Λοσΐζα

:
Διώτνει ηον πονοκέθαλο, ηον πονόμαηο, ηοσς πόνοσς ηων ρεσμαηιζμών. Κάνει καλό
ζηις ζηοματικές ανωμαλίες, βοηθάει ζηις δίαιηες αδσναηίζμαηος. Πολεμάει ηην
αϋπνία ποσ προέρτεηαι από νεσρική κούραζη.

Λνπΐδα: H Λνπΐδα είλαη από ηα πην γλωζηά θαη
δηαδεδνκέλα βόηαλα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
παρπζαξθίαο. H Λνπΐδα βνεζά ζηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ
ηνπ κεηαβνιηζκνύ, ζηε ξύζκηζε ηεο όξεμεο θαη ζηε
δηνύξεζε - γη’ απηό θαη είλαη κηα θαιή επηινγή γηα όζνπο
ηαιαηπωξνύληαη από θαηαθξάηεζε πγξώλ. Επηπιένλ, ε
Λνπΐδα έρεη ήπηα θαηεπλαζηηθή δξάζε. Δνζνινγία :
Εηνηκάδεηε έγρπκα βάδνληαο κέρξη 3 θνπηαιάθηα ζε 1
θιηηδάλη λεξό. Ωζηόζν, απνθύγεηέ ηελ αλ έρεηε
ππόηαζε, επεηδή είλαη δηνπξεηηθή θαη κεηώλεη ηελ πίεζε.
Λνπίδα γηα ηελ θαηαθξάηεζε πγξώλ
H ινπίδα είλαη από ηα πην γλωζηά θαη δηαδεδνκέλα
βόηαλα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο. H ινπίδα
βνεζά ζηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ηνπ κεηαβνιηζκνύ, ζηε
ξύζκηζε ηεο όξεμεο θαη ζηε δηνύξεζε - γη’ απηό θαη είλαη
κηα θαιή επηινγή γηα όζνπο ηαιαηπωξνύληαη από
θαηαθξάηεζε πγξώλ. Eπηπιένλ, ε ινπίδα έρεη ήπηα
θαηεπλαζηηθή δξάζε.
Δνζνινγία : Eηνηκάδεηε έγρπκα βάδνληαο κέρξη 3
θνπηαιάθηα ζε 1 θιηηδάλη λεξό. Ωζηόζν, απνθύγεηέ ηελ
αλ έρεηε ππόηαζε, επεηδή είλαη δηνπξεηηθή θαη κεηώλεη
ηελ πίεζε.

ηα άλζε θαη ν βιαζηόο ζπιιέγνληαη ην θαινθαίξη. ελώ ηα θύιια. εμ νπ θαη ην πξνζσλύκην «ιεκνλόρνξην». Αλζίδεη ην θαινθαίξη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ θζηλνπώξνπ. Πξνέξρεηαη από ηελ Ακεξηθαληθή Ήπεηξν ( Υηιή θαη Πεξνύ) αιιά έρεη πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζην ειιεληθό θιίκα. Η Λνπΐδα βνεζά ζηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ηνπ κεηαβνιηζκνύ. γη απηό είλαη ηδαληθή γηα όζνπο ππνθέξνπλ από .Η Λνπΐδα ή αιιηώο ην ιεκνλόρνξην ή ε γνξγνγηάλλε είλαη από ηα πην γλσζηά αξσκαηηθά βόηαλα ηνπ θαινθαηξηνύ. ηελ πνηνπνηία θαη ηελ καγεηξηθή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ιεκνλάηε κπξσδηά ησλ θύιισλ ηεο. ξπζκίδεη ηελ όξεμε αιιά ηελ δηνύξεζε. θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζηελ θαξκαθεπηηθή.

μιςι κοφπα ηάχαρθσ (ι και λιγότερθ. δπζπεςία. ΢ΤΝΣΑΓΗ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΛΟΥΪΖΑ Σε ζνα λίτρο νερό προςκζτουμε: τον χυμό ενόσ μζτριου λεμονιοφ (εάν δεν το κζλουμε να είναι πολφ ξινό). αηκνξξαγία. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη όκσο νη ππεξβνιέο. είλαη ηνλσηηθό αιιά θαη θαηαπξαϋληηθό κε ήπηα θαηεπλαζηηθή δξάζε θαη απνηειεζκαηηθό ζε θαθνζκίεο ζηόκαηνο. Πέξα από ηελ δηνπξεηηθή ηνπ δξάζε. εάν δεν κζλετε να είναι ιδιαίτερα γλυκό το ρόφθμα ςασ) και τρεισ με τζςςερισ κουταλιζσ ψιλοκομμζνα φφλλα Λουΐηασ. γηαηί ην θπηό πεξηέρεη θακθνξά! Εάλ ζέιεηε λα ραιαξώζεηε θαη λα θνηκεζείηε ζαλ πνπιάθη. αληί άιιεο ινζηόλ. θνιηθνύο. πηείηε ιίγν πξηλ πάηε γηα ύπλν έλα δεζηό έγρπκα Λνπΐδαο κε ιίγν κέιη ή ιίγν γάια. αλεβάδεη ηελ ιίκπηλην θαη αλαθνπθίδεη από εκηθξαλίεο. Αλαδσνγνλεί ην δέξκα θαη ραξίδεη θξεζθάδα. Ανακατεφουμε όλα τα υλικά ςε ζνα μπολ και τα αφινουμε ςτο ψυγείο για μερικζσ ϊρεσ. κπνξείηε λα παξαζθεπάζεηε έγρπκα Λνπΐδαο κε 2 θνπηαιάθηα ςηινθνκκέλα θύιια ζε 200 γξακκάξηα λεξνύ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΚΑΙ ΔΟ΢ΟΛΟΓΙΑ Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηηο θαηαθξάηεζεο πγξώλ. έσο 2 θνξέο ηελ εκέξα. θιπ).θαηαθξάηεζε πγξώλ. Είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηα δηάθνξα λνζήκαηα ηνπ ζηνκάρνπ ή πξνβιήκαηα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (δηάξξνηα. Μηα άιιε ρξήζε ηνπ εγρύκαηνο Λνπΐδαο είλαη ν θαζαξηζκόο ηνπ πξνζώπνπ. Αφοφ ςτραγγίςουμε μποροφμε να το ςερβίρουμε ςαν καλοκαιρινό δροςιςτικό ρόφθμα. .

Εηδηθά ην θαινθαίξη γίλεηαη αλάξπαζηε ζηε δαραξνπιαζηηθή θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη γηα γαξλίξηζκα ζε επηδόξπηα θαη θξνπηνζαιάηεο. Επίζεο έλα ηαρύ καζαδ ζηα ζεκεία πνπ ζπζζνξέπεηαη ε θπηηαξίηηδα απν αηζέξην ειαην ινπίδαο θαη αλπγδάινπ ή αθόκα θαη αθέςεκα κε θύιια ινπίδαο ζε ιαδάθη απν ακύγδαια κπνξεί λα αληηκεησπίζε αλώδπλα θαη εληειώο θπζηθά ηελ θπηηαξίηηδα ζαο δίλσληαο ιάκςε ζην δέξκα ζαο . Θεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο Τν αθέςεκα ινπίδαο ραξαθηεξίδεηαη ηνλσηηθό. Τν βόηαλν γηα ηεο ιερώλεο Είλαη βόηαλν πνπ ζεσξείηαη ην βόηαλν γηα ηεο ιερώλεο γηαηί είλαη γαιαθηνθόξν. πνπιεξηθά.ρξεζηκνπνηεηηαη ζηελ πνηνπνηηα αιιά θαη ζηε καγεηξηθή θπξίσο γηα λα αξσκαηίζεη ςάξηα.επνπισηηθό θαη δηνπξηηηθό. Λνπίδα γηα ηελ αππλία Η ινπίδα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αππλίαο. Βνεζά ζηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ηνπ κεηαβνιηζκνύ ζηελ ξύζκηζε ηεο όξεμεο θαη ζηε δηνύξεζε. ζπαζκνιπηηθό.αληηππξεηηθό. Έρεη ππέξνρν άξσκα θαη παλέκνξθα κηθξά ιεπθά ή κσβ άλζε θαη κπξίδνπλ έληνλα ιεκόλη. κπαιθόληα θαη αληέρεη κε πνιύ ιίγν λεξό. επνπισηηθό θαη είλαη βνεζά ηα λενγλά κέζσ ησλ νπζηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέζσ ηνπ γάιαθηνο ζε πεξηπηώζεηο θνιηθώλ.ρσλεπηηθό. είθωζη ιεπηά πξηλ απν ηα γεπκαηα καο θαη ζα εληππωζηαζηνύκε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο . Λουΐηα: Βοθκάει ςτο αδυνάτιςμα ςτθν δυςκοιλιότθτα και ςτθν καλι διάκεςθ.Πζραν αυτοφ όμωσ μποροφμε να προςκζςουμε φρζςκα ι αποξθραμζνα φφλλα του φυτοφ ςτθν μαγειρικι ψαριϊν και κρεάτων. . ζνύπεο θαη ζαιάηεο . Σζπληζηάηαη ζε πεξηπηώζεηο ζηνκαρόπνλνπ θαη θνιίηηδαο ή ρξεζηκνπνηέηηαη εμσηεξηθά γηα λα θαζαξηζηεί ε επαίζζεηε πεξηνρή ζε πεξίπησζε αηκνξξόηδσλ .Σε έλα θιηηδάλη δεζηό λεξό κνπιηάδνπκε γηα 10 ιέπηά 2 θνπηαιάθηα ινπίδαο θαη πίλνπκε ην εγρύιηζκα ην βξάδπ πξίλ πάκε γηα ύπλν.ην νπνίν βνεζά ζηελ άκεζε ραιάξσζε . Γηα αδπλάηηζκα θαη θαηαθξάηεζε πγξώλ Η ινπίδα είλαη απν ηα πηό γλωζηά θαη δηαδεδνκέλα βόηαλα ζπελ αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο . Μπνξνύκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ ηζάη θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο . ϊςτε να απολαμβάνουμε τθν δροςερι. Λνπίδα θαη καγεηξηθή Λίγνη γλσξίδνπλ όηη ε ινπίδα ιόγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηεο κπξσδηάο . Γη’ απηό θαη είλαη κηα θαιή επηινγή γηα όζνπο ηαιαηπωξνπληαη απν θαηαθξάηεζε πγξώλ θαη παρπζαξθία. Είναι κατάλλθλο επίςθσ και για τθν καταπολζμθςθ τθσ κυτταρίτιδασ Λουίζα (Aloizia – Lippia Citriodora) Η ινπίδα αλζίδεη ην θαινθαίξη θαη ζπλήζσο θπηξώλεη ζε πεηξώδε εδάθε. Μηθξά κπζηηθά θαηά ηεο θπηηαξίηηδαο Πίλσληαο 3 θιηληδαληα ηζάη ινπίδα ηελ κέξα 20 ιεπηά πξηλ ηα γεπκαηα καο απνθηνύκε έηζη έλα ηέιεην ζύκκαρν πνπ βνεζά ζηελ ρώλεπζε θαη ηαπηόρξνλα ζηελ απνηνμύλσζε ηνπ νξγαληζκνπ κεηώλνληαο ηα ιηπίδηα ζηνλ νξγαληζκό ρσξίο παξελέξγεηεο . ηελ ζπλαληά θαλείο θαη ζε γόληκα εδάθε αθόκα ζε θήπνπο γιάζηξεο. θξέαηα. λεμονάτθ μυρωδιά τθσ αλλά και τισ ευεργετικζσ τθσ ιδιότθτεσ ςε μικρζσ δόςεισ.θνιίηηδαο θαη πιεγώλ.