Ζνα ζγκλθμα ετοιμάηεται να ςυντελεςτεί ςτθν Πεντζλθ, με ςυναυτουργοφσ το κράτοσ και τθν Eκκλθςία μζςω τθσ

αναπτυξιακισ εταιρείασ τθσ. Με το Νόμο 4146/13 που ψθφίςτθκε πρόςφατα ςτθν Βουλι για τισ fast track
επενδφςεισ, θ Εκκλθςία μπορεί πλζον να εμφανιςτεί ςαν «Στρατθγικόσ Επενδυτισ» και να προχωριςει ανενόχλθτθ
ςτα ςχζδια αρπαγισ και λεθλαςίασ του Πεντελικοφ. Μζχρι ςιμερα το επικρατζςτερο ςχζδιό τουσ ιταν θ
δθμιουργία ενόσ τερατϊδουσ φωτοβολταϊκοφ εργοςταςίου 3500 ςτρεμμάτων 300 ΜV (!) ςτην καμζνη και ήδη
αναδαςωμζνη περιοχή. Πρόκειται για ςχζδιο που αν υλοποιθκεί, όχι μόνο κα αποτελζςει το οριςτικό τζλοσ του
Πεντελικοφ αλλά και κα δϊςει ζνα ακόμα βαρφτατο πλιγμα ςτο περιβάλλον όλθσ τθσ Αττικισ. Όμωσ, ακόμα και αν
δεν υλοποιθκεί το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, ζχει ανοίξει ο δρόμοσ για τθ λεθλαςία τθσ Πεντζλθσ με το πρόςχθμα τθσ
«επζνδυςθσ», κακϊσ τα διάφορα εναλλακτικά «επενδυτικά» ςενάρια που ακοφγονται δεν είναι λιγότερο
καταςτροφικά ( μεγάλθσ ζκταςθσ καταςκευαςτικζσ ι τουριςτικζσ επενδφςεισ). Ολοκλθρϊνεται και επιβραβεφεται
ζτςι το ςχζδιο των εμπρθςτϊν για εμπορευματοποίθςθ του βουνοφ. Σφμμαχο δυςτυχϊσ ςτο εγκλθματικό τουσ
ςχζδιο ζχουν και τθν τοπικι Δθμοτικι Αρχι, τθσ οποίασ θ ςτάςθ κινείται ανάμεςα ςτθν ζνοχθ ςιωπι και –εςχάτωστθ ςυνενοχι και τθν επιδοκιμαςία.
Η εξζλιξθ αυτι, ζρχεται να προςτεκεί ςτο ςυνολικό πλζγμα μζτρων και νόμων που παίρνει θ κυβζρνθςθ ςαν άξιοσ
μεςίτθσ των τροϊκανϊν ςυμφερόντων ςε μια κατεφκυνςθ καταςτροφικι για τον τόπο και το λαό. Στο εφιαλτικό
πλαίςιο που διαμορφϊνεται τρία χρόνια τϊρα, με το μεγαλφτερο μζροσ του κόςμου να ςτενάηει από τα μζτρα, τθν
ανεργία και τθν αναςφάλεια για το μζλλον του, ζρχεται να προςτεκεί το ολοκλθρωτικό ξεποφλθμα τθσ γθσ, του
αζρα και του νεροφ, των φυςικϊν αλλά και ανκρϊπινων πόρων αυτοφ του τόπου ςτον κάκε αδθφάγο κερδοςκόπο
επενδυτι. Η κυβζρνθςθ δείχνει τόςο αποφαςιςμζνθ να περάςει τθν πολιτικι τθσ αυτι που δε διςτάηει οφτε να
κουρελιάηει το ςφνταγμα με τα fast track νομοκετιματά τθσ, οφτε να αντιμετωπίηει με τθν πιο βίαιθ καταςτολι
όποιον τολμά να αντιςτζκεται ενάντια ςτισ επιλογζσ αυτζσ, διεκδικϊντασ τθ ηωι, τθ δουλειά και τθν αξιοπρζπειά
του. Τα πρόςφατα γεγονότα ςτθ Χαλκιδικι είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα για τθν αντιμετϊπιςθ που κα
επιφυλάςςει ςτο εξισ απζναντι ςτον «εχκρό λαό».
Ο αγϊνασ που ξεκίνθςε θ Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντζλθσ-Μελιςςίων για να αποτραποφν τα καταςτροφικά για
τθν Πεντζλθ ςχζδια δεν είναι τωρινόσ. Πρόςφατα, ενόψει τθσ ψιφιςθσ του «αναπτυξιακοφ» νομοςχεδίου
πραγματοποιικθκε τθν Κυριακι 7/4/2013 μια πρϊτθ επιτυχθμζνθ κινθτοποίθςθ, ςυγκζντρωςθ και πορεία από τθν
πλατεία Ν. Πεντζλθσ προσ τθ Μονι Πεντζλθσ, τον τοπικό εκπρόςωπο του «Στρατθγικοφ Επενδυτι». Είναι όμωσ
επιτακτικι ανάγκθ να ςυνεχίςουμε, να μαηικοποιιςουμε και να κλιμακϊςουμε τισ κινθτοποιιςεισ μασ , γιατί χωρίσ
νομικά πια κωλφματα το πολφπακο δάςοσ τθσ Πεντζλθσ οδεφει προσ οριςτικό αφανιςμό. Τον ίδιο κίνδυνο
διατρζχουν μια ςειρά περιοχζσ, δάςθ, βουνά, παραλίεσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, ακόμα και αρχαιολογικοί χϊροι,
κακϊσ με το εν λόγω νομοςχζδιο τα πάντα κυςιάηονται ςτο βωμό τθσ «επζνδυςθσ». Στον αγϊνα αυτό ο
κριςιμότεροσ παράγοντασ κα είναι θ ςυμμετοχι του κάκε ενόσ από μασ που νιϊκει να ςυντρίβεται από τθν
κακθμερινι επίκεςθ ςτθ δουλειά, το ειςόδθμά του, τα δθμοκρατικά του δικαιϊματα, τθ γθ και τον αζρα που
αναπνζει, τθν ίδια τθ ηωι του τελικά. Καλοφμε όλο τον κόςμο να πλαιςιϊςει τθ ςυλλογικι μασ προςπάκεια για να
μπορζςουμε να βάλουμε ζνα φρζνο ςτα εγκλθματικά αυτά ςχζδια. Μόνο οι αγϊνεσ μασ μποροφν να τουσ
ςταματιςουν.

-Αντίσταση στην εμπορευματοποίηση του πεντελικού
-τα δάση, ο αέρας, η γη και το νερό
δεν είναι για ξεπούλημα, ανήκουν στο λαό
-ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη
και την ελευθερία
Ε π ι κ ο ι ν ων ή σ τ ε μ αζ ί μ ας σ τ ο l aik i si n el ef s i pe n t eli s @ g m ail .c om
l aik i si n el e f si pe n t el i s. bl og s pot . gr