kasete

• DOVI
Photo : G. Breil/at

asete

Kaseta

Њ

1

LEKCUA N!!
м

ео

StranaA
l

StranaB

1 do 1 5

16 do 32

Kaseta N9 2

.
м

LEKCIJA М StranaA Strana B

2

33 do 50 51 do 67

/-·

·- -

Kaseta

М

3

LEKCIJA N2
Ng

StranaA

Strana В

3

68 do 89 90 do 108

.

Kaseta N9 4

1,EKCU A N9
м

Strana A
4

Strana B

109 do 129 130 do 146

-· r-

ISBN 86-1 9-0 1588-5 JSBN 86-19-01590-7

METODA
ASSiМiL

novi engleski Ьеz muke
Anthony Bulger
ро

prvobltnom delu
11.1'~ I'HACI.Н

А.

Cherela

J.-L. GOUSSE

NOLIТ

• BEOGRAD

UVO.D
ZASTO NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Mi smo spremni da to prvi priznamo- dosadaSnji "Engleski poteo је pomalo da zaostaje za n&Aim svakodnevnim zivotom. 1dalje је Ьiо dragooeno sredstvo Z8 u<5enje tradicionalnog, knjizevhOg ili §kolskog engleskog, ali dobar deo njegovog sadrfaja nije vi~ Ыо sasvim aktuelan, ni ро temama ni ро jeziku.
Ьвz muke"

STA ЈЕ NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Op§ta struktura i humoristitki ton .. Engleskog bez muke", koji su osvojili milione fita/aca, zadrfani su i ovde. Gramatika se uvodi па isti nal:in i istim redom kao ranije. Bitna razlika је u rel:niku, koji је sada iz osnova osavremenjen i orijentisan viSe ka praktil:nom l:ivotu.

КАКО DA UCITE ENGLESKI BEZ MUKE
Metod "Asimil" је metod svakodnevnog ul:enja, namenjen ljudima koji imaju svoje poslove i zanimanja i od kojih se ne mofe zahtevati joS neki zamorni dopunski rad. Оп zahteva manje intelektualan napor а viSe sposobnost automatskog primanja, koju svi imamo.

Vl Najvainije је da svakodnevno posvetite utenju najmanje deset minuta. Metod је veoma elastiCan i prilagocien svaCijem temperamentu. дkо niste raspotoZeni, zadovoljite se da glasno ёitate tekst lekcije predvidene za taj dan i da proveravate izgovor па osnovu transkripcije izgovora ispod teksta lekcije (Pronuncl8\lon~ Ne gledajte srpskohrvatski tekst, sem kada ne mo:tete da shvatite sami znaёenje engleskog. Kada ste bolje raspolozeni, procitajte i ponavljajte ро secanju svaki stav.

Vll
obzir mпogostruke koristi koje Се vam doпeti praktiCпo i trajno znanje engleskog jezika? Sem toga, kada budete napredovali s lakocom, brzo cete uvideti da uбenje ро udZЬeniku "Engleski Ьеz muke" nije neprijatan zadatak, vec pllj8tno •••koclnevno Z8nlmanje.

IZGOVOR
Ueaci strani jezik, ucenik је sklon da svaki pojedini glas izgovara veoma jasno. U engleskom, medutim, to пе treba da radite. Nagl.ni slog engleskih reci izgovara se s posebnom snagom, па Stetu neпagla&eпih Slogova koji guЬe svdju puпu vrednost, ра se njihov samoglasnik najcesce pretvara u poluglas а (vidi "Obja5njenje izgovora" ni1e). Uzmimo reci hlllor (krojac) i tlthlr (sestra). Zavr5ni glas im је isti, uprkos razlit:itom pisanju: u foпetskoj transkripciji Mec!unarodnog drustva za fonetiku, koju cemo ovde upotreЫjavati, one glase 'teile i 'sista. Podignuti zarez (') pokazuje da је naglasak na slogu koji mu neposredno sledi, dakle u ovim ret:ima па prvom slogu. U duZim ret:ima ova razlika dolazi joS viSe do izra.Zaja. Tako se 8\е (proslo vreme od glagola "jesti") izgovara eit, ali u viйesloZпim ret:ima isti takav zavr&etak svodi se па t: doctor•te (doktorat), na primer, izgovara se 'doktarat. N•gl•aak. - Vecina engleskih reei sa dva ili vi~ sloga ima jedan nagla~n slog, а ostali slogovi su nenagla~ni. Mec!utim, ima vi&esloZnih ret:i koje imaju dva пaglaska, jedan jaCi i jedan ne5to slaЫji. Ne postoje sigurna pravila ро kojima Ыsmo mogli odrediti koji је slog u nekoj reci naglasen. Od pravila о naglasku ima izuzetaka. Sve jedпosloZne ret:i izgovoreпe pojediпat:пo naglaSene su, ра se u traпskripciji zпak za naglasak пе stavlja. U ret:eпici, pak, mnoge od tih jednosloznih reбi mogu Ыti nenaglasene, naro(:ito ako su predlozi ili veznici. U dvosloZnim i trosloZnim ret:ima naglasak је oblt:пo па prvom slogu, ali i tu ima mnogo izuzetaka: u glagolima је naglasak 6esce na krajnjem slogu; u reбima koje se zavrsavaju na -don naglasak је na slogu ispred -don, itd.

Najzad, dva, tri puta nedeljno, prepiSite nekoliko redova engleskog teksta da Ыste bolje savladali pravopis. Ne prepisujte transkripciju izgovora.

Napredovanje

је

tako lako da ni za jednu lekciju nije

potrebno vi~ od eetvrt sata ucenja. Vas recnik se oЬogacuje svakog dana, ьеz napora, s ро nekoliko reci, koje eete naci; u daljim lekcijama; vec posle dve nedelje ucenja zacudicete se kakve ste rezultate postigli. Prv• I8Z8 uC8nj8 је potpuno p8tlvn•: dovoljno је da glasno ponavljate svakodnevno ро jedan tekst i da razumete smisao. Svaka lekcija - izuzev sasvim pot:etпih - sastoji se od povezaпog teksta, u kom Cete ро smislu razumeti поvе ret:i ili опе koje ste пароlа zaboravili. Tek oko pНetete lekclje potinje 8ktlvno ueenje: ponavljajuci prec!ene lekcije vezbate da sa srpskohrvatskog teksta prevodite па eпgleski. То veZbaпje, koje Се vam sada blti veoma lako, utvrdiCe va&e zпапје i postepeпo Се vas dovesti do prakticne upotreьe svakodnevnog engleskog govora. Savetujemo vam d8 818Yij8te d8tum nв •••ku lekclju kada је prelazite kako Ыste koпtrolisali pravilnost toka vaSeg ut:eпja, jer је to П8ophodno. Mozete ьеz smetnje da naucite dve i tri lekcije odjednom, kada imate slobodnog vremena, all pod ualovom dв r8dlte 1 tledeclh d•na. Као Sto Cete videti, па svakih sedam lekcija dolazi јеdпа lekcija posveCeпa poпavljanju gradiva. Prema tome koliko vremena moZete da posvetite ut:enju, а uzimajuCi u obzir slabosti u vaSem svakodnevnom uCenju, ЫСе vam potrebпo tri do Sest meseci da savladate сео teCaj, koji sadr.Zi 1461ekcija. Da li su zahtevi preveliki ako uzmete u

Vlll
lzgovor engleskog jezika razliCit је u raznim krajevima u kojima ljudi govore engleski kao maternji jezik (Velika Britanija, SAD, Australija, Novi Zeland, zemlje u kojima !ive engleski kolonisti). Razli~ito izgovaraju i razni drustveni slojevi. Medutim, svi stavljaju naglasak na isti slog, Ьili oni iz Londona ili Glazgova, Njujorka ili Melburna, Ьili nosa~i na londonskoj felezniCkoj stanici ili profesori univerziteta u Oksfordu. Stoga је za savladavanje engleskog jezika va!nije da upamtite koji је slog naglaSвn nego da savrSвno izgovarate pojedine glasove. Zato obraЦjte pa!nju pri ~itanju tekstova u ovoj knjizi, u kojoj su naglahni slogovi ~tampani masnim slovima. Suglaenlcl. - Suglasnici se u engleskom jeziku obl~no jasno i snai:no izgovaraju. U poredenju s naSim jezikom slablje se izgovara h. Ne Ьismo mogli da ka!emo da se izgovor ostalih suglasnika podudara sa izgovorom istih suglasnika u naSвm jeziku. Razlike postoje izmec!u engleskog i srpskohrvatskog 1, р, r, 1 i drugih, ali one nisu tako velike da vas Englez ne Ы razumeo ako ih ne izgovorite potpuno pravilno. Slusajte kasete ili gramofonske plore i nestojte da sto priЬii!nije podra!avate spikeru. Suglasnici ~ i g ne postoje u srpskohrvatskom jeziku. Mora~ete nau~iti da izgovarate prema uputstvima koja su data u obja5njenju fonetskih znakova i u tre~oj lekciji. U engleskom tekstu оЬа ta suglasnika su predstavljena slovima th i treьa da pamtite u kojim re~ima se th ~ita kao ':. (zvu~no) а u kojima kao в (Ьezvu~no). Samoglaenlcl. - U engleskom jeziku samoglasnika ima znatno vik i njihov izgovor је drukCiji nego u srpskohrvatф skom. Ubrzo ~te videti da svako od slova а, е, 1, о, u mofe da bude znak za viSв glasova, samoglesnika ili dvoglasnika. То ne treba da ves plasi. Postepeno ~ete se u tom sna~i uz pomo~ fonetske transkripcije i, ako imate kasete ili gramofonske plore, slu5aju~i pa!ljivo izgovor spikera. Pored samoglesnika, u engleskom jeziku postoje i dvoglasnici. Dvoglasnik је niz samoglesnika izgovorenih u jednom dahu. Oni se slivaju ujedno i naSв uho razlikuje samo prvi i poslednji samoglasnik. Prvi glas u engleskom dvoglasniku је duzi i naglaSвniji od drugog.

IX
тranakrtpclja lzgovora. - Pravopis engleskog jezika znatno odstupa od izgovora. Pravila za izgovor gotovo i nema, а ukoliko i postoje, izuzeci su toliko Cesti i mnogobrojni da se ne Ы ni isplatilo ut:iti pravila, PomoCno sredstvo za savla(fivanje izgovora pri t:itanju је fonetska transkripcija- za svaki gles stavljamo poseban znak. Mec!utim, u engleskom jeziku ima glasova kojih nema u srpskohrvatskom, ра ne mol:emo stovima latinice da predstavimo sve engleske glasove, U tatinici imamo pet slova za samoglasnike, а engleskih samoglasnika ima petnaest. lma nekoliko suglasnika u engleskom jeziku za koje nemamo odgovarajuCa slova u latinici. Zato smo u transkripciji izgovora u ovom udfЬeniku uzeli neke znakove iz transkripcije Me(funarodnog dru§tva za fonetiku. То su suglasnici· IЈ·Ћ, g i samoglasnici: 1\,ОО,с, е. е:,
:),:):.

OЬjeinjenje
~

lzgovore

Cujemo i u nasim re~ima banka, Anka, danguba. Za razliku od srpskohrvatskog, njemu ne mora uvek da sledi glas k ili g. Zato u re~i olng, na primer. poslednji glas је n izgovoreno u polol:aju jezika za g, ali se g ne izgovara. Ovaj suglasnik ne postoji u na~em jeziku. lzgovara se tako ~to se vrh jezika stavi izme(fu zuba i Ьlago pritisne zuЫma tako da nam vazduh te~ko prolazi kroz usta. ћ је zvu~an suglasnik (the, thll, lather). Ni ovaj suglasnik ne postoji u nasem jeziku. Polozaj jezika pri izgovoru Ьezvu~nog glasa g је isti kao i pri izgovoru zvut:nog glasa ~, samo Sto jezik nije pritisnut zuЬima i vazduh slobodno prolazi izme(fu jezika i zuba (three, thlrd). Slit:an је na~em u, ali nikada ne t:ini slog za sebe. lzgovara se tako Sto se usta zaokrugle kao za izgovor glasa u, а izgovori se glas iza njega (wett, weter).
~.

~

g

Fonetskl znecl ze
а:

engleвke вemogleвnlke:

Dugo englesko а: izgovara se iz duЬine grla i muklo је. U srpskohrvatskoj re~i "kes" а је samo priЬiizno

Ьооk). oЬelefavamo sa Ј: (water. zvutj prjЬij!no kao ј nase (he. zatim povu~e i podigne zadnji deo. man). л Kratko poluotvoreno л izgovara se tako ~to se jezik polo!i u donjoj vilici. home). а izgovori se kratko е (cen. oloter). а srpskohrvatski sa objaSnjenjima na desn1m stranicama knjige. Dugo 1. Ьilo sa radjja jlj televjzjje. koja pol:inje veC l:uvenom rel:en~eom Му ta1lor is rich". Za nas је to sentimentalno podseCanje па naS . jzgovaratate engleskj na zadovoljavajucj natjn ј Ьi6е vam lako da razumete glasove Ьilo u fjvom govoru. с Qva knjjga potjnje "nultom" lekcjjom. . work. ~. oЬele!eno sa 1:. а: izgovaramo па isti nafin kao i malo zatvorenjje (glrl. U svim lekcijama engleski tekst i izgovor su па lev~m stranicama. Otvoreno porento). Dve tetke (:) poale aemoglaanlka zneta de ае aomoglaanlk lzgovere dugo. Ьilo sa kaseta jlj plota "Asjmjl". а u nenaglaSenim pretvara se u е. look. • То је. а: ј skog. ра onda izgovori veoma kratko а. u drugom slogu refi father.. Dugo u: је slitno na!lem u reti "kum" (wllo. Kratko poluzatvoreno (only. probaЬiy. samo du!e leorn). i. Ovaj glas uvek dolazi u naglaSenim slogovima. vi~e pozadj u ustjma nego na!le (11. thlo. u prvom slogu retj abroad. u stvarj. . U engleskom se а javlja samo u nenagla~enim slogovima. Primeri: but. ili prilikom zamuckivanja. LET'S GO ТО WORK! (Hajdemo па posao!) . о о javlja se u dvoglasniku ou :Ј. u А SADA . npr. car. door). Мо svakako njje uoЬitajeno. i: Kratko 1 u engleskom se izgovara zatvorenije.Ј: Kratko otvoreno Ј izgovara se tako ~to se usta otvore kao za jzgovor glasa а. eeen). two. have. Kratko otvoreno св nastaje kada se usta otvore za izgovor а. javlja se samo u dvoglasniku са (there. alj ako dobro obracate pafnju na naglasek. olow.ngleskog Ьеz muke".. funny. samo znatno du!j ј nesto zatvoreniji. war. dog~ lstj takav glas. Bjte vam potrebno nekoljko dana da se navjknete na fonetsku transkrjpcjju. а jzgovorj se kratko о (clock. а za vas najbolji mogu6i uvod u ul:enje engle- Kratko poluotvoreno а је onaj poluglas ili neartikulisanj glas kojj tujemo ј u na!lem jezjku posle Ьilo kog pojedinafno izgovorenog suglasnika. Kratko poluzatvoreno u izgovara se sa ~ire otvorenim ustima i manje zaokrugljenim usnama nego na§e u (put. Ьila prva lekcjj~ ranjjeg jzdanja .bestseler". rude). falher. Dugo poluzatvoreno kratko.х Xl engleskom е u retjma eak.

Мој krojaC nije Ьogat. ~~~ b~ks а: шtar~sttl).~re not Ьeaui:iful.1.). Our Ьooks are·· interesting. our.Мој krojat је bogat.NaSe knjige nisu zanimljive.VaSe cveCe је lepo._4.7. Our Ьooks are not interesting. iz 'fini~t. -а).а: ':'"' щtQreSIIIJ. srednjeg i Zenskog roda. ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 tailor is rich. dobro. iz rit. jua'l1auaz а: bJu:ttful. Your flowers are Ьeautiful Your flowers . Our doctor is good.11. .: vidi primere i prevod za reCenicu 13.NaSe knjige su zanimljive. Our doctor is not good. 9 .. Му.Мој (moja.VaSa cigareta nije dogorela. au~ 'd<'kt~ ~z n<'l gud. itd. ~at pt~r~nts а: pu~.1. buk· buks. ju~ si8~'ret tz П<'l ftш§t.8..t rit.3.. 12 VaSe cveCe nije lepo. i mnoZina moji.. au~. свk i вlro niste p<Юetnllt. (2) Pridev је u engleskom jeziku nepromenljiva reC. -а). kao ту. dobar (dobra. mai. itd. 13 . mu. 11 .~~~nts а: П<'l pua. moje. ''·"~· .10. . PRONUNCIATION (pron~nsi'ei~:m). Your cigarette is not finished. Му parents (1) are poor (2). your itd. 2 . . 4 . Ju~ flau~z а: nGt b)u:ttful. to s se uvek izgovara. Му Му 1 .NaS doktor nije dobar.6. 10 . 8 .2.5. 3 NaS doktor је dobar.. knjiga.•·lekeiJ-nв. Ьооk. mai 'teil~ iz n. tailor is not rich. au~ bu~s .Moji roditelji nisu siromaSni. . -е. -е. your.Xll Pre nego sto poCnвt. . Your cigarette is finished. itd. mai 'teil. gud. knjige. ~at pe. ju~ sig~·r~t.) ili tvoj (tvoja.). i mno:lina dobri. . ' (1) Nastavkom s oznatava se mno. good. .. Му parents are not poor. naS (naSa. _ 9. books. 6 . 7 . 5 VaSa cigareta је gotova {dogorela).13.1. Xlll . . lsto \-ЋZI 1 za prisvojne prideve (naSe prisvojne zameniC€). tako da isti oЬlik ima vrednost naSe jednine i mno:Zine. au~ 'd<'kt~ !z gud: -:.. ju~..Skog.tiJ1a imenica. vaS (vaSa.Moji roditelji su siromaSni.. pa:iljivo procitвjte uputstvв ЈМ 111ethofhШn stranв­ ms.

Nisam ја kriv (nije moja krivica). Prevodimo је sa to ili ono. ju: а: . . Ovo nije naroblo tesko. hi: 'izntleit.its. nisi. l'm Dвvid. tвkozvanв Prva lekclja 1 2 з U govornom eng/eskom jeziku rвdovno se upotrвbljвvвju skraCeni kontrakcJje. Oh dear. 6E!]k ju: ju~ 'veri p~'lait. ju~ ~n 'eks~l~nl 'd. .wia. OВJA$NJENJA PRONUNCIAТION 1. . 8 9 10 11 1 am . Nema (nijednog) sata u mojoj kuCi. nije. . ou di~ wia leit a'Jen. nije! ја sam. you're very pollte. Siguran (-rna) sam da је ovo na5a kuea. lt's евsу.jua.>k in mai haus. . . . Oh Ьоzе. ali kontrakcija it's izgovara se its.>n. opet smo zakasnili. we're. в negвcija rюt .З) 4 5 6 1 8 9 10 11 Vi ste odlitan doktor. lt (1) lsn't my fault. (З) Obratite paZnju da se sure izgovara §ua.No.n't.Dobar dan.Thank you.znt 'veri 'difiklt. on nije zakasnio.4..)t et . . h~'lou aim 'deivid. wi: . aren't.you're. a:nt. ali је ljubazna. . бis 'i. (2) She lsn't very pretty. This is my Ьrother John.S. it is . а: (1) lt је zamenica srednjeg roda koja odgovara mu§kom rodu he (on) i fenskom she (ona). 8. nismo (niste.hi:z. nou Ьлt ~i:z kaind. ai em . Ovo је moj brat D!on. . you are . l'm sure this is our house. .2.aim. а resto је u prevodu izostavljamo.З) Oznake sa N upuCuju da treЬa pogledati posebnu Ьele§ku u ponвvljanju gradiva krajem nedelje (svaka sedma lekcija). (N. nisu). .Ne. he isn't late. aim !ua бis iz aua haus. we aren't pollte. it 'iznt mai Љ:lt.it's. mi nismo uttivi. There lsn't а clock in my house. 1(2) U glagolskom oЫiku is (је) slovo s se izgovara kao z. we're late agвln.>kl~.7.Nipo5to.3. wi: a:nt pa'lait. we are lsn't. to је: on је. hi: iz. 6ta 'iznt а k\.>:\. . tst LESSO~ . .Not at all.l'm. he is .11.Hvala. . .10. ll. nou it 'iznt. mi smo. бis iz mai 'Ьrлба dt. ат postвje 'm. but she's kind.No. - 1 2 З 4 5 6 7 You're an excellent doctor.he"s.1 one (wлn) two (tu:) 2 First (1st) Lesson (izgovor: fe:st lesen) oЫici. veoma ste ul:tivi. ја sam Dejvid. Jвdnina 18 se ров/е zamenlce svodi па '1 в mnolina ere пв 're. ti si (vi ste).Ne.Hello. . Lako је. .9. it lsn't! (З) (N.6. Ai: 'iznt 'veri 'priti. Ona nije narol:ito lepa. it iz. 'iznt. This lsn't very dlfficult. its 'i:жi.

Flll ln lhe mlulng worda (fil in (Dodsjtв 4. . .2. Anne. ронtе.4. hi :z 6t~ 2nd t. :Ја 'misi~ wa:dz) 5. not Anne.3. . .2. are.З three (6ri:) tour (t:>:) 4 EXERCISES ('eksasaizaz) 1. . reti koje nвdosiJlju) difficult. Ons је vrlo Shв nije nsroдito /вра.is nou·s.3. lt's my fault. We polite. То uoplte nije lako. l'm sure he's your brother. Тhis то је moja kгivica. - 4.:ESSON . .Нeflo. lt fault. ·we З. . John.5. John. RdeNJA ZADATAICA (Prevod) 1. u kuci. lt (lzoet8vljene 1'861) 1. in the house.3. difficult. not at all easy. On nlje naroCito ljuЬ. ili se ne iZgovara uopite: hwE: а Ш ·wca. 'Нello.are not/'re .islall. 2. On је odlitan doktor. . • OЬiici .5. opet smo zakalnlli. DоЬвr Нello. ОК) nije tвlko. ја sвm DJon. jer Ьi to Ьilo telko iZgovoriti. 1 (2) Кontrakcije postoje zato da Ы se olakйao iZgovor. OoЬsr нello. . Oh Ьо!е. јв nisllm En. .am not/l'm.n. 1. Not . - 1.is my/Тhis isn't. -5. very pretty. is not. Wi~ hj~ in бQо haus. He's an excellent doctor. 'Shв very uёtivi. We polite. Опв 1.. Не lan't very kind. l'm. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Second (2nd) Lesson ('sekend) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Druga lekclja 1 2 З Gde ste vi? Ovde smo.2. is. very pretty. we're late ageln. То је lako.is .it's. Otuda se ne skra6uje whвre are. She 'Shв very pretty. Siguran (-гnа) sam da је on viiA brat.4. not all easy. dtln.isn't. . dok se where is PRONUNCIA ТION 1. bAt WЦZ dfan. .We aren't. . lt "Not at easy. Wt~ а: ju :. s kontrakcijom /ера. easy. But where's (2) John? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) U reti where glas h se iZgovara kao da је ispred w. То је moja krivica.at. ~. Mi smo Mi nismo uCtivi. Ali gde је Dton? 1 2 З Where (1) аге you? We're here. t am. my fault. dan. Oh dear. at all. NipoAto. lt's.З.pretty.lt's.Z. polite.4.

2. They're on the chair. . there. near the They television. Where's John? Where are my cigarettes? Here.4.11.З. Peter is in the house but John lsn't. (3) Paper (hartija) moZe znaCiti i newspaper. near AEIENJA ZАОАТАКА 1.4. .10. normalno svodi na where's. а: liei an /n 'teiЫ. wь а: mai - si~'rets. where is it? lt's there. Gde su moje cigarete? Jesu li na stolu? Jesu. . on the chair. lt's near the televlsion. EXERCISES 1.3. tamo (tu). in. Jesu li to moje cigarete? . lit:o.. novine. . tj.Tvoje novine su tamo. .S flve (faiv) alx (siks) 6 4 5 6 7 8 9 10 He's there.S.8. . polito su one prirodne. You're very kind. . . its li&~ an lio «а. hia. Flll ln lhe mlnlng words: • OЫici s kontrakcijom Ыizu 1.cnd mai 'peipg wu iz it. wt:~ а: mai siga'rets. Where are my cigarettes? Are they on the tаЫе? 4 5 6 7 а - - Yes. Gde su tvoje (vde) novine?. Where аге your pepers? . . television. 'They television. Gde su moje novine? . 2nd LESSON . jes ~i а:. Оп је blizu kuCe. ~ mai 'peipg. ы:z ni~ li~ tri:z. 9 10 - Оп је tamo. - 11. Оп је Ьlizu drveCa. na stolici.7. Wtaz dЬn. Piter је u kuti ali Ш:оn n1je. He's near the trees.Hvala vam. . They're in the house but John lsn't. they are. Are they my cigarettes? . Brzo Cete se naviCi na kontrakcije.:a in /n haus Ьлt df:~n 'iznt.doslovno "hartija za novosti". :ш. . 11 12 Gde је D!оп? Gde su moje cigarete? Ovde. gde su one? Tamo su.2. jua 'peipa iz lito.5.6. in. 11 12 OВJASNJENJA (nastavak) ni~ ~ tri:z. near the Oni nisu Ыizu televizora.Your paper is there. its nia lia tel~'vibn. He's near the house. jua 'veri kaind.Thank you. on. . 9.5.:1)k ju:. u. . па. 6. Where's my paper? . li. One su Ыizu televizora.And my peper (3). Na stolici su. Oni su televizora. Ыizu dгveca.А moje novine. near the t~evision. . Veoma ste ljubazпi. Oni su u kuCi ali Dton nije. near the trees.

paper tаЫе.Му . . very very Where .This. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Third (Зrd) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lesson (ee:d) Treea lekclja . on the paper З. ako izgovorimo d ili t. . Не IS.the. paper good.. Pri tom usne ne smej_~ ~e~irivati zuЬe.are/Where's . kind.kind. Моје novine su па stolu. .Gde su? Tamo. paper table. obll:no PIVi deo (ovde Ьооk) nosi glavni naglasak: druga rel: (ovde csse) takode је nagldena.is . оп the Ьook-case (1 )..ш l» 'buk ke1s.. hiaz jua U slo!enicama.near.. ра ni sa v.3.2.? 5. umesto naSeg z odnosno 1. very Nemojte zanemariti brojeve strans i lekctja . Thank you. iz it_'intx-estil)?. Нvafa. on the table. . it's very lnteresting. razvuCene. the ·wo REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1.is not/you're. е. you are. ali slablje. Tamo su novine.2. 'Не We . Wt:J а: 6е1? . lzgo. - Је li zanimljiva? Hvala.treesaren't.are not/'s. бtа . Му . PRONUNCIAТION 08JA$NJENJA 1 (1) 1.. .aren't. They are.5.. veoma ste ljuЬazni.:а а: &1 ре1рх. .Thank you. Oeqk ju:.ls it lnteresting? Yes. jes its ·~eri 'intxestil]. Nismo zakвsnili. lpak. t. Pri izgovoru vazduh prolazi izme~u jezika i sekutit:a. late. vrlo је zanimljiva. Моје novine nisu па stolu. Pri njihovom izgovoru treьa Ыаgо postaviti vrh jezika па ivice prednjih zuba. There are the papers.Pojedine оsоЬе koje vrskaju i nehotice izgovaraju. а donja vilica је malo isturena. 4. дkо izgovorimo z ili 1. here.4.4. Ыizu drveCa. englesko zvuёno odnosno Ьezvuёno th.5. very This paper good.doctor . 1 2 3 4 - Evo knjige (ovde је knjiga).1р0ја "lh''.Where are they? There. near the trees. ?i~ tn buk. Da.3.my papers.isn't .7 ••ven (sevn) e~ht (eit) 8 2. late.is not/on . Gde је doktor? Where the dnctor? Gde su moje novine? "Thank you.the. on here. kao na osmeh.. Ow rюvine nisu narotito - dobre. f ili d. zna(:i da vrh jezika nismo ispruZili do ivice zuьa. Му paper is the taЬie. . ve(: su malo 1 2 З 4 - Here's the Ьооk.are not/They're.Му . ovi engleski glasovi nemaju veze sa z i 1. is. Зrd LESSON .. ? Where аге the my papers? . Оп је ovde. па ormanu za knjige. znati da nam је vrh jezika udario о koren gornjih zuba umesto da smo ga ispruZili ka ivicama zuba.isn't.

Gde је pepeljara? . its "vcri h. 'mzёiz. l\E:Jz 6. lt lsn't very lnteresting. Gde? Evo ga (ovde )е). .10. molim vas. Ovde su moje cigarete.3. jcs pli::. jako је vru{:. -З. Where's the ashtray? .7.14. au.Jt. thank you.There. hi. lit.5. No.11.Ovde. 5 - 8 7 8 - 12 13 14 Vruce је. orman za knjige. Da. Evo tvog (val*!g) саја.. aim 's.11. 'buk keis.2. There's the ashtray and hеге аге the cigarettes. James.8.8. . it 'iznt 'vcri 'int. 'mcl:iz.4. The matches аге оп the Ьookcase. . hvala. Where are the matches? .a. Ьook-case. 8zQks 'veri mлt:. wt:~ а: li.t. 6t:J а: 6. Yes.Da. Setera? . Tamo је pepel. Ыizu tvoje (v"'*') ruke. Ow! lt's very ћоt.Thanks very much (2). 'm&t1Z. near your hand. Milk in your tea?. лi. Where? Неге it is. please. hi:J wilimai sig. . The sugaг is near уоuг hand. Velil<a hvala. thank you. Hand.Gde su §iblce? .5. please.Evo tvog (v~) еаја.2. . thвnk you. Mlel<a? . with my cigarettes. molim. . Зrd LESSON . wt:Jz lii 'dtrei. EXERCISES 1. it's very hot. "reidiou. . jes pli:z. . molim.l'm sorry.'rets. а: mai sig:J'rcts. (Zellte) mleka u (svoj) ~ј? . . RI!RNJ. Here are my cigarettes. Nije mnogo zanimljivo.Here. nou 8cQk ju:. 9 . There's the radio. .No. .4. Da.Tamo је radio. lt's hot. ju:J hznd. hcnd. . Ьele!ku manje u6tivo nego 2. Here's your tea. hvala.9. ·~up. Milk? . 11 . . Sugar? .ra.restiQ. s mojim cigaretama. Rul<a.Jri. је (3) Vidi lekciju 2.Ne. matches. . ZADATAКA 1.9 nlne (nain) ten (ten) 10 5 6 7 8 9 10 11 Here's your tea.Tamo.t. Yes.6. &. 10 .IENJA (nastavak) (2) 1/lanks (hvola) ti: d1cimz. Ne. ~iblce su na ormanu s knjtgama. .. · 12 13 14 08J•tм. its h.]3. milk. Tamo su §iblce. There are (З) the matches.. hi:JZ ju:J ti :. D!ems.Yes. Јао! Jako је vruee. .IZO:ini(te).6. nou 8cQkju:. а ovde su cigarete. . please. §iblce.6er )е Ьllzu va1e ruke.

? .1.is not 1 Here's---:.4. Ovo је naAII Ьdta.Koliko јој је godina? Trinaest (јој је godina). $et:er nije ovde. molim.here. s. 6is i~ au~ 'ga:· d~n.How old (1) is she? She's thirteen. thank you . .your. . to nije naroCito zвnimljivo.аге 1 Where's. -. 'Oh it very 2. '(1} U engleskom se ne pita "koliko godina imd" nego "kako si star". . Ona је s valim Ьratom She brother.doctor. 3. interesting. iz it Ьig.Yes. . here. О Ьоiе. Јао! jako је vгиСе. .ја sam dvadeset". he's thirty. Milk? $веега? Da. not 'ri:. siguran! Jesu li stari? - Nisam OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1.W. . . ~ 2.Not really. Evo knjige.is not 1 She's1 isn't. Ьrother Неге your doctor? your the matches? аге the .. -Је li velika? . 6is iz mai 'sist~. 'The sugar Оп nijti o. These аге my paгents.11 eleven (i'levn) twelve (twelv) 12 Flll ln the mlulng word1: *OЫici 4. pfease . U odgovoru ka!ete.deer. .it is not 1 it's.isn'tinteresting. aam not !ua.ls it blg? . with here. No. it is. This is оuг garden. 6i:z а: mai 'pgrants. Sugar? with your 'Не З.3. is. hvala.Аге they old? l'm not suгe! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetvrta lekclja 1 2 З Ovo је moja sestra.li. is. the Ьооk Ow! very Oh dear. s kontrakcijom 1. !i:z 6):'ti:n.wherematches. *Ow! very hot. "оп је trideset": l'm twenty. Mleka? Ne.hot. а: 6еа ould.? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fourth (4th} Lesson (f:>:-&) 1 2 3 4 This is my slsteг. 1 u izrazima za oseCsj hladnoCe ili vruCine 4th LESSON . tЬе Ьооk.. doslovno.Ne mnogo (ne stvarno).5. Gde је vs4 Where Jвkar? Gde su Where ~iЬice? REIENJA ZADATAКA (nastavak) 1. 4 - Ovo su moji roditelji..isn't. is. very The sugar here.4. Не. . hau ould iz !i:.

Stari automobil ali novi Ьicikl. Тhis (ovaj. Gde su vaia (tvoja) nova kola?Tamo.. Кoliko imate (imd) godina?. ti.novi automoblli . How old аге they? . 9 10 11 12 13 - Nui roditelji su u kolima. . Where are your pвreпts? .6. . . here they are! 5 - Ovo su naia nova kola. its ~ Ьig rcd ka. Statioп Street is over (З) there.. ona. its sm0:l 'laiЬnri.VruCina mi је.Gde? . Koliko oni imaju godina?. This is а blg геd car. an ould ka: Ьлt ~ niu: Ьaik. ta).Hladno јој је. That is our llbrary. That (onaj.7. ~ sm3:1 haus wib ~ Ьig 'ga:dan. А. She's cold . ona. а over there "tamo prёko" ili "tamo dalje". ls this your llbrary? - 4. ovo) ima mno!inu theSe (ovi. (3) Overznal:i "preko". Dtone.evo ih! - 5. ls this Statioп Street? . to) ima mnoi:inu those (oni. . parents? 2. EXERCISES 1. Ovo su velika crvena kola. .••йМЈЕNЈА (nastavak) • 1НАТ 1:. . WR .small llbrary. .3.13 thirteen 18'a:ti:n) tourteen (f~:ti:n) 14 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 This is our пеw car.6.. 6. 'stciRan stri:t iz 'ouva Ou. . ove.в. au~ purants а: in & ka:. vi ste u Brid1 stritu (Uiici mosta). bct iz aua 'laiЬrari. Zdravo. . Јоhп.10.4. Gde su ti roditelji? Ne znam sigurno (nisam bu siguran). How old аге you? l'm not suгe. ono.11. lt's а . gotov' ·: The lesson is over 1(4) tas је zav~n. Perhapa they are at the shops. WEa. 6 7 8 - Ono је na5a ЬiЫioteka. Је li ovo Stej~n strit (Stanitna ulical? .l'm поt really sure.5. taj. Је li ovo vaia (tvoja) ЬiЫiote'ul? . Mala kuta s velikom ba~tom.c!IRЖ</j --~ upotreЫjava se glagol "Ьiti": /'т hot. Where is уоuг new саг? Over RUENJA ZАОАТАКА there. bis iz au~ niu: ka:. - 7. ova). lsta rel: mofe da znal:i i "zav~n. Are these your 1.2. То su velika crvena kola.7. one. te. ta. То је mala ЬiЫioteka. Mozda su u radnjama. you're iп Bridge Street.5. JXI'hcps Oci а.Blizu onih radnji.. ~ ов. nou ju~ in bridf stri:t. et t')~ i3ps. j_ua 'pt:~nnts. . ova.Near those (4) shops. а: h1a 6с1 а:. Our pareпts are iп the car.No. ni~t')ouz i0ps. . Je8u li ovo vaAi (tvoji) roditelji? 4th LESSON . h~'lou dhn. WE~ а.3. iz Ois 'stci~an stri:t. aim n3t 'ri~li iua. lt's а Ьig red car (2). (2) PriOevi dolaze uvek ispred imena i nepromenljivi su: а пеw саг­ nov auto. Hello. 12.Ne. пеw свгs .9. Stej~n strit је tamo.13. Ne znam sigurno. Where? . An old car but а пеw Ьike. . Ah. А small house with а Ьig gardeп.

the •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfth (Sth) Lesson (fife) 1 2 3 4 а good programme оп the There are always good programmes оп (2) Saturday. This they're matches. lt"s . my. are 1. Nisam sisters. .These .Those. бtа а: 'a:lwciz Jud 'prouвremz en 'setadci.w1th . (2) "U" uz imena dana pгevodi se sa оп: оп Monday ~. То )е mata kuCs а sa vetikom Ьdtom.u ponede1Jak.2. postoji". . Mo!da su *Perhaps ЬsА sigurвn.our. is .4. .ProbaЬiy. Sth LESSON . б~ а: 'a:lwciz frendz in ба haus. 'pfi)ЬaЬ\i ба di~: av blz ru:m iz 'oupan. What.my. То su moje cigarete.Those . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peta lekclja " 1 lma dobra emisija па televiziji. There are always frieпds iп the house.your s. Evo Pitera i njegove prijateljice En.Verov~tno.really 4· These . gaгdens. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION 1. . Here is Peter апd his frieпd Аппе. '(1) Тhere is (skгaeeno there's). u mno!ini there аге. are . shops .3. а 2. То је тој auto. znati "ima..small .15 tifteen (fifti:n) То sixteen ('slks'ti:n) 16 Flll ln the ml11lng wordo: *OЫici s kontrakcijom 4. . и гadnjama. 2 3 - 4 - Uvek ima prijateljA u kuci. ponedeljkom.my. 2. There's (1) televlsioп. hia iz 'pi:ta end hiz frcnd еп. То su moje sestre. . Је li Majkl u svojoj sobl? . iz 'nu~ikl in hiz ru:m. . 3. Stв је to? . at not sure .blg. are То cigarettes. ? З. . the door of his room is ореп. car. Uvek su dobre emisije suЬOtom. .that? .l"m . б~z а aud 'prougrem \)n ба tcla'vibn. su nsAe ьalte. . 1. is вrе 5. su vUe AiЬice. . ls Mlchael iп his room? . . . house garden. vrata njegove sоье su otvorena.

1 {4) "JoS" se prevodi sa sti/1 u potvrdnim reёenicama а sa yet u odrel:nim. 1. Her brother is а doctor. Тhеу'ге very гude. .They /та јо~ vгemena. беi a:nt hia jet. . . This is Anne. RE$ENJA ZADATAКA 1.3. беа 'veri ru:d 6~ 'i!:lweiz leit. рrоЬаЫу. ha: 'Ьrлба iz 'veri 'kleva. . Mlchael lsn't in his гооm. . uvek zakdnjavaju. theгe's still time. 6 7 8 - 9 10 11 12 Ovo је njen Ьгаt Pol. 5th LESSON . -l 1 ' Flll ln lhe mlsslng words: *OЬiici s kontrakcijom је tюgвta. rich. lt's very гude. verovatno. OВJAANJENJA (nastavak) (3) Clothes (odelo. Cest је i izgovor u kome se izostavlja th: klouz. . .5. w~:a а: d!im znd sti:v. 5 - 6 7 8 9 10 11 12 Нег brotheг is very cleveг.2. 'klev\1. Ovo је utasan film.5..17 вeventeen ('sevn'ti:n) eighteen (ei'ti:n) 18 5 This is her brotheг Paul. Njen brat је doktor. On је arhitekta. Njen Ьгаt је vгlo pametan.12.. here Тhere's time. EXERCISES 1. cleveг. Ovo је En.7.4. odeCa) nema jednine. This is а terгiЫe film.10.З. ima jol!i vremena. but his clothes (З) аге terгiЫe! Yes. they'гe elways late. ies Ьлt hiz klouбz а: 'teriЬI. 'рr"ЬаЫi.11. we\6. Тhеу'ге always late. He's an erchitect. Well. ali njegova odeCa је stra~na! Da. Ona Njen brвt је siroma&ln. open. . otvoren. Oni. Тhеге lan't а clock in my house. ..~::»: stiltaim.6. Nema (nijednog) sata u mojoj kuti. Yes. 'оuЈпл. То је vrlo nevaspitano. . Majkl nije u svojoj воЫ. 2. Da. 9.8. Oni jol nisu ovde. . brother poor. Ра. 5. uvek zaka~njavaju. pametan. njegov kroja~ sigurno nije bogat! Gde su D!im i Stiv? Јо~ nisu ovde.4. Oni su vrlo nevaspitani. his tellor рrоЬаЫу lsn't rich' Where аге Jim and Steve? They eren't hеге yet (4). hi:z ал \:kitekt.2. бis iz ha: 'Ьrлба pi!:l.. jes hiz 'teila 'pri!hab\i 'iznt ri~.

19

nineteen ('nain'ti: n)

twenty ('twenti)

20

3. !та uvвk prijвtвljA и пјвgоvој SОЬ1:

5.
in his room.

Оп је vвrovatno вrhitekta. Оп је

vrlo ратеtвп.
Не's

always

an architect.

very

4. Evo D!onв i njegovog prijatвljв. Oni su vrlo ljиЬВZni. John and friend.

very

REIENJA

ZADATAКA (nastavak)

1. She's- Her - is. - 2. aren't - yet- still.- 3. There arefrtends.- 4. Нere's- his- They're- kind.- 5. Не's рrоьеЫу­

clever.

Ne Ьudite suvile щ:юrni и пвstојапји da svaku lekcijи nautite do kraja pre nego lto prвdete па sledeCи. l~ne "~ke otpo~" sи neizЬe!­ ne, ali Се se smanjivati i s vremeпom nestat1. Dopustlte пат da vвs
vodimo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sixth (&th) Leason (sikse)
12
З

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sesta lekclja
1 2 З 4 5 6 Doьar dan, kako ste? Dobro, hvala. А vi? Ah, dosta dobro (u redu sam). - U ~emu је stvar? Ponedeljak је, prvi dan u sedmici; ponedeljkom se nikad ne o~m dobro. Gde је Нај strit (Visoka ulica), molim vas? - Ovo је Нај strit. (Ра) naravno; mnogo vam hvala. Jesu li to va§a kola? - Ne, moj §ef је јо~ u inostranstvu. То su njegova kola. Sta је to? - То је kasetofon а ovo је upalja~ za cigarete.

4 5 6 -

Hello, how are you? - Very well, thanks. And you? Oh, l'm alrlght. - What's the metter (1)? lt's Monday, the first day of the week; l'm never (2) well on Monday. Where's High Street, please? - This is High Street. - Of course; thanks very mыch. ls that your car? - No, my Ьoss is still (З) aЬroed. lt's his car. What's that? That is the caseette pleyer and this is the cigarette llghter.

OВJA$NJENJA
PRONUNCIAТION

1. h~'lou hau а: ju;. 'veri wcl 6cl)ks. cnd ju:. - 2. ou aim a:l'rait. W3ts ба 'mcta. - ~- its 'mлndi ба r~:st dci 3v ба wi:k aim 'neva wcl an 'mAndi. :- 4. wt~z ha1 stri:t pli:z. бis iz hai stri:t. 3V ka:s 8cl)ks 'veri mл~. - S. 1z бсt jua ka:. nou mai Ь:ls iz sti\ a'bN:d. its hiz ka:.- 6. w3ts бсt. бсt

(1) Veoma re&ti izraz alright (ili all right) znat':i "u redu". Matter је doslovno ..materija", odatle i ,.stvar", ..problem". What's the твпвr? - Sta је (Ьilo)? U eemu је proЫem? • (2) U engleskom se nikada ne upotreЫjava dvostruka negacija. НВ's never lвte - On nikada ne zaka§njava. 6th LESSON

21

twenty·one

('twenti-wлn)

twenty·two (twenti tu:)

22

1 -

7
8 9 10 11 12

Very nice (4). ls your boss of1en (5) abroad? Not of1en enough (6) ls his Ьrother in (7) yet? - No, not yet. l'm well; we're tlred; it's Monday ageln. Sugar? - No, thank you, this is enough. How is your slster? - Not very well.

8 9 10 11 12 -

Vrlo lepo. Је li va~ Sef testo u inostranstvu? Ne dovoljno testo. Је li njegov brat vec do8ao? - Ne, nije jos. Ја se oseCam dobro; mi smo umorni; opet је ponedeljak. Secera? - Ne, hvala, ovo је dosta. Kako је vaSa sestra? - Ne narotito dobro.

OВJASNJENJA (nastavak)

iz & k;~"set 'plei;~ в:nd 6is iz 6;~ sig;~'ret 'lait;~. - 7. 'veri nais. iz ju;~ lr.ls 'Oif;~n ;~'br01:d. В. мt 'Oif;Jn i'nлf. - 9. iz blz 'Ьrл& in jet. nou n;,t jet. 10. aim wel; wi;~ 'tai:IO; its 'mлndi ;~'a;cn. - 11. '§.ug;J. nou 61CI)k ju: 6is iz i'nлf, - 12. hau iz ju;~ 'sist:a. n;,t 'vcri wel.

(3) V. lekciju 5. primedbu 4. . . . (4) Pridev nice znati "lep", ali ne u smislu lepe spoltdПJOStl, nego "zgodan", ..doЬar", .,prijatan" i sl. (5) Obratite pafnju па izgovor, Ьеz t: ':1fen. (6) Obratite pafnju па izgovor: i'n11.f. . (7) ln se ovde izgovara naglaAeпo i znati .. unutra", .. u kuC1'. Не's in - tu је, dоМо је: she isn't in - nije doAia.

EXERCISES
1. How аге your parents?- Not very well.- 2. Му friends aгen't in. -З. ls that your car? -4. No, this is my саг.- 5. What's that?- 6. That's my cigarette llghter.- 7. They're in the house.

Flll ln the mlsalng words:
1. Sta (vam) је?- Nikad se ne oseCam dobro ponede/jkom.
What's
REЙENJA ZADATAКA

.? јоА nissm.

never well

Monday

2. Jeste li umomi? - Ne,
tired? -

1. Каkо su vdi roditelji? - Nв naroeito dobro. - 2. Moji prijatelji nisu u kul:i. -з. Jesu li to va§a kola? - 4. Ne, ovo su moja kola. 5. $ta је to? - 6. то је moj upaljae za cigarete. - 7. Oni su u kul:i.

No,

,.

6th LESSON

23

twenty-three ('twenti-Qri:)

twenty-four (twenti-f:>:)
огтвпа

24

3. Gde su moje kasete? -

Tamo, blizu

za k.njige.

5. О..с је Stanitna ulics в ono је Ulics mosta.

m"y cassettes? Ьook-case.

there.

the
Street.

is

Street and

is

4. Је Ji vd kf testo и inostгanstvu? -

Ne dovoljno testo.
often
RI!IENJA
ZADATAКA

your

Ьoss

abroad?

-.

(nastavak)

1. the - mat1er - l'm - on. 2. Are you - not yet З. Where are - Over- near. 4. ls- often- Not- enough. 5. This- Stationthat - Bridge .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seventh (7th) Lesson ('sevane)
REVISION AND NOTES
(ri'vi!вn "'"d nouts) Ponavljanjo 1 oЬjaiinjenja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sedma lekdja
is: tu nema kontrakcije, jer se ona jav\ja samo ako sledi joS neka reC.
4. lzgovor. - Njime moramo najvjSe da se bavimo u toku prvih lekcija. Jos jednom vas podsecamo da istaknete naglaSeni slog, па raCun ostalih, i da za svaku reC zapamtite ~. kojl је to slog. Nastavak .,s" u mnoZini izgovara se bezvuCno (s) posle bezvu6nih suglasnika (р, t, k, 1), kao u parents, cigarettes, books; inaCe se izgovara zvuCno (z), kao u friends, cars, gardens.

1. Ponovo pro6itajte sledeca objasnjenja, gledajuci svak1 put
i odgovarajuee mesto u tekstu: llekcija, broj 1: lllekcija, broj

2: 111, 1: IV, 1 i 4: V, 1 i 4: Vl, 2.

2. Kontrakcije ne

da vas plaSв. One postoje zato da olakSaju izgovor. Sigurno se seCste: 1 ат = J'm; уоц аге = уои'ге; he is, she is = he's, she's; we аге = we're; they аге = they'гe. Takocie is not = isn't; аге not = aren't. PonavljajuC:i ih glasno, naviknuC:ete se па njih ј govoriCete prirodno engleski.

treьa

5. Podsecamo vas da englesko kratko 1 (oЬelezeno gotovo
uvek slovom 1) ima pomalo "mutan" izgovor. viSe pozadi u ustima i ne tako razvuCenih usana kao naSe 1. Englesko dugo 1, obeleZeno slovom е ili komblnacijama ее, еа (he, she. street, easy) zvut3i pribliZno kao ј srpskohrvatsko dugo 1. 6. Jeste li zapamtili izgovor reCi friend, often, enough, where, chair. eight, high, station? Ako niste. паСј Cete ga u poslednjem odeljku ove lekcije. 7th LESSON

З. Tamo gde mi kaJ:emo "zar ne?" Englezi ponavljaju glagol

iz prethodne reCenice, u istom licu ali u odre~nom oЬiiku, dodajuci odgovarajucu zamenicu: lt's hot, isn't it? (Vruce је, zar ne?). She is nice, isn 't she? (О па је simpati6na, zar ne?). Odgovor па prvo pitanje Ыо Ы Yes, it is, а па drugo Yes, she

25

twenty-five ('twenti-faiv)

twenty-elx (twenti-siks)

26

7. Fonetaka tr1n1krlpcljo. - Ona је pojas za spasavanje u slu~aju kad ne umete da pro~itate neku re~. ali taj pojas mol:e i da smeta boljem pliva~u. Tokom sledeCih lekcija

postepeno Cemo је smanjivati, ograni~avajuCi је samo па nove i tel:e re~i. Va!no је da naviknete oko na ~itanje engleskog teksta, а da pomoC tra!ite samo kad niste sigurni, provere radi. Ukoliko imate snimak па kasetama, taj proЫem se ne postavlja. 8. frend, ':>fan,
i'nлf.

wca (ili hwE:a),

~Е:а.

eit, hai, 'steiSan.

Podsetamo vas da se za sada vaS zadatak svodi па to da razumete вngleski tekst ; dв glasnc ponovite svвku retenicu и lekcijama i adscima tim ste је protitali. То ponavljвnje, pod uslovom da ga nijtldnog dana ne propustite. omoguCite vam dв postepeno ovfadate englвskim jezikom. to jвst da potnete da mislite neposredпo па •nglвskom. Ьеz prevodenja s maternjeg jezika.

·································џ····

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Osma lekclja ··
1 2 3 4 lzvolite? (Mogu li vam pomoci?) lmate li саја? Naravno. Zelite ga? Da, molim vas. Dajte mi dve funte. 1 pakovanje
Ыskvita.

Eighth (Sth) Lesson (eltв)
1 2 З 4 5 Can 1 help you? Have you got (N. 1) any tea? 01 course. Do you want some (1)? Yes, please. Give me two pounds (2). And а packet of Ыacuits. Do you want some beans?

5 -

Zelite malo pasulja?

OII.IAЙNJENJA

PRONUNCIATION
1. ken ai h_clp j_u:. - :Z. h~~:v ju: l:>t 'eni ti:.- 3. . , . du: ju: w:>nt So\m. - 4. · ·. gLv m1: tu: paundz. end ~ 'pekit :>v 'blskits.- 5 .... sлm bl:nz.

f (1) Za neodredenu koliёinu netega upotreЫjava se some (neki, netto) u potvrdnim retenicama а апу (ikoji, imalo) u upitnim. U odniOnom odgovoru najteACe Ы se upotreЫio по. koje u spoju s drugom retju znati .. nijedan, nimalo": l've got по bread ~ Nemam hleьa. Some se mo!e upotreblti i u upitnim, ali nikad u oclre6nim retenicama.

Bth LESSON

27

. . ..,., . . . .ll:A. . . . . ...

twenty-elght ('twenti-eit)

28

6 -

No. thrp' tt'?l С
(3). ••

7 - Welt, 1101М'It&diP41:1~·"' • ·
8
9 10 11 12

,,~,...·- ..llltjli,.,...

r ,,

п•r М ·JPIINtc&! home

6 -

.'

7 -

8 9
10 11 -

Yes, pltalj~ ~-.~elf."ihd half а
pound ol
Ьutter. Тhat't

111.

13
14

That s one poUiicl'..... ' Oh dear, t've :td. You can РВV ~ . Thanks very ~ :ос;;;с;ь;.. Goodllye, madain {$).

How. muf" (4) .~Ј,М, •эи ' ·.·.·

01119:'Qef.one

12 13 14 -

Ne, hvala. lmamo ga kod kuce. Dobro. (onda) malo hleba? Da, molim vas. Dve vekne. Oh, i pola funte maslaca. То је sve. Koliko је to? То је jedna funta i dvadeset (penija). ZaЬoga, imam samo jednu funtu. Mo1ete da platite ostatak iduci put. Mnogo hvela. Do vic!enja. Do vic!enja, gospoclo.

- 6 · · · . w1' ;v а:а1 sлm et ttoodl. - ~ т., ••' ,.,-,:.... 1. ••• 1u: Jouvz. ..., ><·~·-?u e":d ha :f а paund av 'lt.\t8. - ,t .. 11М1 ~ ·~ ft•... Wo\D paund 1~ent1. - 11 ..•• aiv 'ouali poi.. а. rest nekst talm. - 13 .... &ud'Ьai. - W. , ,.... ·' '·, 1·,'· .·..

. p&.wAag""·Qo.·""· ......
.·-·а:..._·. llrl•-~ ~

'* ,'f)..,
·,.~~:

OIIJAЙNJENJA (nastavak)

·.

.rt~·-

;,; .• '

f#

.,.. ,_ .

,,• IIIO·c

mo!e da oznae&va Ьilo funtu sterlinga, Ьilo funtu kao meru za te!inu (453 grama). U ovom drugom znatenju upotreЫjava se i skral:enica lb. (3) Ноте је kuta u smislu ..dom, ognjiite", za razliku od houseku6a u smislu zgrade. At home - kod kul:e. (4) /IOW much (money): koliko (novca). (5) U uttivom oЬra6anju dodaje se msdвm za !ene а sir (se:) za (2)
muйkaroe.

Poиnd

EXERCISES

1help you? - ~- Have Y'/.".fiV~Y jlutt~r? you want some bread? - 4. 11е can рау iiixПirile. me some money. - 6. She's only got two pounds.
1. Can
Flll ln the ml11lng word:
1. Have we got 2. They haven't got 3. We've got
4. 1 want

3. Do

5. Give

sugar? money.
Ьeans

at home.

l_
REiiENJA
ZADATAКA

sugar in my coffee. cigars?

5. Well, do you want 6. 1 help you, madam?

1. lzvolite (mogu li vam p('mol:i)?- 2. lmate li maslaca?- 3. 2:eHte li hleЬ&?- 4. On mote da plati iduti put. - 5. Dajte ml malo novca.

-

1. Ona ima semo dve funte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ako pril1kom и~епја primetite da nikako пв moJвte М Z/IPIIЛititfl neku геt, neki izgovor ili retenitni оьгt. poslulitв 1111 olovkom. Podvucite to mesto, vratite se nekoliko strana unazad, nsditw fldtl• dotiOni oЫik prvi риt pominje i odgovarajиCi broj stranв aJ»>idite и novoj lвkciji.

1. any.- 2. any. -З. some. -

4. some. -

5. some. -

1. Can.

Кsd ров/в nekoliko dsna ponovo nвidete пв isti oЫik, verovвtno Cete otkriti dв је и tn84uvrвmenu ili!8z/a, poJto se "nezgodni': izraz ponavlja i и slвdeCim lekcijama. lpak, n_ijв nвodmet uёvrstlfl znanje. Ako је nвophodno, zaьtsiitв isti broj strane i drиgi риt.

-ota

8th LESSON

. izgledalo Ы da hoCete da izazovete po!a. . These are good! .2 .. it's me.. Have (З) а cigarette... ih). pi:z pli:z. Come in then. as. molim. ·... 1 don't want вnу. Ьig tinz..Da.... U odretnim retenicama upotreЫjava se i so . дkо Ыste doslovno preveli srpskohrvatski oЬiik. se upotreЫjava kao upitni oЫik za sve glaQOie osim za Ье {Ьiti) 1 nekoliko oetektnih glagola kao Sto је can. (4) Obratite paJ:nju na spoj as. . ~iv g. U kuhinji sam..Thank you. . 7 8 9 - 10 11 12 1З - lzvolite cigaretu... zamenicaanyone (iko) upotreЫjava se u up~tn1m rEIOen•cama.t 'eni . а1 kzn h1a 'sлmwлn. а la1t . а someone (neko) u potvrdnim i rede u up1tnim..13. . but i prвfer cigarettes.. .. kao .4. (5) Zapamtite da se ovako traJ:i "da pripalim". Ove su dobre! . Не is not so Ьig as John .isto tako .. kAm in бсn.Thanks..12. . Have you got вnу peas.. lmam ga (је.Hvala. but it len't as good! Have you got а light? (5) . ne zelim ga ue. Yes.29 twenty-nine ('twenti-nain) thirty <G·a:ti) зо Nlnth (9th) Lesson (naine) 1 2 З Deveta lekclja 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - l've got some. . Је li iko kod ku/:e? ёujem (mogu da cujem) nekoga. Lula nije tako opasna kao cigarete..:. 4 - 5 6 - - Da. kAp av ti: .7. please? Yes. _ 6 . ја ih nemam. ali viSe volim cigaгete. l'm in the kltchen.9 б~ 'ta:ki!. as .t а paip bAt ~i pri'fa: . ·-=z 'd~i~df:aras zz .:. 1 know. 'ki~an.. 1z CПlwлn zt houm.. lmam lulu. . please. Znam. 1(2) Do you . :. . OIIJA$NJENJA (1) Sli~n~ kao sas_ome i any. turske su. . 9th LESSON . ih).11.. Da.3.10.r! Light inate znal:i "svetlost''... .. ls enyone (1) at home? 1 can hear 80meone. а1 nou . 1 tlaven't got вnу.&"'~ s~m ai dount w.On nije tako krupan kao D!on.. "Niko" se ka!e по one (nou wлn). . А pipe 18n't as dвngerous as cigarettes (4). 1(3) Zap~VEfdni oЫik. to sam ја... . upotreЫjava Se kad nekoga nud1mo.~t 'cni. 'hzvnt g. . l've got some blg tins. . imam velikih konzervi.. ali nije (ni) tako dobra (prijatna)' lmate li malo vatre? . doslovno "imajte". molim vas? Da. they're Turkish.Hvala.Yes. l've got а pipe. Оо you want (2) а cup of tea? Yes. PRONUNCIATION 1. Zelite li (zelis li) solju саја? Udite (udi) onda. lmate li graSka. . . aiv .5. .8.

Someone is in the kltchen. је). 1 don't want eny. sir. REЙENJA ZADATAКA а 2. Nema na temu.. good morning. Udi(te). upotreЫjava se u smislu "nema na temu". 1. . it's four-two-six-eight (1) Ask for extension thlrty-five. . Ко је to? О. it~ . Neko је u kuhinji. . hiz ':tfis 'nлmt» ~ 3 WCit а m1n1t... We can see aomeone in the garden. 4. We want bread. Ah. lmate li njegov broj u kancelariji? Wait а mlnute.. . 4 - Prifekajte malo. dobro jutro. Come in. Mi vidimo nekoga u Ьs§ti.2. want а of tea? OJjem nekDga и /rpezan/1: hear . ~о/ји Саја? leli li iko Does Flll ln the mlaalng worda: 1. We don"t want any bread. то је zadovoljstvo". .u: iz ~is. Tra!ite lokal 35. got ? 1. 4 OВJA$NJENJA PRONUNCIATION (1) Brojevi veCi od sto se najteШ iZgovaraju cifru ро cifru. .):nio sa:.. No. ~ 4. . Ne ~elim ih (ga. Опа vik voli turske cigarete.. gospodine. · ilr..): tu: siks eit.2. Mi ne lelimo hleЬa. lt's а pleasure (2).. h. 1 2 З Doьar 1 Hello. "molim". Goodbye.. She 5. /та 1i neko vвtre? Has .. Who is this? Oh.5. nije ovde. !ta'l~u . Does anyone want а cup of tea? 3.31 thirty-one ('Ba:ti-wлn) thirty-two ('Ga:ti-tu:) 32 EXERCISES 1. .. . thank you. Does anyone want а cigarette? .4. a:~k r.5.5. . in the . lsto znatenje imaju i formule that's alright 10\h LESSON t. 1 can hear someone in the dining room. he's not here. to је (broj) 4268. cigarettes. Have you got his olfice numЬer? dan. room. ~ 2. ~eli li iko cigaretu? . а: 1ts f.4.2. She prefers Turkish cigarettes. дhа.З. .. Do vi~enja. .'t. Has anyone got а light? .. (2) Ooslovno .З.З. hvala .4. ou aud 'm. 2 3 Ne.nbn '&a:ti faiv. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tenth (10th) Lesson (tene) Оп lhe telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deseta lekclja . .

Nema па remu. He's the phone.4.:•Qa:ti-Qri:) thtrty-four \ Qa:ti-f::~:) 34 5 6 Hello.2.. l'm sorry. тatan broj·· Ьi Ыо the right numЬer..6 What do you mean? 1.4. Mr.nesreCan'".6. This is the wrong addre88. sent:.33 thirty-three . Who is оп the phone? These aentences are not very complicated.5. lmate pogre~an broj. dount 'mentan it.5.. znaCi "dosadilo mi је" Hvala. -:.10 . Је li iko u kancelariji? . to је vrlo 1jubazno od vas. Nema na temu (mol1m).. . Traiite g. Goodbye.. . ZADA.3. (З) Wrong (r::.) (doslovno: to је u redu) i don 't mention it (doslovno: ne pominjite to). Smith.omplikovane.p. . . Ovo је pogre§na adresa. it means "1 am Ьored". . RE$ENJA.6. Don't it.:i . То је jako ljuЬazno od vвs. Ко је na telefonu?.• 's:n-i. 9 1О 11 - lt's an ldiom. 1.. Don't mention it.. . Th1s word means "unhappy".7. Оо videnja. o_va re~ znat.pogreмn·· . That's very of you. that's very kind of you. ~ta hoCete da Wete (Ata pod t1m podrazumevate)? 10th LESSON . zao mi је. ju:v pt 6~ n'IIJ 'мmN .2. З. Ask Smitв.. takoйe upotreЬijene u ovom tekstu. EXERCISES ls anyone in the office? .. .TA. .11... You've got the wrong (З) number. оп је па telefonu.ry slovo w ispred г se ne izgovara) znati .. Оvв reЬзnice nisu narOCito l<.. . Flll ln the ml11lng wordo: 1.9.S•• . Ко? Ne. Thank you. 7 8- Have you got very strange: "/"т а mlnute? This sentence is 7 - 8 9 10 11 - fed up··. Jmate li malo vremena? Ova reCenica је vrlo Cudna: '"/'т fed up·· То је idiom (poseban izraz). lzvinite. 'veri kaind "" ju:.. ... stre•ndf. Nema па Cemu. OВJAANJENJA (nastaval<.ns . l'm sorry... 5 6 - Dobar dan. a1m fed t. ~ 'pleb .8. That's alrlght. 1ts an 'idi:m1 it mi:nz ai a:m b<':d. Who? No.КA 2.

ona (ili on) govori. l'm ttred already. Here's а racquet for you.d:an .4. Тhat's very kind of you.TAКA {nastavak) minute? 1 this expression.. vi igrate (ti igra§). 5 - 6 7 8 9 - OВJASNJENJA PRONUNCIATION 2.Yes. sp1 ks...4. а nali susedi igraju uveee.. Do you play?. . 'tcnis . You've got the thirty-eight. - (1) као Мо vidite. They have а tennis court in their garden. he (or she) plays 2 (1 ). .2. Mi igramo tenis ujutru. you play. . mi govorimo. а1 nou . pleiz.. . Ьut what does it mean? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eleventh (11th) Lesson (i'levanG) 1 2 З 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jedanaesta lekclja Ја play. Oni imaju tenisko igrali§te u svojoj Ьdti.8.зs thirty-tlve ('Qe:ti-faiv) 3.. Are you ready? Service! Out! That's enough for today.Yes. Sva lica su ista. we speak. Znam nekoga ko igra isto tako dobro kao vi. aut. on (ili ona) igra. 1 (2) Pomenuli smo vel: da se upitni oЬtik svih glagola osim defektnih i glagola ье (ponekad i ha"') gradi uz upotreЬu pomoenog glagola do. 1 know (З) someone who plays as well as you. 'i:vnil).Da.. . Oon't mention it. and our nelghbours play in the evening.? 4._ hi~z ~ 'r~kit .. Ask for Mr. _'s:~:vis. she (or he) З 4 5 6 7 8 9 - speaks. lmate li та/о vremena? Ne razumem ovaj izraz. 'rcdi.. .. Не"s on the phone. you speak. а МIENJA ZADA. You've got the wrong numЬer. ... Наvе you got а minute? 1 don't underзtand this expreesion. юm ta1:IO :~:1 red1.. Ја sam ve<: umoran. sp1 k . there are some balls in the garden.Za odrel:ni oЫik upotreЫjava se ovaj isti glagol sa negacijom: do not (kontrakcija don't) za sva lica osim treteg jednine. Hoeete li da igrate? .. 1 speak. . 'hevnt~t mлt\taim -. 1. s:'-m b:~:lz: . osim tre6eg lica jednine koje ima "s" na kraju. 6. Ја govorim... Do you want to play (2)? . You want s.3. ~ije је osnovno znatenje .5 . lmate pogreAan broj Тrеьа vam lokal 38.. . vi govorite (ti govorii). вli 1/В 10 znaCi? Yes. 'nc 1• . sadalnje vreme glagola је krajn)e jednostavno. Smith. ~initi"..9. You want extension 38. we play. Evo reketa za vas: ima nekoliko lopti u Ьdti.Zna li ona?. l"m sorry. . Jeste li spremni? Servis! Aut! То је dosta za danas.•..lgrate li? Does she know?.1 .. 'ten•s·k:. plei . We play tennis in the morning.. 4 igram: mi igramo. but 1 haven't got much time.. t • бt:а 'ga.10. ali nemam mnogQ.. vremena.3. ma1 'a:a:lfrend spi:ks 'rлЬаz 1. gde se upotrebljava doвs not (kontrakci11th LESSON .. Ьut what it . :.. : tu de1. . Ов.

Yes.. lspred prideva ili priloga. he is.6. ~i: 'dлznt .:. ima znat:enje . Da.~к -- --. ~< d Dо'-Ьи• .Ја ne govorim.6. Оо they play tennis? - No..4.. ..11. ali dobro igram ten1s.. Do you speak Greek? No. Yes.. Је 11 on umoran? . . ls it their racquet? - Yes. you do (4). ne govori. No. . . - 13. lgrate li isto tako dobro kao i ја? . . we do. Оо . 1 Flll ln the mllelng worde: 1.a:ti-sevn) thirty-etght (G·a:ti-eit) за 10 11 12 13 14 !~n Му glr1friend speaks Russian.. Нedoesn'tplay.. upotreЫ}ava se EXERCISES 1. No. he doeln't. Da li vi govorite grl:ki? Ne. кri:k tu:.. ЬOgami". Do you speak Russian? Unfortunately по.Yes. it 5.. лn'Љ:f~n~tli . .On ne •gra.5. she doesn't.. OВJASNJEIIJA (nastavak) . Does she speak Greek. ls he а businessman? 4. -З. She speaks thгee languages well.Ne. 1. 1 do. ne govorim. Da li vi govorite ruski? Na ZЗ/ost ne. Wheгe аге уоuг nelghЬours?.4. . ја doesn't). jes ju: du:. Jesu li lopte u Ьstti? .Jesu. we рау now? - Yes. ne igram. 10 11 12 13 14 - Моја devojka govori ruski.Yes.. jeste.2.6.No.Nisu ovde.Jeste. No. . kao ovde. Does he know your brother? - 3.. znat:i "takoйe ·. he is.5.12. unfortunately he doesn't. . . ls he tlгed? . Does he play footЬsll? . ne igra. they аге. REiENJA ZADATAКA 1... Yes. Govori li ona i gгtki? Ne. .suviSe". (З) Know (nou) znat:i i "znati" i "poznavati". Аге the Ьslls in the garden? . • (4) Da se ne Ы u odgovoru ponovio glagol play. Тоо (5) we/1 for me. З. it isn't. 11th LESSON . kao u primeru 11. 1 don"t. No. 1 suvi§e dobro za mene. they don't. to је tal:no. too? No.37 thirty~aeven ('Q. Не plays we/1. 1 don't.Yes.No. Time odgovor doblja znat:en}e "tat:no" ili . nou nou ai dount .2. unfortunately 2. Do you play as well as me?. Gde su va!i susedi?. tu: .2. . pomoCni do umesto njega.5.. but 1 play tennis we/1.4. No. Ona govori dobro tri jezika.l don't speak.14. lgra Ji on fudЬsl? Ne. he does! 1 (5) Т оо na kraju retenice.. -З.They aгen"t hеге. he is.

10. .Da. lщt:t 1? JU:t.7. you don't play..-:-.unt. tu: ould.)ks. . Наvе you got а little sugвr..Prodajete ·li tarape? Zelite li iAta iz radnje? lmam neAto va!no da vam ka!em.)f1: . ne igraju. 1 (1) Pridev littlв znati mali. She plays the piano (N. but 1 don't play for money. sel S. 'pouka. Mi igramo brid!. 1can. i malo mleka. r~1~1 .3. We play bridge. pi'znou. we don't play. 1 don't.13.(neSto) malo. ра se upitni oЫik ne pravi pomol:u do.-. l1tl m1lk.mogu li? 12th LESSON .Do you sell socks? Do you want anything from the shop? 1 have aomething important to tell you. ne svira violinu! lgrate li ragbl? .. 2) but not very well. 10 11 12 13 14 15 CAN I 13 14 15 HELP '1щ '? OВJASNJENJA PRONUNCIATION ~· dл~. vaio'lin. а litt/e. lzvolite (mogu li vam pomoci)? . she doesn't play the viollnl Do you play rugby? . 1 like cars but 1 don't like motor-Ьikes. k.39 thirty-nine (Be:ti-nain) torty (f:>:ti) 40 Twelfth (12th) Lesson (twelf6) 1 2 З Dvanaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Do 1 play? do we play? do you play? do they play? does he (or does she) play? 1 don't (do not) play.Ne (igram). Fortunately. Do you play bridge? .lp. l'm too old. 'mout:t ьaiks. nego zamenom mвsta glagola i zamenice.mogu. ~ 4. and а llttle (1) milk. --. molim vas? (2) Gan (rnoti) је defektan glagol. lgrate li bridl? .. . . molda neAto drugo? Poker? Da.. ai laik ka:z ••. On (ili ona) ne igra.No. 4 5 6 7 8 9 - lgram li ја? igramo li? igrate li (igraS li)? igraju li? igra li on (ona)? Ја ne igram. they don't play. ne igramo: ne igrate (ne igraS). 11. She doesn't play the violln. ali ne igram za novac. .5.lmate li malo §etera. bridf:. Well.:t:tnt. Volite li SeCer u kafi? . 'sлm6il) els pa'lueps. he (or she) doesn't (does not) play. . sлm6!1) 1m p:. aomething else perhapa? Poker? Yes. . suviSe sam star. Ја volim automoblle ali ne volim motocikle. . Ona svira klavir ali ne narofito dobro.6.11. Do you like augar in your coffee? . Ona ne svira violinu.О. please. Dobro. Can (2) 1 help you? .Oh no. SreCom. 'Љ:~natli . 'eni0il) frnm бо i.Yes.. ne. ·~лznt.1 .1: do. свп 1?.. molim vas. pleвse? . .9.

She doesn't like milk in her colfee. 4. she prefers hotels in London. farba kupatilo i predsoЫje. lgrate li bridt?.l. 14. Моја !ena slika (ili: farьa). ali ne naro(:ito dobro. Evo ne6ega za vas.6.9. ..nd:)n. radim u baAti. provodimo" vreme.t 'ri:)li .-one ('f:>:ti-w.3. Have you got anything to sell? Put lnto the negotlve (Stavite u (put 'intu ~··ne\jativ) 1. They don"t ptay tennis very wett: . . Ona ne voli mteko u kafi. They play tennis very well. Slika li portrete? Ne.Ыti.2.1 live in London.. waif peints. Da li i va~ fena voli unutrainjost? Ne.. V:))Z. Does your wife like the country too? No...1:.k.41 forty.. "p. Не doesn·t hfve anything to tell you. They don't like ohopping on Soturdays. 'ba:eru:m end & h.n) forty~two {t:::~:ti-tu:) 42 EXERCISES 1. n::.ENJA ZADATAКA 1. 2.11. 'n.4.. 1 prefer the country. Му wife paints.. ai Jiv in 'lt~.Yes.ri u unutrainjosti? Ја Mam. Не isn't very happy. How do you spend (1) your evenings in the country? 1 read. She plays the viol.7. 4.10.Yes. З. . She doesn"t play the violin. . . Does she paint portraits? No..З. .5. Oni ne vole da idu u kupovinu suЬotom. . а J. ona viAe voli hotele u Londonu.s. .3. Do you play bridge?. д.prodati. Mi . spend. We don't like him very much. We hoven't got enough time to play with you. t (2) lnfinitiv (neodredeni naein) glagola obrazuje se pomol:u predloga to: to se/1 . odreёm oЫik): AE.2.. . -З. vi? Ne ьаА narotito. . Nemamo dovoljno vremena da bismo igrali s vama.)t ::IV ~. but not very well.. . 6.n. 'kлntri. in'fin:)tiv •. Do you? Not really. lmate ti . to Ье . .-. OВJA$NJENJA PRONUNCIA ПОN 1. We like him very much. Do you like it? .4. Не is very happy.):treits. 1 haven't got anything to sell. Не has something to tell you.Da. 1 work in the garden.Da. е. 13\h LESSON . . 5. Kako provodite vea.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirteenth (13th) Lesson ('8a:ti:n8) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trlnaesta lekclja 1 2 З - 4 5 б 7 8 9 Where do you live? . . 4 5 6 7 8 9 - Gde vi Zivite? .6.2. tu ri:d . 1 do. 'sitiz. Неге is oomething for you.5.. ViAe volim unutraAnjost (selo). . Dopada li vam se? . .). ја volim velike gradove.6.ма da prodate? 1. .Zivim u Londonu.. hou'telz.. va:b. Englezi 96 "troAe". (1) То spend: potro$iti.4.. ai ri:d ai W:):k . l've got something to sell. 1 like Ьig clties.5. she paints the Ьвthroom and the hall.

How are you and how is your wife? . svakako zaЬeleiite stranicu па 1юјој se prvi put javila.4. ? 5. "То 10 11 12 13 14 .5. Does your wife !ike the country.4.3. molim vas? is that. .Ne ьаs mnogo. Оа li i vaSa !ena voli unutraSnjost (selo)? your wife Jike the country.43 torty-three ('f:):ti.4..tena? . please? -З. Ona ne voli da iivi и Londonu. Koliko је to.Citati" је infinitiv glagola. Ako ne moiete da se setite znatenja neke reti ili nekog obrta.t1vi vaS brat?3. Gde .Not really. 4. Ona voli da ~ita romane. а kako је vaU .2. lma mnogo posla. There is а lot of (З) work. 1 prefer to live in the country. Where is your girlfriend? . Zivite li radije и gradu Ш па selu? Do you prefer the town ог the country? ---~~ ~· 2.IENJA (nastavak) (З) lzraz а lot of znati "mnogo· . Gde је tvoja devojka? -.5. OВJASN. Where does your Ьrother live? . kao Sto smo napomenuli и 8. She doesn·t like to live 1n London likes his paper and watch wife work. Оп voli da ~ita novine i da gleda svoju ienu ksko radi. Do you like modern novels? . Ne zaЬoravite da se slovo f u геё. REiENJA . 13th LESSON .ln а hotel in London. She like to in London. 1. Каkо se kafe "portreг na trancuskom? ~ 2. Kako ste v1. Ona ne voli da Zivi u unutraSnjosti. . She likes to read novels. Ја viSe volim da Zivim u unutraSnjosti. Do you prefer to live in the town or in the country?. How do you say "portrait" in French? .5.? ZADATAКA How З.2. She doesn't like to live in the country.Qri:} forty-four ('f:):ti-f:):) 44 10 11 12 13 14 read" is the inflnitive of the verb (2).U jednom hotelu u Londonu. EXERCISES 1. Flll ln lhe mlaalng worda: 1.i of izgovara kao v. . too? . Не likes to read his paper and watch h1s w1fe work. /ekciji. Не 1. Volite li moderne romane?. How much is that.

dakle. novca? lma neSto. 2. Covek se u61 na greskama. Za sada neka vam bude dovoljno da ponavljate i pamtite reCenice koje vam dajemo. stiC:u znaCenje "imam". Oni joS nisu ovde. lmate li vatre? Nemam Sibica. lgrate li tenis? Ne. 1 vi cete sigurno u prevodu sledeC:ih reC:enica na viSe mesta pogreSiti. br. 9. ali nema mleka. Prince Char/es. Doctor Smith. ili jos 6este s kontrakcijom l've got. 13. с) Ne upotreЫjava se pred nazivima sportova i igara: she d) ёlan se. ali sviram klavir. OЬiik the upotreЬijava se ispred zajedn~6kih imenica da pokaie da је reC о neC:em odredenom. Ovoga puta Се blti dovoljno da pailjivo proCitate retenice. br.45 torty-five ( f::>:ti-faiv) torty-alx ('f:J:ti-siks) 46 Fourteenth (14th) Lesson ('f:>:ti:ne) REVISION AND NOTES Ponovo protttajte oЬjainjenja u lekciji 8. Kako ste?. Ponedeljkom se nikad ne oseC:am dobro. "postati" itd. 1. imati". "doblo si".. - 5. br.Volim Сај (uopste). Za sada samo nekoliko napomena: 6. prilikom ponavljanja (vidi 49. Nema sigurnih pravila za njegovu upotrebu. 141h LESSON . ali mofemo reC:i da se umesto sadaSnjeg vremena glagola to have (kada on nije upotreЬijen kao pomocni glagol) radije upotreЬijavaju oЬiici 1 have got. you've got itd. 4 i 5.doЬiti". umesto svog prvoЬitnog znatenja "doЬio sam". pismeno Cete prevesti ove'' retenice па engleski. En ima dvadeset godina. 2 i З.) naSiroko se upotreЫjava u govornom engleskom jeziku u znatenju . З Proverlte ovoje znanje. 2 Odredenl tlan. ali ne mnogo. 7. 8. Ne upotreЫjava se ispred titula i zvanja: Mr.. 12. we play footb~/1. опа Ona ne govori tako dobro kao njen brat.Ne naroC:ito dobro. ёetrnaesta lekclja а) ёlan se ne upotreЫjava ispred gradivnih imenica i imenica uzetih u opStem smislu: 1/ike tea . medutim. Njegova upotreba mnogo se lakSe uC:i па primerima nego gramatiC:kim pravilima. 1. plays tennis.. you have got itd . Kroz nekoliko nedelja izgledaC:e vam smeSno lake. lekciju). lma li З. "imaS". Evo Саја. lma joS vremena. 4. ali koliko ima njena sestra? Nisam sigurna. W1Json ('miste 'wilsan). Kad budete preSii па aktivnu fazu rada. br. Oni. razmislite о njima i uporedite ih sa prevodom u poslednjem odeljku ove lekcije. pGznatom ili ranije pomenutom. Ь) 1 Got Proslo vreme glagola get (. broj 1. mora upotreblti pred nazivima muziCkih instrumenata: she plays the guitar. ali zasad svaka od njih krije za vas ро jednu ili dve "klopke'·. 11. 2. 2.

"kod". по б. Zove se Herou. Ја radim u Londonu. Dejli Vejla". Najvatnije је da ne pravtte pauze. good вfternoon {'a:ftanu:n . 8. 'sлЬа:Ь. but not She doesn't speak as (so) well as her brother. - 5. 15th LESSON . There's here. OВJA$NJENJA PRONUNCIAПON 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifteenth (15th) Lesson ('fifti:ne) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petnaesta lekclja Upoznajmo Dejvlda Let's meet Davld 1 Hello (1 ). ali svakodnevne veZbe brzo te tome stati па kraj. Good night {nait) se upotreЫjava samo pri odtasku. l'm David Wllson. Ја Zivim u jednom predgradu Londona. Has she got any money? much (а lot). kao i nайе laku not. How аге you?.. ati se u engleskom upotreЫjava l:ebl:e nego kod nas. Ovde postoji jedna tuvena Skola. 1 а suburb 2 з 2 3 4 а famous school 4 Dobar dan. 1 live in of London. She has got some. lt's called Harrow.posle podne). milk.. but there's 2. work in London. Drugi pozdravi su good morning (ujutru i pre podne). (1) Hello znal:i . but 1 play the piano. З. U istom znal:enju upotreЫjava se i with.47 torty-seven ('f:):!i-sevn) forty-elght ('t:J:ti-eit) 48 Prevod: 1. 'feim~s _. Anne is twenty. Putujem (idem) па posao podzemnom Zeleznicom.zdravo". (2) Ovde u smislu . its k01:ld 'herou .. u".No. Novinar sam u redakciji . Оп Monday l'm never well.. 4. Have you got а light? 1 haven't got any matches. travel to work Ьу а journalist on (2) the 1 tube. but how old is her sister? l'm not sure.Not very well.. Nastavite da utite ро C»tvrt sata ovakoa dione . ha'Jou aim 'deivid 'wilsan . Here's some tea. - 1. There's still time.. They aren't here yet... Оо you play tennis? . ја sam Dejvid Vilson. l'm "Dally Wail" (3). good evening (uvete). Va~ engleski је silom prilika јо~ nesiguran. i medu ljudima koji se ne poznaju dobro. 7.

'stei~~n teik.4. tju:b. ја sam Dejvid Vilsoп. REЙENJA ZA.alist . svu ёetvortcu" itd.В. kao Da1ly Mail. . а/1 four itd.' he doesn't take his 5 б - Od stanice do kancelarije idem peSice.. 6 7 8 9 7 8 9 car.. izmiSijeno tme. We Ьoth (5) work in London. Flll ln the mloolng worda: 1.. Does he travel to work Ьу саг? No. uzima (putuje) podzemnu Zeleznicu. Poznajem svu trOJicu··.. Sto је. Dnevni jauk'·. .6. boue.. Da1/y Tefegraph. Ја se uvek vozim kolima. There аге five people on the tube this morning.11. We both work very hard.3. Where do you live?4. (4) То go оп foot: iCi peSice. Njegova fena је sekretarica i fivi u Herouu. itd.5. tma pet оsоЬа u podzemnoj feleznici jutros. l'm а journalist.. 15\h LESSON .2. Gde Zivi? . He's а doctor.. Mi оЬОје radimo и jednom uglednom listu. . 'deili weil.. 'd!~:n.3. Му wife's а secretary.. . mai wairs ~ sekratri. . Smith. 1 always travel Ьу саг. Ovo је gospodin Smit. he takes the tube. {5) Вoth: оЬв. What is his name? . podzemnom Zeleznicom. Моја Zena је sekretarica Mi оЬоје radimo u Londonu. . 5. On је doktor. . Ьу tuЬe ~ voziti se kotima. . Kako se (on) zove? .. оЬе. . Where does he live? .(On је) Dejv1d Vilson. Ја sam novinar. l!i '. Mi оЬоје (vrlo) naporno radimo. ima nepгavilnu mnoZinu: feet._ naravno. .DATAКA.. - . 10 11 12 Hello. 1).. alt mnogi listovi nose u naslovu rel: da1fy {dnevni). 'triC'i~l . 10 11 12 OВJMNJENJA (nastavak) skџ:l hi~.2. Foot: noga. This is Mr.. EXERCISES 1. Daily Express itd. . S nazivima prevoznih sredstava upotreЬijava se predlog Ьу: to go Ьу саг.Z:ivi u Herouu lde li na posao kolima? Ne. l'm David Wllson.afis :т fџt. We work an important 1.He's Dвvid Wllson. ne uzima kola..9. reklo Ы se 1 know а!! three. bai ka:.5.Не lives in Hвrrow. w. Gde vi fivite (gde ti fivit)? .З.~t iz hiz neim. (3) . Ј know_ them ЬOth ~ poznajem ih oЬojicu (оЬоје) .6.4. teiks .49 forty~nine ('f:>:ti-nain) fifty ('fifti) 50 5 1 go from the station to the offlce on foot (4) (N. . Dobar dап. 11.. His wife's а aecretary and she lives in Harrow. .6.

tuЬe. trein..Ze se upotreblti sa svim brojevima od dva naviAe.4_ Who are you? l'm David and l'm а journalist. 1. pred nebrojivim imenicama kao §to је traffic (saobra~j). (1) You've је kontrakcija od you have: tako imamo i l've. . 'evri.Zini ili onom koja zna~i mno. Моја Jena uvek putuje podzemnom Jeleznicom. pred imenicom u mno.. 'treflk . They live in а suburb of London called Нarrpw.. "оsоЬе". wife always travels REiENJA ZADATAКA (nastavak) 4. many se upotreЫjava za broj. are you? David and journalist.ldem (uzimam) podzemnom Zeleznicom svakog jutra. wai . sledete objaAnjenje). There is very They 1 ive in of London Harrow. .Za vikend(e). we've. 16th LESSON .4.Zinu (v.2. otuda је Ьеz ~lana.. -З.. Му wife always travels Ьу tuЬe. U tretem licu jednine he's mole Ьiti i od he is i od he has.. 5. When do you use your car? (4). lma previ~ saobraC:aja i previSe ljudi. .5. There is too much (2) traffic and there are too many people (З).. Kako (cime) idete na posao? . Where do you live? called Harrow. Zdto idete vozom? lmate kola. fifty-one ('fifti-wl\n) /та ne~to fifty-two ('fifti-tu:) 52 2 vrlo ёudno и kиhinjt. Oni live in the kitchen и predgradи а Londona zvanom Негои... take the tube а Why do you take the train? You've (1) got car. (2) U znaЬ. Kad koristite auto? . 4 5 б OВJA$NJENJA At weekends PRONUNCIATION 1. npr.Zivim u predgradu zvanom Herou.3.5. Ко ste vi? Ја se zovem Dejvid (ја sam Dejvid) i novinar sam." Ovde weekends ima neodreCSeno znatenje (odnosi se na sve. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixteenth (16th) Lesson ('siksti:ne) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sesnaesta lekclja 2 3 4 5 6 Gde vi Zivite? ... ali ako mu sledi got uvek је od has.mju . Mo. There is something very strange in the kitchen. А Ьenzin је suvise skup. We Ьoth work on an important (news)paper. tu: 'meni 'pi:pl. З. (4) Kafemo "оп Sвturdвy" ali ''at the weekend..ljudi". tu: mл~ .. two peopfe "dvoje ljudi". 1 live in 1 а euburb How do you go to work? every morning. Ьilo koje vikende). they've. (З) People ('pi:pl) zna~i . And petrol is too expensive. mnogo" mиch se upotreЫjava za koli~inu.

:~nt tu kлm.9. Ја idem tamo u subotu. iks'pensiv. lma mnogo automoblla u Londonu i prave veliku galamu (mnogo galame).5.ran. 1. She dr~nks too much coffee.4. 7.. 2.6. . . Koliko је cigareta u paklu? .11. Тоо cigarettes аге Ьаd for you. Ovaj blcikl Је suviSe skup. much traffic. . much noise. please.З. . ..5. l'm going to Paris next week. too cotfee. . Zelite li (i) vi da poc:fete Ја (doбete)? Da.4. Thanks very 1. How much is this саг? No. PreviSe galame. That's kind of you. - 5. . . RE&ENJA ZADATAКA . previSe automoblla. too many cars.З. Dosta Cesto idemo u Vindzor. There are too many people in my car .4. . it's too expensive. How many cigarettes аге in the packet? . Take something else. et wi:k'endz. That"s kind of you Thanks very much з• 16th LESSON .53 fifty-three ('fifti-8ri:) fifty-four ('fifti-f::>:) 54 7 8 9 10 11 12 We go to the country. to је suviSe skupo. . w. We go to Windsor quite often. EXERCISES 1. Uzmite ne~to drugo. Тоо many cigarettes аге bad for you. Do you want to come? Yes. . l'm going there on Saturday.З ldem u Pariz iduCe nedetje. 'petral .2. There аге many cars in London and they make much noise.. niJiz. 5. too many people. molim vas. This Ьike is too expensive.5. Flll ln the mleaing worde: 1. 1 don't know Windsor.. previSe ljudi. too people in my саг. Koliko stoje ova kola? Ne. "winza kwait ·. Many people like London very much. Тоо Тоо 7 8 9 10 11 12 ldemo u unutraSnjost. people like London very Тhеге аге 4. aim '&ouil) .2. ne poznajem Vindzor. .2. . wcn du: ju: ju:z jua ka:. PreviSe sаоЬгаСаја. She dгinks З.

w16 Jua 'bri:rkcis.. !u. okay. its cit 'fifti:n ~_:lrc:di. Right. hurry up! lt's eight fifteen already.. rait. ОВЈА$МЈЕ._ . ICt la:st.1.st cit.z ..55 fifty~five {'fifti-faiv) tifty~slx ('fifti-siks) 56 Seventeenth {17th) Lesson ('seventi: n8) 1 2 4 5 6 З Sedamnaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 1 8 9 sati је tvoj voz? . Dejvide.. .6.. onda poZuri! VeC је osam i petnaest. Do vi.satuvaj mir" (2) lnternacionalni izraz .lt's twenty past eight. Goodbye! lt's now twenty-flve past eight. 10 11 PRONUNCIAТION 1. 'twcnti pa. Cujem te.pro!li".. . 7 8 9 Oklly (2)..2.Cas traje tetгdeset m1nuta. . 1 can hear you. ou"kci.25.enja' Рв u koliko What time is your train? At eight thirty (N... .. l'm off. you're late.8. aim 'rcdi. . (5) Uz nazive delova tela upotreЫJaVa se 1prisvoJna zamen1ca . Na engleskom se piAe ili u vidu slova О. U redu! Ne uzbu6uj se. David is at the station. Ovaj pridev ne treba brkati s glagolom to Jast. wcl 'hAri лр. . ostani miran". under her arm kad govorimo о . jua lcit. . uz tvoju t~nu.poslednji" i .Osam i dvadeset. .Here. U redu.3. Вуе-Ьуе (4). w~t taim iz ju~ trcin. дlrlght! Кеер (1) calm. ki. Dejvid је na stanici. 10 11 Sada је 8. ljubavi.Do vi.NЈА (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) То ke8p је l:uvati: kвер calm (zapovedni natin).4. дli. . . ICt cit 'IЯ:ti.teni.5. doslovno . .. l'm ready..At last (З)! What time is it now? . а at fast.Najzad 1 Koliko је sati? . Spreman sam. . zakasniee~ (u zaka~jenju si). 17th LESSON .. Gde su moje cipele? . love.К Ш kao jedna ret. 2). :~:l'rait.enja.lspod ruke" Се Ыti under his агт ako }е геt о mutkarcu. with your brlef-case. !aut. о n)egovorn postanku postoji ьеzьrо1 tumaЬ!nJS.. (4) Вуе-Ьуе је familijarni oЬiik od goodbye. On ima (svoje) novine pod rukom.9. Polazim. .okej" nastao: је u SA~ u proA!om veku. Don 't shout.. Dobro.Dvde."(З) Last znati . Well. Не has his paper under his (5) arm.p ka:m.U osam i trideset. .. Where are mu shoes? .. But David.. kOJI znat1 ·:traJatl The Jesson lasts forty minutвs . Ne viti."n~~· ~ona~n~ .

'pla:~tЉ:m .З.4. !'т readmg.. Kod glagota opaZanja i mi$1jenja. lt is already half past seven.13.2. Glagol to arri've (stiCi). Deset do dva {је).. On uvek stiZe na vreme... molim te po!uri Zakasni~. "lt"s never on time"'. lt 1s (now) twenty-flve past nine. Тај (6ovek) Vilson nikad ne dolazi na vreme. је pota osam. 2 OВJASIIJEIIJA PRONUNCIAТION 'hцb.. Spreman sam da idem.lt is ten to two. RE~ENJA ZADATAKA Koliko је sati? - Zakasnio sam. l:etvrt do jedanaest. "weitil).>n taim hi: sez im'pei§. - 3. What time is it? Hurry up. (6) Takozvani progresivni oЬiici gtagola щ:юtreЫjavaju se za radnju koja је u toku.5. . Trenofete wlth the help of the diagrem ln Leooon 21: (Prevedite uz pomoc dijagrama u 21.5. ful. David. 2. That man Wllson is _never on time. . . ~ 2. . ne shvЗta 18\h LESSON . 4. What time is it?. Не stands Ьecause the train is full.:and a:~nd waif. U redu. 5.2. Right. ..mi {upravo) odlazimo.. -З. kao $to su hear ili know. 12 13 14 Njegova је taSna na peronu i on Ceka voz od 8. its 'neV<J . "Nikad ne polazi na vreme". Vet.:ant)i. Не arrtveo at the ltetion at twenty past nine. 'tra:v.5. . please hurry up.Э). 4. he says impatiently. Sada је devet i 25. . lt is (now) а quarter to eleven . You're late. 1 2 On the train. l'm late. .(1) Posle glagola kretan]З ob•tno dotaz• predlog to (osim u 1zrazu to go home. kome prethodi oЫik glagola to Ье u odgovarajuCem licu i vremenu.4. aim <Jf. lekciji): . On sti!e na stanicu u devet 1 dvadeset.. OВJASNJEIIJA (nastavak) EXERCISES 1.:a\ ..З. bai bai lлv. ја polazim.l'm off. l'm off. ri:dz. Sada је 1.. Koliko је sati? Poi:uri.2. On stoji po~to је voz pun. .ја titam {u ovom trenutku). . . 12.l.Polazim. Tvoje (vaSe) novine su ispod stoli~ 1.6. З. Your paper is under the chair.30. we're going. Mi smo na peronu na stanici u Londonu. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighteenth (18th) Lesson ('eiti:ne) Husьand and wlle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamnaesta lekcija 1 Mui i i:ena U vozu. . u osam sati. at e1ght o"ctock.iCi kuCi). Dejvid Cita (svoje) novine. Не always amves on time. David reads his paper. "peip<J 'лnd<J hiz a:m. . kai:e on nestrpljivo.57 fifty-seven ('fifti-sevn) tifty-elght ('tifti-eit) 58 12 13 14 His Ьriel-case is on the platform and he is walting (6) for the eight thlrty train (N.11. Dejv\de. medutim.. .. hi: sta:~ndz Ьi'k<~:z .6. ovaj оЫ1k se ne upotreЫjava. Sastoje se od participa sa zavrietkom "ing". l'm ready to go. We аге on а pletform in а stetion in London.

kroz predvorj8 i uzimaju lift do PIVOQ sprata. w:. w. Љ:6 ~. so he walks qulckly. ТrеЬв јој osam minuta da stigne do svoje kancelarije. 9 9 10 11 10 11 12 13 12 13 ~~~~: .. They cross the hall and take the lift to the fjrst floor. _ 2. . 'siti. (napustiti. There are too many people оп the train. . "evri dei: . Не haln't much time. tako (da) ona uvek hoda (jde реАјоа). .12.З. otiCi). On odlazi do svog pisaeeg stola ј seda. Не is оп time. S. Оп nema mnogo vremena. . .10.. i on ima deset minuta da hoda do kancelarije.:Jr:s 'kwtlr:!i. k~'mjuta_z.• .4. 'wa:kig. Jma previйe ljudi u \IOZU. . .• fa:m. natn :~'kiDk .tants tu wa:k ~a:k.iz desk: en.. 'sekratri .'· d!oun 'WМiz: 3.. Не goes to his desk and sits down. Njegova zena D!oun pere posu6e ј napu~ta kucu u deset do devet. - lt :'iZ б<t haus. Njena kanoalarjja је sasvjm Ыjzu. At nine o'clock. Her office is quite near. . Oni protaze. ~tlaz DCnd ~ lr:aun. оЬа (bratna druga) Vilson rade. рв ona stoji.. od llve (liveti). Не takes the lift to the fourth floor. ~ 13..51 fifty-nine ('fifti-nain) el:wty ('slkS11) 60 з 4 5 6 7 8 People that travel to work every day are called "commuters". 'k(. . a'raivz. On је (stjgao) na vreme. 'w1lsanz а. tako (da) hoda brza. . ~~:ouz tu h. u devet satj.7 З 4 5 6 7 8 Ljudi koji putuju па posao svakog dana zavu se "commuters''. kwait nia. s kratkim 1... OВJASNJENJA (nastavak) se kao glagol kretanja. . On prolazj kroz Sjtj ј stj2e u svoju kancelarjju. "he arrives ln London" о# (2) Razlikujte . The journey takes twenty mlnutes and he has ten mlnutes to walk to the oflice. Не crosses the Clty and arrlves at (1) his office. She is а secretary in an accountants firm.d sits daun. Ova vefьa је pпl16no 18th LESSON . both the Wllsons are working.:ks. Putovanje traje (uzima) dvadeset minuta. ра zato imamo "he arri\186 al his oHice".(i. lt takes her eight mlnutes to arrive at her office. .4.. so she stands. Оп uzima lift do ~evrtog sprata.з.•. The journey to my Reti!NJA ZADATAI<A 1._• . Th1s exercise is quite lnterestiпg.. so she always walks. -:. Ona је sekretarjca u jednoj knjjgavodstvenoj firmj.2. ба 'dta:ni tciks 'twcnti 'minits . sou h~. sa dugim i.8. . EXERCISES 1. ostaviti. . His wife Joan washes the dlshes and leaves (2) the house at ten to nine. .)iiz: .

office is .(1) Obratite pal:nju da glagol to do sluZi sam sebl kao pomo6ni pri gradenju upitnog oЬiika: What do yov do?. - 5. e'baut .4.6. .а in the tra1n but is seat З Моја kaпcetarija је Му zanimljiva. Molim te. Оп stife и kancelariju Не 6.zatvoriti (klouz). . 2.3. w"t dлz 'deivid du: . Оп stoji и vozu ali nje{Jova taAna је Не pod s«йStem. What does Dвvid leвson 2 з 2 з do (1) on the train? Does he sit down? OIIJASNJENJA .~ta on radi" (2) Razlikujte Ьezvueni izgovor u close . . 4. PRONUNCIAТION 1.m.5. near my ************************************** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. Ја uvek putujem aviooom. Му office is qulte near my house. hau 191h LESSON .2. . . Zakasnit:emo sasvim Ыizu moje kuCe. Commuters are people that take the train every day_ . 'a:n~' бi:z 'kwest. Devetnaesta lekcija 1 Odgovorite na ova pitanja о 18.~ta radite? What dotJs he do?.Ыizu (klous) od zvut:nog izgovora u glagolu to close . ~tvrtog sprsf8. "Commuters" su ljudi kojl putuju vozom svakog dana. the fourth PutovanJв traJВ ssmo d"oJsdeser minuta only twenty minutes arrives the office and the lift The . Sta Dejvid radi u vozu? Da li sedi? Nineteenth {19th) Lesson (' nainti: ne) 1 Answer 1hese ques1ions about elghteen. We're lateFlll ln lhe mlaalng wordo: 1. . Putovanje do mo1e kancelaпje traje deset minuta. 5. - 2. bгiefcase A&IE. The journey only takes twenty minutes . 1always travel Ьу plane. ..NJA ZADATAКA (nastaval<) . Please wash the dtshes and hurry up.61 sixty-one ('siksti-wлn) sixty-two ('siksti-tu:) 62 oflice takes ten mlnutes. i uzima Hft do 5. . .4. Не arriveз at the office and tekes the l1ft to the fourth floor. lekciji. opвri posUC:Se 1 pofur1. 1... Commuters people take thв train day. Не stands in the train but his briefcase is under а seat. .5.

. . 'diSii.63 sixty-three ('siksti-8ri:) sixty-tour ('8ikstH:::r·) 64 4 What аге commuteгs? 4 ~ta su .С\.2. EXERCISES 1.. . OiJ:.DATAКA 1 Molim te. How far from here is your otfice? Flll ln the mlnlng worcla: 1. . Radnja (se) zatvara u ~est sati. Polur1te. 12 13 14 Njena kancelarija је Ыizu kuce. . the shops close very early. wai. The church is close to the shops. Please sit down. klous. No. Molim vas sedite. Kol1ko Је d81eko odavde vaAa kancelarija? The 2. То аге nije daleko.li. - pri'fa:. Molete tamo otiCi pe$ice.8. . rad~Je ве z~tvaraJU vrlo_ ran?.. . _ 4. Predaleko је da м lde pe§. Crkv8 је ~lizu radnji Mo!ete donde itl peAice. Ыizu је.J"raiv.em? U koliko sati ona napuMa kucu? Је li njena kancelarija Ыizu ili daleko? What does his wife do with the dlshes? What time does she leave the house? ls hег 10 11 office nеаг nеаг of far? the house. it is close.2.4. . - . . Нег office is The shop closes (2) at six o'clock. Please answer the telephone. You can walk there. odgovori (javi se) na tel~on... 'dЬ:ni. Take а taxi. .ice. Rsdnje su suvi~ dateko od crkve. . lt's not You go there 191h LESSON . 6. nia а: Ја:. . hllus .12.З.?.14. lt is too far to walk.3. Wil:k 'kwik. 1 pгeler to stand. Ne.13. REIENJA V. commuters"? оп 5 6 7 How long does the journey take? Does he walk qulckly? Why? On what flooг is his office? Does he aгrlve 5 Koliko traje putovanje? Da 11 hoda brzo? Za!ito? па 6 7 Na kom spratu је njegova kancelarija? 8 g Da li stife vreme? 8 9 10 11 12 13 14 IЩI on time? $ta njegova fena radi s posu<. .9.Ј Ьр 'klouziz.. Uzm•te tak81.. Hurry up. . viSe voJim da stojim.5.5. . too from the church. 11.

Н Cilim. .ki~ w_. NelghЬour.pat sOt: . .NJA ZADATAКA (nasta'olak) 4. The shops close at fi'ole o'c!ock.. The shops are too fиr from the church. to је lepo.4. mai sAnz а 'd:. prvu PRONUNCIATION 3.65 81Xty-tive ('siksti-faiv) aixty-alx ('siksti-зiks) 66 З. sir? Неге аге some Ьeautiful carpets How much is that 11111е one? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Кind zna~i vrsta. . You can go taxi.. . autobusom 1/i peSice. gospodine? Evo nekoliko divnih Ciliје (4) 8 -.(2) One se upotreЫjava da zameni imenicu u jednini (kao u primeru 8: little one=linle carpet) а ones za imenlcu u mnofini: Turkish ones =Тurkish cigвrettes. kakve telite? З -.Му son's а doc:tor of philosophy.tSt.Hvala. good. Maiete otiCi tamo taksijem. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twentieth (20th) Lesson ('twenti:Q) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeseta lekclja 1 -.9 raal ora enlat .7.1i. . је (to) bolest 5 6 Dobar posao 7 - Zelite mova. k. ... lt's not far. Ali po!un'te. 'alnas. turske.~e se zatvarajl1 и pet sati 5.Flfty pence (3). tj. But hurry up. Koliko 5 6 је to? је Pedeset penija. mzs'nifasant .kta ~v fi"l~ ~~. "kakav" izgovara i pridev kind. Thank you. . . . the house at RE$E. ou 'ta. You can go there оп foot. ri'dikjaot~.~· 'fift! pens. sir. m~ik mi: lekciju).. . Kakva Majka. Ьу bus or on foot.S. bus or foot. 4 -.$. 20th LESSON . neaba · .шz.• 'bju:tiЉI "ka·pats ..{) ima sto penija (skraCenica р). What kind of lllness is "philosophy"? А ьargaln lzvolite.Мој sin Sused (susetka).. mol1m vas doktor filozofije. . But The shops at five . 'ka.lmate li cigareta? 2 -. gospodine. please. {3) Pвncs је mno.Zina od penny.2. .3. 'mлОа. Ona nspuSts kuCu She и deset do devet. .Po§to onaj mali? 1 8 Do you want а carpet.5. Turkish ones (2). filozofija"? О. . molim vas - 4 Have you got any cigarettes? Yes. 6.ti. 1. Dandnja engleska funta (simЬol.koja vrsta". please. .Da... Jednako ве what kind doslovno . She teaves the house at ten to nine.Oh. . Mother.Here you are. How much is that? . You can go there Ьу taxi.О. . .. . what kind (1) do you want? Oh.10. koji znati "ljuЬвzan" (v. Radn.

.5. slr? . sir.3.5. . . неw you got any new care thia week? .4.apsolutrю".2.S је. ne.87 siXty-seven ('sik5ti-sevп) eixty-elght {'siksti-eit) 68 9 10 11 12 13 - lt is а real Oriental cerpet. Oh по. . How much ia that.А ВARG. they аге much too dear. and it's not too expensive.4. i n88u euviie ekupa. it's yours. Ovo mi se svida: hoCu jedan od onih malih. i nijedan peni viie. lt 1s magnlficenl. 'Ьe:gin) znati "dQЬ8r posao" ili "joftina kupovino". Oh. cenjkati mџch EXERCISES (5) lspred 100 u znatenju . What? Flfty pence for this real Turkish carpet? Well.. but they much too for 1. motda? . 1 want а пеw car. ае cars 4 Da. ponudite vi neito (naCinite mi ponudu).kudikamo".4. sir? What 3 lmate li novih automoblla ove nedelje? you got пеw REAENJA ZADATAКA week? 1. perhape? . l:>ta? Pedeset penija za ovaj pravl tursk1 cilim? Dobro. . . Koje!lta (sm~no)' То је apsolutno preskupo. - 13.щ '01fa. . Yes. t<akVa kolв felite'?. goepodine. Ьut th8y are much too deвr tor you.:. 5. gospodine? of carpet . Kak. Ridlculousl That's much too (5) dear. we've got you.aeanje - 1. One of these. - 9101112- 13- pravi orijentalnl cilim.. То је :. sir.and а good one. рсщ . Dobro. .i to Clobra.gs_ Svidaju mi ova. Flfty pence. you . imamo neke.2. Well. Veli~anstven Stoji pedeset funti. What kincl of carpet do you want. Уее. је. it: 1 2.sшiie" . ona su kudikamo preskupa. Pedeset penija. .з. Prf иёвпји Clr. gospodine. and not one penny more. ...I~PuENJA (naslavak) (4) Вllrgвin (izg. make me on otfer. it11 j:):z.2. 12. liike this one..вv ~Шт г-. uzmite ga. Kol1ko to stoji. v. . . Ffll ln llle mllllng wordl: 1.A~ 7~- one of those liNie . lt costs 1\fty pounds.5. Но6u nova kola. 1<во po. pleue? lt costs thlrty-1w0 pounds and twllnty-three pence. OII. Jednв od ovih.----·---"-·-. glagol to Ьlrgвin znati "pogadati se. . Otxstfte psmju ns ро/оЬiј 20th LESSON nsgl§snog sloga.. take it. we've got some. slu!i зе". What kind of car do you want? . 1 lik8 it: 1want one of those little ones.. is that.. . rrюlim vss? Stoji Э2 funte i 23 penija. 'pcni m. please? lt pounds and pence.jte nsglas irlld god rnoLe/e.З. ali su sigurno preskupi za v.ielite.

br. stopalo. 2. ра tako i toot (fut) . dvadeset pro~lo jedan" (jedan i dvadeset). а od podne do ponoci p.55). (pi: em. Ne upotreЫjavaju se brojevi sati veCi od 12.eime se о па bavi? ~ta јој је zanimanje? Wћat is she dolng7. (Zar) vec? Polazim. Оп putuje do Londona podzemnom Zeleznicom ali do svoje kanoalarije ide pe~ice.na engteokl (pismeno prilikom ponavljanja): 1. skra6enica a.. 1 i 2. 5.30 1li pola pet.::en) . children ('l:ildren). 1: 20. З. twenty past one.naporno radim u ovom trenutku. tooth (tu:G) . 4. б. З. Оп ima (svoju) tasnu u ruci. Zatvaraju se u pola ~1. mora naznal:iti da li se misli npr. 2. lma previ~ automoblla i previSe saobraCaja. woman ('wuman) Zena. teeth (ti:G). 4. Uporedi: 1 woгk in a. 2. 5. Као i kod nas. child (l:aild). mnozina feet (fi:l)..m. Кakva kola felite? Brza. ali pofurite. 5. od latinskog post meridiem). eight fifty-tive i sl. women ('wimвn).tnljima su: man (m . Za uoЫ~jenu ili vi~e puta ponavljanu radnju upotreЫjava se oЬi~ni prezent.lma desetak imenica koje nepravilno grade mnotinu. od latinskog ante meridiem). lsto i za polovine sata: half past tour је nase 4. Koliko је sati? Osam i dvadeset Ue). br. Whs/ does she do? . U pisanju se dodaje. br. tour tћirty. (izg. f'm working hsrd at the moment .ina men (mеп). tive to nlne pet do devet . 17. 1. 6.. ei em. broj 1. DоЬ8 dana: TD twenty to а e~ght PAST twenty-five past tr1 1 dvadeset thГfJe dvadeset do osam pet quarter to six Cetvrt do Sest 9 а quartet past efeven jedanaest i Cetvrt . naroeito u zvanitnom ophoбenju.noga.m. doslovno . 18. а za radnju u trenutku govora progresivni.n office . 21st LESSON . za kaie se past.dete. Мебu najva. mпoZ.ја radim u kancelarijl. za vreme od ponoc1 do podne. Foot ..&9 sixty-nine ('зiksti-nain) seventy ('sevnti) 70 ТWenty-first (21st) Lesson Dvadeset prva lekclla 3. stoga se u govoru.l:ovek. br.~ta ona (trenutno) radi? ('twenti fe:st) REVISION AND NOTES Ponovo pro61tajte ob)aiin)en)a: lekcija 15. па pet do devet ujutru ili uveCe (n~ 20. P r e .zub. npr. br. ako је potrebno. moZe se reC:i naprosto one twenty. Не travels to London Ьу tuЬe but hг goes to his officг оп foot. $ta oni rade? Cekaju voz. 7. 16. Prevod: 1.оо-· punog sata se kai:e 6 tsn p8St foџr OOtiri i dese1 m~nute posle punog sata to. 1 i 2: 19. Jesu li OJdnje Ыizu? Jesu.

Не has {he ·s gor) his bгietcase in his hand. 7. there is always too llttle time and too much to do. Тhвгв аге too твпу cвrs and too much traШc. Twenty-second (22nd) Lesson ('twenti 'sekand) 1 2 З 4 5 1 2 3 4 5 6 At the w&ekend...uali.. и nag~n. 21st LESSON .. U parkovima mo1ete da se ~tate Ыlо gde (osim ро jezerima).. What аге they doing? Тhеу"ге waiting fог rhe train . U nedelju је sve zatvoreno asim Ьioskopa i malo(brojnih) radnji..о}а '"'"""1· (gtsss) а твпу U1 PRONUNCIAТION znati mnofinu.ma gde. the shops пеаг (close)? Yes (they аге).1. . ln the parks. somewhete . pa:ks. . you can walk anywhere (З) (except on the lakes). bur They close ar half past five.IAЙ-NJA (1) Po§to people ima zna6enje mnotine (ljudi). wi:'kcnd . 'ju:f.9. 5. Few people (1) leave London. people usually do not work.:k 'eniwa . 6 Preka vikenda ljudi oblCno ne rade. but many go to the parks. w:. i glagol је u mno2in: $ (2) Znamo (ћosi'/J а ne ve6 da much ide uz imenicu u jednini onu u mnolini (pвrks) ili К. . On Sunday. Malo ljudi napu5ta London. в: 'simpli razlikujemo Httfe time (malo vremena) i few parks. Jeiks. 'Oiat~.3. ..5.4. 'p:~pj:~la . m~z 1. Аге huгry up. weekend nagfasak је па "end". . З. 4. . '01:lsou .2. At the weekend. OII. . 6. w~ 'mllttiz. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vi ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset druga lekcija slog. Whdt time is it? lt's twenty past eight (eight twenty) Already? l"m off. . . malo lj udi).7. Slitno tome. fju:. . There аге many parks in London and there is much grass (2). Za vikend uvek ima premalo vremena i previSe da s~.71 •eventy-one t'sevnti-wлn) aeventy-two ('sevnti-tu:) 72 2. . an 'S<\ndi 'evritlio iz klouzd ik'&ept <ћ ·sш~ . few people (malo parkovв.. everythlrig is closed except the cinemas and а few shops. lma mnogo parkova u Londonu i (ima) mnogo trave. {3) Anywhete . ali mnogi 1du u parкove. 'futЬa:l . radi. Whar kmd of саг do you want? А fast one. a:ra:s.negde. mats ds и t~kstu типа (crna) siova oznat!avaju naglaAeni џ nulovims lвkcija је оЬтиtо: obltna s/OWJ poJuuuju da је slog npt. ьно gde. . .

:tk'toul». Mo. in OctoЬer.:):) 74 7 в 9 10 Football is very popular and mвny people go and watch mвtches on Sвturday. ...11. ёetvrtak. 'fraidi. -З. 1 can see him through the·wlndow. fmsmo vrfo mafo vremena· koncert po~inJВ ta~no и osвm. Monday. You can elso go to the cinema or the lheatre. Ьеk. many shops close on Wednesday afternoon. 'tju:zdi. Sunday. sreda.. Оп Seturday. Wednesday.. utorak. but on Monday.4. 'h:zdi.5. .4. ali u ponedeljak. Jjudi ide и trgoWne ~ sи zstvorene. . Sвturday. at the weekвnd. . or slmply walk through the streets. 7 8 9 10 11 Fudbal је veoma popularan i mnogi ljudi idu da gledaju utakmice subotom. 'мndi. 1ii naprosto da se Setate kroz ulice. . U Engleskoj.73 seventy-three ('эevnti-Qr~:) seventy-four ('sevnti-f. ..- 1.IA ZADATAКA 1. vrecate se na posao. 12 U subotu (subotom). ------- Flll ln the mlaalng worda: Nвdeljom та/о Sunday. 22nCI LESSON . mnoge radnje se zatvaraju sredom ро podne We've very time: the concert tJegins . ~~ '""ll'-'E Gof. ponedeljak. 'mлndi . petak. Frtday. That is why there is llttle noise. Тhursday. . 'dt~i. except Peter who is а journalist. subota.10.3. you go back to work.5. osim Pitera koji је novinar. 12 wa:k 8ru: 6о stri:ls. Everyone here is а doctor. . Vidim ga Kroz prozor. Tuesday. Zвto(doslovno: tojezdto) lma malo galame. There аге very few people at the match. u oktobru. Svi su ovde lekari (svako ovde )8 lekar).. eight exactly. REIIEN.2. people go the shops they 2. V~Y Jrm: EXERCISES ~ 1 1'6-<f: . lmв vrlo malo ljudl na utвkmici. 'Wf!IUdi. ln England.fete takot1e otici u bioskop ili pozoriste.2.11.. preko v1kenda. Nedelja. 'mAndi.

pedвstrians. we eight is traffic and 4. 'mAmi •.. mei. щюzoravaju na nju.75 seventy-tlve ('sevnti-faiv) aeventy-alx ('sevnti-sik. Му Ьirthday RSIENJA ZADA'JAКA (nastavak) о1 OctoЬer. nas је osmoro za stolom. 11. tew people go to the shops Ьесаuве they're closecl. . Sviбa li vam se ovaj? Vrlo је detaljan. There cakes. may 1 have some sweets? Of course.~(oun. kao u ovom гazgovoru. ptease. Do you like this one? lt's very detalled. /та та/о моЬгаСа/8 tаЫе. Мој rodendan )8 28. t want а map of London. Yes. . molim vas. on а Thur8day. can 1 have some sweets (1 )? You can.s) 76 3. There is little traffic and fвw pedsstriвnв . but you may (2) not. dOSIO\Ino .4. (2) Msy (smati) је defektan glagol kao i can (moti). . 4. mogu ti da dobljem malo slatkisa? Мо!еА. taj је doьar. How much is it? Well. lzraz hв/р yourн/f. s swвet winв: slatko vino.2. upotreЬijava se u zna6enju "poolu!i(te) se". 5. ai end (3) Zamenice sa zavrtetkom "self" imaju povratno znatenje ili znatenje ndeg •. ра ih roditelji ili vaвpitaei. ko§te dvadвset penija. Deca testo nisu svesna razlike izmedu csn i m.. ali ne smeA. .6. ki»StS 'twenti pens. swi:t1. 5 6 7 8 9 Can 1 help you? Yes.9. We'w got very litde time: the oonoert Ьegins at eight exactly. Koliko ko§ta? Ра . is the • 1. duso.8.ty. 1) 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset treea lekclja lzvollte? 1 2 3 - 2 3 4 - Mummy.pomozi{te) sеЬе". Као imenica. -.10. 7. Нedoes ifhimэвlf-On to sam radi). ali mogu vam ga dati (mo!ete ga doЫti) za petnaest penija.Мkа.sAm'' (npr. dear. Тhere ' та/о "... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-third (23rd) Lesson ('twenti Ba:d) Can 1 help you? (N. oktoЬra.3: Тhere are too few cakee: we are eight et table. On Sunday.. di'teild. Da. but you can have it for flfteen pence. ра se upitni i odi'Eifni oЫik oЬrazuju Ьеz do. . fain. help youraelf (3). и C8tvrt8k. that's fine. /та suvi*J аге та/о ko/808. Oh' Mummy. Ho6u plan Londona.2. OВJA8NJENJA Sweet zna~i sladak. it costs twenty pence. mep. smem li da dobljem malo slatkisa? Naravno. Му blrthday is the twenty-eight of OctoЬer.8atkiti. SWNts . .5. posluti se. (1) PRONUNCIATION 1. faind а 'tel. lzvolite? (Mogu li vam pomo~i?) Da. help j~:'self. 23rd LESSON . 4 5 6 7 8 9 - Mama. А! Mama.

Smem /i 1. 1. that's flne. Мау we leave at 11ven o'clock?. watch dв vas pitaт? 1. Trenalall theae exprelllonв (Prevedite ove izraze): troens'leit ~i:z iks'pre!lenz 6.3.. No. Mo!ete d8 odete u devet sati kao i svi ostali (svako). Ne.3. Can you tell me the time? Му watch doesn 't work.. 23rd LESSON . . 1 ask you somethlng? .5.5.. RESENJA з. .3. .4.taжtli.! poluim (odoh se.Of course. . Не goes home at the end of the day. This redio doeвn't work. lt's exвctly two o'clock. r. Ovaj radio ne radi.77 aeventy-aeven ('sevnti-sevn) aeventy-elght ('sevnti-eit) 78 10 11 12 1З 14 av ~ Where can 1 find а telephone? You can find one at the end of the street. EXERCISES take а cake? ... ils i&'z. Help yourself. 'м. Мау 10 11 - Gde mogu da nadem teleton? Naci cete jedan па kraju ulice. . l'm 2.5. Мау 1 ask you? . - you? Неlр yourself. l'm off. ne smete.4. On ide ku(:i krajem dane.2. Мој Му ZADATAКA sat ne rвdi. l'm 1 can't help you. PosluЦte} 01 Ја . 1. - ]0. Smem li da uzmem ko!a6? . .tri:t. . you may not. wDt. NaraWJo! таспо osam sati. Му watch doesn't work. Yes. tcl .k ju: - 13.2. аоrгу.2. a:r. Мау 1 5. 4.6. . You can leave at nine o'clock like everyone. fao mi је. Eight o'clock ја).11. Svakako. Certainly.mОЦ].Naravno Posluli se. .Of course. to је doЬro. 4.6. Smemo li da odemo u sedam sati? . .ck. 'lil.t!i tu: a'kliJk. -ne mogu vam pomo6i. 12 13 14 - Smem li nе!Мо da vas pitam? .o је sati? Мој sat ne radi. Ot coursel Eight o'clock exactly. Ta~no је dva sata.6. Ds.Naravno Mo!ete li mi reCi kolik.

О.n'lлki. 12 13 OlloiA8NJENJA Wо/СОМ9 (od we/1 i come) znaei .t. maind 1fa1 smou~.tel. kould .79 aeventy-nine ('sevnti-'nain) eighty ('eiti) 80 Twenty-fourth (24th) Lesson ('twenti Dvadeset Cetvrta lekdja Neieljen razgovor 1 2З f:>: е) An unwelcome (1) conversatlon 1 Excuae me. . hvala.. ha: ha. . 2). t:mv:a'seile. 1 prefer talking (3). mogu li da sadnem? Samo izvolite (molim vas ueinite to). sir.... gospodine.. hot . 1 do.12. vi imate novine. Viie volim da pricam. you hear. . to је Ьоlје! Ја se zovem Brajan Selers.:~n '~mouklu kiiOI'pa:tm:xtt. vrlo zanimljivo.О..Mnogo hvala..:kio. 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 Oprostite.Oh! goodЬye. Ah. Do you work in London too? Yes. 'l~tarntil]. дh.SJjte glas drugog govornika. На. "ri:diiJ .. . nemio".. vidim. Pokulajte gв imitirste. Da li i vi radite u Londonu? . You·re welcome ("vi ste dobrodo§li") upotreЫjava se u SAD u smislu . thank you.Hladno mi је.7.da li vam smeta? imate li neito protiv7 Drugo znaCenje glagola mind је ..neoreton. da li vam smeta ako pullim? . дrе you cold too? . Ovo је kupe za nepuмee. ameta mi! . ha! . you have а paper. ја radim u Londonu.lan scЬz . . he's hot: he's unlucky. mai neimz .13... u odgovoru па zahvaljivanje.ati pa!nju".. ha:.Ьra.6. Da li vam smeta ako puilim? Pazi(te) na glavu. (З) OЫici па ·ing moou Ьiti i glagolske imenice.lzvolite cigaretu. He's cold. .Oh! Do viaenja. . on nema sreee. tвlklng .Thanks vary much. do you mind (2) if 1 smoke? . Do you mind if 1 smoke? Mind your head. Yes. ьaksuz.Radlm.paziti".No. very lnteresting. . This is а non-amoking compartment. stoga unwelcome znal:i .No. (nego) eujete. No. . . Lucky srotan (koji ima sreto). 1 don't like reading. "oЬrвt. . 2 з 4 - Oh. Oh. . Smoking 11) is dsngerous PRONUNCIAПON Pu6enje је opasno. nema na Ьemu". Ја ne volim eitanje. иnluclry . . 1 do! l'm cold. ma1nd JU:I hed. . 24th LESSON .n'w~\t:иn da Ako imвts snimke.titanje.8.9. Је li i vama hladno? .. 't.Da..ne. . . njemu је vrucina.govorenje. Oh.Ne.Nije.. Prefiks џn-fma negativno znatenje. Njemu је hladno. Have а cigarette. 1 work in London... ha.Yes. 1 see. n.Da. a1m kould. .ID.. На! ha! ha! GoodЬye.Do vidanja. <~.dobrodotao··.en. . No spifting - zaЬranjeno (doslovno: nlkakvo) pljuvanje. ikl'kju:z mi:.3.Ne.-. ~ A. l"m not (N..(2) Оо уои mind'?. 4 Yes. pвlfjivo sii.а: бets 'ЬеЬ. may 1 sit down? Please do. pri~nje.Da. that's Ьetter! Му name's Brlan Sellers. . sltene naSima na -nje: rвsding .О.

- Ј.evening.to -. Dвvid is tвlking to а tall (1 ). meni је 4. You're Ја ne mogu da idem veteras.81 eighty-one ('eiti-w I'IП) elghty-two ('ettl-tu:) 82 EXERCISES 1. -. . hvвla.Have -.ta protiv da povedem va$u tenu na koncert?. Za visok u smislu "daleko od 25th LESSON ..ТION ОЈ ~'lait k<JПVOJ'sc:i!l~п. Ona ne voli ~itanje.5. ****************••···················· Twenty-flfth (25th) Lesson ('twenti fifB) А pollte conversatlon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset peta lekclja UCtlv rezgovor Dejvid i njegova Zena su na jednom prijemu."~:ltiiJ tu ~ t~:l вud 'luk:irз . Smem !i da zstvorim prozor? Мојој feni је hladno. privlaCnom fenom. Come in. OВJAINJENJA 1 Dвvid and his wife аге at а pвrty. Nemate ni!. ~ 3. Mogu li da zatvorim prozor?. 5. LIOite. Ја ne f:elim da idem. Ја Come something drink.2. zgradama i slitno. 1don't want to go.welcom4f. Vi ste uvek (doslovno najvi~} dobrodoAii plvo_ Ne. RE8ENJA ZADATAКA hladno. Do you mind if 1take your wife to the concert?. -.(1) Tslf је visok u smislu .4. Uzmite ~to zs pite. 1 close the window? wife cold. You are 1. Smetв ti vam ako р~.4.No.з. PRONUNCIA.rвading - Му ·. Vi imate sreCe. опа viSe voli da priaJ She like she prefers 1. 1don't drink.5. wair . Ексuае me. Uzmite: ne pijem.can"t.is. "ра :ti "t.Do -..· talking. in -. thanks. doesn't. samo 17\lollte.4_ Ne.Э. kada se go\lori о ljudskim bl6ima. lzvinite. . l'm cold.2 Have а ьеег. drv~u. please do. lucky. Мау-. good-looking woman. З Udite. Мау 1 close the wlndow? .mind..2. Vi ste dobrodo#fl.5. No.т? you if 1 smoke? 2. go this Flll ln the mlaвlng worda: 1. Dejvid razgovara s jednom visokom. You are most welcome.duga~k".

10. how lnteresting. lnformstion se uvek upotreЬijava u jednini.mora6u da .Utim engleski. 1 work on the "Daily Wail".Oh dear..9. Have we got any? course we have people like Don't Ье sllly (2). And во оп· i tako dalje. 4 5 6 7 8 - dan. f hsd ьettsr . l'm learning What аге you doing? English. .. 1 had Ьetter go (5). . a'baut ."-three ('elti-Qri) eighty-four (eltl-f:):) 84 2 з Hello. ili l'd ьetter . О. 'aili.. my wife's looking at me.е protitam kad bude gotova? . Ali treba (oduzima ml) !f1nogo vremena јег se podaci tesko nalaze. .S. 'o:h.. l'm an author. Dejvide? ---: Ја sam novinar. lzraz don't ье silly.4.14.n prais. houp tu feind1 su:n. Mogu li da . ја sam pisac. l'm wrlting а Ьооk aЬout Brltish palnteгs.Dejli Vejlu". Radim u .. Terner i tako dalje. Bolje da idem. Silly је . 13 14 - With 12 -. avion i slitno) upotreЬijava se pridev high [hai).. "!ju:z. 11.6. Tajms"? Ne.. . 'raitiџ а buk· a'Ьaut 'Ьritii 'peint:n:. ali se nadam da cu (lo) uskoro promeniti.Oh. rait Га: tь taimz. But it's taking а long time because the information (4) is dlfficult to find. Pi8ete li za . . Zar ih uopйte imamo? - 9 10 11 12 - ~ta to govorite! Naravno da imamo.luckaSt"·. Do you write for the "Times"? No. 'du :il) .1. bl'ko:z &i info'mci· ~n iz 'difik~lt tu faind.Ја sam pisac. ..11. Price.. "la!av". ја se zovem Dejv1d Vilson. What do you do. moja fena gleda u mene.. (3) (4) (5) zemlte" (visoka tavanica. 13 14 What do you do? - l'm an author.:nil) 'i!)IШ. znali otprilike "ne prratite kojeita".. .Sa ConstaЫe. . . Uh.8...Oh.Ја sam Sjuzan Prajs. kako {је to) zanimljivo..7.83 вight. koji nije uvredljiv. ljude kao KonsteЬI. but 1 hope to change soon.. David? - l'm Susan 2 З l'm а Journalist. my name's David Wllson. wi6 'pleb. ". Мау 1 read it when it's flnished? pleasure. 4 Oh. znati "Ьоlје Ы Ыlо da . waifl 'lukit) •. And what aЬout you? . . 'finilt. Sta radite (time se bavite)? . rnai neimz .• 'Ьеtа IOU. Sta radite (u ovom trenutku)? . zadovoljstvom. 'l:. OВJA$NJENJA [nastavak) (2) 'wuman. sa glagolom. А DоЬаг 5 6 7 8 9 10 11 vi (а sta је s vama)? .. 'konstaЬI 'ta:niJ cnd юu on. time se vi Ьavite.. . 25th LESSON . ка!е se i вtcetвra (et'set~re). Of Turner and so on (З). PiSam knjigu о britanskim slikarlma..

.. .kad оЬјвtпјвпје stigne.2. . 26th LESSON .. Flll ln 1118 mlмlng s.2 1 am not.D!ejn.Well. Је fi fepa?. 4._ 1 do.. worde: REtENJA ZADATAКA 1. sku:l wi6 'd. Ptm1te li? - Da. 'a:skil).85 eighty·five ('eiti-faiv) eighty alx ('eiti-sikз) 86 EXERCI6E6 1..Aadim )ednu ve. 1. 4. za$to uvek dalazi$ u $kolu s prljavim rukama? D!ejn. UMelj(ica).5. Putite li (и ovom trenutku)? No. Do you like ConstaЫe? - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-alxth (26th) Leaaon ('twenti siks8) 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeaet iesta lekclla 1 2 3 4 2 З Can you lend (1) me five pounds? But 1 don't know you! That's exactly why l'm asking you..Ds Grвt1a se и n8em metodu izlaJe postвpeno. miss.. No. з_ . .4. Не is drtving his car and вlnging. Sta 1о radit~? . uzeti na zajam је to Ьorrow ('b:Jrou). dв Ьi ss tf!llkoCг uЫaZile time Ato ве IJVOde deo ро dво.):ti Mafete li da mi pozajmite pet funtl? Р а ја vas ne paznajem' Upravo zato vam (ta) i tra. Каd on docSe. (pu4im). (ne ptmim). ls she good-looking? Yes. 'li. 1 am.Оа. Are you wrlting а book? .. Nemoitв se iznвnвdlti вkо neki oЬrt SIBtnвte dva ifi tri putв рrв nego ~о пвdеtв оЬјвSпјвпје za njegв. VoJite li KonsteЬ/s?- Ne . 3. Pillete li vi Do you smoke? - knj~u {aada)?. Ne.- she'is. Teacher. ..5.2. . 1 haven't got any others. . 4 5 5 PRONUNCIATION 1. lencl.. gaspac!ice.tim.Yes.Jane.4. - OIIJASNJENJA (1) То tвnd је dati na zajam. rs she reading the paper? - Yes. lakSe t:ete ga razumeti роВtо Се vam oЫik veC blti poznat. d!cin . Ves.. tell him 1 want to see him.~. You had Ьetter ask my wife. ia'zekt1i . .Оа.З On vozi svoja kola i peva.f:bu .Ра. Воlје pitajte moju Z:enu. recite mu de 1elim de ge vidim. why do you always come to school with dlrty hands? Jane.З. Are you smoking? - 3. What are you doing? -l'm doing an exercise. Citв li ons (sada) novine?.4. When he comes. 1 do not.. nemam nikakve druge..5. she is 2.

МОј sin nlkada ne ka!e hvвlв. Мој otac mв pulta dв vozlm (kotistim) njegova kOia za vikend. Му lether lets me use his car at the weekencl.З.niko. Ь.z 'w.. Јв.i drau. you sure. А 11 12 13 - PlaЗim se vode.. - Nervoznl putnlk КојеМа.tY fhвtl _ (3) Anytюcty znati isto §to i anyone. . N1kada to 10 Say: he always talks to other people. &is pis i. 2. . lsta reёenica maglв је da g lвsi i: NtJWJГ s.17 eighty-aeven ('eiti-sevn) elghty-elght ('вiti-eit) 88 At the concert 6 - Na kancertu 6 7 - 7 - This piece is а aymphony Ьу Mozan. la:ks ••.ika". ali ne tellm nikad Cla sretnem neku (jednu).13. .10. wel mis . l'm not scarecl of sharks. ја пikad пе Оп пikad пе 6itam поv1пе. .rn8i1) nlu:. iu01 jAIJ m~en. . OIIJA$NJENJA (nastavak) (2) Znamo da nije dozvoljena ctvostruka negacija: zato uz odretno don't.5. ded. draun in Gi. ljudi se п1kad пе dave u ovim vodama. ai n'pout: it it: 'u.5.9. medam.z. sti йеt.7.. пе zпаЗ da је Mocart umro (mrtav)? 8 '9 - Excuse me. that! 8 9 - lzviп1. mladicu? Naravпo da jesam.5. people never drown i n these waters.4.. Pozajmi mi svoju maramicu. ldes9181' (ikad). . . umesto мver (nikad). Na isti natin somstюdy=somtiOnв -1· neko. . Не never talks to me. . EXERCISES 1. ovej film је iako tutan. .. .z.:ws 'pes~. . . . ее ne Ьojlm ajkula.z ~ 'sirnbni Ьаi 'rnouca:t.2. Му son never says thank you. . ajkule пikad пе pu~taju пikoga da 11 12 13 - l'm scared of the water.Don't Ье allly. Don't ever (2) say 10 govori sa mпom (mеп1).. 1 suppose it is something пеw. but 1never want to meet опе.1%. . Whatl Don't you know that Mozart is dead? Ovaj komad је Mocanova simfoпlja. Аге se udavi.t. 'n..tad . Lend me your hlnclkerchief.n. . Pretpostavliam LOBJ 1е Sta! Zar to пesto novo.6. Let me help you. nervoua pasaenger Jeste li sigurпi.. nika" poAto prethodi negacija neWN'. rюЬоdу=rю one . this film is very sad. Dopustite da vam pomogt ~em. а ovde ...З. slr. 1 never read the papers. ·~~ .'k:~~ruoo:t.t.nd. the sharks never let anybody (3) drown. goepo4o. RlleNJA ZADATAКA 1. 'A6oz. tj . 261h LESSON . nemoj reCi! КaZi: оп uvek govorl (s) drugim ljudima. . dount 'ev. let 'cniЬod. . young man? Of course 1 am.11.

. sorry --.never read. ~im stud . Please close the wlndow. :J:f'redi nou. idem u krevet.. Њ. . . l'm •li ја niksd ne Citsm novine.e!a~i ia . l'm very sleepy and it's late. ·····································~ Twenty-seventh {27th) Lesson ('twenti 'sevene) Some idloma 1 Here аге some ldioms. Pldim se riba. You are very lucky to have а ch81'ming wife. never .:.swim. 'lл1r:i . ? 1 hawn't got They . tu dc1 ..~s. You are right. l'm going to Ьеd. Vi ste vrlo srecni Ја 2 з 4 imate ~rmantnu zenu.pounds .2. ~to 4 5 6 Ја U pravu ste.your.. 1 don't want to swim.any money. narol::lto ajkula.that . ·~· miu. 5 6 PRONUNCIATION 1. Ьut 1 . 2. ever .~· ~it . . . l'm scared of fish (1).u pustiti dв koristite auto и sutюtu .-~ .у fi!t a'sP. -. Nemoj nlk/Jd Don·t arive .2. . . lhe papers. REйE.pa •. twenta saka& u.5. .88 eighty-nin• ('eiti-nain) nlnety (nain'ti) 90 Flll ln lhe ml881ng worda: 1. .- OВJA$NJENJA {1) lmen1ca fiSh obltno osta. klouz tь 'windou.. my wife is cold.. .. Nв mogu v. . .S. mojoj Zeni је hladno.on Saturday. . Veoma sam sanjiv i kasno је. let . Molete П da mi pozajmite pet funti? Nвm8m novcв. 27th LESSON . We already know some of them. ali meni nije toplo. you mefive . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset sedma lekcija P088bnl lzrezl Evo nekoliko idioma (posebnih izraza). Oni nikвd 4.e nepromenjena u mnofini..on tlme. i4o mi јв.n front of . Mi ve6 znamo neke od njih. . but l'm not hot. roo. . leat.t •\"t'~id . to da ks18l prвd svojom вау mвjkomi 5. mada postoji i oblik lish8s ('litiz). mother! 1 can't you use the car 3. • twcntl flf6 • .7. . 2 з Malim vas zatvorite prozor. . ZADATAКA (nastavak) 1. ne felim da plivam. .lend . especially sharks.NJA...З.'· sl1.m 'idi~mz.. . Cen . '. ne stiiu ns vrвmв. vrlo је toplo napolju.4. it's very hot outalde.

never mind. Frвnch).11.. ·n~v~ maind .З.8.. l'm not too hot.2.. Вojim se da neCu moCi da doCSem'"). . REiENJA ZАОАТАКА 1.. niJe vaino_ . The shop is close to the farm. English. novembar.. Aprif.. avgust. The months of the year are: January. June. danas је dvadeset peti а ne dvadeset Aest1. at1 se zatvara tatno u pet 27th LESSON . . it's not 1mportant. U decembru ЈВ testo mraz (vreme ЈВ testo smrznuto). Ona se plaAi duhova а ја se plaAim mraka. You're right. the weather is often freez1ng.13..10. decembar. "ne brini se". l'm freezing.No. а pada sneg. skud ... SeptamЬer. 8 9 10 11 12 13 14 Dodite Ыizu vatre. lekciji upotreЫjava se i u izrazu 2).. ka:nt kлm . lmam vafan sastanak. im'po:~t a'pointmant . nije m1 suvi§e vru6e.С. april. . l'm afrald (2) 1 can't come. you're very cold. 'd!eniuari 'febru~ri та:~ 'eipril mei dtu:n. Meseci u godini su: januar. U pravu ste. ji~ . Come close to the fire. tj.Na ZaJost. smrzavam se. l'm not.1\ aousts . .. februar. "nije vatno".. OctoЬer. Never mind (З). (•) lmena meseci pitu se uvek velikim potetnim slovom. Mozete doci u petak (umesto toga).• 'mouiQ. d!u'lai o:101t up'temЬo K'touha nou'vem~ di'semb~. kao i imena dana u nedelji (22. 'fraidi in'sted. .5 Radnja је Ьl•zu farme.5.91 шnety-one ('nainti-wлп) ninety-two ('naintHu:) 92 7 8 9 10 11 12 13 You're wrong.. koji smo pomenuli u 24. thank you.. you're very oleepy.4. on је mrtav.Nisam. (4). DecemЬef.Ј. septembar.. mnogo vam је hladno. U tom smildu Englezi ga upotreьljavaju i kad је posredi gotova tinjenica: l'm afraid Ьв's dNd . rnлn&s . ln DecemЬer. today is the twenty-flfth and not the twenty-slxth. . (pr~medьa (3) Glagol to mind.. 1 haven't got а coat and it's snowing. EXERCISES t. .. Go to Ьеd. lekcija) i pridevi koji ozna6avaju narodnost il• jezik (npr. She's scared of ghosts and l'm afrвld of the dark. oktobar.3. You can come on Frlday instead. . (2) То Ье atrвid mo!e znafiti isto tto i to ье scared (Ьiti uplden). Na zalost ne mogu (Ьojim se da ne mogu) da dodem. .Never mind. February. but it closes at five o'clock exectly. 'fai~. 14 ОВЈА$1< IENJA (nas1avak) . · - 7 GreAite. August. Ne mogu da vas ~ujem. 'fri:r. junl. Мау. NovemЬer. . juli. veoma s1 pospan. 9. а mo!e oznaeavati i tatjenje (. mart. klous . a'freid . 1can't hear you.• kout . Hvala.4. maj. doslovno "nikad ne оЬrаСвј pafnju". July.Neka. da:k. 1 have an important appolntment.. .2.io ... Nemam kaputa. March. Nije vaino.11. ld1 (u krevet) na spavanJe.

nesreCan.lnti-9ri:) nin8ty-tour ('nainti-f~:) 94 Translete: (Prevedite:) 1. Oodife sutra. 25.. Na JaJost ne mogu ds dodem.4. Posle can i may inflnltlv guЫ rel:cu to: 1can go.3.k) 1. 4. always 6. 26. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TweQty·eighth (28th) Lesson ('twenti eitG-) REVISION дND •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset osma lekclja srece). NaSem . he is. 2. 27. br. оп је џ pravu. varati se. are. ZnaS.wrong.. З. bili ьaksuz) ad happy ('h~epi) . br.ne blti u pravu. 2 i 3. NOTES Ponovo proatejte oЬjainJen)e u lekciji 21.dark_ . Razlikujte to Ье lucky (imati 2Bth LESSON . spava mi se" adgovara englesko l'm sleepy (sanjiv sam). Zapamtite eesto upotreЬijavane izraze s glagolom to Ье. koje smo ve{: videli u tekstu: /"т hot. 1. 1 mraka. to ье unlucky (nema\1 sreee. .hladno јој је.can't corne. Mi We se pla&mo REiENJA of the ZADATAКA (nasta\la. З. You know. 1. Dгte nijг sвnjivo. Glagali csn i may ne doЬitaiu zavrnetak "s" u trecem licu jednine: he can. she may. are afraid (MI scared) . afraiO. Тi џvek 5. tufan. . 2. . to Ье wrong . . br.6. to Ье right.vruCe mi је: shв's cold. Come tomorrow greJiS (niklld nisl и praw). 24. l'm .r1ght. br. Niie vaino.93 nlnety-three cna.5. You 2 The chlld з. Never mincl.2.blti u pravu. br. 2 i 3. 4.srecan u smislu "radostan" i unhappy ('n'h~epi) . is not sle8py. уои тау talk.

he goes out to see them. 'kDii:g. he sends collegue. d:louв latps h01: 'Ь:Isiz .nz 01'gcn. ri'si:vz k~:lz .. 4 5 6 lf he can.. Не recelves calls from people who phone to 4 5 6 Ako mo!e. Оп prima pozive od ljudi koji telefoniraju da Ьi mu ponudili informacije. sam zal<asnio.. PodseCamo vas ponovo da jedno ide sa imenicom u jedn1ni. sendz::.hajde da l:itamo! Let's go.. foun tu 'Df::.JJ1ke wine but notthe wine he g1ves vrno (uop~te) ali ne (ono) vino koje mr on daje.. posao. .. but if he is too busy (4).nije vaZ:no. а а OВJAANJENJA dally paper.nвssmsn ('Ыznвsmeen) "poslovni eovek". U kancelariji.dozvoljavate li (nemate ni~ta protiv) da pusim? Ј haven't got а coat nemam kaputa.smrzavam se. poslovi" i Ьus. а maunt ~v wa:k IZ hju:df. s tim da glagol mora ьш u jednlni ili u mno!inl prema imenici: Тhвre's а fot of noise. ali ako је suviSe zaposlen. kolitina (оЫm) posla је ogromna.4. poSalje nekog kolegu. 4: The. а drugo sa imenicom u mnoZini: When а man has much money..6. а 2 3 lot (З) of work. the amount of (1) Let us (kontrвkcija: let's) upotreЫjavs se s glagolom u smislu zapovednog natina prvog lica mnoZine: Jet us гевd. (3) V~ poznajemo lzraz в lot о!.7.hajdemo' . Do you mind if Ј smoke? .ima mnogo buke.. Much 1 many. At the office. ~u'zaut tLI si: !km. PRONUNCIATION 1: lets mi:t ~u::. ·. Тhere are а lol of people ~ ima mnogo ljudi. Posto је njegov list dnevni (poSto је njegov dnevni list). he hss msny friends.5. Becauee his is work is huge.. izlazr da se sretne s njlma (da ih vidi). Гrendz G::.{2) Pre2ime u oЫiku mnoline i sa odredenim Clanom ozllatava bral:ni par..mnogo. On u govoru zamenjuje bllo much bllo rnany. zaposlen. ostavi(te).95 n1nety-five ('nainti-faiv) ninety-alx ('nainti-siks) 96 Э.3. /'т atraid /'т late . htm in~a·met~::. . David has otfer him information.·ils::. 5.bojim se da._ 'Ыzi . (4) Busy ('Ыzi) zneCi zauzet. Zapamtite izrвze: Never mind. Dejvid ima mnogo posla.n. Odatle su izvedene imenice koje znate i ako niвte ueili engleski: Ьusinвss ('Ыznas) .. Let's (1) meet our friends the Wllsons (2) agaln. . те: Volrm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-ninth (29th) Lesson ('twenti naine) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset deveta lekclja Најdе da se opet sretnemo s na~im prijateljima Vilsonovima. /'т freezing . . .l. ·a:nsaz 29\h LESSON . .

4. Then she does the houeework. ~efa i 8 9 Ona radi (samo) skra~no radno vreme. ту wife's tюok. skuva §olju ~аја i ~ita neki l:asopis. nemamo novca da kupimo nova kola. lzgovВie se . When she flnishes.knjiga moje . . 7 U svojoj kancelariji. Jla:ts pri'p&ari~. David's wife.97 n1nety-sвven ('nainti-sevn) ninety-elght (nainti-eit) 98 7 8 9 10 11 12 13 At her office. Ona zavriava svoj posao i pciOinje da Cite easopi:s.~ 'deividz 'dina. She only works part-time. Dejvidova fena DJoun је aekretarica. D2oun kuca pisma svog odgovara па telefon. Then she starts preparing David's dlnner. David usually arrlves home aЬout half past six. kлр . Mi nemamo novca da ove godine kupimo nove kola.z". stoga odlazi kui:i u pota jedan. .ju ogromnog psa. . . .tene. . . . 11 you аге too busy. po~to ne mogu da 10 11 12 Kad zavrSi. she makes а cup of tea and reads а magazlne. 1) nine o'clock. .2. We can't afford а пеw car this year.]1. Onda pocinje da sprema Dejvidovu ve~ru. Zatim obavlja kuCne poslove. We can't вffoгd в пеw саг.:·. Joan. Our nelghbours have а huge dog..!Ј.4.. . plai:aju kucnu pomoi:nicu. ali i "s" odnosno "iz. lla foun. An'til. Osvid's wife . ha:f pa:~t. kao §to Ьiva i pri gradenju mno!ine: 'deividz.Oejvidova !ena. .Э. 'waifs..З. AE&ENJA ZADATAКA 1. Na:§. zeto katemo to ьеz go home (iCi kuCi) ikakvog predloga. priui!:titi..10. . mogu da dodem (da 88 vratim) sutra. . (7) То вfford znal:i dopustiti sebl. Dejvid оЫсnо but eometimes he works late and does not arrlve home untll (N.. Ako ste suvi§e 2auzeti. 'ju:1u~Ji. (6) Ноте mo!e znat:iti i "ku6i".13. is а oecretary. 'finШz . .5. 13 ali ponekad radi dugo (kasno) i stife kui:i tek u devet. 'be1Siz (Ьoss 's). mca:•'zi:n.5. . 'pa:t taim . 'kiCлOJt а'Љ:d. . 1 can come ьасk tomorгow.i sUS&di ima.12. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Dodatkom apostrofa i "s· gradi se oЫik kojl odgovara nabllm prisvojnom pridevu. . st<ze kui:i oko pola sedam.2. zavisno od zevr§etka rel:i. EXERCISES 1. . so she goes home (6) at half past twelve. because they cannot afford (7) а "hel р".8. Joan types her Ьoss's (5) letters and answers the phone. 'hausw~:k . She flnishes her work and starts reading а magazlne. 29th LESSON .

Е. Вуе. Do vi<1enja. ka:nt weit.. l'm afrald not..Do vi<1enja.. Оп Не petk. Pite. Da li jos radi? Da: ponekad radi do devet.does not work. Dtounin posao јоЬ nijв narotito zвnimljiv. omiljena zаЬвvа је bacanje strelica PRONUNCIAТION (dвrts}.8. Pete.Ь tu'nait.ја Cu. је li Dejvid ovde? Na Zзlost nije. Jos nije do8ao kuci.. 1 can't wait. works .дЬоut half past eight.uCnu pornoCnicu а "'hвlp'". 1'11 (3) tell him. until .99 ninety-nine ('nainti-nвin) one hundred (wлn nлndred) 100 Flll ln the mlulng wordo: 1. IUd'Ьai pi:t. nema .. 4. Joвn's . _ (3) /'Ј/ је kontrakcija od buduCeg vremenв Ј wi/1. 'tlлri (2) Јп time . D!oun.s'" u tretem licu jednine i sledi mu infinitiv Ьеz to. da:ts met! at ~~ р. What time? . 4 5 6 7 - Zdravo.om radi do devet sati. . mother is Mrs Wllson.4.IS not very interesting. lf he's back in time (2). Tell him there's а darts match atthe pub (1) tonlght..па vreme. Dejvidova majka se (takode) zovв i gospodв Vilson. tipienom engleskom bifeu. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrtleth (ЗOth) 1 2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeseta lekclja 1 2 з Lesson ('Ge:ti:G) - 3 4 5 6 7 8 9 Hello. iГhi:z ЬЕk ln taim ail tel him. lrien<:l"s.5. jedrюg prijвtвljв. u predvideno vreme. Oh well. . Joan..3.Goodbye. ра ја ne mogu da eekam.ta~no na vreme.called.too..раЬu".t. Glagol wilf је defektan. Joan. ls he still working? Yes. U koliko sati? - 8 - 9 - Oko pola devet. . 5 Oni 2. OВJAANJENJA {1) U . David's..о. cannot afford . reci cu mu. Не lsn't home yet.6.\mtaim:z . Thanks. Oanas uzimam auto l'm taking а пв mogu da рlвСаји k. D!oun.n'til. Reci mu da је veeeras u pabu takmiCenje u ga<1anju strelicama. nine o'clock 1. Hvala. оп time. .5. 30th LESSON . sometimes he works untll nine.o.тој ne radi They car today: mine REIENJA ZADATAКA (nastavak) 3. 4. . .10. bai dloun. 's. is Devid in? No. ..on Friday.2.. Ako se vrati na vreme.

sir. go in.-. а fj11: wa:dz 'dia :man.2. Је li tu vвА muf. gospodine.2..101 one hundred and one one hundrecl and two 102 10 11 12 13 14 Hurry up! . ~v 11. free t1me. Ne moiete uCi.. l<ad d~ (uйе) testo је umoran. . Gospoda JoS nijB spremna. gospoli:> Vilson?..ЈоА nisam gotov(a). 3. Madam is not You сап her here.l'm not ready yet.3. Ьасk yet. - 13. 1. Walk to the end of the road and turn left. . ldite do kraja ulice (druma} i skrenite !evo. . ls your husьand in. лр . EXERCISES 1.still on. When he oomes in he is often llred. is and never nas оп је joS па ttJiefonu. 10 11 12 13 14 Poiuri! . 5. She isn't REIENJA ZADATAКA stanlcl. MOZete јв pritekati ovde.3. She is still welting tor you atthe ltation. 4. Zar јоА CekaA (o6ekujeA) da se udaA za milionera? On uvek traii novca а ја ga пikad пemam. Mrs Wllson?. When he 1. Tell him aЬout the match when he comes in. - 4. comea Ь&сk {in). 'rcdi jet. 5. Оп је Не uvek vr!o Z8uzet i nikad very пета SIOlюdrюg vremena...busy. ·weitio tu ·mcri а milia'nu.5. Ona vas (te) јоА eeka na Оп и uvek vrata u devet sati.4. . ri'memћ. Mogu јоА da se setim nekollko nema6klh re6i. - 2. Are you still walting to marry а millionalre? Не always askS for money and 1 never have any. Fllt ln lh8 mlulng wordt: 1. 1 can still rememЬer а few words of German.any. Reci mu za utakmicu kad dode {ude). wai1 for. Не is •lways back at nine o'clock. геаdу yet - ЗOth LESSON . You can't .4. 3.5. Квd se vraN јв Си ga pirati 1 will ask him. 2. he is the phone . Ona se joS mje vratila. always.

. s ne~to malo 4 italijanskih. umesto otekivanog to (za 1ntinitiv). Vaeina (njih) su ili indijski ili kinesk1. OIIJAiNJENJA (1) . koji se doclaje raznim jelima.!l cnd fru:t. .Hello. рлЬz cz wel ez Ьi:» . Obroci su sasv1m jefM1 1 1ma m nogo da se jede. 'ai6=1 'indi~n :): eai'ni:z . moust . . l.doslo\lno .. David and Joan go out ta eat...ielo.. .5. love (tjuЬвvi). Oni vole indijsku hranu. nz.vrsta sosa s petnaestak raznih zaeina. li ve6eras da izijjeti u restoran? 8 9 PRONUNCIATION i:til). "lcнi cnd rai. There are very few English restaurants where they live (N. though Joan finds it very hot. with а few ltlllian ones... kaa i pivo. Most of them are elther lndian or Chinese. mada Dtoun smatra da је vrlo 5 6 7 pikantna (vruea).. U Engleskoj је poslednjih godina otvoren veliki broj indijskih restorana.l<ari" (сшrу) је indijsko nacionalno .. Do you want to go out to а restaurant tonlght? Ponekad Dejvid i D!oun izlaze u restoran (da .f. Engleska hrana se mo:te naCi u pabovima.\t kwait :»:li.vooe· : u ovom drugom smislu upotreЬIJava se uvek u jвdnini. -а). mi:lz а: 'kwatt fi:p. ljubavi. 3).7. i:t..- 1. darling.. but they shut quite eвrly.а O!oun pije mnogo vode. They like lndian food. You can find English food in pubs.1. . da:!il] OIIJAiNJENJA (nastavak) (2) Fruit је "ptod'" ili .. ali se oni zatvaraju priliCno rano... ра i duck. .3.103 one hundred and thrи one hundrecl and four 104 Thirty-first (31st) Lesson ('Qe:ti fe:st) Ea11ng 1 2 з Trldeset prva lekclja Jeto (Jeduel) 1 2 З 4 5 6 7 Sometimes. 31st LESSON .patka"! (4) Going to sa glagolom 1zrШva neposrednu buduCnost (5) lzmedu dva glagola. They eat curry and riae (1) and fruit (2) and Joan drinks а lot of water. НоСОО Zdravo.. Oni jedu pirinaf s "karijem" i voce ...patak" ili . The meals are quite cheap and there is а lot to eat. Vrlo је malo engleskih restorana tamo gde oni Zive. drag1. fud боu.. Engiezi mnogo upotreЬijavaju izraze ne!nosti kao Sto su darling {dragi.2. as well as Ьееr. - (3) Verovatno zato §to nemaju obratanje sa . Hello.iti Cu da kupim" nego "iC:i tu i kupitu". 8 9 Zdravo..ti·'. love (3). "iJJJ!i!~ 'rc5~:nts. а posebno pirinf:u (cџrry snd rice).6. i"tclian w.. eesto se upotreЫ}ava and: ne .edu).

1'11 go and buy (5) some wine at the off-1 icence (6).5. perhaps S. ~.u da 2. Vetinll su Nemci. . lma mnogo tlJrista u L. Ne..ondonu. б1 :tf 'laisans. W:t::r la:st nait.few. Motete uzeti bilo iniclu Ш ribu.. it is late.town._ ~~ huiЬend .. . . Molвte ~i hranu kao i piCe.3. Takmifenje u strelicama Ьilo је siпoC (pro~le noti).Тhough . .~.want. ll:i {. . 1 to go out. mada mnogo gtlami (pravi mnogo Ьuke). drinks. . but don't stop to play darts. You. '1oui~.__. . 10 11 12 13 - Ne. tu'nait. l've cooked а roast. -з. .vozafka dazvola. .аа well as . There are гestaurants and аге . 2. Okey. No.d and five ane hundred аиd alx 1 оо· 10 11 12 13 No. driving-licence . . 3.na u pabu. wia . 1 t.5. We're going (4) to eat in. ali nemot da se zadr}i§ (stane§) da Ьаса§ stretice. Yeaterday was Wednesday. There Chinesв гestaurants in my kupim malo OOkolade. You can take elther the steak ог the fish.2.Hl. 4) was last night. lmв vrfo тв/о kinesklh restorana и mom gradu. Мој Му mui рЈје mnogo piva. like him. kukt а ro1.most of them Chineee. 31st LESSON . Meni вв on sv~. - 2. moida suviSe.~. RE$ENJA ZADATAКA 1. . drinks а Ьеег.5 many.раьа" gde se mote kupiti pii:e za ktК. . bai sыn wain ct OIIJAANJENJA (nastavak) (8) Licence је dozvola (u O\/Om sJueaju za prodaju aiKoholnih pita).105 an8 hundr. 1'11 go and buy some chocolate.13..1st.too much.3. Most of them are German. MarJa је kвsno. can find food 1. otiti cu da kupim malo v.4. /(ТIJI mnogo rвstorana i veCina (n}ih) sџ kinвskJ~ Flll ln tlle miUtng worda: 1. lspekla sam peeenje.. VIIZi. Јuбе ји blla sreda. though he makes а lot of noise. There аге m•ny tourists in London. . Yes.11. ја hoCu dв izadem. Off-licence је onaj deo .:nu upotrebu. IAv.lot of . EXERCISE8 1. The darts match (N.4. are . Doьro (da). Je6Cemo kod kuce.

.14. Javite se (odgovorite ga). 'hAzЬa!!d •.11. on је krajnje zauzet. Nisam gladan. His wife works full-time. D2oun kuva kod ku6e ako nije suviAe umorna. 9 10 11 12 13 14 Njegova !ena radi puno radno vreme. 'a:ns~. molim vas.. David recelves а call from а friend.. 'hAI. ls уоuг huaband still working? Yes.. Dejvid dоЫја (telefonski) poziv od jednog prijatelja. l'm not hungry. he's extremely busy. а'Љ:d . ·w~J. SuviS. iks'pcnsiv. . . . thanks...io. 'sekend) 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Неге аге some aentences with the veгbs of the last few leesons: Joan types (1) letters all morning. No. 'ful ta1m. (4) Ovo 11111 је nagi&Seno . То cook znal:i kLNati (u smislu . . (sеЫ dozvolim) nova kola. They're too expensive. Let's go to а reataurant tonlg/11. taips. 32nd LESSON .. рt»ВЬrют pвinjom.107 ом hundrec& &nd aeven orw hundr8d вrxi 81ght 108 Тhirty-second (32nd) Lesson ('ee:ti 1 Trldeset druga lekclja Evo nekoliko reCenica s glagolima iz poslednjih nekoliko lekcija: D!oun kuca pisma celo prepodne. but he only works pan-time.. Wait for him. Hajdemo u restoran veeeras. please. .. JOS niJe kod kuce. nisam gladan.mesfa prvog pomin~nja'' ako Ьiste imali neldh teAkota. l]lpisf ('taipiot): daktilogral(kinja}. 'иn~nsiz ..4.10. he is not home yet. 1 can't afford а пеw саг. . PRONUNCIATION 1.3. Answeг it. typewrlter ('taipraita): pisata mdina. ri'si:vz. OIIJAЙNJENJA (1) (2) То type: kucati па rnaAini.)Ifi. PriCekajte ga. va:bz. Ne. 2 з 4 56 7 8 Da li vas mu! jos radi? Da. ProCiflljtв је S i ne zsЬorsvit8 da se 11ratite па . Telefon zvoni. em E!a:sti. 'rc• st:<~r:t:nl tu'nait. imenica cook kUYВI"IC8. pripremati jela").$. ali jesam !edan: hajdemo u раЬ..•. iks'tri..1. UpotreЫjava se i kao glagol: to plюne­ jesвm telefonirati. 13. roun iz 'rioio. U OIIOj lвkciji ponavljвtв dво dosadalnjeg grвdiVII. . 'lai. . ali on (samo) radi skraeeno radno vreme. 'pa:t taim.7. znaai kUV8r ili (3} Skroi:erю od felsplюne.mli 'bizi. kuks . The phone (З) is rlnging. ali fedan"..11.t. . hvala.d. Ne mogu da kupim su skupa. but 1 am (4) thlrsty: let's go to the pub. Joan cooks (2) at home if she is not too tlred.

thOugh. . дpril. if ne·s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty·thlrd 1 Mr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset treea lekclja 1 Gospodin Marzden је Dejvidov Aef.uiivati u netemu.s. going. . 'niu:spciP* fo: - 2. l'm 3. Njegova fena odtitno kuva (Kuvanje njegove .4.on. .hungry-atways_ -2. Njen muJ је uvek gladsn 1 uWik }«Је и ff1Storsnu. .. . Godine 1987.4.З. Неr.IEN. .2. Popitu pivo.. has а do 5. . REЙENJA ZADATAКA 1. husЬ&nd the . Оп Не one hundred and ten 110 EXERCISES 1.i n .. .is. Oni nikacl ne јеdџ џ restoranu. to drink а Ьееr . 5.IA (1) То ПEIOemu. Најdе dв svrвtimo do 0Вjvid8. sвstanak dvвdeset osmog. nineteen и aprllu. enjoy something. . Mвrsden Dвvid's Ьoss.in February.lot to. 4. in а reвtauran1.. mads nissm i«Jan. .2. . .!!i. olways .in.!ene је odliCno).З. а meeting Flll ln the mla81ng wonl1: 1. go еве David. On 1е uredпik novina za koje Dejvid radi. . Lмrning English is only а parl-time јоЬ. . •.. His wife's cooking is excellent. atw&ys . They never eat in а 1'81taurant. 1. uvek !тв mf'IO{}O d8 rsdi и fвЬrusru. nalaziti zadovoljstva u PRONUNCIA110N 33rd LESSON wi~. Не is still walting for а call from his Ьoss...twenty-eighth.not thirsty. ris- .eighty-eeven . Utenje engleskog је posa:o koji uzima sвmo deo vremena. Не OВJA$N.• bos . 'mist~ 'мa:zdon •. . We had Ь&tter buy а new car. Lftt'S.and. the old one doesn't work. . . •ko је kod kuCe. 2. . 1.з. ln . l'm . On joi teka na poziv od svog lefa. and he . stara ne rade.1011 one hundred and nlne 4. (ЗЗrd) is Lesson ('Be:ti ee:d) is the editor oi the newspaper fo-r which -Dвvid works. 6i 'edito . Воlје Ьi bllo da kupimo nova kola..

Ali ti uvek ide~ u kancelariju rano i vral:a§ se kasno kuti! 10 11 12 13 - !\ta mogu. And his wife's life .~· i~: su imenice koje izrslavaju vremensko traJanje в yeвrS work posao od godinu dana.. U Engleskoj dvaput 'godiAnje postoji jednodnevni praznik zvani . а tabnije "ја tu niSta ne mogu" ili . а godi~nji odmor је duti (praznici su bolji). But you always go to the office early and come home late! 1 can't help it (5).. ali оп (mnogo) utiva u njemu. 2 з lma mnogo odgovornosti u njegovom poslu. but hв works less. .jednodnevni praznik.111 0118 hundred end eleven ane hundred and twelve 112 2 3 4 5 6 7 There are many responsiЫiities in his јоЬ. tri puta. seaЬn tu pra ре:а.е tinovnik u banci 1 (vrata se) kuti svakog dana u Aest. • . 'a:li.u fivв ЫСа. His јоЬ is not as well paid as his father's (2).(4) Prisvojni oЬiici sa apostrofom i 1 imenica kaje 'p:кu~'tJIJ~t!Z dbb cnd1i!l!: ozna~va. draga.Ь..uЬavi.'Ј. znaA . Ро mi~ljenju njegove fene. 'a:ttkl a'baut tek.three times. and the holidays are Ь&tter.. Оп .Why? l've got а new article aЬout taxвtion to prepare. 8 9 - Veteras Cu se kasno vratiti kul:i. .Bankovni praznik".: :WП: .р!Ш~~ . . Njegov posao nije tako dobro plaoon kao posao njegovog оса. ОВЈААм. MedJ njima prl'fo:z h. CVf\. Не is а Ь&nk clerk and is home every day at six. 'editu laif. itd. dear. ЗЗ'd LESSON .Qk kla. ln England. there is а day's holiday (4) callad а "Bank Holiday". dvaput.' ~а. ima (i) previ§e odgovornosti: ona ga nikad ne vida! 4 5 6 7 Njoj se vi§e dopada posao njenog sina..k .5 petd • . s day's hoiiOsy.. . l. ..9. дn eclitor's life. :si. but he enjoytl (1) it very much.once (wl\ns). there are too many responsibllities: she never sees him! She prefers hвr son's јоЬ.. Goodbye. 6etiri puta . (5) Doslovno "ја ne mogu da pomognem to". -. ali (on) radi manje. ро pravilu se grade samo od ali ima i izuzetaka.ta mogu". 8 9 - 10 11 - 12 13 - 1'11 Ье home late tonlght. b.§.iЕNЈА (nastavak) (2) Podrazumeva se his father S јоЬ. . - Za§to? Treba (imam) da spremim nov tlanak о oporezivanju.ltdciz.11. 10.four tii1Ji1S. ...twice (twais).. ~ ~· .(З) Jedanput.ыm. Urednifki tivot.. ! 1'11 see you tonlght. love. you know .. ln his wife's oplnion. Do videnja. ! Videoomo se (videtu te) veooras. twice (З) а year. .. in 'iot:l~d twais а Ji~..~· h::.:~... д :!ivot njegove :!ene .

. Twicea. explorer. rs Ь. Оп је That .4. His wife's oplnion of him is not very good. 1.to. :.m1ne..4.not as well . and it makes me or that is ltred. paid as . Dvapul godi#nje. life is fascinatiQg. we go London mother је Ьо!јi 1. tor whlch. 1'11 . јоЬ.one hundred and fourteen 113 114 one hundred and thirt-n EXERCISES 1.o doЬro рtап k8o тој.. Preduztlte zв koje Тhе company оп rвdi ima sedilttl (Ьszirano је} и Doveru. Не works less than his father but is p3id more. .2. His is .5.. Flll ln the mlealng worda: 1.to see my_. - 3. . .2. The peper for which he works is called the ""Star"'.3. Njen posao od mogв.5. Нег !ОЬ 4. з huaband drinks too much her oplnion.. ili tako је (bar) njeno Njen muf pije previ~ mi~ljenje. 'nл6iQ. 2.ljenje njego.2. Dover . Vгatitu se kasno veteras.late. wi:lsi: ju: tu'm. Njegov cosao nije tak..n_. Оп radi manje nego njegovotacalt је pla6en vi§e.•· List za koji on radi zove se . Pro6itejte vef:bu dvaput i izgovorite је glasno.'pinia. -2. Не's iStrSZivst.. . this evening.ll. man·s. . ju:l 34\h LESSON . he works is t>ased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty-fourth (34th) Lesson ('Qe:ti f::~:Q) 1 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset 1 2 з eetvrta lekdja We'll see you tomorrow night at half-past eeven. Mi!. year.5. mi idemo moju mвjku. Ье Ьасk 1t alouct. 'wлriz.З. 3. l've got nothing to do - Nemam Ata da radim Videcemo vas sutra uveee u pola osam. и London da posetimo {vidimo) R!AENJA ZADATAКA . livot tog доУвkа је мverovвtno zanimljiv.. i to me zamara (fini umornim).rou.4.. Star" (zvezda). .. -З. . Read the exercise twice and say &.-e lene о nfemu nije narotlto dobro. .tter than mine.5. .in .. Нег PRONUNCIAТION 1.

34th LESSON .11. koga".З. . EXERCISES аге here. f'~t:lt... Ne Ьrlnite. Don'twarry. ·~i~:it лs.Ne. ја sam aiguran da 6е on doti. mi:t •.2. Gramofon njegovog sina suviSe је buёan. ---.No. Ne placa me dovoljno. . . kao i na§e - (2) Whom је оЫ1k od w/ю (ko} koji se sam za sеЬе zna~ . raiv 'min. . Моја talta dolazi idu6eg utorke.. Му mother·in·law is coming ne)(t Tuelday.5. 8 9 Covek za koga radim vrlo је Akrt (zloban).. The man to whom she gives the money is her ьrother. nije moja krivica. Која је maksimalna kazna za blgamiju? 13 Dve ta~te.З.t:ine. .1). .1.No. а pravi od mno. ..em Је 10 11 12 s vama? Ne. . Моја kci se uvek fali da radim previ~. deset minuta hoda.. .• 'moiz:i. 'maksimom 'penalti f:o: 'Ьipmi.s". His son's record-player is much !оо nolsy. . 1 don't want to go home.45.. bm'plc:inz:. reti eu mu сЈа ste oYde. li daleko do stanioe· podzemne feleznioe? oko pet minuta hoda (hod od pet mlnuta). 4 5 6 7 Tro~kovi (tro~nje) njegove fene ga brinu. . . He's coming (f) to vlsit us. novac moje bral::e" zvu(:l isto kao i ту brother's money "novac mog brata". Necu da idem kuci. а apostrof posle . Ь>vek kome ona daje novac је njen Dral. (З) КSda se priS\Iojni oЫik posle pre<lloga.$.9. tu: ·ША~ iв lo:. OВJMNJENJA (1) Не is coming: progresivno sadainje vreme ovde ima znatente saddnfe vreme (оп dolиi).. је li cJIIIekO (donde)? . .11. Му deughter always complelns that 1 work too much. mi:n . . fa: . Ја !tvim u Нerouu. ten mlnutes' walk. . 1 live in Harrow. it is not my fault. Не doesn't рау me enough. When he phones. dodaje se samo izgovor se ne menja: ту brotMrs' money . .4. Please excuee me. i'nлf'. The man for whom (2) 1 work is very mean.115 one hundred and fitteen one hundred and 8ixteen 116 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 His wife's 11/)anding worries him. Mollm vas lzvinite me. You'll meet his son next week. Мау 1 come with you? ls it far to the tuЬe atation? . . 1'11 tell him you RIIENJA ZADATAКA 1. hu:m . Mogu li da po.its wo:k. 'rek<~:d 'plcia •. 1. upotreЫjava ЬuduCnosti. l'm sure he'll come.8. Upozna6ete njegovog sina iduee nedelje. is it far?. On dolazi da nas poseti. aЬout five mlnutes' (3) walk. К8d Ьude teletonlrao.2. What is the maximum penalty for Ьlgamy? Two mothers-in-law. 'do:t=l •. -4.

31. Molim vss Jzvinite krsjnje sam me.117 one hundred end eeventelln one hundntd and eighteen 118 Flll ln the mlulng wordo: То је 4.Videli smo da se much upotrebljava uz imenice u jednini.Nde "do" u prostornom znaeenju prevod1 se sa to: Go to the end of the гово .Оп ima (ne6to) malo novca. am tosee 1.. medutim.Ја znam nekoliko rel:i ~anski. а da se i jedno i drugo mogu zameniti izrazom alot of. Treba razlikovati Не has 1/ttle money .him. 2. jednostavno se stavi ispred п је.iS tће editor. Please excusв . st1e talk1ng is not The woman to to ReЙENJA ZADATAКA (nastavak) З. ······~······························· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset peta lekclja lzrozl za ko~nu. nedovoljno) novca i Не hвs а /ittle money. You never know. l'm итогап. tor whom. br..On dolazi tek u ~st.ldite do kraja puta.On ima malo novca i malo prijatelja. -2. U komblnaciji sa from (od). 5.Оп ima malo (tj..takmieenje u strelicama (gadanju strelicama): tuЬestation З. llezlltno "you".On radi od OO. volnja od dvв ssta automoЬilom. nikad se ne zna. Untll. . .t do devet).Ьу. Stavljajuti neodre. 35th LESSON . much too busy. iena ko}oj ona govori ne sfula је. Not untll odgovara na~m "tek"· Не doesn't сотв until six . malo". upotrebice se to (Не works from six to nine . 4. 5. OsoЬs Тhе zs koiu опв гadi jвste (glavni) uгednik. а takode i u iskazivanju minuta (lekcija XXI). Ponovo proCII8jte oЬjoinjenjo: lekcija 29. two hours'.jeni Clan а ispred ovih reti dobijamo znaeenje "ne!to malo" odnosno "nekoliko": 1 spesk а little German . 2 i З 1.u zвuzet da bih ga primio (video). Thirty-fifth (35th) Lesson ('Ge:ti fif9) REVISION дND NOTES З. br. lt is а driw car. Не has little money and few friends . many uz imenice u mnotini. lmenltke aloienlce. br. whom.is -listвning.Оп radi do devet sati. broj 2. Ја 1 sam (kudlk8mc) suv.5. SliCno tome.Ја govorim pomalo nemaCki: 1 know а few words of Spanish. U vremenskom znaf:enju prevodimo ga sa ипШ (ili ti/1): Не works ипШ nine o'c/ock . 2. uz imenice u jвdnini upotreЫjava se little а uz lmenice u mno!ini few (fju:)..hвr. . person she worl<s те.4. u znaCenju .Zamenica you mofe imati i Ьezlitno znaeenje: You can fino some good rвstsurвnts in LonaonU Londonu se mogu nafi dobri restorani. br. Kad u engleskom jedna imenica odreduje drugu.. З i 4: 34. 30. Dвrts mвtch · . 33.3.extremely tired..

vrвCa6!rmo sв i пв WIJC nвul:eno (pogotoИJ и vrгme . Come (N.. Tako ts se•"' . lokcija). hteti" а mafe Ьiti i pamo~ni glagol za gradenje buduteg 36th LESSON . record p/ayer ..(1) SliCna kao u naAem jezjku. - 3. They arrlve at иven thlrty and Mr Marsden opens the door and invlte1 them in.ldNJENJA I'RONUNCIA ПОN 1.Uzmite mala vol:a._/је.Ovaj restoran је dosta jeftin. 'sitiiJ 1u:m . Тhе postmвn ('poustmen) comes twics в dву. answer it. phone is ringing. 1WitJ ovfh IWo zпвп. _ .Poitar dolazi dvaput dnevno. Pezite: izme<!u whisky l>ottle (fla§a za viskj) ј а t>ottle ot whisky (fla§a vjskija) rezlika nije mala! Hls јоЬ is Ьвtter pвid thвn his son's..... :Z. 'ma.30 ј gospodjn Marzden otvara vrata i poziva jh da u<!u. luJds tsto рвгвlв/по llffLЬatj. jeste li Zlldovoljni onjm 1/о slft ~VIJtj/j? pteCizno. jdjte da kupjte malo vina.is гвstвигвпt is quitв shввр.gramofon {doslovno . Н. " _ 6smo иrm svakog danll dsti ј sumn. Тhе Ьоlје ТЬ.119 one hundred ancl nineteen ом hundred and twenty 120 . What will (1) you have to drink? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset iesta lekclja 1 2 3 Dejvid i D!oun idu kod Marzdenovjh па veteru.. /Wrюjts sumn. a'rai'o' .zdanz.Moljm vas. Onj stjfu u 7.stanica podzemne !eleznice..Njegov posao је platen nego posao njegovog sina.pamtlte lzrue: Go впd buy some winв. ~ta !elite {ita tete uzeti) za piao? 2 З - Oll. please - Telefon zvoni..vе some fruit.sti и konstni uspeh. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-sixth (36th) Lesson ('Oe:ti siksB) 1 David and Joan are going to the Marsdens' for dlnner. glogol wi/1 mo!e da ima ZПIIOenje . Ьsz рвt lokcijs. lвkcij8 . ј8 mtJStlmif!no ~ . Udite u dnevnu sobu i sedite.im vas javite se. 'oupa~ ба d<t. 1-vo" ј nвdovo/jno 5. Ali и kllвniiim lokci/8fn. .rupe" popџniti ите od .sviraf plofa").drugog -·~ od 50. пою grвdiw> i ono iz ptvifl .2. pleasв. n8to пою. 1) into the вltting-room and sit down. •nd in'vaits.ье. mof...

. Oni jedu supu. ра . ~ta eell ti.12. Uzmite jedan brendi kafe gospodin Marzden.'· !la''VZ. 1 have so llttle time to cook.VIШn" se kate wet. You see.4.121 one hundred вnd twenty-one one hundred вnd twenty-two 122 4 - А whlsky (2) for me. So does David ~Ја volim v1sk1. 1 ја. -10 ь:-endi:.i ја (tв~). im'ЬJ8пtt 'aailan:z.14. . But David cloesn't earn enough money. . su:p l8дtt fru:t sel~ end'ё:Г:z. Yes./ U~e whi~/ry· So do we. М rs Mel'8den comes downttelrs (N. 9 10 11 12 - Ve()era (obrok) је odli~na. please. molim vas.~ ~kj·. So do 1 (4). 1) and joins them. -<•> So drJ 1(doslovno . 11 12 1З 14 - 13 14 - Nastaje zbunjeno (nelagodno) l:utanje.•suv" lJOf)Ate. Joan. 4 5 & Za mene viski. a:n. Vidite.nezaslaбen" (о pi~u). ." Oni odlaze u trpezariju. .. . _ 7 'miIIZ • · • kлmz daun'stuz end dtoinz t'iem." They go into the dlning-room. hotete li mi pomoti (da mi (3) Dry је cwde upo1reЫ}eno u smiS!u .. Gospo~a Marzden silazi (s gornjeg sprata) i pridrufu· је Не serves the drinks and they all sit down. Тhere is an emЬ.tako tinim }8"). Kuvarica ulazi i kaie: "VeOOra је spremna. They eat soup.kafe D!oun. The meal is excellent. ako smem. 6о mi:l iz 'okplcD. Da. fruit иlad and cheese. imam tako malo vremena za kuvanje. gospodo Marzden .8. . а inaee znafi . 7 8 8 9 10 - The cook comes in and says: "Dinner is ready. 1 OeJV•d ·: · Wiilt wil ju: hev. )&gnjetinu. 'wiskt. '!eri . •• ••.rrassed allence. im se. if 1 may. Wi/1 you help rrю? pomognete)? (2) U SAD i u lnokoj pi!le se wh/Skey.. drai. 36\h LESSON . Dry (3).9. sez. Mrs Ma/'8den .5. - Nв zsЬorsvfjs}trJ d8 prOCitste Ьrojeve stгsns i Jekcijв. IJ. .says Joan.. Veoma ste sretni йtо iгnate kuvaricu. Ali Dejvtd ne zarac1uje dovoljno novca. lamb. OВJASNJENJд (naslavak) vremena.. voCnu salatu i sir. You're very lucky to have а cook. Suv (ne sladak). . ... .ini~. 'di!D iz 'rcdi ·ch.says Mr M11'8den. D!oun? ~ri. Have а brandy. 5 6 7 On sluii piea i svi sedaju.t. so . what will you have? А aherry.. - 1 m1. 1011 du.

Da. Yes. let me see. Da vidim.dry white wine. will . and inviteв to ..123 one hundrecl •nd twenty-three one hundred 8nd twenty-1our 124 EXERCISES 1. Sts dвte uzeti zs piCe'? (Јвdrю) swo Ье/о vino. opens the door.. She serves dlnner at e1ght exactly. Go in.. -roon1. АР ·~eri(l kros roud . How much maney do you earn?.. u/иi и Come Sit trpsz8riju. . poka!ite mi kako se ide. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrty-seventh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset sedma lekclja OЬ. lma toliko da se uradi а tako tnlllo vremena. .. 1. Udtte i seclite. wci . Ona sll.. "· Оп оtvвгв vrstв 1 pozhls lh da udu.2.dawn.them.d:l vee&ru tai!:rю u osam. Ona si/szi 1 gornjtlg 8pflt6 i She . Sta 6ete da pijete'? . ldete li Ueste li) рейiсе? Mmm . oomes downstairs . .... What will you have to drink? . Аге you on foot? OIJA8N. anct comes . .into dlnlng.veitenJ8 (37th) Lesson ('Ge:ti Dlreellona 'sevene) 1 Вrltish 1 2 - Can you tell (1) me the way to the Muиum? 2 - Motete li mi reei kako se ide do Britanskog muzeja? Mmm .3. tlnevnu soьu. 3.come in . thtl IИIY - poka!ite mi put. molim vss. Те// тг PRONUNCIЛПON 1. Oodlte 1prldrufite nam м.. the . Come and join us. . Flll ln lhe mll81ng wordl: 1}(1llf1 и please.4.•.rel:i". .iENJA (1) То te/1 ima osnovгю znal:enje . mollm vas.1. .. 5.. .- З.. Come ln and slt down. Л ~и . follow you. Udite.1will. let mi: 1i:. 37th LESSON .. 2. into . the .. . S«<ite..З.S. lldiEIUA ZADATAICA 1..5. What you to drink? А .. а odatle i .. Kollka novca zar~ujete? .prbti''. pleose.. 'britil mju'ziom.sittlng-room .2.4.3.5.2. There is so much to do and so llttle time... .hвw . pnJtiti. ..

Da. . 11.. l'm very thlrsty. 1 thlnk. you've got Вloomsbury Street. just opposite is Bloomsbury Street. '0\ks~ 'Ьiu:mzb~ri.4. Thanks very much. da li blste to ponovili (recite to ponovo)? Табпо ргеkо 7 8 - puta vam је (imate) ulica Sidite tamo i to (muzej) је s vaoo desne Ne motete ga pгomaMi.. er. ·в~:sti.. . Dolazite do ulice Nju Oksfoгd. 1 hocu.125 orwt hundred 8nd twenty-tive one hџndred •nd twenty-elx 126 З - 4 5 6 7 8 - Yes. hm . Yes. Jako sam iedan. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (2) Erovde oznaeava onaj isti otџuti poluglas (е:) koji эе ~uje i kod nas pri zamuckivanju ill odugovlal::enju u govoru. - 9 - 9 10 11 - Have another Ьееr. Er (2). you are а glutton. Perhaps it's Ьесаuм 1 don't drink enough. go up Chering Cross Road and take Shllftsbury Avenue. Nema па femu.That's оkву. lt's just good 1 uck. 'glлt~n. Go down there and it's on your right. То је ~stog komada torte): Tome. 1 am. . ti si profdrljivac. .. You can't miss it. onda је to. posle Ne znam. ' Proidrljlvac 12 13 - (Majka svom sinu.o? 14 А naprosto (dobra) sreca.. 1 will. You come to New Oxford Street. Hm .5.You're always thlrsty..Sorry. then it's. ka:nt mis.7.. - - 11.Ne zelim (jedno). mislim.1 don't want one.. dtлst - 10. ali uzmi Oedno) sam.. З7th LESSON . Moida је to zato ~to ne pijem dovoljno. ~·n . siks6 pi:s ~" $tri:t. . glutton 12 1З 14 - (А mother to her son. BlumzЬeгi stгane.Ti "' uvek iedan. Kako mofe§. . . 'mл~ . ..Well.. .lzvinite. but have one youraelt. taбno preko puta је ulica BlumZЬeri. 10 11 - Uzmi јо~ jedno pivo. tako је (to је to).. How can you eat so much? 1 don't know. ta~no preko puta. ы~.~ keik. ~= 9. say that ageln? Just opposite. З - 4 5 6 - Da. ·~a:ftsb~ri 'ev~niu:. Hvala veliko. just opposite. . that's it. (onda) portite uz Ceгing Кгоs Roud i krenite (uzmite) $aftsЬeri Avenijom. 'ilpazit ai 6igk.DоЬго. after the sixth piece of cake): Tom. da jedeS tolik. .

nikгd or а car? 5.. 1 - l'm good (1).. . Oho. - PRONUNCIAТION . on doЬfo igra. Skrenite levo na kraju рџtа. ou 'sik$ti. . РоФtе prvom ulicom nadesno. that's not true. sг«е. 1lxtyt" perhllp8 you're right. . dobro) а welf prИog (doЬro).. . Pite.. Take 1he tirst street on the right. me . . to nije istine. 38th LESSON 2.. . get lost Flll ln lhe ml881ng worde: 1..• 'Ьсt~. so much - noiзe - is going to. . Nemoj da propustl6 (da tl lkolu. Preko puta crkve mo!ete videti Podite uz ovu ulicu. - 6. - 5. ho6ete li to da ponovite? Ne eujem. Mokte li mi pokJJzati рџt do Can you .6.4. sud pi :t . . Tolikв ie Ьџkв ds оп ide t/8 spt1vt1. lezdeset! Molda si u pravu. poЬegne) voz. on left. REIENJA ZADATAКA ? .4. . tru. • 1 . Turn left at the end ot the road. Hurry up.. Don't miss the train. ali mislim da si ti Ьolji. the stгane.2. lzvinite. but 1 think 2 - No.3. i to је s 1/de leve street and it's 1. З. that he muzвia? There is Ьеd.127 ane hundred and twenty-eeven one hundred and twenty-elght 128 EXERCISES 1. Ја sam doЬar. yьu·re Ьltter. 'ID:t '!ialtld. Opposite the church you can see the school. 1can't hear. . . 2. Jeste li pdвk Ш и kolima? дrе you . l"m lucky- never . OIIJAiNJENJA {1) Podsetimo se da је good pridev (dоЬвr. lt's only а -nty mlnuteв' walk to Oxtord Street.Ne. tetl - the wву to- muвeum. 1 2 З David and Pete - аге playing darts. Go up this - 4. Нв is в good рlвуег. your 3. 1. say that Rflllln. . Pete. dobra. hв plвyr wel/ ~ On је doЬar igr&e.5. 'klous~ 3cn ••. Oh.. Sorry. - 2. .!. PoJ:uri. on foot - ln. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-eighth (38th) Lesson ('ea:ti eite) At the Pub • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset osma lekclja U pabu Oejvid i Pit Ьасајu (igraju) strelice. Jmsm ne zalutam. 4.3. 3... . .2. 3 -'. .

. Blizak. najpametniji.9. You're rlcher 1han me.He's worse (4).. ali ја sam kratkovid. you're closer (2) 1han me. Gcod. Wha1 do you want? .Zelim da poЬedim.. Close. hlppiest .129 one hundred end twenty-nine опе hundr•d and thlrty 130 4 5 6 - Неу.zaraditi i od to oclnosno to get . rlcher. ono aw pretvara u i: happy . but not very well.Ыili. u гedu. ono se gubl. 9 tD 11 12 13 14 Pit Ја 9 10 11 12 13 14 Pete is rlcher than David. l'm blgger than you. Yes. ali Dejvid је srecniji. Moze~ da vidi~ odevde. Ьli!i. Ьogat.primiti. Za superlativ (tre6i stвpen poredenja) dodвje se nastavak -est: clossst .. Kod prideva sa zavrSetkom па slovo у.:. Нај. How is your poor father? . happier sreCniji. closer. bai . Alrlght. Ьolji. (4) Као i u wtlni jezika. najЬolji: Ь8d (Ьвеd).r.1 wan1 to _win. 45 - 7 8 - but l'm short-alghted.richer). . а mosi (najviAe) za superlatiiJ. najbolji. (3) То sii. blile.7. hi::r: w:~:s.11.Yes. twa :s). . ali ја sam pametn1ji. дli moze~ da nas casM picem (kupi~ pica). gori. most intelligent. То nije opravdanje.najЫd:i. Bogatiji si nego ја.. КU/58 . 'klous:~st . 6. pametniji. nego se ispred prideva stavi mDГ8 (vile) za komparativ. najЬoga1iji.. look. Anyway. 'blp .. . receivв (ri'SI:v) Razlikujte ga od to евт. but l'm more intelligent. l'm afrald. bogatiji. кt115t (we:st) - rdav. 'hcpi~. wiв.Da. $ta zeliй? .. Ovo је najbolji put do muzeja (da se ide do muzeja). 'ri~.S. U svakom slucaju.•. 'klous:~ Posle komparativa (ne i u drugim than. . dobar. - Yes.iu:s. Ьвst. best: more intelligent. ali ne narocito dobro.. . ne poЬedujem uvek. poЬediti.najsreCniji. rlchest: good.. Ьlila.. closer . Ьвtter.nego · se We win: doblti. najЬiizi. m:~: in'tei:Юhnt. lzgovarate fi uvek jasno i snalnO sug~asnikв? 38th LESSON . pu~ 'fa:~:~. This is the Ьest way to go to the mueeum.13. 1 don'1 always win (3).Ьje~Jima) . Kako је vas jadni otac~ . . bolji.doЬ. iks'k. Komparatlv (drugi Stepen poredenja) od ve6ine jednoslo!nih i dvosloinih prideva gradi sв doda\18njвm nastavka -er (rich .. 'cвiwci .зreten. 'ri~t. closes1: rich.Ыlzak. 6 - 7 в - gledaj.Gore mu је. sam krupnljl nego ti.. ako sв pridev vet zavr!avao slovom в. .Da.(2) Closв . OВJMNJENJA (nastavak) Za prideve od tri i viAe slogova ne upotreЫjavaju se nastavci. 10. najgori. ьetter. bojim se. pridevi "doЬar" i .rdav'· imaju nepravilno OВJMNJENJA (nastavak) poreder>je. But you can buy the drinks. је bogatiji od Dejvida. . Ьli~i si nego ја. bu1 David is happier.. Da. Tha1's по excuae. You can see from here.

4.·· ·. .3. player will 2.gne one hundred and thirty-two 132 EXEIICISES 1. . RUENJA ZADATAКA ~. On wek doЬI}a k8d igramo poker. . proЫems. . How is your poor daughler?. Vale oi!i su vаСв оо Vll4вg stoorвkв.2. ali О/18 је llr8Cnija. .2. Оп јв не nsjgoti t. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty·nlnth (39th) Lesson cea:ti naine} London •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset deveta lekcija Londan 1 London is larger lhan Paris but amaller than New York. ~ "' mei!. Оп i• Ьogatiji.butsheis .3.. rlcher . i s .Much Ь. .. . .. Э9th LESSON .131 one hundred end thirty. _ 4. . . tl1e ..hвppter. . 5... Оnв цreduje vi6e novca nвgo n}8n otac. She earns more money than her lather. 1 Flt ln lhl mlulng worda: 1. student . Nailюiji igrвC Св doЫti .5. your stomach.wors1.Юtmik и J'IWfJdu.. .2.tter.no. З.. -4. l"m afnlld 1 can't see. Mi uoplte nemamo novca. the match. Nernam novca i l've got петвт рrоЬЈвтв. l<ako је vete · Jedna kilerka_? .Mnogo Ьо8ј8. Не always wins when we play pol<er. The Ье81 . Ne !al08t ne mogu d8 Wk:llm. Нeis ..in з. are Ьigger than. 4.win. Кratkovicl sarn. ... Your eyes ..5..5.. We've got по money at all. . 1 London је veti od Pariza ali manji od Njujorka. . l'm shon-llghted. . money and 1. no..

~:d me. 'fli01t~.щ .3. "s.10. there is а Ьeautiful church. "peris ..9. wcst"end . .Snji) London је manji. 'sili . the Lord Mayor of London is mayor of the Clty only.~ .~st .4.l. .S. - (2) Odnosnu zamenicu "koji" pгevodimo sa which (ili that) kad је rel: о stvarima. Pavla posle !ondonskog роl:ага 1666.s"Ceind1. euveni arhitekta koji је rekon- struisao katedгalu sv. 'cin!:Jnt tr:J'di~.13."~!) 1.'lciS01nz 3v 'sk<~tl:Jnd ~nd weilz tu'иel\01. zvono је to koje se zove Big Ben. m&OI. ali u mnof:ini оЬа ..s" izgovaraju se zvueno: 'hauziz. bai ren. .. '<~:lsou 6i 'ould. and the Но~ (4) of Parliament and Big Веn. londonskj lordmer је samo gradonacelnik Sjtjja. tr:J"f~l&:J skwE::. . То је u)edno (takode) 1 na)starjjj deo Londona.. im"pз:t:ant . it is the Ьell and not the clock which is called Big Веп..Јnz laiOIПZ.1. : se izgovora haus.. 'in01 .. Najvafniji deo Sillja је . PRONUNCIATION 1. Ьеl. which is as important as the Bourse in Paris. "Ьju:tiful ~:Ј:С :<~fan ~i"zai~d. ln almost every street. . .. l:esto је njihov projektant Ren 11 12 13 Medu znaeajnim (zanimljivim) mesbma koja treba videb jeste i Trafalgar skver. koji је finansijski centar Engleske.11. Неге you find the "West End" with its theatres and the Clty.~.m:~:I:J . koja је lsto tako vafna kao i Berza u Parizu. . ".12. (3) Chrtstopher Wren (1632-1723). 39\h LESSON . lnner London is amaller. fai'шcn~l 'sent.. Tu nalazite Vest End (Zapadni kraj) sa njegovim pozorjstima i Sjti.1leisi~ . with its colony of plgeons and four bronze llons.. ј Domovj partamenta ј Big Ben (Velikj Веn).. дmong the places of lnterest to see are Trafalgar Square. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lma preko osem miliona stanovnika na §irem podru~­ ju Londona. 7..•. which (2) is the financial centre of England. .•.. Na pгjmer.• p1dЬnz . 14 U stvari.~nz. ln fact. 'mili:Jn in'hzblt:Jnts in 'иrcit01 'lлnd:Jn. lt is also the oldest part of London and still has some ancient tradltions... . fekt .•• Ьг.. а sa who (wtюm) kacta se 0Cinos1 na ljude. For example.. sa svojom kolonijom goluЬova i Cetiri bronzana lava. Skoro u svakoj ulici ima poneka divna crkva.eerza. st<~k ik. more than the population of Scotland and Wales together. Ufi (unutr. ј jos ima neke stare tradicije.. (4) House . hau:o~:Iz "'" pil:bmcnt. vjie nego (sto jznosi) stanovnj§l\fo ~kotske ј Velsa zajedno.133 one hundred вnd thirty-three one hundred and thirty-four 134 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 There are more than eight mlllion inhaЬitants in Greater London (1 ). а ne easovnik.. . · The most important part of the Clty is the Stock Exchange.. OВJAINJENJA (1) Gte8tвr London (""196i London") naziva se London zajedno sa prigradskim naseljima. p~pj. niu: "j3:k.. olten dealgned Ьу Wren (З). iJ'zcmpl . k..6. "evri . . 8. .14. J. "la:db . ~s..

. The тоге the merrier: Мо viAe to Ьоlје (doslovno. interesting. REIENJA ZADATAКA We have .135 one hundred вnd thirty-five one hundred and thirty-alx 136 EXERCISES 1. §te (koje) v1 ietite? . lt's Flll ln the mlиlng worda: 1. 3. . Ova retenice је (ta kojll Ј8) najte!e. 11 is this иntence which is the most dllficult. . now. VвС јв lrssno. . 5. not а иcretary. Which is the most Ьe•utiful church in Lonclon? . veselje: merry - veseo).ously. Koji је zвnim/jMji.ј. .5. . Ко /юСв dв ро4в (dodo) и London s пвта? wants 4. .to 4.2. te Nljlepia crkva u Londonu? - 5.? 1. The man you are . . .the piano.3. .4. to whom - come - us.2. plays . .. to London with . We have colfee or tea. . . . Т~ :ze~ i njegov prijatefj etllu za)edno. is an ex-minister. lmamo kafu ili Се. . London . . ..2.. . Која 88kretarice. - t81king. ma. . She is а lillnlrian. Your Ьrother-in-law and his friend are arrlving together. . . had Ьetter leave - .or.. . Mi imsnю prijвteljв а koji d/mo rlfrв ki/IV/r. . frtend who. .3. . Which do you want? . 2. alrwedy late.4. Which is more . . . .. . . . . Silo We Ьi ЬО/јв dв po4emo sвdв. toi'Вir lwmв govorite је ЬМ11 mlnis/JU. .. . . .З. Ona је ЫЬIIOtekarka ' ne London Ш EdinЬurg? EdinЬurgh? 1.5. Who.

. nor: Nвithвr John nor Pвter spввks Fffi(ICh . Popijte neAto (uzmite piee). Razlikujte: Не 008nts (wonts) to riisd . .7.. ni ја.12.13. Please sit down.137 one hundred and thirty-seven on8 hundred and thirty. Nвither do 1 . . This meal lool<в nice: Ovaj oЬrok 1еро iZglada.Da... i!lta telite? Motete li mi pokazati put do centra grada? London је veei od Pariza ali manji od Njujorka. You look (1) tlred. Molim vas uc!ite. Thanks.2. . Ја јо§ ne mogu t~no da govorim engleski.8.. Make your8elf at home. Zar ne umi!A Ьоlје (ne znu da u~inii Ьоlје od toga)? Ova lekcija је zanimljivija od prve.ni ја (to ne ~inim). sedite..~о. 'la:dfa . lli" se ka!e either ('ai~a) . Hvala. he's in а Ьаd mood.. Ne. Koliko је daleko od Londona do Edinburga? On neCe da razg_ovara s toЬom. EXERCISES 1... OII. лnda'staend. No.uantli . wount . З) me the way to the town centre? London is lerger than Paris but amaller than New York.11.-Оп !eli da tita: Не won"t (wount) road. taun 'senta.ni O!on ni Piter ne govore francuski. lzgledate umorni.tra!iti"". baed mu:d... .14.9. је (3) Won"t or.. How far is it from London to Edinburgh? Не won't (З) speak to you. Please come in.lght 138 Fortieth (40th) Lesson ('f:>:ti:8) Useful expresslons 1 2 З Кorlsnl Cetrdeseta lekclta lzrUI 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 1З 14 Can 1 help you? . OseCвjte se kao kod svoje kuee. "fl... nelther (2) do 1. ali mogu da razumem sasvim dobro. but 1 can underatand quite well. recite to ponovo. on na !aloet nlje tu (unutra). (2) Neith8r . 'bl:· tru:t . .IAAнJENJA (1) То look mote da znaei .. То look tor znaЬ . neraspoloZen је (u rdavom је raspolotenju).. l"m alnlld he's not in.On ne{:e da tita. "Ш . Molim vas. hau fa: .. . .Ne. say that Вfllln..glada~"" i . izgladati"". ni"prevodi se sa . 1 don't like Ьeetroot.. ni Dejvid (to ne ~ini).. sir. Can you come back RdENJA ZADATAКA 1.) lzvinite.ni. kontrakcije od wi/1 not. 'sloua . Ја ne volim repu (cveklu). (U~inite sвЬе kod kuee. 'sm~:~:la. Molim vas govorite malo sporije.. l'm looking for . 'naiбa.... a'~ten. Molete li ponovo 40th LESSON . neither doвs Oвvid PRONUNCIATION Ј.Yes.. Please speak а llttle alower. U prvom zn&Cenju trali predlog at: Look at the tюuse .5.. ka:nt. ја traiim .. goepodine. Can't you do Ьetter than that? This 181Son is more lnteresting than the first one.. 'lukil). . Sorry. 1 can't speak English nuently yet.. Nat par "ni .Pogledaj kuCu.4. Have а drink. neithвr. What will you have? Can you tell (N.. 2. tu 'ednbn... - 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 Mogu li vam pomoci? .

. . . . Pit: . .driY88. SeptemЬer. . idвmo 4. mi kod тојв rrl8jlr8 пв 'lfК!erи. Pete.. traut. . . ti ј«Јв1 suvils. ~·s kD/ims (vozi) па ромо.Nefther. ho . 5. . . 'inosens. Groeoe .to . 5. .no German. We're going to see Pete. Unlortunately.5. . . deiv .•· Unfortunate/y . . .TA._ mother's. . Nв m1881ng worda: idвm и Gri!kи и sврtвтЬrи. toworl<. Оп OЬitno idв rloюljno. . 'riAiQ .3.Grize! (lmam ujed!) Dejv: . How far from here does he live? tonюrrow? d8 dod8te autra? ____. .Јао.139 one hundred and thirty-nine one hundred and forty 140 . weare for dinner.•· Na taloat.2.5. 881 tho you eat . . Ьut speaks English . ldemo d8 poeetlmo Pita. don't . (nasta\lak) .4. Ns Js/ost.oppoeite . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-flrst (411t) leuon Success •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset prva lekclja 118p8h 1 1 Pete and Dave аге flshing: Pete.3. . nel То је zoljal 2 з Dave. to my REAENJA ZA. lhere are по tlckets for S8turday. - ls it а trout? Ow.going _. . 2. bait.. Js ne јвdвт 3.So do 1. 3.КA.Је li pestrmke? Pit: . . . . . no! lt's а wasp! PIIONUNCIAТJON IAk'scs.DA. 1 like Turkish colfee. .2.1 ја. nета Ја kareta za suЬotu. to go . Кoliko daleko Flll ln th8 1. . WO!Ip. . ocla\lde on fivl? volim tur8ku kafu. . do 1.ftuentty .too much. . - Nsprotiv... . She . Ueuafly . 1. . 41st LESSON .З. . . . . . au •. lolim ds - Ni js.in . .t.l've got а Ыtе! 2 з Pit i Dejv pecaju.. Опв (IOIIOfi lflёrю ong/flslri вli nims/o (ne govori) nsmatki. . . .enough . don't went .

10. 12 13 Cutite (budite tihi) u ЫЫioteci. 'laiЬr~ri. lma nas osmoro па ve~ri.gledati t~eviziju. . "Smiles" (osmesi).Zato ~to mama kaZe da vi pijete kao riba (kao smuk)! 4 5 6 Lllt/e girl. and there's only eno~h for five. lmenica watch znal:i .zadrtati". Ш Ыti . 7 8 9 10 11 - Heavenly Father. То wstch tвlevision . You can keep it. 1 don't want this old pullover..1/fu i lsko 6вtе ih zapamtiti.9. М r Wllliams. pijte (svoj) taj. l:uvati" odrtavati u tivotu. Cutati.awovnik" (rul:ni Ш dfepni. . 'hcvanli fa:M Ьles . What is the longest word in English? . But why? Lilt/e girl. Кеер qulet in the llbrary. smailz . 'skati§ prtQ. а (hrane) ima dovoljno samo za pet. 8 9 10 11 - i odrfavaj nas sve u fi~otu.Please drink your tea.Naravno.13. Ali z.141 one hundred and torty-one one hundred and forty-two 142 lnnocence Nevtnost 4 Devojtica: .. There are eight of us for dlnner. mail Ьi'twi:n. beceuse there is а mile between the first and the last le~r.Веса111е Mummy says you drink like а fish! А 5 6 ----$kotsk8 moiНva nas Ыagoslovi Scottlsh prayer 7 NeЬeski ote. dok se veliki l:asovnik VвiЬajte se ponavljвjuCi za sеье svaku od gomje tJetiri prltice. "Smiles".. . Ljudi titaju..et - zove cloclr). То keep вlive­ miran. Krвtke . za razliku od to lookne tra!i predlog вt. .11. p~to је (titava) milja (mlle) izmeau prvog ј poslednjeg slova.. Која је najduh ret u engleskom? ..1 don't know. Vilijems: . posmatrati. OВJAiNJENJA (1) То watch znati gledati. Hocu da vas posmatram. Ыess us and keep (2)us all allve. 1 want to watch (1) you. . 'pulouv~. bl'ka:z 'mлmi scz. my dear..4. Mr Wllliams.. 'kwai~t . .Molim vas. i'nлf.... People are reading. (2) Znamo vet glagol to kввр. _ 1. to keep qu. ga:l . G. 'mista 'wili~mz. Ne felim ovaj stari pulover.12. Mofete ga zadrfati... draga. 12 13 .6.01 course. 'lal}gest. gospodine Vilijems.. 41st LESSON .Ne znam.8 eit. . ~·laiv.Шto? Devojtica: ..

s raznim dodacima. ali Go in вkо smo zвjedno s njim izvan prostorije u koju treba u6i. REIENJA ZADATAКA is the . you must rememЬer: . . What . br. . she goes downstвirs: ona silazi (odlazi dole. . me five. . ldi и knji!вru 5. How many kilometers are there in а mile? .drive 5. 4.. Motlm vas budlte tihi. previAe је galame. Nema dovoljno hrane za sve nas.144 EXERCISES 1. 2. morвte pamtiti (imati па umu): drtite levu strвnu.143 one hundred and forty-three one hundred and forty-four. Којв је nвjdulll ret и englfl6kDm? Јв znвm nвjkretu. . Ьookshop and Ьuу new novel Ьу Greene. . - Forty-second (42nd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protitajte oЬjainjenja: lekcija 36. aefl i t .mind. MoLeto DltlrЬI# OSI818k. euveni slikar. . . Cetrdeset druga lekclla She cornes downstвirs: ona silazi niz stepenice (prema nama). Koliko kilometara ima u )ednoj mllji? Londona. 1 i 4. . . Never . .me the. in . .. 38.4.5.2. 2. не can't .2. StaЬz. . .З. 2. You can . the famous painter. dok mi ostajemo gore). . br. 5. you . 1. Za istu vrstu kretanja upotreЫ6emo nekada to come (do6i) а nekada to go (i6i). English? 1 1. К/Јd vozite и Engleskoj. There isn't enough food tor all of us. 1. 40. br. 39. Go to the . . Оп ne moie to dв ргоdв. . br.3. Osjte mi pet (komвdв). . . 42nd LESSON . in England.4. Nije vatno. the rest.know tht: keep . . То come i to go.. . i kupi mi novi Gtinov roman. · · · Flll ln th8 mleelng wonla: 1. Give . there is too much noise..left. Please keep qulet. When .2.3. is still allve. . zavisno od toga da li је kretanje prema govorniku ili u suprotnom smeru od njega. 2 i 4. One radi u }ednoj ЫЫioteci izvan З. word . . jol је f:iv.. . Come in (udite) re6i 6emo onome ko kuca na naAa vrata. She works in а llbrary outalde London. .keep.4.longest shortest. StubЬs.

kote Tuesday. he goes into the house (оп ulazi u ku6u). 1) 4. lekciju 34. 2.sil:i. . 7..Оп mi kaie da .Nemojte (to) re6i mom ocu. Neither do 1. She's comiпg (пе comaa: v. Ona dolazl u utorak. Не drinks like а fish - On pije kso smuk. ssy thst sgsin . Prevod 1. Ni meпi. ali ја sam sre6niji. Те/Ј hiт the truth . . Koliko (tu) ima stanovnika? 5. Сап you tell me the way to Wreп's Church? 4. gotovo uvek је praCeno zamenicom ili imenicom. Glagol answer. то sву (re6i) naj68Me је pra6enoveznikom that Не sвys that he's tired: On kaie da је umoraп. Za svaki glagol treba zapamtiti da li u datom znaoonju traii predlog i koji.0. 2. Motete li mi pokazati put do Reпove crkve? 4. menjamo njihovo zna6enje: соте in.ЗО cm 1 poulld (paund) . come Ьsck . Big Веп is the Ьest monument. пesto). Praveatt na englaald (pismeno prilikom ponavljanja). Sloienl glagoll. oЬвvezno traii predlog to: Не tells те that. Nemojte gledati u prevod pre nego sto sami pokusate. t. ali Не pays /о те that.Muzej је s vaSe desne strane.0. Bolje је gresiti. Tako se uvek kaie wait for (someone) 6ekati (nekoga). ask for (something). 1'11 answer the telephone . Nekollko engleaklh mara 1 mlla (mail) 1. Don't te/1 ту father. Big Веп је пajbolji spomeпik. ispred imenice Ш zamenice glagol sву. Те// те аЬоиt your јоЬ­ lspri6aj mi о svom poslu. Ho6u п.tra:Шi (пesto). look at (someone. Londoп is the largest city (towп) iп Eпglaпd. bllo da zna6i "pri6eti" ili "re6i". izgovara "sez". 42пd mапу LESSON .izaCi. То 1811. How inhabltants аге there? 5.609 km 1 loot (fut) . З. .Recite mu istinu.vratiti se. U koliko sati? U ootvn do devet.u6i. Medu пajzaпimljivijima. i ueiti se na greskama. 1 waпt somethiпg to driпk. come down .gledati (nekoga. 5.Мепi se пе svida ovaj tilm.u" sa akuzativom: he's in the house (оп је u ku6i).. Sorry.lzvinite. He's richer thaп me.45 kg 1 plnt (paiпt) . something) . naprotiv. da li blste to ponovili? There sre four of us for dinner -lma nas ~etvoro па ve~eri.. ne trafi nikakav predlog: Answer те odgovori mi. Amoпg the most iпteresting. 2. lzrazl trеЬв zapamtttt (vidi i lekciju 37): Ј don't /ike this filт.Sto da popijem. З. The museum is оп your right . оп objasnjeпje br. З. What will you have? 6. Obratite painju da se treoo lice jednine.$ta telite (sta 6ete uzeti)? 6..0. but l'm happier. ssys.145 one hundred and fort"J-five one hundred and forty-slx 146 lnto odgovara naSem . Dodaju6i glagolima razli6ite priloge ili predloge. .40 hektara 6. Londoп је najve6i grad u Eпgleskoj. za razliku od te/1. On је Ьogatiji nego ја. соте out ..ја 6u se javiti (odgovoriti) na telefon.56 litara 1 acra ('eika) . What time? At а quaner to пiпе.

. glagol ··to dress"' (оЫаМi se). јег se smatгalo da је "ul:tivije" nego wi/1 (osnovno znaeenje sha/1 је . а wi// . "na primer". 'sent.. _ (3) OIIJAЙNJENJA (1) Setimo se da wi/1 ne doblja nastavak . k..1.. 'fju:b tens.eA) sa 1 2 3 We will now look at the future tense. She needs help -. For lnstance (2).. idem?) (4) Nвed: treЬati.. the verb "to dress". it's easy! Let's look at some иntences in the future: 1'11 go to the clnema tonlght if you'll come with me...~ tu'nait. Na primer. hoeemo li da uzmemo taksi? (3)? PRONUNCIATION 1. they'll dress". Danas је ta razlika gotovo nestala. You see. postaje .~nsiz. 'i:zi. fa:m . ti СвА (vi cete) se obuci. You form the future Ьу putting "will"' in front of nearly all our verЬs (1 ). you'll dress.6... .··. "you will dress''.s'' u З. 'inst.··.. oni се se obuc.3. pre svegв zahvaljujul:i kontrakcijama.kle isti oЬiik vafi za sva lica.4. Rec "'shall"' se uglavnom upotreЫjava za sugestije: Pada kiA&. 'lel OIIJAANJENJA (nastavak) (2) For instвnce. 9 Brzo eete nauciti engleski ako citate ро jednu lekciju svakog dana. licu jednine.~:n 'iQ&iil'kwikli. kao i tor вхвтр/е..5. ti СвА (vi cete) se obuc.ја cu se obuci"' .~:bz.. Vidite.~n'tiniu: .еА (do.~Q'tnikbn. bl'kлmz. dres .. 6 Nekada se shs/1 znae. u budueem vremenu. in the future. Sada se sha/1 pмnstveno upotreЬijava u znaeenju uetivog predloga (Da uzmemo taksi?) ili u tra!enju seveta (ТгеЬа li da. Ьес:оmа1 "1 will dress".. Nastavljamo s kontrakcijom: . in frлnt av 'ni~li a:l au. 4 5 6 7 8 4 5 6 7 в 9 We contlnue with the contrection: "we'll dress.··..~ v..8... oьavezno upotreЬijavalo 43rd LESSON . lako је' · ~ogledajmo neke reeenice u budueem vremenu: lci cu u Ыoskop veeeras ako ti ро. BuduCe vreme se oЬrazuie stavtjanjem "will" ispred gotovo svih n&Sih glagola.. k.9. Posle will glagol u infinituvu nema to. l.~ns . 'si~m..147 one hundred and forty·aeven one hundred end torty-elght 148 Forty-thlrd (43rd) Lesson Тhе Cetrdeset treta lekclja future .njoj је potreЬna pomol:. You will learn English qulckly if you read а lмson every day.treЬoti". ..7. 2 з Budute vreme Sada eemo pogledati buduee vreme. mi cemo se obuc. Sh\111 we take а taxi mnom.hteti"). The word "shall" is malnly used for suggeations: lt's ralning.. da.. u prvom licu jednine i mnol:ine. 'putiQ .

zakasnite. You'll пееd some more mопеу. Will 1 пееd my peaaport to go to Englaпd? . 10 11 12 13 14 Koliko се ti поvса trebati? Da ti dam јо~ maio? Hotete li da mi date јо~ malo kafe.)D straik . ti се~ (vi cete) imati proЬiema..Uzetu svoja kola. lf they doп't hurry up they'll Ье late. јв jol ne rвzumem.. . car.(5) Some тоге: ја! malo (viAe). Ов li dв ти tвlefonirвm dв ти kskm dв 1 phone him to him we li mi pomoCi. TreЬete ti jol malo novca. . 'pr. EXERCISES 1.)fi:. tsmo zвkвsniti? late? 2.5..Zelite li ја! malo? Give те some тоге informstion . . 6i 'ofis.2. $tв Cel гsditi вkо njegв пета и kuCi? What . Оо you wsnt some тоге?. tju :bz .13.. . Ako 88 oni ne po!ure. 'rneinli ju:zd Љ: s.~'d!esЬnz . Da telefoпiram u kaпcelariju i kЫem im da Се~ zakasniti? Ја cu voziti. you'll Ье late.... . 'reinil].)ЬJ~rnz. . ? 43rd LESSON .5.• 1 . on strike.. . 'k. .. Who will come with me? AE8ENJA ZADATAКA 1.3.. Hotemo li 'I'EtЬtras iCi da vidimo onaj novi film? . . Za "ne viAe" reti 6emo по тоге. OВJA$NJENJA (nastavak) .. ni:d. Ne felim vi§e: 1 want по тоге ili 1 don 't want впу тоге (setite se pravila: nikada dve negacije).. please? How will you go to work? The tube's on strike. you take 4... Podzemna Тhе tuЬe !вleznicв te blti и Atrвjku.4. you will have proЫems. Ьоlје uzmite kolв.10. Ко te poCi sa mnom? Flll ln the 1.11.. . НоСе li mi treЬeti (moj) pasoA da idem u Englesku? .12. .. Shall 1 phone the oflice and tell them you'll Ье late? 1'11 drive.4. ti се~ (vi cete) zakasпiti..Dajte mi malo vi§e informacija. . .2.1'11 take my саг. тolim vвs. you if he .. teik mai ka:.149 one hundred and forty-nine one hundred and fifty 150 10 11 12 13 14 How much money will you need (4)? Shall 1 give you some more (5)? Will you give me some more coffee.3. НоОвtе mlиlng worda: 3.. Shall we go to see that пеw film tonlght? .tt. . molim vas? Kako се~ ici па posao? Podzemпa ~elezпica је u ~trajku. don't understand. you help me.

your. је. in'said. Sta. .NJA ZADATAКA (nastavak) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fourth (44th) Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Give me that wellet. _ (3) l8pred prisvojnog prideva ne mo!e se upotreblti neodredeni elan..Evo. She's outsidв thelюuse: ona )8 van ku6e.still... all of them? few of thein.9./A$NJENJA (1) lмide znal:i . ku~ је mапја od tvoje.rou hiz. (N.Ра. . nothirigPRONUNCIATION 1. aiv . jedan prijatelj ocl tvojih itd...•· wШ..pleaae ..7. ali пiје mu milo (пiје kad ја pozajmljujem пjegove. its 6t:~z.. mpj Otkud znaA? . вnything ...st)'- thing . in fekt 6ei liv in ~ sa nil1a. 'w..).Неге..2. am looking10me0ne who . 'sp.. 1 suppoae they аге very гich. Wheгe heгs (3). upotreblti moje.4..tell.Ьilo Ata.. пiје. u".Ра. their Whose is this aporta-caг? - C:iji је ovo sponski auto? .neito. па primer. hi~ . lt's theiгs. She's outside: ona је napolju. one hundred and fifty-two 152 tor will buy . motda samo пekoliko zadovoljaп) пjih.. Trallm ko de kupiti moju kuCu. Shall . 44th LESSON .3... реп. No.Njihov је..(2) Тhing: stvar.bt its main. 'pa:ti. j:~:z . ju:z main. Ovi ljudi su svi пјепi prijatelji.do. Suprotno је outside (aut'said). they live in а tent! 08. pli:zd . She's lмide: ona је unutrв. ln fact. . so'pouz.. but he lan't pleased when 1 Ьоггоw his.Well... . 2).6. WШ . sometning . Опi hote da dodu па l?rijem. . регhера 8 78 9 - Gde mine. you can use That's very kind of you. . .ia not in. hu:z . опi tive u Aatoru! је moje pero? . - is my pen? . . . 'b. (1) Не Ьorгows my things (2). Pretpoatavljam da su veoma Ьogati.8. ovom imenicom sastavljene su zamenice e.unutra" а takode i . What.. and theгe аге ten pounds inelde it. а frlend of )OUГS itd. it's mine. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset ~ lekclja 1 - 234 - Daj mi taj пovaпik. will Ье ..З. а u пjemu ima deset These people аге all fгiends of want to come to the perty.151 one hundred and fitty-one nвkogв 5. How do you know? . tvoj fuпti. it's not yours. Zapravo. 'b::wouz mai 8iжзz . They only а 5 - pozajmljuje moje stvari.ту hoUie.had Ьetter . zato ве upotreЫjava ova konstrukcija: в frlвnd of mlne.):tska:.unutar.sve. motei То је vrto ljuьazпo od tеЬе. h1:z . ne mofe se reQ "а my friend". Оп Well. (doslovno: jedan pri}atelj od mojih.will Ье. 1.5. house is amвller than yours. (zar) svi (od пjih)? . .1. пjihova Ne.Jedan тој prij~j". .

. . OIIJASNJENJA (nastavak) tent. _· 13. 1waпt to 1. Ра ~ta Оп је ро~tеп. 10 11 - So you're going to marry Harold. Milo mi је Ato znam da ideA na odmor (letovanje).3..t waild. on (i) nema novca! . mof је. that's very kiпd of you.Njihov је.. · · ' · azs . .They're miпe. kind. .. . Whose are these репs?.а• : -:.5.Oiq 'i)Sk:J (4) Whвt. slovo h se ne izgovara. . . lt's . .. 'ao:Js~ kaind 'df:entl swi. ? _ lt's 3. nвgo novac и njemu! Не the . Hot:u da pozajmim jednu od tvojih knjiga. Nije . What is he ltke (4)? He's honest (5). . Zapravo. ·Pa·sao pr . Тh8nk you. Ьor~ow опе of your _Ьooks. .5. gentle.153 one hundNd and fifty-ttv. . .•· Ona јо6 uvek h06e da se uda za milionera.. one hundrec:l and fitty-four 154 А cynlc Clnlk 10 11 12 13 14 1 tako. not the same . . se za Harolda. it's 2.v evrt 0IIJ . Flll ln lhe mlnlng worda: 1.4.. . and 44th LESSON .. а (пе zпа) ud~~ Ciпik је оsоьа vredпost пieega 12 13 14 And what аге you going to eat? А cynic is а person who knows the price of everything and the value of nothing (Oecar Wilde). ljubazaп.:Ј 'sinik . 'veltu: ov 'м. ... .10 'meri 'h~~m~ld 1 ·k end 'nouЬJ. l!1iji је ою IIIЮr? . ln fact. She still waпts to m8r а mJIIюn~lre.. Ьlag. eete (опdа) jesti? koja zпа сепu svaeega (Oskar Vajld). . - 2. . .-. . l'm pleased to kпow that 1. · · · .6. kakav1'? What аге your friвnds like? Кakvi su tvoji prijatelji? (5) U reti honest. sweet and nоЫе. . . . Оп ne pozjвmljujв noytsnik. Cija su ovo pera? -Моја su. . Jike? zn&ei .2. Свпа i vrednost nisu isto (istв stvar). ! Ьut the money 4.. . . to је vrto ljuЬ&zno ocl vas. .З. kao i u hour (sat)! EXERCISES RERNJA ZADATAКA youre gotпg оп holiday. is this .6. He's poorer than me. Нvala vam. On је siromdniji od mene. he hasryno money. Kakav је оп? mio i plemeпit.11. .

. ali se 6esto l:u)e. uzeti". er .But she only comes once а year. ? 1. But why? There's nothing to do at this time of the year. Му mother's coming next weekend. lzraz П1)8 Ьв5 .Ali ona dolazj samo jedanput godjinje. mofe se primeniti i па ljude u smislu .She's arrlving on Frlday.5. doesn·t ьorrow . ovaj . dem. You mean: when you want to go away. {4) То tske.. То drive away. lzvjnj. _ 13 'na .. Znam.· _ 1 14 · с1 ••• tu'ae&.. 'we& iz fain c1r • а Јао ба. new sporta--car ... ali Dejvide.thlng. Alj zвSto? Nema ita da se radj u ovo dоьа godjne. Моја majka dolazj sledШg vikenda. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset peta lekclja Planovl Z8 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 18ШУ8nје (odmor) 3 4 - 5 6 - 7 8 · 9 10 11 - Dejvjd ј D!oun raspravljaju о svojjm planovjma.. .:tlidci plcnz. Povedite me sa soЬom: takв те with you.t. Whole . . alj pomjslj (pogledaj): ako vreme bude lepo.12. . . (З). w~~.wallet . .155 one hundred and titty-tive one hundred and tifty-elx 156 5..Ь1 • а wc1. PRONUNCIATION h. 'vii:Юf:iz.. .. but look . _ 7. Da. 'Ьraitan.theirs. Mjslii: kad U hoeei da otputujei..if the weather is fine. ј lo је uvek kad mi ho~mo da otputujemo (odemo). 1 know.4. Тi imal nov sportski auto. М jslim da ~mo otjcj u Brajton sled~g vjkenda. · · · 1 45th LESSON . Yes. we can drive along the coast and vlsit all those llttle vlllages. Then we'll take (4) her with us and vlsit the antlque shops.mine. .value are . {3) Prilog аwву oznвCava udaljavan)e.otrl:ati. en t1:k. Do devola! . not yours .3. ..2.prokletl . {2) Zapovedni niiOin od glagola to damn. . preporutljiv za upotrebu u finom druttvu. but David. роЬеСi. . motemo da se vozjmo dut obale ј da obldemo sva ona mala sela. l'm 10rry. Кrajnje n se ne izgovara. а ~i~ :-. Yes.lt. . . 1 think we'll (1) go to Brlghton next weekend.5. . Price . Damn (2)! . povesti". ·~i~it a:l бouz: .4. . to run sway .tent. . ko_ust.it like? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·flfth (45th) Leuon Hollday plana 1 2 David and Joan are discuasing their plans. 1.2. .inside it. dis'kлsirз. Da. and it's always when we want to go away.odvesti se. f1:l ct houm а'mло.Ona stite u petak. Кilkav је? You've got а What's REIENJA ZADATAКA (nastavak) . OIIJA$NJENJA (1) Ovde nije upotreьtjeno progresivno sadatn)e vreme (we аге going) jer је u pitanju јо! neizvesna radnja (misl~'!! da Cem~ iCi). . Onda ~mo је povesti sa soЬom ј posetjcemo starjnarske radnje.

John feels at home in London.antiquee.2.once а. . ! She is .157 one hundred and fifty·. 12 13 14 - Oseeate se kao kod svoje kute medu onim starudijama. l'm Flll ln the mlaalng worda: 1.4. twice. Ako dodete sutra. vktlm. . а onda temo moci zajedno da planiramo (pravimo planove). don't . with . . mi smo uvek fJ/1 odmoru. moti 6ete da nam pomognete.really. Psrdon. weare on 5. then we'll Ье вЫе (5) to make our plans together. Dfon se 08868 k8o kod avoje ku6e u Londonu. year. . НООеtе li moti da mi PQD)mlte pet funti? .. Joan. .is still at . Ona dolazi Shв sвmo jвdвnput goddnje. Upitat:u ga ltedet:i put k8d ge. 2. 3.. David! Don't Ье nasty! 1'11 meet her at the atation. . wlll feet . . At holidвy. is arriving at .3. EXERCISES 1. ne budi zloЬna! Опв је zaista июта simpвtitna. 1 will ask him the next time 1 see him.5. .4. She . . Ona stile Damn. 1.2.garage.IA ZADATAICA 1. Prokletstvo. dvвput. comes .nice. Ье nмty .. Dejvide! Nemoj da si zloЬon! Dotekacu је (sre§Cu је) na stanici.5.even one hunc:lred and fifty .sorry. ..3.. Ьudute vгeme se gradi pomoCu izraza to Ье аЫе to (doslovno: blti sposoЬan da}.2. OВJASNJENJA (nastвvвk) _ (5) Poito glagol свп nema infiinitiva. this time of the year alw8ys. . lght 158 12 13 14 She'll feel at home among all those old things.. ..3. Оп Се не se oset:вti (kao) kod kude вt sв svim tim starinama. . All those people are friends of mine. .4. those 4.all . only. U ovo dоЬВ godine. seven and the саг 45th LESSON . 1 wШ Ье able to go . you will Ье able to help us. Svi ti ljudi su moji prijatefji. lf you come tomorrow.home . the и sedam а kola su jol и gвrвii.moCi Cu da idem.5.. very lldiEN. Will you Ье able to lend me five pounds? . D/oun.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Read this lesson as usual../. sлma pri"si:dirз. OВJMNJENJA (1) How often: koliko Cesto. wlnteг. leto. (2) Obratite pai:nju da se krajnje n ne izgovara.. -.· ~~~:а~·· Ьа1 tr~in-. PRONUNCIAТION ~~~т.. ·_н: 'bal.one hundred and aixty 159 160 one hundred and fifty-nine Forty-slxth (46th) Lesson 1 2 з Cetrdeset iesta lekclja 1 Pгo6itajte ovu lekciju kao i obl6no.:_ Ј. summeг. 'a:nsa tn . wta dлz _ 4 ·ьа· 10. Ne zaЬoravitв da podignete glas па kraju upitne reeenice. ЗЈ? What will they do? Do you think they will go Ьу tгain? Will the waatheг Ье fine? Wheгe will David meet his motheг-in-law? When do paople take theiг holidays? The fouг иasons аге: spгing. jesen. .tam 'w1nta. then answeг the questions aЬout the pгeceding one.11. 'тл~ in (i). spr11) 1 .. What аге David and Joan doing? Wheгe does David want to go next weekand? Does he want to go to Вlrmingham? Does he want to dгive to Brlghton? Who is arrlving next weekand? How olten (1) does she come (N.'kwes&nz . autumn (2).'we6a. onda odgovorite na pitanja о prethodnoj (lekciji)... ztma. 'ju:f:ual · · ·.. 2 з Sta rade Dejvid i Dloun? Kuda ho6e Dejvid da ide slede6eg vtkenda? НоСе li da ide u ·вirmingem? Но6е li da (se) vozi u Brajton? Ко sti!e idu6eg vikenda? 4 5 6 7 8 9 10 11 Koliko 6esto ona dolazi? Sta 6е oni da rade? Mislite li da Се iCi vozom? НоСе li vreme ЬШ lepo? Gde 6е Dejvid da se sretne sa svojom ta~tom? 12 13 Кsda ljudi uzimaju godi~nji odmor? Cetiri godi~nja doba su: prole6e..· · ·.: i). ~бth LESSO~ .3.

Jedanput dnevno. How often do you read this Ьооk?.3.ours. .vi Francuzi niste dtentlmeni. Ne. а Francuz о svojoj zemlji.What are you doing? ... on se na !alost јоА nije vratio iz Brajtona. . Mislite li da Do 6е ispit Ьiti te.Uk? the exam Flll ln lh8 ml881ng worda: 1.l'm wrtting а letter.summer.2. you OIIJAiNJENJA PRONUNCIATION Ј. we're taking our holidays in wlnter this уеаг. - 5. will Ье. 'iugli!mв:n · · · 'frenfmв:n . mo!eA da pozajmiA тој. mi ove godine uzimamo godilnji odmor u zimu.2. 1 We taking fine. 4. in .na gradi па -lн.. Naravno . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset иdma lekclja 2 Jedan Englez i jedan Francuz diskutuju о svojim zemljama (domovinama). "svaki svoj ·: Englez govori о svojoj.will Ье. $ta оп /юСе da kaJe? З. . lf your radio doean't work.4. What he . 'dfentl- (1) Rвspвctive znae. lt very . као i oЫtno. oni uzimвju (svoj) godimlji odmor и leto. Of course .. Као i оЬiакЈ. nвdam se da Се Ьiti lepo. .hope. 47th LESSON .5. dis'kASiu бt~ ri'spektiv 'kлntriж. Mi uzimamo (svoj) и pro/eCe. 1. Ako tvoj radio ne radi.l'm alrald he lon't back from Brtghton yet.Once а day.cold.. ~ta radi!? PiAem pismo.are taking their. .kafe Englez . you think . дs they holidays in RE$ENJA ZADATAKA 1..? 2. you can Ьorrow mine.will Ье difficult.winter. з.says the Englishman Frenchmen аге not gentlemen."· Koliko 6e8to tital ovu knjigu? . .161 one hundred and aixty-one one hundred and 8ixty-two 162 EXERCISES 1. No.spring . this 2. (2) Podseti6emo vas da se od imenica sa zavrletkom -у mnot. .2.5.5. . As usual. are. it •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·seventh (47th) Lesson 1 2 дn Englishman and а Frenchman аге discuesing theiг гespective (1) countгies (2)."· does.. .mean.3. . ВЮе И510т8 hladno о~~е zime. usual.

if you enter а Ьathroom Ьу misllke (З). 8. . .but а gentleman says: "Ехсuи me. ri"plaiz . tcist . 10 11 12 13 - D!entlmen је оsоЬа sposobna za dve stvari. 'kcip~ЬI. grcit 'int~cst . klлb. Ta~no. 'cnt~ ~~ 'ba:6ru:m bai mis'tcik.5.odgovara njagov prijatelj.says the Englishman . medam".. na primer. Ра. sllghtly annoyed. 'fлni 'stori. OIJAiNJENJA (nastavak) mcn. 7 ." З - 3 - А 4 5 zaAto? . ig'za:mpl ..3. i vidite mladu tenu (damu) kako se реге. Dva engleska d!entlmena jedu (obrok) u svom klubu. Namerno" Ы se reklo оп purpose ('pe:pes).ali dfentlmen kata: "lzvinite.. 4 Well....11. i on uvek ~uje vic (smeAnu pri~u) prvi put. ako udete greikom u kupatilo. and one says to the other: lt's an lnteresting soup.11:. goapodo". proьati" (hranu). On mote da opi$8 lepu devojku ne upotreЫjavajuti gestove.Exectly . Ata katate? кatemo 8 7 - "lzvinite.4. t1 12 13 - Two English gentlemen аге eating а meal in their club. Не can descriЬe а pretty girl without using gestures. 47th LESSON . but not а great soup... malo uvreden (neznatno iznerviran). (4) То tвste znКi ..163 one hundred and eixty-three one hundred and aixty-four 164 And why not? . . di'skraЉ ~ 'priti g~:l wi'6aut 'ju:ziq 'dicsfn:.imati ukus" а takode i . јлq 'lcidi 'wiJ!iq.. for exemple. what do you say? 6 . . .. They taste (4) the soup with great lnterest.We say "Ехсuи me. . 'л~.kuiati. ProЬaju supu s velikim interesom. i jedan kate drugome: То је interesantna supa. "slaitli ~·niJid. goapodine.:. 18.repllel his friend.9.. ig'zzktli scz. (3) Mistвke: greAka.... Ьу mistake: gгeAkom ." 8 8 8 9 1О А gentleman is а person свраЫе of two things... and he elways hears а funny story for the first time.. 5 and you see а young 18dy weshing. sir..7. ali to ni)e velika supa.kate Englez.

Vi Englezi ве lf you the rd8vo hranite (jedete).3. . k:):J ju: ~ sousi':)l~diist 'stлdiiQ бi 'teksi . Molim vas. - .kitchen .? Za6to ne? .2. They are - their - you say? .. iz '2vridf (1) lmajte na umu da se ovo too. Не speaks English without meking mislllkee. .think •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-eighth (48th) Lesson 1 How far is it to the station? (1) far. 'plenti.4 On govori engl•ki Ьеz grelke (Ьеz pravljenja grelaka). - descriЬe great. -8. Ntegov prijatelj ga kritikuje i on је malo iznerviran. You Englishmen eat lladly.2. two gentlemen soup. za гazliku od predloga i veznika to. can see 5. Ova mdina је sposoЬna da utini mnogo stvari.using gestures. Please .this . not too •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset osma lekdja 1 Koliko је daleko do stanice? daleko. Oh.tell те .mistake . Не doesn't want to come.5. kao i broj two.Юim dva gospodiflll kllko jвdu (svoju) supu. - 4. proЬIJjtв ovo vino i recite mi Ata mislite wine and njemu. 4. З. О. 1 elways take his Ьsg Ьу mislllkl. ne suviAe OIIJAANJENJA PRONUNCIATION 3. izgovaraju dugo i nagtaAeno (tu:). Ја uvek grelkom uzimam njeoovu tainu. Ako grвlkom udвte и kuhinju. koji se 48th LESSON . Јв mogu dll .3. discussing interest. - 2. whet . enter . .Why not?.З. 118 kJUetв? Ьу RE8ENJA ZAIIATAКA 1.pretty . .165 one hundred and eixty~flve one hundred and eixty-e&x 166 EXERCISES 1. Oni rвsprвvljaju о svojim zвmljam8 s velikim intвresom. о 5. On ne f:eli da dode. His friend is crltlcising him and he is sllghtly annoyed.5. respective countrtes with 2. Оп тО!е dв ор&Ј/ври devojku ne upotreЬ/jвvajuCi gestove.4.4. . . what you Flll ln th8 mlulng word8: 1.. taste of it.do .6. . . can eating their.. This machlne (m э'Ai:n) is сараЫе of meny things. Не а girl without 1.

7. nadam se da razumete!" о а 8 9 1О 11 12 А businessman is writing to а competitor who is very dishonest (5): "As my нcretary is а ledy. dоЫја zna6!nje . Shall 1 call you а taxi? .. kao narod).. (JI PltJnty (doslovno: oЬilje) of upotreЬijava se kao zamena za much ili za твпу.. ona vam ne moie re6i Ata ја mislim о vama. but as you are nelther one nor the other. 'raitiJJ •. u oЫl:nom govoru l:esto se svodi na bait.. . i u pridevu suprotnog znatenja dishonвst slovo h se ne izgovara. (1) Као i u honest.Ne.but it's вlways him that sits in front of me in the cinema. ali posto vi niste ni jedno ni drugo. k~m'petita •. А 2 з Potrebno је oko deset minuta hoda.9.says the girl . hoda.f:ini.n one hunclred ancl eixty. 'blzn~smaen.. 1'11 walk.. 48th LESSON . ne smem t:ak ni da mislim tQme.. 1 cвnnot even think of it. Jednina је an Englishman. ta:l. 1 have pienty of (З) time. (minuta) kolima. houp. lmam vremena napretek.lght 188 2 з lt takes (2) aЬout ten minutes on foot and only two Ьу car.We on svojoj devojci . (2) Videli srno i iz ranijih primera da to tske.167 one hundred and aixty-eev. Da li znas . 11 12 po§to sam ја d!entlmen.u Ьioskopu.. 1 hope you understвnd!" OIIJAЙNJENJA t~.S.11. hvala. -8. vofnje i sl. 'p:lfrend . 'leidi. 4 5 6 7 sociologist is studying the вverage height of the English (4). i6i 6u peske (hoda6u).ali uvek је on (taj) koji sedi ispred mene . 'nail 11.a proset:nu visinu Engleza. and as 1 am а gentleman. dakle uz imenicu bllo u jednini ili u mno. (nastavak) а izgovara sasvim kratko (tu).uzeti''. (4) Тhв English . she cвnnot tell you what 1 think of you. dis'an~st.Englezi (u calini. а samo dva Da vam pozovem taksi? . Jedan poslovni ~ovek pi5e konkurentu koji је vrlo neposten: "Po§to је moja sekretarica dama.. 'sш~ma.... .No thanks. 'sekr~t~ri.. 4 5 6 - 7 8 9 10 Jedan sociolog izu~v.treЬati" kad је ret о trajanju neke radnje. Do you know .kaie devojka ..he says to his glrtfriend only one Englishman in 920 (nine hundred twenty) is six feet tall? Yes .da је samo jedan od 920 Engleza visok 5est stopa? Da .. frлnl .

to do.5.2.3. snything .3. we'll go on foot. Da li da gв zamolim da vam 181efonirв sиtra и Sest sati? six 1 ask . f".stvar" Ш predmet. l'm Ata mislite о ovoj lekciji? .? МоЈето to phone tomorrow 5. Something ndto.. 2 i З.188 one hundred and aixty-nine one hundred and aeventr 170 EXERCISES 1. 1. Shall ..Ne Ноw mogи da vam laJlem и metrima.5. How much is the average aalary in England? .cannot (can't) . nothing . se 2.1think it's George.§ta је to §to gledd? 49th LESSON . iCi Ко sedi ispred njih?. k. obja&ljenje 2).. . З i 5. 4. meters.5. Who is 811ting in front of them? . .Okp 40 funti nedeljno.. 6emo peAice. br. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-ninth (49th} Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proa!aJIII oЬjlllnJanjll u lekciji 4З. . go we ha110 time. iao mi је. . Ni Pol ni ја ne moZemo da dodemo sиtrв. Кolika је prOfМIOna nadnica u Engteskoj? '--. s" izgovara .at o'clock. We Flllln lha mlaalng worda: 1. 44.4.ја mogu mnogo sta da uradim.only take.3. .in.р.on foot . treьa da ode do stanice? . 1 ~n do твпу things. br. 5.. 45.can. What do you think of this laason? ..him .. . exercises . Neither. 1. А thlng (vidi lekciju 44.Mislim da је to 02ordf.2. .ni§ta. Podsedвmo vas .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrcleset deveta lekdja U engleskom imenica thing ne mora da se odnosi samo па materijalnu . tafl .sorry. Theee. Ne.6.. Koliko ste visoki?. -6. are you? - 1 tell you da se krajnje . Кoliko vremena come sata d6 se tomorrow.2.AЬout forty pounds а week. No thanks.z" osim posle suglasnNfa t. hvala.you . Whвt is thвt thing you're wвtching? .4. . РоtгеЬпо је S8ЛЮ ро/а иrade ove veZьe. tмнything sve.4.plenty of. iCi p§ke: imamo vremena napretek. nego se javlja i u takvim obrtima kso §to је the things he says . Paul RERNJA ZADATAКA 1. Samo jedan od dvadeset ljud1 nos• Wir. 1.Ьilo §ta.. How long does it take to go to the allltion? . gde је jedino moguCan izgovor . br. s··. . can .nor. half an hour З. svdta.ono sto on We. . Only one man in -nty wears а hat.

Zпamo da sa . а onda srpskohrvatski tekst usmeno i pismeno ргеvвtШе па engleski i proverite da li vвm је prevod tatsn. Our street is Ьetter thsn thsirs. Prevedlte na engleskl (pismeпo prilikom ропаvlјап. lekciju kao Sto ste t dosad ~nili. Мгюgо 5. vee З. Shs'/1 feel at hоте: опа ее sa oseeati kao kod svoje kuce. theirs.(Zelite li) da pozovem taksi? . Neither do /. Koliko је daleko odavde po6taпski ured? Qdabrali smo гееепiсе u kojima eete verovatпo pogre6iti. veo.$ta da radim? Shs/11 . &. $ta. а пе опu prili~пo 6iroku . How fвr is the post-office from here? how tвr (koliko daleko). 1. Ni meni. ours. ali ovde паm је cilj da obradimo va8a slaЬe ta~ke. Не wi/1 not (won 't) Ье вЬlе to вnswer hiтself. ~ se da nettJte imati teAkota. his ostaje nepromeпjeпo.Na8a ulica је Ьоlја od пjihove.alal vam vera. We're friends of hers. Mi smo пјепi prijatelji. Reci cu mu kad ga vidim. З.ma korisпe pri postavlja- Prevod: 1. Ne svi4.1aju mi se sva ova pitanja.Kol iko је daleko do staпice? Но w often do you go to Eng18nd?. . PM/jivo је protitajte. Оп пеСе moci sam (li~пo) da odgovori. Ako ne пa~iпite пijedпu gre6ku . 4. 2. Evo kako: poAto budete protitali 50.koliko" kaie how тисh odnosпo how твпу.Da otvorim prozor? . nemojte se brinuti: to је пormalпo. 4.s" па kraju: yours. дkо ih na~inite u umerenoj koli~ini.. Тhis house is тine .Koliko је dugo nju razпih pitaпja: putovanje od Brajtoпa do Birmiпgema? 4. its.Wh8t shs/1 1 do? .. ту Ьооk) пеgо stoje same za sеЬе. hers. . з. 5. how long (koliko dugo).. naseg rllds.Od sutra zapoёinjemo drugu.Sha/1 1 са// 8 taxi? . . vratiCete se па prvu. 811811 (lekcija 43. Whose is this wsllet? lt's тine. Prt8voJne Z8menlce. .171 one hunctred and eeventy-one orw hunclr8d and eeventy·two 172 2. Od sada Cete svвkog dana ponavfJ8fl ро j«Jnu raniju Jekciju. PltenJa 88 "how". How far is it to the st8tion? .Koliko ~to idete u Eпglesku? How /ong is the journey froт Brighton to Birminghsт? .oЫast u kojoj mo!ete da briljirate. broj 3). aktivnu tazu. DRUGA FAZA. Umesto ту imamo mine. Ciji је ovaj пoveeпik? Мој је. ali treьa zapamtiti i druge komЬinacije sa reeju how (kako). sa пај~еМе mo!e zameпiti sa Оо you w8nt те to + glagol. Whst. Не's а friend of тine: оп је moj prijatelj (јеdап od mojih prijatelja). 5. Don't Ье nasty: пе budi zlоЬвп.Ova kuca је moja. 2. dobljaju poseban oЬiik. Zllpemtl\8: Whsn wi/1 уоџ Ье able to leave > - Каd cete moci da krenete? sreCe! 49th LESSON . Mogli blsmo vam dati lak6e гееепiсе za prevod. how often (koliko ~esto). 811 of уои• б. itd. 1 don 't like 811 these questions.а). То је nвjtюlji natin da utvrstite svoje znanje i da 18 nsttiknete da prirodno govorite engleski.Shs/11 open 8 window?. svi vi? 6. а ostalima dodajemo јеdпо . Tako прг. /'// te/1 hiт when 1 sse hiт. .Kada nisu upotreЫjene ispred imenice (npr.

оп је Ыо. wa:z . "Biti" ima dva oЫika: ја sam Ыо. lnaole se iZgovara samo d.There аге.1 za:mpl.·: rek:l:dz а: teiJ1. You looked at the lesson and llstened to the recoгds (ог tapes). mi smo Ыli. You add "ed" to the . "lmati" је krajпje jednostavпo. kao u . .IENJA PRONUNCIA ТION : ·. "То have" is extremely almple. Slmp!J. (2) OЬreti!O pa!nju na izgovor (wo:) i razlikujte ga od whвre (w<e)gda. . 50\h LESSON ."lrld ('wontid)..10. . ра :s. Vi ste pogledali lekciju i slutali ste рiОЬ. . Jukt . 2}. . he had.. пaravno.. of course. kao u listвnвd (v. 'blzi. Vidite kako је prosto! VeЬ>rali smo u osam sati.l~:n. '. 13 14 1 had а cold last week and 1 was quite ill. and todey we must look at something new. boupt . some iгregular vегЬs. Ьi'kлmz hed. ju: ed ... опi su Ыli. smetiti se. lma.7. rвtenicu br.кnpllkelt!d.~· _1k'str1:mli .. О по је vrio jednostavno.. to smile. he worked. 'simpl.1: wa:kt ha:d 'jest~i '. Dodate "ed" iпfiпitivu ako se оп zavrtava па suglasпik. :.3. опi su voleli.10. lt Ьecomes "had": you had (N.· .-:. We hoped to see hег but she was busy... Let's look at оuг old fгiends "to Ье" and "to have".. Ја sam prol!le пedelje imao паzеЬ (kijavicu) i Ыlо mi је prilieпo lol!e (Ыо sam sasvim Ьolestaп).. wa:.173 one hundred and eeverrty-tlvee one hundr8d and мventy~tour 174 Fiftleth (50th) Lesson Тhе Pedeeeta Proilo vrerne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 lekdla past tense 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We woгked (1) haгd yesteгday. . 1 rqjel• .. gledao sam. Nadali smo se da Ь..t _tens. рв ste seda spremпi da naueite pгoilo vreme. ali опi пisu suviAe komplikovaпi. . а pos~ Ьezvu(:nih sugloonlka to doe iZgovara t kao u worktкl (wа:Щ loolrtкl (lukt). kwa1t 11. оп је imao. they wеге. Voleti. we wеге (2).13. а daпas moramo da pogledamo ne§to novo. to woгk. rnлst luk et 'sлm9iq niu:. we smiled. they liked. mi smo se smetili. Na ргimег: gledati. 1n fina~~v ·.(1) Slovo в u nвstavku ''ed" и ne izgovara. Fог exemple: to look. Jaikt . infl1fld«< (in'tendid). but they аге not too compl icated. :redi tu.· I1S?nd ·. ka~niНit.lnfinltlve lf lt ends ln а consonant. OIIJAI!i. а ti si Ыо (vi ste Ыli)... 13 14 Mi smo јuЬ. You see how slmple it is! We had dlnneг at eight o'clock. .. and simply "d" to the inflnitive ending in "е". ·. 1 looked. D!оп i Piter su Ыli tu. OSim ako mu prethodi t Ш d.mо је videti ali опа је Ыlа zauzeta. k. Опо postaje "had": ti si imao (vi ste imali).б. John and Реtег wеге theгe. . 1). (ili trake). lt is very slmple. he was. а naprosto "d" iпfiпitivu koji se zavrйava па "е" . raditl. radio је..~·. То like. nekoliko nepravilпih glagola.. so now you аге ready to leaгn the past tense. smaild .1. and you wеге. kould . Pogledajmo п&Ае stare pгijatelje "Ыti" i "imati". "То Ье" has two foгms: 1 was.S. парогпо гadili.

(1) Kontrakcija: vidi re~nicu br. ..closed . Оп mora naul:iti da bude ulШviji.4. had . prosto• 1. Кlld smo Ыli mladi.2.. 5.. . You see how 1lmple it is! 5.3. . . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-first (51 st) Lesson More palt ten1e1 1 Was he at home yellerday? but 1 dlcln't (1) phone.:z . imali smo vi~ vremena. . је smetao.. but noЬody was at home when we called..me.4 Oni su zavrtili svoj obrok i oti§li u krevet. Whenwe young.4.З.3.had more. Every time 1 оп т.5. Vidite kako је to З. he disturьed ZA PONAVLJANJE: 1. Вiо је и zakaSnjenju. . She а cold and ш. .: pa:st 'tensiz. we time. 5\st LESSON . They flnished their meal and went to Ьеd. ali nije Ыlо nikoga kod kuCe kad smo pozvali. wanted .o'clock . 4.5.. finished . zвtvorio је knjigu i poptmio lulu.2. the Ьооk and When he had а р1ре. 'didnt foun. was . We were both ready at seven o'clock.smoked. 6i:z . 1 - Је li on ju~e Ыо kod kuce?. Каd је zav~io.175 one hundrecl •nd aeventy-tive one hundred •nd aeventy-.5 were . 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset prva lekclja Joi proillh vremene think so.2. .3. to . .. Ona је imala kijavicu i bllo јој је priJIOno lole. . four REЙENJA ZADATAКA when he Не 1. OВJA$NJENJA iot:~'roaativ PRONUNCIATION m.. Bilo 11 је Cetiri sata kad је stigвo. ..amved was late. Не must learn to Ье more polll8. ali nisam telefonirao.1. . Svaki put kad sam hteo da radim. w. ' he 2..work . . . Flll ln the mlnlng worda: 1.x 176 EXERCI8ES 1.Mislim da jeste (mislim tako). .was quite. Mi smo оЬоје blli spremni u sedam sati..

а koje 6emo upoznati kasnije. 'kwe~ а: i:zi. 4 You do not change the verb. . (3) ОЫ~nо pro§lo vreme (past tense) upotreblja. 51st LESSON . itd. ili kada se u retenici nalazi r'leka odredЬS za vr~~ (yesterday. but he dldn't see me. But did you go to the theatre? . dri:md a'baut.. too: Did he like it? Did she phone? 7 8 . jeste li i§li u pozori§te?. did.6. 6 Ouestions are евsу..9 Did you like (З) the play (4) last night? .. What did you do after the play? . .va se za radnJu koJa Је zavr§ena... . Не did not (dldn't} phone.Sanjala sam о glumcu! дli Did he act well? . '6i~t~ . wat бi 'aektio.1. . .. ~ Did he phone? . Then why did you go? .. PostOJI 1 drugo pro§lo vreme koje se upotreЫJ8va za Јо§ nedovrienu radnju. Ovo su upitni i odrefni oЫici u pro~losti.t teind! .. IJ . ari:k. pozoп§n• komad. da neCe. .. Gledala sam u njega. Jesu li . dostovno.:g'zili~ri du: .Mislim da nije.12.177 one hundred and aeventy-aeven one hundred and aewnty-elght 178 2 ·. .9.Dopao m1 se glavn1 glumac..Jesam. З These are the interrogative and the negative forms in the past.\ANJENJA (nastavak) - 'neg~tiv. ра i prilog ~hen . 2 З 4 5 6 7 8 g - је ju6e dolazio (zvao)..Yes. dreвmt (dremt).kada). du: n. Sta ste radШ posle predstave? . . lgra u naAem smislu reti (dru§tvena.1 dlcln't underatвnd very much. ali sam Ьila tako umorna da sam zatvorila ofi.Nisam Ьа~ mnogo razumela. ~ 4..da nije" (da nisu. в play. sportska 1 sl. 1 pitanja su laka: Da li se njemu to dopalo? Је 11 ona telefonirala? On Је 10 11 12 - 10 11 12 1З 14 Da li vam se sinot dopao komad?. 'tai~d ai klouzd mai aiz.Не called yesterday.Nisam ga videla. Recite mi.1 dlcln't watch the acting. "Ne m1slim tako".. Jвst night.m.11. . ai lukt . Tell me. (4) то play. you almply put the auxlliary "do" into the past "did": 5 1 did not (dldn't) like the food. Оп nije telefonirao..1 don't think so (2). naprosto se stav1 pomoC:n1 (glagol) "do" u pro§lo (vreme) "did": Nije mi se dopala hrana.) zove se game (geim). . Ne menja se glagol.. but 1 was so tlred 1 closed my eyes. 1 looked at him.1 dreamed (5) aЬout the actor! 13 14 On nije: njemu se nije dopao komad.1 liked the main вctor.li telefonirao? . лnd~'staend .) Englezi ka!u. је li komad Ьiо zanimljiv? . • (2) Tamo gde mi ka!emo "Mislim .1a:st nait. ali me nije nal>ao (video).. laikt & mein 'aekt~. was the play lnteresting? .. . . Ыо је па grtko. itd. 'a:ft~ .. aekt .igrati.10. it was in Greek.. . Qnda za§to ste i§li? . We did not (dldn't) like him.7.1 dldn't see it. . ? Jesu li vam telefonirali? Не did not. . (5) Od glagola to dream postoji i neprav1lno pro§lo vreme.pozori§na "lgra". he dldn't: Не dldn't like the play. Did they . Је li dobro glumio? Nisam pratila (posmatrala) glumu... ?: Did they phone you? OВJ. .. Nama se on nije dopao (nismo ga zavoleli)..

..1em s njima. What. did . ali mi se fllm nije dopao. ?1. Nisam to zavrtio јег sam Ыо ometen. 1.did want to. but they htвli da govore (s} nama.. REiiENJA ZADATAКA З.4... 4.do. ali oni nisu .4.. did . 'pa:t~ipl.didn't.. Ко vas је omeo? Моја sestra i njeni prijatelji pozvali su me da 1zac.4.. . .5. you . Where did you go? . . houp . Му oloter and her lriends invlted me to go out with them.2.3. . То the clnema. - 2. Who disturl>ed you? . Sta ste radili poslв prвdstave (komada)? did you after the ? ZA PONAVLJANJE: 2. fju: . . . 1 dldn't llnish it Ьесаuое 1 was disturЬed. . .see . .play. you angry? you that? 2.say . Gde ste stavili moje novine? 8/izu divana. in the past and with the past perticiple: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset druga lekdja Evo joS nekoliko primera pravilnih glagola u sadaSnjem vremenu..5.2. lasl . you my paper? the sofa. Kuda ste iйl1? ..2. go out. ig'za:mplz . 'regjala . .. askecl them.night. .5. 5.179 one hundred ancl aeventy·nine one hundred ancl eighty 180 EXERCISES 1.. . . Flll ln the mloolng wordo: 1. 'pre~nt .Near. . Zalto ste to Why rвkli? Jвste li ljuti? . U bloskop. Ја sam ih pitao. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fltty-second (52nd) Lesson 1 Here are а few more exemples of regular in the present. .diO . but 1 dldn't like the film. Where 1. 52nd LESSON . u proSiom i sa participom pгoSiim: verЬs PRONUNCIAТION 1.put . not talk to us . Koga si video sinot? Whom Ја nisam izlszio.Аге..3.

181

one hundred and eighty-one

one hundred and eighty·two

182

2

1 hope, 1 hoped, 1 have hoped (1 ). Не lives, he lived, he has lived. We flnish, we finished (2), we have flnished. They talk, they talked, they have talked. She chвnges, she changed, she has changed. You play, you played, you have played. Let's
prвctise

2
3
4 5
6 7

з

4

(3) the past of "do":

5
6 7

Does he smoke? Did he smoke? We don't ask queations; we didn't ask questions. What do you do? What did you do? Does he wait? Did he wait? She doesn't вnsweг. She dldn't ensweг. ·:can" and "will" аге irregulaг and Ьесоmе "could" and "would" in the past. They have no past perticiple (4). 1 can begln now. 1 couldn't begln
Не yesteгday.

8
9 10 11 12

Nadam se, nadao sam se. Оп Zivi, оп је Ziveo. Mi zavr~vamo, mi smo zavrSili. Опi govore, опi su govorili. Ona se mепја, опа se promenila. Vi (se) igrate, vi ste (se) igrali. Hajde da vezbamo proslo vreme od .. do": PuSi li оп? Је li оп puSio? Mi пе postavljamo (pitamo) eitaпja; mi пismo postavljali p'ltanja. Sta radis (raditel? Sta si radio (ste radili)? Ceka li оп? Је li оп tekao? Опа пе odgovara. Опа пiје odgovorila. "Can" (moCi) i "will" (hteti) su пepravilпi i u proSiom vremenu postaju "could" i "would" Опi пemaju participa proslog. Mogu da pol:пem sada. Nisam mogao da potпem
jute.
Оп пiје
Ја

8

Ја

hteo da radi jutros, ali sada hoCe. imam, imao sam. sam, mi smo, Ыо sam, Ьili smo, Ьiо sam.
t><D'1QI~~ PIJJ<i: а< 1'>Е ВOI<r?

9 1О 11 12

wouldn't

woгk

this morning, but he will

now.

1 have (l've), 1 had. 1 am (l'm), we have Ьееn.
аге (wе'ге),

1 was, we

wеге,

1
OВJASNJENJA (1) Ovo је vreme koje pokazuje radnju koja nije dovrSena, nego joS traje u sadain}osti. Na srpskohrvatski moramo "1 have hoped" prevesti isto kao i .. 1 hoped". Кasnije, kad 1h budemo videl• u kontekstu. jasnije Се se pokazati razl•ka •zmedu njih. (2) Ne zaЬoravite da је izgovor "finiit". (V_idite lekciju_ 50, br. (1 ).) (3) То prвctise: ve!Ьati. ponavljati, treniratt. OdgovaraJuCa 1men1ca piSe se sa с, ali se izgovara 1sto: prвctice - ve.ZЬanje. uve!hanost. - (4) Potto ova dva glagola nemaju participa proSiog, za can Сета, slieno kao i u futuru, upotreblti konstrukciju sa аЬ/е (1 have ьееп вЫе to), а za wi/1 Cemo se posluZiti glagolom want (1 have wanted to).
7'

houpt ... livz ... livd ... 'Пni§ ... 'fini§t. - 3. ta:k ... ta:kt ... 'Ceind1iz ... Ceindtd ... plei ... pleid. - 4 .. 'prektis. - 5. dлz hi: smouk. did ... а :sk 'kwestanz. wi: 'didnt. - 7. 'd.unt 'a:ns;. - 8. Ьi'kлm. kud end wud.- 9. Ьi'sin nau ... 'kudnt. - 10. 'wudnt w;:k. - 11. aiv. - 12. wa :z wi: w.~: ai bev Ьi:n. .

52nd LESSON

183

one hundred and eighty.thnle

one hundred and eighty-tour

184

EXERCISES
1. 1 hoped he would ask me, but he dldn't.- 2. Did you take the plane ог the boat? -З. She had а few proЫems with her fether. - 4. Не was aorry he couldn't help me. - 5. She walked over to the wlndow and opened it.

4.

Јвsи

li doЬro igrali? Dв. ali ne dovoljno doЬro.
wel/'? Yes, but

.. they

well

5.

Оп је popuAio 18 cigareta

za jedan sвt. То је suvile!
cigarettes an hour. That's

Flll ln the mllllng wordl:
1. Oni su zamenili svoj auto za (jedan) manji.

too

.!

They

their

саг

for

а

one.

RUENJA ZADATAКA

1. Nadao sam se da Се me upitati (zamoliti), ali nije.- 2. Jeete li uzeli
2. Nismo mog!i da kupimo karte. agencija је Ьila zatvorena.

We

the tickets, the agency

avion Ш brod? - 3. lmala te netto malo proЫema sa svojim ocem. 4. Bilo mu је !ао Мо ne mofe da mi pomogne. - 5. Ona је otiAia (preko) do prozora i otvorila ga.

1. changed -

smelter. in many.

2. coufdn't
р1ау

.ьuу

- was cloaed. ~

3

Неrе

are З.

your next. -

4. D1d -

-

not

·enougn. -

5. smokecl

eighteen Evo nekoliko ideja za vвSu sledeCu knjigu.
а

few ideas for

Ьооk.

V. PONAVLJANJE:

З.

LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fifty-third (53rd) Lesson
Difflcult to please

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pedeset treCa lekclja
Teiko (ga
је) zadovol~tl

1

А

2

man is trying to entertaln his guest in club. Would you like (1) а Scotch? - No, thank you.

а

1

2-

Jedan ~ovek poku~va da zabavi (ugosti) svog gosta u klubu. Biste li hteli jedan Akotski (viski)? - Ne, hvala.

OIIJAiNJENJA
(1)

Goata motemo ponuditi sa would you like.
rekli па jednu cigaru'?

(da li blste

PRONUNCIATION
difik:alt tu pli:z. 1. 'trail;] tu ent:a"tein hiz вest ... klлb. 1. wud .•. sьt.

voleti ... ) ili wШ you hвve. (hotete 11 uzeti . ) (2) tdiom kojim se neAto predlafв: НОw вЬоиt в cigвr? - $ta b1ste

5Зrd

LESSON

185

one hundred and eighty-five

one hundred and eighty·•lx

186

З

4 5 6 7 8 9 10 11 -

1 tried it once and 1 dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, have some Ьееr. - No, thank you. 1 tried some once and dldn't like it. 1 never drank it agaln. How aЬout (2) а game of bllliards? - No, thank you. 1 played it once and dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, а game of chess? - Agaln, no, thank you. 1 played it once and dldn't like it. But here is my son. He's an excellent player. Your only son, 1 preaume?

з

4 5

6 7
8 g 10 11

Jedanput sam ga probao i nije mi se dopao. Nikad ga viSe (ponovo) nisam probao. - Dobro, uzmite malo piva. - Ne, hvala. Probao sam (malo) jedanput i nije mi se dopalo. Nikada ga viSe nisam pio. - !>ta kaZete na partiju Ьilijara? - Ne, hvala. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. Nikada (ga) vi~e nisam рrоьао. - Dobro, partija Seha? - 1 opet ne, hvala vam. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. дli evo mog sina. On је odli6an igra6. - VIШ jedini sin, pretpostavljam?

12 -

13 -

Sta ste radili u Americi? - lznajmili smo kola i oЬi~li (posetili) zapadnu obalu. Jeste li videli Veliki kanjon (Kolorada)? - Ne, nismo imali vremena.

12 1З

-

What did you do in America? - We rented (З) а car and vlsited the West Coast. Did you see the Grand (4) Cenyon? - No, we dldn't have time.

OВJA$NJENJA

(nastavak)

- 3. traid it w.t.ns •.• o'pn. - 4. Ьiо. - 5. мm ... drcqk. - 6. hau o'ьaut . . . 'bili~z.- 7. plcid.- 8. feS. 10. SAD , .. 'eksoiont 'pleio, - 11. 'oUDli . . . pri'ziu:m. - 11. a'шcrib ... 'rentid ... 'vizatid 6о west koust. - 13. srend 'kenion.

(3) 1mi znamo izraz renta саг, doslovno ,,iznajmite jedan automobll''. lmenica rent znaёi stanarina. "lznajmiti" se јоА kaZe i to hire (haie) . (4) Grand u stvari znaёi ,.veliёanstven", "grandiozan" .

EXERCISES
1. How aЬout а cup of tea? - Yes, please. - 2. Did you write to him?- 3. No, we dtdn't have time.- 4. You are my only friend. - 5. They never entertaln their friends at home.

REЙENJA ZADATAKA

1 . .2:elite li §olju еаја? -

Da, molim vas. -

2. Jeste li mu pisali? -:-З

Ne, nismo imall vremena.- 4. Ti St moj jedini pojatelj.- 5. Oni n1kad
ne primaju (svoje) goste kod kuCe.
5Зrd

LESSON

187

one

hundr8d anc:l

eighty·мven

one

hundred and eighty-e&ght
svidвo

188

FUI ln lhe mlnlng wordo:
1.

5. Eni i njenim prijateljima nije se
Anne and
friends

njen profesor. teacher.

$ta mislite о
Ноw

partiji Aaha? Ne. hvв/a, jsdanput sam pokuAao.

like

.
it

а

of chess? No,

., 1

2. Budite mirni (tihi).
Ве

Ја

pokuUvam da

spavвm.

l'm

to

3. Da li Ыste hteli da ргоЬаtе ovo pivo? Vrlo ste ljuЬazni.

you

to

Ьееr?

vегу

REfiENJA

ZADATAКA {nastavak}

4. Oni su nas posetili ali mi nismo

Ыli

kod kuCe.
in.

1. aЬout- game- thank you- trМIO- once.- 2. quiet- trying - sleep. - 3. Would- like- try this- You're- kind. - 4. visited - 'NEtren't. - 5. her - dtdn't - her.

They

us but we

ZA PONAVLJANJE: 4. LEKCIJA

·····································Fifty·fourth (54th) Lesson
1 2 Tell me more aЬout your trip (1). Well ... Peter and 1 took а plane to San Franclaco. We stayed there for two days and went down to Monterrey. There we saw Cвnnery Row.- Dldn't aomeone write а Ьооk aЬout that?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset Cetvrta lekclja
1 2 lspritajte mi viie о vaiem putovanju. Рв ... Piter i ја uzeli smo avion do San franciska. Tamo smo ostali dva dana, а (onda) si~li do Montereja. Tamo smo videli Keneri Rou. - Nije li neko napisao knjigu о tome?

з

3

OВJA$NJENJA
PRONUNCIATION

1. trip. - 1. tuk а plein tu sen fren'siskou. wi: steid , .. went daun tu man• ta'rei.- 3. s:~: 'kenari rou . . rait.- -4. 'stainЬek rout ... a:lsou held а р;~р

(1) Trip је izlet, ili putovanje koje obuhvata i povratak. Dul:e putovanje se zove journey ('df:e:ni), а putovanje ро moru voyage ('v:)jed!). ,.Putovati" је to trвvel ('tnevl}.

54th LESSON

189

one hundred 8nd eighty-nine

one
4 5

hundred •nd ninety

190

4 5 6

7 8 -

Yes. John StelnЬeck wrote one. They also held а pop-festival there in the slxties (2). Then we drove to Los Angeles and vlsited Dlsneyland. John knew it already. 1 thought (3) Dlsneyland was (4) fantastic. lt remlnded me of the "Conciergerie" in Paris. What an educated person!

6

7 -

Da, D!on ~tajnЬek је napisao (jednu). Tamo su dr!ali i jedan pop-festival !lezdesetih godina. Onda smo se odvezli do Los Andelesa i posetili Diznilend. Dton ga је veC poznavao. Meni se Diznilend utinio fantastitan (mislio sam da је D. fantastitan). Podsetio me је na "KonsjerZeriju" u Parizu. Kakav obrazovan covek (osoba)l

lt was my blrthday last week. - How old were you? - Oh, at least thlrty-two.
The ter, Ьest years of а woman's life аге those between twenty-nine and thlrty.

8 -

Prosle nedelje је Ыо moj rodendan.- Koliko ti godina? - О, najmanje 32. Deset najЬoljih godina !eninog !ivota su one izmedu 29. i 30. Trgovac. Mu~terija.

је

b1lo

9 10

9 10 11

12
13 14

Va5 racun jos nije platen. Zar niste primili moj tek? Trgovac. - Nisam. Musterija. - Odmah cu ga predati na postu. -

OВJAiNJENJA. (nasta\lak)

11 12 13 14

Shopkeeper. Cuatomer. Shopkeeper. Customer. -

Your Ьill lan't paid yet. Dldn't you recelve my cheque? - No, 1 dldn't. 1'11 post it at once (5). -

,...(_2) Тhе siXties - Sezdesete godine, the thirties - tridesete godine itd. Bro}eve godina titamo kao dva Фюcifrena, npr. 1986 ninetвen eighty-six ("dewtnaest osamdeset Sest"), 1842 вightвen forty-two, itd.

(3) Thought (ЕЬ:t) је pro§lo vreme i particip od to think, "misliti", ра odatle i ..smatrati, imati utisak". Jednako se piAe i izgovara imenica thought - misao.
:rest::~.v::~l .· · · 'sikstiz. - S. drouv tu [..,s 'endt::~l:~s ... 'diznilend. dbn niu: Jt ~:.1 r~1.- б. 6;'1:t: .. WG:z fen'testik. it ri'maindid ... 'plel'is. _ 1. 'edj::~~eJ~~d p::~:s;n..- 8 .. Ь:!:6dei ... li:st.- 9. ji::~Z •.• 'wum;~nz.- 10. Oou:t ЬitwJ.n. - 11. ~"'Pkl:p;~ ... Ьil ... peid. - 12. 'kfr.stam::~ ... ri'si:v mai tek - 10. poust ... Wfr.ns. ·

- (4) Glagol

је u protlom \lremenu (wвs} jer је i u gla\lnoj r!Юenici proilo vreme (thought). То }е tz\1. pra\lilo о slaganju vremena.

(5) At once e'wei).

odmah. lsto znatenje ima i izraz strsight sway (streit

54th LESSON

.didn't.5. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-flfth (55th) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset peta lekclja 4 When 1 was in America. how are you? . mislio sam da vas poznajem. Culi smo za njegovo putovanje i za ono ~to је uradio. How old were you last Ыrthday? . Ona She је vozila lto је mogla bde.. .. called) me . 1 want to know more aЬout your olfer. lzvi_nite. . We а film and а concen.• t went 5..3. 'foutouz. lt was very lnteresting. То је bllo vrlo zanimljivo. Tek sam se jul:e vratio sa (svog) putovanja.. 1.4. kako si? . 3. That was my wife's car you saw me with. Nije cake. saw. 55th LESSON . 4. 1 took some very good photos. Whenhe .Umoran sam.ascoutd.write . D1dn't .aЬout 2. Кoliko godina ste imali protlog rodendana? - 2. 1 2 3 4 PRONUNCIATION 1. snimio (uzeo) sam nekoliko vrlo dobrih fotografija. 1 thought 1 knew you.3. sir. . l'm aorry. 2.4.. . ~:. 1 only (1) came Ьасk from my trip yesterday. tuk . 6ii)Z. drove. The Ьest epples are those with green skins. 4. Nije Н neko napisao knjigu о ovom gradu? someone а book this town? Flll ln the mlalng wordo: REИNJA ZADATAКA 1. goepodine. wi: h~:d . Hello.. odmah sam po&lo. kcim.l'm tlred. took some. .3. We heard aЬout this trip and the things he did.any. . 2:el•m da saznam v1Ae о vaioj ponudi. want З.at once..heard.. То је Ыо auto moje zene u kojem (s kOJtm) ste me vtdelt. Zdravo. .. Videli smo јвdап film i s/uU/i (~uli) јвdвп konceгt. Kad sam Ыо u Americi.4.. h~'Jou . Nadam se 1 hope he ~а је uzeo тв/о torte. .191 one hunclred and ninety-one one hundred and ninety-two 192 EXERCISES 1. phoned (telephoned. Каd mi је telefoniгao. as fast she ZA PONAVLJANJE: 5. 1.2. Не htвo (nimalo).2. NajЬolje J&buke su one sa zelenom korom (zelenim kofama).

Ne. Who was that l&dy (2) 1 saw you with last night? That wвsn't а lвdy.umeti".2. Ne umem da ~itam. ka:nt. . 'eni 'm!oni. . Mislili smo da је razumeo..ona ne ume da pliva. ima i znal:enje "tek". After he the shop...З.one hundred and ninety-tour 193 one hundred and ninety-three 194 5 6 7 8 9 10 How aЬout а glass of beer? . Оп nije platio (svoj) ra~un zato ~to nije imao novca. .v ы~ . l'm not thlrsty. Zakljutio sam (pomistio sam) da је tjuЬazan. Zdto mi niste rekli ranije? . Ьi'k.5. . gospoCia) Шtо se upotreЫjava umesto woman (mno!ina: women) kao ul:tiviji izraz za Zenu.:t .5.What did you do оп your first day at school? Child. ~ta si napisao? Dete. 'leidi.10. Why dldn't you tell me Ьelore?.11. 1 only came back yeaterday. that was my wife. . Не couldn't come Ьесаuае he dldn't have time. -5.8.4. what did you write? Child.. (2) Lady (dama. Lady Spencer Churchill) moZe blti i titula za Zenu loгda i dгugih plemiCa.(Zar) vec! Dobro. all malfice glup.1 learnt to write.4. in the window. Шво је и pogledso и izlog rsdnju. ai l~:nt tu rait. .Ne znam.Already! Well. he 1. !ond~'stud. lspred imena (nрг.. $ta mistite (Ata ste misllti) о Dfordfu? . hvala. Не dldn't рау his Ьill Ьecause he dldn't have вnу money. 1 can't (3) read.. . . ~ (З) Can znal:i ..Nautio sam da pi~m..2. Majka. Potto је АЕЙЕNЈА ZADATAКA {pгozor).No. 'w. 8. nisam zedan. . Mother. ":l'redi.14.. .. Mother.No. dount nou . . 12 13 14 Majka..1 don't know.13. Flll ln the mlaalng worda: 1. Nije mogao da dode jer nije imao vremena... EXERCISES 1. 55th LESSON . 'mм'~ ... 5 6 7 8 9 10 11 ~ta veli~ na ea~u piva? .9. to је blla moja zena.11. faild. Vratio sam se tek ju~. but а llttle atupid. 1 thought he was kind.З. She cвn't swim. Jesi li ga video ju~e? . 11 12 13 14 OВJASNJENJA (1) Оп/у. pored "samo".. -~:sti.Nisam.. gla:s.. . . Ко је Ьila ona dama s kojom sam te video sinoC? То nije blla dama. .~ta si radio prvog dana u ~koli? Dete.7. sku:l. Did you see him yesterday? . We thought he had underl\ood. 1 dldn't.:znt . thanks.:z . What did you think of George? .

Oni su veoma jednostavni. а onda proverite u spisku na kraju knjige. he put (on је stavio). З. . ste to utinili? Mislio sam da је to dOЬra ideja. today? -1 tako toplo da sam stalno hot that 1 Ьiо а poem. had looked. Jedina razlika је $to proAio vreme ne doblja nastavak "s" u З. had. put. 2 i 4. Јо$ bolje се Ьiti da ta tri oЫika zaЬeletite na partetu hartije koje eete stalno drtati u knjizi kojim eete ujedno oznaeevati do koje ste strane stigli. had. br. licu jednine: he puts (on stavlja). br. put (staviti). br. to write. proAio vreme i particip pro§li. 4. to Ы Ыо i strahovito te!ak i uzaludan posao.. nepravilni glagoli се u engleskom tekstu Ьiti ozna6eni zvezdicom •.my wife"s. naut:ite i zaЬeleZite na vaAoj ceduljici tri osnovna oЫika glagola to Ье. to take. З. faund (faund). br.4.was so .went into. hit. npr. Kad god naidete na jedan od njih. Pri tom su proAio vreme i particip OO. put. uz pomoC spiska na kraju.idea. Ovog leta Ьilo је !edan. Vidвli s kilnim mantilom moje Jene. ZМto 1916 2. . lma i glagola kod kojih su sva tri oЫika jednaka.was. 55. raincoat. saw. it always ZA PONAVLJANJE: 6. ponovite naglas sadasnje vreme. Why did do .5. hit (udariti).alx 5. br.thought . hit. ubrzo Cete se naviC1 na nepravilne glagole i zapamtiC:ete njihove oЫike. to drive. 1.195 one hundred and nlnety-tlve ste те one hundred and ninety. You me with you that? 1 it а good 3. jer је dovoljno zapamtiti tri oЫika (sadaAnje vreme. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset iesta lekclja Potev od sledete lekcije.3. .was . REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. to have.2. дkо blste pokusali unapred da ih u~ite napamet ро spisku. to think. . kao u have. proAio vreme i particip). 56th LESSON 52. summer. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-slxth (56th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo prcЮitajte oЬjein)en)e: lekcija 50. find (faind). 51. 1. 54. 4.thirsty. get. gat. $ta si rвdio danas? you Nautio sam jednu pesmu. faund. Pozivamo vas da veC sada.to jednaki medu sobom. Neprevllnl glegoll. ZahvaljujuC:i svakodnevnom ponavljanju. gat. What diddo ..lвarnt. This.

Tako. On1 се doci kad budu (sa)znali. Za sada Се objdnjenja Ыti dosta.video. Zepamtlte: ZA PONAVLJANJE: 7. 2. (koji. Каd budete stekli "oseeaj" za engleski jezik. ~to zvu~i pomalo knji~ki. Tako imamo: The Ьоу who(m) 1 ssw= The Ьоу 1 saw (De~ko koga sam video). The msn you ssw тв with .te pri· meniti ono ~to smo vam ovde pomalo suvoparno objasnili. Oid he соте? 1 didn 't see him. З. .). kao i u ndem jeziku. koja itd. Za sada cemo primetiti da se zamenica moZe (ali ne mora) izostaviti kada odgovara na~oj zamenici u akuzativu.koga. Retellvne zemenlce.).Zelite li jedno pivo? 56th LESSON . а i to who i which mogu se zameniti sa that (the Ьоу that 1 saw. Је li on dobo? Nisam ga . 5. The man who is coming (Covek koji dolazi). 1 can 't swim . ne mo!e se izostaviti zamenica koja odgovara n•m nominativu. Relativna zamenica mofe se upotreblti s predlogom. 5. Sta је rekao? Nisam razumeo. koje itd.Mislio sam (smatrao sam) da је zanimljivo.Jeste li za partiju karata? Would you /ike а Ьеег? . the саг that 1 want). Sta su radili ju~e? l~li su da vid~ jedan film.Primetili ste vec da engleski jezik teZi da izostavi relativnu zamenicu (koji. ali engleski radije izostavlja zamenicu. 2. umesto the man with whom you ssw тв (~vek s kojim si me video). Posledica ovih izostavtjanja је da se u savremenom engleskom sve manje upotreЫjava akuzativni oЬiik whom (koga). Jeste li mu traZili malo novca? 4. The саг which 1 want=The саг 1 want (Kola koja zelim). What did they do They went to see а film. koji slede obratite pamju na relativne zamenice. koju. LEKCIJA (Revlalon) How aЬout а game of cards? . То је vi~e pitanje obl~aja nego gramati~kih pravila. Oid you ask him for some money? yesteгday? 4. а pfedlog stavlja posle glagola. 5. What did he ssy? 1 didn't understand...197 OIW hundred and ninety-aeven one hundred and ninety. 1thought it was interesting. They'/1 come when they know. radije eemo reei: the тап you ssw тв with.Ne umem da plfvam. 4.Covek s kojim ste me videli. Prevod: 1. Prevedlte plameno ne engleald: 1. ali u tekstovima.aght 198 2. З. З. umesto koga se javlja who. Naprotiv. koga itd. npr. sasvim prirodno &.

opipati'". 5 .191 one hundr8d and nlnety-nkw two hundred 200 Flfty-seventh (57th) Lesson А Pedeset sedma lekclja Mell grtp (Dodlr grtpe) 1 Dejvid se probudio s Ьolelo.. John wвs working. ovo prollo fN01Jf85/vno vreme oznafava radnju koja је u toku: Dejvid је upravo 8p8V80 (blo џ snu).6.. . . Then he said': "lt's а touch of flu... . itd.ooetiti'". Uskoro Cete bltj na nogama.) Pridev sore znaei .2... Normalna temperatura tela trвЬв da Ьudo 98. nothing aerious..7. You'll soon Ье on your feet. Ona mu је jzmerjla (uzela) temperaturu ј vjdela da је 102 stepena. ~cst. to fвв1 zna/!i . Hello. . 7 Onda је rekao: .. Не called Joan and told' her he felt' ill.." 2 3 O&IA&NJENJA (1) Нвtldllche glavoЬolja. fclt il. koji Ьoli". 4 Dejvid је spavao kad је doktor stjgao. PRONUNCIATION а tl\~ .4'F. She took' his temperature and saw• it was 102' (one hundred and two degrвea) (2).ndrad znd tu... . David was sleeping• (3) when te doctor arrlved.1.. ра је pozvala doktora.. $ta је (to) s vama? 8 Qpjpao је Dejvjdovo Celo ј oslutnuo mu grudj..vid is slввping). UpotreЫjava se i giaQo' hurt*: Му вrm hurts . di'gri:z. fclt .. а 1€Xr'C=212"F. 'sli:pi!J..То је malj grjp...." i grlom koje је Pozvao је D!oun i rekao јој da se oseea Ьolestan. ваг-асhе (i& eik) - Ьolovi u uAima. sed .5. naravno. 'tempra~a ..v flu:. tould ...3.ЬOii me . 57th LESSON . 'mzta. 'lisand . ·8 Uzmjte ove taЫete ј utopljavajte se (~uvajte toplo). (2) RoC је.. nadraten. stomsch-вche ('stлmeк eik) - ЬOiovi u stomaku.Doьar dan. о Farenhajtovim (Fahrвnheit) stopenima: nata nuia је 32"F. бi:z . (4) Porad . 'ht.(1) SIN!no lllldUnjem progresivnom (O. 'Љ:hcd . . so she called the doctor. (Obratite pafnju da se ch izgovara kao k. glavoЬoljom touch of ftu 1 2 З 4 5 6 7 8 Devid woke' up with а heedache and а sore (1) throat. Take' these 18Ьiets and keep• warm. nj§ta ozblljno. wouk t. . .: 6rout.D!on је (upravo) radlo. s. 'hcdeik .8.P . 'sirias.. What's the metter with you? Не felt' (4) Devid's forehead and llstened to his chest.pipati.. tuk .4.

13.2. put . nogoma.:m. Ni on nета infinitive.. Му head aches and my hands are cold.ktan glagol. nepraVJ1ni sи upravo oni glagoli koji se naj~ upotreЫja­ vвjи. how did he do that? 1 had to (5) sell' my car to рау the Ьill! On the face. "to do" i "to hвve". sel.2. Ona mu је opipala telo i izmerila temperaturu. nautiCete ih Ьвz tdkoCa pool0p8no.З. Zbllja? Каkо је to uёiпio? Morao sвm da prodam (svoja) kola dв blh platio rafun! 12 13 14 12 13 14 Na licu imate ofi.. She closed the wlndow Ьесаuи she was cold.11. рау 1.4.. . Ako se ddite ndlh savetв iz ргоАЈв lekcije (Ьr. Mislim da imвm malo gripв ili паzеЬ (kijвvicu)..:.). hed eiks .. She felt his fareheвd впd took his 18mperature. ..9. бi aiz 6а nouz end 6а mau6. Ali пв propustitв da vl* риtа porюvite svaki nepravilni glagol. itd. oznв~n zvezdicom.5. ? lt's not RE$ENJA ZADATAКA 3.11. You'll sооп Ье оп your feet. Nite m1 doЬro (ose6am se Ьolestan).. (Nismo smatrali za nвophodno da stвvimo zvezdicи posle pomoCnih glagola "to Ье". Na lalost и svim jezi'cima. mвda sи i oni f'IВ(JfSvilni. OIIJМN. ? . 1 feel ill. 1). ~ta (vam) је? Mislim da imam nazeb (kijavicu).JENJA (nastavak) 'teЬJats . -(5) Mиst (morati) је dete.tora. Stay iп Ьеd апd keep warm. EXERCISES 1. 57th LESSON . umesto koga se upotreЫjava to hвve to. nos i usta. . he hвd to. U ovoj lekciji smo videli dosts nвpravilnih glвgola. Pozovite dok. feis . а ruke su mi hladne. 'kwikli. Не when the postman 2. Могао sam dв platim 6ekom poAto nisam imao gotovine. What's the mlltter? 1 thiпk l've got а cold..5. Na isti naein se gradi proAio vreme (1 hвd to.4.201 two hundred and one two hundred and two 202 9 10 11 - That doctor put' me on my feet very quickly. Flll ln the m1881ng worcl8: 1. ju:l su:n. . 9 10 11 - Тај doktor me је vrlo brzo postвvio па поgе. . you have the eyes.) i buduCe vreme (1 will have to... Oh. Glava me Ьoli. .. Call the dactor. UP:oro tete Ьiti na asl no cash. $tв (vam) је? Ki/вvics? То nije ozЫijno. kould. . kao i can..е bllo hladno. . Оп је rвdio klld је poltar stigao.} Nije strdno ako odmah ne Z8{Jilmtite nove reti и svakoj lekciji: sretaeete ih . Ostanite u krevetu i utoplite se.. fi:t.З. 1 think' 1 have а touch of flu or а cold. kasnije. ki:p w. the nose and the mouth. itd. Ona је zatvorila prozor jer јој ..

- 2. Не is too nosy (З). Recite јој da se utoplt: She has а her to 1. For lnstance: When 1 have the flu. drzim (~uvam) zalihu papirnih maramica. . 0/oun (upravo) teletonira leksru. Mogu li vam pomoCi (dati ruku)? Gospodin Marzden је predsednik (glava) upravnog odЬOra. OIIJAЙNJENJA . Can 1 give' you а hand? Mr. (3) Od nose (nouz) mnofine. imenica koja ima samo (1) То supp/y: snaЬdevati: supp/ier: snaЬdevae: а supp/y: zaliha. the ZA PONAVLJANJE: 8. Ыlо sta) PRONUNCIAТION jua 'Ьodi. had to. Joan . 1 keep' а supply (1) of paper handkerchiefs (2). Не is lnterested in anything that doeln't concern him.Tellkeep warm. arrived. in'klu:d ра:ц. . 2 3 4 lma u engleskom mnogo re~i koje uklju~uju (obuhvataju) delove tela. . Mal8den is head of the Ьoard of directors.203 two hundred •nd ttwee мМNЈА ZADATAКA (nastвvak) two hundred •nd four 204 4. You look very busy.Ьу cheque. 5 On је suvile znatizeljan..А cold .2. . sore throat. pair of trousers аге blue . quiet. - 1.doctor. Budite tihi.4. wa:dz . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-elghth (58th) Lesson Your 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset osma lekclja Vан Ьосlу telo 4 5 There are many words in English which include parts of the Ьоdу.. Кеер .(.. plave.IEN. pantalone su 58th LESSON . CI&IAЙN. was working - 5. Zanima se za sve (za sto ga se ne ti~e. . oЬiik kao i kod nas pantвlone. His А nos: koji svuda zaЬOda nos.f} Trousers је. Vi izgledate veoma zaposleni. .3. . sa'plai :w 'pcipa 'hat:1Jkl3(!i:fs. . .IA (nastavak) (2) Sastavtjeno od hand (ruka) i danas retke re6i kerchief {marama): d se u slo!enici ne izgovara. Na primer: kad ја imam grip.had. мfious.5. Nju ЬО/i gиlв.jedne pantalone.is phoning .. What's the matter .Njegove trousers . . nju5kalo.

.. always keep' the sраге wheel handy (6).. they wеге almost neck and neck. hcd . uvek dr.. (5) Cheek (t:i:k). . ldite u krevet. 'Ьizi. you can say' "Chin chin" (7)! pluгal 8 9 10 11 Nastavnik. The President. . .mz бi 'clЬouz . kad pijete pivo.t.. or the Oueen.205 two hundr8d and five two hundred and alx 206 6 Теасhег.zgodan. . the feet and the toes. seth LESSON . REIIENJA ZADATAКA 1. nck. .n.6. .Zite rezervni tol:ak pri ruci. 6.Кakva drskost (od) tog deta. jz 'trauzaz 'siqajala о..4. blli su skoro poravnati (dosl. 'ti:ki.Molim gospodine.Zina? U6enik.obraz''. lmate li lita zanimljivo za eitanje? . ~ 2.. . . itd. То је Ьiо drzak odgovor.. igra re6i: chin znat:i . (8) Кп na pOCetku re6i uvek se izgovara n. the and the flngers.. podbradak".Је Ji . . 'rлnaz . stopala i no!ne prste. Vi izgledate veoma umorni.З. 'pju:~l ... laktovi i prsti.11: 'л& . .10. Kad vozite..t. Ona је Ыlа na kolenima (ldeeala) perut:i pod.n. sp~ wi. Have you onything lnteresting to read? .. ОВЈАЙНЈЕНЈА (nastavak) eiЬows . mo!e imati i znafenje "drskost''. . ' ъ. Dvojica trka6a Ьila su veoma Ьlizu (jedan drugom). When you аге drlving'. pluгal? ls .3. That was а cheaky (5) answeг. 'ti.pantalone" jednina ili mno. top . Не had ьetter buy а new pair. Njegove pantalone su pune rupa. . She was on her knees W8Shing the floor..:d . naravno.znati. bi a. moZete reCi "l:in l:in" (podbradak podbradak)l Drugi delovi tela su ruke (do ramena). Predsednik.2.• 'b. Jcaz . 1 knife (naif).5. The two runneгs wеге very close.4. 12 13 12 13 Otheг parts of the Ьоdу аге the aгms. odnosno Kraljica. Tako know (nou) .. we have the legs. k~n·s~. of couгse. jednina gore (na vrhu) а mno!ina dole (na dnu). Go to bed. . 'loua .. His tгousers аге full of holes.7. EXERCISES 1.noZ. of this Ьоу! .n. . Тhecheek (7) Ovo је.trouseгs" (4) slngulaг ог 6 7 7 8 9 10 11 Pupil. the knees (8).9. . is Head of State. ali·uzvik chin chin pri nazdravljanju uzet је iz kineskog. 'finaп.ka! (6) Нandy. 'plural.. 1. vrat i vrat). praktita.Please siг... when you аге drlnking· your Ьеег. tin ti.. . . naravno. You look very liгed.4. 8. klous .. nadohvat ruke. ..l 'hendi. llngulaг at the top and at the Ьottom... Loweг.• touz.6.11. kolena.3. Воlје Ы mu Ыlо da kup• nove (nov par). .. And. . f1 :t . Ni!e (dole) imamo noge.. jeste Aef {glava) drfave. ш :z .13.5.m. .v dai'rcktп. 'nouzi .S...

slaЬijem polu". . dan za razliku od noti.pol koji placa". k~n'sidad . .pair of trousersany. Some men think• they are coneldered as the "paying sex". Odlazite.. is very difficult .too cheeky . . and of the page. 'lлki . write the (iate.:a.. . fr. Vi ste sreCni. 59th LESSON . 4 5 - 4 5 - Моја fena svake noCi sanja da је udata za milionera...3.:a seks . Suprotno је night-til118. Mine dreams she's mвrried to а millionвlre in the dвytime (1)! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset deveta lekclja 1 2 3 MuAkarci govore о !enama kao о . 'wi:ka. need. . tj. Neki mu§karci misle da ih smatraju {da su smatrani) 2 з kao . At the top doesn't concern you - 3. в dole va1e ime.lepAem (lepom) polu"...he Ьetter 2. Му wife dreams вvery night that she's mвrried to а millionвlrв. . Ovaj detak је Ьоу drzak... 'dfentl . 3.4 away.. 2ene retko govore о mu§karcima kao о "ja~m polu". То ве vвs Тhat ne Ме. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-ninth (59th) Lesson 1 Men speak• of women as the "fair sex" or the "gentle sex" or the "weвker sex".2."dnevno vreme".had . your ZA PONAVLJANJE: 9. Pri vrhu strane nspiSite dвtum.207 two hundNd and aeven two hundred and elght 208 Flll ln t11e ml881ng worda: ·1.. .5.. lmate li (ikakve)? Have you got МIENJA ZADATAКA 1 . men spi:k av 'wiм~ . Go suvi~ Gan you 5..... ne!nom polu" ili .keep quiet. Molete /i mi pomoti? This text 4.1. 08JA6NJENJA '(1) 1.. Ьоlје Ьi bilo da Cuti (Ьиdе miran) ? is .name. ili . .at the ЬOttom.. . This ..:ali . Women rвrely speak• of men as the "atronger sex". Моја sanja da је udata za milionera ро danu! PRONUNCIATION 'str:~os~. Daytime. 'rr. ? new (nastavak) 1.give me а hand. milia'nr. You're lucky.4.. 'm1111rid . 5. 'pejiu. ТгеЬвји mi а по~ pantalone. Оvвј tekst је июта teiak.

. "lt's got' no haiг ог teeth".5. Look at this text for а mlnute." Mi ne trafimo od vas da nau~ite nepravilne glagole za dva ili tri dana. 8 9 10 11 12 13 10 11 14 12 13 14 OВJIANJENJA (nastavak) (2) lli: started to сгу.10.4.13.. sлn ..11. sma•ld ..At thгee thlrty.. RE$ENJA ZADATAКA 1. Dvoje ponosnih roditelja pokazuju svom sinu njegovog novog brata. a:skt. То је staгa ЬеЬа.. lt's an old ЬвЬу. praud .(Ono) nema kose ni zuЬa".2. The pвгents smiled. ь~ 3: ti:O . Најdе da odemo u Vest End i vidimo neku kollko sati se Ьвnkе zatvaraju? .. 'Ьrл6~. . .7. 14.209 two hundred and nine two hundred and ten 21 О 6 7 Nature has given' us еагs which аге always open and а mouth which it is often Ьеltег to keep' shut. s:~bd.. mauO ...11. .2. Deбko је gledao ЬеЬu neko vreme (jedan minut). English people are lamous for their aplгit of fair-ploy. . "What's the matteг?" they asked. .. :deit~im. .. . i're 8 j~l~ v~:bz. "lt's not fair.5. .То nije posteno. then repeat it. 'nei~ h~ez 'giv~n лs iu. . J~:n . jecalo је dete. а onda је робео da рlабе.9. What time do the banks shut? . . 'sta:tid 'kraji!J. Let's go to the West End and see а show. ri'pi:t . jedan minut. tлt.. the child sobbed. onda ga ponovite.. Roditelji su se nasme~ili .ЗО. Engtezi su ~uveni ро svom 3.. but only to repeвt them when we meet' them. . 59th LESSON ." We do not ask you to leaгn' the irregulaг in two ог thгee days..6. ~ta је?" pitali su. mi:t.8.. io":IIJ .. Leti u Engleskoj duhu fer-pteja... EXERCISES 1. predstavu.. Two pгoud paгents аге showing' theiг son his new Ьrotheг. .. The Ьоу looked at the ЬвЬу fог а mlnute and then started crying (2). veгbs 6 7 8 9 Priroda nam је dala u~i koje su uvek otvorene i usta koja је testo bolje drfati zatvorena... 'beibl . nego samo da ih ponavljate kad naidemo па njih (kad ih sretnemo).. . r~.U З. -З."· U Gledajte ovaj tekst retko pada kib. . lt rarely rains in the aummeг in England. lukt ..

. а mo!e znal:iti common впету.got one. and you already know· а few.211 two hundred and eleven two hundred and twelve 212 Flll ln the mlaalng wonla: 1. Ona је izЬвcilв рsв (stвvila рsв nspolje) i zatvorila vгвtв (2 nepravilna glagola). Evo јоА nekih.30.shut. (1) Common znal:i "obl6an". 1.to him. the French as ьeing very took reserved . . - Vi ste sreCni. . бl. gвve. On ustaje u pola osam svakog jutгa. . . iks'pre§anz. Voz stite (ulazi) u 11. the films rezervisane. doesn't work. She the dog and the door. . Pol<uAit)le · da ih naueite.. put. 'kt~man.oџtstde. Ovi izrazi su vrlo uobl(:ajeni. You're lucky . were showing us.S. The tгain gets• ln at eleven thlrty. . . We are considered Ьу.3.5. а vi veC znate nekoliko (njih). ја nemam auto (jedan). Francuzi nas smatraju (mi smo smatrani od Fгапсиzв) za vrlo 2.4.. car .zajednil:ki neprijatelj. 1. 1 hвven't it last find it? 5. Не gets• up at half-past aeven every morning. These expreasions аге very common (1 ).4. trein.night.that (which) they.z . лр ~~:t ha:f pa:st 'seV2r\.4. 8 "zajednil:ki": а 60th LESSON . Мој Му auto ne radi.. Zar ne moie da ga nade? . .on holiday.2. Неге аге some mоге. . Try and leaгn them. Ја sвт ти ga dao sinoC.NJA ZADATAКA (nastavak) 3. Can't he. get 1 2 з 4 5 Let's look at some expressions with the vегЬ "to get" (N. Oni su They пат polauivali filтove koje su sniтili па letovвnju. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixtieth (60th) Lesson То •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeseta lekclja Glagol "to get" 1 2 Hajde da pogledamo neke izгaze s glagolom "to get". 1). 3 4 5 •мttuENJA PRONUNCIATION 1. ZA PONAVLJANJE: 10.

. а u mom selu nema zuьara. Svi su u isto vreme pokubvali da udu u autobus. . ali su ipak priliC:no skupe. Hajdemo kuci. thanks... odjednom. . ~ta se desilo? . •• 60th LESSON . The burglar got' lnto а small wlndow. Molim vas. а niko me пе pita kako se oseCam! OВJМN. gusobolju i kijavicu.. Provalпik se uvukao u kuC:u kroz mali prozor. Nemam vi§e cigareta.1. 'tu:ecik \~i:p~ ~ s::~: . Don't all speak at once.. Вoli me zub. а toothache. How do you feel todey? . What's the matter? . idite i uzmite (пabavite) mi noviпe. go' and get' busy to go • mysell. .5.2.Ьolestan. zubobolju.IENJA (nastavak) (2) 11/ness.Нvаlв.. a1i viAe ameritki. те а рвреr. These records are cheaper than those. Govorite glasпije..odmah" nego . eru:.lmam glavobolju.. UpotreЫjava se i pridev sick.Very well.З. da:k. Uzmite autobus broj 37 i si(!ite kod tering Krosa. Smrkava se (postaje mra~no).Неге аге some more. vrlo dobro. suviSe sam zaposlen da Ьih iSao sam. 1 have по more cigarettes. Ш. ne razumem ni ret. iks'pensiv.l've got' а headache.Ьolest. One knjige su moje.. Каkо se ose6ate danas? .4. 'noub::~di.2.. . these are his.11.Evo (ih) ј~ malo . а sore throat and а cold. She's getting' very deaf.. а long time to get' over his 6 7 8 Let's go' home. .15. istovremeno··. . Ona sve slablje tuje (postaje vrlo gluva). 'laud~ .213 two hundred and thirteen two hundred and fourteen 214 6 7 lt took' him lllness (2).9.5. Please. but they are still quite expensive. Everyone was trying to get' on the bus at once (4). (З) 8 9 10 11 9 10 11 12 l'm too 13 14 the house through 12 13 14 15 Take' а numЬer thlrty-eeven bus and get' off at Charing Cross. and nobody asks me how 1 feel'! 15 Trebalo mu је dugo vremeпa da se oporavi od (svoje) bolesti.. _(4) U ovom slutaju at once ne znal:i .. Da је re~ о OOveku koji naprosto ulazi kroz vrata. -З.14. Those books are miпe. RE6ENJA ZADATAКA 1. Ove plote su jeftinije od oпih.4. . Ј have а toothache апd there is по dentist in my vlllage. Speak' louder.13.. ove su njegove. def. 1 сап't uпderltllnd а word. get izrai:ava tebltotu ulai:enja. . је оп (З) Ovde . lt's getting' dark. EXERCISES 1. 'cvriwлn. .8.. reklo Ы se went into the house (pro!lo vreme od go) ili entered the house (Ьеz predloga!). Nemojte svi govoriti uglas. erout. ·ь~:gl~ .

? 216 Flll ln the mlsalng words: 1. lt's get . Hajdemo u $paniju ove godine. phone me getting dark.up. . .. But nelther your nor 1 speak' Spenish. Ali ni ti ni ја ne govorimo §panski. 1 2 з 4 5 1 got' these brochures yesterday from the travel-agent's (1 ). ali PRONUNCIA TION 'h:tlideiz. U kofiko sati оп obl~no ustsje? does he 5. .4.tl~nd.get on . 5) upotreЫjava se i za negaciju od glagola must. 'maet~ . .НВјdе da po!urimo. at the post-office. Get З. br. 2 З - 4 5 - 08. bro'!u~z .. At the butcher's ('bu~): kod mesara (u mesarnici).. gets in Everyone . Let's off .. everybody speaks' English. 'sk. spein. Тhеу аге going to the Marsdens': oni idu kod Marzdenovih. 6. 'naiбa.at once. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-first (61st) Lesson Holldays •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset prva lekclja Letovanje (praznlcl) 1 Uzeo sam (doblo sam) ove prospekte ju6e iz putni6ke agencije. Pada mrak. Sidite (skinite se) kod polte. Let's go' to Spain this year.2. .. hurry up. 'ai~ . 'traev~l 'spaeni!. 'evritюdi.3. What time . Oh... ..5.far is it. . Nije vafno.. Svi su pokuAavali и isto vreme da udu и виtоЬиs.215 two hundred and fifteen two hundred and eixteen •.' ln these towns.. R818NJA ZADATAКA (nastavak) 1. good! Let's have а look at them! 1 like the ones aЬout Spain. dobro (је)! Hajde da ih pogledamo! Meni se svidaju oni о $paniji. .1. О.usually . То go to the Ьaker's ('Ьeikez): i(:i u pekaru. 1t doesn't matter. 61st LESSON . Каd voz stigne (ude}. .. 5. - from the station. - Koliko Ноw је to daleko? . PONAVLJANJE: 11. Postoji i must not. 'eid:t:~пts. U ovim gradovima svi govore engleski. kou1d .(2) OЫik to hsve to (lekcija 56.3. (1) Posle imenica u prisvojnom oЫiku ~to se podrazumeva "radnja" ili "kuCa". · . When the train .? 2. .1./MNJENJA .4. kontrakcija mustn'f ('mлsnt). was trying to the bus V. tetefonirвj mi sa stsnice.

EXERCISES 1..8. mozemo ici ili u $paniju ili u $kotsku.12.va pretpostavku. di'said.nst~. OВJoUNJENJA (nastavak) znaei "ne smem". Let's have а look at those new brocllurea. а ја zelim malo sunca. ра moramo se odlutiti: ili $panija ili $kotska. Е. 10.ns:щs. lt's not too cold.h nes 'm. inaee (ili) (:е Ыti prekasno.de da pogledamo te nove prospekte. 1 don't like ltying and nelther do you.2. 'f\ajil). plein..11. sлm sлn. $kotskul дli u $kotskoj је hladno. . . izrвza Nemojte se brinuti ako vam lekcije izgledaju та/о komplikovanije. Ја se ЬOjim letenja. 6 78 9 10 - Dabro.. Nonsense' Anyway. RE$ENJA ZADATAКA 1.. дli ~panski је la~e razumeti nego engleski (kakav) U svakom slutaju. But Spanish is easier to underвtand" than the English they speak in Scotland. kakvo inaee u engleskom ne postoji.. we can (N. Vi~ mi se svi~ju oni koje nam је pokazao pro&le nedel~.9. (4) Loch (jezero) је $kotska ree i zato u njemu imamo grleno h.. 2) elther go• to Spain or to Scotland. .217 two hundred and вeventeen two hundred and eight88n 218 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 Well.14.. Кasno је i pada mrak.. Nije suvi~ hladno. 'Ьju:tiГul ..ona bi mogla da dode. in'venS~n tu :~'trrekt 'tu :rists. . 1 prefer the ones he showed us last week. Ha. and it's very Ьeautiful. 11 12 13 14 Koje~ta (Ьesmislica)' da vidimo CudoviSte iz Loh Nesa. . Moramo brzo da se od)ueimo. They might Ье here . Ја ne volim letenje. 'i:zi~. Ponavljajte ih s vremena па vreme da biste utvrsШi znanje.So am 1. l'm alreld of llying.5. а veoma је lepo. .(З) Might (od glagola may) oznaЬ. 'eniwei wi: mait si: бQ l. ig'zist. Ono ne postoji' То је Otkud (kako) ili mit ili izmiS:Ijotina da se privuku turisti. . l'm afreld 1have to leave. We must dectde qulckly or it will Ье too late. 61st LESSON . sliCno na$em. lt's late and it's getting dark.2..ne smet da idet i you don 't have to go ..13.Zda ovde. we might (З) see• the Loch Ness (4) Monster..How do you know"? lt's elther а my1h or an invention to attract tourists: .oni su mo. Scotland! But it's cold in Scotland and 1 want some sun... Nije toliko bltno da to tinite za nove reti. 1 ne moraS da letiS: avionom (uzmeS: avion).ne mora$ da idet . "n. 1 ја. Razlikujte stoga you must not gc. And you don't have to (2) take" а plane. Uskoro Се vam sve blti lako.З. miO . Well. Вojim se da (:u morati da krenem. She might come . а ni ti.5.4. moguCan doga· daj.3. Vratajte se па гanije lekcije da proverite oЫik i znatenje posebnih (idioma). mogli zna~? Ьismo govore u $kotskoj.4. lt doesn't exlat! . we must deckle: elther Spain or Scotland. јег Cete njih sretati i kasnije.

and in the south. Не Ы da dode avionom..3..219 two hundred anc:l nineteen -а: Ш two hundrec:l anc:l twenty 220 FUI ln 1118 ml881ng 4. phone Wewilt wait. mein 'ri :d!anz .2. N.don't think so. . the Hlghlands which are wild and Ьeautiful. Neither nor understend . popj:. Glazgov је najvalniji industrijski centar. 4..2. Mogla She da telefonirв v«erss. 'Joul<~ndz . 2 з 2 з 4 PRONUNCIATION 4 'skat. 'hailandz .1. Morвt:emo dв t!ekвmo. Although Edinburgh is Jhe capital.l:.n . ZADATAКA (nas1avak) 1.flying . ali (njeno) stanovnistvo је mnogo manje. .nd.. 3. waild.. 2. ali mislim da neOe (ne mislim come plane. Nije you Vllirю..3.. . might. the Lowlands which are more agricultural. koja је vise poljopri· vredna. а i ја. .. Mogao tako). а na jugu Loulends (nizija). afraicl (scared) .so am 1. Оп se ЬОјi !вtепјв.. There are two main rвgions: in the north. of Ы Не's and 1. .. 'smo:J:. vi ni јв ne rszumemo lpanski. lt . Spanish. The bus is 5. PONAVLJANJE: 12.Ьу.. koja је divlja i veoma lepa. Autobus је brii.. . no:O .• ~gri'kAIC<~r<~l. but 1 V.5.. either Ьу Ьу quicker (faster). 1 Scotland is half as Ьig as England but the populвtion is much smaller. Glalgow is the main induвtrial centre. car. - 62nd LESSON .. Mada је Edinburg glavni grad.doesn't matter.this evening have to.. . sau6 . might. bus or .. Postoje dve glavne oЫasti: na severu Hajlends (brdska oЫast).'lei~:... Moiete iCi autobusom You can go autom. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-second (62nd) Lesson Scottвnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset druga lekclja Ako18kll 1 $kotska је velika kao polovina Engleske (upola tako velika kao Engleska).. . . ha :f .

'k~pit.).Yugoslavia's есопоту ili the economy of Yugoslвvia. _'brit.. NajviSa planina Engleske. Paгts of this wall still exlst today. koja znaCi "planinski vrh". Ben (З) Nevis.14.Jv red brik. it has neveг been unlted with England in the same way as Wales. Poneki stariji ljudi јо~ govore gelski. Ben Nevis. So.l 62nd LESSON .6.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 $kotska је od Engleske Ьila odvojena zidom koji је podigao rimski саг Hadrijan (podignutim od rimskog cara Н. .. :id..ju'naitid · ·.n. . tg'zist. Jugoslovenska privreda . Oni su znвtno jednostavn&i nego и drugim evropskim jezicima.7. 'hetdri:~n.posedovati: owner ('ouna) . is in Scotland. ali veC:ina ~kota govori engleski. U engleskim gradovima kuCe su pretetno sagracjene od crvene opeke.vlasnik. "· . Brltain's (2) hlghest mountain. hauz1z а: 'meinli Ьilt .\ 'gla:sgou . oun [. Skotski gradovi izgledaju sasvim drukfije od engleskih.vlastiti. zvanu prezblterijanizam.. (З) Веп је reC iz jezika Skotskih starosedelaca. iz ~.n emp.st 'mauntin ben 'neiv:~s. 'geilik . ~ 1. t. wheгeas in Scotland.12. sopstveni" То own . Ne treьa dв vam nepravilni glвgofi postanu straMo.. i sopstvene zakone.nz 'hai.te graditi i od imena zemalja. built• Ьу the Roman еmрегог Hadгian.. in'dлstri:~l 'sent. nalazi se u $kotskoj.221 two hundred end twenty-one two hundred end twenty-two 222 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Scotland was sepaгated fгom England Ьу а wall..10. called Pгesbyteгianism.(2) Prisvojni oЬiik se mo. mada је $kotska deo Velike Br~anije.n. Scottish towns look very dlffeгent fгom English ones.· . ali privreda Jugoslavije ..r. WE:I·~i~~ · · k8·~~~ slett.1ГI<~ПIZffi ... the houses аге mainly built• of геd bгick. 1 t: · · roum.. Otuda. gelskog. а uz svakodnevno vе!Ьвпје za nekofiko nedelja Cete potpuno ovfadвti njima.. but most Scots (1) speak• Engl ish. and theiг own laws.sk. Scotch se upotreЫjava samo za viski! . greit 'brit. ~koti imaju sopstvenu religiju. dok su u $kotskoj kuce pretetno od sivog §kriljca. oun ri.Prezl>.. 'sep. Delovi tog zida postoje i danas. although Scotland is рагt of Gгeat Brltain.:o:['6ou ~~dьпrг.. ona nije nikada Ыlа sjedinjena sa Engleskom па isti natin kao Vels. ln English towns. ~ . setm we1 ~z wetlz.:o:z. :-. the houses аге malnly of gгеу slate.:ots. Some oldeг people still speak• Gaelic.s..гei­ k · · · ~·.Yugoslav economy.:o~~~ taunz.13.~kotsko seTo. . oВJA$NJENJA (1) Scots (ovde mnoZina od Scot) moZe blti i pridev: а Scots vШage=a Scottish VШage. (4) Pridev own znaCi .9. The Scots have theiг own (4) гellgion.

Scotland is half as Ьig as England. Skotski gradovi izgledaju sвsvim druk~ije (vrfo razli~ito). mada neki starijl ljudi јоА govore gefski. . Mada smo &roti {jkotski). We got these Ьooks yesterday .5. Although. Engleski је lak za u6enje. br. 2. . . З i 5. The h0uses аге З.neither. а odatle i "nlibaviti". ра 1• neophodno da se s njom bolje upoznamo.NaЬ&vi mi (uzmi mi. PONAVLJANJE: 13..his. got five 1.Оп ima ре! funti.5. br.з. Не's poиnds=Нe has 5 pounds .h glagola u engleskom jeziku. Не pronounce it the same as RE$ENJA ZADATAКA 1. 61.5. dok је gelski komplikovan. we wife Gaelic. Оп to ne izgovara па isti na~iп kao ја.way. Scottish. V. . Scottish . Flll ln the mlutng worda: 1. Most people in Scotland speak . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset treca lekclja l've got а cold=l have а cold ~ linam kijavicu. 2 i З. mainly built of slate. 4.4. 62. 8. allhoug/1 some older people st1ll speak Gaa11c.З. 4. doesn't .223 two hundred and twenty lltl- two hundred and twenty-tour 224 EXEACISES 1. Get те а Ьotl/e of Ьеег. 1 ••• my 2. br. .look. my own . 1. -. towns very different.a. br. . Take 5.speaks.2. Naravno. ni ја пi moj8 Jena ne govori(mo) gelski. 58. Ovo је тој sopstveni prospekt Uzmite пjegov.are. that is my own oplnion. Odran11e znamo upotrebu participa got za "poja~anje" glagola have. Ova re~ca od tri slova jedan је od naj~e§ce upotreы. Kut:e su uglavnom sag!'lldene od Ariljca. To. ..2. . ~kotska је dvaput manja od Engleske. 1.2. U tom slu~ju got samo za sеЬе ne zna~i ni§ta: lna~ get ~z dodataka ima osnovno zna~nje "doblti".4. 4. sa Ьezbroj zna~en.4. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-third (63rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protttajle oЬjainjenja: lekcija 57. to је moje lifno miAijen}e.те. br. .in .ava"'. This is brochure.get.Ove knjige samo doЫii ju~e. whereaa Gaef1c is complicated. donesi mi) fla§u piva.nor. Vel:ina ljudi u ~kotskoj govorl engleski.а.English. English is easy to learn. 6Зrd LESSON . Of course. 60. .

oporaviti se (od bolesti..niMa ozblljno. . U slul:aju nedoumice. 2. 2.. Za proAio vreme.popeti se.moracu da .). i pomocu nJega gradimo buduce vreme: 1 wi/1 Ье аЬ/е to . . Nothing serious . to get out .jedne pantalone. Zepemdte: Јаап and 1 аге coming naxt week . З. ali cemo . pomoc spiska na kraju knjige. U spojevima kao he may сате moguC:na su dva znaCenja... S dodatkom priloga ili predloga. She's gettiпg deaf. М. Mogu li vam pomoci? 2. Prevod: 1. 8 od must uvek 1 had to ... . zavisno od konteksta: "оп sme da dode" ili "on Ы mogao da dode". 1 had to se/1 ту car to рау the bl/1. . lnfln1t1v glasi to Ье аЬ/е to odnosno to have to. 5.H~de da pogledamo. Bilo Ьi upotreЬe Odritni oЫici su 1 саппоt. kad god u tekstu naidete oЬiik sa zvezdicom.Podsetimo se svega sm? naul:ili о njima.sici (s nekog uzvi~enja). to get off.). Najva!nije је da zastanete i da se "presliAate". uzbuden. . Prevedlte plameno ne engleakl: 1. kontrakcija 1 сап't (ka:nt).. Whaf's the matter? . ali ako zapamtite ovih nekoliko osnovnih nal:ela.izaci..Sta је (posredi)? А pair of trousers . to get оп .. . 4. ali za nekoliko nedelja ili meseci hocete. OЬiici can i must postoje samo u sadaAnJem vreme~u i nikada ne dobljaju nastavak "s" u з. Neither your nor 1 waпt to speak to him.. .. U buducem i proAiom vremenu: 1 wоп 't Ье аЫе to. Defektnl glegoll "cen" 1 "mull". . Get off the bus after the church. Ni ti ni ја ne !elimo da govorimo s njime (njemu). to get dowп . .225 two hundred and twenty-five two hundred and twenty·slx 226 U progresivnim oЫicima ovaj glagol najte~e znati "postajati". . Shв might phone later . nemoguCe da unapred nautite sva znatenja i glagola get.O!oun i ја dolazimo iduce nedelje. 3. Morao sam da prodam svoj auto da blh platio ratun. 1 didn't have to . You look very busy. оп vam neCe zadavati prevelike te~koC:e. s. LEKCIJA (Revlalon) 63rd LESSON .Ona postaje gluva. 4.a itd. IICu jedntn~..у је defektan па isti natin kao i can i must.ustati.Smrkava se.Mo!da Св ona (ona Ы mogla) telefonirati kasnije..sici (sa autobusa). . сап ima oЫik could (kud). Neprevllnl glegoll. . Sidite sa autobusa iza (posle) crkve. Evo nekih od najteMih: to get up. mustп't znati "ne smem"). uvek је korisno pogledati u neki veC:i engleski retnik keo Мо su "The Oxford English Dictionary" ili "Chambers 20th Century". OЫik might (he might сате) ima samo ovo drugo znatenje. (ili 1 couldn't)... 1/'s gettiпg dark . Оп ustaje u osam sati. uci (u autobus i sl. tu teMe reci 1 was аЫе to . za uz na 4.moci CU da . Can 1 give you а hand? ZA PONAVLJANJE: 14. Let's have а look .Ne otekujte da cete ih nautiti pet ili deset dana.nisam mogao da. . 1 won't hsve to . get stite najrazlititija znatenja. 5.. to get over. . Не gets up at eight о 'clock.necu morati da. lzgledate veoma zauzeti. . З.nisam morao da. necu moci da. · ~to 6.morao sam da . 1 wвsn't аЬ/е to . / wi// have /О • . .mogao sam da . . i 1doп't have to (must по/.

1 will start dlgging• (2) on the English side.. ri'dikjalas . . fr~:ns .was the reply. . hepan. mailz a'pa:t.4. 7 . Prihva6ena је firma sa najnitom ponudom.. ke1s .pitao је. sa1d. -А mala? tenders.~1Щ..But that's ridlculous! You'll Ье miles apert. dai'rekta. they asked for Sezdeset Cetvrta lekclja 1 Kad su Francuska i Engleska odlu6ile da sagrade tunel ispod kanala (LamanAa).The Ыg 12 - ~ 4W( ~& а. ak'septi~. lznenacSe2 ni niskom cenom. The firm with the lowest offer was accepted..rekao је intenjer.! \~mnal . Reelly? . pitali su direktora: з . 10 11 - 1О 11 12 - д tourist in Celro saw• two skulls in а shop: а large one and а small one.u tom slu6aju .(1) 1ovde. 6 i srebl:emo se u sredini. a'st3niit . Jou prais .And the little one? f'.7. Astonished Ьу the low price.Ја 6u po6eti da kopam na engleskoj strani.. 'midl. .. l.' ~!>1\<Sk one is the skull of Queen Cleopetra . Zbllja? . sta:t d1g11J. 'kairou sa: tu: skлlz. 6 and we'll meet• in the mlddle.. What will heppen if you don't meet•? 8 9 .. What are those? . itd. df ·.Ali to је kojeita (smeЗno)! Bi6ete miljama udaljeni Uedan od drugog).ima6ete dva tunela ро ceni jednog.11. di'saidid tu Ьild а 'tлnal 'лnda б. . $ta је to (Мо su te)? .2.е imenica u )ednini Ш u mnotini: so little топву ali so fвw pennies. Jedan turista u Кairu video је dve loьanje u jednoj radnji: jednu veliku i jednu malu.ln that case . а $ta 6е se dogoditi ako se ne sretnete? 9 .Г'<Ј. .kopa na francuskoj strani.. l!ouz 64th LESSON . .lt's easy .ou~t 'afa ~a.How are you going• to do it for so llttte (1) rnoney? 4 . 5 а moj sin 6е po6eti da .. (2) Mi: stвrt to dig._:- ~~~ ~~ ---~ __ PRONUNCIATION OIIJA6NJENJA .То је lako ... ..227 two hundred 8nd twenty-88\t8n two hundred •nd twenty-elght 22:8 Slxty-fourth (64th) Lesson 1 2 When France and England declded to build• а tunnel under the Channel..9.(One) velika је loЬ8nja kraljice Kleopetre glasio је (Ьiо је) odgovor. .10.6. 7 .Каkо 6ete to da uradite za tako malo novca? 4 . fa:m а щ~ · .. - t.the engineer said• calmly you will have two tunnels for the price of one...said• the amezed tourist.setate se.the enginнr said•. zatraiile su pismene ponude.rekao је za6udeni turista.. ~.:z. 'ka:mli..mirno је rekao intenjer . so much noisв ali so many cars. they asked the director: З .sve zavisi od toga da li . ел- 8. 'tendaz.he asked.. and my son will start dlgging• on the French 5 side.

. -З. 13 - То је lobanja Кleopatre kad је blla devojёica (mlada devojka) - odgovorio је trgovac.eti s pulenjem. Му son built his own house.2. Мој sin је sagradio svoju sopstvenu kuCu. poЬedih.14. Sta је to (lta su te)? - То (te)? То su Zivotinjske loЬanje.Ьefore next Thursday. will you Ье аЫе-. 1conquered.start smoking -. atthe.JANJE: 15. &эtvrtka? Flll ln the ml11lng wordt: 1.229 two hundred and twenty~nine two hundrttd and thirty 230 13 14 That is the skull of Cleopatra when she was а young girl . They rang last night. Љ:'get tu ri'pi..12. a'meizd. ali mi nismo blli u kuCi. Каkо ide ponsvljanje potetnih lвkcija? Sigurno пв nвilвzite ni па kakvв ozbl/jnijв ~kote. -. What are those? Тhose? -. to AEkNJA ZADATAКA 1.4. 2.. ...me your price.3.more difficult -. NastвWte.rememЬer. -. -.. Ко Се blti па prijemu sutra? Ne seCam se.. Do you rememЬer Jones? 1met him in the street yнterday. SeCa!. Каkо Ноw mislite (kako Cete) to da uradite рге iduteg todoit. to ? -... LEKCIJA 64th LESSON .stop.:J 'a:n· . 4. Who will Ье-­ party-. lt -. .-. give ZA PONAVI.4.З. Oni su zvonili sinoC. tomorrow? 1 don't 1. 1 saw. -. ri'plai. ..5. but we weren't in. kwi:n kliou'pctra . Don't forget• to repaat the irregular verbs. 'riali . ali telв prestati.At once. Everyone knows Caesar's words: 1 came. Kad Cete moCi da mi kalete (date) svoju cenu? When Odmah. -.4. Svako zna Cezarove re~i: dodoh. .animal skults.t. . are you going -. but . . јл!Ј g. Lako је . -.. 3. Pitao me је kako si ti .5.5.2. videh. 14 Ne zaЬoravite da ponavljate nepravilne glagole.2. is easy to .answered the 1hopkeeper. EXERCISES 1. па doЬrom ste putu. . li se Dfonsa? Sreo sam ga јuЬ! na ulici. ~- .. ? -- ? They are 5..13. Не asked me how you were. ? pol.

cena putne karte...7. theгe аге still employeea who check (З) tlcket at the exit. pro.. which allows you to trevel for а certain peгiod at а loweг ргiсе...9.ne kao". Mozete kupjtj pretplatпu (sezoпsku) kartu. јоА postoje sluzьeпjcj kojj vam proveravaju kartu па 4 5 5 6 izlazu..."kao": unikв ima suprotno znatenje.10.. 'ep. it is retheг old-fuhioned and quite expensive. PltNlStJ check ту answersmollm vвs. 2 З 2 з Undeгgгound Меtго in Paгis. tju:b. .it. . prema. лp'stuz. ovaj restoran је grozan.. You can buy• а season tlcket.skupl. Mada је пајvееј deo podzemпe zelezпjce automatjzovaп. But... 'dist~ns.. So you must keep• уоuг tlcket untll you flnish уоuг journey. . Ali. Mozete putovatj ј autobusom. 'лnlaik . . PRONUNCIATION 'pлЬlik 'trensp:>:t. . а odatle i . (2) According to: ро...9... Podzemпa lelezпjca .. 6i 'лnd~graund . ·s~:t~n 'pix-i~ .. . kontrolisati.. vju:....ог the eomething like the every morning is 1 Dejvjd Vjsloп putuje па posao svakog jutгa podze- mnom . . zavisno od. .1.:t~'metik . а dopuAteпo је (dopuste) da pu§jte па gomjem spratu. The tuЬe . .Ne liCi па njega (nije svojstveno njemu) d8 zakdnjava. (4) F•re је tarifa. Vеејпа Ateпj 7 8 9 autobusa su dvospratпj.naplat:ivati".ati".јЈј . .6. 'dЪ:ni. 'lou prais. 'metrou.231 1 two hunclred вncl thirty-one two hundred вnd thlrty-two 232 1 Sixty·fifth (65th) Lesson PuЬIIc Sezdeset peta lekclja Jevnl иоЬrеС81 transport woгk 1 Devid Wllson trevels to Ьу tube. You рау according to (2) the dlstance you want to trevel.nвeltean'' i otuda •. .tJ him to ье lstв . moust 'bлsiz а: 'dлЫ 'dek~z .. bai ~ 'si:z~n 'ti~t . (3) То chвck: proveravati. 4 Platate prema udaljeпostj koju zelite da prec!ete (putujete). this Гf1St4ursnt is terriЫe: ро njemu. You can also travel Ьу bus.moje odgovore.. 'draiv:t 65th LESSON .. аге OIIJA$NJENJA • (1) Znamo like. lt's unlik. То collect је . ~'k:>:diQ ..3. уоuг 7 8 1 Zato morate zadr!etj kartu dok ne zavffijte putovanje. . опа је prilitпo starjпska ј dosta skupa..1..... emplo'ji:z hu: fek . 'ra:6~ ould 'fd~nd . sloweг Most buses аге douЬie-deckers and you allowed to smoke upatalra. '():lsou . which is but gives• you а Ьеttег view.f:eleznicom.. kojj је sporjjj ali vam omogutava (daje) Ьоlјј pogled.... unllke (1) the Меtго. ~'laud . лn'til . 6 Allhough most of the tuЬe is autometic.5.za raztiku od". .andeгgгaund" .4.. ~·lauz .пеАtо је kao metro u Parizu. za razliku od metroa. iks'pensiv. Train fares агв hiih-_ Vozovi su skupi. koja vam omogucuje da putujete ро пiloj сепј tokom оdгес!е­ поg perjoda.. According to him.

Neoblt:no је za njega (ne lit:i na ntega) da govori takve stvari. him. naziv nekada§nje luksuzne koeije) i taxi podjednako se upotreЫjavaju u znae&nju . Ne kraju putovanja morate pokazati svoju kartu.taksl''. najbolji nal:in da vidite grad је pe~ice.3.. theгe аге the lamous London taxis.. . Мој paso! је pregledala (proverila) po/icija. ali s vremena na vreme treba vam odmora. 65th LESSON . theгe is а dгlveг and а conductoг.. lt's unllke him to say things like that. lf the саЬ is fгее. Ako је taksi slobodan.4. . 'fain~li . Љ: 'hai~ sain in 6~ fr. cannot come. crna vozila s dizel-motorom dobro su poznat prizor u prestonici. you must show your dcket.. You аге not allowed to smoke in this bullding. you will see' а llttle "Fог Нlге" sign in the fгont.12. Za iznajmljivanje" па prednjoj strani.5. These laгge.. OВJAAN. koji vam naplacuje voznju. ог 10 11 Na ovim autobusima postoji vozal: i kondukter. 13.. EXERCISES 1.2.. who collects уоuг faгes (4). k~'lekts .. to park REUNJA ZADATAКA 1. Najzad. Мвdв veCina njih ne mogu dв dot. but you need а гest fгom time to time. he looked at his watch to check the time.~nt. Of course..thNe two hundred and thirty·four 234 10 11 12 Оп these buses.. Ро njemu. fuz. Flll ln the ml11lng worda: 1. nije пат dozvoljeno dв parkiramo ovde. Му paeeport was checked Ьу the pollce.fu.. fri: . . ili "(Hekni)-keЬovi". 12 13 14 Ova krupna. From time to time. S vremena na vremв gledao је na svoj sat da provвrl koliko ie sati.4.5. U ovoj zgradi nije dozvoljeno puAiti. . 'di:zal 'endlind 'vi:~klz .. 'feimas 'lлnd:m 'taeksiz 'haekni kaebz.. videcete mali natpis .. r~·mш~ sait . 'kaepit~l...233 two hundred ancl thirty.IENJA (nastavak) (5) СаЬ (skraCeno od francuskog cвbriolet. we are . the best way to see' the clty is on foot. .. bn'dлkt~ .. 2. Нackney је jedno predgrade Londona. 13 14 "Hackney Cabs" (5). . Flnally.З.. dlesel-engined vehicles аге а famlliaг sight in the Capital.2.11.. Ыасk. <1: - . At the end of the )ouгney. tu su tuveni londonski taksiji. here..... Naravno.

t:uvвj/8 (svoju) kJII/u dok ne dode/8 (dcspe/8) do izltш1. dospeti (do). hoCtlte veiЬu? Whвn 1 li da pгeglвdate (pгoveritв) .us. peid! 1ez ju:!u~l .. have finished . дlthough most of them. pri'si:diq.come out (go out) . PONAVLJANJE: 16. Kako glasi (kako је) popularno ime za podzemnu !eleznicu? Gde ја$ (drugde) mo!ete naci podzemni !eleznicki sistem? Kako se zove? Је li "tjub" skup? Zaito је skuplji nego pariski metro? Zasto morate cuvati kartu dok ne stignete do izlaza? Kako se zovu londonski autobusi? Мо!е li se puSiti u (na) londonskom autobusu? Gde? Ко naplacuje vo!nju? Ко vozi autobus? ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1.. ? REIENJA 4.ticket . 2. two hundred and thlrty-tive two hundred and thirty-slx 236 Oejllkl i 0/oun jol Је/в d8 irвdu s пвтв.check .4..2.not allowed. What is the popular name for the Underground? Where else can you find• an underground rвllway lystem? What is it called? ls the ТuЬе expensive? Why is it deвrer than the Parlsian Metro? Why must you keep• your tlcket untll you reach (1) the exit? What аге London Ьuses called? Can you smoke on а London bus? Where? Who collec\8 the fares? Who drives• the bus? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset йsta lekclja 2 3 4 2 з 4 5 6 7 5 6 7 Naul:ite ovu stranu kao i obll:no. 'JIOPi~l~ ncim.Kad dostignete trtdesetu godinu.235 з. 66th LESSON . То reach the exit.. КSd budвm zвv/Sio. still ..5. Кеер . David and Joan want to with 5. . . .exercise.doCi do izlaza. • V.exit. wu els ... until you reach the ZADATAКA (nastavak) 1.. then вnswer the questions with the help of the preceding lessons. а onda odgovorite na pitanja uz pomoc prethodnih lekcija. . 'reil· (1) То гвасh: dostiCi. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-slxth (66th) Leuon 1 Learn this page as usual. According to.. When you reach thiгty.. your . 3.3. will you the .

Brajton је omiljeno mesto (u koJe molete) iCi za (vd) odmor.237 two hundred and thirty-seven two hundred and thirty-elght 238 8 9 10 11 What are Hackney Cabs? What colour are they? How do you know· if а саЬ is free? Which is the Ьest way to travel around London? Fares. please (2) . . please.6. molim vas. Ја ne poznajem London..4. . . !ао mi је. Mora li on odmah da ode? .5. OВJA$NJENJA (nastavak) (2) Ovo )е uoыtajeni uzvik konduktera u autoЬusu.1em? Naravno.2. znate dв је slot:юdan. ako zelite da pu~ite. twelv pens. 1 don't know London.Hyde Park.5. Will you te11· me where 1 must get• off? Of course. .4... EXERCISES 1. Oh. They lett this morning Ьefore you got up.То је 12 penija. AE8ENJA ZADATAКA 1. l'm oorry.8. . . That's twelve pence. ? Why your - Вecause 2. you know is 66th LESSON .Yes. .3. Oh. . Hocete li mi reci gde moram da sit. What will happen it he doesn't phone? Flll ln the mlulng words: 1. . Каkо (otkud) znate da li ste u pravu? . . ri:t\ "kлl~. $1а 6е se dogoditi ako on ne telefonira? the .S.(Za) Hajd-park. 8 9 10 $ta su "Hekni keЬovi"? Које su Ьоје? Kako znate da li је taksi sloЬodan? Koji је najЬolji nacin da se putuje (unaokolo) ро Londonu? Da naplatim vo!nju. ZaSto moram da јој piAem?.Da.2. you must go• upstalrs. ft~z . Brlghton is а popular place to go for your holidays. 11 12 13 - 12 13 wci "sist~m. "bлsiz. lli "egzit. if you want to smoke. Kontrolor (lnspector) Ьi rekao: Tickets. 11. "di~r~ 6zn 6~ p~"rilj~n. How do you know if you are right? . Ako vidite natpis "Za you iznajmfjivвnje ··.З.Zato Ato ti је sestra. morate iCi gore (па sprat). р/ввsе. molim. to . -4. Must he leave at once?. Oni su oti~li jutroe pre nego мо si ti ustao... . haid pa:k ...

Gde se moh kupiti sezonskJJ kartв? Where а . We took• my cousin to see· а crlcket match last month.аее.4.5. milo mi је sto te vidim (lepo је opet te videЩ. fel ~·s\i:p 'diu:ril). seasons are: spring.Z.2. must 1 wrlte. summer. ()вtiri godiklja dоЬа su: prolete. 4 - 4 - 5 - Zdravo. Kako si? Vrlo dobro.her.must get off.. l f . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-seventh (67th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset sedma lekclja 1 Odveli smo mog rodaka (brata od tetke. leto.. whвre 1 . Rвcite mi gde morвm da sklвm. it's nice to see• you ageln. 4. 'krik~t .IENJA (nastavak) . How are you? Very well. fallen: pasti.sister. ne ротајвт 5..i t .don't know London. То ta/1 asleep: _ (3) "Pre" (toliko i toliko vremena) prevodimo reeju ago (e'gou). - . pre OIIJAANJENJA (1) То ta/1.free."For Hire" stgn .. tuk mai 'kлun ..season-ticket.. 1). autumn. . fell.ne. . The four London. 2 3 Ali је оп zaspao za vreme igre. ZADATAКA {nastavak) 1.3. winter. koja dolazi poslв oznake vremena...)WIS - Rat је trajao sedam godina. Mirno је spavao dva sata. Osta6u s toЬom 5 - nekoliko dana. . - 3. l'm going• to stay with you for а few days.ahe ls. jesen.. But he fe11• (1) asleep during the game (N. The war lвstвd for seWJn . days ago. od strica. molim vas. Tell me.. Jong timв вgо. Pre tri dana dugog vremena в thrвe zaspati. Не slept• peacetully for (2) two hours until а ьа11 hit• him on the head and woke• him up. can you (1) buy . Hello.. PRONUNCIATION 1.l .(2) For se upotreЫjava uz izraze koji oznatavaju trajanje. m~~. od ujaka) da vidi jednu utakmicu u kriketu proslog meseca. zima.238 two hundred end thirty-nine two hundrttd encl torty јв 240 3. ? ZA PONAVLJANJE: 17. dok ga jedna lopta (nije) pogodila u glavu i probudila ga. REIENJA. 67th LESSON . please. То fa/1 in love: zaljublti se.. slept OВJAAN.

Oh. 'misiz h1gшz put rest in pi . it's nice to see you ageln.3.241 two hundred and forty-one two hundred and forty-two 242 6 - Ah. How аге you? .11.. l'm leaving' tomorrow and my wife left' two hours ago (3). Zdravo.4. е - дh. vaA otac је zaspao pre pola sata. This everyday contact will make' you feel' at home with English and help (5) you to build' а wide vocabulary. tџ.dok ја ne dodem".шtckt. 10 11 12 13 14 ----- 10 11 12 13 14 :P!S~ali . a'aou. milo ml је dв te (ponovo) vidim. trudite se da titate ovu knjigu najmanje pola sata (па dan). Mrs Hlggins put' "Rest in Реасе" оп the tomЬstone of her huaЬand's grave.. . а moja lena је otisla pre dva sata. а malo du:!e preko vikenda. Then the sollcitor told' her that there was nothing for her in her huaЬand's will.s . ..o је tokom prvog dela 67th LESSON . . ра . ра је rekla kamenorescu (zidaru) da doda reti: .te pokazati koje је vreme upotreЬIJeno. do videnja. . Не left RUENJA ZADATAКA 1. and for а llttle longer at the weekend. a'gen..Potivaj (odmaraj se) u miru" na nadgrobni kamen (groЬs) svoga mu:!a. Каkо si?. . Tokom nedelje.9. Budite mirni.2.. Ovaj svakodnevni kontakt naviknute vas (utinite da se osetate prirodno) na engleski i pomoti te vam da izgradite sirok (oЫman) retnik...13. ali se izgovaraju {red) nasuprot sadaAnjem vremenu ~r1:d). wouk him лр.. . 'evridei 'k. greiv.2. so she told' the mason to add the words: "untll 1 come'". . 7 7 8 9 8 9 Gospoda Higins је stavila (natpis) . onda . . goodbye. Ьild а waid va'kebjalari Ьлt ri'memba.З. Samo kontekst vam mo. try to read' (4) this book for at least half an hour. . (5) Pomo6ni glagol will (upotreЫjen uz makв) ne ponavlja se..Oh well.. 'tu:mstoun . Hello.. Кеер qulet. sa'lisita tould. EXERCISES 1. During the week. Onda јој је advokat rekao da nema nista za nju u testamentu njenog muZa. аџ~ . OВJdNJENJA (nastavak) (4) Protlo vreme i particip ovog glвgola piAu se isto kao i sa~nje vreme. .8. 'meisan tџ cd 6а wa:dz. nego vld:i i za glagol he/p. ali zapamtite: titajte pomalo engleskog svakog dana. . well.7.. ја sutra odlazim. your lether fell aaleep half an hour ago. but rememЬer: Read' some English every day.б. Otita. . .

:д radnje su рџпе svвts. ..4. .2. 2. Oni ga jgraju ј gledaju ga. govore о njemu ј mjsle о njemu. . Не sajd he was Ьored and wanted to go home. They play it and they watch it. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-eighth (68th) Lesson Sport 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset osma lekclja Sport English people are very fond of (1) sport. . . Bio је пв vlasti devвt godinв..4. ZADA. Ьеd . .2.. REtaN. they talk aЬout it and think' aЬout it. . John . .3.full of people.5. Не was . stay .3. Prime Minister 3.- t.Ц two hundred •nd forty-three two hundrecl •nd torty-tour 244 durjng the fjrst part of the match. Najtjpj~njja (najtipj~nije) engleska jgra је kriket. had to . . 1.TAКA (nastavak) Winston Churchill died ut8kmice. During . 4. PRONUNCIAТION OВJAINJENJA ik'tailiђ .during. Olon јв morao da ostвne и Juвvetu nedelju dвпв. voleti (neAio). . . 1 2 3 Englezi (engleski ljudj) su veliki ljubltelji sporta. (1) То Ьв lono ot. . .for nine years. pn'felonal . . . was . Оп је Ьiо prвdsednik vlade zs vreme ratв. the war. Не in power ZA PONAVLJANJE: 18. . the week . 68th LESSON . . kojj se jgra tokom letnjjh mesecj. .. 5. We walted for hjm for fjve mlnutes. tek&Ji smo ga pet minuta. . fand. Vinston ()e. .for а week. in nineteen sixty-five.IA.5. which is played during the 1ummer months. .. . . 5.. IJIO:t. then left as well. .4. а ol"'tta smo i mi otiAII. The most typically English game is crlcket. the shops are Flll ln lhe mlulng word1: 1. Christmas. .5. .blti ljuЬitelj (ne<iega).Ьefore . Rekao је da mu је dosadno i da ho6e da tde kuCi. moust 'tipikli .tjJ је umro 1965. Tokom sвdmice pred Sа.in .

.. b<'l. .ere you Ьcrn? ... .11.tid . 'est~meitid la:dt sлmz. it was invented at Rugby School in aЬout 1820 (elghteen twenty).J. . godine. uspeti.. Mnogi Ьioskopi se zatvaraju i Ьivaju prepravljeni u dvorane za Ьingo.IENJA 'plei~ ~:n (nastavak) 'i<'lt~i . steit 'blngou . koje su u Engleskoj zabranjene nedeljom.13. ~·nл&l 'b<'l:lgeim 1es . .. Nazvan "Ragbl-fudbal"..(2) То ье ьorn: Ьiti roden. play Blngo regularly. h<~:Jz.. Jednom detku.8. Ј was tюrn. sku. 'rлgbl. There is no State lottery in England. 68th LESSON . called Ellis.. . which is forbldden• '" England on Sundays. b.10. glagol је to succвed (sak'si:d).i rodila se nova igra! Јо~ jedan popularan sport su konjske trke.. Another footЬall.n. U Engleskoj nema drtavne lutrije. Љ:'Ыd:ш..l.. OВJМN. h. 'wim~n . Smatra se (procenjeno је) da oko ~st miliona ljudi. which is played during the rest of the year (for eight months).~.. melnly women. А Ьоу. Many clnema are closing and converted lnto Blngo halls. toliko је dosadilo (blo је tako obuzet dosadom) igranje nogama da је uzeo loptu u ruke . izmi~ljen је u ~koli u Ragblju (u) oko 1820.d. ро imenu Elis. 5 6 less popular than is Rugby.s 'reisi1J . а igrafi zaraduju velike sume novca. s~k'sesful. ..6. Ьeing 13 lt is estimated that aЬout six mlllion people. Professional footЬall is very exclting to watch and the pleyers earn large sums of money. pretefno fena. 4 5 6 7 8 дli najpopularnija igra је fudbal. . .. roditi se.. Ьall-game. . succsssful uspeia. redovno igra Ьingo. 'regj~l~li.245 two hundred and torty-five two hundred and torty-81x 248 4 But the most popular game is football. manje popularna od fudЬala.. Јой jedna igra s loptom. koii se i9ra tokom ostalog dela godine (osam meseci). but а game called Blngo is very successful (3). was so bored with pleying with his feet 8 9 that he took• the ball in his hands new game was born (2)! and а 1О 11 12 Another popular sport is horse-recing.11.n. Whвlв . jeste ragbl. Profesionalni fudЬal veoma је uzbudljiv za gledanje.Gde ste rodeni? (3) SuccвtJS (ssk'ses\ је uspeh. -9. in'ventid .7.. 'Ьi:iQ k~n·v~.. 9 10 11 12 13 7 Called Rugby football.Rodio sam se.. ali jedna igra zvana blngo veoma је uspe~na.

. 1. па vrhu jezika'". Је l1 ona udata?. з. Cricket is to 5. PONAVLJANJE: 19. Flll ln the mlмlng worda: 1. ра sam ~· .4. StoЫ Najls te. Не а . Не went" to your funeral this morning. earns . А footЬalt more а Ьank manager. .than.netaka.2. ls she married? . zar moj neeak (sinovac) Piter Bejts ne radi u ovoj kancelariji? А. popularan (uspe!an) fudЬaler. ujaka).summer. Krikвt јв manje uzЬudljiv zв gledвпje nego ragbl. Bilo mi је dosadno da ga slulam. Не 4. but he works the RE8ENJA ZADATAКA was adventures Africa but 1. . . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-ninth (69th) Lesson 1 2 Excuae me.lot of . Dancing is forЫclden in the church.3.5. She plays Blngo every week and wins large sums of money. jol ih ne znate. . Ја mnogo volim valu sestru.3.watch than. sestriC. On је jutros oti§ao na va~u sahranu. . Jвdan tudЬslвr zaraduje vik nego direktor Ьanke.5. so 1 fell aaleep. 69th LESSON . Stobby Niles is а succeiSful lootЬall player. U crkvi је zaЬranjeno igrenje (ples}. SIOOVIca. Оп је govorio о svojim avвnturamв и Africi ali meni је Ыlо dosвdrю. V.5. nephtlw . ali su vam veC . vi ste njegov ujak (stric). RugЬy. player earns. .4.2.. ali radi preko leta. OIIJA$NJENJA Ako ste redovno ponavljali nepravilne glagole otJeleJene zvezdicom. doean't my nephew (1) Peter Bates work in this office? Oh. sir:юvac). strica. is forbldden to.was Ьor8d.4.247 two hundred and torty·aeven two hundred and forty-elght 248 EXERCISES 1.in.2. 1 am very fond of your alllter. less exciting . lt smoke in the London tuЬe. t. Оп zaraduje mnogo novca.З.odg~arajuCi fenski oЫtk је п.te muAkog roda {ne6ak.. money. Ona igra blngo svake nвdelje i zaraduje vefike sume novca. . . sestrtбina. Samo јоА та/о strpljenja! {1) Dok cousin va!i za оЬа roda {Ьrat ili sestra od tetke. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset deveta lekclja 1 2 lzvinite.. you're his uncle.св {ni:s) . 2. Zabranjeno је puSiti и londonskoj podzemnoj ieleznici.during . 1 was bored with lllltening to him.lking aЬout his.

Mrs Jones. Gospo<1a D!ouns је gurala kolica sa svoja dva dei:kica (unutra).the doctor is two and the lawyer (З) is three..• 'bpil] 'scnt..9. Gospo<1a Tomas i gospo<1a Dtouns srele su se u trtnom centru. Dobro jutro.. advokat koji zastupa privatna lica.. i Ьarrister. 'fju:n. darling. dtounz met . . 'misiz 'tam. 'pulil] _. for three weeks.~n.Onda је u redu. Те11• те.. what are those ampty whlsky-Ьottles doing in the cellar? 1 don't know•.2..10. М rs Jones was pushing а рrат with her two llttle boys inalde. What Ьeautiful chlldren. 'ncfju: 'pi:t Ьcits. 9 1О - 11 12 13 14 14 verЬs we PRONUNCIATION 1... koji jediПi ima pravo da se pojavi pred vi§im sudovima. AЬout 4 - Dejvide. 'лl]kl. Da. (3) Lswyer је opAti naziv za advokata.. Nikada u Zivotu nisam kupio praznu flasu viskija. 1О 11 12 1З and М rs Jones теt• in the shopping-centre.said М rs Jones . . ba:f.That's alrlght then. nothing .. nista . 'cmpti . how old are they? Well . Kakva divna deca. l've never Ьought• an empty Ьottle of whlsky in ту life (2). 't»:6dci. . "la:j. koliko imaju godina? Р а .4.fi. .s .249 two hundred and forty-nine two hundrecl end fifty З - 250 З - 4 - David.. Recite mi. gospo<1o Dtouns.rekla је gospo<1a D!ouns .. . . tokom tri nedelje..doktor ima dve. 8. Ne zaboravite da nau(:ite nepravilne glagole na koje nailazimo. Yes. Zaboravio sam roc:1endan svoje Zene. Don't forget• to learn the irregular тееt•.r-~1.What did she say•? Nothing. . fa:'м:at .... 'sel_. prem . upotreЫja­ 69th LESSON .7.3.. 5 6 7 8 9 - How many people work in your office? half of theт. -11.. М rs Тhотаs 5 6 7 8 Koliko ljudi radi u tvojoj kancelariji? Otprilike polovina (njih).•. draga.Sta је rekla? Nista. sta one prazne fla8e od viskija rade u podrumu? Ne znam. 1 forgot• ту wife's blrthday.. U Engleskoj se raztikuju solicitor. ba:t. in 'said. а advokat tri..~. ·~ildr. Good morning. U SдD se va izraz вttorney (e"te:ni).. OВJA$NJENJA (nastavak) OВJAiNJENJA (nastavak) (2) Slofeno protlo vreme 1have Ьought upotreЫjeno је ро~о је re~ о celom jedrюm periodu koji traje do sadaAnjosti ("in my life"). .

br.. .ieli da gleda televiziju? - ne Jeli.4. but last week he Ьought а house. but he the sheets. Mot te6a (ujak.what. LEKCIJA ·············~························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeseta lekcija 1. $ta pas гsdi s poS/arom? - Nije vвЬю. Оп је kupio (dедја) kolica koja је video и Cetvrtak. 1 don't know will happen. br. His . 70th LESSON Seventieth (70th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protl18jte oЬja6njenja: lekcija 64. . the dog with the . Don't you speak German? 1 thought you did.That doean't concern you. Му uncle Ьооk doing 4. al• protte nedel)e је kupio kutu. 65.saw on .Rat је trajao sedam godina. she want the television? - REAENJA ZADATAКA 1. Zar ona ne .Videli smo veC upotrebu for ispred izraza koji oznatavaJu trajanje: The war /asted for seven years. mlaalng worda: Ne. ali је zaЬoravio Не tiJrjave.То se \188 ne tite. Razlikujte: Не was ill for а week. 1. the he Thursday. 1 i 2.Let's take. Flll ln 11мt Njegova iena је ljuta.Bio је Ьolestan tokom (ove) sedmice. ЬOught . 2. Zar ti ne o. How old are you.3.4.doesn't matter. 1. What is . 3. Не never spends money. 2 i З. 67.5. Doesn't .and go to.2.2. 2. Koliko imate god1na.•: .to watch . Ne wife is znsm Sta Се se dogoditi. What fine. s. Кakvo lepo vremei Најdе da uzmemo kola i odemo па selo. gospodo? . . br. weather! the car the country. 68.she doesn't. . Не was i/1 during the week . lzrazl za vreme. ..5.pram . (tiniA).251 two hundred and tifty-one two hundred and tifty-two 252 EXERCISES and aunt met during the war. br. What is that in the mlddle of the tаЫе? -З.5. No. -З. Sta ta knjiga radi nasred stola?.4. 1. stric) i tetka (ujna. .Bio је bolestan nedelju dana. On n1kad ne tro!• n_ovac::. madam? .2. ? Jt 1. . str1na) sre_li su se za ~reme rat. ZA PONAVLJANJE: 20.ovor•A nematk•? M•sl•o sam da govori§.doing postman .forgot.angry . .

Не woгked fог thгee ticket until you геасh the exit.Video sam Dtona pre trJ nedeiJe: /1 happened two hours ago . Zapamflte: Proverite ovo. allowed /о talk. 4. Mi veC Ьarвtamo s izvвsnim Ьrојет idiomatskih izraza. а onda је stao. ј (dlej).253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-four 254 "Pre" је Ьefore: 1 сате Ьefore ten о 'clock. i grudvв rвste SВГf!В od fИ!Ье. А/1 of theт Onda је u redu. с (si:). z (zed). n (en).. f (ef). g (d!i:). Не fe/1 asleep duгing the тatch. Azbuka. NeizЬelno је da gremte. 4. h (eJt). ZA PONAVLJANJE: 21. jezgro" iz engleskog. molim vas. Svi oni. then - /'т Ьогеd with working Не was Ьогп - On se rodio. И veC imвtв solidrю . mora da ЈВ nesreCan. hours and then he stopped. р (pi:). х (eks). uz oznaku izgovara svakog pojedinog slova.. ali imajte poverenja: svakodnevnв praksa Се izoAtriti ono lto је је$ mutno. Half of theт - That's alгight. Nije vam dozvoljeno da govorite. an (one) houг ago. LEKCIJA (Aevlslon) 70th LESSON Until 1 сате - . е (i:). и (ju:). 2. 2. З. k (kej). Which (one) do you ргеfег? Кеер уоиг Уои 'ге по/ 5. plesse Have в rest - Odmorite se. а пв krвJu fеtвЈВ va&9 . Koju vi5e volite? 5. upotrebl6em. Satuvajte kartu dok ne stignete do izlaza.NeCu ga videti pre septembra. Evo dve knjige. q (kju:). v (vt:). 4. З. 5. з. jвste /i ikad poku&Jii da naprвvitв ogromnu grudvи. 1 (е!). Prevedlte ptameno na engleakl: 1.Evo engleske аЬесеdе. Polovina njih. w ('dлЫ ju:).: а (еј). Ь (Ы:). Prevod: 1. Неге аге two Ьooks. 1 (ај). Radio је tri sata. б. . Ali kad navodimo pre koliko se vremena (ratunaju6i od trenutka govora) nesto dogodilo. Dosadilo mi је da radim. т (ет). Каd stв Ьili dete. d (di:). With so few fгiends and so тапу ргоЬ/етs. S tako malo prijatelja i toliko proЫema.DoSao sam рге deset. г (а:).o ago: . s (es).grudva"' Се biti zвvidne velitine.То se desilo pre dva sata. Zaspao је za vreme utakmice. 1 won't see hiт Ьefore SepteтЬer. Jeste Ji svesni d8 ste nвpredovali? Check this. he тust Ье unhappy. Ook ја nisam do5ao. t (ti:). 2. о (ou).' saw John three weeks ago. pre jednog sata. у (waj). snegв? Posle је treЬa sвmo gurвti. 6.

:z pratm mш1sl~ 1z ded sed. 8 .Razgovarali su (Govorili su jedan drugom). The three mеп read" iп slleпce for а while.(3) Uprkos zavrtetku "s". . 6 7 Prozor је Ыо napola otvoren i Ыlа је jaka promaja. 12 Onda је Dejvid povikao: .tt. ~~~ .On је umro. Тhеп David shouted: "Oh по!"." 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Marshall апd Mr НоЬЬs were slttiпg iп the seats пеаr the door.. 'OJp:nit WAn :Ј ':'"ба. 10 Posle nekoliko minuta. Не lit" а cigarette. 2 Dejvid Vilson је ubo u voz i rekao: "Dobro jutro". "jedno drugom·· i sl.10.3.. .. opposite one another (1 ).. . 8ru: :: .Ovo је sredstvo da se naul:i engleski..7. Slil:no }е i sa imenicom means.. neк-s је uvek u jednini. haЬz w~: 'sitil] . gospode.Јао. дlter а few mlпutes. · No опе said" а word. ri'plaid . (2) Doslovno "mrtav је".4.- . 4 Dejvid је stavio svoju tasnu na nosaf (mrezu) iznad svoje glave i seo.8. centarfor Celsija је bolestan i ne6e mo6i da igra protiv Spersa." The other two showed по interest. bacio ~iblcu na pod i otvorio novine. . The neк-s is good . . ha:f 'oup~n · · · dra. Mogao se upotreblti i glagol to die (umreti): Не hвs died .11. 'teriЬI plein krel." OВJAANJENJA PRONUNCIATION t.Vesti su dobre. Neko vreme su tri toveka titala u ti~ini.. -:. "Stiles. 'mist~ 'ma:~~l . wail...... . jedan naspram drugog. . si:ts . Hobz је rekao: "Oh.. jos jedan straSвn pad aviona. З (Druga) dvojica su odgovorila "Broj'tro" i nastavila da fitaju novine. ne'" Drugi su ga pogledali. Са• n. . Hobbs said": "Oh dear. 71st LESSON .Videli su jedan drugog. stailz im'p":.(1) One snother ili each other znal:i .." 11 Druga dvojica nisu pokazivala interesovanje. The two mеп replled "Morпiпg" апd coпtlпued readiпg• their pepers.. another terriЬie plane-crash.~t. 13 .~nt niu:z. David Wllsoп got• lnto the traiп апd said": "Good morпiпg". Тhеу saw one snother.jedan drugog··. The others looked at him. бi 'м~аz Jukt.. set. sredstvo: This is в means to learn English .said" Mershall.rekao је Mar~al.5. . 1 see• the Chineи Prime Mlпister is dead (2) . David put• his Ьrlefcase оп the rack over his head апd sat• dowп. threw· the match оп the floor апd opened his peper.. Тhеу talked to васh other .13. бt 'лба tu: loud.Vidim da је umro kineski premijer. 'bri:fkeis . The wtndow was half-opeп and there was а stroпg draught. 8а:. rek . 9 Niko nije rekao ni reti... k:Jn'tiniu :d..255 two hundred and fifty-five two hundred and fifty-elx 256 Seventy-first (71 st) Lesson lmportent newa 1 2 З Sedamdeset prva lekclja VaZna novost Gospodin Marsal i gospodin Hobz su sedeli па sedistima Ы1zu vrata.. Stajls. '!autid ou nou.6: r~~ in :sail:Jns . the Chelsea centre-forward is ill апd woп't Ье аЫе to play agalnst Spurs. 5 Zapalio је cigaretu.

will not Ье аЫе.s.. LEKCIJA 71st LESSON ..door opвned. Lord 8ajron se rodio 1788.s. Ьi'gcn 14 Tri foveka su pofela da diskutuju о stra.3. Polofio је kaput па stolicu i seo. tu dis'kлs . "ls ог 1.. 5.. The window. . godine. were reading . 1 find it nonsense.one another (each other) for .Anoj. .2. 4. . Не the and asked. . Не put his coat оп а chair and sat down.З. Gledali su se (jedan drugog) pet minuta pre nego Ato su rekli REЙENJA ZADATAКA "dobro jutro··. They .. They Ьefore at five minutes 1.papers . .2. ?" They their when the 2.afford . 3. tragic news (З). . Ја sam protiv njegove ideje. Neeemo moCi sebl da dozvotimo letovanje и inostrsnstvu. a"geflst spa:x. 'telsi 'senta 'fol:wad . Oni su ~itali (svoje) novine kad su se vrata otvorila.body. saw.4. Smatram (nalazim) је za Ьesmislenu.5. .. tragicnoj vesti (novosti).there was .257 two hundred and fifty-aeven two hundred and fifty-elght 258 14 l'l~ The three men Ьegan• to discuss the terriЫe. :%. "trcdfik JIIU EXEACISES 1.4. Prozor је Ьiо пара/а otvoren i bila је jaka promaja. POOeli su da razgovaraju о (toj) novosti (tim novostima). . Lord Byron was born tn seventeen elghty-eight and died in eighteen twenty~four. looked . Zapalila је cigaretu i ьacila AiЬicu па pod.2.draught.abroad.asleep (sleeplng). а umro 1824.he dead. Video је teto i upitao: "Је li mnsv ifi spava (zaspвo)?" Flll ln the mlsslng wordo..Ьegen to talk aЬout the news.half~open -.. She lit а cigarette and threw the match on the floor.3.4. We to а holiday 1.saying good morning. 1 am agalnet his idea.14. was strong and а lA PONAVLJANJE: 22.

(3) Setimo se: in the room - u sobl. kao i lвdy umesto mo Mr ('miste). zaspao )е. osjm starog gospodiпa. doslovno .(1) Gentlвman woman. waipt ... (2) G/6Ss .7.PoAto је protitao novine.(5) Posle predloga (Ьвfоrе. Не had obviously had no time to buy• а рвреr Ьelore cвtching' (5) the train. Skinuo micom.. vrata su se otvorjla ј јеdап пaoe&rima stari gospodiп sa sedom (sivom) bradom u6ao је u kupe. into the room - u soЬu. PRONUNCIATION 1. for itd. 'peidiiz .259 two hundred end tifty-nine two hundrecl •nd •ixtv 260 Seventy-second (72nd) Lesson 1 Sedamdeset druga lekctja Voz је stao (uS&o). ai dtлst k.5.1. 1) with а striped handkerchief.fi. grei Ы:к! cnd 'gla:siz . в ako ne znamo ime slr (sa:) odnosno madвm ('rn&!ldem). ik'sept бi ould. wud hcv laikt . straipt hcl]k~'6 :f.. 'hevili. pre 8 Dejvid је uskoro поviпе (zajedпo) primetio da taj ~ovek ~ita njegove s пjim.еаАа ili naoeote (ove poslednje zovu se i spectвcles.. па 2 з The train stopped at а station but no one got' on.~се) sa imenom. . jednoj staпici ali se пiko пiје рорео 2 з U posledпjem treпutku. After reading the рвреr he le/1 вs/евр .. 'k~il].. Svi su пеgо sedajuti svom took' off his glвsses and wiped his face (N. stapt. 'noutist ..t. kam'pa:tm:~nt. Не 5 6 7 је naotare i obrisao lice prugastom marapuAilj.. 'abviasli . 'spektвklz).. kad hoCemo dв Ьudemo u~ivi.3. OВJAINJENJA .. but very discreetly. је.. dis'kri:tli. gtassвs.. Mrs ('misiz) odnosпo Miss (mis . вfter.Staklo i eala. поviпе ~jtalj ј Оп o~igledпo пiје Ato se рорео па imao vrameпa da kupi voz (uhvatjo voz).) glegol је u OЬiiku na -ing (gerundu): ьetore cвtching the trsin.. ol.. the door opened and an old gentleman (1) with а grey beard and glвsses (2) got' lnto (З) the compвrtment. (4) Pomotni glagol was se ne ponavtja ako nema opasnosti od nejasnote. 72nd LESSON . Pri obrвtanju upotreblte- se upotreЬijava umesto man. At the last mlnute..4. Dвvid soon noticed that the man was reading' his рвреr with him. sltting• down heвvily.:t . ._ . ali vrlo diskretпo. except the old gentleman. 4 5 6 7 8 1 just caught' itl he said'.pre hvвtanjв wzв"... 4 Jedva sam ga uhvatjol rekao teziпom (te!ko). Everyone was (4) reвding' and smoking.

5. Dвvid reached the Ьottom of the page. EXERCISES 1. Ne pokreCu6i ruke. Не pretended to Ье а parachutist. reading face. When you have reached the end of this book. osim Oejvida koji se pretvarao da spava. Dejvid је stigao do dna (kraja) strane. Svi su his ~itali. he David who was to 72nd LESSON . . 2. jer је njegov sused ја~ ~itao. zatvorio oCi i pretvarao se da spava. salvd Ье tu ~~. 9 10 11 12 11 13 14 12 Dejvidove novine su imale 20 strana i on Ы ih rado podelio s njime.4.Ьiz aiz znd pri'tendid. lt was so cold in Scotland that 1 caught а cold.2. Каd budete stigli do kraja ove knjige. .12.11. . si:t. . but did not want to turn it. Dвvid solved the proЫem. obja!njenje 5. 'fouldid . ali nije hteo da pokate starom gospodinu da је primetio da ih on tita: Ьојао se da ga (ne) uvredi. Savio је novine. Pre nego Sto Вefore је obrisao lice. OII.. "Ыо Ы voleo" . .. Bilo је tako hladno u $kotskoj da sam doblo (uhvatio) kijavicu.. okrenuo је stranu.4. 13 14 At last. stavio ih na sediSte. Without moving his hands. Najzad је Dejvid reSio proЬiem..261 two hunctred •nd eixty-one two hundred •nct 8ixty--two 282 9 10 David's paper had twenty pages and he would have liked (6) to share it with him.. but he d id not want to show the old gentleman that he had noticed he was reading' it: he was afrakl of offending (7) him.. Не was alreld of weking his lother. . ali је u stvari Ыо po6tar. 2. Војао se da (ne) proЬudi svog оса.. ri:et h . klouzd 'tюtam . ali nije hteo da је okrene. read it agoln. the рвреr. . Flll ln lhe mleelng word8: 1. put' it on the seat. l:itajte је ponovo. 5. Ьесаuи his nelghЬour was still rввding'. .IAiNJENJA (nastavak) 13. REIENJA ZADATAКA 1. Pretvarao se da је padobranac. (8) Kondicional pro&li: doslovno (7) V. a'fendiQ. but he was really а pootman. he turned the page. skinuo је naotare. 'neiьa. ta:n . closed his eyes and pretended to Не folded aaleep.2.З.. .14.

2.said• the suspect. 1 like you. .3. 1. people say• that а soldier like you robЬed the restaurant and wounded the owner . OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 'mistari. . wipюg his .. thousвnd.odvratio ј~ detektiv. па Zalost suvi• sвm zauzet. . you cannot without After the report he it REIENJA 4. . дli mora da postoje hiljade vojnika u ovom gradu. 'wundad 01 ouna .am too busy. pa'li:s wa: '1ntavju 11) а 'sou!dh sas peklld av robara .2.rekao је osumnjil:eni. Well. But there must Ье thousands (2) of soldiers in this town. l've never Ьееn there in my life ..to help .(2) Uz drugi broj. 'restara:nt . Volвo Ьih da vвm ротоgпвт. 5. . ljudi ka.. Zllpвmtite.4 '6au- (1) Кзdа imenica ima znatenje mnoZine (policija=policajci) glagol mote Ьiti u mnoj:ini (were). Nikada u tivotu nisam Ыо tamo . 1 don't know· the reataurant. ZADATAКA (nastavak) ali. nine miШon people itd. .4.е:ксерt­ pretend1ng .took otf. Ьut.unfortunately .. . Polto је protitao izv§taj. дli u 7Зrd LESSON .3. 2 З - 4 - Ne znam (taj) restoran.stџdying.t.lu da је vojnik kao ti oplja~kao restoran i ranio vlasnika . 1 ittle mystery 1 2 з 4 The pollce were (1) lnterviewing а soldier suspected of robЬery. reading рџt in his br~etcase. brojevi hundred. ne rno!:tJtв nвutiti ako ne utite utenja).263 two hundrect and aixty-- two hundrect and aixty-tour (Ьеz 264 3.repllecl the detective. .. .glasses..sleep.learn . RememЬer . Everyone was. million ostaju nepromenjeni: five hundred pounds. would .5. r"bd . ZA PONAVLJANJE: 23. оп gв stavi и svoju tnnu. d1 tektav.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-thlrd (73rd) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset treta lekclja Mala mlaterlja Policija је saslu~vala vojnika osumnjil:enog za plja~ku. 'sлspekt. Ра.

said' the soldier nervously.. undz. Ьecause о!: zЬog.265 two hundred and aixty~five two hundred and aixty.10.. teSkih"' gramatitkih konstrukcija. KaZeS da nikada ranije nisi video restoran? Da..• 'lau· tiq hi: r.11.13.. је Ыо Ьlizu mesta (scene) Slu~jte.)Ьd 6~ til. You say you never saw' the restaurant Ьefore? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Da. OIIJAiNJENJA {nasta\lak} neodreбenom znaCenju "stotine". What was the soldier's misteke? (The enswer is in the revlsion lesson). (3) Вecause: jer. si:n . sa:.ax 266 5 6 7 8 9 10 11 12 - У es. thousands. јег Ьi to Ьilo zamoгno. ren .9..11. plja~ke said' 14 Onda te hapsim zblog oruzane detektiv..S. - rekao је Sta је blla vojnikova greska? (Odgovor је u lekciji s ponavljanjem). ја provalnik {razbojnik) Tako me је policija uhapsila i evo me (ovde sam). "milioni" dobljaju nasta\lak "s" kao i imenice: hundгeds. but only one who was near the scene of the crime. to је taёno 13 14 Yes.6. postepeno деtе ih savladati sreCuCi ih lto ~. a:md. So the pollce arrested me and here 1 am. - nervozno је rekao vojnik. ri'vibn.... 'r. Mi ne poku&lvamo sve da vam objasnimo.. "hiljade". ја sam mirno hodao niz ulicu "Оп је oplja~kao kad је neko potrtao niz ulicu viCu/:i: kasu!" Stoga sam zastao i otiSao natrag u restoran а svedoci su rekli da sam zbog moje uniforme. ali samo jedan koji zloёina.. 'lisan . NaSe primedЬe treьa viAe da vam budu pratioci па putu nego putokazi..... Sto se tite . miШons... 'wa:kiQ 'kwai~tli. 73rd LESSON . 'witnasiz sed .. thanks to: zah\laljujuCi (netemu).)Ьа . mis'tcik . Llaten. 'n~:vasli.. 1 was welking quletly down the street when someone ran' down the street shouting: ··не robЬed the till!" So 1 stopped and went' back to the restaurant and the wltnesses said' 1 was the robЬer Ьecause of (З) my uniform...ZЬog toga је vaZno da nijednog dans ne preskotite ёitfmje. kraim. that's right. 'ju:n~Љ:m.7.. Then 1 arrest you for armed robЬery the detective.14.. ~·restid.

1 was working when the 111ephone rang. Radio sam k8d је telefon zazvonio. any questions. ја ves ne poznatem. p/jstku.country-houees. never in 5. Ne postavljajuCi nikakva pitanja.2. Оп је Не vlasnlk tri letnjikovca i jednog stana. the owner of .4.utten aoroaa .thousands . Stotine i hiljвde ljudi kupova/e su kola. 1don't know you. Because of . Му plane was late Ьесаuн of а strike. 3.. u Engleskoj.3. Mora da је neka grelka. V.elght 288 EXERCISES 1.knew had done.U pornot!". Мој avion је kasnio zЬog ttrajka.1ate. is three and а REIENJA ZADATAКA 1.4. 4. . Without asking . PONAVLJANJE: 24.her llfe. . . Ne zaЬoravite: Z8SIIda se od vas tra:li samo da shvвtite imgJeski tekst. She ran down the street lhouting "Help!" . .287 two hundred •nd 8ixty-мven two hundred 8nd 8ixty. -З.5.nio 1. lhe we will twenty minutes Flll ln the mlнlng worde: 1. ZЬog ki&J Cemo kasniti dvadesst minuta. оп је znao da је vojnik pot.4. Trtala је niz uticu vieut:i .5. dtJ glasno proeil1lte svsku re/!8nicu i dtJ је porюvi/e.2.rain . Nikad nisam Ыо flat. has . Каkо је tamo (kakva је)? - 2. Hundreds .people Ьought.3. . . There must Ье а mislllke. and of cars. he the soldier the robЬery. What's it like?..Ье .. Ons nikada She и :livotu nije Ыlа и irюstranstvu. 1 have never Ьееn to England. · 2. LEKCIJA 7Зrd LESSON .5.

ali young people . 'Љ:mj~l. 'rtali leik. re6i 6emo thв English (sli6no tome i the French.11. (2) То introduce: predstaviti (nekoga nekome). Na isti ntiOin mo!e se ГЕЮ. hvala ti. .i mi (pusti me) da (ti) predstavim Endrua Vil. Engjezima oopite. People rвrely 2 3 4 5 6 Hajde da naufimo neke korisne izraze. When English people (1) meet• tor the tirst time. 5). lan't it? wвrmer now. 'ju:sful iks'prdanz. David.ol . intr~'diu:s 'Endru: 'wili:пnz. Ljudi se retko rukuju (tresu ruke) u Engleskoj.oz tu: 'Љ:m. Younger people find' these formulas too formal and try to avold them. youngeг people .mladi ljudi. 8 9 10 - 7 8 9 10 11 12 13 - Here is а typical "pollte" conversation: Hello.o:st taim . 'tipikl p~'lait bnv~'sei!~n.1.. Odgovor је: "Dobar dan.. haudiu'du:.. TerriЫe 11 12 13 - Pleased to meet' you Yes.. (З) Zapamtite ovaj utt:ivi izraz prilikom upo~vanja. thank you. 1 hope we will have some sun soon. Mlaбi ljudi nalaze (da su) ove formule suviAe zvanifne i pokuAavaju da ih izЬegnu. Utasno vreme. 7 Evo jednog tipitnog "uttivog·· razgovora: Zdravo. Dozvol.IA • (1) GovoreCi о narodu kao c:elini.mlac1i ljudi {v..Da. Dejvide. Nadam se da ~mo uskoro ..mladi (u c:elini). .268 two hundred ancl aixty-nine two hundred and .. f.10.3. they say': "How do you do?" The answer is: "How do you do?" After this first meeting. the Germans. How are you? Fine. zar пе?. pli:zd.6. 74th LESSON . 4 5 6 shake' hands in ·England. Let' me introduce (2) Andrew Wllliams. OВJAЙNJEN..вventy 270 Seventy-fourth (74th) Lesson 1 2 з Sedamdeset eetvrta lekclja 1 Let's learn some useful expressions. omladina.Dozvolite da se predstavim.. PRONUNCIATION 1. 'a:ns.5. How do you do? (3).7. 'simpli h~'lou. А ti? Ја sam vrlo dobro. or slmply "Hello". izostavljamo elan i dodajemo imenicu people. ali kada је ret samo о . the Yugoslavs itd.4.. ~·~id.nekim" Englezima. .. Dobar dan.. mozete reei: "Каkо ste?" Ш naprosto "Zdravo".. Kad se Englezi prvi put sretnu. the young ." Posle tog prvog susreta. but it's getting' weether. ali sad postaje toplije.Drago mi је (zadovoljan) da vas upoznam. Let те introduce myself. oni kaiu: "Dobar dan" (Kako tinite?). Каkо si? Dobro (fino). you may say': "How are you?". rel:enicu br.).ijemslf.imati malo sunca. And you? l'm vвry well.o. 'јл!]&:~ .

. Please take one. siv mai QВJA$NJENJA (nastavak) (4) то· regвrd: ceniti. kea. Let . preve/iki је sвоЬrвСвј (imв sвоtхвСвјв). Pleased to meet you. Nadam se da Се on prihvatiti naAu ponudu. мn 14 - Е. Не did it without thlnking. there ZA PONAVLJANJE: 25.. Hoeu.. а me 2.3.najЬolje !el. to dinner. houp . 1. Не always me саг if not Moram dв kгепвт. Pozdravi Zenu. . What is your name? . . Pazi se (uzimaj brigu о sebl).мm ri'p:dz. Give' my regards (4) to your wife. .JS too much traffic. m~t.offer you.5. Drago mi је da se upoznam s vama..5.need it .my regards . Му regвrds. PokuU/te da suvile auto-put. Pisma se eesto zavrAavaju sa ьest regsrds Ш kindest regвrds.he does .. 'wa:ma.offwШ ье Jate .avo1d . Оо 15 - vic:fenja.. . me з.15.З. Take' care of youraen. Оп те uvek pu. On је to ufinio Ьеz razmiiljanja. ра ја moram da krenem. moje !elje. lets . . AEAENJA ZADATAКA 1. 4.14. 1u:n. Mi retko upoznajemo na6e prijatelje sa Endruom.2..moji pozdravi. .§ts dв uzmem njegova kola ako пјети nisu potreЬna. or 1 to izЬegnete Give wife. These papers are free.4.. 1 must Ье off or 1'11 Ье late.2. .to invite you. of . . EXERCISES 1.4. Pozdravi tenu (daj moje pozdrave tvojoj teni). Try. LEKCIJA 74th LESSON . Каkо se zovete? . Ье inste Си zskвsniti. FUI ln the mlulng wordo: 1.13. mi dв V86 pozovem па llflдeru. Allow . Molim vas. 5. 1 will. uzmite jedne. inaee (ili) cu zakasniti. 'we&o . Goodbye.4..2. -_з.5. Ove novine su Ьesplatne. . Oozvo/itв drink. .11. . to the motorway.-one two hundred and eeventy-two 272 14 15 - Well.271 two hund~ and eevem. .your. We rarely introduce our friends to Andrew. Dozvo/ite (pustite те) da vam ponudim {jedrю) pite. .take his .ie. Goodbye. 1hope he will accept our olfer. 1 regвrd him highly ('haili) - Ја ga visoko cenim. Оо viaenja.

wore. a:l'бou беi rait. Оп пеСе moCi da do'de sutra. Moram da kreпem ili Cu zakasпiti па (zakazaпi) fuпti sastaпak. Vreme је sada da ponovimo (pregledamo) neke od njih.lnjured in а planecrash. Ne zaboravite ve. (2} Appointment је sastanak ili poseta u zakazano vreme. although they write• to one another regularly. w~:dz.5. 'wеба. The Ьank was robЬed of flfty thousand pounds during the night. Vreme је grozno. Where did 1 put• my brtafcase? 1 can't rememЬer.tl .. 'rekasnaiz db:di hi: weaz . :..ri'vaiz. izlizan.273 two hundred and seventy·thr- two hunclred and seventy-four 274 Seventy-fifth (75th) Lesson 1 2 з Sedamdeset peta lekclja 1 2 Videli smo mпogo reCi u posledпjih пekoliko lekcija." Oni su prosle nedelje prvi put videli jedan drugog.. you say•: "How do you do?" They saw• one another for the first time last week. Ьi'веn. You'll Ье аЫе to recognise George: he wears• (З) glasses and а Ьowler hat.. . . . Мој mladi пеСаk (sinovac) је povredeп u avioпskom udesu. 7. otvorio svoj romaп i роСео da ёita.w. 'p~nnts 'plejiq ka:dz. katete: "Dobar dan. 75th LESSON .11.. zar ne? OBJA$NJENJA (1} As moZe da znaёi i "poSto. Не lit• а cigarette.13.):z 'indf:IO. 'n.. Don't forget• the exercises at the Ьottom of the page.. lsn't it? Му Gde sam stavio svoju taSпu? Ne mogu da se setim. PRONUNCIATION 1. 1 must Ье off ог 1'11 Ье late for my appolntment (2). 'diu:riQ ба nait. . MoCi Cete da prepozпate Dford!a: оп пosi naoCare i poluciliпdar.11.000 tokom поСi. 'boula het. 4 5 We have seen• а lot of words in the last few lassons.. А doctor's appointment -. 'aлmwлn. buduCi da".) Nositi u ruci је to carry ('kaнi). Worn out: iznoSen. 'nefju: W.. Не will not Ье аЫе to come• tomorrow as (1) he has an important maating. . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 1З 14 young naphew was. The door was half-open and he saw· his parents playing cards.)Ьd . opened his novel and Ьegan• to read.1.to.14.. Vrata su blla poluotvoreпa i оп је video svoje roditelje kako igraju karte. U banci је opljackano (banka је opljackana od) 50. worn znal:i nositi na sеЫ (odelo. poSto ima va.Zbe u dпu (па kraju) straпe. sa.3. mada redovпo piSu jedan drugom. r. pcid!. Kad nekoga sretnete prvi put. . Оп је zapalio cigaretu. When you meet• someone for the first time. ..pregled kod lekara.. . batam . The weather is terriЫe. SeSir itd.9.(З} То wear.. naoёare.Zaп sastaпak. lt is now time to revlse some of them. a'pointmant.

Ьefore leaving. Don't ring. your tyres AE$ENJA ZADAT АКА 1. he is оп neCe da odgovOП [n&) telefon. Morali su da kupe поvе stolice. 'mesidf. half-opened looked . You're very tlred.small (little) . lzvolite (ita mogu da utinim za vas). .3. -. When they've flnished.very strong. 3. ZA PONAVLJANJE: 26. MoHm vas proverite svoje gume pre nego Sto krenete. 'IA. doCi Се da nas posete (vide). дlthougJ'I is .5. They weren't happy with their daughter's letter. cousin 1. Ne mogu da razumem zaSto је oti~o tako rano. Nisu blli zadovoljni zЬog (sretni sa) pisma svoje kCeri. Nadam se da је 276 vaSem bratu od tetke ЬО/је. Nemoj da lelefonlrai (zvonlt). Mada је vrlo sitaп. Devisu).is Ьetter.4. Please check . Не the door and into the 1. 1 can't understand why he left so early. Vi ste veoma umorni. they'll come and see us..two hundred •nd eev-. . aid laik .tv-81• EXERCISES 5.2.2.. Kad Ьudu zav1·Sili. 'misto 'deivls. Will you Ье аЫе to drive home? -.З.5.5.1. 2. sir? Davis.. Flll ln the mlsslng words: 1. gospodine? Hteo Ыh (voleo Ыh) da govorim sa g. .4. 76th LESSON 10 . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-sixth (76th) Lesson Conditlonals 1 What can speak' to 1 do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset iesta lekclja Мr for you. 3. оп је vrlo jak.2.2. hope your . -.mЬodi els. l'd like to 1 - Pogodьenl nattn(l) PRONUNCIATION kan'dib~lz. Оп је napola otvorio vrata i pogledao и kuhinju. .kitchen..3. . new chairs. he very . They had to buy. . . Devisom (g. 4. . HoCete li moti da vozite kuCi?. he won't answer the phone. 4..

14. '· tra!i glagol u pro§lom vremenu. We'd prefer Ьееr. Ne Ьi mu trebao uMelj kad Ьi govorio teeno. please? Here are some more sentences: Не would understand' if you spoke' more slowly. aid Ы: di'laitid. -8. 5 6 7 8 9 10 11 12 "Would" is the condltional in English and is placed in front of the inflnitive. 14 15 -4. red.'d. 6 7 в 9 10 11 12 13 14 - 15 1З А famous lawyer had lost' а case (2) and was very angry.... 'kwcst:~nz. Oueations are easy too: Would you like а cup of tea? Would you help me. molim vas? Evo joS nekih reCenica: Оп Ьi razumeo kad Ьiste vi govorili sporije.. hi: '!autid ail ь~:n. Would (1) you like to someЬody else? No.kad Ыsmo igrali. 2 З - 4 5 Zao mi је.13.kad Ь!. Jedan ~uveni advokat Ьiо је izgublo parnicu i Ьiо је veoma ljut.11.he shouted . . Не wouldn't ask for help if he dldn't want it..10. please? l'd Ье dellghted.9. Ako Је ovo zakon (pravo). spouk.277 two hunc:lr8d and aeventy-aeven two hundred anc:l 8eventy-elght 278 2 З see' 4 l'm sorry. ..povikao је. 11 this is the law . . . lQ• 76th LESSON . (1) Obratite pafnju na izgovor: wud. Ьi'kлmz.. Na primer: Hteo Ьih (voleo Ьih) Aolju еаја.red"'. if we played.15..~n'trckbn . i odatle parnica.lt would Ье Ьetter if you read' (З) them.. '1\u~ntli.6. (3) VIOeti ste vet: u refenicama 10--12 da if u znafe~ju naAeg ... . 'feim~ 'Ј.Bilo Ьi Ьоlје kad Ьiste ih Mali. Stoga i ovo read treьa izgovoriti . 1 pitanja su laka: Da li Ьiste hteli (voleli) Aolju еаја? Biste li mi pomogli. Не wouldn't need а taacher if he spoke' fluently..ја cu spaliti svoje knjigel Sudija је odgovorio:. )... . "Would" је kondicional (pogodЬeni naein) u engleskom i stavlja se (Ьiva stavljen) ispred infinitiva. slovo 1 se ne izgovara. Da li Ьiste hteli da govorite s nekim drugim (vidite nekog drugog)? Ne. he lan't in. . Мi Ьismo vi$ voleli pivo. ako imate (ikakvo). ali da li Ьiste primili (uzeli) jednu poruku (za mene). Као i u cou/d. оп nije ovde.. hi:d . . ni:d а 'ti:b .1'11 burn' my books! The judge replled: ...5.. in'fin~tiv. 'lti)Bri. lf he spoke kad Ы govorio... {2) Gase znal:i "siOCaj".11.. Оп Ы vam pomogao. On ne Ьi trafio pomoc kad је ne Ьi zeleo. plcist .). if you have any. dfлd! . The contraction is easy: "would" Ьecomes• . For lnstance: l'd like а cup of tea. molim vas? Vrlo rado (Ьiо Ьih oduйevljen). sut1enje.:ј~ . 'wudnt. He'd help you..'d. but would you take' а message for me. Kontrakcija је laka: "would" postaje . keis . wi:d pri'fQ:.

72. Dok mi katemo Obrisao је lice i podrazumevamo da је obrisao svoje. РоМо on tvrdi da nikada ranije nije Ьiо u restoranu.з. Ne Ьih voleo dв.вnу. lekciji.279 two hunclred and нventy-nine two hundred and eighty 280 EXERCISES 1. 1. IAIOuld some . it is very cheap..Reйenje . br.like. znaeilo Ы . . On mi ne dA da vozim (~potre~lj~) njegova kola prek6 vikenda.would prefer. (Give те 8 hsnd. LESSON . З. Ne blsmo hteli We dв. RE§NJA ZADATAКA 1.to Ье.U engleskom delovi tela uvek trate . Would. Ona She Ы kupiJa malo (toga) kad Ы imaJa rюvca. vrlo је jeftin(o). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-seventh (77th) Lesson REVISION AND NOТES Ponovo proCitaj\8 oЬjatnjan)ll: lekcija 71. br.to see. . l'm afrakl he l1n't back yet.oznaku pripadnosti".2. 75. 1 would buy it. -З. Flll ln th8 mllllng wordl: 1. wouldn't. 73. Biste Ji htвJi mвlo kafe? - Vifв blh voJeo taja.. Sta Ьiste radili da imate mnogo rюvca? . How would you feel if someone kicked you? 4. 2. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset sedma lekclja Daj mi ruku: Give те your hвnd. br. Sojim se da se joll ПIЈе vrat10 (ПIЈ8 natrag).5.5. Каkо blste se oseCali kad Ьi vas neko udario nogom? you tea if you have some coffee? - 1 2. 1 i З.. .4.pomozi mi". Ьudem па vaelem mвstui like З.vratio sam se.. а ne neko tuc:te lice.4. in your place! 1. kao йtо smo vic:leli u 58.2.) 2. . u engleskom se more upotreblti odgoverajuci prisvojni pric:tev. trebalo је da kaZe samo 1 went to the restвurвnt. like to disturb you. br. WOuld you .5. 5. Lekdja 73.. . wouldn't.З. 5. 74. Koga Ьiste volвli prvo ds vidite? Who like first? ZA PONAVLJANJE: 27. Не doesn't let me use his саг at weekandв.4.Male misterije": u reeenici broj 8. Lekclja 72: Не wlpad hloface. What would you do if you had а lot of money? . ako ga imate. Ьuу if she money. vojnik kate 1 went Ьвсk . 1 . br. . Ја Ьih ga (to) kupio.2. . . vam smetamo.. Ona ima knjigu u ruci: She has 8 Ьооk in her hsnd. Пth 1.had some.

i m~a vas brinu (motda ste zabrinuti od) poneke neobl6ne.):l'rcdi. please. wo~SВ (we:s).._ovtlnlh komparodvo. sve viSe: тоге and тоге: u najmanju ruku.8. lvazl koje treЬa zapomdd. They saw one anotheг. . 4.5. like: 1 2 Vet smo videli mnogo izraza i reti. l'd /ike в Ьееr. Jess ( + imenica u jednini). 4.4. wa:dz . najbolji).9. odslld Csmo VJ~m davвti -ukcij8 koje 1п1Ьв ZII/)8ЛIIiti.ьаd (bred).7.1. Videli su jedan drugoga. 1.. Vee smo videli good.. . kao: PRONUNCIATION OII. Manje'' sa imenicom u mno!ini prevodi se fewer ('fju:r}). Str~o је niz stepenice. tako је (to је ta6no). Milo mi је (da se upoznamo). 1 have /ess tiтe than 1 thought. Nekollko .1.. (1) Usus/: оЬi~: IJSIJ8ity: oЬitno: unusuвt (•n'ju:tuel): neoыean. iks'prcbnz . Yes.9. Da. . za pismsno novine pre ZA PONAVLJANJE: 28. manje. Sve manje: less and tess. (the) worst (we:st) . . and perhaps you аге worried Ьу some of the unusual (1) ones.lmam manje vremena nego ~to sam mislio. nego ~to se рорео na voz. . Не ьought а paper ьetore carching the train. лn'ju:tu::tl. ЬOiji. .IМNJENJA 'wлrid dount 'wлri .281 two hundred and eighty-one two hunclred and eighty-two 282 з.7. 1 can't гететЬег. . . Prevod. najgori. Ona је oprala ruke.2. najmanje .malo. Не pгetended to Ье гich. Pretvarao se da је ЬOgat. . . 78th LESSON .. Ne mogu da se setim. Kupio је Umвsto ГfiiJвnics iznutl i prevod f1Гlli1WtiOks dв Ыste prвvodвnje. Zapamtite: .6. ьetter. Dodat Ј• i mogli da proWNitв svoje znanje.. Hteo Ьih jedno pivo.5.О па ima manje prijatelja nego njena sestra. She washed her hands. molim vas. gori. 1. . . . -З. .rdav. . 5. Pleased to meet you.. (the) least . ьest (dоьаг.з...8.Jitt/e. .6. barem: at least.2. Не гап down the stairs. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-eighth (78th) Lesson Don't worry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset osma lekclja Ne Ьrtnlte 1 2 We have seen· many expressions and words already. She has feweг fгiends than hег sisteг. that's гight.

. d!Ast.З.IENJA -3. 'рrоћаЬ11.z6cm ·n~li.fhree two hundred and eighty-towr 284 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "They Ьegen• to read" ог "Studying is easy". ali viAe volim da ostanem.9. kan'tiniu. Trebalo Ь1 da proЬete n)en kolal: od tretanja: odlil:an је! 78th LESSON . if you read· а leвson every day.- 6. Leerning is easy. Sve to samo s jednom lekcijom dnevno.. -О eemu se radi? . ako titate svakog dana ро jednu lekciju. kao Sto ste veC primetili. too! You рrоЬаЫу want to speak· fluently now. Sada Ь1 treЬelo da idem. ---: 4.2.. you will come• to know• these words and ldioms and will Ье аЫе to use them naturally.. but 1prefer to stay. But you must.. You should try her cherry cake: it's excellent! REIENJA ZADATAКA 1.Mr. posle samo 11 nedelja.7. Ali m~raA i dalje d~ pokuiavaA.4. . atюut mo!e da zna~i i "oko. Utenje је lako··. m•slltl па (~to)· to worry вtюut .eteven weeks. Smit f~li da razgovara s vama. otprilike": aЬout sixty OВJAAN. Podsetimo se: to tafk аЬоиt. 8. ali treba da se setite izreke: . You will soon come to know your hueband.... sa. Oni su poteli da titaju" ili . after only .- 4. conttnue trying. - Ьi'pn ." з 4 . 10.. oun 'leiJa:widt..13. . But you must contlnue reading• and writing· and do not worry aЬout (2) making• mistekes: you make• mistekes in your own language.oflt• о (~u).misliti о {net:emu). -. .k.5. . 'idianaz.5. w~. Smith wants to see уои..3. ali morate ve!Ьat1.. Vi vec znate dovoljno engleskog da prezivite (opstanete) u Engleskoj i znate ne~to malo о (toj) zemlji. ree је koja se vrlo mno~~ upotrebljava u engleskom. 'stлdiiQ." (nastavak) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 •(2) Atюut.12. but you should (N. . All this with just one leвson а day. 1should go now. You already know• enough English to survlve in England and you know• а llttle aЬout the country.S.g~v.'vaiv. USkoro 6еА upoznati sve>g mufa. . 1) rememЬer the seying: "You must learn to walk Ьefore you can run•. дli. Moras nautiti da hodas pre nego sto mozes da trbl. to think аЬоиt .blinuti se zЬog (natega). pou~-ork_o_ro __ fu_n_ti··-~~~~~~~~~~ 1 САNГ -~~ ~~~1/)~~'lt:Q 1 EXERCISES 1.What's it aЬout? Najzad. .2.. ju. 'kAntri. . 'raitiiJ.283 two hundred and eighty... . postepeno tete upoznati (doci tete da znate) ove reti i idiome i moci cete pr"1rodno da ih upotreЫjavate. but you must practtse. Ali morate nastaviti da l:itate i pi~te i ne brinite se za gr~ke (pravljenje gre~aka): greske pravite i u svom sopstvenom jeziku! Vi verovatno Zelite da tel:no govorite sada. Lako је naul:iti. 11. lud . 'sejiQ.. But..

. /та$ veC dosta и (svom) tanjiru. veC sam ga video. 1 saw• it last week.. ..i:~ d~z\~t·~·- ~edd. She drive so . Ovaj Ы treЬalo da bude lak.. worried - scarвs те.home.. ' .4. Jesi li fuo vic (~alu) о . . svako (Ьilo ko) to mo. upotreЬijavamo nekom odrec:2enom dogac:2aju u prosto pro~lo vreme.. 5 PRONUNCIATION . . Have you read• "Animal Farm" (1)? . This one easy. -З. - should . he Ье now. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset deveta lekclja 1 2 З 4 Jesi li video onaj novi film? Misli~ . {:itao sam је kad sam Ыо u ~koli.6.ak) 1. ri'f:t:riq (1) Kratki satiri~ni roman D2ord!a Orvela.anyone (anyЬody) can.ha\18 seen.. autora "1984" (Nineteen Eighty-Four). Ona ne Ы treЬalo dв vozi tako Ьrzo. 4. h:t:d lЬ vent .·e~il!!:tl fa:m е :tПJt 1 . should Ье .5. 's1mpl.2. 1 it atready 2. И9С Ы treЬa!o da је (оп) kod kuCe. we use the slmple past tense.Yes 1 read• it when 1 was at school. do it. Kuvanje је lako.Yes 1 heard• it ten years ago. . ZA PONAVLJANJE: 29. ~ ~~:r::. is easy. . ? ... s.Farmu Zivotinja"? .fe (da uCini). Zabrinut sвm.. fuo sam ga pre deset godina.Da.Da. Jesi li fitao . З. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-ninth (79th) Lesson 1 2 3 4 Have you seen• that new film? You mean• "Disaster"? Yes. : red.When we аге ta/king aЬout а definite event 1n the past. ..fast (quickly) Cooking . ' Have you heard• the joke aЬout .. she REЙENJA ZADATAКA {nasta. Kad govorimo о 5 pro~losti.285 two hundred 8nd eighty·five two hundred and eighty-8lx 286 Fll/ ln the mlнlng words: 1. should not . ••• • • IQ OВJA$NJENJA ~i:~:·.4. in your plate You've 1 am . . . 79th LESSON . ona те plaAi. video sam ga pro~le nedelje. . 3. got enough already. Katastrofu"? Da.

elght 288 6 7 8 9 10 11 12 but when we are referring to the past in general (N. You use this with words such as "ever". We say•: She has already wrltten• five novels. iJ'za:mpl. show you my new flat. .uvete. but some аге тоге equвl than others" (Geoгge OftllfJII. ~ 3. Ne Ь1 treЬэlo da jedem ovo.. 01 course .. ... . lлvd. 1 shouldn't eat this Ьecause l'm already too fat.odgovorila је ona. 'd!caaral .upravo". Kaiemo: ona је veC: napisala pet romana.. ali moramo reC:i: ona је napisala roman proSie godine. ili: оп nikada nije video sneg. Jeste li ~uli novu plotu (sastava) "Fiops"? -:. 'kwe~n. 2) we use "have" (or "has") with the past participle. Let me REiENJA ZADATAКA 1. but women аге mоге intelligent. Animal Faгm).ZaSto muSkarci uvek postavljaju isto pitanje? 13 14 OВJAiNJENJA (nastavak) .1. Dozvolite da vam pokafem moj novi stan. 'rit:tn. ~ 5.2. or: she read• the Ьооk last night (2). Jesam li ја prvi muSkarac koga si ikad volela? rekao је on. . . 5. .9.. "already" and "just". She has never drtven а car Ьelore. 79th LESSON . but we must say•: She wrote• а novel last year. dok Је naSe "ve6e" za Engleza vet . Na primer: ја sam veC Citao ovu knjigu.. .4.287 two hundred and elghty·aeven two hundred anc:l eighty. 'pa:tasipl.(2) Last night: sinoC: tonight: veteras. Ovo se upotreЫjava s reCima kao Sto su "ikada··. Ona nikada raniJe nije vozila auto. al1 tene su intel•gentnite.10. Have you heard the new record Ьу the "Fiopes"?. . Naravno. "pre".. wa:dz IA. rout.З. men аге etrongeг than women.t а ·е~ Ьi'r. UopAte uze~i. Am 1 the first man you have ever loved? he said·.2.noC".11. ju:z . ili: ona је sinoC proCitala knjigu. snou.. For example: 1 have read• this Ьооk already. upotreЫjavamo "have" (ili ''has") s participom proslim. "Ьefore". ReC evening oblCno oznaёava dоьа od 18 do 20 sati. "veC" i .13. ali neki su vikl jednaki od dгugih.why do men always ask the same question? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - ali kad mislimo (upucujemo) na proslost uopste.):l'redi end dtлst.•..8.she replled . red. tornorrow night: sutra. Svi Jiudi su jsdnak1. ln geneгal. "А/1 men аге equal. or: he has never seen• the snow.): ..14.4.12. muAkarci su jati od tena. poAto sam ionako (veC) suvi~ dеьео (deЬela). EXERCISES 1.

'kri· D1on је video svog suseda kako puSi lulu..289 two hundrtн:l ancl eighty-nine two 4. wife and for the first time REiENJA ZADATAКA (nastavak) 1..з. 101: ..rekao је njegov sused . sed. Yes. Yes. my. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eightieth (80th) Lesson 1 2 З nelghЬour а •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeseta lekcija John saw· his smoking pipe. Have. lzvadio је sopstvenu lulu iz dlepa i rekao: lmate Н SiЬicu? . moja iena i ја smo ~li prvi put proSie godine. hundrtн:l and ninety 290 Flll ln the mlulng wordo: 1. _ 6.Da. have never .. boZ:e .. Jesi li video D!ordia?.seen .saw . 1 2 З - 4 PRONUNCIA ТюN 5 1.2. Не took" his own pipe out of his pocket and said": Have you got• а match? are. Upravo sam kupio nove pantalone. Nikada msam puSio fist safate.vratite mi moju Siblcu. ·. izvolite. good? 2. video sam ga you George? Yes.4.ls it.said" his nelghbour me back my match..on Friday.. Da.Da.rekao је Ш оп . .ever. Jeste li se ikad you Ьsvili (bili па) zimskim sportovima? ? JUSt а new Је fi to dobro? Ьвеn to 5. Have .1. have . 'ekta. 1 и petak.5. BOth LESSON . him ZA PONAVLJANJE: 30.4.pair of trousers.ostavio sam (svoj) duvan kod kuCe. 'pakit . Oh dear .1 went -last year. U tom slul:aju . 'neiЬa.winter spons. .said John tоьассо at home.Ьought ..2. smoked а lettuce leaf. t~'baekou. З. here you 4 5 l've lett• my give· ln that case . О.

Da. . . -З. Flll ln the mllllng wordв: 1. ri'plai. .~.tenim vaSom ki:erkom. . Не film (na filmu).Molim. ја nisam јео nedelju dana.. She put the jar back on the shelf. ali оп ТНЕ radio (na radiju).. for ОГ 80th LESSON .2. Moram uskoro da vratim Piterovu knjigu.291 two hundred вnd ninety. . young man? Yes.• 'i :t. you will have to force yourself . 1. tnвmp ram . Ona је vratila teglu na policu. ОВЈАЙNЈЕNЈА EXERCISES 1.2. Оп mje јео nedelju dana 1/1 viSe..one two hundred вnd ninety-two 292 6 7 An actor saw' himaalf on film (1) for the first time.З. gospodine. Give h1m back his pipe Ьelore he gets angгy. . (4) Narodski nal:in izrafavanja. joS (uvek)". lzvinite. rekao је kritil:ar. А Rolls Royce (З) and а lady 6 7 8 - Jedan glumac је prvi put video samog sеЬв na filmu. mladii:u? Jesam. Madam_ (1) Оп RE$ENJA ZADATAКA 1. ја Zelim da se o. policija nas је videla.4. sada vidite Sta mi moramo da trpimo. Vratite mu njegovu lulu pre nego §to se naljuti.. sir. lady (4). fo:s .11. ali i "ipak". Е.8. А tramp ran· up to her and said': Please.was the reply.. Jedan rols-rojs se zaustavio ispred "Herodsa" i jedna dama u krznenom kaputu i dijamantskoj ogrlici izaSia је (iz njega).4 MoraCete da Ьefite (tr6ite). Pravilnije Ы bllo da је rekao: ~xcuse те.haven't eaten' for а week. said' the critic. roulz r<'is stopt .13.~: koiJt cnd 'daimand 'ockl. Have you seen' my wife. . i ipak (jos uvek) !elim da se o!enim vaSom kCerkom. You will have to run.:t. 1 must take Ьвсk Peter's book soon. the pollce have seen us. 'sлf. 8 9 10 9 - 10 11 11 12 12 13 - 13 tik .•• 'hcndz . Excuaa me.5. 'd. оп telвvisioп (na televiziji). kao u ovom slul:aju. . Yes. gospoja.. ра morai:ete da jedete na silu (da primoravate sеЬв) glasio је odgovor.11. sir. 'f. Well. Jeste li razgovarali s mojom zenom (videli moju zenu). (2) StiJI znal:i . 1 want to marry your daughter. . stopped in front of Harrods in а fur coat and dlamond necklace got' out.. and 1 still (2) want to marry your daughter. (З) Luksuzna robna kuCa u londonskoj l:etvrti Najtsbridt (Knighlsbridge).~n. .5.~~. . The man in the grey suit and glasses is а lawyeг. gospodine. Covek u sivom octelu i (sa) nao6arima је advokat.~. now you see' what we have to suffer. ... Jedan odrpanac је dotri:ao do nje i rekao: .

. 81st LESSON . . (2) Obratite pa. 'sentDiaizd .to..!nju na izgovor ovih imena gradova. the steps and lA PONAVLJANJE: 31. ZADATAКA (nastavak) They haven't for. 'meotest~ end 'brist~l. З) noticed (1) the number of large towns and ctties. England is less centralised than France.for at least. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flrst (81st) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset prva lekclja Melo 1 о little aЬout England 2 з Engleekoj 1 2 з 4 5 Have you seen• а map of England before? You must have (N. the car. polao uz stepenice i иАао и zgradu. је kasno i pada mгak. 4. Oni se godinama nisu videli (videli jedan drugoga).getting. Оп је iz8lao iz kola. Clties like Manchester and Brlstol have an impor1ant cultural life of their own (N. То notice: primвtiti. has not eaten. it is and it is 3. Gradovi kao Manfester i Bristol imaju sopstveni znafajan kulturni . usually.- 4.3. OВJASNJENJA PRONUNCIATION 1. seen one another (евсh other) . 5. should leeve . . k~'6i:dr~l. 4).. him You dark..283 two hundred •nd ni••l'» rвzgovвrao thrtмt two hundred •nd ninety-tow 294 2. 'kлlf~~l. Nisam s njim najmsnje dva meseca. vrlo . got out of went up . two ТгеЬаlо Ьi da krenete. haven't. mep.а week.2. la:df taunz end 'sitiz.went into. 'noutist .3.more. 4 5 Engleska је manje centralizovana od Francuske. spoken months.yee.- 6..rs.very late .veAte­ nje.4.. А clty is larger than а town and. natpis. А notice: oьe. fra:ns . RE$1!NJA...2.. the building.fivot. Grad (clty) је ve~i nego varoA (town) i obltno ima katedralu. . ·ь~:mil)8~m (1) То note (nout): zaЬeletiti. Не 1. has а cathedral.5. koji testo znatno odstupa od pisanja.- 5. Jeste li ve~ (pre) videli mapu Engleske? Мога da ste primetili broj velikih varo~i i gradova..

'ja:kb . . RE8ENJA ZADATAКA Flll ln the mloslng wordo: 1. waild.. М r Mertden is а very important man. §iljak. Не works for а large newapaper. On 1. kгај. Kent is called "The Garden of England".. . Vorik i Gloster su varosi (towno).295 ~ hundred and ninety-five two hunc:lred and ninety-alx 298 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Blrmingham..ANt> ~? L EXERCISES 1. Nottingham. Engleska је podeljena na grofovije (countleo).najveCa grofovija. Kornvol. 'dif:. Оп Ы dМso k8d Ьi Не ga ti zamofio.7. Na seveгu.13. . .11.t:EN А МАР OF EIO. it's bad for your eyes.Ьsk§i§. napojnica". 6 7 а 9 10 11 12 13 14 England is divlded into "counties".. 'cksant.IМNJENJA (nastavak) (З) Tip: vrh. sau6. Postoji velika i vaZna razlika izmec..and Ьeвutiful.2. а Gilford. G. Lester i Sautempton su svi gradovi (cltleo). is very wild . ima svoj sopstveni Ьicikl. the southern tip (З) of England. 'SJ. 1 kAVE.3. veoma је divlji i lep. Notingem. Yorkshire is the lвrgest county. Vi u~ite da govorite s juznja~kim (juznim) akcentom.2. You ahoukln't read in Ьеd. Уоо o. Не has а Ысусlе of his own.. . What is the dllference Ьetween the North and the South? . .9. -З.5. There is а large and important dltference Ьetween the North and the South of the country: а dltference in the people and а dltference i n the вccent. if you Кakva је razlika izmedu severa i juga?. dati napojnicu. 'aa:dan. .. na:8 .. On radi za jedan veliklllat.11. . odakle )е stvoren glagol to tip ·n. Ne Ы trehalo da l:itd u krevetu.. and Gulldford.И.... Warwick and Gloucester are towns. najjuZniji deo (jui:ni vrh) Engleske. 'ailfad 'wOII'ik cnd 'alasta. . di'vaidid 'intu 'kauntiz. OII. tip . to ikodi otima (to је rdavo za tvoje o~i).4. Birmingem. of which there are aЬout forty. kent . Marzden је vrlo ugtedan (va!an) l:owtk. Jork~ir је .:fu severa i juga zemlje: razlika u ljudima i razlika u akcentu.til)pm.tnn.. . ln the north.5..8. 'ka:nwa:l . 'Ja:dЬst 'kaunti. You are leвrning to speak• with а southern вccent.10.4. Kent se naziva "basta Engleske".. Lelcester and Southampton (2) are all clties. . kojih ima oko 40..rans . 81st LESSON . Тiр mo!e da znati i . . Cornwall. 'lestacnd sau'8templan.

od kojih tri пе rade! ...2. . Мога 2е8 2. 'esei . kla:s. They to Scotland and lreland ZA PONAVLJANJE 32. Опв ne Ьi tгеьаtо da pozajmtjиje novac od svog Ьrata. mis smiQ ...-en . .4. Oni sи blli и Skotskoj dvaput.in the flat.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-second (82nd) Lesson 1 Read' this lesson as usual and when you have llnished (1) it..to .baAtom Engleske"? U kom delu zemlje је Kornvol? Jeste li ikad Ьili u Engleskoj? 2 з 2 З 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 OВJASNJENJA 1. must have .. .. shouldn't Ьorrow. . of which . brother.can't .10. za raz1iku ocl what. three 4.don't work... ri-:d .asked him. Оп ima CВtiri blcikla.! мtENJA ZADATAКA (nastavak) Не has four blkes. Kakva је razlika izmeciu "city" i "town"? Gde mozete na6i (gde Ьiste naAii) katedralu? Је li Engleska tako centralizovana kao Francuska? lma li (ikakvih) razlika izmeбu severa i juga Engleske? Koji akcent vi ul:ite? Која grofovija se naziva . (1} SIMeno protlo vreme mofe da ima i znatenje Ьudu6eg: when (after) you have finished . have Ьf. (2} WЬich.287 two hundred and 01inety-aeven two hundred and ninety. 1. faind. odgovorite (па) pitanja.kada (poito} budete zavrtili. а kad је budete zavrtili. 'finilt ..lght 5.а (any} .from her.-5..3. money da sи oMii. 1 see light 3.. She They leh. pretpostavlja da se blra izmedu odredenog broja moguCnosti. вnswer the questions. а и lrskoj jedanpиt. пв (mogи da) vidim svвtlost и stanu. What lвnguage агв уои speaking? 82nd LESSON .3.twice. 'a:ns~.. would come. What is the dlfference Ьetween а clty and а town? Where would you find' а cathedral? ls Engtand as centralised as France? Are there any dllferences Ьetween the North and South of England? Which (2) вccent are you learning? Which county is called the "Gвrden of England"? ln which part of the country is Cornwall? Have you ever Ьееn to (З) England? PRONUNCIAТION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamcleset druga lekcija Pro6itajte ovu lekciju kao i obl6no.once.

That's what l'd do if 1 won• а fortune . But you've done nothing. Have you ever Ьееn to Turkey? . the teacher collected the essays and saw• that Wllly had wrltten• nothing. 'evriЬ:кl..2. engleski ili nematki? .said the teacher. to lend . osim Vilija koji је gledao kroz prozor. . 'ritan . but l'd like to go. Miss Smith. At the end of the lesson. English ог German?. о tome ~ta Ьiste uradili kad Ьiste doblli veliko bogatstvo. parents want З. . 1 was in Englвnd. nothing. koji traZi predlog to (1 went to England i sl.5. ka'lcktid 6i 'cseiz . EXERCISES 1.. Ne. .IENJA (nastavak) . Wllly! .. 10 11 12 13 14 - Hocu da svi vi napiAete pismeni zadatak (sastav) rekla је uciteljica. ik'scpt 'wili. Ata ti misliS? want She . Vili! -То је ono Ato blh radio ako Ьih doblo bogatstvo .. 1 want 2. except Wllly who looked out of the window. Njeni roditelji !е/е dв se ona udв za milionera. НоСи dв mi RE&ENJA ZADATAКA 1. Mi !elimo marry а millionaire.5. Flll ln the mlнlng wordo: 1. .2.i 'м6iо.). Na kraju casa. ali blh voleo da idem. to her class. $ta Ыste radili kad Ьiste stekli veliko ЬOgatstvo? .4....11. kaZete istinu. Ona hote da јој ја pozajmim svoja kola. What would you do if you won alortune? -З. my car: do you stay. EveryЬody sterted wrlting•. wAn а 'ra:tan. me the truth. svom razredu. aЬout what you would do if you won• а fortune. OВJAAN. .289 two hunc:lred 8nd ninety-nine three hundred 300 10 11 - 12 13 14 1 want you all to write• an essay . Ali ti nisi niAta uradio. to themselves 4. . No. Potro~io Ыh ga brzo pre nego ~to (ga) moja lena otkrije.. 82nd LESSON . Which is more impressive.12. Koji је upe~tljiviji (impresivniji). ni~ta..(3) Ка!еmо 1ат in England. London or Brlstol?. ali Have you ever Ьееп ТО Englвnd? pod uticajem glagola to go. da se oni lepo provedu tokom svog ЬOrвvka. Jeste li ikad Ьili u Turskoj? ..koji jezik vi§e volite..13. london ili Bristol?. Svi su poбeli (svako је робео) da pi~u.4.. et 6i cnd . think? .kojim jezikom govorite? ali Which language do you prefer. gospoc!ica Smit. uciteljica је pokupila zadatke i videla da Vili nije ni~ta napisao. .3. l'd spend it qulckly Ьelore my wife discovered.

То join . NabaviCu malo kotleta za vee&ras. 1. $ta nam јо~ (drugo) treьa? Ма/о toaletnog papira i sredstva za ьeljenje .so... Mogu sve da uzmem u samopo- OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'bpiiJ. ~З. 5) to eat' with the roast Ьееf on Sunday. 'j. roust.)ps . . za decu... hundred and one th.4. . ail bai •. Ve6 imamo cveklu i (zelenu) salatu. 'ved!t~Ьiz.her. i malo slatkiSa. What else do we need? Some toilet paper and some Ыеасh . Then vegetaЫes: 1'11 buy• some cabbage. Onda povr6e: kupi6u malo kupusa.. . 5 6 7 8 Mislim da sluzi.. је to sve. 4 Da vidimo.. govoriti polsko. 1'11 buy• some nour and make' а Yorkshire pudding (N.. d.. Нег~ her to.. 'fri:za. 1 can get' everything at the supermarket. d!:tint :tv Ьi:f. 'k~~:Ьid! .S. /'// get' some chops for tonlght. ZA PONAVLJANJE: 33. malo gra~ka i pirin~a. pridrutiti se (to join а club.them.7.. Kupi6u brdna i napravi6u jor~irski puding da (ga) jedemo s petenom govedinom u nedelju. . 1 can put' that in the freezer.. some peas and some rice. .3. we need some meat.. wants me..what.enjou.. i gove"i but. 1 nisam Ыlа u kupovini (uradila kupovanje).joint (2) Кid је doslovno jare. а u familijarnom govoгu dete. inaee (ili) 6е Ьiti prekasno.301 th.. you to tell. rais .. ~ 2.during their. 2 з Воlје da odem sada.1..:kb 'pudirз . mi:t .. speak ReЙIENJA. ВЗrd (pridev) - zajednifki. We've already got' Ьeetroot and lettuce.. l'd Ьetter go• now ог it'/1 Ье too late. jet..n . otuda i komad mesa preseten u zglobu. pi:z . .zglob.. maJi!an. t. Ја hotu da want те оп razume.6.him to.5.. ni:d .utlaniti se u klub).. hundred and two Си 302 5. Mogu to da stavim u zamrzivat.sastaviti...4... We. treьa nam malo mesa. ZADATAКA (nastavak) 1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-third (83rd) Lesson Shopplng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Kupovlne Јо~ treea lekcija 1 2 з 4 5 6 7 8 1 hвven't done the ahOpping yet.. LESSON . 1 think' that's а/1. and some sweets for the kids (2)....willslowly. '8au~ . 'toil:at 'peip:a (1) А joint. 'Ьi:· tru:t end 'letis. and а joint (1) of beef. zato understand. Let's see.

10.potrafiti i doneti .2.13. Na ovu upotrebu јоА temo se vratiti.. 'fll". Take the ohopping out of the bag and put it on the tвЫе. You'd Ьetter tell him now or he'll get . upotreЬijavamo glagol to fetch. ја Cu izvuCi koJa iz garaZe i doneCu torЬe za pijacu (kupovanje).. may• 1 take• the car? want а hand? Yes. brought.5.ing" upotгeЫjava se za radnju koja је poteta u proAiosti. 1'11 take• the car out of the garage and fetch (З) the ahopping-Ьags.2. 'weitiq.. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (З) EXERCISES 1. Ne bi You treЬslo da kupujeS pirinaё. 1 won't Ье а mlnute. Ьli:e . (4) Have Ьeen+oЬiik na . . Pusti me (samo) da pogJedam kraj ove emsiije. ТrеЬв ti vam iAta drugo?. to bt Ьilo vrlo ljubazno od tebe (divno).iti ро n~to i doneti" . but l've been walting (4) to see this programme for а week .. Ьrought (br::~·t). Mi tu upotreЫjavamo saddnje vreme ("rekam vet nedetju dana"). that would Ье lovely. Let me watch the end of this programme. U smislu . дekam ga (veC) jedan sat i potinje da mi Ьiva hladno. Treba li ti pomoc (!elis li ruku)? дkо nista (drugo) ne radis. ongry.4. we LESSON . kHiz.4.303 ttvee hundred and ttvee th. 'lлvli.5. waiting !О him an hour and 1 2. . Alrlght. .8. RE$ENJA ZADATAКA 1. wount Ы: а 'minit . 13 - .Da. а tгаје i sada. Воtје da mu k8!ei sada.. inate te se natjutlti.. ali vec nedelju dana tekam da vidim ovu emisiju. ..З. 1elite 11 da vam neAto (iAta) kupim u samopostuzi? BЗrd any . Flll ln the mloolng wordo: 1. . Odmah cu Ьiti gotov (necu blti minut). U redu.. 'su:pama:kit. . 'prouIP'em.11.. mogu li da uzmem kola? ..11..3. ne treЬa пат (nirnalo). Uzmi kuptjene stvari (kupovinu) iz torЬe i metni ih (ga) na sto. hundred and four 304 9 10 11 12 John. Do you want me to buy you anything at the aupermarket? Doneti: to bring.l'a:!. . Не has Ьееn talking for two hours. . Оо you 9 10 11 12 13 - lf you're not doing anything... . . &i end .. Do you need enything else? . Dfone.. On govori veC dva sata..

naSeg "mora Ьiti da . nego ga moramo zameniti oblfnim proilim vremenom. LEKCIJA ~····································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Eighty-fourth (84th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protltajte oЬjainjenja: lekcija 78.for.video sam ga sinoC. . ". 79.yet. evo ga. 1. three hundred and five Ьili thre8 hundred and 8IX о ЗОВ Zar niste tu kad пат је prlao svom putovaпju? 5.video sam ga (neodredeno kada). Ova pravila su samo okvirna uputstva: titanjem i govorenjem postaCe vam jasnija upotreba ovog glagolskog oЫika. U skladu s njegovim imenom. 1 have received а letter. Muat h8ve.am Ьeginn1ng. 1. Preeent perfect (sada~nje svrteno vreme).Sli~no pravilu za upotrebu oЬijka sha/1 ј wi/1 u budu~m vremenu. .BraAno i јаја...aiem zdravo)? to him say Heflo? Do you REЙ8NJA ZADATAКA (nastavak) ouy.rioe. br. should go treЬвlo Ы da jdemo.treba da mu kaiete. . Не must 84th LESSON . 1 have worked hard and l'm tired ... lelite li da ga pozdravim (da k.5. br. must have ima znafenje verovatnoCe. Should. .Ье cold. haven"t wr1nen. What . Oanas se ta razljka gotovo potpuno jzguЫia. You should te/1 him.do we need Flour. 2....toid. ali 1 saw him last night .jezj~kom bontonu" upotreЫjavalo u prvom licu jednine i mno.з. and eggs.? .2. Weren t -there. umesto would. Would (јЈј 'd) se danas upotreЫjava u svjm Jjcjma kondjcjonala.don't neea any. 82. kako nazjvamo оЬЈјk slofen od have ј partjcipa pro~log. 2. а shou/d (od koga ne postojj kontrakcjja) jma zna~­ nje . shouldn't ZA PONAVLJANJE: 34. Nisam ти jot pisao.ВЬоut.Zine kondjcjonala.Naporno sam radio i umoran sam. here it is Doblo sam pismo. his you journey? when he us else . upotreblCemo present perfect za pro~lu radnju koja је vezana za sadaSnjost ili ima posledice u sadaSnjosti. treba" јЈј .4.lspred participa proSiog. $ta пат joS treЬa? .-:. br.. ~esto zbunjuje strance јег ne odgovara nijedno'il glagolskom vremenu u eetvrta lekclja drugim jezicima (ра ni u srpskohrvatskom). Setimo se da ga ne smemo upotreblti ako је vreme odredeno nekim izrazom. treЬвlo Ы". pre svega usled upotreЬe kontrakcjja.for. 2. З. .want me to.. 1 hвve seen him .. should se ро doskoraAnjem . have Ьееn. 4. 1 i З.305 Э.

Videti i spisak nepravilnih glagola. sslt: so.З. .Voleli blsmo da imamo sopstvenu kul:u.28 /) of тilk. ТrеЬа li vam (ti) pomoc? (to mix: meAati. . What else do wв need?в. piknit in 'rifmand. Cook in а hot oven (450'F) unti/ the pudding has risen. Givв те Ьsck ту money.3.7. Yorll8hlre puddlng.2. lzrazl kol8 treьa upem\111.) V. Mix 1 egg. egg: јаје. Jeste li Ьili Uesi li Ьiо) u Francuskoj? .7. Ne brini(te) za mene. Ьecause 1 can 't see his саг . salt.Morao је da ode po~to је Ьilo kasno. 4. 112 pt. Jeste li 6itali (jesi li 6itao) ovaj roman? . . oven: peCnica. to grease: namazati maSCu. Ova konstrukcija jasno se razlikuje od pro~log vremena glagola тust: Не had to /eave Ьесаиsе it was late . Vrati(te) mi moj novac. hladan.Ne mozete ga prevesti. Koji vi~ volite (voli~)? . lai in . mixture: meSavina. middle: sredina. Add half thв тi/k and mix to forт а sтooth paste. ali mozete da ga napravite i . cool: sveZ. ali im је zna6enje praktil:no isto. .. Which one do you prefer?.1.5. 'brekfмt. Prevod. thв salt and flour in а Ьowl. We'd like to hsve а house of our own . poSto ne vidim njegova kola. -2. 4. to pour: sipati. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flfth (85th) Lesson Two Sundвys •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _osamdeset peta lekclja Dve nedelje 1 Dejvid i D!oun su odlu6ili da idu na (za) piknik u Ricmond. Have you rвad this nove/?. 1 Dвvid and Joan declded 1о go• for а plcnic PRONЧNCIAТfON in Rlchmond.probate! Evo recepta za ovo tipil:no englesko jelo: 4 oz (115 g) of flour. {0.1. smooth: gladak. . Do you want а hand? 5. 4. Break the egg into the тiddle. . Serve with roast Ьее!.1. 1. &.307 thr8e hundred •nd мven ttwee hundred •nd elght 308 have left. Вваt with а spoon.6. Grease а dish and pour in the тixturв.в. Have you ~n to France? 6. .5. 7. А man in а grey suit. Ьowl: tinija.З. Of thelr own. 'leiviQ end 85th LESSON .• briqz him 11 . Covek u sivom odelu. !\ta nam јо~ treЬa? . to add: dodati.Umesto ту own гоот (moja sopstvena sоьа) moZemo rel:i а гоот ot ту own: prvo је odredeno а drugo neodredeno.Мога da је otiSao. PONAVLJANJE: 35. Add the rвst of thв тilk and lвave in а cool place tor an hour. . Don 't worry aЬout те.

(2) А whitв: izvвsno vreme. D!oun је pripremala korpu za pjknjk. faund а 'kwaiat pleis . dugo spavanje. hard-boiled eggs. а meanwhlle . 85th LESSON . Stavjla је u (nju) hladno meso.:kskru:. and some salt as well. Не stayed in London for а while . Za to vreme Dejvjd је jzvukao kola jz gara!e. sibo dole.:sid!iz ... Uz put је Dejvjd zastao da kupj malo vjna. Оп саг апd out of the set' iп the Ьооt апd Nedeljom se Dejvjd jzla!ava. Veznik while zna~i "dok~'..8.u meduvremenu. they fouпd' а quiet place апd sat• dowп оп а rug (З) to eat' their luпch. eleveп washiпg. please . .10. 'k. 'si:iq • . а D!oun mu donosj dorutak u krevet.. . 'letis.said' Joan forgotten' the salt. bu:t . .mjsljm da sam zaЬoravila so. boze . Busj Park је ogroman park u predgradu Londona. Stavjij su korpu u prtlja!njk ј krenulj za Busj Park.S.14. 16. i:t беа lлnf. David got' up at o'clock апd. the way..• s... Dodala је veknu hleba. То 1/е down: le~i. . Ove nedelje Dejvjd је ustao u 11 satj ј.. some butter the kпives апd forks. David has а lla-iп briпgs' him Ьreakfast iп Ьеd.. mi:t ha:d boild egz . 'gcra:!... 'JCdid "а louf <)V bred sлm 'Ьлtа . n~li su jedno mirno mesto i seli па СеЬе da pojedu svoju u!jnu (ru~ak).neko vreme је ostao u Lonclonu. 12 1З Pass me some chlcken. David stopped to buy• some а wine. Dodaj mj malo pjletjne (pjleta).. .. Bushey Park is of Londoп...7.. 'ba:skit. 'buli pa:k.11. Kad su stigli..11. 'mi:nwail . ·s. 1 lhink' l've OВJASNJENJA (1) То lie (lai). after shaviпg апd weпt' dowпstalrs.. She added а loaf of bread. naivz cnd Љ:ks. 'fikan . (З) Rug је tеье kakvo se upotreЫjava za putovanja i izlete... (1) апd Јоап 2 З This Sunday.. 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 - 4 5 6 7 8 9 10 11 Јоап was prepariпg the plcпic Ьasket..309 thr88 hundred and nine thr88 hunclr8cl and ten 310 2 З Оп Sundays. rла .. molim te.6.fati.. лp'set. hju:d! . bai sлm wain. ј malo solj (takode). 'autska:ts. 11' 'wo»iq.1:lt. а takode i l:ilimOO ili ponjava. pri"pQriQ .. tvrdo kuvana јаја.. Oh.. posto se obrijao i umio. lain (lein): le...4. malo butera ј no!eve ј vjljuske. !ау (lei). huge park оп the outskirts Wheп they arrived.9. 'idiat sed .. Oh dear . She put' iп cold meat. pa:s . They put' the Ьasket off for Bushey Park.. А 1/e-in: izleZavanje.. Meanwhile (2} David got' the garage..rekla је D!oun . . Krevetski pokrivaf zove se Ывnket ('Ыml)kit). malo hladnjh kobasjca ј (glavjcu) zelene salate. some cold sausages апd а lettuce.

Vrto se rano smrkava. She very Ьу the death son. he stopped some RE$ENJA ZADATAКA 1. lt never rains but it pours (doslovno. On the way .went. saw .dressing without eating. . 2.. Ooslovno to upset znati prevгnuti. zв to vreme ја Ьооt. Оп se probudio. .Zno. P~to se umio i oЬukao. iznerviran.upsetof her. 2. 1.4. oti$в0 је в dв nije јео. he said': а 14 15 16 Never mind. After and . НоСе§ li da izvuOOA kota iz gara.5 Winter must ье coming.311 thr8e hundred •nd elewln three hundred •nd twelve 312 14 15 16 ldiot! upнt' said' Dвvid. he has а lle-in and gets up at eleven. was. l've forgotten' the corkscrew! Glupato! . he rett з. .. ali videci da је njoj to te~ko palo (da је neraspolozena). preturiti. Put. lt's getting dark very early. 4. zsstaO је rJa kupi та/о vina.meanwhile. Ona se popeta na autobus Ьеz imato novca. washing .2. Не took' the Ьottle out of the ьasket. Hajde da popijemo (imamo) ta~u vina.!e. Не two o'clock and downstairs. She got over her lllness very qulckly. Си potrвliti vadiCep. .5.2.Oh boze. .3.3.rekao је Dejvid. Мога blti da zima dolazi.5. LEKCIJA 85th LESSON .. .4. molim te? . Ona је Ьila jako pogodena smrCu svoga sina. On Saturdays.to buy . Ona se vrlo brzo oporavila od svoje Ьolesti. Metni stvari the и prtljaZnik.was. . Uzeo је bocu iz korpe. home.nikad ne pada ki§a а da ne pljuAti"): nesre6a nikad ne dolazi sama. the the ZA PONAVLJANJE: 36. Let's have glass of wine. Oh dear. . please? .willlook forcorkscrew.3. She got on the bus without any monay. woke up. zaboravio.things in.4. Na putu kuCi. video da је dV8 sata i si&w doltJ (па donji sprat).sam vaditep! OВJMNJENJA (nastavak) (4) То ье upset . SuЬotom se on izte!ava_ i ustaje u jedanaest. . Will you get the car out of the garage. 5. а onda rekao: . EXERCISES 1..blti neraspototen. Flll ln the miNing worda: 1.wine. then said': . rekao је: Nije v. but -ing' she was (4).

оЬјаАпјеnје br. 1 Nameravao је da gleda jedan komad. -(З) То put: staviti. kan'sistid . but he was full (4).. . Kad su se vratili. ruJ . . Provesti godi~пji oclmor: to spend the holkisys. 'a:li .. . in'tendiq . Pred sam rutak.9.. krompira i prokelja i vota. 4 5 6 7 8 9 Dejvidovi roditelji su proveli (jednu) tradicionalnu englesku nedelju: Ustali su rano i oti~li u crkvu. When they came Ьасk.313 thr8e hundred and thirteen thr8e hundred and fourteen 314 Elghty-slxth (86th) Lesson 1 Dвvid's pвrents Osamdeset iesta lekdja tradltional 2 З spent• (1) а 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 English Sunday: They got• up eerly and went• to church. mi smo siti.. 86th LESSON .3. obuCi. G"a Vilson је iznela (posluiila) hranu i seli su da jedu. which conalated of roast beef. 'pi:sfal OВJМN. koji se sastojao od petene goveбine. ali је Ыо sit. After lunch. . 2. Mrs Wllson went• lnto the gerden and Mr Wllson sat• in front of the televlsion. he poured two glesses of aherry and they both drank•. spremiti. nalio је dve ta~e ~rija i оЬоје su (ih) popili. (5) Оп samo pojatava znaCeпje priloga later (kasnije) i nema nikakvo роsеЬпо zпаrепје. Posle rutka. 'лvan. When everything was put• away (3). ·w~il] лр. (4) Каd se пajedemo. .1. Vilson је 10 11 seo pred televizor. and everything was so pвaceful that he dozed. tro~i" vreme.7. gda Vilson је stavila реЬ!nје (but) u peC:nicu. . М rs Wllson put• the joint in the own. То put away: skloпiti. fa:f. (2) Vidi prethodпu lekciju.. . nadamo se. put a'wei. . while (2) Mr Wllson took• the Sunday рвреr and sat• down to read·. То take off: skiпuti. pa:d . g"a Vilson је oti~la u ba~tu а g. Kad је sve Ьilo pospremljeno. PRONUNCIA ТION 1.. Ьоu6 drcl]k. . tr:. а Eпglezi su "puпi" (hrane). Mrs WUson served the food and they sat• down to eat.. sve је Ьilo tako tiho (mirno) da је zadгemao.•. da se u eпgleskom . Vilson uzeo nedeljne novine i seo da tita. dok је g. they Ьoth did the wвshing-up. Не was intending to watch а play. То put оп: staviti па sеЬе.IENJA (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Niste zaЬoravili. '1la:siz av 'leri .5. potatoes and Brussels sprouts and fruit.11.. Just Ьefore lunch.. оЬоје su oprali posuCe (utinili pranje)..'dilanal. То put Ьасk: vratiti па mesto.. pa'teitouz &nd 'brлsalz sprauts end fru:t.

. put the dishes.. -З.keep qшet. budite mirni. deca su se tukla. you ја Си malo da odremam. REIENJA ZADATAКA 1.play. Dosta mi је svega.З. • 'a. Vilson reSavao (radio) ukrStene reCi dok је gба Vilson (malo) plela. While he was reading. molim vas? 2. Kad bude~ stavio (stavila) but u peCnicu.should read. we 11 have а glass of oherry. When you have put the joint in the oven. . 13. 'k1115w.. ln the evening. З. please? little. Нf?Си da vi оЬоје sklonite {stavite па mestoJ posudв. You should elways t~ll the truth. . . . Vilson uSia iz ЬаМе i skuvala (napravila) UveC:e је g. Treba uvek da govori§ istinu.4. . treЬs dв ргоМвtе tekst.2. .' Sedite pred televiziju 1.З. .4. . . Sit in front of .2.4. popi6emo ~u Mrija.were sitting down. 1. Will you both do the weshing-up. . . Вefore watching.. Mr Wllson did the crossword while Mrs Wllson did some knltting . 12 13 Кasnije је gба сај. а whisky they Flll ln lhe mloolng wordo: 1.5. While . Pre nego 1to glвdate (-i) komвd. Dok је оп titao. а .5 HoCete li v1 оЬоје da operete (posude).. . We would both come if we had the money.Ьoth to.are read1ng 1'11 doze. you the text. want. . LEKCIJA 86th LESSON . the chlldren were llghting.away. • douzd. 5 Оп је Не sipao jedan viski dok su sedali.iliQ. Dok ti titaS novine. you . - 4.2.white . .315 three hundred and fifteen thr88 hundred and 8ixteen 316 12 13 Later оп (5).5. the paper. l'm fed upt the television and ZA PONAVLJANJE: 37. . poured . а EXERCISES 1. Mrs WUson came' in from the garden and made' some tea. ОЬоје Ьismo do~ti kad Ьismo 1mali novca.~:d • .

5.. Onda smo odleteli do Pariza. -6. we had to go· to France. it's fввcinating. We have been talking (N. Тhis watch is worth ten pounds. which was expensive. Nowhere: nigde. /t's worth it . vredno је truda.. . fiiCSan. we flew• to Nice and spent• ten days in the South of France.Sto је bllo skupo. OВJA~NJENJA (1) Eventually ne znaCi ..Ovaj sat vredi 10 funti. odleteli smo u Nicu i proveli deset dana na jugu Francuske.. 'eniw~ in spein. Nismo mogli da na"emo (dobtjemo) hotel nigde u Spanijt... VeiЬate li se pokatkad и brojanju? 87th LESSON .(2) Somewhere: negde. ра smo morali da uzmemo oblё:an let. Anywhere: igde. Тhey're like Bed and Breвkfasts in London. . 4 5 6 - З 4 5 б - 7 8 9 10 Moram da vam ispriё:am о svom letovanju! Na kraju smo morali da idemo u Francusku.. VeC ьeskrajno dugo (vekovima) govorimo о nJemu... You must know• Pвris? buduCnosti i "tokom vremena". so we had to take" а normal flight..eltiJJ . _ 3.1. . odseli (ostajali) Ыsmo u onome Sto oni zovu "pansioni". e&:ta .317 three hundred and aeventeen ttvee hundred and eight88n 318 Elghty-seventh (87th) Lesson А talkвtive neighЬour Osamdeset sedma lekclja BrЫ~vi auoed 1 2 1 must tell" you aЬout my holiday' 1 2 з Eventually (1 ).u: tu ni:s.to se 1splati.. We couldn't get• а hotel вnywhere (2) in Spain. -. Have you ever Ье~n to France? No? You should go· there some day. Ја Ыh morao uskoro da poё:nem da planiram godiSnji odmor. (3) То Ье worth: vredeti. teik а 'na:mal flait. but it was worth it (З). Nisam mogao nigde to da na(fem·· re<:i ili 1 could find it nowhere 1li 1 couldn't find it anywhere. wa:6 . . fra:ns . pi&DIJ] . "pre ili kasnije"· . i've~ali . Jeste li ikad blli u Francuskoj? Ne? Treba da idete tamo jednog dana.. Dakle (kako god Ыlо). divno је (otaravajuce). Ыlо је mnogo udobnije.. 1) aЬout them for вges. fl. 10 Then we flew• up to Pвris.t.. Kad ne Ыsmo mogli da na"emo hotel. We couldn't get• а chвrter. Znamo veC da nije dozvoljena dvostruka negacija. we stayed in what they call "pensions". 'kлmfataЬJ... ali vredelo је. PRONUNCIATION :t01:kati~ :neiba. а kad је ret о 8 9 but deвrer. When we couldn't find" а hotel.. faind ahou'tel wi: steid . 'eidfiz. 1:. 1 should start plвnning my holidays soon.7. lud . ali skuplji..eventualno" nego "konatno". Nismo mogli da doЫjemo ё:arter (let).. Vi mora da pozflajete Pariz? 7 - Anyway. Oni su kao "krevet i doruё:ak" u Londonu. ра Cemo . it was much more comfortaЫe.

$ta Ьismo mogli uraditi da to •zvedemo (ugovorimo)? 5. jes 'eteali.last. tlew.. 11. . ја ga uopSte ne poznajem. Flll ln lhe mloolng words: 1. З. We to Nice 5. ZA PONAVLJANJE: 38. you should go· back. . -З. must listen to me.. Kad se vratim.12.2. gde smo 1znajmill auto. Е. То је uzbudljiv grad i on. OIIJAiNJENJA (nastavak) (4) Actually: zaista. we to 2. Well. What а plty' Не wasn't вЫе to come. u stvari.. go. ona Се {upravo) kuvati.4. 11 12 13 - Da.hired. . zapгavo) Pr1dev actual znaCi pгavi. Ona proS/e godine nije mogla da kupi {priuStl) maSinu za ргапје. u stvari.had couldn't afford. Da li Ьi to Ьilo moguCe? . Morate те saslиSat1~ to 1е vrlo vaino. Ali voleo b1h da ga jednog dana upoznam (sretnem).. Kakva Meta 1 Nije mogao da dode. Sada stvarno moram da idem. But l'd love to meet him one day. stvarni (ne "aktuelan"). She а washing machine REIENJA ZADATAКA 1. . Odleteli smo do Nice. 1 don't know him at all.4. Hvala па razgovoru (Caskanju). get back (go home) . ne Ьismo mogli (imalt novaca} da we idemo. lt's an excitmg clty and it.. year. Actu~lly. You it's very imponant. а саг if we the time. Joan will Ье walting for me. tAlk i da imвmo vremena.4.will Ье .5. Would that Ье poosiЫe?. D~oun Се me ёekati. LEKCIJA 87th LESSON .З. Thanks for the chat. ра treba da odete opet (natrag).nekoliko puta.t. 'pa:nsi>~:nz. tet. zaista (zapravo) Ьiо sam tamo. stvarno {а odatle i. couldn't afford. .319 three hundred and nineteen thre8 hundred and twenty 320 11 12 13 - Yes. ectually (4) l've been there а few times .where. 4.2. What could we do to arrenge it? . When 1 she cooking 1. 'diara.2. ik'uiti13 . EXERCISES 1. 1 really must go• now. 'Ьrekfasu •.5 Even . 13.З.

ti (to) znaS. where did you say· we would (2) go•? Well.ZЬilja (stvarno). U sadaSnjem vremenu You say you wi/1 go (Ti kai:eS da CeS iCi). пе! ОЬеСао si da Cemo iCi (da moi:emo da idemo) u inostranstvo ove godine! в Da.Upravo smo kupili kuCu..А. Ьеz pare u d2epu"'. Just mol:e da znati i "samo". buk tu: si:ts. 'ek~a. treЬa da idete tamo. Yes.. trebato Ьi da potnemo da razmiSijamo о na~m letovanju.pa. There is just one proЫem .:. 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 - OВJASNJENJA . ali u proSiom Уои said you WOULD go (Ti si rekao da CeS iCi). (З) То break (breik). .slomiti. no! You promised we could go• abroad this year' Yes. Dtount lzvini Sto kasnim.. ti si rekao da Cemo iCi ili u Spaniju ili u Skotsku. . old Barker. He's so Ьoring. Oh. you should go there. . Morate iC:i ovamo. . Upravo sam sreo starog Barkera... а mi smo Svorc. Joan! Sorry l'm late. (4) As testo ima vremensko znatenje. and we're broke (З). Yes..321 tlvee hundrecl and twenty-one th1'88 hundred and twenty." з . 4 . .:]sou . Good nlght' David sighed as (4) Joan slammed the door. 88th LESSON ..Ра. am'p~JSaЬI . u Velsu је sunCano. You're impossiЬie' l'm going• to the travel agent's tomorrow to book two seats on any plane. а bn:d. the вcenery is fantaвtic .7.10. ri'si:vd mai bel}k 'steitmant • · • l. Не broke his arm . broken .An te~ .Upravo је јео. Ьrouk. . predeli (priroda) su divni . 1 . 6 . .. but l've also Ьееn thinking• of Wales since 1 met• а colleague who went• there last year.(2) Slaganje vremena zavisne sa glavnom retenicom.li.Ра. Ьа:t а niu: bl'ki:ni.:r~IJ· -. kad је Dtoun zatupila vrata.З...8...11.9. broke. Tako је dosadan.ni . it's вunny in Wales.. we·ve just Ьought а house .lma samo jedan proЫem.12.two 322 Elghty-elght (88th) Lesson 1 ~ Hello.. gde si rekla da cemo ici? 5 .. Не has just eaten . "dok" ili "(u trenutku) kad". PtМDlst . 11 . 'si:nari · ·.6.~?~ 1 ·&· .. ali to је Ьilo pre nego Sto sam doЬio (svoj) izvod iz banke. razblti. 12 PRONUNCIATION 1.Ah. Well.Da. said ...Ti si nemoguC! Ја idem sutra u putniCku ageпciju da razerviSem dva mesta (sediSta) u (na) Ьilo kom avionu.. 2 З Не started talling• me about his holiday: ·:vou must go here. · 10 . ·. you said' we would (N. ali ја hoCu da pocrnim (suпCanu preplanulost)! Cak sam kupila (i) nov Ыkini. 2) go• either to Spain or to Scotland. we should start thinking• aЬout our holiday.5. Laku поС! 12 Oejvid је uzdahnuo.a:k~. but 1 want а sun tan! l've even bought' а new Ьikini.. ali mislio sam i па Vels..Slomio је ruku. but that was before 1 received my bank вtatement." Actually. S. Ah. Као pridev. weilz sins · · · . 'v.. Wales is cheaper than Spain.. you know•.(1) Just· upravo. Vels је jeftiniji nego Spanija. 'b. 'ai&. 9 .Da. otkako sam sreo jednog kolegu koji је proSie godine iSao tamo. 'b. 2 РоСео је da mi priCa о svom tetovanju . ·. l've just (1) met• 1 - Osamdeset osma lekclja Zdravo. slemd ба d.Svorc. broke (kraCi oЫik participa broken) upotreЫjava se u znatenju .

323

three

hunclмd

and twenty-ti'W8e

thr88 hunctred and twenty-foW'

324

13 14

Не sat• down in an вrmchair and poured himself а Scotch and Ьвgвn* to look at the travel вgent's brochures.
'а :mt\8Q ра

13 14

Seo је u fotelju, nalio sebl jedan (skotski) viski i ро~ео da gleda prospekte putni~ke agencije.

13.

end

:d.

EXERCISES
1. She said she would take me to London. - 2. 1 couldn't hear what he was sвying, so 1 left. - З. Мау 1 help you? Yes. 1 would like some information, please. - 4. Can you lend me twenty pence? - l'm aorry, l'm broke. - 5. You must choose either one or the other.
5. Оп mi је rekao da
model.
Не

te

mi pokaZJJti svoju fotelju. То је novi

he

те

lt's the

Flll ln the mlsaing words:
1. Ја ga tekam od deset sati а оп joS nije ovde.
waiting for him ten and he

here

RE$ENJA. ZADATAКA 1. Ona је rekla da 6е me povesti (uzeti) u London.- 2. Nisam mogao da 6ujem §ta on govori, ра sam otiiao. -З. Mogu li vam pomoCi?------: Da, !eleo Ыh izvesna oьaveltenja, molim vas. - 4. Motete 11 m1 poujmiti dvadeset penija? - Zao mi је, (ali) nemam ni pare. - 5. Morate izabrati ili jedno ili drugo.
1. have Ьееn- since.- isn't- yet.- 2. Ьееn sleeping since- left. -з. that was- 1 received (got)- ьank statement.- 4. Neithernor - could do it. - 5. told me - would show - his armchair new modet.

2.

Оп spava otkako smo krenuli iz Londona (napustili London).

Не has

we

Lor'ldon.

З. Da, ali to је Ыlо рге nego Sto sam dоЫо izvod iz ьanke.

Yes, but

Ьefore

my

Mi i dalje nвpredujemo: sada se zajednitki upoznвjemo sa govomim englвskim jezikom. Ako se za trenutak osetite "izgub/jeni", nвka vas to ne tudi: to је slitno prvim nedeljama koje Ьiste prove/i kao putnik и Englвskoj. Brzo C:ete se navtёi. О tome vam govori i lakoCa s kojom ponsvljate ranije lekcije.

4. Ni ti ni ona ne Ыste mogli to da uradite.
you

ohe

V. PONAVLJANJE: 39. LEKCIJA
88th LESSON

325

thr88 hundred and twe.,.,..five

thr88 hunclred and twenty-alx

326

Elghty·nlnth (89th} Lesson
AЬout

Osamdeset deveta lekclja
О

Wales
1

Velau

1
2

Wales, unllke Scotland, is polltically unlted to England. The whole (1) of Wales is mountainous and there is much Ьreath-taking -nery. The main lndustry is coal-mining and the ma)ority of the Welsh live around the industrial towns. These are in the South. The Welsh language - а Celtic language survlves more than in Scotland, but it is dlfficult to speak•. The Welsh have а deep love of poetry and music and the international festival is famous throughout (2) the world. Wales has contrlbuted much to the language and politics (3) of England. The son and heir (4) of the monarch is glven• the tltle: "The Prince of Wales", but this has no polltical signlficance.

2
з

3

Vels, za razliku od {)kotske, politicki је ujedinjen sa Engleskom. Сео Vels је brdovit (planinski) i ima mnogo divnih pejzaia (od kojih staje dah). Glavna industrija је ugalj (rudnici uglja), а vecina Velbna zivi oko industrijskih gradova. Ovi su na jugu. Velйki jezik - jedan (od) keltski(h) jezik(a)- cuva se (opstaje) viйe nego u {)kotskoj, ali је tezak (za govorenje). Velbni osecaju (imaju) duЬoku ljuьav prema poeziji i muzici, а internacionalni festival је tuven Sirom sveta. Vels је mnogo doprineo jeziku i politici Engleske. Sin i naslednik vladara doblja (dat је) titulu .. Princ od Velsa", ali ovo nema polititkog znataja.

4 5

4 5

6
7 8

6

7
8

OВJASN.IEN.IA

(1) Whole (obratite patnju na izgovor: houl)- сео, l:itav. Тhе whole of Wales - сео Vels.

(2) Тhroџglюut: ima slil:rю znal:enje kao through ali pojatano dodatkom out: throughout the world - kroz сео svet, Airom

sveta.
PRONUNCIATION
... pa'litikli ju'najtid. - ], houl . , . 'mauntanas ... 'bre6teikiq sa:nara .. - 3. 'indutri iz 'koulmainio . , . ma'dt~ti ... wel! ... in'dл... 4i:z. - 5. 'seltik (ili: 'keltik) 'leQ8Widt s::.'vaivz ... · .. f•k~lt.tu spa:k.- 6. di:p ... 'pouatri end 'mju:zik ... inta'ndanal 'fesl 1z feama 6ru:'aut. - 7. kan'triЬjatld ... 'p;~latiks. - 1. sлn end ~
s~raal taunz; -

!·. wei~z

- (З) lmena nauka i duhovnih aktivnosti eesto u engleskom imaju oЫik mno;f:ine (na -ics): economics, mathematics i sl.

(4) Jedna od malobrojnih rel:i gde se h ne izgovara (kao i lюur- sat, honour - l:ast. honest - po§ten), tako da u govoru zvul:i isto
kao i air vazduh.

89th LESSON

thr8e hundred and twenty-elght
327
th1'88 hundred and twenty-aeven

328

9 10 11

Now, answer these questions: Does the Welsh language still exlst? What is the main lndustry in Wales? What is the scenery like? Who is the Prince of Wales? (N. 7)

8 10 11 12
13

Sada, odgovorite (na) ova pitanja: Da li veiAki jezik јоА postoji? Која је glavna industrija u Velsu? Кakvi su pejzati (pradeli)? Ко је princ od Velsa?

12
1~
i1'2isc.

'm;Jnak iz 'aivao.

'taitl

prins

п

wcilz ... pa'litikl aia'nifikans. -

10.

EXERCISES 1. Throughout England. there are m•ny excellent puЬs. - 2. The Prince of Wales is heir to the lhrone. - 2. ls that your comb? - No, it's hers. - 4. You have Ьееn to Chlna? What is it like? - 5. Couldn't you try and help me?
5.
Сеlв

porodica је otil/8

па

selo.

Nemв nikogв.

Flll ln the mlulng wordo:
is

family has
(urвdi Ьоlје)

There

1. Zar

опв

nije

mog/в dв

postigne vik

od toga?

she

than

. '?
RE8ENJA ZADATAКA

2. U tako
Не

је doЬrom

raspolohnju da

је

...., (svakogв) pozvso.

is in

а

good .. .. thet he

1. $irom Engleske ima mnogo izvrsnih раЬоvа.- 2. Princ od Velsa је nвslednik prestola. -з. Је 11 to tvoj eeA&Ij?- Ne, njen је.- 4: Vi st~ Ыli u Kini? Каkо (ona) izgleda? - 5. Zar ne Ьi mogao pokuiet• da m•

pomognel?
1. Couldn't- do Ьetter- that. - 2. such- mood- has invited З. dtdn't like neither did 1. 4. look very tired - in - sit down. - 5. Тhе whole - gone to the country - no one (noЬody).
everyЬody (ewryone). -

3. Nije mi se dopao prvi film. -

Ne, ni meni.
No,

the first film. -

4.

lzgledвte

vrlo umomi. Udite i sedite.

You

Come

and

V. PONAVLJANJE: 40. LEKCIJA
89th LESSON

329

thr8e hundred and twenty-nine

ttwee hundred and thirty

330

Ninetieth (90th) Lesson
1 Scoteman who was drlving• home one night, гаn• into (1) а саг drlven• Ьу an Englishman. The Scot got• out of the саг to apologise and offeгed the Englishman а dгink fгom а Ьottle of whlsky. The Englishman was glad to have а dгink. Go on - said• the Scot - have anotheг
dгink.

Devedeseta lekclja
Jedan $kot koji је jedne noei vozio kuci naleteo је na kola koja је vozio jedan Englez (vozena od jednog Engleza). !'>kot је iza!oao iz kola da se izvini i ponudio Englezu gutljaj (piee) iz fla8e viskija. Englez је rado popio (blo radostan da ima jedno piee). Hajde samo- rekao је !'>kot- popijte јо~ (uzmite ј о~ jedno pice). Englez је zahvalno ispio.- Ali zar vi neeete (jedno)? - upitao је $kota. Mo!da - odgovorio је (onaj) drugi - kad policija bude otiA!a. Cuvar parka pri~ao је jednom skitnici koji је spavao na klupi u Grin parku (Zelenom parku). Неј, ti! - povikao је. - Ја cu (ја se spremam) da zatvorim kapije parka! U redu - odgovorio је skitnica - poku~aj da ih ne
tresne~ (zalupi~).

А

2

2
З

3 4 5 6

4 5 6 -

The Englishman dгank• gratefully. - But don't you want one? - he asked the Scot. Регhар8 - the otheг гeplled - when the pollce have gone•. The park-keepeг walked up to а tгamp who was sleeping• on а Ьench in Gгeen Рагk. Неу, you! he ahouted. - l'm going• to shut• (2) the рагk gates! Alrlght - гeplled the tгamp - try not to (3) slam them. When Мгs Davis totd• hег huвband that guests wеге c:Oming• to dlnneг that night, he went• out lnto the hall and hid• all the
umЬrellas.

7 8 -

7 8 9 -

9 -

10 11

Kad је gospo6a Dejvis rekla svom muzu da gosti dolaze na veeeru (te veeeri), оп је izdao u hoclnik i sakrio sve ki~obrane.

10
11

OВJASNJENJA

PRONUNCIATION
1. 'sbtsman bu: W3:z 'draivil) ... 'drivap. - 1. a'pol~iz end '3fad lii. - 3. aled.- 5. 'areitfali.- 6. lii '"ба .. pa'li:s hev pn.- 7. pa:k 'ki:pa ... Ьenf in ari :n. - 1. hei ju; hi: 'lautid ... IAt ... в:cits. - 9 slem.

~:kt

• (1) То run: treati. то run into: natrtati, naiti. naktteti na (nekoga). То run out: istreati. То гип out of· ostati Ьеz netega. We'~~e run out of petrol - Ostali smo Ьеz Ьenzina. - (2) То shut=to close: :ratvoriti. (3) Not to . . : da ne . . 1 told him not to use ту свr - Rekao sam mu da ne upotreЫjava moja 1Ф!а.

90th LESSON

331

thr88 hundred and thirty-one

thre8 hundred and thirty~two

332

12 13 -

What's the matter? :;::- asked his wife. you alrald somaone will steal• them?

Are

12 -

~ta је (u 6emu је stvar)? -

pitala је njegova zena.-

Bojis li

se da

13 -

lt's not that - replled her huaband - but l'm alrald somaone might recognise them.
лm'Ьreloz.-

Nije toneko mogao da ih prepozna.

оо ih neko ukrasti? odgovorio је njen muZ-

ali se bojim da

Ьi

- 10. 'm.isiz 'deivas ... aests.- 11. ha:l end hid a:l6i sti:l. - 13. rnait 'reЬpaiz.

11:.

EXEACISES

1. Do you mind if 1 shut the wlndow? l'm cold. - 2. No, but
try not to slam it. - З. There lan't enough whlsky for both of us. - 4. Не was very glad to see me agt~ln after all this time. 5. Не kept that Ьottle of whlsky for а year Ьefore opening it.

4. Ona

је blla vrlo zahvalna za njegovu pomoC

kad је imala

teSkoCa.

Flll ln the mlaalng worda:
1.
МоЈе не

very
proЫems.

for

help when

blti da radi и knjilari, ali nisam siguran.

in

а

but

5. Tako

је teAko

ne smejati se,

ona је tako smeJna.
laugh, funny.

difficult

2. Mogla

Ы

da pada ki&J, ЬО!је da uzmemo (svoje) kikJbrane.
ra1n, we

RUENJA ZADATAКA
1. Da li vam ne smeta ako zatvorim proZor? Hladno mi је.~~. Ne, al1 pokulajte da ga ne zalupite. - 3. Nema dosta viskija za nas оЬоје.4. Bio је vrlo radostan Ato me vidi posle toliko (sveg ovog) vremena. - 5. On је {:uvao tu flaAu viskija godinu dana pre nego Ato ju је otvorio. 1. might work - Ьook-shop- l"m not sure. - 2. lt might- had Ьetter - our umbrellas. - З. not to make - mistakes - it's - for him. - 4. She was - grateful - his- she had. - 5. lt is so - not to - she is so.

take

3.

Оп

pokulava da ne pravi grelke, ali to

је

suvik telko za

njega.
Не tries

any

.. but

too difficult

ZA PDNAVLJANJE: 41. LEKCIJA
90th LESSON

za koje znamo da ni u sadMnjem vremenu nemaju progresivnog oЫika ("1 know" а ne "1 am knowjng").UCi Cemo mi. englesko wtll jma. sasvjm kao ј na5e htetr. br. 2.Vjdel ј smo jos od poa. 91st LESSON 2. kad smo zaboravili.8jste lj hteli da mi ka!ete .Ovo је progresjvnj oЬijk "present perfect" -а.? . zaljenja jlj tuge.. ј znaa... since tвst Saturday.pusti hladnoCu. 4. Aiiig_~t iaii iight} је jsto sto ј О. Would је. 88.. for в long time). Poku5aj da ne treskas vratjma: Try not to s/вт the door. а Не wou/d /ike (Не 'd /ike) to go .. We'/1 get in. З: 90. br.tka jzraz Oh deвr!. hesr. 1 1 2: 89.feleti'' upotreЫjavamo. "Oh dear" 1. . "Јао" ј slj~no. kao sto znamo. M.nje !elje: Would you te/1 те .n prevod ne postojj. know. . lekcjju 84. Zato cemo od njjh upotrebltj obl~an present pertect. N8kollko nejCeiCih ldlome. .333 three hundred and thirty-three ttwee hundred and ·thirty-tour 334 Ninety-first (91st) Lesson REVIS/ON AND NOTES Ponovo proCitafle objeinjenje: lekcjja 86. One ·prj~aju v~ dva sata: They've Ьееп talking for two hours. ne brini se ti za hladnoCu. Z:ivim ovde trj godjne: 1 hвve Ьееп living here for three years. ? Da ne Ы Ыlо zabune. npr. З: з.. potpuno taa. К. nije vaZno. br. Naravno. Prevodimo ga oblfno ndim sada~njim vremenom. oblfno u smislu . since ту Ыrthday. Devedeset prva lekclja 87. kad zakasnjmo. ~jsto gramaMkog znaa. pomocnj glagol za gra. for six years. Rekao mi Је da se ne miCem: Не told те not to move. neka. glagol want.On Ьi hteo da jde... br. Ьо!е". ovo vreme za radnju koja је trajala izvesno ("progresjvnu")..utjm. Never mind the cold . Ne upotreЫjava se za glagole kao see. ·. "Oh. Never mind: ne smeta. br. а njkada to not. kad vas neko ne shvata i tako dalje. (okay) ј zna~j "u redu".Qnj se poznaju (znaju jedan drugog) od detjnjstva. kojj prevodjmo sa "Oh". "vait .Na5e "da ne . nije vaZno kako." preve5a.. kojj v~ poznajemo (v. 2). Not to. Za oznaku trajanja vremena upotreЫCemo predlog for (for three hours. va!nije је da nauCite u kakvoj prilici se upotreЫjavaju ovi izrazi nego da im nadete tatan prevod. We heve Ьееn talklng. vre~e UpotreЫjavamo је ne~to uzdah ljutnje. br.enje kondjcjonala (pogodЬenog na~jna). а na5e vremensko "od" prevodjmo sa since: since their childhood.nja. koja traje jos ј sada ("prezent") jlj se upravo zavгSjla ("perfekt").On Ьi jsao. 1 ј 2.mo not to. They hsve known each other since their childhood . а u kondicionalu glagol like: Не would go. рог.. never mind how.. Da blste osetili "aromu" engleskog jezika. јег se odretna reC not stavlja ispred celog infinitiva.

опа је dole. Whвt's the mвtter? ZJ.. but if 1 do. Na isti na~ln.опа је str~ala niz stepeпice. Нollday: prazпjk ј odmor (letovaпje). Kakev је (kako jzgleda) . ·misiz heinz {1) Wвrm {toplo) ozna~va manju temperaturu neQo hot {vrute). пеtе пapolju Ьitj toplo. па spratu i downstairs . she's downstairs . U ovom drugom znaCenju mo:f:e blti u jedпiпi ili u mпo:f:iпi: summer holidвy ili summer holidsys. lzrazl koje treЬe zapamtltl. l'm freezing'. Zatvorj prozor. U drugoj. 1) of close the wtndow. re~i slo:f:enije. hundred and thirty-elx 336 5.8. Put your thiпgs вwsy. it won't Ье Ьеd and warm (1) outside. Тhе ol81ro: stepeпjce (stepeпjk је step: jsta ret zпatj ј korak). _ 4.7. Skloпj svoje stvar1 (па mesto). sa uzvicima kao ah i we/1. s malo prideva uz imeпice. Zapazjte stjlsku razljku jzmec!u 88.5. lekcjje. LEKCJJA (Revlolon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-second (92nd) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset druga \ekclja 1 _ D!ek. Mogao Ь1 da jh prepozпa.. wount Ьi: wa:m. -7. Cekem vet dva sata.gore. Close the wlndow. sa mпogo koпtrakcija. ~ta је (u temu је stvar)? . aut'said. Оп s holidвy. prohladno. . ја se smrzavam. 9. 6. Poku§aj da пе pravj§ galamu.. She ssid she wou/d come вt tеп.vels? . а\ ј to Ье оп holidвy Ьitj па odmoru (odsustvu).dole. She rsn downstairs: . u prizemlju.335 ttvee hundred and thirty-five th.dot1 u deset.. Rekla )е da te. - 3. -З.. PONAVLJANJE: 42. з alj ako (to) utjпjm.1. 7. а glagoli u punom oЬJjku. . Try поt to mвke в пoise. ·rri:ziv . You want me to get out (N. reCenice su du:f:e. U prvoj imate razgovor. Не might recogпise them.. . пapolju је 2 _ Ti hot:e§ da ја izac:!em iz kreveta i zatvorim prozor. hladпo. . Prevod. . t'm вfrвid /'т broke. -З. it's cold outside.2.4. Po§to su eпgleskj staпovj testo dvospratпj ј оЬitпо se spavate sоЬе пalaze па gorпjem spratu. 92nd LESSON . . ј 89. to get 1 to uy. јег vi ih veC doЬro poznajete. umereno hladno) od cold (hladпo).па prazпjk. mпogo se upotreЫjavaju slo:f:eпice upstairs .. Whвt is Wвles like?- 6. u opisnom tekstu.. klouz . lt's поt worth it.9.2. Od ssdв viAe neCemo stavljsti zvezdice ш glagole to go.. ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1.1. - 4.zвr ne? 8. l've Ьееп wвitiпg for two hours. ја sam §vorc. То se ne jsplatj. u engleskom se razlikuje i cool (sveZe. 8.6. 9. Jack. - 5. Na !alost.

. ha:'self. Molim te.2. 4 - 2) We expect her to arrlve at eight o'clock. mi:l...337 ttvee hundred and thirty-aeven Оо three hundred end thirty-elght 338 4 5 6 7 - (2) tell' me about Mrs Haines' divorce.. Ne volim ~еkапје. бen:-.11.. maaself.. Nadam se da се voz stiCi (Ьiti) па vreme. дli za~to? Моја majka је dobra kuvarica. . pitaj ga (hoteA li ga pitati) sam: ја nemam dovoljno vremena. Vi~ Ьih voleo (volela) da upitate g~u Нејпs li~пo' O~ekujemo је da stigne u osam sati..14. reza'veiЬnz ... ali опi Ы hteli da doбu па veteru. Оа li da ја to uradim. We've asked them to come' round (3) for drinks this evening. Ја blh vile voleo da doneeu tor1:u. EXERCISES 1. . l'd like you to say mвal. 1 hope the train will Ье оп time.S. Оо sit down .12.. . hvala.- di'v~:s..13. nego sarno da)e glagolu come zna~}e "navratiti. hi:d ..5. Shall 1 do it. . sedite kad vas molim..5. ispritajte mi о razvodu g~e Нејпs. 1 don't like wвlting. 13 - for 14 - а prвyer а before your OВJAiNJENJA {nastavak) But why? Му mother is good cook. Moglo se re6i i to come for drinks.. po~to је zaboravio пjihova imena...6. pr~ . raund. iks'pekt. sam cu to uraditi.З. .. 5 6 7 - Molim vas.2.. 'mлlћ. or do you waпt her to do it? . (2) Dodavanjem pomol:nog glagola do uz glavni glagol pojatava se njegovo zna~je i nagla§ava moiЬe.3 Otekujemo da oni donвsu fldu vina. Кoliko 6е tl vremena treЬetl d8 zavrtiA? 92пd LESSON . l'd preler them to briпg а cake.4. reservвtions Оп Ьi voleo da se опi (sami) predstave. 11 12 - Da li Ьiste hteli da ја ·rezervi~m karte (пapravim rezervacije) za pozori~te? Ne. Would you like me to make' the theatre? No thanks. Will you ask him you1'8ell: 1 haveп't enough time. Zamolili smo ih da navrate па piCe veteras. Voleo (volela) blh da se pomoli~ (ka. wa:v a:skt ... .selv:z. '6iata. Ш hotel da ona to uradi? . .1. We expect them to briпg а Ьottle of wiпe. 1'11 do it myself. l'd prefer you to ask Mrs Haines heraelf! (N. nail:i".ia. (3) Round ovde nema posebnog znaten. but they would like to come' to dlnner. 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 He'd like them to introduce themaelves Ьесвusе he has forgotten' their names.Ze~ molitvu) pre (tvog) оЬеdа.svakako sedite. intn'diu:s 9. How much time will you пееd to llпish? RE6ENJA ZADATAКA 1. aid р~i'Га: .4.

o'void 'ko:ziq on 'a:rPm:mt OВJA$NJENJA (neatavak) startfКI to smoke isto А!о i he startfКI smoking (poteo је da pШii). won't . in'dfoiz 'ti:ziq..2. Оп se neCe oleпiti. ипЬsагаЬ/в: nepodnotljiv. ali ne uvek. 4. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-thlrd (93rd) Lesson 1 Не stopped amoking (1) last week and has Ьееn unЬearaЫe (2) ever since (3). ZA PONAVLJANJE: 43.3. Tako је he (2) 1 csn't Ьваг him (Ь~а). оп ne voli da troAI novac. expect her . vreme od . We to arrive AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 1.. .aЬout twenty рмt ten.doesn't like spending. he money. the саг the tuЬe 3. Do. CЊekujemo da ona stignв oko deset i dvвdeset.· stalno od tada.zastao је da (malo) pu!i".do you want те. Не get married.. ali he stopped to smoks znal:ilo Ы •.is on strike. ВвагаЬlе: podnoAijiv. One se neki put mogu zameniti infinitivom.. U koliko sвtj f}~ da dodвm? ietiA li da te you there? upoznam sa опот devojkom tвmo (preko)? time to come? you to that girl over 2.1.3. 1'11 take. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset 1 treea lekclja On је prestao da puAi proйle nedelje i od tada је (stalno) nepodnoйljiv. PRONUNCIATION 1. What . 5.want me to introduce. 93rd LESSON .i f .Ne mogu da ga podnesem. An'bвonЬI'ev~ sins.4. UzeCu kolв ako је podzemna leleznics и Jtrajku.339 three hundred end thirty·nlne thre8 hunc:lred end forty 340 Flll ln the ml11lng worde: 1. SYO (3) EVfN sincв~IМN' sincв /hen. OIIJAANJENJA -(1) OЬratite pa!nju na konstrukcije sa gerundom (oЫikom na ·lng).5.

ju: .~..said the lady in а loud voice. 1 prefer the smoked salmon . sa:'di:nz . Prosjak је odmah ро~о da jede dimljeпog lososa. lfud vois. 'Ьсаа. '. ·J~idi hu: . бi cnd. 'kriminal di'naid 'rO)blQ . lt's по use trying to run• Ьefore you can walk .341 ttvee hundred and torty-one thl'8e hunclrecl and torty-two 342 2 Оп u!iva da zavitlava (izaziva) svoju !епu povodom 2 з enjoye teasing his wife aЬout her spending•. Тај пovi film о $vajcarskoj vredi videti. • w. . па kraju se uvek sloZi s njom. 'witn•iz. to avold ceusing an вrgument. Zamisli da si pop-zvezda. . 1t must Ье great! · 10 11 12 - Na stolu је Ьilo malo sardina i malo dimljEmog lososa..:k.glasпo (glasпim glasom) је rekla dama. i'mi: dtatlt bt'p:n..1. Would you mind not smoking? This is а nort-smoking compartment. smoukt 'seman. gospoc!o . a'ari:z ••. The crlminal denled robblng the bank.. he вlways agree1 with her in the end. (4) То feel sorry tor someone 12' LESSON .. lmeg1ne.complalned his unwHiing hostess. but...10. .7.• grcit --:. Da. but there were too meny wltnesses..4. zпam.14. lady .11.t . . .replled the Ьeggar. Biste li blli tako ljubazпi da пе pu~ite? Ovo је kupe za перu~~- 4 5 6 4 5 6 7 7 8 Ne vredi poku~avati da se tr~i pre пеgо ~to umete da hodate. That new film aЬout Swltzerland is worth иeing~'. The Ьeggar immediately Ьegen• eвting• the smoked salmon.6. Vi~ volim dimljeпog lososa....•. . lma i sardiпa . Krimiпalac је poricao da је oplja~kao Ьепku.. dama koja se sa!alila па jedпog prosjaka pozvala ga је u kuhiпju. То mora da је veli~aп­ stveno! 8 . 1 know•. . there were some sardlnes and some smoked selmon. 9 Јеdпа pop-star. There аге some sardlne1 as well . i'm&dЬn 'bl:iQ а рор . З ali da Ьi izЬegao (da prouzrokuje) prepirku. . Yes.. . 'swiЩtlend iz wa:9. But it's 'more expensive . Оп the tвЬiе.11. ali Ьilo је previ~ svedoka. ali (i) vredi! 9 10 11 12 13 14 - 15 - ledy who lett• sorry (4) for а Ьeggar invlted him lnto the kltchen.odgovorio је prosjak.!alila se пjegova пeraspolo!eпa (пеvоlјпа) domacica.. .. kam'pleind hiz An'wiliQ 'houstis. дli оп је skuplji . 9Зrd · ·..Ьe1ng а Не пјепоg tro~пja. but it's worth it! А 13 14 15 - i LГ OВJAiNJENJA (nastavak) ose6ati sa!al)enje prema nekome .

foreign language .5. On spava sve vreme otkako smo napustili stanicu. PRONUNCIATION OВJUNJENJA Тlюrough ('eora). znaei treьtjava se u izraiOma 'lcto.4. he doeen't know enything aЬout politics. WhOse ts .5. mnogo hvala za tvoje poslednje pismo. Ја (potpuno) u!ivam u svom novom poslu. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety·fourth (94th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset ёetvrta lekclja letter 1 2 Dear David.my wife's. . potpun. Ьut do anything. 5. lt's no use eeking him. 1can't aflord it.. .3.Э4З ttvee hundred end forty-three thr8e hundred encl forty-tour 344 EXERCISES 1.1 can't. Ne vredi njega pitati. Whose is this dlctionary? . 2 (1) Plsmo Dragi Dejvide.1think it's his. . аН пе mogu ni$111 da uradim. Will you lend me some money? . l'm thoroughly (1) enjoying my new јоЬ.a nilta о politici. ~ija је ovo tekovna knji!lcв?.cheQue-ЬOOk . Ьоu& ••.zik. worth 1. а shop window.4. lsplati se nautiti strani je. . iscrpan..2.5.. оп ne zn. zaista (ga) vredi (videti).Моје !ene. this . ldi vidi taj novi film.3. . Prвstвo је ds govori kвd је uUo njegov lef. Не REiiENJA ZADATAКA when је koг. З.sno.Mislim da је njegov. ..4. Go and see lhal new film. . She stoppecl ZA PONAVLJANJE: 44. 'fknli in'dtojiq mai niu: dЬЬ.2. Hotete li da mi pozajmite malo novca? .useful. stopped talking (speaking) learning .3.2. 1 hope you are both well. 2. . . . Prilog thoroughly upokao J'm thoroughly вnjoying mysвlf94th LESSON . Не has Ьееn aeleep ever since we left the el8tion. . . . hu:% po'zikln •. to look at. Nadam se da ste оЬоје dobro.2ао mi је. ne mogu (to sebl da dozvolim). feel sorry . 4. Thanks very much for your last letter. 3.l'm aorry. it's really worth it. for you.2. ? -lt's Flll ln lhe ml881ng worde: 1. tiji је ovo re6nik? . it's very his Ьoss came in. to lt's а vrlo 1. Zsstвla је da pogleda jedan izlog. lao mi vas је.

Каd "poslednji" ima znaCenje "najnoviji".(3) Lsst је ovde prilog.345 ttvee hundred end torty-five thr'88 hundred and torty-elx з 346 з 4 5 6 7 8 9 10 11 The person whose po8ltion l've (2) tвken• re8lgned last month.. 94th LESSON . l'm wrlting' to ask you а favour. а nisam mogao da nadem dosta pojedinosti. umesto tast obleno se upotreЫjava latвst ('leitast).. 4 5 6 7 8 9 tije sam mesto dotao (tiji sam polozaj uzeo) dala је ostavku pro~log meseca. ni~ta se naroMo nije dogodilo. јег ima mnogo posla (da se uradi). . ali zna~ kako је. u stvari. . -(5) Use (ju:s). Ti zna~. 'hepand. that he's married. se znafenjem "poslednji put". u braku је (ozenjen је) vec preko godinu dana. but you know how it is. of course. - Каd ste poslednji put dolazШ . koje u engleskom ne postoji. Оsоьа па 10 11 12 Otkako sam te poslednji put video. Since 1 last (З) saw' you. 1 used to srnoke.upotreЫjavati. ln fact he's Ьееn married for over а year. Dickens' Jast novel Dikensov poslednji roman.8. da је on oZenjen. Ьесаuае there's а lot of work to do. Radio sam naporno mesec dana. dopunski.IENJA (nastavak) Odlieno (doslovno: potpuno) se zaЬ&vljam: l'm thoroughJy tюred . 12 OII.poslednje vesti.1 'Jekfa ·· f dl'teJIZ. tstest ~. When you last csme. тrеьаlо је da te pitam (zamolim) ranije. а imao sam tako malo sloЬodnog vremena! Video sam Pita pro~le nedelje. (4) Sрвrв: rezervni.9. ali spoj used to ('ju:stu) sa glagolom oznaeava uoble&jenu iН trajnu radnju u proAiosti.. А spвre tire: rezervna guma. {2) U pismima prijatelju upotreЫjavaju se kontrakcije: one donekle zamenjuju i obratanje sa "ti'".10. ali Fellini's lstвst film. to use (tu ju:z). 'wa:kil) ha:d· .. 'a:lia. infa'rnei!an 30 treid 'ju:nianz . Spвre psгts: rezervni delovi. Da li Ы mogao da mi nade~ (nabaviA) informacije о sindikatima? Morao sam da drzim (dam) predavanje pro~le nedelje. PiSem da te zamolim za jednu uslugu. 'fei~. naravno. l've Ьееn working hard for а month and l've had so llttle spare (4) time! 1 saw' Pete last week. U poolovnom 111 zvonlc\nom plomu -"11111 blomo pune obllke glogolo.upotreьa. ~psa tai~..Nekada sam puiio: Не used to come here.. Mogu da razumem za~to.IМN. 1 can under818nd why. 1 should have asked you earlier. Could you get me some information on trade unions? 1 had to give' а lecture last week and 1 couldn't find' enough detвlls.Felinijev poslednji film. nothing much has happened.6..'za~nd.straAno se dosadujem. You know'. ri.S.' ~ ~.On је (testo) dolazio ovamo.

EXERCISES 1.. Looking forward to (7) hearing• from you soon. Nadam se da Се mol:i da dode do informacija za mene. .for three years. 14. staratk1 'mcr. nekada је iiveo ovde. Stsd. раје morala da pozajmi (melo) novca. so she had to Ьorrow some money. has Ьееn working . ZaЬoravila је (S\Ioj) novtanik.мl tu 'hi•in. Gde ste stavili rezervnu gumu? Where lhe Ne seCam se.was stolen . George. (nasta\lak) (6) Jnstitution se ~to upotreЫja\la kao nazi\1 za ludnicu.15. insta'tju:Ьn.2. She forgot her purse. 5. the wellpainter.4. but who wants to live in an institution?" (6) Look at him now' There's no more news. Naporno sam radio otkako sam te poslednji put video. . . 1have Ьееn working hard sinoe llast saw you. Your friend. ZA PONAVLJANJE: 45. Оп tri godine radi п ovo preduzet:e..4. f•kt . jia. OВJA.id. 1. so 1'11 say goodЬye.2. Не tor this company 5. here. . D!ord!. looking forward. 13 14 15 Uvek је imao obitaj da kaie: "Brak је velika (velitan- stvena) institucija. З. -ing·· drugog glagola) ...13.3.called. .3. ali ko Zeli da Zivi u instituciji?" (д) pogledaj ga sada' Nema drugih novosti... tovek ~iji је kofer ukraden zo. l1v. tire?. 'ju:stu sei 'mcrid! .e se Sanders. 4. REЙENJA ZADATAКA 2. 1 used to like cakes when 1 was younger. poznati slikar.16.12..5. . -З.used to live.347 three hundred •nd forty-aeven three hundred end forty-elght 348 13 14 15 16 Не always used to (5) say: "Marriage is а great institution.. Tvo1 prijatelj. dom i slil:no.going. Voleo sam kole6e kad sam Ьiо mladi. . s nestrpljenjem ol:ekivati. She has only Ьееn to Al8tria onoe. . did you put.4. Nadam se da CeS se uskoro javiti (da Cu 16 tuti od tеЬе). IO оп holiday.1aju). The man suitcase is Sanders.1 Flll ln 1118 mlнlng worda: 1.don't rememЬer.Radujem se ito Cu vas videti.$NJENJA. 'lukiQ 'fa:w.5. 1hope he will Ье аЫе to get some information for me. whose .2. Ona је blla u Austriji samo jedenput. J'm looking forward toseeing you (zapazite . . Studd. frend d!a:df.. LEKCIJA 94th LESSON . 1. . (7) То look torward to: radovati se (buduCem dogac. ра cu reci do videnja.. known. Mi nestrpljivo We аге ёekamo odlazak па letovвnje. .spare .

- 4 5 6 • 7 8 9 - 4 5 6 7 8 9 10 11 - li to Dtordtovo pismo? Nisam ga odavno videla (video). Zapravo. on radi u onoj Skoli s ~udnim imenom. Ьi: '8Di!t . 10 11 - Not really. .01 course. Otkako је drugi пastavпik роdпео ostavku. 'eЬ:ahot repja'tcilan. Не needs some help with his new јоЬ. he's working in that school with а strange name.. stteiad!. he's fine. dobro је. Since another teacher re1lgned... . 1 hope he doesn't expact you to write• а Ьооk! PRONUNCIATlON 1. od опоg prijema (zabave) prosle godiпe. Мау 1 read' the letter? . Treba mu mala pomoC u njegovom novom poslu. .С. since that party last year. mi:n lu.. 1114. stl'eit a'wei . Nadam se da пе orekuje da пapi5es kпjigu 1 О. Не seems to Ье enjoying himself. Tamo је.5. . Ne bas (пе zaista). Da.349 ttvee hundred and torty·nine thr8e hundred and fifty 350 Ninety-fifth (95th) Lesson А Devedeset peta lekclja Jedna uoluga 1 favour haven't seen' 2 З 1 2 З Oh.Ј. We"ve got lots ot files at the office.qpfad . How is he? Oh. ri'zaiad. Mislis Haпgerford? То је skola sa odlitпom reputacijom. - ln fact.lt. Cailz at6i ' 6 . Оп uvek tr. You mean• Hungerford? lt's а school that (1) has an excellent reputation. Mi imamo mпogo dosijea (fascikli) u kancelariji. 95th LESSON .IJ. 'leit~t.Naravno. lzgleda da mu је lepo (da uziva). fju: lainz •.7.. faiad. Otkad оп tamo predaje? Mesec dапа. OВJoUNJENJA _ (1) PodseCamo vas ја$ jednom: thst kao relativna ~en~ca mo!e da zameni Ыlо which (za stvari) bllo who(m) (za !1va Ь1Са). 'dЬ:d!az. је Не always asks for information which is dlfticult to find'.. . How long has he Ьееn teaching• there? For а month... · Yes. is that George's letter? him for а long time...t. Mogu li ја da pro~itam pismo? . moia ~iats.IZ.Zi (пeku) iпformaciju koju је tesko пасi. Kako је оп? О. hi: si:l8. na televizoru. 'pa:ti.z.. lt's over there on top (2) of the televlsion.

2. (2) Тор: "vrh'' i "gornji deo". Оп tamo radi otpre mesec dana. . . lt should _ (3) Ву ovde ima znaOOnje krajnjeg roka. top ot the Ьooks: na knjigama. expect. nothing works in this house! stepвnica.means exactly. vremenske granice. has Ьееn working . 1 hOPe not.4. you will arrive AE&ENJA ZADATAКA 1. George 5.Oh.resigned.1'11 start straight away and 1 should Ье flnished Ьу (З) tomorrow at the latest. .donji deo". 1 hope not. Sutra Ьi mogla da pada ki§a.what .4. understand he 1.1 hope not. . . lt won't take' too long.2. Ne Ьi se reklo "until three o'clock".For. 0/kad i!elrвte? - Otpre jednog sвta.5. . 12 - 13 Ne. Не Nsdam se (da ne). LEKCIJA korisпije nego gledati televiziju? Jeste li svesni znsnja koje ste veC stekli Ьп muke? 95th LESSON . stiCi Cete (najdalje) do devet sati.З. povrh knjiga. .4. . Вottom t'bcteп1): Оп top of the тоипtвiп: vrhu planine. . Ја пе razumem Sta оп zвpravo (taёno) hot:e dв k8Ze. lt might rain tomorrow. Не seems to Ье meking good progress. . samo nekoliko redova s najva!nijim podacima (tatkama). . At the ЬOttom of the stвirs: u dnu na EXERCISES Ье ftnished Ьу next week. Otkвko је D!ordi dao ostavlщ Не 4. Treьalo Ы da bude gotovo idu6e nedelje.5.2. .3. 1. nadam se da ne6e. As usual.Ьу nine.to write. .5. . jer Ьi se to shvatilo kao da od na§eg sagovornika trdimo da odsad ра do tri sata neprekidno govori. lМiti jezik pomotu metodв ''Assimil".Since . Оп ne otekuje da ti nspШJS knjigu. Za to nece trebati (to nece uzeti) suvi~e vremena. а Ьооk. You must tвll те Ьу three o'clock. .Morate mi reCi (najdalje) do tri sata. don't . you leave straight away (at once) .. How long will it take to write а Ьооk? .Potecu odmah i trebalo Ьi da budem gotov najkasnije do sutra.3. 2. How iong . Koliko Се vremena treЬвti da se napiAe knjiga? . just а few lines with the main points. Оп "dno" i . hundred •nd fifty-two 352 12 13 - No.Ьееn . Ako odmah krenete. Nadam se da neee. . lf o'clock. Flll ln the mlaalng worda: 1. lzgleda da on lepo napreduje. u ovoj kuti ni§ta ne radi! 3.- doesn't you lhere а month.351 three hundred and fifty-one ttv. . Као i oЬitno.nije li to isto tako prijatna zвЬtlva kво rМsvвti ukrltene геёi Ш igrвti druStvene igre? 1 nije li ZA PONAVLJANJE: 46.for .Oh. hвve you waiting?- an hour.

. 'ne!~n~l heiO ·s~:VIs . ·w~:~il} . Не deducts а sum from the worker's wage or selary (5) and then adds his own contribution.353 three hundred end fifty-three thr. lt is the responsibllity of the employer to make' sure that the peyments are made'.. 'd!ena- (1) То сhвгgе: naplatiti.. 'htiSpitl ..6.. Ona se delimi{:no finansira doprinosima nazvanim isplate za Nacionalno osiguranje.. D!on morao da ode kod (vidi) doktora? U Engleskoj se ne pla6a lekar ili bolnica. in Lesson fllty-seven. 2. Не's single . On odЬija (odre~enu) sumu od plate ili nadnice (svog) radnika. . John had to see the doctor? ln England.ona је neudata. 11 is llnanced in part Ьу contriЬutions called Nвtional lnsurance peyments. koja se plal:a mesel:no. 'Гain~nst .. 'dentist.. w~:k"z weidf . Tвxstion: poг•ki sistem. oun.7... prema tome. pojedinal:an. . lu~ . Ostatak novca za Nacionalnu zdravstvenu sluibu dolazi iz opAtih poreza. Devedeset iesta lekclja Zdrevlje (zdravatvo) Seeate li se (da) је. . Odgovornost је poslodavca da se uveri (u6ini sigurno) da se doprinosi ispla6uju (uplate 6ine)... k:~ntri'bju:!~nz . hundred end fifty-four 354 Nlnety-sixth (96th) Lesson Heelth 1 Do you rememЬer. They charged те thirty pence fог а glass of water! . in'!u:~ns 'peim~nts . а pla6a se samo mala suma za zubnog lekara. (8) А tsx: porez. а onda dodaje sopstveni doprinos.3. koja pla6a sve lekarske tro~kove. koAtati. а workmsn (mnotina: woгkmen) se kate za manuelnog radnika.. 'sin~l..(4) Single: pojedini. То tвх: oporezovati.1. 'sel~ri .. PRONUNCIATION h~IO.. То је zbog Nacionalne zdravstvene slu!Ьe..TriO:ili su mi 30 penija za l:Мu vode! А chaгge је. staviti u ral:un.5. cena koAtanja. i salвry. u Lekciji 57. · med1kl k. А single ticket: karta u jednom pravcu (za razliku od povratne karte . opoгezivanje. Cost: troAak.. risp:~ns~'Ьil"ti :~v 6i em'pl. lncome tвх: porez na prihod . me1d.j" ..в геtигп ticket)..4.sts. 96th LESSON . . she 's single ... d1 dлkts . koja se tsplal:uje svake nedelje (obil:no u gotovu). (2) То cost: stajati.. which pays• all medical costs (2).. А tвхрауег: poreski oЬveznik. -. This is Ьесвuи of the Nвtional Health Service.on је netenja. (З) Woгking твп је zaposlen l:ovek. woгker radnik (Ш slufЬenik). 2 2 з з 4 5 4 5 6 7 6 8 7 OВJASNJENJA 8 The rest of the money for the National Health Service comes' from general taxation (6). Every working man (З) or woman has to make' а slngle (4) Netional lnsurance contriЬution every week. (5) U Engleskoj se razlikuje wвge.. iznos koji treЬa napJatiti. . you do not рау' the doctor or the hospital and you рау' only а small charge (1) for the dentist.. fa:df . p_ei .... . Svaki zaposleni fovek ili Zena mora da uplati (na{:ini) ро jedan doprinos za Nacionalno osiguranje svake nedelje.

11. ne morate da se brinete za troSkove.3.dUe vojsku (~inlte vojnu stldЬu) и in England. Jou ken ab'tein . Make sure that the Ьеd is made Ьelore going out. avion 6е kaniti (blti zaddan).2. u Ьolnicu. ri'taiamant. radi neCag ozЬiljnijeg. . doctor? .. steit .stariji gradanl". sлpi..Jnz. ОsоЬа tiji је prihod suvtie nizak mofe da doblje nedeljnu potporu. 'wлri .. Stari ljudi. . .. doЫ)aju penzije.Nadam se da nije.5. 13 14 OВJMNJENJA (nastavak) the cost. . ZЬog magle. Beceu1e of fog.4.J"mentri 'ben. car has .. (7) То retire: povu6i se. en'taic. 'pcn!. . .Jnz .. r. k. Ovo је potpora (koja se plaea) jednom nedeljno i finansira se u potpunosti iz opStih poreza. .Jn.10. Drfava takoбe isplal:uje penzije ljudima u mirovini.13. you do not have to woгry aЬout 12 13 14 Oni fiji su prihodi suviie niski mogu doblti ono Sto se zove Dopunska pomoc. 'wi:kli ci. RdENJA ZADATAКA 1. So.З.. penzionisan. .•. 2. ... doktore? . Proverite da li је krevet narnetten (natinjen) pre nego ito izadete. recelve pensions.li. ln retirement (Ш retired): u penziji. Old people. . бouz hu :z 'i!Jkлmz . .5.JI ta:k'sea. . Тhе man .")St. . These people аге known• as "sвnioг cltizens".Jfit. hundred and fltty-alx 358 9 10 11 12 Those whose lncomes аге too low can obtaln what is called Supplementaгy Benefit. Је li ntegova Ьolest ozЬiljna.J'kei~. noun ez 'si :nia 'siti:z. . -2.. Vi ne morate Engteskoj. Tako. The person whose lncome is too low can oЬteln а weekly allocetion.1 hope not. You do dв slr. Ti ljudi su poznati kao "stariji graбani". This is а weekly allocation and entlгely Ьу geneгal taxвtion. ..4.355 three hundred and titty-tive ttve. poznati kao . .Jn . . the plane will Ье deloyed. 9 10 11 is flnanced The State вlso pays• pensions to people in гetlrement (7). oti~i u penziju. fог something mоге seгious. can find it the police station. when you go to the doctoг's ог. . the hoвpital. 'si :rios. known as "lenior cltizens". ~ 9. kad idete kod doktora ili. tDИ9k tija su kola ukradвnв mo1e ih naCi и policijskoj stвnici. ls his lllness eerious.14. 96th LESSON . EXERCISES 1. Flll ln the mllllng worde: 1.11.

. ? the мnd 18 - two ln the Ьuoh (/>Ш): јвdпв pticв и ruci nego you going 5.4. ~iјв је odgovornost? that vrвdi dve и tьипи.. do not have to .the doors. .7..Ьееn stoten . Make sure..357 tiV8e hundrect and titty-aeven ttvee hundred and fifty-elghl: RRIENJA ZADA. Za jepotrвЬno.. (еј di:). (Вefore Christ) oznatava godine рге nove еге. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nlnety-seventh (97th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset sedma lekclja 1 2 з 4 5 6 7 8 9 Learn this lnson as usual.. kako blsmo mi rвkli.. аге (nastavak) lockecl 1.TAКA 358 З.. ? ZA PONAVLJANJE: 47. i'd!ip- 8.ni...at. is the .Ьefore going out... а onda odgovorite na sledeCa pitanja uz pomoC prethodne lekcije. How much did Cavid have to рау• the doctor when he was ill? What does National Health Service mean•? How is the National Health Service llnanced? Whose responsiЫiity is the -ekly contribution? Who has to make• National lnsurance contributions? Does the employer рау• anything? Who recelves Supplementary Benefit? Who are senior citizens? 4 5 6 7 8 9 Naueite ovu lekciju kao i obll:no. upotГ8Ьijava seA. see - 4.. 6i stopt ... 97th LESSON . Zar neCete da vidite taj novi komвd? А Ьlrd ln . Proverite da (li) su that vrstв zskljuCвna рrв nвgo ~10 iZJl<feЮ.. С. Whose responsibllity. Ш. . od latinskog Anno Oom. Aren't. wtюse -З. D.military service.2.. Koliko је Dejvid morao da plati doktoru kad је Ыо bolestan? ~ta znal:i Nacionalna zdravstvena sluZba? Kako se finansira Nacionalna zdravstvena sluZba? Ко је odgovoran za (ёiја је odgovornost) nedeljni doprinos? Ко mora da uplacuje (pravi) doprinose Nacionalnog osiguranja? Da 1 i poslodavac i~ta placa? Ко prima dopunsku potporu? Ко su "stariji graбani"? OВJAANJENJA PRONUNCIAПON (1) ern'pli)j~. Ьоlје vraЬac и rиci golub па grani.to rrew play. then answer the lollowing q1181tions with the help of the preceding lnson. mju'zi:~m 1..- Skra~nica godine ГtОУВ ere. pri'si:di!J.. ri'si:vz. 5.. kad 8..10.

3.NJA ZADATAКA 1.2.4. -З. lf she did her hair dlfferently she could look nice. То knoek out . prinudeni smo da upotreblmo prisvojni pridev srednjeg roda its! ~~n 'mлmi.2. wonder what that sign means' of the Ьоуs. udarati. . Ako bismo priredili (daN) prijem iduCe nede/je. We'd offer to help if it wasn't useless. Treьalo је odmah da 1splat1A (tog) (:oveka. Ponudili blsmo (se) da. 12 1З - said one OВJAЙIIJENJA (nastavak) That must Ье the number of the саг which knocked him over (З) . Na§ tetefon је Ьiо pokvaren (slomljen) i nismo mogli da primim~ nikakve pozive.С.tda neCu platiti svoj doprinos.".replled his friend. 1 11 11 12 13 - Dva mala detaka koja su razgledala (poseeivala) Britanski muzej zastala su da pogledaju jednu egipat· sku mumiju.. pregaziti.. 'kAv~ wiб 'Ьendidfiz . .. The mummy was covered with Ьendages and had а sign with 1215 В.rekao је jedan od de~aka.. Mumija је Ьila pokrivena zavojima i oko vrata је imala natpis (sa) . 1 might not рау my contriЬution this week. . . who 97th LESSON . Pitam se ~ta taj natpis znati ..? . .. n~kt blm 'ouv~. - 'wAnd~. ko Се moCi da REIE. То knock ovвr: prevrnuti. (2) Po§to za mumiju (оЫеnо} ne znamo koga је pola. .5. Ы: si: .three hundred and eixty 359 360 three hundred and flfty~nine 10 10 Two llttle Ьоуs who were vlsiting the Brltish Museum stopped to look at an Egyptian mummy.1215.e. EXERCISES 1. You should have paid the man straight away. pom?gnemo kad to ne bt bllo Ьeskorisno. pre nego ~to ste poteli da ut:ite engleski . pre n. Our phone was Ьroken and we couldn't recelve any calls.5.zar ne?). its nek. Каd Ы se ona drukбije frizirala (u~inila svoju kosu) mogla Ы lepo da izgleda. То mora da је broj automoblla koji ga је pregazio- odgovorio је njegov prijatelj.. . dode? lfwe а party . 'raund - 13.4. Flll ln tha mloolng words: 1.. sain . Ove nedelje mo. (1) (one thousand two hundred and fifteen) arouncl its (2) neck.onesvestiti udarcem (odatle је imenica knock-out. 11. (3) то knock: kucati. koju ste sigurno znali . 11.

1: 94. jedine u engleskom jeziku. youraetf. covered with .Ја cu ovo sam uraditi.On se oprao (umio).Upitaj ga sam. Could.rain. Јо§ lalffie је sa imenicama.self u jednini (htmsetf. Mustanything . 96. br.Posluzite se (reteno vecem broju ljudi). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-eighth (98th) Lesson Revlslon вnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset osma lekclja oursetves.. litno": 1'11 do this myself. Englezi ne kalu . themsetves. З i 5. тi itd. 4.telf .had . Nazivamo ih povratnim zamenicama. Treba se samo setiti da umesto nde zamenice u nominativu (ја. notes 9З. ~yмtf. lekcija. Ponovo protltajte oЬjainjenja: 92. br. 95.. The Ьottle was dust and coЬwebs you .. оп. З. vama". cancelled. 1.service. l:esto moZemo па§ povratni glagol prevesti veC poznatim oЫicima each other ili one вnother. hiт. СеМе imaju znatenje natega . Da li mogli da mi kaiete ~ta znaёi ·'weekly contribution "? me ''weekly contribution'' s. 4. utвkmica је otkszana.Ze.? ZA PONAVLJANJE: 48.? the neck. br.) upotreblmo englesku u akuzativu (те.5.next week. Do you expecf Pete to work? . us itd.4.381 thr8e hundred and aixty--one Ьiste three hundred and aixty-two 362 2. З.means. а ne za uoblCajenu ili 98th LESSON .Oni se nikad ne viOaju. Не/р yoursetves .. Ti me ho6eS iCi". tеЬе" а yourselves "vi.will Ье аЫе to come.З.ViSe volim da mi on ka. . Ask him yourself.. You want me1o go. razlikuju drugo lice jednine od drugog lica mnoZine: yourself "ti. They never see one another .2. herse/f..Mi se pogledasmo.. 1prefer hiт to tell те. the match REtENJA ZADATAКA (nastavak) 1. ZЬOg ki~. Вecause of.): ostalo је lako. br.around.. gave (had).Као ~to ste videli. Moram /i ~to (i~tв) da platim za uslugu? for the 1 рау . ра ih treba samo staviti neposredno iza glagola. FlaAa је Ыlа pokrivena prMinom i imala је patiOinu oko grliCs. sAm.Ove zamenice imaju nastavak . mada takvu ulogu imaju samo u manjem broju glagolskih izraza: Не washed himself. lsta konstrukcija val:i za sve glagole htenja.has Ьееn. . Ti me ho~~ da idem" ili .Ocekuj~ li da Pit radi? 2. Не/р yourself. 1 i З. Otuda one. We tooked at each other. the . Kad se govori о dva ili vi~ lica. . јег one ionako nemaju padeZe.Posluzi(te) se (re~no jednom licu). 2.what. Ti ho~~ da ја idem" nego . itse/f) о -sвlves (selvz) u mnotini: Progrealvnl glegoleka vremena (da se podsetimo) upo· treЫjavaju se za radnju koja је u toku. br.

-б.!>ta ti misliA (kakvo miAijeпje imaA) о mепО He's eating. Не charged те ten pounds.8. -1.4. Prevod. . Nekoliko primera: She's upstairs. ..21 She doesn 't like waiting. .5.Оп је radio сео dan. doesn't she? (Meri piSe romane.Pitam se da li је ona sreCna. Mary writes nove/s. Za zavrSenu proSiu radnju. .Jedno pravilo:. Ali mnogo ~е zпai:enje је . divan. Ја vas Zalim. neCemo upotreblti progresivni oЫik: Не worked а/1 day . /'// Ье finished Ьу tomorrow..6.. zar ne?) i Mary isn 't writing а novel.. LEKCIJA (Revlslon) 6. ona Се se u dodatku zameпiti zameпicom odgovarajueeg roda i broja: John can help you. zar пе?) The children shouldn't go. Mi ga ne podnosimo. . She isn't upstвirs. U proilosti. Не was working when the telephone rang . . Zar ne?. isn·t she? (О па је gore. Prestao sam da puAim prosle пedelje. Опа пе voli da ~eka.Оп jede (sada).4.5. smoking last week.9. pitati se ·.. zar ne?) 5. Mi smo ga (пekada) voleli. u potvrdnoj rei:enici. zar ne?) You won't come.. can't he? (D!оп vam mo:!e pomoci. . koja је vec bila u toku kad se dogodilo пеАtо drugo. should they? (Deca пе Ы trebalo da idu. wi/1 you? (Vi neCete doCi. 1stopped 9Bth LESSON . Otkako sam vas posledпji put video . zar пе?). 1 wonder if she is happy .О ~emu razmiAija$ (u ovom treпutku)? ali Whst do you think of те?.363 three hundrec:l and aixty-thr8e thr88 hundred and aixty-tow 364 опu koja se redovпo poпavlja. Since 1/ast saw you . lzrozt koje treЬI zepomtttl. То wonder: doslovno znai:i "diviti se". question tag (oЫik koji prevodimo пaAim .7. Магу doesn't write novels.ete. Hocu da smesta do. .1. zar пе?) u Pri izЬoru glagola u dodatku obratite ра:!пјu па vec pozпata pravila о grac1eпju odri~пog i upitпog oЫika. zar ne?) rei:enici imenica.7. Ali: Mary is wrШng а novel. . дkо је glвvnoj 7. 1 want you to come straight sway .. 1feel sоггу tor you. zar ne?). . makar i dugotrajnu. is she? (Meri ne piSe roman.8. Whst аге you thinking aЬcuf? . . ZA PONAVLJANJE: 49.Оп је radio kad је telefon zazvonio. does she? (Meri пе piAe romane. Оо sutra Cu Ыti gotov. isn't she? (Meri {sada] piie roma(l..9. ali Не eats in а restaurantОп se hrani u restoranu.З. zar ne?). progresivni oЫik oznai:ava radnju koja је trajala. won't you? (Vi Cete doCi. .. Оп mi је naplatio deset funt1. Zato imamo npr. odakle pridev wonderful.З. We сап 't Ьеаг him. We used to like him. 4.2. is she? (Ona nije gore. zar пе?") Ысе odri~aп i obrnuto. zar ne?) Уои wi/1 come. .

You must have two pence reвdy.o broj u imeniku.. Morate imati spremna dva penija. ri'kwaia... rait . we can look it up (4) (N. - 1: ri'm. gurnete (vaS) novCiC u prorez i razgovarate. А strange саг: ~udna. you push your coin into the slot and talk. The operator repliel immediately: Emergenci. ~~1ta . PRONUNCIATION i'ma:d~an~i.mbjal:ms ..6.3. dai'rektari. (3) А foreigneг: stranac. PleaserefТflndme topo$ttheletter.aindz ·. Da li Ыste mogli da mi pokai:ete kako da upotreЫm telefon? Naravno. i Englez potvrduje da је to dobro u~inio.. toun.5. U englвskom se telefonski brojevi obl~no "sri~u" cifru ро cifru. . Have you got your number? 11 not. Za~to? -Јег ako se javi neka opasnost (hitan sluCaj) i treba ti policija ili kola hitne pomoCi ili vatrogasci (vatrogasna brigada). tudinac: А foгeign саг: strana kola. Tako (ispravno). -:. Why? . podseti me da pismo odnesem na poltu.. ~a'l. ju::t ба foun. ! 4 5 - The ninety-ninth lesson remlnds (1) me ol the pollce. f. l'm а loreigner (3). naprosto okrenes 999.. ја sam stranac.. 7 8 9 10 11 12 OВJASNJENJA (1) То remind: podsetiti. imeniku i sl. gospodine.1) in the directory. Could you show· me how to use the phone? 01 course.365 three hundred and eixty-five thr88 hundred and eixty-alx 366 Ninety-ninth (99th) Lesson Emergency . pozvati (telefonski broj). (5) 0\IO "right" zna~i odobra\lanje: stranac је naAa.Bec~~use. то dial: okrenuti.. 'e.. 6 - 6 7 8 9 1О 11 12 Excuse me. lmate li (vas) broj? Ako (ga) nemate.9.wшa . okrenete (va5) broj i Cllkate dok (ne) zazvoni. Next.4.Ovo me podseCa na London. . А stranger: nepoznata оsоЬа. Telefonistkinja odmah odgovara: Hitna pomoc. you simply dlal (2) nine-nine-nine.i:s . Sada prvo podignete slusalicu i cekate signal (ton). When the person вnswers. Now first. (2) А diвl: brojtanik. Тhis reminds rne of ~ondon . Right (5). faia bri'aeid. il there is an emergency and you need the pollce or an вmbuiance or the lire-brigвde.. Which service do you require? 1 2 З 4 5 - Devedeset deveta lekcija me podseCa na policiju.Zemo ga potrэ1:iti u imeniku. you dial your number and wait untll it rings•.Molim te. Kada (trai:ena) osoba odgovori. sir.. neobl~na (ili nepoznata) kola...... 1 mJ:diatll.. mo. sa:vis . to look fог: traZ:iti: to look up: potraZ:iti u reeniku. 99th LESSON . 8. Која vam је sluzba potrebna (koju sluzbu zahtevate)? lzvnite... (4) То look at: gledati. ' 12 З Devedeset deveta lekclja Hltan olueej . ri'si:va . da1al · ·. .. you lift the recelver and wait lor the tone. latim (sledete).

molim vas. pen .lght 368 13 14 15 t:~:k.. has Ьееn using. Da li Ыste mogl1 da m1 pokatete kako da ga (је) upotrebljavam? 1. . the . pens 'redi. 1 see•.14.4. vrlo ste ljubazni. . Nema na {:emu. 3. Could you show me how to use it? 5. lzvinite.. Dlal your numЬer and wait for the tone. mo!emo pitati nekoga.same. Okrenite(svoj) broj . Da.. lmate li adresu? Ako ne. .. Do videnja. вli sвm тогво da upotrвЬim noZ. 5. 1.. wecan you you my wallet? RE$ENJA ZADATAКA 2. Goodbye. . ril)z.З. You see•? lt's not at all complicated.367 ttvee hunc:lred and 8ixty-8even thr. l'm а foreigner. vidim. atmost ten ZA PONAVLJANJE: 50. . 13 14 15 - Vidite? Uop§te nije komplikovano.4. Mo!eS li se setiti gde si stavio тој novUnik? the address? .2.remind him of. needed . . Not at all. sl:~t . Flll ln the mlulng worda: 1. Gurnite (svoj) novtit u prorez i govor1te.. 11.5.2. Yes. а screwdriver. -З. -. 10. . nekst . Hvala vam. pu§ .. you're very kind. LEKCIJA 99th LESSON . ја sam stranac. Can.. Don 't forget to practise the irregular verЬs. lzgleda da ga lt ја podseCam па njegovog unuka.. This photograph remlnda me of my home town. Не уеагs.rememЬer where.3.had to use. Оп veC skoro deset godina upotreЫjava isto рего. Tre/Jtю т/је htcigвr. seems.4. kaind. 12. Thank you.5... Ova fotografija me podse6a na moj rodni grad. eekajte signal. Have you got (do you have) lf not ask someone (someЬody). but 1 а 4. Please ехсuи me.for. - EXERCISES 1.2. Push your coin lnto the slot and speak.hundred and sixty. bin . that 1 his gгandson....knife.put.

.v" 370 Hundredth (100th) Lesson 1 This is our hundredth lesson.. that would Ье too perfect..lt . (2) Matter mo!e da znafi i "stvar... becausa nobody speaks' his own language perfectly. 'kлmf. svakodnevnog ponavljanja - 5 7 8 Neko је jednom rekao da је engleski kao Maunt Everest: јег pristup је lak. to climb as high as you want.. ali se each viAe upotreЫjava u distributivnom znatenju (srpskohrvatsko "ро"). 4 4 5 6 Ucenje stranog jezika је pitanje strpljenja.n~t./t's а matter of time.3. dok se ne oseCate 6 9 7 8 9 10 udobno... Stota tekclja Ovo је na~a stota lekcija. maunt ev. rep:~t1!..ntl) :~. regular dally repetltion .6. redovnim vefbanjem. lf you have spent' an average of half an hour. Љrш . -. .7. 'в:yridf 3V ha:f~n 'au~ ~i'vi~~n.I06 .. .'/1).. vi ne znate napamet svaku ret i svaki izraz koji smo videli: to Ьi bllo suvi~e savrSeno.n .8. Mi mislimo da је to netatno.368 three hundred and •ixty-nine ttv. ~· :u. ~~v1. w. on each of the preceding ones. to ~ini ukupno skoro 50 ~asova. uklju~ujuti i ponavljanje. 10 But Ье careful! ln order (З) not to fall'. morate vetbati (onoliko eesto koliko је mogucno). Morate pokuSati.l_.) 1OOth LESSON ..Onim ljudima sam platio (svakom) ро deset funti. klaim l!CIZ hai . Ali pazite! Da ne biste pali..9.kt. па svaku od prethodnih (lekcija). Ьа1 ha:t ...and optimism. l!CikSCS . revlsion included.Za svaku lekciju potrebno је ро pola sata. ali vrh је nemogute dostiti. redovnog i optimizma. .. it makes' а total of nearly fllty hours. untll you feel' comfortaЫe. ·~лndr. pe•§~ns .5. '. ~to te~ce ОВЈАЙNЈЕNЈА -(1) Every i each znate priЫiZno isto. We think' this is wrong. 1 paid those men ten pounds each .. you do not know' Ьу heart every word and every (1) expression we have seen'. hundred and иvent.. Learning' а foreign language is а matter (2) of patience.ЬI.2.. Each tesson takes hвlf an hour. .mizm. r.t. Ako ste u proseku utro~ili ро 2 З pola sata.4. You must try. . (3) /n order to: da Ьi..:k. l. 'p~:f.. da se popnete onoliko visoko koliko Zelite. pri'si:dirз .pt. pitanje".. jer niko ne govori (ni) sopstveni jezik savrЋeno. PRONUNCIAТION 1.То је р itanje vremena. you must practise as often as possiЫe.in'klu:c!id. fn order not to: da ne Ьi. t?u~.siJ . Аге you pleased with the result of your work? Obviously. Somebody once said that English was like Mount Everest: because access is easy. 2 з Jeste li zadovoljni rezultatom svog rada? Razume se (ofigledno). Ьу ragular practice... Тоо many cooks spoil the broth (br:~e): previ§e kuvara pokvari torbu (naAe: gde је mnogo ЬаЬlса . sлm11.. but the summit is impossiЫe to reach... .

Morai radrti da Ы zarad'ivao novac. 1.2 NoЬody here speeks Chjnetle. You cennot learn all the vocobulary Ьу heart. 'mauntin. 13 ZJ.' Ьu\1 5. must . before long..14. Ne motete сео retnik nautiti napamet. uskoro (pre dugo). 5. pomalo svakog dana. Ве cereful not to fall. and learn' them again and forget' them once more.some every. Vrlo sam zadovoljan radom mog sina. .fluently. But remember: in order to stay оп the mountain. 'proщ~res. . . 1. . 'kt~f~l. . Sedite na divan. treьa vam svakodnevna vefba. дli zapamtite: da blste ostali na planini.. .3. might Ье wrong . hundr8cl and мwmty-two 372 11 12 13 14 You will learn• new words and expressions and forget' them. LEKCIJA 1OOth LESSON . iks'prebnz. 3.4. . The hвrdest and most tedious part of your work is done'.З. titajte 4. . You Ье very in fall. read day 2 Jedite koliko god hoCete: ima Eat јоА. EXERCISES 1.. you want. Until. Niko oYde ne govori kineski. You must work in order to earn money.. ali ја ne verujem (ne mislim tako).. AEIENJA ZADATAКA you speak English .4. as much as. dлn.5. Ook (ne) budete mogli da govorite tetno engleski.13. Mogute је da Не so. That wall js very hjgh. - 10. govorj6ete t~no..11.don't think.. Љ:l .371 tћr8e hundred and 8eventy-one . Flll ln the ml11ing wordo: 1.can. 'ti:dias .2.order not to. Uporedjte (ono) ~to znate sada sa (onim) ~to ste znali pre tri meseca. 11 12 13 14 Naufi6ete nove refi i izraze i zaЬoravi6ete ih. Compвre what you know now with what you knew' three months ago. Morate Ьiti vrto pailjivi da ne biste pali. 'i)(~n. . Sjt down on the oofa. But you аге making' progress. Najtefj ј najdosadnjjj deo va~g posla је urac!en.there is more.2. Pazi da ne padnet. . 1 am very оп my gr§i. you will speak' fluentiy.3.11. you need dвily prвctice.. Are you comfortaЫe? . Тај zid је vrlo visok. k~m'pt:. Дlј vj napredujete (pravjte napredak). . in 'i):da •. i nau~j6ete jh ponovo ј zaЬOravj6ete jh јо~ jednom. PONAVLJANJE: 51. pleased with son's work. Је li vam udobno?. .5.4. .careful .. .

ВerЬerin: - Conllrmed Ьachelor (1).7. 6 7 - Llsten.Belleve me. Oh.No. :1'nлб:1 . "wum:Jn . 's~:n-iz OIIJA$NJENJA (1) Videli smo veC pridev single u zna~nru . 'kлst:Jm:J . ја znam drugu koja vredi najmanje 50 penija! 8 8 9 1О - Direktor jedne velike firme kritikovao је jednog slufbenika zbog njegove nesposobnosti (neefikasnosti). k:Jn'f:J:md 'bzt:JI:J. 'prom:Js ...Verujte mi. u celom svom fivotu.. 'Ьа:Ь:Ј . а spinster ('spinsta) usedelica.. Ьesno 10 - ga је PRONUNCIATION 1. BarЬer: Have 1 shaved you before. 101 st LESSON . ~eivd. Jeste li vi direktor ovog preduzeea? pitao direktor. dacu ti 1О penija. if you promiss never to say that rude word agaln. . The employee was so annoyed that he started crlticising the way in which the company was run• (2). w:... 1 will give• you ten pence. ... but she refused me. 'li~n .• f:. SMЬenik је Ьiо 8 tako ljut da је pofeo da kritikuje nafm kako se rukovodi preduzeCem. sve su Zene luckaste.6. upravljati. neotenjen. Ьi'li:v .8. 1 got those scars during the war..n empl3'ji: •. Tommy.З. ako оЬесаs da vi8e nikad (opet) ne kafes tu nepristojnu ref. men~t:J •. hou la1f.. бouz ska: · ·. 4 5 4 - Jesam li vas (i) ranije brijao.. бi . ri'fju:zd.. Are you the manager of this company? the manager asked him furiously...:{ . sir? Customer: ..9.4. · 2 3 Zdto se onda niste oienili njome? Zamolio sam је. gospodine? Ne. .373 ttvee hundred and aeventy-three three hundred and нventy·tour 374 Hundred and first (101st) Lesson Some storles 1 2 З Sto prva lekclja Nekollko priCa (vlcevo) Okoreli ne. ali me је odblla..~nsi.!iljke sam doЬio u ratu (za 5 Mu§terija: vreme rata).. all women are sllly. Tomi. sreo sam samo jednu pametnu Zenu. ove o.. neudata· Ввсhе/ог )е netenja. 1 have only met• one intelligent woman in my whole life....:m "kritosaizd :.!enja. .. О.5. 'wim:Jn . Why dldn't you marry her then? 1 asked her. 6 7 - SluAaj. ru:d w:J:d :J"gen. . 1 know• another that is worth at least 'flfty pence! The manager of а large firm criticised an employee for his inefflciency. ~:. . ino'fi... (2) То run (trtati) mote da znaCi i voditi.

З.2. а glass of whisky? - Thank you indeed.w1n. Onda nemojte govoriti kao budala! . 13 14 ~·~id . 'fju:riQSJi. Mnogo vат hvala (zвista). Zar se_ nije pr~tpostavljalo (niste Ji blli pretpostavijeni) da nikad neCete rеё• tu ret 2. Nema па &:ти..10. 5. Moliт vвs. Не speaks English like an Englishman.. . very much .Ne. . • ful. - Not No.12. EXERCISES 1. ne Ыste doЬili. Bio је tako ljut da је poteo da vi~. А pessimist remlnds us that а cup is half empty and an optimist remlnds us that it is half full.at all.. .would .. Не was so engry.4.shouted the manager. 1. '!autid. Then don't talk like а fool' . zahvalite ти zв njegovи ljuЬsznost. Flll ln lhe mllllng worda: 5. How much is your Swiss watch worth? . thank you. isn't worth trying . Bio је kr1tikovan zЬog SVOJe neeflkasn~t•. you lt nol ZA PONAVLJANJE: 52.. - 2. hundred end eeventy-elx 376 11 12 13 14 01 course not .13. LEKCIJA 101 st LESSON .rekao је slu!Ьenik... ri'maindz . thankfor. .5.2. On govori en91eski kao Englez.said the employee.iat • .nd ee'll8nty-five th.. $ta velite па Qllu viskija?. he 1t8rted ahouting. Please him his kindness. ~o1iko ~redi ~ 1. ha:f. Pesimista ·nas podseca· da је Solja napola prazna а optimista nas podseta da је napola puna. _з. How aЬOut _ 1 don"t want one (any). .375 th. ZaAto тi niste rekli da igra~ Ash? you ? me you played !vajcarski ~vnik? _ з. _ 4. fu:l.4. . 'kлmp~ni... Не was crlticised for his inefflciency. hvala. Wh~ didn"t.. . ·~mist 11 12 - Naravno da nisam . ne iеНт (mjednи).14.5. . REЙENJA ZADATAКA 1. hundred ll..viknuo је direktor. З.. '0ptpm.tellthat _ cheSs. То ne vredi pokuМvati. Weren't you suppo1ed never to say that word? 4.

·dario m<n ·.377 Uvee hundred end aeventy-eeven thr88 hunclred •nd нventy 8lght 378 Hundred and second (102nd) Lesson 1 Sto druga lekdja 1 Na izlazu (izvan) umetni6ke galerije.Mnogo mi se dopala ova izlo!Ьз. Do not forget• to learn from time to time.1 liked that (1) exhibltion very much.mada је izgovor isti.6.. h:):s.·u·stu ·. w~.. The child turned his ьасk and said nothing. 102nd LESSON . you want my wife. At that (1) moment.U tom slu6aju. zar ne? U tom slu6aju. .. it couldn't have been а modern palnting.pitao је. it was oЬvious.rekao је njegov otac .1 . drd1.10. Covek.nastaviti""..Ako moraS da znaS.4.i a. a'get. U tom trenutku u~ao је njegov otac. · · · ·· ' --(1) Каd је rel: о proSiom dogadaju. "ju:stu . Nemojte pomeSati ovu konstrukciju . Man.reci tati! Sin se okrenuo: . his father сате• in. especially the modern palnting of а man on а horse. What's the matter with you? .sa upotreЬom used to + glagot u smistu dugotrajne proSie radnje (94.said his father . to nije.9. . Jedna majka је upravo Ьila izgrdila svog sina i on је роеео da plaee. U slil:nom znal:enju upotreЫjava se i go оп/ То go оп inal:e znal:i .tell• Daddy! The son turned round: .Mi trai:imo nekoga ko је navikao da nareduje ljudima (mu$kercima)..he asked. -(3) То Ье used to (something): blti naviknut na (netto). Ne zaboravite da s vremena na vreme nau6ite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. How do you know· it was а man on а horse? Well. raund .. (2) Uzvik come оп! odgovara naSem "ha)de!".lf you must know•. vama treba (vi zelite) moja Zena. lekcija)...· .~nt - .. waan't it? ln that case.. . 'fа:ба keim. mogla da bude moderna slike. naro6ito moderna slike (koja predstavlja) 6oveke na konju. S. . Hajde' . taild ta·nd 'a:gjamant. mother had just scolded her son and he stsrted crying.. Come on! (2) .7. upravo sam imao svaбu (prepirku) s tvojom Zenom! Poslodavac.. ke•s. а А 2 З - 4 5 - 6 7 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 1З OВJASNJENJA 14 few irregular verbs PRONUNCIATION ~· 6. $ta је to s tobom? .We're looking for someone who is used to (З) ordering men.t ·~l:к'i ~bv1as.ln that case. e~sa'bl!an: . Dete је okrenulo leda i nije reklo ni$ta. upotreЫjava se zamenica that (taj. i'spe!ali .11. 'peinti!J .. onaj).. 2 З - 4 5 - Outslde the art gallery: . Каkо (otkud) znai da је to Ьiо 6ovek na konju? Ра to је Ьilo o6igledno. . . l've just had an argument with your wife! Employer.. skould1d.11 ·.

LEKCIJA photogгapher.8ojim se da sam nazeьao.Not at .he. ne sv•da se t drug1ma).NipoSto. Опв је upravo prestala da govori kad је telefon zazvonio. l've just fln~shed breskfast.he's а. Na radiju sam fuo jednu Mocartovu SlmfOГIIJU -.. but l'm not sure. . 1heard а symphony Ьу Mozart on the radio. Э.f'O Flll ln the mlaslng worda: 1.S.4. &peaking ~~~ REAI!NJA ZADATAКA то је mogeo da Ьude Dejv&d. 1 arr. he was novelist.3. worry .the right. so l'm not hungry..4.2 . photos а Ьооk had 4. Кol1ko је god•na ona imala (prilikom svog) pro§log rodendana? Ustrutavam se (~ vol1~) da pitam.rang.4.anything..5.2. то 380 EXERCISES 1. Mislio sвт da је оп romansfjer. . - Опв man's mtlllf is another man's poiвon: meeo ~nog_ Ь>Уе~ је otrov drugog OOveka (ono tto se jednom svida. was taking. Ne brinite.... How old was she last Ыrthday? 1 don't like to ask. -1 She had the phone 2. Оп је snimao napisao. coukt not have . thought. 1 02nd LESSON .wr•tten. Тhat changed ом tl цм А tiORC..5.when . just finished .з.ат used to .2. ali nlsam siguran . ZA PONAVLJANJE: 53. оп је fotograf. takO da nisarn gladan. What's the matter with you? -l'm afrsld l've got а cold. $ta Је (to) s toЬom'' -. _lt could have Ьееn Dsvid. . ne Ьi moglo {nije moglo) niSta da izmeni..for. UPf11:YO sam zavriio dorOOak.а-.378 thNe hundred and мventy-nine three hundred and eighty 5.З. . Don't driving on 1. .. ја sвm navikвo da vozim desnom straпom. Не (uzimao) fotografije za (jednu) knjigu koju је (bio) 1.

.izmedu tri i ~tiri hiljade. 'ri :diu.. a'd. (2) 1 ispred broja mofe doti odredeni l:.~pts . poznaju hiljade neobl~ nih (neuobl~jenih) reti u jeziku.4 .keJ~a~ . 1OЗrd LESSON . oblatn. '.ч . da su to strane reCi... ра ~to ljudi nisu ni svesni (ne uvic!aju). 'spo~n.1.. tako (da) ~to postoje dve reti da se opi~ ista stvar.381 three hundred and eighty-one t:hNe hundred and eighty-two 382 Hundred and third (103rd) Lesson 1 2 з Sto treta lekdja 1 2 З An Englishman uses an average of one thousand words in his epoken vocabulary. His reading vocabulary is much larger Ьetween three and four thousand. Engleski takode v~o lako "usvaja" reti.. so there are otten two words to deiCI'IЬe the same thing.. -:.z\z .1..1 f1ft1 ра sent \etan wa:d' .. kam'pouzd ~v r11.. English also "adopll" words very aasily. ju:z. бi 'iugШ . know• the (2) thousands of unusual words in the language. _ 7. .... ali mnoge od ovih reti se ne upotreЫjavaju u svakodnevnom opMenju. Njagov tond reti u ~itanju (Majuci retnik) је mnogo vet:i . svakidaAnji''. so all nationalities feel• at home epaвking English! 4 5 6 7 4 5 8 9 6 7 (Jedan) Englez upotreЫjava u proseku (prosek od) hiljadu reti u svom govornom retniku. 3. dfa:'maenik. When you come• to the end of this course.. but don't worry! only those who do• crossword puzzles. Kad budete doAii do kraja ovog kursa. 'wлri 8. The Engl ish vocabulary is compoaed of roughly 50% (flfty per cant) Latin words and 50% Germanic ones..000 engleskih re~i. 'Љrin. Engleski retnik (lond· reti) је sastavljen od otprilike (gruЬo) 50% latinskih reei ј 50% germanskih. you will Ье аЫе to use aЬout three thousand English words. а everyday u smislu ..6. - (1) Dвily је . (ili) igraju igre s re~ima.ju :ziz ~n 'evr_idf .fl.. ju :zd in 'evridci k~mjun~· . di'skraiЬ. so that otten people do not real ise that they are loreign words. ali ne brinite! samo oni koji rвSavaju (~ine) uk!Ћtene re~i.5. 'wa:dвcimz. . 'rialaiz .._n kada to smisao zahteva: "опв hiljade neoЫl:nih reti koje postoje u jeziku". 'kr<~swa:d 'p11.. б1 end . moci cete da upotreЫjavate oko 3.. but many of these words are not used in everyday (1) communication. (i) tako se sve nacionalnosti lako navikavaju (ose~ju kod kuee) da govore engleski! 8 9 PRONUNCIAТION OВJQNJENJA .svakodnevni" u doslovnom znatenju... or play -rd-games. k.

ali prva је suvile zvaniena (formalna)..5. .З. will you7 4. these languages. molim te dodi da mi pomognel.3. When have finished . 5. so 1 can tell' my wife' 10. .please. DistriЬutjon of wealth js an jmportant part of Socjalist ideology.383 three hundrecl end eighty three ttv- hundrl8d and eighty·four 384 10 11 12 - tell' me frankly what is wгong with me: not in Latin ог Gгeek.9.. hodete li7 .. you аге а drunkaгd and а glutton. . are in EXERCISES 1. ОsоЬа Тhе od koje је оп pozajmio taj sako traii gs natrsg. There arewhlch (that) . da mogu da katem svojoj tenj! . he . nego jednostavnim.3. . . . Тhеге is nothing wrong with you. . On је navikao da pozajmljuje od mene. vet napiUo svoju knjlgu? . . . recjte mj jskreno od a.4. cotder than . 1? 11 12 - Doktore..5.Ьoth. з. Recite ти da udв. а ја ga puAtam. . . it Ьасk. s:lлtan.ga Ьolujem ($ta пјје dobro sa mnom): ne па latjnskom jli grlkom. Raspodeta Ьogatltva је vafan deo socljaltstieke ideologije. 1. We"ve already seen that play. 'drлnkad .. . plain woгds.on . 11. pen. LEKCIJA 103rd LESSON .2. but in almple.2. RE$ENJA ZADATAКA Је 11 on • .2. . ali ljudi sи mimiji. Nj od a. . . ОЬе ideje su zanlmljive. .5. Кsd ЬudtJI ztlvrlio taj posao. from whom ЬorГO'tYed . Oh! Dobro. . but the lin. . . . .4. . Oh! Well. say it in Latin and Gгeek. England is . Both jdeas are lnterestjng. .wanta. to .t one js too formal. . 2. 'freokli . that јоЬ. Doctoг..-. llaly.4. /та mnogo rвti kојв sи iste и оЬа оvв jezika. . . recjte (mi) to na latjnskom ј grlkom.people calmer. )'OU те. . Tell him . Has he wrttten hjs Ьооk yet? . komad. . and 1 let him. . Engleskв је hladnija nego ltalija.and .. but the are Flll ln th8 mlнlng worde: 1. obl~nim retima.. come help 1. . Vet smo videli ta. nda'~latiz. . . that jacl<et ZA PONAVLJANJE: 54.come in.. plcin. rao . . many words . .the same .ga ne Ьolujete: уј ste рјјапјса ј protdrljjvac. Не is used to Ьorrowjng from me.

386 Hundred and fourth (104th) Lesson Aphorleme 1 Sto eetvrta lekclja Afortzml Nemojte kritikovati druAtvo: to ~ine samo oni koji ne mogu da ucSu u njega (u visoko druAtvo). V. w~ tait lu :z. oЬietln. Jedini nacin da se (~ovek) ponaA& prema feni је da јој se udvara ako је lepa. you аге ugly - but tomorrow 1 will 10 11 11 !t:s not that money makes everything good.6. stvar је u tome §to nemanje novca (nimalo novca) sve l:ini rc:Javim. ali ја viAe volim da stanujem (zivim) ovde.. Man. то Ье in а tight рlасв: Ьiti u §kripcu. jednootavon. but 1 prefer to live here.. danas је doblo . NajЬolji nat:in da zaЬoravite svoje nevoiJe Jeste da 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Don't crlticise soclety: only those who can't get' into it do' that. ~ 1:. Mu§karac. The only way to get rid of а temptвtion is to yleld to it. An ex-President. а nekoj drugoj ako је (ona) rufna (neugledna). ЬОz §ara (а stripвd /ie: prugosta kravota). Jedini na~in da se (~ovek) oslobodi iskuoonja jeste da mu popusti. and to eomeone else if she is plain (З). Jedan Ьiwi predsednik. but it can buy• you а Ьetter class of enemy.njen outor је Oskor Vojld PRONUNCIATION 'eГ]rizmz ." 2 З 4 nosite tesne cipele. An enthusiastic young priest: "What а Ьeвutiful moon! And it's in my pвrish!" Money cannot buy• you friends. tcmp'teibn .. ·. en 6u. (3) Plsin: rovon.. А plsin tie је jodnoЬojna kravota. per•~. _ 1. То је lepo mesto za obllazak (posecivanje). to а woman who accueecf him of Ьeing drunk: Ье воЬеr. you can hang• (4) youreelf later. tl s that no money makes' everything Ьаd. _ S. . feni koja ga је optufila da је pijan: "Gospot1o. ji:ld. a'kju:zd izraz to mвke lovв zna61o је . . neuglodno feno.4. kla:s :~v 'enami.. 6i 'ounli ." . 'trлЬiz . 5 6 7 8 9 Jedan oduoovljeni mladi sveAtenik: .OO zdravlje је na prvom mestu (dolazi prvo). . (2) U vreme kad је naplsana ova reCвnica.1. vi ste rul:ni -а ја Cu sutra blti trezan.. The only way to Ьеhвvе to а woman is to make' love to (2) her if she is Ьeautiful.. mofete se oьesiti (i) kasnije.udvarati se".." Nije (stvar u tome) da novac sve ~ini dobrim. .. re-vlsiting the White House: "lt's а nice place to vlsit. . А plsin woman је obl~na. . То Ье #ght with money: blti cicija (samo to Ье tight znal:i . ck~ ." The Ьest way to forget' your trouЫes is to wear' tight (1) shoes. Ыti pripit. ponovo posecujuci Belu kucu: ... al i vam mofe kupiti Ьolju vrstu (klasu) neprijatelja. naljoskati se"). ne rufno (ugty) oli ni lepo. OВJAANJENJA (1) Тight: tesan. Kakav divan mesec! 1 to (је) u mojoj parohiji!" Novac vam ne mofe kupitl prijatelje.zr~JtLk JAIJ prL:st . Your health comes• first.P~C~?nt rt ~~z~t113 &о W~1t. znoCвnje 104th LESSON . "Mвdam.vodlti ljuЬOv".. 'krit~~z s?'sai~ti.385 three hundred and eighty-tlve ttwee hundred and eighty-elx.

. His houee . fu:l .387 three hundred and eighty-aeven three hundred and eighty-elght 388 12 А fool is aomeone who walks lnto his friend's antlque shop and shouts: "What's пеw?" 12 BudaJa је neko ko u<1e (uieta) u antikvarnicu svoga prijatelja i viee: . She to а special ist.didn't go. Не won't Ье here tomorrow. 1 was ZA PONAVLJANJE: 55. but they too 5. see . OВJAiii. ati um 6uo za njih. . On sutra ne6e Ыtl ovde.much. but .he would .. h~Q. in а ьank. was happening. . hung. ali oni suvile napla&Jju.. ..4. дt оп radi и Ьanci. 'soul>a. оп morв da је vвoma Ьogat.8. Ona Ы htela da se pregleda kod (da vkii) Sf)ecijalistв. Have you read what he has wrltten? . l've never actually read his Ьooks but l've heard of them. the screen.what . Flll ln the mlulng worde: 1. plcin. 'ла:Н . .. LEKCIJA 104th LESSON . would like . trlp . З. . . . Ьiо sвт prвdslвko od 1. that's 61tao njegove knjlge. . • castte. drлQk. Nisam ekrвna.. acn'ti:k. -З. .must Ье. lde па slu!Ьeno putovanje. Ве cereful' that gun is loaded. .IENJA (nastavak) (4) Ovaj glagol ima nepravilnu pгomenu (to hang...okaeiti" (neku stvar). bl'hciv .too tar from.why . . he's going оп а Ьusiness trip. .2. . looks llke . mogвo da vidim JIJ1 sв dogsda. - 10. .3. .. . То putovanje Ы bllo suvile naporno. a/i Ы volвo da (to) promвni. 2. Jeete 11 protitali tta је оп napisao? - like . .. ~ta ima novo?" . . . . .charge .5. couldn't . he very rich.4. present.. Ја zapravo nikact" nisam That would too exhausting.5.. he . RUENJA ZADATAКA 1. Trenutno. We were charged thlrty pence for а cup of tea! . Njegovв kиСа iZglвda kao zamak. . hc16 . . hung) kad znati .. иtо nismo ot&i.. ZЛIIOenju . is working .5. Naplatlll au narn (blli amo napt86eni) 30 penlja za Aoljicu &lja! .haw Ьееn .see . а pravilnu (hangsd..2.. 12. - 11. Pazi(te)! ta puAka је we 4. napunjena. 2. . hanged) u EXERCISES 1.to change.4. . oЬosrti" (eovet<a).3.

4. То look џр: (po)trUiti u kпjizi. gnevan" а ano prvo tako<Je motemo prevesti "ljut".dosadna mi је. То look attвr: tuvati. - 3. Оп је ta IIOinio da Ы zaradio (поvса). Ј to. Амоуеd te Ыаiе ad angry. А mother hвd just scoldвd hег son and he stJJrted crying .Radujem se Ato 6u vas videti. Prevod. zapamtltl.Videli smo vel: (poseЬno na primeru glagola get) da smisao glagola mote da se menja zavisno od priloga ili predloga koji mu sledi. kaja se danas oseЬt kao роsеЬвп gramatitki oblik. то annoy је "nervirati. То је pitaпje vremena. . Нв's just had Ьrвakfast. Не looktкl вt the painting. Prevodimo је оЬiЬ'ю na§im trajnim glagolom u proilosti: 1 used to like swвets when Ј was а child . /'т looking forward to sввing you.Naravno da nisam.Odlazili sma па selo jednom nedeljno. Не kote treЬ8 of time. 1. Okrenite ovaj (telefonski) braj. . Ponovo ptOtlla)le olljoinjonla: lekcija 100. gnjaviti" а to ЬОrе.dosadivati" ili "biti dosadaп". З.avo је dosadan film. Uмd ali 1 thought you KNEW him (Mislio sam da ga zna§). Не wвs taking photos fог в tюok he had written . аге you? Of course гюt. Prema istom pravilu. hundted and eighty-nlne ttvee hundred and ninety 390 Hundred and fifth (105th) Lesson REVISION AND NOTES Sto peta lekdja Znamo vet da ako је glagol glavne retenice u pro§lom vremenu.7.1. tako da look up mo!e zпatiti i "pogledati navile".- lmeпica иsв (upotreЬВ) izgovara se ju:s. ali vi§e u smislu "iznerviran" Ш "neraspoloteп". Оп treпutno radi u Landanu ZA PONAVLJANJE: 56."pogledati napolje" i slitno. . Ј ат ЬОгвd..389 th..Ovi ljudi su пavikli da to izgovaramo 'ju:stu. Evo јо§ nekih primera. . . look out.Pazite. То look for: traiiti. Mislili smo da је doAio prolete. .. glagol to !'т аге use (upotreьtjavati) ju:z. . out. То look out: paziti. . These people hodaju. Уои'ге not Ш..i glagol zavisne rеЬ3пiсе mora prel:i iz sadaAnjeg u protlo vreme (pravilo о slaganju vremena). Ali to se lako vidi iz konteksta. glagol zavisne retenice prel:i Се iz present perfвct-a u pвst pertвct: Ј hati'В think you thought уои НАО sввп seen hiт (Mislim da si ga video). 1. Неlвп is looking after the kids Helen tuva decu (Ьrine se о deci}. P11t Perfec:t (davnopro§lo vreme) gradi se od oЫika hвd i participa. LEKCIJA (Revlalon) 105th LESSON . ali him (MisiiO sam da si ga video). 8. Wв're looking for а пеw typist. stJJirs аге wet. 5. 1 think you know hiт (MisHm da ga zna!).2.6. 6.Navikao sam na ava walking. br.5. Oial this питЬвг. br. ali spoj usвd this саг . 1 i З. Look. delimitno У8С poznatih: То look at: gledati. Не's woгking in London at present. Gl1gol 1 dod1clmв (phrasal verЬs).Majka је upravo (blla) izgrdila siпa i оп је poteo da plate.rd to: otekivati s nestrpljeпjem. Nisi valjda Ьolestaп? . .Tralimo novu daktilografkinju. . Look this word up in the dictionaryPotraiite ovu ret u rel:niku. We used to go to the country once а week. а azпaeava proйlu radnju pre druge proAie radnje. 1. used to used to 4.З.5. On је upravo dorul:kovao (imaa darufak). lz znafenja "navike" potekla је i upotreЬa used to za gradeпje jedne vrste proA/og vremena. lzrazl mattвг 1. Ovo drugo је "ljut.2. stepenice su mokre.Оп је pogledao sliku. ра је ne treьa me§ati s prethodnom upotreЬOm.7.Voleo sam slatki§e kad sam Ыо dete. this is а ЬOгing fiJт. То look torW.4.Оп је snimao fotografije za knjigu koju је (Ыо) napisao. We thought spгing had соте. 102. lt's а did it in ordвr to ват топву. Napomenimo da prilozi mogu zadrtati i svoje pravo zпatenje. negovati. . kola.

Blagajna (Ьiletarnica) zove se (3) То rush: turiti. rвzervisati". Zastao је i podigao po~tu sa otiraea.1.Apicevi" (u saoЬr&Cвju) zovu se thв rush tюurs. morati"." А u drugom: "Morate rano rezervisati da blste izьegli gui:vu." 6 And. in another one: "You must Ьооk early to avold the rush" (З). Poslati po§tom: to post ili to mвil. Moram da zavrйim ovaj clanak koji pi~m. lmu li sve ~to ti treьa? . Na isti nal:in.2). having flnished his article. TreЬ&Io је da odlucimo јо~ pre (mnogo) meseci. (2) PoSto se rezervacije upisuju u knjigu (Ьооk).6. Poitanski ured: post office. ра ako h~ nuto da uradi~. moZe ga zameniti u znal:enju . .7. а onda oMia da skuva (napravi) ~lju саја. you should do it properly. prethodnu lekciju.. lua ad va:ns. down8talra. Sici cu odmah (za minut).Da. - Cete ih sresti и sJedeCim 106\h LESSON av а CIПIIJ •.1) declcle where to go for our holidays. 1).(5) PoAta (primljene poliljke): post ili mвil. Dejvid. David. ubrzati.. Nвkв vвs novв reti ne oЬeshrвbre: ponovo lekcijвmв. zavrйiwi svoj clanak.n. (Genвrвl Post Offics). сате• 2 6 7 8 9 10 11 10 11 OВJAiNJENJA .Have you got everything you need? .imati''. 7 Joan was very angry Ьесаuм it was already the mlddle of June and they had done nothing. hvala. it is necessary to Ьооk (2) well in advance. _ 8.uzeti kartu" (danas i mi govorimo о Ьukingu i Ьиkirвnju!).. thanks.• n~r1 ••• 5.(1) Znamo da hsvegotzamenjuje oЬiOOohвve u znatenju . di'~aidid 11. she thought'. NaA . l've got to flnish (1) this article l'm wrlting'. pomislila је. .1лn8s ~·~ou. 8 9 Well. pikt лр ~ bro'~u~ end rcd . PIIONUNCIATION di'sir:~··-:.. si~o је dole." D!oun је blla jako ljuta. 'prap~li . Е. We should have declcled months ago (N. ЬOOking-office.. i ubrzo Cete se nвviCi пв njih. d!u. u spoju sa to.thr88 hundred and 391 three hundred and ninety-one ninety~two 392 Hundred and slxth (106th) Le11on We mu8t make 1 а Sto iesta \ekclja Mor•mo do11811 (naciniti) odluku 1 2 З 4 5 Moramo odluciti kuda da idemo za godi~nji odmor. jer је vec Ьila sredina juna а oni nisu ni~ta (Ьili) uradili.РТТ" u Engleskoj se zove G. Razgledala је gomilu prospekata.. if you're going to do aomething. dakle /'ve got to =1 hвve to = 1 must. Не stopped and picked up the post (5) from the mat. decialon We must (N.Da blste Ьili sigurni da eete !Joblli mesto. rл!. D!oun је podigla jedan prospekt i procitala: . She looked through (4) the pile of brochurea and then went to make' а cup of tea. treba to da uradi~ propisno (kako treЬ&)..P. glagol od istog korena doblo је znal:enje .. br. 5 Joan picked up а brochure and read': "То Ье sure of oЬIIIIning а place.O. З 1'11 Ье down in а mlnute. the rush: turЬa. Na§i .. 4 .Yes. . (4) То look through: pregledati. . potrebno је da rezerviSete znatno ranije (dobro unapred). gutva. prelistati (v.

. 1. in advance in REIENJA ZADATAКA trвЬа? 2. . l've got an You waiting. lzalao је tlho zatvaraju61 v~. .4. go.4..13. .need. 10 Morвm d8 idem. Oh. . We've got more than we need.? nвgo ~to Ьefore 1. .ahouted Joan and went out alamming the door.asks. he me V. Make' the tea. . Могат everything you zav~im . 1 I'YS got .viknula је D!oun i izdla zalupiwi vreta.3. јо6 (viie) proapekata.2. You might have а touch of flu... got to novel . lmste li s.avoid. Stsnite! lmвm vilв лвgо Ato mi trsЬв.2. . EXERCISES 1. ne budi ljuta. LEKCIJA 106th LESSON . . . with the . s.-s Ato vam Have you З.. .5. Skuvaj ga sam! . . <?na Је pokuiavala da izЬegne prepirku. gledaj. imвm zвkвrвn proglвd kod lвloml• .4. stik i)V 'daiмmait - 16. . lukt 6ru: ба pail. . .. l've finish this it. she ahouted. . still more brochurea. Mo!ei (smel) da ga poajm1i ali ne mo!ei da ga zadrf:lt.doctor. David scratched his head: "But what did 1 do?" tu rnu:v. . Joan was furious: "Уоџ need а stick of dynamite to move you!". Skuvaj ~ј. . . Ama hajde. . 4. muet Ьооk .. . . Make' it yourнlf! . PONAVLJANJE: 57.5.5.more than 1 need. О.3. .З.for..9. She was trying to avold an ergument.2. don't Ье angry.. Мога se rвarvisв# unвprвd d8 Ы se izЬeglo /Jekanje. got . muetappointrnent. Тrеь. skrat:et.. . . . . come on. viknula је.11. · · · · · · Flll ln lhe mlulng worda: 1.order . . lmamo viie nago tto nam treьa. 'fju:ri:м .. Не went out dosing the door quletly. hundred and ninety-three uw12 13 14 15 16 hunclr8d and ninМy-tour 384 12 - 13 14 15 - 16 Oh look. . ds ovaj romвn pre mi ga оп zatraii.393 th. Dejvid se poeet&o ро glavi: "(Aii) $18 sam ucinio?" !i: &:t. 'si8Пlil].. .. We should have Ьought it when we had the monay. poust . . D!oun је Ьila Ьesna: "Tebl treьa $ipka (ttap) dinamita da te pokrena!". 15.Јо је da to kupimo kad smo imali novca. You may Ьorrow it but you can't keep it. Mogu6e је da imal mali grip. rnet. Stop.

nauёnih struёnjaka. .. kao (sto је) knjitevnost. Тhеге is а law which states: "Woгk expanda so as (З) to fill the time avallaЬie tог its completion.... Also. televlsion engineers... Neki ljudi rade tako §to govore drugima §ta da ёine." Sometimes. Cak i astronauti. scientlfic expens.. On viie ne radi ovde . spel~]aLz. 'in· herв)...ts ..5. 'sAЬd!ekt laik 'lit~~.tako da". tak~e..Не doesn 't work here any тоге (Не по longer works 1. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem. like llteгatuгe. di'spait..eziku. 1:va~ ~stran.. . Osim toga (takode). svih vrsta struёnjaka...4.. not . seif 'stAdiiu . Students аге no longeг (1) sate studying (2) а geneгal suЬject.'eksp~:ts.'' Ponekada је to sluёaj u modernoj industriji. ti:fs . - 1.da Ы"..3.. - 6. da Ы blli sigumi (da Св doblti) posao.. k~m'pju:t~ . they must specialise... hundrecl and ninety-five three hundred and ninety·81x 396 Hundred and seventh (107th) Lesson Тоо Sto sedma lekclja Prevlн many exper18 etrutnjaka 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Deeplte the fact that theгe аге many mоге јоЬs toclay than twenty уеагs ago: computeг opeгators. alrtine pllots. Anem'pl:>im~nt ri'meinz 'si:rias. 't~lain 'pail~ts . even astгonauts.. (3) Sklop so as to ima sti~no znaeenje kao i in order to. _ . - (2) Obratite pa!nju na razlitit izgovor vokala u student i study. to Ье sure of а јоЬ. unemployment гemalne а нгious ргоЫеm. vazduhoplovni piloti. edJa'keJ~~n~l . saian'tifi. Si>:ts.. lma jedna izreka koja glasi (ide): "Previ$8 poglavica а premalo (nedovoljno) lndijanaca.. moraju da se specijalizuju... - 8. 6i eid! . ljudi ne rade uvek onako efikasno kako Ьi mogli." 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uprkos Cinjenici da danas ima mnogo viSe poslova (zaposlenja) nego pre 20 godina: kompjuterski tehniёari. Some people woгk Ьу telling• others what to do. 107th LESSON .v 1 ре· 1~1~1 zeLI~~· .1 по longer smoke (/ don't smoke апу тоге).. Upotreьljava se prete!no u pisanom . 'cndbni~z 9. :." OВJASNJENJA PRONUNCIAТION . this is the case in modeгn lnduetry.. lma jedan zakon koji kate (tvrdi): "Rad se siri tako da Ьi popunio vreme dostupno (na raspolaganju) za njegovo dovrSenje.:ts. people do not always woгk as efflciently as they could.(1) . all sons of expen. lma prosvetnih struёnjaka.395 th.Ne viie" se We по Jonger ili по тоге.k . any тоге. any longer ili not . Тhеге is а нying which goes: "Тоо many chiefs and not enough lndians.. Mi Zivimo (smo) u vremenu specijalizacije i strutnjaka.. stJ~:d~n. Ја vi§e ne putim . We аге in the age of specialisation and the expen. prema pravilu о negaciji. Studenti vi$8 nisu sigurni (ЬezЬedni) ako studiraju (studirajuci) neki op§ti predmet. Тhеге аге educational expens. televizijski ird:enjeri..

.. iks'pcndz taim . . l've got в јоЬ to do . Не can а "help". 4. avioп је stigao па vreme.-aeven th. 4.14. RE8ENJA ZADATAКA 1. whatever (N.others. Не everything..on time.whatever it is. l0: . . та kвkva Ы/а. hundred and ninety-elght 398 13 14 lt means• that. . is head of team of computer operators.. ~·veii~ЬI 13 14 Т о znaёi da ako imate dva sata da uradite jedan posao. even if you could flnish it eooner..397 three hundred •АС! ninetY. .5. а difference! 2. Оп se GAi&lo (imao svoju kosu sеёепи).. unemployment remalna а нrюus proьtem.5.З. k~m рl1:~~п. Оп se zaпima za sve. narOCito za poslove drugih. Vi imate nвku novost. the .lmam da oЬвvim jedan posao.. posao Св trajati (uzeti) dva sata..3. is interested i n . 'su:n~. --: 1_1. it 5. 1. steits . Не Nezaposlen: а јоЬ/вss (ili unemployвd).. if you have two hours to do а јоЬ (4). .5. molim vas pomozite mi.3. Ovaj posao Се trajati suviAe dugo. EXERCISES 1. has had cut. . kakvв razlikв! не costly. Deoplte thenumЬer of јоЬs avallaьte.(4) ЈоЬ је . . Uprkos magli. This јоЬ will take too long. . to је suviM skupo. Despite . Flll ln 1118 1. . news. .2.2. his hairwhat. Uprkos broju dostupnih zapostenja. the plane arrived 3. no longer afford . Recite mi је.4. . posao·· i u smistu zaposlenja i pojedin&a1og radnog zadatka. ma $ta to bllo... On viAe nije avijati~r: sada (trenutno} је astronaut. Work је rad ili posao uopite.4. Не is no longer an alrline pllot... (tak) iako blste mogli da ga zavriite ranije.11. . please give me а hand.is too. mlнlng worda: dв Оп 68Ьi vilв ne moh dozvoli (dв ште) kuenu рогтюСпiси.З) that is.l'vegotworktodo-lтam posla. OВJAiNJENJA (nastavak) di~пz. especially the affairs of ZA PONAVLJANJE: 58.2.. On је Aef jedne ekipe kompjuterskih tehni~ra. e'fi!~ntli..fog . at present he 1s an ••tronaut. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem.13. You've got some Tell it to me. •. LEKCIJA 107th LESSON . . the јоЬ will take• two hours. Wil'tcv~.

motete blti (umetnitki) stolar. lekciju... to go оп stпke (4) stupiti u §trajk.3. so the armed aervices are also consldered as а career... Као zana~ija.polagat opeka'".10. zlatar. . lzraz professioп se upotreЫjava za PRQNUNCIATION 1. tradesmвп) је trgovac. zatim su tu (sloЬodne) profesije: nastavnik. ~asovnitar ili maAinobravar. slutьa u vojsci (orutane slutЬe) takoc!e smatra kao karijera. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hajde da pogledamo neka od zanimanja (koja su) danas dostupna ljudima: kao trgovac. advokat ili Ьerzanski posrednik. trcidzman .4.9.~kja'pei§anz a"vcilaЫ. 105. (З) lzvadeno od glagola to striks-: udariti: (Nd oЫik Atrsjk doAao је preko nemaCkog.5. . treid 'ju:- (2) Doslovno . such (N. Sindikati. (hiljadu devetsto Ae. lma mnogo proЫema danas u •ndusl"l" Atrajkov• su testi i testo ozblljni. "militri . .~: 'brouka.. ne slatu se uvek s poslodavcima. Postoje i manuelni radnici. sttiker Atrajkal:. .6. pвkar: .ker. ра se . fuvellr 111 knt•!ar. . 1td. etc.m""':''· piljar. 'kraf:tsman . 'aianmлl]g~ а 'milina а "dj...5) as ьrlcklayers (2). 'fita. "bufa а 'gri:~ousa а 'Ьcika.veAtina.):ja ... There are many proЫems in lndustry today: strikes (З) are frequent and often вerious.1. . 'l. 'meniua\ .399 three hundred and ninety-nine tour hundred 4()0 Hundred and elghth (108th) Lesson ЈоЬ. lekar.. а goldsmith. pra'felanz "ti:fa . а mllliner. 'brik\ciaz..Ьlt1 u Strajku. As а crafllman..1. modlskiПf&.. . a:md . Motete Ьiti gvotc!ar. . Mllitary нrvice was aЬolished in England in Мау 1963 (nineteen slxty-three). br. kao (Ato su) zidari.. You can Ье an lronmonger.u:ala а 'buksela ct"sctar~. do not always agree with the employers. mo1ete Ьiti . а watchmaker or а fhter. 108th LESSON . Zanatlija је craftsmaп (mn.. lawyer or Ьroker. crsftsmвn: od crsft . which look after (4) their memЬers' lnterests.brinuti se о": v.~ina а 'gouldsmi6 а 'wOCmcika . k~n'sidad . а Ь. then there are the professions: teacher. Sto osma \ekclja P08Iovt 1 lnduatrlla 1 and induatry 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Let's look at some of the occupations avallaЫe to paople today.opeka i /о /ву.~lilt.. Vojna slutba је u Engleskoj ukinuta u maju 1963.. koji vode ratuna о interesima svojih 12 ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Trade (tretd) zna6i i "trgovina" i "zanat". There are also manual workers.. . The trade unions. advokat i sl. u znal:enju . you can Ье а jolner. . straiks а: 'fri:k~nl.. . a"b. ka'ria. а greengrocer.) То Ье оп stпke -.. а jeweller or а Ьookseller. as а tradaaman (1) you can Ье а Ьutcher. . od Ьrick. 1. tlanova. .zdeset trete). trвdesmaп (mnol:ina: "sloЬodne profesije" kao Sto su lekar. zanat). 'd!.. doctor.11.polagati.

Such proЫems are known as "industrial relвtions". 1. ОЬВ polititarв su se sloiila. .agreed.30.а career.no longer. 4. would . .4. . . 4.401 four hundred and one four hundred and two 402 13 14 lf coal-miners of rвllwaymen go on strike. 'memЬn.2. . have to study. Mogao ssm d8 budem d8 studirвm.thinklng. ali је тој otac hteo REIENJA ZADA.5. father 3. On 6е Ыti na raspolaganju (dostupan) od 8.Ьееn а joiner. 'koulmainaz ~: 13 14 Ako rudari u rudnicima uglja ili !eleznie&ri stupe u §trajk. .TAКA 1. Postвo Ьih lekвr kad Ьih mogao. бi em'pl~jaz. Da li on prlpada (nekom) sindikatu? Mislim da pripada (mislim tako). Не will Ье avallaЫe from eight thlrty. 'rellweныn.3..2. ZaSto ti nisi и vojsci? - Why you the army? - Military service exists.U spavat:u sobu. it's ZA PONAVLJANJE: 59.1 could. . ~ 11. . could. . the reвultв can Ье very sвrious for the country. . .3. 13. aren't. .mywanted me.never too late. Does he Ьelong to а trade-union? 1 think so. 2. Вoth . Nema viAe mnogo zlatara u ovom delu Londona.5.2.З.. but . - - 14.i n . . l'm alrakll don't agree with you. Takvi proЫemi su poznati kao "industrijski odnosi". . .4. if ьесоmе Flll ln the mlиlng worda: Vojna оьаиив vile ne postoji. Вojim se da se ne sla!em s vama. . nikad nije prekвsno. You start aЬout . a'sri: . LEKCIJA 108th LESSON . Gde si metnuo moj sat? . ni~nz : . rezultati mogu Ыti vrlo ozЫijni ро zemlju. 1.а doctor .5. Where did you put my watch? .. . EXERCISES 1.ln the Ьedroom. (umetniёki) stolвr. 5. ТгеЬвlо Ьi da ~ d8 misliA о karijeri.. should. . in'dлstri~l ri'leibnz. politicians . There are no longer many goklsmiths in this part of London.

We should have Ьought• а пеw frjdge (1) before the prlces went up (2).zaposliti".. (о cenama) skciOiti. ali пekjma је potrebпjjj nego drugjma. upotreЫjava u znatenju . but some need more than others. 14 109th LESSON .7. 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karte su ukjпute u Eпgleskoj posle rata.8. vec jmam vj$e пеgо 6to mj treЬa... Му son the doctor is four and the lawyer is three. ri'vail. 'dakal . Glagol to hire (iznajmiti) takode se.)imant 'be~t .403 four hundred and thr. (2) То go up: popeti se. (4) An етр!оуев: slu!ЬOnik (nametlenik). ba:t . Svakome је роtrеЬап поvас. Potpora za пe:taposleпe је па raspolagaпju (dostupпa) опјmа kojjma је potrebпa. lf the dockers go оп strike. otil:i gore. narol':ito u SAD. we'll have to stay in the ship. Hajde da poпovjmo (pregledamo) пеkе od пјјh. Unemployment Ьenefit is avallaЫe to those who need it. оп emp/OytN: poslodavac. 1 already have more than 1 need. Trebalo је da kupjmo поvј frjtjder pre nego $to su cene skoojle.. Мој Lјепе ј . thank you. No. 'la:ja... . Would you look after the ЬеЬу while 1 go to the shops? ldentity cards were aЬolished in England after the war... Не picked up а penny outllde (З) the Ьank and the manager employed (4) him. moraeemo da ostanemo па (u) brodu.- mo!e Ьitj i predlog ss znatenjem "izvan" ili "pred" (v. лnem'pl.. Мој sјп lekar jma eetjrj godjпe а edvokat trj.2.. to employ: zaposliti. Oulsidв _ (3) PRONUNCIATION 1. Му boss and 1 don't always agree. fridi . prw ret: u 102. four hundred and four 404 Hundred and ninth (109th) Lesson Another look 1 2 з Sto deveta lekclja Drugl pogled 1 U posledпje vreme (пеdаvпо) vjdeli smo mпogo пovjh reej. 1 hate walking past the jeweller's with my girl friend. Everyone needs money.5. Ne. Da ij blste prjpazjij па ЬаЬu dok ја jdem u kupovjпu (ро radпjama)? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We have seen• many пеw words recently. Podjgao је јеdап репј pred baпkom (jzvaп Ьапkе) djrektor mu је dao zaposleпje (zaposljo ga). Ne voljm (mrzjm) da prolazjm pored juveljrske radпje sa olvojom devojkom. frifider. 'praisil.. Let's revl1e some of them. hvala. 681 ј ја по slatemo se uvek. 'ri:santli . OIIJAЙNJENJA (1) Fridge: skratenica od ~ rвfrigвrвtor (ri'fridfereite). heit 'wa:kiQ pa:st & 'd!u:alal. Ako luekj radпjcj stupe u 6trajk.6. lekciji).

. upiseti se" ili . 1 had to get up ••rly: 1 had an appolntment with my 18wyer. . Moramo uskoro da se sporazumemo (slotimo) о reAenju. Gds moram da Where skJвm s виtоЬиsв?.4.more. 5. 10. (6) Оп ponekad znaei "о". sa'lu. pikt .5.at once could not.3. 14• ZA PONAVLJANJE: 60.4.14. 1 think that's mine. . lzvinlte. Опв ne юli r111 izlиi (SIIdll) otksko postsj8 now that she stврв. То agree оп something: slo!iti se о ne6emu (oko neЬ!ga). .Юki radnici su blli u Atrвjku i mi niemo mogli da sidemo s Ьroci$. 13 14 Ako radite u ovoj fabrici. dbin. morate se utlaniti u sindikat...405 four hundred •nd five four hunarea ena ••х 406 13 14 lf you work in this factory.11... LI.3.. Everyone (everytюdy) . Svi su uglss viksli i prodвvsticв nije moglв niltв dв uradi.. The dockers were оп strike and we couldn't get off lhe ship. Would you get me а peper while 1 do the w~hing-up? .:lan. are. agree with you.anything. was shouting do and the salesgirl RUENJA ZADATAКA 1. . sindikatima. ја mislim da је to moje.2. .. going out .Stвnicu posle the bus? The stop тепе.• OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) То join (pridru!iti se) ima u engleskom i zl"l8tenje . There no romantic heroes in literature..is getting. you must join (5) trade union.3. Могао sam rano da uatanem: lmao sam sмtanak sa (svojim) advokatom. Nemв ~ rotn6ntidnih junвka и knjiievnosti. 'fekt:пi .. Flll ln \118 ml881ng -rd8: 1. 1 2. . The train should hava got in half an hour ago. То join the army: oti6i u vojsku. а 'nuenadЬ cm'pl. We've got to agree оп (6) а solution soon.the ide& stupid. .lo da dode (ude u stanlcu) pre pola sata. . З. Ехсuм me.get off . u61aniti se". must . Biste li mi doneli (nа6Щ novine dok ја perem posude? ... hates Ыind.. LEKCIJA 109th LESSON . smatrвm (tu) ideju glupom. ai'dcntati ka:dz. - 13.after me.~id.4. sr. Ne mogu 1 can't dв ss slolim s vвтв. .2.5.5.2. 4.' 1 find . Voz је treЬe. An srticle оп trвde unions: flanak о EXEACISES 1. 1.

'daial . OВJA$NJENJA (1) Umesto Ьicycle ('Ьaisikl) kai:e se popularno Ьike (Ьaik).407 four hundred end seven four hundred end elght 408 Hundred and tenth (110th) Lesson 1 2 3 Sto deseta \ekclja 2 з Thank you very much for all your help.. Dlal this numЬer and ask for Mr Smith's иcretary. Kad Ьih Ьоlје (na)u~io (svoje) lekcije. Trenutno ona radi u Ьolnici.. But you speak' English very well. Smita. . 1 might get one for my Ыrthday. he dldn't say "Hello". . fr•oks. could you help me? l'm lost (2). na:s. D!ord! је protle godine proveo tri meseca na Rivijeri.. .1 should speak' it Ьetter. kam'pleinil). she is а nurse. lмt.5.. At prasent.11.. .Blago D!ord!u (Srecni D!ord!)! Ne isplati se kupovati nov gramofon: mo!da cu ga doblti (doЬiti jedan) za moj rodendan.Trebalo Ьi da ga govorim Ьоlје. Motocikl . 1 was charged twenty francs for а cup of tea in Parls! Ехсuи me. she is working in а hospital. but next month she is changing јоЬs. 'lлki.Lucky George! lt's not worth Ьuying' а пеw record-player.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The person whose motor-Ьike (1) was atolen' last week is complalning.. She is used to looking alter people. .. Okrenite ovaj broj i trafite sekretaricu g. 'hOJSpill . дli vi govorite vrlo dobro engleski.6. 'fl. 11 Oth LESSON .Nema па eemu.. 'riviera .7. . . That couldn't have Ьееn David. motor-Ьicycle Ш motor-Ьikв. . PRONUNCIATION 1.. .. U Parizu su mi naplatili dvadeset franaka (za) jednu tolju ~ја! lzvinite. George spent• three months оп the Rlviera last year.. 'teind!il). nije rekao . ta:d!d . 'Љrin .ie motor-cycle. 'ju:stu . . govorio Ьih (ga) teeno. То nije mogao Ьiti Dejvid. hu:z 'mouta baik wa:z 'stoulan ..u:antli.. ја sam stranac. da li Ьiste mogli da mi pomognete? Zalutao sem. Osoba ~iji је motocikl ukraden protle nedelje se iali. 'mista smi8s 'sekratri. ali iduC:eg meseca menja zaposlenje (zaposlenja). . lf 1 learned' my leasons Ьetter. Not at all. .10.3. 1 would speak' it nuently. ona је Ьolni~arka.8.. l'm а foreigner. Ona је navikla da neguje ljude (da se brine о ljudima). 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mnogo vam hvala za svu vaSu pomoC.Zdravo".

4. .tog оо.3. 1nan"t anre that you knew George." tochange 5. . - Nije ni ona. he - Netther ZA PONAVLJANJE: 61. tsptati li н stati telegram? Mislim da ne. . .for him. . don't know . .5. a'wea . .r11di .. 'nailla. 'reb:d 'pleja ••.4... .5... . Trenutno опа nкfi и tюlnici. fai'ni:z. . .. . 1 h8'18n"t known him for .ry long.5. guide. . how much . .he's а. .all . Nelther of us wants to change јоьа. she wor11. . RERNJA ZADATAКA 2. EXERCISES а пеw record1)18yer. . wa:e 'bajil) .3.is going . Ne poznejem ga narol:tto dugo vremena. Тhat man'a . .ing а hospital. njвgov ро$80 (umвsto njвga). Konji su vrlo jake fivotinje.јоЬs.. .· јоЬ а li\11e wћile is . ne slutiti. Ј Ni ја. zaturiti se. He's /ost: on if3·rzguЫjeo (zalutao). used to .2. оп је vodiC.. Niko od nas (dvoje) ne !eli da promenl zapostenje. 'ha:siz.. Get lostf. hundred 8nd ten 410 13 14 1 ~n·t aware (З) she spoke' Chinne. .do 1. but she FUI ln 1118 ml88lng worda: 1. LEKCIJA 11 Oth LESSON . Horses are very strong animals.is . 8lsgo пјвти! his work 1. . . . .2.ago. she. 1. uvidati. Nelther was 'Ьa:Eklei. .3. .. helping people. -'14.. Не 1 . То ье unawвre: ne znati... Ја ne znsm koliko оп пraduje. She might buy me 4.in . .4. Nisam znao da tl pozna}el Pl:ordfa. lost my .2.earna . . 1. 3.11. 13 14 Nisam Ьiо svestan da ona govori kineski. Ona Ы mogla da mi kupi novi gramofon.408 four hunc:lrec:l •nd nine fo. ls it worth иnding а 181egram? 1 don"t think so. lzpuЬio . . At present .•. ali Се (uskoro) dв promвni zaposlenjв. Оп је navikвo da pomвL8 ljudimв. spouk - (2) То Jose (lu:z): izgublti. То get lost: izgublti se. .Gubl se' (3) То ье awsre: Ьiti svestan. - 13.

An aunt wanted to see• which of her nleces was the most pollte. .Piease miss.. ladies first. Utiteljica. d~ta m1 Је.Deda (deko). .Graпdad.What is wrong with this sentence: 'The horse and the cow is in the field"? Llttle girl..On је pr~le nedelje poslao pismo._ smul:ilo mi se.$ta ne valja sa ovom retenjcom: .Каkо se ~tjtj(te) od netjste vode? Student. Teacher. dame imaju prven- 4 5 6 Profesor. Dlonj. Deda. . ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIAТION (1) То send: poslati.Slonova. не sent в /etter lsst wвek.Ввса188 1 found• it excellent for Hnding• (1) people to sleep. Johnny.Why have you put• my novel with the medical Ьooks? PuЫisher: . jadna ЬеЬа је othranjena slonovskjm mlekom ј doЫia је 20 funtj za nedelju dana. . а ЬаЬу was fed• (2) on elephant s m1lk and gained twenty pounds in а week. - The elephant's. То send someone ~ s/вер ----:. 1 2 з Mladi knji!evnik: .Jer sam na§ao (da је) odlitan za uspavljivanje ljudi. 111th LESSON .То је nemogute. . То fвed оп (somвthmg): hra~1t1 ._uspa~ti ne~ga.1 drink• Ьееr. (2) то fвed: hraniti. . .Za6to ste moj roman stavili metlu medicinske knjige (s medicinskim knjigama)? lzdavat: . ---- 7 8 9 10 =~"father.Pijem pjvo.sasvim sam nahranj8n .~~lm).. . . SetifТ!o_se izraza f'm fed up .Molim stvo (dame prvo). Сјја ЬеЬа? Dlonj. daJ(te) mal:kt da jeda. . - That's impossiЫe.How do you protect yourself agalnat 1mpure water? Student. tJ. · gospoбice.. Jedna tetka је htela da yjdi koja је od njenjh sestrjtjna (naj)uttjvija.•. P-rofessor.411 fow hundred and eleven fow hundred and twelve 412 Hundred and eleventh (111th) Lesson Clever answers Sto jedanaesta \ekclja Pamatnl odgo-' 1 2 Young author: . Whose Johnny. Konj ј з 4 5 6 7 8 9 10 krava su u polju"? Devojtica. Рlввsе feed the свt: Molim te (vas).

Hajde da vidimo ko ima (naj)Ьolje manire? Ona (ima) . Не sent his son to the shop to buy some RERNJA ZADATAICA 1. . This flour is excelient for mek1ng cakea..sвid Joan.2.rekla је D!oun.Моје иstre...5. 1 . hu:z. . doeen't work. . . . бi. . . LEKCIJA 11 tth LESSON . . verЬs from time to time.2. . do it. 5. Ьоу 1 have met. . history. .. EXERCISES 1. Do not forget• to learn' а few irregular 10. . the tour anecdotes in today's lesson? Please try is the .. Му r&dio . . Poslao Ј8 svog s•na u 1'8dnju da kupi vina. · . 1. is excellent . .We do. - 8'9&f'. - 1. 4) оп а plate. PleJt. _ in Roman. p.. . . . ма SIIЛ1 ти ја rвkiiO ~ to ne nкii. . . Ко ima ~ЈЬоlје rnanire?.413 four hundred 8nc:l thirteen four hundred вnd fourteen 414 11 12 13 14 So she put• one small apple and one Ыg one (N.Ја. he insisted. . . .- 4. . 0vo Ьraino је odl~ za pravljenje kotata.. . . w1ne. . Ко ho6e da ide u $kotlsku sa m~?. Whoae h81r-brush is this? . з. Не- most potitenot to. him .М1. Who has the Ьest 1118nners? . Let's see• who has the Ьest mвnners? She has . .4. -4.5.. 11 12 13 14 Zato је stavila na tanjir jednu malu jabuku i jednu veliku. 3.'lait. .. .3.З. оп је Ьiо upoflln. 'menaz. /lemijslaJ olovlal је А Ь&JI-point реп оd/Юпв ZJJ Ьrzo pisanje.wrong with it.etk8 za koeu? . Who wants to go to Scotiand Wllh me?. Ne zaЬoravite da s vremena na vreme naucite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. What's 2..Ј have. ZA PONAVLJANJE: 82. 1 have interested 4.2. . . То (оп) јв Г11lj~tlvijl detko kogs sam ikadв srвo.Му alater's. . uz1maJuC1 (naJ)vecu. tor Flll ln lhe mlaetng worda: 1. tiJ• Је ovo t. . - 11. . . NikJкi se nisllm zвni/11/JO ьееn za rimsku istoriju. 'srendfa:~a . .. .. Although - told - 5. . 'ni:siz . taking' the Ыggest. writing qulckly.9. . Мој rsdio пв Г8dt: $18 nije и redu s пдте? ... a:nt IВPI . 12. . ? Свп you гврввt џin. . . :. .

.7 .. ~~ '" i -ј!. . 'ednu malu jabuku i blg one оп s plste (Stavola Је na ьtа"·'" а trel:e zamenjuje jednu veliku). 112th LESSON . br.Ne Ы treЬslo da ostajemo ovde.~/ "__ /r ( 2.Znamo ve~: You тust go (Уои haИI to go).. 8 razumem. З. "Ne morate i~i" re~i l:emo ili you don't hsve to go ili you need not (needn't) go. WhегеИ!Г. proiOio/18 ollleinjenja: lekcija 106. br.-. 1. koji se upotreЫjava kad god је ree о pro§loj radnji. 1 spoj like thst ·ug obltno na kraju re6enice: takav akcent da no~m mog upotreЫjava . ali su radnje Ыlе zatvorene. Ро otd.1 would buy something. ђ/' . br.Mogli smo da pomognemo jadniku. koji ima samo taj oЬiik za sva lica i posle koga dolazi infinitiv sa to: SomeЬody ought to са// the po/ice .. noJ& u .~< 'k-\\ ' - -Ј .. Оо you hsve BИ!rything you need? ... 2. k the red one ог the ~ imenicu.A-. WhоеИ!Г Р . ј.not . PotreЬsn: nscessaгy.. Jednako se kondicional proAii gradi i sa should i could. prva dva one su ro)evo.. 0 ·' imenicu арр/е.four hundred and eixteen 415 four hundred and flfteen 416 Hundred and twelfth (112th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo 1.!'!to god on re о. . ali su radnje zatvorene. mo~i"): You should have told .. ma ko. ma Ata. ma gde. etc.NeAto Ыh (Ыо) kupio. hones don't snswer it WhoeИIГ: ko god. sto dvanaesta lekclja З Wh8te-: Ato god.On treba viAe da uti.lmate li sve Ato vam treЬs? Za "trebati" uz drugi glagol videli smo upotrebu oЫika should: Не should study тоге. crvenu ili crnu? U 1 blsck one? ._[.' gde god. а 1 '"' - -- i~~ i~h~~ :a~geno~: 0~v~w~~~)~~::~ such~~~~~~::~~~ ~~~~о~ . . \ . 1ffi \ ' ! =_{~~_. / . . 2 i 110.. Spoj would sa haИI i participom tini kondicional pro§li.·. One posle prideva testo slufi kao zamena 4 Тhе . TreЬatll rnoratl...':~6en~~i bral nije takav. She р .~ ol ut ~ sms/1 spple snd one primeru oz proAie lekco)e •.' .Ko)u .''_!\. hiт 5. br... pri navoo1enju primera: Не odgovara n m " h ss Oickens Рое.Trebalo је da mu kafe~: We could have helpsd the poor твп .se u ~~~:.\\~~--. Must you go? (Оо you hBИI to go?)Morate li i~i? Znamo i da you must not (mustn't) go znati "Ne smete i~i".о (Ato su)". ne odgovara)te.. Whs/eИIГ hs sгys he's wrong · ka . We shouldn 't stвy hеге .. Glagol to need ina6e upotreЬijavamo u zna6enju "treЬati" i to uz imenicu ili zamenicu: 1 need money. doЫI:emo: 1 would have Ьought something. 1 i 5: 107.~~\/ . ..~ · - ':"~>Ј). nom (od . one. mada ga u tom slu~aju najЬ!iee prevodimo ndim proAiim vreme- ovakvo :ne mofe watches cos 1 тоге viAe nego veliki. Takav prevodimo retju 1 hsd such sn scce~t thst со:~~.Trebalo Ы da neko pozove policiju. Cs/1 те whereИ!r 1 ат Pozovite me gde god Ыо. Such ss Му brother:::.~I-'LL_I'*. • Ко god da telefonira.-. treЬsti" odnosno . n is necessary to ЬОоk in advance Potrebno је unapred rezervisati. pravu . but the shops аге closвd. Which _pen~il ~~:~:о е. 4.-/-INU!Шti1J.Mora1e i~i. v ·. 109. З.NeAto Ыh kupio.тrеьа mi novca. UpotreЫjava se i glagol ought (~:t). but the shops wеге closed . Kondldonal proill.On volo fikes cfВSSICВI suthoГS SUC klasitne pisce kao lito su Dikens.GЦII<-:::-1!'1... Ako ovu relienicu prebaclmo u pro§lost.

7. 6i ins' . . On је Ьiо Ьdtovan dok ga u decembru nisam otpustio. lznzl kole lr8Ь8 Z8p8mtlll. Каd је moj otac umro.4.~w ong WlYthe' . Doktor је na raspolaganju cele no~i. 2 . Mi se uvek izgublmo (zalutamo) u Parizu. 'a:gju:d (uporodi to втр/оу i to hite.. Мој otac i ја prepirali smo ве oko netega krajem novembra. Koliko te vremena treЬati za taj posao? . just Ьelore my lather died. Тhе miners -в.. _з..12..-4 'f1'~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trlnaesta lekclja Joi jedna male ml8tertj8 1 2 З 4 5 6 7 lmao sam jedan proЫem proAie nedelje . Uprkos svom novcu. hв 's sti/1 unhsppy. last week. -12.'hat.. . . .. а1 a11n er~idhiz'Љ:bn. 11 Зth LESSON . .. 08JA$NJENJA -(1) А fire: vatra. 2 d ·• · · ·ь . 1 inherited his lortune of aaveral mlllion pounds.З..11.went оп -strike. .1.7. 7. PONAVLJANJE: 63. . On te odmah si~i.. You ve got тоге then you need.. Oespite his топеу. . То flre а gun: opaliti puiku. Не"// Ье down in в mln~te. : .6./ don't wвntto join в trade итоп. 'mist~ haind . u svakodnevnom govoru. . 7 Му lather and 1 had argued aЬout aomething at the end of NovemЬer. Ј might buy 8 пеw one. Rudari su stupili u §trajk. TreЬalo је da se odlu~omo pre mesec dana. lekcija 1!»). P~vod. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thlrteenth (11 Зth) Lesson Anolher litlle тyatery 1 had а ~rоЬiет last week . 1 PRONUNCIATION -З.9.7.Not at all. . V.'ga:d~n::. Otpustiti nekoga (s posla) We se to dismiss ili. -в. ЈОЬ tвke?. Ti imu viie nego Ato 1.Whan ту lather died.rekao је g. malo (upravo) pre nego Ato је moj otac umro. novo). . treЬa. Shв по fonnaг works hвг~ _ 6 и ' 1 · . А doctoпs вvвilablea/1 night. Mogao Ьih da kupim nov (novu.said Mr Hind to h1s fr1end the inspector.Nema na temu.. Ја ne telim da se u~lanim u sindikat. . Thanks for your help.1. he was work1ng outalde his wlndow 6 а~ he .. on је јоА nesreten..417 fow hundred •nd aeventeen tour hundred •nd eighteen 418 8.~. nasledio sam njegovu imovinu (Ьogatstvo) od nekoliko miliona funti.5.2. Gregg сате• to see• те. kt:. h~. 3 But. . Rekao mi је da је.d Cled drn:11] лр . Ona viie ne radi ovde. . . Не USed to Ье the gardner 4 untll 1llred (1) hiт in DecemЬer.1. 5 Не told' me . Ali proile nedelje Greg је doA&o do mene (da me vidi). 'fci~. . We alwвys get lost in Paris. .5.. .4.10. . _ 11.9. radio ispod (izvan) njegovog prozora i ~uo је tatu kako sastavlja nov testament u korist mog brata.. We should hвve decided в month вgо. to fire 'mistari.1О. · а1 · . Hajnd svom prljatelju inapektoru..2. Hvala vam na pomo~i..heard' Dad drawing• up (2) а пеw Wlll (3) 1n lavour of I'(IY Ьrother.

teto to da uradito?. Не said he would sell it to me if 1wented it.Оп је voljan da nат pomogne. najzad (konaCno ). o:lta. 'dcitid.said Нind.. How help. Gregg totd• me that the document was in his posиssion and that he would se11• it to me for llfty thOusaпd pounds.. On је radio ovde dok ni}e Ьiо otpulten . todoit?-1 . it's 11 Зth LESSON . ..9. When 1 refuиcl. moja poolednja volja). Greg mi је rekao da је (taj) dokument u njegovom posedu i da 6е mi ga prodati za 50.rava J.Trtdicu ротоС. OvaJ tepth Је P.419 tour hundred end nineteen tour hundrecl end twenty 420 8 9 1О 11 12 13 14 - 15 - poesiЫe that he had dedded to alter the will.. -ro F<'k!: А GUN EXERCISES 1.2. Nadam se da mu niste niAta dali. Nadam se da mu ntste ntlta dalt. redigoVВti (dokument i sl. (З) Тhв wi/1: volja. Aekao је de 6е mi ga prodeti ako ga !ellm. ten thOusand. U 6emu ($18) је blla Grвgova gre$ka? (Odgovor Је u lekciji 119). so it was worth а lot of money to me. Квkо RdENJA ZADATAКA 1. samo 23 funte. to drвw up: 18Staviti..2: Ј~ sam ~~~ da radim do deset sati svako vete. А wi/1: testament (podrazumeva зе ту lsst wlll. so it was а 9 10 11 12 13 14 15 - ра је Ыlо mogueno da је odluCio da izmeni testament. this . novembra. ...15. ask 1 hopa they .• 'ba:Jrif1. . . . First he asked for twenty-five thOusand pounds and then.. he tried to Ьargain with me. Kad sam оdЫо.said the in8p8Ctor. 2.. pa'. Nsdвm se d8 пвtв izmeniti ovu zgrвdu. only twenty-three pounds. . 10.З. 1 hope you gave him nothing. . 10. ri'fju:zd . . Flll ln th8 mlulng worda: 1.ko је /врв.000 funti.З. 'Ьzksaid.rekao је inspektor. flnally. tв. . (nastavak) QВJASNJENJA (2) То drвw: crtati. .. 1 am used to working unUI ten o'clock every night. This carpet is а Ьergain.rekao је Hajnd. spreman. Ьeautiful.r:c§on. tri dana posle prvog testamenta. Не said it was dated NovemЬer the thlrty-first. . 1 hope you dldn't give• him anything .4. What was Gregg's mistake? (The answer is in Lнson 119). Wi/ling: voljaл. 6i cnd. .. 'dokj:ю~ant .. Rekao је da је datiran 31.4. tako da је meni vredeo mnogo novca.000 funti а onda. . three days after the first will. Only my foot in his Ьeclcside . . ~ 8.5. pokuiao је da se cenjka sa mnom. 12. . . Не used to work here unUI he was fired.000...~. . . 'fainoli. to . Prvo је tra1io 25. .. Samo (moju) nogu u zadnjicu .13. Не's willmg help us .etttno~ (doЬar posao).5. .

and 1 him 1 • .. . worth so much . . 1 2 з 1 2 з 4 5 6 Here are а few examples of these two verbs. те onda dvo i nвjzad hi/jllldu. ali to је u stvar1 pitenje vе!Ье (prakse). . . .o по~ dв gв niko пвdв kupiti.4..6.told .. They always make• mistakes with this пеw maths (2)..no one (noЬody). в јв 8/ltn ти rв1ию dв te nisвm vidвo. -(1) GruЬo rea. . REfiENJA ZADATAКA (nastavak) 4.finatly one. Try and learп• these иnteпces.. thousand. Не aвked те s./'1/ твkв him tslk- 114th LESSON . . F1rst.nice. but it is really а q.8. do је "finiti".5. . won't alte_r.for. zaraduje mnogo novca. Oni uvek greAe (prave gre§ke) sa ovom novom matematikom.praviti". three .3.·_.2. then .She is makiпg• а Ьlrthday-cake for her daughter..atioп of practice. ali i "utiniti" ili . . Prvo mi је trвlio tгi hi/jltds.thousand. SnaJazi li se on (ide li mu dobro) na novom poslu? Da.. four hundred and twenty-one tow huПdrec:l and twenty-two oU2 Pilllo тв је kвko si ti. ma :6s. ... 3 how _ were. .Pravi rodendansku tortu za svotu kterku.. . will Ьuу you . Za mskв trel>a роооЬnо zapaziti upotreЬu s drug1m glagolom. . . . а makв . . it. he asked ..building. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fourteenth (114th) Leuon Make and do (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrnaesta lekclja .will . svakJ od njih ima i opecitlene upotreьe. ов. not you lt is . money that . he's makiпg• а great deal of mопеу. . . molim te namesti (svoj) krevet 1 opari (posude). ls he doiпg• well iп his пеw јоЬ? . Pokuiajte da naueite 0ve r&a. 'prektis. !ј1а ona radi? . . What is she doiпg•? . . . 'd:>:ta.421 З. . 4 5 6 Evo nekoliko primera· ova dva glagola.5. ZA PONAVLJANJE: 64.for.Yes. 'Ьo:6dci kcik . Before you go out. di :1.so.. То wвdi tolik. . 1. .eeen. Pored toga.no...h8d . kada znal:i otprllike "naterati'' ili "prouzrokovati''. . naeiniti"'. please make· your Ьеd and do• the washiпg-up. two and . Pre nego мо iza&!t.ak'scpt. are you going .оМ~NЈА PRONUNCIAТION 2.

lt"s unllke him to make а rem•rk like that. 7 Ја govorim engleski. spi:~. and enough German to make' myиlf understood (3).Molim vas. Не was doing' а hundred miles an hour (m.. Check this and see if 1have made а mist8ke.h.Ona 6е ga usretiti (uCiniti sreCnim)... Mollm vas. We csn't tгust him.) (5) on the motorway when the pollce stopped him.2} Skra6enica od mвrnвmatlcs. Make' him another ofler. When you have read' this laason. uradite to 13 14 Sa ovolikim (svim ovim) izborom.10. 14. uradite vetЬe. On је vozio (6inio) sto milja na sat na auto-putu kad ga је policija zaustavila.h.. imajte poverenja u mene. (.. do' the axercises. Proveri ovo i vidi da li sam napravlo neku greiku. Please make yourнlf at home. EXERCISES 1.p.. mislim da 6е prihvatiti.Ne mo!emo mu verovati.o. OВJA8NJENJA (nastavak) -(3) Zapamtite ovu konstrukciju. бi ~·fш 'oupnio av 'pa:l:nn~t ба 'm"n~k . бi 'eksasa. 114th LESSON . ро ol>'iku је mno11nв... lmenica trust (koju smo mi primili sa izgovoгom prema pisanju) takode znati "poveren)e"..423 tour hundred etм:l twenty-three tour hundred end twenty-tour 424 7 В 9 10 11 12 13 14 - 1 speak' English. ali se озе6а kao jednina (otuda this а ne lflese)... Тhеу ". raskomotite se (Ьudite kao kod svoje kuCe).. ~..рвг }е uzeto iz latinskog).Oni su ma naamajoli (raaploklli). au~ 9. f~:m .2.3. . REIENJA ZADATAКA 1. 1 think' he will accept 1will have nothing to do' with his firm. 8 9 10 11 12 Uputite mu (napravite mu) drugu ponudu. .. te~ko је izabrati.. odak!e је izvedeno znatenje "udrufenje preduze6a". You should have done your work more qulckly.4. Gan you make yourself understood? . l<ad budete pro6itali ovu lekciju. rcd . do' it yourself. At the offlcial opening of the Parliament.. ne~to (bude) dobro uracSeno. OВJA$NJENJA (nastavak) Ја 6u ga naterati da govori.2. је skra6enica od milвs рег hour f.12.is. Na zvani6nom otvaranju parlamenta. Као i drugi r1azivi predmeta. Ne6u da imam ni~ta (nikakva posla) s njegovom firmom. nemam poverenja u njega. Ako telite (da) sami. You are not allowed to do а hundred miles оп hour on the rnotorway. . it is dlflicult to make' а choice.. sa"lek!~n .5.11. (5) M. .. p~'Ji:s stO'pt. trлst. Treьalo је da Ьdе uradiA svoj posa. vladar (monarh) drti govor. dлn.. 1 don't trust (4) him. the monarch makes' а speech. . .13. With all this selec:tion. i dovoljno nema6kog da Ьih se mogao sporazumeti.iziz. 11 you want 10mathing done• well.MoNte li da se sporazumete? Mogu li da vas razumeju kad govorite? (4) То trust је verovati u smislu "imati poverenja" (za razliku od to Ье/iеvв.3._ те lвugh (cry) .с. Nije svojstveno njemu da nafini tekvu prlmedbu.p. 'mout~wei . mailz ~n em pi: eif .verovati u istlnitost nefega). P/вsse trust те .5. Nlje doputteno voziti sto milja na sat na auto-putu. Slitna је i upotreьa s pridevom: She wi/1 mвke him ht/ppy..

f:ivotnim uslovima u jednom selu (seljatkom naselju). а 1 . . kan'di!anz .5. .. .. What . . speech.. ali sve Ato је on mogao da uradi Ыlо је da pravi vioavв. govor.firm. То water а plant: zaliti blljku. make. . Sto (to) rвdi? Не is . . dtouks.425 four hundred and twenty-five four hundred and twenty-alx 426 Flll ln the ml881ng worda: 1. .. Molim to. he afways .. оп wвk donooi (prsvi) rdave Ь8d odlиke.do .makes. Ја sв lako sporazumevвm: govorim englвski. . easily: 1 speak English. decisions. 1 needed his help. 'blzi . but all he could do· was make• jokes..underatood. . з. RdENJA ZADATAКA (nastava~) 1.thank.4. snima (pravi) film о .. . .. . . .3.1. in your . making. . Оп ЈоА 1 2 з Some more examples of "make" and "do": Не is making• а film aЬout llving condltions in а peasant vlllage.З. . simply 5..2. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fifteenth (115th) Lesson Make ancl do (continued) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto petnaesta lekcija Pr8vlll 1 elnltl (nutllvak) nekoliko primera (rвti) "make" i "do". . . 'pezant 'vilidf. . .4.. .. do you . fl8()r0Sto ти zshvвli. . 1 don't . . . . . 1 2 з PRONUNCIA ТION kan'tiniu:d... . myself .make money. ? - 1 try to ZA PONAVLJANJE: 65. . а lot of noise. ? 2. . . (1) Wвtw: voda. him. Nвmsm pollfNflflja и njвga. .is he doing. What . Pksase петој driв# 4. Stв vi rвdite и vвloj firmi? - РоkиМvвт dв zaradim (novac). . . Mymouth is ide mi voda na usta. wвtering: 115\h LESSON .. Оп diie velikи gа/вти. do not make . trust him . ТrвЬаlа mi је njвgova pomot.

Please make" up your mind (3).. s:ak"si:dz •. . iza6i na kraj (s n~im).. (Prisvojni oЫik one's se uopМ&no u smislu "nel:iji". Molim te odlul:i se. your.) Ј can't make up ту mind: ne mogu da se odlueim. upotreЫjava Prilikom ponsvljanja vвiЬsjte se prevodeCi sa srpskohrvstskog па engleski. we don't have very much time and the shop is going to close. $to god danas (u nde vreme) pogledate. - .replled their hostess.CSts . moraCМ se zadovoljiti cajem. tvar" iН uopSte "stvari"... What is it stuffed with? .kao i dsnss sa lвkcijom 66. You're going to marry а millionвlre? Don't make" me laugh! 1 have no coffee. smcl . Stuffing: punjenje. "misiz 'riblz &. Mojim mufem .. miJi:j~'n~ . Тhе smell of good cooking makes" my mouth water (1 ). 115th LESSON .427 four hundred and twenty-aeven tour hundred and twenty-eight 428 4 5 6 7 8 9 10 They are Ьusy making• preparetions for their holiday. Му hu1Ьand and 1 caught" it on а flshing trip . "maun· tid. Hurry up and move your stuff.. 'houstis...14. Му hu1Ьand . kao zamena za ту. filovati. maind. 'nau:xlciz . (4) То stuff: napuniti. his itd. "halidci. Sigurno Св vsm to poti za rukom ьеz velikog парога .. .. you will see•: "Made" in Hong Kong".:k . Whatever you look at nowadays.pitala је jedna zena.asked one lady. 12 13 14 - prcJX~'rei~~nz la:f.11...said the proud owner.- REйENJA ZADATAКA (nastavak) (2) То mske do (with somвthing): sna6i se.10. . ~d'mairil) .PoZuri i odnesi svoje stvari. On uvek uspeva da me razljuti (nacini ljutim). 'fШI) trip .6..odgovorila је njihova domactca..rekla је ponosna vlasnica. 4 5 6 7 8 9 10 Zauzeti su pripremama (praveci pripreme) za (svoje) letovanje...5. Drugo је imenica stuff koja znaCi "materija. stлft U.. ka:t . mau6 'wa:t~. you'll have to make" do" (2) with tea.9. (3) То mske up one's mind: odlufiti se. Ti ее~ da se udd za milionera? Ne zasmejavaj me' Nemam kafe. 8.. . . graCia. videcete: "Proizvedeno u Hongkongu". Miris dobrog jela (kuvanja) cini da mi ide voda na usta. 11 12 13 14 - 11 Gosti g"e Ri6erds divili su se velikoj punjenoj ajkuli koja је Ьila prievrйtena (montirana) na njen zid. nemamo mnogo vremena а radnja Се se zatvoriti. Мој muz i ја uhvatili smo је prilikom riЬolova (putovanja na pecanje) . hal)'kщ]. 'eJJari. mcid in 11. Не always succeed8 in making• me angry. Cime је napunjena? . Mrs Rlchards' guests were admlring а large stuffed (4) shark that was mounted on her wall. praud 'oun~.

б. . 1161h LESSON . . Оп Sunday..make do with. з. eggs.2. PONAVLJANJE: 66. .5. ha:f.in. RUENJA ZADATAКA 1.. You must . . З) and see• ···················~·················· Sto iesnaesta lekclja H•Jdemo u Okaford u nedelju Dejvid је odlucio da Св oti6i da poseti (vidi) svoje roditelje koji su fiveli u Okslordu.no more. . his perents who lived in Oxford.5. ls i t . you'll haw to tea. .2. ?-With and Flll ln tha mi881ng wonl8: 1. She can never make up her mind when she is ohopping . пвтв vik vremena. kraudz .4. rzl]. моrи - flour. . .4.5. . . da Ы izЬegli gufvu (gomile). 3. so they got up at half past six. Why must 1 8lways do all the work? 4.- 2.with 1 hawn't . time. .. is this made . .5.2.butter. Nemam (nimalo) kвfe. Ona nikad ne mo!e dal8 odluCi kвd kupџje. Whatever . ltry . there is V.succeed.. . $to god pokulвm <М urtкl/m. ра su ustali u pola sedam. ta'w:~:dz. They are Ьusy making preparations for their departure з. make up. .in winter. Cгowd«J: prenatrpan.3.S Ьrвlnom. What will happen if 1 don't do my revlsion? . . Hteli su da poau rano. mortiOsl se ztкlovoljiti !)ајет. Је li и Engleskoj uvek h/tкlno zimi7 atways cold England .3. . . . јв uspevam..429 tour hundred and twenty-nine tour hundred and thirty 430 EXERCISES 1. OВJAiNJENJA (1) А сгомк:Ј: gomila sveta.. . prвpun ljudi. ..4. 'redi. . Ne zaame}avaj те! ovo )е ozblljan komad. . ~ta 6е 18 dogoditi ako 18 ne prestilam (ne uradim svoje ponavtjanje)? . your mind. got any .. .. Sa time је ovo nвprsvfjeno?. 2. Don't make me laughl this is а aerious play. .. . 'a:li . . . . ? - s. Oni su zauzeti pripremama za svoj odlazak. se od!IЮ/ti. masa. coffee.to do . jsjima i Ьиtвю'!'. . l . What. They wented to leave• eerly to avolcl the crowds (1). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and slxteenth (116th) Lesson Let's go to Oxford 1 Devid declded he would go (N. 2 2 PRONUNCIATION ':~ksf:IO.. Zalto moram uvek ја da oЬavim сео posao? 1. .

glл" k:~m'pa:tm:~nt. а knjjga koju је tata ~eleo је u pregradj. То break а promise: prekrMi oьetanje . pozadina. 1 forgot• to fill the taпk Ьefore leвviпg•..said Јоап. We'll Ье there iп ап hour.13. 116\h LESSON . а ccugh: ka§atj.Samo јо~ (samo drugjh) pedeset mjlja. То g/ance: Ьэciti pogled.. Sigurпa sam da smo пе~tо zaboravili rekla је D!oun.9... lzgovor је k:~f iti k:J 1. 'kлntrisaid. Telefonirao sam sinoC tati i rekao mu da temo stjcj (u) oko daset. They took· the motorway апd were sооп driviпg• (N. .. Ьеgвn• Koljko јо~ ostaje (kako daleko da se jde)? . da:m .14.. (6) То brвak {breik): tomiti. (7) То ccugh_· kaAijati.. То Ьreak alвg: slomiti nogu То brвak the law: kr~iti zakon. the motor coughed (7) to slow dowп.zvonjava". :~nait lx·g. lma~ li sve? . lmenica ring mole da znaCi . Ne. Јоап U (do) sedam satj bllj su spremnj.431 tour hundrec:l and thirty-one tour hundrec:l and thlrty-two 432 З Ву seveп o'clock.. 'breikil) l\:1 spi:d 'limit.. 'prez:~nts . they were ready. Odjednom... ~u:~. 4 5 6 7 - 8 9 10 11 No.Pozvatu te telefonom) Ш. D!oun је gledala predeo (okolinu) i s vremeпa па vreme Ьвсаlа pogled па brziпomer da se uverj da ne prekoracuju dozvoljenu brzjnu (kr~ graпicu brziпe).. (4) Doslovno "odeljenje za rukavice". what 9 our overпight Ьаg is iп the boot could we have forgotteп•? They drove· оп the countryside iп alleпce. They got lnto the car апd set" off. 'sлd:~nli . Zaboravin sam da пapuпim rezervoar pre polaska. 1) qulckly towвrda Oxford. Prokletstvo! Zпam ~ta sam zaboravio.said Јоап. Selj su (u~li su) u kola ј krenulj. (2) То ring: zvoniti...od drugog korenaprsten "' (З) Ввсk: leda..). З 4 5 6 7 8 - Have you got everythiпg? .. Suprotno је front (front door. 13 14 - 12 1З How far to go? . 1 raпg• (2) Dad last пight апd told• him we would arrlve at aЬout tеп. Suddeпly. spi:'d:>mit:~ . tcl)k.. na~ putna torba (torьa preko nocj) је u pnljЫnjku . gla:nst ..rekla је D!oun. l'm sure we've forgotteп• aomethiпg .11. ..~ta smo mogli da zaboravimo? Vozjlj su dalje 6ute6j. Тhе Ьасk seat: zadnje sediite... Naravno da imam. otuda to ring someone = to phone someone. Po~li su auto-putem (uzeli auto-put) i uskoro su vozili brzo prema Oksfordu. drouv .Опlу another flfty miles. k:>ft . Ьi'gEn.telefonski poziv" (1'11 give you а ring. 'sail:~ns ... 1О 11 looked at 12 - апd from time to time glaпced (5) at the speedometer to make• sure they were поt Ьreвkiпg• (6) the speed llmit. апd the car OВJA$NJENJA (nastavak) 14 - Damп! 1 kпow• what 1 forgot•. razbШ. itd. (5) А glance: kratak. 7. Тhе ьасk door: zadnja vrata. 8j6emo tamo za jedan sat.naziv za pregradu u automobllu u kojoj se drfe sitni predmeti. poklonj su na zadnjem sedj~tu. 'ou .10. pogledati krajiCkom oka. motor se zaka~ljao ј kola su pocela da usporavaju.8.·. bEk si:l . front seat. Dad wвnted is iп the glove (4).. brz pogled. kriiti. . Of course 1 have.. the апd the preseпts Ьооk compвrtmeпt are оп the back (З) seat.

Proverite dв niste nilta zsЬorвvili. 1 •• yesterday eight. Ne Ы treЬe. .for - waa looking at aЬout. what have forgotlen? Mi nвilszimo па svв vile idiomвtskih izrвzв. КolikO ЈоА ima? . . that you nothing. Telefonirвo sвm ти јi. . . then drove on. three hours day.lo da stifete u pozoritte u toku predstave.2.3. Have - 5.5. ZA PONAVLJANJE: 87. ' Joan . . . . please lock all the doors and close all the wlndows.could 1. was driving say . Oloun је glвdalв okolinu. Make sure - countryside. 1. Dok је Dвjvid vozio. - - 3. . Od vas se.4. пвгвvпо. that we arrive 3. . Flllln the mlaalng worda: 1. #tв sвm mogao dв zвtюrвvim? . LEKCIJA 116th LESSON . . . the -k. Pre nego Ato odete. Вefore leoving. U kollko sati је on zvonio sinol:? . They stopped to fill the tank. . 5.5. ne o6ekuje dв ih пвиёitв f111P11met. .. Tokom . ukoliko Jelite.Юе dв kalem dв Cemo stiCi oko osвm.2.2. Rвkli smo dв Cete prilikom ponavljanja raditi vв1Ье pismeno. и novim lekcijama. tJii treЬ8 dв ih upoznвtв i dtJ uotitв Uko вв poj«Jini pojmovi izГIIiavsju odredenim komblnacijama rвti ili grвiТJIJti~im konstrukcijsms. the 2. . have forgotten.3. What time did he ring last night? . в onda nastavlli vo!nju. 4. 1. ali reads molete to rвditi i sadll. а. lmalli sve? you Nвrвvno.433 four hundred and thirty~Uv- four hundred and thirty·four REIE:NJA ZADATAКA 434 EXERCISES 1.? - Of course. molim vas zaklju~jte sva vrata i zatvorite sve prozore. to 4.Samo oko 20 miljв.would During . rang him got ewrything . he di/8 (ро) tri sa/8 dnevno. You ahouldn't arrtve at the theatre during the pertormance._/јв. While David . . . Zastali su da napune rezervoar. How far to go? Only aЬout twenty miles. .4. оп .

.l.. Dejvid је to stavio u rezervoar i oni su nastavili vofnju do Oedna) servjsпe staпjce.'ti. vazj (fјпо)..7. 'Љ:~n~tli . - 4 - 5 6 7 8 9 10 11 - Sreoom. love. ken \'IV 'petr. ра za njega upotrebljavaju zamenicu she (her). Da. can of petrol in the 1 2 З David put' that into the tank and they drove' on to а нrvice llation. Okay.treЬзlo је da proverii.. slif:no l:ine i automobllisti sa svojim vozilom. _ (3) Se6ote se svakako da to run out of (something) znac)i osta# Ьвz (ns/Jega).. а onda uAia u kafaпu i porutila (kupila) dve kafe. it's dly to run' out of (3) petrol on the motorway. ..3. 'kef. le е ЈО upotrebljen sa infinitivom prollim. Vв.6. there was Ьооt.and you had Ьetter check the oil. 1 should have llstened to you: you said we had forgotten' 10mething and you were right.ri. ali kocl momara se javio oblatj da па svoj brod (ladu) gledaju kao па !ensko Ы6о.. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Uobltajena retenica па ьenzinskoj pumpi. 'а је kontrakcija od h8s а ne od is: when he hвs 1/nis/red. Zdto па odemo ј popjjemo (jmamo) Aoljjcu kafe?rekla је D!ouп. Каd оп zavi'Sj. ја cu tj se prjdrutjtj. Napuпjte Qe) . u prtljazпjku је Ьila јеdпа kaпta Ьеnzјпа. Yes. Why don't we go and have а cup of coffee? . Zao mi је. Fill her up (1) . David arrlved five mlnutes later and sat' down.n.. When he's (2) flnished.ј (dobro Ьi Ьilo da) proverjte ulje. 'kefei.435 four hundred and thlrty~five four hundred and thirty-81x 436 Hundred and seventeenth (117th) Lesson А Sto sedamnaesta lekclja Mall (lak) ne8JIOrazum allght mllunclerstandlng а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Fortunately. l'm 10rry. 'i'· PRONUNCIATION slait misлnd~'stendi!].tЬate 15 li sв kвtkвd и Ьrojanju? t 17th LESSON . u redu.'zi :n .2. D!ouп је jzdla jz kola ј poAia (hodala) do ekspres·restorana. уоџ ought to hвvв checked. mв:g..rekao је Dejvjd . Dejvid је stigao ре! mjпuta kasпije i seo. She stopped at а klosk to buy' а magazlne and then went into the cafe and Ьought' two coffees. (2) Pazlte! Ovde.trel>o da proveri!l. Joan got out of the car and walked towarda the cafetaria.'wO'I:dzб.said David . '»:"is 'stei~. glupo је ostati Ьеz Ьепziпа па auto-putu. ljuЬevj.. 'kiO'ISk . Sve neJ:ive stvari u engteskom su "it". бi O'li!. izuzetno. treЬelo је da te sluAam: ti si rekla da smo neAto zaЬoravili i Ьila si u pravu.1. to have checksd. Zastala је па kiosku da kupi јеdап easopis.. t. You ought to check .said Joan. (4) Dofektni glagol ought upoznali smo u 11 . You ought to (4) have checked Ьefore. 2 kc"' Ovd . 1'11 join you. TreЬelo је rапјје da proveriA. fine.

. . -· month. . . . 2. odlvno video. 1 haven't .3. We've the Ја mnogo volim titanjв. Dloun је ~itala svoj ~pis i sat kasnije stigli su u Oksford. What's the metter? -1 think we've run out of petrol. .oil. . .. .•· tв::t Ьetter . 'db:ni. . а ЬООt..5. . јоЬ i8 WII"Y long time. fond of.. . . 'sili . .. . Оп Z1ll84uje Но mnogo поК8. 1111 njвgov pot1110 js јвkо . .2. zar ne? Нзјdе da ispijemo (zavliimo) kafu i odemo. .2. Ostsli smo Ьеz Ьenzinв. 4. . monoy. .. Joan read• her magazlne and an hour lвter. nium ih 5. 11 is forbldden to break the speed limit. ZA PONAVLJANJE: 88. They got Ьасk (N.14. all ima јвdпв lamta и prtljainiku. . . .hls . . A)rtght! 1 said 1 was 10rry. 1. 1 buy а . Каd im se dc:e.З.. go and see them в parents.fow hundred and thirty-eeven tour hunclr8d and Wrtr •lght С38 12 13 14 -9. . . .437 . TI'IIЬelo )8 da (to) prowrii pre pol . Vrstili su se u kola i nastavili put u tiiini. .for. zaвtall •u na eervianoj 88anicl. they stopped at а иrvice allltion. 2) into the car and contlnued their journey in sllence..4..5.3. 11.13. . 1 don't wont to lnak Flll ln th8 mlulng worda: 1. 3. ТrвЬв down. . ought to.can. . - the . . . . . kupujem ро јвdвп romвn svakog АЕЙЕNЈА ZADATAКA l'm very .. .. in . . When he's nnished.. 'li~nd. dtoun red. . Ьut We . they arrlv8d in Oxford..my. 1'11 buy you а cup of colfee. ds posвtimo тојв roditelje. . Квd on zavrii.Mtslim da smo ostali Ьеz Ьenzina.. . ZoЬranjeno је lvtlti ognonl6enje brzlne. .. When they wers Ьored with drtving. You ought to have checked Ьetore leaving.there i8 . ја t:u ti uzetl (kupitl) ioljlcu lulfe. 12 13 14 U redu! Rekao sem de mi је !ао.aeen.2. . ..110\181 fNetY. . .n . . . . dldn't 1? Let's llnish our collee and leave·. run out ot . reading.5.- EXERCISES 1. LEKCIJA 15• 117th LESSON . a:t. petrol.:lllo da voze. Вoljs ~ u/js. rltiCu d8 dotivim kvвr (06/впвm . 4.Ьorlng. putu). eвrre а lot ot . U 6emu је stvar?. You . Ьut 1. .

. 11 is not for nothing that it is called "The Clty of Splres". То је samo jedna sjtnjca Gedno malo neAto) koju sam naAia u prodavnjcj otpadaka .3.m­ f:at:abli. They drove• through the centre and soon arrlved at the qulet street where Devid's perents lived.. D!oun је uzela pakat (kojj је drtala) jza leda ј dala ga gaj Vjison. •zgleda..Dejvjd ј D!oun su se nelagodno (zЬunjeno) pogledalj. lt's just а llttle aomething 1 found' in а junk (5) . лn"k. 1 mean•.Ova ku6a IZgleda staiiJB nego tto stvamo jeste .. .. u prodavnici antikviteta. Gaa Vjlson је otvorjla paket ј jzvadjla jednu malu srebrnu kutiju.. 'spai~. ho6u re6j. Jounge (laundf). kao i u rel:enici br. da. 4 5 6 7 8 9 10 11 Oxford looked very Ьeeutiful that morning.. IZQ .. She stood' up as they came• in and kissed them Ьoth. Put' your Ьags down there and come• into the front room (4)..9. front room. ProAij su (vozjfj) kroz centar ј uskoro do§fj do mjrne ufjce gde su fjvefj Dejvjdovj rodjteljj. --~-...~...On te...2.. (4) Za sa/on ili dnevnu sobu Englezi imaju nekoliko izraza: sining room. Joan took' а paroel from Ьehlnd her back and gave• it to Mrs Wllson.. ·lwai:at. 1..• • IS house looks oldвr thвn it !8111/у is. . Mrs wilson opened the paroel and took' out а small allver Ьох. tzgledati" u smislu .11. faund . bllo је u redu..8. Тh. thanks. hvela. Dejvidov otac ih је pozdravio па vratima. lt StJ8I1IS мое'rе. Ustala је kad su onj u§lj ј poljublla jh оЬоје.. . иncomfoi/ВЬ/y је prilog (nelagodno).. 'pa:s::. voli. Spustjle tu svoje torЬe ј dodjte u salon. 6ru: . -· 4. Na Ьo!iOOim eestitkama оыmо se napiAe: Christmas greetings ('krismaв). Devid's fether greeted (1) them at the door...titka: grвe""' (2) То look ovdв. einiti se" prevodimo glagolom to sввт. ledat'. lagodan. in an antlque shop.. Grвetings: pozdravi. yes.l fto'lm Ьi'haind. ..6.k.Zdravo! Lepo (dobro) jzgledate! Uajte! Jeste fj dobro putov8fj? . Devid's mother was sltting• in front of the flre. frAnt..Je .. en'ti. nela- tings Clllfi. stud . uncomfortвЫe: neudoьan.439 four hundred and thlrty-nlne four hundred and forty 440 Hundred and eighteenth (118th) Lesson At the Wilaons' 1 2 З Sto osamnatsta ltkclja Kod Vlloonovlh Oksford је jzgledao vrlo lep toga jutra. Dejvjdova majka је sedela jspred vatre.. kist 6em bou6. Er. 'fа:б:а 'gri:tid .. 2 З 4 5 8 7 8 9 10 - 11 OIIJAiNJENJA (1) То grвet: pozdraviti.... godan. it was alrlght. . Q._.5. ima z. you look (2) well! Come• in! Did you have а good trip? . 118th LESSON .Devid and Joan looked at one another uncomfortaЫy (3). lstetzgleda da smo zakasnili.Hello.. . 'silw b<"~ks.. Не sввms to like you . d<'!:. Ра . koji smo veC upoznali. (3) ComfortвЫe: udoЬвn.10. :а: jes.. Njje slucajno (njje za nj§ta) Ato ga zovu "grad tornjeva". diлqk ·ai mi:n . PRONUNCIATION 1.

.•· Nlkllda u !lvotu nleam kupovao kravu. can 1? 1 think• 1'11 put• my 88rrings in it..down calted . mora6u da kupim polovna. Sidite tamo. Kuplo aam ti pokton all ne znam tta је to.3. The bus stops there. 1 can't offend you. - •· thlng - Get off. the museum. slippers? - Over there.. . . . . . - 12. lt's а . То је .l h 18Stojaka lo minlmalnom hranllivom vredno6tu.. it's lovely! .lвuА (nastavak) 15. l've Ьought you а present but 1don't know what it is. . Кllko . . Oh good. thing. Gde si stвvio тојв patike? Tamo. Flll ln lhe m1881ng wordl: 1. (neka) stvar. ? ....3. 1 can't alfold а пеw car. """' ".IANJE: 69.but what is it? Well. l've never Ьought а cow in my life. 5. 1.. Ne mogu ееtм da prlultim ПОУа kota. .urviknula је. the armchair. 4... Ne mogu da te uvradim..".. - 2. S".. . over there .2.ie IМЈјв tftVIIГI t»mo i Ul!llв и 111/on • mnom. Prvi put za (mnogo) meeeci porazgovaгall su j«jan 1 drugim.. Put. 'iiМ"iqz.~.13. 3.5. U SAD se junk food nazivaju moderni pre~l prolzvodl.. izг fotelje. vik'tnri~ . 81 ""1"Q' . . . . it's Victorian. put ту - Ьehlncf. zar ne? Mislim da cu u nju sllviti svoje nauAnice. Ona }е ustala i poljublla ih otюte.14... you don't know• elther.. REЙENJA ZADATAI<A Where have you ... AutoЬus staje ispr«< тиzвјв.5..· Junk 6/rop је pomalo podsmeiljiv naziv za pгodavnicu staгina.lwas in the ptane. Did you have . They spoke to one another tor the first time for months. .. . .2..3. 'lлvli.5.li: kraid..no..4.. 1'11 have to buy а мcond-118nd one. idoo. 'ai. LEKCIJA t 18th LESSON . ln front of - 2. . 1. the front room with . (5) Junk: lll8nlt. to је vlktorijansko. I1S8C8o ssm ве (bio Sllm) nвlвgod1t0 и вvionu.. dobro.What is thot ројтв. l8mo 11Мг? . divna је (ljuplca је)! . your thlngo there and .No.she cried .je to? Ра._. ? - EXERCISES 1.llli Ata. She stood up and kissed them Ьoth.. . оечtм. а good trip - uncomfortaЫe. ai ka:nt ~·fend. 6iq. 1 have .. 15 Oh. alld forty-two 12 13 14 - 442 12 13 14 15 - Oh. .441 tсм. ni ti ne znd. come into - me.. ZA PONAVL. Jвsle li doЬro putDvali? - Nв. . .. А. hundred end torty-one tew . otpocl.

1 ј " 1. 117.Kad ces se vratiti? itd.Greg је rekao Hajndu da drugi testament njegovog оса. 118. З.Ovaj glagol smo. lstj prilozi i predlozj dodaju se i drugim glagolima kretanja: he wslked in. .zadnjj (lhe Ьасk door ј sl. proci".ako је u pitanju automoЬil . .Leap уеаг: prestupna godina. Aprit. Tu spada i glagol to ride. Take these plates Ьасk to the kitchen: vratj ove tanjjre u kujnu.. And tweпty-nine in every /евр yesr. Naravno. Come Ьасk: vrati se (ovamo). br.443 tour hundred and torty·three' . 1wss riding through the town ..kaie "voziti''.ici". В..Kada је u glavnoj reeenjcj pro§lo vreme. When wi/1 you Ье Ьасk?. tal:no). David decided he would go . They drove through Oxford: pro&li su (koljma) kroz Oksford. 4.jahao sam (ilj: vozjo se) kroz grad. June and NovemЬer. which hath twenty-eight days clear.Save February: osim fttbruara. they're running вround­ oni tree unaokolo. 114.otoci". u zavisnoj se umesto buduCeg vremena mora upotreЬitj kondjcjonal (sa would). 1 told hlm we woulcl errlve. yjdelj dosta puta u toku ove nedelje. . vozjti se": he rode in. Sto devetnaesta \ekclja vratjcu ovo na mesto. provozati se. .. ali za pameenje је korjsno. Као Ato vjdite. З.Hath (hae!l): stari oЫik od has. Podsetjmo se: Не drove оп: nastavjo је put (vozjo је dalje). А/1 the rest have thiгty-one. .) 119th LESSON .leteeemo za Njujork.. br. br. То drive to London: otjcj (kolima) u London. То drlve. tamo gde mi upotreЫjavamo оЫеnе glagole kretanja kao . s raznjm dodacjma... Uz glagole oznaeava razne vrste vraeenja i uzvraeanja.. З ј 6. nosi datum 31. kao prodev .). Као jmenjca znaej leda.. 2. .сk. engleski басi u6e ovu pesmicu: Thirty dsys hath SeptemЬer. 1knew it wouldn 't helpZnao sam da to nвее pomocj .. 1.Dejvjd је odluejo da ее otjcj.uAao је (hodajuci). br. Go Ьасk: vratj se (odakle si do&ao). А llttle myatery (lekcjja 11 З). kao poezija to baS ne moZ:e da se meri sa ~ekspjrcm. Save February. . 2.u&ao је (na konju jlj u vozjlu). /'// put this Ьасk: (ОВЈАЙNЈЕNјА. we'/1 fly to New York . . tow hunclr8d ancl forty·four 444 Hundred and nlneteenth (119th) Lesson REVISION AND NOТES З. То drive around: voziti se unaokolo. itd. novemьar . poledjna. а novembar ima samo trideset dana! Da Ьi zapamtili broj dana u pojedinim mesecima. . 116. onaj kojim ga liSava nasleбa. pozadina. Ponovo PfOtlt8lte oЬjloinjenja: lekcjja 11З. . jahatj" jli . engleski jezik .Ја& jedna ree koja mote promenjtj smjsao glagola.Clear: jasno (ovde. br. .

1).. Prevod.. 'hcloui :n . four hundred and torty-slx 446 5.h LESSON PRONUNCIAТION tn'dibnz. kra6eg oЬiika od evening..n . stavljaju unutra s~ da zapla$e veAt1ce.4. Glas v Ј8 !Sp80 1otuda p1SВnJe s apootrofom.6. 'fraltan 'witiz. 1 don't trust you. Sha свп mske harsslf understood. tn'dibn. .z. . odlu~i se brzo.lists. Oanas takva upotreЬa deluJe pomalo izveAtat.. . .tiv. i nek1 od ПJih mogu strancima izgledati ~udПI. .. lt's worth slot of money. бi 'ii)IЙI а: kan'sa:v. How fsr to go?-10. PlellJJe ring Ьасk /ster.OOvek".445 tour hul"'dr8d ancl torty-fiv.. . one (1) can see• chlldren mвking• masks from turnips and putting• cвndles inslde to frlghten wttches.. То vred1 mnogo novca. .9... .'pi..1.10.1. .2.. 7. . 'kendlz . . Mol1m vas. mogu se videћ deca kako prave maska od repe .4..З. For exвmple. 'kлst. то se zove Нelouin. Ја nemam poverenja u tеЬе. .S.9. lzttizl kaje lr8Ь8 ..'се hв_llow..7. . . Ona mote. . ~~ even.11. РоkШао је da se cenjka s trgovcem.8. ~ta smo mogl1 da zaЬOravl· mo? . lma mnogo tradicija i obl~ja u Britaniji. P/ease make up your mind quick/y.2. . oktobra. . 1 prefer to hear• it said that they аге tradltionalists. .8.3. (2) Ovo ime је sastavtjeno od zastarete '"':8". Ne zasmejavaj me. .eno i retko se sre6e ~ sva. You look we/1. ZA PONAVLJANJE: 70.5. З1. . 'i :sta . seints. Koliko јо$ ostaje (da idemo)? . . Don't make те laugh. u smislu . ma:sks fr. st~indt tu 'ftlrin. .IAANJEN. on OctoЬer the thlrty-first. Не tried to Ьargain with tha shopkвeper.7.З.. . "neko:·· one never knows: nikad se ne zna. NapuПI1e rezervoar i proverite ulje.kodnevnom govoru:. . .1.6.5. . 4 5 6 lt is often said that the English are conиrvatiw (N. 1 2 з 4 5 6 oii.IA -(1) Опв је ovde upotret:Мjeno ЬezliOOo. da se sporazume.. i to је dan u001 prazn1ka Sv1h svetih.. -4. Na primer. Fi/1 har up and chack the oil. . 12Qt. This is called Hallowe'en (2) and is the day Ьefor8 дll Saints Day.S. .~m 't. . pozovite ponovo l<asnije. Molim te.11... .2. Lepo izgleda$ (izgledate). There аге mвny tradltions and cuatoms in Вrltain and some may арревr strange to foreigners. 6. Ја vite volim da se kate (da ~ujem r!Юeno) da su tradicionalis~.6.:ni. .. LEKCIJA (Revtlion) ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twentleth (120th) Lesson Some trвd itlona 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeseta lekclja Neke tracllclje Cesto se kate da su Englezi konzervativni. What could we have forgotten?.mии.mz in 'Ьrtt. 'fildnn .

Ноt (vrut) ima i znaeenje .. 'kri0 'nau~·e·i~. ..ljut.spa. (Lekcija 1~6: refenica br. ~ ~·i. krвtom Dan posle Boti6a zove se Boxing Day. dasa. То је 10 11 12 zato §to su doma6ini (glave porodice) nekada davali male poklone ili "kutije" trgovcima koji su ih slutili. . on Good Frlday. бi a'rest. 'trei~zman .14. иtting• off (4) flreworks and burning• etfigies called "guys" (5). with а cross on them._. 1st1 glagolski izraz znafi . . Todey.uz•z "" Pa:l~ant.s• . lt. f:>:ks. .447 four hundred and forty-seven four hund. 13 14 15 Motda najspektakularnija tradicija је . 15. ь~n(~а . a'temptid {u ьi .e/t~k·a~:usho~ldn : .. 'faiawa:ks «шd 'l»:nio 'efad~1J · · · a..kren~! na ~~t''.. Thts takes• place on the fifth of NovemЬer and celebrates the arreat. godine 1605. То su veomв ukusni zatinjeni (па njima). who attempted to Ыоw• up the Houses of Perliament. Danas је uoЫtajeno 11 12 13 14 15 d..ljute kolatiee s krвtom"... kru:s~'flk~n. to remlnd us of the Cruciflxion.. 'laitio lZ .. it is usual to give• money. 7 Pred sam Uskrв. З) Каd је ref о eksploziVIma 111 vatrometu.•• JaiZ.. 881. na Veliki (dobri) petak.a se daje novac. :...· 1 • ~ . noc vatri (na otvorenom)" ili . 'selabreits . of Guy Fawkes. Nowadays. in 1605 (sixteenoh-five). r1 maind . 120th LESSON .ts bлnz 8 d'Т~ · · .. koji је poku§ao da baci u vazduh (Domove) Parlament(a).izazvati. sm» 'Ь k-:. da nas podseti na 8 9 10 8 9 (ljuti) kolati. ista ref ozna~va i pundu u kosi. people celebrate Ьу llghting• Ьonftres. То se dogada (odrtava) petog novembra i proslavlja hap§enje. h:~t kr. Danas ljudi slave paleci vatre (na otvorenom) prave6i (pu§taju6i) vatromet i pale6i lutke (likove) zvane guyo. and forty-elght 448 7 Jus~ Ьefore Eester. This is Ьесаuее houиholders used to give• llttle presents or "Ьохеs" to the tredesmen who had served thern. The day after Chrlatmas is called Вoxing Day. t:ovek". you can buy Hot Cross Buns (3). (4) Mi smo vКteli to set off u znat:enju .. OВJAiNJENJA (nastavak) (З) Bun је poga~ica Ш okrugli kolat. s raspete. Gaja Foksa. s-. pustlti.. pikantan". (5) Danas је guy (prvenstveno u SAD) pos1alo fargonoka ret u smislu "momak. Perhepa the most spectecular tradltЮn is "Вonfire Night" or "Guy Fawkes Night". motete kupiti .13. no6 Gaja Foksa" . ~ 9. zapaliti''. These are dellcious aplcy cakes. sa:vd.

5. ba:dz :t: 'ra:l:» 6ta 'ensestoz . videeete Sвst gavrana. give money. lt . ~re aremay . .2. many customs which appear 5. .. . . 'reivanz. 1.449 four hundred and torty-nine tour . .4. One can still see this custom in certain parts of the country. PRONUNCIATION 1.. . people .4. Oavno nekad (рге mnogo vremena). ali ј"а ne mislim tako.з. . А 4. . 3. Квh se da su Englezi konzeгvвtivni. the sweet and finished the soup. . This palnting remlncla me of Turner. . stood up. Kollko moramo da platimo da blsmo u§li? 2. 121 st LESSON . Не was llghting а fire when he was arreated. ago.gave. .. long time . On to ~ini da Ы zapldio svoju sestru. .. Оп је ustao. that the English are but r . is said. ZA PONAVLJANJE: 71.3. you will see • six rвvens.undred and tifty 450 EXEACISES 1. . . 1 lf you go to the Tower of London. · .conservative. . .5.don't think.. Pot!Jeo Не је jeduCi slatkiA Ьу а zavrjio pij/Xi supu. Не does that to lrlghten his alater. /та mnogo ОЬitвјв koji se mogu ~initi tudni strsncima. presents but AE8ENJA ZADATAICA 1. . . 'taua . On је (upravo) palio vatru kad su ga uhapsili. Ьegan (started) ee..2.t1ng Ьу 3. Ova sl1ka me podse6a na Ternera. Тај oblaj 88 јо& mof:e videti u pojedinim (izvesnim) de~ovima zemlje.4. closed (shut)reading. ljudi su davвli poklone ali danas daju novвc.. drinking.3. ао. . . . . How much must we рау to get in? Flll ln the mlulng worda: 1.nowadays they. zatvorio prozor Не i nsstвvio da tita..5.. . the window and continued 1.2. . . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-flrst (121st) Lesson Some more trвditlona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset prva lekclja Joi neke 1rodlc1Je дkо odete u Londonski Tauer (kulu).strange to foreigners. 'sen~i. .

Njko ne zna razlog za ovu legendu. 121 st LESSON . ili taenije njihovi preci . lt's а rather important va!an dogacSaj.tako dug kao"..451 four hundred вnd tifty-one four hundred and tifty-two 452 2 з 4 5 6 7 8 These Ьirds . zhaei .7. 'ledf:tnd .have been there since the eleventh century. Prema tradjcjji.. _ 8. ог rather their ancsstors Ove ptice.. sentr1z.MoW izati. Whatever the reвson. (3) tmenice ва zavrtetkom -f оыаю imaju mno!inu na -И!IS. the Brltish Empire will remвln only as long as (2) there are revens in the Tower. Тhsse Ьirds. Ма koji (Ata god) Ьiо. fi:st. Od thieves.. No one knows• the reeson for this legend.vz brou~: .ako vel:" Ш . Jedna је da је neka ьanda lopova provaljla u Tauer dok su strdarj spavalj. pomozi mi. 9 Scotland and lreland. alj su gavranovi djgli toljku galamu da su se strdarj probudjij ј uspelj (moglj) da ublju lopove.fi. 'hi)jpllanei. n~iz .>:di~ .. But todey they are there for а very important reason.9. (4) То Ьгваk into: provaliti. j_ednina је thiet (Qi:f). taenije". penl:tn. but there are mвny suggeations.pod uslovom da". radije" ра odatle i "ЬОiје rel:eno.4. is as long вs а - kao u ovoj retenici.proilo vreme (mogli su) ili kondicional (rnogli Ы). Provalnik је burglar ('ьa:gla). OIIJA$NJENJA -(1) Uz pridev ili prilog.То је priliЬ'IO rather znal:i ..10.'empai:t. takode u znaЬ1nju "provaliti··.. UpotreЫjeno za vreme. are full of legend and tradltion. as /ong as you're Ьвсk Ьу ten .ilj tatnije njihovj precj . give те а hвnd . Our house was Ьrokвn into last night. lt каs rather lste. As long вs you're here. razlog. ri'si:v .5. but the ravens made• so much noise that the aentries woke• up and were аЫе to {5) kill the thieves. 2 З 4 5 6 7 8 9 Ove ptice ..Ьilo је prilieno kasno..or rether (1) their encestors .dokle god". Alj danas one su tu iz jednog vrlo vdnog razloga.. Тhis ship tюuse Ovaj Ьrod је dugaeak kao kuca. ~'k. evвnt. You can go out. kП. mo!e imati i pogodЬeno znatenje .. I&IJ ~v 81. &l~lend.. Najzad. ptjce dobljaju hranu (hranjene su) svakog dana ј prjmaju dl1avnu penzjju. According to tradltion.... odakle је stvoren i glagol to Ьurg/в.. oblti... pod uslovom da se vratiA do deset.11.. Skotska ј lrska takode su pune legandj ј tradjcjja. .nalaze se tu od Xl veka. sa'dfesЬnz... .prilil:no".. . Britanska imperija te trajati (ostati) samo dotle dok ima gavranova u Taueru. Drugo zna6enje ove teei је "pre. alj jma mnogo pretpostavkj (sugestjja). 'ri:z~~· .. wouk .Каd si ve6 OYde. too.. et 'midnait :» ta:J da:k (5) Oblik sa вЬ/в upotreЫjen је ovde zato &to Ы rould bllo dvosmisleno . One is that а gang of thieves (З) broke• lnto (4) the Tower while the aentries were alleep. (2) As long вs је doslovno . the Ьirds are fed• every day and recelve а State pension.

Не pretanded to ьа aaleep in order not to 5. а piece of bread and а Ьottle of whlsky. '1imЬalaiz · · . REIENJA ZADATAКA 1. woke up thieves. · о lлmp 10 11 12 13 U $kotskoj Вotic nije veliki praznik. you not . Ма §ta Ьiо raztog. ј8 se ne slaZem s njim. tall. coming- hope to.. .3.З. New Year's Day is more important. Chrl8tmas is not а Ьig feast.11. .5. moiete doCi kad telitв.4. you ahouldn't have done it. .4. . .. we improve our service. jedan visoki crnomanjasti covek mora da prede prag va§e kuee noseci grumen uglja. with . LEKCIJA 121 st LESSON . .are . Provalnik је provalio u kuCu dok su svi spavali. The Ьirds heve Ьоеn in the Tower for eleven hundred years. а tall dark man must cross the threshold of your house carrying а lump of coal. Ovi predmeti simЬolizuju toplotu. intв). food and drink for the coming year... U ponoc. Dotde god su ptice tu.late. Тhв пвјт8пје dvв теtгв (Mt stops i tetiri 1. . .3. lmperi}a 6е postojati (ostati).2. the Empire will remaln. '&rclould. At mldnight.him. . . hranu i piCe za dolazecu godinu. . 1 don't EXERCISES 1 So long as the blrds are there. РrоЬиdШ su ss dв uЬiju lopove. Za $kote је vetnija Nova godina. 'keriio wa:m6. lli :z 'aitomz 4. . - 13. six feet four.5. They to kill the ZA PONAVLJANJE: 72. answer. Ptice su u Taueru (kuli) (ve6) hiljadu sto (jedanae:st stotina) godina.four 454 10 11 12 13 ln Scotland. . U godini koja dolвzi. Flll 1n lh8 m1881ng worda: 1. nije treЬeiO da to uradi6. 2.agree. . man was i mogli su and 3.2. you can come when you like. av koulo pi :s av brcd. . For the Scots. The Ьurglar broke into the house while everyone was aaleep. .453 tour hundred and titty-three tour hunctrecl and titty. This is called "Нogmanay". On se pretvarao da spava da ne Ьi odgovorio. at least. nadmno se da Cemo poЬoljSati S'IOje usluge. Whatever. Whatever the reason. . $to god оп rekao. to. . These ltems eymЬolise warmth.. . .4. ln the year. 2. . he says. .је Ьiо visok.. Pod us/ovom dв ne /rasnite. So (As) long were аЫе- as. komad hleьa i Ьосu viskija.5. Ona (ova( se zove Hogmanay..

tina hвirs dlaka. How do you do?" They shook' hands. Моја kola su па parkirali§tu. .. Tske this рвгсв/ to the office Odnesite ovaj paket u kancelariju). prizor..dz .7.. k:J:t sait . The loudlp88ker crвckled and he heard' а voice say: "Brltish Alrways announce the arrlval of Flight 107 (one-oh-нven) from Geneva. laud'spi:ko 'krzkld .dugokos. flait..). it's just outslde.Dovebl:u PRONUNCIATION 'mi:tiQ о 'klaiont act бi 'np. niu: . а primenjeno na ljudska Ыtа ..ret) klljen\8 na aмodromu •! tha airpon 1 4 Dвvid was wвlting near the arrlval lounge at Heathrow's T111111inal One. .nositi odelo i slieno. Slil:no tome. pikt. will you." Не ~. mno.S.kosa. molim vas (ho/jete li).. Zvuёпik је zakr/jeo i оп је ёuо јеdап glas (kako) k.. doneti".. .. pored . 'aweiz o'nauns . а takode i "odvвsti". odmah kraj izlaza. 'weoriQ о ka:'nei!on . to Ьring је . .. Dejvid је podigao ёovekov kofer i rekao: "Poc!ite za mпom (pratite me). . а to кvar. Не was walting for а cllent who was coming• from Genava. decu... Му саг is in the cвr­ -park. Не caught' sight (2) of the man. 'saidlю:dz. to catch sight ot: spaziti.. !лОС.. Cekao је jednog klijeпta koji је dolazio iz 2eneve.8. (3) Grey (pite se i gray): siv. 'bлtonhoul. luk .9. uhvatiti. Zпао је da /је (taj) ёovek пoaiti karanfil па reveru (u rupici za dugme) i da /је pod rukom nositi primerak "Sandi Tajmsa··.. sight: vid. Dвvid picked up the man's case and said: "Follow me. (о kosi) sed. Od ove imenice prave se pridevi s nastavkom -ed: long-hвirtJd.3... .1.. 'bpi. grey-hвired­ sedokos. 'ka:pa:k. vidik.dovesti": 1'11 Ьring the children. dlo'ni:»." David 818ned looking for his cllent. . Dejvid је ljekao pored (Ьiizu) /jekaonice za dolaske na terminalu broj jedan (aerodroma) Hitrou." · Dejvid је poljeo da tr." OВJA$NJENJA ~ (1) Setimo 7 8 9 forward and said: "You must Ье Mr Legвrdв? l'm Dвvid Wllson.is ....nt se: to cвrry је nositi u ruci.). Jo'ga:d. 'greiht4d." Rukovali su se (zatresli ruke). . uzeti".Zi svog klijeпta. s dugaёkim zaliscima. Не knew' that the man would Ье W8Bring' а camвtion in his Ьutton-hole 2 З 4 5 6 7 8 9 5 6 and cвrrying (1) а сору of the "Sunday Times" under his arm. to'W.fow hundred and fifty-elx 455 four hundrecl and fifty-five 456 Hundred and twenty-second (122nd) Lesson Meetlng в cliant 1 2 з Sto dvadeset druga lekclja DcЮeklvanje (au. Lagard? Ја sam Dejvid Vilsoп. mote da znati i "odneti" (npr. (4) То take. Ро§ао је пapred i rekao: "Vi ste sigurno (morate Ьiti) g. who was tall and grey-hlllred ~З) with long slde-Ьoards. hou'tel .6.•. . . 'Љ:w:Ю ..10. Ugledao је ёoveka.Ze: "Briti§ Ervejz objavljuje (objavljuju) dolazak leta 107 iz 2eneve. бi o'raivl Jaundl Et 'hi:6rouz 'to:minl wлn. 122nd LESSON .. . ho:d о v. Doьar dan.4. А hвir. (2) То cвtch: ugkк:lati.1.t.. koji је Ьiо visok i aed. hair (Ьеz mnotine) .

1'11 show you out. . room 237 (two three иven).2.srieu" cifru ро cifru. . prepoznao sam ga ро odelu (zЬog njegovog odela).ја Cu vas izvesti. Не caught sight of his friend in the crowd. ћO'I:I'p0:ta. ri'u:vd. Stieno tome. soba.•. Му иcretary Ьooked the room Ьу telex. 2. 1 recognised him RE6ENJA ZADATAКA 1." U hotelu.. iti up to уоиг room. 122nd LESSON . and to my room. Za mene је rezervisana (lmam rezervisanu) jednokrevetna soba. The two men went to the rec:eption desk: "Му name's Legвrde." At the hotel. gospodine." "Da.4. Ne znsjuti njegovo ime. kao i tetefonski. his his clothes. 2. The uz Churchill pokazuje nam da је ret о hotetu. ri'sepЬn 10 11 12 13 14 Kad su se vozili prema Londonu. . will you. 1 knew he would Ье wearing а grey hat. 1'11 take you to your hotel. Poc!ite za mnom. odvel6u vав do vaAeg hotela. nате. the·doorman took' Mr Legвrde's case and another иrvant parked the car. 14. . Zapazite da se i ovi brojevi. "ostati""." ОВЈ~NЈА (nastavak) 13.457 four hundred and fifty~иven four hundr8d and fitty-elght 458 10 11 12 1З 14 When they were drlving towвrda London. molim vas· (hoCete li). . 1 have а slngle (6) room.OOg hotela." "Yes sir." G. You should have booked the room earlier. Ја sam (ostajem) u hotelu "Cerfil"." Mr Legвrde replled: "Thank you.. ЬOraviti"" (u hotelu). Follow me. Dva eoveka su otisla do recepcije: "Zovem se Legard.. а drugi slu1Ьenik (sluga) је parkirao kola." 11. Uzmite moje тој kofer. Znao sam da 6е on nositi sivi Wir. Take my case.. desk •. . molim vas.reaerved. - EXERCISES 1. pokazaCu vam put do iztaza. l'm atвying at the (5) Churchill.. 'sa:vont pa:kt. The hall-pot/er will show• you ·up (7).237. Моја sekretarica је teleksom rezervisala sobu.3. moZe da znaei i "odsesti. 'telekl. 'd0:man . Nosac (poslufitelj) се vas odvesti gore.4.(Zelite) jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu? (7) Podrazumeva se upstвirs. . Legard i• odgovorio: "Hvala vam.5. (5) lmena ljudi su uvek Ьеz l:lana. (6) Single ог douЬ/e гоот?.5. Glagol to stвy. Legarda. . portir је uzeo kofer g. i odvedite те (gore) do sоЬв.З. 12. 'sio81 . TreЬalo је ranlje da rezervitete soЬu. David said: "1'11 take' (4) you to your hotel first. She couldn't hear the voice of the loud-epeaker. 'fo:fil .. Ona nije mogla da euje glas zvuenika. then we'll get some lunch. Flll ln lha mlaalng word1: 1. Ugtedao је svog prijatelja u gomili.. а onda cemo da rucamo (dobljemo malo rucka).. bukt . Dejvid је rekao: "Odvebl:u vas prvo do v.

бi end . аЬоvе all. REIENJA ZADATAКA lnasta\lak) ot take off and 4. would help. so that (1). to tinite naglas.. PRONUNCIATION OВJA8NJENJA ma'ti:ri:tl. Without knowing. you will Ье аЫе to underatand' English as it is apoken' Ьу the English.З. 'spouk:tn . 1 youifl . how ZA PONAVLJANJE: 73.even argue with 1 2 з aorneone! 3 4 We must contlnue to add new material every day.4. . ancl land at Heathrow.l'm.peo~le.. . and that."tako da''. must Ье.tak i da se prepirete s nekim! ... v . .do you do. hould k~nv:t'seibnz ri:d 'noutisiz . а mom odgo~arati i nalem "da ы·· (u tom zna.Ьеса~. Vi morв da stв g.could.show me up. at the end of the course.. . --5... read' notices. Moramo nastaviti da dodajemo nov materiJ&I svakog dana.5.hurry.. .2. (1) So thst. . ask your way ... бi 'iO&Iit. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-thlrd (123rd) Lesson Ноw 11 your Engllah geltlng on? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset treea lekclja Kako napredu)e veii engleold? 1 2 Have you noticed that every day you are learning• new words and expressions? You can now hold' converиtions. 4 5 5 Jeste li primetili da svakog dana ul:ite nove rel:i i izraze? Sada mo!ete da vodite (dr!ite) razgovore..thousands . ...3. Mr Legarde? David Wilson.. doЬar dan.. - ]. Lsgsrd? Јв мт Dejvid Vilson.·ь . You ? 1. da pitate za put . Nadamo se da nalazite vremena da ponov1te rana)e (proAie) lekcije.. 'noutiSt. da titate natpise (oЬsveAtenja). вli SIIЛI и iurЬi.ее ot. tako da па kraju tetaja motete (blste mogli) da razumete engleski kako ga govore Englezi (kako је govoren od Engleza). . . 'i:~n 'a:aju:..%. i da. . ri'vaiz . .458 fow hundred вnd flfty·nlne tour hundrecl вnd sixty 460 3. Ьutlamina s.. you do it aloucl (2). .. Pomogao Ьih vвm da mogu. We hope that you find' time to revlaa the past le8sons.OOnju vee smo videli in order to 1 so as to).. iznad svega. 4. will you. Уои repeat so thвt 123rd LESSON . :. Hundreds . Stotine i hiljade ljudi uzletu i sleCu па Hitrouu.

13. s\ait 'eks:шt. And. .. but You Soon he . . Ыagi strani akoent је §armantan.mat:im zadatko~. You will find" that your English is Ьecoming• more and more nвtural. Let me 1ntrod.. · .) osim toga. .tow hundred and aixty·two 461 tour hundred and sixty.one 462 6 7 8 This is vltal.. Dozvolite da (vam) predstavim Detvkla најdа.. Postaje sve va!nije (neophod. Let me help you with your homework.З. ра ih mofete reci па (va$em) sopstvenom jeziku. Uvek eete imati mali (laki) akoent. 'wлri . 'sa:tn . trcns'leit. ~to је najva!nije. (1. ..- Zato ponavljajte i citajte naglas svakog dana koliko god mo:Zete. will 12Зrd LESSON . natuгal.. You have а accent. Оај da ti pomognem sa (tvojim) d'?.s.З.4. Did you REAENJA ZADATAIIA 1.~ . · ·n~ bral. 'fa:mio. 2) So revlи and read" aloud every day as much as you can. naglas. Jeste li primetili njenu novu h&IJIПU? Се moCi dress? Flll ln th8 mlaalng worda: 1. 6. Ьi:kлmi~. .. which is most important. Kako U• to) dra!esnol"" 12 13 There are certain expressions which you cannot really translвte. Utvrdieete (naci cete) da vas engleski postaje sve prirodniji. ali ne brinite: ljudi ~е moCi da vas razumeju.7. Pre svega (iznвd swga). ~·laud.n•re) da se gov~r• er:'glesk1. lt 1s Ьecom1ng more and more vltal to speak English.Devid Hide. .. Ьевldе1. but don't worry: people will Ье вЫе to underatвnd you. lmate lak akcent.4.. 6 7 8 9 9 10 11 You will вlways have а slight вccent. а ljudi Се reei: .. Uskoro teCno da govori. notiCe her пеw дЬоvе all. 2.8. 5. То је Ьitno (veoma va!no). . im'pru:v. RвzumfiOe ~ (Ьitete shvaCeni). вloud (ili you свп spe8k Ьвtter - out loud): glasno. а slight foreign вccent is chвrming. 2. 'vaitl . (2) Loud: glasan: loud-spвaker: zvufnik (glasnogovornik}. jer vam poma!e da zapamtite i da popravite svoj izgovor. Ьеса1188 it helps you to rememЬer and to improve your pronunciвtion.. Njegov englвski postsje sve prirodniji.Ne: hvala. thank you. nemojte za~raviti da ponesete kiAobran.9 Ьi'saidz . so you can say them in your own lвnguage and people will say: "'How chвrming!"' (N. ali ne brinite. His Engltsh is and speak fluently. .Mtlo m• је.. EXERCISES 1.No.10. 10 11 12 13 lma izvesnih izraza koje ne motete stvarno prevesti. don't forget to take your umbrella.. OВJASNJENJA (nastavak) Pona-Ajate da Ьiste mogli ЬОiје da govorite.2.. . . . - Pleased to meet you.

.once. poust . ...2. . you can see• the whole of London. fiEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 4.more.463 tour hundred and eixty-ttv- tour hundred and eixty-four 464 3. . pikantan. Read as 1. ~:t . S vrha PoAtanske zgrade (kule) mo!ete videti сео London. This иntence may арревr dlfficult to you. . together with а few new ones. zajedno s nekoliko novih.5 АЬоvе all .. but ectually it is almple. 1 Ьought' this overcoat aecond-hand.as . 'ri:santli tu'a:e&. ka!e jedna poslovica: гaznovrsnost Jlo: n&Giii Zivota {ono Ato tivotu daje privlal:nost).2. То вв tini samo jedвnput. . . govorite lto је teSCe moguCno. . . a"pia . lt is done . 124\h LESSON . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fourth (124th) Lesson А • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset eetvrta lekclja Malo ponavljanja 1 ittle revialon 2 З 1 2 з 4 5 6 ln order to help you with tesk of revlsion. Does it suit (2) me? 4 5 6 Da blsmo vam pomogli u vaiem poslu (s valtim zadatkom) ponavljanja.. 'sentans .. Variety {va·raiвtl) is the spice of /ife. in Englanct. todey and tomorrow we will look ageln at some of the words we have seen• recently. .4. Kupio sam ovaj kaput kao polovan (iz druge ruke). ali u stvari је jednostavna. titajte koliko god moiвte.as. " speak often possiЫe..3. ZA PONAVLJANJE: 74. Da li mi dobro stoji? OВJASNJENJA PRONUNCIAПON 1. lndijska kuhinja (kuvanje) је veoma ukusna. sju:t. People rarely 5. · lndian cooking is dellcious but it can Ье very eplcy (1).Ье understood. Ova reOOnica mo.. . . danas i sutra opet cemo pogledati neke od re~i koje smo nedavno videli. can.6... shake hands . much as you .3. 'ek~ali... is extremely important. ьecoming more . . spicy: zaCinjen. ali mo!e blti (i) vrlo pikantna... .4. 'ouvakout .te vam se utiniti teltka. lzniJd SYВgS.. . slight. .. titaлje је ""'та (krajnje) vsino. houl..5. ta:sk. 'spaisi.will ье аЫе to.Reading. . only. . {1) Spice: zaCin. di'lilas .don't worry . L/udi se retko rukuju и Englввkoj. From the top of the Post Office Tower.

pale vatre i spaljuju lutke (od slame). Му car is parked just outвlde the clnema.. Poflto }е padala kiia. 4. Za mene је rezervisana sоьа па ime Vilson. Оп November the fifth.3. (5) Far (daleko) ovde samo pojatava znaatnje reti too (suvire).. polotio }е iepit. OВJ~NJENJA (nastavak) . rвvens could Ье seen• eating from sllver Ьowls. people set• off flreworks.Would the twenty-Шth suit you? lmenica suit znati odelo.13. Не tried to light the Ьonfire but it dldn't burn.9. boulz. дlthough he hodn't worked.titi ispit: nije radio. ~·teva . Jait .n . Pokulao је da zapali (Юgorsku) vatru. you can take• the lawn-mower (З) when you like.. tell him to come back tomorrow. he won't pass (4) the ехвm. mogli su se videti gavranovi kako jedu (gavranovi su mogli Ыti videni jeduci) iz srebrnih l:inija. Ьiti prikladan. Vilson se јо~ nije vratio. he passed the exom... 1 had to Ьorrow an overcoat. Although he's very intelligent. . . Cela porodica је dolla na venfanje.З. . Would you mind wвlting for ten mlnutes? М r Wllson is not back yet.. kao ~to su ova i sledeCa.1. 1 have а room reнrved in the name of Wllson. l'm far (5) too busy.4.485 tour hundred and aixty~tive tour hundred and alxty-alx 466 7 8 9 10 11 12 13 14 So long as you warn me first. Lвwn-mowвr је aparat za koienje trave (Ь8nzinski ili elektritni). Ovaj Wir vam lepo stoji: This hвt suits you. to mow:·kositi.14.. 'Ьizi.. Da li vam ne smeta da pril:ekate deset minuta? G. . 'reivanz . EXERCISES 1. ukoliko ga teAko pвmtite. Petog novembra ljudi prave vatromet.t4) Ехвт је skraCeno od вxamination {igzeme'nei~n). l'm far too Ьusy. lnalcle the Tower. REAENJA ZA. .n gaiz. As it was rolning. 'minits.. То tskв вп вхат: polвgati ispit.. . w:J.. to рвs (вп вхат): polofiti. Whatever he wants.. on neCe polo. morao sam da pozajmim mantil. recite mu da dcx1e (natrag) sutra.. 7 8 9 10 11 12 13 14 Pod uslovom da me prethodno opomene~. Mada nije radio.{2) то suit: odgovarati. .12. to fail (an exam): pasti na ispitu . wount ра :s Gi ig'zem. Da li Ы vam odgovarao dvadeset peti?. I:J:n 'moua. moz~ uzeti kosaticu kad (god) !eli~. U Taueru (unutar kule). 124th LESSON . The whole fomily came to the wedding. Мој auto је parkiran odmah ispred Ыoskopa. ја sam suviAe zauzet. ba.5.DATAКA 1.. maind ..5. U lвkcijama poswiOenim ponвvljanju gradivв. 1е11• him to go away. ali nije htela da gori (nije gorefa).7.2. . .2. he hвan't worked. ~to god hteo. recite mu da ide. . light• Ьonfires and burn• guys. ne zatюravite da se vrвtite па mesto prvog pominjanjв nekog izrszs. (3) Lawn: travnjak. Ја sam (kudlkamo) suvi§e zauzet. Mada је vrlo inteligentan.

Tokom no~i provalnik је upao u zamak i ukrao sav njen nakit (dragulje). one pucketaju. you allly thing. Although. 1 •. naziv za . you they hate 5.4.. i'reiz 16 druge prolrюde ne Ь&zi fita koji se jedu za dorufak.suit you.TAКA (nastavak) 1.2. Mada su kolвge. joi . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fifth (125th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset peta lekclja Malo ponavljanj8 (naatavak) Prema mom reeniku.3. 'dlu:alz. 3. ? REЙENJA ZADA. OdgoiiiiЛI li 118Л1 tiVВdesвt 2. .whole of. з. а burglar broke' into the cвstle and stole • all her Jewels. . OIIJAtNJENJA PRONUNCIATION 1. . оvв zelвna ha/jinв ti 1вро stoji. . а ne "pljaekaAem". have to (must) .. you can see the . it will crackle... Wdвti сво London. Nвгмtв niltll protiv d8 prl(!вkвte рвt minuts? Jol se nijв vrвtio. 2.one another (each other).. BriAe se (to) "gumom". make an appointment. this word means• "cвrefree"..mind weltlng . the tower. S vrha kule moie se From . oni se mrzв. 3 4 -~ (reklama) kafe da ako sipu mleko па ove fotne . . .Ье. .... Oglas pahuljice. That green dress ZA PONAVLJANJE: 75. You eraae it with а "ruЬЬer". ova ree znaei "Ьezbrifan".. . . 'ћa:gla (1) C«88ll је !itorica. могвт d8 и_" (rвzgovor). s mlekom. not а "robЬer". tniOi? for five minutee7 Не's not they are collaaguвs.ght 468 4. London.5. sџits you. The advenisement says that if you pour milk onto this oareal (1 ).komfleks" (com-llakвв) i 125th LESSON .467 tow hundrecl and aixty-aeven tow hunclred and alxty. 'ka:sl . - Ooes the twenty-third . 'diklanari .. eetee. Flll ln the mlulng worda: 1. During the night. Would . the top of. ludo little revislon (continued) 1 2 1 2 з 4 According to my dlctionary. 'ktarri:.сk yet.

m~'li:n. 'dentist . а rnedu njima su naj6el6e pleвsant i nice. а odatte i "kusur" ili "sitan novac". Bio је to loi posao (kupoviпa). . 'rаЬо. it's Ьаd for your health..l. 7 8 9 10 11 (lo6e је da prestaпeA s pu6eпjem. . тrеьа 6 7 в There is а Ьutton mllsing from this jacket.. poпavlja­ 12 10 11 Let me introduce you to Mr Legarde. в1f1в... . "Your health!" said the Ьerman. . Нere's your change..10. prema prilikama.. ili (u protlvпom) ја imam jedпu suviiпu (ekstra) rupicu za dugme! Nemam sitnog novca za automat s cigaretama.lzvolite kusur.6.Ziveli (nazdravlje)!" rekao је gost (muiterija).(U) va6e zdravlje!" r~kao је barmeп . Lend• me flfty pence. . intr. . Od to change. gospodiпu Legardu. 'krekl. inate (ili) Cu te udariti! (З) 12 You will speak• English more and more fluently if you revlи а little every day. .1.t 'bлt~n houl. said the CUitomer.Onda sam pogre~io. 'd!ek~t . 'ekstr. sir. 'steriou ... (4) Engleski nema pravog izraza za pojam "simpati6an" (sympathetic znafi Шaljiv.He's а dentist. a:t .t'diu:s. '8u:entli .. лn'plez.489 four hundred and 8ixty-nine four hundred and 88venty 470 5 Не Ьought" two иcond-hand loud-..12. 'kлst~m~. 16' 125th LESSON .menjati.. ' (2) Somвthing olse: nelto drugo. .9. will you? You ought to stop emoking. What does he do? .peakers for his 1tereo. OВJМN. lt was а Ьаd Ьergain. (lma) jedno dugme (koje) nвdostaje sa ovog sakoa. Stoga se moraju upotreЫjavati razne druge rel:i. 'si~i~l . l>a:t .Оп је zubar. ali nisu radila.11....1..Uradi to.. but they dldn't work. :кl'~:tism~nt . Govoritate eпgleski sve tetnije ako pomalo te svakog dana. . whвrв: drugde.Then 1 was wrong. Не seems а pleasant (4) man. ра: .IENJA (nastavak) he's an unpleasant man.. feindf . 'Ьa:m~n. . 'rл~ . 5 6 Kupio је dva polovпa zvu~пika za svoj stereo (uredaj).. somвone в/sе: neko drugi. . .. saOSfiO!jan). or else n! hit you. Оо this. • ri'vaiz. fiaz . to ikodi zdravlju za tvoje zdravlje). 'ba:ain. оп On izgleda kaa simpati~п (prijatan) tovek. helf.. molim te. or else (2) l've got an extra Ьutton-hole! 1 have по change (З) for the cigarette-machlne. Cime se bavi? .S. 'pl~nt ....4. .. оп је nasimpati~n (naprijatan) tovek. Pozajmi mi 50 penija. "Cheers!". he has just arrlved from Geneva. Dozvolite da vas predstavim је upravo stigao iz Zenave.~nt.l. imenica chвnge znafi promena... 9 . ...

. oЬili Ьi ti stan (ti Ьi Ьiо obijen). you would Ье wrong.missing. l18f718fn Zao mi је. it ? 1. ne Ьiste blli u pravu. . Nedoata}e jedno dugme s mo}e koAulje. 121.5. ја . You should never Ьelleve advertisements. . 1 i З. 3.. 1. 1. There is а button mlasing from my shirt. 11 you said that. 4. i to u opitim sudovima.2..5. 124. . 122.would .cost. Ne treьa nikad verovati reklamama. Stв Ьi to mog/o Ьiti? is something . lmam samo jвdnu nolltanicu od pet funti. Bezl~nl lzrazl.4. 1 have Russian. does this word .. Каd blste to rekli. ZA PONAVLJANJE: 76. .471 four hundred and нventy-one four hundred and seventy-two 472 EXERCISES 1.. . much а new stereo . .. only .mean . br. br. Pour the Ьolling water onto the colfee. br. (/тв) neSto (!lto) ГIIКI<Jstвjв. t haven't sitnog now:a.Far for me.Covek mora slu~ti 126th LESSON ·• . Ne Ыh vokю da sam zuьar. Ноw. Ds nisi zakljutso vrвta. nisвm nikвd uCio ruski. . . What . Ьi stвjao novi sterвo-uredaj? - Svвkako previlв za Flll ln lhe mlulng worda: 1. hadn't. 2.Videli smo (u 120. .too much. There. .. 4 i 5. ? . 125.. Sipaj(te) vrelu vodu па kafu (preko kafe). 2 i 5. lekciji) da se one upotreЫjava kao Ьezlifna zamenica. What . .3. Koliko тепе.never learned (ili learnt). .sorry . br.could. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-slxth (126th) Lesson REVISION AND NOТES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset iesta lekcija Ponovo pro6lt8Jte olljainjen)8: 120. lekcija. br.change. 2. по one likes them. 123. got а five-pound note. - got any . 1.З.5. 1. poslovicama i drugim tvrdnjama koje se odnose na sve ljude: One must оЬеу (ou'Ьei) one's psrents.Ье.4. $ta znsёi оvв rед? .2.2.4. . br. njih niko ne voli. locked the doors you REIENJA ZADATAКA 2. . 5.Ne znвm. . . lf you burgled.would have Ьееп.? - 1 don't know. 1 wouldn't like to Ье а dentist. . t'm l've . . 1.3.

473

four hundred and aeventy--three

tour hunclred end aeventy~tour

474

svoje roditelje (Roditelji se moraju slu8ati). lпа6е је ovakvo one Ьоlје izЬegavati, jer zvuci pomalo .. u~togljeпo".

Znamo i za you u Ьezlit:nom znat:enju. From here, you свп see the whole of London - Odavde se moze videti сео Londoп. You don't sву such things to а lady- Takve stvari se ne govore јеdпој dami.
Upotreba tre6eg lica mпozine (they) ista је kao u па8аm jeziku: They sву he's /eвving his јоЬ- Kaiu da оп пapusta posao. Ne Ы trebalo da паm zadaje te~ko/:e пi upotreba Ьezlicпog it, koje odgovara па8аm З. licu јеdпiпе (i sredпjem rodu): lt's co/d todвy- Daпas је hladпo: lt was nice to see old friends - Bilo је lepo videti stare prijatelje; lt seems ... - lzgleda da ... 2. Paalv. - Кеd пiје паzпа6епо ko v!Ћi radпju, eпgleski pasiv najt:&ACe mofemo doslovno prevesti: The саг was stolen- дutomoЫI је (Ьiо) ukradeп. дkо је паvеdеп v!Ћilac radпje (s predlogom Ьу), takvu re6eпicu оЫспо prevodimo ndom aktivnom: The саг was stolen Ьу two young men дutomoЫI su ukrala dva mladi6e. This paper is read Ьу тil/ions of people - Ovaj list citaju milioпi ljudi.
Ье

How /ucky you are! - Bas si sre/:aпl How hungry 1 ат! ~to sam gladaп! What а тiseraЫe dву! - Kakav zalostaп dап! - Whвt noisy children!- Кekva Ьuспа deca! - What а /ot of people! - дlа ima sveta!
4. То mlaa zпaci pre svega .,promaMi" ili .,propustiti". Не shot, but тissed the tвrget ('ta:git) - Opalio је, ali је promuio cilj. Oon't тiss the train - Nemoj da propustiS voz. Cesto је i zпа6епје .,пedostajati". This jacket hвs а button missing - Ovom sakou пedostaje јеdпо dugme. 1 saw а man with а missing arm - Video sam t:oveka Ьеz ruke (eoveka s rukom koja nedos)aje).

1 pasiv moze Cвsto da ima Ьezlicпo zпа6епје: Drinks wi/1 not sold any тоге - Pi6e se vi8a пе6е prodavati. lt is said thet. . . - Kaze se da . . . Pasiv Ьеz pomocпog glagola imamo u natpisima kao Sto su English spoken (Govori se eпgleski) ili Wanted (doslovпo ..zeljeп", tj ... traii se"), прr. Wanted: в shorthend typist- Traii se steпodaktilografkiпja. lmajte u vidu da eпgleski rado upotreЫjava pasiv i od oпih glagola koji kod паs пе mogu imati taj oЫik: 1ат told this is the ьest hote/- Кalu mi (doslovпo: kazaп sam) da је ovo пајЬоlјi hotel. Не wss snswered Ьу sn old тап- Odgovorio mu је jedan starac (doslovno: Оп је Ьiо odgovoren od jedпog starca).
З.

Кеd је rec о psihickom .. пedostajaпju"' tj. ialjeпju za dalekom osoЬom ili mestom, eпgleska koпstrukcija је obrnuta od па8а. Mi pitamo .. Hocu li ti пedostajati?" а Eпglezi­ Wi/1 you тiss те? - doslovпo .. Но6е~ li me пedostajati?" 1 тiss ту chi/dren - Nedostaju mi (moja) deca. They тiss Englsnd- Nedostaje im Eпgleska (Опi zale za Eпgleskom).

5. Care (k<a): briga, staraпje. То tвke саге of (someone, something): briпuti se о (пekom. пe6emu).
Cвreful:

brizljiv, pailjiv. Ве careful! nemaran, nepafljiv. Carefree: bezbri.Zan.
То саге: brinuti se, mariti. 1 don 'f ti6e me se ~ta оп kaie. саге

Pazite'

Cвre/ess:

How charmlng (lekcija 123). (uglavпom

Uzvicпe receпice pociпju

what he says -

Ne

sa how . .. !

ispred prideva) ili sa whst . .. !

126th LESSON

475

tour hundred and 88V8nty-five

fow hundred and aeventy-slx

476

6.
о

То ault ј to flt. - оьа glagola se upotreЫjavaju kad је re6 ode6j. This ooat doesn 't suit те (sju:t)- Ovaj kaput mj ne prjstaje, ne stojj mj lepo. This ooat doesn 't fit те - Ovaj kaput mj njje ро merj. Th088 shoes don 't fit, they're too blg - One cipele nisu ро meri, prevelike su.

Telefonskj ј registarskj ьrojevj, brojevj dokumenata, hotelskjh sоьа ј sli6no 6jtaju se cifru ро cjfru, npr. 70556: seven-oh-five-five-six (jlj: seven-oh-<iouЬ/e five-six).

То suit se upotreЫjava i u prenesenom smislu. Any day will suit те fine - Bjlo koji dan aavrйeno оо mj odgovaratj. Would Tuesd8y suit you?- Da li Ьi vam utorak odgovarao?

7. То look llke ј to aouncl llke. - Znamo ve6 da to look (gledatj) znafj ј "jzgledatj". Glagol to sound (zvueati) upotreЬijava se za sluine utjske na jstj nafjn kao ј to look za vjdne. као Ato ka!emo She lookвd heppy (lzgledala је sre6na), moiemo re6j ј She sounded heppy- Ро glasu se fjnilo da је sre6na. Оп the telephone, he sounds like his f8ther - Na telefonu on jma iatj glas kao njegov otac. 8. llrofevl. - PodsвOOmo vas: brojevj godjna se fjtaju u dva dela, npr. 1723 kao 17-23 {seventeen twenty-three), 1980 kao 1~ {nineteen eighty). Uzrok tome је §to se u engleskom moie brojatj u stotjnama ј preko jedne hjljade, tako da npr. 3500 moiemo fjtatj kao thirty-five hundred (pored: three thoussnd five huпdred). U brojevjma godjna reC hundred se izostavlja, osim u onima koji se zavriavaju па dve nule: 1800 - eighteen hundred. U brojevjma od ... 01 do ... 09 takode se zaddava huпdred, npr. 1902 - nineteen hundred 8nd two, ali је u govoru obl6njje nineteen-oh-two Uer se nula fita kao da је slovo О - ou). Dvadesete godine, jtd.: the twenties, jtd. Godjna воо. pre n.e.: eight huпdred В. С. (Ьefore Chrjst) (Ьi: sj:). Godjna 1260. nde ere: twelve sixty A.D. (anno domjnj) (еј dj:)

9. lzrazl koj8 treьa zapt~mtltl. - 1. lt m8y 8ppe8r str8nge to you. - 2. We've Ьееп here for three 8nd 8 h8/f hours. -З. Follow те, wi/1 you?- 4. Let's go snd get some /unch. - 5. The porter wi/1 show you up. - 6. How cherming_ you look tonight. - 7. When he sings he sounds /1ke 8 mghtmg81e ('najtj 0gejl) ... with tooth8che. - в. He's f8r too busy. 9. Уои ought to stop smoking.
10. Prevod. - 1. То vam moie jzgledatj eudno. - 2. Ovde smo vel: tri i ро sata. З. Podite za mnom, molim vas. - 4. Hajdemo na rue&k (Hajde da jdemo ј nabavjmo malo rufka). - 5. (Hotelskj) noaa6 оо vas odvestj gore. - 6. Kako dratesno jzgledate veooras.- 7. Kad on peva, (to) zvuf1 kao slavuj ... sa zuboЬoljom. - в. Оп је ј prevj§e zauzet. - 9. Treba da prestane§ da pu§j§.

Languages аге the pedigree ot nations
su pedigre nacija.

(Samuel Johnson). -

Jezici

ZA PONAVLJANJE: 77. LEKCIJA (Revlalon)

126th LESSON

477

four hundred •nd aeventy-aeven

tour hundred •nd 8eventy-elght

478

Hundred and twenty-seventh (127th) Lesson
Тhе

Sto dvadeset sedma lekclja
Da li ti ne smeta ako ukljuCim televiziju, Dejvide? Htela blh da ~ujem (slu5am) vesti. - Samo izvoli (naravno da ne). Ovo је Bi-Bi-Si. (Sada) је Sasl sati i evo vesti. Vlada је danas objavila da ~ podneti ostavku. Premijer је to · objavio (nal:inio objavu) u govoru u Donjem domu danas ро podne. Qdluka је doneta s obzirom na nedavni poraz (u svetlosti nedavnog poraza) vladine politike cena 1 prihoda, . kao i nedavnih poraza u lokalnim izЬOrima za poslan•ke. Op§ti izЬori se o~kuju slede~g meseca. Gradanski rat u Rutaniji se nastavlja. Vojna hunta koja је proilog meseca sru§ila vladu . . . obratila se (apelovala је) danas Amer1c1 za vo1nu pomoc. Da se vratimo doma/:im vestima (opet kod kuce): zavriio se nedavni §trajk alatni~ara u Dagvudovoj fabrici automoblla.

news

1 -

2
З

4

5

6
7

8
9

Would you mind if 1 turned on (1) the televlsion, David? 1 want to llsten to the news. - Of course not (2). This is the В.В.С. lt is six o'clock and here is (З) the news. The Government today announced that it would reslgn. The Prime Mlnister made• the announcement in а speech to the Commons (4) this afternoon. The declsion was taken• in the light of the recent deleat of the Government's Prices and lncomes policy (5) and вlso recent deteвta in local by-elections. д General Election is expected next month. The clvil war in Rutania (6) contlnues. The mllitary Junta which last month overthrew• the Government appealed today to America for mllitary aid (7). дt home agвln: the recent strike Ьу tool·makers at Dagwood's Car Plant has flnished.

2 3
4

5
6

7 8
9

ОВЈАЙNЈЕNЈА

PRONUNCIATION

(1) То turn: okrenuti. То tuгn оп: ukljufiti (ap~rat, lampu)_. p~titi (vodu). То turn off: iskljufiti. Ako је ret о prek1dafu (а swttch. IZQ. swif). ka!e se i to switch оп i to switch off. . (2) Tamo gde Ыsmo mi pitali ..Oopu§tate li .... " ili .. ~_ogu 11 · Englezi oЬieno potinju pitanje sa Оо you mtnd . ..:. (1l1 w_oиld уои mind . . .) - lmate li neSto protiv ako ... Otuda odrefn1 odgovor (Ne, nemam niAta protiv) ima u stvari vrednost n~ po~rd~og. Pazite da па ovakva pitanja ne odgovarate sa "Yes ',Јег btste tllпe odblli moiЬu umesto da је prihvatite! (3) Niste zaЬoravili, nadamo se, da је news jednina uprkos zavrtetku

(4)

S~l:eni oblik od the НoUS8 of Commons (Donji dom britanskog
pa~amenta: gomji је Т11е НoUS8 of Lords).

127th LESSON

479

four hundred and aeventy-nine

tour hundred and eighty

480

10 11

12
13
14

15

The men аге expected to return to work on Wednesday. А gorllla escaped from London Zoo and attacked four passers-by. lt was later recaptured safely (8) and returned to its cage. А 8p0kesman for London Zoo said that the an1mal рrоЬаЫу felt' lonely. Flnally, the -ather forecast: the night will Ье fine with scattered showers (9) in the North. And that is the end of the news.

10 11 12 13 14 15

OЬ>kuje se da 6е se radnici (ljudi) vratiti na posao u sredu. Jedan gorila је роЬвgао iz londonskog Zooloskog vrta i парао Ь3tiri prolaznika. Kasnije је Ьеz teAko6a (ЬezЬedno) ponovo uhva6en i vraten u svoj kavez. Jedan predstavnik londonskog Zooloskog vrta rekao је da se !ivotinja verovatno ose6ala usamljena. Kona6no, prognoza vremena: no6 Ь> Ьiti lepa (fina) sa mestimiCnim (razbacanim) pljuskovima na severu. 1 to је kraj vesti.

O~NJA (nastavak)

----

~k1~P~ · · · ~end a't~kt f~: 'pa:sazbai. - 12. ri'ke~ 'seitti kc"dt ... '~k=:d 'iau:Z: · • ба 'enaml · · . 'lounli. - 14. ·rainali ба ·wc& ··fa:k~ :si

(5) Politika је politics, ali u smislu programa ili na(:ina rada (kao u izrazima politika cena, stmЬena politika i sl.) kal:e se policy. lsta ref, inate, oznatava i "polisu" (osiguranja).

(6) lzmiiljeno ime.
(7) Aid је zvani(:no organizovana pomoC (vojna, drfavna, pomoC unesretenima i sl.): inate se ka2e hвlp. (8) U engleskom se mnogo upotreЫjavaju pridev safe (ЬezЬedan) i prilog sвfety. Аге these stairs sвfв? - Jesu li ove stepenice sigurne (nisu li opasne)? - We вrrived sately home- Stigli smo

EXERCISES

k now enough to •nswer these queations.
Flll ln the mlaalng worda:
1· Ја
the

Ьеd. - 2. ln the l•ght of recent proЬ/ems, the director has realgned. - 3. А General Election is expected next month. 4· Are you WOmad aЬout the strike? - 5. You alreody

1. Would you mind turning off the teleVtsion, 1 want to go to

kuCi

Ьеz proЫema

(zdravi i l:itavi).

(9) Shower је nagla ki§a, pljusak; ista ree zna(:i i tu~. То take а shower: istu§irati se.

t:esto g/вdат televiziju,

s/i niksda ne s/UМ.m vesti

1 often

the television, but 1

2. Ako vlsdв Ьude оtюгепа, moismo otekivsti stroge теге
(po/11/ke).
lf the Government is strict . . . . . . . . . . , we can

AUENJA ZADATAКA
1. Mollm te, lekljuti televiziju, ја hotu de idem na spavanje (u krevet). - 2. S oЬzlrom na skoraAnje proЫeme, direktor је podneo ostavku. -з. ldu6eg meseca otekuju se optti lzЬori.- 4. Da 11 se Ьrine§ zЬog ltrajka?- 5. Vi vet dovoljno znate da Ьiste odgovorili na ova pitanja.

127th LESSON

481

four hundred and eighty-one
REЙENJA ZADATAКA

four hundred and eighty-two

482

3. Mord nвuёiti dв hodвA pre Г1f1g0 Ato (ZB}leliS dв t!CiS.

(nastavak}

You

learn

Ьefore

to run.

1. watch - never llsten to - nвws. - 2. over1hrown - expect policies. - 3. must - to walk - wanting. - 4. ever - feel lonely away. - 5. Making - easy- wouldn't- one.

4. Ako se iksd oseCd usamljen, dodi odmah do тепе.
lf . . . you . . , come and see те straight

5. Lako је ddati (prвvitl} govor, ali јв ne bih volвo da ga driim
(dв nвprsvim jedвn).

Ako se sluiite snimkom, prвtite najpre tekst uz pomot knjige, imitirsjuCi izgovor и seЬi; potom gв slulajte viAв putв, dok ~ budete и stвnju dв ьеz 6itвnja s...e rвzumete; kon«no pro6ltвJte glasno
svвku

ret!enicu.

Ьвz ротоСi

ploCe

(kasвte).

а speech is

. . . . • but 1 . . . . . . . . like to

make

V. PONAVLJANJE: 78. LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hundred and twenty-elght (128th) Lesson .
Problems

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sto dvadeset osma lekclja
ProЬieml

Pacijent. - Doktore, pomozite mi. Ја stalno govorim sam sa soьom.

2

1 2
з

Patient. - Doctor, help me. 1 keep' (N.1) talking to myaelf. Psychlatrist. - Don't worry, sir, it's not uncommon. ln fact, thousands of people do
it.

з

Psihijatar. - Ne brinite, gospodine, to nije neuobl~a­ jeno. $tavi§e, hiljade ljudi to rade. Pacijent. - Da, ali, doktore, vi ne znate (ne uvi.,ate) koliko glupo zvu~i kad govorim (koliko glupo
zvu~im)!

Patient. - Yes, doctor, you don't reallee how ltupid 1 sound!

PRONUNCIATION

'pf'Qbl~z. -

1. 'peiЬnt. -

2. sai'kai~trist ... лn'k:nn~. - 3. ri~'Jaiz hau

128th LESSON

Ыti pristalica (notaga)". . . Ne. 1 haven't seen him for eges: is he well? 0:. Кakva lteta! . for exemple? Well. Nisam ga video vet Citavu v&enost: је 11 doЬro? 128th LESSON .. na primer? Ра.odgovorio је !"'Cijent. and when l'm away (3) from them.vekovima". hvala. patuljak Ы mogao da bude devojka (devojcica)glasio је (doAao је) odgovor. We've just drunk all your whlsky. a'wci.pi~ OВJA$NJENJA (1) Age (eid!) znati "dоЬО". Heven't you ever Ьееn to а psychlatrist? You should. Zdravo. EXERCISES 1.Really? Why not? Well..replled the pstient. nemam potreЬe da pijem! Tvoja devojka је lepa.8..2. aa:l. Samo kad hoda! 10 11 - 12 13 14 'sti~.he asked.Ја smatram da ne treЬa razgovarati s nepoznatim ljudima. l'm oorry.С.5.12. No. . What is the dlfference Ьetween а llttle Ьоу and а dwarf? .4. nikad ne pijem. -з. Sta. Rdi!NJA ZADATAКA 1. . but 1 don't Ьelleva in lending money. 2ао mi је.3. . kao u: 1don't Ьe/ieve in God. .4. Ро govoru. . Have а drink. ia:'za:mpl. limps. What а plty! . Whвt is 9.5. 1 don't Ьelleve in (2) drlnking• in front of ту chlldren. Zar niste nlkad Ыli kod psihi}atra? TreЬI. nisam te video ve{: titavu vetnost! Uzmi ne~to 9 - 9 10 11 12 13 14 - za piee. ftl\nt. Only when she walks! ai aaund. . but she limps. Kakva је razlika izmedu malog deёaka i patuljka? pitao је. ali ја sam protiv pozajmljlvanja novca.. 4 5 6 7 8 - Prilikom (njihovog) prvog susreta.5. but he isn't raally. c1df1Z.. а u stvari nije. 1 never drink•.483 four hundred and eighty-three tour hundred and eighty-four 484 4 5 6 7 8 - At their first meeting. Stonв Age: kamano dоЬО.1..Zbllja? Za$to ne? Рв.13. 1 don't need to drink•! Your glrl-friend is good-looking. (2) То Ьtllieve in mcde imati doslovno znatenje. Upravo smo popili sav tvoj viski. godine starosti". .came• the reply..Ја ne verujem u ЬОgа. а kad sam daleko od njih.l don't Ьslieve in tвlking to strangers .. Hello..7.11. 'stend~. . Moglo Ы da bude mnogo razlike . What. а takode i .Ьeskrajno dugo''.. .Којi је uzrast deteta? lzraz for ages znati . а psychlatrist asked his patient а fiew standard questions. thanks.. dwa:f. ali hramlje. on izgleda intetigentan. jedan psihijatar је svom pacijentu postavio (upitao) nekoliko standardnih pitanja.smatrati da је (ne6to) doЬro". "opoha". Не sounds intalligent. Mcde znatiti (kao ovde) i . 1 haven't seen• you for ages (1 ).2. Тhв Midd/o Ages: srednji vek. wa:ks. There could Ье а lot of dlfference .Io Ы. the dwarf could Ье а girl . smatram da nije u redu da pijem pred (svojom decom. - the child's вgе? .С.

.. .4.. mi§evi 6е se igrati). doesn't ~teve . а ona пета potreЬe da рiјв. l've Ьееn slttiпg' dowп for too loпg. . . Оп је obukao svoj novi kaput naopaeke (unutra-napolje) 1 mogla se vldetl nalepnlca s cenom. Не put• оп his пеw coat lnside-out апd you could see• the prlce-tag. se Ьrinuti о 4. . intelligent she is the difference . наvе ..2) wheп you go to England.odleteti itd. " and а .. ... SuviAe dugo sedim: noga mi је utrnula (imam eiode i igle u svojoj nozi). Каkо опв tвро iz(ll«<в.5. poito nета ~ramatiekog roda. U engleskom. pinz ltDd 'ni:dlz.. prais 129th LESSON . Оп Не nije pristвlicв piCa.seen him .<1watf(kao i friвnd. . Primetili ste svakako da vic о patuiJku nije mnogo uьediJIV u prel/()(ju. kuCi dok mi Ьudemo odsutni? Who ..3. idiametik.whlle..1.. . PRONUNCIAТION fju: 'idi:m1z. 1 . are ... LEKCIJA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-nlnth (129th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset deveta lekclja Nelшllko ldloma па few idloms 1 Evo nekoliko idiomatskih izraza koje Ьiste mogli 1 2 з Here are а few idiomatic expressions you might meet' (N.. 10 fly away . and . REiENJA ZADATAКA (nastavak) .otil:i. . the mic_e (mais) wi// play . Jestв -Ко 6е li ga skoro vidвli?. ? ZA PONAVLJANJE: 79. 2 з nai6i kad odete u Englesku.. What.2.. .. in drinking and she doesn't з. When the cвt's вwау..souncls."? OВJAiNJENJA (nastavak) 2.485 tour hundr8d and eighty-tive Квkvв јв rвzlika izmвt1и tour hunc:lred and eighty-alx 486 Fln 1n 1118 m1881ng worda: 1. miAevi kolo vode (Каd ЈО ma&a daJeko.daleko" ili .. l've got piпs апd needles in my foot. . . рвтеtпо . . . . to look the house we 1.Nвrвvrю.after.Thursday. laat . . u zna6enju .....з.odsutan".Каd matka ode. Ноw 5.rubЬer roЫJer.how .Ьetween. ts going .. she looks.course .pt~"? а i kako govori (ZVIXi). ...gume" i . secrвtвry i ЬеzЬrој drugih •men1ca) '1821 pod)ednako za muAkarca i za 1enu.need to drin~. in'said aut . ..saw htm .pretty . you recendy? - Of . Mote se upotreblti i uz glagol to Ье. . video sam ga prollog _ (3) Znamo vot away uz glagole kretanja: 10 go away.1.away.

То put out а fiгe (а cigarвtte. istruliti. you make' а down-peyment of flfty pounds and then sixteen monthly inatalments of eight pounds. therв's nothing to it . а u stvari је Ьiо bez preЫjene pare. Nadam se da uskoro moZemo da jedemo.umirati od gladi''.5. Sve se vote pokvarilo. l'm starved (7)! Bio је vrlo otvoren Covek. · lf you wait for а bus at а request stop. poAto пiko пiје slobodaп. 11): odgoditi.. ЬIAnt •. ')мilllant ••. То grant: dodeliti. Umirem od gladil tca:. То пiје teAko (uraditi).): ugasiti vatru (cigaretu.1. Као prelazan glagol znal:i .9. Не 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 Не pretended to Ье а millionвlre..On ima smisla za te stvari) ili odgovara ndime "trlk". 'МAn&li in'$tl':lmaots. Му huaЬand doesn't undera18nd' me.1.. вc:tually he wes broke.. Сете оп. to је sasvim lako. itd.izgladnjivati.З).. koji је svaku stvar пazivao pravim imenom (пazivao aiov aiovom). Оп se pravio da је milioпer. Kad kupujete па otplatu (kradit). То one's hвnd: isturiti (ispru2iti) ruku.Најdе. since noЬody is free. odatle ovde pasivni oЬiik.. r1pr. Primenjeno па ljude znati iskren. moriti gladu' ·.. ьвz dlake na jeziku. . samo ро seЬi razumljivo. umreti") znal:i .).4. i otuda olako shvatati Ш potcenjivati. 'ara:ntid. otvoren. То stand: stajati.postati''.. you must put' out (З) your hand to make' the bus stop (N. apeid. pla6ate odmah (u gotovom) 50 fuпti а potom 16 mese~пih rata ро В funti. obuCi. pozor~u 1 sl. дll the fruit had gone Ьаd (5). бi ai'dia QIIJMNJENJA (nastavak) (З) То put out (4) put оп: staviti. ri'kwest. Мој muf me ne razume. isuviAe se пavikao па mene (i ne prime6uje me).$ta se daje? (u bloskopu. То put out: izneti. togomвd ili to go crвzy ('kreizi). Moratemo odlo!iti sastaпak do slede6eg ~etvrtka. (5) (8) (7) (8) 129th LESSON .poludeti. S pridevima nвgativnog znal:enja glagol to go se upotreЫjava u znal:enju . 1 hope we can eat• soon. То tske (something) for grantвd znal:i primiti (neAto) kao obll:rю. znati tup. What"s оп?... izЬaciti.. pokloniti.. but there's .6. OВJMNJENJA (1) 8/unt. When you buy' оп hlre-purchase.487 tour hundred and eighty-eeven tour hundred and eighty-elght 488 4 5 6 7 8 9 was а very Ыunt (1) man. "caka". sposobnost (Не has а knack for these things . namestiti. fru:t . etc. (2) Knack је familijarna rel: koja ili oznal:ava veblinu. but she couldn't stand' (6) the idea of throwing' it аwву. to it takocSe se odnosi na teAkot:u ili lakol:u nekog zadatka. who called а spade а spade.. daun. Vk:leli smo u istom smislu i glagol to Ьssr.. То stsrvв (od istog korena kao i nemal:ko sterЬen. То go Ьвd: pokvariti se.). pokuiaj..а: knack (2) to it. but 12 12 We will have to put' off the meeting untll next Тhuraday. ali опа пiје mogla podпeti pomisao da ga Ьасi. Ako tekate autobus па prolazпoj staпici (staпici па zahtev). То put off (rel:enica br. nek. ali ima јаdап роsеЬап trik (caka). lt's not dlfficult to do.. try. "Моs". to stand something: podnositi netto. 'hai 'ро:Ьs •. morate ispru!iti ruku da Ы autobus stao (da Ыste u~iпili da autobus staпe). he takes' те for grented (4). lzraz therв is . re6eno о no!evima i drugim ~rim predmetima.

stand . Ne mogu d8 podnвsem tog /!ollflirJJ kad se pravi d8 је struCnjak. Mole:f dв rszЬi}tМ 1ta hoCeA. natla krpa zakrpu. . . .5. . (ionako) sam Ьеz para. that man when he You can break . 1 ја. FUI ln the mlulng wonla: 1.pretends.4. З.l'm broke. LEKCIJA 129th LESSON . ~ta se ove nedelje daje u .11. nemam para. . То nije tвlko. harcl up .3. Pszi! Nemoj da navl. Не always puts off his dentist's appolntments.3. .1:1.-2.488 tour hundred ancl eighty-nine tour hundt8d and ninety 490 13 14 а D8Cidy asked me if 1 wanted а aports-car or yacht. all the fruit had gone Ьаd.4. l've got pins and needles in my foot. Ве. . 1 can't stand up. 'h:zdisina 'nout»di. 4.inside out. utrnula mi је noga. . Gomonu"? Meni је to svejedno. sve vo6e se (Ьilo) pokvarllo (ietrulllo). your gloves on ZA PONAVLJANJE: 80...N!!fm (stavil) rukllvice naopatke. l'm hard up. Potpuno mi је svejedno (ne blh mogao da marim manje). Nlsam јео vet: nedeljama. 1 can't . 'spo:tska: . This knife is so Ыunt that it won't cut. mвni је sasvim svejedno . 1 couldn't care less. what you want (like). sli ima jвdan trik.•• ba:d лр. Posle nedeiJu dana. 1haven't eaten for weeks.. EXERCISES 1. . . 1 couldn't REIENJA ZADATAКA to Ье an expert. 5.. . . - less. sta:vd.14. . l'm always . av 6rouiq.. .4. pri'tendid..ra. .put. .the end . 'IOUIШ'nt . Ovaj not је tako tup dв ne6e da se6e. 2. lt's not difficult. .. 13 14 Tata me је pitao da li hocu sportski auto ili jahtu.5. .too. .2. careful! Don't .. Alter а week. 1..10. On uvek odla!e preglede kod (svog) zuЬe. Blrds of в feather flock together (ptice jednog pera jate se za)edno): svaka ptica svome jatu.2. but (to it). Ne mogu da ustanem. Uvek kuЬurim s novcem pri kraju mesecв. . . there 's а knack.. jat.care at of the month. What's on (8) at the Gaumont this week? lt doesn't make' any dlfference to те.3.13. Ме 1. 5..

ju:n~·v~:s. Then he told' us that he dldn't attand lectures but spent' his time preparing polltical meatings. Bilo је lepo i videti London posle ovoliko vremena. PiAem da Ьih tebl i tvojoj Zeni zahvalio Sto ste nas ugostili proAiog vikenda. momak (dete) је studirao . А hitch-hiker (ili в hitcher): auto-stoper.you know· what Joan is likeand it seems that atudent life has changed from the life you and 1 knew·.»ti. We had а long chat (4) . i Ьilo је tako lepo ponovo videti tеЬе i Meri. popril:ati.6. Dugo smo /:askali . too. and it was so nice to see• you and Mary agaln. we gave· а lift (2) to а hltch-hiker (З) . в chat: Caskanje. the kid was atudying "Social Anthropology" which 1 always thought' had aomething to do (5) with monkeys.8.m imao nikakve veze s tim skandalom. we will look 1 2 з Sto trldeseta lekclja Plama U ovoj lekciji i u sledeeoj pogleda/:emo razne vrste pisama. Dear Mike. 'sz. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 at dlflerent sorts of letter. 'stлdiiiJ iz 'kwai~t. t ЗOth LESSON . ali to give someone в lift znal:i primiti nekoga u kola. Као prvo (za potetak). hil 'haikQ . 4) 1 ln this lesson and the next one.zn&A kakva је Dloun i izgleda da se studentski !ivot promenio u odnosu па onaj zivot (od zivota) kakav smo ја i ti poznavali.b~:bz 1.а young lludent going back to univвrsity. 1'11 gilftl you в lift to the stвtion. maik.481 tour hundred ancl ninety-one tow hundred and ninety·two 482 Hundred and thirtleth (130th) Lesson Letters (N. teindtd. s~:ts. Preko vikenda ide па demonstracije. '6Qrali in'dbid. to see• London alter all this time. ugostiti. Life in the auburЬs is qulet. 2..i polititke sastaпke. 1 had nothing to do with that scandal . Dragi Majk.Ја nisa. lt was nice. We lhoroughly enjoyed ourselvea. (2) А lift је inaee -lift. Оп the way home. l'm wrlting' to thank you and your wife for heving (1) us last weekend.5.primiti. u naie vreme. Zivot u predgraciima је miran. Ato sam ја uvek zamiAijao da ima neke veze s majmunima. povesti ga...- З. Onda nam је rekao da ne pohaaa predavanja nego da provodi vreme pripremajuC. (4) То chвt: PRONUNCIA TION 1.- Csskati. he goes to demonatrations. but aometimes а Ыt too qulet. Na putu ku/:i. prijateljski razgovor. naprosto to hitch) . At the weekand. ali pokatkad i previAe (maltice previAe) miran.voziti se auto-stopom. (З) То hitch-hike (ili.OdveACu vas (odЬaciCu vas) do stanice..9..- .. For а start. SavrAeno smo se zaьavljali (uzivali). socijalnu antropologiju". tct. aim 'raitiq.. 4 5 6 7 8 9 10 11 OВJASNJENJA {1) То have someone (podrazumeva se at home). povezli smo jednog auto-stopera jednog mladog studenta koji se vra/:ao na univerzitet. 'sou!l (5) То hвve to do with: imati veze sa.

Yours.. i radujem se Sto Cu vas оЬоје uskoro opet videti. Flll ln 1he mloolng wordl: 5. Na putu kuCi morali smo da stanemo na servisnoJ stanici. 4. to nije (ne Ы) bllo doZ'Юijeno. . Odlitno smo se ponovo vidimo. that would not have Ьееn allowed. pri'ptariq pa'litikl. .hnz. We will put off the meeting. 1ЗOth LESSON .4.. to ne п е? Ьi Ьilo dozvoljeno. Оп the way home we had to stop at а aervice atation. Nв putu kuti. lt has nothing to do with you. 12 13 U na5e vreme (nas dan).13. would it? Do 1 sound old and intolerant? 1 suppose 1 am.11. od kojih su dva Ьila (upuCena) prijateljima.... a'tend a'laud. Klndest regerd1 to you and your wife. .»Ьnnt. and 1 look forward to нeing' you both ageln soon. . Не owns three houses and two oports-cars. -З. When 1was at school... 'lckЬz .5. lzgledam /1 umoran? Nisam mnogo spavao и poslednje vreme.10. Kad sam ја Ыо u §koli. - 15. tvoj Dejvid.5.to do with . То nema nikakve veze s toЬOm. 'kaandast r•'aa:dz. really .~~­ look . .1. ~en6ra'tюlж:I1i . since nobody can attend. two were to frie"fldS 1.novels .look forward again. We three letters..has wrttten. David. Thanks agaln for your hospitality. пета nikakve veze s romanima koje је . poSto niko ne mo!e da prisustvuje. . i sa }adovoljstvom oCekujemo da vas We to seeing you ourselves and we EXERCISES 1.haven"t slept. 11. thoroughly enjoyed .2.4. . 'mлokiz. autoblography has nothing the he AE!tENJA ZADATAКA 1. LEKCIJA 1. Odlo!iCemo sastanak. On ima (posedщe) tri kuCe i dva sportska automobila. Do 1 tired? 1 zaЬavljali much recently. Hvala joS jednom za va~ gostoprimstvo. . 2. wrote.hitch-hiker.. .. . . hO)Spa'uelati. 2.2. . de~an'strei. Srdacni (najljubazniji) pozdravi teЬi i tvojoj zen1. povezli smo jednog auto-stopera. Napisali smo tri pisma. ZA PONAVLJANJE: 81. 4. zar 14 15 Da li ti se {:ini da sam (zvutim li) star i netrpeljiv? Pretpostavljam da (i) jesam. His . zapravo. . Njegova autoblografija napisao. the way home.493 tour hundred and ninety-three tour hundrecl •nd ninety-tour 494 12 13 14 15 ln our day. we gave On to а з.3.а lift. it wouldn't have Ьееn allowed.5. in't.of which.

.6. 1 was based in the Bordeaux region and was working for an lmport-export firm.495 tour hundred and ninety-tive tow hundred and ninety-81x 496 Hundred and thlrty-first {131st) Lesson А Sto trldeset prva lekclja Jedno poolovno plomo businell letter • 2 З 1 2 Today we see• а letter from someone who is applying (1) for а јоЬ: Dear Sir. S po~tovanjem (Va~a verno).. lmam 23 godine.. (2) An adveгtisement је oglas ili (pojedina~na_) rekl~ma. 1 hope 1 may Ье grвnted an lnterview (4)..1. 4. :мi'va:tismont . Nadam so da cu Ьiti pozvana (da се mi se dodeliti) па razgovor. . .7: pa"fektid • ... "kWOtlafajiQ fr:.):t fa:m. OВJA$NJENJA (1) то appfy: primeniti. Ьоu6 . poust O)V bai'lina~l . 1 also type and know' both English and French shorthand. . 4 5 з 4 5 6 7 8 9 10 1 wish to apply for the post of Ьillngual secretary which you are offering. eesto _se skraCuje u adveгt iti samo ad (smвll ads: malt oglast).nstanz sekn't&arial 'kolid!. Zivim u Londonu i posedujem automobll. Bila sam sme~tena (bazirana) u oЫas1i Bordoa i radila sam za jednu izvozno-uvoznu firmu. koji perfektno pi~m i govorim. 1 perfected my French which 1 write' and speak' perfectly. Ьeist . 1 am twenty-three years old (З) and slngle.. Bicu sloЬodna od 23. buduci da moju firmu preuzima (da moja firma blva preuzeta od) jedna francuska kompanija. . as my firm is Ьeing taken' over Ьу а French company. taip . ~:"dou 'ri..dЬn .. 3. то apply for а ЈОЬ: konkurisati za zaposlenje. 'h'l:thend. Mardtori Votson (gospo. sitju'eibnz 'veikant 'k:. godine.. 1 worked for two years in France.. oun. Yours falthfully. Po~to sam zavr~ila (kvalifikovala se sa) koledt Sent Danstens za sekretarske poslove 1974. Zetim da se prijavim za mesto sekretarice sa znanjem dva jezika koje vi nudite. usavr~ila sam svoje (znanje) francuskog. 'pa:fektli. While there. .. radila sam dve godine u Francuskoj. live in London and own а саг.. Моlьа: an appUcation.1. neudata sam.ica).• 'imsю:t 'eksfr. Dok (sam Ьila) tamo.5.•. Marjorie Watson (Miss) 6 7 8 9 10 Danas cemo videti (vidimo) pismo od nekoga ko konkuri~ za posao: Dragi gospodine.9.)lam. . After qualifying from St Dunstan's Secretarial College in nineteen seventy four (1974). 1 will Ье free from March the twenty-third.. marta. red . a'plajiQ. То advertlse ~ini li vвm se da sada PRONUNCIATION t. Upravo sam pro~itala va~ oglas u "Tajmsovoj" rubrici "Ponude zaposlenja" (Uprafnjena mesta). 131st LESSON . 1 have just read' your advertisement (2) in the "Situations Vacant" column of the Тimes. 'kAm· veC poznajete nepravilne glagoJe? Ne zatюravite dв ponovite njihova tri oblika svaki put kad naidete па zvezdicu. . Takode kucam na ma~ini i znam i engtesku i francusku stenografiju..)m sant 'dtr.

. 1fP. . Flll ln the mlulng wordo: 1.will Ье glad when this leoson is llnished. haind. from the . 1 . Molim vas potvrdite ovaj termin (sastanak) povratnom po§tom ili telefonirajte (telefonirajuci) mojoj sekretarici. Here is the reply she recelved: Dear Miss Watson. su pol:eli da pi~u. . дkо blste !eleli da dodete u moju kancelariju 23.. 'ara:ntid an 'intavju: . 'pr. . Ho6u da odgovori§ povratnom po§tom. REЙI!NJA ZADATAКA 2. kan'fa:m . . Thank you for replying to our advertisement so promptly.:.~~~==!\ О. Yours sincerely.. lf you would like to come• to my olfice on the twenty-third of March at ten o'clock.- li. Znate li englesku ili francusku stenografiju? . marta u 1О sati..5. our 4. Bi6u sre6an kad se ova lekcija zavr§i. BiCu sloЬodan ье Joan who the window. osim Dloun koja је gledala ('aiOvetaiz): oglaAavati. _ (З) Malo zvanit:niji oЬiik.3. has gone Ьankrupt. PuЫicity (р t\Ьiiseti) је naziv za reklamu uopAte.. hvala vam §to ste tako brzo (hitno) odgovorili na na§ oglas.2. started looked з. Please conllrm this appolntment Ьу return of post or Ьу telephoning my secretary. upotreьtjen u pismu. naM kompanfja је ьankrotirвla. . . Do you know English or French ohorthand? . sin'siali . ЬiСе mi milo da vas primim na razgovor i da vam dam kratak test iz dvojezi~ne korespondencije. .tsan.mpt- 11 12 13 14 15 Mo!da се ona imati srece.:. ri'ta:n ••.f~==.. 1 want you to reply Ьу return of post.'fci6fali 'ma:dtari 'w. Jeste li neudati (neo!enjeni) ili udati (o!enjeni)?. 1. 1 EXERCISES 1. John Hind 10.15. l. Thank you for . .11. Не wвnted me to come at ten o'clock but 1 couldn't. Posle OВJAIINJENJA (nastavak) ~itanjв vdeg oglвsa. 1 will Ье glad to give• you an lnterview and а short test in Ьillngual correspondence. reklamirati. your odlutio sarh da radim s vama. .3. 4f. lskreno va§.4. . . od trideset prvog.2.. Нvвlа vam ~to ste tako Ьrzo odgovorili па па~ oglas. . Ьns'pondans.14. Svi (svвko) (nвpolje) kroz prozor. 5.4.Both. i u jednom i u drugom slut:aju: Ноw old вrе you? (4) Mi smo ovu ret pozajmili samo u novinarskom znat:enju. 1 have After decided work with you. дrе you olngle ог mвrried?. . u engleskom је interview i razgovor na koji se pozivaju kandidati za neko zaposlenje.AI OU> ~ 'tW ? ~ni.ОЬе. Pitanje је. Evo odgovora koji је doblla: Draga gdioe Votson. D!on Hajnd. • . so to our 131st LESSON .. On је hteo da do&tm u 10 sati ali ја nisam mogao. u oblt:nom govoru reklo Ы se samo 1 ат twвnty-thrвe.497 fow hundred and ninety-aeven four hundred and ninety-elght 488 11 12 13 14 15 Perhapl she will Ье lucky.

the English use many abbreviations. and it woгked.3..free. sister-in-law: svastika.. 10.). Nata gospodica Votson mogla је da napiйe svoju tivotnu istoriju Ш da prita о svom deveru (~uraku. --. ZA PONAVLJANJE: 82.e. . son-in-Jaw: zet (kCerkin mu!). Ьоlје је blti йtо neposredniji. .4. Simpllcity always pays. itd. Everytюdy (everyone) writing. zaova. mother-in-law· taAta Ш svekrva. daughter-in-law: tast ili svekaг. "То )est" se pite "i.'noutis .. reCenicu br. Konkuriti za zaposlenje. i to је uspelo (delovalo).to. . and especially а buslness letteг. . sim'plis:ati. ln offlcial correspondence. . Za sve rodake stetene putem braka upotrebJjava se skupni izraz in-laws tazblna. it is better to Ье as direct as n0 frills or extravagant salutations and the style is plain (1 ). 1. U zvani~noj prepisci Englezi upotreЫjavaju mnogobrojne skra~nioa. reading . i. zet. dodi razgovoru). Jednostavnost se uvek isplati. wШ . Nema nikakvih ukresa (ki~nja) ni ekstravagantnih pozdrava. а stil је jednostavan. ali nije.4. Aurak Ш paAenOQ. ~t~il. . i doЬiCet razgovor (prisustvuj posso. . and you'll the the јоЬ. "Fог example" is wrttten' "e. 17 7 PRONUNCIATION ~· .. possiЫe. e. but she did not.advertisement . а naro~ito poslovnom (pismu). frilz n: iks'trevagant seli:a tcJI:anz.e. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-second (132nd) Lesson More about letters 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset druga lekclja Jot о plemlma Did you notice how slmple the style of the last letteг was? ln an English letteг. replying . (2) Brother-in-/aw: dever.5.5.g."." (od latinskog id esf). the interview.3." (3). w:a:kt.2.get (have).g. That is to say" is wгltten "i..2..promptly . h1st:ar1 .company.'spel:ali_ 'Ьizn:as.499 four hundred end ninety-nine па five hundred IIEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 500 5. OIIJA$NJENJA (1) V.6. "Na primer" se рiйе . Our Miss Watson could have wrltten• her life hlstory ог talked aЬout her brotheг-in-law (2). Apply for attend ." (fгom the Latin id est). except. lekciju 104.. .out of. itd..ad (advertisement). . There аге 2 3 4 5 6 7 4 5 6 Jeste li primetili kako је jednostavan Ьiо stil poslednjeg pisma? U engleskom pismu. :а'fЩ 132nd LESSON . ЬrАI:Ь 1n Jn:. јоЬ.thirty-first.

rnsster of science znati magistar nauka. (6) V..Victoriв Cross (krst kraljice Viktorije) visoko )е civilno odlikovanje. а D. Mogli blste takocle da пaidete па V.00 a.11. . (UpotreЫjava se uglavпom па felezпici. 'ind~ 13. in'sted . 'ЬеЬiа av a:ts . You should have Ьееn more llmple. You could also come• acroas "V..f. Listu powti" kojom se odlikuju (koja odlikuje) ljudi koji su slu:!ili (dali uslugu) пacij'i..S.З.. (magistar пauka). р1: em. The abbreviвtions аге only wrltten•. e." da оzпаоо jutro (prepodne) а . .. a~ri:yi'eiЬnz 8 9 10 11 12 Rа~uпапје (Caвovпik) па 24 sata пiје uobl~jeпo (~iroko upotreЫjavano) u Britaпiji.. TreЬelo је da bude§ jednostavnljl. Ona је mogla da mu pomogne. ili ро starom nazivu "umetnosti" . 9. mo1nli .arts).д.4.5. Druge skra~пice koje Ьiste mogli da пaclete dolaze posle imeпa ljudi. mora§ mi kupiti marku.m..· . - dra:z . it always works... апн l~ac.· Ne smete nikad upotreЫjavati skral:enice kad govorite. прr." za ророdпе i ve~e. 'ma:sta av 'sai:ms. ili D.. a. ..3.m.S.m.. pored "jutп( znafi i . .. .O.O. . _'nau:maros 'militari а: si'vilian deka'reibnz. (11 is used malnly on the raИways.. Pastis is not wldely druпk in England. Eпglezi pi~u .5.10.: 10.. kraljica sastavlja .primera radi. . ei em keat . .m.Ois/inguished 58rvice OrrJer (orden za istaknutu sluЉu). - ~~~·~ndans . umesto (toga).В. ili ma koje od mnogobrojnih vojnih ili civilnih odlikovanja. (Bachelor of Arts) or "М. Twice в yeai. · 17' 132nd LESSON ..S. She could have helped him.C.. . Sc.00 a.. grвtiв .. prepodne". Ret morning.. пikada (пе) izgovaraju. vi: si: 1.9. . ~to Ьi moglo da objasпi Шtо vozovi tako testo kвsne!) Tako. . 'reilweiz." or "D. p.C.30 p..30 p.pre podne . Dvaput godi~пje.4. Other abbrevtations you might find' come' after peoples' names.g. kao В. the Oueen draws• up an "Нonours List" which decorates people who have glven • иrvice to the nation..д.: 10. (5) 8achвlor Ј8 stepen koji se doblja di~omom (iz humanistitkih EXERCISES 1.m. to uvek deluje. 7.m. but she did not.m.. ~ (nastavak) (З) Od latinakog ~. you must buy me а stamp. Skraooпice se samo pi~u. kwi:n nauka. post meridiвm posle pod~.. 13 14 OВJASNJENJA (nastavak) w~adla ju:~.2.. which might explaln why the trains are so often late!) So inatead English people write "a.. 9." (4) for the afternoon and avening. REAENJA ZADATAKA 1.501 five hundred •nd orw five hundred •nd two 502 8 9 10 11 12 13 14 The twenty-four-hour clock is not wtclely used in Вrltain.. i: dti:. naver apoken•. (diplomiraпi stru~пjak) ili М. ali nije." to lndicate the morning and "p.C. Sc. like В." (Master of Sctence) (5). а: da: es ~u . 'letan. Vermut se u Engleskoj ne pije mnogo (naAlrokO)...2. . ai i: . You must never use abbreviations when speaking.O.vojno. 11 you waпt me to seпd you а poat-card..m . Ako ho6ei da ti potaljem doplsnicu." (6) or any of the numerous mllitary or civllian decorations. (4) Od latinakog sntfl mtlf'idiвm .

upotrebleemo konstrukciju 10-Ье sllowrкl to. ? . What sort (kind) . тву ispred sеье пе trpj predlog to.. 8. 4. Za proAio vreme.e. 1 .).. molim vas. dr!:ati).. ako паm је Ьа§ пео_рhоdап jпfjпitjv (smetj). koje mo!e imatj ј jedпu i drugu vredпost). razljke је samo u stepeпu verovatпoee: Не msy coma sny moment. on time.Кеер off the grsss Ne gazi travu (Dr:!:ite se dalje od trave). or striped? ZA PONAVLJANJE: 83.. it is а present . i.503 five hundrecl and three tive hundred •nd tour 504 Flll ln 1118 ml881ng worda (1nd eЬЬrevlltlonl): 1. 1. the Victoria cross (V. of shirt do you . .. shopping. Dok sвm 2. . br.want? .) 2. прг.m. . Postoje тгюgоЬгојпв odlikovanja. Кеер knocking. Mlght . Molite se (zвhtevani stв) dв stignete пв vrsmв. . 2 ј З. .4.Samo dalje kucajte. . - ZаЬrапјеп ulaz (Dr:!:ite se пapolju).g. to је pokloп..Plain. (Rec goal. 2. Тhere Ьiо и kupovim~ naQo sam пв ovu staru p~u this old gun. Кlld иwlitв вв ssstavljanjem izvfJStajs.. dodite do твпе и moju kвлcВiвriju. .30. m1 y. jma оsпоvпо zпаеепја .3.сате across. . You are requested to arrive . 129. Za proAiu radnju. . in my office.Zadr:!:ite ga.e.was . То keep (cuvati. br. С. REt1ENJA ZADATAКA (nastavak) 3.30 When you tinished тв the report. 5. Smeo sam da govorlm"' recj eemo 1 was sllowrкl to spesk.Оп Ьi mogao svakog treпutka da dode.5.Neprestaпo govorim sam sa soЬom.Кео ј can ј must. inaee. lzm. decorations. cjlj" . ali se upotreЫjava samo keo kondjcjoпal (za razljku od could.drawing up .come and see. .2. . . .Тј§јпа! Кеер out •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset treea lekclja Кверег: cuvar. . have . З. . . З ј 1ЗО. While . Sa drugjm glagolom u oЬfjku па . 1 ksep tslking to myse/f. 1З2. . br. he's proЬably ssleep . are numerous . . 1З1. Не might come впу momant . br.Plesse keep it.Su тву ј might. prema tome. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-third (133rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protlt8Jte olljain)lnja: lekcjja 128. u 133rd LESSON 8. Квkvи kolulju Jsllte? Jt!Jdnotюjnu ili prugвstu? 1. . . Viktorijin krst". U пaredЬsma ili пatpisima: Кеер quie/1.p. . {:jsto gramatjёki gledaпo. br... Goal-kвeper ('goulkj: ра): golmaп. прr. . might је pro§lo vreme od msy.Оп moze svakog trenutke da do<fe. -јпg" to keep jma zпаеепје trajanja. 1. to jest и 20. оп verovatno spava. .

а sa Yours sincerety ako smo роёаН sa Оввг Мг. Hsve lhase letters trsnslsted at once . U privatnom pismu motemo zavriiti kako felimo: yours. . Prtlozl. /ove (from). We '11 makв hiт иnderstвnd . Ьввиtifи/ .On Св dati da mu se prefarЬa kupattlo.ьeвutiful/y. fsst ili ввг/у. Tu upotreЫjavamo i kontrakcije. Ako smo poёali (u poslovпom pismu) sa Deвr Sir..Ne sme& Po<:etak i kraj pismв u engleskom su staпdardizovaпi i vrlo jedпostavпi.Као $to ste sigurno i sami primetili. your friend. - Evo јо6 nekoliko dopunskih вaveta. U osnovnom znafenju "smeti" upotreЫjava se samo may (ne i might). Mouпt Drive LONDON SE2 З 1 . ako $!о su прr. lpak. Tako imamo i quick quickly. 4. Smem li sada da odem? .dati da se . upotreblCвrno have + particip pr~li: Не тву have plюned. perfect . . Ako se pridev zavr5ava ipsiloпom. i ni reet viSe. Ье$1 wi$hes. пвјvаiпiја od svega је jedпostavпost: se felelo reCi. 1ЗЗrd LESSON .You тву not. itd. Мау 1/ввvе now?. . 1 had а lюuse Ьuill.Оп је moida telefoпirao. 11 таdе те thinkТо me је navelo na razmiiljaпje.Оп govori polako. Od prideva good prilog је we/1. пapisati опо sto 5. od prideva se prilozi grade пastavkom -/у. Prevodtmo ga оЫёnо sa . . Не is slow. This pi/1 wi/1 твkе you s/98fJ .Naterali (пaveli) su me da kupim neйto $to пtsam ieleo.Ova ptlula ёа vвs uspavati. ( + ime).perfectly. ргоЬs­ Ые . Sliёпog је zпаёапја glagol to have sa drugim glagolom u parttctpu. hundred •nd fiwe five hunclfed and . Nekoliko prideva. They made те buy soтetћing 1 didn't wanl . mogao је da telefoпira.Dajte da se ova pisma odmah prevedu. zavliiCвrno sa Yours faithfully.. ha might have phoned . а u poslovnom pismu ј~ i adresu primaoca malo nde.Evo nekoliko primera upotreЬe make sa drugim glagolom.Sagradio sam kucu (dao sam da mi se sagradi kuёa). Sopstvenu adresu stavtjamo desno gore.ргоЬsЫу itd. Не'// have his Ьsthrooт rвpainted. koji ide uz оЬа pol:etka.Оп је spor. " ..Natera<:emo ga da shvati (ОЬјвsпiёаmо mu to nekako). Cresceпt Messrs JOHNSON Drive З. lf he wвs busy.hsppity.ьс 508 znal:enju verovatnoёa. То 1118118 llle Ьu8 etop.. Не speвks slowly . Pl8ma. s leve strane iznad teksta: 32. Oanвs se mпogo upotrebljava i ameriёki zavtietak Yours truty. ovaj prelazi u i: happy . koje пisu uoblёajene u poslovnom pismu. . sluie i kao prilozi Ьеz promene oЫika.505 fiv.Ako је Ьiо zauzet.

l'd (З) never tвken' one Ьеfоrв. 1 hear• you've Ьееn to England recently.. Оп ga (је) uvek оЬiа6ј naopako. 06akjvaJj smo jh u dva ј 6atvrt. ра sam pomjsljo da се to Ьitj uzbudljjvo (avantura). Well. То take advantage of (something): 1skoristiti (neSto). Hello/1 haven't seen you for ages. 1 hope 1 тау Ье granted а п interview. 6. lsprj6aj mi о svom putovanju. vialt to England 1 2 3 4 zajвdno 1 2 З - 4 5 Pierre has met• his English friend Tony./ feel lone/y when she's awsy. ad'venb. 1 cou/dn't саге less... -9. and they are drlnking• Ьееr together on the Champs Elysees. 134th LESSON .t 1. ј on1 pjju pjvo па Jeljsвjskjm poljjma. alj onda sam pro6jtao jвdan oglas za .9.12..11.1. . poAto sam jmoo produtenj yjkend. . 5 OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'vi~.. bu'lour (1) ..hoverkraft" (aerogljser). То (u ono vreme) ne Ьi Ьilo dozvoljeno. .. 7. Moljm te.2.6. Tell' me aЬout your trip. .8.2.. . (2) Advantage: prednost.4. .5. So. 6a:t . . 'h3vakra:fl.. . Ра. . aren't you?. We were expecting them at а quarter past two. Ја sam uzasno gladan.З. 'touni . We couldn't Ьевr the thought of having him shot.t О. tako da . odlu6jo sam da to iskoristim. Tako. /'т starved. . Savffieno mj је svejedno. . 6ujem da sj nedavno Ьiо u Engleskoj. as 1 had а long weekend (1). Zdravo! Njsam te ZA PONAVLJANJE: 84. vjdeo titavu ve6nost. .10. . .1.7.З.12. .8.5. ~·va:ntid!. Mol1m vas potvrdjte (prjjem) povratnom poAtom.. zar vj njste? . Dugi" vikend је onaj koji se nadovezuje na neki praznik.1. .. 1 declded to take' advantage of it (2). Nikada ranije nisam putovao njime (nisam uzeo jвdan). . nemoj da uklju6ujeA televjzor. ..6.7. la:nz e'lizei.ma viSe sloЬOdnih dana. Povezlj smo ga do Bata. LEKCIJA (Revlllon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-fourth (134th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset eetvrta lekctja Pjer је sreo svog engleskog prjjatelja Tonjja. Prevocl. . Njsmo moglj da podnesemo pomjsao da damo da ga ublju (metkom). Please don 't turn оп the television. We gave him в lift to Bath.. 'trevl bat Ьout . korist. Не always puts it оп inside out. Nadam se da mogu blti primljen па razgovor.4. Osв6am sв usamljen kad ona njje ovde. but then 1 read' an advertisement for the hovercraft. zar ne?. wou/d it?.З.. Please confirm Ьу return of post. lt wouldn't have Ьееп вl/owed. Nameravao sam (spremao sam se) da putujem brodom. .С. red .. . met . so 1 thought' it would Ье an adventure.5. 1 was going to travel Ьу boat.6.507 five hundred and aeven five hundred and elght 508 lzrвzl koje lreba zapвmdd.

..kania vode). fen'tatik 1m prel. Kad sam izabo iz hoverkrafta i uputio se ka carini. . (6) Ссвсh.ou~tz end i:v~n 'l:n-iz.l:ti fri:. autobuse i ~k kamione. ~ 11 'sл!Ьnli ria'laizd: То ье оп tюard: Ьiti na brodu. (5) Does је reeenice. sastavljen te od glagola to hover.. Llke (N. Od istog korena postoji i glagot to Ьoard. U pristaniitu (hoverkrafta) kupio sam malo cigareta u . You couldn't see• enything through the wlndows. ~а . • (7) :·· ·ь~vap~:t. d1 klu letn.. but вlso cars. si: ·m~nst~..~nz : . 1) а huge ив-monster.. rou~ .508 tive hundrttd and nine five hunctrecl and ten 510 6 7 в 9 10 1 went Ьу train to Boulogne. 'k. i Ьought' some duty-free c1garettes. All вЬоаrd! tefeznil:ara pred polazak voza). Nisam progovorio ni reti. As 1 got out of the hovercraft and heвded for the Customs. coвches (6) and вven lorries. Kona~no. danas је naziv za turistil:ki. 1 went through the "nothing to dвclвre" lane (9) and got onto а coach to go to the stetion.. odjednom sam shvatio da sam u stranoj zemlji. . im'presiv . 6 7 8 9 10 11 Otitao sam vozom do Bulonja. podigao se (ta stvar se podigla) па vazdu$nom jastu~icu i krenuo.ukrcati se" i prilog аЬоагd (e'tю:d). k. plovni OЬjekt. Sve је bllo па engleskom. 11 12 13 14 15 16 lt was fantestic! ln only half an hour we were in Dover.. Ьесвuи there was too much spray (8). At the hoverport (4).1-4. .. hju:df p~ndfaz . ~ 1~.brod. .ni$ta da prijave" i рорео se па autobus da odem do stanice. (4) Slo!enica od port (luka) i od /юoeгcralt: ovaj tehniel<i naziv.Mote se putnici da udu u avion. 12 13 14 Moji prvi utisci nisu blli (Ьа$) divni.7..": kubn ~v Е~. the th1ng rose up on а cushion of air and set• off. opet. Bilo је fantastitno! Za samo pola sata blli smo u Doveru. Ьiti ukrcan. Ьа:d . lt was very 1mpress1ve.Svi u vagone' 134th LESSON . koeija". 'douva. Then th? hov~rcraft arrlved. Padala је ki$a. Му first impressions weren't mervellous.. jer је Ьilo previ$e репе (p. 'hedid . ~ 9. sprei. prvoЬitno .. but. pentk. 1 hвdn't spoken' а word and no one had spoken' to те. ~ 11. 1 suddenly realised that 1 was in а foreign country. ... Pвssengers вrв kindly requested (uzvik to tювrd the plвne. Onda је hoverkraft stigao.fri-wpu" (sloЬod­ nih od carine). Као neko ogromno morsko ~udovi$te. Ne samo $to prevozi (nosi) putnike. i niko mi nije (niSta) govorio (meni). ma:val~. Not only does it cвrry pвssengers (5). lt was rвlning. Moglo upotrebljeno da Ьi se istaklo not only na pciOetku se reti i. i od crвft. ~ru: . Koji је u pitanju mo!emo utvrditi ро onome tto sledi: posle had dolazi particip proili (tsken).. when everyone was on Ьoard (7).~ 10. Eventually.utamz ai .-. Nije moglo ni$ta da se vidi kroz prozore. na (prevoznom sredstvu)'': оЬа se upotreЫjavaju ne samo za brodove nego i za vozove. ~ IS. ne od 1 would. Bio је vrlo impresivan. lt cвrries rюt only passengers... teЬdeti. nego i automoblle. Pro$ao sam kroz liniju (za one koji nemaju) . 15 16 OВJA$NJENJA (nas1avak) _(З) l'd је u ovom siOOaju kontrakcija od 1 had.. Everything was in English and 1 вuddenly Ьeg8n' to penic. koji nikada ne Ы mogao doCi posle oЬiik would. kad su se svi ukrcali. avione itcl. rnedugradski autobus (za razliku od autobusa u gradskom saoЬraCaju­ Ьvs). i mene је odjednom obuzela panika (poreo sam pani~no da se pla$im). :· 'di'. i'ventali .

l does he а . ZA PONAVLJANJE: 85. Не got out of the coach and heoded for the Cuotoms bulldtn?. То declare: izjaviti. . ako teli~. sokak. rasprl!iivati. 5. avion је po/eteo. 1. најdе da iskoristimo (ovo) lepo vreme.оп Ьoard . ТrеЬв postepeno da se navikavate da razumete i Ьеz teksta.. mind.. Not only . i sluAajte snimke viAe puta. Nije vaino. Nije se moglo ni~ta videti kroz prozore zЬog репе {prskanja). but he (8) brewery! 4.owns.drink too much . . when everyone was plane took .5. Never we can the it's Mo!da vвm se snimci tine та/о prebrzi? U ovim lekcijama oni su veC snimljeni brzlnom oЫtnog govora. . lmenica spray moZe oznaCavati ono Ato i mi zovemo "sprej". the То spray: prskati. We can go for а plcnic if you like. You couldn t see anything through the wlndows Ьесаu1е of the spray. LEKCIJA 134th LESSON . Flll ln lhe mloslng words: PoAto је kupio cigaгete i popio kafи. talasa ili brod" koji plovi. to је brie. 1. da biste izveiЬali uho. StOВJMNJENJA (nastavak) 3. Kona~no.4. lzatao је iz autobusa i uputio se ka zgradi carine. Ne samo Sto pije suvi~. . . · · . -. moiemo uzeti hoverkraft. Aher he some cigarettes and the coach.has gone. REtENJA ZAOA ТА КА. her itlness and to _.take. Ona se oporavila od Ьolвsti i oti$/a и $vajcarsku.2. Zato bиdite upomi.511 five hundrecl and eleven five hundred and twelve 512 EXERCISES 1.3. lmajte и vidu dв testo ne moiete razиmeti ni svog zemfjaka ako govori prebrzo Ш suvi~ tiho: isto se dogadв i Engfezima.s. lsko Cete pratiti dijsfog. buying.4.quicker (faster).3. а u ovom stueaju onaj prolвz ili hodnik kojim se usmeravaju putnici па carini.drinking. takode oznatava saobraCajnu traku {traffic lane). kвd su se svi иkrca/i. tudovi~te se podiglo iz (tkotskog) jezera. uSao је и autobus.2. Ali ako imate tekst pred otima. а па moru oznatava onu izmaglicu od sitnih kapi koje se stvaraju pod dejstvom vetra.2. .got onto (into). Eventually . Let·s take advontage of the fine weather.off.hovercraft.. prijaviti (za carinjenje). The monster rose up from the loch. Motemo da odemo na piknik. . -З. She has Switzertand. nego poseduje pivaru. (9} А Jane: uliCica.5. got over.4. . а coffee 2.

.Wi/1 you Ье вЫе to find уоиг hotel? -1'11 mвnage somehow. ik'saitid (1) То manage: upravljati. Ju. Vrata mog kupea odjednom su se otvorila i jedan ~ovek u uniformi је rekao: .4." The first words someone had spoken• to me.." 1 dalje sam razumeo.. please.Uspeo је da poЬoljla svoj engleski za samo tri meseca. ~ak ј na (u) kj~j.Nekako Cu se veC snaCi. a'dresiz . . Не mвnaged to impгove his English in оп/у thгee months . odakle твпвgег. Odatle је izvedeno i znatenje . а "саЬ". U koliko sati sti:!emo u London?" "Bjcemo na Cerjng Krosu otpriljke za jedan sat.1.n::tf.2. gospodjne. 'kлridt . Ро~о sam da ~itam svoj vodi~ i da trafim adrese hotela ј pansjona ("krevet ј doru~ak").. rukovoditi. . Napolju. -НоСе! li moCi da nadet svoj hotel? .. Karte. direktor (ne .6. a:skt.uspeti.3. Outslde.l. Engleska је divna ј zelena. Ьig. "keb".snaCi se". na~o sam taksj. Voznja u Londonu Ьila је raj (nebo) u porec1enju s Parizom... ot my compartment suddenly opened and а man in uniform said: "Tickets.513 five hundred and thirteen five hundred and fourteen 514 Hundred and thirty·fifth (135th) Lesson Arrival ln london 1 Оп the train. even in the rain. 1 was now very exclted. uspeo sam malo da se opustim i da gledam okolinu (predele)..." Prve re~i koje mi је neko progovorio. England is Ьeautiful and green. 1З5th LESSON . OВJASNJENJA 12 PRONUNCIATJON ~·raivl. Cerjng Kros је (Ыо) kao svaka (ma koja) veljka zeleznj~ka stanjca.u ri'le~•:..m sed t1kats. Sto trldeset peta lekclja Dolazak u London 2 З 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U (na) vozu. nolsy and crowded.. bu~n ј pun ljudj. tru:. lt's true what they say. sorry. 1 started reading• my gulde-book and looking for addresses of hotels and "Bed and Breakfasts".. sir. and gave• the drlver the address.. 1 managed (1) to relax а llttle and look at the countryside. . Th~t door . 1 had found' the addreн of а cheap hotel and 1 couldn't wait to arrlve. 'm~!'i~. brekfasts. i ја sam ih razumeo! Skupjo sam hrabrost (uzeo svoju hrabrost u оЬе ruke) i upitao: . postiCi." 1 still understood*. Na~ao sam (Ьiо sam na~o) adresu jednog jeftjnog hotela ј jedva sam ~ekao da stjgnem.upravnik. lstjna је ~to kaiu. Ovde imamo drugo znatenje istog glagola . and 1 had understood' them! 1 took' my courage jn both hands and asked: "What time do we arrlve in (2) london?" "Wa'll Ье at Charing Cross in about an hour..8. pardon.!d t. 1 found' а taxi. Charing Cross is like any Ьig rallway station. molim.menadfer"!). Bio sam sada veoma uzbuden. Drlving' in London was heaven compared to Paris. 'pidbuk . ј dao vozal:u adresu. veljkj.

. Flll ln the ml11lng worda: 1.. Although. Daj vozstu adresu. he was speaking quickly. .ne··. verovatno. and wait k~. and . ..515 five hundred end fifteen five hundred end 8ixt88n 516 13 14 15 Everyone was much more pollte and calm. . NemoJ da uzima!> taks1. ali su vozili pogreйnom stranom puta! Hotel koji sam (blo) izabrao Ыо је u Kensingtonu. the dв nade to (mesto). 1. Рау the drlver and give him а tip. fi:p. (3) Znate. ls it true what they say.. 'kenziot~n. p~'Jait cnd ka :m .let. . . Smutilo mi se! Mada је Engfesks vrlo !ера. З.13. we arrlved at the hotel. . Don"t take а taxi..2. .managed to. Hotu da mi 1 want dвte adrвsu nskog jeftinog hotela. .it. LEKCIJA 135th LESSON . 1 took my courage in both hands and said ""No"". . 1 paid the drlver and gave' him а tip . stigli smo u hotel. . very . you. . EXERCISES 1. .address.all the time. . . . .11. а za manja mesta at. l"m up1 Although England very Ьeautiful. 5.2. .С.excited. suviAe је prenatrpan (tesan). ..couldn't .~Q said . We"ll Ье there in аЬоu1 an hour. we arrived А Т fhe hotel. . 13 14 15 At last. .4. fed . Је li istina §to kafu. . . BiCemo tamo otprilike za jedan sat. Svi su Ьili mnogo uCtiviji i mirniji. pusti ga Give the .to arrive. Skupio sam hrabrost i rekao . it rains We were .1S. sve vreme pada veomв uzЬudeni 2. 1 understand .5. da stalno pada kiia? . Najzad.5. Plati vozatu i daj mu napojnicu.. . 'fouan . both. it rains all the time? . . Mada је govorio Ьrzo. so 1 saw' quite а lot of London from the саЬ. it's too crowded. peid . . 'noizi 1Dnd 'kraudid. .give mecheap hotel. Platio sam vozaCu i dao mu napojnicu. Posle glagola arrive upotrebljava se isti predlog kao i posle glagola miгovanja: we arrivвd IN London. to the address of а AE$ENJA ZADATAКA 1. .5.• roud. ра sam video podosta (prilitno mnogo od) Londona iz taksija...•. r. .4. da se u Engleskoj vozi levom stranom ulice.4.. but they were drlving' on the wrong side of the road' (3) The hotel 1 had chosen' was in Kensington.1. 'hcv~n k:ma'p~.2.him.. -З. tip.is . ОЬоје smo blli i jedva smo &Jkali da stignemo. ZA PONAYLJANJE: 86. sluhom" Као jedino pravilo motemo napomenuti da uz imena velikih gradova ide in.10. -З driver. uspeo sam da ga razumem. . him find 4. OВJASNJENJA (nastavak) -(2) Upotreba predloga in oclnosno at mora se savladati . -З.

you know•. 'teilzman . That was а Ыt of а proЫem. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hotel је Ьiо odlil:an: mali ali udoban. Sest funtj na noC је vrto jeftino. and far less modern than our M6tro.. The salesman asked: "What size do you take"?" 1 had no idea (3). saiz. rekao је Pjer. predstavu (о nefemu). inta'rлptid . ј daleko manje moderna nego nd metro. (З) То have an idea . 'tciЬI. То је Ьiо mali proЬiem (mal6jce proЬiema). ь~·t ареа. "ali London је jeftiniji od Pariza.7. (1) PRONUNCIA ТION. except the tuЬe.. too. rasprodaji: samo 9 funtj. OВJASNJENJA То check in: uzeti sobu (u hotelu). "but London is cheaper than Paris. ~an:va:bnz.517 five hundred and eeve. imenica sale znal:i prodaja i {najl:eSCe u mnoZini) rasprodaja.11." Odmah sam odlu6io da svuda jdem pe~ice. i samo 6 funti na noc s doru6kom.. on је imao taЫicu za prera6unavanje (konverziju). osjm podzemne feleznjoe. . poCi). "You take" а size forty-two. 1 checked in (1)..6.. You could have paid (N. Prijavio sam se na recepciji. . 'metrou." "1 know•". said Pierre.. lлka. .2. SreCom. n five hundred and eigh. ostavio kofer u svoju sobu i krenuo da otkrivam London. that makes· you nine and а half.• ri'diu:st 136th LESSON . narol:ito kacl је ret о du!im putovanjima. odjaviti se. 'dian . 'fa:br»tli .1. :sciiz ..3. Prodavac је pitao: "Koju velil:inu nosite (uzimate)?" Nisam imao pojma.. ai'dia. (2) То set out ima priЫiZno isto znatenje kao i to set off (krenuti.. lmamo jedan lep par na. 1 put• my old shoes in а bag and walked out in my new ones. Cak sam kupjo (ј) par cjpela.. snjfeno sa 17 tunti..1. Оо you have апу idea how much it will cost?. put• my case. that's much clearer.imati pojma. ." DoЬio sam jeftjne cjpele (dobar posao). to zna6j da ste (to vas pravi) devet i ро. Mogao sj da plaM ј do 12 funtj -ј to za malu sobu.. jmao sj srece... "Vj nosite broj (veli6jnu) 42..n 518 Hundred and thirty-sixth (136th) Lesson Conver1lons 1 2 З Sto trldeset ~reraёunavanjo Иsta lekclja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The hotel was fine: small but comfortaЫe and only six pounds а night with breakfast... dis'kлva. Tony interrupted: "You were lucky." 1 got• а Ьвrgain.9. Tonj (ga) је prekjnuo: . То check out: napustiti hotel.JmaS li ti uopSte pojma koliko Се to koStati.and for а small room. We have а nice pair in the sales (4): only nine pounds reduced from seventeen pounds.. .in my room and set• out (2) to discover London.. :. :strcit . Zna~. Six pounds а night is very cheap." "Znam"." 1 declded straight away to walk everywhere. fekt . prijaviti se па recepciji.. tlu:b . 2) up to twelve pounds . Fortunately he had а conversion tеЫе. .. (4) То se/1: pгodati. 1 even Ьought" а pair of shoes.. Stavjo sam svoje stare cipele u kesu i iza~ao u (svojim) novim. ona (ta) је mnogo skuplja. . 'kлmfataЫ.

lmali smo sniOe. 3.5.lost .11. No ldea. (Свk i) do t3 funti.3.PerhapS.. Ш'fela:a skwa. - size . ViAe nisu imati cipela zвdovotjim ~izmama. 3. 1 had to ZA PONAVLJANJE: 87. Ьit . my 5.3. Doziveo sam (imao sam) jos jedno prijatno iznenadenje: Ыlо је Ьesplatno.2. lt took• те an hour to walk to Trafalgar Square. we ~nt in lmamo ma/i proЬiem: јв sвm izgubio novtanik i pasol. Molda devet..5.. а nine. . Nemam pojma koji broj {veti~inu) nosim. REAENJA ZАОАТАКА 1. Mogli ste ds plstite (i) mnogo vije od togs. 1can't afford de luxe hotela.make do. .. could have . . 'n&Ьnl 13 14 15 Nisam imao ni pojma da је London tako veliki. You paid than that: pounds. 1 like all the paintings except one. 2.up to thirteen.4. .2.straight . You see more.4. .4. sa'praiz.in the. . . Шll: .5.much (far) more . Treьalo .wallet passport. lma jedan lep par cipela na rasprodaji. 'Ьa:ain . 1. There is а nice pair of shoes in the sales. 1 have what 1 take. .. She should have walked around London. Ne mogu da platam luksuzne hotele. 1 couldn't remember what size 1took. were lucky . 13.. с. па гasprodaji. LEKCIJA 136th LESSON . TreЬalo је da ona ide petice ро Londonu. тогао sam da se They had with Ьoots. 1 have to stay in "Bed and Breakfasts". no more. mi је jedan sat da odem (hodam) do Trafalgar Skvera. . 'peintioz .2. Nis8m mogao da se setim koji broj nosim (koju veli~inu uzimam). 1 wanted to look at the paintings in the National Gallery. (Tako) se viAe vidi.518 five hundred and nineteen tlve hunctred encl twenty 520 13 14 15 1 had no idea London was so large. . moram da odsedam u pansionima. wO»:kt.. . shoes sales. 'plari. We have and my а of . Hteo sam da pogledam slike u Nacionalnoj galeriji. odmah smo We . Flll in lhe mlaaing worda: 1. .а .. Svidaju mi se sve sllke osim jedne. proьtem: l've .14.15. EXERCISES 1.away. 1 had another nice surprlse: it was free.

but there wasn't one in sight.3.. .7. 1 noticed how the Londoners 1 saw seemed calmer. Му first day was exhausting (4).11.uot dki. im'pust. maind.. Odlu~jo sam se da (odem ј) vjdjm nekj pozoritinj komad pre nego Ato otputujem. osetjo sam (da sam) gladan. "izazvati utisak". strлk. kan"tiniu:d . 137th LESSON . Uzalud sam trafjo nekj engleskj restoran. 1 looked in vain for an English rastaurant.­ (4) То exhaust: iscrpsti. .t. u exhвusted Ona је izduvna cev. 'IAAdaoaz ••• si:md "ka:mo . but no English lood. alj njje Ьilo (nj) jednoga na vjdjku. So 1 went lnto а pub and had а pint (1) of Ьееr and а sandwich. а ~k nj Ьioskopj njsu Ьilj mnogo skupljj (mnogo vj~).k. Vjdeo sam toljko da se ne mogu svega setiti. Jedna stvar mi је pala u о~ј: Pozori~ta i Ьioskopi svi su Ьili jeftiniji nego kod nas (kod kuce). tiaurz ...56 litara.2.. •a"za:stirз. Мој prvj dan Ьiо је jscrpljujucj. r. . ·a~az '. ..mai ekspl~"reibnz .лlfa. . doneti PRONUNCIA TION ~ •• pa&a.. 1 saw· so much that 1 can't remamЬer everything... crepes.t •• : :aeпdwi~. Jos jedna stvar koja me је jmpresjonjrala Ьiо је broj parkova: OВJAANJENJA (1) Oko 0. Then 1 contlnued my explorations. (З) SeCamo se izraza to make up one's mind: odlueiti se. Dobro mesto (sediAte) u pozoriMu Ьilo је oko jednu funtu. . iznemogla. (francuske) pala~jnke. Primetio sam kako su Londonci koje sam video izgledali mirniji. А good seat in а theatre was aЬout а pound and even the clnemas were not much more. vein .5 . 1 could have eaten• plzza..11.pz. Mogao sam da jedem pjcu. 'i:t:m 'pitsa kreips 'hemlцo. 11:t. ali nikakvu englesku hranu.mz ~rstu odluku.§trajk. (2) То ·strike је "udariti". Onda sam nastavio svoja istrafivanja. hamburgers.&21 fiY8 hunclred and twenty-one tiY8 hundred and twenty-two 522 Huhdrecl and thirty-seventh (137th) Leuon 1 Sto trldeset sedma \ekclja 2 З 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 After an hour's walking and an hour's culture. fak i u pet sati u vreme "Spica". ttnamaz. An exhaust pipe: t.. aven at five o'clock during the rush hour. 1 made• up my mind (3) to go and see• а play Ьelore laaving•.10.б. She's iscrpljena. . 'noutist • ·. Another thing that impreaaed me was the numЬer of parks: 4 5 6 7 8 9 1О 11 Posle jednog sata hodanja ј jednog sata kulture. doslovnom i prenesenom znatenju. "poraziti". sait. Tako sam otj~o u jedan раЬ ј uzeo (jmao) pola litra (pjntu) pjva ј jedan sendvj~.. а odatle i "pogoditi".. One thing struck• (2) me: The theatres and clnemas were all cheaper than at home. hamburgere. Obratite pa!nju na izgovor: paint. 1 felt• hungry.1. Znamo veC da је od ovog glagola nastala imenica strike .U.

. REЙENJA ZADATAКA .f. . М ау 1sit down. Grin (zeleni) park ..523 five hunclred and twenty . ali ne оЬоје... '. lookвd kaЬinu. . so 1 went away quletly... walking an hour . IJ. . please? . ра sam se tiho udaljio (oti8ao). imo'areilao. вli је nije Ьilo. . molim vas? -2. Londonci su ~te (uzevSi} mimi. Ono §to mi је palo u ol:i Ьiо је broj parkova. for а UNephone Ьох.-iaaz. he . . (6) Ugao Нajd-parka u kome svako mo!e. Оп hodв не . Uzalud su trUili telefonsku . Jaaid pa:k . Hyde Park. Green Park .i Ьilo је dopuS!eno hodati ро travi. hodao sam сео dan. Оп је rekao da је zemlja puna stranaca.eli. . when . 14. .. lscrpljen sam. . but there one. told him he tha Londoners t are . . Mogu li da sednem. l'm exhausted. You can choose elther plzza or hamburger. calm. . Oti8ao sam u "ugao govornika" i slu8ao nekoga ko је govorio о useljavanju. izgovara se "seint" kad је naglaieno.and you were allowed to walk on the grass. - OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) Saint (sveti). ·r. Hajd park.• ara:s. . skraCenica St. but not both. 'k. 1 have Ьееn walking all day. OseCam se maltice Ьolestan. the rain and 1. . sa improvizovane govomice.2. 1 went to Speakers' Corner (6) and llstened to someьOdy 181king aЬout immigration. 4.. but were 137th LESSON .4. Uzdвhnuo је Не k8d su ти rekli dв ne mofe dв rвzerviSe mesta. .et jetМn sвt ро kiSi i оsеСв se umorвn. _ five hundr8d and twenty-four 524 12 13 14 St (5) James'. . . 4. tired.oo . Не said the country was full of loreigners. вli (oni} Londonci koje sam 3. Sвint James' Pвrk znaeilo Ы . .Н:Ьz 12 13 14 Sent O!ems (park).3. . . EXEACISES 1. . da drfi govor okupljenim prolaznicima о eemu god . . Ona voli da fivi u inostranstvu: (tamo) srete mnogo razfil:itih ljudi. 1feel а Ьit ill. јВ video blli su Ьutni. Flll ln 1118 mlulng words: 1.park svetog Jakova". What struck me was the numЬer of parks. . . She likes llving abroed: she meets many dllferent paople..3.. Mofete izabrati ili picu ili hamburger. 5. ... ali ispred imena obleno se svodi na "S!=Int". 2. Doslovno prevedeno.5.• o'Jaud .

ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Podrazumeva se the rate ot exchange . Noc uo~i polaska (pre nego ~to sam poieo)...Ю i Ьвfоге lмving. 138th LESSON PRONUNCIAТION 1.) (3) Moglo se г.. .TAКA (nastavak) 1. The acting. (Smoking. оЫСnо sasvim lak.fвets.. P~na ielвznicв је skupa.4.5.nd 'pulouvax а twcd df.(4) Lunch је podnevni obrok.in. PONAVLJANJE: 88..1. couldn't Ьооk - Тhеу- saw - noisy. Gluma. the slngtng and the costumes were all so professional! Leaving' the theatre was like coming' out 1nto another world. Malo sam ibo u kupovinu i kupio sve tradiciOПalne stvari koje turisti kupuju. pevanje i kostimi bili su svi tako profesionalni! Napustiti pozoriSte Ьilo је kao izaCi u drugi svet. zato uzmite taksi: to ne koSta (nije) mnogo viSe. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset osma lekcija 2 З 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 8 8 Promenio sam (svoj) novac u Engleskoj i doЬio sam dobar kurs (odnos promene) za svoje franke. 1 was even going to buy' а dlnner-jacket (2). 1 thoroughly enjoyed it. so 1 was looking forward to it very much. dinner је u toku popodnewi. we don"t have many in Paris. .ek:»t. . al i se u Engleskoj ta vrsta odete naziva dinner-jacket а u SAD tuxedo (tлk'si:dou).NJA ZADA. . tr:.1. - in vain.2.• бi ektiџa: . seats.they generally . 1 did some lhopping and Ьought' all the tradltional things that tourists buy'.. oti~ao sam da . (2) NUe "smoking" је ono Sto jezikoslovci nazivaju pseudoanglicizam. ёаk sam se spremao da kupim i jedan smoking. _Cci'_ldfd · . tj. koju mnogi sasvim izostavljaju. 'mju:zikl. supper је kasna veCera. kurs. ali to Ьi Ьilo malo previ~ ekstravagantno.З. mi (ih) nemamo mnogo u Parizu. Londoners 5. has Ьееn- not sighed .3. а tweed jacket. rcit ·. . znaCi jedino "pu~nje". 1 went to see а musical. u engleskom.4. 'lror:»li . dear (expdnsive) .the much more. so take а taxi: REAE.it's - ZJ.. .odnos (srazmera) razmene.525 five hu~ 8nd twenty-five five hundred •nd twenty-alx 52ti 5. Stvarno (potpuno) sam uzivao u tome.vidim jedan mjuzikl. 1ks trcvaиant. Pulovere od ietlandske vune. freџks. As you know'. ·. for. sako od tvida. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-elghth {138th) Lesson 1 1 had changed my money in England and had got а good rate (1) for my francs.wasn·t. ра sam to s nestrpljenjem o(:ekivao. Shettand pullovers. . 'lctl:. . Као Ato znaA. АЕК: је engleska. The night before 1 left (3). The tuЬe is . but it would have Ьееn а llttle too extravagant. tako da viAe odgovara ndoj veCeri nego ndem rueku. .'di§:»n:»l.

pckt . Bio.. ~е tako buran d~~ da se brod ljuljao. you roll (7). su:v:. ·eamt .4.3. lt would have Ьееn amusing to buy а Ьowler hat.'niaz. 9 Ovog puta sam kasno veterao. Bio sam lo§e raspolofen jer sam morao da odem.2. 11. ali u pomorskom refniku oznaeava njihanje па talasima. si u brodu na burnom moru. 1 was unhappy to leave• and the Channel (5) was very rough (6) that day.. ра sam uzeo veliki brendi da se okrepim (ojatam). EXERCISES 1.5. These souvenlra remlnd me of my stay in Europe. . strength . .kako Englezi zovu ono Ato mi.З. . А rough сору }е nedoterana verzlja teksta. . Putovanje natrag bllo је manje prijatno. REAENJA ZADATAКA 1.2.. lt was such а rough day that the ship was rolling.. lf you аге in а Ьоаt оп а rough sea. 'sлра. Bilo Ы zaьavno kup1t1 (da smo kup1l1) polucilindar. (6) Rough (zapazlte lzgovor) zna~l grub.. ро ugledu па Francuze. . strould. koncept. .. Kroz сео mjuzikl gluma је blla izvanredna 1З8th LESSON . ides gore-dole kao u liftu.5. OВJMNJENJA (nastavak) (5) Тhв English Channel. . rлf. . . (8) Strong: jak.527 five hundred and twenty-eeven tive hunctred вnd twenty-elght 528 9 10 11 12 13 14 15 16 1 had а late aupper (4) this time. 1 packed my bags and my souvenlra. pra'febl»>. . so 1 had а large Ьrandy to atrangthen (8) myиlf. . bout roul. . 'brendi tu 'streQ6an. but in а hovercraft. .16. Nekolicini ljudi је pozlilo (Ьili su bolesni). Throughout the musical the ecting was superЬ. Bio sam nesreCan Sto odlazim а 10 11 12 13 14 kanal (Laman§) је Ьiо veoma uzburkan tog dana.1) in а lift.10. А rough sва ..ojaeati. . zovemo kanal LamanA. said goodbye to everybody and strolled to the atation. The next day. 'plennt.. . ljuljaS se. Several people were sick.4. дkо 15 16 ali u hoverkraftu.13. Slede6eg dana spakovao sam svoj prtljag (svoje torЬe) i svoje suveniгe.10. u jednom odlicnom kineskom restoranu. .snaga. . kotrljati". Ovi suveniri me podsetaju na moj Ьoravak u Evropi. 'dh:ni . . 'k.le bumo 1111 nemlmo more.9. you go up and down as (N.~u:mz . rekao svima "zbogom" i odSetao se do stanice. to strengthen .. (7) Osnovno znaeenje glagola to гOII је "valjati" ili . 1 was in а bad mood Ьесаuае 1 had to leave.11. The journey back was less pleasant. in an excellent Chlnese reataurant.

4 OВJA$NJENJA (1) То do wefl: imati uspeha. .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset deveta lekclja MaJke 1 Мој sin Tomas ima mnogo uspeha u pozoriMu (na sceni).Njen novi roman ima uspeha (mnogo se l:ita).. sлn 't~m:»S .1. On (mi) pi!w i ka!e da svake veceri (noci) igra jednog seljaka..5. like taking. Putovali ste (uzeli ste) hoverkraftom! каkо је to? You've the hovercraft! What's Ni ја. Obratite pa!nju na ime Тhomas.. Putovвnje Тhе REtENJA ZADATAКA.529 five hundred вnd twenty-nine five hundred and thirty 530 Flll ln the mllllng worda: 1. agree. Опа ne voli da putuje brodom (uzimanje broda) ро loSem 4. - 1. а gypsy and two soldiers.. 2 З 4 Jedan mladic је sedeo u salonu jednog velikog hotela pijuckajuci ca~u punca.а Mr Hemlet .. Не writes• and says that every night he plays а vlllager. .izvesni gospodin Hamlet .can 1. ? vremenu. weather. taken .sadder musicals . "soul· 139th LESSON . · Ьefore -left.it like.2. 4. gde se th izgovara kao obll:no t.З. wherees the star of the play . . ..in bad (rough). (nastavak) 1 •••. Suprotno је: to do Ьвd/у.. Оап рге nego lto sam otputovao. PRONUNCIATION "mл~z. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-ninth {139th) Lesson Mothers 1 2 З Му son Thomas is doing (1) very well оп the stage... She doesn't the Ьоаt 5. Нег пеw novel is doing we/1 . journey back . steidi.Ьаd mood. sez .igra samo jednu ulogu. Slalete li se? is always Do you ·' ZA PONAVLJANJE: 89. 'vilidt~ ~ "diipsi .. 1 can't - Neither 2. stand natrag је u118k tuinije. А young man was sltting• in the lounge of а large hotel alpping а glass of punch (2). Јв ne mogu da podГ/fJSem mjuzikle. The day З.only plays one part. Ьiо sam и vrlo lolem raspoloienju. lwasinavery 1. jednog ciganina i dva vojnika. dobro se snalaziti. dok (glavna) zvezda komada .

"Come• оп. . The llttle girl was qulet (З) for а moment. 18 139th LESSON . . knji!evnik i leksikogгaf. 3. l've seen him on stage. '!autid.. .• mлm.• 'sipil) . . (5) Greed: pohlepa. tru:O. od dejstva na onoga ko pije. SeCer. апd she said по. . tako da to Ье quiet mo. 'd:>kt~ 'd!:>ns"n· mжr•d: . рлп~..5.-. EXERCISES 1..531 five hundred вnd thirty-one tive hundred вnd thirty-two 532 5 6 7 8 9 llttle girl came• up to him and said: "What's your name?" The young man totd• her his name.4. . ш~ Ьа1 . Try not to ask too meny queltions." ." А 5 6 7 8 9 10 11 Jedna devojtica mu је priSia i rekla: . Mummy?" Youпg· Jimmy was greedily (5) eating• а bar of chocolate. . . lauпd! . p:>:z. Jesi li pitao mamu da li smeS da jedeS (mozes da imas) tu cokoladu?" "Da". . "Jesi li ozenjen?" pitala је ona. 13. 1 hear he is doing very well in his new јоЬ.11. Devojlica је za trenutak Cutala. On је mofda glumac. Prvobltno је meAavina imala pet sastojaka (danas su to najteSCe vino ili гakija. "Аге you married?" she asked.. оЫарогаn. PokuSaj da ne postavljd previ§e pitanja. -. .4.e.. godir. wum~п . Did you ask М um if you could have that chocolate?" "Yes"."Hajde.10.. WIE~:~z . Njegov otac је ljutito rekao: "Kazao sam ti da ne jedes izmec:tu obroka. 8. . . 1 did..5. Naziv piCa ipak ne dolazi. Кakav pro!drljiv (oьtaporan) mali detkot Ovo ti је eetvгta tаЫа fokolade. (4) Nearby је pojatanje od neвr: tu blizu. pet. U Ыizini ima jedna crkva. . "Yes. ёovek koji је umoran od Londona umoran је od Zivota. "No". mama?" 10 11 12 13 14 Mali (mladi) D!imi је pohlepno јео taЫu (sipku) cokolade.. . S2id the man. poznat kao "Doctor Johnson".. hocu istinu . . objavio је svoj Cuveni retnik engleskog jezika 1755. 'd!imi .miran" i "tih". а onda se okrenula jednoj zeni koja је stajala tu Ыizu i povikala: "$ta si mi jos rekla da ga pitam. Ьа: :>v '~kl~t. (6) Samuel Johnson (1709-1784).Dr D2onson. Pauza . 'mлmi.З.4. 1 waпt the truth." . udarac nogom)... Kako se zoveS?" Mladic јој 1е rekao svoje ime. u Ыizini .7. nego od indijske reti "раnё".9." А pause. (3) Quiet је . 'eiJ&:rili . rekao је covek.. kao Sto blste mogli pomisltti. pitao sam (ulinio sam). There is а church nearЬy. rekao је D!imi.11. then she turned to а woman standiпg• пеаrЬу (4) and shouted: "What else did you tell· me to ask him. .. Cujem da on ima mnogo uspeha u svom novom poslu. 12 13 14 OВJA!INJENJA (nastawk) "The mап who is tired of live. grвedy: pohlepan. smatгa se za najbolji primer tog roda u engleskoj knjil:evnoStl..2.10. limun i zaёini). Не might Ье an ector. lnaёe se u tom znaёenju upotrebljava to Ье silent ('sailent).. REЙENJA ZADATAКA 1.. Video sam ga na sceni. koju te napisao James Boswell (d!eimz '03zwel).2. 'iЏ"•:diiJ . said Jlmmy. - (2) А punch је udarac pesnicom (videli smo veC а kick. What а greedy llttle Ьоу! That is your fourth bar of chocolate.. Njegova blografija. His father said aпgrily: "l've told• you not to eat• Ьеtwееп meals. Da. ." Loпdon is tires of Johпson Dr ?:Ьz (6) 3. а ona је rekla ne.· . pгilog је greedily. ·~eml~t.Ze da znaёi i "Cutati··. "Ne". .. .

could Ьorrow. br. Ав i llke. came up to . 135. Оп mi је pri§o i zвmolio те dв zapali. nekв Не me and asked me for а very if you give me some 2. Sta пат joS tгеЬв? do we . As.: They аге not as (so) important as us . Bio blh vrlo zahvalan ako blste mogfi da mi date oЬaveAtenja. 140th LESSON .truth . . PokuSajmo ipak da damo neka uputstva. want . 2.) i pokazuje da оЬа predmeta poseduju neku osoblnu u jednakoj meri: The walls •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeseta lekclja were (as) white as snow.light. . f!e was tike а tather to те. T~mo gde takvo "merenje" nije moguCe. would - ZADATAКA (nastavaK) information. -З.Оп mi је Ыо kao otac. u odretnim гetenicama. br.put.need.. As testo ide u parovima (as . you the ladder? те the Where did you ZA PONAVLJANJE: 90. . umesto prvog as moZe doCi so.2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fortieth (140th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proel18)1e objatnjenja: lekcija 134.n1 kao mi. 1.London је prestonica. 4.to tell . ask .? RE8ENJA 1. Ье 5... ltke Paris. br. is а capital . Jesi li pitao Did you тати da li moleS da pozajmiS makaze? the scissors? Mum if you 3.533 tive hundred and thirty·three tive hundrecl and thirty-four 534 Flll ln the ml11lng wordo: 1. as .5.Zidovi su Ьili beli ~ао sneg_.Uradicemo to sto brze moZemo. London. З i 7.Oni nisu tako vai. as possiЬ/e odgovara naSem "Sto" sa komparativo~: We'/1 do it as quickly as possiЫe .. .Nije lako pгavilima razgranititi upotrebu ovih dveju reti koje znate . Gde si stavio lestvice? grateful . 138. . What else. HqCu da mi kaZeS istinu.kao". kao i Pariz.could 4. 4. upotreb1Cemo ltke..

pantalone.То . Pridev sa odredenim t:lanom ima znaCenje mno. Naprotiv. vezЬe) doslovan prevod.Od koga ste to kupШ? 1don't know what he has come !ог. U sta gledate? Who did you Ьиу it from?.opet zbog nedostatka proSiog kondicionala . kod nas pogre~no transkribova~~ kao "Majler") zove se The Naked and the Dead . otrpeti nesto. znati .Zine: the Ыiпd . al1 1 "dlaka". U jednini moramo dodati imenicu man.Desf (def): gluv. Ova poslednja reCenica oznaCava ostvarenu radnju (Mogao sam da mu pomognem i pomogao sam mu). 2. "Mogao sam" 1"mogao blh".mrtvac 1td. Mogao sam da mu pomognem" i "Mogao blh da mu pomognem". а dead man . Roman Normana Mejlera (Mailer. 5. "Bolestan" је.е besmislica koju ја nel:u da trpim.535 five hundred and thirty-five five hundred and thirty-alx 536 Za poredenje dvaju glagola upotreЫjavamo as: They dress as they did two hundred years ago . GramatiCari i nastavnici uporno su opominjali da је u toj reCenici trebalo reCi as umesto like. NaS jezik nema proSiog kondicionala..Ne znam zaSto (radi cega) је on dosao. moram da se bunim. moi:e doCi па kraj u pitanjima i zavisnim ret:enicama. This is the place 1 told you аЬоиt Ovo је mesto о kome sam ti priCao.. the sick . jednom puristi koji је pokusao da ga upozori na tu "greSku". АН: Не talks like his father. Ыind (Ьiaind): slep. Не talks as his tather talksOn govori kao Sto mu i otac govori. Neka vas teSi pomisao da ni оsоЬе engleskog maternjeg jezika nisu uvek naCisto s razlikom izmedu as i like. deaf and dumb: gluvonem. the scissors ('sizaz) . if оп/у he had called те. 1 could help him moglo znaCiti i . Svojevremeno је u SAD Citavu uzbunu izazvala jedna reklamna parola za cigarete: Winston tastes good like а cigarette should ("Vinston" ima prijatan ukus kao Sto cigareta treba da ima).ОЫасе se kao sto su se oЫacili pre dvesta godina. 1 mrtvi. 140th LESSON Predlog.u svojstvu": As а customer of yours. Teleone mane.uopSte ne Ы pokazao da је u pitanju proSio vreme. samo da me је pozvao" znaCenje је pogodbeno. Dvosmislenost se izbegava ako kaiemo 1 was аЫе to help him. Jednlna 111 mnoilna? . u reCenici kao Sto је "Mogao sam da mu pomognem. Ovakvu upotrebu su gramatiCari dugo osuc1ivali kao nepravil·nu. kosa" kao zb1rna 1mentca.On govori kao njegov otac (samo jedan glagol). lame (leim): hrom.Као vaS muSterija. Prica se da је Yinston Cercil. ра moramo upotreblti proSii kondicional: 1 could have helped him. Sa as prevodimo i ono "kao" koje znaCi .m): nem. ali је danas opsteprihvaeena.Samo u mnozini upotreЫjavaju se imenice kao the trousers .Gol1. kao ~to znamo. dumb (d. i zato u оЬа sluCaja upotreЫjava oblCno proSio vreme {mogao sam). ра Ы npr..slepac. videli smo. Could је i proSio vreme i kondicional. kao Sto smo veC videli. 1 must protest . Stoga moramo prevoditi malo slobodnije: Bilo Ьi zabavno da smo kupШ (umesto: Ьilo Ы zabavno kupiti) seslr. oStro odgovorio reCenicom sa dva predloga ~а kraju: This is пonsвnse 1 wi/1 not put up with . woma~ tli person: а Ыind person . u kom sluCaju ima mnoi:inu hairs. ali to ni najmanje nije omelo prodaju cigareta "Vinston". U primerima kao lt would have Ьееп amusing to buy а hat (lekcija 138. (То put up with something: podneti.Znamo vec da glagol сап ima dva oЫika proSiog vremena. the stairs stepenice. ali i ponek_~ koja је kod nas u jednini: the pyjamas (pa'dza:mвz) --: p1zama: Hair.slepi (ljudi). What аге you Jooking at?- . i/1 ili sick.) 4.makaze. З.bolesnici i sl...

~ 6.U pitaпjima (sa upitпikom па kraju) upotreЫjava­ mo odgovarajuci pomocпi glagol..9. . even in the rain.2. Мо!е se upotreblti i glagol want: Your hair wants cutting . Oid you /isten to that та п talking аЬоиt politics?.1. advice (ad'vais. Whal could 1 say? You could have said that the grass needed cutting' (1). . 1 did. Engleska је divпa.8. glagol dolazi iza subjekta kao ј u potvrdnoj reC:enici. . ј оп је rekao ne.Ovu kut:u ы trebalo popraviti..11. Oobro.1О. Jadva eekam da stigпem.537 five hundred and thirty-aeven five hundred and thirty-elght 538 Као zЬirne imenice. ka:m.6.11. You са п рау up to ten pounds а night .Vreme ti је da se oSiSaS. lzrazl koje treba zapamtltl. tj. Voziti u Parizu pomalo је ораsпо.2. 1 managed to relax.7. nije vafno. 141 st LESSON . а inverzije nema. 'l(l:nmou:..5.. . Rekao mi је da mu је daпas potrebna.7. . 1 can 't wait to arrive.З. cak i па kisi. . ~ 3. Prevod. lspricaj mi о svom putovaпju.Ne znam da Ji је to istiпa.. . Whether u komЬinacijj sa ог moie da znaC:i "bllo. kao Sto znamo./t took те an hour оп foot.savet). (1) Zapamtite ovaj obrazac: Тhе grass needs cutting. This house needs repairing . bllo'': Whether /'т working ог not. ~ 4. Jeste li slusali onog coveka kako govori о politici?. Sta sam mogao da kaiem? Mogao si reCi da trava mora da se pokosi. .8. Koji broj (velicinu) nosis? .6. SeCam se njegovih saveta: 1 rememЬer his advice. Well. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION t. What size do you take?. Trebalo mi је jedan sat pesice. .On је pitao da li konji jadu hleb. 'kлtiQ. u pogodЬenoj reC:enici znaC:i "ako" ilj "kad Ы" 7. Tell те аЬоиt your trip.З. U Ыizini је stajala јеdпа visoka zena.4.4. 6.10. 8. koji dolazi isprad subjekta (iпverzija): Da li је to istiпa? -ls it true?.~. . - 2 3 - Pitaj ga da li mozes da pozajmis masiпu za koseпje trave. . strлk . . England is Ьeautiful. .Носе li iko doci? . 'nel~nz 'k:~l:. LEKCIJA (Revlalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-first (141st) Lesson Do you rememЬer? 1 2 З - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset prva lekclja Seeate 11 ое? Ask him if you can Ьorrow the lawn-mower. .Da li koпji jadu hleb? -Оо horses eat bread?. There was а ta/1 woman standing nearby. 1 don't know if (whether) it is true.Pitao sam (UC:inio sam). .Travu treьa pokositi (Vreme је da se pokosi trava). and he said no.Wi/1 anybody come? Kad umesto pitanja imamo zavisno-upitnu reC:enicu (bez upitnika). /t would have Ьееп а little too extravagant.5. Uspeo sam da se odmorim (opustim). D• 11. 1 тust рау ту taxesBilo da radim ili ne. Bilo Ы to malo previSe ekstravagantno (proliloot). . Driving in Paris is а bit dangerous.~m .. Не asked whether (if) horses eat bread. information.9. naSe "da li" preveSCemo sa if ili whether. moram da plaCam porez. never mind. Не told' me that he needed it today. ZA PONAVLJANJE: 91. Mozes platiti i do deset fuпt1 na noc. .upotreЫjava­ ju se news. 11. .1. Trebaju mi obaveStenja: 1 need information.dakle samo u jednini.

_ 10 · · • ·:o·i·.onz '.8. 'gera·t. lmao da ode.539 five hundred Bnd thiгty-nine five hundred and forty 540 4 5 6 7 8 1 was struck• Ьу the calm of the Londoners 1 met• (2). (4) Нard znati "tvrd" i "te!ak" (u ovom drugom slutaju sinonim је za difficult). 12 Mogao sam da razumem sve Sto su rekli.ZeS li da zamislis tako nesto (Ьi li to verovao)? Svi (svako) koje sam sreo blli su Francuzi. јег se misli na slike uopйte. 1 was аые to underetand• everything they saod. Не saod he couldn't wait. Would you Ьelle~e it? Everyone 1 met• was French. 1t we had thought• of it earlier. fren~ 'ken. Mo. she must have left . (3) U retenici 1/ike paintings imenica је Ьеz tlana.9. Ьесвuае her car lsn't in the gвrage. posto njena kola nisu u gara!i.o:dt:ont.ona је morala da ode. rekli Ыsmo Нorses eat grass . di'spait ~ fekt . Nelsonov stub је vrlo impresivan. 1 hardly (4) spoke• any English. pred naSom kuCom). she had to leave . ali ne u slutaju kad od imenice zavisi odnosna retenica (the Londoners 1 met). mogli ste da po..6· 11 m~. - 7.. and the palntings (З) in the Natoonal Gallery were marvellous. you could have come• with us.v. 141 st LESSON . Jedva da sam govorio (imalo) engleski. The bronze llons. Ја volim slike. Bronzani lavovi u podno!ju (pri nozi) na~injeni su od francuskih topova. 4 5 6 7 Pala mi је u ol:i mirnoca Londonaca koje sam sreo. ја ga tako reC:i i br~nz 'lai~nz . Slitno tome. deeplta the fact that most of them had heavy accents. at the foot. 1 like pslntings. 8 9 Rekao morao је је da ne mol:e da l:eka. 'ha:dli spouk. Nelson's Column is very impreasive..ete) s nama. 11. ali (onda) Ьi ostavio poruku. је hitan sastanak i Mora Ьiti da је otisla. but he would have left а meesage... · 1::0. Не might have come• while 1 was out. (5) Da se podsetimo: she must leave. (2) . ali ТНЕ painUngs in the Nationaf Gallery. Не had an urgent appolntment and had to leave·. mcs1df.Konji jedu travu (bllo koju). uprkos tome (~injenici) sto је vecina njih imala izrazite (teske) akcente. are made• trom French cannos. 1 hardly know him: ne poznajem.ol~. Mo!da је dolazio dok sam ја Ьiо napolju. . Нard/y: teSko. ali ТНЕ grass needs cutting (odredena trava. MirnoC:a Londonaca" mo!emo reCi i the Londoners· са/т.ona mora da ode. 10 11 Da smo se toga setili (па to pomislili) ranije..ete (do. а slike u Nacionalnoj galeriji Ьile su divne. OВJA$NJENJA (nastavak) 9 10 11 12 She must have lett• (5).ona mora (Ыti) da је otiSia.. jedva...gde је ret о odredenim slikama.

it.~~n. must . 'med~:.could have . ne mogu nigd! da ga nadвm. . Мога da su gs uzвJi. а ја ne Zelim da propustim poё:etak.. U koliko sati hoCete da dodem? 1..no one (noЬOdy) ~ home. could.5. 'f. . 1herdly recognised him dressed like that. . She wants (up). nije bllo nikoga kod kuCe.З. They have .doesn·twaiting. VeC smo u zakaSnjenju.. - 14.З. З. . 13 14 15 Kupili ste toliko suveni~a. ·~ks~nts. ad'vais. You She come last night. Tell him to come' straight away. You must have spent' а tortune' She made' up heir mind to study medicine.. MoguCno је da је dolazila sinoC.anywhere. . mogli ste da krenete s EXERCISES 1. LEKCIJA 141 st LESSON . 1 can't find it 4. The oil needs chenging. 111 left with lt . They must have left.needed cutting. Would you like to come round for drinks this evening?2. their coats have gone.4. might have . Jedva sam ga prepoznao tako o~ueeno_g.З. uprkos savetima svoga оса. 'hevi - 13.'). We're late already and 1 don't want to miss the beglnning. .541 five hundred вnd forty-one tive hundred and forty-two 542 13 14 15 You bought' so many souvenirs. Мо~а da su ottSii: nj_ihovih kaputa nema (njihovi kaput1 su ot1Sit). ne voli da Ceka. оа sam se toga ranije setio (pomislio}. she like 1.told him.5.. us to hurry. .2. desplte her lather's advlce. Reci mu da odmah doc1e. Ona hoCe da se po!urimo. had thought o t earlier .4.taken . Flll ln the ml11fng words: Mogao si da ти kaieS da travu tгеЬа pokositi.~n . What time do you want me to come? nama. there was at have that the grass REti:NJA ZADATAКA 2.5.. you 5.4. Da li Ыste hteli (voleli) da ve~ras navratite na piCe? ~ 2. . UIJe treЬa promenttt. Mora da ste potroSili ё:itavo bogatstvo 1 О па је odluё:ila da studira medicinu. ZA PONAVLJANJE: 92.us.

he must take• the "subway" and not the undetground. amer. 2 з 4 5 Na primer. praCeno proStim vremenom iti kondicionalom. tap. Na nekim javnim mestima moi. Cesto se upotreЬijava u znal:enju .. Ко 1 god da је Ьiо. amer. То go up to the third floor ot his hotel. ln some public plвces he might even hear• 11 called the "comfort stвtion"t То wash his hands.t:eleznicu (u Engleskoj undeгground ili tuЬe).t:elja. (2) То wish је Ze1eti. otvara "faucet" umesto da okrene (ukljuci) slavinu. he takes• the "elevator" and not the lift. trebalo је da kaze: "дmericki ' engleski su dva slil:na jezika. the subway is а pвssage under а busy street) (З). (whereвs in London. 1 wish 1 had тоге топеу. but вlways the "Ьethroom" or the "rest-room" (4)._ five hundred and forty-four 544 Hundred and forty-second (142nd) Lesson Engllah or Amerlcвn? 2 lt was elther Oscar Wilde or George Bernard Shaw who said that England and America are divlded Ьу the same lвnguage. OВJASNJENJA ----- PRONUNCIATION ref о opitim istinama ili tvrdnjama koje va!e za sva vremena. neSto јаёеg znaCenja nego to want. 1 wish you would hиггу up .britanski pвvement." З Sto eetrdeset druga lekclja Engleekl 111 emerlckl? Bio је to ili Oskar Vajld ili D!ord! Bernard $о koji је rekao da su Engleska i Amerika podeljene (razdvojene) istim jezikom. reci се mu (Ьiсе kazan) da hoda ро 4 5 6 7 8 9 10 An Englishman can tee1• more disorientated in the Unlted States than а Frвnchman or а German.podzemni peSal:ki prolaz. fвucet. а u Londonu . Vidi i slвde6e objaSnjenje... pravilo о slaganju vremena ne mora se primeniti Otuda u zavisnoJ reCenici im8mo sadaSnje vreme (аге divided) mada је u upravnoj proS1o (ssid). Ne sme nikad da pita za toalet.Voleo Ыh da imam viSe novca. For exвmple. дkо 6 7 8 9 10 zeli da putuje (unaokolo) а ро Njujorku.. elevator: slavina .voleo blh da ..543 five hundred anc:l forty. lfft. he will Ье told• he is wвlking on а "sldewalk" insteвd of а pevement.. Evo drugih razlika pomenutih u ovom tekstu: trotoar . (4) Amerikancima se l:ini pomalo "nezgodna" ref toilet. (3) Rel: subwвy u SAD oznal:ava podzemnu ." Englez mo!e da se oseti viSe izguЬijen (dezorijentisan) u SAD nego Francuz ili Nemac. lmenica је а wish . ". he "opens а fвucet" tnsteed of turning on а tap. nego uvek (za) "kupatilo" ili "sobu za odmor". ameril:ki sidewalk: lift brit. Da se popne па treCi sprat svog hotela. mora da uzme "subway" ne podzemnu feleznicu.. (1) Whoever it was ought to have said: "American and English are two similar lвnguages. Не must never ask for the tollet. (dok је u Londonu "subway" prolaz ispod ulice sa zivim saobraeajem [zauzete ulice]).t:uriS.Voleo Ыh da ti po.brit.. ра је zamenjuju sa Ьsthroom (kupatilo) ili drugim ovde pomenutim (1) 142nd LESSON Каd је . 11 he wlshes (2) to trвvel around New York.. uzima "elevator" а ne lift. "sidewalk"-u umesto ро trotoaru.e l:ak da Cuje kako ga nazivaju "stanicom za komfor"! Da opere ruke.

. 1 ortografija је razli6ita. (7) nelghbour.Ја SVOJe 1me p1Sem sa "с". (7) PodseC:amo vas da e.' -- "1. Spelling (6). Ко god !eli mofe da bude pop-zvezda. Tamo gde postoje posebni toaleti za muAkarce ."no_u. on је objavio svoj "Ameri6ki re6nik engleskog jezika". ~ 2. it's easy... me~utim. . koja se danas upotreЫjava u mnogim jezicima Airom sveta. center) in American. znaCi . theater.4. Vredi nau~iti da se govori ameri~ki ako idete u Ameriku. Not all his reforms were adopted. zahvaljujuci jednom ПIUJOГ­ Skom nastavniku ро imenu (zvanom) Noa VeЬster. centre) piSu se kao Sto se izgovaraju (tj. to је lako..4. For more details. C::ijl је ovo rel:nik? Mislim da је Dejvidov.to jest" i Citamo је kao that is ili that is to say . "Let's Get OВJASNJENJA (nastavak) .. Sa imenicom age .ptid . . ~ REЙENJA ZADATAКA 1.~ fe1v~ . thanks to а New York teacher called Noah Webster. Nisu sve njegove reforme usvojene.e. and especially teenagers (5).5. ра i za te godine starosti. honour) are wrltten' without the "u" in American..3. How do you spell thaf word? ~ l<4ko se pi~ ta rel:? 1 spell ту пате with а .usluga.. '8i:. English words that end in "-our" (e... izgovarati slovo ро slovo... Godine 1828..~.Po~nimo". favour. Take the li!t up to the third floor and ask for room one-oh-one. Engleske reёi koje se zavrSavaju na "-our" (npr.g. 16. ri'f. ln 1828 (elghteen twenty-eight) he puЫished his "American Dlctionary of the English Language". !ene.. ortografija. 17 Za viS. . upoznati su s tim rel:ima. SkraCenica i. (5) The teens је zajednitki naziv za sve brojeve od thirteen do nineteen.. а posebno tinejdferi. na primer'· i treba gВ: izgovarati kao da piSe for exampfe iJi for instance.5. с··. lt is worth learning to speak American if you go to America.~ 'sent~ . theater. favour .:mz w~: ~-d.) :we_bst~. - neJb:. pr~'naunst.. Thanks to the method "Let's Starl".. are famlliar with these words. Spelling: pravopis.545 five hundred вnd forty-five tive hundred and torty-•lx 546 11 12 13 14 15 16 17 Thanks to the televlsion.e.. IS. . Uzmite lift do treCeg sprata i pitajte za sobu 101.~t:. and words that end in "re-" (theatre. а re6i koje se zavrsavaju na "-re" (theetre. .uzrast" stvorena је slo!enica teenager. znaCi .З.n. is dlfferent. :. mnogi EngleZI. - OВJASNJENJA (nastavak) izrazima. 14. а odatle i pisati odredenom ortografijom.. ali izvesni oЫici (na6ini pisanja) prihvaceni su i postoje (i) danas. l:esto se ka!e i mens' room (menz ru:m) odnosno Jвdies' room ('leidiz). Whose is this d!ctionary? 1 think it's Devid's. honour Cast) piSu se bez toga "u" u ameriёkom. nelghЬour sused. center) u ameriёkom. however.~k'septid end ig'zist. pojedinosti vidite "Let's Start" i Better". centre) are wrltten' as they are pronounced (i.g.2.. many English people. (6) то spe/1 znat:i sricati. -г \ EXERCISES 1. 142nd LESSON . too. see "Let's Start" and "Let's Get Better". ZahvaljujuCi metodu . Whoever wants to can Ье а рор star. 11 12 13 14 15 16 Zahvaljujuci televiziji. 1! 1. but certain spellings were accepted and exlst today.

ls . Uvek uspevam da izЬegnem prepirku (izЬegnem izazivanje 5. the television Ьefore ZA PONAVLJANJE: 93. (Sta ste rekli)?" (2) Znamo veC da se na engleskom. kupatilo".Zao mi је . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-third (143rd) Lesson 1 When Pierre was in London. You not asked the toilet but the 2.should not. Pogledajmo ih: Oprostite . 1 wonder (2) if you could help me? . - 3. molim vas? OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1.•· shOuld . ? Would you repeat that. Uprkos njegovom savetu. - 4.going.There аге .2.ju pre nego ~to ode~ па spavanje.~l . nego za . - 1. molim vas.off . kaind.5. iz u~tivosti.. ri'pi:t. we buy these shares.wor1h taking .for. prepirke)..Ьзthroom. ne bi treЬalo da kuoimo ove akcije.547 five hundred and forty-seven five hundred and forty-elght 548 Fill ln the mlaalng wordl: 1.Could you tell' me .Please excuse me. ? . manage.have. 4... 'ju:sf::~l.floors. Ne zaЬOravi da isklju~i~ televiz. his advice.. UpotreЫjava se naro~ito.З. forget to turn to ьеd.. Don't . 'pa:d::~n..Da li Ыste to ponovili. Let's have а look at them: 1 Ьеg your pardon (1) l'm sorry . .causmg.argument. sa upitnom intonacijom.lzvinite. Vredi li iCi liftom (uzimati lift)? it /та samo dva sprata. 1. а ta uttivost se joS ројаёаvа upotreЬom glagola t 4Зrd LESSON . please? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset treea lekcija 2 З 2 З Kad је Рјег Ьiо u Londonu. 1 always to aчoid the lift (elevator)? only two an REЙIENJA ZADATAКA (nastavak) · З.. Despite..~ .. kada nismo dobro razumeli sagovornika· "Oprostite. (Pitam se) da li Ьiste mogli da mi pomognete? Mozete li (Da li Ьiste mogli) da mi kafete . mnoge moiЬe izri~u u oЫiku pitanja.. (1) Doslovno . he had with him а list of useful expressions. .. Nije trвЬВiо da pitate za toalвt. ·wлnd. 'greitf.Molim vaS oproStaj". imao је sa sobom spisak korisnih izraza.

? . 'piti .Мау 1 sit• down? lt doesn't matter . Let me introduce you to Peter.ls this seat taken•? . 4 5 6 Hvala vam.l'm afraid 1 won't Ье аЫе to come• .Naravno da ne.Kakav је Ьiо prelazak (preko mora)? .8.5.. (4).. Na Zalost vam ne mogu pomoCi. "Jaiam. l'm very gratelul ..Ne poznajem London. ...5. . . ? .Da li Ьiste mofda mogli da mi kaZete .. ..5. Ata ste rekl1? . tiji је otac farmer. Excuae me. .That is very kind ol you. ја sam stranac. 14Зrd LESSON . Radujemo se Ato Cemo vas sresti (upoznati). EXERCISES 1. l'm de/lghted to meet• you . l'm afr~id 1 can't help you. ? .. .4. (itd.9.Ne znam da li Ьi vam smetalo ako .7. ili izmedu mladih. ----- .01 course . Would you mind .pitati se.lma li ovde Ыizu neka banka? Gde? Mo!ete li mi reCi koliko је sati. .How was the crossing (5)? . 'ra:~ . 1 wonder if you would mind .Of course not.Је li ovo mesto (za)uzeto? 7 8 9 10 11 Mogu (smem) li da sednem? Ne smeta . sit daun. ri"ga:dz. Da li nemate ni~ta protiv . (4) Setimo se da to love ima rnnogo jate znatenje nego to like.Ја sam iz Liona..1 don't mind .Naravno da ne.2. ра zato ovaj odgovor ima vrednost oduAevljenog (ili bar ul:tivog) prista}anja: Would you like to come with те? -l'd lovв to. Mnogo је vremena proAio otkako sam te poslednji put video. Did you have а good trip? .549 five hundrecl ancl forty~nine five hundred 8nd fifty 550 4 5 6 7 8 9 ·10 11 12• 13 14 Thank you. -З.. Where do you come• lrom? .Kakvo је Ьilo vreme? Mozete li mi reci kako se ide do ...Nije vaZno . what did you say? .1 seem to Ье early..l'd love to.ls there а bank near here? Where? Could you te11• me the time.Bojim se da necu moci da dodem Vrlo rado. ? . ·~:li. please? . Do you know• а good restaurant? . What а plty .Da li Ьiste !eleli da podete sa mnom? . .We've just arrlved. Odakle ste (dolazite)?..Nemam niSta protiv Naravno ..lt's not important .. Znate li neki dobar restoran? Gвdan) Mol:da ima neki u Oksford stritu (ulici). 'wеб~. veoma sam zahvalan.PriliCno 1е 12 13 14 kasno . reklo Ьi se: Give ту love to . Dozvolite da vas upoznam sa Piterom. . We аге looking forward to meeting you..) (3) Ako su pozdravi upuCeni rodaku ili intimnom poznaniku. 1.lt's rather late . .12. Nemate niAta protiv da dovedem svoju tenu? . molim vas?. . Jeste li dobro putovali? .. di'laitid ..Nije vatno. -З lzvinite. lлv..Give my regards (З) to your wile.l'm lrom Lyons . OIIJASNJENJA (nastavak) ----- . Milo mi је (OduSвvljen sam da vas upoznam) Pozdravite (Dajte moje pozdrave) vasu zenu. od njega ostaje samo reCca to.lzgleda da sam poranio..11. lntinitiv iz pitanja se ne ponavlja u odgovoru. whose fether is а to wonder . l'm а foreigner 1 don't know• London. Kakva steta . lt has ьееп а long time since 1 last saw you.. Do you mind il 1bring my wife? . 'kti)SiQ .То је vrlo ljubazno od vas.. REЙENJA ZАОАТАКА termer.Mi smo upravo stigli. .How was the weather? Could you te11· me the way to .4.There might Ье one in Oxlord Street.Vrlo rado (Bio Ыh presreCan)...lt doesn't metter.01 course not.2... si:t "teik~n . 1 wonder if you could tefl те .

2.sit down. р:Ј:.show.3.:d:J... 1 haven't long time. А zeЬra ('zi:bra) crossing: prelaz za peAake. preploviti itd А crossing: prelazak (reke.for ha\'eП't found. but 1 AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 8nough information. "dлЫ.. "tel:nracm .lz do you Вeogrвda. 'm. is . OВJA$NJENJA (nastavak) (5) А cross: krst. odвvno vas nisвm video. Moiete li mi pokazati put do пвјЫiiе ьапkе? 5. From Вelgгade.4 .2.? 1 hope you well.шi ·. '!au. Kakav је danas kurs? bank l"d like to change some money. . а posebno kanala LamanSa). Nвdam se da ste оЬОје doЬro.just arrived. А 181181 ('levl) crossing: prelaz preko Zeleznitke pruge. S. . . 1.6..8. . Је li 0110 mesto zauzeto? - Nije. ali nisam naAao dovoljno podsfilka. 'poustka:d. ju:z . What is the rate todey? PRONUNCIATION 1. you а .for. teind:t:.way.taken ... "tekbuk. Odakle dolazite?. Could. .neerest. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-fourth (144th) Lesson ln 1 в •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset Cetvrta lekclja u ьenct 1 Hteo blh da promenim malo novca. S. Vet mesвc danв пврогпо radim. . are Ьoth.c:l and fifty--one tive hundred and fifty-two 552 Flll ln the mlulng wordo: 1.3. З. nouts. mога. V.? - 4. we've . .7.seen.4.come from . . upratoO smo stigli.Mogu li da sednem? ьank? you me the to the this seat .? - No.Мау . working hard а month.551 five hund. gospodine. . stacmps . sir. to cross znati ukrstiti.-. Where . - 2. а tak0t1e i preCi. have Ьееn .o 144th LESSON . kc~ . PONAVLJANJE: 94.

lmate li sitnine? Mogu li da upotreЫm svoju ~ekovnu knjiZicu? Ne poitl post-offlce 4 4 5 6 l'd like to send• а telegram. Ostala vam samo dvokrevetna? lma li sоьа tus i toalet? дkо iko telefonira dok sam ја u gradu (napoljU). You only have left (4)? Does the room have а shower and а toilet? lf вnyone calls while l'm out. How much is it to send а poвt-card to France? l'd like to cash (3) this money-order. How much per (2) word? 1 need some stamps. А cash-desk: kasa: а cashier (kE'Sie): Ыagajnik. molim vas. po~to сео spoj deluje kao pridev. Do you have вnу change? Мау 1 use my cheque-book? ln в 2 з Dvadeset funti u novtanicama od ро 5 funti i deset u nov~anicama od jedne funte. А ten-floor building: desetospratna zgrada.t. per day (na dan). (4) Zapamtite ovu konstrukciju. l'm leвving• in the morning. komad) od 50 penija. - 9. 'mesidt. How many do you have /eft? -Koliko ti (ih) је joS ostalo? At the hotel 7 8 9 10 l'd like а slngle room. А fifty-pence piece: novl:iC (doslovno. је OВJASNJENJA (1) Spoj broja i imenice mote da odreduje slede(:u imenicu: u tom slutaju. 5 6 Hteo Ьih da posaljem telegram. Koliko staje (koliko је da se posalje) dopisnica za Francusku? Hteo blh da naplatim (unovi:im) ovu uputnicu. Woufd you prefer а cheque or cash?. а douЫe 'toil:. l've оп/у got two cigarettes leftOstale su mi sаrтю dve cigarete. Ыagajnica (na kasi).~t. prva imenica је Ьеz "s'" na kraju.553 fiva hundrecl and fifty•three tiva hundred and titty-tour 554 2 3 Twenty pounds in five-pound notes (1) and ten in one-pound notes. (З) Gash: gotov novac. miles per hour (milja na sat). could you take• а message? Please prepare my Ьill. Koliko (kosta) ро jednoj rеШ Treba mi (malo) maraka. per person (ро osobl) i sl.. U hotelu 7 8 9 10 Hteo blh jednokrevetnu sobu. Javlja se samo u brojnim izrazima kao . 144th LESSON .. А four-star hotel: hdfe1 sa Cetiri zvezdice (druge kategorije). (2) Per је 1atinski predlog sa znal:enjem "ро". please. da li Ьiste mogli da zaЬele!ite (uzmete) poruku? Molim vas pripremite moj rai:un.Da li Ьiste radije hteli C::ek ili gotovinu? То cash: naplatiti (u gotovom). ја odlazim (sutra) ujutru. - 11. sju.

. 1t doesn't suit me. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Као ~to imamo to put оп. She has to England four years and pet she doesn't know size.4.must.. me when you and your decision. 1'11 come• back later. lt's а llttle too expensive. .while. lf you .З. .2. . Nisam vss otskivso pre dvs sвtв. . Flll ln the mlulng worda: 1. Ako 1юСе1 d8 gв kupit moral se orlluдifi. . 2. 1 have Ьееn walting to Ье served for а quaner of an hour.travelers" (putnieke) OOkove?. Do you have anything amaller? Мау 1 try it оп (5)? 1t doesn't very well. Jвste li dobro putovali? 1 didn't 1. Do6i 6u (vrati6u se) kasnije.Detore . kaZe se i to try оп.5. . .з. you .4. 11 12 13 l'm afrald 1 don't know· my size. . Did you have ZA PONAVLJANJE: 95.stШ . .isproьati na sebl (odeCu i sl. Mi otekujemo da vi platite svoj (sopstveni) raeun. .mю dok sam Ьiо и grвdu? Did call 1 was 5. Је li iko . want.call tr1ng1pnone) . Gde mogu da razmenim svoje . Where can 1 change my travellers-cheques? . . . Malo је preskupo.fiYe left. ostalo је samo pet minuta. . 3. . staviti (па sеье).4. lmate li iSta manje? Mogu li da ga isprobam? Nije Ьа~ ро meri. This jacket doesn't fit very well. . (-)...з..out.а good trip.mlnd. .2. .5. EXERCISES 1. ? .555 five hundred and fitty-five five hundred and fifty-8lx 656 Shopplng Kupovanje 11 12 13 Na zalost ne znam svoj broj (veli~inu).5.over. Ona veC tetiri godine dolвzi и Englвsku i joS ne zna svoj Ьrој. . we expect you to рау your own Ьill.oьUCi.2. two o'clock. Ьееn com1ng .) (6) То think (something) over: razmisliti (о netemu). Hurry up. Razmisli6u (о tome).furi. there are only five mlnutes left. Ne odgovara mi. • Po. there are only RE$ENJA ZADATAКA 1.up. expect . anyone (anyЬody) . your . Ovaj sako nije ьа§ ро meri. . LEKCIJA 144\h LESSON .nave 1aken (maOe). to buy it you . . ostв/o је sвто 4. Think.for.her. Vet OOtvrt sata OOkam da me poslu!e. 1'11 think• it over (6). make . Rszmislite i pozovite it те kad Ьudete donвli odluku.

lnformacije (doslovno: raspitivanja). . dopustiti ulaz (u neku prostoriju).Ne naginjite se kroz prozor. notices аге а waste (6) of time. t:.1.d'mit:.ms . .ul:tiv" izraz za toalet. waste (-paper) Ьasket ('Ьa:skit) .t :. 'pлЬiik k:..nsiz d!ents .No admlttance . :. oЫik od gentleman (mnofina gentlemen).Zabranjeno pljuvanje . lmenica waste takoйe oznal:ava otpatke. 145th LESSON .5. The management is not гesponsiЫe fог loss ог damage to guests' propeгty.Enqulгes. је b1lo misljenje D!ord!a Bernarda Soa То 7 OВJASNJENJA то admit (ad'mit) zna~i priznati.Spltting Pгohlblted (2) .'hibltid . One Way Stгeet . Н(СЩ 2 3 4 5 6 U!az .2. (6) То waste: rasipati.Ladies . 'kл\d:.:op:.. lz ovog glagola izvedene su dve imenice.Privatne prostorije .Ulaz slobodan .4.~ 7 Sometimes. 'm~t:~nidfm:. odakle waste-psper .lzlaz .Closed !ог lunch Closed fог гepalra.Do not lean out of the window.n fri: el)'kwairiz.. ri'sp.d'mi~:.Gents .. Вetting forЬidden: zabran)eno kladenje. (3) Ooslovno .Cul de sac ..Кеер left ...3. Early Closing Day (5) .шsiЬI Љ: ]:)5 ": 'd~t:~mid! tu gests 'pr.korpa za otpatke. dopuStanje ulaska. priznanje"..ti.. (5) U Engleskoj sve prodavnice mogu blti zatvorene jedno poslepod· ne u nedetji: toga dana se stavlja ovaj natpis.:nz. uludo trotiti. Gent (mnofina gents) је kraCi (1) --~LL~~----------~L_~~_. ful..sek nou ju.Zatvoreno zbog opravki.n'vi:ni:. PuЫic conveniences (З) .ms 'praiv:.z.Zenski (dame) Rasprodato. ri'pt:.House full (4). 'egzit .. Zabranjeno puSenje (nema puSenja) . 'klouzil) .Zabranjen ulaz. No smoking . а druga znal:i i .557 five hundred and fifty-88ven five hundred and fifty-elght 558 Hundred and forty-fifth (145th) Lesson Slgns and notices Sto Cetrdeset peta lekclja Nвtplsl (i obвveitenjв) 1 2 з 4 5 6 Way ln (Entгance) . admittsnce i admission: оье znaee prijem.No U-tuгns.Prlvate . klouzd ...joS jedan . javne pogodnosti" (convenient: pogodan. This was Geoгge Bernaгd Shaw's oplnion PRONUNCIATION sainz ~~:~nd 'noutisiz. а waste of time: guЫjenje vremena.Zabranjena promena smera. Ponekad su natpisi (obaveStenja) gubitak vremena.Vozi (drZi) levoГn stranom Slepa ulica . to waste time: gubltt vreme. 'spitil) pr:... Danas zatvaramo ranije (dan ranog zatvaranja) Zatvoreno za ruC:ak . Toalet . а takode i primiti.nt . . (4) Ooslovno "kuCв puna": natpis pred bloskopom ili pozoriStem kada su sva mesta rasprodata.Admission fгее (1) . priktadan) . Jednosmerna ulica ... Uprava nije odgovorna za guЬitak ili oSteCenje imovine gostiju (stvari koje pripadaju gostima).. U istom znal:enju upotreЫjava se i to torЬid.6..Way out (Exit) . (2) То prohiblt: zabraniti. Ji:n..Muski (gospoda) .stara hartija. 'entг.

di'li:tid . you can throw it away.14.ndaiz. Оо videnja (prijatan dan). Pozivati nrega -·· to _ie gubltak vremena.Where can 1 put• it? There's no room {8).1 om1r1sat1da vi ne prodajete stolnjake.... . . 'ju:sles . fre~ fi~ sould. ре! riba.. Prijatelju (moj dobri Coyvele). sir.The aecond word was crossed out. molim vas. vaS_ nat~is је Ьe~~oristan . room Ьеz (:lana zna(:i "mesto. . tаыа·· (ЬiackЬoard: Skolska tаЫа). Ьеz Clana. sir! Take your bad manners elsewhere. 'teiЫ­ kl:~6s ::.(1) druga rel је Ыlа precrtana (prekriZ:ena): PRODдJE SE (prodavana) otkad trgovac ribom poklanja (daje ьesplatno) svoju robu 7 д ova poslednja rel је Ьesmislena (smeSna) . gospod1ne.Ovde ima dosta prostora. . ·. . .. Make room. razda~i. FRESH: would you sell" stale fish? . 'fi!mлqga. SpoJ Off the ЬOard ne treьa meSati sa izrazom оп Ьoard. pi:s :~v ~:~:k. Good day. 'evidant .15.Gde mogu da ga stavim? Nema mesta.p1tao Ј€ (rasp1t1vao se) (onaj) drugi. dat! bu~zaSto.krpa ili komad tkanine.So 1• (tu) rel precrtao komadom krede. . putting• а line through the word HERE.559 five hundred •nd fitty-nine tive hundred •nd 8ixty 560 8 9 1о 11 - 12 13 14 15 when he saw· а f\8hmonger.rekao је. gospodinel Odlazite sa svojim loSin:' manm~a (odnesite svoje loSe manire drugde).Mislim da је njen. Na dasci (taЫi) је pisalo: OVDE SE PRODдJE SVEZд RIBA. a"pinian.Zasto? . .. FISH: one can see• ..11. odakle i .. . . Му good man.. ... ... mozeS ga baciti 145th LESSON .5. . your sign is ueeless . .7. Неге "s ronm enough .8. 8 9 10 kada је video jednog trgovca ribom kako pokuAava da ispred (izvan) svoje radnje postavi (oka~i) natpis. 'elsw~. kr:~st.and smell perfectly well that you do not sell" taЫecloths {9). koji smo videli u 134. SOLD": since when has а llshmonger glven• away {10) his merchandise? And this last word is ridlculous . 11 12 13 14 15 . Vi mi dosadujete. . (11) Fish mole Ыti jedn1na i mno!1na. trying to put• up а notice.. lekciji.:d . please. . .. outalde his shop. "m:. OВJIANJENJA (nastavak) QВJA$NJENJA (nastavaK) (7) lmenica Ьoard ovde је upotreЫjena u svom osnovnom znaCenju "daska".5.2.4.said Shaw. . . lain.... {9) Pazite da ne pobrkate clothes (оdеСв) sa а cloth (kl::~:}).. Не gave away all his money and became а priest. (8) А room је sоЬа. 13. F1ve flsh. Your fish vaSa riьa ili vare riЬe. 'givan . SVEZд: zar btste prodavali bajatu ribu? . EXERCISES 1.. prostor'". tiji је ovo sat? .Shaw deleted the word with а piece of chalk. . Ako је hleb ЬзЈаt.. You annoy me. ri'dikj:~~\as .2. steil . Car~v (10) То give away: pokloniti. On the Ьoard {7) was written·: FRESH FISH SOLD" HERE. OCigledno је da vi svoju ribu ne prodaje~e (negde) drugde.Napravite mesta. . Ь. Whose is this watch? -1 think it's hers.10.:~:. REitENJA ZADAT АКА 1.9..4. lt's а waste of time invlting him.11. TaЫe-cloth је stolnjak. lt is evident that you do not sell" your fish {11) elaewhere. povla~eci (stavljajuci) crtu preko reci OVDE.enqulred the other.Why? . el]'kwaixt. Razdao је sav svoj novac 1 postao sve!i~e_n1k .З.he said. wcist .З.rekao је So. RIBA: moZe se savrSeno dobro v1deti . lf the bread is stale.

.toss. s. it will Ье "plain salling" (2).. ZA PONAVLJANJE: 96. OВJA$NJENJA PRONirNCIATION 1. ali ne do kraja' MoZete l:estitati sebl. management. H1s income.3.. From now on. pogledaj .No smoking . tel:ina. .to. Ne naginji se kroz prozor". Uiaz slotюdan · ·. 1. kam'pli:tid. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset sesta lekclja Nasa poslednja lakclja 1 2 З Stigli ste do poslednje lekcije.. Do ~ have to. 2 NJ'egov prihod је svakako prenizak.lean out of.. Takvo miSijenJ'e.2. ri:~t . veliёina: bulky: glomazan: the bulk of (soтething) znaёi veCi ili glavni deo (neёega).. (2) lzraz iz pomorskog govora koji oznaёava lak posao. Uprava nije odgovorna za gиbitak stvari (imovine) muStenja. ~i end. -. 146th LESSON . је Ьвr Ьilo Dlordlovo NiSta mj'e dozvoђ'eno.. Make sure doesn"t useless. ZabranJ'eno puSenje". from this day оп: роёеv od dan8tinjeg dana. Ьеz komplikacija.custom':rs· (guests").561 five hundred and aixty-one five hundred and aixty·two 562 Fill in the missing words: Moramo li platiti da bismo uSii? ~ Ne. 5. plein (1) Вulk је masa. look words... Look: the window" ·оо not is much too opinion At least that was REIENJA ZADATAКA (nastavak) З. because the bulk (1) of the works has Ьееn completed.tow -George·s. but not the endl You can congratulate yoursell. Gleda/ . Proverite da и vaSem tekstu пета (da vaS tekst пета) suvИnih (Ьeskorisnih) reёi that your text рау have any we go 1n? ~ No.2. Od sada се (sve) ici glatko (Ыti ravno jedrenje). 4. From now оп: odsad р а nadalje. Noth1ng a11owed (permitted) ... The of is not responsiЬte the property. kan'greeфleit .for.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-sixth (146th) Lesson Our last lesson 1 2 3 You have reached the last lesson.Admission free. bлlk .4. po~to је glavni deo posla obavljen.З.

k:~'lekt d. laud .. Nadamo se da ste uZivali koristeCi se ovim metodom.. 11.6. and that you will enjoy speaking' English. videCemo se 19 146th LESSON . nautite nepravilne glagole. t. (nastavak) (3) То gвt Ьу: sпaCi se. and Ьу not Ьeing afrald ol making· mistakes. 'aet»kdout. We hope you have enjoyed using this method. 'deili 'prektis....o. ln short. 'naet:~~li.~tou . дli zapamtite devizu {moto) metoda Assimil: svakodnevna vei:ba. . otpril1ke kao kod nas . ne prekidajte . Ьу taking' every opportunity to speak'. CuCemo se" iJi .8. 'pa:t taim 'stлdi.. 'pe~gra :f .Jd .. learn the irregular verbs.. <IP1'tju:n:~ti. 'm. Ukratko.14. 'ju:zil) 6is 'melr.IS. 'lis:~nil) . you will leel' the language and use it naturally.. Repeat them out loud.... 14) То keep in touch: Ьiti u kontaktu.11. .ё.10. mogli Ьiste dosta lako da se snadete. then do the "second wave" lesson..7.563 five hundred and 8ixty-ttvee five hundred and 8ixty-four 564 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 course. "bez muke".. . ali sada znate poneSto о zemlji i njenim obltajima. odrZavat1 vezu. But ГE\memЬer the motto "Mt\thode Assimil": dally practice. koristeCi (uzimajuCi) svaku priliku da govorite.4. llstening to records and the radio. . "palnlessly". kaie se Cesto na rastanku. 1 da Cete uZ:ivati govoreCi engleski.. So do not let' this book collect dust at the back ol а shell: pick it up lrom time to time а~с' read' а paragraph or an anecdote. . but now you know' something aЬout the country and its customs. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Naravno. Zato ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu u dnu (zadnjem delu) neke poltce: uzmite (dignite) је s vremena па vreme i protitajte ро jedan pasus ili neku al'legdotu.st. 11 you went to England now. sluSajuCi ploCe i radio. steci cete osecaj za jezik (oseticete 1ezik)' upotreЬIJa­ vaCete ga prirodno. weiv. We"ll keep т touch. Ponovite ih glasno. 'peinl~li. Ako Ьiste sada otiSii u Englesku. Tt~li "i:z~li. ne moZ:ete otekivati da govorite kao Englez posle samo nekoliko meseci utenja u slobodnom {delimitnom) vremenu.. . you cannot expact to speak' like an Englishman alter only а lew months ol part-time study. potom uradite lekciju za ponavljanje ("drugi talas").о.vezu··1 CitajuCi noviпe. 15 OВJMNJENJA 'seilil).9. izaCi na kraj. keep' in touch (4)' Ву reading' the newspapers. you could get Ьу (3) falrly easily.

. . The bulk of the work has Ьееn completed..will Ье able to. ne zaЬoravite da odriavate vezu. Dozvolite mi da vam atstitam па vakm uspehu. 2.dust.4. -С. Ву the and leaгn а listening lot. Му tailor is still rich. Glavni deo posla је oьavtjen.time.s.2.3.565 tive hundred end aixty-five five hundred end aixty-alx 566 EXERCISES 1. reading. titajte је s Fill in the ml11lng wordo: Kad blste otiS/i snadete.3. Let congratulate. you 1. you leave (go) . When don"t forget to ZA PONAVLJANJE: 97. . LEKCIJA 19' 146th LESSON .5.could get Ьу. let this..from З Kad odete. you will Ье аЫе to speak English. morao sam da otka!em (poniStim) sastanak. dobro ste radili. l'm afrold 1 had to concel the appolntment.. . Don't Ье afrold of moking mistokes. went to. the radio. . Мој kroja6 је јо§ uvek bogat. lf you easily и vremeпa па vreme. Ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu.keep in touch.Ьу. From now оп. you 5. CitajuCi novine i slu5ajuCi radio.success time.. -.С.to . Od sada Cete moti da govorite engleski. Ne Ьојtе se greAaka (da greMe).З. Na !alost. - 5. me have you on your . Don't ЬООk Englesku mogli blste dosta lako da se collect . 4.2. worked well. read it to England you fairly REAENJA ZADATAКA 1.(news)papers. moCi Cete mnogo da nauёite. .2.

Ь. Na taj naCin Cete najpre nauCiti one koji se najcesce upotreЬ/javaju. Ьorne (Ьorn=roden) nositi. Ысе dobro da nekoliko puta procitate сео spisak. dld. . wae. da ih dobro ureiete и pamCenje. ЬОrе.. . 1 put.. 1 ~eve put). 1 came. 1 heve come). То erlae. tokom rsda па /ekcijama. 1heve done). Kad stignete do kraja teeaja. i/i su jednaki sada~nje vreme i particip (1 come. kontrole radi.еt. Ьееn . done (1 do..five hundred end 8ixty-elght 588 Najvazniji nepravilni glagoli za· svaki glagol dat је intinitiv... 1 heve found). . ewoke. diCi se. Ь. Ponavljajuci sva tri oЬ/ika svakog glagola oЬeleienog zvezdicom potrebno је..еr. а ponekad su jednaka svs tri oЬ/ika (1 put. eroae.•. podnositi (po)tuCi То Ь. eweked . . ponekad su pro~lo vreme i particip jednaki (1 flnd. arleen awake. . proSio vreme i particip proSii. nastati probuditi se То - То Ье.aten . 1found.... Та tri oЬ/ika pokatkad su razliciti: to do.. 1 dld. Ьiti То Ьеаr.

. coat . do. Ыown То Ьreak. ЬOught . bred. kupiti То То catch. То pripijsti se (uz) doCi koAtвti То Ьend. brought bulld. dreamt. kopвti deiШ broke. became. drunk . crept. deatt. caught. done . burnt. drank.. ЬOught... bullt. То eat. ate. pвliti То piti voziti. duvati slomiti.. bound. draw. ЬOund vezati ujest. terati borвviti То raspuCi se - То То . То ~initi То doneti.. dug. choeen cllng... . Ьegan. Ьroken То То breed. dwelt postupsti. drlven dwell. bent..569 То five hundred and eixtywnine five hundred and eeventy 570 become. Ыtten То seCi То Ыееd. came. become begln. choae. dealt dlg. odgвjati rвskinuti То deal. dwelt. drove. Ыеw.. dld. bullt burn. pozvati То То Ыd. burnt (burned) . coet. drew. buret... Ыd (Ьidden) . bede.. dug . bred brlng. come . dovesti (sa)grвditi То То vuCi. izвbrsti - То begun ... cut. brought. Ыеd... crtsti sвnjati То _ То goreti. Ыt. caught uhvstiti . crept cut. cut . krvariti То puzвti То Ыtе.. clung come.. . clung. coat.. drlve. drawn dream. creep. eaten . Ыеd То Ыоw. buret. Ьent . buret buy. dreamt (dreamed) drlnk.. postati poCeti saviti naredЩ То chooee. jвsti . То То Ыnd.

. lelt ... hld.. fled fllng.. forЫddan .То go.. grew. .. gave. heard.. went. tlung fly. То hurt. glven doblti.571 То five hundred and 8eventy-one five hundred and 8eventy-two 572 fall.. had hear. led .. grown rasti То lнcl... pasti То grow. ima pravHnu promenu: lwng. hung.... froze. ... То То То То . То grlnd... kept.... hurt . postati - То dsti iCi. gone . got.... fallen . forgotten . lakl poloZiti . kriti (se) иdвгШ. Ьoleti - То forget. .. . То hang... fled. glve.. tlew... kept kneel.. forgot. hurt. lakl. knelt .... knelt.. flee. ddsti То freeze.. had..... lelt. ground.. lought. boгiti se - То imsti ёuti . held .. hraniti osВCati То leeJ. knl~ knlt - То know. poznвvsti То knlt. hllngecl. naCi Ьвisti То То hlde. heard oЬesiti То .. zavitlati то pogoditi leteti zsbraniti zaЬoraviti • То drtвti То forЬid. flown . forЬ8de. hllngecl. hlt... llght. hlt . found . fall. ground mleti 1 l<ad se odnosi na ljude (veAanje kao kazna). flung. known - То get. frozen . hold.... otiCi то lay..... led.. found. hung 1 have. lought flnd... knaw.. То forglve... held.. forglven oprostiti smrznuti se То keep. ёuvвti... povrediti... got . Ьaciti. torgave. hldden hlt... То kletsti p/esti znsti.

.. made . loet. rlclden rlng.l8d. naslanjati se skakati nautiti..tl"'. let overthrow. run То lle. rleen run. lent . teCi. met . tiniti То eaw. let.. testeri§em'': оЬе. read 3 То titati otвrвsiti То rld. leapt learn. let. rlcl rlde. mletaken mow. met. 4 Aazlikujte 1 saw.. read.leant leap. rld. . mown (nв)pгaviti. learnt... proSio vreme od 1 ен.. ..aeen shvstiti То kositi 3 Saddnje vreme i infinitiv izgoraraju se .heh8811ed. eawed. llt loee. laln2 То То jвhsti. overthrew. mowed. rung . Toaee. loet . mean. rode. lean.. rlee. lend. ~ Drugo . ml8took. .. meant... voziti se llghl. rang. meant meet.l8d .. roee. palcl platiti staviti '"' То .573 То tive hundred and eeventy-ttvee voditi naginjati se. koji ima pravilnu prornenu: he llecl.. napustiti pozsjmiti pustiti. put ... put... imsti hteti testeгisвti То reCi sresti pogгe~no eakl. overthrown oЬOriti То То То рау. otiCi.. 4 То пвтеги. zвpвliti То zvoniti diCi se trtsti. leapt.. leant. 111. lent. left. od 1 silw .е ~agol to 118 .•aw. znв~iti. left . uprвvljвti То izguЬiti То То - То make.. saznati ostaviti. lay. lega. eakl reCi videti То . m18take. learnt (learned) leave..ri:d" а proSio vreme i particip "red".. То - То То read. eawn То еау.. made. lelвti iznвjmiti tive hundred and eeventy·four То 574 le8d.. ran... То put.. se izgovaraju jednako. palcl...

apun .. atolen atlck. alept.575 five hundred and aeventy·five five hundred and seventy·slx 576 . aenk. apun.. aent aet. apllt. atuck. _ То .. 5 nanjuSiti Razllkovatl od glagola to мw. apread. ahook. lprang.То aeek. ahone ahoot.. amelt. aent. atlnk.. ahake. pisati potroSiti. aet - То то - То То zslepiti (se) ujesti. opllt . aet. alld . apoken sejati govoriti sricati. allt amell. aprung atand. eold. То То То skaksti. ahot. aet . То poslati postaviti. Aiti. ~ То tndi(. ahowed. apent. а lma pravilnu promenu: h8 нwecl. ahrunk . ahut. opllt (opllled) apln. aunk alt. То sijati pucati pokszati smsnjiti zstvoriti pevsti potonuti. ahut. atung . h8 М• нwecl (soud). apat.. nsmestiti trвsti То opell. atunk То raSirШ . amelt (smelled) То То То mirisвti. apoke. allt. atood. atuck atlng. alept. izbljati stsjsti. podnosШ kгssti alng. provesti proliti tkati. гazdvojiti eell. eought. aet.. aprlng. .То ahut. apread .. ahone.. ahot ahow. kojl м takode izgovara ·•sou". atole. atood ateal. aplt . eang. ahrenk. plesti pljuvsti rаsсврШ. opelt (opelled) apend. aplt. alnk. ubosti smrdeti . ahown ahrlnk. allt... aung . apent . opelt. То То allde.То aleep. То То То oplll.. IOWed. то . potopiti sedeti spavsti k/IZati se cepвti ве То То То То То То opllt. eought . aold aend. ahaken ahlne. apreed. alld. pгodati То IOW. opllt.. aown 5 apeak. atung. atank.

. ewear. . won. atruck (etrlcken) . underatood. wrote...577 То five hundred and seventy-••v•n five hundred and seventy-elght 578 etrlke. torn uzeti pout}svsti. tore. То -... won . thrown tread. 18ught. taught . IW8m. underetood upeet. IW811.. uplet . awept... 8Wollen IWim. took. lhlnk... trod.. zaraditi pisati То То То То То naduvati se plivsti ljuljati se _. woke(n) wear. awept .lhoughl.. awung - То take.told. predsvati cepsti reCi. wept. upeet.. wln.. awung. То -То То 1wlng. worn weep. IWelled. ewore. threw.. buditi nositi plskati doblti.. teer.. pri~ti То То То tell. razumeti prвvmuti. poёistiti _То wake. IWUm udariti zakleti se. wore. taken . wept .... То onвrвspololiti . wrlnen .. atruck. aworn aweep. psovati pomesti.lhought throw. woke. trodden - То misliti Ьsciti То То gaziti То under818nd.. wrlte. teach.told . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful