prolech de present obra que se diu les funeralies deis reys de Arago. De les absoltes que se deuen fer tots jons sobre lo eos.MANUSCRITS CATALANS 203 gares. tres capitols un altre apartat final que comenca Jinexen. Com Cadafal. mestre en teología i monjo el del monastir de Poblet. Dintre aquest primer capítol hi ha vuit apartáis. Capítol Primer qui tracta lo modo et forma quis deu teñir et cerimonies reals que ferse deuen quant algún rey o regina mor e lo que han a fer lurs marmesos aixi per la anima com per lo eos. Del embalsamar lo eos.

De quins homens seculars deuen anar acompanyant lo eos per lo camí fins a Poblet. Del ques deu fer quant lo eos arriba en algún lloch ara ature allí ara no. Capítol Segon hon se dien les coses ques teñen a fer pera aportar lo eos del lloch hon es mort al Monestir de la Verge Maria de Pola De blet la qual Casa tots los reys et Capella et sepultura de reginas de Arago et alli se deuen es soterrar. De com tanients lo eos et les altres coses a eli per- deuen esser liurades al Abat et Monlos ges de Poblet.204 BIBLIOTECA DE TARRAGONA almoyna cotidiana que se te a donar per la anima del defunt. En quina manera deuen anar ordonats monges per lo camí portant lo eos e axí mateix los seglas qui siran de la Casa del rey que allí vindran que deuen aportar en les mans et de quina manera deuen anar. te a fer lo jorn que lo eos exira de la ciutat e villa hon sira mort. Aquest segon capítol inclou nou apartats. que duen els següents rotuls: Del numero deis Monges que deuen anar ab lo Abat per aportar lo eos a Poblet et de las absoltas e missas que deuen cantar quant siran ai lloch hon Del ques es lo eos. E que los marmesors deuen fer la messio al Abat de .

pp. i fto"* tai» '«^«í* - *""««£*£* ""J. «! ««jurtí. oii* ¿tese* * t«arm<l<w«i .C-^t _A*í loíPirHvrctcr » •"«'"C^SÍS ilcofcf jQrlcnhítláiwalo*.U «"«^ ™*° Fot.Revista de Bibliografía Catalana III. de Josep Pallej.iZ4¿.!.«m t» <|» ni ihr* *Y* WJtt í»fl«lí« Víalmni«an:iqÍWnc. 204205 „ViU toque inte- ttmvf .taUTwm* **<&««* tór mfcálfcimtft tme* cn«í* fcf*»*S «»* 'tfjw* * « citó ftr wr ^^¿fTÍ!? ^KJk Kl'^ílT^.cructi^aL.« al í "':"f *f ^ ^.urni>n-!>n^io^."¿f «ofl? h» que (5 .'i FüNERALS DELS REÍS d'ArAGÓ A POBLET . ^0*'^ v * u ^¿¿w ' UnulXot tmfí rtPfe» • w» F*Uu bmfittt ^TnUqiMl táLt £ bwe lnm «tife+. •«*> ? U¿Í¡ttnA/U<t trema liorurílíwtncnt- It'VntiMirfcU >K*ltt»íttrt»V» Xm*.

.

De quant deu venir lo Senyor Rey a Poblet . De la almoyna que se te a donar en Poblet lo dia que se fan las exequies quant aportan algún eos de rey o regina a Poblet. Capítol Tercer qui conté lo modo et cerimonies ques deuen fer axí per lo Senyor rey com encara per les Ciutats et Villes reals e per los prelats nobles et barons de la térra quant algún eos de rey se deu soterrar et possar en sa sepultura en Poblet dalt en lo Arch. segons aqüestes rubriques: Ciutats et Villes reals ecclesiastichs e barons de Arago Valencia et Cathalunya et de lo que deuen aportar quant van a Poblet per fer lo soterrament axí lo S. Del que deu fer lo Abat et Convent de Poblet lo jorn que lo eos entra en lo Monestir. or rey com los altres. Aquest tercer capítol inclou quinze apartats.MANUSCRITS CATALANS 205 Poblet lo et Monges ab ses cavalcadures per tot camí axí anant per lo eos com venint ab ell. Del Capell ardent e les exequies et rocegar banderes que se fan quant lo eos es a Poblet. Del aparell de viandes que deu fer lo Senyor rey en lo monestir de Poblet pera lo jorn que se deu fer lo soterrament. De com lo Rey deu escriure al Abat de Poblet et Convent dienlis que vol soterrar tal lo les De com Senyor rey deu clamar rey.

co es. les Fenexen fetes et funeralies deis reys Darago ordenades per un Monge del Monestir . Del correr de les armas ques deu fer en Poblet lo dia de la sepultura. De com De deu las lo rey et la regina deuen anar a la Sglesia las primeras vespras. De la missa e oferta ques deu fer lo dia de sepultura. complir son testament. De com lo Sagrista de Poblet deu posar los draps de or que aportat auran les ciutats reals. De la absolta ques deu fer apres de completas lo dit dia en poblet et del peure del aygua beneyta. De com lo rey deu donar compliment a la anima de aquel! qui soterrat haura. vespras de morts et la absolta ques primer jorn a les vespres. De la almoyna que se deu donar lo jorn de la sepultura.20Ó BIBLIOTECA DE TARRAGONA pera fer se lo les funerales de la sepultura et lo que esser rebut per deu fer lo dit dia et com deu Abat. De com lo rey y regina deuen venir a la fer lo missa lo la jorn de la sepultura. De com lo eos apres de esser dita la missa deu esser posat en la sepultura. De com se deuen corre les armes lo dit dia en Poblet.

enquadernat en cartró i pergamí que du al llom. i mideix 28 X 2 */s cra desde 92 al 24. amb iniciáis en vermell i verd. Está en molt bon estat de conservado. 209. i 1 1 i um Domini está acabat. llegint-se al principi del primer d'amdós textes. Del modo ques deu teñir et de les cirimonies que fer se deuen quant algún Infant fill de la de rey mort. escrites en negre i a ratlia tirada. corresponent a la Biblioteca de Santes Greus. Codic. el segon a ratlia tirada. generalment de 33 ratlles per plana. llatins. en etiqueta de pell roja i en lletres daurades. el primer escrit a dues columnes.MANUSCRITS CATALANS 207 Verge Maria de Poblet Maestre en Theologia quis diu Maestre Miguel Longares. del XV é segle. el 40 folis del mig d'amdós textes El format es de 20 X i5 cm. . Les pagines deis Furs duen numeració que s'hi ha posat ara.. carácter. conté dos Desde foli . Aquests furs se troben dintre d'un Ms. aquest rotul: Constitucions de Valencia. en lletres grosses: Lec1 « — 1 1 1 ." al 5 Ms. i roges les rubriques. Conté 124 folis de paper verjurat sense foliar. XII Furs de Valencia del Rey Don Martí. contenint 80 planes. i mes avall del rotul té 1 num. amdós en tinta negra. El segon text no porta cap rotul i sembla que no els Els Furs de Valencia del Rey Don Martí ocupen llatins susdits. Odofredi. d'on procedeix.

comencen el text així: Tots sau fets los actes | humanáis aytant com mes o semblanca a nostre senyor similitud deu qui es sobiran et incommutable be son oits pus acabats perfets e menys fallents. tenint totes elles al davant un caldero: R. | del Les rubriques que contenen aquests Furs de Valencia Rey D.208 BIBLIOTECA BE TARRAGONA Aquests Furs. Martí son les següents. De dret de cosa que sera donada a cens. E leys humanáis les aytant com per aqueper 90 lles mes son esquiuats los mals e refrenda materia de delenquir e son abrandades e comanades virtuts e posada la cosa publica en virtuos regiment e en pacifich e tranquible repos son pus perfets acabades auents prencipi et influix del sobiran lum del qual tot be ha apreseir et sens lo qual res no pot esser perfet. després del rotul general. Deis procuradors. | o de- mandes donar apus poderos jurediccio de tots jutges. ca del quart et De seguretat et de les penes de la Cort. Deis Jochs e deis Jugadors e daquells qui blasfeman deu. . Si la muller a la qual lo marit lexa lo usufruyt. de donar fermenta. Que negu no puscha De les sues accions dessi. Deis aduocats.

De donacions que serán feytes rit e la entre lo ma- muller. sera donada Daquells qui poden renunciar e lexar sos De penyores. En qual manera sentencia que deia esser menada execucio. aquells qui moren sens que no hauran testament.MANUSCRITS CATALANS 2O9 De promissio de exouars. De appellacions. De curacions. De pagues. Quals poden accusar. De crim de fals. De sentencies et actes. guiatges e treues. la Del Batle e de notaris. De De fet testaments. 14 . si qual guisa hereus sien fets. Cord. De Tudoria que sera donada en testament. | En De prescripcions. De donacions. Del dret que hauran los hereus de deliberar serán hereus o no. En qual manera los frares deien tornar los bens que hauran hauts. bens. De De De crims.

| e tres e del — prohemi deis dits furs nomenats. De leuda et hostalatge. De serahins publicament. Quals coses no deuen Tenor del capitol de Cord de Cathalunya del qual es feta mencio dessus en Rubrica de dret de cosa que sera donada a ceus Capitol per ultim. e que la cala no sia cridada Que Juheus no puxen de Valencia et aturar dins la Ciutat de lur senyal. El text deis Furs de Valencia del Rey Don Martí acaba d'aquesta manera: . De Jurediccio atorgada a aquells qui no han mer imperi. offici la | Gouernacio. esser alienades. De Del les cenes.. De inquisicio de officials.2 10 BIBLIOTECA DE TARRAGONA De metges et speciers. De salaris. M. De officis de Cancia vice Aigutzils e altres | officials de casa de riostra.lo qual die lo cort en lany de la ditsenyorli licencia la dita natiuitat de nostre senyor regne del dit senyor huyte presents promiíents consentents e atorgants los damunt dits tots e sengles en lo aquelles. . De corredors.CGG.. De temprament de questes o de demades.

rt de 20 72 X Opus Grammaticale. variant el nombre de ratlles. vol. numerats i¿\. en lletra de l'época. 25 (Biblioteca de Santes Creus) el rotul Grammatica. Entréis fulls de Pacabament deis folis i els dos de barba se n'hi veuen cinc de tallats. el de la superior. Furs. En lletra de má forastera. entre 22 i 26. variant en groe. El carácter. A Pultima plana. Els blancs marginal el de la part inferior es de l i de 2 cm. generalment. ara recentment en roma. — l i sembla. que serien en blanc. ¡ 2 cm. El codex está sense portada.. blanc del principi. s'hi Uegeix: Tom. etc.. Santes XX. 25. tot escrit d'una mateixa má. I mes avallet: Aqüestes notes son de Fra Tomas Reusich monjo de Sentes Creus. 3 Va ¡2 Els rotuls o rubriques i els calderons son en vermell. comencant la foliació en la primera plana del text. vermell i morat. i les iniciáis i majuscules de dintre ls paragrafs. escrit a ratlla tirada. diu: FJinito libro sit Luis gracia JesuChristo Amen. i . 126. segons . en son Creus (Tarragona). es francés. pero de diferenta má. i 148 folis de text. Viaje literario. Al principi i al final del text hi ha dos fulls de paper de barba que hi serien posats a l'enquadernar-se. Opus grammaticale.MANUSCRITS CATALANS 2 I I En Villanueva. pag. cita aquests XIII Volum en 4. El paper es de fil. igual en tot el conjunt del text. Du al llom el num. a la segona plana del segon full.

1. d. segle.° que gramática ser ua Petrum eliam diffinita sit gramática est scienciam que narra. es aquest un tractat forca interessant sobremanera avui que ls nostres gramatics se desvetllen. tant per la manera de tractar les qüestions com per l'ordre.. sobre tot en els verbs.: 2 12 BIBLIOTECA DE TARRAGONA El codex es del XIV é Comenca sense cap reix. I acaba Secunda condicio pro uitali diccione dum et sincopa non sequatur vocalis post vocalem qr tune non retinebit accentum in eadem silaba. prouida recte loquendi recte scribendi recte que scripta pronunciandi et cum origo . Primo queritur quid sit gramática. Les rubriques o epígrafes están en aquest ordre son: i . rotul ni epígrafe. exemples. in qua prius vt audiit pro audiuit pocii pro petiui nam li petiui habebat accentum in pentalia cum pentaliam in sit breuis et exeo qr latiis vocalis aut vocalem diccionibus et correpta. correspondencies i dessinencies catalanes. contenint dintre les qüestions. I. El text comenca així: Ad habendum alicalem noticiam modorum prouerbiandi alica gramaticalia proponendo compilare ad diffinicionem ipsius gramatices atendendum est. Per lo ques veu. segons apa- amb una introdúcelo general de la gramática. fundamentum omnium aliarum scienciarum..

pp. de Josep Palleja Opus Grammaticale . 212-213 Fot.Revista de Bibliografía Catalana III.

.

.... de Verbis sustantiuis.. Seq. Seq. Seq. de verbis neutris transitivis. Seq..MANUSCRITS CATALANS 2 13 Sequitur de littera.. de verbis nautris (sic).. Seq... de verbis deponentibus transitius. de verbis iacentis.. de Oracione. nominibus aiacentis.. de sustantiuis. de verbis neo passius (sic).. Seq. de Verbo... Seq.... Seq. de verbis passiuis.. Seq.. ... Seq... sum e ffiu. de compositis de Seq. de Vocatiuis. Seq.. Seq.. Seq. Seq. de verbis neutra passiuis.. de prononnibus. de verbis neutris abtis. de Seq. Seq... de habentibus vim verborum sustan- tiuorum et vocatiuorum...... de diccione.. de verbis deponentibus abtis.. Seq. de supposito et apposito. Seq. Seq... de nomine propio....... Seq. de verbis comunibius. de Seq. Seq.. Seq.. Seq... de verbis deponentibus. de nominibus patronicicis. Seq... de verbis actiuis.. de Sillaba. Seq... nomine in generali..

de Superlatiuis. de Silempsi.. Seq. de Verbalibus. de Comparatiuo.. Seq.... Seq.. Seq. de Fformis.. Seq. de Interieccionibus.. de Proposicionibus. Seq. de verbis impersonalibus actiuevocis.. de Figuris... Seq. de Couiuncione.. Seq..... Seq.... de Participiis.. de Evocacione... Seq...... de Comparacione personarum.. de Leppore... de verbis deponentibus significanti- bus paciem ignatam..... . de Apposicione... de Relatiuis aecidentalis. de Reletiuis.. Seq. Seq. Seq. Seq. de inffinitiuis... Seq.. de Ssineptasi.2 14 BIBLIOTECA DE TARRAGONA Seq.. Seq... de verbis impersonalibus passivevocis.... de Interrogacionibus.. Seq. Seq. de verbis deponentibus significantibus pacionem illatam. Seq... Seq.. Seq.. de pósito. Seq. Seq. de Aduerbiis.. Seq. de Comperacione. Seq.

. Seq.. Seq. de Perfeccione.. de Supleccione supinorum. Seq.. Seq.. Seq.. Seq. de Anostroffe. Seq. de Supleccionem verbi impersonalis in terminatorum passive vocis. de Congroitate et incongroitate..... Seq.... de Supleccione verbi deficientis in vtraque signifficacione. de Supleccionibus. de Concepcione numerorum... Seq. de Antitosi. de Prolemsis... Seq. Seq. de Supleccione participii... Seq.... Seq... de Seq.. Seq. Seq.. de Costruccione. de Euffemisios.. a qno defficit infinitiuis..MANUSCRITS CATALANS 2l5 Concepcione generum.. Seq. de ¿Elipsis... Seq. de Zeuma. Seq...... .. de Supleccione nominus verbalium ans vel in ens. de Ssinocloch..

— Séneca: Sentencian. Fra Tomas. Reusich. papa. III i XII. pbre. Sant: Dialechs. . XI. — Gregori. VI. Sentencian. — Marvilla. VII. rey: Furs de Valencia de. jaume BOFARULL. — Don Martí. IX. En Miquel. — Geroni. Jaquetus de: Novissims De la Passio de i i Jesucrist. Sant: Epístola a Sancta Eustoxi. Sant: Sentencian. Olleris. XIII. IX. IV i V.2l6 BIBLIOTECA DE TARRAGONA TAULA ALFABÉTICA DE NOMS PROPRIS — Agustí. Bernardi de: Traducció deis Dialechs de Sant Gregori. IX. — Longares. monjo de Santes Creus: — — Opus Gramaticale. autor deis Funerals deis Reys de Arago. III.

tercer. 46. Cardo- MCMIIL .. — Un prosa. Est. de 18 */« [2 X '3 Va cm. tip. Fase. original de A. Estampa de «La Renaixensa». Xuclá. Fase de 20 Abril Virgili. — V. 20 pp. 12 pp . I. de Vidal y Planuch. 4. 1903. Cuadro pastoril en un acte y en vers. pta. Joguina en un acte y en Manresa. la pri- escrits la las la VIL na. — lo II. la III. Los mers monuments Llengua de catalana. Obra num. Hospital. Aladern. Unitat de Literatura catalana en temps deis Trovadors. — VI. J. — IV. Extensió de térras de Llengua catalana. 1903. B. Abril Virgili. Biblioteca «L'Escon». o'5o pta. original de J. 13. Barcelona. Joseph.— Origen y formació de Llengua catalana. Décim. — Lo Cátala ¿es Idioma ó Dialecte? Lo que es un Idioma y que es un Dialecte. — baixos. Dialectes de la Llengua catalana. [3 Barcelona: Imp. — Idioma y Dialecte segons definido oficial. */» X 13 V2 cm. [1 1 de Sant Joseph.— — BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC A. B. — Nit de Reys.. 5..

pero cap punt es suficientment estudiat. sobre llemosí i sobre la major partida de qüestions tractades.2 J 8 BUTLLETÍ BlBLIOGRAFIC Fase. el gaseó. Es ben extrany. qual . de 16^2 — Barcelona: 5. 47 pp. no tant solament els trovadors catalans. rebaixi lo del veí: l'autor no té sino mots durs pera Poema del Cid.*). com si desde temps den Pers i Ramona no hagués fet cap progrés l'investigació catalana i com si no hagués de llavors enea escrit una ratlla ea Milá i Fontanals. X /^ cm. D'aquí en neixen una porció de confusions lamentables sobre l'origen del cátala. Per la forma el fons recorda un Apeles Mestres mes incorrecte í am mes influencies floralesques. de 23 titol sois té X 16 V2 cm. ío 1 1903. sino tota la lirica de tots els trovadors. Fase. el montpellerenc. 1 explicació en circumstancies especiáis: surt ls a la defensa de la nostra llengua contra i insults que desde les Cambres Espanyoles en llibres tendenciosos se li havien dirigit. Cata[4 1 lana. 'autor d'aquest llibre. L'autor no sois usa una ortografía castellana. 1 i 1 1 1 Odas paganas.. 1 Una idea noble ha mogut pta. Carrer de Casanova. Tip. El llibre aparenta teñir un aire cientific. les Cantigas l'Arcipreste de Hita. pera alabar lo nostre. Pero es de doldre que. com en La barca pella. extenent les fronteres del cátala actual i donant com a dialectes del cátala bearnés.. sino que gasta uns modismes {¿Que mes?. 80 pp. (4. no usades gairebé per cap cátala ni parlant ni escrivint. i . pta. En cambi fa entrar a la nostra literatura. el tolosenc i el poiteví. Son odes? Son paganes? Se tracta d'una poesía pensada i sentenciosa que sol acabar amb interrogants. Algunes vegades s'hi sent alguna halenada poética sincera. ciar está ) que son traducció directa de la llengua oficial a Espanya.

1903. 45. Biblioteca pode Tarragona. [7 ilustres de — Fase. — Barcelona. FranVilá y C. son ben saborosos i ajustats. 104 pp. . — V. 1 1 — Camp Vol. en tres actes y en vers. Doctor Dou. — Discursos Alcover. José. Castellet. pular de «L'Aven£» [6]. Biblio- Joaquim Albanell y Barretina». [6 Fase. Amengual. Lluís de San Simón. cisco Badia. [5 11 era. Alfonso V de Aragón. Estampa d'en Joseph Tous. — V.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 219 La gent del llamp. de 22 X 16 cm. Ametller y Vinyas. Miquel Alomar. Tip. Escrits am sobrietat. Alemany. Els que deixen una mes pregona impressió son El manquet del cotxe. aquests quadrets. 1903. Juan. 70 pp. — V.. — Entre 'l vici y la infamia. Joaquim.. La mortdel gitano i L'Inutil. i S. Palma de Mallorca. escrits per encárrec de ¡'honorable Ajunta- ment de Palma. pta.— Imp. y llegits en la sessió extraordinaria del dia n d'agost de 1902. Oliver. Records del Barcelona. Gabriel... Alemany y Forga. oriVilas. 14. 5o centims. de 2 1 X 13 Va cm.. ginal de teca de Drama «La a . Riera Alta. pero també han d'esmentar-se L'asclador de sants i L'Isidro minaire. Bartolomé. de 16 X Albanell y Vilas. 1903. fóra primer. 55 pp. 2 ptes. en filis ocasió del nomenament Mallorca a favor de don de Eusebi Estada y D. Edició en paper superior.

Els ha rablat amb un altre article i va capeada la colecció per una excelent presentació de l'autor. de 25 X 17 cm. pero tant el treball de l'un com el de l'altre escriptor son models de bon gust. — La Industria de los forasteros. canónigo de la Catedral de Vich. Oliver es sois en castellá. XV. Fas. Muntaner. Alfonso de Aragón en Italia y la crisis religiosa del — V siglo D. de Mallorca: Est. Gabriel. Alomar es en cátala i va acom- panyat de la versió castellana. Juan Alcover. lit. XII-541 pp. por Bartolomé Amengual. Bartolomé. 1903. 1903. Avencarem tant sois . de Amengual y [8 45 pp. [9 Vol. de 22 X 4 cm Ametller y Vinyas. Parlarem extensament d'aquesta important publicació quan estigui completada. Plaza de Constitución. . del Sr. — La costa brava. l tip. amb el proposit de despertar a Mallorca l'emulació per l'industria deis forasters: l'art de fer agradable al foraster l'estada a Tilla daurada. (8«). Doctor en Medicina de Gerona.220 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC El discurs del Sr. de Palma. Tomo I. Jochs Floráis de Barcelona. Jaime Collell. José Ametller y Vinyas. — Palma Alomar. Joan Alcover. revisada y dada á luz por D. Amengual. Torres. con un prólogo de D. L'autor ha reunit una serie de bons articles publicáis en La Almudaina. — V. Obra postuma de Primera la parte. José. — Gerona: Im- prenta y Librería de P. el del Sr.

[11 13 cm.. de Francisco Ba1903. o'5o pta. vers. Barcelona. original de Joseph Asmarats. B. chor de la . Entreteni- subasta.— BUTLLETI BIBLIOGRAFIC 22 I que aquest primer volum abraga la part histórica deis i primers quinze anys del regnat del Magnanim. acompanyat de dotze documents en els apendixs. Imp. 20 pp. Estrenat ab aplauso en el Teatro del Alcázar Español. Petritxol. B. Sistema Munyon. — Discurs llegit en la el xensa. d'un prólech representable. ment en precedit — dia. [10 Fase. Doctor Dou. — Barcelona. Carreras y Asmarats. — V. va Argentona... Aquesta obreta estigué inspirada per l'éxit ab que ve celebrantse tots los dias la subasta instalada prop del «Teatro Principal» de Barcelona desde el dia 30 de Febrer de Barcelona. 2. memoria de Mossén Narcís Domenech y en la que vetllada necrológica celebrada en va cantar per primera vegada població de Lloret de Mar. Francesch. igos. de 21 X berta. Imp. G.. dibuix en la co- Fase.. — Traductor de noveles.. 1903. o'25 pta. C. 16 pp. — V. Juguet cómich de circunstancias. original de Joseph Asmarats. Joseph. — Una Candi. el dia 6 de Febrer de 1903. de 20 X 13 cm. de Salvador Bonavia. La Renai— El meu mestre. 14.

— Dolors. (8 ). molt sentida i que ns-e sembla lo millor del llibre. — Les Sanctuaires Beaulieu. Balanzó y Pons. 26 pp. L'ultim adéu. M. 12 cm. Beneficencia. Fidel Giró. González y Sugranes. — V. — . C. X U Ma[14 Tip. . Frederich. original d'en Llorens Balanzó y Pons. 20. Ernest-Marie de Beaulieu O. «L'Avenc». Un dolor profon i sempre respectable ais ulls del lector va impulsar al Sr. 25o pp. 20.. 3 ptes. l Edició en paper de fil i relligada en tela. Vidal a traduir i adaptar a la nostra Uengua aquest llibre que en el seu temps va Vol. de 18 1 X teñir en castellá un éxit deis mes grans i deis de mes curta durada. Ronda Universitat. 6 ptes. 1903. El traductor ha afegit una composició propria al final. Versió catalana per Lluís rian Vidal. P.222 BL'TLLETÍ BIBLIOGRAFIC Tip. [13 — -> Fase. Premier Perpignan. «L'Avenc». M.. Poesies per Fre- derich Balart. de la Vierge en Roussillon par le P. 1903. — ¡Emancipats! Drama en tres actes y en prosa. Lo producte d'aquesta edició se destina áfins benéfichs. Ernest-Marie Barcelona. Fase. de 22 X 14 cm. de. Barcelona. impressor. 1903. — Barcelona. 9 4 centimetres. Ronda de l'Universi[12 tat. Imprimerie mois de Marie. Llorens. de 2 1 ^2 X 13 l /s cm 7 2 PP«> 2 P tes « Balart.

de Corbiach (Mosset). del Coral (Colliure). Milla. de rimmaculada Concepció (Banyuls de la Marenda. de la Salvetat o de les Lletres (Sant Feliu d'Amont). de les Abelles (Banyuls de la Marenda). 1903. reunint una porció de noticies curioses sobre Is santuaris del bisbat de Perpinyá on se venera la Mare de Déu: son tants. de la Gracia (a Perpinyá i a Les Escaldes). que promet formar-ne un altre mes i no agotar la materia. de la Volta (Prada). de Font Romeu (Odelló). Monsalvatje y Francisco. de Sota térra (Sant Martí del Canigó). cm. Besalú. del Para dís (Cornelia del Vercol). de la Roura (Pratsde Molió). — V. del castell d'Ultrera (Sureda). de l'Espina (Costoges). de Vilanova (Formigueres). de Bell-lloc (Elna). Comtat de. Fautor ha format un primer mes de Maria. de Vallverda (Montalba). Cada noticia va capcada per lema cátala. de 17 Rué de Trois-Rois. i. Bonavia. del Poní (Perpinyá). Prats de Molió. una estampa de Font Romeu. de Cases de Pena. Donem la llista deis santuaris i llocs deis quals se troben noticies en aquest primer mes: Nosíra Senyora deis Correchs (Perpinyá). Amb aquell amor al terrer que solen teñir tant aferrat els rossellonesos. (i6 u ). Salvador. del Portal del Prat (Argelers).. ¿te Forca-ftea/ (Mil lars) delBon Amor (Perpinyá).BUTLLETI BIBLIOGRAF1C 223 Charles Lairobe. . del Coll (Calmelles). — V. Oleta Mosset). Fossas. del Vallespir (Arles del Tech). d'Er (Cerdanya). de les Grades (Marcevol).^ la Victoria (Tohir). Lluís. de la Consolado deis Ares (Tallet). del Pessebre (Sant Miquel de Cuixá). Vol. En apendix se donen noticies d'altres i i i santuaris. de Vida o deis Goigs (Vilafranca de Conflent). [i5 X i' VIII-311 pp.

[Imp.— 224 BUTLLETI BIBLIOGRAFIC Bori y Fontestá. Aquesta colecció conté ls quadrets següents: Primavera. mai. Estrenat ab gran aplauso en lo Centre Moral de Gracia.. 1903. 12 pp. La por del Bagís. — Memoria del Secre- ¡Miracle! Monólech en vers.. Edició en paper superior. 14. Tra- ducció catalana de les noveles extrangeres. V. Del Montseny. Biblioteca popular de «L'Avenc» [i5]. hem vist una critica tant sincera feta peí propri autor per un amic seu. Espasseria. original de Tomas Bosch. En Let de Par diñes. Poesies. tara Bosch.. 16 pp. Elzeviriana. Matinal. [18 1903}' Poques vegades un aplec de poesies ha dut un titol tant just. 1903. Barcelona. Idili de posta. Fase. Llibreria de F. Tomas. Plassa Nova. Son notes plenes de color en les quals se transparenta un cor pie de bonesa. 17 [16 X ' 1 era. 5o centims. — V. de 16 X 1 Cabot y Rovira. Entre llops. — Sant Joseph de la Montanya. com a prolec. A. pta. Barcelona. Busquets i Punset. Joan. La Renaixensa. Impressions estudis. A cop calent. Ribalta Tisans. Barcelona. La tragedia deis captaires. Manel. disposat a veure la banda mes atractivola de ía vida deis montsenyenes. Cfasimir]. 5. Mora. Lafelicitat a montanya. Gent de montanya. Francesch Puig y Al- — — fonso. Busqué. Jochs Floráis de Barcelona. Joaquim. en i i . B[rugués]. Antoni. [17 — i — — 11 cm. Ab censura eclesiástica. De Viladrau a Matagalls. 1 Vol. — V.

[19 y Collell. Pessa en vers. Marian. teñen un valor real. Tant franca i noble maniíestació desarma. — — 1903. malgrat els defectes de forma i els allargaments. Calmette.. Tome VIII. Aquesta es una de les obres mes importants que s'han fet sobre un periode de rhistoria de Catalunya. 1903. Doctor Dou. Estrenada ab éxit en el Teatre de la Joventut católica de Vich. de 2 1 X 1 3 1 /2 cm. Carrer del Bou de la a Plassa Nova. de Francisco Badia.. et libr. 111) parlárem d'un llibre fet sobre l'expedició catalana a Orient. en el qual l'autor (Schlumberger) no va penetrar en geografía ni el carácter cátala. [VI]-6i2 pp. Fase. quasi totes escrites a cop calent. — . la publiée sous les auspices de e Faculté des LettresdeToulouse. Aqüestes poesies. ni va estudiar la nostra nostra historia. en la nit del dia 6 de Juliol de 1899. Obra 27. 1 pta. r 2. No fa gaire aquí mateix (1902. par Joseph Calmette Toulouse. JEAN II ET LA RÉVOLUTION CAtalane (1461-1473). i. 32 pp. p. per Marian Callís y en un acte y Collell. representen una época i un estil. de 25 X i6cm. 20. i per aixó sois. 14.. am marcat segell floraltsc.] LOUIS XI. Imp.. Joseph. Tota altra cosa passa en treball remarcable de M. Imp. Calmette: la compenetrado el la del nostre carácter hi va de companya am la preparació . Biblioteca de «La Barretina». Callís De mala lluna. — [Bibliothéque Méridionale.. [20 Vol. Edouard Privat.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 225 Francesc Matheu. 2 serie. i es també un llibre ben fet.

» L'historia de tots els esfo^os pera no caure altre cop en els diversos paranys dificultáis que rodegen ais catalans. une culture intellectuelle intense. avec Barcelone pour capitale. Precisament aquest sentiment nacional. per manca de diplomacia adhuc arriba a perdre Rosselló. L'esperit public l'habitut de govern feia entreveure un proxim coronament de l'ideal deis catalans. Demostra l'exiitencia el sentiment de la nacionalitat catalana. mantinguts encara mes per una rica aristocracia de marxants. pie d'emocions: l'idea general es el desigdeLluís XI d'apoderar-se de Catalunya. Pégale des républiques italiennes. L'exemple de la seva mala crudel administració en el Rosselló va allunyar-li pera sempre ls catalans. que de sempre havia treballat per l'autonomia deis paísos catalans. fa M. Diu ell mateix que seu llibre s'assembla a un gran drama en cinc actes. Les interessants figures del princep de Viana i de Pere de Portugal apareixen ben plenes de vida en les planes d'aquest llibre. Le long exercice d'un régime tel quecelui qui vient d'étre esquissé á grands traits. jusqu'á l'usage d'une langue nationale. queja havia agafat. Calmette la presentació de Catalunya i deis seus organismes del seu esperit. i es tanta que ja mes nos pot demanar. faisait de la Catalogne. tot ho perd. pero que no havia sabut atreure. Calmette: «C'est que l'esprit pubücétaitsinguliérementavancé en Catalogue. une expansión commerciale de premier ordre. estava a punt d'arribar en la segona meitat del XV é segle al mes alt grau de la seva exteriorisació: la formació d'una nació independent lliure exclusivament catalana. Qui tot 1 1 i ho vol. está magistralment desenrollada en aquest llibre. une prospérité agricole remarquable. al mateix temps que fa ls retrats de Lluís XI de Joan II d'Aragó.226 BUTLLETÍ B1BLIOGRAFIC de l'autor. Així ho condensa M. tout. i i i i i i . Després d'una mostra excelent de les fonts ont ha begut.

i. — A la Mare de Déu del Pi. Joseph.] Volde23 cartronet \i\ . la lletra notes sempre interessants. Totes porten la me- enquadrada d'un dibuix alusiu. Precedeix a la colecció una franca declaració del colector un bonic anide del Sr. Sant Martí de. — V. Jochs Floráis de Barcelona. J. simpatic folk-lorista Aureli decidit i Capmany ha reunit en un primer aplec les trenta-lres cangons que havia publicat per fuües volants. gravats. lodía i goig de veure el qual adhuc les importacions manifestes perden molt depressa segell propri al pendre carta de naturalesa en el nostre poblé. 1 /2 X 4 ptes. La Renaixensa.. Molt treball nou de trinca. Carner. sense altres qualitats de bon seny. Francois. Forma un llibre molt agrados. V. de critica d'estil. V.BÜTLLETÍ BIBLI0GRAF1C 22 7 Un deis seus capitols mes inieressants mes nous es el que s dedica a l'embaixada deis catalans a Lluís XI. fan d'aquest llibre un model. exposició clara i precisa. Aureli. i Canigó. vist en conjunt. Francesch. Moliné Brasés. — V. que recomanem d'una manera incondicional. V. Vassal. acompanyat d'inedita notable documentado: les lietres trameses pels mateixos embaixadors al Concell i i de Barcelona. 1903.. — [Bar[21 '7 cm. — Canconer popular. Font. — [Biblioteca histo- . — La sacra espegtació dels Patriarques. Capmany. en tot 148 pp. Carreras y Candi. Carit. punts de vista nous filis de l'examen deis documents. Augustin. celona. fa 1 carácter original del nostre canconer. en 1 i i — Vendetta. Payret.. Etlar. ben presentat.

Tip. Antonio.. . dos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública V. modestament filies idees propries de la i i del nou academic. de 22 Forma un sionista '6 cm. J. Imp. — V.. El Sr. de 29 19V2 cm. Porta algunes i constant observació deis nostres nombrosos monuments romanics i de Pinvestigació deis estudis especiáis. Casades de monuments romanics 1 discreta. Historietes galiz- V. 1903. tiratge apart del Dutlletl del Centre Excural X (1903). Casa*s-Carbó. Estsbleix una separado entre ls monuments de la montanya de l'interior amb els del litoral. Casas Pedrerol. zianes. Discursos leíCasades y Gramatxes. Pelegrín. Tolstoi.228 BUTLLETÍ B1BLI0GRAFIC Maresma. Volum III. i qual s'hi l'autor. — Francesch Carreras y Barcelona. Curioses noticies ha agregat sobre alguns el retrat de monuments pre-romans carretera romana. seu discurs d'entrada tracta X les Influencies de Vart oriental en els Sr. Elias — de D. amb ilustracions. [23 día i5de — En el Fase. 32 pp. per Candi. 40 pp. de la Casa provincial de Caridad.] Origens de la riera d'Argentona (Estudi excursionísrica del tich historien). Pelegrín Casades y Gramatxes el Marzo de 1903.. de Molins.. Sacher Masoch. Barcelona. — Lo Tres de nou. gravats. Raymon. Contes. Miret Sans es qui fa la presentació de Catalunya.. 1904. «L'Avenc» [22 Fase.

Las Vendimias del miedo. Castellet. Casas y Sabadell. Estrenat ab gran éxit la nit del 5 de Desembre de 1901. original de Joseph Casulleras y Tenes.. Raymundo. 1903. Altes y Alabart. igoi [25 Fase. Drama en cuatre actes. Joseph. — — — Fase. Petritxol. [24 — Fas. Imp. P. de i5 i ¡i X 11 cm. Francisco de — Lo Comte de en vers. Carrer deis Angels. Manresa. BUTLLETI BIBLIOGRAFÍC 229 Cuadret de costums de Valls. en lo teatre del Centre d'Unió Republicana Democrática de Valls. Lluyta Social.. Estampa de Francisco tres actes y Palafox. Prosa Catalana. 22 y 24.— . J.. Estrenat en lo teatro de'l «Centro de la Union Comercial é Industrial Manresana» la nit de'l 10 de Agost de 1902.. Barcelona. Imp. pp. Estrenat al Teatre Principal (Gracia) la nit de 3 de Desembre de 1903. — Un casat. 2 ptes. 74 pp. Casulleras y Tenes. per Raymond Casas Pedrerol. de 20 Vs X 13 cm. 11-40. V. 2. de 18 X í2 cm 92 pp. i'5o ptes. original d'en Francisco de P. Barcelona. Casas y Sabadell. Monólech en cátala y en prosa. en un acte y en vers. desen- ganyat. 68 pp. Pellicer. Valls. de Salvador Bonavia. nums. [26 Casellas. Alemany y Forga. Drama en — X.. — .. Imp. igo2. .

lef. . num. «L'Avenc».. fa. peí seu interés llingüistic. 17 pp. Te[27 129. Antoni.. igo2. desde l'alcaria del grandiós castell. Antonio Chabret. Imprenta de F. — V. 1903. 1903. Fase. 32 pp. Fase. NaPié de la — varro. de 19 [28 X 12 cm. — Judicis crítichs referents a l'obra Dramas rurals de Víctor Cátala. Tip. per Antoni Chabret. de Marines. de la R. de 20 Va 13 Vi cm 49 PPInteressant monografía sobre l'instauració de l'ordre deis servites en histories sobre el X segle XIV é a Murvedre d'anotar. i els datos ademes. o'25 pta. Víctor. L'entés historiador de Sagunt i X Historia del convento de religiosos del Cruz y Santa Ana de Sagunto. Navarro. de la Historia. rgoj.. 20. de 2 X '5 cm. por D. Ron- — da Universitat. una evocació de l'antiga ciutat de les diverses epoques de la moderna Murvedre. — Sagunto. Chabret. A. de 17V2 [29 10V2 cm. Imp.23O BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC «El Progreso». ¡ ! F. [30 > Fase. Sagunto. C. acompanyats d'alguns gravats que ¡1-lustran l'obra. S'han . 1 Fase. en aquesta composició en forma de romango. Barcelona. 19. Cátala. — Sagunto Gant a ma patria. els documents en vulgar que s'acompanyen del segle XVII é com a mostra de la dialectisació de la nostra llengua.. carrer Nou. 16 pp. la casa. Jochs Floráis de Barcelona.

VII. Recursos oratorios. Tip. — Estudio sobre los Sermones VALENCIANOS DE San VlCENTE FeRRER que se conservan manuscritos en la Biblioteca metropolitana de Valencia. II. 107 pp. III. IV Leyendas. El Archivo xmetropolitano de Valencia. 62 ). . pren encara mes relleu que no pas am la lectura deis mateixos i X sermons sencers. Alusiones á sí mismo. Publicado en el n. Milagros. Originalidad de los ser- mones.° 5 de la Re- . Judíos y moros. Heus-aquí Disposición de los sermones. p.. Estado de la sociedad durante el cisma de Occidente. Roque Chabás. i com que Is extractes deis sermons valencians sovitegen i son abundosos triats a tom i posats a bon indret. Al travers de l'estudi del canonge Chabás el lector sembla que veu en carn i óssos el famós predicador. al rey de Aragón. Llastima que no s'hi hagi inclós la bella taula de la Catedral de Valencia. Bibliotecas y Museos.) Madrid. de la Revista de Archivos. (De la Revista de Archivos. VI. de 24 '7 era. Apólogos y parábolas.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 23 l Chabás. Bibliotecas y Museos. Fin á que se dirigían. 1903. L'autor ha fet bé de reunir en tiratge apart els anieles que tant varen cridar l'atenció al publicar-se en la Revista de Archivos. por D. El juicio final. Roque. Bibliotecas y Museos. la taula deis capitols: I. V. [31 — Fase. el retrat de Sant Vicent quasi coetani. (4*).. El manuscrit utilisat pera l'estudi s troba en l'Arxiu metropolita de la Seu de Valencia (pera la descripció vegi-s aquí mateix. á la compañía de penitencia. VIII. Inventivas contra las mujeres. Canónigo-Archivero de la misma.

Fase. Badia. 2 lamines. 1 pta. Imp.. Collell. — Fe. Estrenada ab molt exit la nit del 2 de septembre de 1900 en lo teatre del Centre Católich de Reus. [34 Fase.— — 232 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC vista de Bibliografía Catalana. igo2. X '4V2 cm. José. 1903. . Patria y Amor.. [35 Jaume. Ciurana y Maijó. Divertidíssim saínete cátala en un acte y en prosa. 1903.. Ronda Universidad. Ametller y Vinyas. de Joseph Ciurana y Maijó y música de Salvador Martí. Doctor Dou. Estrenada ab molt éxit la nit del 8 de Desembre de 1900 en lo Tealletra Centro Católich de Reus. de Sanjuán Germans. Barcelona. 28 pp. Tip. Lo miracle de Mahoma. Barcelona. de Sanjuán Germans. Sarsuela cómica en un acte dividit en dos quadros y en vers. 92 pp. Abelardo... de 21 rica. Comedia en tres actes y en prosa. original de Joseph Ciurana y Maijó. [32 X 14 cm. Joseph. — — Fase. igo2. 14. de 2 X i4 /a cm 46 pp-. de 19 Va 20. «L'Avenc». Coma.. original de Abelardo Coma. [33 Fase. portada alegótro del 1 1 — -> rica. la nit del 4 de Juny de 1903. de 2 1 X 14 cm. Estrenat en lo Teatro Cátala (Romea) ab bon éxit. Reus.. V. Reus. Tip.. 24 pp. de F. portada alegó- La gasa de las bruixas. Tip.

parodia de una obra del célebre Dumas en un acto y en prosa. [36 Fase. Constanca de Hoenstaufen. Dou. igo2. 1903. Barcelona. Madrid. Serrano y Mo- Costa Bonafont. 14. Florín. . 3. 26 pp. (8 CGVII de franc pera suscriptors de «Catalunya». Montabliz). por A. Imp. de — [Edició X «i «Catalunya». ls cm.. 1903.. J. [38 Fase. Badía. — Vida amarga. de 2 cm X 13 */s v 8 PP/ J 1 — 2 1 Comes. Barcelona. bajo. ó sea Abelardo Coma y Travaglia. de Joseph Santpere. Barcelona. Francisco. de 2 1 '/a X '3V2 cm. Est. Monólech dramátich original de Joan Costa Bonafont (J. E. a Pertusa. 1903. Miquel. y T. orichinal de Francisco Comes. C.....] 1 7 V. Ferreró y C. de 21 8. Fase.. — V.. Españoles. y Fantasies. Viladomat. . — Tradicions [39 pp. prempta Cunill. rales. Sociedad de Autores Valensiá. Vol. o'25 pta. Joan. Estrenat ab gran aplauso en el «Centre Provincial de Lleyda» (Barcelona) en la nit del 31 de Maig de 1903. 61. Costa y Lionera. Estrenado en el Teatro de la Princesa la noche del 7 de Febrero de 1903. — Ineseta. de F. Imprenta de M. Choguet valensiá en un acte y en vers. Inocentada. [37 X J 5 cm. pbre. 12 pp. Im« ). 4 ptes.— BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 233 La dama de las comedias..

Les tradicions mallorquines d'aquest volum teñen un encant especial. per mes que ns transportin a epoques passades. Tous. eminente poeta mallorquín D. a mes de diverses obres i escampades. es lo que ns dona Mossén Costa nitid.. ens enfonden en moments presents del nostre esperit. 8 pp.. amb un deix anyoradic propri de la llegenda. tant ben conclosa amb El poder de V Harpa. Així hem pogut tornar a fruir Uegint L'Harpa. pot-ser pero tot lo demés es senzillament exquisit. Devegades. Diu i Llobera amb aquell seu llenguatge fluent ell mateix que en aquest volum. Es una ressenya del banquet literari ofert al poeta. den Costa. Joseph M. Miguel Costa y Llobera. les poesies La ribera de Canten-y-dormen. hi recull les que del seu primer llibre Poesies (i885) tenien un carácter mes liric-narratiu. . [40 al Homenaje — — Fase. Tous y Maroto. de l'Oliver. Pero totes les poesies mes narratives de Mn. Francesch. Poder El d'una tnare L'anyoranga de la cativa. Tirada especial para los Palsuscriptores de «La Ultima Hora». a 2 col.. massa volguda. i i Foner. Criach. com mes curta es l'obra. Pro. Costa teñen molt de liriques: totes.234 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC Poesía d'art meravellós. con motivo de haber sido proclamado Mestre en Gay Saber en los Juegos Florales de Barcelona de 1902. de 33 X 22 */ 9 cm. La deixa del geni grec es una obra massa feta. Imprenta de J. am co- bertes. mes pregona es l'impressió produida. Lo pou de la fatalitat ó — . ma. V. Conté principalment: un parlament den Matheu Obrador. 1903.

12 pp. Traducció de Manuel de Montoliu. HospiEstampa de 3. Obra num. Junqueras. 46. 13. i Dant Allighieri. Bar[41 9 X 1 3 1 /2 cm. Barcelona. 1 pta. Fase. igoi. Estrenat ab aplauso en lo Teatre de la Associació de Católichs de Sabadell en la funció d'Ignoscents del any 1897. Senyors: falta un artista. tal. Hospital. de 1 13. 3... r — 1903. Barcelona. Bi- blioteca «L'Escon». 3. Barce- — La — . de 19 X '2 */s cm. Obra num. J. [43 Fase. 2. Xuclá. — /poj. Disbarat cómich en un de en acte y en vers. 24 pp. baixos. Valencia. prefaci Vida Nova. original de Francesch la la Criach. 16 pp. celona. Barcelona. de Pere Toll. Capritxo estrambótich en una especie d'acte. BarG. Imp. Estampa de «La Renaixensa». 2. D. 232. d'Estudiant. Estrenat ab aplauso en lo Teatre Associació de Calólichs de Sabadell funció d'Ignocents del any 1897. Xuclá.— BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 235 La sang del Univers. pral. r Barcelona. — Revenja celona. original de Francesch Criach. Pessa en un acte y en prosa. Galería Dramática de «La Biblioteca Regional»... «La Renaixensa». Biblioteca «L'Escon». G. de 19 [42 X 13 Va cm. 46. Fase. baixos. o'5o pta.. 1 pta.. original de D. J.

98 pp. pta. En la revista L'Art etVAutel. Biblioteca popular de «L'Avenc» [10]. Vassal. Delpont. Augustin. De segur que en cap altra llengua actual podrá transportarle aquesta obra exquisida. de 16 [44 cm. tesca. cancons on ja no sembla possible mellor adaptació. Montoliu ha posat escauen d'alló mes bé. — V. L'art religieux Desdevises du Dezert. Al travers d'aquesta tra11 1 X i dúcelo un hom sent rajar-hi fresca i pura la déu danbailarles. V. PP. Juli. experiment la ductilitat i la noblesa de la nostra llengua. tant fidelment tant ferventment. La descripció que l'autor ne fa es plena d'emoció d'entusiasme i excita ais ríes de tot el rhón pera que s pugui veure acabada l'obra que ha grav. Els toes del nostre llenguatge elassie que Sr.337-347Aquest article hem d'anotar-lo per lo que s'hi diu del temple de la Sagrada Familia de Barcelona del seu arquitecte Gaudí.236 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC lona. el lector pensa que per alguna o altra cosa tosca el cátala son les llengues romaniques que menys han variat en el transcurs de la i 1 1 i llur existencia literaria. 5o centims. any 3% Janer de '903. singularment en els sonets. 1 [45 i Catedral de Barcelona 2 de la Sagrada Familia de idem. Georges. Edició en paper superior.. . de Mallorca. de la i i d'esser la meravella de la nostra ciutat. Dant. A l'adonar-se de l'armonica conjunció de les dues llengues. III — En Jaume — — EN ESPAGNE. 1903Vol.. coni a la nostra. Jochs Floráis de Barcelona. L'inteligent traductor ha demostrat amb el seu felic.

C. — Discursos leídos Narcís. de Barcelona. En lo que s refereix a l'arquitectura dona Fautor el mes gran elogi a la fatxada escala de la Llotja i Entre ls manquen alguns esquifit. Vega i Sentmanat. considerant les males estones que ls seus superficials enemics li havien fet passar. en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública de D. Antonio. La figura que sobresurt es la den Caresmar. Foguet. Mossén Elias de Molins. de 25 la rabent 16 era. B. — V. 1903. Imp. 1903. sino que també se llegeixen am gust les apreciacions que s fan la crítica.— BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 237 — En Les arts en Espagne au XV III e siécle. — V. [46 Fase. de vincial de Caridad. ullada a Tart de l'Espanya en X el segle XVIII é sens i dona un Uoc ben esculptors pintors catalans n'hi d'importants. No tant solament son utiüssimes les noticies noves que dona sobre un periode poc estudiat. Llabrés. Després s'ocupa 1'autor deis següents erudits del segle XVIII é Jaume Pascual. mes encara presentat. Dez-coll.. (8 u ).. Finestres. que demostren bastanta erudició. Lyon. Riol. Dorca. Barcelona. Le HavreÉdition de la «Province». el i i : X . el día 8 de Febrero de 1903.. Ribera. Domenecfy. 65 pp. 60 pp. Gabriel. de 28 19 cm. — la Casa pro[47 Fase. cora ara. L'autor coneix bé lo que tr^cta: Los estudios históricos y arqueológicos en Cataluña en el siglo XVIII. Bernat. Antonio Elias de Molins. baix un aspecte real. Francisco Llobet.

Fabra. Gabriel. Barcelona-Sant Martí. Estada. el coneixement del castellá. iglesias. — V. o'5o pta. Alomar. No fa un Uibre mes on s'exposi i defensi un sistema ortografíe determinat: explica l'ortografia usual. Rovira. Adriá. Estrenada ab brillant éxit en de «La Nova Lealtad Martinense» (í'uerte-pio) la nit del 8 de Juny de 1901. el coneixecátala. Pompen Fabra. que encara en les escoles de la nostra castellá. Lo fals amich. plificar l'exposició de l'ortografia s'endiu en Fabra «El tíia que en les nostres escoles 1 l — — . — Barcelona. per tat. l'Universi[49 L'autor ha fet l'obra amb un fi purament didactic. Francois. En substitució de les regles de carácter etimoiogic. Aymerich. 20. En apen- dix hi han llistes de les obres encara manuscrites deis mes notables d'aquests estudiosos. Ronda de 1904. Ignasi. Eusebi. — Tractat de Ortografía ca- talana. Font.. original de Jaume Espunya Ribot. Aymerich. — V. Estampa de J. de 19 — — X » 3 1 /2 cm. Exalada. Capmany i Salaí. igo2. Pompeu. n'ha establert d'altres que suposen. [48 lo teatre Fase. Jaume. Sant Acdreu de. 20 pp. Tip. en cambi. Espunya Ribot. «L'Aveng». sino térra no s'ensenya ha de servir pera simment de la llengua forastera de la nostra llengua.— 238 BUTLLETÍ B1BLI0GRAF1C marqués de Llió. Esquerrá. — V. Drama en un acte y en vers. que realment no son de cap utilitat sino pera aquells que coneixen el llatí. 13.. Ha tingut en compte que avui.

'es grafies actuáis de la nostra llengua. original — En de José Ferrando. etcétera). no se n'explica naturalment un sol. Ferrando. José. si bes troben. sino tots. am prou freqüencia. llavors la coneixenca del cátala i de la seva ortografía servirá pera facilitar l'estudi de l'ortografia castellana» i de les altres ilengues «an aqueils que desitgin coneixe-la». tampoc se citen algunes grafies que. J. Payret. — V. 32 pp. son evidentment dolentes inacceptables. [5o Calle Hospital. advertir que. resulta una obra útil. El tío de California. no obstant. de 21 '3 cm. X ímp.BÜTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 239 senyará a escriure en cátala. en aqueils casos en els quals s'empleen diferents sistemes (accentuació gráfica. i. 28 [fgoj. Cal. al contrari. Juguete bilingüe . representado de la s sorda. sobres alguns punts importants de la seva ortografía.» El llibre respon complidament ais proposits de l'autor. de José Canales. te Buñol y de paella. de fet. Estrenado en el teatro Principal de Valencia el 21 de Marzo de 1903. Quan encara Is que escriuen en cátala no s'han posat d'acord mes que teoricamet. Juguebilingüe en un acto y en verso. teorieament practicament com ho fa Sr. així com no s parla sino excepcionalment d'aquells sistemes que no han conseguit implantar-se. necessaria. es un verdader servei prestat a la nostra cultura exposar am claretat. J.] Fase. segueix dient l'autor. Fabra. — — i i i 1 i Falguére. «No posseint el cátala una ortografía seguida per tot-hom. per lo tant. Aquesta obra ha de contribuir molt i molt al seu progrés perfeccionament. empleu de la h. oportuna.. precisió concisió. — Valencia.

122 pp . — Antonia.. de José Canales. a Jochs Floráis de Barcelona.1 1 [5i Fase. 28. Camil. el dia 21 d'Octubre de 1902. — V.. fel — Urania. Manel. Ferrer y Codina.— 24O BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC en un acto y en prosa. parle Chanoine Francois Font. Fase. Flammarion. de Salvador Bonavia. 2 — V. — Barcelona. Ferrer. Francois. — igo2. Tradúcelo de RaPatxot y Jubert. Estrenado en el teatro Principal Valende Valencia el 2 de Abril de 1903. Calle Hospi- — tal. A. original de A.. Joseph M. de Saint-Martín du Canigou (diocésc de Perpignan). Petritxol. 5o centims. [53 M cm. [1903. Jochs Flords de Barcelona. Roque. Sant Vicent. cia. popular de «L'Avenc» Vol.. pta. Histoire de l'abbaye royale Font. — V. 18 pp.. Drama en tres actes. Hono- . de 16 igo$. Ferrer y Codina y F. Imp. — Missa d'eixida. Edició en paper superior. de [52 20 Va X '3 i li cm. Imp. Estrenat ab gran éxit en el Teatro Romea Barcelona. — curé de Saínt-Joseph (Perpignan). 2 ptes. Chabás. 28 pp. Folch y Torres. Biblioteca [12]. L'Escolanet de la Pobla. Giraldos. Giraldos. original de José Ferrando. de 2 '/a X 13 cm. X 1 1 Folch y Torres. y F.

ja anunciada desde la publicació peí mateix autor de i'historia de Sant Miquel de Cuixá (1 88 1). Jochs Floráis de Barcelona. Béziers. Monsalvatje). La Renaixcnsa.. XX-233 pp... Novelas. Massó. (8 U ). Catalu16 . Gener. l'escut del comte Guifre (?) i l'imatge de la Mare de Déu ques venerava en la cripta. — Enfilall. par le méme auteur. i5. Joseph. té Pavantatge de mes basa documental. 3 francs.. [54 — Vol. — Discurs de Presi— V. rué des Trois Rois. L'obra porta tres gravats: vista de les ruines en el moment de la presa de posses'jió. Imprimerie de Charles Latrobe. dent del Consistori. Sobre les diverses monografies que referent al monastir del Canigó s'han publicat (Puiggarí.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 24 I rée de cinq Lettres Episcopales et des Géde néraux d'Ordre archéologique. i. de Barcelona. suivie et couronnée par la Société scientifique et littéraire de la légende et de l'hisTOIRE DE LABBAYE DE SaINT-AnDRE d'ExAPerpignan. lada. ro Garriga y Boxader. 1903. Pompeyus. Franquesa y Gomis. s'ha fet ara pera commemorar la presa de pos sessió de les notables ruines peí simpatic senyor Bisbe de Perpinyá.. encara que son ben pocs els transcrits com justificado. de 22V2X «4cm. — Biblioteca Nova V. Jochs Floráis — La llegenda de la casa núme— V. 3 lamines. Ida. Mossén Ángel.— Fürt. Aquesta obra.

Imp. aquest estudi un valor historie mes real de lo X que del seu titol se desprén. Fase.— 242 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC nya. (8 U ). F. de 23 L/haver calgut nova edició prova l'exit de la primera. [56 — Discurs — — — Té Vol. pressor. essent bastants els documents insertáis que interessen pera l'historia actual i estat de la beneficencia a Barcelona. La pesadilla deis parents.. por Miguel González SuSegunda edición. de Henrich y C.D cm. de gracies. A. de l'Hospital les institucions beneíiques que existeixen a la ciutat. V. : i i i La República en Barcelona. de 23 16 cm (8 U ). Calle de Córcega. a en Comandita. El plan seguit es un xic extrany en el llibre I s'ocupa l'autor de la mendicitat del reculliment de pobres. Barcelona. en el II. S'hi troben . 25 centims. Giraldos. González y Sugrañes. en el III. de 16X 11 cm. de de la Casa de Misericordia. Verament es un llibre interessantissim del periode X tant mogut (1873-1874) de!s onze mesos. Vol. Genis y Aguilar. Filosofías del filosóficas. óo pp. 1903. Reflexions — Barcelona.. Esplica- deras d'un gall dindi. Fidel Giró. Ferrer y Codina. Es obra útil.. 5 ptes. 1903. XII-415 pp. 333. Jochs Fiorals de Barcelona. [57 . de Henrich y C. Apuntes grañes.. Martí. V. 1903. a Imp. M. para una crónica. Mendicidad y beneficencia en Barcelona.— Barcelona. II. Valencia. Monolechs humorístichs. XVI-563 pp. en comandita. Chamim[55 pagne. 5 ptes.

La Re- naixensa. Su en biografía. — V. [58 U ). 87. Quantes obres bones han caigut. — V. Juan Mané y Flaquer. Guillermo. den Guauyabéns mai fereix ¡'orella una rima domai sobia un vers coix. — Barcelona. aquí on les incorreccions de forma de llengua son tant usuals entre ls nostres poetes. de 21 X 13V2 cm. (8 S'experimenta una veritable saludar un poeta corréete. com tant sovint sol passar. de 19 X 12 cm. calle del Hospital. Voliaines. (8 10 pp.. la Guillermo Graell el la Sesión Necrológica que del Trabajo Nacional dtdicó á Barcelona. — D. Tip. adhuc entre ls millors. de Domingo Casanovas. — 1 Fomento memoria 1903. cauen cauran per la mala forma! En les poei ¡ 3 ptes.— BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 243 moltes noticies ben ordenades Fautor ha tingut la bona idea de reunir els documents justificatius al final de cada capítol. A. Novelas. leída por D. [59 U ). — Un rapte misterios. pp. La Re- naixensa.a llengua a del ritme. lo que resulta de prou comoditat pera que ha de recorrer al Uibre. Green. A. mai apareix forcada la la forc. — El lana. de tan esclarecido patricio.] Vol. satisfacció en poder 128 pp. vicario nuevo. i sie^ lenta. Ja . E. — Onze mentidas.. — V. igoj. Lo que hi manca es lo que quasi mai duen els llibres de consulta publicats a Espanya: una taula alfabética deis noms propris. Prosa Cata167-176. Gross. Guanyabéus. Vol. [Tobella y Costa. Gual.. i 1 Graell. Ferdinand.

Tragedia en tres actes y en vers.. Imp. massa iguals sembla que l'autor senti d'una manera constant. tots notables. que : 1 i Guasch. Poema draGüell. a la que es molt afectat. ( 8 Aquest aplec de cinc estudis. — Mar y Cel. malgrat el polcar les diverses cordes de sa lira. sobre la historia del Derecho español. de 1888. de 24 X 5 /2 cm. de 19 X 13 cm. Les poesies d'aquest llibre son. a — La nit ab los pastors. conté . Ronmatic. La Renaixensa. Cassius Tip. Romea» la vetlia del 7 de Febrer Barcelona. de tant personáis.. 62 249 pp. [61 X 14 cm. Eduardo de. l U /2 ). Estrenada en lo «Teatre Cátala. (8 Ángel. Aquesta estrofa es ben seva. 20. Guimerá.. 2 ptes. Vol. — — da de l'Universitat. por Eduardo Madrid. té una estrofa especial. els musics l'han popularisada. 160 pp. Imp. i Jochs Floráis de Barcelona. x I u ). Eusebi. 1903. Sagrado del Huérfanos — Estudios — 1 1903Vol. Joan M. Aplica molt bé ritme a l'assumpte. 2 ptes.244 BUTLLETI BIBLIOGRAFIC diu l'autor en réete) a la dedicatoria a l'Iglesias (altre poeta cori ho son tant cada pas frisen la vulgaritat sense per axó caurehi cap vegada. Quinta edició.. Hinojosa. les que seves poesies son senzilles. «L'Avenc». 79 — Fase. en la que posa diferents bordons en plena llibertat de combinado que té una atractiva armonía. de iy [60 pp. Barcelona. Corazón de Jesús. — V. 1303. i els poetes l'han seguida: ha fet escola. del Asilo de de Hinojosa. Helena..

Hurtebise.].BUTLi. 4. se publiquen a la fi de tant interessant treball. Est. imprés Nicolau Spindeler en 1484 a Tarragona. 98). Gibert y Cabré. després d'estudiar bé — X En per Manipulus curatorutn.. Els tres documents justificants. 1903. trobats peí Sr. que fou llegit en el discurs d'entrada a l'Academia de Bones Lletres de Barcelona (V. Antoni López. i 15-142). que fins ara cap bibliograf ha vist. drama en tres — actes. de 23 16 cm. 1903. l'aspecte tipografic del i 1 Iglesias. p. L'Avenc. dona compte del descobriment d'un contráete entre Rosenbach i el Capitol Catedral pera l'impressió d'un Breviari i un Diurnal. II.. Disertación leída en la solemne sesión celebrada por la Sociedad Arqueológica Tarraconense el día 11 de Diciembre de 1902. tip. en 5o2 el Capitol féu entrega de l'import del darrer aplacament convingut. de Llorens. en el qual s'aclareixen altres punts de la tipografía tarragonina... Fortuny. Eduardo González. — El arte tipo- gráfico en Tarragona durante los siglos XV y XVI. un curt treball l'autor.. Jefe de la Biblioteca provincial de Tarragona.. — Els Vells... editor.i£Tl BIBLIOGRAFIC 245 La payesia de remensa en Cataluña (pp. L'impressió degué fer-se en 1498 o 1499. [Tipografía [64 . Tarragona. [63 Fase. Barcelona: Llibreria Espanyola: Ignasi.. Hurtebise en l'Arxiu de Protocols de Tarragona. por Eduardo González Hurtebise. 20 pp.

246

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC

cm. (8 U ), 288 pp.; cangó de l'Engracieta am melodia d'Adriá Esquerrá; 2'5o
Vol. de 18
12

X

pessetes.

D'entre totes les obres del nostre dramaturg, es aquesta la que ha obtingut un exit mes positiu i durable. Pot-ser es també la mes fondament humana: am tot i esser tants els personatges, tots son de veres. No el Uenguatge es sempre just s'hi troba una nota falsa, i bo, sense que per aixó deixi d'esser grane i expressiu.
i

judici crítjch de la prempsa dlaria de

sobre l'hermós drama Els Vells, original del eminent dramaturg D. Ignasi Iglesias. Estrenat ab brillant éxit la nit del divendres 6 de Febrer 1903 en lo Teatre Romea Cátala. Barcelona. A. López Robert, impresor, Conde del Asalto,

Barcelona

núm.

63. 1903.
1

[65
14 cm., 24 pp.

Fase, de 2

X

La reina del cor. comedia
acte.
Vol. de 18

lírica

en un

Barcelona. Ti p. L'Aveng... 1903. [66

X

'2

cm.

(8 u

),

Altra edició, opereta, del
Ixart, J.

pta. 94 pp.; mateix format
1

i

preu.

— La
i
t

corona de siemprevivas.
A. Vignaux.

V.

Prosa Catalana, pp. 41-56.
Jeanroy, A.,

au PurgaTOIRE DE S PATRICE. VlSIONS DE TlNDAL ET de S* Paul. Textes languedociens du quinziéme siécle, publiés par A. Jeanroy, proíesseur á l'Université, A.
viste

— Voyage

Vignaux, archimunicipal de Toulouse. Toulouse:

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC

247

Impr. et libr. Édouard Privat... igog [B¡bliothéque Méridionale, i re serie, tome
viii].
Vol. de 21

[67

X

»4 cm. (8

U

),

LXIV-144 planes;

4 francs.
Veus-aquí un text interessantissim pera la nostra que sois ens en restin una traducció llengadociana una adaptació llatina. Fins ara sois podiem llegir-lo en el vol. I de les Mémoires déla Société Archéologique du Midi de la France (i 834), pero no podiem disfrutar-lo de bon troc, com en aquesta excelent edició. Ramón de Perillos es un personatge important de la cort de Joan d'Aragó, que, en havent mort el seu rei, va voler saber lo que havia esdevingut la seva anima, fent un viatge pera entrar en el famós Purgatori de Sant Patrici, a Irlanda, a qual objecte va obtenir un saulconducte del rei Ricart d'Inglaterra (6 setembre 1397). De les aventures que li succeiren, una petita part historiques una gran partida origináis, ne féu una interessant narració. Els viatges a l'altra vida formen una branca bastant florida en la nostra literatura. Es una gran llastima que de l'original cátala, que sembla haver-se imprés envers 1486 a Perpinyá o a Barcelona, no ns en resti
historia literaria, encara
i

I

i

sino la noticia. L'estudi que acompanya aquesta edició es molt ben fet, i s'hi han reunit forces noticies sobre l'autor, la seva obra el text de la versió llengadociana.
i

Joan

II

d'Aragó.

— V.

Galmette, Joseph.

Jochs Floráis de Barcelona.

Any XLV de 11 ur MCMIII. — Barcelona. Estampa de La Renaixensa, MCMIII. [68
restaurado.
Vol. de 27

72

X

18 cm., 348 pp.

:

248

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC

No han donat enguany els Jocs Floráis una cullita massa bona. Posem aquí la llista de les obres premiades, marcant amb un o dos asteriscs les que, segons el
nostre concepte, sobresurten Francesc Pujols: Idili, La balada de les /estes; Joan a M. Guasch: La nit ab los pastors* ; Ramón Surinyach y Senties: Vostre jardi y el meu hort; Jacinto Verda-

guerf: Lo Parch; Gabriel Alomar: La costa brava*; JuliDelpont: Jaume II a Mallorca; Josep Carner:La sacra especiado deis patriarques * A la mare de Déu del Pi; Joaquim Ruyra: Suggerides* ; Manel Folch y Tor,

Ángel Garriga y Boixader: Enjilall; Dolors Moncerdá de Maciá: Lo nostre pa; Manel Rocamora: Brot de passionera. Son dos els treballs en prosa premiats: Marines**, de Víctor Cátala, i Antonia, de Josep M. a Folch y Torres. Se llegiren poesies deis tres mestres en Gay Saber morts durant l'any: Geroni Rosselló, Terenci Thos Jacinto Verdaguer. El Discurs* de president es de Josep Franquesa Gomis, la Memoria del secretan es d'Antoni Bori i Fontestá, i el Discurs de grades* de Martí Genis Aguilar.
res: Missa d'eixida;
i i
,

Jókai, Maurici.

dels ulls de mar. V. La Renaixensa, Novelas.
Elias.

— La dama

Kraemer,

pares de

— Ciutadans de bon humor. Els la ciutat. — V. La Renaixensa,
I.

Novelas. Krazewsky, J.

— Una dona heróyca. — V. La
«La Renaixensa».

Renaixensa, Novelas.
La Renaixensa.

— Novelas Catalanas y Extran-

geras

publicadas per

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC

249

Volum

I.

— Barcelona.
X
U

Imprempta de La
[69

Renaixensa. 1903.

Vol. de 23 i5 cm. (8 ), 267 pp., regal ais suscriptors del diari. Compren les obres següents: Vendetta, noveleta per Etlar Carit (pp. 5-179); Un rapte misterios, historieta policiaca per A.

Green (pp. 181-267);

tra-

duides

al

cátala per C. B. [70

Volum II, de 224 pp. Compren: Una dona
Krazewsky,

heróyca, novela per

J.

I.

trad. per C. B.
[71

Volum III, de 253 pp. Compren: Ciutadans

de bon

humor

i

Els pares

de la ciutat, quadrets de la vida d'una petita ciutat noruega, escrits en noruech per Elias Kraemer. Trad. catalana de C. B.

mar, novela húngara de Maurici Jókai. Trad. catalana de C. B. Primera i segona part. Volum V, de 206 pp. [73 Compren: La dama deis ulls de mar, tercera On^e mentidas, descripcions humoristiques part. escrites en alemany per Ferdinand Gross. La ¡legenda de la casa número i5, historieta de Nadal escrita en idioma croata per Ida Fürst. Tot trad. al
deis ulls de

Volum IV, de 2o5 pp. Compren: La dama

[72

cátala per C. B.

Llabrés, Bernardo.

— Bernardo

Dez-coll

es el

autor de
los

la crónica catalana de Pedro

IV

el

Ceremonioso de Aragón, que fué

escrita

por

años 1365 á 1390. Tesis doctoral. De la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. Tip. de la Revista... 1903. [74

25o

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC

6 Vs cm. ( 8 u ), 46 pp. ¡i Notable monografía am la qual s'aporten forces noticies noves a l'historiografia catalana encertades observacions.
i
1
i

Fase, de 24

X

Llano, Francisco.
Lluís XI, reí

Mallorca.
ver,

— V. Martínez García, Manuel. de Franca. — V. Calmette, Joseph. Literatura en 1840-1903. — V. OlíV. Servitjey Guitart, Josep.

Míquel S.
al

Manresa

Bruch.

Mané y

Flaquer, Joan.
J.

Massó Torrents,
edició.

— Croquis

— V.

Graell, Guillermo.

Pirenencs. Nova

Primera serie: Vagant per la monTot fent camí. La Guilla. El correu de Camprodon. Agonia. La relliscada.
tanya.

En

Po.

— Barcelona,

Biblioteca popular de

«L'Aven?» [3], 1903. [75 Id. id. Segona serie: Records de noi. En Janret. La sirena de montanya. L'anyora Barcelona, ment. En Valentí. Interior.

Biblioteca
1903.
2 vols.

popular de

«L'Avenc.»
i
1

[16],

[76 de 16

Xn

cm., 102

10 pp.; 5o cen-

tims cada. Edició en paper superior,

1

pta.

Aquesta nova edició, que será
i

la definitiva,

per volum. contin-

vuit croquis pirenencs mes que la pridrá tres series mera, fa temps agotada. En aquests dos volums sortits n'hi ha dos de nous: Agonia Records de noi.
i

«En Po».
142.

— V.

Prosa Catalana, pp. 133-

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC

25

I

Verdaguer, Jacinto, Corpus Chrisii. Martínez García, Manuel. La Metempsícosis. Monólogo, capricho cómico, bilingüe, en prosa y verso, para ser representado al esV.

tilo del

célebre artista italiano
original

«Leopoldo
Martínez

Frégoli»,

de

Manuel

García y Francisco Llano. Barcelona. Imp. de Francisco Badía, Doctor Dou, 14.
1903.
Fase, de 2
1

[77

X

'3 cm.,

24 pp.; o'5o pta.

Mestres, Apeles.

— Follet.

Drama

lírich posat

Barceen música per Enrich Granados. a lona. Tipolit. de Salvat y C. S. en C.
,

1903Fase, de 19

[7 8

X

1

3 Va

cm., 56 pp., dibuix en la

coberta;

1

pta.

dramátich, per Apeles Mestres, posat en música per Enrich Moa rera. Barcelona. Tipolit. de Salvat y C. S. en C. 1903, [79
Idili

La Barca.

,

Fase, de

1

8

*/

2

X

'3 Va

cm

->

64 pp.;

1

pta.

Milla, Lluís.

— En Nofre Llonsa.

Monólech en

Representat sempre ab aplauso. Quinta edició. (Colecció de monólechs de Ll. M. Obra 2.) Bar-

vers, original de Lluís Milla.

celona, carrer de S. Pau, 21, llibreria. 1903. Barcelona. Imp. de F. Badia, Dou, 14.

1903-

[80

de S. (Golecció Teatral. de 2 3 Va coberta. (Colecció teatral. 1903. Poema escrit en versos provengáis. lona. de 20 Va [81 X '3 V» cm -> . Imp. - —— Las desgracias del y Salvador Bonavia. Bonavia. Fase. de 20 Va [83 X '3 Va cm -> . Doctor Dou. Imp. Bibliosén Jacinto Verdaguer. Tenorio. original de Lluís Milla y Salvador Bonavia. Comedia en un acte y en vers. Casades y Gramat- Nerto. de «L'Avenc» cm. — V. Petritxo'. Petritxol. 2. 1903Fase. dibuix en la ¡Parricida! Diálech dramátich en un acte y en vers original de Lluís Milla. Frederic. de F. 25 centims. Pelegrí. dibuix en la coberta. de S. 1 [5].. [84 16X 11 16 pp. Miret y Sans. de 20 Va [82 X 13 Va cm M ID PP-» dibuix en la coberta. Comedia en un acte y en vers. Obra 2. i 1 X cm -> '6 PP-. 1903. Traducció en prosa de MosBarcelona. Mistral.0 PP-. Joaquim. Fase.D pp-. Badia. original de Lluís Milla y de Salvador Bo- — navia.) — Barce2. Turrons y Neulas. 5o centims. 14. Imp. 1903. . 25 centims.— — — — 252 BUTLLETÍ B1BLI0GRAFIC Fase. Obra 1.. o'5o pta. Barcelona. Bonavia. teca popular de Vol.) Barcelona. 10 centims. xes.

Modolell y Sans.. BarceBiblioteca popular de «L'Avenc» [8]. X 12 cm. de 16 X 1 1 cm. professor de i. Traducció fidel. Jochs Floráis de Barcelona. V. Roca Cupull. 1 Llibreria de Francisco Ribalta: Espaseria. 14. del cor. Modolell y Sans. Traducció de lona. Francisco. por . Dolors. 1 14 pp 1 . pral. Edició en paper superior. de 19 [85 ' X I2 Va cm 2 4 PP-5 P ta - Moliere. — Colección di- plomática del Condado de Besalú.— BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 253 Edició en paper superior.. i pta. 5o pp. Monsalvatje y Fossas. Breu compendi de la Historia de Catalunya. 1903. — L'Avar. 5o centims. Quadro dramátich en un acte y en vers. pta. Lo nostre pá. de — Ferit — > Pere Toll. Comedia en cinc actes. Ensenyansa. original de P. P. tat en un llenguatge corréete i Moncerdá de Maciá. de 18 [87 pta. Fa goig de veure Moliere transporpie de vida. Galería dramática de «La Biblioteca Regional»: Barcelona. 2. Monjo y Segura. Imp. per Rafel Monjo y a Segura. [Tipografía «L'Avenc».. igoi.. 232. Vol.. Barcelona. Rafel. Junqueras. y — — — Director del Col-legi Náutich-Mercantil de Vilassar de Mar.] Fase. — Barcelona. Valencia. Fase. [86 1903. J.

- 3. cial. i i Montoliu. Moviment eticsocial. 56g al . Universitats populars. Montoliu es d'aquelles que la I mes poden contribuir al desenrotllament i al millorament de la cultura catalana. importara colecció diplo- 1 .. Els estudis son aquests: Inglaterra. desde num.. Una lluminosa introdúcelo obre la serie i una conclusió la corona.LETÍ BIBLIOGRAFIC D. Tip. de senyalada importancia l'extensió creila nostra llengua en tots els ordres de de l'ús cultura.732.— — 254 BUTI. Vol. 1 1 (4*)> 266 pp. Ruskin halls. Imprenta y librería de Juan Bonet. igo2. — Monsalvatje y Fossas. Settlements. lo que fa un corpus de 163 documents. 20 [89 X 12 l /i cm (8 - U )> VIII-199 pp. de la Colección DiplomáOlot. l'obra del Sr. Institucions de cultura so- Conferencies donades al «Instituí Obrer Cátala». Universitats populars. Francisco Tomo tica. 2. [88 X '4 V« cm Aquest segon volum de la mática agafa documents (en copia sencera o en extracte) desde l'any 978 al 1400: de la numerado general. 1903. Settlements. de 22 núm. Ruskin Halls. perqué ns mostra Is grans exemples del punt ont han arribat les nacions que s preocupen de ['educado l'instrucció del poblé: per aixó van a la davantera del progrés. Ronda de l'Universi- — — tat. 7 lamines. de 3 Ptes. fet Es un xent de i . Vol. Van a la fi uns utilissims indexs geografic onomastic s'hi publiquen en lamina apart set vistes de monuments. calle Mayor.. Barcelona. 20. Franca. Cebriá. Extensió universitaria. Moviment etic-social. Extensió Universitaria.. XII. «L'Avenc».

Montoliu. La Vida Nova. Cataplasmas de cal Sr..» [90 — Llibre 1903. pral. 232. Cants d'absencia. de 19 '3 cm. perqué aquest llibre d'aquells en els quals s'hi aprén. Co- — media en un acte y en vers. Manel Mora Pvre. Galería dramática de «La Biblioteca Regional». original de lo Rnt.. «L'Avenc. el lector recorda estats d'esperit semblants an aquells neguits aquelles frisanees que expressa poeta: es quelSr. Barcelona. Barcelona. Joan Busqué. y D.] [91 . 2 ptes. Valencia. Tip. V. Montoliu es un bon poeta liric. [1902. Sois hi manca un xic mes de cura en la forma. 131 pp. En els dos centráis es on se troben les millors. lnterme\\o i Nupcials. y D. Formen les seves poesies quatre poemets ciclics: Preludis. Cants Barcelona. Dant. En comunicado de cor a cor. Estrenada ab éxit extraordinari á la tarda del 20 de Janer de 1901 en lo «Círcol Católich d'Obrers» de Mataró. Francisco. Rnt. pbre.— — BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 255 es un Tant-de-bó tingui forces llegidors. pero sempre solen ser armoniosos i 1 X els versos i la llengua sempre té un caient d'atractiva distinció. Manel. 2. i sobre totes ens-e sembla classica la que comenta Sant repbs de les montanyes. Manuel de. Imprempta de Pe re Toll. Les amoroses d'en Montoliu teñen el dó d'embaumar al lector dintre d'una halenada de sinceritat exquisida. Joan Busqué. Mora. Vol. (8 U ). — d'Amor. 1901. Junqueras. intims.

-> Obrador. 25 centims. Igualdad. 1 Barcelona. 1903. 2 de mal 1903. — L'Emperador un del Paralelo. Joseph Negre y Farigola. de 21 [92 X '3 cm. Barcelona. «Luz». Joseph. moment 2. 16 pp. Masgrau Planas. — La mort d'en Serrallonga. 1903[93 Fase. Petritxol. Saynet en un acte y en vers. per Ramón Muntané. Gaacte y en vers bilin- tada pitarresca en güe. de 2 X 13 Va cm. Rala món Obrador pronunciado ante Excma. Estrenat ab bon éxit al Teatre Cátala Romea. Petritxol. Imp. Ramón. original de D. 1 — Nónim. Fase. 3 (Calle Hospital). — Informe del letrado D. Ramón. — Els Criollos del Ensanxe.. de 2 Va X 13 Va cm coberta. Fernando TVij- . dibuix en la co- berta. 20 pp. de Sal§ PP-> dibuix en vador Bonavia. A. de Salvador Bonavia. Drama histórich en un acte y dos cuadros. 2. José Despuig y González de Balbuena y D. Pl... Imp. Audiencia de Palma el día 13 de Junio de 1903 en defensa de D. en vers. Imp. Fase..— — 256 BUTLLETÍ B1BLI0GRAFIC Fase. Barcelona. de J. humor [94 la Nónim. de 19 X «2 V 2 cm -> 3 o PP-5 ' P ta - Muntané. 5o centims. Negre y Farigola. 5o centims. escrit en un per A.

. tipolit. les alces i baixes d'un moviment. pta.° de Amengual y Montaner. Oliver.— — BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 257 el pleito promovido por D. pintats per la paleta brillanta del Sr. 1903Vol. Edició en paper superior. Miquel S. Quin moviment mes curios de gent barrejada. [g5 yols y Despuig en Fase. El 301 pp.(8 u ). de 16 [97 cm. 1903. 1 X i tres.. — Ensayos críticos. les caigudes refredaments deis intelectuals. e!s genres literaris a la moda. 39 pp. Tipo-litoS. La litera- tura en Mallorca (1840-1903). 4 ptes. grafía de Amengual y Montaner. 1903. literari. i El Sr. [96 — Vol. Oliver té especiáis disposicions pera historiar sab presentar pie de vida les si les vegessim. les qüestions que apassionen la gent de lletres en un periode determinat. Palma de Mallorca. CoStUlDS i lleni guatge vulgar de Mallorca. Oliver. figures se un moviment mouen talment com i 1 i L'HOSTAL DE LA BOLLA.. Oliver. desde ls comencaments fins al seu estat actual de producció esponerosa exquisida alhora. d'anants vinents que aviat deventn ben coneguts nos1 » . Est. 108 pp 5o centims. de 17X iocm. L'aport de Hila Daurada al renaixement literari cátala es considerable i de qualitat: per aixo llibre ha d'interessar a tots els ques preocupen del nostre renaixement literari. Barcelona Biblioteca popular de «L'Avenc» [13]. por Miguel Palma de Mallorca. en 17 . perqué justament l'abraca tot. de 20 X 13 era. a Antonia Gual y Veri sobre la herencia dePeralada.

V. [99 Fase. 1903. Parellada. malgrat el tragic acabament per l'incendi de l'escenari on s'ha representat la saborosa comedia. Drama lírich en un prólech y tres actes. de 2 1 Ramón — 72 X 1 5 l /2 cm -> I0 ° PP-5 2 ptes. impressor. tip. 17. Barcelona. L'Estiil de Nazareth. L'Escanya-pobbes. Nova edició. de 16 pta. Traducció catalana. Pamies. Anicet. alegre. original y en vers — Barcelona. conde de San Simón. carrer Nou de Sant Francesch. 5o centims. Barcelona. Est. — L'Anima en pena. i i d'haver fet D. Narcís. 1903. Edició en paper superior. — Pamies. Ramón. V. Fidel Giró. la Bolla.. Biblioteca popular de «L'Avenc» [i i].— 258 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC aquell pintoresc hostal de tirada. [98 — — — '2 era. 011er. [100 per Fase. Estudi d'una passió. 2 ptas. Jochs Floráis de Barcelona.. — L'himne de Riego. Luis de San Simón. 1903. subdividit en quinze quadros. Drama en tres actes de Joseph L. Alomar. 1 X Pagano. 136 pp. Gabriel. Pagano. Epissodi . — Fora de la vida. Joseph L. situat en un deis barris vells de Palma! Se llegeix aquest llibre d'una alegre després un hom se sent refrigerat una pila de coneixences. de «La Hormiga de Oro». Publicado «Joventut». Pagés de Puig. 144 pp.. dibuix en la coberta. de 1 7 1 /2 X 12 cm. Pau. Vol..

de [102 d'anuncis. R. ni ereiem que aquesta part de Musgo siguí gane ben rebu- . pero no ha nascut en el nostre país ha sentit desde i infant la llengua castellana. Payret. — Musgo. Texte par J. por Ramón D. Falguére.. Imp.. que es una de les niillors. Doctor Dou. de Fran1901. Tip... No estem acostumats a que en versos castellans se canti l'amor a Catalunya. 56 pp. de la Es un bou record de la presa de possessió celebrado deis Jocs Fiorals de 1902. principalment per les excelentes reprc duccíons de vistes del monasi tir en diversos estats i aspectes. [103 i58pp. — V. J. i Musgo entra en es el una colecció de poesies castellanes sois camp per les quinze composicions que porten l'epigraf Dulce terruño. Estrenat ab gran éxit en el Teatre Cátala (Romea) la nit del 28 de DeBarcelona. —Barcelona. de2oX i3cm. Typo-litho de J. Peres.3 ptes. original de Pau Parellada. et J. Ramón. rué Mailly]. Saint Martin de — Canigou.(8 nostre u ).. Ramón D. 7. de 20 */ 2 X '3 cm. 14. 30X21 cm. Obrador. Herencia de. 1903. Patxot Payret. Souvenir des fétes de la nouvelle prise de possession. Falguére.. L'autor es cátala de cor. Vol. Flammarion.. Explica 1 seu cas en la poesía que comen 9a </Por qué en la lengua que mi madre un día. 1903. Urania. 1*50 ptes.—— BUTLLETÍ BÍBLÍOGRaFIC 25q histórich en dos actes y en prosa. — V. Fase. J.. Peres... -f 16 nombroses ilustracions. 1903. i Jubert. Peralada. Payret et [Perpignan. «L' Avene». cesch Badia. [101 sembre de Fase. 32 pp.

U ). Barcelona. A. Pellicer 2. — V. reposada clara. — L'Boig J. Perillos. i gnaux. molt plena de seny. edició. 57-100. Glaudi. [ EsRenaixensa». Pin y Soler. Pitarra. es poesía de país del Nord que no s'assembla gens a lo que se sol produir en la llengua en la qual está escrita. de 22 Montseny (Singlots Obra 19. Gatada en un ara's paria. (8 U ). Es una mena de poesía fonda que en castellá sembla nebulosa que en cátala de segur resultaría molt mes clara. Com a prosa trasparent. a ). de las Campanillas. Planas y Font. pp. Es correctissima en tots sentits. Sense 1 . ilustrada per poétichs ab ninots. de segur que ara fóra un deis millors poetes catalans. Si l'autor hagués comengat a escriure vint anys mes tard que no ho féu. Fase. no pot mes lleuger desitjar-se mes de la den Planas. acte. en vers y cátala del a que per Serafí Pitarra. 5o centims. — V. Vide. Jeanroy. que de tant en tant també fa batre cor.] [104 cm. Clxxxix pp. X »3 era. No sabem quin lloc l'hi donaran els castellans ni si comprenen !a seva com i i 1 poesía. que teñen a natural la llengua castellana. — Edició «Catalunya». — Rosa mística. Adhuc podría esser que aqüestes quinze poesies perjudiquessin l'exit de totes les demés. X 12 i — Prosa per Claudi Planas tampa «La Vol.2ÓO BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC da en els paísos pera !s quals s'ha escrit. A. de 19 1903.. Ramón Sant — Viatge al Purgatori de Patrigi. (8 36 pp. Serafí.. y Font. J. Prosa Ca- talana.

V.. Temporal. l'objectiu ben enfocat. La flor del fajol. J. van lliscant les pintures. La cadena. Mestre Quisu i i i Drama. sobre tot durant la seva infancia servint en una masia. Ixart. VilaMassó. Artículos escogidos de R. amb els seus amors desventures. De la novela s'en destaquen en 1 1 i i X alt relleu les dugues figures del Corbo.. Vesprada. pta. J. . — Per la vida. naturalment. Devegades se tracta no mes d'una noteta de paisatge. 177- PousPagés. La brotada. els camps. que compren e¡s anieles següents: Llaurant. l'esguerrat i avorrit de tot-hom. en la segona aplega les següents Impressions: Intima. Casellas. El pobre burriquet. J. Biblio[9] teca popular de «L' Avene» Vol. Ruyra. amb una gran naturalitat. Prosa Catalana. es cosa selecta. E. Edició en paper superior. f J. La punyent historia del Corbo. senzillament. Del mar. Pin y Soler. i en la terca. que amb el treball s'ha posat bé de cabals no pensa sino en la seva proprietat. de 16 1903. pp. en Pau. d'una apuntado d'un succés. La mort de la guatlla. 5o centims. Classede dibuix. Prosa Catalana. Rusiñol. 18 pp. J. De la pida. així i tot. que compren uns estudis de mes extensió: La justicia den Peret. impressiona perqué la nota es justa.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 26 1 enfarfec. — Barcelona. S. Ciar de lluna. els personatges. sense intenció de produir efecte. tipo acabat de pagés de i bon fons. En Pete. Lo vell de la carretera L a primera ventada. 188. La ventada i La cadena. nova. [io5 11 cm. Aquesta es Bona en potent ben escrita. que titula Quadros. i. L'autor ha dividit en tres seccions el seu recull: la primera. entrada ha fet l'autor la novela.

Llibreria EsVidales. La corona de siemprevivas. Pbro.2Ó2 BUTLLETÍ BtBLIOGRAFIC A. C. festes. Piañas y Font y f J. L. Els editors han tingut l'idea de presentar en castellá una mostra deis prosadors catalans contemporanis. de Ramón Casellas. Les traduccions (tasca difícil). ilustrat. Francesch. Prefaci sense fiema. de Santiago Rusiñol El vicario nuevo. — Vennebot. Antoni López. del Mitj. Barcelona. [107 Imp. 20. Vol. de Josep Ixart. de Jaume Massó Torrents. i Pujols. La Agencia d'en Pep Currillo. a . de Josep Pin La mirada del pobre. Saynete en un acte y en prosa. d'Emili Vilanova. [Biblioteca blanca]. En un prefaci s fa una presentado deis autors. Rambla 18. Barcelona. La cadena. Verdaguer. balada de les Jochs Floráis de Barcelona. son fetes amb amor. Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Cátala (Romea) la nit del 28 de Novembre de 1902. Aquí va la llista deis autors i les obres tra- duides: Las vendimias del miedo. — — La Ramón y R. de 21 cm . de Claudi Planas. 1903. Recuerdos de la escuela. drell. El cerrajero. 204 pp. mística. 2 pies. Rosa i Soler. si bé no bones. Idili. «En Po». — panyola. y Teatro. Ramón germans 190$. editores pontificios. La cru^y la muerte. original de R. i en el eos del llibre s'hi veuen algunes boniques ilustracions.. Ramón Vidales. [106 13 Año de 1903. de Joaquim Ruyra. d'Adriá Gual. de J acinto Verdaguer. editor. . . Gual. — V. Gon- — X zález y G.

Ramón y Vidales. El Sr. Prolec de Mn. de 2 1 X '3 V2 cnl -i 34 PP-I * P ta - — V. cartronet. Santuaris de la Verge. Moliere. Ramón germans y nebot. Joan. Rosselló es un escriptor detallista que ns pinta la vida rural malloiquina amb una veritat corprenedora. Ricart. Roca Cupull. 18. — Manyoc de fruyta mallorGeroni. Vendrell.. no coneixem altre autor de veritable consistencia. Ernest-Marie. original de R. prosadors: apart de l'Oüver i den Gabriel Maura am les seves vigoroses Aygoforts. 19 de — [108 Fase. P. Entre les .] Vol. — V. Rosselló. — Brot de passionera. viiatanas en un acte y en prosa. — Jochs Floráis de Barcelona. [Publicado de «Catalunya». de [109 (8 u ). Wagner. Estrenat ab gran éxit en lo «Teatre Cátala» (Romea) la nit del — Setembre de 1903. — V. Rosselló. En CCxliij pp. L'Avar. — La llengua patria. de 20 '/a X '3 V2 cra -> 4 o PP-í 1 P*a- Quadro de costums El carro del vi. Barcelona (1903J. 1903. V. Cunill. Per Joan Rosselló de son Forteza. Teatro. Antoni. Jochs Floráis de Barcelona. Rosselló. Benvingut sigui 1 llibre que ens presenta Mossén Costa i Liobera. Ribera. Rocamora. V. Beaulieu. quína. Imp. l'eseola maiiorquina dominen els poetes sobre ls 17X1» cm. J. Manel. J.— — BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIG 263 Fase. Miquel Costa y Liobera.

264 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC seves narracions ressalta La Tajona i la serie hermosa de quadros De quant jo era nin. [112 Fase. Feminista. Ronda Uni- — versitat. 16 pp. De la montanya. El sarau de Llotja. dibuix en berta. igoj. monoieg per SanTip. de «El Eco de Sitges». monoieg per Santiago Rusiñol. Fase. Santiago.] 12. Cants de rossinyol. Uesculptor Rosselló. Lis cossiers d'Alaró. De guaní jo era nin. «L'Avenc». Barcelona. 20. i Rusiñol. Prestidigitador. Del coster. . 16 pp. La veremada. coberta am di- buix. 0*75 centims. «L'Avenc». Feministe. Barcelona. «L'Avenc». X tiago Rusiñol.. 20. El bon cacador.. El Betlem de Nadal. de 20 14 cm. Rusiñol. o'yb cents. dibuix en la coberta. monoieg per Santiago Tip. J903. [no — El X — Fase. Les trescolades de Son Torrella... — Imprempta X Sant Pau.. 1 pta. [En la coberta [m la co- Fase. Sant Antoni de Viana. pero tot el llibre se llegeix amb igual gust.. El salt d'En Fonoy. Ronda — Universitat. Veus-aquí ls quadros continguts: La Tajona. Sitges. 16 pp... de 20 '4 cm. igo$. Nit d'Agost. igo^. o'yb centims.. moTipografía noleg per Santiago Rusiñol. Cohanegra. La madbna jova de Son Albertl La Bona Fada. de 20 l ji 14 era.. Barcelona. de 20 [113 X '4 cm. La ¡legenda del vell palau. 1 6 pp.

Tipografía «L' Avene». de 16 [1]. Vol. — Tip. Jardins de seca. Catalana. Es aquesta una de les obres que mes anomenada han donat al seu autor.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 2Ó5 L'Heroe. (8 U ). 2 ptes. — I'. idili dramatic en dos actes. cm. 1 [116 cm. La de Bellcaire.. Edició en paper superior. la Es 182 pp. per Santia- go Rusiñol. 20. Recuerdos de la escuela. Els caminants de la térra. 5o centims. sentint-sen ofesos. 102 pp.. 143-166. Universitat. Barcelona. 1903. drama en tres actes. Barcelona. Les mosques. de 20 cm (8 U ). foren causa de que la representación fos privada desde segon dia. Ron da Universitat. Biblioteca popular de — «L'Avenc» Vol. 1903. en el que pot llegir-se un elenco de lo bo que ha produit en diversos 1 X llibres. pp. Triall de la vasta obra de l'autor. A la campana. Rusiñol. per S. 1 pta. 1 i i rácter principal s'han fet populars. en bona part perqué Is militars espanyols. El pati blau. Les velles. «L'Avenc». la vida D'aquí vall i d'allá. Les edicions s'han anat agotant depressa Tobra el seu ca13 V* - — X Vol. Ais xiprers.. [114 283 pp. de 20 Ronda [u5 que X >4 delicada historia d'un deis Fulls de l'autor ha desenrotllat pera dur-la al teatre. El pati blau. Prosa . Recorts d'estudi. Barcelona. 1903.. 3 ptes. Can- qons del poblé. El cafira den Peret. 20.

Uextasi de l' onde Ventura Uaniversari del noy Guixer. El : rem de trenta-quatre. Vetlles d'estiu. Té l'autor uns toes molt propris pera relacionar eh espectacles exteriors am l'estat d'esperit.. en Jacobé. Les variades notes d'aquest llibre son ben suficients a formar Panomenada d'un escriptor: mai hem llegit un llibre cátala que ns deixés una impressió mes pregona i durable. Teatre. Prosa Catala- 25-131 Sacher Masoch. Joaquim. na. BarceloTraducció de J. que arriba al punt mes alt en La basarda. MariPlassa del nes y bosgatjes. Jacobé. cm. [118 . — Publicado 1903. Ja en Mintschew. Saludem plens d'orgull al misterios. Manigues marines. pp. La Xucladora. Aplech de narracions per Joaquim Ruyra. — Historietes i Galizzianes. Avís . La Xudadora i. 2Ó6 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC Ruyra. Va dividida l'obra en prosa en tres seccions. La basarda. (4 )j 6. l Jovcntut. Biblioteca popular de «L'Avenc» [4]. La mirada del pobre.de — Barcdona. l'autor.. 3 ptes. Casas-Carbó. Mar de llamp. La Fineta. que son aqüestes: Impressions: Una tarda per mar. entressol. sobre tot. retrat de 18V2X '3 mes poeta deis prosadors. que per ningú hem vist sobrat. na. Citariem tot lo del ¡libre pera trobar-hi sempre noves qualitats i nous encants. [117 348 pp. 1 — V. tornará! En Pintschew — 1903. Noveletes: En Garet en la enramada. Fantasies Les senyoretes del mar. Vol. La vetlla deis Morís. Ens agrada l'art finissim sempre sostingut en les seves narracions.

Germans. X l 9 l U cm. a — V. Fase. 12 pp. de i5 */t ¡% 1902. [120 cm. de Vinyals 6. la prova amb exemples.. pta.— BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 267 Vol. de 28 fototipia. Plassa de la Igualtat. Memoria leída en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 5 de Marzo de 1902 por el académico de número D. sino que. 3. Antonio.. Imp.. que cada un deis segells repro- duits en les tres lamines porta una noticia mes a l'es- clariment de la veritat histórica. de la Casa Provincial de Caridad. Obra sense dama. 3. Fernando de. a Chabret. 3. Edició en paper superior. 18 pp.. [119 1 — Fase. — Importancia de la Sigilografía como ciencia auxiliar de la historia.. igo2. anant al gra tot seguit. part. [121 . » i 1 X Sagarra y de Sisear. Barcelona.. Sagunto. a Sainet nou de'n Saldoni y la Margarida. de Joaquim Collazos. 5o centims. Fernando de Sagarra y de Sisear. Estrenat Teatre Jovellanos ab gran éxit en nit del 21 de Abril de 1889. — Manresa: X 10 i 1. Imp. a edició. 2. .. de 16 * cm. y 4. tots d'una importancia tal. — Un mort ressucitat. Saltiveri. Antón. igo2. a . Barcelona: Imp. 80 pp. 3 lamines en El Sr. Juguet la cómich en un acte y en vers original de Antón lo Saltiveri. carrer d'Urgell. Sagarra no s'entreté molt en fer consideracions sobre l'importancia de la Sigilografía.

2. 39 pp.. impressor. — La emperatriz de Nicea Doña Constanza de Hoenstaufen sepultada en Valengia. Fase. 1903. de 2 i X de. historique sur le coüvlnt des Gapucins á Vinca ( 58g. 5o centims.1793). E. (Del Almanaque de Las Provincias para el año 1903. 1903. P ar l'abbé Jean Sarréte.— — 268 BUTLLETÍ BIBLIOGKAFlC Fase. ... 1903. 1 — Lafolye fréres. Mar. [i25 Domenech. Fase. 65. Petritxol. Tirada especial Est.. 16 pp.) Valencia. 1 3 Vs cm -> 2^ PP-> dibuix coberta. Humorada en un acte. — Etude V. 23 pp. Estrenada ab brillant éxit en el «Teatre Romea» la nit del 3 de Novembre de 1903. [122 en la Badia. 20 pp. J. La filla del Comendador. 1903. de 24 X 16 era. — Salvador Barcelona. a Le Tiers-ordre franciscain — nes. Serrano y Morales. Par l'Abbé Jean [Extret deis Aúnales FranciscaiSarréte. de 24 X 16 Va cm. Lluís Jean. de jb ejems. [124 Fase. tip. [123 Fase. de2i X ¡3 cm. dibuix en la co- berta . Vin£a avant la Révolution. Miquel S. original y en veis.. de 20 X '3 cm. Sarréte. Vannes: Imprimeric San Simón. 25 centims. Oliver.

Fase. [126 la í 1 o 32 pp. cómico-lírico fantástica en un acto y dos cuadros zurcidos en renglones cortos y largos. [Valencia] Moderna. cuasi pronunciado por un fervoroso Cura rural en la iglesia de un pueblecito de la provincia de Valencia. José. dibuix de Fol- Serret y Serra. Avellatre. coberta. Serred Mestre. i5 marc 1902). — Fase. Avellanas. —Tip. de Badalona. Patria Selestial». de 2 1 [127 1 X 3 1 chi en la coberta. bilingüe. de J. Estrenada en el Teatrillo de la — nas. Sermón con ave-maría y algunas interrupciones. con música ratonera y otros excesos. original de José Serred Mes- Academia Científico Literaria de «La Juventud Católica de Valencia» la noche del 28 de Diciembre de 1902. — Lo Recader .. Revista ino- cente. Valencia. dibuix de /i era.. Miquel. 11. 5o centims. V2 cm pta. en Espagne (Revue des Deux Mondes.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 269 Aclareix alguns punts equivocáis del opuscol de Schlumberger Le tombeau d'une Impératrice bi^antine á Valence. Segunda edición. á cargo de Miguel Gimeno. Moderna. Monolcch cátala en un acte y en vers. Puesto en romance bilingüe por José Seigoj. igos. n. ? 46 PP-. 18V2X Benlliure en Tomarle el pelo al Diablo. Tip. — Sobre «La rred Mestre.

principalment de la floro. 2 ptes. per Josép Servitje y Guitart. Suriñach Senties. /36 pp. pp .. poesia d'aquest jove autor es sobre tot fácil i i llisquenta sense cap pretendo de trascendencia.. de 19 Va 13 cm. es la que ns agrada mes. Barcelona. y Guitart.. talanas. Ab llicencia del Ordinari. llicenciat en Filosofía y Llétres. el meu hort. [igo2?]. de 20 berta.]. Vindicació de la principalitat en la gloriosa jornada del 6 de Juny de 1808 contra las cavilacions del senyor D. Fase. ( 8 u ). R. — — 1903. Beneficiat de la Seu de Manresa.lesca.. Poesías Ca- — Barcelona. Guardiola. Pvre. — De la vida. així cora — Vostre jardí i que fa que la forma sigui sovint defectambé la llengua. Josép Puiggarí. Estrenat el 2 de Febrer de 1901 en lo Círcol Católich de Badalona. — [Fi[131 . La cara s Vol.. lo tuosa. Arnús. Manresa: Tipografía de Sant Josép.]. Croquis cubans. Vol. Tipolit. Josép. 400 pp. quefe del Arxiu municipal de Barcelona.27° BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC original de Miquel Serret y Serra.. X 1903. [130 impressor. )6 dibuix en co- Servitje Manresa al Bruch. (8 U ). La darrera poesia. . E. [128 la X 13 era. de 22 [129 X 14 cm. — Badalona: 9. Enressent de masses influencies. [Fidel Giró. 1903 del Giró impressor.

de 1872 12 cm. 1903. Jochs Floráis de Barcelona. Anglada... Any 1903. Popular de «L'Aveng» 106 i [133 de 16 X 11 cni. [14]. Carta- Dr.. Casas-Garbo. Jochs Floráis de Barcelona. Tolstoi. 104 pp. Lleó. 5o cen- tims cada. Barcelona. Contes. Imprenta. Historia veritable. Barcelona. D. Primera serie: Nos — — — pot tirar llenya El mujik savi. Tarragona. Joanenca. al foc. de X 1 5 cm. en la Quaresma del Pastoral del Ilm. Thos y Codina.. 117 pp. Bisbe de Vich. Torras y Bages. — V.— — BUTLLETÍ BIBLTOGRAFIC 27 I Vo!. Els pressecs. Eduardo González. Molt interessants. J. 1 pta. Dr.. El jutge Pakhom. . Segona [132 serie. — De la nostra filia- ció (contra del principi masónich).» Traducció de — — [2]. Hurtebise. — 2 1 Vich: Imprempta de la Viuda [134 de R. Biblioteca Popular de «L'Avenc. 39 pp. Adhuc devegades s'hi troba color l X i tot. 2 ptes. Fase. 1903. V. Biblioteca *9<>3' 2 vols. — V. Joseph Torras y Bages. Edició en paper superior. Josep. VOSTRE JARDÍ Y*L MEU HORT. Terenci.. ídem ídem. (4 ).

— V. [135 X '5 cm. millorades. 27 pp.. tip. y a tots los que treballan en la riquesa material y son de sa jurisdicció. Valencia. me d'Occident. Chabás. Fase. de 21 [137 -' X 14V1 cm 6° PP-. qualitats que. i i fan concebir esperances. Paly Llobera. par Noéil . — La Est. parcers y jornalers de la térra. Aquest nou poeta quens presenta Mossén Costa Llobera es frese corréete. 1903. 8 Flors d'Ametller. Roque. Fase. Joseph M. Comedia en tres actes y en prosa. Anglada. Vives. Esteve. — Arxiu metropolita. estrenada ab brillant éxit la nit del dia 7 de Desembre de 1902 en el Teatre de la AssoSabadell: ciació de Católichs de Sabadeü. — — 1 ma. figura del Rey Wamba. Chabás. de 8 */ 2 X '2 cm. Poesies ab prolech de Mn. Roque. Trullas y Duran.. [136 Fase. 1 903. i'5o ptes. — Biblioteca metropolitana. Tous y Maroto. de 2 1 la Viuda de R. Noel. lo Bisbe de Vich. Miquel Costa Estampa den Joseph Mir.—— 272 BUTLLETÍ B1BLIOGRAFIG La Pagesia Cristiana. X-73 pp. — Carta que es- criu ais propietaris. Valois. — La France et le Grand SchisValois. — Y. París. Vich: la producció de — Imprempta de 1903.

. Tome Tome troisiéme. ¡8g6. — Perpignan libraire. Charles Latrobe. De totes maneres. 1901. sa vie. ceuvres. Estudi am gran amor. C. ie . Fase. Mossen Jacinto Verdaguer. sa mort.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 273 Alphonse Picard 2 vols. de XXIV-632 pp. Rois. El treball es fet a conciencia. gault et C. de 24 Va X 16 Va cm > 20 PP«> ' vista. (8 U ). de 25 — Perpignan: Charles La1. [138 pp. et dernier.. p. [139 Fase. especialment en la darrera fase del Cisma. 1903. Augustin. quatriéme Vassal. ses trobe. Mia [En la i. L'autor no ha visitat l'Arxiu de la Corona d'Aragó i ho confessa: descanga. Am la publicació deis volums tere i quart queda completa aquesta obra notable.. imprimeur-libraire. sobre un periode que tant d'aprop toca la nostra historia. La Vierge Marie d'aprés d'aprés le Dante et Imp. fet — Saint-Martín : de Canigoü. ben compost i fa respecte. 1. l'obra hauria sigut mes rodona. 1903. — Blois: 18 . sobre l'autoritat den Finke. 1903. Verdaguer.. de 610 pp.:] Rapports presentes au Congrés Marial de Fribourg (Suisse) par Monsieur Augustin Vassal. 5 1 & fils. igo2. rué des Trois[140 X '6 Va cm 66 -> pp. XXX-407 6 pp. imprimeurRué des Trois-Rois. i de 2 52 X «63 mm.. entre altres.

paper de fil.. Nerto. Biblioteca popuvol d'aucell. S'ha fet aquest llibre postum am les quatre composicions quasi inedites La Creu de Barcino.. 20. pp. pp. — V. Ve oportunament aquesta edició. La Banda de la Reina. 24 pp. La Custodia La Banda de la Reina. de 19 Indició en [142 X '2 cm. 1 X La Cruz y la Muerte. — 1 lar de «L'Avenc» Vol. La Creu de Barcino.— 274 BUTLLETI B1BLI0GRAFIC chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand. 1 pta. autograf plegadic. . — Corpus Christi.: 5o centims. - V.(8 u ). La Seu. Mistral. 130. 20 X 14 cm. Records de la Costa d'Africa. quan la primera feia temps que era agotada. a mes del retrat i d'un autograf. Ronda Universitat. totes remarcables baix diversos aspectes. Sempre ve de gust tornar a llegir la prosa den Verdaguer. hi han gravats de la Custodia de Pinterior de la Séu.. 1903. Mossén Jacinto. En Massó Torrents les presenta. 189-202. 1903. [143 cm. Fase. La Custodia. La Séu. Edició en paper superior. . Barcelona: Tipografía «L'Avenc». En la coberta la cadira del rei Martí. i. Prosa catala- na. [141 Fase. retrat. i'5o ptes. de 24 X '6 cm. 2 lamines. de 16 [7]. 55 pp. A Barcelona. Verdaguer. i i Viatges.

M. Vidal y Jumbert. — Un repatriat o en un acte y en vers pera cuatre personas. Lluís Marian. u ). i Vol. Frederich. Estampa de Pere d'en Tofol. Estrenada lo dia 9 d'Agost de 1903 en lo Teatre Bretón de Sant Martí de Provensals.. Estrenat ab éxit brillantíssim en lo Teatre del Centre Católich de Grano- . 2 ptes. bondadosa. dignificadora deis homes. Fase. de 20 /2 [145 14V2 X cm -* 32 PP* Vidal y Jumbert. La poesía de Fautor es poesia cerebral trascendent. (8. tampoc l'autor hi es prou poeta. En Les Soletáis. Barcelona. 1903. — V.BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 2/5 . etc.Lo Parch. original de M. Eli mateix fa primer en prosa Pexposició de les seves Grans accions. Any IQ04. Balart. — Las Grans Accions & Las Solétate. no basta teñir una ánima nobla. — V. Plácit. — Barcelona: Imprempta Catalana: Cardona. pera esser-ho. Augustin. 5. Vidal y Brú. Barcelona. Jochs Floráis de - V. tres actes J. de 19 X >2 era. — Comedia La Herencia — l Bofarull. 1 [144 10 pp. — L'Evangelista. desgraciadament quasi sempre exempta d'emoció. Vassal. Vidal. Vidal. Ales. de forma cantelluda. Vidal y Brú. que no hi perdrien gens en esser escrites també en prosa. Drama en y en prosa original de J.

276 butllet! bibliografic Uers. Ricart. ajuda a ques llegeixi d'una tirada amb interés creixent.. — V. ). Dou. Ricart. Hospital. 3. Drama en — Barcelona: Tip. — L'Anivebsari. . 13. Estampa de «La Renaixensa». Traducció catalana adaptada a la — música per Xavier Viura y Antoni Ribera. . '2 u X 167 pp. Barcelona. Barcelona. Vignaux. 46. Salvador. de 18 X 13 */a > en tres actes y en Vidal y Jumbert. l Imp. Primera jornada de la tetralogía «L'Anell del Nibelung». baixos. (8. F. Fase. de 18 cm. 52 pp. 2 ptes. Vilanova. 1903. 2 ptes. Vinca.. 1902. E. Xuclá. Biblioteca «L'Escon». Obra núm.. — V. «L'Avenc». Vilaregut.. bastant just. Es una obra plena de vida que sembla perfectament teatral el seu llenguatge. cm 84 PP- 14. 1 Lo llas etern. A. Badia. [146 /. — Barcelona..J prosa original de J. ". 1904. de 19 X « 3 1 /2 cm. Jeanroy. — V. tres actes. A. 1. Wagner. Prosa catala- — El Cerrajero. 101-123. [148 Vol. [14. natural. — V. na. Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre del Centre Gatólich de Granollers. Sarréte. Drama — Fase. Viura. Wagner. Xavier. pp. Jean. La Walkyria.

de 18 cienta X 13 era. ab llur quadro sinoptich.: 3 ptes. . 5o. En la pag. Barcelona: Fidel Giró.— BUTLLETI BIBLIOGRAFIC 277 acompanyant al text la exposició deis temas y figuras musicals. Barcelona: Associació Wagneriana.. on diu: en aquest ñora. ratita i5. La benemérita Associació Wagneriana segueix pai inteligentment la seva lloable tasca. on diu: Llabrés. Fase. 233. Bernardo. Gabriel. [149 igoj. impressor. ha de dir: Llabrés. tant solament s'hi troben algunes petites tares de llengua que serien de ben fácil esmenar. i ERRADES En lapag. 136 pp. Trasladant la gran obra de Wagner se contribueix a enaltir la nostra literatura. ratlla 28. Carrer de Valencia. ha dedir en aquest món. 24g.

.

P. Jaume. — Anglés. Llorens. 230. Francisco de P. Jaume. — Barcelona. — Carreras Casades y Gramaty Candi. 167. Ma— Canigó. 220. 220. 229. Joan. 221. Etlar. — Albanell y Vilas. Joseph. B. 222. 228. — Capmany. Aureli. Raimundo. 247. Chabret.. Sant Martí de. 271. — Aguiló. comtat. Joseph. Joan. 230. — Balart. rian. J. Mn. Víctor. 217. Bofarull. 227. 248. 255.. — Aguiló. 217. Bosch. — B. — Amengual. 2 19.-— Ciurana y Maijó. Salva253. — Argentona. dor. 222. 222. 219. — Casulleras — — — — . — Calmette. 229. — — Busqué. — Carner. Joaquim. 220. Casas-Carbó. Joseph. Joseph. Chabás. 259. 220. — Brugués. C.. 242. 224. 261 — — . 252. Castellet. Pelegrí. 224. Casas y Sabadell. 225. — Abril Virgili. Alemany y Forga. 216. — Casimir. — Ametller y Vinyas. 248. 227.-— Bori y Fontestá. Ángel. Oabot y Rovira. Collell. 229. 240. — Alemany. Francesch. Cátala. 219. 237. Bonavia. Gabriel. Roque. — y Tenes. — Aleover. Joseph. Raymon. 22 B. — — Casas Pedrerol. 248. C. 225. Busquets y Punset. 247.. J.. Estanislau. 220. xes. Bartolomé. 79. 1. 229. — Balanzó y Pons. Carit. 224. Guillem. 266. 231. Joaquim.— — NOMS PROPRIS ELS NÚMEROS ENVÍEN A LES PAGINES A. — Alomar. 217. Joseph. Antoni. José. Antoni. A. — — Tomás.— Besalú. 227. — Aladern. — Alfons V d'Aragó. 232.. 229. Ernest-Marie de. — Caliís y Collell. 29. Casellas. Frederich. — Asmarats. 247. 273. Beaulieu.

Joan M. 233. del Llach. 247. Francois. 246. Eusebi. Bernat. 241.. 238. Mau249. 233. Eximenic. 272. — — — y Llobera.abernia — Krazewsky. — Joan 261 d'Aragó. Roi? de. 22 1 Elias de Moiins. 244. — Ferrer. Georges. Ferrando. Comes.. Ángel. — — — — — Guimerá. 248. 59. Adriá. 5i. 247. Corella. — — — — Ida. Joseph M. a . Font. <3arriga y Boxader. 46. papa. 229.— Fürts.. Sant Andreu de. 231. Eusebi. Sant. 240. 238. Guillermo. Costa Costa Bonafont. — Jókai. Geroni* Sant. — Gual. 247. — — Criach. A. Franquesa y Gomis. Joseph. Eduardo de. Jaume. rici.. 225. Folch y Torres. Antonio. — Domenech. Miquel. du Dezert. Dez-coll. — Güell. — — cesc. 235. Elias. — — — — . 240. 198. 261. J. Fran- — — Espunya Ribot. S. cesch. — Desdevises — Dant Allighieri. Emili. Ángel. 52. José..— Hurtebise. Genis y Aguilar. A. Iglesias. 259. Estada. Sant Vicent. 73. Mn. 244. M. 244. Fabra. Esteller. Juli. 247. Flammarion. Forga. 263. Francisco. — Green. Mane). Martí. i. — Esquerrá. 236. 58. . 245. Adriá. 2 19.. 248. Ferdinand. 240. — Guanyabéns. 242. 5o. — Falguére. 197. — Gross. — Delpont. 239. 243. 247. 247. 54. 87. D. iMn. 235. Ignasi. — Guasch. Joan. Pompeu. II Jeanroy.. 62.— ñes. Pere.. Gener. 249. Exalada. Folch y 240. 5. — — 28o NOMS PROPRIS Comn. Abelardo. Moseph. 237. i Kraemer.. Giraldos. 234. Hinojosa. Torres. Pompeyus. J. Narcís. J. 242. 248. a 247. 236. — Gregori. A. — Ixart. Eduardo González. 273. — Lancalot . 245. 249. 268. 249. Fran- G. Camil. 232. 243. 247. Johan Constanca de Hoenstaufen.. Ferrer y Codina. González y Sugra- — Graell. J.

255. — Manresa. Obrador Bennassar. Monsalvatje y Fossas. y Sans. 196. Planas y Font. Francesc de. — Massó Torrents. — Mallorca. 25 — Marvilla. — Martí d'Aragó. Manel. Francisco. les.— Novati. 240. 253. Miquel S. 211. Ramón. 25g. 5. 5. 25 252. — Pous Pagés. 20. Pamies. 257. J. — Moliere. 270. lilaila. 254. Francisco. 256. Ribera. — Mestres. J. — Pagano. — A. Ramón y Vidales. 255. Manuel de. I — Liabrés. 67. Ramón D. 25. Mn. 64. Joseph L. Rocamora.. Rosselló. Lluís. Rafel. 228. Rosselló. 25o.— Obrador. Francesc. 243. 261. 254 Montoliu.— Pagés de Puig. Jaquetus de. 257. 258. 86. Ribelles Comin.. Narcís.. 253. 219. — Pujols. 247. — LIUÍS XI. Dolors. 246. 247. 261. Joseph. Mora. 247. 259. Josep. 1 — — — — — — — — i — . 253. 68. 207.— Reusich. RuRubio Lluch. — Miret y Sans. Geroni. lada. 44. Moncerdá de Ma253. Josep. Montoliu. 247. y Segura. 15. 260. Muntaner. Fra Tomas. 202. 253. Negre y Farigola. 276. 256. 202. 1 .. — — i — — — — — Pijoan. J. 6. Anicet. Pau. 13. 25 225. Fran- cesch. P. 25 Joaquim. Perillos. Gabriel. Cebriá. Auzias.— — — — Poblet. — Mané y Flaquer. 256. 1. ciá.. 222. 195. 263. Frederic. Oliver... Claudi. —Rosse lió. 247. — Rexach. R. 39. Rotger. 011er. Felip de. 274.— Patxot Jubert. Guillem. 249. Manuel. — March.. R. Ramón de.. — Martínez García. 261. Parellada. 256. Pitarra. — — Monjo — — — — — Ramón. Ramón. 256.— NOMS PROPRIS 28l 21. Antoni. 261. Matheu. 259. Peres. Pin y Soler.. 1. Ramón. 260. 26. Joan. Roca Cupull. J. 258. — Mistral. Ape— Milla. 7. Pertusa. — Llano. Jaume. Muntané. Antoni. 236.. Serafí. Joan. 258. — Nónim.-— Modolell 1 . PeraPayret. Matheu.

276. — — — — — . . 276. Thos y Codina. 275. 272. 81. J. 261. Jean. 252. Bernat. 247. Josep. 275. Augustin. Serret y Serra. Serred Mestre. 273. Torras y Bages. — — Sarréte. Lluís Marian. Servitje y Guitart. 266. Esteve. — — — Miquel. Vassal. 268. San Simón. R. 275. Suriñach Sentíes. Vidal. Vidal.. 273. — — — — — — — — — lA/agner.— Vingá. 207. Ricart.. 271.. —Vidal Placit. 267. Viura... 261. y JumVilaregut.— Vignaux. —Trullas y Duran. 270. 268. 268. José. E. dor. Ferrer. Josep. 271. 261. Antón. 85.. 245. 222. Noel. Tarragona. i5. Jacinto. de. Verdaguer. Dr. Xavier. 272. 264. Tolstoi. 269. 45. 247.. Sant Vicent. Josep M. Joaquim. 265. J. — Sagarra y de Sisear. Lleó. Terenci. 261. 247. 272. 274. Sant. Fernando — Sagunto. — Saltiveri. M. 219. Torrella Tous y Maroto. y alenda. Lluís de. 267. 270. Vilanova. 276. Valois. — Ruyra. Guillem. Serrano y Morales. 8acher Masoch. Sanvisenti. 168. 246. Salvabert. a . 230. 231. 6. V. Vidal y Brú.— 282 NOMS PROPRIS siñol. Emili. Santiago. Vicent Ferrer. A. 270. 265.

80. — El sarau de Llotja. Novela: 5. 79. 148. 93. 98. tres o — Cataplasmas de lluna. 78. 103 bis. — El tio de Cali- . 109. 74. 113. 37» 4». 107. 13. El Prestidigitador. 1 . — Obres en dos actes: 60. — BUTLLETI BIBLIOGRAFIC RESUM DE L'ANY Els números d'aquesta taula corresponen ais de les unitats bibliografíques del Butlletí. 43. 137. 26. 149. 83. 1 18. 146. 40. 92. LLENGUA Gramática Folk-lore : i lexic: 3. 67.. 142.27. 19. 34. 56. io5. 106. 94. Teatre: Obres en un acte: 1. 1 2 Textes antics: 3. 90. LITERATURA Poesía: 4. 29. De mala bon calador. 112. Titols de les 100. 95. 21. 18. 86. 5i 55. 35. vi. — El 108. 128. 49. 145. 126. 91. 1 1 5. 17. — — 110. mes 101. 111. 48. Í44. obres per ordre alfabetic: Cassius i Helena. 113. — Francisco. 52. 112. 44. 99.-— El carro del El pati blau. 25. e 14. 60. 68. 75. 131. 108. 132. 5g. 147. 110. ii5. 1 16.24. 14. 122. 42. 76. 82. cal Sr. 104. 91. 130. 81. 127. 10. 19. 85. 33. 39. — Obres en actes: 6. 17. 68. 97. 61. 120.2. 64. 103. 5o. 36. 121. 11. 16.

5o. rillo. 1. 5i. Vida amarga. — Del croata: 73. 13. — Entre vici y la infamia. Senyor.— Del francés: 53. —Del proven^al: 84. 82. Lo lias etern. 147. 35. . L'Heroe. Nit de Reys.. i2i. 81. — Feminista. 146. vida. 77. 80. 6. figura del rey 34-~ La Wamba. 64. 149. — Un mort ressucitat. — (Emancipats!. De l'alemany: 73. 85. Sis. 78. 66. 99. 10. — Sobre «La Patria Selestial». 85. L'Evangelista. — La casa de las bruixas. Revenjad'Estudiant. — La filia del — Las Comendador.284 BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC. — Follet. 145. — Fora de la fornia. 122 . Lo Tres de nou. 127.— La reina del cor. 52 L'Estel de Nazareth. 137.— Del rus: 132. 83. Traduccions: 86. — La Agencia d'en Pep Cur— La Barca.— De l'hon- guerés: 72. Patria y Amor. 93. 61. Campanillas. 24. L'Emperador del Paralelo. 99. — Els Vells. Lo pou de la caritat o La sang del Univers.— Del cátala al eastellá: 106. 79. 2.— L'Avar.— Del polonés: 70. Lo fals amich. 18. 48. 148. Criollos del Ensanxe. 25. Tomarle el pelo al Diablo. — Turrons y — — — repatriat o La Herencia d'en Tofol. 73.— Del noruec: 71. desen— Un Décim. 43. — La Walkyria. 42. ganyat. 128. 1 — Un — Una subasta. '1 1 1 i. 1 — — — — — 1 . — Fe. 16. — tríesela.— Lo miracle de Mahoma. Mar y cel. 27. 92.. RESLM DE l'aNY — Els — En Buñol y de — En Nofre Llonsa. 107.— Del danés: 69. tema Munyon. 133. 38. Sant Joseph de la Montanya. — De Tingles: 69. LoComte de Palafox. — La mort d'en Serrallonga. — — — — — — — — — — ¡ — — Neulas. — Un casat. Lluyta social. 100. 33. — L'Aniversari. 126. 37. L' Boig de las desgracias del Tenorio. 4 Lo recader de Badalona. falta un artista.— La Metempsícosis. 14. Parricida!. L'himne de Riego. 26. — Del castellar 14. n. 103 bis. — Ferit del cor.— De l'italiá: 44. 101. — — 94-— L'Escolanet de La Pobla. paella.

129. 47. Biogrojia: 7 . 89. 119. 87. 68. 20. 73. 96. 140.31. 102. 22. Arqueología: 22. 56. 67. Devoció: i5. Historia literaria: 31. Col'leccions diplomátiques i íextes antics: 3. 119. '39- 125. 12 5. Academias. etc. 47. 54. i5. 135. 23. 31. 124. 30. Diversos autors: 28. 134. HISTORIA Estudis histories generáis i locáis: 9. 20. 88. 138. Corporacions.58. Bibliograjia: 32. 30. 8. 102. 143. 88. Barcelona. 46. 67. 102. 63. Historia del dret: 62. 45. 141.40. 87. 136. 63. 12.BUTLLETÍ BIBL10GRAFIC. VARIA Tractats diversos: 8. 56. . 31. 74. 89. Societats. 12. 123.20.47. 9. 23. 57.67. 68. 65. GEOGRAFÍA Viatges iexcursions: 8. Catalanisme: 3. RESUM DE l'aNY 285 Classic: Sant Vicent Ferrer.

. pp. 26 39 Pijoan Manuscrits catalans de Valencia (primer article). Butlletí bibliografic Noms Taula propris Butlletí bibliografic: Resum de l'any .. pagines 16-17. . per Josep . Noticia de dos manuscrits d'un Lancalot cátala. 217 279 283 286 Lamines fóra text: Fragment d'un Lanqalot caíala. pp. . Codex del monastir de Poblet de la Crónica delreienJacme. 204-205. pp.. per Josep Ribelles 45 Comin 87 Repertori deis nonas propris i geografics citats en la Crónica de Jaume I. per Ángel Aguiló 116 Codexs catalans de la Biblioteca Provincial de Tarragona. 212-213. . fet am referencia a l'edició publicada en la Biblioteca Catalana. per A ntoni Rubio i Lluch Fragment d'un Lancalot cátala. .108 . 176177. per Jaume Massó Torrents En Pere Labernia i Esteller. per Mossén Jaume Bofarull. transcrit per 5 Matheu Obrador Alguna noticia mes sobre en Ramón Muntaner 21 i sa familia. Opus Grammaticale. 128-129. . Usos cistercienses. Funerals deis Reis d'Aragó a Poblet.TAULA Pags. per Estanislau Aguiló Auzias March l'any 1444 era a Napols. pp.

.

.

litografíes. bibliografies sobre punts determináis interessant 1' la geografía. de relligadures. üex-libris. etc. En aquesta i procurem donar compte no fascicles. peces de música. de gravats. llorquins o valencians.. caites geografiques. la llengua. llista se relacionin : amb ma- llibre com es ara catalegs de bi- blioteques. El butlletí bibliografic no es. . espanyol o en qualsevol es La nostra Revista no lletí solament un buttota bibliografic: conté també mena d'es- tudis el que de prop o de lluny cátala. etc. sino una part de la nostra publicado. documents curiosos. coleccions de marques d'impressors.REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA CATALANA El nostre objecte es fer inventan de tot lo que s publiqui en cátala i de lo que sobre del nostre país aparegui en l'Estat la llengua oficial de altra. d'obres d'autors catalans. historia o la literatura deis nostres paísos. que puguin entrar en el nostre marc. plans. dones. sois deis llibres sino també deis gravats.

pero a nom l'ad- ministrador de Revista de Bibliografía Catalana.. i relligat en tela 12'50. i 10 francs. N'apareixeran els nú- meros segons l'importancia del moviment bibliomaneres formen cada any un volum de 300 o mes pagines. que compendia tot l'any 1904.. . Vol. Els volums anteriors també costen 10 ptes. está a punt de sortir. La que la la s refereixi a l'Administra- ció ha d'anar a mateixa adreca. deis volums Vol.REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA CATALANA ALS SUSCRIPTORS La Revista de Bibliografía Catalana no está subjecta a periodicitat fixada. 10 ptes. Vol. El numero 7 de la Revista de Bibliografía Catalana. la Redacció ha de dirigir-se a «L'Avenc» (Ronda de l'Universitat.. II i en tela 12'50. ADVERTENCIES Hi han encara algunes coleccions anteriors. costa 10 pessetes. I (1901). 10 francs. fóra grafic. Barcelona). pero de totes i d'Espanya. pero a nom de de Massó Torrents. 10 ptes. No s venen números sois. 10 ptes. Tota la correspondencia que tinga que veure am J. Preguem ais nostres suscriptors que s íixin en l'augment de preu que sofrirá la REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA desde 1904 endavant. 20. III (1903). (1902). i relligat relligat en tela 12'50.

.

.

.

.

.

.

.

ff. í* É */ . ^U'mia.

% i. ir* .3 IMS • V í¿ \ •' ?nto. z Revista de bibliografia catalana 2704 .C35 R4 Whitehill v..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful