OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

PENDAHULUAN Perkembangan Teknologi Maklumat begitu dinamik termasuk juga di bidang pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menguasai kemahiran Teknologi Maklumat dalam menyempurnakan tugas proses pengajaran dan pembelajaran. Era teknologi maklumat di zaman ini merupakan satu pembaharuan yang telah memberikan kesan yang mempengaruhi perkembangan sesebuah organisasi yang bergantung kepada teknologi ini. Informasi memberikan maksud data yang telah diproses menjadi panduan dan juga landasan bagi membuat sesuatu keputusan seperti yang dinyatakan oleh Davis dan Olson “a data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real perceived value in current or perspective decisions”. Maklumat (Information) ialah data yang telah disusun supaya ia mempunyai maksud dan nilai kepada penerima. Penerima mentafsir maksud serta membuat kesimpulan dan implikasinya. Data yang diproses oleh sesuatu program aplikasi menggambarkan kegunaannya yang lebih spesifik dan mempunyai nilai tambah berbanding capaian ringkas daripada sesebuah pangkalan data. Maklumat juga boleh didefinisikan sebagai satu data yang boleh digunapakai dan dieksploitasi untuk mencari maklumat baru sehingga berjaya mengubah ataupun menambah sesuatu keputusan yang telah dibuat. Maklumat juga boleh mengurangkan keraguan dan juga kekeliruan berkaitan sesuatu perkara, kenyataan dan juga kejadian yang berlaku. Teknologi pula boleh difahami sebagai satu mekanisme atau kaedah baru dalam melakukan atau menghasilkan sesuatu yang mana ianya melibatkan ilmu pengetahuan dan juga kepakaran yang pelbagai. Teknologi membawa kepada perubahan yang besar dengan kualiti dan kuantiti sesebuah produk dihasilkan bersama. Teknologi maklumat pula bermaksud kepakaran dalam bidang pengurusan dan bermula daripada penghasilan sehinggalah penyampaian ke

Azman Bin Salleh 750312025163

1

OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

pengguna terakhir dan ianya berkesinambungan dan berterusan sehinggalah objektif tercapai. Teknologi maklumat (IT) sangat relevan dan penting kepada sesebuah organisasi yang ingin syarikatnya berkembang dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dewasa ini, di Malaysia khususnya, banyak syarikat telah berlumba-lumba untuk menggunakan teknologi maklumat ini secara maksima dan ianya amat jelas diaplikasikan pada syarikat yang berskala besar. Ia juga tidak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Sedar atau tidak, ia telah menjadi satu gelombang yang telah mempengaruhi pendidikan di negara kita dari segi penyediaan infrastruktur juga kepada pengajaran dan pembelajaran. Pihak Kementerian Pelajaran mula memberikan penekanan kepada aspek ini dan dengan itu, wujudnya sekolah bestari di Malaysia, makmal komputer di sekolah – sekolah dan penggubalan kurikulum pelajaran yang berasaskan teknologi maklumat.

Azman Bin Salleh 750312025163

2

permainan komputer dapat menarik golongan muda terutama pelajar untuk berada dan menghadap komputer berjam – jam. Publisher. Dapat dirumuskan di sini bahawa kaedah tutorial PPBK biasanya digunakan untuk menyampai sesuatu fakta atau memberikan penerangan kepada pelajar. Antara contoh – contoh alat PPBK ialah slaid Power Point. TUTORIAL Merujuk kepada Modul OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Antara jenis atau teknik PPBK termasuklah: • • • • • • Tutorial Latih Tubi Permainan Simulasi Tunjuk Cara Ujian Dihuraikan di bawah ini satu persatu kaedah dan teknik PPBK yang disebutkan di atas. Ianya sesuai untuk digunakan ketika menyampaikan maklumat dan memulakan sesi atau topik pelajaran yang baru. 1991). Tutorial yang dibangunkan dengan baik membolehkan pelajar belajar mengikut kemampuan dan merekodkan aktiviti pembelajaran mereka. MS Word dan Authorware. aktif dan bermutu. tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang beru dan mempunyai langkah – langkah penerangan yang tersusun ( Alessi & Trollip. ini secara tidak langsung mempengaruhi dan dapat memberi satu Azman Bin Salleh 750312025163 3 . PERMAINAN Telah kita ketahui masa kini. Maka. PPBK jenis ini bertinfak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan SOALAN 1 Penggunaan kaedah Pengajran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) secara terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

www. Ini kerana ia mampu menarik pelajar bermain sambil belajar.org/science/software/simulation yang mana perisian ini berkaitan dengan simulasi sains dan angkasa. ada menyatakan bahawa tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar sesuatu prosedur. ‘Tidy Up’ dan banyak lagi.Terdapat banyak permainan yang sering digunakan oleh guru di sekolah. Contohnya permainan ‘Hang Man’. TUNJUK CARA Modul OUM HBEF 2303 (2008). Malah Kementerian Pelajaran Malaysia telah membelanjakan sejumlah wang membangunkan perisian interaktif untuk pelajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris yang berasaskan permainan yang menarik bertujuan menaikkan semangat dan keinginan murid untuk belajar. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami sesuatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. dengan merujuk kepada apa yang didefinisikan oleh Thomas & Miligan. Jelas di sini.dmoz. Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. dirujuk kepada Thomas & Miligan (2004). Ia juga sesuai digunakan untuk memahami sesuatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan atau terlalu kompleks. Terdapat banyak perisian permainan yang telah dibina dan dijual di pasaran. PPBK melalui simulasi dapat memberi peluang kepada pelajar menjalankan aktiviti – aktiviti seperti menguji sesuatu hipotesis dan dapat lebih memahami sesuatu tindakan melalui simulasi sebelum melihat kepada keadaan sebenar.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan kaedah kepada guru untuk mengajar melalui permainan di dalam komputer. Jelas di sini dapat dirumuskan bahawa. pelajar dapat berhati – hati dan mengetahui dan mengenal pasti masalah – masalah yang bakal timbul di waktu keadaan sebenar. Azman Bin Salleh 750312025163 4 . Antara contoh perisian simulasi ialah Phoenix Simulation Software. SIMULASI Merujuk kepada Modul OUM HBEF 2303 (2008). mendefinisikan simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. melalui kaedah ini.

membina kiuz melalui perisian ‘ Hot Potato’ dan sebagainya. patutlah kita sebagai guru untuk memulakan perkara ini dan memberi peluang kepada pelajar kita untuk berjinak – jinak dengan teknologi maklumat ini. kemahiran komputer amat penting kepada pelajar untuk menyediakan mereka dengan cabaran di era maklumat dihujung jari ini. Kini ujian boleh di bina menggunakan perisian – perisian yang ada sama ada secara percuma atau berbayar. pelajar lebih rasa tertarik dan juga memudahkan guru untuk menyemak markah pelajar. PPBK telah memberikan satu kesan yang amat positif samada kepada guru mahupun kepada pelajar. guru dapat menunjukkan kepada murid dengan lebih jelas lagi bagaimana proses sesuatu kitar semula dijalankan melalui slaid Power Point. melalui perisian MS Word. kita tahu komputer banyak membantu guru di dalam mengumpulkan maklumat dan data pelajar malah menyenangkan guru membuat statistik dan pengiraan markah pelajarnya. Semestinya di era globalisasi ini. melalui ujian berasaskan komputer. Kesimpulannya. Contohnya. Justeru tidak terkecuali juga di dalam menyediakan ujian kepada pelajarnya menggunakan bantuan perisian di dalam komputer. pelajar dapat memahami prosedur tersebut dengan lebih jelas. Selain itu. guru boleh membina ujian berbentuk on-line. Azman Bin Salleh 750312025163 5 . Untuk itu.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Contohnya. UJIAN Dewasa ini. Sememangnya agak menyukarkan untuk membawa pelajar melawat ke tempat pengkitaran semula dan melalui kaedah PPBK ini.

Malah melalui PPBK ini. Walaupun masih belum lagi dilakukan disemua sekolah namun pastinya ujian berasaskan komputer mampu menyediakan satu ujian dan suasana yang menarik dan mencabar kepada pelajar untuk mengabil ujian tersebut. Sekarang ini banyak permainan interaktif yang telah dibangunkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum untuk membangkitkan minat pelajar terhadap sesuatu pelajaran dan Kajian Tempatan tidak terkecuali. Kaedah tutorial dapat membantu saya menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan lebih berkesan dan menarik seperti perancangan dan ABM yang saya sediakan di dalam tugasan seterusnya ini. permainan. kaedah latih tubih juga membantu guru menarik keinginan murid untuk melakukan latihan malah memudahkan guru menyediakan pelbagai soalan dengan pantas dan mudah untuk menyemaknya. Selain itu. Mata pelajaran major saya ialah kajian sosial di mana ia merangkumi pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik Kewarganegaraan. carta – carta dan gambar – gambar dapat disediakan dengan kebih tepat dan berkesan lagi. Diambil contoh sebagainya iaitu di dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. keadaan banjir yang benar-benar berlaku dapat dimuatturunkan ke komputer. Ke-enam – enam kaedah dan teknik yang dinyatakan di atas memainkan peranan masing – masing di dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan lagi. melalui kaedah tunjuk cara dan simulasi banyak membantu guru untuk menujukkan kepada murid keadaan baik buruk sesuatu perkara yang akan berlaku.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan (b) Setiap PPBK mempunyai peranannya masing – masing sebagai bantuan kepad guru untuk mempelbagaikan pengajarannya di dalam kelas. Selain itu. Malah guru juga dapat menerangkan tatacara menyediakan projek denagn lebih berkeasan keapada pelajar dengan menggunakan kaedah tunjuk cara. Contohnya. Azman Bin Salleh 750312025163 6 . Ia memberi peluang kepada pelajar meneroka minda mereka melalui permainan ini. Kaedah PPBK yang seterusnya.

Ini kerana segala penyampaian dan fakta dapat diberikan dengan lebih menarik dan sangat tepat.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Kesimpulannya kaedah PPBK ini banyak membantu saya dalam mendidik dan mengajar anak murid saya di dalam mata pelajaran Kajian Tempatan atau Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Azman Bin Salleh 750312025163 7 .

Malaysia Negaraku : a) Negeri – negeri dalam Malaysia Lokasi Negeri – negeri yang membentuk Malaysia Penduduk Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Hasil Pembelajaran : i) Menjelaskan kepentingan identiti negara ii) Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur. Azman Bin Salleh 750312025163 8 .05 tgh – 11. Rancangan Pengajaran Harian Kajian Tempatan : Kajian Tempatan : 5 Yakin : 30 orang : 11. ii) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia Objektif betul. menyenaraikan negeri – negeri yang terdapat di dalam Malaysia dengan 2. murid dapat 1.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2.35 tgh (30 minit) : 9 Jun 2008 : 5. 3. : Pada akhir pembelajaran ini. menyatakan lokasi ibu negeri dan bandar – bandar utama bagi setiap negeri dengan tepat dan jelas. menamakan ibu negeri dan bandar-bandar utama di dalam setiap negeri di Malaysia.

OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Isi Kandungan : i) Kenali lokasi Malaysia dan kedudukan negeri – negeri yang membentuk Malaysia. Bahan Bantu Belajar (BBB) : BAHAN LCD dan Komputer Riba KUANTITI Sebuah Azman Bin Salleh 750312025163 9 . Penerapan Nilai Murni : i) Bekerjasama ii) Bersyukur iii) Menghargai iv) Bertolak ansur Unsur Patriotisme : i) Taat setia ii) Berbangga dengan kejayaan dan identiti negara Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid pernah melancong ke tempat – tempat yang menarik di dalam Malaysia bersama keluarga ii) Murid mengetahui sebahagian daripada kedudukan ibu negeri atau pusat pentadbiran yang terdapat di dalam Malaysia seperti Kuala Lumpur. Putrajaya dan sebagainya. ii) Kata – kata yang boleh menimbulkan semangat patriotisme dalam diri para pelajar. Shah Alam .

Terbilang sambil guru menayangkan slaid 1 power point.Kecerdasan verbal-linguistik MOD TUTORIAL BERBANTUKAN PPBK (Rujuk slaid Power Point yang berjudul Pendidikan KT di lampiran)  yang membentuk Malaysia. Gemilang.  Guru meminta murid menyatakan negeri – negeri yang terdapat di dalam Malaysia.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Langkah SET INDUKSI ( 5 MINIT ) • Isi Pelajaran Guru meminta murid menyanyikan lagu Cemerlang.my http://www.menjana idea LANGKAH 1 ( 15 MINIT ) Perkembangan  Guru memberi penerangan kepada murid isi pelajaran yang berkaitan dengan tajuk yang diajar iaitu lokasi.Antara isi kandungan yang terdapat dalam persembahan multimedia powerpoint ini ialah : Penerangan tentang identiti negeri – bendera.htm l Catatan ABM − Komputer riba − LCD KBKK . jumlah penduduk.penerangan.kemahiran TKP . negeri – negeri ABM .com/skti/mapmalaysia. ibu negeri dan nama Sultan atau YDPN yang memerintah. URL : http://www. Pusat Pentadbiran dan penduduk yang terdapat dalam Malaysia dengan menggunakan persembahan multimedia powerpoint.Slaid Power Point (Kajian Tempatan – Negeri – negeri di Malaysia Kemahiran Belajar . negeri yang terdapat dalam Malaysia iaitu mendengar Azman Bin Salleh 750312025163 10 .Komputer riba dan LCD . peta lokasi negeri.gajahmas.gov.

Komputer riba dan LCD . (b) Azman Bin Salleh 750312025163 11 .Bersyukur .Bertolak ansur .Perbincangan PENUTUP ( 5 MINIT )  Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan Guru memberi kerja susulan (kerja rumah) kepada murid – murid.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan LANGKAH DUA ( 10 MINIT ) Penilaian Soal Jawab Guru bersoal jawab dengan murid.Berbangga . Nilai . Antara soalan – soalan yang dikemukakan oleh guru ialah : • • • • Bendera di atas mewakili negeri mana? Peta di atas menunjukkan kedudukan negeri mana? Di manakah letaknya pusat pentadbiran yang baru bagi kerajaan Malaysia? Nyatakan negeri – negeri di pantai timur dan utara ? ABM .Menghargai   Refleksi : 2.Slaid Power Point (Kajian Tempatan – Negeri – negeri di Malaysia Teknik Sumbangsaran .Soal jawab . (Ulangkaji) Guru memberi ucapan terima kasih kepada semua pelajar.menghormati .

OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Di dalam perisian kursus yang telah sediakan ini. Contoh yang terdapat di dalam perisian ini adalah seperti berikut : Masa : 15 minit Perkembangan : Perisian ini akan memaparkan isi – isi yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran yang ingin disampaikan. Komponen asas kedua yang saya gunakan ialah ‘Perkembangan’. ibu negeri dan jumlah penduduk. set induksi yang terdapat di dalam perisian ini adalah seperti yang berikut : Masa : 5 minit Set Induksi : Perisian ini memaparkan slaid yang berkaitan dengan negara kita Malaysia sambil diiringi dengan lagu ‘Cemerlang. Melalui set induksi ini. pertama sekali saya menggunakan ‘Set Induksi’. saya telah memilih untuk menggunakan Mod Tutorial. Bagi komponen asas. Melalui mod ini. dua komponen iaitu komponen asas dan juga komponen tambahan telah saya gunakan. Di samping itu juga. Oleh Azman Bin Salleh 750312025163 12 . Segala kenyataan dan penerangan mengenai isi-isi tersebut turut dinyatakan dengan jelas. set induksi ini juga akan dapat menarik perhatian dan minat pengguna terhadap perisian ini di samping dapat merangsang fikiran pengguna atau pelajar tersebut agar lebih aktif. murid akan dapat membayangkan secara kasar apa yang mereka jelajahi dan apa yang akan mereka perolehi terhadap keseluruhan perisian yang telah disediakan. ia mengandungi isi kandungan tajuk yang hendak disampaikan beserta dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Gemilang. Contohnya. Antara slaid yang dipaparkan ialah slaid yang berkaitan dengan senarai dan gambar mengenai negeri-negeri yang terdapat di dalam Malaysia. Set induksi merupakan pendahuluan atau pun pembuka sesi bagi sesuatu aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan. Biasanya ia mengandungi konsep tajuk yang akan dipelajari serta untuk membentuk tanggapan atau rangsangan awal pengguna terhadap keseluruhan perisian yang akan mereka jelajahi sebentar nanti. Di dalam komponen ini. Saya menggunakan komponen ini supaya sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan. Terbilang’.

Penilaian adalah proses yang digunakan bagi mengukuhkan kefahaman pengguna tentang konsep dan kemahiran yang sedang disampaikan. Komponen asas yang ketiga pula ialah ‘Penilaian’. Penilaian merupakan petunjuk kefahaman pelajar di samping untuk mengenalpasti tahap penguasaan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdapat di dalam perisian ini ialah : Masa : 10 minit Penilaian : Di dalam perisian ini.soalan yang telah kami sediakan. Antara soalan yang kami kemukakan adalah seperti ‘Bendera di atas mewakili negeri mana?’. animasi dan audio yang bersesuaian. Dengan itu. Komponen ini diperlukan bagi membentuk perisian yang bersesuaian dengan keperluan pelbagai tahap dan gaya pembelajaran pengguna. Contoh penilaian yang 13 . Melalui ‘Ulangkaji’. penerangan mengenai isi kandungan tajuk dapat di sampaikan dengan jelas dan berkesan serta untuk memudahkan kefahaman para pengguna tentang tajuk yang dipelajari.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan yang demikian. ia membolehkan pelajar mengulangkaji semula konsep atau kemahiran yang tidak dapat dikuasai oleh mereka dengan bantuan atau pendekatan yang sama ataupun yang berlainan. Bagi penggunaan komponen tambahan pula. kami telah menyediakan penilaian untuk mengenalpasti kefahaman dan pengetahuan yang telah diperolehi oleh pengguna melalui soalan . kami telah menggunakan komponen ‘Ulangkaji’ dan juga ‘Pengukuhan’.sama dengan grafik. Azman Bin Salleh 750312025163 telah dijalankan. melalui komponen ini. melalui aktiviti penilaian ini kefahaman para pelajar atau pengguna mengenai konsep dan kemahiran yang diajar dapat ditingkatkan dan juga penguasaan pelajar dalam tajuk yang diajar dapat dikenalpasti untuk memudahkan ia meneruskan proses pembelajaran yang seterusnya. ‘Peta di atas menunjukkan kedudukan negeri mana?’ dan sebagainya di mana soalan – soalan ini akan dikemukan bersama .

Yang terakhir. 3. ia memberikan ganjaran dalam bentuk material atau kepuasan terhadap gerak balas positif yang berjaya dilakukan oleh pengguna. melalui perisian ini. jelaslah bahawa pengghunaan mod tutorial mempunyai peranan yang penting dalam menghasilkan satu perisian dalam usaha untuk mewujudkan satu sesi pengajaran dan pembelajaran yeng lebih berkesan dan memberi manfaat kepada kita sebagai guru dan memudahkan pemahaman klien kita iaitu pelkajar kita.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Contohnya. di dalam perisian ini. disediakan aktiviti pengukuhan di mana melalui aktiviti ini. guru akan memberi penjelasan tentang tajuk – tajuk yang tidak difahami oleh pelajar di samping menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pembelajaran di akhir persembahan. Azman Bin Salleh 750312025163 14 . Oleh yang demikian. melalui huraian yang telah dinyatakan tadi.

Yang terakhir. Ini kerana dalam masa 30 minit waktu pengajaran dan saya memilih mod tutorial maka saya menggunakan sepenuhnya ABM saya iaitu komputer riba. Melalui perisian MS Office. Kedudukan ABM saya di dalam RPH adalah bermula dari set induksi hingga lah ke langkah kedua sebelum penutup. di mana persembahan interaktif ini dapat menghasilkan pembelajaran yang aktif dikalangan para pelajar serta dapat merangsang keperluan kognitif dan juga gaya pembelajaran mereka dengan lebih berkesan.Ini adalah kerana pelajar lebih bermotivasi untuk belajar dengan menggunakan medium yang baru dalam mendalami dunia teknologi maklumat dan komunikasi.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan (a) Rujuk Lampiran. Ikon yang digunakan dalam pembinaan persembahan ini juga mudah difahami. Seterusnya. LCD dan slaid Power Point ‘ Kajian Tempatan. (b) Rujuk Lampiran. Saya memilih persembahan powerpoint ini adalah kerana yang pertama persembahan elektronik ini dapat memotivasikan murid dalam pembelajaran. mudah dibina dan juga mudah untuk digunakan walaupun oleh pengguna yang baru. (c) Jelaskan kedudukan ABM di dalam RPH. Yang kedua.saya telah memilih tajuk ‘ Negerinegeri dalam Malaysia’ daripada huraian sukatan mata pelajaran Kajian Tempatan tahun 5. unsur interaktif dapat diselitkan dengan mudah. saya telah membina satu persembahan elektronik ‘powerpoint’ sebagai medium alat bantu mengajar bagi perisian ‘Mod Tutorial’ di mana bahan ini akan diaplikasikan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas bagi tajuk yang telah saya pilih ini. saya amat menitikberatkan terhadap prinsip reka letak yang dikenali sebagai ‘CASPER’ Azman Bin Salleh 750312025163 15 . melalui persembahan elektronik ini.Kenali Negeri – negeri di Malaysia’ yang telah saya sediakan. pembinaan persembahan elektronik mempunyai arahan yang tidak mengelirukan serta mesra pengguna. Dalam membina persembahan elektronik powerpoint ini. melalui persembahan elektronik ini. Untuk melaksanakan tugasan ini. ia dapat menarik perhatian pengguna serta memberi impak yang positif terhadap kefahaman pelajar.

Prinsip amat penting untuk menghasilkan satu persembahan yang menarik. simplicity. tahun 5 . berkesan serta dapat merangsang perhatian dan minat pengguna terhadap persembahan yang ingin disampaikan. pelajar akan mendapat maklumat yang dikehendakinya 4. animasi dan video. di dalam matapelajaran kajian tempatan. proximity. (a) Apa itu ‘Big6’? Azman Bin Salleh 750312025163 16 .OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan yang merupakan satu panduan yang perlu diikuti dalam menyusun media seperti menyusun teks. Mengenal Negeri – negeri di Malaysia. Contohnya. Oleh yang demikian. Selain itu. pelajar diberikan arahan yang jelas untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sesebuah negeri dengan hanya ‘klik’ pada bendera negeri tersebut yang telah dipautkan/di’hyperlink’kan. emphasis dan repetition. grafik. alignment. untuk memudahkan pelajar memahami apa yang ingin disampaikan. arahan perlulah jelas supaya pelajar dapat menggunakan mod tutorial dengan sebaik-baiknya berdasarkan persembahan elektronik yang dibina. Prinsip ini terdiri daripada contrast.

PACE Center. 5.com/what-is-the-big6/ ) Maka dapat dirumuskan di bawah ini apakah yang dikatakan sebagai Model Big6 yang diperkenalkan oleh Mike Einsenberg dan Bob Berkowitz pada tahun 1998.big6. 4. Associate Director. and practical activities.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan “Data collected from thousand of students showed that students who are taught informative nonfiction using the Big6 approach with a combination of analytical. Ada 6 peringkat dalam model ini iaitu : 1. outperformed students who were taught two alternative approaches. Mencari menentukan mencari memilih menggunakan/ menguruskan menyampaikan menilai kembali perlu memikir dan menentukan tajuk kajian. dengan pendekatan Big6 ibubapa juga dapat membimbing anakanak mereka dalam membuat sesuatu projek dan pada masa yang sama membantu mereka berdikari untuk mencari maklumat dan menggunakan maklumat. Model ini dikenali di seluruh dunia dan digunakan dalam bidang pendidikan dan bidang teknologi. Pelajar capai. 2. pelajar harus menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan Azman Bin Salleh 750312025163 17 .D.Untuk memulakan Menentukan pembelajaran. Ia juga dikenali dengan model penyelasaian masalah kerana dengan menggunakan model ini pelajar dapat menyelasaikan apa jua masalah seperti dalam tugasan dan membuat keputusan.. (http://www. Ph. 6. 3. Yale University.” – Linda Jarvin. Model Enam Kemahiran Besar ini merupakan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemahiran maklumat. Model pengajaran Enam Kemahiran Besar diperkenalkan oleh dua orang tokoh pendidik iaitu Mike Eisenberg dan Bob Berkowith. Selain itu. creative.

kajian dan pengetahuan seterusny (b) Azman Bin Salleh 750312025163 18 . Pelajar menilai kembali apa yang telah dibuat untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya.bahan yang kurang sesuai.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Pelajar perlu mencari tempat atau kawasan kajian yang sesuai elajar juga perlu mencari sumber-sumber rujukan yang bersesuaian. Menggunakan / menguruskan Ia melibatkan proses pelajar menukarkan data-data yang telah diperolehi kepada apa yang boleh digunakan. Proses ini menjadikan maklumat itu sebagai suatu pengetahuan kepada pelajar Menyampaikan Maklumat dan pengetahuan yang telah diperolehi boleh disampaikan kepada sesiapa sahaja dalam format yang sistematik seperti : • • • • • folio buku skrap catatan nota dalam diskette transperensi dll Menilai kembali Satu refleksi ke atas apa yang telah dilakukan. Pelajar akan dapat lebih fokus pada bahan yang bersesuaian dengan tajuk kajian dan matlamat yang telah ditetapkan. Pelajar boleh membaiki diri . Memilih Ia membolehkan pelajar menumpukan pada bahan yang khusus dan menepikan bahan.

OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 1. buku skrap. Mencari : Murid perlu mencari tempat atau kawasan serta sumber rujukan yang sesuai dengan topik dan isi kajian. 5. 4.Menentukan : Murid harus memikir dan menentukan tajuk kajian yang ingin dipelajari dan dicapai. Murid dapat fokus pada bahan yang bersesuaian dengan tajuk kajian dan matlamat yang telah ditetapkan. folio. 6. Menyampaikan : Maklumat dan pengetahuan yang diperolehi boleh disampaikan dalam format yang sistematik seperti. 2. (c) Azman Bin Salleh 750312025163 19 . catatan nota. Memilih : Murid perlu menumpukan kepada bahan yang khusus dan mengetepikan bahan-bahan yang kurang sesuai. Mengguna / mengurus : Murid perlu menukarkan data-data yang telah diperolehi kepada apa yang bakal digunakan. seterusnya boleh membaiki diri. Menilai kembali : Murid menilai kembali apa yang telah dibuat untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. 3.

Terdapat banyak kelebihan menjalankan pengajaran pembelajaran dengan menggunakan model Big6. Diantaranya ialah : • • • • Big6 merupakan satu alat yang membantu murid mencari apa yang yang mereka perlukan untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan. kita perlu membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah dengan bijak. pelajar dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan gigih. Oleh itu. Ia juga amat bersesuaian denga Azman Bin Salleh 750312025163 20 . Membuat keputusan secara pantas memerlukan masa yang agak lama untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Oleh itu. proses yang perlu diikuti dan menggunakan maklumat dengan berkesan. dengan kemahiran Big6. guruguru harus digalakkan menjalankan pengajaran dan pempelarajan dengan mengaplikasikan model ini.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Model pengajaran Enam Kemahiran Besar merupakan satu model yang harus diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran kita. murid-murid mencari dan memperolehi dan menggunakan maklumat itu untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kesimpulannya. Membantu murid membuat sesuatu projek dengan mudah. Big6 merupakan suatu alat bagi murid memperkembangkan kemahiran dan memahami apa yang mereka perlu. model Big6 ini amat sesuai untuk digunakan oleh para guru didalam memberi peluang kepada pelajarnya meneroka dan menyelesaikan masalah berbantukan komputer dan internet. Dengan menggunakan model Big6 secara sedar atau tidak. Membantu murid membuat penyelidikan dengan lebih lanjut berkaitan sesuatu projek. Pada pendapat saya. Membantu murid merancang dan mengatur sesuatu projek. • Satu program yang membantu murid mendapatkan maklumat dengan lebih mudah.

Azman Bin Salleh 750312025163 21 . ‘Dimana ada kemahuan.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan mata pelajaran Kajian Tempatan yang mana memerlukan pelajar menyediakan sekurang-kurangnya dua projek dalam setahun. tegal biasa’. Sesungguhnya setiap ilmu itu ada gunanya. ‘Alah bisa. di situ ada jalan’.

html The Big6. Kedah.my/page.wikipedia. Shaifol Bahari Sulaiman. Sdn. Bendera Negeri. Omar Zakaria. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://www.big6. Pulau Pinang.org/wiki/Perlis Wikipedia. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms.cfm?name=BenderaNegeri Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2003 ).wikipedia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. diperoleh pada 11 Jun 2008 http://www.gajahmas.gov.my/en/ Wikipedia. HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan .org/wiki/Pulau_Pinang Azman Bin Salleh 750312025163 22 . Hassan Ahmad & Azman Abdullah (2006).com/skti/mapmalaysia. diperoleh pada 11 Jun 2008 dari http://travel. What is The Big6.tourism. di perolehi pada 11 Jun 2008 Dari http://pmr. Malaysia Overview. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 5. Selangor : Meteor Doc. Sekolah Kebangsaan Tunku Ismail. Bhd. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms.gov. Perlis. Peta Malaysia.wikipedia.com/what-is-the-big6/ Tourism Malaysia Official Site.org/wiki/kedah Wikipedia.penerangan.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan BIBLIOGRAFI Jabatan Penerangan Malaysia.

diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms.wikipedia. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms.OUM HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Wikipedia.wikipedia. Kelantan.org/wiki/perak Wikipedia.wikipedia.org/wiki/sabah Azman Bin Salleh 750312025163 23 .wikipedia.wikipedia.wikipedia.wikipedia. Negeri Sembilan.wikipedia.org/wiki/pahang Wikipedia. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms.org/wiki/selangor Wikipedia. Johor. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms.wikipedia.wikipedia.org/wiki/kelantan Wikipedia. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. Melaka. Sabah. Selangor. diperolehi pada 10 Jun 2008 dari http://ms. Perak. Sarawak.org/wiki/sarawak Wikipedia. Pahang.org/wiki/melaka Wikipedia.org/wiki/negeri_sembilan Wikipedia. Terengganu.org/wiki/terengganu Wikipedia.org/wiki/johor Wikipedia.